Tai lieu duoc cung cap tu dien dan sinh vien khoa QTKD - Dai hoc Mo Tp.

HCM - http://openba.net

Ph¸p luËt ®¹i c−ong hái - ®¸p
C©u 1- B¶n chÊt vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña nhµ n−íc. C©u 2- C¸c nguyªn t¾c tæ cøc bé m¸y Nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ? vÞ trÝ thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y nhµ n−íc. Ph©n lo¹i c¸c c¬ quan nhµ n−íc. C©u 3- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm chung cña ph¸p luËt. C©u 4- B¶n chÊt- chøc n¨ng ®Æc ®iÓm cña nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam? C©u 5- Quy ph¹m ph¸p luËt. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm c¸c bé phËn cÊu thµnh. C©u 6- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña quan hÖ ph¸p luËt C©u 7-ph©n biÖt TH c¸ nh©n lµ chñ thÓ trùc tiÕp trong mét quan hÖ. C©u 8- Kh¸i niÖm,ý nghÜa vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó mét tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p luËt ? ph©n biÖt ph¸p nh©n víi thÕ nh©n. C©u 9- B¶n chÊt, dÊu hiÖu vµ ph©n lo¹i ph¹m vi ph¸p luËt . C©u 10- Kh¸i niÖn, ý nghÜa cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh tr¸ch nhiÖm ph¸p luËt chñ yÕu. C©u 11- Kh¸i niÖm, ý nghÜa vµ ph©n biÖt lo¹i sù kiÖn ph¸p lý. C©u 12- Kh¸i niÖn,®Æc ®iÓm ý nghÜa cña ý thøc ph¸p luËt . C©u 13- B¶n chÊt, ®Æc ®iÓm cña ph¸p chÔh chñ nghÜa ? c¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng ph¸p chÐ XHCN ë n−íc ta hiÖn nay. C©u 14- KhÝa niÖn, ®Æc ®iÓm vµ c¸c lo¹i h×nh thøc ph¸p luËt . C©u 15- Nguyªn t¾c ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt C©u 16- ý nghÜa cña hÖ thèng ho¸? C¸c ph−¬ng ph¸p hÖ thèng ph¸p luËt . C©u 17- Kh¸i niÖm,®Æc ®iÓm chung cña hÖ thèng luËt cñac¸c kiÓu luËt trong lÞch sö hÖ thèng lu¹t quèc gia vµ hÖ th«ngs luËt quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay. C©u 18- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÎm ®èi t−îng ®iÒu chØnh vµ n«i dung chñ yÕu cña c¸c nghµnh luËt trong hÖ thèng luËt cña nhµ n−íc ta hiÖn nay. C©u 19- Kh¸i niÖm,®Æc ®iÎm ph©n lo¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc. C©u 20- HÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnhnhµ n−íc? ph©n biÖt hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh víi hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt . C©u 21- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÎm ph©n lo¹i viªn chøc nhµ n−íc. Néi dung chñ yÕuc¸c quy chÕ viªn cøc nhµ n−íc. C©u 22- Kh¸i niÖn, néi dung ph¹m vi ¸p dông cña tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh. C©u 23- Tæ chøc vµ thñ tôc tµi ph¸n hµnh chÝnh. C©u 24- §Æc ®iÓm quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ t− nh©n víi t− c¸ch lµ ®èi t−îng ®iÒu chØnh cña luËt d©n sù. C©u 25- Kh¸i niÖn chung vÒ quyÒn së h÷u, c¸c lo¹i quyÒn së h÷u cña n−íc ta hiÖn nay. C©u 26- Kh¸i niÖn, §Æc ®iÓm cña c¸c hîp ®ång d©n sù? C¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu vÒ giao kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù? C©u 27- Néi dung chñ yÕucña chÕ ®é thõa kÕ theo di chóc vµ thõa kÕ theo ph¸p luËt . C©u28-Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm cña téi ph¹m? Ph©n biÖt téi ph¹m víi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c. C©u29-Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t ph©n biÖth×nhg ph¹t víi c¸c chÕ tµi kh¸c. C©u 30- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña téi ph¹m? ph©m biÖt téi ph¹m víi c¸c vi ph¹m ph¸p luËt . C©u 31- Kh¸i niÖm, vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t víi c¸c chÕ tµi ph¸p luËt kh¸c.

C©u 1- PhÈm chÊt vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña nhµ n−íc. TR¶ lêi: Nh n−íc l mét tæ chøc ®Æc ®iÓm cña quyÒn lùc chÝnh trÞ cã bé m¸y chuyªn l m nhiÖm vô c−ìng chÕ v thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ®Æc biÖt nh»m thùc hiÖn c¸c lîi Ých v b¶o vÖ îi Ých cña giai cÊp thèng trÞ trong x héi cã giai cÊp nh n−íc chØ xuÊt hiÖn v tån t¹i trong x héi giai cÊp. B¶n chÊt chung cña nh n−íc. Nh n−íc l mét bé m¸y chÊn ¸p cña giai cÊp n y ®èi víi giai cÊp kh¸c. Trong x héi XHCN lu«n b¶o vÖ lîi Ých cho giai cÊp c«ng nh©n v nh©n d©n lao ®éng . Nh n−íc cã 5 ®iÒu nhËn biÕt nh− sau: Nh n−íc thiÕt lËp mét quyÒn c«ng n«ng ®Æc biÖt. Nh n−íc ph©n chia d©n c− theo ®¬n vÞ h nh chÝnh l nh thæ Nh n−íc ban h nh ph¸p luËt v thùc thi ph¸p luËt Nh n−íc cã quy ®Þnh v thu c¸c lo¹i thuÕ. C©u 2- C¸c nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . VÞ trÝ thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y nhµ n−íc? Ph©n lo¹i c¸c c¬ quan nhµ n−íc. Tr¶ lêi: Bé m¸y nh n−íc ta ®−îc tæ chøc ho¹t ®éng trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau.: Nguyªn t¾c b¶o ®¶m sù l nh ®¹o cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®èi víi nh n−íc. §¶m b¶o sù l nh ®¹o cña ®¶ng l nguyªn t¾c trong tæ chøc ho¹t ®éng cña bbé m¸y nh n−íc. Sù l nh ®¹o cña §¶ng ®¶m b¶o cho nh n−íc ®i theo ®óng ®−êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n, thÓ hiÖn b¶n chÊt c¸ch m¹ng khoa häc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin v t− t−ëng HCM, gi÷ v÷ng b¶n chÊt tèt ®Ñp cña nh n−íc, cña nh©n d©n, do d©n v× d©n. §¶ng ®Þnh ra ®−êng lèi chÝnh s¸ch chñ tr−¬ng cô thÓ quan träng cã quan hÖ nhiÒu mÆt, cã ¶nh h−ëng chÝnh trØéng lín cña tæ chøc bé m¸y nh n−íc ®¶ng l nh ®¹o nh n−íc th«ng qua c¸c tæ chøc cña nh n−íc nh−ng ®¶ng v mäi ®¶ng viªn ph¶i ho¹t ®éng trong khu«n khæ cña ph¸p luËt nh n−íc. Nguyªn t¾c quyÒn lùc nh n−íc l thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng v phèi hîp chÆt chÏ gi−a c¸c c¬ quan nh n−íc trong viÖc thùc hiÖn quyÕn lùc. Mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nh n−íc l tÊt c¶ quyÒn lùc nh n−íc thuéc vÒ nh©n d©n; nh©n d©n l chñ thÓ v l céi nguån cña nh n−íc, trao quyÒn lùc nh n−íc cho quèc héi (c¬ quan do d©n trùc tiÕp bÇu ra), l c¬ quan ®¹i biÓu cao nhÊt cña nh©n d©n v l c¬ quan quyÒn lùc Nh n−íc cao nhÊt. Nh©n d©n trao quyÒn cao nhÊt, thèng nhÊt v o quèc héi ®ång thêi cã sù ph©n cong v phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan Nh n−íc v× kh«ng mét c¬n quan Nh n−íc n o cã thÓ thùc thi c¶ ba nhiÖm vô ®ã. Nguyªn t¾c ®¶m b¶o sù tham gia cña nh©n d©n v o sù qu¶n lý Nh n−íc. Thu hót ®«ng ®¶o nh©n d©n tham gia c«ng viÖc qu¶n lý Nh n−íc l mét nguyªn t¾c quan träng trong tæ ch−cs v ho¹t ®éng cña bé m¸y Nh n−íc, nguyªn t¾c n y kh«ng nh÷ng t¹o kh¶ n¨ng ph¸t huy søc lùc trÝ tuÖ cña nh©n d©n v o c«ng viÖc cña Nh n−íc m cßn l ph−¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ò ng¨n chÆn vÒ quan liªu, cöa quyÒn cña bé m¸y Nh n−íc. H×nh thøc tham gia cña nh©n d©n v o Nh n−íc rÊt phong phó v c¸c c¬ quan Nh n−íc bÇu nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn cña m×nh v o CQNH th¶o luËn, gãp ý. Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. KÕt hîp sù chØ ®¹o, ®iÒu h nh tËp trung thèng nhÊt cña Trung −¬ng ho¹t ®éng tù chñ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ®Þa ph−¬ng v c¬ quan Nh n−íc cÊp d−íi. Nguyªn t¾c n y cßn v c¬ chÕ ho¹t ®éng cña mçi cÊp trong bé m¸y Nh n−íc còng nh− trong viÖc kÕt hîp ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh cña tËp thÓ víi tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n, cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng biÓu hiÖn lÖch l¹c cña hai ph−¬ng h−íng. TËp trung quan liªu v ph©n t¸n, côc bé.

Nguyªn t¾c ph¸p chÕ x héi chñ nghÜa. Nguyªn t¾c n y ®ßi hái viÖc tæ chøc v ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y Nh n−íc phØa tiÕn h nh theo ®ungs quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi thi h nh quyÖn h¹n v nhiÖm vô cña m×nh, nguyªn t¾c n y ®ßi hái ph¶i t¨ng c−êng kiÓm tra gi¸m s¸t xö lý nghiªm minh nh÷ng h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt. C¸c c¬ quan Nh n−íc cña n−íc ta Quèc héi l c¬ quan quyÒn lùc Nh n−íc cao nhÊt, quèc héi thèng nhÊt tËp trung c¸c quyÒn lùc Nh n−íc lËp ph¸p, h nh ph¸p, t− ph¸p, ®ång thêi cã sù ph©n c«ng phï hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan Nh n−íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn ®ã. NhiÖm vô v quyÒn h¹n cña quèc héi cã thÓ chia th nh ba nhãm: quyÒn lËp hiÕn v lËp ph¸p, quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc quan träng nhÊt cña ®Êt n−íc quyÒn gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi to n bé ho¹t ®éng cña Nh n−íc. NhiÖm kú cña quèc héi l 5 n¨m. §iÒu 101, hiÕn ph¸p 1992 quy ®Þnh: chñ tÞch n−íc l ng−êi ®øng ®Çu Nh n−íc thay mÆt n−íc céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ ®èi néi v ®èi ngo¹i. Chñ tÞch n−íc do quèc héi bÇu ra. ChÝnh phñ l c¬ quan chÊp h nh cña quèc héi, l c¬ quan h nh chÝnh cao nhÊt cña n−íc céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam (®iÒu 109 hiÕn ph¸p 1992) ChÝnh phñ l tr−íc hÕt l c¬ quan chÊp h nh cña quèc héi, do quèc héi th nh lËp, cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn hiÕn ph¸p, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña quèc héi. L c¬ quan ®øng ®Çu hÖ thèng c¸c c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc. ChÝnh phñ cã nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu h nh to n bé mäi mÆt ®êi ssèng cña ®Êt n−íc, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña ChÝnh phñ ®−îc quy ®Þnh trong hiÕn ph¸p 1992 (®iÒu 112) *Héi ®ång nh©n d©n v UBND Héi ®ång nh©n d©n l c¬ quan quyÒn lùc Nh n−íc ë ®Þa ph−¬ng ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng v quyÒn l m chñ cña nh©n d©n do nh©n d©n ®Þa ph−¬ng bÇu ra. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc nh©n d©n ®Þa ph−¬ng v c¬ quan cÊp trªn (®iÒu 119, HiÕn ph¸p 1992) NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña héi ®ång nh©n d©n bao gåm ba néi dung chÝnh chñ yÕu, quyÕt ®Þnh cña chñ tr−¬ng biÖn ph¸p qu¶n lý. C©u 3: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm chung cña ph¸p luËt. Kh¸i niÖm: ph¸p luËt l hÖ thèng c¸c quy ph¹m do Nh n−íc ®Æt ra v b¶o ®¶m thi h nh b»ng c¸c tæ chøc, biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt Nh n−íc, ph¸p luËt cña mçi x héi v l yÕu tè ®iÒu chØnh mang tÝnh chÊt b¾t buéc chung ®èi víi c¸c quan hÖ x héi. §Æc ®iÓm chung cña ph¸p luËt Ph¸p luËt l sù thÓ hiÖn ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ ®Æc®iÓm n y chÝnh l b¶n chÊt chung cña ph¸p luËt ra ®êi tõ nhu cÇu b¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ, thÓ hiÖn ý trÝ cña giai cÊp ®ã. ph¸p luËt l hÖ thèng c¸c quy t¾c xö mang tÝnh chÊt b¾t buéc chung. NghÜa l th«ng qua Nh n−íc c¸c ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ ®−îc thÓ chÕ ho¸, trong quan hÖ x héi cã rÊt nhiÒu lÜnh vùc do ®ã c¸c quy t¾c xö cña ph¸p luËt cßn cã tÝnh b¾t buéc chung ®oãi víi mäi ng−êi ®©n. Ph¸p luËt do Nh n−íc ®Æt ra v b¶o vÖ chie cã Nh n−íc míi cã quyÒn ®Æt ra ph¸p luËt . Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m luËt theo chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ph¸p lý, chõng ph¹t nh÷ng kÎ kh«ng l m theo ph¸p luËt. C©u 4: B¶n chÊt- Chøc n¨ng ®Æc ®iÓm cña Nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Còng nh− mäi Nh n−íc kh¸c b¶n chÊt ®Æc ®iÓm ph¸p luËt cña Nh n−íc ViÖt Nam phï hîp víi b¶n chÊt, ®Æc ®iÎm cña Nh n−íc . §iÒu 2: HiÕn ph¸p n¨m 1992 x¸c ®Þnh: Nh n−íc céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l Nh n−íc nh©n ®an, do d©n v× d©n tÊt c¶ quyÒn lùc Nh n−íc thuéc vÒ nh©n d©n v nÒn t¶ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n v tÇng líp trÝ thøc.

Ph¸p luËt cña Nh n−íc ta vÒ b¶n chÊt l ph¸p luËt x héi chñ nghÜa , nã thÓ hiÖn ý trÝ cña giai cÊp c«ng nh©n ®ång thêi ph¶i thÓ hiÖn ý trÝ, lîi Ých ®ã ®øng trªn quan ®iÓm, lËp tr−êng cña ®¶ng. Sù kÕt hîp ph¶i ch¾t chÏ gi÷a tÝnh giai cÊp s©u s¾c tÝnh nh©n d©n réng r i l ®Æc ®iÓm quan träng cña ph¸p luËt n−íc ta hiÖn nay. Ph¸p luËt l c«ng cô thùc hiÖn ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt l sù biÓu hiÖn d−íi h×nh thøc Nh n−íc . c¸c chÝnh s¸ch cña ®¶ng l c«ng cô chñ yÕu ®Ó tæ chøc, thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng th−êng hiÖn thùc sinh ®éng trong cuéc sèng, ®ång thêi b»ng viÖc thÓ chÕ ho¸ ph¸p luËt ®−êng lèi chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña ®¶ng biÕn th nh nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý mang tÝnh quyÒn lùc Nh n−íc, trë th nh c¸c quyÒn v nghÜa vô ph¸p lý cô thÓ cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c thèng nhÊt trong c¶ n−íc, trong tõng lÜnh vùc. Ph¸p luËt l c«ng cô thùc hiÖn quyÒn l m chñ cua nh©n d©n lao ®éng ph¸p luËt ph¶i quyÕt ®Þnh cô thÓ b¶o ®¶m ®ñ trong thùc tÕ nguyªn t¾c, mäi quyÒn lùc trong n−íc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n,nh©n d©n ph¶i l ng−êi thùc sù X©y dùng nÒn t¶ng Nh n−íc cña m×nh tham gia v o c«ng viÖc Nh n−íc kiÓm tra sù ho¹t ®éngc ¸c chÝnh quyÒn Nh n−íc. KiÓm tra v o sù ho¹t ®éng cña c¸c chÝnh quyÒn Nh n−íc,ph¸p luËt còng phØa quyÕt ®Þnh cã nghÜa vô trung th nh v phôc vô nh©n d©n mäi c¸ch tËn tuþ cña chÝnh quyÒn Nh n−íc gióp Nh n−íc trong viÖc thùc h nh c«ng cô. Chèng th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm b i trõ n¹n quan liªu. MÆt kh¸c c¸c c«ng nh©n khi thùc hiÖn quyÒn l m chñ, thùc hiÖn quyÒn tù do ®©n chñ,thùc hiÖn quyÒn tù do d©n chñ cña m×nh kh«ng ®−îc l m tæn h¹i ®Õn lîi Ých chung cña x héi, l m ¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÒn tù do d©n chñ cña c«ng d©n kh¸c. Ph¸p luËt l c«ng cô l qu¶n lý cña Nh n−íc. Ph¸p luËt l do Nh n−íc ®Æt ra v b¶o vÖ Nh n−íc qu¶n lý x héi cÇn sö dông c«ng cô, biÖn ph¸p kh¸c nhau. Nh n−íc sö dông ph¸p luËt kh«ng chØ nhÇm chõng trÞ, chÊn ¸p, c−ìng chÕ gi÷ cho giai cÊp thèng trÞ m cßn t¹o ra quan hÖ x héi.Ng y nay ph¸p luËt cßn l c«ng cô h−íng dÉn, khuyÕn khÝch, thóc ®Èy ®iÒu chØnh ph¸t triÓn cña x héi, ®Æc biÖt trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Vai trß quan träng kh¸c cña ph¸p luËt trong Nh n−íc l nã x¸c lËp cñng cè v ho n thiÖn nh÷ng c¬ së phap¸ lý Nh n−íc vÒ kinh tÕ nh»m ph¸t huy cao nhÊt hiÖu lùc tÊt c¶ c¸c c¬ quan bé m¸y Nh n−íc.Nh n−íc qu¶n lý x héi b»ng ph¸p luËt th«ng qua mét c¬ chÕ nhÊt ®Þnh ®−îc gäi l c¬ chÕ ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi b¨ng ph¸p luËt. C©u 5: Quy ph¹m ph¸p luËt , Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh? Tr¶ lêi: Kh¸i niÖm : quy ph¹m ph¸p luËt l nh÷ng quy t¾c sö sù tÝnh chÊt b¾t buéc chung do Nh n−íc dÉn ra v b¶o vÖ, thÓ hiÖn ý trÝ cña giai cÊp thèng trÞ. Cã 4 ®Æc ®iÓm: + ThÓ hiÖn ý chÝ cña Nh n−íc + Mang tÝnh b¾t buéc chung. + §−îc Nh n−íc ban h nh v thõa nhËn + §−îc Nh n−íc b¶o ®¶m thùc hiÖn l mét quy ph¹m x héi. Quy ph¹m ph¸p luËt cã tÊt c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña quy ph¹m x héi nãi chung mçi quy pham ph¸p luËt dÉn ra nh»m t¸c ®éng, ®iÒu ch×nh mét lo¹i quan hÖ x héi nhÊt ®Þnh nã kh«ng quy ®Þnh tr−íc nh÷ng ng−êi cô thÓ ¸p dông trong h¹n chÕ sè lÇn ¸p dông m ho¹t ®éng th−êng xuyªn, liªn tôc. LËp ®i lËp l¹i v o bÊt cø lóc n o trong thùc tÕ xuÊt hiÖn nh÷ng sù kiÖn nh÷ng ®iÒu m nã dù ®Þnh. C¸c bé phËn cÊu th nh. Nh×n chung c¸c bé phËn cÊu th nh quy ph¹m ph¸p luËt bao gåm: gi¶ ®Þnh, quy ®Þnh, chÕ thÞ. Gi¶i thÝch: l bé phËn trung t©m cña quy ph¹m ph¸p luËt quy ®ÞnhvÒ ®Æc ®iÓm thêi gian cô thÓ, c¸c ho n c¶nh ¶nh h−ëng cã thÓ x¶y ra tæng thùc tÕ m nÕu tån t¹i th× chóng ph¶i h nh ®éng theo quy t¾c m quy ph¹m ® ®Æt ra gi¶ ®Þnh v× vËy x¸c ®Þnh m«i tr−êng t¸c dông cña quy ph¹m ph¸p luËt.

Quy ®Þnh: L bé phËn trung t©m cña quy ph¹m ph¸p luËt v× chÝnh ®©y l quy t¾c sù thÓ hiÖn ý trÝ nh n−íc m ng−êi d©n ph¶i thi h nh khi xuÊt hiÖn nh÷ng ®iÒu kiÖn m phßng gi¶ ®Þnh ® ra.Trong ho n c¶nh ®ã ®iÒu kiÖn ®ã, lÖnh quy ®Þnh suy nghÜ, quy ®Þnh giao quyÒn thùc hiÖn kh«ng ®óng mÖnh lÖnh cña Nh n−íc ® nªu trong quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã 4 lo¹i chÕ t i: + ChÕ t i h×nh sù + ChÕ t i h nh chÝnh + ChÕ t i kü thuËt + ChÕ t i d©n sù C©u6: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña quan hÖ ph¸p luËt. Tr¶ lêi: Kh¸i niÖm cña quan hÖ ph¸p luËt : quan hÖ ph¸p luËt l quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi quan hÖ x héi do mét quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh, biÓu hiÖn th nh quyÒn v nghÜa vô ph¸p lý cô thÓ cña c¸c bªn, ®−îc ®¶m b¶o b»ng c−êng chÕ Nh n−íc. §ÆC §IÓM: quan hÖ ph¸p luËt l mét ®¶ng cña quan hÖ x héi, nã xuÊt hiÖn trªn quy ph¹m ph¸p luËt. C¸c bªn tham gia quan hÖ ph¸p luËt mang nh÷ng quyÒn v nghÜa vô ph¸p luËt ®−îc quy ph¹m ph¸p luËt dù kiÕn tr−íc. §−îc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng Nh n−íc Mang tÝnh x¸c ®Þnh cô thÓ §iÒu ®ã cã nghÜa nã ®−îc xuÊt hiÖn kh«ng nh÷ng tr−êng hîp x¸c ®Þnh gi÷a h÷ng cô thÓ, chñ thÓ nhÊt ®Þnh khi cã ba ®iÒu sau: + XuÊt hiÖn nh÷ng sù kiÖn cô thÓ, ® ®−îc dù kiÕn tr−íc trong phßng gi¶ ®Þnh cña quy ph¹m ph¸p luËt nªu trªn. ý nghÜa: quan hÖ ph¸p luËt l nh÷ng quan hÖ x héi thuéc kiÕn tróc t−îng tÇng.®−¬c X©y dùng trªn mét c¬ së kinh tÕ quyÕt ®Þnh nh−ng nã còng cã t¸c ®éng trë l¹i m¹nh mÏ ®Õ c¬ së kinh tÕ. C©u 7: Ph©n biÖt TH c¸ nh©n lµ chñ thÓ trùc tiÕp trong quan hÖ? Tr¶ lêi: Chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt l nh÷ng c¸ nh©n hay tæ chøc dùa trªn c¬ së cña c¸c quy ph¹m ph¸p luËt m tham gia v o c¸c quan hÖ ph¸p luËt , trë th nh nh÷ng ng−êi mang c¸c quûÒn v nghÜa vô ph¸p lý cô thÓ nhÊt ®Þnh. C¸ nh©n khi l chñ thÓ trùc tiÕp hoÆc chñ thÓ kh«ng trùc tiÕp. Chñ thÓ trùc tiÕp trong mçi quan hÖ ph¸p luËt l mét chñ thÓ lu«n cã ®ñ c¶ n¨ng lùc ph¸p luËt v n¨ng lùc h nh vi. N¨ng lùc ph¸p luËt l kh¶ n¨ng cña mét ng−êi chñ thÓ ®−îc h−ëng quyÒn v l m nghÜa vô tráng mét quan hÖ ph¸p luËt nhÊt ®Þnh. N¨ng lùc h nh vi l kh¶ n¨ng cña ng−êi chñ thÓ cã thÓ b»ng h nh vi cña m×nh m tham gia v o quan hÖ ph¸p luËt ®Ó h−ëng quyÒn v l m nghÜa vô (tøc l tham gia v c¸c quan hÖ ph¸p luËt ) ng−êi cã n¨ng lùc h nh vi l ng−êi hiÓu ý nghÜa v kÕt qu¶ h nh vi m m×nh thùc hiÖn khi mét ng−êi cã n¨ng lùc ph¸p luËt nh−ng kh«ng cã kh¶ n¨ng lóc h nh vi th× ho tham gia v o quan hÖ ph¸p luËt th«ng qua h nh vi cña mét ng−êi kh¸c. §©y l chñ thÓ kh«ng trùc tiÕp. C©u *8: Kh¸i niÖm.ý nghÜa vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p nh©n? ph©n biÖt ph¸p nh©n víi thÓ nh©n?

Tr¶ lêi: Mét tæ chøc khi tham gia v o quan hÖ ph¸p luËt cã thÓ ®−îc thõa nhËn l mét ph¸p nh©n. NÕu nh− mét c¸ nh©n tham gia v o quan hÖ ph¸p luËt víi t− c¸ch l thÓ nh©n khi ph¸p luËt l mét tæ chøc n¨ng lùc h nh vi ®Ó th¸m gia v o c¸c quan hÖ ph¸p luËt kh¸c. Ph¸p nh©n l mét thÓ ®Þnh rÊt quan träng ®èi víi ngh nh luËt ®Æc biÖt l trong luËt d©n sù v c¸c ngh nh luËt trong lÜnh vùc kinh doanh. Mét tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p nh©n cÇn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: + Ph¸p nh©n ph¶i cã t i s¶n riªng + Ph¸p nh©n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®éc lËp b»ng t i s n riªng cña m×nh. +Ph¸p nh©n cã quyÒn h nh ®éng víi danh nghÜa riªng cña m×nh th«ngqua nh÷ng ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ph¸p nh©n th«ng th−êng mét ph¸p nh©n ®−îc th nh lËp bao giê còng th«ng qua mét quy c¸ch v t− c¸ch ph¸p nh©n cña nã, còng nh− ph¹m vi n¨ng lùc cña nã ®−îc X©y dùng ngay trong v¨n b¶n ®ã. C©u 9: B¶n chÊt dÊu hiÖu vµ ph©n lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt? Tr¶ lêi: Vi ph¹m ph¸p luËt l h nh vi tr¸i ph¸p luËt , tãm l¹i c¸c quan hÖ x héi ®−îc ph¸p luËt b¶o vÖ do c¸c chñ thÓ cã n¨ng lùc h nh vi thùc hiÖn mét c¸ch cè ý v v« ý g©y hËu qu¶ cho x héi. Vi ph¹m ph¸p luËt l nh÷ng sù kiÖn ph¸p lý v l c¬ së ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. Dêu hiÖu c¬ b¶n cña vi ph¹m ph¸p luËt. Vi ph¹m ph¸p luËt lu«n l mét h nh vi ( h nh ®éng v kh«ng h nh ®éng) Vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng nh÷ng l h nh vi x¸c ®Þnh con ng−êi m h nh vi ®ã ph¶i tr¸i víi quy ®Þnh cña luËt, x©m h¹i c¸c quan hÖ x héi ®−îc ph¸p luËt b¶o vÖ.h nh vi tr¸i phÐp ®ã ph¶i l chøa ®ùng nçi cña cñ thÓ cña h nh vi ®ã. Cã lçi ( cè ý v v« ý)lçi chÝnh l dÊu hiÖu thÓ hiÖn qun hÖ th¸i ®é t©m lý t− t−ëng cña chñ thÓ ®èi víi h nh vi tr¸i ph¸p luËt cña m×nh ®ãi víi hËu qu¶ cña h nh vi ®ã. + N¨ng lùc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña chñ thÓ h nh vi tr¸i ph¸p luËt .Vi ph¹m ph¸p luËt cã nhiÒu lo¹i cÊu th nh -Vi ph¹m h×nh sù ( chia th nh) -H nh chÝnh -Vi ph¹m d©n c− -Vi ph¹m kû luËt. C©u 10-Kh¸i niÖn vµ ý nghÜa vµ c¸c yÕu ttã cÊu thµnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý chñ yÕu. Tr¶ lêi: + Kh¸i niÖm. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®−îc hiÓu l nh÷ng hiÖu qu¶ ph¸p lý bÊt lîi Nh n−íc b¶o vÖ c¸c chñ thÓ ph¶i g nh chÞu khi c¸c chñ thÓ nay cã thÓ h nh vi VPPL. ý nghÜa : ViÖc ¸p dông tr¸ch nhiÖm ph¸p lý chÝnh l nh÷n biÖn ph¸p b¶o ®¶m trong thùc tÕ tÝnh c−ìng chÕ cña ph¸p luËt. C¸c yÕu tècÊu th nh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. §Ó truy c−íp tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tr−íc hÕt l x¸c ®Þnh cÊu th nh VPPL mét h nh vi gäi l vi ph¹m ph¸p luËt . + MÆt kh¸ch quan cña VPPL bao giê còng gåm nh÷ng dÊu hiÖu tinh khiÕt thÓ hiÖn bªn ngo i cña VPPL nã bao gåm: + DÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt (h nh vi quan träng nhÊt). C«ng cô, ph−¬ng tiÖn VPPL, nh÷ng thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt v tinh thÇn m x héi ph¶i g¸nh chÞu. -Mèi quan hÖ nh©n qua gi÷a h nh vi tr¸i ph¸p luËt v thÖt hai

-MÆt chñ quan cña h nh vi VPPL l mÆt thÓ hiÖn trong giíi néi t©m cña c¸c chñ thÓ VPPL. ThÓ hiÖn trong t− t−ëng nhËn thøc cña chñ thÓ cã dÊu hiÖu quan träng nhÊt l lçi. Lçi th¸i ®é, t©m lý chñ quan cña chñ thÓ VPPL thÓ hiÖn ë sù nhËn thøc cña hé ®èi víi h nh vi tr¸i ph¸p luËt do hä thÓ hiÖn v ®èi víi hËu qu¶ t¸c h¹i do h nh vi ®ã g©y ra. Lçi gåm cã: Cè ý, v« ý, Lçi cè ý: L h nh vi VPPL nhËn thøc ®−îc v cã thÓ nhËn thøc ®−îc h nh vi cña hä l tr¸i ph¸p luËt nh−ng hä vÉn cètÝnh thùc hiÖn h nh vi tr¸i ph¸p luËt ®ã. VÝ dô: trém c−íp t i s¶n cña c«ng d©n. Lçi cè ý chia l m hai lo¹i: Cè ý trùc tiÕp l h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt m hä nhËn thøc ®−îc v hä biÕt ®−îc hËu qu¶ sÏ s¶y ra. Cè ý gi¸n tiÕp: L h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt m hä nhËn thøc ®−îc nh−ng hä kh«ng mong muèn thiÖt h¹i s¶y ra, hËu qu¶ n»m ngo i ý muèn. Lçi v« ý: l chñ thÓ vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng nhËn thøc ®−îc kh«ng thÓ nhËn thøc ®−îc mét h nh vi cña hä l tr¸i ph¸p luËt, hä v« ý thùc hiÖn h nh vi tr¸i ph¸p luËt ®ã. VÝ dô: Ng−êi thî ®ang m¶i mª viÖc ë trªn cao, ch¨ng may anh ta l m r¬i viªn g¹ch xuèng ®Êt g©y tæn th−¬ng cho ng−êi ®i ®−ßng. V« ý chia th nh hai lo¹i: -V« ý do qu¶ tù tin chñ vi ph¹m ph¸p luËt tin v o kÕt qu¶ cña m×nh tin hËu qu¶ sÏ kh«ng s¶y ra nh−ng hä kh«ng l−êng tr−íc ®−îc. -V« ý cÈu th¶: XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cÊu th nh cña mçi ng−êi, ngo i ra mÆt chñ quan cña vi ph¹m ph¸p luËt cßn cã ®éng c¬, thùc hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt . + Chu thÓ vi pham ph¸p luËt : l nh÷ng c¸ nh©n hay tæ chøc ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p lý, n¨ng lùc ph¸p lý l h nh vi trong quan hÖ ph¸p luËt . +C¸ch thÓ hiÖn cña vi ph¹m ph¸p lý l nh÷ng quan hÖ x héi ®ang ®−îc b¶o vÖ nh−ng l¹i bi h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt hai tíi. Do cña kh¸ch qu¶n ph¶i cã møc ®é nguy hiÓm cña h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i.TNPL: Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý h×nh sù(theo quy ®Þnh cña ng nh luËt h×nh sù) ®−îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng−¬× cã h nh vi ph¹m téi ®−îc thÓ hiÖn râ nhÊt. TËp trung nhÊt trong c¸c lo¹i chÕ t¹o h×nh sù. + Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý h nh vi: l lo¹i tr¸ch nhiÖm m Nh n−íc ®Æt ra ®Ó trõng ph¹t h nh vi v nã ®−îc thùc hiÖn trong chÕ t¹i h nh chÝnh. + Tr¸ch nhiÖm kû luËt ¸p dông víi nh÷ng ng−êi cã h h vi vi ph¹m kû luËt. + Tr¸ch nhiÖm d©n sù l tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña ng nh d©n sù biÖn ph¸p t¸c ®éng ®Õn t i s¶n bï ®¾p thiÖt h¹i vËt chÊt v tinh thÇn cho c¸c c¸ nh©n tæ chøc bÞ thiÖt h¹i. + H×nh sù thÓ hiÖn chung nhÊt, dâ nhÊt cña tr¸ch nhiÖm ph¸p lý l chÕ t i. C©u 11 Kh¸i niÖm, ý nghÜa vµ ph©n lo¹i sù kiÖn ph¸p lý. Tr¶ lêi: Sù kiÖn ph¸p lý l nh÷ng sù kiÖn lÞch sø s¶y ra trong ®êi sèng, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, ho n c¶nh ® ®−îc dù kiÕn trong mét quy phm¹ ph¸p luËt l m ph¸t sinh, thay ®æi chÊm døt mét quan hÖ ph¸p luËt. Sù kiÖn ph¸p lý bao gåm:Sù biÕn v sù sö sù cã ý chÝ. Sù biÕn l sù kiÖn ph¸t sinhkh«ng phô thuéc v o ý muèn chñ quancña con ng−êi nh−ng còng l m ph¸t sinh thay ®æi, chÊm døt mét quan hÖ ph¸p luËt

Xö lý cã ý chÝ l nh÷ng sù kiÖn s¶y ra do cã tÝnh to¸n, cã chñ ý cña nh÷ng ng−êi cô thÓ c¶ vÒ môc ®Ých ®¹t ®−îc ph−¬ng ph¸p tiÕn h nh v h nh vi, v× vËy cßn gäi l h nh vi. *Sù kiÖn ph¸p lý: L yÕu tè khëi ®Çu cña c¬ chÓ thùc hiÖn ph¸p luËt v viÖc x¸c lËp thùc hiÖn c¸c quan hÖ ph¸p luËt thÝch øng voøi sù kiÖn ®ã l biÓu hiÖn néi dung v kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn néi dung, kÕt qu¶ cña viiÖc thùc hiÖn ph¸p luËt . C©u 12: Kh¸i niªm, ®Æc ®iÓm cña ý thøc ph¸p luËt. ý thøc ph¸p luËt l h×nh th¸i cña ý thøc x héi l mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña tr×nh ®é v¨n ho¸ x héi . ý thøc ph¸p luËt l nh÷ng tæng thÓ nh÷ng häc thuyÕt t− t−ëng, t×nh c¶m cña con n−êi thÓ hiÖn th¸i ®é sù ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh c«ng b¨ng hay kh«ng c«ng b»ng, ®óng ®¾n cña ph¸p luËt hiÖn h nh ph¸p luËt qu¶ nh− vËy ph¸p luËt cÇn ph¶i cã tÝnh hîp ph¸p trong c¸ch c− sö cña con ng−êi trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tæ chøc ý thøc ph¸p luËt bao gåm t− t−ën ph¸p luËt, ph¸p lý luËt. T− t−ëng ph¸p luËt l tæng thÓ nh÷ng t− t−ëng- quan ®iÓm,, ph¹m trï kh¸i niÖm häc thuyÕtvÒ lý luËn tøc l nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ ph¸p luËt . T©m lý ph¸p luËt ®−îc thÓ hiÖn qua th¸i ®é t×nh c¶m t©m tr¹ng c¶m xóc ®èi víi ph¸p luËt v c¸c hiÖn t−îg ph¸p lý kh¸c , l ph¶n ¶nh trùc tiÕp ë cÊp ®é dÊu ph¶n ¶nh mét c¸ch tù nhiªn cña con ng−êi ®èi víi hiÖn t−îng ®ã. ý nghÜa ®ã l mét yÕu tè quyÕt ®Þnh®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc qu¶n lý x héi b»ng ph¸p luËt. Mçi mét kiÓu ph¸p luËt trong lÞch sö cã hÖ thèng ý thøc ph¸p luËt cñng cè tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi cña nã mét kiÓu Nh n−íc v ph¸p luËt ® bÞ thñ tiªu, nh−ng ý thøc ph¸p luËt t−¬ng øng cña nã vÉn cã thÓ tßn t¹i trong x héi míi. C©u 13: B¶n chÊt, ®Æc ®iÓm cña paaps chÕ x· héi chñ nghÜa? C¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa ë n−íc ta hiÖn nay. Tr¶ lêi: B¶n chÊt: L ph¸p chÕ x héi chñ nghÜa l ph−¬ng thøc qu¶n lý cña Nh n−íc ®èi víi x héi , biÓu hiÖn thùc hiÖn viªc nghiªm chØnh v triÕt ®Ó trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt Nh n−íc , viªn cøc Nh n−íc cao cÊp cña c¸c tæ chøc x héi , c¸c tæ chøc kinh tÕ trong sih ho¹t cña mçi c«ng d©n ®èi víi ph¸p luËt m Nh n−íc ban h nh. §iÒu 12: HiÕn ph¸p n¨m 1992 kh¼ng ®Þnh Nh n−íc qu¶n lý x héi b»ng ph¸p luËt khng ngõng t¨ng c−¬ßng ph¸p chÕ x héi chñ nghÜa. Ph¸p chÕ bao gåm trong nã hai yªu cÇu v cã ®iÒu kiÖn. Ph¶i cã c¬ chÕ v biÖn ph¸p b¶o ®¶m cho ph¸p luËt ®−îc thùc hiÖn nghiªm chØnh v triÖt ®Ó. Nh n−íc ph¶i X©y dùng v ban h nh mét hÖ thèng ph¸p luËt ®Çy ®ñ §Æc ®iÓm cã tÝnh thèng nhÊt cao biÓu hiÖn sù thèng nhÊt chÆt chÏ , sù phãi hîp nhÞp nh ng gi÷a c¸c quyph¹m ph¸p luËt gi÷a c¸c v¨n b¶n p víi nhau, còng nh− tÝnh rhèng nhÊt, ®ång bé cña to n bé hÖ thèng ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn thèng nhÊt víi ph¸p luËt ® ban h nh trong ph¹m vi cña c¶ n−íc. *C¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng PH¸P LUËT x héi chñ nghÜa ö n−íc ta hiÖn nay. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë n−íc ta hiÖn n ay hÖ thèng bé m¸y Nh n−íc tr×nh ®é n¨ng lùc bé m¸y Nh n−íc v ®i liÒn víi nã l thùc tr¹ng cña ph¸p lý hiÖn nay ®ang kh«ng theo kÞp víi nh÷ng th nh tùu ®æi míi kinh tÕ, tõ ®ã trë th nh yÕu tè l m k×m h m sù ph¸t triÓn tÝch cùc cña nÒn kinh tÕ. V× vËy t¨ng c−êng ph¸p chÕ x héi chñ nghÜa ®ang l mét yÕu tè cÊp b¸ch ®æi míi n−íc ta hiÖn nay. Nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch quan träng. X©y dùng mét hÖ thèng ph¸p luËt l m c¬ së cho viÖc tæ chøc v ho¹t ®éng cña bé m¸y Nh n−íc cã hiÖu lôc gän nhÑ, ®ñ tr×nh ®é ®¸p øng nhu cÇu ng y c ng cao cña c«ng cuéc ®æi míi.

X©y dùng v bæ xung ph¸p luËt ®Ó c«ng nhËn thùc hiÖn ®Çy ®ñ trong thùc tÕ quyÒn l m chñ cña m×nh. X©y dùng mét hÖ thèng ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ phï hîp víi nÒn kinh tÕ h ng ho¸ nhiÒu th nh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn theo ®Þnh h−íng x héi chñ nghÜa m §¶ng x¸c ®Þnh. N©ng cao tr×nh ®é ý thøc ph¸p luËt cña c«ng d©n còng nh− cña mçi viªn chøc Nh n−íc . Ph¸p luËt ph¶i t¹o ra c¬ së cho viÖc sö lý nghiªm minh ®èi víi mäi h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt. *ThiÕt lËp nÕu ph¸p chÕ x héi chñ nghÜa l thiÕt lËp mét x héi v ph¸p luËt m bªn chuÈn bÞ cao nhÊt cña viÖc qu¶n lý x héi ®iÒu ®ã còng cã ý nghÜa l X©y dùng mét Nh n−íc ph¸p quyÒn. C©u 14-Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ c¸c lo¹i h×nh ph¸p luËt -H×nh thøc ph¸p luËt l c¸ch thùc hiÖn ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ m th«ng qua ®ã ý chÝ trë th nh luËt ph¸p. L kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ ranh giíi tån t¹i ph¸p luËt trong hÖ thèng c¸c quy ph¹m. L h×nh thøc biÓu hiÖn ra bªn ngo i cña ph¸p luËt ®ång thêi còng l ph−¬ng thøc ®ang tån t¹i thùc tÕ cña ph¸p luËt H×nh thøc ph¸p luËt chØ cã gi¸ trÞ khi nã ph¶n ¸nh ®−îc tÝnh giai cÊp, vai trß x héi cña ph¸p luËt. TÝnh quy ph¹m phæ biÕn ®−îc x¸c ®Þnh chÆt chÏ vÒ mÆt h×nh thøc v tÝnh ®−îc b¶o ®¶m bëi sù khái sù khèng chÕ cña Nh n−íc.Trong lÞch sö x héi lo i ng−êi ® tßn t¹i ba h×nh thøc ph¸p lkuËt v tËp qu¸n ph¸p biÕn lÖ ph¸p v v¨n ph¸p quy ph¹m ph¸p luËt. TËp qu¸n ph¸p l tËp qu¸n l−u truyÒn trong x héi phï hîp víi lîi Ých cu¶ giai cÊp thèng trÞ ®−îc nh n−íc thõa nhËn l m cho chóng trë th nh nh÷ng quy t¾c chung mang tÝnh b¾t buéc chung v ®−îc nh n−íc b¶o ®¶m thùc hiÖn nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi theo ®Þnh h−íng nhÊt ®Þnh. C©u 15: Nguyªn t¾c ban hµnh vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tr¶ lêi: Ban h nh v¨n b¶n quy ph¹mpl l mét ho¹t ®éng quan träng cña qu¶n lý Nh n−íc, viÖc ban h nh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Nh n−íc ta bao gåm: Nguyªn t¾c tÊt c¶ c¸c quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, nguyªn t¾c ph¸p chÕ ch chñ nghÜa. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n quan träng nhÊt vÒ qu¶n lý Nh n−íc trªn pph¹m vi c¶ n−íc ®Òu do Quèc héi quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, viÖc ban h nh VBQPPL ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p v tÝnh thèng nhÊt. HiÕn ph¸p l v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã gi¸ trÞ quy ph¹m ph¸p luËt. VBQPPL do c¬ quan Nh n−íc cÊp trªn ban h nh. VBQPPL tr¸i víi hiÕn ph¸p, tr¸i víi c¬ quan Nh n−íc cÊp trªn sÏ bÞ huû bá; chØ thi h nh theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nh n−íc cã thÈm quyÒn. Ng−êi ta ph©n biÖt VBQPPL do quèc héi, c¬ quan Nh n−íc cao nhÊt ban h nh cã hiÖu lùc ph¸p lý cao nhÊt víi v¨n b¶n d−íi luËt. a.V¨n b¶n luËt l v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do quèc héi ban h nh, cã hiÖu lùc ph¸p luËt cao nhÊt; bao gåm: hiÕn ph¸p v luËt HiÕn ph¸p l : VBQPPL cã gi¸ trÞ ph¸p lý cao nhÊt, l luËt c¬ b¶n cña Nh n−íc, hiÕn ph¸p quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña Nh n−íc nh− b¶n chÊt v h×nh thøc cña Nh n−íc, thÓ chÕ chÝnh trÞ, kinh tÕ x héi; tæ chøc, nguyªn t¾c ho¹t ®éng v thÈm quyÒn cña c¬ quan Nh n−íc. HiÕn ph¸p l c¬ së ®Ó X©y dùng mäi hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé v ho n chØnh. HiÕn ph¸p do quèc héi th«ng qua víi 2/3 tæng sè ®¹i biÓu quèc héi tan th nh. LuËt: l v¨n b¶n cã gi¸ trÞ sau hiÕn ph¸p. LuËt cô thÓ ho¸ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña HiÕn ph¸p, nã ®−îc ban h nh ®Ó quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c tæ chøc v ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y Nh n−íc, c¸c quan hÖ x héi v o ho¹t ®éng cña c«ng d©n, luËt do quèc héi th«ng qua víi møc qu¸ b¸n tæng sè ®¹i biÓu quèc héi. b.V¨n b¶n d−íi luËt l nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c c¬ quan Nh n−íc kh¸c ngo i quèc héi ban h nh theo thñ tôc ph¸p luËt quy ®Þnh.

V¨n b¶n d−íi luËt cã gi¸ trÞ ph¸p lý thÊp h¬n luËt ®−îc ban h nh trªn c¬ së v¨n b¶n luËt. V¨n b¶n d−íi luËt ta hiÖn nay gåm cã: Ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt, lÖnh, nghÞ ®Þnh, quyÕt ®Þnh, th«ng t−, chØ thÞ. Ph¸p lÖnh: do uû ban th−êng vô quèc héi ban h nh ®Ó quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc quèc héi giao. Ph¸p lÖnh cã hiÖu lùc ph¸p quy thÊp h¬n luËt nh−ng l v¨n b¶n d−íi luËt cao nhÊt. Ngo i ph¸p lÖnh cßn cã nghÞ quyÕt, nghÞ quyÕt cã gi¸ trÞ nh− ph¸p lÖnh. LÖnh, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch n−íc l v¨n b¶n ®−îc ban h nh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chñ tÞch n−íc m hiÕn ph¸p quy ®Þnh. NghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ: NghÞ quyÕt cña chÝnh phñ l v¨n b¶n ®Ó ban h nh chñ tr−¬ng lín v chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ X©y dùng, kiÖn to n bé m¸y Nh n−íc, th«ng qua dù ¸n, kÕ ho¹ch v ng©n s¸ch, xö lý nh÷ng viÖc quan träng kh¸c thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ. NghÞ ®Þnh cã hai lo¹i: NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi h nh luËt, nghÞ quyÕt cña quèc héi, ph¸p lÖnh víi nghÞ quyÕt cña uû ban th−êng vô quèc héi, lÖnh, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch n−íc, quy ®Þn nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y cña bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ v c¸c c¬ quan thuéc thÈm quyÒn cña chÝnh phñ th nh lËp; quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chÝnh phñ. NghÞ ®Þnh quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt nh−ng ch−a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó X©y dùng ph¸p luËt. HoÆc ph¸p lÖnh ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý x héi. QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña thñ t−íng chÝnh phñ QuyÕt ®Þnh cña TTCP ®−îc ban h nh ®Ó quy ®Þnh c¸c chñ tr−¬ng, ho¹t ®éng cña chÝnh phñ v hÖ thèng h nh chÝnh Nh n−íc; quy chÕ l m viÖc víi th nh viªn chÝnh phñ, chñ tÞch+uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, th nh phè trùc thuéc trung −¬ng v quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c thuéc thÈm quyÒn cña thñ t−íng chÝnh phñ. ChØ thÞ cña TTCP ®Ó chØ ®¹o, ®«n ®èc kiÓm tra, h−íng dÉn phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé, c¸c c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh th nh c¸c cÊp trong viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nh n−íc v c¸c quyÕt ®Þnh cña CP. QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t− cña Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc CP Th«ng t−: ®−îc ban h nh ®Ó h−íng dÉn thùc hiÖn luËt, nghÞ quyÕt cña quèc héi, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña uû ban th−êng vô quèc héi, lÖnh, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch n−íc, nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ t−íng chÝnh phñ thuéc ph¹m vi ng nh, lÜnh vùc do m×nh phô tr¸ch. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång thÈm ph¸n TAND tèi cao, ®−îc ban h nh ®Ó h−íng dÉn to ¸n nh©n d©n c¸c cÊp ¸p dông, thèng nhÊt ph¸p luËt v tæng kÕt kinh nghiÖm xÐt xö. QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t− cña viÖn tr−ëng, viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, ®−îc ban h nh quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quyÒn h¹n. C©u 16: ý nghÜa cña hÖ thèng ho¸ ? c¸c ph−¬ng ph¸p hÖ thèng ph¸p luËt. Tr¶ lêi: ýNghÜa: tËp hîp c¸c v¨n b¶n ph¸p quy l ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña c¬ quan Nh n−íc. ViÖc ban h nh quy ph¹m ph¸p luËt míi ®ßi hái ph¶i cã sù xö lýu c¸c v¨n b¶n ® ban h nh nh»m ph¸t hiÖn quyÕt ®Þnh kh«ng phï hîp, lo¹i bá nh÷ng m©u thuÉn, chång chÐo, b¶o ®¶m sù thèng nhÊt cña hÖ thèng qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ¸p dông ph¸p luËt. TËp hîp ho¸ l s¾p xÕp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt toe mét tiªu chÝ nhÊt ®Þnh. TËp hîp ho¸ kh«ng bæ sung quy ph¹m míi. Kh«ng thay ®æi néi dung cña v¨n b¶n m chØ lo¹i bá nh÷ng quy ph¹m ® hÕt hiÖu lùc thi h nh v cã néi dung m©u thuÉn víi quy ®Þnh hiÖn h nh. §èi t−îng cña tËp hîp ho¸ l VBQPPL v nh÷ng phÇn, nh÷ng ®iÒu kho¶n cña v¨n b¶n hÖ thèng ho¸, nã vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc cña m×nh.

Ph¸p ®iÓn ho¸: l h×nh thøc hÖ thèng ho¸ ph¸p luËt trong ®ã tËp hîp nh÷ng quy ph¹m ph¸p luËt vÒ mçi lÜnh vùc nhÊt ®Þnh ® ®−îc quy ®Þnh trong mçi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c ®Ó X©y dùng th nh mét VBQPPL míi c¶ néi dung v h×nh thøc. Ph¸p ®iÓn ho¸ lo¹i bá nh÷ng quy ph¹m ® cò, söa ®æi quy ph¹m sai sãt, bæ sung quy ph¹m míi, ®èi t−îng cña ph¸p ®iÓn ho¸ l quy ph¹m ph¸p luËt; kÕt qu¶ cña ph¸p ®iÓn ho¸ l nh÷ng bé luËt VÝ dô: Bé luËt lao ®éng cña n−íc céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ®−îc th«ng qua ng y 23 th¸ng 6 n¨m 1994 l mét c«ng tr×nh ph¸p ®iÓn ho¸ ph¸p luËt lao ®éng cña Nh n−íc ta tõ tr−íc tíi nay. C©u 17: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm chung cña hÖ thèng luËt c¸c kiÓu luËt trong lÞch sö, hÖ thèng quèc gia vµ hÖ thèng luËt quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay. Kh¸i niÖm: hÖ thèng ph¸p luËt l mét chØnh thÓ thèng nhÊt cÊu th nh c¸c ng nh luËt, c¸c chÕ ®Þnh ph¸p luËt kh¸c ®iÒu chØnh nhãm quan hÖ x héi cïng lo¹i, tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan, phï hîp víi sù kh¸ch quan cña chÕ ®é kinh tÕ – chÝnh trÞ – x héi. §Æc ®iÓm thèng nhÊt-sù ph©n chia HTPL-tÝnh kh¸ch quan cña hÖ thèng ph¸p luËt TÝnh thèng nhÊt: hÖ thèng ph¸p luËt cã tÝnh thèng nhÊt- viÖc ban h nh ph¸p luËt ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c, lÉn t− t−ëng xuyªn suèt chØ ®¹o – chÝnh nh÷ng quy t¾c ®ã m hÖ thèng ph¸p luËt cã tÝnh thèng nhÊt. Sù ph©n chia HTPL cña m×nh phï hîp víi kÕt cÊu kinh tÕ, giai cÊp trong x héi. Trong chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ x héi ®−îc X©y dùng trªn nguyªn t¾c ®èi lËp gi÷a chñ víi n« lÖ. HÖ thèng ph¸p luËt phong kiÕn: ®−îc chia th nh ph¸p luËt trong quý téc, t¨ng l÷, ph¸p luËt cho nh÷ng ng−êi d©n, ph¸p luËt n«ng n«… dùa trªn sù ph¸p luËt ®¼ng cÊp trong x héi phong kiÕn. Ph¸p luËt t− s¶n ph©n chia th nh hai bé ph©n c«ng ph¸p v t− ph¸p, c«ng ph¸p ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi vÒ tæ chøc v ho¹t ®éng cña c¸c n−íc c¬ quan Nh n−íc (luËt h nh chÝnh). T− ph¸p ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ lîi Ých cña c¸ nh©n (luËt d©n sù, luËt th−¬ng m¹i) ChÕ ®Þnh ph¸p luËt l mét nhãm quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh mét nhãm quan hÖ x héi cïng lo¹i. VÝ dô: trong bé luËt d©n sù cã rÊt nmhiÒu chÕ ®Þnh vÒ mét nhãm quan hÖ së h÷u t¹o th nh chÕ ®Þnh së h÷u. TÝnh kh¸ch quan cña HTPL l ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ. ph¸p luËt ra ®êi nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi v tån t¹i kh¸c, tÊt c¶ c¸c ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tÝnh kh¸ch quan cña ph¸p luËt. HÖ thèng luËt quèc gia v hÖ thèng luËt quèc tÕ trong thêi ®¹i ng y nay. HÖ thèng luËt quèc gia gåm: LuËt h nh chÝnh LuËt d©n sù, LuËt h×nh sù HÖ thèng luËt quèc tÕ ®−îc h×nh th nh trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c¸c quèc gia v thÓ hiÖn ý chÝ chung cña quèc gia ®s. HÖ thèng ph¸p luËt quèc tÕ: C«ng ph¸p quèc tÕ v t− ph¸p quèc tÕ. C©u 18: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm ®èi t−îng ®iÒu chØnh vµ néi dung chñ yªó cña c¸c ngµnh luËt trong hÖ thèng luËt cña Nhµ n−íc ta hiÖn nay. Tr¶ lêi: Trong HTPL Nh n−íc ta hiÖn nay, tuy møc ®é ph¸t triÓn cña c¸c ng nh luËt cã kh¸c nh−ng m n−íc ta cã nh÷n ng nh luËt chñ yÕu nh− sau:

LuËt Nh n−íc: l tæng thÓ c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi c¬ b¶n nhÊt cÊu th nh chÕ ®Þnh chÝnh trÞ – x héi cña Nh n−íc. C¸c quy ph¹m cña ng nh luËt Nh n−íc cñng cè v b¶o vÖ ChÕ ®é chÝnh trÞ kinh tÕ x héi v¨n ho¸ cña Nh n−íc. X¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n. X¸c ®Þnh c¬ cÊu v nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tæ chøc v ho¹t ®éng cña bé m¸y Nh n−íc. LuËt Nh n−íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, luËt Nh n−íc b¶o ®¶m cho sù thèng nhÊt ph¸p luËt. HiÕn ph¸p céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 gåm nh÷ng chÕ ®Þnh chñ yÕu sau: ChÕ ®Þnh chÝnh trÞ-kinh tÕ-v¨n ho¸-gi¸o dôc-koa häc-c«ng nghÖ-b¶o vÖ TQXHCN-UBND-TAND v VKSND. LuËt h nh chÝnh gåm: nh÷ng quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi h×nh th nh trong qu¸ tr×nh tæ chøc v ho¹t ®éng chÊp h nh ®iÒu chØnh. C©u 19: kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm tån t¹i cña c¸c lo¹i c¬ quan Nhµ n−íc. Kh¸i niÖm: c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc l nh÷ng chñ thÓ chñ yÕu cña qppl h nh chÝnh. L nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn c¸c lo¹i ho¹t ®éng chÊp h nh ®iÒu h nh ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x héi m khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô n y c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc ph¶i phôc tïng h nh chÝnh Nh n−íc. §Æc ®iÓm: l mét lo¹i c¬ quan Nh n−íc, c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc cã to n bé c¸c ®Æc ®iÓm cña c¬ quan Nh n−íc nãi chung. TÝnh quyÒn lùc Nh n−íc l ®Æc ®iÓm quan träng. Nh n−íc v× lîi Ých cña Nh n−íc, cã quyÒn ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. Ph¹m vi thÈm quyÒn l tæng thÓ nh÷ng quyÒn v nghÜa vô chung còng nh− c¸c quyÒn h¹n cô thÓ ®−îc ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó c¸c c¬ quan ®ã thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. Ngo i ra c¸c c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc cßn cã ®Æc ®iÓm l : Ho¹t ®éng theo hÖ thèng c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc l ho¹t ®éng chÊp h nh, ®iÒu h nh, ho¹t ®éng ph¶i dùa trªn c¬ së sau ®Ó thùc hiÖn: ho¹t ®éng cña c¬ quan n y ph¶i chÊp h nh nghÞ quyÕt cña héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp v c¬ quan h nh chÝnh cÊp trªn. C¸c c¬ quan h nh chÝnh ph¶i b¸o c¸o c«ng viÖc cña m×nh tr−íc c¬ quan quyÒn lùc chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan quyÒn lùc. C¸c c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc ®−îc tæ chøc theo quan hÖ song trïng trùc thuéc: däc v ngang. Trong quan hÖ n y ChÝnh phñ l c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc cao nhÊt. To n bé hÖ thèng v mèi quan hÖ chÆt ch÷ gi÷ c¸c quan hÖ h nh chÝnh t¹o th nh bé m¸y h nh chÝnh quèc gia, bé phËn quan träng cña bé m¸y Nh n−íc. Ph©n lo¹i c¸c c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc. Cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: C¸ch 1: C¨n cø v o c¬ së ph¸p lý trong viÖc th nh lËp c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc, cã hai lo¹i: C¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc th nh lËp trªn c¬ së hiÕn ®Þnh l nh÷ng c¬ quan ®−îc th nh lËp trªn c¬ së hiÕn ph¸p. vÝ dô ChÝnh phñ l c¬ quan h nh chÝnh cao nhÊt. C¸c bé, c¬ quan ngang bé l c¬ quan cña ChÝnh phñ, UBND c¸c ®Þa ph−¬ng l c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc ë ®Þa ph−¬ng C¬ quan Nh n−íc th nh lËp trªn c¬ së v¨n b¶n d−íi luËt. VÝ dô; tæng cvô, cô, c¸c vô, phßng ban thuéc c¬ quan hiÕn ®Þnh nãi trªn. C¸ch hai: C¨n cø v o thÈm quyÒn qu¶n lý cña c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc. C¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc cã thÈm quyÒn chung: ChÝnh phñ v Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c nhau trong ph¹m vi to n quèc hoÆc ®Þa ph−¬ng. C¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc cã thÈm quyÒn riªng l nh÷ng c¬ quan qu¶n lý theo ng nh v theo chøc n¨ng C¸ch 3: c¨n cø v o chÕ ®é l nh ®¹o cña c¸c c¬ quan h nh chÝnh cã thÈm quyÒn chung. C¬ quan l m viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ l nh ®¹o, c¸c c¬ quan h nh chÝnh cã thÈm quyÒn chung. C¬ quan l m viÖc theo chÕ ®é c¸ nh©n l nh ®¹o. C¸ch 4: C¨n cø v o ph¹m vi qu¶n lý, hai lo¹i: C¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc Trung −¬ng: ChÝnh phñ, bé, c¬ quan ng nh bé. C¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc ®Þa ph−¬ng UBND c¸c cÊp së.

C©u 20: HÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh Nhµ n−íc? Ph©n biÖt hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh víi hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt. HÖ thèng v¨n b¶n h nh chÝnh Nh n−íc. V¨n b¶n h nh chÝnh Nh n−íc l nh÷ng v¨n b¶n ®−îc c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc ban h nh nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chÊp h nh ®iÒu h nh cña m×nh. V¨n b¶n do c¬ quan h nh chinh snn l mét lo¹i v¨n b¶n, nã cã ®Æc ®iÓm cña v¨n b¶n Nh n−íc nãi chung, ®Æc biÖt l tÝnh ph¸p lý cña nã. V¨n b¶n h nh chÝnh Nh n−íc l c¸c v¨n b¶n d−íi luËt ®−îc ban h nh trªn c¬ së hiÕn ph¸p ®Ó chÊp h nh hiÕn ph¸p, luËt v c¸c nghÞ quyÕt cña c¬ quan quyÒn lùc. -V¨n b¶n h nh chÝnh Nh n−íc bao gåm: +V¨n b¶n chÝnh Pñ +V¨n b¶n cña thñ t−íng chÝnh phñ +V¨n b¶n cña bé tr−ëng, thø tr−ëng c¸c c¬ quan ng nh bé, thñ tr−ëng chÝnh phñ +V¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp. +V¨n b¶n vÒ qu¶n lý h nh chÝnh néi bé do c¸c c¬ quan kiÓm so¸t xÐt xö ban h nh. +V¨n b¶n vÒ qu¶n lý h nh chÝnh Nh n−íc cã thÈm quyÒn chuyªn m«n ë ®Þa ph−¬ng *Ph©n biÖt hÖ thèng v¨n b¶n h nh chÝnh v hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt HÖ thèng v¨n b¶n h nh chÝnh la do c¸c c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc ban h nh nh»m thùc hiÖn ho¹t ®éng chÊp h nh - ®iÒu h nh cña m×nh. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt l do c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt c¶u Nh n−íc ban h nh. Nã l mét tæng thÓ cña ph¸p luËt cã mèi liªn hÖ néi t¹i thèng nhÊt víi nhau v cã sù ph©n ®Þnh mét c¸ch kÕt qu¶ th nh mét ng nh luËt kh¸c nhau, ®iÒu chØnh c¸c nhãm quan hÖ x héi cïng lo¹i tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan, phô thuéc víi sù ph¸t triÓn kh¸ch quan cña chÕ ®é kinh tÕ chÝnh trÞ – x héi. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt bao gåm hÖ thèng v¨n b¶n h nh chÝnh. C©u 21: Kh¸i niÖm - §Æc ®iÓm – Ph©n lo¹i viªn chøc Nhµ n−íc. Néi dung chñ yÕu cña c¸c quy chÕ viªn chøc Nhµ n−íc. *Kh¸i niÖm viªn chøc Nh n−íc l nh÷ng ng−êi l m viÖc trong c¸c c¬ quan Nh n−íc ®−îc tuyÓn dông, bÇu hoÆc bæ nhiÖm gi÷ mét chøc vô hay l theo lo¹i ho¹t ®éng ®ã. *§Æc ®iÓm: Viªn chøc Nh n−íc bao giê còng l ng−êi thùc hiÖn c¸c c«ng vô Nh n−íc. Khi thùc hiÖn c¸c c«ng vô, viªn chøc Nh n−íc nh©n danh quyÒn lùc Nh n−íc, hä chØ ®−îc ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n ®−îc giao. Ho¹t ®éng thõa h nh c«ng vô cña viªn chøc Nh n−íc kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¬ së vËt chÊt cho x héi m nã l ph¹m trï qu¶n lý Nh n−íc nãi chung. +Viªn chøc Nh n−íc ®−îc h−ëng l−¬ng do ng©n s¸ch Nh n−íc ® i thä. Ph©n lo¹i: C«ng chøc Nh n−íc +Viªn chøc Nh n−íc kh«ng ph¶i l c«ng chøc Nh n−íc C«ng chøc Nh n−íc l c«ng d©n ViÖt Nam ®−îc tuyÓn dông v gi÷ mét c«ng vô th−êng xuyªn trong mét c«ng së Nh n−íc ë Trung −¬ng hay ®Þa ph−¬ng ë trong n−íc hay ë n−íc ngo i ® ®−îc xÕp v o ng nh c«ng t¸c v ®−îc h−ëng l−¬ng theo ng©n s¸ch Nh n−íc cÊp. Nh÷ng ng−êi thuéc ph¹m vi c«ng chøc Nh n−íc

Nh÷ng ng−êi l m viÖc trong c¸c c¬ quan h nh chÝnh Nh n−íc ë Trung −¬ng, ë c¸c tØnh, huyÖn, v cÊp t−¬ng ®−¬ng. Nh÷ng ng−êi l m viÖc trong c¸c tr−êng häc, bÖnh viÖn, c¬ quan nghiªn cøu Nh n−íc v ®−îc nhËn l−¬ng tõ ng©n s¸ch. Nh÷ng nh©n viªn d©n sù l m ë c¬ quan bé quèc phßng. Nh÷ng ng−êi ®−îc tuyÓn dông v bæ nhiÖm gi÷ chøc vô th−êng xuyªn trong quèc héi, UBTVQH, H§ND, to ¸n, viÖn kiÓm s¸t. Viªn chøc Nh n−íc kh«ng ph¶i l c«ng chøc Nh n−íc: C¸c ®¹i biÓu quèc héi, ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n; nh÷ng sÜ quan, h¹ sÜ quan trong qu©n ®éi; nh÷ng ng−êi l m viÖc trong c¸c tæ chøc kinh doanh Nh n−íc gi÷ chøc vô nh−: gi¸m ®èc, th− ký, kÕ to¸n tr−ëng. Ngo i nh÷ng viªn chøc ®−îc gi÷ chøc vô vÉn cßn nh÷ng viªn chøc Nh n−íc ®−îc cö l : C¸c héi thÈm to ¸n nh©n d©n tèi cao; C¸c héi thÈm qu©n sù cña c¸c to ¸n qu©n sù C¨n cø v o ®Æc ®iÓm ph¸p lý cña c¸c c«ng viÖc m viªn chøc n¨m gi÷ ng−êi ta chia viªn chøc Nh n−íc th nh hai lo¹i: Viªn chøc phô tr¸ch: th«ng th−êng h nh vi cã thÓ l m ph¸t sinh, thay ®æi hay chÊm døt nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh. Ng−êi gióp viÖc, phôc vô cho c¸c c¬ quan Nh n−íc, gióp cho viªn chøc phô tr¸ch nh÷ng quyÕt ®Þnh: ®¸nh m¸y, v¨n th−. *Néi dung chñ yÕu cña c¸c quy chÕ viªn chøc Nh n−íc: +C¸c nguyªn t¾c chung vÒ c¸c viªn chøc Nh n−íc +c¸c quyÕt ®Þnh vÒ quyÒn h¹n, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña viªn chøc Nh n−íc +C¸c chÕ ®é vÒ kû luËt, khen th−ëng. -Ho¹t ®éng thùc h nh c«ng vô cña viªn chøc Nh n−íc kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¬ së vËt chÊt cho x héi m nã l ph¹m trï qu¶n lý Nh n−íc nãi chung. C©u 22: Kh¸i niÖm, néi dung vµ ph¹m vi ¸p dông cña tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh Kh¸i niÖm: §ã l nh÷ng hËu qu¶ ph¸p lý bÊt lîi theo quyÕt ®Þnh cña LuËt HC Nh n−íc ¸p dông cho nh÷ng ®¬n vÞ, nh÷ng c¸ nh©n hay tæ chøc ® cã h nh vi VPPLHC x©m h¹i nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý Nh n−íc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x héi nh−ng ch−a ®ñ møc ®é nguy hiÓm ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Néi dung v ph¹m vi ¸p dông TNHC chñ yÕu l c¸c c¬ quan ë HTHC Nh n−íc v c¸c viªn chøc THHC ®èi víi bÊt cø c¸ nh©n, tæ chøc n o cã h nh vi vi ph¹m h nh chÝnh trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh. C¸c h×nh thøc cã tr¸ch nhiÖm h nh chÝnh. +C¸c chÕ t i thi h nh h nh chÝnh. +C¸c biÖn ph¸p b¾t buéc h nh chÝnh kh¸c: buéc ®×nh chØ h nh vi g©y « nhiÔm, g©y n¸o ®éng. +C¸c biÖn ph¸p h nh chÝnh kh¸c buéc ®−a v o c¬ së gi¸o d−ìng, qu¶n chÕ h nh chÝnh, ®−a v o c¬ së gi¸o dôc. VÝ dô: mét ng−êi bÞ bÖnh t©m thÇn cã h nh vi ¨n c¾p t i s¶n cña ng−êi kh¸c, do ®ã kh«ng ¸p dông chÕ t i m ph¶i ®−a v o c¬ së ch÷a bÖnh ®Ó hä cã thÓ nhËn ra râ h nh vi cña m×nh. Thñ tôc ¸p dông tr¸ch nhiÖm h nh chÝnh: Cã hai thñ tôc kh¸c nhau Thñ tôc ®¬n gi¶n: ®−îc thùc hiÖn trong nh÷ng tr−êng hîp h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, vÝ dô vi ph¹m ph¸p luËt giao th«ng Thñ tôc h nh chÝnh ®Çy ®ñ: xö lý nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt trong ®ã ng−êi ph¸t hiÖn ra h nh vi vi ph¹m ph¸p luËt h nh chÝnh lËp biªn b¶n v thu gi÷ nh÷ng chøng cø; sau ®ã giö lªn cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh xÐt xö.

Ph¹m vi ¸p dông c¸c tr¸ch nhiÖm h nh chÝnh: ®èi víi nh÷ng h nh vi nguy hiÓm cho x héi nh−ng víi møc ®é thÊp h¬n so víi tr¸ch nhiÖm h×nh sù. C©u 23: Tæ chøc vµ thñ tôc tµi ph¸n hµnh chÝnh Khëi kiÖn vô ¸n: to ¸n chØ nhËn gi¶i quyÕt c¸c khëi kiÖn h nh chÝnh khi ng−êi khëi kiÖn cã l m ®¬n ra to trong thêi h¹n 30 ng y kÓ tõ ng y nhËn ®−îc v¨n b¶n tr¶ lêi cña c¬ quan Nh n−íc hoÆc ng−êi ® ra quyÕt ®Þnh h nh chÝnh hoÆc h nh vi h nh chÝnh viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trõ khi ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. §¬n kiÖn ph¶i cã c¸c néi dung chÝnh nh− ng y… th¸ng … n¨m; to ¸n ®−îc yªu cÇu néi dung kiÖn ®−îc quy ®Þnh trong ®iÒu 30. NÕu thÊy cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ® ®¸p øng, nguyªn ®¬n ®ãng lÖ phÝ th× to ¸n míi thô lý vô ¸n. ChuÈn bÞ xÐt xö: trong thêi h¹n 7 ng y kÓ tõ ng y thô lý vô ¸n to ¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn bÞ kiÖn v ng−êi cã quyÒn nghÜa vô liªn quan biÕt ®Õn néi dung ®¬n kiÖn trong thêi h¹n 15 ng y kÓ tõ ng y nhËn ®−îc th«ng b¸o, hä ph¶i göi cho to ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n ®¬n kiÖn v c¸c t i liÖu kh¸c liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n trong thêi h¹n 60 ng y nÕu phøc t¹p th× kh«ng qu¸ 90 ng y kÓ tõ ng y thô lý vô ¸n, thÈm ph¸n ®−îc ph©n c«ng chñ to¹ ph¶i quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ hoÆc ®−a vô ¸n ra xÐt xö v th«ng b¸o cho c¸c bªn liÖn quan trong thêi h¹n 30 ng y kÓ tõ ng y cã quyÕt ®Þnh ®−a vô ¸n ra xÐt xö v th«ng b¸o cho c¸c bªn liªn quan trong thêi h¹n 30 ng y kÓ tõ ng y cã quyÕt ®Þnh ®−a vô ¸n ra xÐt xö; to ¸n ph¶i më phiªn to s¬ thÈm. Phiªn to s¬ thÈm ®−îc xÐt xö c«ng khai, trõ tr−êng hîp quyÕt ®Þnh kh¸c, víi sù cã mÆt cña ng−êi tiÕn h nh tè tông, ®−¬ng sù, bªn bÞ kiÖn ng−êi ®¹i diÖn do ®−¬ng sù uû quyÒn, ng−êi gi¸m ®Þnh v ph¸n quyÕt. Thñ tôc xÐt xö ®−îc tiÕn h nh: +Thñ tôc b¾t ®Çu: ThÈm ph¸n ®−îc ph©n c«ng xÐt xö sÏ ®−îc quyÕt ®Þnh kiÓm tra sù cã mÆt cña bªn cã liªn quan. Héi ®ång xÐt xö hái c¸c ®−¬ng sù; héi ®ång xÐt xö gåm mét thÈm ph¸n v hai héi thÈm nh©n d©n. tr−êng hîp xÐt xö s¬ thÈm ®ång thêi l chung thÈm, th× cã 3 thÈm ph¸n v hai héi thÈm. +Tranh luËn t¹i phiªn to : +QuyÕt ®Þnh b¶n ¸n. Biªn ¸n Thñ tôc phóc thÈm l viÖc to ¸n cÊp trªn trùc tiÕp xem xÐt l¹i nh÷ng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña to s¬ thÈm cã hiÖu lùc ph¸p luËt bÞ kh¸ng c¸o hoÆc ®ang bÞ thóc quyÒn cña viÖn kiÓm so¸t nh©n d©n; thêi h¹n ®−¬ng sù cã quyÒn kh¸ng c¸o l ba ng y thêi h¹n kh¸ng nghÞ lªn viÖn kiÓm s¸t cïng cÊp l 10 ng y, cña cÊp trªn l 20 ng y. NÕu cÊp xÐt xö s¬ thÈm l to ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn th× xÐt xö phóc thÈm l to ¸n nh©n d©n cÊp tØnh, nÕu l s¬ thÈm l cÊp tØnh th× phóc thÈm l to ¸n nh©n d©n tèi cao. Thêi h¹n xÐt xö phóc thÈm tèi ®a l 60 ng y, tr−êng hîp ®Æc biÖt kh«ng qu¸ 90 ng y kÓ tõ ng y nhËn ®ñ hå s¬ to ¸n xÐt xö cÊp s¬ thÈm göi ®Õn. Thñ tôc phóc thÈm nh− s¬ thÈm. Héi ®ång xÐt xö gåm ba th nh phÇn kh«ng cã bÞ thÈm gi¸m ®èc thÈm v t¸i thÈm. Gi¸m ®èc thÈm: l xÐt l¹i c¸c b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ® cã hiÖu lùc nh−ng cã nh÷ng t×nh tiÕt míi cã thÓ l m thay ®æi c¬ b¶n cña néi dung b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®ã cÇn cã c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh phóc thÈm ®−îc quyÕt ®Þnh trong ®iÒu 67 kho¶n 2. Nh÷ng c¬ quan cã quyÒn kh¸ng nghÞ trong TT. To ¸n nh©n d©n tèi cao, viÖn tr−ëng viÖn kiÓm so¸t nh©n tèi cao cã quyÒn kh¸ng nghÞ ®èi víi to ¸n; phã ch¸nh ¸n to ¸n nh©n d©n tèi cao; phã viÖn tr−ëng viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao theo thñ tôc gi¸m ®èc ®èi víi to ¸n ®Þa ph−¬ng. TANN, VTVKSND cÊp tØnh ®Ò nghÞ ®èi víi to ¸n cÊp huyÖn ®−îc quyÒn gi¶i quyÕt cña to ¸n ®èi víi hai bªn cña to ¸n nh©n d©n tØnh G§T v thñ tôc víi

to ¸n nh©n d©n huyÖn. H nh chÝnh to ¸n nh©n d©n tèi gi¸m ®èc thÈm ®èi víi to ¸n nh©n d©n cÊp tØnh TPTANDTC gi¸m ®èc thÈm va thñ tr−ëng. QuyÕt ®Þnh ®−a vô ¸n ra xÐt xö to ¸n ph¶i xÐt xö s¬ thÈm. Nh÷ng to ¸n s¬ thÈm ®−îc tiÕn h nh c«ng khai trõ tr−êng hîp quyÕt ®Þnh kh¸c, víi sù cã mÆt cña ng−êi tiÕn h nh tè tông, thÈm ph¸n hái thÈm ph¸n nh©n d©n, kiÓm s¸t viªn, th− ký, to ¸n, ng−êi tham gia tè tông, ®−¬ng sù, ng−êi bÞ kiÖn, bªn bÞ kiÖn, ng−êi ®¹i diÖn do ®−¬ng sù uû quyÒn, ng−êi gi¸m ®Þnh v phiªn dÞch. Thñ tôc tiÕn h nh: héi ®ång xÐt xö hái c¸c ®−¬ng sù. Th«ng th−êng héi ®ång xÐt xö cã mét thÈm ph¸n v hhai héi thÈm nh©n d©n, tr−êng hîp xÐt xö s¬ thÈm ®ång thêi l chung thÈm, cã ba thÈm ph¸n, hai héi thÈm nh©n d©n. +Tranh luËn t¹i phiªn to +NghÞ ¸n v quyÕt ®Þnh b¶n ¸n. +Tuyªn ¸n. C©u 24: §Æc ®iÓm quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ nh©n th©n víi t− c¸ch lµ ®èi t−îng ®iÒu chØnh cña luËt d©n sù. Quan hÖ t i s¶n l quan hÖ gi÷a ng−êi v ng−êi th«ng qua mét t i s¶n d−íi d¹ng tù ®iÒu s¶n xuÊt. TLTD hoÆc dÞch vô t¹o ra tõ mçi s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh . Theo ®iÒu 172 cña bé luËt d©n sù .T i s¶n bao gåm :vËt cã thùc nÕu giÊy tê trÞ gi¸ ®−îc b»nh tiÒn ng©n phiÕu. Cæ phiÕu , t i s¶n vÒ së h÷u ®¸t , vÒ trÝ tôe v ®Æc ®iÓm. Nh÷ng quan hÖ t i s¶n gi÷a ng−êi víi ng−êi mang tÝnh ý trÝ l biÓu hiÖn chñ quan cña quan hÖ kinh tÕ cô thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt :ph©n phèi l−u th«ng tõ bªn s¶n xu¸t t− liÖu tiªu dïng trong x héi g¾n liÒn víi quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Trong phÇn lín c¸c quan hÖ t i s¶n b×nh ®¼ng víi nhau, ng−êi b¸n ®ång ý b¸n v ng−êi mua ®ång ý mua. Quan hÖ nh©n th©n l quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−ìi vÒ lÜnh vùc phi vËt chÊt Kh«ng mang tÝnh kinh tÕ kh«ng tÝnh ®−îc th nh tiÒn v kh«ng thÓ chuyÓn giao.Nã ph¶i ph¸t sinh tõ mét gi¸ trÞ tinh thÇn cña mét c¸ nh©n hay mét tæ chøc v lu«n g¾n víi chñ thÓ nhÊt ®Þnh. VÝ dô: quyÒn ®øng tªn t¸c gi¶ trªn c¸c t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt hoÆc tªn tuæi, h×nh ¶n, danh dù. *§Æc ®iÓm: lu«n g¾n liÒn víi mét chñ thÓ v kh«ng thÎ chuyÓn dÞch. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îng b»ng tiÒn v× kh«ng ph¶i l ®¹i l−îng t−¬ng ®−¬ng, kh«ng trao ®æi ngang gi¸, vÝ dô hä tªn ®êi t−. quan hÖ nh©n th©n gåm hai lo¹i: Quan hÖ nh©n th©n g¾n liÒn víi t i s¶n l c¸c quan hÖ nh©n th©n l m tiªu ®Ò ph¸t sinh c¸c quan hÖ t i s¶n tiªp theo nh−: quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi c¸c t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt, hoÆc c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu. Quan hÖ nh©n th©n phi t i s¶n l nh÷ng quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi vÒ lÜnh vùc tinh thÇn, tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp kh«ng liªn quan tíi t i s¶n còng nh− quan hÖ hä tªn, danh dù quèc tÞch, bÝ mËt ®êi t−… C©u 25: Kh¸i niÖm chung vÒ quyÒn së h÷u, c¸c lo¹i quyÒn së h÷u cña n−íc ta hiÖn nay Kh¸i niÖm quyÒn së h÷u: l nh÷ng quan hÖ ®−îc ph¸p luËt ®iÒu chØnh trë th nh quyÒn së h÷u. Quan hÖ së h÷u c¬ së l mät quan hÖ x héi vÒ viÖc chiÕm gi÷ c¸c cña c¶i vËt chÊt trong x héi th«ng qua quan hÖ së h÷u ®Ó ph©n biÖt t i s¶n thuéc vÒ ai ®ã. C¸c lo¹i quyÒn së h÷u ë n−íc ta hiÖn nay. QuyÒn së h÷u nh n−íc, së h÷u to n d©n l chiÕm h÷u c«ng céng cña to n thÓ x héi ®èi víi nh÷ng t− liÖu s¶n xuÊt. Nh n−íc céng ho x héi chñ nghÜa viÖt nam thay mÆt cho to n x héi ®Ó trùc tiÕp l m chñ së h÷u. nh n−íc l chñ thÓ mang quyÒn v nghÜa vô trùc tiÕp sö dông c¸c quyÒn n¨ng chiÕm h÷u, sö dông v ®Þnh ®o¹t ®èi víi t i s¶n thuéc së h÷u to n d©n… QuyÒn së h÷u hîp t¸c: l lo¹i h×nh së h÷u ®Æc tr−ng thuéc chÕ ®é së h÷u tËp thÓ. Nh÷ng ng−êi lao ®éng ®èi víi t− liÖu s¶n xuÊt; HTX l chñ së h÷u cña nh÷ng t i s¶n ® ®−îc tËp thÓ ho¸ nh»m môc

®Ých hç trî t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng x viªn s¶n xuÊt kinh doanh tèt. QuyÒn së h÷u HTX l tæng hîp c¸c quy ph¹m ph¸p luËt. Sö dông v ®Þnh ®o¹t t i s¶n HTX. ë n−íc ta hiÖn nay cã nhiÒu lo¹i HTX ho¹t ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c nhau, c¸c HTX ®éc lËp víi nhau vÒ mÆt tæ chøc v t i s¶n. QuyÒn së h÷u c«ng d©n l tæng hîp c¸c quy ph¹m pl ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ vÒ chiÕm h÷u, sö dông v ®Þnh ®o¹t t i s¶n cña c¸c nh©n. Mäi c«ng d©n ®Òu cã quyÒn së h÷u ®èi víi t i s¶n cña m×nh. T i s¶n thuéc vÒ quyÒn së h÷u cña c«ng d©ngåm nh÷ng thu nhËp hîp ph¸p, cña c¶i ®Ó d nh, nh ë, ®å dïng sinh ho¹t v c¸c t− liÖu s¶n xuÊt. Nh n−íc b¶o hé quyÒn së h÷u cña c«ng d©n ®èi víi nh÷ng t i s¶n hîp ph¸p. QuyÒn së h÷u chung l nh÷ng quyÒn n¨ng cña hai hay nhiÒu chñ thÓ ®èi víi mét t i s¶n hoÆc mét khèi t i s¶n, cã hai lo¹i: QuyÒn së h÷u chung theo phÇn: mçi chñ thÓ së h÷u chung cã mét phÇn së h÷ ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trong to n bé khèi t i s¶n chung ®ã. QuyÒn së h÷u chung hîp nhÊt: c¸c chñ së h÷u chung cã quyÒn ngang nhau vÝ dô t i s¶n chung cña vî chång. C©u 26: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña hîp ®ång d©n sù? C¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu vÒ giao kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù. Kh¸i niÖm: ®ã l nh÷ng tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn vÒ viÖc x¸c lËp thay ®æi hoÆc chÊm døt c¸c quyÒn v nghÜa vô d©n sù. Hîp ®ång d©n sù l c¨n cø chñ yÕu ®Ó l m ph¸t sinh nghÜa vô d©n sù, l m ph¸t sinh quyÒn së h÷u cña c¸ nh©n, tæ chøc ®èi víi t i s¶n. VÝ dô: mét ng−êi muèn mua mét ng«i nh ®Òu tho¶ thuËn víi ng−êi b¸n v ng−êi b¸n nh cã nghÜa vô giao nh , khi ® nhËn ®ñ tiÒn. C¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu vÒ giao kÕt thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù. Giao kÕt hîp ®ång d©n sù Nguyªn t¾c giao kÕt hîp ®ång d©n sù c¸ nh©n, ph¸p nh©n v c¸c chñ thÓ kh¸c cã quyÒn tù do giao kÕt hîp ®ång víi ®iÒu kiÖn kh«ng tr¸i ph¸p luËt. Cac bªn giao kÕt hîp ®ång ph¶i b×nh ®¼ng víi nhau, chñ thÓ giao kÕt hîp ®ång d©n sù: c¸ nh©n tõ ®ñ 18 tuæi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc quyÒn v nghÜa vô thùc hiÖn hîp ®ång v tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®ã. -Ng−êi tõ 16 tuæi cã t i s¶n riªng ®ñ ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n nghÜa vô th× ®−îc giao kÕt hîp ®ång m kh«ng cÇn ng−êi ®¹i diÖn thoe ph¸p luËt ®ång ý. Ng−êi d−íi 16 tuæi, ng−êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc h nh vi d©n sù ®−îc phÐp tham gia quan hÖ hîp ®ång d©n sù nh−ng ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña ng−êi gi¸m hé (bè, mÑ) trõ tr−êng hîp phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t h ng ng y. Ph¸p nh©n v c¸c chñ thÓ kh¸c còng l chñ thÓ cña hîp ®ång d©n sù, trong quan hÖ hîp ®ång d©n sù, c¸c chñ thÓ n y ph¶i cö nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p. Thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù: H§ DS ph¶i ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch trung thùc theo tinh thÇn hîp t¸c v ®¶m b¶o lîi Ých cña hai bªn. viÖc thùc hiÖn quyÒn v nghÜa vô trong hîp ®ång d©n sù kh«ng ®−îc x©m ph¹m lîi Ých cña nh n−íc v cña ng−êi kh¸c. C¸c bªn cã quyÒn tho¶ thuËn söa ®æi hîp ®ång v ph¶i tù chÞu hËu qu¶. Hîp ®ång d©n sù chÊm døt trong c¸c tr−êng hîp sau: Hîp ®ång ® ®−îc ho n th nh; Theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn; C¸ nh©n giao kÕt hîp ®ång chÕt; Hîp ®ång bÞ huû bá ®×nh chØ; c¸c tr−êng hîp kh¸c nÕu pl cã quy ®Þnh. Bªn huû bá hîp ®ång ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÐt nÕu khèngÏ bÞ chÞu hËu qu¶. Mét bªn cã thÓ ®¬n ph−¬ng huû bá hîp ®ång nÕu ®−îc; hîp ®ång kh«ng mang l¹i lîi Ých cho m×nh dÉn ®Õn bªn n y ph¶i båi th−êng cho bªn kia. C©u 27: Néi dung chñ yªu cña chÕ ®é thõa kÕ theo di chóc vµ thõa kÕ thoe ph¸p luËt Thõa kÕ theo di chóc l viÖc thõa kÕ theo hîp ®ång ®Þnh ®o¹t cña ng−êi cã t i s¶n khi hä cßn sèng. Sù ®Þnh ®o¹t cña ng−êi cã t i s¶n ®−îc thÓ hiÖn trong di chóc. Cã di chóc miÖng di chóc viÕt.

Di chóc miÖng ph¶i cã ng−êi l m chøng v néi dung ph¶i hîp ph¸p. ng−êi lËp di chóc ph¶i ho n to n trong tr¹ng th¸i s¸ng suèt. Di chóc cña ng−êi ®Ó l¹i chØ ph¸t sinh hiÖu lùc pl kÓ tõ thêi ®iÓm më thõa kÕ. Néi dung ®Þnh ®o¹t cña ng−êi lËp di chóc: +ChØ ®Þnh ng−êi thõa kÕ, ®Ó l¹i t i s¶n cho bÊt cø c¸ nh©n hay tæ chøc n o, truÊt quyÒn h−ëng thõa kÕ cña ng−êi thõa kÕ theo ph¸p luËt m kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu lý do. Ph©n ®Þnh t i s¶n cho tõng ng−êi thõa kÕ; giao nghÜa vô cho ng−êi thõa kÕ; gi nh mét phÇn t i s¶n ®Ó tÆng hoÆc thê cóng; ChØ ®Þnh ng−êi gi÷ di chóc v qu¶n lý t i s¶n; ng−êi lËp di chóc cã quyÒn söa ®æi bæ sung di chóc ® lËp. Thay thÕ di chóc ® lËp b»ng di chóc kh¸c hay huû bá di chóc. Thõa kÕ theo pl l viÖc chuyÓn giao t i s¶n cña ng−êi chÕ cho ng−êi cßn sãng kh«ng ph¶i theo ®Þnh ®o¹t cña ng−êi cã t i s¶n m tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña pl vÒ thõa kÕ. §iÒu kiÖn ¸p dông thõa kÕ theo pl: kh«ng cã di chóc hoÆc di chóc bÊt hîp ph¸p; Ng−êi thõa kÕ theo di chóc chÕ tr−íc hoÆc cïng mét thêi ®iÓm víi ng−êi ®Ó l¹i di chóc. Tæ chøc ®−îc chØ ®Þnh l ng−êi thõa kÕ theo trong di chóc cßn tån t¹i v o thêi ®iÓm më thõa kÕ. Ng−êi thõa kÕ hîp ph¸p theo di chóc kh«ng cã quyÒn h−ëng thõa kÕ hoÆc tõ chèi quyÒn h−ëng thõa kÕ. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi n»m trong diÖn thõa kÕ gåm ba h ng: vî hoÆc chång, con ®Î, con nu«i, cha ®Î, cha nu«i, mÑ ®Î, mÑ nu«i, nh÷ng ng−êi n y ®−îc xÕp v o h ng thõa kÕ thø nhÊt l ng−êi cã quan hÖ gÇn gòi nhÊt ®èi víi ng−êi ®Ó l¹i t i s¶n; «ng b ngo¹i, c«, g×, chó b¸c, cËu ruét hoÆc ch¸u ruét cña ng−êi chÕt. Nguyªn t¨c chia thõa kÕ: nh÷ng ng−êi ë h ng thõa kÕ ®−îc h−ëng thõa kÕ khi kh«ng cã ai ë h ng thõa kÕ tr−íc. NÕu c¶ ba h ng thõa kÕ kh«ng cã ai ht× t i s¶n thuéc vÒ së h÷u to n d©n, do nh n−íc thay mÆt qu¶n lý. Thõa kÕ vÞ: l viÖc c¸c con hoÆc ch¸u ®−îc thay v o vÞ trÝ cña bè mÑ hay «ng b hoÆc cô khi tr−íc cïng mét thêi ®iÓm víi ng−êi ®Ó l¹i t i s¶n. C©u 28: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña téi ph¹m? Ph©n biÖt téi ph¹m víi c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. Tr¶ lêi: téi ph¹m l h nh vi g©y nguy hiÓm cho x héi ®−îc quy ®Þnh trong bé luËt h×nh sù, thùc hiÖn mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý, tæ chøc x©m ph¹m to n vÑn l nh thæ, x©m ph¹m nh n−íc x héi cn vn, x©m ph¹m tÝnh m¹ng, søc khë, danh dù, nh©n phÈm, tù do, t i s¶n, c¸c quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n, x©m ph¹m c¸c lÜnh vùc kh¸c trong trËt tù ph¸p luËt xhcn (®iÒu 8 luËt h×nh sù n−íc chxhcnvn) §Æc ®iÓm téi ph¹m theo luËt h×nh sù vn ph¶i l h nh vÞ cña ng−êi, cßn nh÷ng g× míi xuÊt hiÖn trong t− t−ëng, ch−a cã biÓu hiÖn ra bªn ngo i b»ng h nh vi th× ch−a thÓ l téi ph¹m. Ph©n biÖt téi ph¹m víi c¸c vi ph¹m pl kh¸c: Gièng nhau: téi ph¹m còng nh− c¸c h nh vi vi ph¹m pl kh¸c ®Òu l nh÷ng h nh vi vi ph¹m pl v ®Òu bÞ lªn ¸n v cÇn xö lý nghiªm kh¾c. Kh¸c nhau: ®Ò ph©n biÖt ®−îc h nh vi téi ph¹m v c¸c quy ph¹m pl kh¸c ta ph¶i dùa v o bèn dÊu hiÖu: tÝnh nguy hiÓm cho x héi. ThÓ hiÖn ë tÝnh chÊt quan träng cña quan hÖ x héi bÞ x©m h¹i, tÝnh chÊt v møc ®é thiÖt hia g©y ra hoÆc cã thÓ g©y ra. VÝ dô h nh vi ph¶n béi tæ quèc, ©m m−u lËt ®æ chÝnh quyÒn, giÕt ng−êi cø¬p cña. Nh÷ng h nh vi n y lu«n ®−îc coi l téi ph¹m, nã mang tÝnh nguy hiÓm cho x héi, ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é nghiªm träng cña nã ta ph¶i dùa v o nh÷ng biÓu hiÖn: tÝnh chÊt cña cqh x héi bÞ xam ph¹m; tÝnh chÊt cña h nh v kh¸ch quan, ph−¬ng ph¸p, thñ ®o¹n, c«ng cô hoÆc ph−¬ng tiÖn ph¹m téi; møc ®é thiÖt h¹i g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra; tÝnh chÊt v møc ®é lçi; ®éng c¬ môc ®Ých cña ng−êi cã h nh vi vi ph¹m; xuÊt th©n cña ng−êi cã h nh vi ph¹m téi; nh÷ng t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhù; ng−êi ph¹m téi cã lçi. Lçi l th¸i ®é chñ quan cña mçi chñ thÓ; thÓ hiÖn ë sù nhËn thøc cña hä ®èi víi h nh vi tr¸i pl v hËu qu¶ do hä g©y ra lçi cè ý hoÆc v« ý. Trong bé luËt h×nh sù vn ®−îc nªu trong ®Þnh nghÜa vÒ cïng tÝnh nguy hiÓm cho x héi mang tÝnh kh¸ch quan trong lçi. TÝnh tr¸i ph¸p luËt l biÓu hiÖn ®åi hái ph¶i cã h nh vi ph¹m téi. LuËt h×nh sù vn coi tÝnh tr¸i pl l mét dÊu hiÖu cña téi ph¹m, ®ã l dÊu hiÖu biÓu hiÖn vÒ mÆt ×nh thøc ph¸p lý cña dÊu hiÖu tÝnh nguy hiÓm cho x héi. TÝnh chÞu h×nh ph¹t l mét dÊu hiÖu cña téi ph¹m nh−ng kh«ng ph¶i l thuéc tÝnh bªn trong cña téi ph¹m nh− trªn, chÝnh ph¹m vi nguy hiÓm cho x héi v tr¸i pl h×nh sù nªn téi ph¹m ph¶i chÞu h×nh ph¹t

C©u 29: Kh¸i niÖm, vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t víi c¸c chÕ tµi ph¸p luËt kh¸c. Kh¸i niÖm: h×nh ph¹t l biÖn ph¸p c−ìng chÕ do to ¸n nh©n d©n quyÕt ®Þnh ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng−êi ph¹m téi theo quyÕt ®Þnh cña luËt h×nh sù. T−íc bá hoÆc h¹n chÕ nh÷ng quyÒn v lîi Ých nhÊt ®Þnh cña ng−êi bÞ kÕt ¸n nh»m môc ®Ých c¶i t¹o, gi¸o dôc ng−êi ph¹m téi v ng¨n ngõa téi ph¹m. §Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t l biÖn ph¸p kh¸c nhau, nã cã thÓ t−íc bá nh÷ng quyÒn v lîi Ých thiÕt thùc cña téi ph¹m nh− quyÒn tù do, quyÒn së h÷u, quyÒn ®−îc sèng. H×nh ph¹t ®−îc quy ®Þnh trong c¶ phÇn chung v phÇn c¸c téi ph¹m trong bé luËt h×nh sù vn. PhÇn c¸c téi ph¹m quyÕt ®Þnh c¸c lo¹i v møc h×nh ph¹t cho tõng téi ph¹m cô thÓ. Møc ®é nghiªm kh¾c cña h×nh ph¹t phô thuéc v o tÝnh chÊt v møc ®é nghiªm träng cña téi ph¹m. Ph©n biÖt h×nh ph¹t víi c¸c chÕ t i pl kh¸c: h×nh ph¹t v c¸c chÕ t i pl ®Òu chia râ r ng, nÕu v o nh÷ng ®iÒu kiÖn ho n c¶nh kh¸c nhau, ng−êi vi ph¹m cã nh÷ng h nh vi vi ph¹m kh¸c nhau th× ph¶i chÞu nh÷ng hËu qu¶, h×nh ph¹t kh¸c nhau. Kh¸c nhau: ChÕ t i ®−îc ¸p dông réng r i; chÕ t i h×nh sù l h×nh ph¹t; chÕ t i h nh chÝnh, chÕ t i kû luËt, chÕ t i d©n sù. H×nh ph¹t l mét lo¹i chÕ t i ®ã l chÕ t i h×nh sù.
Tai lieu duoc cung cap tu dien dan sinh vien khoa QTKD - Dai hoc Mo Tp.HCM http://openba.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful