Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

/

/2007

PhÇn mét: VÏ KÜ thuËt. Ch¬ng I: B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc TiÕt1: Bµi 1: vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Cã nhËn thøc ®óng ®¾n ®èi víi viÖc häc tËp m«n VÏ kÜ thuËt. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 3./ Gi¶ng bµi míi. ND kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña c¬ b¶n GV HS I. B¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt: ? Em h·y quan s¸t H×nh a giai - B¶n vÏ kü h×nh 1.2a,b,c ®o¹n vÏ thiÕt kÕ thuËt lµ mét liªn quan nh thÕ H×nh b thi c«ng ph¬ng tiÖn nµo ®Õn b¶n vÏ theo b¶n vÏ th«ng tin dïng kü thuËt? H×nh c trao trong ®êi ®æi th«ng tin sèng vµ s¶n qua b¶n vÏ. xuÊt B¶n vÏ kü thuËt ? B¶n vÏ cã vao lµ ph¬ng tiÖn trß nh thÕ nµo trao ®æi th«ng trong ®êi sèng tin gi÷a nhµ vµ s¶n xuÊt. thiÕt kÕ vµ ng× thi c«ng ... nã rÊt quan träng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. II. B¶n vÏ kü thuËt ®èi víi ®êi sèng: ? Em thêng gÆp B¶n vÏ trªn thiÕt - Trong ®êi nh÷ng b¶n vÏ bÞ ®iÖn , s¬ sèng ta thêng nµo trong ®êi ®å phßng lµm gÆp c¸c b¶n sèng viÖc trong c¬ vÏ nh híng dÉn quan, b¶n vÏ
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

1

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

m¾c ®iªn vÏ trªn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ... gióp con ngêi sö dông an toµn vµ hiÖu qu¶ h¬n. III. B¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc kÜ thuËt:

thiÕt kÕ nhµ ë ? Nh÷ng b¶n vÏ Êy gióp Ých cho em ®iÒu g× Gióp con ngêi biÕt sö d¹ng cã hiÖu qu¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ...

B¶n vÏ dïng trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc: - C¬ khÝ - §iÖn lùc - KiÕn tróc - N«ng nghiÖp - Qu©n sù - X©y dùng - Giao th«ng - Gi¸o dôc

? Em h·y kÓ tªn c¸c lÜnh vùc kü thuËt cã sö dông b¶n vÏ kü thuËt.

-

C¬ khÝ §iÖn lùc KiÕn tróc N«ng nghiÖp Qu©n sù X©y dùng Giao th«ng Gi¸o dôc

? Em h·y nªu tªn hay m« t¶ c¸c b¶n vÏ trong mçi lÜnh vùc kü thuËt nªu trªn. C©u 1: V× sao b¶n vÏ kÜ thuËt lµ ng«n ng÷ dïng trong lü thuËt:

HS ho¹t ®éng nhãm , th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ V× trªn b¶n vÏ kÜ thuËt chøa ®ùng c¸c th«ng tin mµ ngêi thiÕt kÕ muèn trao ®æi víi ngêi sö dông hoÆc ngêi thi c«ng . Chóng ta ph¶i häc m«n vÏ kÜ thuËt ®Ó hiÓu c¸c quy íc trong vÏ kÜ thuËt tõ

LuyÖn tËp: GV ®a ra c©u hái

C©u 2: T¹i sao chóng ta ph¶i häc m«n vÏ kü thuËt:

2

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

®ã cã thÓ vÏ hoÆc ®äc hiÓu b¶n vÏ . 4. Cñng cè bµi häc: - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n, ®äc phÇn ghi nhí ( Th«ng qua c©u hái cuèi bµi ). 5. DÆn dß: - §äc tríc bµi 2 SGK trang 8,9,10. - ChuÈn bÞ 1khèi h×nh hép vµ ba tÊm b×a ghÐp l¹i nh h×nh 2.3 SGK. -----------------------------------------

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

/

/2007

TiÕt 2:

Bµi 2: H×nh chiÕu.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ h×nh chiÕu. - NhËn biÕt ®îc c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kÜ thuËt. - Yªu thÝch m«n häc. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + M« h×nh c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu vµ vËt thÓ (H×nh 2.3). - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + M« h×nh c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu vµ vËt thÓ (H×nh 2.3). III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: - B¶n vÏ kÜ thuËt cã vai trß nh thÕ nµo ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ? 3./ Gi¶ng bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

3

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

I./ KN vÒ h×nh H§1: HD hs t×m chiÕu: hiÓu KN vÒ h×nh chiÕu. - H×nh chiÕu cña - Yªu cÇu hs quan s¸t vËt thÓ lµ h×nh h×nh 2.1 sau ®ã nhËn ®îc trªn ph©n tÝch ®Ó ®a mp ®ã. ra KN vÒ h×nh chiÕu. ? ThÕ nµo lµ h×nh - A’ lµ hc cña A trªn mÆt ph¼ng chiÕu. chiÕu. - AA’ lµ tia chiÕu. - Mp chøa hc gäi lµ mpc hay mphc. H§2: HD hs nhËn II./ C¸c phÐp biÕt c¸c phÐp chiÕu. chiÕu. - Gv cho hs quan s¸t - PhÐp chiÕu h×nh 2.2 vµ nhËn xÐt xuyªn t©m. vÒ c¸c ®Æc ®iÓm (H×nh a) - PhÐp chiÕu song cña c¸c tia chiÕu trong c¸c h×nh a; b; song. (H×nh b) c. - PhÐp chiÕu vu«ng gãc. → phÐp chiÕu xuyªn (H×nh c). t©m, phÐp chiÕu song song, phÐp chiÕu vu«ng gãc. III./ C¸c h×nh H§3: HD hs t×m chiÕu vu«ng gãc. hiÓu c¸c h×nh 1./ C¸c mÆt chiÕu vu«ng gãc. ph¼ng h×nh a./ Giíi thiÖu c¸c chiÕu. mÆt ph¼ng h×nh - MÆt ph¼ng chiÕu. chiÕu ®øng. GV ®a ra m« h×nh - MÆt ph¼ng 2.3, giíi thiÖu tªn gäi chiÕu b»ng. c¸c mÆt ph¼ng h×nh - MÆt ph¼ng chiÕu. chiÕu c¹nh. b. HD hs t×m hiÓu 2./ C¸c h×nh tªn gäi c¸c h×nh chiÕu. chiÕu vu«ng gãc. - H×nh chiÕu 4

H§1: T×m hiÓu KN vÒ h×nh chiÕu. - HS quan s¸t vµ theo dâi HD cña GV ®Ó t×m ra KN vÒ h×nh chiÕu. - HS ph¸t biÓu KN.

H§2: HS nhËn biÕt c¸c phÐp chiÕu. - HS quan s¸t h×nh 2.2 vµ nhËn xÐt vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c tia chiÕu trong c¸c h×nh a; b; c. - NhËn biÕt ®îc c¸c phÐp chiÕu.

H§3: HS t×m hiÓu c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc. a./ NhËn biÕt c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu. - Quan s¸t vµ nhËn biÕt vÒ c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu. b. HS nhËn biÕt tªn gäi c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc. - Quan s¸t, suy - Y/c hs quan s¸t nghÜ vµ tr¶ lêi h×nh 2.3 vµ 2.4 c©u hái.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

®øng cã híng tõ tríc tíi. - H×nh chiÕu b»ng cã híng tõ trªn xuèng. - H×nh chiÕu c¹nh cã híng tõ tr¸i sang. IV. / VÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu. -Trªn b¶n vÏ kÜ thuËt, c¸c h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ ®îc vÏ trªn cïng mét mÆt ph¼ng cña b¶n vÏ. - Trªn b¶n vÏ quy ®Þnh: + Kh«ng cã ®êng bao c¸c mpc. + C¹nh thÊy cña vËt thÓ ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm. + Canh khuÊt cña vËt thÓ ®îc vÏ b»ng nÐt ®øt.

SGK vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK. H§4: HD hs nhËn biÕt vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu. - Quan s¸t h×nh 2.4; 2.5 vµ trªn m« h×nh qu¸ tr×nh quay c¸c m¾t ph¼ng chiÕu vÒ mÆt ph¼ng b¶n vÏ. - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái.

H§4: HD hs nhËn biÕt vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu. - Y/ c hs quan s¸t h×nh 2.4; 2.5 vµ trªn m« h×nh qu¸ tr×nh quay c¸c mÆt ph¼ng chiÕu vÒ mÆt ph¼ng b¶n vÏ. ? NhËn xÐt vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu ë trªn b¶n vÏ ®îc tr×nh bµy vµ s¾p xÕp nh thÕ nµo ?

4. Cñng cè bµi häc: - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n ( Th«ng qua c©u hái cuèi bµi ) - Lµm mét phÇn bµi tËp trong SGK. - §äc phÇn ghi nhí. 5. DÆn dß: - Lµm bµi tËp cßn l¹i trong SGK. - §äc tríc bµi 3 SGK trang 13

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

5

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:2

Ngµy gi¶ng: 14 /10 /2007

TiÕt 3:

Bµi 4: b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - NhËn d¹ng ®îc c¸c khèi ®a diÖn thêng gÆp: h×nh HCN, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu. - §äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh HCN, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu. - Yªu thÝch m«n häc. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + M« h×nh c¸c khèi ®a diÖn: h×nh HCN, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu. + §äc tµi liÖu tham kh¶o. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè ..................... 2./ KiÓm tra bµi cò: (Kh«ng) 3./ Gi¶ng bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ C¸c khèi ®a H§1: HD nhËn d¹ng diÖn. c¸c khèi ®a diÖn. - GV y/c hs quan s¸t - H×nh HCN. tranh vµ m« h×nh ®· chuÈn bÞ. - H×nh l¨ng trô ? C¸c khèi h×nh häc ®Òu ®ã ®îc bao bëi c¸c - H×nh chãp h×nh g× ? ®Òu. ? LÊy VD thùc tÕ vÒ C¸c khèi ®a diÖn ®îc bao bëi c¸c ®a c¸c khèi ®a diÖn gi¸c ph¼ng. H§2: HD t×m hiÓu h×nh hép ch÷ nhËt. II./ H×nh hép - Quan s¸t m« h×nh ch÷ nhËt (h×nh HCN). 1./ ThÕ nµo lµ ? H×nh hép ch÷ nhËt h×nh HCN ? ®îc giíi h¹n bëi c¸c 6
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: NhËn d¹ng c¸c khèi ®a diÖn: - HS quan s¸t vµ nhËn xÐt. - Tr¶ lêi c©u hái cña GV. - HS lÊy ®îc VD. H§2: T×m hiÓu h×nh hép ch÷ nhËt. - HS quan s¸t m« h×nh. - Tr¶ lêi c©u hái cña GV.

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

H×nh hép ch÷ nhËt ®îc bao bëi s¸u h×nh ch÷ nhËt.

h×nh g× ? c¸c c¹nh vµ c¸c mÆt cña h×nh hép cã ®Æc ®iÓm g× ? ? H×nh HCN cã nh÷ng kÝch thíc nµo ? - GV híng dÉn häc 2./ H×nh chiÕu sinh ®Æt vËt thÓ cña h×nh hép trong hÖ mÆt ch÷ nhËt gåm: ph¼ng chiÕu. 1) H×nh chiÕu ? Khi chiÕu vËt thÓ ®øng: Cho biÕt lªn mÆt ph¼ng chiÕu chiÒu dµi vµ ®øng, h×nh chiÕu chiÒu cao. ®øng lµ h×nh g× ? 2) H×nh chiÕu - KÝch thíc h×nh b»ng: Cho biÕt chiÕu ®ã cho biÕt chiÒu dµi vµ chiÒu nµo cña chiÒu réng. h×nh hép ch÷ nhËt 3) H×nh chiÕu ? c¹nh: Cho biÕt - T¬ng tù nh vËy c¸c chiÒu réng vµ em t×m hiÓu h×nh chiÒu cao. chiÕu b»ng vµ h×nh chiÕu c¹nh.( yªu cÇu hs lµm bµi III./ H×nh l¨ng tËp nhá SGK/16) trô ®Òu. H§3: HD t×m hiÓu 1./ ThÕ nµo lµ h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh l¨ng trô H×nh chãp ®Òu: ®Òu ? Ph¬ng ph¸p GV híng H×nh l¨ng trô ®Òu dÉn t¬ng tù nh H§2 ®îc bao bëi hai mÆt ®¸y lµ 2 h×nh ®a gi¸c ®Òu vµ c¸c mÆt bªn lµ Cho häc sinh ®äc néi c¸c HCN b»ng dung phÇn 2 SGK/17 nhau. ®iÒn vµo b¶ng 4.2 2./ H×nh chiÕu cña h×nh l¨ng H§4: HD t×m hiÓu trô ®Òu h×nh chãp ®Òu: (- Bµi tËp nhá SGK) §iÒn vµo b¶ng 4.2 IV./ H×nh chãp Ph¬ng ph¸p GV híng ®Òu. dÉn t¬ng tù nh H§2

- ChiÒu cao.

dµi,

réng,

- Chó ý quan s¸t c¸ch ®Æt vËt thÓ. - Quan s¸t, nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c©u hái.

- Theo dâi híng dÉn cña GV vµ lµm bµi tËp vµo vë. H§3: T×m hiÓu h×nh l¨ng trô ®Òu, H×nh chãp ®Òu - HS theo dâi HD cña GV vµ tr¶ lêi c©u hái

- HS theo dâi HD cña GV vµ hoµn thiÖn b¶ng 4.2 vµo vë. H§4: T×m hiÓu h×nh chãp ®Òu - HS theo dâi HD cña GV vµ tr¶ lêi c©u hái 7

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

1. ThÕ nµo lµ h×nh chãp ®Òu ? H×nh chãp ®Òu ®îc bao bëi mÆt ®¸y lµ h×nh ®a gi¸c ®Òu vµ c¸c Cho häc sinh ®äc néi mÆt bªn lµ c¸c tam dung phÇn 2 SGK/18 - HS theo dâi HD gi¸c c©n b»ng ®iÒn vµo b¶ng 4.3 cña GV vµ hoµn nhau cã chung thiÖn b¶ng 4.2 ®Ønh. vµo vë. 2./ H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu (- Bµi tËp nhá SGK) §iÒn vµo b¶ng 4.2 4. Cñng cè bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí. - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n ( Th«ng qua c©u hái 1,2 cuèi bµi ) 5. DÆn dß: - Lµm bµi tËp trong SGK/19 - §äc tríc bµi 5 SGK trang 20. Vµ chuÈn bÞ cho giê thùc hµnh theo phÇn I/ SGK trang 20

TuÇn: 3

Ngµy gi¶ng:

/

/2007

TiÕt 4 Bµi 3: Bµi tËp thùc hµnh.
H×nh chiÕu cña vËt thÓ.

Bµi 5: Bµi tËp thùc hµnh.
§äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn.

8

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc sù liªn quan gi÷a híng chiÕu vµ h×nh chiÕu. BiÕt ®îc c¸ch bè trÝ c¸c h×nh chiÕu ë trªn b¶n vÏ. Cã høng thó häc tËp vµ tu©n thñ quy tr×nh thùc hiÖn. §äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn ë h×nh 5.2. VÏ ®îc h×nh chiÕu c¹nh cña c¸c vËt thÓ ë h×nh 5.2. Ph¸t huy trÝ tëng tîng trong kh«ng gian. RÌn luyÖn ý thøc cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ lµm viÖc theo quy tr×nh.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc, ®äc vµ nghiªn cøu tµi liÖu cã liªn quan + PhiÕu häc tËp, Phim b¶n trong h×nh 5.2, phiÕu thùc hµnh. + M« h×nh c¸c vËt thÓ h×nh 5.2. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, giÊy A4, vËt thÓ h×nh 5.2A III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) - Gi¸o treo b¶ng phô H×nh 4.8 (2) vµ h×nh 4.9 “ Em h·y cho biÕt h×nh chiÕu 2 (h 4.8) lµ h×nh chiÕu cña vËt thÓ nµo trong sè 3 vËt thÓ ë h.4.9 (phÇn bµi tËp trang 19). GV nh¾c l¹i kiÕn thøc träng t©m cña bµi b¶n vÏ khèi h×nh häc 3./ Bµi míi.
1. C¸c bíc tiÕn hµnh: - B1: §äc kÜ néi dung bµi thùc - GV nªu c¸c bíc thùc hµnh. hiÖn bµi tËp thùc - B2: Bµi lµm trªn hµnh vµ ph©n tÝch giÊy A4, bè trÝ tõng bíc ®Ó hs n¾m hîp lÝ. ®îc tr×nh tù vµ c¸c bíc tiÕn hµnh. - B3: KÎ b¶ng 3.1 (Chó ý ph©n tÝch kÝ vµ ®iÒn dÊu x B3, B4). thÝch hîp. - B4: VÏ l¹i ba h×nh chiÕu 1,2,3 ®óng vÞ trÝ cña chóng trªn b¶n vÏ. Ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp. -

HS theo dâi GV híng dÉn c¸c bíc tiÕn hµnh vµ c¸ch lµm bµi tËp thùc hµnh vµo phiÕu häc tËp.

A. HD thêng xuyªn. - Lµm bµi tËp thùc hµnh theo H§2: HD thêng xuyªn. c¸c bíc vµ vµo - GV Theo dâi quan giÊy A4. s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. B. KÕt thóc. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs - Nép phiÕu häc tËp.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

GV ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp cho hs. Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo phiÕu häc tËp.

NhËn phiÕu häc tËp vµ æn ®Þnh tæ chøc nhãm. H§2: Thùc hµnh. Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). Ghi vµo phiÕu häc tËp. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt

9

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008 thóc: Nép phiÕu häc tËp. Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh

- NhËn xÐt ®¸nh
gi¸ cña hs vµ gv. -

H§ 3: HD kÕt thóc: GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh

Bµi 5: Bµi tËp thùc hµnh.
§äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn.

A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . H§1: TH kiÕn thøc lý 1. Muc tiªu : thuyÕt liªn quan. (- PhÇn môc tiªu - GV nªu môc tiªu - HS chó ý theo dâi cña bµi häc) cña bµi häc ®Ó hs GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ dung KT vµ KN cÇn kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®®¹t ®îc sau giê 2. ChuÈn bÞ: îc sau giê thùc thùc hµnh nµy. ( PhÇn I sgk/ 20) hµnh nµy. - B¸o c¸o víi GV vÒ 3. Néi dung. - KiÓm tra c¸c dung sù chuÈn bÞ cña - PhÇn II/ SGK cô häc tËp cña häc m×nh. /20. sinh. - B¶ng 5.1; h×nh 5.1; 5.2. - HS ®äc néi dung - GV cho hs ®äc néi GV yªu cÇu. dung phÇn II SGK - Vµ quan s¸t theo h/20. íng dÉn cña GV. 4. C¸c bíc tiÕn - Quan s¸t h×nh 5.1; hµnh: 5.2 vµ b¶ng mÉu - B1: §äc b¶n vÏ ( b»ng phim trong) h×nh chiÕu - HS theo dâi GV híng 1,2,3,4 (h5.1) dÉn c¸c bíc tiÕn vµ ®èi chiÕu - GV dïng phim trong hµnh vµ c¸ch lµm víi c¸c vËt thÓ ®Ó nªu c¸c bíc thùc bµi tËp thùc hµnh A,B,C,D. §¸nh hiÖn bµi tËp thùc vµo phiÕu häc tËp. dÊu (x) vµo hµnh vµ ph©n tÝch b¶ng 5.1 ®Ó tõng bíc ®Ó hs chØ râ sù t¬ng n¾m ®îc tr×nh tù øng gi÷a c¸c vµ c¸c bíc tiÕn b¶n vÏ vµ c¸c hµnh. - Häc sinh chó ý theo vËt thÓ. dâi GV híng dÉn vµ - B2: VÏ h×nh lµm mÉu ®Ó biÕt chiÕu ®øng, - GV híng dÉn häc c¸ch thùc hiÖn bµi h×nh chiÕu sinh vÏ h×nh chiÕu tËp. b»ng vµ h×nh vµ vÏ mÉu 1 h×nh 10
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

chiÕu c¹nh cña ®Ó häc sinh cã mét trong c¸c ®éng h×nh vËn vËt thÓ A. ®éng. H§2: Thùc hµnh. B. HD thêng xuyªn. - NhËn phiÕu häc tËp (25 phót ) vµ æn ®Þnh tæ HD thêng - Ph©n nhãm vµ H§2: chøc nhãm. ph¸t phiÕu häc xuyªn. tËp. - GV ph©n nhãm vµ - Th¶o luËn vµ lµm ph¸t phiÕu häc tËp bµi tËp thùc hµnh cho hs. - Lµm bµi tËp theo c¸c bíc tiÕn thùc hµnh theo - Giíi thiÖu c¸ch lµm hµnh (theo híng c¸c bíc vµ vµo vµo phiÕu häc tËp. dÉn ë trªn). giÊy A4. - GV Theo dâi quan - Ghi vµo phiÕu häc s¸t häc sinh thùc tËp. hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc H§ 3: Giai ®o¹n kÕt sinh yÕu. C. KÕt thóc. - Gi¶i ®¸p mét sè thóc: (5 phót ) th¾c m¾c cña hs - Nép phiÕu häc - Nép phiÕu häc tËp. tËp. H§ 3: HD kÕt thóc: - Theo dâi vµ nhËn - NhËn xÐt ®¸nh xÐt ®¸nh gi¸ KQ gi¸ cña hs vµ - GV yªu cÇu häc thùc hµnh. gv. sinh ngõng luyÖn - Rót kinh nghiÖm tËp vµ tù ®¸nh gi¸ cho b¶n th©n kÕt qu¶ - GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh vµ ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai sãt ( nÕu cã ) 4. DÆn dß: - VÒ nhµ ®äc phÇn néi dung "Cã thÓ em cha biÕt". - §äc tríc bµi 6 SGK trang 23.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

11

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

/

/2007

TiÕt 5: - Bµi 6: b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - NhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay thêng gÆp: h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu.... - §äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu..... - Yªu thÝch m«n häc. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + M« h×nh c¸c khèi trßn xoay: h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu..... + §äc tµi liÖu tham kh¶o. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + VËt mÉu: vá hép s÷a, c¸i nãn, qu¶ bãng III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (Kh«ng) 3./ Gi¶ng bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ Khèi trßn H§1: HD t×m hiÓu xoay: khèi trßn xoay. - GV y/c hs quan s¸t a. Khi quay h×nh tranh vµ m« h×nh ch÷ nhËt mét ®· chuÈn bÞ. vßng quanh mét - §äc nd phÇn I/23 vµ c¹nh cè ®Þnh, ta lµm bµi tËp nhá ®îc h×nh trô. trong SGK vµo giÊy (h6.a). nh¸p. ( theo nhãm b. Khi quay h×nh 2 ngêi) tam gi¸c vu«ng - GV híng dÉn vµ gäi mét vßng quanh ý ®Ó hs hoµn thiÖn mét c¹nh gãc ®îc bµi tËp ®ã. vu«ng cè ®Þnh, - Sau ®ã gäi mét hs ta ®îc h×nh nãn tr×nh bµy ý kiÕn (h6.b). cña m×nh vµ c¸c c. Khi quay nöa hs kh¸c nhËn xÐt. h×nh trßn mét - GV kÕt luËn. vßng quanh ®êng kÝnh cè ®Þnh, ta ®îc H§2: HD t×m h×nh h×nh cÇu. chiÕu cña h×nh trô, 12
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: t×m hiÓu khèi trßn xoay. - Häc sinh quan s¸t vµ theo dâi híng dÉn cña GV. - Th¶o luËn ®Ó hoµn thiÖn bµi tËp vµo giÊy nh¸p.

- Tr×nh bµy kÕt qu¶ (hoÆc nhËn xÐt). - Ghi vë. H§2: T×m h×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu: - HS quan s¸t vµ

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

(h6.a). II./ H×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu 1./ H×nh trô. - B¶ng 6.1 SGK /24 - H×nh 6.3 SGK/ 24 2./ H×nh nãn: - B¶ng 6.2 SGK /24 - H×nh 6.4 SGK/ 24 3./ H×nh cÇu: - B¶ng 6.3 SGK /25 - H×nh 6.5 SGK/ 25

h×nh nãn, h×nh cÇu. - GV cho hs quan s¸t m« h×nh c¸c khèi trßn xoay vµ nªu vÞ trÝ cña c¸c khèi khi chiÕu. - Vµ chØ râ c¸c híng chiÕu. - Sau ®ã yªu cÇu hs ®äc phÇn bµi tËp SGK - Cho ho¹t ®éng theo nhãm 2 ngêi ®Ó hoµn thiÖn bµi tËp - Cho 3 HS lªn b¶ng lµm trªn b¶ng. - Sau ®ã gäi hs kh¸c nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng vµ GV kÕt luËn ( ®óng hay sai hoÆc bæ sung)

theo dâi híng dÉn cña GV ®Ó tëng tîng c¸ch ®Æt c¸c khèi h×nh häc khi thùc hiÖn x¸c ®Þnh h×nh chiÕu. - §äc néi dung SGK yªu cÇu. - Th¶o luËn nhãm ®Ó hoµn thiÖn bµi tËp. - TÊt c¶ c¸c hs ®Òu ph¶i lµm BT. - HS theo dâi vµ nhËn xÐt, ghi vë.

4. Cñng cè bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí. - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n - GV nªu ra c¸ch ®Æt vËt thÓ kh¸c trong s¸ch vµ dïng c©u hái t¬ng tù ®Ó kiÓm tra sù hiÓu bµi cña hs. 5. DÆn dß: - Lµm bµi tËp trong SGK/26 - §äc tríc bµi 7 SGK trang 27. Vµ chuÈn bÞ cho giê thùc hµnh theo phÇn I/ SGK trang 27.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

13

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

/

/2007

TiÕt 6 - Bµi 7: Bµi tËp thùc hµnh.
§äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - §äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi trßn. - Ph©n tÝch vµ x¸c ®îc vËt thÓ ®îc t¹o thµnh tõ c¸c khèi h×nh häc nµo ? - Ph¸t huy trÝ tëng tîng trong kh«ng gian. - RÌn luyÖn ý thøc cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ lµm viÖc theo quy tr×nh. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + PhiÕu häc tËp, Phim b¶n trong h×nh 7.1; 7.2 vµ c¸c bíc tiÕn hµnh. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, giÊy A4 ...... III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) - Lµm bµi tËp phÇn b SGK/26 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . ( 10phót ). 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ 14
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

2. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 27)

kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy.

dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy.

- KiÓm tra c¸c dung - B¸o c¸o víi Gv vÒ sù 3. Néi dung. cô häc tËp cña häc chuÈn bÞ cña - PhÇn II/ SGK sinh. m×nh. /27. - B¶ng 7.1; 7.2; h×nh 7.1; 7.2. - GV cho hs ®äc néi - HS ®äc néi dung dung phÇn II SGK GV yªu cÇu. /27. - Vµ quan s¸t theo h4. C¸c bíc tiÕn - Quan s¸t h×nh 7.1; íng dÉn cña GV. hµnh: 7.2.vµ b¶ng mÉu - B1: §äc kÜ c¸c ( b»ng phim trong) h×nh cho trong h×nh 7.1 vµ - HS theo dâi GV híng ®èi chiÕu víi - GV dïng phim trong dÉn c¸c bíc tiÕn vËt thÓ ë h×nh ®Ó nªu c¸c bíc thùc hµnh vµ c¸ch lµm 7.2 sau ®ã hiÖn bµi tËp thùc bµi tËp thùc hµnh ®iÒn dÊu (x) hµnh vµ ph©n tÝch vµo phiÕu häc tËp. thÝch hîp vµo tõng bíc ®Ó hs b¶ng 7.1. n¾m ®îc tr×nh tù - B2: ph©n tÝch vµ c¸c bíc tiÕn h×nh d¹ng cña hµnh. - Häc sinh chó ý theo vËt thÓ xem dâi GV híng dÉn vµ vËt thÓ ®îc cÊu - GV híng dÉn häc lµm mÉu ®Ó biÕt t¹o tõ c¸c khèi sinh ph©n tÝch c¸ch thùc hiÖn bµi h×nh häc nµo ? h×nh d¹ng cña vËt tËp. vµ ®¸nh dÊu thÓ xem vËt thÓ ®(x) thÝch hîp îc cÊu t¹o tõ c¸c vµo b¶ng 7.2 khèi h×nh häc nµo B. HD thêng vµ c¸ch ghi kÕt qu¶ H§2: Thùc hµnh. xuyªn. vµo phiÕu häc tËp. (25 phót ) - NhËn phiÕu häc tËp - Ph©n nhãm vµ H§2: HD thêng vµ æn ®Þnh tæ ph¸t phiÕu häc xuyªn. chøc nhãm. tËp. - GV ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp - Th¶o luËn vµ lµm - Lµm bµi tËp cho hs. bµi tËp thùc hµnh thùc hµnh theo - Giíi thiÖu c¸ch lµm theo c¸c bíc tiÕn c¸c bíc vµ vµo hµnh (theo híng vµo phiÕu häc tËp. giÊy A4. dÉn ë trªn). - GV Theo dâi quan
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

15

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

C. KÕt thóc. (5 phót ) - Nép phiÕu häc tËp. H§ 3: HD kÕt thóc: - Nép phiÕu häc tËp. - NhËn xÐt ®¸nh - Theo dâi vµ nhËn gi¸ cña hs vµ - GV yªu cÇu häc xÐt ®¸nh gi¸ KQ gv. sinh ngõng luyÖn thùc hµnh. tËp vµ tù ®¸nh gi¸ - Rót kinh nghiÖm kÕt qu¶ cho b¶n th©n - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4. DÆn dß: - VÒ nhµ ®äc phÇn néi dung "Cã thÓ em cha biÕt". - ¤n l¹i bµi 1. - §äc tríc bµi 8 SGK trang 29.

s¸t häc sinh thùc - Ghi vµo phiÕu häc hµnh. tËp. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: th¾c m¾c cña hs

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

/

/2007

TiÕt 7 - Bµi 8: kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt - h×nh c¾t. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt, néi dung vµ ph©n lo¹i b¶n vÏ kÜ thuËt. - BiÕt ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t. - RÌn luyÖn trÝ tëng tîng trong kh«ng gian cña häc sinh 16
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Mét sè mÉu b¶n vÏ c¬ khÝ vµ x©y dùng. + M« h×nh èng lãt, tranh vÏ h×nh 8.2 + MÉu phiÕu häc tËp vµ ®¸p ¸n. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n tËp bµi cò vµ ®äc tríc bµi míi. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) - Lµm bµi tËp phÇn b SGK/26 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n I./ Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt. - KN B¶n vÏ kÜ thuËt: lµ tµi liÖu kÜ thuËt quan träng ®îc lËp ra trong giai ®o¹n thiÕt kÕ vµ dïng trong tÊt c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ( ChÕ t¹o, l¾p r¸p, thi c«ng vËn hµnh, kiÓm tra, söa ch÷a ...). - ND cña b¶n vÏ kÜ thuËt: ThÓ hiÖn chÝnh x¸c h×nh d¹ng, kÝch thíc vµ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt kh¸c cña s¶n phÈm. - PhÇn lo¹i BVKT: B¶n vÏ c¬ khÝ B¶n vÏ x©y dùng Ho¹t ®éng cña GV H§1: hd hs t×m hiÓu KN vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt. - Yªu cÇu häc sinh nhí l¹i bµi 1: vai trß cña BVKT trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - Giíi thiÖu mét sè b¶n vÏ trong thùc tÕ. - Híng dÉn häc sinh ho¹t ®éng nhãm ®Ó t×m ra KN, CD, ph©n lo¹i b¶n vÏ kÜ thuËt. ( MÉu phiÕu häc tËp ë phÇn bªn) - Giao cho HS ho¹t ®éng nhãm 5 phót, mçi nhãm 4 hs, ph¸t phiÕu häc tËp - Sau ®ã gäi hs ®¹i diÖn 1 nhãm lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng phô (gièng mÉu phiÕu häc tËp) - Gäi c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt sau ®ã Gv kÕt luËn.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: hs t×m hiÓu KN vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt. - Qua hd cña GV hs nhí l¹i bµi cò. - Quan s¸t b¶n vÏ cña Gv ®a ra. - Theo dâi GV hd lµm bµi tËp nhá.

- NhËn phiÕu häc tËp vµ æn ®Þnh nhãm. - Th¶o luËn nhãm. - B¸o c¸o kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt. - Theo dâi vµ ghi vë. H§1: hs t×m hiÓu KN vÒ H×nh c¾t - häc sinh theo dâi híng dÉn cña GV. - Dïng ph¬ng ph¸p 17

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

II./ KN vÒ h×nh c¾t. - C¸ch vÏ h×nh c¾t: Khi vÏ h×nh c¾t, vËt thÓ ®îc xem nh bÞ mÆt ph¼ng c¾t tëng tîng c¾t thµnh 2 phÇn: PhÇn vËt thÓ sau mÆt ph¼ng c¾t ®îc chiÕu lªn mÆt ph¼ng chiÕu ®îc h×nh c¾t. - KN h×nh c¾t: H×nh c¾t lµ h×nh biÓu diÔn vËt thÓ ë sau mÆt ph¼ng c¾t. - C«ng dông cña h×nh c¾t: H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ. PhÇn vËt thÓ bÞ mÆt ph¼ng c¾t c¾t qua ®îc kÎ g¹ch g¹ch.

H§1: hd hs t×m c¾t. hiÓu KN vÒ H×nh c¾t. - GV ®Æt vÊn ®Ò: Nh SGK. - Theo dâi GV híng ? VËy ®Ó thÓ hiÖn dÉn c¸ch vÏ h×nh c¸c bé phËn bªn trong c¾t. bÞ che khuÊt cña vËt thÓ, trªn BVKT ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo ? - 1 Häc sinh tãm t¾t - GV tr×nh bµy qu¸ l¹i c¸ch vÏ h×nh tr×nh vÏ h×nh c¾t c¾t. th«ng qua vËt mÉu - HS ghi vë èng lãt vµ h×nh vÏ 8.2 - H×nh c¾t ®îc vÏ nh thÕ nµo vµ dïng ®Ó lµm g× ? - GV KÕt luËn

4. Cñng cè bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí. - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n - GV dïng c©u hái cuèi bµi ®Ó kiÓm tra sù hiÓu bµi cña hs. 5. DÆn dß: - §äc tríc bµi 9 SGK trang 31.

18

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 8 - Bµi 9: b¶n vÏ chi tiÕt.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - BiÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt. - BiÕt ®îc c¸ch ®äc b¶n vÏ vchi tiÕt ®¬n gi¶n. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ cho hs. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + M« h×nh èng lãt, tranh vÏ h×nh 9.1 - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n tËp bµi cò vµ ®äc tríc bµi míi. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) ?1: ThÕ nµo lµ h×nh c¾t ? H×nh c¾t dïng ®Ó lµm g× ? 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n I./ Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt. - §Ó chÕ t¹o ®îc c¸c chi tiÕt, ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ chi tiÕt. • Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt gåm: Ho¹t ®éng cña GV H§1: HD t×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt ? B¶n vÏ chi tiÕt dïng lµm g× ? - Yªu cÇu HS quan s¸t B¶n vÏ chi tiÕt h×nh 9.1 SGK/31. Qua ®ã tr×nh bµy néi dung b¶n vÏ chi tiÕt.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt - §Ó chÕ t¹o chi tiÕt cÇn dïng ®Õn b¶n vÏ chi tiÕt. - HS quan s¸t vµ lµm theo híng dÉn cña GV. 19

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- H×nh biÓu diÔn: Gåm H×nh chiÕu, h×nh c¾t ... diÔn t¶ h×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña chi tiÕt. - KÝch thíc: Gåm tÊt c¶ c¸c kÝch thíc cÇn thiÕt cho viÖc chÕ t¹o chi tiÕt. - Yªu cÇu kÜ thuËt: Gåm c¸c chØ dÉn vÒ gia c«ng, nhiÖt luyÖn ... thÓ hiÖn chÊt lîng cña chi tiÕt. - Khung tªn: Ghi c¸c néi dung nh tªn gäi c¸c chi tiÕt, vËt liÖu, tØ lÖ b¶n vÏ, c¬ quan thiÕt kÕ hoÆc qu¶n lÜ s¶n phÈm... II./ §äc b¶n vÏ chi tiÕt. B¶ng 9.1 SGK.

? B¶n vÏ chi tiÕt gåm nh÷ng néi dung nµo ? ? §Ó diÔn t¶ h×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña - Gåm h×nh c¾t vµ chi tiÕt cÇn nh÷ng h×nh chiÕu c¹nh. h×nh biÓu diÔn nµo ? ( Trong h×nh 9.1 ) ? Trªn b¶n vÏ cÇn ghi - §êng kÝnh trong, c¸c kÝch thíc nµo cña ®êng kÝnh ngoµi chi tiÕt ? vµ chiÒu dµi cña èng lãt. ? §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l- - lµm tï c¹ch vµ m¹ îng cña chi tiÕt trªn kÏm. b¶n vÏ cÇn thÓ hiÖn nh÷ng néi dung yªu cÇu g× ? ? Trong khung tªn cã - HS nªu c¸c néi dung nh÷ng néi dung g× ? cã ghi trong khung tªn

H§2: HD c¸ch ®äc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt - Gv cïng hs ®äc b¶n vÏ èng lãt. ( GV ®µm tho¹i víi HS th«ng qua c¸c c©u hái nh cét 2) - Qua ®ã GV tr×nh bµy c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. - Yªu cÇu HS kÎ b¶ng 9.1 vµo vë

H§2: T×m hiÓu c¸ch ®äc ND cña b¶n vÏ chi tiÕt. - HS theo dâi néi dung trªn b¶n vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV. - KÓ b¶ng 9.1 vµo vë.

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí. - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n, nªu c¸c c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. 20
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®och tríc bµi 10 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 9 - Bµi 11: biÓu diÔn ren.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: NhËn d¹ng ®îc ren trªn b¶n vÏ. BiÕt ®îc c¸c quy íc vÏ ren. RÌn luyÖn kü n¨ng ®äc b¶n vÏ chi tiÕt cã ren. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ c¸c h×nh: 11.2-11.6; vËt mÉu cã ren ( m« h×nh ) HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n tËp bµi cò vµ ®äc tríc bµi míi. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng )
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

21

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n I./ Chi tiÕt cã ren - Bu l«ng, ®ai èc, vÝt cÊy ....

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS H§1: TH chi tiÕt cã ren - Quan s¸t h×nh 11.1 vµ tr¶ lêi c©u hái:

II./ Quy íc ren - Ren cã kÕt phøc t¹p c¸c lo¹i ®Òu ®îc theo cïng quy íc.

H§1: TH chi tiÕt cã ren ? H·y kÓ tªn nh÷ng chi tiÕt cã ren mµ em ®· gÆp trong thùc tÕ. ( Quan s¸t h×nh 11.1 ) ? Ren cã c«ng dông vÒ g× ?

cÊu nªn ren vÏ mét

- §Ó l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt l¹i víi nhau. H§1: TH quy íc vÒ H§1: TH quy íc vÒ ren ren - HS ®äc s¸ch gi¸o ? Ren cã thÓ sö dông khoa vµ suy nghÜ ph¬ng ph¸p chiÕu ®Ó tr¶ lêi c©u hái. ®Ó biÓu diÔn kÕt cÊu cña ren ®îc kh«ng ? v× sao ? 1./ t×m hiÓu biÓu diÔn quy íc ren ngoµi - GV cho häc sinh quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh 11.3 ®Ó t×m hiÓu c¸ch vÏ quy íc ren ngoµi ( ren trôc ) - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhá trong s¸ch gi¸o khoa vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét hs lªn b¶ng lµm bt trªn b¶ng. 1./ T×m hiÓu biÓu diÔn quy íc ren ngoµi - Häc sinh quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh 11.3 ®Ó t×m hiÓu c¸ch vÏ quy íc ren ngoµi ( ren trôc ). - 1 hs lªn b¶ng lµm bt cßn c¸c hs kh¸c lµm BT nhá SGK vµo vë BT.

1./ BiÓu diÔn quy íc ren ngoµi. - §êng ®Ønh ren vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm. - §êng ch©n ren vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh. - §êng giíi h¹n ren vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm. - Vßng trßn ®Ønh ren vÏ ®ãng kÝn b»ng nÐt liÒn ®Ëm. - Vßng trßn ch©n ren vÏ hë b»ng nÐt liÒn m¶nh. 2./ BiÓu diÔn quy íc ren 22

2./ HD t×m hiÓu biÓu diÔn quy íc 2./ HD t×m hiÓu ren trong. biÓu diÔn quy íc - Häc sinh ho¹t ®éng
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

trong. - §êng ®Ønh ren vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm. - §êng ch©n ren vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh. - §êng giíi h¹n ren vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm. - Vßng trßn ®Ønh ren vÏ ®ãng kÝn b»ng nÐt liÒn ®Ëm. - Vßng trßn ch©n ren vÏ hë b»ng nÐt liÒn m¶nh. 3./ Ren bÞ che khuÊt Trong trêng hîp ren trôc hoÆc ren lç bÞ che khuÊt th× c¸c ®êng ®Ønh ren, ch©n ren vµ ®êng giíi h¹n ren ®îc biÓu diÔn b»ng nÐt

ren trong. - PP híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¬ng tù nh phÇn trªn.

®Ó t×m hiÓu c¸ch biÓu diÔn quy íc ren trong t¬ng tù nh phÇn trªn. - Theo dâi GV kÕt luËn vµ ghi vë. - Sau GV kÕt luËn vµ cho häc sinh ghi vë

3./ T×m hiÓu c¸ch 3./ HD t×m hiÓu biÓu diÔn ren bÞ c¸ch biÓu diÔn ren che khuÊt. bÞ che khuÊt. - Quan s¸t h×nh 11.6 - Yªu cÇu hs quan s¸t h×nh 11.6 vµ tr¶ lêi c©u hái sau: - Tr¶ lêi c©u hái cña ? Trong trêng hîp ren GV. trôc hoÆc ren lç bÞ che khuÊt th× c¸c ®êng ®Ønh ren, ch©n ren vµ ®êng giíi h¹n ren ®îc biÓu diÔn - Ghi vë. b»ng nÐt g× ? - GV kÕt luËn vµ cho hs ghi vë

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí. - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n, nªu c¸c c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ bµi tËp SGK. - §äc tríc bµi 12 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

23

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 10 Bµi 10: Bµi tËp thùc hµnh.
§äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t.

Bµi 12: Bµi tËp thùc hµnh.

§äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - §äc ®îc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t ( B¶n vÏ chi tiÕt vßng ®ai ). - Ph¸t huy trÝ tëng tîng trong kh«ng gian. - RÌn luyÖn ý thøc cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ lµm viÖc theo quy tr×nh. - §äc ®îc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren( B¶n vÏ c«n cã ren ). - Ph¸t huy trÝ tëng tîng trong kh«ng gian. - RÌn luyÖn ý thøc cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ lµm viÖc theo quy tr×nh. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. +B¶n vÏ h×nh 12.1 SGK/39 + 1 ChiÕc c«n xe ®¹p - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, giÊy A4 ...... III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) ?1: H·y nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. 3./ Bµi míi. 1. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 33) H§1: HD më ®Çu .

- B¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña 2. Néi dung. - KiÓm tra c¸c dung m×nh. - §äc b¶n vÏ chi cô häc tËp cña häc tiÕt vßng ®ai sinh. (h.10.1) vµ ghi - HS ®äc néi dung néi dung cÇn GV yªu cÇu. t×m hiÓu vµo - GV cho hs ®äc néi - Vµ quan s¸t theo hb¶ng nh b¶ng dung phÇn II SGK íng dÉn cña GV. 9.1/32 /33 - Quan s¸t h×nh 10.1 3. C¸c bíc hµnh: 24 tiÕn
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- B1: «n l¹i tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt - B2: KÎ b¶ng theo mÉu b¶ng 9.1/32 - B3: §äc b¶n vÏ vßng ®ai ®óng theo tr×nh tù vµ ghi l¹i kÕt qu¶ vµo b¶ng. A. HD thêng xuyªn. - Häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 2 ngêi.

- HS «n l¹i tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. - Hs kÎ b¶ng vµo vë - GV yªu cÇu hs xem BT l¹i b¶ng 9.1 SGK/32 - Yªu cÇu hs kÎ b¶ng - Häc sinh chó ý theo theo mÉu vµo vë dâi GV híng dÉn vµ bµi tËp. lµm mÉu ®Ó biÕt - Yªu cÇu hs quan s¸t c¸ch thùc hiÖn bµi tËp. h×nh10.1 - §äc néi dung cña H§2: Thùc hµnh. b¶n vÏ vµ ghi kÕt - æn ®Þnh tæ chøc qu¶ nhãm. H§2: HD thêng xuyªn.

- GV ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp - Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh - Lµm bµi tËp cho hs. theo c¸c bíc tiÕn thùc hµnh theo - Giíi thiÖu c¸ch lµm hµnh (theo híng c¸c bíc vµ vµo vµo vë bµi tËp. dÉn ë trªn). vë bµi tËp. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc - Ghi vµo vë bµi tËp. hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs Bµi 12: Bµi tËp thùc hµnh.
§äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren.

A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . 1. Muc tiªu : (- PhÇn môc tiªu - GV nªu môc tiªu cña bµi häc) cña bµi häc ®Ó hs n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®2. ChuÈn bÞ: îc sau giê thùc ( PhÇn I sgk/ 39) hµnh nµy.

H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy.

3. Néi dung. - KiÓm tra c¸c dung - B¸o c¸o víi Gv vÒ sù - §äc b¶n vÏ c«n cô häc tËp cña häc chuÈn bÞ cña cã ren (h.12.1) sinh. m×nh. vµ ghi néi dung
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

25

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

cÇn t×m hiÓu vµo b¶ng nh - GV cho hs ®äc néi b¶ng 9.1/32 dung phÇn II SGK /39 - Quan s¸t b¶n vÏ 4. C¸c bíc tiÕn h×nh 12.1 hµnh: - B1: «n l¹i tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt - B2: KÎ b¶ng - GV yªu cÇu hs xem theo mÉu b¶ng l¹i b¶ng 9.1 SGK/32 9.1/32 - Yªu cÇu hs kÎ b¶ng - B3: §äc b¶n vÏ theo mÉu vµo vë vßng ®ai ®óng bµi tËp. theo tr×nh tù - Yªu cÇu hs quan s¸t vµ ghi l¹i kÕt h×nh12.1 qu¶ vµo b¶ng. - §äc néi dung cña B. HD thêng b¶n vÏ vµ ghi kÕt xuyªn. qu¶ (25 phót ) - Häc sinh ho¹t H§2: HD thêng ®éng theo xuyªn. nhãm 2 ngêi. - GV ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp - Lµm bµi tËp cho hs. thùc hµnh theo - Giíi thiÖu c¸ch lµm c¸c bíc vµ vµo vµo vë bµi tËp. vë bµi tËp. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. C. KÕt thóc. - Gi¶i ®¸p mét sè (5 phót ) th¾c m¾c cña hs - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hs vµ H§ 3: HD kÕt thóc: gv. - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ - GV ®¸nh gi¸ giê 26
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

- HS ®äc néi dung GV yªu cÇu. - Vµ quan s¸t theo híng dÉn cña GV.

- HS «n l¹i tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. - Hs kÎ b¶ng vµo vë BT - Häc sinh chó ý theo dâi GV híng dÉn vµ lµm mÉu ®Ó biÕt c¸ch thùc hiÖn bµi tËp. H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo vë bµi tËp. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

• • • -

lµm bµi tËp thùc hµnh: Sù chuÈn bÞ cña hs. C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. Th¸i ®é häc tËp. HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc.

4. DÆn dß: - §äc tríc bµi 13 SGK

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

27

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 11 - Bµi 13: b¶n vÏ l¾p.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - BiÕt ®îc néi dung vµ c«ng dông cña b¶n vÏ l¾p. - BiÕt ®îc c¸ch ®äc b¶n vÏ l¾p ®¬n gi¶n. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ cho hs. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ h×nh 13.1; phiÕu häc tËp; b¶ng phô - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n tËp bµi cò vµ ®äc tríc bµi míi. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) ?1: ThÕ nµo lµ b¶n vÏ chi tiÕt ? Em h·y nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ? 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: - Trong qu¸ tr×nh SX ngêi ta c¨n cø vµo b¶n vÏ chi tiÕt ®Ó chÕ t¹o vµ kiÓm tra chi tiÕt, c¨n cø vµo b¶n vÏ nµo ®Ó l¾p ghÐp ®îc c¸c chi tiÕt víi nhau ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ? b¶n vÏ ®ã cã néi dung vµ c«ng dông nh the nµo ? c¸ch ®äc ra sao ? - Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em tr¶ lêi ®îc c©u hái ®ã - GV ghi ®©u bµi lªn b¶ng. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n I./ Néi dung cña H§1: HD t×m hiÓu H§1: T×m hiÓu néi b¶n vÏ l¾p. néi dung cña b¶n vÏ dung cña b¶n vÏ l¾p - HS quan s¸t híng • Néi dung cña l¾p dÉn cña GV. b¶n vÏ chi tiÕt - GV treo tranh h×nh 13.1 lªn giíi thiÖu gåm: ®©y lµ mét b¶n vÏ - Quan s¸t suy nghÜ l¾p ®¬n gi¶n. vµ nhËn xÐt theo gîi ý cña GV. - H×nh biÓu - Quan s¸t vÒ néi dung cña b¶n vÏ cã diÔn: Gåm g× kh¸c víi b¶n vÏ H×nh chiÕu, chi tiÕt. h×nh c¾t ... diÔn t¶ h×nh - §Ó t×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ - Theo dâi ®Ó hiÓu d¹ng vµ kÕt cÊu l¾p c¸c em sÏ ho¹t ®îc c¸ch tr¶ lêi néi vÞ trÝ c¸c chi 28
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

tiÕt. - KÝch thíc: Gåm c¸c kÝch thíc chung, kÝch thíc l¾p cña c¸c chi tiÕt. - B¶ng kª: Gåm Stt, tªn gäi chi tiÕt, sè lîng, vËt liÖu ... - Khung tªn: Ghi c¸c néi dung nh tªn gäi s¶n phÈm, tØ lÖ, kÝ hiÖu b¶n vÏ, c¬ quan thiÕt kÕ hoÆc qu¶n lÜ s¶n phÈm... • C«ng dông: B¶n vÏ l¾p dïng ®Ó diÔn t¶ h×nh d¹ng, kÕt cÊu cña s¶n phÈm vµ vÞ trÝ t¬ng quan gi÷a c¸c chi tiÕt cña s¶n phÈm.

-

-

-

-

II./ §äc b¶n chi tiÕt. B¶ng 13.1 SGK.

®éng theo nhãm ®Ó lµm mét bµi tËp nhá sau: GV giíi thiÖu mÉu phiÕu häc tËp vµ c¸ch tr¶ lêi c¸c yªu cÇu cña phiÕu häc tËp. Tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm (6 phót) vµ ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm. HÕt thêi gian hs nép phiÕu häc tËp. GV treo b¶ng phô lªn b¶ng mêi 1 häc ®¹i diÖn lªn b¶ng ®Ó ®iÒn vµo b¶ng phô theo mÉu phiÕu häc tËp. Sau ®ã hs díi líp nhËn xÐt. GV kiÓm tra ®¸nh gi¸ KQ c¸c phiÕu häc tËp. GV KL cho häc sinh ghi vë. Gv tãm t¾t néi dung b»ng s¬ ®å nh SGK.

dung trong phiÕu häc tËp. - NhËn phiÕu häc tËp, æn ®Þnh tæ chøc vµ th¶o luËn nhãm. - Nép phiÕu häc tËp. - 1 häc sinh lªn ®iÒn vµo phô. Hs kh¸c dâi sau ®ã xÐt. b¶ng b¶ng theo nhËn

- §¸nh gi¸ kq bµi lµm cña nhãm. - HS ghi vë

H§2: T×m hiÓu c¸ch ®äc ND cña b¶n vÏ chi tiÕt. - HS theo dâi néi dung trªn b¶n vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV. - KÎ b¶ng 13.1 vµ ®iÒn c¸c néi dung trong b¶ng vµo vë theo híng dÉn cña GV.

H§2: HD c¸ch ®äc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt - Gv cïng hs ®äc b¶n vÏ l¾p cña vßng ®ai. - GV kÎ b¶ng 13.1 ( cha ®iÒn néi dung) - Yªu cÇu HS kÎ b¶ng - HS theo dâi híng dÉn cña GV vµ lµm viÖc 13.1 vµo vë - GV ®µm tho¹i víi theo híng dÉn.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

29

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

HS th«ng qua c¸c c©u hái nh cét 2 - Qua ®ã GV tr×nh bµy c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. - Gv gi¶i thÝch phÇn chó ý cho HS vµ yªu c©u häc sinh dïng bót mÇu ®Ó t« c¸c chi tiÕt. 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí. - HÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n, nªu c¸c c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 14 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 12 - Bµi 14: Bµi tËp thùc hµnh.
§äc b¶n vÏ l¾p.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - §äc ®îc b¶n vÏ l¾p bé rßng räc - Ph¸t huy trÝ tëng tîng trong kh«ng gian. - RÌn luyÖn ý thøc cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ lµm viÖc theo quy tr×nh, ham thÝch t×m hiÓu b¶n vÏ c¬ khÝ . II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. +B¶n vÏ h×nh 14.1 SGK/45 + 1 ChiÕc rßng räc - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, giÊy A4 ...... III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) ?1: H·y nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ l¾p. 3./ Bµi míi. 30
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . ( 10phót ). 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc 2. ChuÈn bÞ: hµnh nµy. ( PhÇn I sgk/ 39) - KiÓm tra c¸c dung 3. Néi dung. cô häc tËp cña häc - §äc b¶n vÏ l¾p sinh. bé rßng räc (h.14.1) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái - GV cho hs ®äc néi theo mÉu b¶ng dung phÇn II SGK 13.1 /39 - Quan s¸t b¶n vÏ h×nh 12.1 4. C¸c bíc tiÕn hµnh: - B1: «n l¹i tr×nh tù ®äc b¶n vÏ l¾p - GV yªu cÇu hs xem - B2: KÎ b¶ng l¹i b¶ng 13.1 theo mÉu b¶ng SGK/42 13.1/42 - Yªu cÇu hs kÎ b¶ng - B3: §äc b¶n vÏ theo mÉu vµo vë l¾p bé rßng räc bµi tËp. ®óng theo - Yªu cÇu hs quan s¸t tr×nh tù vµ ghi h×nh14.1 l¹i kÕt qu¶ vµo - §äc néi dung cña b¶ng. b¶n vÏ vµ ghi kÕt B. HD thêng qu¶ xuyªn. (25 phót ) H§2: HD thêng - Häc sinh ho¹t xuyªn. ®éng theo nhãm 2 ngêi. - GV ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp cho hs.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - B¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña m×nh. - HS ®äc néi dung GV yªu cÇu. - Vµ quan s¸t theo híng dÉn cña GV.

- HS «n l¹i tr×nh tù ®äc b¶n vÏ l¾p. - Hs kÎ b¶ng vµo vë BT - Häc sinh chó ý theo dâi GV híng dÉn vµ lµm mÉu ®Ó biÕt c¸ch thùc hiÖn bµi tËp. H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm 31

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- Lµm bµi tËp - Giíi thiÖu c¸ch lµm thùc hµnh theo vµo vë bµi tËp. c¸c bíc vµ vµo - GV Theo dâi quan vë bµi tËp. s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè C. KÕt thóc. th¾c m¾c cña hs (5 phót ) - NhËn xÐt ®¸nh H§ 3: HD kÕt thóc: gi¸ cña hs vµ gv. - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4. DÆn dß: - §äc tríc bµi 15 SGK trang 45.

bµi tËp thùc theo c¸c bíc hµnh (theo dÉn ë trªn). - Ghi vµo vë bµi

hµnh tiÕn híng tËp.

H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n

TuÇn:
32

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 13 - Bµi 15: b¶n vÏ nhµ.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - BiÕt ®îc néi dung vµ c«ng dông cña b¶n vÏ nhµ. - NhËn biÕt ®îc mét sè ký hiÖu b»ng h×nh vÏ cña mét sè bé phËn dïng trªn b¶n vÏ nhµ. - BiÕt c¸ch ®äc b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ h×nh 15.1. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n tËp bµi cò vµ ®äc tríc bµi míi. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng ). 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: B¶n vÏ nµo dïng trong x©y dùng ? ®Ó biÕt ®îc néi dung vµ c¸ch ®äc b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n chóng ta ®i t×m hiÓu bµi 15: B¶n vÏ nhµ. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n I./ Néi dung b¶n H§1: HDTH néi dung H§1: TH néi dung vÏ nhµ. b¶n vÏ nhµ. b¶n vÏ nhµ. - KL (SGK/47) - HD hs quan s¸t - HS më SGK vµ quan h×nh 15.2 vµ 15.1: s¸t theo híng dÉn cña GV. - ? MÆt ®øng cã híng nh×n tõ phÝa - Híng chiÕu tõ tríc nµo cña ng«i nhµ ? ng«i nhµ; diÔn t¶ vµ diÔn t¶ mÆt nµo mÆt chÝnh, lan can cña ng«i nhµ ?. cña ng«i nhµ. - ? MÆt b»ng cã mp - MÆt b»ng cã mp c¾t ®i qua c¸c bé c¾t ®i ngang qua phËn nµo cña ng«i c¸c cöa sæ vµ song nhµ ? ®Ó diÔn t¶ song víi nÒn nhµ c¸c bé phËn nµo diÔn t¶ vÞ trÝ, kÝch cña ng«i nhµ ? thíc c¸c têng, v¸ch, cöa, c¸c chiÒu cña ng«i nhµ ... - MÆt c¾t cã mp c¾t song song víi - Cã mp c¾t song mp chiÕu nµo ? ®Ó song víi mp chiÕu diÔn t¶ c¸c bé phËn ®øng hoÆc chiÕu nµo cña ng«i nhµ ? c¹nh diÔn t¶ kÕt cÊu, kÝch thíc m¸i
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

33

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

nhµ, c¸c phßng, mãng nhµ theo - C¸c kÝch thíc ghi chiÒu cao... trªn b¶n vÏ cã ý nghÜa g× ? KÝch - KÝch thíc chun, thíc cña ng«i nhµ, kÝch thíng cña tõng cña tõng phßng vµ phßng vµ kÝch thíc tõng bé phËn ng«i c¸c bé phËn kh¸c. II./ KÝ hiÖu quy nhµ nh thÕ nµo ? íc mét sè bé phËn cña ng«i - GV tæng kÕt c¸c nhµ. néi dung nh SGK - §äc SGK. B¶ng 15.1 H§2: HDTH KÝ hiÖu SGK/47. quy íc mét sè bé H§2: TH KÝ hiÖu phËn cña ng«i nhµ. quy íc mét sè bé GV treo tranh b¶ng phËn cña ng«i nhµ. 15.1 gi¶i thÝch tõng - Theo dâi híng dÉn môc vµ hái: cña GV. - KÝ hiÖu cöa ®i mét - MÆt b»ng. c¸nh, 2 c¸nh, m« t¶ trªn h×nh biÓu diÔn nµo ? - MÆt b»ng, mÆt - KÝ hiÖu cöa cña sæ ®øng, mÆt c¾t ®¬n,cña sæ kÐp c¹nh. cè ®Þnh, m« t¶ cöa III./ §äc b¶n vÏ sæ trªn c¸c h×nh nhµ. biÓu diÔn nµo ? - MÆt b»ng, mÆt - KÝ hiÖu cÇu thang c¾t. B¶ng 15.2 sgk /48 m« t¶ cÇu thang trªn h×nh biÓu diÔn nµo ? H§ 3: HD c¸ch ®äc H§ 3: HD c¸ch ®äc b¶n vÏ nhµ ®¬n b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n; gi¶n; - Nhµ 1 tÇng, tû lÖ - H·y nªu tªn gäi cña 1:100. ng«i nhµ vµ tØ lÖ cña b¶n vÏ ? - MÆt b»ng, mÆt - Nªu tªn gäi c¸c ®øng, mÆt c¾t h×nh biÓu diÔn c¹nh. cña b¶n vÏ nhµ. - Cho biÕt kÝch thíc - HS cã thÓ tr¶ lêi chung, tõng phßng nh ë cét 3 b¶ng vµ tõng bé phËn 15.2. ng«i nhµ nh thÕ nµo ? 34
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- H·y ph©n tÝch c¸c - Nhµ 1 tÇng cã: bé phËn cña b¶n vÏ +) 3 phßng. nhµ mét tÇng ? +) Sè cña ®i vµ sè cöa sæ: 1 cöa ®i 2 c¸nh; 6 cöa sæ. +) C¸c bé phËn kh¸c: 1 hiªn cã lan can. 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 16 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 14 Bµi 16: Bµi tËp thùc hµnh.
§äc b¶n vÏ nhµ.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: §äc ®îc b¶n vÏ nhµ ë ®¬n gi¶n ( h×nh 16.1 ) Ph¸t huy trÝ tëng tîng trong kh«ng gian. Lµm viÖc theo quy tr×nh, cã ý thøc tæ chøc kû luËt ham thÝch t×m hiÓu b¶n vÏ x©y dùng. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. +B¶n vÏ h×nh 16.1 SGK/51

- HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, giÊy A4 ...... III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) ?1: H·y nªu tr×nh tù ®äc b¶n nhµ ®¬n gi¶n. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . ( 10phót ). 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi 35

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

2. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 39)

kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy.

dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy.

- KiÓm tra c¸c dung - B¸o c¸o víi Gv vÒ sù 3. Néi dung. cô häc tËp cña häc chuÈn bÞ cña - §äc b¶n vÏ nhµ sinh. m×nh. ë (h×nh 16.1) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái theo - GV cho hs ®äc néi - HS ®äc néi dung mÉu b¶ng 15.2 dung phÇn II SGK GV yªu cÇu. /50 - Vµ quan s¸t theo h- Quan s¸t b¶n vÏ íng dÉn cña GV. 4. C¸c bíc tiÕn h×nh 16.1 hµnh: - B1: «n l¹i tr×nh tù ®äc b¶n vÏ nhµ - HS «n l¹i vµ n¾m - B2: KÎ b¶ng - GV yªu cÇu hs xem v÷ng tr×nh tù ®äc theo mÉu b¶ng l¹i b¶ng 15.2 b¶n vÏ nhµ. 15.2/48 SGK/48 - Hs kÎ b¶ng vµo vë - B3: §äc b¶n vÏ - Yªu cÇu hs kÎ b¶ng BT nhµ ®óng theo theo mÉu vµo vë tr×nh tù vµ ghi bµi tËp. - Häc sinh chó ý theo l¹i kÕt qu¶ vµo - Yªu cÇu hs quan s¸t dâi GV híng dÉn vµ b¶ng. lµm mÉu ®Ó biÕt h×nh 16.1 - §äc néi dung cña c¸ch thùc hiÖn bµi B. HD thêng b¶n vÏ vµ ghi kÕt tËp. xuyªn. qu¶ (25 phót ) H§2: Thùc hµnh. - Häc sinh ho¹t H§2: HD thêng ®éng theo xuyªn. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm 2 ngêi. nhãm. - GV ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp - Lµm bµi tËp cho hs. thùc hµnh theo - Giíi thiÖu c¸ch lµm - Th¶o luËn vµ lµm c¸c bíc vµ vµo bµi tËp thùc hµnh vµo vë bµi tËp. vë bµi tËp. theo c¸c bíc tiÕn - GV Theo dâi quan hµnh (theo híng s¸t häc sinh thùc dÉn ë trªn). hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc - Ghi vµo vë bµi tËp. sinh yÕu. C. KÕt thóc. - Gi¶i ®¸p mét sè 36
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

(5 phót ) th¾c m¾c cña hs - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hs vµ H§ 3: HD kÕt thóc: gv. - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4. DÆn dß: - §äc tríc phÇn tæng kÕt vµ «n tËp

H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n

Tr¶ lêi bµi tËp thùc hµnh Tr×nh tù ®äc 1. Khung tªn 2. H×nh biÓu diÔn Néi dung cÇn t×m hiÓu Tªn gäi ng«i nhµ. Tû lÖ b¶n vÏ. Tªn gäi h×nh chiÕu. Tªn gäi mÆt c¾t. B¶n vÏ nhµ ë - Nhµ ë. - 1:100 - M¾t ®øng B. - MÆt c¾t A-A; MÆt b»ng.

-

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

37

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

3. KÝch thíc

- KÝch thíc chung. - KÝch thíc tõng bé phËn

4. C¸c bé phËn

- Sè phßng. - Sè cña ®i, cöa sæ. - C¸c bé phËn kh¸c.

- 10200, 6000, 5900. - Phßng sinh ho¹t chung 3000x4500. - Phßng ngñ: 3000x3000. - Hiªn: 1500x3000. - Khu phô ( bÕp, t¾m, xÝ ): 3000x3000. - NÒn chÝnh cao: 800. - Têng cao: 2900. - M¸i cao: 2200 - 3 phßng vµ khu phô. - 3 cöa ®i mét c¸nh, 8 cña sæ. - Hiªn vµ khu phô gåm bÕp, t¾m, xÝ.

TuÇn:
38

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 15 - tæng kÕt vµ «n tËp phÇn mét
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8 VÏ kÜ thuËt.

N¨m häc 2007-2008

-

-

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HÖ thèng ho¸ vµ hiÓu ®îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n vÏ h×nh chiÕu c¸c khèi h×nh häc. HiÓu ®îc c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt, b¶n vÏ l¾p vµ b¶n vÏ nhµ. ChuÈn bÞ kiÓm tra phÇn I: vÏ kÜ thuËt. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + S¬ ®å hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n tËp c¸c bµi cò. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng ). 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña thøc c¬ b¶n GV HS I./ HÖ thèng H§1: HÖ thèng H§1: Cñng cè kiÕn thøc ho¸ kiÕn thøc. hÖ thèng kiÕn ®· häc. thøc. - GV tãm t¾t néi *./ VÏ kÜ dung kiÕn thøc - Quan s¸t s¬ ®å thuËt: phÇn I b»ng s¬ ®Ó n¾m ®îc c¸c Vai trß cña ®å. néi dung lín cña BVKT trong phÇn vÏ kÜ thuËt. - Nªu c¸c néi dung SX vµ §S. chÝnh cña tõng - Ghi chÐp l¹i c¸c B¶n vÏ c¸c ch¬ng, c¸c yªu néi dung chÝnh khèi h×nh cÇu vÒ kiÕn thøc cña tõng ch¬ng, häc. vµ kÜ n¨ng häc c¸c yªu cÇu vÒ + H×nh sinh cÇn ®¹t ®îc. kiÕn thøc vµ kÜ chiÕu. n¨ng cña tõng ch+ BV c¸c khèi ¬ng, tõng bµi. ®a diÖn. + BV c¸c khèi trßn xoay. B¶n vÏ kÜ thuËt: H§2: HD tr¶ lêi + KN vÒ c©u hái vµ bµi BVKT. tËp. H§2: Tr¶ lêi c©u + B¶n vÏ chi - GV híng dÉn hs hái vµ bµi tËp. tiÕt. th¶o luËn tr¶ lêi - HS th¶o luËn tr¶ + BiÓu diÔn c©u hái vµ bµi lêi c©u hái vµ bµi ren. tËp trong SGK. tËp trong SGK. + B¶n vÏ l¾p.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

39

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

+ B¶n vÏ nhµ. II./ C©u hái vµ BT. - C¸c c©u hái vµ bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa. 4. Tæng kÕt bµi häc: - NhÊn m¹nh c¸c néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n vµ träng t©m cña phÇn vÏ kÜ thuËt vµ néi dung cÇn chuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra 1 tiÕt. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: ¤n tËp chuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra 1 tiÕt vµ thø 6 ngµy 5/11/2006.

40

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 17 - Bµi 18: VËt liÖu c¬ khÝ

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - BiÕt ph©n biÖt c¸c vËt liÖu c¬ khÝ phæ biÕn. - BiÕt ®îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu c¬ khÝ. - T¹o cho hs sù yªu thÝch t×m hiÓu vÒ ngµnh c¬ khÝ. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc, c¸c mÉu vËt liÖu c¬ khÝ - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng ). 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: - §Ó cã s¶n phÈm c¬ khÝ th× ph¶i cã vËt liÖu c¬ khÝ. VËy vËt liÖu c¬ khÝ lµ c¬ së vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm c¬ khÝ. - §Ó biÕt ®îc c¸c vËt liÖu c¬ khÝ phæ biÕn vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu c¬ khÝ c¸c em t×m hiÓu néi dung bµi 18: VËt liÖu c¬ khÝ. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n I./ C¸c vËt liÖu H§1: HD t×m hiÓu H§1: T×m hiÓu c¸ch c¬ khÝ phæ c¸ch ph©n lo¹i vËt ph©n lo¹i vËt liÖu biÕn. liÖu c¬ khÝ. c¬ khÝ. Ph©n lo¹i vËt liÖu - GV giíi thiÖu chung - HS theo dâi híng c¬ khÝ dùa vµo vÒ vËt liÖu c¬ khÝ dÉn cña GV. nguån gèc vµ vµ ®a ra s¬ ®å. - VÏ s¬ ®å h×nh thµnh phÇn cÊu - Yªu cÇu häc sinh vÏ 18.1 t¹o cña vËt liÖu. s¬ ®å vµo vë. S¬ ®å (H×nh 18.1). ? Tõ s¬ ®å trªn, em 1./ VËt liÖu kim h·y cho biÕt tÝnh chÊt - Häc sinh quan s¸t lo¹i. vµ c«ng dông cña mét s¬ ®å vµ nhËn xÐt a./ Kim lo¹i ®en. sè vËt liÖu phæ biÕn ( vÒ tØ lÖ c¸cbon - Gang: cã tØ lÖ Gang, thÐp, hîp kim ®Ó biÕt ®îc tÝnh c¸c bon cao: ®ång, hîp kim nh«m, chÊt vµ c«ng dông
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

41

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

2,14%<C < 6,67% cã tÝnh bÒn vµ tÝnh cøng cao vµ gißn. - ThÐp: TØ lÖ c¸c bon C < 2,14%, tÝnh cøng cao, chÞu t«i, chÞu mµi mßn. b./ Kim lo¹i mÇu. Thêng dïng chñ yÕu díi d¹ng hîp kim. - kim lo¹i mÇu dÔ kÐo dµi, dÔ d¸t máng, cã tÝnh chèng mµi mßn, cã tÝnh dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt, Ýt bÞ «xy ho¸ trong m«i trêng. 2./ VËt liÖu phi kim lo¹i. - ChÊt dÎo: nhÑ, nhÑ dÉn nhiÖt kÐm, kh«ng dÉn ®iÖn, kh«ng bÞ «xy ho¸, dÔ gia c«ng ... - Dïng trong s¶n xuÊt dông cô gia ®×nh., ®å ®iÖn tö, b¸nh r¨ng, æ ®ì ...

chÊt dÎo ...). - Sau khi häc sinh tr¶ lêi th× GV kÕt luËn.

cña Gang, thÐp, hîp kim ®ång, hîp kim nh«m, chÊt dÎo ...

- §äc nd phÇn 1.b - HS ®äc sgk vµ tr¶ SGK/61 lêi c©u hái. ? Kim lo¹i mÇu cã - Lµm bµi tËp nhá ®Æc ®iÓm g× ? øng vµo vë BT. dông cña nã ? - lµm bµi tËp nhá SGK/61

- §äc phÇn 2 SGK/61 - tr¶ lêi c©u hái

? VËt liÖu: chÊt dÎo, cao su, nhùa ... em thÊy nã cã ®Æc ®iÓm g× ? ngêi ta thêng sö dông vËt liÖu nµy nh thÕ nµo ? - LÊy VD. - Lµm bµi tËp nhá SGK/62. ? So s¸nh u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông cña VLKL vµ VLPKL H§2: HD t×m hiÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña VLCK. Mçi vËt liÖu ®Òu cã t/c kh¸c nhau nhng II./ TÝnh chÊt c¬ tuú theo môc ®Ých b¶n cña vËt liÖu mµ ngêi ta quan t©m c¬ khÝ. ®Õn t/c nµy hay t/c kh¸c.

- Lµm nhanh BT nhá vµo vë BT. H§2: T×m hiÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña VLCK.

- Theo dâi hd cña GV vµ ®äc SGK ®Ó t×m ra nh÷ng dÊu hiÖu cña vËt liÖu thÓ hiÖn tÝnh chÊt c¬ häc cña c¸c vËt liÖu c¬ khÝ phæ biÕn.

? TÝnh chÊt c¬ häc - tr¶ lêi c©u hái SGK 1./ TÝnh chÊt c¬ biÓu thÞ kh¶ n¨ng nµo vµ cña GV. häc: cña VL ? 42
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

lµ kh¶ n¨ng chÞu ®îc c¸c lùc bªn ngoµi cña vËt liÖu. - HS tr¶ lêi vµ lÊy ®2./ TÝnh chÊt vËt ? TÝnh chÊt vËt lý îc c¸c vÝ dô minh lý: biÓu thÞ kh¶ n¨ng nµo ho¹ cho c¸c tÝnh lµ thÓ hiÖn qua cña VL ? chÊt ho¸ häc. c¸c hiÖn tîng vËt - Y/c hs tr¶ lêi c©u lý khi thµnh phÇn nhá cña SGK. - Tõ kiÕn thøc thùc tÕ ho¸ häc kh«ng vµ ®äc SGK ®Ó hiÓu thay ®æi: nhiÖt ®îc tÝnh c«ng nghÖ ®é nãng ch¶y, ? TÝnh chÊt ho¸ häc cña vËt liÖu c¬ khÝ . tÝnh dÉn ®iÖn, biÓu thÞ kh¶ n¨ng nµo dÉn nhiÖt, khèi l- cña VL ? îng riªng... - LÊy VD ? 3./ TÝnh chÊt ho¸ häc: ? TÝnh chÊt C«ng Cho biÕt kh¶ n¨ng nghÖ biÓu thÞ kh¶ chÞu ®îc t¸c dông n¨ng nµo cña VL ? ho¸ häc vµ m«i tr- - Y/c HS ®äc vµ tr¶ lêi êng cña vËt liÖu c©u hái SGK. c¬ khÝ. 4./ TÝnh c«ng nghÖ: Cho biÕt kh¶ n¨ng gia c«ng cña vËt liÖu nh: tÝnh ®óc, tÝnh hµn, tÝnh rÌn, kh¶ n¨ng gia c«ng c¾t gät ... 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 19 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 18 - Bµi 19: Thùc hµnh: VËt liÖu c¬ khÝ.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

43

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - NhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®îc c¸c vËt liÖu c¬ khÝ phæ biÕn. - BiÕt ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó thö c¬ tÝnh cña vËt liÖu c¬ khÝ - RÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc theo quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + ChuÈn bÞ mét bé mÉu nh ë SGK vµ lµm thö tríc theo quy tr×nh. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, giÊy A4, mçi nhãm chuÈn bÞ c¸c vËt liÖu vµ dông cô nh trong môc I cña bµi 19 SGK. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) ?1: H·y nªu c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu c¬ khÝ. TÝnh c«ng nghÖ cã ý nghÜa g× trong s¶n xuÊt ? ? 2: H·y ph©n biÖt sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a kim lo¹i vµ phi kim lo¹i, gi÷a kim lo¹i ®en vµ kim lo¹i mµu. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . H§1: T×m hiÓu kiÕn ( 10phót ). thøc lý thuyÕt liªn 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu quan. (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs - HS chó ý theo dâi cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi GV nªu MT ®Ó dung kiÕn thøc vµ n¾m ®îc c¸c néi kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®dung KT vµ KN cÇn îc sau giê thùc ®¹t ®îc sau giê 2. ChuÈn bÞ: hµnh nµy. thùc hµnh nµy. ( PhÇn I sgk/ 64) 3. Néi dung. - KiÓm tra c¸c dung - Nhãm trëng b¸o c¸o - §äc néi dông cô häc tËp cña häc víi Gv vÒ sù chuÈn phÇn II SGK/ 64 sinh. bÞ cña nhãm - 65. m×nh. 4. C¸c bíc tiÕn - GV cho hs ®äc néi hµnh: dung phÇn II SGK a./ Ph©n biÖt /64-65 - HS ®äc néi dung VLKL vµ VLPKL. GV yªu cÇu. (SGK/64). - Gv cho hs quan s¸t c¸c mÉu vËt gåm: 44
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

b./ So s¸nh VLKl ®en vµ VLKL mµu. c./ So s¸nh vËt liÖu gang vµ thÐp. -

B. HD thêng xuyªn. (25 phót ) - Häc sinh ho¹t ®éng theo H§2: HD nhãm 4 ngêi. xuyªn. - Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ vµo b¸o c¸o thùc hµnh.

gang, thÐp, ®ång, nh«m ...nhùa cøng, cao su, chÊt dÎo ... Gv híng dÉn häc sinh ph©n biÖt qua mµu s¾c, khèi lîng riªng, mÆt g·y cña mÉu. HS ®iÒn KQ vµo môc 1 b¸o c¸o thùc hµnh. Gv híng dÉn t¬ng tù nh trªn. (Gv cã thÓ lµm mÉu nh÷ng bíc mµ hs cha râ c¸ch thùc hiÖn)

- Vµ quan s¸t theo híng dÉn cña GV.

- Hs kÎ b¶ng vµo vë BT - Häc sinh chó ý theo dâi GV híng dÉn vµ lµm mÉu ®Ó biÕt quy tr×nh vµ c¸ch thùc hiÖn bµi tËp. H§2: Thùc hµnh.

thêng - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

C. KÕt thóc. (5 phót ) - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hs vµ gv. H§ 3: HD kÕt thóc:

- GV ph©n nhãm vµ ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho hs. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

- Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh:
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

45

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

• Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4. DÆn dß: - §äc tríc bµi 20/67 SGK

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 19 - Bµi 20+21: dông cô c¬ khÝ +Ca vµ ®ôc kim lo¹i I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc cÊu t¹o, c«ng dông vµ c¸ch sö dông mét sè dông cô c¬ khÝ thêng dïng. HiÓu ®îc øng dông cña ph¬ng ph¸p ca vµ ®ôc. BiÕt ®îc c¸c quy t¾c an toµn trong qu¸ tr×nh gia c«ng. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc, bé mÉu c¸c dông cô c¬ khÝ HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng ). 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A./ C¸c dông cô H§1: HD t×m hiÓu c¬ khÝ c¸c dông cô c¬ khÝ. I./ Dông cô ®o vµ kiÓm tra. Cho häc sinh quan s¸t 1./ Thíc ®o chiÒu h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c¸c dµi. c©u hái trong s¸ch 46
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu c¸c dông cô c¬ khÝ. Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái theo sù híng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

a. Thíc l¸. b. Thíc cÆp 2./ Thíc ®o gãc. II./ Dông cô th¸o l¾p vµ kÑp chÆt. - cê lª, má lÕt, tuavÝt... - ªt«, kim .... III./ Dông cô gia c«ng. - Bóa, ca, ®ôc, dòa ... B./ Ca vµ ®ôc kim lo¹i. I./ C¾t kim lo¹i b»ng ca tay 1./ Kh¸i niÖm. SGK. 2./ KÜ thuËt ca. a./ ChuÈn bÞ: b./ T thÕ ®øng 3./ An toµn khi ca: - KÑp vËt ca ph¶i ®ñ chÆt. - Lìi ca c¨ng võa ph¶i, cã tay cÇm ch¾c ch¾n. - Khi ca gÇn ®øt ph¶i ®Èy ca nhÑ h¬n vµ ®ì vËt kh«ng ®Ó r¬i vµo ch©n. - Kh«ng dïng tay g¹t m¹t ca. II./ §ôc kim lo¹i 1./ Kh¸i niÖm. SGK. 2./ KÜ thuËt ®ôc. a./ C¸ch cÇm ®ôc vµ bóa. b./ T thÕ ®ôc.

gi¸o khoa.

dÉn cña Gv

Cho hs quan s¸t c¸c Quan s¸t c¸c thao t¸c dông cô thËt vµ gíng cña GV dÉn häc sinh c¸ch sö dông vµ c¸c chó ý kh¸c. H§2: T×m hiÓu ca H§2: hd t×m hiÓu c- vµ ®ôc kim lo¹i. a vµ ®ôc kim lo¹i. - HS ®äc kh¸i niÖm - Ca kim lo¹i cã g× ca trong SGK vµ kh¸c víi ca gç. ? ®¸nh dÊu vÒ nhµ häc theo SGK. - §äc néi dung phÇn 2 - Quan s¸t h×nh vÏ vµ quan s¸t h×nh vµ nªu ®îc t thÕ ca 21.1 ®Ó t×m hiÓu t thÕ ®øng khi ca. - Häc sinh ®äc SGK ? CÇn lµm g× ®Ó an vµ nªu ®îc c¸c chó toµn khi ca. ý khi ca. - b»ng kiÕn thøc ? t¹i sao khi ca gÇn thùc tÕ häc sinh ®øt ph¶i ®Èy ca nhÑ gi¶i thÝch ®îc. h¬n vµ ®ì vËt ? ? chó ý g× khi g¹t m¹t - Tr¸nh g¹t m¹t ca ca trùc tiÕp b»ng tay. - Cho HS ®äc KN SGK vµ häc theo - Quan s¸t h×nh vÏ SGK. vµ nªu ®îc t thÕ ? quan s¸t h×nh 21.4. ®ôc. - Nªu c¸ch cÇm ®ôc vµ cÇm bóa. ? quan s¸t h×nh 21.5.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

- HS ®äc KN SGK.

47

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Chän chiÒu cao - Nªu t thÕ ®ôc. - Quan s¸t h×nh vÏ bµn ªt« gièng ? quan s¸t h×nh 21.6. vµ tr¶ lêi c©u hái. phÇn ca - Nªu c¸ch ®¸nh bóa c./ C¸ch ®¸nh khi b¾t ®Çu ®ôc bóa. vµ kÕt thóc ®ôc. - HS nªu ®îc c¸c chó - B¾t ®Çu ®ôc. ý vÒ dông cô khi - KÕt thóc ®ôc. ®ôc ®Ó ®¶m b¶o - Chó ý g× vÒ dông 3./ An toµn khi an toµn lao ®éng. cô ®Ó tr¸nh x¶y ra ®ôc. tai n¹n ? - C¸n bóa ph¶i - Khi kÑp ph«i cÇn ch¾c ch¾n. - BiÕt ®îc c¸c chó chó ý nh÷ng g× ? trong qu¸ tr×nh - Kh«ng dïng ®ôc ®Ó ®¶m b¶o ®ôc bÞ mÎ. an toµn. - KÑp vËt vµo ªt« ? Ngoµi ra khi ®ôc ph¶i ®ñ chÆt. - Ph¶i cã líi ch¾n cÇn chó ý g× ®Ó phoi ë phÝa ®èi ®¶m b¶o an toµn lao diÖn víi ngêi ®éng ? ®ôc. - CÇm ®ôc, bóa ph¶i ch¾c ch¾n, ®¸nh bóa ph¶i ®óng ®Çu ®ôc. 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 22 SGK

Ngµy so¹n:
TiÕt 20 - Bµi 22: dòa vµ khoan kim lo¹i I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - BiÕt biÕt ®îc kÜ thuËt c¬ b¶n cña dòa vµ khoan kim lo¹i. - BiÕt ®îc c¸c quy t¾c an toµn trong khi dòa vµ khoan kim lo¹i. II./ ChuÈn bÞ: 48
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ, chuÈn bÞ mét sè lo¹i dòa, mòi khoan ... - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng ). 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ Dòa. H§1: HD t×m hiÓu - C«ng dông: ®Ó dòa. lµm ph¼ng vµ bãng bÒ mÆt, nhÊt lµ c¸c bÒ ? Trong thùc tÕ dòa mÆt hÑp, c¸c nh»m môc ®Ých g× ? mÆt lç h×nh phøc - Quan s¸t h×nh 22.1 t¹p kh«ng thÓ ? Dòa thùc hiÖn trong thùc hiÖn ®îc trªn nh÷ng trêng hîp nµo ? c¸c m¸y phay, bµo, mµi ... - §äc phÇn 1.a SGK/74 1./ KÜ thuËt dòa. a./ ChuÈn bÞ: ? Khi dòa cÇn chuÈn - Chän ªt« vµ t bÞ nh÷ng g× ? thÕ ®øng. - KÑp vËt chÆt võa ph¶i, c¸ch - Quan s¸t h×nh 22.2 mÆt ªt«10- ? nªu c¸ch cÇm dòa vµ thao t¸c dòa 20mm. b./ C¸ch cÇm dòa vµ thao t¸c dòa. SGK/75. ? Chó ý g× vÒ c¸c 2./ An toµn khi dông cô thiÕt bÞ khi dòa ®Ó ®¶m b¶o an dòa. - Bµn nguéi ph¶i toµn. ch¾c ch¾n, vËt dòa ph¶i ®îc ? Khi cã phoi lµm thÕ nµo ®Ó s¹ch phoi ma kÑp chÆt. g©y nguy - C¸n dòa ph¶i kh«ng ch¾c ch¾n, hiÓm. H§2: HD t×m hiÓu kh«ng ®îc vì. - Kh«ng thæi khoan. phoi, tr¸nh phoi ? Khoan sö dông khi
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu dòa. - §äc sgk vµ b»ng hiÓu biÕt thùc tÕ ®Ó tr¶ lêi c©u hái. - Quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái. - §äc sgk ®Ó biÕt ®îc c¸c c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ khi dòa.

- Quan s¸t vµ theo dÉn cña t×m hiÓu dòa vµ dòa.

h×nh vÏ dâi híng GV ®Ó c¸ch cÇm thao t¸c

- Theo dâi SGK vµ hd cña GV ®Ó n¾m ®îc c¸c chó ý khi dòa.

H§2: T×m khoan.

hiÓu

49

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

b¾n vµo m¾t. II./ Khoan. - Sö dông phæ biÕn ®Ó gia c«ng t¹o lç. 1./ Mòi khoan. Mòi khoan xo¾n ruét gµ, cã 3 phÇn chÝnh. - phÇn c¾t: cã 2 lìi c¾t chÝnh vµ 1 lìi c¾t ngang. - PhÇn dÉn híng: cã 2 r·nh tho¸t phoi, cã ®êng kÝnh b»ng ®êng kÝnh lç cÇn khoan. - PhÇn ®u«i: ®Ó l¾p vµo bÇu khoan. 2./ M¸y khoan. - Khoan bµn. - Khoan tay. 3./ KÜ thuËt khoan. - LÊy dÊu, x¸c ®Þnh t©m lç cÇn khoan. - Chän mòi khoan. - L¾p mòi khoan vµo bÇu khoan. - KÑp vËt cÇn khoan lªn ªt« hoÆc bµn khoan. - ®iÒu chØnh mòi khoan vµo ®óng vÞ trÝ v¹ch dÊu. - BÊm c«ng t¾c ®iÖn vµ ®iÓu chØnh khoan. 50

nµo ?

- B»ng kiÕn thøc thùc tÕ HS tr¶ lêi - Quan s¸t h×nh 22.3 c©u hái. ? Nªu cÊu t¹o cña mui khoan. ? PhÇn c¾t cã cÊu tao nh thÕ nµo ? - Quan s¸t h×nh vÏ PhÇn dÉn híng cã cÊu 22.3. t¹o vµ chøc n¨ng nh - Nªu cÊu t¹o tõng thÕ nµo ? phÇn.

PhÇn ®u«i cã chøc n¨ng g× ? ? trong thùc tÕ cã - B»ng kiÕn thøc nh÷ng lo¹i khoan nµo thùc tÕ HS tr¶ lêi thêng dïng c©u hái. - Quan s¸t h×nh 22.5 ? Tríc khi khoan cÇn lµm g× ? - Quan s¸t h×nh 22.5 ? Chän mòi khoan vµ - Tr¶ lêi c©u hái theo l¾p nh thÕ nµo ? dÉn d¾t cña GV

? C¸ch kÖp vËt vµ ®iÓu chØnh mòi - N¾m ®îc c¸ch khoan nh thÕ nµo ? ®iÒu chØnh mòi khoan vµ thao t¸c khi khoan. ? Khi khoan cÇn chó ý nh÷ng g× ®Ó ®¶m b¶o an toµn ? - HS ®äc - GV cho HS ®äc SGK. SGK/77

phÇn

4

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

4./ An toµn khi khoan: SGK/77 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 23 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm bµi tËp thùc hµnh.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 21 - Bµi 23: Thùc hµnh: ®o vµ v¹ch dÊu.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt sö dông dông cô ®o ®Ó vµ kiÓm tra kÝch thíc. Sö dông ®îc thíc, mòi v¹ch, chÊm dÊu ®Ó v¹ch dÊu trªn mÆt ph¼ng. RÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc theo quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Nh phÇn I SGK/78. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, giÊy A4, mçi nhãm chuÈn bÞ c¸c vËt liÖu vµ dông cô nh trong môc I cña bµi 23 SGK/78. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè

2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) ?1: H·y nªu nh÷ng kÜ thuËt c¬ b¶n khi dòa kim lo¹i ? ? 2: §Ó ®¶m b¶o an toµn khi dòa vµ khoan, em cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm g× ? 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . H§1: T×m hiÓu kiÕn ( 10phót ). thøc lý thuyÕt liªn 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu quan. (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs - HS chó ý theo dâi cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi GV nªu MT ®Ó dung kiÕn thøc vµ n¾m ®îc c¸c néi
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

51

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

2. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 64) 3. Néi dung. - KiÓm tra c¸c dung - §äc néi dông cô häc tËp cña häc phÇn II SGK/ sinh. 78-79. - GV cho hs ®äc néi dung kiÕn thøc lÝ thuyÕt phÇn II SGK /78-79. 4. C¸c bíc tiÕn - GV cïng ®µm tho¹i, hµnh: híng dÉn víi hs c¸c a./ Thùc hµnh ®o kiÕn thøc míi kÝch thíc b»ng thíc lµ vµ thíc cÆp. - GV lµm mÉu ®Ó häc sinh quan s¸t ph¬ng ph¸p ®o b./ Thùc hµnh kÝch thíc b»ng thíc v¹ch dÊu trªn mÆt l¸ vµ thíc cÆp. ph¼ng. - Gäi 1 häc sinh lªn - Thùc hµnh v¹ch lµm thö dÊu ke cöa trªn tÊm gç ph¼ng. - GV gäi mét hs nªu B. HD thêng quy tr×nh v¹ch dÊu vµ xuyªn. lµm thö theo quy (25 phót ) tr×nh lªn b¶ng - Häc sinh ho¹t ®éng theo H§2: HD thêng nhãm 4 ngêi. xuyªn. - Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ vµo b¸o c¸o thùc hµnh.

kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy.

dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Nhãm trëng b¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh. - HS ®äc néi dung GV yªu cÇu. - hs chó ý nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV

- Quan s¸t Gv lµm mÉu. - HS lµm thö theo quy tr×nh.

- 1 hs ph¸t biÓu vµ lµm thö c¶ líp quan s¸t vµ theo dâi trªn b¶ng. H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- GV ph©n nhãm vµ ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho hs. - Giíi thiÖu c¸ch lµm - Th¶o luËn vµ lµm vµo b¸o c¸o thùc bµi tËp thùc hµnh hµnh. theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng - GV Theo dâi quan dÉn ë trªn). s¸t häc sinh thùc hµnh. - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

52

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

C. KÕt thóc. sinh yÕu. (5 phót ) - Gi¶i ®¸p mét sè H§ 3: Giai ®o¹n kÕt - NhËn xÐt ®¸nh th¾c m¾c cña hs thóc: gi¸ cña hs vµ gv. H§ 3: HD kÕt thóc: - Ngõng luyÖn tËp vµ thu dän vÖ sinh. - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn - Theo dâi vµ nhËn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ xÐt ®¸nh gi¸ KQ kÕt qu¶. thùc hµnh. - Thu dän dông cô vµ - Rót kinh nghiÖm vÖ sinh. cho b¶n th©n - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4. DÆn dß: §äc tríc bµi 24/82 SGK vµ chuÈn bÞ c¸c chi tiÕt m¸y nh h×nh 24.1; 24.2

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 22 - Bµi 24: Kh¸i niÖm vÒ chi tiÕt m¸y vµ l¾p ghÐp. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chi tiÕt m¸y. - BiÕt ®îc c¸c kiÓu l¾p ghÐp cña chi tiÕt m¸y. - Cã ham thÝch t×m hiÓu vÒ c¬ khÝ, liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

53

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ h×nh 24.2; 24.3 vµ bé trôc tríc xe ®¹p. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng ). 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ Kh¸i niÖm vÒ H§1: HD t×m hiÓu chi tiÕt m¸y. kh¸i vÒ chi tiÕt 1./ Chi tiÕt m¸y m¸y. lµ g× ? - GV cho hs quan s¸t Chi tiÕt m¸y lµ h×nh 24.1 vµ ®Æt phÇn tö cã cÊu t¹o c©u hái: hoµn chØnh, cã - GV cho hs ®äc vµ chøc n¨ng nhÊt lµm bµi tËp nhá ®Þnh trong m¸y SGK/82. vµ kh«ng thÓ th¸o ? C¸c phÇn tö trªn cã rêi ra ®îc h¬n ®Æc ®iÓm chung g× n÷a. ? - GV kÕt luËn. - Quan s¸t h×nh 24.2 cho biÕt phÇn tö nµo 2./ Ph©n lo¹i chi kh«ng ph¶i chi tiÕt tiÕt m¸y. m¸y ? t¹i sao ? + Theo c«ng dông, chi tiÕt m¸y ®îc chia lµm 2 ? C¸c chi tiÕt ®ã ®îc nhãm: sö dông nh thÕ nµo ? - Chi tiÕt cã c«ng ? C¸c chi m¸y cã thÓ dông chung: bu ph©n lo¹i nh thÕ l«ng, ®ai èc, b¸nh nµo ? r¨ng .... ? LÊy VD nh÷ng chi - Chi tiÕt cã c«ng tiÕt cã c«ng dông dông riªng: khung chung ? xe ®¹p, kim m¸y ? LÊy VD nh÷ng chi kh©u ... tiÕt cã c«ng dông riªng? ? VËy muèn t¹o thµnh 1 m¸y hoµn chØnh, c¸c chi tiÕt m¸y ph¶i 54
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kh¸i vÒ chi tiÕt m¸y. - HS quan s¸t h×nh theo híng dÉn cña GV. - §äc vµ tr¶ lêi c©u hái SGK vµ c©u hái cña GV. - HS ghi vë - Quan s¸t h×nh 24.2 vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV. - HS theo dâi díng dÉn cña GV ®Ó t×m hiÓu c¸ch ph©n lo¹i chi tiÕt m¸y b»ng c¸ch tr¶ lêi c¸c c©u hái. - Suy nghÜ, liªn hÖ víi thùc tÕ ®Ó lÊy ®îc c¸c VD minh ho¹.

H§2: T×m hiÓu c¸ch

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

II./ Chi tiÕt m¸y ®îc l¾p ghÐp víi nhau l¾p ghÐp c¸c chi ®îc l¾p ghÐp nh thÕ nµo ? tiÕt m¸y. víi nhau nh thÕ - HS quan s¸t h×nh nµo ? H§2: HD t×m hiÓu 24.3 vµ tr¶ lêi c©u a./ Mèi ghÐp cè c¸ch l¾p ghÐp c¸c hái: ®Þnh: chi tiÕt m¸y. - §äc vµ lµm bµi tËp Lµ nh÷ng mèi - GV cho HS quan s¸t nhá trong SGK vµ ghÐp mµ c¸c chi h×nh 24.3 vµ tr¶ lêi tr¶ lêi c©u hái cña tiÕt ®îc ghÐp c©u hái: GV. kh«ng cã chuyÓn - GV yªu cÇu hs lµm ®éng t¬ng ®èi bµi tËp nhá SGK. víi nhau gåm: ? C¸c mèi ghÐp trªn - Ghi vë. - Mèi ghÐp th¸o cã ®Æc ®iÓm g× - Theo dâi vµ suy ®îc nh ghÐp gièng nhau vµ kh¸c nghØ tr¶ lêi c©u b»ng ren, vÝt, nhau ? hái cña GV. then, chèt .... - GV kÕt luËn. - Mèi ghÐp ? mèi ghÐp nµo lµ mèi kh«ng th¸o ®îc ghÐp th¸o ®îc ? nh ghÐp b»ng ? mèi ghÐp nµo lµ mèi ®inh t¸n, b»ng ghÐp kh«ng th¸o ®îc ? hµn ... ? HS ®äc vµ t×m b./ Mèi ghÐp hiÓu kiÕn thøc theo ®éng: SGK. Lµ nh÷ng mèi ghÐp mµ c¸c chi ? mèi ghÐp ®éng lµ tiÕt ®îc ghÐp cã mèi ghÐp nh thÕ - Liªn hÖ víi thùc tiÔn thÓ xoay, trît, l¨n nµo ? ®Ó lÊy VD. vµ ¨n khíp víi nhau. VD: mèi ghÐp b¶n LÊy VD minh vô ho¹ ? lÒ, æ trôc .... 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - §äc néi dung “cã thÓ em cha biÕt” - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 25 SGK.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

55

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 23 - Bµi 25-26: Mèi ghÐp cè ®Þnh - mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc
Mèi ghÐp th¸o ®îc.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i mèi ghÐp cè ®Þnh, mèi ghÐp th¸o ®îc. BiÕt ®îc cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña mét sè mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc, mèi ghÐp th¸o ®îc thêng gÆp. Cã ham thÝch t×m hiÓu vÒ c¬ khÝ, liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ h×nh 25.1; 25.2. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè

2./ KiÓm tra bµi cò: Chi tiÕt m¸y lµ g× ? gåm nh÷ng lo¹i nµo ? 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ Mèi ghÐp cè H§1: T×m hiÓu mèi ®Þnh ghÐp cè ®Þnh - mèi ghÐp ko th¸o ®îc - Quan s¸t h×nh 25.1 + Mèi ghÐp cè vµ lµm bµi tËp nhá ®Þnh dïng ®Ó phÇn I SGK/86. ghÐp, nèi chi tiÕt gåm: ? Mèi ghÐp nµo lµ mèi - Mèi ghÐp th¸o ghÐp cè ®Þnh ? 56
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu mèi ghÐp cè ®Þnh - mèi ghÐp ko th¸o ®îc. - Theo dâi GV hd h×nh 25.1. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ c©u hái cña GV. - §äc néi dung SGK

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

®îc - Mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc. ( kh¸i niÖm SGK ). II./ Mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc. 1./ Mèi ghÐp b»ng ®Þnh t¸n. a./ CÊu t¹o cña mèi ghÐp. - GhÐp c¸c chi tiÕt cã d¹ng máng cã khoan lç. - §inh t¸n lµ chi tiÕt h×nh trô 1 ®Çu cã mò, lµm b»ng nh«m hoÆc thÐp c¸c bon thÊp. - Khi ghÐp, th©n ®inh t¸n luån qua lç cña c¸c chi tiÕt ®îc ghÐp, sau ®ã dïng bóa t¸n ®Çu cßn l¹i thµnh mò. b./ §Æc ®iÓm vµ øng dông ( SGK).

- GV cho HS ®äc KN c¸c mèi ghÐp: SGK/86. - HS ®a ra c¸c VD ? LÊy VD vÒ mèi ghÐp thùc tÕ vÒ mèi kh«ng th¸o ®îc. ghÐp ko th¸o ®îc. - Quan s¸t h×nh vÏ - Quan s¸t h×nh25.2. 25.2. ? Mèi ghÐp ®inh t¸n gåm nh÷ng chi tiÕt nµo ? - Nªu ®îc cÊu t¹o cña mèi ghÐp. ? C¸c chi tiÕt cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? - NhËn xÐt ®îc c¸ch ? Mèi ghÐp ®îc t¹o t¹o thµnh mèi thµnh nh thÕ nµo ? ghÐp.

- Theo dâi hd cña GV ? Mèi ghÐp b»ng ®inh ®Ó biÕt ®îc c¸c t¸n cã ®Æc ®iÓm ®Æc ®iÓm cña g× ? mèi ghÐp. ? Khi nµo ngêi ta sö dông mèi ghÐp nµy ? - Quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c¸c c©u - Quan s¸t h×nh hái gîi më cña GV 25.3. ®Ó t×m ra KN cña ? Mèi ghÐp b»ng hµn mèi ghÐp b»ng lµ mèi ghÐp nh thÕ hµn. nµo ? HS cã thÓ tr¶ lêi: - Hµn ®iÖn. ? kÓ tªn nh÷ng ph- - Hµn h¬i. ¬ng ph¸p hµn mµ em biÕt.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

2./ Mèi ghÐp b»ng hµn. a./ Kh¸i niÖm. Hµn lµ ngêi ta lµm nãng ch¶y côc bé kim lo¹i chç tiÕp xóc ®Ó dÝnh c¸c chi tiÕt l¹i víi nhau. Gåm: - Hµn nãng ch¶y.

57

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- Hµn ¸p lùc. - Hµn thiÕc. b./ §Æc ®iÓm vµ øng dông: SGK/88.

III./ Mèi ghÐp th¸o ®îc. 1./ Mèi ghÐp b»ng ren. a./ CÊu t¹o. Gåm cã 3 lo¹i chÝnh: Mèi ghÐp bu l«ng; vÝt cÊy; ®inh vÝt. (H×nh 26.1) b./ §Æc ®iÓm vµ øng dông: SGK /90 2./ Mèi ghÐp b»ng then vµ chèt. a./ CÊu t¹o cña mèi ghÐp. +) Mèi ghÐp b»ng then: Gåm: trôc; b¸nh ®ai; then. +) Mèi ghÐp b»ng chèt: 2 chi tiÕt ®îc ghÐp vµ chèt. b./ §Æc ®iÓm vµ c«ng dông. SGK/91

- §äc néi dung SGK ? Ph¬ng ph¸p hµn cã vµ tr¶ lêi c©u hái. ®Æc ®iÓm g× ? ? PP hµn cã u nhîc ®iÓm g× so víi PP H§2: T×m hiÓu mèi ®inh t¸n. ghÐp th¸o ®îc. H§2: T×m hiÓu mèi ghÐp th¸o ®îc. - Quan s¸t h×nh vÏ, nhËn xÐt vµ tr¶ lêi - Quan s¸t h×nh c©u hái. 26.1. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái nhá ë phÇn 1 SGK/89. - B»ng hiÓu biÕt ? Ba mèi ghÐp trªn cã thùc tÕ HS cã thÓ ®iÓm g× gièng nhau tr¶ lêi c©u hái. vµ kh¸c nhau. ? Mèi ghÐp b»ng ren cã ®Æc ®iÓm g× ? ph¹m vi øng dông cña mèi ghÐp nµy nh thÕ nµo ?

Ph¬ng ph¸p t×m hiÓu - Quan s¸t h×nh t¬ng tù nh c¸c phÇn 26.2. trªn. ? Mèi ghÐp b»ng then vµ chèt cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? ? C¸c chi tiÕt ®îc ghÐp nèi víi nhau nh thÕ nµo ? ? Mèi ghÐp nµy cã ®Æc ®iÓm g× ? ? cã u, nhîc ®iÓm g× ?

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. 58
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 27 SGK.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 25 - Bµi 27: Mèi ghÐp ®éng.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i mèi ghÐp ®éng. - BiÕt ®îc cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña mét sè khíp ®éng. - Cã ham thÝch t×m hiÓu vÒ c¬ khÝ, liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

59

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ h×nh 27.1 ®Õn 27.4 - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ mèi ghÐp th¸o ®îc vµ mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc ? 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ ThÕ nµo lµ H§1: HD T×m hiÓu mèi ghÐp ®éng. thÕ nµo lµ mèi Mèi ghÐp ®éng lµ ghÐp ®éng. mèi ghÐp mµ c¸c - Cho HS quan s¸t chi tiÕt ®îc ghÐp h×nh 27.1 vµ ph©n cã chuyÓn ®éng tÝch cïng hs. t¬ng ®èi víi nhau. - Yªu cÇu HS t×m II./ C¸c lo¹i khíp hiÓu vµ tr¶ lêi c©u ®éng. hái SGK. 1./ Khíp tÞnh tiÕn. H§2: HD t×m hiÓu a./ CÊu t¹o: C¸c lo¹i khíp ®éng. +) Mèi ghÐp PTXL - GV cho hs quan s¸t cã mÆt tiÕp xóc h×nh 27.3 lµ mÆt trô trßn víi - Yªu cÇu HS tr¶ lêi èng trßn. c¸c c©u hái ë phÇn +) Mèi ghÐp sèng nµy trong SGK. trît - r·nh trît cã - Gäi 1 HS tr¶ lêi sau mÆt tiÕp xóc lµ ®ã GV kÕt luËn. do mÆt s«ng trît vµ r·nh trît t¹o thµnh. b./ §Æc ®iÓm: - xÐt 2 ®iÓm trªn - Mäi ®iÓm trªn vËt tÞnh tiÕn. vËt tÞnh tiÕn ? em cã nhËn xÐt g× cã C§ gièng hÖt vÒ quü ®¹o vµ vËn nhau. tèc cña 2 ®iÓm ®ã ? Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu thÕ nµo lµ mèi ghÐp ®éng. - Quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái. - Ghi vë. H§2: T×m hiÓu C¸c lo¹i khíp ®éng. - Quan s¸t vµ lµm trong SGK hiÓu cÊu tÞnh tiÕn. h×nh vÏ BT nhá ®Ó t×m t¹o khíp

- Theo dâi GV ®Æt vÊn ®Ò, suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái ®Ó t×m ra c¸c ®Æc ®iÓm cña ? Khi lµm viÖc t¹i mÆt - Khi lµm viÖc tiÕp xóc x¶y ra hiÖn tkhíp tÞnh tiÕn. mÆt tiÕp xóc îng g× ? - B»ng hiÓu biÕt HS cã ma s¸t lín t¹i sao ? lµm thÕ nµo cã thÓ tr¶ lêi ®îc 60
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

®Ó kh¾c phôc hiÖn tc¸c c©u hái cña GV. îng ®ã ? c./ øng dông: - Cho HS ®äc ph©n - HS ®äc SGK ®Ó SGK. 1.c ®Ó biÕt ®îc c¸c nhËn biÕt ®îc c¸c øng dông cña khíp øng dông cña khíp tÞnh tiÕn. tÞnh tiÕn vµ tõ ®ã liªn hÖ ®îc víi thùc - GV cã thÓ yªu cÇu tÕ. HS lÊy thªm c¸c VD 2./ Khíp quay: trong thùc tÕ. a./ CÊu t¹o: H×nh - PP t×m hiÓu vÒ 27.4 - PP híng dÉn t×m khíp quay tîng tù SGK/94. hiÓu vÒ khíp quay tnh phÇn trªn. b./ øng dông: îng tù nh phÇn trªn. Dïng nhiÒu trong xe ®¹p, xe m¸y .... 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 28 SGK.

lµm c¶n trë C§.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

61

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 26 - Bµi 28: Thùc hµnh: ghÐp nèi chi tiÕt

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt cÊu t¹o cña côm trôc tríc vµ sau xe ®¹p. BiÕt quy tr×nh th¸o - l¾p chi tiÕt. Th¸o l¾p ®îc côm trôc tríc vµ sau xe ®¹p ®óng theo quy tr×nh. RÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc theo quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, mçi nhãm chuÈn bÞ c¸c vËt liÖu vµ dông cô nh trong môc I cña bµi 28 SGK/96 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè

2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) 1./ ThÕ nµo lµ khíp ®éng ? nªu c«ng dông cña khíp ®éng ? 2./ Nªu cÊu t¹o vµ c«ng dông cña khíp tÞnh tiÕn ? 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . H§1: T×m hiÓu kiÕn ( 10phót ). thøc lý thuyÕt liªn 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu quan. (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs - HS chó ý theo dâi cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi GV nªu MT ®Ó dung kiÕn thøc vµ n¾m ®îc c¸c néi kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®dung KT vµ KN cÇn îc sau giê thùc ®¹t ®îc sau giê 2. ChuÈn bÞ: hµnh nµy. thùc hµnh nµy. ( PhÇn I sgk/ 96) 3. Néi dung vµ - KiÓm tra c¸c dông - Nhãm trëng b¸o c¸o tr×nh tù thùc cô häc tËp cña häc víi Gv vÒ sù chuÈn hµnh sinh. bÞ cña nhãm - §äc néi dông m×nh. 62
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

SGK/ - GV cho hs ®äc néi dung kiÕn thøc lÝ thuyÕt phÇn II SGK /96-97. - GV cïng ®µm tho¹i, híng dÉn víi hs c¸c 4. B¸o c¸o thùc kiÕn thøc míi, theo hµnh tr×nh tù tiÕn hµnh (theo mÉu SGK/97) - yªu cÇu hs quan s¸t vµ ®äc mÉu b¸o c¸o thùc hµnh /97 B. HD thêng xuyªn. H§2: HD thêng (25 phót ) xuyªn. - Häc sinh ho¹t ®éng theo - GV ph©n nhãm vµ nhãm 6 ngêi. ph¸t mÉu b¸o c¸o - Cho 2 nhãm thùc hµnh cho hs. thùc hµnh theo - Giíi thiÖu c¸ch lµm quy tr×nh trªn. vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan - Lµm bµi tËp s¸t häc sinh thùc thùc hµnh theo hµnh. c¸c bíc vµ vµo - Gióp ®ì nhãm häc b¸o c¸o thùc sinh yÕu. hµnh. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs

phÇn II 96-97.

- HS ®äc néi dung GV yªu cÇu. - hs chó ý nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV

- Häc sinh ®äc vµ viÕt b¸o c¸o theo mÉu. H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh.

C. KÕt thóc. (5 phót ) H§ 3: HD kÕt thóc: - NhËn xÐt ®¸nh - Ngõng luyÖn tËp vµ gi¸ cña hs vµ - GV yªu cÇu häc thu dän vÖ sinh. gv. sinh ngõng luyÖn - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ tËp vµ tù ®¸nh gi¸ thùc hµnh. kÕt qu¶. - GV ®¸nh gi¸ giê - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

63

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

• C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß: «n l¹i quy tr×nh th¸o l¾p æ trôc xe ®¹p vµ chuÈn bÞ nh giê nµy ®Ó giê sau c¸c nhãm cßn l¹i tiÕp tôc thùc hµnh.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
Ch¬ng V: truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng TiÕt 27 - Bµi 29: truyÒn chuyÓn ®éng.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - HiÓu ®îc t¹i sao ph¶i truyÒn chuyÓn ®éng ? - BiÕt ®îc cÊu t¹o nguyªn lÝ lµm viÖc vµ øng dông cña mét sè c¬ cÊu truyÒn chuyÓn ®éng. - HS vËn dông ®îc kiÕn thøc vµ liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ h×nh 29.2; 29.3 vµ m« h×nh truyÒn chuyÓn ®éng - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: 64
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ T¹i sao cÇn I./ H§1: HD t×m truyÒn chuyÓn hiÓu t¹i sao cÇn ®éng ? truyÒn chuyÓn ®éng ? - C¸c bé phËn - GV cho HS quan s¸t cña m¸y thêng h×nh 29.1. ®Æt xa nhau, ? T¹i sao cÇn truyÒn khi lµm viÖc chuyÓn ®éng tõ trôc chóng cÇn cã gi÷a ®Õn trôc sau ? tèc ®é quay kh¸c nhau. - NhiÖm vô cña ? NhiÖm vô cña c¸c c¸c bé truyÒn bé truyÒn chuyÓn chuyÓn ®éng ®éng lµ g× ? lµ chuyÒn vµ biÕn ®æi tèc ®é cho phï hîp víi tèc ®é cña H§2: HD t×m hiÓu bé truyÒn c¸c bé phËn c¸c chuyÓn ®éng. trong m¸y. II./ Bé truyÒn - GV cho hs quan s¸t chuyÓn ®éng. h×nh 29.2 . 1./ TruyÒn ®éng ma s¸t vµ truyÒn ®éng ®ai. a./ CÊu t¹o bé ? Bé truyÒn ®éng ®ai truyÒn ®éng ®ai: gåm nh÷ng chi tiÕt Gåm b¸nh dÉn, nµo ? b¸nh bÞ dÉn vµ d©y ®ai m¾c c¨ng trªn hai d©y ? T¹i sao khi quay ®ai. b¸nh dÉn, b¸nh bÞ b./ Nguyªn lÝ lµm dÉn quay theo viÖc. Nhê lùc ma s¸t gi÷a d©y ®ai vµ ? C¸ch tÝnh tØ sè b¸nh ®ai, khi truyÒn nh thÕ nµo ? b¸nh dÉn quay th× b¸nh bÞ dÉn quay theo. - TØ sè truyÒn ®- - Cho HS quan s¸t îc x¸c ®Þnh bëi m« h×nh truyÒn
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS I./ H§1: T×m hiÓu t¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng ? - Quan s¸t h×nh 29.1, nhËn xÐt, suy nghÜ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK vµ cña GV ®Ó biÕt ®îc t¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng ? - Qua ph©n tÝch cña GV hs biÕt ®îc nhiÖm vô cña bé truyÓn chuyÓn ®éng. H§2: HD t×m hiÓu c¸c bé truyÒn chuyÓn ®éng. - Quan s¸t h×nh 29.2vµ m« h×nh ®Ó nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c©u hái. - Tõ ®ã biÕt ®îc cÊu t¹o cña bé truyÒn ®éng ®ai: - Quan s¸t h×nh 29.2vµ m« h×nh ®Ó nhËn xÐt vµ t×m ra ®îc nguyªn lÝ lµm viÖc cña bé truyÓn ®éng ®ai vµ c¸ch tÝnh tØ sè truyÒn.

65

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

c«ng thøc: i= =

- Hai nh¸nh ®ai m¾c song song th× 2 b¸nh quay cïng chiÒu. - Hai nh¸nh ®ai m¾c chÐo nhau th× 2 b¸nh quay ngîc chiÒu.

chuyÓn ®éng ma s¸t. - Yªu cÇu hs nhËn - Quan s¸t h×nh xÐt vÒ hai nh¸nh 29.2vµ m« h×nh ®ai vµ chiÒu quay ®Ó nhËn xÐt vµ tr¶ cña 2 b¸nh ®ai. lêi c©u hái. ? Khi nµo 2 b¸nh ®ai - Ghi c¸c néi dung c¬ quay cïng chiÒu, ngîc b¶n vµo vë. chiÒu ? - GV yªu cÇu hs ®äc néi dung phÇn 1.c SGK/100. - §äc néi dung phÇn 1.c SGK/100.

c./ øng dông: SGK. - Ph¬ng ph¸p hd t×m hiÓu cÊu t¹o 2./ TruyÒn ®éng truyÒn ®éng ¨n ¨n khíp. khíp t¬ng tù nh a./ CÊu t¹o: H×nh trªn. 29.3 SGK - GV nªu c¸c yÕu tè cña c¸c b¸nh r¨ng. b./ TÝnh chÊt: - B¸nh r¨ng1 cã sè r¨ng lµ Z1, tèc ®é quay n1, B¸nh r¨ng 2 cã sè r¨ng lµ Z2, tèc ®é quay n2 th× tØ sè truyÒn: i= Ta thÊy b¸nh r¨ng nµo cã sè r¨ng Ýt h¬n th× quay nhanh h¬n. c./ øng dông: SGK - Ph¬ng ph¸p t×m ? TÝnh tØ sè truyÒn hiÓu vÒ bé truyÒn cña truyÒn ®éng ¨n ®éng ¨n khíp t¬ng khíp nh thÕ nµo ? tù nh trªn. - Cho hs quan s¸t m« h×nh 29.3 . ? B¸nh r¨ng nµo cã tèc ®é quay nhanh h¬n ? - GV yªu cÇu HS lÊy ®îc c¸c VD thùc tÕ ngoµi c¸c øng dông ®· nªu trong SGK.

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - §äc néi dung “cã thÓ em cha biÕt” 66
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- NhËn xÐt giê häc 1. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 30 SGK.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 28- Bµi 30: biÕn ®æi chuyÓn ®éng.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - HiÓu ®îc t¹i sao ph¶i biÕn ®æi chuyÓn ®éng ? - BiÕt ®îc cÊu t¹o nguyªn lÝ lµm viÖc vµ øng dông cña mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng. - HS vËn dông ®îc kiÕn thøc vµ liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ h×nh 30.1; 30.2 vµ bé m« h×nh biÕn ®æi chuyÓn ®éng - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ T¹i sao ph¶i H§1: HD t×m hiÓu t¹i biÕn ®æi chuyÓn sao ph¶i biÕn ®æi ®éng ? chuyÓn ®éng. - Quan s¸t h×nh 30.1 Tõ mét d¹ng chuyÓn - Lµm BT nhá trong ®éng ban ®Çu, phÇn I/ SGK/102. muèn biÕn thµnh ? T¹i sao kim m¸y c¸c d¹ng chuyÓn kh©u l¹i chuyÓn ®éng ®éng kh¸c cÇn ph¶i tÞnh tiÕn ®îc ? cã c¬ cÊu biÕn ®æi ? V× sao ph¶i biÕn chuyÓn ®éng. ®æi chuyÓn ®éng. - Cã C§ quay thµnh ? C§ quay cã thÓ biÕn C§ tÞnh tiÕn vµ ®æi thµnh nh÷ng d¹ng ngîc l¹i. chuyÓn ®éng nµo vµ - C§ quay thµnh C§ ngîc l¹i ? l¾c vµ ngîc l¹i. II./ Mét sè c¬ cÊu H§2: HD t×m hiÓu biÕn ®æi chuyÓn mét sè c¬ cÊu biÕn ®éng. ®æi chuyÓn ®éng.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: HD t×m hiÓu t¹i sao ph¶i biÕn ®æi chuyÓn ®éng. - Quan s¸t h×nh vÏ. - Lµm bµi tËp nhá trong phÇn I SGK/102. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái dÉn d¾t cña GV.

H§2: T×m hiÓu mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi 67

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

chuyÓn ®éng. - Quan s¸t h×nh 30.2 1./ BiÕn chuyÓn vµ GV cho HS quan - Quan s¸t h×nh ®éng quay thµnh s¸t m« h×nh. vÏ vµ m« h×nh. chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn. ? Nªu cÊu t¹o cña c¬ - T×m hiÓu cÊu a./ CÊu t¹o. H×nh cÊu. t¹o cña c¬ cÊu. 30.2 - GV kÕt luËn Tay quay; thanh - Theo GV hd ®Ó truyÒn; con trît; gi¸ - Híng dÉn hs t×m t×m hiÓu NLLV ®ì. hiÓu nguyªn lÝ lµm cña c¬ cÊu. b./ Nguyªn lÝ lµm viÖc trªn m« h×nh. viÖc. - B»ng kiÕn thøc SGK/103. - Trong thùc tÕ c¬ cÊu thùc tÕ ®Ó tr¶ nµy ®îc øng dông lêi c©u hái. c./ øng dông: trªn nh÷ng m¸y nµo §îc sö dông nhiÒu mµ em biÕt ? - Quan s¸t m« trong «t«; m¸y - GV giíi thiÖu thªm h×nh cña c¸c c¬ kh©u; m¸y ca ... cho häc sinh 2 c¬ cÊu H×nh 103 - C¬ cÊu b¸nh r¨ng cÊu H.103/SGK/104 SGK/104 ®Ó - thanh r¨ng. b»ng m« h×nh. biÕt thªm cÊu - C¬ cÊu vÝt, ®ai t¹o cña c¸c c¬ èc. cÊu: c¬ cÊu b¸nh r¨ng thanh r¨ng; C¬ cÊu vÝt, ®ai èc. 2./ BiÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh C§ l¾c. a./ CÊu t¹o: H×nh 30.4 Gåm: tay quay; thanh truyÒn; thanh l¾c; gi¸ ®ì. b./ Nguyªn lÝ lµm viÖc. SGK/105. - Quan s¸t h×nh 30.4 - C¬ cÊu cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? - GV giíi thiÖu NLLV cña c¬ cÊu. - HD hs t×m hiÓu NLLV b»ng c¸c c©u hái SGK/105. - Trong thùc tÕ c¬ cÊu nµy ®îc øng dông trªn nh÷ng m¸y nµo mµ em biÕt ? Ph¬ng ph¸p t×m hiÓu c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh C§ l¾c t¬ng tù nh phÇn trªn.

c./ øng dông: Dïng nhiÒu 68

trong
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

m¸y dÖt, m¸y kh©u ... 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái cuèi bµi ®Ó HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái, ®äc tríc bµi 31 SGK vµ chuÈn bÞ theo híng dÉn phÇn I SGK/106.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 29 - Bµi 31: Thùc hµnh: truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹ovµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña mét sè bé truyÒn vµ biÕn ®æi ®éng. Th¸o l¾p vµ kiÓm tra ®îc tØ sè truyÒn cña c¸c bé truyÓn ®éng RÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc theo quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc, chuÈn bÞ cho mçi nhãm chuÈn bÞ c¸c vËt liÖu vµ dông cô nh trong môc I cña bµi 31 SGK/106 HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp, phiÕu häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: (5 phót ) 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu .
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn 69

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

( 10phót ). 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc 2. ChuÈn bÞ: hµnh nµy. ( PhÇn I sgk/ 106) 3. Néi dung vµ - KiÓm tra c¸c dông tr×nh tù thùc cô häc tËp cña häc hµnh sinh. a./ §o ®êng kÝnh b¸nh ®ai, ®Õm - GV cho hs ®äc néi sè r¨ng cña c¸c dung kiÕn thøc lÝ b¸nh r¨ng vµ ®Üa thuyÕt phÇn II SGK xÝch. /106 - 107. b./ L¾p r¸p c¸c bé - GV cïng ®µm tho¹i, truyÒn ®éng vµ híng dÉn víi hs c¸c kiÓm tra tØ sè kiÕn thøc míi, theo truyÒn. tr×nh tù tiÕn hµnh 4. B¸o c¸o thùc hµnh - yªu cÇu hs quan s¸t (theo mÉu vµ ®äc mÉu b¸o c¸o SGK/97) thùc hµnh /108 B. HD xuyªn. (25 phót ) - GV ph©n nhãm vµ - Häc sinh ho¹t ph¸t mÉu b¸o c¸o ®éng theo thùc hµnh cho hs. nhãm 6 ngêi. - Giíi thiÖu c¸ch lµm - Cho 6 nhãm vµo b¸o c¸o thùc tiÕp theo thùc hµnh. hµnh theo quy - GV Theo dâi quan tr×nh trªn. s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc - Lµm bµi tËp sinh yÕu. thùc hµnh theo - Gi¶i ®¸p mét sè c¸c bíc vµ vµo th¾c m¾c cña hs b¸o c¸o thùc hµnh. 70
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Nhãm trëng b¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh. - HS ®äc néi dung GV yªu cÇu. - hs chó ý nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV

- Häc sinh ®äc vµ viÕt b¸o c¸o theo mÉu. H§2: Thùc hµnh.

H§2: HD thêng xuyªn.

thêng

- æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh.

H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

H§ 3: HD kÕt thóc: C. KÕt thóc. - Ngõng luyÖn tËp vµ (5 phót ) - GV yªu cÇu häc thu dän vÖ sinh. - NhËn xÐt ®¸nh sinh ngõng luyÖn - Theo dâi vµ nhËn gi¸ cña hs vµ tËp vµ tù ®¸nh gi¸ xÐt ®¸nh gi¸ KQ gv. kÕt qu¶. thùc hµnh. - GV ®¸nh gi¸ giê - Rót kinh nghiÖm lµm bµi tËp thùc cho b¶n th©n hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß: - §äc tríc phÇn II.3 SGK/107 - ¤n tËp häc k× bµi: 18; 21; 24; 29; 30.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 30- tæng kÕt vµ «n tËp phÇn hai
C¬ khÝ.

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i:
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

71

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- HÖ thèng ho¸ vµ hiÓu ®îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc ë phÇn c¬ khÝ - Tãm t¾t ®îc c¸c néi dung c¬ b¶n b»ng s¬ ®å khèi. - VËn dông ®îc c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp chuÈn bÞ cho thi hÕt häc k×. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + S¬ ®å hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. - HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n tËp c¸c bµi cò. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng ). 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n I./ HÖ thèng H§1: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· kiÕn thøc. häc. - GV cïng hs x©y S¬ ®å hÖ thèng dùng s¬ ®å hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ho¸ kiÕn thøc. phÇn c¬ khÝ/ ? PhÇn c¬ khÝ gåm SGK/109. nh÷ng ch¬ng nµo ? trong nh÷ng ch¬ng ®ã cÇn n¾m ®îc nh÷ng néi dung g× ? - GV tãm t¾t c©u tr¶ lêi cña HS lªn b¶ng díi d¹ng s¬ ®å. - Sau ®ã GV ®a ra s¬ ®å hÖ thèng ho¸ kiÕn II./ C©u hái vµ thøc chuÈn. BT. H§2: HD tr¶ lêi c©u - C¸c c©u hái vµ hái vµ bµi tËp. bµi tËp trong s¸ch - GV híng dÉn hs gi¸o khoa. th¶o luËn (nhãm 4) tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp trong SGK. - Sau ®ã gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi theo c¸c c©u hái 72
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: Cñng cè hÖ thèng kiÕn thøc. - HS «n tËp l¹i kiÕn thøc - Häc sinh tr¶ lêi.

- Ghi l¹i vµo vë H§2: Tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp. - HS th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp trong SGK.

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

SGK/110 - GV kÕt luËn ®¸nh gi¸. 4. Tæng kÕt bµi häc: - NhÊn m¹nh c¸c néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n vµ träng t©m cña phÇn c¬ khÝ vµ néi dung cÇn chuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra 1 tiÕt ( bµi thùc hµnh) vµ kiÓm tra häc k×. - NhËn xÐt giê häc 1. DÆn dß: - ¤n tËp chuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra 1 tiÕt. - ¤n tËp häc k× theo ®Ò c¬ng vµ kiÓm tra theo lÞch cña nhµ trêng. ------------------------------TiÕt 31 - kiÓm tra thùc hµnh 1 tiÕt. ------------------------------

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

73

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 32 - Bµi 32: Vai trß cña ®iÖn n¨ng
Trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng. HiÓu ®îc vai trß cña ®iÖn n¨ng. HS vËn dông ®îc kiÕn thøc vµ liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV I./ §iÖn n¨ng: 1./ §iÖn n¨ng lµ g× ? N¨ng lîng cña dßng ®iÖn ®îc gäi lµ ®iÖn n¨ng. 2./ S¶n xuÊt ®iÖn n¨ng: a./ Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. H32.1 b./ Nhµ m¸y thñy ®iÖn. H32.2 c./ Nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö. H32.3 3./ TruyÒn t¶i ®iÖn n¨ng: §iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt tõ c¸c nhµ m¸y ®iÖn, ®-

Ho¹t ®éng cña HS H§ 1: Giíi thiÖu vÒ H§ 1: T×m ®iÖn n¨ng. hiÓu vÒ ®iÖn §iÖn n¨ng lµ g× ? n¨ng. - §äc vµ t×m hiÓu vÒ ®iÖn - GV cho hs quan n¨ng. s¸t c¸c nhµ m¸y Quan s¸t vµ ®iÖn. - Giíi thiÖu vÒ c¸c theo dâi GV híng dÉn. nhµ m¸y. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®a ®iÖn n¨ng tõ nhµ m¸y ®Õn n¬i Quan s¸t h×nh 32.4 vµ tr¶ lêi tiªu thô. c©u hái.

74

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

îc truyÒn theo c¸c ®êng H§2: hd t×m hiÓu d©y ®Õn c¸c n¬i tiªu vai trß cña ®iÖn thô. n¨ng. H§2: T×m hiÓu II./ Vai trß cña ®iÖn ? §iÖn n¨ng cã vai trß vai trß cña n¨ng. nh thÕ nµo trong s¶ ®iÖn n¨ng. §iÖn n¨ng ®îc sö dông n xuÊt vµ ®êi sèng. - §äc vµ lµm BT réng r·i trong s¶n xuÊt vµ - Cho hs lµm bt nhá SGK ®Ó biÕt ®®êi sèng. SGK/114. îc vai trß cña - Trong c«ng nghiÖp, ®iÖn n¨ng n«ng nghiÖp, giao th«ng trong SX vµ §S. vËn t¶i, y tÕ, gi¸o dôc, v¨n hãa, thÓ thao, gia ®×nh …. 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái SGK/115. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái: 1, 2, 3 vµ ®äc tríc bµi 33 SGK/116

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 33 - Bµi 33: an toµn ®iÖn.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n vÒ ®iÖn vµ møc ®é nguy hiÓm cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. HS vËn dông ®îc kiÕn thøc vµ liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ (h×nh 33.1-33.5 SGK). HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS I- V× sao x¶y ra tai H§1: HD t×m hiÓu H§1: T×m hiÓu n¹n ®iÖn ? nguyªn nh©n g©y nguyªn nh©n
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

75

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

1./ Do tr¹m trùc tiÕp vµo vËt mang ®iÖn. 2./ Do vi ph¹m kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi líi ®iÖn cao ¸p vµ tr¹m biÕn ¸p. 3./ Do ®Õn gÇn d©y dÉn cã ®iÖn bÞ ®øt r¬i xuèng ®Êt.

tai n¹n vÒ ®iÖn. - GV gîi ý cho hs t×m hiÓu c¸c nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n vÒ ®iÖn b»ng nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vµ th«ng qua ph¬ng tiÖn th«ng tin ®ai chóng vµ tranh ¶nh SGK. - Sau ®ã GV tãm t¾t l¹i c¸c nguyªn nh©n chÝnh.

g©y tai n¹n vÒ ®iÖn. - B»ng nh÷ng kiÕn thøc trong cuéc sèng vµ th«ng qua ph¬ng tiÖn th«ng tin ®ai chóng vµ tranh ¶nh ®Ó nªu ra c¸c nguyªn nh©n. - HS theo dâi vµ ghi nhí c¸c nguyªn nh©n chÝnh. H§1: HD t×m hiÓu mét sè biÖn ph¸p an toµn vÒ ®iÖn. - HS ®äc SGK vµ lµm BT vµo vë BT.

II- Mét sè biÖn ph¸p H§1: HD t×m hiÓu an toµn ®iÖn. mét sè biÖn ph¸p an toµn vÒ ®iÖn. 1./ Mét sè nguyªn t¾c - GV cho hs ®äc an toµn ®iÖn trong phÇn 1 SGK/118 vµ khi sö dông ®iÖn. lµm BT nhá trong - Ph¸t hiÖn vµ sö lÝ kÞp SGK vµo vë BT. thêi vÞ trÝ bÞ rß ®iÖn. - Thêng xuyªn kiÓm tra c¸ch ®iÖn cña c¸c ®å ? Khi sö dông ®å dïng ®iÖn. dïng ®iÖn cÇn chó ý - Thùc hiÖn c¸c biÖn nh÷ng g× ? ph¸p b¶o vÖ khi cã sù cè rß ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ - Sau ®ã GV kÕt ®iÖn, ®å dïng ®iÖn. luËn. - Thùc hiÖn nghiªm tóc hµnh lang líi ®iÖn. 2./ Mét sè nguyªn t¾c an toµn khi söa ch÷a ? Khi söa ch÷a ®iÖn ®iÖn. cÇn lµm g× ®Ó -Ph¶i ng¾t ®iÖn tríc khi ®¶m b¶o an toµn vÒ söa ch÷a. ®iÖn vµ cho biÕt v× - Sö dông c¸c dông cô sao ? b¶o vÖ: - GV treo tranh vÏ +) Sö dông c¸c vËt lãt h×nh 33.5 lªn b¶ng c¸ch ®iÖn. vµ giíi thiÖu mét sè +) Sö dông c¸c dông cô dông cô an toµn lao ®éng cã tay cÇm ®iÖn. c¸ch ®iÖn. 76
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

- th«ng qua BT ®· lµm HS tr¶ lêi c©u hái. - HS theo dâi vµ ghi vë. Th«ng qua ®äc SGK vµ sù hiÓu biÕt HS cã thÓ tr¶ lêi vµ gi¶i thÝch ®îc. - Quan s¸t vµ nhËn biÕt mét sè dông cô an toµn ®iÖn.

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

+) Sö dông c¸c dông cô kiÓm tra. 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng c©u hái 3 SGK/120. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái: 1, 2 vµ ®äc tríc bµi 34 SGK/121

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 34 - Bµi 34: Thùc hµnh: Dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - HiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o cña mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn. - Sö dông ®îc mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

77

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c an toµn ®iÖn trong khi sö dông vµ söa ch÷a ®iÖn. II./ ChuÈn bÞ: - PhÇn I/ SGK124 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . ( 10phót ). 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc 2. ChuÈn bÞ: hµnh nµy. ( PhÇn I sgk/ 121) - KiÓm tra c¸c dông cô häc tËp cña häc sinh. 3. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh a./ T×m hiÓu c¸c dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn - HD hs quan s¸t vµ SGK/121. m« t¶ cÊu t¹o cña c¸c dông cô: th¶m c¸ch ®iÖn, g¨ng tay cao b./ T×m hiÓu bót su, … vµo môc 1 trong thö ®iÖn. b¸o c¸o thùc hµnh. - Quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o bót thö - GV híng dÉn hs quan ®iÖn. s¸t vµ t×m hiÓu cÊu t¹o cña bót thö ®iÖn. T×m hiÓu - Ghi tªn vµ chøc n¨ng nguyªn lý lµm c¸c bé phËn chÝnh 78
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Nhãm trëng b¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh.

- M« t¶ ®îc cÊu t¹o c¸c dông cô c¸ch ®iÖn vµo b¸o c¸o thùc hµnh.

- BiÕt ®íc cÊu t¹o vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn chÝnh. - hoµn thiÖn b¸o c¸o

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

viÖc. vµo b¸o c¸o thùc - Sö dông bót thö hµnh. ®iÖn - GV giíi thiÖu NLLV vµ c¸ch sö dông bót thö B./ HDthêng ®iÖn. xuyªn. H§2: HD thêng (25 phót ) xuyªn. - Häc sinh ho¹t ®éng theo - GV ph©n nhãm vµ nhãm 8 ngêi. ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho hs. - Cho c¸c nhãm thùc hµnh theo - Giíi thiÖu c¸ch lµm quy tr×nh trªn. vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan - Lµm bµi tËp s¸t häc sinh thùc thùc hµnh theo hµnh. c¸c bíc vµ ghi - Gióp ®ì nhãm häc kÕt qu¶ vµo sinh yÕu. b¸o c¸o thùc - Gi¶i ®¸p mét sè hµnh. th¾c m¾c cña hs

thùc hµnh theo yªu cÇu cña GV

H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh.

B. KÕt thóc. H§ 3: HD kÕt thóc: (5 phót ) - NhËn xÐt ®¸nh - GV yªu cÇu häc - Ngõng luyÖn tËp vµ gi¸ cña hs vµ thu dän vÖ sinh. sinh ngõng luyÖn gv. tËp vµ tù ®¸nh gi¸ - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ kÕt qu¶. thùc hµnh. - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß:
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

79

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- §äc tríc bµi 35.

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 35 - Bµi 35: Thùc hµnh: cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt c¸ch t¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn. BiÕt mét sè ph¬ng ph¸p s¬ cøu n¹n nh©n. RÌn luyÖn ý thøc cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. II./ ChuÈn bÞ: PhÇn I/ SGK124 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n C. HD më ®Çu H§1: HD më ®Çu . ( 10phót ). 1. Muc tiªu : - GV nªu môc tiªu (- PhÇn môc tiªu cña bµi häc ®Ó hs cña bµi häc) n¾m ®îc c¸c néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc 2. ChuÈn bÞ: hµnh nµy. ( PhÇn I sgk/ 124) - KiÓm tra c¸c dông 80
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

-

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Nhãm trëng b¸o c¸o

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

cô häc tËp cña häc sinh. 3. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh a./ T¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn - T×nh huèng 1: Mét ngêi ®øng tay ch¹m vµo vËt mang ®iÖn. - T×nh huèng 2: D©y ®iÖn ®øt r¬i vµo ngêi. b./ S¬ cøu n¹n nh©n. - Trêng hîp n¹n nh©n vÉn tØnh. - Trêng hîp n¹n nh©n ngÊt, kh«ng thë hoÆc thë kh«ng ®Òu, co giËt vµ run. +) Ph¬ng ph¸p 1: ph¬ng ph¸p n»m sÊp. +) Ph¬ng ph¸p hµ h¬i thæi ng¹t. B./ HDthêng xuyªn. (25 phót ) - Häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 8 ngêi. - Cho c¸c nhãm thùc hµnh theo quy tr×nh trªn.

víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh.

H§2: HD xuyªn. -

thêng H§2: Thùc hµnh.

- Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo H§ 3: HD kÕt thóc:

- æn ®Þnh tæ chøc GV ph©n nhãm vµ nhãm. ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho hs. Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc - Th¶o luËn vµ lµm hµnh. bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn GV Theo dâi quan hµnh (theo híng s¸t häc sinh thùc dÉn ë trªn). hµnh. Gióp ®ì nhãm häc - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. sinh yÕu. Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: 81

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- GV yªu cÇu häc - Ngõng luyÖn tËp vµ sinh ngõng luyÖn thu dän vÖ sinh. tËp vµ tù ®¸nh gi¸ - Theo dâi vµ nhËn D.KÕt thóc. kÕt qu¶. xÐt ®¸nh gi¸ KQ (5 phót ) - GV ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh. - NhËn xÐt ®¸nh lµm bµi tËp thùc - Rót kinh nghiÖm gi¸ cña hs vµ hµnh: cho b¶n th©n gv. • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß: - §äc tríc tæng kÕt vµ «n tËp.

b¸o c¸o hµnh.

thùc

82

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:

Ngµy gi¶ng:
TiÕt 36 - Thi häc kú I

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

83

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Chuwa söa
TuÇn:
TiÕt 41 - Bµi 36: vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn. íc I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: NhËn biÕt ®îc vËt liÖu dÉn ®iÖn, VL c¸ch ®iÖn, VL dÉn tõ. HiÓu ®îc ®Æc tÝnh vµ c«ng dông cña mçi lo¹i vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn. HS vËn dông ®îc kiÕn thøc vµ liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + MÉu c¸c vËt liÖu c¸ch ®iÖn, mét hép sè qu¹t trÇn. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. + ¤n l¹i tÝnh chÊt cña vËt liÖu c¬ khÝ ( bµi 18/60) vµ ®äc trbµi 36. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè

2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3./ Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi: §Ó chÕ t¹o ra ®îc mét m¸y ®iÖn hay 1 thiÕt bÞ ®iÖn cÇn cã nh÷ng lo¹i vËt liÖu nµo ? c¸c vËt liÖu ®ã cã®Æc tÝnh g× vµ øng dông nh thÕ nµo ? Bµi h«m nay c¸c em sÏ t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò ®ã

84

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

ND kiÕn thøc c¬ b¶n I./ VËt liÖu dÉn ®iÖn

*./ Kh¸i niÖm: lµ vËt liÖu mµ dßng ®iÖn ch¹y qua ®îc. *./ §Æc tÝnh: VËt liÖu dÉn ®iÖn cã ®iÖn trë suÊt nhá ( 10-6 - 10-8Ωm) *./ Ph©n lo¹i vµ øng dông: - ChÊt khÝ: H¬i thuû ng©n trong bãng ®Ìn cao ¸p. - ChÊt láng: axit, baz¬, muèi … - ChÊt r¾n: +./ Kim lo¹i: Cu; Al lµm lâi d©y d©n ®iÖn. +./ Hîp kim: pheroniken, nicrom khã nãng ch¶y lµm d©y ®èt nãng trong bµn lµ, bÕp ®iÖn. II./ VËt liÖu c¸ch ®iÖn. *./ Kh¸i niÖm: VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ nh÷ng vËt liÖu kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua. *./ TÝnh chÊt: - TÝnh c¸ch ®iÖn ®Æc trng b»ng ®iÖn trë suÊt ( 108 - 1013Ωm) *./ Ph©n lo¹i: - ChÊt khÝ: khÝ tr¬; kh«ng khÝ. - ChÊt láng: DÇu biÕn

Ho¹t ®éng cña HS H§1: HD t×m hiÓu H§1: T×m hiÓu vËt liÖu dÉn ®iÖn. vËt liÖu dÉn - Cho HS quan s¸t ®iÖn. cÊu t¹o cña 1 hép sè qu¹t trÇn. - HS quan s¸t vµ - GV chØ vµo tõng bé theo dâi hìng phËn vµ hái vËt liÖu dÉn cña GV ®Ó lµm tõng bé phËn ®a ra KN. ®ã. - GV ®µm tho¹i cïng HS ®Ó ®a ra KN - Qua kiÕn thøc ? §Æc tÝnh cña vËt ®· häc HS tr¶ liÖu dÉn ®iÖn lµ lêi. g× ? - HS liÖt kª c¸c ? H·y kÓ tªn c¸c vËt vËt liÖu dÉn liÖu dïng ®Ó dÉn ®iÖn thêng ®iÖn mµ em biÕt ? gÆp. - GV híng cho HS - Theo dâi gîi ý c¸ch ph©n lo¹i VLD§ cña GV ®Ó biÕt ? øng dông cña c¸c ph©n lo¹i vµ vËt liÖu ®ã nh thÕ øng dông cña nµo ? c¸c VLD§. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái nhá SGK. H§2: HD t×m hiÓu H§2: T×m hiÓu vËt liÖu c¸ch ®iÖn. vËt liÖu c¸ch ®iÖn.

Ho¹t ®éng cña GV

HD t¬ng tù nh phÇn T×m hiÓu t¬ng trªn. tù

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

85

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

H§3: HD t×m hiÓu vËt liÖu dÉn tõ. - GV cho hs quan s¸t H§3: T×m hiÓu m¸y biÕn ¸p vËt liÖu dÉn ? Lâi cña m¸y biÕn tõ. ¸p lµm b»ng vËt liÖu - Quan s¸t vµ g× nhËn xÐt. ? Trong thùc tÕ vËt liÖu nµo lµ vËt liÖu - §äc SGK vµ tr¶ - Kh¸i niÖm: lµ nh÷ng dÉn tõ vµ øng dông lêi c©u hái. vËt liÖu mµ ®êng søc cña nã ? - Yªu cÇu HS ®äc néi tõ ch¹y qua. - Ph©n lo¹i vµ øng dung phÇn III SGK. - GV kÕt luËn. dông. +./ ThÐp KT§ lµm lâi m¸y biÕn ¸p, lâi m¸y ph¸t ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn. +./ Anic«: lµm nam ch©m vÜnh cöu. +./ ferit lµm ¨ng ten … +./ pecmal«i lµm lâi c¸c ®éng c¬ ®iÖn chÊt lîng cao. 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¬ b¶n b»ng Bµi tËp nhá trong b¶ng 36.1/130.( cã thÓ c©u hái 1, 2 SGK) - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ ®äc tríc bµi 37

thÕ. - ChÊt r¾n: Nhùa; thuû tinh ... *./ øng dông: +) ChÕ t¹o vá d©y dÉn, vá thiÕt bÞ vµ c¸c bé phËn c¸ch ®iÖn trong thiÕt bÞ. …. III./ VËt liÖu dÉn tõ

TuÇn:
TiÕt 42 - Bµi 37: Ph©n lo¹i vµ sè liÖu kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: - HiÓu ®îc nguyªn lý biÕn ®æi n¨ng lîng ®iÖn vµ chøc n¨ng mçi nhãm ®å dïng ®iÖn. 86
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn vµ ý nghÜa cña chóng. - HS cã ý thøc sö dông ®å dïng ®iÖn ®óng sè liÖu kÜ thuËt. II./ ChuÈn bÞ: - GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ c¸c ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh, mét sè nh·n hiÖu ®å dïng ®iÖn. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ vËt liÖu dÉn ®iÖn ? vËt liÖu dÉn ®iÖn ®îc ph©n lo¹i nh thÕ nµo ? 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I./ Ph©n lo¹i ®å dïng H§1: Híng dÉn t×m H§1: T×m hiÓu ®iÖn: hiÓu ph©n lo¹i ®å c¸ch ph©n lo¹i dïng ®iÖn: ®å dïng ®iÖn: - GV yªu cÇu HS a./ §å dïng lo¹i ®iÖn quan s¸t h×nh quang: biÕn ®æi ®iÖn 37.1 vµ tr¶ lêi c©u - Häc sinh quan n¨ng thµnh quang n¨ng s¸t vµ tr¶ lêi hái SGK. ®Ó chiÕu s¸ng ? ThiÕt bÞ ë h×nh 1 c©u hái theo gîi b./ §å dïng lo¹i ®iÖn - vµ 2 n¨ng lîng ®Çu ý cña GV vµ rót nhiÖt: biÕn ®æi ®iÖn vµo lµ g× ? N¨ng lîng ra kÕt luËn. n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng ®Çu ra lµ g× ? ®Ó ®èt nãng, nÊu c¬m → KL ®iÖn n¨ng … biÕn ®æi thµnh c./ §å dïng lo¹i ®iÖn - c¬: quang n¨ng. biÕn ®æi ®iÖn n¨ng - C¸c thiÕt bÞ kh¸c hthµnh c¬ n¨ng lµm quay íng dÉn t¬ng tù vµ H§2: T×m hiÓu c¸c m¸y nh m¸y b¬m níc, lµm BT s¸ch gi¸o c¸c sè liÖu kÜ qu¹t ®iÖn … thuËt. khoa (b¶ng 37.1) H§2: Híng dÉn t×m - HS quan s¸t II./ C¸c sè liÖu kÜ hiÓu c¸c sè liÖu kÜ mét sè nh·n ®å thuËt. dïng ®iÖn vµ thuËt 1./ C¸c ®¹i lîng ®iÖn - Gv ®a ra mét sè nhËn xÐt. ®Þnh møc: nh·n ®å dïng ®iÖn - tr¶ lêi c©u hái - §iÖn ¸p ®Þnh møc U – ®Ó HS quan s¸t vµ cña GV ®¬n vÞ lµ (V). t×m hiÓu.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

87

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- Dßng ®iÖn ®Þnh møc I – ®¬n vÞ lµ (A). - C«ng suÊt ®Þnh møc P – ®¬n vÞ lµ (W). 2./ ý nghÜa cña sè liÖu kÜ thuËt Chän ®å dïng ®iÖn phï hîp ®Ó sö dông vµ cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc

? Sè liÖu kÜ thuËt gåm c¸c ®¹i lîng g× ? SLKT do ai quy ®Þnh - Cho HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái SGK/ 133.

- §äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. - HS nhËn xÐt vµ ®a ra kÕt luËn

- T¹i sao bãng ®Ìn sîi ®èt c¾m vµo ¾c quy ko s¸ng ? ? C¸c sè liÖu kÜ - §äc vµ tr¶ lêi thuËt cã ý nghÜa nh c©u lái SGK. thÕ nµo khi mua vµ sö dông ®å ®iÖn. - GV cho HS lµm bµi tËp vµ tr¶ lêi c©u hái SGK/133

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¸c c©u hái cuèi bµi/133 - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ ®äc tríc bµi 38 Rót kinh nghiÖm giê d¹y ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

88

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TuÇn:
TiÕt 43 - Bµi 38: §å dïng lo¹i ®iÖn - quang.
§Ìn sîi ®èt.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®Ìn sîi ®èt. BiÕt ®îc 1 sè ®Æc ®iÓm vµ c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®Ìn sîi ®èt. BiÕt lùa chän vµ sö dông ®Ìn sîi ®èt hîp lý. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + bãng ®Ìn sîi ®èt. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Em h·y cho biÕt c¸c ph©n lo¹i ®å dïng ®iÖn ? 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I./ Ph©n lo¹i ®Ìn ®iÖn: H§1: HD T×m hiÓu H§1: T×m hiÓu Dùa vµo nguyªn lý lµm ph©n lo¹i ®Ìn sîi ph©n lo¹i ®Ìn viÖc: ®èt sîi ®èt - HS quan s¸t vµ - §Ìn sîi ®èt. - GV yªu cÇu hs tr¶ lêi c©u hái. - §Ìn huúnh quang. quan s¸t h×nh - §Ìn phãng ®iÖn. 38.1. ? §Ìn ®iÖn ®îc ph©n H§2: T×m hiÓu
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

89

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

II./ §Ìn sîi ®èt. 1./ CÊu t¹o: §Ìn sîi ®èt cã 3 bé phËn chÝnh: a./ Sîi ®èt: lµ d©y kim lo¹i cã d¹ng lß xo xo¾n, thêng lµm b»ng vonfram. b./ Bãng thuû tinh: lµm b»ng thuû tinh chÞu nhiÖt, trong cã chøa khÝ tr¬ ®Ó lµm t¨ng tuæi thä cña sîi ®èt. c./ §u«i ®Ìn: lµm b»ng ®ång hoÆc s¾t tr¸ng kÏm vµ ®îc g¾n chÆt víi bãng. Trªn ®u«i cã 2 cùc tiÕp xóc. Cã hai kiÓu ®u«i: ®u«i xo¸y vµ ®u«i ng¹nh. 2./ Nguyªn lý lµm viÖc: Khi ®ãng ®iÖn, dßng ®iÖn ch¹y trong d©y tãc ®Ìn lµm d©y tãc nãng lªn ®Õn nhiÖt ®é cao, d©y tãc ph¸t s¸ng. 3./ §Æc ®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt. a./ §Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng liªn tôc b./ HiÖu suÊt ph¸t quang thÊp. c./ Tuæi thä thÊp.

lo¹i nh thÕ nµo ? H§2: HD t×m hiÓu cÊu t¹o vµ NLLV - GV yªu cÇu hs quan s¸t tranh vÏ vµ vËt thËt. ? C¸c bé phËn chÝnh cña ®Ìn sîi ®èt lµ g× ? ? V× sao sîi ®èt lµm b»ng vonfram ? ? V× sao ph¶i hót hÕt kh«ng khÝ vµ b¬m khÝ tr¬ vµo bãng ? ? §u«i ®Ìn cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ?

cÊu t¹o NLLV

- Häc sinh quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV

? Cã mÊy d¹ng ®u«i - HS ®äc c©u ®Ìn ? hái vµ th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi. - GV yªu cÇu hs ®äc vµ tr¶ lêi c©u H§3: T×m hiÓu ®iÓm, hái ë phÇn 4 ®Æc SLKT vµ sö SGK/136. dông ®Ìn sîi H§3: HD t×m hiÓu ®èt. ®Æc ®iÓm, SLKT - HS ®äc vµ vµ sö dông ®Ìn sîi t×m hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm cña ®èt. ? §Ìn sîi ®èt cã ®Ìn sîi ®åt vµ nh÷ng u ®iÓm vµ rót ra KL - HS quan s¸t nhîc ®iÓm g× ? trªn bãng ®Ìn vµ tr¶ lêi c©u hái. ? Trªn bãng ®Ìn cã ghi c¸c sè liÖu kÜ Th«ng qua thuËt nµo ? kiÕn thøc thùc tÕ HS tr¶ lêi ? §Ìn sîi ®èt cã c«ng c©u hái. dông g× ?

4./ Sè liÖu kÜ thuËt: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: 127V; 220V. - C«ng suÊt ®Þnh møc: 40W; 60W. 5./ Sö dông: chiÕu s¸ng ë phßng ngñ, nhµ t¾m, bµn häc … 90

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¸c c©u hái cuèi bµi/136 - NhËn xÐt giê häc 6. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ ®äc tríc bµi 39

TuÇn:
TiÕt 43 - Bµi 38: §å dïng lo¹i ®iÖn - quang.
§Ìn sîi ®èt.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®Ìn huúnh quang. BiÕt ®îc 1 sè ®Æc ®iÓm vµ c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®Ìn huúnh quang. HiÓu ®îc nhîc ®iÓm cña mçi lo¹i ®Ìn ®iÖn ®Ó biÕt lùa chän hîp lÝ ®Ìn chiÕu s¸ng ë gia ®×nh. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + 1 bé ®Ìn huúnh quang. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS .
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

91

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Ngµy gi¶ng

Lí p

SÜ sè

HS cã P

HS koP

2./ KiÓm tra bµi cò: Em h·y cho biÕt cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®Ìn huúnh quang. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I./ §Ìn èng huúnh H§1: T×m hiÓu cÊu H§1: T×m hiÓu quang. t¹o vµ NLLV cña cÊu t¹o vµ 1./ CÊu t¹o: ®Ìn huúnh quang. NLLV cña ®Ìn a) èng thuû tinh ? CÊu t¹o c¸c bé huúnh quang. Cã chiÒu dµi kh¸c nhau: phËn chÝnh cña ®Ìn - Quan s¸t h×nh vÏ. 0,6m; 1,2m … mÆt trong èng huúnh quang ? - GV kÕt luËn. HS th¶o luËn vµ cã líp bét huúnh quang. tr¶ lêi c©u hái. b) §iÖn cùc: CÊu t¹o SGK/137 2./ Nguyªn lÝ lµm ? Líp bét huúnh HS ghi vë. quang cã t¸c dông viÖc: Khi ®ãng ®iÖn, hiÖn t- g× trong nguyªn lÝ - HS tr¶ lêi îng phãng ®iÖn gi÷a hai lµm viÖc cña ®Ìn ? ®iÖn cùc cña ®Ìn t¹o ra - GV kÕt luËn vµ ®a tia tö ngo¹i, tia tö ngo¹i ra NLLV. t¸c dông vµo líp bét huúnh quang phñ bªn trong èng ph¸t ra ¸nh s¸ng. Mµu s¾c cña ¸nh s¸ng phô thuéc vµo chÊt - GV nªu vµ gi¶i thÝch c¸c ®Æc huúnh quang. cña ®Ìn - Theo dâi hd 3./ §Æc ®iÓm cña ®Ìn ®iÓm huúnh quang. cña GV vµ nhËn èng HQ. xÐt. a) HiÖn tîng nhÊp nh¸y. b) HiÖu suÊt ph¸t quang. Khi ®Ìn lµm viÖc, kho¶ng 20% ®Õn 25% ? Tuæi thä cña ®Ìn ®iÖn n¨ng tiªu thô cña HQ nh thÕ nµo ? ®Ìn ®îc biÕn ®æi thµnh ? V× sao ph¶i phãng ®iÖn ? vµ cÇn cã - Theo dâi SGK quang n¨ng. c) Tuæi thä: kho¶ng 8000 ®iÒu kiÖn g× ®Ó vµ tr¶ lêi c©u phãng ®iÖn ? giê. hái d) Måi phãng ®iÖn: v× hai ®iÖn cùc c¸ch xa 92
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

nhau, ®Ó ®Ìn phãng ? §Ìn huúnh quang cã ®iÖn ®îc cÇn ph¶i måi nh÷ng sè liÖu kÜ phãng ®iÖn. Ngêi ta thuËt nµo? dïng chÊn lu ®iÖn c¶m ? §Ìn HQ sd nhiÒu ë vµ t¾c te, hoÆc chÊn lu ®©u? H§2: T×m hiÓu ®iÖn tö. H§2: T×m hiÓu ®Ìn ®Ìn com pac 4./ C¸c sè liÖu kÜ com pac - quan s¸t h×nh thuËt. - Yªu cÇu hs quan 39.2 vµ tr¶ lêi SGK c©u hái. s¸t h×nh 39.2 5./ Sö dông ? Nªu cÊu t¹o vµ II./ §Ìn compac huúnh nguyªn lý lµm viÖc quang vµ u ®iÓm cña ®Ìn VÒ nguyªn lÝ ®Ìn compac. H§3: So s¸nh compac gièng ®Ìn huúnh H§3: So s¸nh ®Ìn ®Ìn sîi ®èt vµ quang nhng kh¸c vÒ cÊu sîi ®èt vµ ®Ìn ®Ìn huúnh t¹o vµ hiÖu suÊt ph¸t huúnh quang quang quang gÊp kho¶ng 4 lÇn - Yªu cÇu hs ®äc vµ - HS lµm bµi tËp ®Ìn sîi ®èt. lµm bµi tËp nhá theo HD cña GV. III./ So s¸nh ®Ìn sîi SGK/139 ®èt vµ ®Ìn huúnh quang. B¶ng39.1 SGK/139 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¸c c©u hái cuèi bµi/139 - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ ®äc tríc bµi 40

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

93

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Ngµy so¹n:
TiÕt 45 - Bµi 40: Thùc hµnh: §Ìn èng huúnh quang. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc cÊu t¹o cña ®Ìn èng huúnh quang, chÊn lu, t¾c te. HiÓu ®îc nguyªn lý lµm viÖc vµ c¸ch sö dông ®Ìn èng huúnh quang. Cã ý thøc tu©n thñ c¸c quy t¾c vÒ an toµn ®iÖn, ®¶m b¶o an toµn ®iÖn. II./ ChuÈn bÞ: PhÇn I/ SGK141 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè

-

2./ KiÓm tra bµi cò: Nªu cÊu t¹o cña ®Ìn huúnh quang. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A./ HD më H§1: HD më ®Çu . ®Çu ( 10phót ). - GV nªu môc tiªu 1. Muc tiªu : cña bµi häc ®Ó hs (- PhÇn môc tiªu n¾m ®îc c¸c néi cña bµi häc) dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. 2. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 141) - KiÓm tra c¸c dông 3. Néi dung vµ cô häc tËp cña häc tr×nh tù thùc sinh. hµnh - §äc vµ gi¶i thÝch ý nghÜa sè liÖu - GV cho häc sinh kÜ thuËt cña ®Ìn quan s¸t, t×m hiÓu sè huúnh quang. liÖu kÜ thuËt vµ gi¶i thÝch ý nghÜa c¸c - Quan s¸t, t×m SLKT vµo b¶ng 1/142 94
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Nhãm trëng b¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh. - HS quan s¸t ®Ìn èng huúnh quang, ®äc vµ t×m hiÓu ý nghÜa cña SLKT.

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

hiÓu cÊu t¹o, chøc - GV HD häc sinh quan n¨ng c¸c bé phËn s¸t vµ, t×m hiÓu cÊu cña ®Ìn. t¹o vµ ®Æt c©u hái ®Ó hs tr¶ lêi vÒ chøc n¨ng c¸c bé phËn cña ®Ìn èng huúnh quang, ghi vµo môc 2 - Quan s¸t t×m b¸o c¸o thùc hµnh. hiÓu s¬ ®å m¹ch ®iÖn cña bé ®Ìn - Gv ®· m¾c s½n huúnh quang. m¹ch ®iÖn, vµ t×m hiÓu c¸ch nèi d©y vµ ®Æt c©u hái: ? C¸ch nèi c¸c phÇn tö trong m¹ch ®iÖn nh thÕ nµo ? - Quan s¸t sù måi - KÕt qu¶ t×m hiÓu phãng ®iÖn vµ ghi vµo môc 3 b¸o c¸o ®Ìn ph¸t s¸ng. thùc hµnh. - Gv ®ãng ®iÖn vµ B./ HDthêng chØ dÉn häc sinh xuyªn. quan s¸t hiÖn tîng Häc sinh ho¹t phãng ®iÖn ë t¾c te ®éng theo vµ ®Ìn ph¸t s¸ng H§2: HD thêng nhãm 8 ngêi. - Cho c¸c nhãm xuyªn. thùc hµnh theo - GV ph©n nhãm vµ ph¸t mÉu b¸o c¸o quy tr×nh trªn. thùc hµnh cho hs. - Giíi thiÖu c¸ch lµm Lµm bµi tËp thùc vµo b¸o c¸o thùc hµnh theo c¸c bíc hµnh. vµ ghi kÕt qu¶ - GV Theo dâi quan vµo b¸o c¸o thùc s¸t häc sinh thùc hµnh hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc C./ KÕt thóc. sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè - NhËn xÐt ®¸nh th¾c m¾c cña hs gi¸ cña hs vµ gv. H§ 3: HD kÕt thóc: - GV yªu cÇu

- HS quan s¸t ®Ìn èng huúnh quang t×m hiÓu cÊu t¹o vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ chøc n¨ng c¸c bé phËn cña ®Ìn èng huúnh quang, ghi vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh. - Quan s¸t m¹ch ®iÖn m¾c s½n, vµ t×m hiÓu c¸ch nèi d©y vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV, ghi kÕt qu¶ t×m hiÓu vµo môc 3 b¸o c¸o thùc hµnh.

- Hs quan s¸t vµ nhËn xÐt.

H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

- Ngõng luyÖn tËp vµ thu dän vÖ sinh. häc - Theo dâi vµ nhËn 95

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

• • • -

sinh ngõng luyÖn xÐt ®¸nh gi¸ KQ tËp vµ tù ®¸nh gi¸ thùc hµnh. kÕt qu¶. - Rót kinh nghiÖm GV ®¸nh gi¸ giê cho b¶n th©n lµm bµi tËp thùc hµnh: Sù chuÈn bÞ cña hs. C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. Th¸i ®é häc tËp. HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc.

4./ DÆn dß: §äc tríc bµi 41.

Ngµy so¹n:
TiÕt 46 - Bµi 41: §å dïng lo¹i ®iÖn - nhiÖt.
Bµn lµ ®iÖn.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc nguyªn lý lµm viÖc cña ®å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt. HiÓu ®îc cÊu t¹o, NLLV vµ c¸ch sö dông bµn lµ ®iÖn. Cã thÓ t×m hiÓu ®îc c¸c ®å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt kh¸c. Cã ý thøc gi÷ g×n ®å dïng ®iÖn ®¶m b¶o an toµn. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + tranh vÏ bµn lµ ®iÖn. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò:

96

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Kh«ng. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng cña GV

I./ §å dïng lo¹i ®iÖn H§1: T×m hiÓu nhiÖt. NLLV cña ®å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt. ? H·y nªu t¸c dông 1./ Nguyªn lÝ lµm viÖc: nhiÖt cña dßng Dùa vµo t¸c dông nhiÖt ®iÖn. cña dßng ®iÖn ch¹y - GV kÕt luËn trong d©y ®èt nãng, biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng. ? V× sao d©y ®èt 2./ D©y ®èt nãng. nãng lµm b»ng vËt - D©y ®èt nãng lµm liÖu cã ®iÖn trë suÊt b»ng vËt liÖu cã ®iÖn lín vµ chÞu ®îc nhiÖt trë suÊt lín vµ chÞu ®îc ®é cao. nhiÖt ®é cao H§2: T×m hiÒu bµn II./ Bµn lµ ®iÖn: lµ ®iÖn. 1./ CÊu t¹o: - Quan s¸t h×nh vÏ a./ D©y ®èt nãng: 41.1 Lµm b»ng hîp kim ? d©y ®èt nãng cña niken - crom. §îc ®Æt bµn lµ lµm b»ng vËt trong r·nh (èng) cña liÖu g× ? vµ ®îc l¾p bµn lµ vµ c¸ch ®iÖn víi trong bµn lµ nh thÕ vá. nµo ? b./ Vá bµn lµ: - GV cho hs quan s¸t - Vá gåm: +) ®Õ lµm b»ng bµn lµ ®iÖn. gang ®¸nh bãng hoÆc ? §Õ cña bµn lµ cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? m¹ cr«m. +) N¾p: lµm b»ng chøc n¨ng cña nã ? nhùa hoÆc thÐp trªn ? N¾p cña bµn lµ cã cã g¾n tay cÇm b»ng cÊu t¹o ntn ? nhùa vµ ®Ìn b¸o, r¬le nhiÖt, nóm ®iÓu chØnh nhiÖt ®é ghi ? VËy nguyªn lÝ lµm viÖc cña bµn lµ nh SLKT. 2./ Nguyªn lý lµm viÖc: thÕ nµo ? Khi ®ãng ®iÖn dßng ®iÖn ch¹y trong d©y ®èt nãng to¶ nhiÖt ®îc tÝch vµo ®Õ cña
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu NLLV cña ®å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt. - HS ph¸t biÓu - HS ghi vë

- Dùa vµo kiÕn thøc vËt lý ®· häc ®Ó ph¸t biÓu. H§2: T×m hiÒu bµn lµ ®iÖn - HS quan s¸t h×nh vµ vµ ®äc SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái.

- Quan s¸t c¸i bµn lµ ®Ó nhËn xÐt vµ tr¶ lêi.

- Dùa vµo nguyªn lý chung cña thiÕt bÞ ®èt nãng hs ph¸t biÓu NLLV cña bµn lµ ®iÖn.

97

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

bµn lµ lµm nãng bµn lµ. 3./ Sè liÖu kÜ thuËt: - §iÖn ¸p ®m: 127V, 220V - C«ng suÊt ®m: 300W ®Õn 1000W. 4./ Sö dông: - Sö dông ®óng ®iÖn ¸p ®Þnh møc. - Khi lµ kh«ng ®Ó mÆt ®Õ bµn lµ trùc tiÕp xuèng bµn hoÆc ®Ó l©u trªn quÇn ¸o … - §iÒu chØnh nhiÖt ®é cña bµn lµ phï hîp víi lo¹i v¶i cÇn lµ. - Gi÷ g×n mÆt ®Õ bµn lµ lu«n s¹ch vµ nh½n. - §¶m b¶o an toµn khi sd.

- Quan s¸t bµn lµ - Quan s¸t bµn lµ ? Trªn bµn lµ cã c¸c ®iÖn vµ nhËn xÐt sè liÖu kÜ thuËt ®Ó tr¶ lêi nµo ? ? Khi sö dông bµn lµ - Chó ý GV híng cÇn chó ý nh÷ng dÉn ®Ó tr¶ lêi g× ? c©u hái. ? V× sao ? -

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¸c c©u hái cuèi bµi/145 - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ ®äc tríc bµi 42

98

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Ngµy so¹n:.
TiÕt 49 - Bµi 44: §å dïng lo¹i ®iÖn – c¬.
Qu¹t ®iÖn, m¸y b¬m níc.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o, nguyªn lÝ lµm viÖc vµ c¸ch sö dông cña ®éng c¬ ®iÖn 1 pha. HiÓu ®îc NLLV vµ c¸ch sö dông qu¹t ®iÖn, m¸y b¬m níc. Cã ý thøc gi÷ g×n ®å dïng ®iÖn ®¶m b¶o an toµn. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + tranh vÏ bµn lµ ®iÖn. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV I./ §éng c¬ ®iÖn 1 pha 1./ CÊu t¹o: Cã 2 bé phËn chÝnh. a. Stato ( phÇn ®øng yªn). H44.1 - §îc ghÐp b»ng c¸c l¸ thÐp KT§ c¸ch ®iÖn víi nhau b»ng líp s¬n c¸ch ®iÖn máng. - Trªn Stato cã c¸c r·nh hoÆc cùc quÊn d©y ®iÖn tõ, d©y quÊn c¸ch ®iÖn víi lâi thÐp b»ng giÊy c¸ch ®iÖn. b. R«to ( phÇn quay ). H44.2

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu H§1: T×m hiÓu ®éng c¬ ®iÖn 1 ®éng c¬ ®iÖn 1 pha. pha. Yªu cÇu hs quan s¸t - Quan s¸t h×nh vÏ h×nh 44.1; 44.2 vµ 44.3. - Tr¶ lêi c¸c c©u ? CÊu t¹o cña ®éng hái cña GV. c¬ gåm mÊy phÇn ? ? Stato cã cÊu t¹o nh - Quan s¸t m« thÕ nµo ? h×nh vµ nhËn xÐt. ? Trªn Stato cã c¸c r·nh hoÆc cùc ®Ó lµm g× ? - GV cho hs quan s¸t m« h×nh

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

99

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- Gåm lâi vµ lång sãc lâi ®îc ghÐp b»ng c¸c l¸ thÐp KT§ c¸ch ®iÖn víi nhau. - Trªn lâi cã c¸c r·nh chøa nh÷ng thanh nh«m, hai ®Çu cña thanh nh«m nèi víi hai vßng nh«m t¹o thµnh c¸i lång (lång sãc). 2./ Nguyªn lý lµm viÖc: - §éng c¬ ®iÖn lµm viÖc dùa vµo t¸c dông tõ cña dßng ®iÖn. - Khi ®ãng ®iÖn, sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y trong d©y quÊn Stato vµ dßng ®iÖn c¶m øng trong d©y quÊn r«to, t¸c dông tõ cña dßng ®iÖn lµm cho r«to cña ®éng c¬ quay. 3./ C¸c SLKT: SGK/152. 4./ Sö dông: SGK/152,153 II./ Qu¹t ®iÖn: 1./ CÊu t¹o: Gåm ®éng c¬ ®iÖn vµ c¸ch qu¹t. 2./ Nguyªn lÝ lµm viÖc: Khi ®ãng ®iÖn vµo qu¹t, ®éng c¬ ®iÖn quay, kÐo c¸nh qu¹t quay theo t¹o ra giã lµm m¸t. 3./ Sö dông: SGK.

? R«to cã cÊu t¹o nh - HS t×m hiÓu cÊu thÕ nµo ? t¹o cña r«to t¬ng t nh trªn.

- Theo dâi GV híng - GV giíi thiÖu dÉn vÒ nguyªn lÝ viÖc cña nguyªn lÝ lµm viÖc lµm cña ®éng c¬ ®éng c¬ ®iÖn. ®iÖn 1 pha

- Tham kh¶o SGK ? Trªn ®éng c¬ ®iÖn ®Ó t×m hiÓu c¸c cã ghi c¸c sè liÖu kÜ sè liÖu kÜ thuËt vµ c¸ch sö dông. thuËt nµo ? H§2: t×m hiÓu vµ c¸ch sö dông H§2: t×m hiÓu qu¹t qu¹t ®iÖn. ®iÖn. - Quan s¸t h×nh - Quan s¸t h×nh vÏ vµ t×m hiÓu cÊu 44.4. Qu¹t ®iÖn cã cÊu t¹o t¹o, nguyªn lý lµm viÖc nh thÕ nµo ? ? em cã nhËn xÐt g× khi c¾m ®iÖn vµo qu¹t.

H§3: t×m hiÓu ? C¸ch sö dông qu¹t b¬m níc. nh thÕ nµo ? H§3: t×m hiÓu b¬m níc. - Quan s¸t s¬ ®å T×m hiÓu cÊu t¹o, NLLV vµ c¸ch sö khèi h×nh 44.7. M¸y b¬m níc cã cÊu dông t¬ng tù nh qu¹t ®iÖn. t¹o nh thÕ nµo ?

III./ B¬m níc. GV giíi thiÖu 1./ CÊu t¹o Gåm ®éng c¬ ®iÖn vµ nguyªn lÝ lµm viÖc 100
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

phÇn b¬m. cña b¬m níc. 2./ Nguyªn lý lµm viÖc. Khi ®ãng ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn quay, c¸nh ? C¸ch sö dông b¬m b¬m l¾p trªn trôc níc nh thÕ nµo ? ®éng c¬ sÏ quay, hót níc vµo buång b¬m vµ ®ång thêi ®Èy níc ®Õn èng tho¸t. 3./ Sö dông: SGK/155 4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¸c c©u hái cuèi bµi/155 - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ ®äc tríc bµi 45

Ngµy so¹n:
TiÕt 50 - Bµi 45: Thùc hµnh: qu¹t ®iÖn. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o cña qu¹t ®iÖn: ®éng c¬ ®iÖn, c¸nh qu¹t. HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt. Sö dông ®îc qu¹t ®iÖn ®óng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn. II./ ChuÈn bÞ: PhÇn I/ SGK156 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè

-

2./ KiÓm tra bµi cò: Nªu cÊu t¹o cña ®Ìn huúnh quang.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

101

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A./ HD më H§1: HD më ®Çu . ®Çu ( 10phót ). - GV nªu môc tiªu 1. Muc tiªu : cña bµi häc ®Ó hs (- PhÇn môc tiªu n¾m ®îc c¸c néi cña bµi häc) dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. 2. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 156) - KiÓm tra c¸c dông 3. Néi dung vµ cô häc tËp cña häc tr×nh tù thùc sinh. hµnh a. §äc vµ gi¶i thÝch ý nghÜa sè - GV cho häc sinh liÖu kÜ thuËt cña quan s¸t, t×m hiÓu sè qu¹t ®iÖn. liÖu kÜ thuËt vµ gi¶i thÝch ý nghÜa c¸c b. Quan s¸t, t×m SLKT vµo b¶ng 1/157 hiÓu cÊu t¹o, chøc - GV HD häc sinh quan n¨ng c¸c bé phËn s¸t vµ, t×m hiÓu cÊu cña qu¹t ®iÖn t¹o vµ ®Æt c©u hái theo quy tr×nh. ®Ó hs tr¶ lêi theo gîi ý trong SGK, ghi vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh. c. Sö dông vµ vËn - KÕt qu¶ kiÓm tra ghi hµnh vµo môc 3 b¸o c¸o thùc hµnh. - Cho hs nªu c¸c yªu B./ HDthêng cÇu vÒ an toµn sau xuyªn. ®ã cho häc sinh sö Häc sinh ho¹t dông vµ vËn hµnh ®éng theo H§2: HD thêng nhãm 8 ngêi. xuyªn. - Cho c¸c nhãm - GV ph©n nhãm vµ thùc hµnh theo ph¸t mÉu b¸o c¸o quy tr×nh trªn. thùc hµnh cho hs. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc 102
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Nhãm trëng b¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh. - Quan s¸t vµ t×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt vµ ghi vµo b¶ng b¸o c¸o thùc hµnh. - Quan s¸t vµ t×m hiÓu cÊu t¹o theo quy tr×nh vµ híng dÉn cña GV. - Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng b¸o c¸o thùc hµnh - Sö dông vµ vËn hµnh theo híng dÉn cña GV vµ nhËn xÐt H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh C./ KÕt thóc.

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hs vµ H§ 3: HD kÕt thóc: - Ngõng luyÖn tËp vµ gv. thu dän vÖ sinh. - GV yªu cÇu häc - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ sinh ngõng luyÖn thùc hµnh. tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß: §äc tríc bµi 46.

hµnh. theo c¸c bíc hµnh (theo - GV Theo dâi quan dÉn ë trªn). s¸t häc sinh thùc hµnh. - Ghi vµo b¸o thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè H§ 3: Giai ®o¹n thóc: th¾c m¾c cña hs

tiÕn híng c¸o kÕt

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

103

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Ngµy so¹n:
TiÕt 51 - Bµi 45: Thùc hµnh: qu¹t ®iÖn ( T2) I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o cña qu¹t ®iÖn: ®éng c¬ ®iÖn, c¸nh qu¹t. HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt. Sö dông ®îc qu¹t ®iÖn ®óng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn. II./ ChuÈn bÞ: PhÇn I/ SGK156 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè Ngµy gi¶ng Lí p SÜ sè HS cã P HS koP

-

2./ KiÓm tra bµi cò: Nªu cÊu t¹o cña ®Ìn huúnh quang. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A./ HD më H§1: HD më ®Çu . ®Çu ( 10phót ). - GV nªu môc tiªu 1. Muc tiªu : cña bµi häc ®Ó hs (- PhÇn môc tiªu n¾m ®îc c¸c néi cña bµi häc) dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. 2. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 156) - KiÓm tra c¸c dông 3. Néi dung vµ cô häc tËp cña häc tr×nh tù thùc sinh. hµnh a. §äc vµ gi¶i thÝch ý nghÜa sè - GV cho häc sinh liÖu kÜ thuËt cña quan s¸t, t×m hiÓu sè qu¹t ®iÖn. liÖu kÜ thuËt vµ gi¶i 104
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Nhãm trëng b¸o c¸o víi Gv vÒ sù chuÈn bÞ cña nhãm m×nh. - Quan s¸t vµ t×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt vµ ghi vµo

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

b. Quan s¸t, t×m hiÓu cÊu t¹o, chøc n¨ng c¸c bé phËn cña qu¹t ®iÖn theo quy tr×nh.

c. Sö dông vµ vËn hµnh B./ HDthêng xuyªn. Häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 8 ngêi. - Cho c¸c nhãm thùc hµnh theo quy tr×nh trªn. (thùc hµnh 4 nhãm cßn l¹i) - c¸c nhãm kh¸c quan s¸t vµ nhËn xÐt Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh C./ KÕt thóc.

thÝch ý nghÜa c¸c SLKT vµo b¶ng 1/157 - GV HD häc sinh quan s¸t vµ, t×m hiÓu cÊu t¹o vµ ®Æt c©u hái ®Ó hs tr¶ lêi theo gîi ý trong SGK, ghi vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh. - KÕt qu¶ kiÓm tra ghi vµo môc 3 b¸o c¸o thùc hµnh. - Cho hs nªu c¸c yªu cÇu vÒ an toµn sau ®ã cho häc sinh sö dông vµ vËn hµnh H§2: HD thêng xuyªn. - GV ph©n nhãm vµ ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho hs. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs

b¶ng b¸o c¸o hµnh. - Quan s¸t vµ hiÓu cÊu t¹o quy tr×nh vµ dÉn cña GV.

thùc t×m theo híng

- Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng b¸o c¸o thùc hµnh - Sö dông vµ vËn hµnh theo híng dÉn cña GV vµ nhËn xÐt H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh.

H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

- NhËn xÐt ®¸nh H§ 3: HD kÕt thóc: - Ngõng luyÖn tËp vµ gi¸ cña hs vµ thu dän vÖ sinh. gv. - GV yªu cÇu häc - Theo dâi vµ nhËn sinh ngõng luyÖn xÐt ®¸nh gi¸ KQ tËp vµ tù ®¸nh gi¸ thùc hµnh. kÕt qu¶. - Rót kinh nghiÖm - GV ®¸nh gi¸ giê cho b¶n th©n lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

105

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß: §äc tríc bµi 46.

Ngµy so¹n:
TiÕt 52 - Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p ®iÖn mét pha. HiÓu ®îc chøc n¨ng vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p ®iÖn mét pha. Cã høng thó häc tËp bé m«n. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + Tranh vÏ vµ m« h×nh m¸y biÕn ¸p ®iÖn mét pha. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: 106
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

-

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Kh«ng. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n 1./ CÊu t¹o: a./ Lâi thÐp. Lâi thÐp ®îc lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kÜ thuËt ®iÖn ghÐp l¹i thµnh mét khèi. Lâi thÐp dïng ®Ó dÉn tõ cho m¸y biÕn ¸p. b./ D©y quÊn: - Lµm b»ng d©y ®iÖn tõ ®îc quÊn quanh lâi thÐp. M¸y biÕn ¸p mét pha thêng cã hai cuén d©y quÊn. +) D©y quÊn s¬ cÊp: cã U1vµ N1 +) D©y quÊn thø cÊp: cã U2vµ N2. 2./ Nguyªn lÝ lµm viÖc. §iÖn ¸p ®a vµo d©y quÊn s¬ cÊp lµ U1, trong d©y quÊn s¬ cÊp cã dßng ®iÖn. Nhê cã c¶m øng ®iÖn tõ gi÷a d©y quÊn s¬ cÊp vµ thø cÊp, ®iÖn ¸p lÊy ra ë hai ®Çu d©y quÊn thø cÊp lµ U2. TØ sè ®iÖn ¸p s¬ cÊp vµ thø cÊp b»ng tØ sè gi÷a sè vßng d©y cña chóng.

Ho¹t ®éng cña GV H§1: HD t×m hiÓu cÊu t¹o. - Cho hs quan s¸t h×nh vÏ vµ mo h×nh m¸y biÕn ¸p. ? MBA gåm nh÷ng bé phËn nµo ? ? Lâi thÐp cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? vµ cã chøc n¨ng g× ? ? C¸c cuén d©y quÊn cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? ? Cuén nhËn ®iÖn vµo gäi lµ quËn g× ? ? QuËn ®a ®iÖn ra gäi lµ quËn g× ? H§2: HD t×m hiÓu nguyªn lý lµm viÖc - Quan s¸t h×nh 46.4. - GV giíi thiÖu nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p.

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu cÊu t¹o. - hs quan s¸t h×nh vÏ vµ m« h×nh MBA. - NhËn xÐt vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV. - Quan s¸t c¸c quËn d©y - §äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK

H§2: T×m hiÓu NL lµm viÖc - Quan s¸t h×nh vÏ vµ theo dâi HD cña GV ®Ó t×m hiÓu NLLV cña m¸y biÕn ¸p ®iÖn mét pha.

- Giíi thiÖu biÓu thøc liÖn hª gi÷a ®iÖn ¸p vµ sè vßng d©y cña c¸c - Lµm BT nhá SGK. quËn d©y. - TËp tÝnh to¸n sè vßng d©y U 1 N1 cuén s¬ cÊp vµ = = k (1) k ®îc gäi lµ U2 N2 thø cÊp hÖ sè biÕn ¸p. §iÖn ¸p lÊy ra ë thø cÊp - U2 > U1 gäi lµ MBA g× ? N2 U2 lµ: U 2 = U 1 - U2 < U1 gäi lµ MBA N1
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

107

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

- MBA cã U2 > U1 gäi lµ MBA t¨ng ¸p. - MBA cã U2 < U1 gäi lµ MBA gi¶m ¸p. 3./ C¸c sè liÖu kÜ thuËt. - C«ng suÊt ®inh møc. - §iÖn ¸p ®Þnh møc. - Dßng ®iÖn ¸p ®Þnh møc. 4./ Sö dông: - §iÖn ¸p ®a vµo kh«ng ®îc lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh møc. - Kh«ng ®Ó MBA lµm viÖc qu¸ c«ng suÊt ®Þnh møc. - §Æt MBA n¬i kh« r¸o, s¹ch sÏ, tho¸ng giã, Ýt bôi. - Thêng xuyªn vÖ sinh vµ kiÓm tra c¸ch ®iÖn.

g× ? H§3: HD t×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt - Quan s¸t trªn vá MBA ? cã ghi c¸c sè liÖu kÜ thuËt nµo ? H§4: HD t×m hiÓu c¸ch sö dông. - §äc néi dung phÇn 4 SGK/160 ? Khi sö dông cÇn chó ý nh÷ng g× ®Ó MBA lµm viÖc tèt vµ bÒn l©u ? H§3: T×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt - Quan s¸t vµ t×m hiÓu ý nghÜa c¸c sè liÖu kÜ thuËt. H§4: T×m hiÓu c¸ch sö dông. - §äc SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT c¸c c©u hái cuèi bµi/161 - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: ChuÈn bÞ cho giê thùc hµnh sau.

Ngµy so¹n:
108
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

TiÕt 53 - Bµi 47: Thùc hµnh: M¸y biÕn ¸p. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o cña m¸y biÕn ¸p HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt. Sö dông ®îc m¸y biÕn ¸p ®óng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn. II./ ChuÈn bÞ: PhÇn I/ SGK162 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Nªu cÊu t¹o cña m¸y biÕn ¸p. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b¶n A./ HD më H§1: HD më ®Çu . H§1: T×m hiÓu kiÕn ®Çu thøc lý thuyÕt liªn ( 10phót ). - GV nªu môc tiªu quan. 1. Muc tiªu : cña bµi häc ®Ó hs - HS chó ý theo dâi (- PhÇn môc tiªu n¾m ®îc c¸c néi GV nªu MT ®Ó cña bµi häc) dung kiÕn thøc vµ n¾m ®îc c¸c néi kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®dung KT vµ KN cÇn îc sau giê thùc ®¹t ®îc sau giê hµnh nµy. thùc hµnh nµy. 2. ChuÈn bÞ: ( PhÇn I sgk/ 162) - KiÓm tra c¸c dông - Nhãm trëng b¸o c¸o 3. Néi dung vµ cô häc tËp cña häc víi Gv vÒ sù chuÈn tr×nh tù thùc sinh. bÞ cña nhãm hµnh m×nh. a. §äc vµ gi¶i thÝch ý nghÜa sè - GV cho häc sinh - Quan s¸t vµ t×m liÖu kÜ thuËt cña quan s¸t, t×m hiÓu sè hiÓu c¸c sè liÖu kÜ m¸y biÕn ¸p liÖu kÜ thuËt vµ gi¶i thuËt vµ ghi vµo thÝch ý nghÜa c¸c b¶ng b¸o c¸o thùc b. Quan s¸t, t×m SLKT vµo b¶ng 1/163 hµnh. hiÓu cÊu t¹o, chøc - GV HD häc sinh quan - Quan s¸t vµ t×m n¨ng c¸c bé phËn s¸t vµ, t×m hiÓu cÊu hiÓu cÊu t¹o theo cña m¸y biÕn ¸p t¹o vµ ®Æt c©u hái quy tr×nh vµ híng theo quy tr×nh. ®Ó hs tr¶ lêi theo gîi dÉn cña GV.
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

-

109

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

c. Sö dông vµ vËn hµnh m¸y biÕn ¸p B./ HDthêng xuyªn. Häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 8 ngêi. - Cho c¸c nhãm thùc hµnh theo quy tr×nh trªn. Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh C./ KÕt thóc.

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hs vµ gv. H§ 3: HD kÕt thóc:

ý trong SGK, ghi vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh. - KÕt qu¶ kiÓm tra ghi vµo môc 3 b¸o c¸o thùc hµnh. - Cho hs nªu c¸c yªu cÇu vÒ an toµn sau ®ã cho häc sinh sö dông vµ vËn hµnh H§2: HD thêng xuyªn. - GV ph©n nhãm vµ ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho hs. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs

- Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng b¸o c¸o thùc hµnh - Sö dông vµ vËn hµnh theo híng dÉn cña GV vµ nhËn xÐt H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc nhãm.

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: - Ngõng luyÖn tËp vµ thu dän vÖ sinh. - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n

- GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 110
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

4./ DÆn dß: §äc tríc bµi 48.

Ngµy so¹n:

TiÕt 54 - Bµi 48: sö dông hîp lý ®iÖn n¨ng.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng. BiÕt sö dông ®iÖn n¨ng hîp lÝ. Cã ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV

HS koP

Ho¹t ®éng cña HS I./ Nhu cÇu tiªu thô H§1: HD t×m hiÓu H§1: T×m hiÓu ®iÖn n¨ng. nhu cÇu tiªu thô nhu cÇu tiªu thô 1./ Giê cao ®iÓm tiªu ®iÖn n¨ng. ®iÖn n¨ng. thô ®iÖn n¨ng. Trong ngµy cã nh÷ng - B»ng hiÓu biÕt
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

111

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

giê tiªu thô ®iÖn n¨ng nhiÒu gäi ®ã lµ giê cao ®iÓm ( tõ 18 ®Õn 22 giê). 2./ Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña giê cao ®iÓm. - §iÖn n¨ng tiªu thô rÊt lín. - §iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn gi¶m xuèng. II./ Sö dông hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. 1./ Gi¶m bít tiªu thô ®iÖn n¨ng trong giê cao ®iÓm. - C¾t ®iÖn 1 sè ®å dïng ®iÖn kh«ng thiÕt yÕu. 2./ Sö dông ®å dïng ®iÖn hiÖu suÊt cao ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. 3./ kh«ng sö dông l·ng phÝ ®iÖn n¨ng

? T¹i sao vµo giê cña b¶n th©n hs buæi chiÒu tèi ngêi cã thÓ tr¶ lêi. ta gäi ®ã lµ giê cao ®iÓm ? - HS tr¶ lêi BT SGk theo sù híng dÉn cña GV. H§2: T×m hiÓu sö dông hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng.

- GV cho hs tr¶ lêi c©u hái SGK ®Ó t×m ra ®Æc ®iÓm cña giê cao ®iÓm. H§2: HD t×m hiÓu sö dông hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn - §äc vµ lµm bµi n¨ng. tËp nhá SGK ®Ó t×m hiÓu ®îc ? Nªn lµm g× trong c¸ch sö dông hîp c¸c giê cao ®iÓm. lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. ? Em cßn biÕt biÖn ph¸p nµo ®Ó Gi¶m bít tiªu thô ®iÖn n¨ng trong giê cao ®iÓm vµ kh«ng l·ng phÝ ®iÖn n¨ng ?

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí vµ phÇn cã thÓ em cha biÕt, nhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß: ChuÈn bÞ cho giê thùc hµnh sau.

Ngµy so¹n:

TiÕt 55 - Bµi 49: Thùc hµnh:
TÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt tÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh. TÝnh to¸n ®îc ®iÖn n¨ng tiªu thô trong mét ngµy vµ trong mét th¸ng. Cã ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. II./ ChuÈn bÞ: GV: Hå s¬ gi¶ng day. HS: ®å dïng häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

112

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

2./ KiÓm tra bµi cò: V× sao ph¶i gi¶m bít tiªu thô ®iÖn n¨ng 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A./ HD më H§1: HD më ®Çu . ®Çu ( 10phót ). - GV nªu môc tiªu 1. Muc tiªu : cña bµi häc ®Ó hs (- PhÇn môc tiªu n¾m ®îc c¸c néi cña bµi häc) dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. 2. ChuÈn bÞ: - KiÓm tra c¸c dông 3. Néi dung vµ cô häc tËp cña häc tr×nh tù thùc sinh. hµnh I./ §iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng Trong gia ®×nh em ®iÖn. cã sö dông c¸c lo¹i ®å §iÖn n¨ng tiªu thô dïng ®iÖn g× ? cña ®å dïng ®iÖn §Ó tÝnh ®iÖn n¨ng ®îc tÝnh theo tiªu thô trong 1 ngµy c«ng thøc sau: cÇn biÕt c¸c ®¹i lîng A = Pt ( Wh hoÆc g× ? kWh). ¸p dông c«ng thøc II./ TÝnh to¸n nµo ? tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh. 1./ Quan s¸t vµ §äc néi dung phÇn II t×m hiÓu c«ng SGK/169 suÊt ®iÖn vµ thêi -GV híng dÉn häc sinh gian sö dông t×m hiÓu c¸c sè liÖu trong mét ngµy cÇn thiÕt. cña ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh. TÝnh tiªu thô ®iÖn 2./ TÝnh tiªu thô n¨ng cña gia ®×nh ®iÖn n¨ng cña trong 1 ngµy ®îc tÝnh gia ®×nh trong to¸n nh thÕ nµo ?
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

trong giê cao ®iÓm. Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Häc sinh chuÈn bÞ dông cô häc tËp.

- Häc sinh theo dâi HD cña GV ®Ó tr¶ lêi c©u hái.

- Häc sinh ®äc SGK - Quan s¸t vµ t×m hiÓu c«ng suÊt ®iÖn vµ thêi gian sö dông trong mét ngµy cña ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh. - C¸ch tÝnh tiªu thô ®iÖn n¨ng trong 1 ngµy vµ trong 1 th¸ng.

113

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

mét ngµy. 3./ TÝnh tiªu thô ®iÖn n¨ng cña gia ®×nh trong mét th¸ng. B./ HDthêng xuyªn. Häc sinh ho¹t ®éng theo c¸ nh©n. - Cho c¸c nhãm thùc hµnh theo quy tr×nh trªn. Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh

TÝnh tiªu thô ®iÖn n¨ng cña gia ®×nh trong 1 th¸ng ®îc H§2: Thùc hµnh. tÝnh to¸n nh thÕ nµo ? - æn ®Þnh tæ chøc. H§2: HD thêng xuyªn. - GV híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp thùc hµnh. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

- Ngõng luyÖn tËp vµ thu dän vÖ sinh. - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ C./ KÕt thóc. H§ 3: HD kÕt thóc: thùc hµnh. - Rót kinh nghiÖm - NhËn xÐt ®¸nh - GV yªu cÇu häc cho b¶n th©n gi¸ cña hs vµ sinh ngõng luyÖn gv. tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß: 114
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

§äc tríc bµi 50.

Ngµy so¹n:
TiÕt 56 - : Tæng kÕt vµ«n tËp. I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc cña ch¬ng VI vµ ch¬ng VII – phÇn kÜ thuËt ®iÖn. Tãm t¾t ®îc kiÕn thøc díi d¹ng s¬ ®å. VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp, chuÈn bÞ cho kiÓm tra gi÷a häc k×. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + S¬ ®å SGK/170 HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV I./ HÖ thèng kiÕn thøc c¬ b¶n. 1./ Ch¬ng VI ®Ò cËp 4 néi dung c¬ b¶n sau: - Nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n ®iÖn. - Mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn. - Dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn. - Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn. 2./ Ch¬ng VII ®Ò cËp

-

Ho¹t ®éng cña HS H§1: HÖ thèng H§1: HÖ thèng kiÕn thøc kiÕn thøc - GV yªu cÇu HS gËp SGK. ? Ch¬ng VI ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung c¬ b¶n nµo - HS theo dâi vµ - GV tãm t¾t c¸c néi tr¶ lêi c¸c c©u dung c¬ b¶n lªn hái cña GV. b¶ng díi d¹ng s¬ ®å. - NhËn xÐt vµ bæ sung.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

115

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

®Õn 3 néi dung c¬ b¶n. a./ VËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn. - VËt liÖu dÉn ®iÖn. - VËt liÖu c¸ch ®iÖn. - VËt liÖu dÉn tõ. b./ §å dïng ®iÖn * §å dïng lo¹i ®iÖn – quang: - §Ìn sîi ®èt. - §Ìn huúnh quang. * §å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt: - Bµn lµ ®iÖn. - BÕp ®iÖn. - Nåi c¬m ®iÖn. * §å dïng lo¹i ®iÖn c¬. - §éng c¬ ®iÖn 1 pha. - Qu¹t ®iÖn. - M¸y b¬m níc. * M¸y biÕn ¸p ®iÖn 1 pha. c./ Sö dông hîp lý ®iÖn n¨ng. - Nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng. - Sö dông hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. - TÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh. II./ Tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp SGK/171

? Ch¬ng VII ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung c¬ b¶n nµo VËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn gåm nh÷ng lo¹i nµo ?

§· häc nh÷ng lo¹i ®å dïng ®iÖn nµo ?

? GV híng dÉn hs hÖ thèng l¹i c¸c néi dung - HS t×m hiÓu sö kiÕn thøc c¬ b¶n t- dông hîp lÝ ®iÖn ¬ng tù nh trªn. n¨ng vµ c¸ch tÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng ? ThÕ nµo lµ sö dông hîp lÝ ®iÖn n¨ng. H§2: HD tr¶ lêi - GV HÖ thèng toµn c©u hái. bé kiÕn thøc c¬ b¶n - HS ®äc c©u hái díi d¹ng s¬ ®å. vµ tr¶ lêi vµo vë. H§2: HD tr¶ lêi c©u hái. - GV yªu c©u häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp/171 vµo vë.

4. Tæng kÕt bµi häc: - §äc phÇn ghi nhí, hÖ thèng l¹i NDKT b»ng b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc ®· chuÈn bÞ s½n. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: ChuÈn bÞ «n tËp cho giê kiÓm tra: Bµi 33; 38; 41; 46; 49 116
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Ngµy so¹n:
TiÕt 58 - : §Æc ®iÓm cÊu t¹o m¹ng ®iÖn trong nhµ I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. HiÓu ®îc cÊu t¹o vµ chøc n¨ng mét sè phÇn tö cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. Liªn hÖ ®îc kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + H×nh vÏ 50.2/174 HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò:
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ch¬ng VIII: M¹ng ®iÖn trong nhµ

-

117

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Kh«ng. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n I./ §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. 1./ §iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. CÊp ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn trong nhµ lµ 220V. §©y lµ gi¸ trÞ ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn sinh ho¹t ë níc ta. 2./ §å dïng ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. a./ §å dïng ®iÖn: Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu lo¹i ®å dïng ®iÖn. b./ C«ng suÊt cña c¸c ®å dïng ®iÖn: Mçi mét ®å dïng ®iÖn tiªu thô 1 lîng ®iÖn kh¸c nhau. Cã ®å dïng ®iÖn cã c«ng suÊt nhá, cã lo¹i cã c«ng suÊt lín: VD: Bãng ®Ìn: 40W; bµn lµ ®iÖn: 1000W. c./ §iÖn ¸p cña c¸c thiÕt bÞ: - C¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®å dïng ®iÖn trong nhµ ph¶i ph¶i cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc phï hîp víi ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn. - Riªng ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn, U®m cña chóng cã thÓ lín 118

Ho¹t ®éng cña HS H§1: HD t×m hiÓu H§1:T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu ®Æc ®iÓm vµ cÇu cña m¹ng yªu cÇu cña ®iÖn trong nhµ. m¹ng ®iÖn trong nhµ. ? §iÖn ¸p sö dông trong gia ®×nh cã B»ng nh÷ng ®iÖn ¸p b»ng bao kiÕn thøc thùc tÕ, nhiªu ? hs tr¶ lêi c©u hái. ? Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ë c¸c vïng cã kh¸c nhau ko ? - Theo dâi HD vµ ®Æt vÊn ®Ò cña ? Theo em sè ®å GV ®Ó tr¶ lêi c©u dïng ®iÖn trong mçi hái vµ rót ra KL gia ®×nh cã gièng nhau vÒ sè lîng kh«ng ? ? Theo em c«ng suÊt - HS t×m hiÓu cña c¸c ®å dïng SGK ®Ó tr¶ lêi. ®iÖn cã b»ng nhau ko ? Vµ lÊy ®îc VD minh ho¹. lÊy VD minh ho¹. - Quan s¸t sè ? Khi ®å dïng ®iÖn liÖu kÜ thuËt cã c«ng suÊt lín th× cña c¸c thiÕt ®iÖn ¸p còng ph¶i bÞ, nhËn xÐt vµ lín cã ®óng ko ? tr¶ lêi. LÊy VD ? ? T¹i sao trªn vá cña mét sè thiÕt bÞ ®iÖn cã ghi U®m lín h¬n ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn ? - Tham kh¶o SGK ®Ó tr¶ lêi c©u
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña GV

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

h¬n ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn. 4./ Yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ: - M¹ng ®iÖn ®îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ ®iÖn cho c¸c ®å dïng ®iÖn trong nhµ vµ dù phßng cÇn thiÕt. - Ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông vµ cho ng«i nhµ, dÔ kiÓm tra söa ch÷a vµ sö dông thuËn tiÖn. II./ CÊu t¹o cña m¹ng ®iÖn trong nhµ: Gåm c¸c phÇn tö: - C«ng t¬ ®iÖn. - D©y dÉn ®iÖn. - C¸c thiÕt bÞ ®iÖn: §ãng - c¾t, b¶o vÖ vµ lÊy ®iÖn. - §å dïng ®iÖn.

hái. Khi l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn cÇn tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn nh thÕ nµo ? - Nªu ®îc c¸c yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn. ? M¹ng ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu g× ? H§2: T×m hiÓu cÊu t¹o cña m¹ng ®iÖn H§2: HD t×m hiÓu trong nhµ: cÊu t¹o cña m¹ng - Quan s¸t h×nh ®iÖn trong nhµ: vÏ - Cho hs quan s¸t h×nh 50.2. - Hoµn thiÖn c¸c ? Hoµn thiÖn cÊu t¹o bµi tËp nhá m¹ng ®iÖn trong SGK. nhµ. ? - Nªu ®îc c¸c M¹ng ®iÖn trong nhµ phÇn tö chÝnh gåm nh÷ng phÇn tö cña m¹ng ®iÖn. nµo ?

4. Tæng kÕt bµi häc: - HÖ thèng kiÕn thøc b»ng s¬ ®å ( phÇn ghi nhí) - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: §äc tríc bµi 51

Ngµy so¹n:
TiÕt 59 - : thiÕt bÞ ®ãng – c¾t vµ lÊy ®iÖn
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

119

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

Cña m¹ng ®iÖn trong nhµ

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: BiÕt ®îc c«ng dông, cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña mét sè thiÕt bÞ ®ãng- c¾t vµ lÊy ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. Ph©n lo¹i ®îc c¸c thiÕt bÞ ®ãng- c¾t vµ lÊy ®iÖn cña m¹ng ®iÖn. Liªn hÖ ®îc víi thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: GV: + Hå s¬ gi¶ng d¹y, ®å dïng d¹y häc. + H×nh vÏ 51.1 ®Õn 51.7 SGK. + Mét sè vËt thËt. HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña GV I./ ThiÕt bÞ ®ãng c¾t. 1./ C«ng t¾c ®iÖn: a) Kh¸i niÖm: C«ng t¾c ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó ®ãng - c¾t m¹ch ®iÖn. b./ CÊu t¹o: C«ng t¾c ®iÖn gåm: vá; cùc ®éng vµ cùc tÜnh Cùc ®éng vµ cùc tÜnh ®îc lµm b»ng ®ång. - Cùc ®éng ®îc g¾n víi bé phËn t¸c ®éng (lµm b»ng nhùa). - Cùc tÜnh ®îc l¾p trªn th©n, cã vÝt ®Ó cè ®Þnh ®Çu d©y dÉn. c) Ph©n lo¹i: - Dùa vµo sè cùc: 2 cùc;

H§1: HD t×m hiÓu thiÕt bÞ ®ãng c¾t: - Y/c hs quan s¸t h×nh 51.1 vµ tr¶ lêi c©u hái SGK. - GV kÕt luËn. - Cho hs quan s¸t h×nh 51.2 vµ vËt thËt. ? Vá CT lµm b»ng - Quan s¸t vµ vËt liÖu g× ? nh»m ph©n tÝch ®Ó môc ®Ých g× ? biÕt ®îc cÊu t¹o c¸c bé phËn cña - Ph¬ng ph¸p t¬ng c«ng t¾c ®iÖn. tù nh trªn HD hs t×m hiÓu cÊu t¹o cña c¸c bé phËn kh¸c.

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu thiÕt bÞ ®ãng c¾t: - Quan s¸t h×nh vÏ ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.

120

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

3 cùc. - Dùa vµo thao t¸c ®ãng c¾t: CT bËt, CT bÊm, CT xoay … d) Nguyªn lý lµm viÖc: - Khi cùc ®éng vµ cùc tÜnh tiÕp xóc nhau th× m¹ch ®iÖn ®ãng vµ ngîc l¹i. - C«ng t¾c ®îc l¾p trªn d©y pha, nèi tiÕp víi t¶i vµ sau cÇu ch×. 2./ CÇu dao: a) Kh¸i niÖm: CÇu dao lµ 1 thiÕt bÞ ®ãng - c¾t m¹ch ®iÖn. b) CÊu t¹o: Gåm 3 phÇn - Vá; c¸c cùc ®éng; c¸c cùc tÜnh - Trªn vá cã ghi: U®m vµ I®m. c) Ph©n lo¹i: - C¨n cø vµo sè cùc cña cÇu dao: 1 cùc, 2 cùc, 3 cùc. - C¨n cø vµo sö dông: 1 pha; ba pha. II./ ThiÕt bÞ lÊy ®iÖn: 1) æ ®iÖn: - KN: Lµ thiÕt bÞ lµ n¬i ®Ó lÊy ®iÖn cho c¸c ®å dïng ®iÖn. - CÊu t¹o +) Vá lµm b»ng nhùa hoÆc xø. +) Cùc tiÕp ®iÖn lµm b»ng Cu. 2) PhÝch c¾m ®iÖn: - PhÝch c¾m ®iÖn dïng c¾m vµo æ ®iÖn, lÊy ®iÖn cung cÊp cho c¸c ®å dïng ®iÖn. - PhÝch c¾m cã nhiÒu

- Cho hs ho¹t ®éng nhãm 2 ngêi ®Ó lµm BT 51.3 vµ lµm c¸c bµi tËp ®iÒn vµo chç trèng (…) ®Ó nªu NLLV vµ c¸ch m¾c CT trong m¹ch ®iÖn.

H§ nhãm theo híng dÉn cña gi¸o viªn ®Ó biÕt c¸ch ph©n lo¹i vµ nguyªn lý lµm viÖc cña c«ng t¾c ®iÖn.

- T×m hiÓu trªn s¬ ®å ®Ó biÕt c¸ch m¾c c«ng trªn m¹ch - GV yªu cÇu hs t¾c quan s¸t h×nh 51.4 ®iÖn. SGK kÕt hîp quan s¸t cÇu dao thËt ®Ó m« t¶ ®îc cÊu t¹o - Quan s¸t h×nh vÏ vµ vËt thËt t×m cña cÇu dao. hiÓu cÊu t¹o vµ ? Gia ®×nh em l¾p c«ng dông cña cÇu dao ë vÞ trÝ cÇu dao. nµo trong m¹ch - Theo dâi vµ tr¶ ®iÖn ?. lêi c¸c c©u hái cña GV. H§2: HD t×m hiÓu thiÕt bÞ lÊy ®iÖn: H§2: T×m hiÓu thiÕt bÞ lÊy - GV hd hs t×m ®iÖn: hiÓu vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK ®Ó n¾m v÷ng cÊu t¹o vµ c«ng dông - §äc vµ tr¶ lêi c¸c cña æ ®iÖn vµ c©u hái SGK ®Ó n¾m v÷ng cÊu phÝch ®iÖn. ? Khi sö dông cÇn t¹o vµ c«ng dông cña æ ®iÖn vµ chó nh÷ng g× ? phÝch ®iÖn.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

121

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

lo¹i: th¸o ®îc; kh«ng th¸o ®îc; chèt c¾m trßn; chèt c¾m dÑt. 4. Tæng kÕt bµi häc: - HÖ thèng kiÕn thøc b»ng phÇn ghi nhí. - NhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: §äc tríc bµi 52

Ngµy so¹n:
TiÕt 60 - Bµi 52: Thùc hµnh:
ThiÕt bÞ ®ãng - c¾t vµ lÊy ®iÖn.

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc cÊu t¹o, c«ng dông cña cÇu dao, c«ng t¾c, nót Ên, æ ®iÖn vµ phÝch c¾m ®iÖn. HiÓu ®îc nguyªn lÝ lµm viÖc, vÞ trÝ l¾p ®Æt cña c¸c thiÕt bÞ trong m¹ch ®iÖn. VËn dông ®îc kiÕn thøc vµo thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: GV: Hå s¬ gi¶ng d¹y + C¸c thiÕt bÞ ®ãng - c¾t vµ lÊy ®iÖn. + C¸c dông cô th¸o l¾p: t« vÝt … HS: ®å dïng häc tËp. III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè 2./ KiÓm tra bµi cò: Nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña c«ng t¾c ®iÖn. 3./ Bµi míi.

122

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A./ HD më H§1: HD më ®Çu . ®Çu ( 10phót ). - GV nªu môc tiªu I. Muc tiªu : cña bµi häc ®Ó hs (- PhÇn môc tiªu n¾m ®îc c¸c néi cña bµi häc) dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. II. ChuÈn bÞ: - KiÓm tra c¸c dông III. Néi dung vµ cô häc tËp cña häc tr×nh tù thùc sinh. hµnh 1./ T×m hiÓu sè liÖu kÜ thuËt: - §äc c¸c SLKT ghi trªn vá thiÕt bÞ. - HD häc sinh quan - Ghi vµ gi¶i thÝch s¸t t×m hiÓu c¸c sè ý nghÜa c¸c sè liÖu kÜ thuËt. liÖu kÜ thuËt vµo - Yªu cÇu ghi kÕt qu¶ môc 1 trong b¸o t×m hiÓu vµo môc 1 c¸o thùc hµnh. trong b¸o c¸o thùc 2./ T×m hiÓu hµnh. cÊu t¹o: a./ Quan s¸t vµ - GV híng dÉn häc t×m hiÓu cÊu t¹o sinh quan s¸t cÊu c¸c thiÕt bÞ lÊy t¹o, h×nh d¹ng vµ ®iÖn. c¸ch th¸o l¾p c¸c b./ T×m hiÓu cÊu thiÕt bÞ. t¹o c¸c thiÕt bÞ - Gäi 1 häc sinh lµm ®ãng - c¾t. thö. *./ Th¸o quan s¸t - T×m hiÓu cÊu t¹o, vµ m« t¶ cÊu t¹o chøc n¨ng c¸c bé vµo môc 2 b¸o c¸o phËn chÝnh. thùc hµnh. - Yªu cÇu m« t¶ cÊu t¹o vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh B./ HDthêng H§2: HD thêng xuyªn. xuyªn. Häc sinh ho¹t - GV híng dÉn häc ®éng theo sinh lµm bµi tËp
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Häc sinh chuÈn bÞ dông cô häc tËp.

- Häc sinh quan vµ t×m hiÓu SLKT ghi trªn vá c¸c thiÕt bÞ. - T×m hiÓu mÉu c¸o thùc hµnh.

s¸t c¸c cña b¸o

- Theo dâi GV híng dÉn c¸ch th¸o l¾p vµ t×m hiÓu cÊu t¹o cña c¸c thiÕt bÞ. - Thao t¸c theo sù HD cña GV. - T×m hiÓu mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc.

- Th¶o luËn vµ lµm 123

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

nhãm 6 ngêi. thùc hµnh. - Cho c¸c nhãm - Giíi thiÖu c¸ch lµm thùc hµnh theo vµo b¸o c¸o thùc quy tr×nh trªn. hµnh. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc Lµm bµi tËp thùc hµnh. hµnh theo c¸c bíc - Gióp ®ì nhãm häc vµ ghi kÕt qu¶ sinh yÕu. vµo b¸o c¸o thùc - Gi¶i ®¸p mét sè hµnh th¾c m¾c cña hs

bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc:

- Ngõng luyÖn tËp vµ thu dän vÖ sinh. C./ KÕt thóc. - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ H§ 3: HD kÕt thóc: - NhËn xÐt ®¸nh thùc hµnh. gi¸ cña hs vµ - GV yªu cÇu häc - Rót kinh nghiÖm gv. cho b¶n th©n sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. 4./ DÆn dß: §äc tríc bµi 53.

Ngµy so¹n:
TiÕt 65 - Bµi 57: Thùc hµnh:
VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn.

124

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

-

I./ Môc tiªu: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: HiÓu ®îc c¸ch vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. VÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn tõ s¬ ®å nguyªn lÝ ë bµi thùc hµnh tríc. Lµm viÖc nghiªm tóc, khoa häc vµ chÝnh x¸c. II./ ChuÈn bÞ: GV: Hå s¬ gi¶ng d¹y. HS: ®å dïng häc tËp. + Theo phÇn I SGK/195 III./ TiÕn tr×nh lªn líp. 1./ æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè - VS . Ngµy Lí SÜ HS cã P HS koP gi¶ng p sè

2./ KiÓm tra bµi cò: 1./ ThÕ nµo lµ s¬ ®å nguyªn lý ? Nªu quy tr×nh vÏ s¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn ? 2./ ThÕ nµo lµ s¬ ®å l¾p ®Æt ? S¬ ®å l¾p ®Æt kh¸c s¬ ®å nguyªn lý nh thÕ nµo ? 3./ Bµi míi. ND kiÕn thøc c¬ Ho¹t ®éng cña GV b¶n A./ HD më H§1: HD më ®Çu . ®Çu ( 10phót ). - GV nªu môc tiªu I. Muc tiªu : cña bµi häc ®Ó hs (- PhÇn môc tiªu n¾m ®îc c¸c néi cña bµi häc) dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. II. ChuÈn bÞ: - PhÇn I SGK/195. - KiÓm tra c¸c dông III. Néi dung vµ cô häc tËp cña häc tr×nh tù thùc sinh. hµnh 1./ Ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lý - GV ®a ra mét s¬ ®å m¹ch ®iÖn. nguyªn lÝ . - Cã bao nhiªu ? Víi s¬ ®å nµy c¸c phÇn tö trong em cÇn ph¶i biÕt
Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu kiÕn thøc lý thuyÕt liªn quan. - HS chó ý theo dâi GV nªu MT ®Ó n¾m ®îc c¸c néi dung KT vµ KN cÇn ®¹t ®îc sau giê thùc hµnh nµy. - Häc sinh chuÈn bÞ dông cô häc tËp. - HS quan s¸t s¬ ®å vµ theo dâi GV híng dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò. - Th¶o luËn theo nhãm 125

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

m¹ch ®iÖn ? - VÞ trÝ c¸c phÇn tö ®ã trong m¹ch ®iÖn. - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö ®ã.

nh÷ng néi dung g× - GV cho HS th¶o luËn nhãm 6 ngêi. - Gv gäi 1 häc sinh nªu quy tr×nh t×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lÝ . - Cho nhãm kh¸c nhËn xÐt. - GV kÕt luËn vµ chèt KT - Cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm ®Ó t×m hiÓu vµ tr¶ lêi c©u hái SGK. - VËy quy tr×nh vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt nh thÕ nµo ? cã g× kh¸c so víi quy tr×nh vÏ s¬ ®å nguyªn lý. - GV gäi ®¹i diÖn 1 nhãm tr¶ lêi vµ cho c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. - GV Chèt kiÕn thøc vµ yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn theo quy tr×nh SGK. H§2: HD thêng xuyªn. - GV híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp thùc hµnh. - Giíi thiÖu c¸ch lµm vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. - Gióp ®ì nhãm häc sinh yÕu. - Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cña hs

vµ lµm viÖc theo hd cña GV. - Tãm t¾t l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n.

2./ VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt. Quy tr×nh thùc hiÖn phÇn 2 SGK/196.

- Theo dâi GV híng dÉn t×m hiÓu quy tr×nh thùc hiÖn. - Trao ®æi th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái. - Theo dâi vµ nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.

- Tãm t¾t kiÕn thøc c¬ b¶n vµo vë H§2: Thùc hµnh. - æn ®Þnh tæ chøc.

B./ HDthêng xuyªn. Häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 6 ngêi. - Cho c¸c nhãm thùc hµnh theo quy tr×nh trªn. Lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh C./ KÕt thóc. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hs vµ 126

- Th¶o luËn vµ lµm bµi tËp thùc hµnh theo c¸c bíc tiÕn hµnh (theo híng dÉn ë trªn). - Ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. H§ 3: Giai ®o¹n kÕt thóc: - Ngõng luyÖn tËp vµ thu dän vÖ sinh. - Theo dâi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh. - Rót kinh nghiÖm

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

Gi¸o ¸n c«ng nghÖ líp 8

N¨m häc 2007-2008

gv.

H§ 3: HD kÕt thóc: - GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyÖn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. - GV ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: • Sù chuÈn bÞ cña hs. • C¸ch thùc hiÖn quy tr×nh. • Th¸i ®é häc tËp. - HD hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc.

cho b¶n th©n

4./ DÆn dß: §äc tríc bµi 58.

Gi¸o viªn: Bïi Quèc §«ng

127

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful