Điều khiển lập trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA ĐiỆN-ĐiỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

GV: BÙI THÚC MINH

Nha Trang 2011

Yêu cầu – mục đích
• Yêu cầu:
– Sinh viên phải hiểu về các mạch điều khiển có tiếp điểm, thiết kế mạch bằng cổng logic,… – Trình độ cơ bản về máy tính.

• Mục đích: sau khi học xong môn học này sinh viên:
– Hiểu biết các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình, cấu tạo phần cứng, phần mềm của hệ điều khiển lập trình. – Phân tích, thiết kế, viết chương trình sử dụng PLC.

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

1

Điều khiển lập trình

Tài liệu tham khảo
[1] Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước – Tự động hóa với SIMATIC S7-200 – NXB Nông nghiệp 1997 [2] BM Điện Công nghiệp, Bài giảng “Điều khiển lập trình” [3] Sổ tay hướng dẫn sử dụng FX-TRN-BEG-E – Khoa Điện Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, Công ty TNHH Sa Giang [4] Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương – PLC Lập trình ứng dụng trong công nghiệp - NXB KHKT - 2008 [5] W. Bolton - Programmable Logic Controllers [6] Hugh Jack - Automating Manufacturing Systems with PLCs [7] SIEMENS - S7-200 Programmable Controller System Manual Edition 04/2002 [8] Visual Guide to Programming OMRON PLCs

NỘI DUNG
Chương 1 Đại cương về điều khiển lập trình Chương 2 Cấu trúc và phương pháp hoạt động của PLC Chương 3 Các phép toán nhị phân của PLC Chương 4 Các phép toán số của PLC Chương 5 Các họ PLC khác

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

2

Điều khiển lập trình

Ôn tập kiến thức về điều khiển
• Vẽ sơ đồ điều khiển, động lực một số mạch yêu cầu điều khiển động cơ KĐB ba pha rô to lồng sóc sau:
– Khởi động trực tiếp. – Khởi động gián tiếp: sao-tam giác, cuộn kháng,… – Đảo chiều quay động cơ: trực tiếp, gián tiếp – Khởi động sao/tam giác thuận/nghịch – Mạch tuần tự: mở máy M1->M2->M3; dừng ngược lại

PLC (Programmable Logic Control)

PLC là thiết bị điều khiển Logic khả trình cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển Logic thông qua 1 ngôn ngữ lập trình  Bản chất PLC là gì?  Có bao nhiêu loại PLC?  Nên sử dụng loại nào?  Chọn ngôn ngữ lập trình nào?

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

3

Điều khiển lập trình

Một số loại PLC
• SIEMENS (ĐỨC) • ABB (PHẦN LAN) • OMRON (NHẬT) • DELTA (ĐÀI LOAN) • PANASONIC (NHẬT) • MITSUBISHI (NHẬT),…

Caùc loaïi PLC S7 cuûa Siemens
S7-200

S7-300 S7-400

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

4

Điều khiển lập trình

Vai trò của PLC
• Trong một hệ thống tự động, nói chung PLC được ví như là “con tim” của hệ thống điều khiển. • Với chương trình ứng dụng điều khiển (được lưu trữ trong bộ nhớ PLC) trong việc thực thi, PLC thường xuyên giám sát tình trạng hệ thống qua tính hiệu phản hồi của thiết bị đầu vào. Sau đó sẽ dựa vào sự hợp lý của chương trình để xác định tiến trình hoạt động được thực hiện ở những thiết bị xuất cần thiết.

• PLC có thể được sử dụng điều khiển:
– Những nhiệm vụ đơn giản có tính lặp đi lặp lại – Nhiệm vụ có thể được liên kết cùng nhau với thiết bị điều khiển chủ hoặc máy tính chủ khác qua một loại mạng giao tiếp để tích hợp điều khiển của một quá trình phức tạp.

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

5

Chieám vò trí khoâng gian nhoû trong heä thoáng.Điều khiển lập trình Ưu điểm của PLC Nhöõng baát lôïi cuûa baûng ñieàu khieån coå ñieån • . • .Khoâng caàn ñaáu daây cho sô ñoà ñieàu khieån logic nhö kieåu duøng rô le.Coù ñoä meàm deûo söû duïng raát cao.Coâng suaát tieâu thuï nhoû. • .Coù khaû naêng môû roäng soá löôïng ñaàu vaøo/ra khi noái theâm caùc khoái vaøo/ra chöùc naêng.Söï thay ñoåi hoaøn toaøn khoù khaên • .Nhieàu chöùc naêng ñieàu khieån.Noù gaây ra thôøi gian döøng maùy laâu hôn khi baûo trì vaø ñieàu chænh khi caùc baûn veõ khoâng coøn nguyeân veïn qua thôøi gian nhieàu naêm. • . vì phaûi maát moät thôøi gian daøi ñeå söûa chöõa baûng ñieàu khieån • . • .Vieäc söûa chöõa voâ cuøng phieàn phöùc vì baïn phaûi caàn ñeán nhaø kyõ thuaät gioûi • .Tieâu thuï ñieän naêng lôùn khi cuoän daây cuûa rôø – le tieâu thuï ñieän • . • .Taïo khaû naêng môû ra caùc lónh vöïc aùp duïng môùi.Khoâng caàn quan taâm nhieàu veà vaán ñeà laép ñaët. • .Thôøi gian döøng maùy laø quaù daøi khi söï coá xaûy ra. Thuận lợi của điều khiển lập trình • .Toác ñoä cao. • . Biên soạn: Bùi Thúc Minh 6 . • .Coù quaù nhieàu daây trong baûng ñieàu khieån • . khi chæ caàn thay ñoåi chöông trình (phaàn meàm) ñieàu khieån.

Quan hệ về giá thành với số lượng đầu vào/ra có dạng như hình bên 07/09/11 11:02 PM 14 Biên soạn: Bùi Thúc Minh 7 .Điều khiển lập trình Nhược điểm của PLC + Giá thành cao (phần cứng + phần mềm) + Đòi hỏi người sử dụng phải có chuyên môn 07/09/11 11:02 PM 13 Về giá trị kinh tế Khi xét về giá trị kinh tế của PLC ta phải đề cập đến số lượng đầu ra và đầu vào.

Nói chung những phần mềm để thiết kế lập trình cho các mục đích đặc biệt là khá đắt. • Ngày nay nhiều hãng chế tạo PLC đã cung cấp trọn bộ đóng gói phần mềm đã được thử nghiệm.. 07/09/11 11:02 PM 16 Biên soạn: Bùi Thúc Minh 8 .Điều khiển lập trình • Khi tính đến giá cả của PLC thì phải kể đến các bộ phân phụ như thiết bị lập trình. máy in. Do đó. băng ghi. Việc lắp đặt một PLC tiếp theo chỉ bằng khoảng 1/2 giá thành của bộ đầu tiên. vẫn cần thiết phải có kỹ năng phần mềm.cả việc đào tạo nhân viên kỹ thuật. sửa đổi các phần mềm là nhu cầu không thể tránh khỏi. nghĩa là hầu như chỉ còn chi phí phần cứng. 07/09/11 11:02 PM 15 Phân bố giá cả cho việc lắp đặt một PLC thường như sau: + 50% cho phần cứng của PLC + 10% cho thiết kế khuân khổ chương trình + 20% cho soạn thảo và lập trình + 15% cho chạy thử nghiệm + 5% cho tài liệu. nhưng việc thay thế..

Thieát bò y teá. caàn caåu)… Söû duïng boä ñieàu khieån PLC Thay ñoåi heä thoáng nhanh choùng vaø deã daøng Kích thöôùc nhoû goïn Biên soạn: Bùi Thúc Minh 9 .Điều khiển lập trình Ứng dụng của PLC • PLC ñöôïc söû duïng khaù roäng raõi trong caùc ngaønh: Coâng nghieäp. Oâtoâ (xe hôi. Maùy noâng nghieäp.

coâng taéc. maïch khôûi ñoäng giôùi haïn doøng hay maïch ñieàu khieån ñoäng cô chaïy tuaàn töï vaø döøng tuaàn töï Biên soạn: Bùi Thúc Minh 10 . coâng taéc tô keát hôïp vôùi caùc boä caûm bieán. caùc nuùt nhaán.Điều khiển lập trình Phân loại phương pháp điều khiển • Trong lónh vöïc ñieàu khieån – Phöông phaùp ñieàu khieån noái cöùng – Phöông phaùp ñieàu khieån laäp trình ñöôïc • Trong caùc heä thoáng ñieàu khieån noái cöùng: – Noái cöùng coù tieáp ñieåm – Noái cöùng khoâng tieáp ñieåm Nối cứng có tiếp điểm • Duøng caùc khí cuï ñieän nhö rôle. Caùc khí cuï ñieän naøy ñöôïc noái laïi vôùi nhau theo moät maïch ñieän cuï theå ñeå thöïc hieän moät yeâu caàu coâng ngheä nhaát ñònh. Thí duï: Maïch ñieàu khieån ñaûo chieàu quay.

• . caùc linh kieän hay khí cuï ñieän ñöôïc noái vónh vieãn vôùi nhau. caùc coång logic ña naêng hay caùc maïch tuaàn töï (goïi chung laø IC soá). • .Caùc maïch ñieàu khieån noái cöùng söû duïng caùc linh kieän ñieän töû coâng suaát nhö SCR. khi muoán thay ñoåi laïi nhieäm vuï ñieàu khieån thì phaûi noái daây laïi toaøn boä maïch ñieän. Vôùi caùc heä thoáng phöùc taïp thì khoâng hieäu quaû vaø raát toán keùm Biên soạn: Bùi Thúc Minh 11 .Trong heä thoáng ñieàu khieån noái cöùng. coâng taéc.Điều khiển lập trình Ñieàu khieån noái cöùng khoâng tieáp ñieåm • . caùc nuùt nhaán. Triac ñeå thay theá coâng taéc tô trong caùc maïch ñoâng löïc • .Do ñoù.Duøng caùc coång logic cô baûn.Caùc IC soá naøy cuõng ñöôïc noái laïi vôùi nhau theo moät sô ñoà logic cuï theå ñeå thöïc hieän moät yeâu caàu coâng ngheä nhaát ñònh. • . keát hôïp vôùi caùc boä caûm bieán.

Ñeå thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån. chæ caàn thay ñoåi noäi dung boä nhôù cuûa boä ñieàu khieån.Chöông trình ñònh nghóa hoaït ñoäng ñieàu khieån ñöôïc ghi tröïc tieáp vaøo boä nhôù cuûa boä ñieàu khieån nhôø söï trôï giuùp cuûa boä laäp trình (PG) hay maùy vi tính (PC) • . phaàn noái daây beân ngoaøi khoâng bò aûnh höôûng. Ñaây laø öu ñieåm lôùn nhaát cuûa phöông phaùp laäp trình ñieàu khieån ñöôïc.Điều khiển lập trình Phöông phaùp ñieàu khieån noái cöùng ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc sau: Phöông phaùp ñieàu khieån laäp trình ñöôïc • . • . Biên soạn: Bùi Thúc Minh 12 .Trong caùc heä thoáng ñieàu khieån laäp trình ñöôïc. caáu truùc cuûa boä ñieàu khieån vaø caùch noái daây ñoäc laäp vôùi chöông trình.

Nạp chương trình cho PLC 5.Điều khiển lập trình • Qui trình thiết kế điều khiển dùng PLC: 1. Soạn thảo chương trình 4. Xác định được qui trình điều khiển 2. Xác định tín hiệu vào ra 3. Chạy chương trình Caáu truùc cuûa PLC Ngoõ vaøo CPU Ngoõ ra PLC Boä laäp trình Module môû roäng Biên soạn: Bùi Thúc Minh 13 .

Điều khiển lập trình Cấu trúc phần cứng của PLC • Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit): là một vi xử lý định hướng hoạt động của PLC. xử lý tín hiệu xuất nhập và liên lạc với các thiết bị ngoại vi. Biên soạn: Bùi Thúc Minh 14 . Nó thực hiện các lệnh trong chương trình.

Điều khiển lập trình • Bộ nhớ: có nhiều loại bộ nhớ. thường là nút nhấn. Đó là vùng chứa hệ điều hành và vùng bộ nhớ của người sử dụng: – ROM (Read Only Memory) – RAM (Random Access Memory) – EPROM (Erasable Programable Read Only Memory) – EEPROM Memory) (Electrically Erasable Programable Read Only Cấu trúc chung hệ thống điều khiển dùng PLC Các thiết bị tạo ra tín hiệu điều khiển. cảm biến… .Ngõ ra tương tự Thiết bị biến đổi tín hiệu điện từ PLC thành một tác động vật lý một chương trình bao gồm một hay nhiều lệnh nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể Biên soạn: Bùi Thúc Minh 15 .Ngõ vào dạng số .Ngõ ra dạng số .Ngõ vào tương tự .

Điều khiển lập trình • Mạch đầu vào (Input Unit) là các mạch điện tử làm nhiệm vụ phối ghép chuyển đổi giữa tín hiệu đầu vào và tín hiệu sử dụng trong PLC. Kết quả của việc xử lý sẽ được lưu ở vùng nhớ Input. • Mạch đầu ra (Output Unit) mạch điện tử đầu ra sẽ biến đổi các lệnh mức logic bên trong PLC (vùng nhớ Output) thành tín hiệu điều khiển như đóng mở rơle… Thiết bị lập trình Biên soạn: Bùi Thúc Minh 16 . – Mạch đầu vào được cách ly về điện với các mạch trong PLC nhờ các diod quang.

Điều khiển lập trình Nút nhấn thường mở Nút nhấn thường đóng Công tắc thường mở Công tắc thường đóng Tiếp điểm thường mở Tiếp điểm thường đóng Các dạng tín hiệu ngõ vào của PLC Các thiết bị vào thường gặp Biên soạn: Bùi Thúc Minh 17 .

Điều khiển lập trình Các thiết bị ra thường gặp Biên soạn: Bùi Thúc Minh 18 .

Điều khiển lập trình Biên soạn: Bùi Thúc Minh 19 .

Điều khiển lập trình PLC S7-200 ñieàu khieån thieát bò Boùng ñeøn Coâng taéc Ñieàu khieån duøng PLC Cô caáu chaáp haønh Ñieàu khieån Biên soạn: Bùi Thúc Minh 20 .

Điều khiển lập trình Điều khiển qua contactor Biên soạn: Bùi Thúc Minh 21 .

Điều khiển lập trình Theâm module môû roäng Caùp noái CPU Module môû roäng Biên soạn: Bùi Thúc Minh 22 .

Điều khiển lập trình Gaén PLC leân Rail Giaù ñôõ CPU Module môû roäng Soá module môû roäng toái ña Chieàu môû roäng Biên soạn: Bùi Thúc Minh 23 .

Điều khiển lập trình Ñeøn baùo hieäu Ñeøn hieäu ngoõ ra Ñeøn hieäu RUN/STOP Ñeøn hieäu ngoõ vaøo Ñaët teân cho caùc ngoõ vaøo ra 8 bit = 1 byte Biên soạn: Bùi Thúc Minh 24 .

Điều khiển lập trình Keát noái tín hieäu ngoõ vaøo cho PLC Nguoàn 24Vdc ra töø PLC COM ngoõ vaøo Ngoõ vaøo PLC Nuùt nhaán Coâng taéc Keát noái tín hieäu ngoõ ra cuûa PLC Boùng ñeøn Relay Ngoõ ra cuûa PLC COM ngoõ ra Caáp nguoàn AC cho PLC Biên soạn: Bùi Thúc Minh 25 .

Điều khiển lập trình Keát noái tín hieäu PLC Ñeøn Coâng taéc Cấu trúc bộ nhớ Vùng chương trình: là miền bộ nhớ được sử dụng để lưu giữ các lệnh chương trình. bộ đếm. bộ đếm truyền thông… Vùng đối tượng: Timer. địa chỉ trạm… Vùng dữ liệu: Được sử dụng để cất các dữ liệu của chương trình bao gồm các kết quả các phép tính. Vùng tham số: là miền lưu giữ các tham số như: Từ khóa. bộ đếm tốc độ cao và các cổng vào/ra tương tự được đặt trong vùng nhớ cuối cùng Biên soạn: Bùi Thúc Minh 26 . hằng số được định nghĩa trong chương trình.

Biên soạn: Bùi Thúc Minh 27 . SM : Special memory bits. M : Internal memory bits. I : Input image register.Điều khiển lập trình Vùng dữ liệu V : Variable memory. O : Output image register.

Điều khiển lập trình Truy xuất dữ liệu bằng địa chỉ vùng nhớ Cách gọi tên Byte. Word. và Double-Word đến cùng một địa chỉ Biên soạn: Bùi Thúc Minh 28 .Bit So sánh cách gọi tên Byte.

Byte. và từ -1. Chúng ta có thể truy xuất thanh ghi đệm ngõ vào theo Bit. Cách gọi tên thanh ghi đệm ngõ vào (I) • Ngay khi bắt đầu mỗi vòng quét. Word. hay Double-Word • Định dạng: Biên soạn: Bùi Thúc Minh 29 . Số thực được truy xuất theo độ dài vùng nhớ là Double-Word.175495E-38 đến +3.Điều khiển lập trình Biểu diễn các số • Số thực (hay còn gọi là chấm động) có thể biểu diễn bằng một con số đơn. chính xác.402823E+38 cho phần âm.402823E+38 cho phần dương.175495E-38 đến -3. CPU sẽ lấy thông tin các ngõ vào và ghi các giá trị này vào thanh ghi đệm ngõ vào. 32 bit có định dạng như sau: từ +1.

Byte. Word. Word. hay Double-Word.Điều khiển lập trình Cách gọi tên thanh ghi đệm ngõ ra (Q) • Ngay thời điểm kết thúc mỗi vòng quét. Byte. • Vùng nhớ V có thể được truy xuất theo Bit. hay Double-Word • Định dạng: Cách gọi tên vùng nhớ biến (V) • Chúng ta có thể sử dụng vùng nhớ V để lưu trữ các kết quả tức thời của thao tác được điều khiển bởi các điều khiển logic trong chương trình. CPU sẽ chép các giá trị lưu trữ trong các thanh ghi đệm ngõ ra vào các ngõ ra. Chúng ta có thể truy xuất thanh ghi đệm ngõ vào theo Bit. • Định dạng: Biên soạn: Bùi Thúc Minh 30 .

hay DoubleWord. Tuy nhiên. • Truy xuất vùng nhớ này theo Bit.Điều khiển lập trình Cách gọi tên vùng nhớ Bit (M) • Vùng nhớ M như các relay điều khiển để lưu trữ các trạng thái tức thời của thao tác hay các thông tin điều khiển khác. chúng ta cũng có thể truy xuất nó theo Byte. Word. • Định dạng: Cách gọi tên vùng nhớ relay điều khiển tuần tự (S) • Định dạng: Biên soạn: Bùi Thúc Minh 31 .

Điều khiển lập trình Cách gọi tên các bit nhớ đặc biệt (SM) • Định dạng: Cách gọi tên vùng nhớ Timer (T) • Trong CPU S7-200. Các timer của S7-200 có các độ phân giải như 1ms. 10ms. 100ms • Định dạng: Biên soạn: Bùi Thúc Minh 32 . các timer là các thiết bị thực hiện nhiệm vụ đếm thời gian.

Điều khiển lập trình Cách gọi tên vùng nhớ Counter (C) • CPU S7-200. các counter là các thiết bị thực hiện nhiệm vụ đếm mỗi lần chuyển trạng thái từ thấp lên cao khi có tín hiệu ở ngõ vào của counter • Định dạng: Sử dụng các giá trị hằng số Ví dụ: Biên soạn: Bùi Thúc Minh 33 .

155 và 156 thuộc miền V. trong đó byte 153 có vai trò là byte cao và byte 156 có vai trò là byte thấp trong từ kép Biên soạn: Bùi Thúc Minh 34 . • Ví dụ: VD153 chỉ từ kép gồm 4 byte 153. 154 . Ví dụ: VW153 chỉ từ đơn gồm 2 byte 153 và 154 thuộc miền V. trong đó byte 153 có vai trò là byte cao trong từ • Truy nhập theo từ kép: Tên miền (+) D (+) địa chỉ byte cao của từ kép trong miền. Ví dụ: V153.(+) chỉ số bit.2 chỉ bit 2 của byte 153 vùng V • Truy nhập theo byte: Tên miền (+) B (+) địa chỉ byte trong miền. Ví dụ: VB153 chỉ byte 153 của vùng V • Truy nhập theo từ: Tên miền (+) W (+) địa chỉ byte cao của từ trong miền.Điều khiển lập trình Địa chỉ truy nhập được qui ước với công thức • Truy nhập theo bit: Tên miền (+) địa chỉ byte (+).

Điều khiển lập trình Tính Năng Của Các CPU S7-200 Biên soạn: Bùi Thúc Minh 35 .

Điều khiển lập trình Xử lý chương trình • Chương trình chính • Chương trình con • Chương trình ngắt Cấu trúc chương trình được rõ ràng hơn Biên soạn: Bùi Thúc Minh 36 .

Điều khiển lập trình Ví dụ Chu kỳ quét Biên soạn: Bùi Thúc Minh 37 .

contactor • Statement list (STL): dùng ngôn ngữ gợi nhớ để mô tả các phép logic và qua đó biểu diễn chức năng điều khiển. bộ định thì -Dạng LAD Ví dụ: Chương trình khởi động động cơ -Dạng STL -Dạng FBD Biên soạn: Bùi Thúc Minh 38 .Điều khiển lập trình Các phương pháp lập trình • Ladder Diagram (LAD): phương pháp dùng đồ thị để biễu diễn các ký hiệu logic của relay. EX-OR hoặc chức năng của bộ đếm. OR. dạng chương trình này tương tự như chương trình cho vi xử lý • Function Block Diagram (FBD): là phương pháp dùng các khối hàm để mô tả các khối chức năng để thực hiện một phép toán logic nào đó như AND.

Điều khiển lập trình Một số bài tập • Mạch khởi động trực tiếp động cơ • Mạch đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha • Mạch khởi động 3 động cơ độc lập & dừng độc lập • Khởi động tuần tự 3 động cơ • Mạch khởi động sao/tam giác Một số lệnh vào/ra • Một số lệnh vào Biên soạn: Bùi Thúc Minh 39 .

LAD sử dụng các tiếp điểm đặc biệt để tác động vào dòng cung cấp Biên soạn: Bùi Thúc Minh 40 .Điều khiển lập trình • Lệnh ra Các lệnh tiếp điểm đặc biệt • Có thể dùng các lệnh tiếp điểm đặc biệt để phát hiện sự chuyển tiếp trạng thái của xung (sườn xung) và đảo lại trạng thái của dòng cung cấp (giá trị của đỉnh ngăn xếp).

Điều khiển lập trình Các lệnh tiếp điểm đặc biệt Biên soạn: Bùi Thúc Minh 41 .

1 = Q0.3 = Q0.1 NETWORK 2 LD I0.4 LPP ED R Q0.5 Giản đồ thời gian Biên soạn: Bùi Thúc Minh 42 . 1 = Q0.4 LPS EU S Q0.3.1 = Q0.3.Điều khiển lập trình NETWORK 1 LD I0.0 NOT = Q0.2 NETWORK 3 LD I0.2 ON I0.0 A I0.

Viết chương trình nút nhấn ON/OFF 2.Điều khiển lập trình Bài tập 1. Chương trình tạo thời gian trễ 1000h dùng Timer có độ phân giải 1s 5.5Hz. kết nối PLC. – Có nút nhấn RESET để xóa lỗi Biên soạn: Bùi Thúc Minh 85 4. Viết chương trình điều khiển 1 động cơ KĐB 3 pha theo yêu cầu – Dùng 1 nút nhấn ON/OFF – Đèn báo – Khi làm việc động cơ chạy 5 phút dừng 1 phút và chu kỳ làm việc lặp lại – Khi sự cố (cuộn dây không hút tiếp điểm) ngõ ra điều khiển phải RESET => thông báo lỗi lên đèn bằng tín hiệu xung 0. Chương trình tạo tín hiệu xung có tần số 0. lập bảng các biến sử dụng và viết chương trình điều khiển 1 động cơ KĐB 3 pha khởi động sao-tam giác theo yêu cầu sau: • ---- Biên soạn: Bùi Thúc Minh 86 Biên soạn: Bùi Thúc Minh 43 .5Hz 3. Mạch động lực.

Counter trong bộ lập trình PLC • Hiểu nguyên lý hoạt động của các loại Timer. Lệnh điều khiển Timer 2. Counter • Ứng dụng các lệnh Timer. Một số ví dụ MỤC TIÊU BÀI HỌC • Biết một số loại Timer. Counter viết chương trình điều khiển Biên soạn: Bùi Thúc Minh 44 .Điều khiển lập trình NỘI DUNG 1. Lệnh điều khiển Counter 3.

• Phân loại : On-Delay Timer TIMER Off-Delay Timer On-Delay Timer Retentive Các loại Timer Số hiệu Giá trị đặt On Delay Timer Off Delay Timer On-Delay Timer Retentive Thời gian trễ T = PT*độ phân giải Biên soạn: Bùi Thúc Minh 45 . Lệnh điều khiển Timer • Timer là bộ tạo thời gian trễ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra nên trong điều khiển vẫn thường gọi là khâu trễ.Điều khiển lập trình 1.

Điều khiển lập trình On Delay Timer OFF => ON Ton Giản đồ thời gian On Delay Timer Ton = PT*độ phân giải Ví dụ cách sử dụng On-Delay Timer Thời gian trễ T = PT*độ phân giải (T = 100*10ms = 1s) Biên soạn: Bùi Thúc Minh 46 .

Điều khiển lập trình Off Delay Timer ON=>OFF Toff Off Delay Timer Giản đồ thời gian Ví dụ cách sử dụng Off-Delay Timer Thời gian trễ T = PT*độ phân giải (T = 100*10ms = 1s) Biên soạn: Bùi Thúc Minh 47 .

Điều khiển lập trình VD cách sử dụng On-Delay Timer Retentive => Sự khác nhau giữa : On-Delay Timer và On-Delay Timer Retentive Biên soạn: Bùi Thúc Minh 48 .

Điều khiển lập trình 2. Lệnh điều khiển Counter • Counter là bộ đếm thực hiện đếm sườn xung trong S7 200 • Phân loại : Up Counter COUNTER Down Counter Up/Down Counter Counter cuûa PLC S7-200 Ñeám leân Reset Ñeám xuoáng Load Ñeám leân Ñeám xuoáng Reset Giaù trò ñeám Biên soạn: Bùi Thúc Minh 49 .

Điều khiển lập trình Ví dụ cách sử dụng Down Counter VD cách sử dụng Up/Down Counter Ngõ vào Ngõ ra Reset Báo đầy Ñeám soá xe vaøo ñoaïn ñöôøng coù giôùi haïn soá löôïng xe löu thoâng Biên soạn: Bùi Thúc Minh 50 .

Điều khiển lập trình Biên soạn: Bùi Thúc Minh 51 .

0 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Đầu ra (Output) Đèn Xanh 1 Đèn Vàng 1 Đèn Đỏ 1 Đèn Xanh 2 Đèn Vàng 2 Đèn Đỏ 2 Q0.Điều khiển lập trình GIẢN ĐỒ THỜI GIAN Phân địa chỉ vào/ra Đầu vào (Input) START STOP I0.1 Q0.5 Biên soạn: Bùi Thúc Minh 52 .0 I0.

Điều khiển lập trình MÔ HÌNH ĐÈN GIAO THÔNG SƠ ĐỒ KẾT NỐI PLC Sơ đồ kết nối PLC Biên soạn: Bùi Thúc Minh 53 .

một tuyến đường ưu tiên? Biên soạn: Bùi Thúc Minh 54 .Điều khiển lập trình CHƯƠNG TRÌNH PLC Start Đèn xanh 1 Stop Đèn vàng 1 Đèn đỏ 1 Đèn xanh 2 Đèn vàng 2 Đèn đỏ 2 CÂU HỎI BÀI TẬP 1. Viết chương trình tạo xung? 4. So sánh giữa Timer không nhớ và Timer có nhớ? 2. Viết chương trình điều khiển động cơ khởi động sao/tam giác? 3. Viết chương trình điều khiển đèn giao thông ngã tư.

2” Biên soạn: Bùi Thúc Minh 55 .com.Online Help “simatic Step 7 – MicroWin 32 V3.Điều khiển lập trình Cách tìm tài liệu trên mạng internet .google.www.vn => PLC timer counter siemens “logo!soft comfort application collection” .

Điều khiển lập trình DÂY CHUYỀN ĐÓNG HỘP TÁO • Dây chuyền đóng hộp táo gồm 2 băng tải: băng tải thùng và băng tải táo. Dây chuyền hoạt động như sau: MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN ĐÓNG HỘP TÁO Hoạt động CB1 Tác Động START CB2 Tác Động Hoạt động Biên soạn: Bùi Thúc Minh 56 . cả hai băng tải đều được kéo bởi động cơ điện (xem hình ở trang sau).

Mỗi khi có một quả táo rơi vào thùng thì cảm biến quang đếm táo (cảm biến CB1 trên hình vẽ) chuyển trạng thái từ OFF sang ON. • Nhấn <STOP> băng tải dừng lại. băng tải thùng lại chạy để đưa thùng rỗng khác đến đúng vị trí. 0 Q0.3 Biên soạn: Bùi Thúc Minh 57 .0 I0.2 Đầu ra (Output) Động cơ kéo băng tải thùng Động cơ kéo băng tải táo Q0. Khi đủ số táo qui định (chẳng hạn 10 trái/thùng) thì băng tải táo dừng lại. 1 Cảm biến phát hiện thùng I0. Phân địa chỉ vào/ra Đầu vào (Input) START STOP Cảm biến đếm táo I0.1 I0. Khi thùng đến đúng vị trí nó sẽ tác động vào 1 công tắc hành trình (cảm biến CB2 trên hình vẽ) làm trạng thái công tắc này ON.Điều khiển lập trình Yêu cầu • Khi nhấn nút <START> thì dây chuyền hoạt động. băng tải thùng chạy đưa thùng rỗng đến đúng vị trí của băng tải táo. Khi đó băng tải thùng dừng và băng tải táo bắt đầu chạy làm táo rơi vào thùng.

Điều khiển lập trình SƠ ĐỒ KẾT NỐI PLC CHƯƠNG TRÌNH PLC Biên soạn: Bùi Thúc Minh 58 .

Hitachi . caùc boä nhôù Cartridge theâm vaøo. Biên soạn: Bùi Thúc Minh 59 . Festo. Omron.. Alan Bradley. Schneider. Mitsubishi. DI (Digital Input). caùc thieát bò hieån thò. vv.Điều khiển lập trình • Hieän nay PLC ñaõ ñöôïc nhieàu haõng khaùc nhau saûn xuaát nhö: Siemens.. Maët khaùc ngoaøi PLC cuõng ñaõ boå sung theâm caùc thieát bò môû roäng khaùc nhö: caùc coång môû roäng AI (Analog Input).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful