K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (Khi Nµo May Aã Z¸p S¾t Ph¶i Hái Cóc B¹c Vµng) ý nghÜa: K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt Khã ph¶n øng P b H C u Ag Hg Au Pt

D·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i.

+ O2: nhiÖt ®é thêng K Ba Ca Na Mg Al

ë nhiÖt ®é cao Z n F e Ni S n

T¸c dông víi níc K Ba Ca Na Mg

Kh«ng t¸c dông víi níc ë nhiÖt ®é thêng Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt

T¸c dông víi c¸c axit th«ng thêng gi¶i phãng Hidro K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H

Kh«ng t¸c dông. C u Ag Hg Au Pt

Kim lo¹i ®øng tríc ®Èy kim lo¹i ®øng sau ra khái muèi K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt

H2, CO kh«ng khö ®îc oxit

khö ®îc oxit c¸c kim lo¹i nµy ë nhiÖt ®é cao

Chó ý: C¸c kim lo¹i ®øng tríc Mg ph¶n øng víi níc ë nhiÖt ®é thêng t¹o thµnh dd KiÒm vµ gi¶i phãng khÝ Hidro.Trõ Au vµ Pt, c¸c kim lo¹i kh¸c ®Òu cã thÓ t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nhng kh«ng gi¶i phãng Hidro.

NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt
ChÊt cÇn nhËn biÕt C¸c kim lo¹i Na, K( kim lo¹i kiÒm ho¸ trÞ 1) Ba(ho¸ trÞ 2) Ca(ho¸ trÞ 2) Thuèc thö +H2O +§èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa +H2O +H2O §èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa Al, Zn Ph©n biÖt Al vµ Zn Phuong Thao + dd NaOH +HNO3 ®Æc nguéi HiÖn tîng → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn → mµu vµng(Na) → mµu tÝm (K) → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn →tan +dd ®ôc + H2↑ → mµu lôc (Ba) →mµu ®á(Ca) → tan vµ cã khÝ H2↑ →Al kh«ng ph¶n øng cßn Zn cã ph¶n øng vµ cã khÝ bay lªn

Ba(OH)2 + dd HCl. BaO.Cl = SO4 = SO3 = CO3 ≡ PO4 b) Kim lo¹i trong muèi Kim lo¹i kiÒm Mg(II) Fe(II) Fe(III) Al(III) Cu(II) Ca(II) Phuong Thao + HNO3 ®Æc + AgNO3 ®èt ch¸y ®èt ch¸y ®èt ch¸y + + + + + + tµn ®ãm ®á níc v«i trong §èt trong kh«ng khÝ níc v«i trong dd BaCl2 dd KI vµ hå tinh bét AgNO3 → tan vµ cã H2↑( riªng Pb cã ↓ PbCl2 tr¾ng) → tan + dd mµu xanh cã khÝ bay lªn → tan cã Ag tr¾ng b¸m vµo → t¹o SO2 mïi h¾c → t¹o P2O5 tan trong H2O lµm lµm quú tÝm ho¸ ®á → CO2lµm ®ôc dd níc v«i trong → bïng ch¸y →VÈn ®ôc CaCO3 → CO2 →VÈn ®ôc CaSO3 →BaSO4 ↓ tr¾ng → cã mµu xanh xuÊt hiÖn AgCl ↓ tr¾ng s÷a → giät H2O → dd trong suèt lµm quú tÝm ho¸ xanh → tan + dd ®ôc KÕt tña CaCO3 → dd lµm quú tÝm ho¸ ®á → dd mµu xanh ®èt ch¸y +H2O +H2O Na2CO3 +H2O + dd HCl ( H2SO4 lo·ng) + AgNO3 +dd BaCl2. K2O +CaO +P2O5 + CuO C¸c dung dÞch muèi a) NhËn gèc axit . H2SO4.+ ddHCl C¸c kim lo¹i tõ Mg →Pb Kim lo¹i Cu Mét sè phi kim S ( mµu vµng) P( mµu ®á) C (mµu ®en) Mét sè chÊt khÝ O2 CO2 CO SO2 SO3 Cl2 H2 Oxit ë thÓ r¾n +Na2O. Ba(NO3)2. H2SO4. HNO3 + AgNO3 →AgCl↓ tr¾ng s÷a →BaSO4 ↓ tr¾ng → SO2 mïi h¾c → CO2 lµm ®ôc dd Ca(OH)2 → Ag3PO4↓ vµng → mµu vµng muèiNa → mµu tÝm muèi K → Mg(OH)2↓ tr¾ng → Fe(OH)2 ↓ tr¾ng ®Ó l©u trong kh«ng khÝ t¹o Fe(OH)3 ↓ n©u ®á →Fe(OH)3 ↓ n©u ®á → Al(OH)3 ↓ tr¾ng khi d NaOH sÏ tan dÇn → Cu(OH)2 ↓ xanh → CaCO3 ↓ tr¾ng → PbSO4↓ tr¾ng ®èt ch¸y vµ quan s¸t mµu ngän löa + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH (®Õn d) + dd NaOH + dd Na2CO3 . HNO3 + dd HCl.

→ BaCl2 + SO2 ↑ + . Na2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NaNO3 Taïo keát tuûa ñen. sau ñoù bò hoaù 2NaCl naâu ngoaøi khoâng khí. Na2SO3 + HCl H2O Taïo khí khoâng maøu. CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + taïo keát tuûa traéng.Axit -Bazô kieàm Goác nitrat Thuoác thöû Quyø tím Cu Hieän töôïng . Taïo keát tuûa traéng FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + xanh. H2O Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ↓ + 2NaCl Na2CO3 + 2AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 Taïo keát tuûa maøu Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + vaøng 3NaNO3 (maøu vaøng) Taïo keát tuûa traéng HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 2NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 ↓ + 2NaNO3 Taïo khí muøi tröùng Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑ ung. Hoaù chaát . Pb(NO3)2 Axit.Axit Axit. Pb(NO3)2 Muoái saét NaOH (II) Phuong Thao .Taïo keát tuûa traéng khoâng tan trong axit. 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + ñeå ngoaøi khoâng khí 2NO hoaù naâu + 4H2O (khoâng maøu) 2NO + O2 → 2NO2 (maøu naâu) Taïo keát tuûa traéng H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl khoâng tan trong axit Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3 ↓ + 2NaCl .BaCl2 .Taïo khí khoâng maøu. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Phöông trình minh hoaï Goác sunfat Goác sunfit Goác cacbonat BaCl2 .Quyø tím hoaù xanh Taïo khí khoâng maøu. AgNO3 Goác photphat Goác clorua Muoái sunfua AgNO3 AgNO3.Quyø tím hoaù ñoû .Pb(II) Ba(II) + H2SO4 Hîp chÊt cã gèc SO4 →BaSO4 ↓ tr¾ng Nhaän bieát caùc chaát trong dung dòch. BaCl2.

Haõy neâu caùch phaân bieät chuùng. H2O. FeSO4. Cu(NO3)2. K. ñaïm 2 laù (NH4NO3). Khí SO2 +Ca(OH)2 Laøm ñuïc nöôùc voâi SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O . cacbonat cuûa caùc kim loaïi Ba. CuSO4. (ñen) (ñoû) Khí HCl Quyø tím aåm öôùt . SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr + Dd Maát maøu vaøng naâu nöôùc cuûa dd nöôùc brom brom Khí CO2 Laøm ñuïc nöôùc voâi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Ca(OH)2 trong Khí N2 Que Que dieâm taét dieâm ñoû Khí NH3 Quyø tím Quyø tím aåm hoaù aåm xanh to Khí CO CuO Chuyeån CuO (ñen) CO + CuO  Cu + CO2 ↑ → (ñen) thaønh ñoû. (FeO + Fe2O3). Caâu 4: Phaân bieät 3 loaïi phaân boùn hoaù hoïc: phaân kali (KCl). Fe(NO3)2. H2SO4. NaCl. Nhaän bieát baèng thuoác thöû töï choïn: Caâu 1: Trình baøy phöông phaùp phaân bieät 5 dung dòch: HCl. Haõy neâu caùcthuoác thöû vaø trình baøy caùc phöông aùn phaân bieät caùc dung dòch noùi treân.Taïo keát tuûa traéng Taïo keát tuûa ñen H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2HNO3 Laøm xanh giaáy taåm hoà tinh boät Coù khí maøu xuaát hieän naâu 4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ + 2H2O Baøi taäp: A@. Nhaän bieát caùc khí voâ cô. nitrat. NaNO3. Phuong Thao . Mg.↓ Muoái saét Taïo keát tuûa maøu FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + (III) naâu ñoû 3NaCl Muoái Taïo keát tuûa traéng MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + magie 2NaCl Muoái Taïo keát tuûa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + ñoàng 2NaNO3 Muoái Taïo keát tuûa traéng. NaNO3. NaCl. Caâu 3: Coù 4 oáng nghieäm. Na2SO4. sunfat. Caâu 5: Coù 8 dung dòch chöùa: NaNO3. Caâu 7: Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy nhaän bieát caùc hoãn hôïp sau: (Fe + Fe2O3). a) Hoûi moãi oáng nghieäm chöùa dung dòch cuûa muoái naøo? b) Neâu phöông phaùp phaân bieät 4 oáng nghieäm ñoù?. Mg(NO3)2. Caâu 2: Phaân bieät 4 chaát loûng: HCl. AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + nhoâm tan trong NaOH dö 3NaCl Al(OH)3 + NaOH (dö) → NaAlO2 + 2H2O II. Pb. Na2SO4. Caâu 6: Coù 4 chaát raén: KNO3. (Fe + FeO).AgNO3 Pb(NO3)2 Giaáy taåm hoà tinh boät Boät Cu . moãi oáng chöùa 1 dung dòch muoái (khoâng truøng kim loaïi cuõng nhö goác axit) laø: clorua. trong. NaOH. HNO3. vaø supephotphat keùp Ca(H2PO4)2. MgSO4.Quyø tím aåm öôùt hoaù ñoû Khí H2S Khí Cl2 Axit HNO3 HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 . KCl.

FeCl2. laàn löôït thöïc hieän caùc thí nghieäm vaø thu ñöôïc keát quaû nhö sau: Thí nghieäm 1: Dung dòch 2 cho keát tuûa vôùi caùc dung dòch 3 vaø 4. @. B. Caâu 6: Khoâng ñöôïc duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc . Bieát raèng: . C. b) 4 dung dòch: H2SO4. Duøng phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát chuùng. haõy chæ roõ phöông phaùp nhaän ra caùc dung dòch bò maát nhaõn: NaHSO4. b) NaOH. Na2CO3. b) 4 chaát raén: NaCl. Caâu 2: Nhaän bieát baèng 1 hoaù chaát töï choïn: a) 4 dung dòch: MgCl2.Khi ñoå oáng soá (1) vaøo oáng soá (3) thì thaáy keát tuûa. Na2S . HCl. BaCl2. MgCl2. Caâu 4: Cho caùc hoaù chaát: Na. . NH4Cl. B Nhaän bieát caùc chaát : Phaân bieät caùc chaát döïa vaøo tính chaát vaät lyù : 1. Na2CO3. Thí nghieäm 2: Dung dòch 6 cho keát tuûa vôùi caùc dung dòch 1 vaø 4. HCl. MgCl2. Na2SO3. (Fe + Fe2O3).Caâu 8: Coù 3 loï ñöïng ba hoãn hôïp daïng boät: (Al + Al2O3). KHCO3. E chöùa Na2CO3. Al(NO3)3. Mg(HCO3)2. Cu vaø AgNO3 - CaSO4 . BaCO3. D. BaCl2. Caâu 4: Coù 6 dung dòch ñöôïc ñaùnh soá ngaãu nhieân töø 1 ñeán 6. Na2SO4 . moãi oáng chöùa moät trong 4 dung dòch sau: Na2CO3. H2SO4. haõy nhaän bieát caùc chaát ñöïng trong caùc loï maát nhaõn sau: KOH. Nhaän bieát chæ baèng thuoác thöû qui ñònh: Caâu 1: Nhaän bieát caùc dung dòch trong moãi caëp sau ñaây chæ baèng dung dòch HCl: a) 4 dung dòch: MgSO4. Phaân bieät döïa vaøo thuoác thöû : a. Haõy xaùc ñònh soá cuûa caùc dung dòch. H2SO3 KCl . H2SO4. FeCl2. FeCl3. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra. Nhaän bieát khoâng coù thuoác thöû khaùc: Caâu 1: Coù 4 oáng nghieäm ñöôïc ñaùnh soá (1). Ca(HCO3)2. NaCl . FeCl2. FeCl3. Pb(NO3)2. NaOH. H2SO4. HNO3. b.Khi ñoå oáng soá (3) vaøo oáng soá (4) thì thaáy coù khí bay leân. MgCl2 Na2CO3 . (2). Chæ duøng theâm nöôùc haõy nhaän bieát chuùng. Cl2 . AlCl3. KHCO3. Na2CO3. H3PO4. Hoûi dung dòch naøo ñöôïc chöùa trong töøng oáng nghieäm. Duøng baát kì hoùa chaát naøo : a. H2SO4. O2 vaø CO2 . MgSO4. Na2CO3. HCl. NaOH. AlCl3. c) 4 axit: HCl. FeCl3. H2SO4 Phuong Thao . NaOH. 2 chaát boät : AgCl vaø AgNO3 Fe . CuSO4. (FeO + Fe2O3). Caâu 3: Haõy phaân bieät caùc chaát trong moãi caëp dung dòch sau ñaây maø khoâng duøng thuoác thöû khaùc: a) NaCl. Ñoå B vaøo D → coù keát tuûa. H2SO4 . moãi dung dòch chöùa moät chaát goàm: BaCl2. Caâu 2: Trong 5 dung dòch kyù hieäu A. MgCl2. Na2CO3. BaCl2. Bieát: - → coù keát tuûa. KNO3 . c. NaOH . NaCl. Ñoå A vaøo B Xaùc ñònh caùc chaát coù caùc kí hieäu treân vaø giaûi thích. NaCl. K2SO4 HNO3 . 2. Thí nghieäm 3: Dung dòch 4 cho khí bay leân khi taùc duïng vôùi caùc dung dòch 3 vaø 5. haõy nhaän bieát 5 loï maát nhaõn sau: NaHSO4. HCl . Ñoå A vaøo C → coù khí bay ra. Caâu 5: Khoâng ñöôïc duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc . (3). HCl HCl . HCl. @. Na2SO4. NaCl. (4). Caâu 3: Chæ ñöôïc duøng theâm quyø tím vaø caùc oáng nghieäm. Na2S. BaSO4. BaCl2.

MgCl2. sau ®ã khÝ kh«ng mµu bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ. Phenolphtalein Nhaän bieát : NO . Ca(OH)2. HNO3 . NaOH hoaëc Ba(OH)2 . Al . BaCl2 Cu . C: ViÕt PTHH gi÷a c¸c chÊt v« c¬ 1. NaOH . CO . Nhóng thanh s¾t vµo dd §ång (II) sunfat 12. 9.- Ca(OH)2 . CO . NaOH H2SO4 . viÕt PTHH x¶y ra 5. BaCl2 H2SO4 . MgCO3 + HNO3 … c. NaOH . Fe2O3. K2SO4 . Neáu chæ duøng H2SO4 loaõng coù theå nhaän bieát nhöõng kim loaïi naøo ? 10. SO2 . b. Na2O . HCl . BaCl2 . KHCO3 . H2SO4 . H2SO4 . Nhaän bieát : NaCl . Duøng theâm moät thuoác thöû duy nhaát : Na2CO3 . HÊp thô N2O5 vµo H2O 2. HCl . Cho mét Ýt diphotpho pentoxit vµo dd kali hidroxit c. KOH. HCl . N2O5. FeO. MgCl2 . H2SO4 . Mg(OH)2. Chæ duøng kim loaïi ñeå phaân bieät caùc d dòch : HCl . Lóc ®Çu thÊy khÝ mÇu n©u bay ra. Cã nh÷ng baz¬ sau : Fe(OH)3. 8. CaCl2 . b. Nhaän bieát töøng chaát khí coù trong hoãn hôïp khí : H2 . Laøm theá naøo ñeå bieát trong bình coù : a. SO2. d. Na2CO3 . 5. Chæ duøng kim loaïi Ba . Cl2 + NaOH 4. BaCl2 . Cu(OH)2 Phuong Thao . 11. MgCl2 . Zn ( duøng HCl hoaëc H2SO4) c. HgCl2. BaCl2 . HCl K2CO3 . MgSO4 . Nhaän bieát baèng caùch : a. ( duøng HCl hoaëc H2SO4) 3. FeO . Na2CO3 . FexOy + HCl e. Nhá vµi giät axit clohidric vµo ®¸ v«i b. CuO . Cu . BaCl2 . H2SO4. CuSO4 . KOH. cuèi cïng khÝ ngõng tho¸t ra. Fe3O4. Na2SO4 b. HCl HCl . Na2CO3 . HCl . Al2O3 . Na2SO4 . AgNO3 . Na2SO4 . NaOH ( khoâng duøng thuoác thöû naøo ) 4. NaOH . Kim lo¹i M ho¸ trÞ n tan trong dd HCl b. Fe . NaNO3 . SO3 Chæ ñun noùng nhaän bieát : NaHSO4 . HCl . Na2CO3 . ( duøng quì tím hoaëc NaOH) Fe . Na2SO3 . H2SO4 . Mg . CO2 . H2SO4 . ViÕt PTHH (nÕu cã) cña c¸c oxit nµy lÇn lît t¸c dông víi H2O. BaCl2 . 6. Cho tõ tõ bét Cu vµo dd HNO3 ®Æc. Cho c¸c oxit sau : K2O. HNO3 Coù 4 loï ñöïng 4 dung dòch : K2CO3 . Na2SO4. Na2CO3 . Ag . SO2 . CO2 . 7. NaCl . Ba(HCO3)2 Chæ duøng theâm nöôùc nhaän bieát 3 oxit maøu traéng : MgO . HCl . Khoâng duøng thuoác thöû naøo khaùc : - Na2CO3 . Fe + Cl2 f. Coù 5 maãu kim loaïi Ba . Nhaän bieát : NaCl . HCl . Mg(HCO3)2 . BaO. HCl 3. GT hiÖn tîng. Al + H2SO4 (lo·ng) d. SO2 vaø CO2. H2SO4 . ViÕt PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng ho¸ häc ë c¸c thÝ nghiÖm sau : a. ViÕt PTP¦ : a. Khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc .

B. T¸c dông ®îc víi dd H2SO4 a. H·y m« t¶ hiÖn tîng quan s¸t ®îc.D thÝch hîp..X. dd H2SO4 2 M dd NaOH d dd CuCl2 c.Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh díi ®©y : a.Y.T lµ c¸c chÊt kh¸c nhau 8. viÕt PTHH x¶y ra A B CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 A C 4.ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å hai chiÒu sau : S SO2 K2SO3 H2SO4 CuSO4 Phuong Thao .E thÝch hîp. 1. §æi mµu dd phenolphtalein ? 6.D. ViÕt PTHH theo s¬ ®å sau : SO2 H2SO4 D¹ng . b.ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å biÕn ho¸ +X A +Y Fe2O3 FeCl2 +Z B +T trong ®ã A. viÕt pthh khi th¶ l¸ Al vµo nh÷ng dd sau : c.C. Chän c¸c chÊt A.T×m c¸c ch÷ c¸i A. Baz¬ nµo bÞ nhiÖt ph©n huû ? b. viÕt PTHH x¶y ra (1) A + Cl2 B (2) B + Al (d) AlCl3 + A (3) A + O2 C (4) C + H2SO4 D + E + H2O 3. A + B CaCO3 + NaCl C + D ZnS + KNO3 E + F Ca3(PO4)2 + NaNO3 G + H BaSO4 + MgCl2 c. ViÕt c¸c PTP¦ theo c¸c s¬ ®å biÕn ho¸ sau : Fe2(SO4)2 Fe(OH)3 Cu B C CuCl2 CuSO4 FeCl3 7. 7.a.B. KHS + A H2S + … HCl + B CO2 + … CaSO3 + C SO2 + … H2SO4 + D BaSO4 + CO2 + ….C. S¬ ®å chuyÓn ho¸ MgSO4 MgCl2 HCl 2. Na2SO4 + X1 BaSO4 + Y1 Ca(HCO3)2 + X2 CaCO3 + Y2 CuSO4 + X3 CuS + Y3 MgCl2 + X4 Mg3(PO4)2 + Y4 b.Z.B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful