K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (Khi Nµo May Aã Z¸p S¾t Ph¶i Hái Cóc B¹c Vµng) ý nghÜa: K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt Khã ph¶n øng P b H C u Ag Hg Au Pt

D·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i.

+ O2: nhiÖt ®é thêng K Ba Ca Na Mg Al

ë nhiÖt ®é cao Z n F e Ni S n

T¸c dông víi níc K Ba Ca Na Mg

Kh«ng t¸c dông víi níc ë nhiÖt ®é thêng Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt

T¸c dông víi c¸c axit th«ng thêng gi¶i phãng Hidro K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H

Kh«ng t¸c dông. C u Ag Hg Au Pt

Kim lo¹i ®øng tríc ®Èy kim lo¹i ®øng sau ra khái muèi K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt

H2, CO kh«ng khö ®îc oxit

khö ®îc oxit c¸c kim lo¹i nµy ë nhiÖt ®é cao

Chó ý: C¸c kim lo¹i ®øng tríc Mg ph¶n øng víi níc ë nhiÖt ®é thêng t¹o thµnh dd KiÒm vµ gi¶i phãng khÝ Hidro.Trõ Au vµ Pt, c¸c kim lo¹i kh¸c ®Òu cã thÓ t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nhng kh«ng gi¶i phãng Hidro.

NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt
ChÊt cÇn nhËn biÕt C¸c kim lo¹i Na, K( kim lo¹i kiÒm ho¸ trÞ 1) Ba(ho¸ trÞ 2) Ca(ho¸ trÞ 2) Thuèc thö +H2O +§èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa +H2O +H2O §èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa Al, Zn Ph©n biÖt Al vµ Zn Phuong Thao + dd NaOH +HNO3 ®Æc nguéi HiÖn tîng → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn → mµu vµng(Na) → mµu tÝm (K) → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn →tan +dd ®ôc + H2↑ → mµu lôc (Ba) →mµu ®á(Ca) → tan vµ cã khÝ H2↑ →Al kh«ng ph¶n øng cßn Zn cã ph¶n øng vµ cã khÝ bay lªn

Ba(OH)2 + dd HCl. HNO3 + dd HCl. K2O +CaO +P2O5 + CuO C¸c dung dÞch muèi a) NhËn gèc axit .+ ddHCl C¸c kim lo¹i tõ Mg →Pb Kim lo¹i Cu Mét sè phi kim S ( mµu vµng) P( mµu ®á) C (mµu ®en) Mét sè chÊt khÝ O2 CO2 CO SO2 SO3 Cl2 H2 Oxit ë thÓ r¾n +Na2O. H2SO4. BaO. H2SO4.Cl = SO4 = SO3 = CO3 ≡ PO4 b) Kim lo¹i trong muèi Kim lo¹i kiÒm Mg(II) Fe(II) Fe(III) Al(III) Cu(II) Ca(II) Phuong Thao + HNO3 ®Æc + AgNO3 ®èt ch¸y ®èt ch¸y ®èt ch¸y + + + + + + tµn ®ãm ®á níc v«i trong §èt trong kh«ng khÝ níc v«i trong dd BaCl2 dd KI vµ hå tinh bét AgNO3 → tan vµ cã H2↑( riªng Pb cã ↓ PbCl2 tr¾ng) → tan + dd mµu xanh cã khÝ bay lªn → tan cã Ag tr¾ng b¸m vµo → t¹o SO2 mïi h¾c → t¹o P2O5 tan trong H2O lµm lµm quú tÝm ho¸ ®á → CO2lµm ®ôc dd níc v«i trong → bïng ch¸y →VÈn ®ôc CaCO3 → CO2 →VÈn ®ôc CaSO3 →BaSO4 ↓ tr¾ng → cã mµu xanh xuÊt hiÖn AgCl ↓ tr¾ng s÷a → giät H2O → dd trong suèt lµm quú tÝm ho¸ xanh → tan + dd ®ôc KÕt tña CaCO3 → dd lµm quú tÝm ho¸ ®á → dd mµu xanh ®èt ch¸y +H2O +H2O Na2CO3 +H2O + dd HCl ( H2SO4 lo·ng) + AgNO3 +dd BaCl2. Ba(NO3)2. HNO3 + AgNO3 →AgCl↓ tr¾ng s÷a →BaSO4 ↓ tr¾ng → SO2 mïi h¾c → CO2 lµm ®ôc dd Ca(OH)2 → Ag3PO4↓ vµng → mµu vµng muèiNa → mµu tÝm muèi K → Mg(OH)2↓ tr¾ng → Fe(OH)2 ↓ tr¾ng ®Ó l©u trong kh«ng khÝ t¹o Fe(OH)3 ↓ n©u ®á →Fe(OH)3 ↓ n©u ®á → Al(OH)3 ↓ tr¾ng khi d NaOH sÏ tan dÇn → Cu(OH)2 ↓ xanh → CaCO3 ↓ tr¾ng → PbSO4↓ tr¾ng ®èt ch¸y vµ quan s¸t mµu ngän löa + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH (®Õn d) + dd NaOH + dd Na2CO3 .

Pb(NO3)2 Axit. CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + taïo keát tuûa traéng. Hoaù chaát . sau ñoù bò hoaù 2NaCl naâu ngoaøi khoâng khí.Axit -Bazô kieàm Goác nitrat Thuoác thöû Quyø tím Cu Hieän töôïng .Taïo keát tuûa traéng khoâng tan trong axit. Na2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NaNO3 Taïo keát tuûa ñen. AgNO3 Goác photphat Goác clorua Muoái sunfua AgNO3 AgNO3. 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + ñeå ngoaøi khoâng khí 2NO hoaù naâu + 4H2O (khoâng maøu) 2NO + O2 → 2NO2 (maøu naâu) Taïo keát tuûa traéng H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl khoâng tan trong axit Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3 ↓ + 2NaCl .Taïo khí khoâng maøu. → BaCl2 + SO2 ↑ + . H2O Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ↓ + 2NaCl Na2CO3 + 2AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 Taïo keát tuûa maøu Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + vaøng 3NaNO3 (maøu vaøng) Taïo keát tuûa traéng HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 2NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 ↓ + 2NaNO3 Taïo khí muøi tröùng Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑ ung. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Phöông trình minh hoaï Goác sunfat Goác sunfit Goác cacbonat BaCl2 . Pb(NO3)2 Muoái saét NaOH (II) Phuong Thao . BaCl2.Pb(II) Ba(II) + H2SO4 Hîp chÊt cã gèc SO4 →BaSO4 ↓ tr¾ng Nhaän bieát caùc chaát trong dung dòch. Na2SO3 + HCl H2O Taïo khí khoâng maøu.Axit Axit.Quyø tím hoaù xanh Taïo khí khoâng maøu.BaCl2 . Taïo keát tuûa traéng FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + xanh.Quyø tím hoaù ñoû .

Taïo keát tuûa traéng Taïo keát tuûa ñen H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2HNO3 Laøm xanh giaáy taåm hoà tinh boät Coù khí maøu xuaát hieän naâu 4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ + 2H2O Baøi taäp: A@. NaOH. Haõy neâu caùch phaân bieät chuùng. HNO3. a) Hoûi moãi oáng nghieäm chöùa dung dòch cuûa muoái naøo? b) Neâu phöông phaùp phaân bieät 4 oáng nghieäm ñoù?. Mg(NO3)2. H2SO4. MgSO4. (Fe + FeO). sunfat. H2O. moãi oáng chöùa 1 dung dòch muoái (khoâng truøng kim loaïi cuõng nhö goác axit) laø: clorua. Nhaän bieát baèng thuoác thöû töï choïn: Caâu 1: Trình baøy phöông phaùp phaân bieät 5 dung dòch: HCl. Khí SO2 +Ca(OH)2 Laøm ñuïc nöôùc voâi SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O . NaCl. cacbonat cuûa caùc kim loaïi Ba. Phuong Thao . NaCl. SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr + Dd Maát maøu vaøng naâu nöôùc cuûa dd nöôùc brom brom Khí CO2 Laøm ñuïc nöôùc voâi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Ca(OH)2 trong Khí N2 Que Que dieâm taét dieâm ñoû Khí NH3 Quyø tím Quyø tím aåm hoaù aåm xanh to Khí CO CuO Chuyeån CuO (ñen) CO + CuO  Cu + CO2 ↑ → (ñen) thaønh ñoû. Caâu 6: Coù 4 chaát raén: KNO3. AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + nhoâm tan trong NaOH dö 3NaCl Al(OH)3 + NaOH (dö) → NaAlO2 + 2H2O II. vaø supephotphat keùp Ca(H2PO4)2.↓ Muoái saét Taïo keát tuûa maøu FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + (III) naâu ñoû 3NaCl Muoái Taïo keát tuûa traéng MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + magie 2NaCl Muoái Taïo keát tuûa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + ñoàng 2NaNO3 Muoái Taïo keát tuûa traéng. Pb. (ñen) (ñoû) Khí HCl Quyø tím aåm öôùt . Caâu 2: Phaân bieät 4 chaát loûng: HCl. NaNO3. Haõy neâu caùcthuoác thöû vaø trình baøy caùc phöông aùn phaân bieät caùc dung dòch noùi treân. Na2SO4. KCl. Mg. Caâu 3: Coù 4 oáng nghieäm. nitrat.AgNO3 Pb(NO3)2 Giaáy taåm hoà tinh boät Boät Cu . Cu(NO3)2. FeSO4. Na2SO4.Quyø tím aåm öôùt hoaù ñoû Khí H2S Khí Cl2 Axit HNO3 HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 . K. Fe(NO3)2. Caâu 5: Coù 8 dung dòch chöùa: NaNO3. Caâu 4: Phaân bieät 3 loaïi phaân boùn hoaù hoïc: phaân kali (KCl). CuSO4. NaNO3. Nhaän bieát caùc khí voâ cô. ñaïm 2 laù (NH4NO3). trong. Caâu 7: Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy nhaän bieát caùc hoãn hôïp sau: (Fe + Fe2O3). (FeO + Fe2O3).

Al(NO3)3. BaCl2. Duøng baát kì hoùa chaát naøo : a. NaOH. H2SO4. B. Phaân bieät döïa vaøo thuoác thöû : a. Duøng phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát chuùng. HNO3. FeCl2. NaOH. haõy chæ roõ phöông phaùp nhaän ra caùc dung dòch bò maát nhaõn: NaHSO4. moãi dung dòch chöùa moät chaát goàm: BaCl2. 2 chaát boät : AgCl vaø AgNO3 Fe . HCl. MgSO4. @. Cl2 . b) 4 chaát raén: NaCl. Ñoå A vaøo B Xaùc ñònh caùc chaát coù caùc kí hieäu treân vaø giaûi thích. H3PO4. . Hoûi dung dòch naøo ñöôïc chöùa trong töøng oáng nghieäm. Ca(HCO3)2. FeCl3. BaCO3. Bieát: - → coù keát tuûa.Khi ñoå oáng soá (1) vaøo oáng soá (3) thì thaáy keát tuûa. NaCl. NaOH . Caâu 4: Coù 6 dung dòch ñöôïc ñaùnh soá ngaãu nhieân töø 1 ñeán 6. NH4Cl. BaCl2. Na2S . E chöùa Na2CO3. (Fe + Fe2O3). (FeO + Fe2O3). Na2CO3. H2SO4. O2 vaø CO2 . B Nhaän bieát caùc chaát : Phaân bieät caùc chaát döïa vaøo tính chaát vaät lyù : 1. MgCl2 Na2CO3 . HCl. (2). FeCl3. FeCl3. BaCl2. b) 4 dung dòch: H2SO4. HCl. Thí nghieäm 2: Dung dòch 6 cho keát tuûa vôùi caùc dung dòch 1 vaø 4. AlCl3. H2SO4.Caâu 8: Coù 3 loï ñöïng ba hoãn hôïp daïng boät: (Al + Al2O3). KHCO3. C. BaSO4. Na2SO4 . Na2CO3. Caâu 2: Trong 5 dung dòch kyù hieäu A.Khi ñoå oáng soá (3) vaøo oáng soá (4) thì thaáy coù khí bay leân. KNO3 . Na2CO3. Na2CO3. haõy nhaän bieát 5 loï maát nhaõn sau: NaHSO4. HCl HCl . b) NaOH. KHCO3. moãi oáng chöùa moät trong 4 dung dòch sau: Na2CO3. Bieát raèng: . FeCl2. NaCl. Thí nghieäm 3: Dung dòch 4 cho khí bay leân khi taùc duïng vôùi caùc dung dòch 3 vaø 5. Caâu 6: Khoâng ñöôïc duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc . HCl . K2SO4 HNO3 . D. AlCl3. Mg(HCO3)2. CuSO4. NaCl . Na2SO3. Caâu 2: Nhaän bieát baèng 1 hoaù chaát töï choïn: a) 4 dung dòch: MgCl2. Haõy xaùc ñònh soá cuûa caùc dung dòch. Caâu 4: Cho caùc hoaù chaát: Na. Ñoå A vaøo C → coù khí bay ra. FeCl2. NaCl. Na2SO4. c) 4 axit: HCl. c. Na2S. Nhaän bieát khoâng coù thuoác thöû khaùc: Caâu 1: Coù 4 oáng nghieäm ñöôïc ñaùnh soá (1). 2. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra. Na2CO3. Nhaän bieát chæ baèng thuoác thöû qui ñònh: Caâu 1: Nhaän bieát caùc dung dòch trong moãi caëp sau ñaây chæ baèng dung dòch HCl: a) 4 dung dòch: MgSO4. Pb(NO3)2. HCl. H2SO4 Phuong Thao . (3). Ñoå B vaøo D → coù keát tuûa. MgCl2. laàn löôït thöïc hieän caùc thí nghieäm vaø thu ñöôïc keát quaû nhö sau: Thí nghieäm 1: Dung dòch 2 cho keát tuûa vôùi caùc dung dòch 3 vaø 4. Caâu 5: Khoâng ñöôïc duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc . Cu vaø AgNO3 - CaSO4 . Chæ duøng theâm nöôùc haõy nhaän bieát chuùng. b. Caâu 3: Chæ ñöôïc duøng theâm quyø tím vaø caùc oáng nghieäm. (4). MgCl2. H2SO4. H2SO3 KCl . NaOH. MgCl2. Caâu 3: Haõy phaân bieät caùc chaát trong moãi caëp dung dòch sau ñaây maø khoâng duøng thuoác thöû khaùc: a) NaCl. H2SO4 . @. haõy nhaän bieát caùc chaát ñöïng trong caùc loï maát nhaõn sau: KOH. BaCl2.

HCl . H2SO4 . N2O5. sau ®ã khÝ kh«ng mµu bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ. CaCl2 . BaCl2 . d. Nhóng thanh s¾t vµo dd §ång (II) sunfat 12. Cu . Zn ( duøng HCl hoaëc H2SO4) c. H2SO4. 6. HCl HCl . 11. MgCl2. Nhá vµi giät axit clohidric vµo ®¸ v«i b. Neáu chæ duøng H2SO4 loaõng coù theå nhaän bieát nhöõng kim loaïi naøo ? 10. Na2SO4 . HCl 3. CuO . NaOH . BaCl2 Cu . BaCl2 . ViÕt PTHH (nÕu cã) cña c¸c oxit nµy lÇn lît t¸c dông víi H2O. cuèi cïng khÝ ngõng tho¸t ra. FexOy + HCl e. FeO . HÊp thô N2O5 vµo H2O 2. Cho c¸c oxit sau : K2O. Cu(OH)2 Phuong Thao . HCl K2CO3 . Fe + Cl2 f. Na2SO4 . Na2SO4 b. Na2O . Chæ duøng kim loaïi ñeå phaân bieät caùc d dòch : HCl . Na2SO3 . Laøm theá naøo ñeå bieát trong bình coù : a. Na2CO3 . ( duøng quì tím hoaëc NaOH) Fe . ViÕt PTP¦ : a. Duøng theâm moät thuoác thöû duy nhaát : Na2CO3 . HCl . CO . KOH. Kim lo¹i M ho¸ trÞ n tan trong dd HCl b. Nhaän bieát töøng chaát khí coù trong hoãn hôïp khí : H2 . Ca(OH)2. NaOH . Fe2O3. KHCO3 . HgCl2. SO3 Chæ ñun noùng nhaän bieát : NaHSO4 . C: ViÕt PTHH gi÷a c¸c chÊt v« c¬ 1. Cho mét Ýt diphotpho pentoxit vµo dd kali hidroxit c. Mg(HCO3)2 . Ba(HCO3)2 Chæ duøng theâm nöôùc nhaän bieát 3 oxit maøu traéng : MgO . MgCl2 . H2SO4 . SO2 . HCl . NaOH . Na2CO3 . Khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc . MgCO3 + HNO3 … c. NaOH H2SO4 . BaCl2 . CO2 . SO2 vaø CO2. 7. BaCl2 . MgCl2 . Na2SO4. Ag .- Ca(OH)2 . CO . H2SO4 . HCl . Na2CO3 . GT hiÖn tîng. Nhaän bieát : NaCl . Al . 9. HNO3 Coù 4 loï ñöïng 4 dung dòch : K2CO3 . H2SO4 . Al + H2SO4 (lo·ng) d. BaO. Na2CO3 . Na2CO3 . Fe . 8. SO2. Khoâng duøng thuoác thöû naøo khaùc : - Na2CO3 . 5. CO2 . Mg(OH)2. FeO. NaOH ( khoâng duøng thuoác thöû naøo ) 4. CuSO4 . Cho tõ tõ bét Cu vµo dd HNO3 ®Æc. Al2O3 . H2SO4 . viÕt PTHH x¶y ra 5. Nhaän bieát baèng caùch : a. K2SO4 . BaCl2 H2SO4 . AgNO3 . NaNO3 . Nhaän bieát : NaCl . KOH. Cl2 + NaOH 4. ViÕt PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng ho¸ häc ë c¸c thÝ nghiÖm sau : a. NaCl . HCl . Phenolphtalein Nhaän bieát : NO . Fe3O4. SO2 . Chæ duøng kim loaïi Ba . HNO3 . BaCl2 . HCl . Mg . b. b. Cã nh÷ng baz¬ sau : Fe(OH)3. NaOH hoaëc Ba(OH)2 . H2SO4 . Coù 5 maãu kim loaïi Ba . Lóc ®Çu thÊy khÝ mÇu n©u bay ra. MgSO4 . ( duøng HCl hoaëc H2SO4) 3. HCl .

dd H2SO4 2 M dd NaOH d dd CuCl2 c.ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å biÕn ho¸ +X A +Y Fe2O3 FeCl2 +Z B +T trong ®ã A.C. KHS + A H2S + … HCl + B CO2 + … CaSO3 + C SO2 + … H2SO4 + D BaSO4 + CO2 + …. T¸c dông ®îc víi dd H2SO4 a. ViÕt PTHH theo s¬ ®å sau : SO2 H2SO4 D¹ng . viÕt pthh khi th¶ l¸ Al vµo nh÷ng dd sau : c.Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh díi ®©y : a. Na2SO4 + X1 BaSO4 + Y1 Ca(HCO3)2 + X2 CaCO3 + Y2 CuSO4 + X3 CuS + Y3 MgCl2 + X4 Mg3(PO4)2 + Y4 b. S¬ ®å chuyÓn ho¸ MgSO4 MgCl2 HCl 2.T×m c¸c ch÷ c¸i A.D. 1. Baz¬ nµo bÞ nhiÖt ph©n huû ? b.E thÝch hîp. b.C.Z. Chän c¸c chÊt A.B.B. 7.Y.ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å hai chiÒu sau : S SO2 K2SO3 H2SO4 CuSO4 Phuong Thao . §æi mµu dd phenolphtalein ? 6. viÕt PTHH x¶y ra A B CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 A C 4.. H·y m« t¶ hiÖn tîng quan s¸t ®îc. ViÕt c¸c PTP¦ theo c¸c s¬ ®å biÕn ho¸ sau : Fe2(SO4)2 Fe(OH)3 Cu B C CuCl2 CuSO4 FeCl3 7.D thÝch hîp.B.T lµ c¸c chÊt kh¸c nhau 8. A + B CaCO3 + NaCl C + D ZnS + KNO3 E + F Ca3(PO4)2 + NaNO3 G + H BaSO4 + MgCl2 c.a.X. viÕt PTHH x¶y ra (1) A + Cl2 B (2) B + Al (d) AlCl3 + A (3) A + O2 C (4) C + H2SO4 D + E + H2O 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful