ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Vân Chuyên ngành: Kế hoạch Lớp 918. MSV: 04D09956N Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Thu Hà

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

A. Lời mở đầu B. Nội dung
I. Giới thiệu chung về doanh nghiệp:
1. Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại quảng cáo Gia Lập

Địa chỉ trụ sở chính
2. Ngành nghề kinh doanh:

-

Quảng cáo thương mại Trang trí và dàn dựng hội chợ triển lãm Tư vấn phát triển thương hiệu Tư vấn thiết kế bản in Mua bán vật tư ngành in In và các dịch vụ liên quan đến in Thiết kế lập trình website Cung cấp các giải pháp trên mạng

3. Công nghệ sản xuất DV chủ yếu - Sơ đồ quy trình công nghệ - Nội dung cơ bản các bước công việc 4. Hình thức tổ chức sản xuất: 5. Cơ cấu tổ chức quản lý - Sơ đồ cơ cấu - Chức năng cơ bản các bộ phận quản lý

II. Phân tích hoạt động kinh doanh của DN
1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và marketing - Tình hình tiêu thụ sản phẩm. Bảng số liệu 3 năm - Chính sách sản phẩm: đặc điểm sp dịch vụ, định hướng thị trường mục tiêu - Chính sách giá - Chính sách phân phối - Chính sách xúc tiến bán hàng - Công tác thu thập thông tin - Một số đối thủ cạnh tranh  kết luận

2. Phân tích công tác lao động - Cơ cấu lao động - Định mức lao động - Sử dụng thời gian lao động - Năng suất lao động - Công tác tuyển dụng - Tổng quỹ lương - Tình hình trả lương  Kết luận 3. Phân tích công tác quản lý vật tư, TSCĐ - Các loại nguyên vật liệu sử dụng - Định mức sử dụng - Tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL - Tình hình dự trữ, bảo quản - Tình hình sử dụnh TSCĐ  Kết luận 4. Phân tích chi phí và giá thành - Các loại chi phí - Hệ thống sổ kế toán - Công tác xây dựng giá thành kế hoạch - Phương pháp tập hợp chi phí - Phân tích sự biến động giá thành thực tế  Kết luận 5. Phân tích tình hình tài chính - Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Phân tích bảng cân đối kế toán - Phân tích 1 số tỷ số tài chính  Kết luận 6. Công tác xây dựng kế hoạch

III. Đánh gía chung và định hướng đề tài tốt nghiệp
- Các kết quả đạt được - Những hạn chế, tồn tại - Phương hướng kế hoạch phát triển thời gian tới - Định hướng đề tài: Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

C. Kết luận

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful