Coâ Giaùo Thaûo

Toâi laø moät thanh nieân 17 tuoåi ñang theo hoïc trung hoïc taïi Saøi Goøn.Tuy môùi 17 tuoåi nhöng thaân theå toâi troâng khoûe nhö 1 chaøng trai 20, löùa tuoåi maø caùc chaøng trai baét ñaàu toø moø veà tình yeâu vaø bò kích thích veà duïc tính. Tuy to con nhöng tính tình toâi raát nhuùt nhaùt khi tieáp xuùc gaëp gôõ vôùi phaùi nöû nhöng ngöôïc laïi baûn tính toâi raát ham muoán & thích thuù khi ngaém nhìn nhöõng thaân theå naåy nôû & caêng ñaày söùc soáng vôùi caëp nhuû hoa troøn tròa nhö caùc traùi taùo cuûa caùc coâ gaùi daäy thì, nhöõng buoåi tan hoïc veà ñi ngang caùc tröôøng nöõ sinh nhìn nhöõng coâ gaùi baän mini jipe ngaén nguûn ñeå loä caëp ñuøi traéng nhö boâng böôûi & gioù thoåi bay bay taø aùo laøm phôi baøy tröôùc maét toâi nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ, nhöõng ñoâi maét ñen huyeàn, nuï cöôøi treû trung töôi maùt, thaân hình cao raùo caân ñoái troâng raát gôïi caûm & haáp daãn ñaõ laøm toâi ñoû maët böøng leân, tim ñaäp maïnh & loøng toâi suïc soâi leân cuûa söï duïc tính, toâi muoán choàm tôùi ñeå aên töôi nuoát soáng nhöõng taám thaân ngoïc ngaø & lieám heát nhöõng phaán son treân treân khuoân maët yeâu kieàu tình töù cuûa hoï. Maëc daàu raát khao khaùt ñöôïc yeâu & ñöôïc laøm chuû1 taám thaân trong traéng cuûa caùc coâ naøng, nhöng vì nhuùt nhaùt neân toâi khoâng daùm laøm quen vôùi coâ naøo caû. Moät hoâm, tình côø ñoïc treân baùo Phuï Nöõ muïc tìm baïn boán phöông thaáy ñaêng nhöõngdoøng chöõ nhö sau : " 1 thieáu nöõ 28 tuoåi, giaùo vieân vui tính choàng cheá soáng ñoäc thaân muoán tìm 1 em trai ñeå an uûi, höùa seõ laø ngöôøi ñôõ ñaàu toát, taän löïc giuùp ñôõ ñeå coù kinh nghieäm vaøo ñôøi . Ñòa chæ : " ... " Ñoïc nhöõng doøng chöõ aáy toâi chôït loùe leân trong ñaàu tia saùng nhö keû laïc tìm ñöôïc ñöôøng veà, toâi thaàm nghó veà kinh nghieäm chò aáy seõ giuùp toâi loaïi boû nhöõng maëc caûm veà tình yeâu, chò seõ laø giaùo vieân keøm caëp theâm vieäc hoïc haønh cho mình. Caàm tôø baùo toâi doø tìm soá nhaø cuûa chò, ñeán tröôùc caùi chuoâng ñieän toâi hoài hoäp baám maïnh 1 hoài chuoâng daøi toâi nín thôû tim ngöøng ñaäp sau hoài chuoâng, maét ñaêm ñaêm nhìn caùnh cöûa maø moà hoâi laám taám toâi ñoû böøng caû maët, khoaûng 2 phuùt sau caùnh cöûa baät môû, ngöôøi chò tinh thaàn 28 tuoåi xuaát hieän trong boä ñoà boä maøu thieân thanh, göông maët traéng töôi maùt, soùng muõi doïc döøa naèm treân khuoân maët traùi xoan, troâng chò raát ñeïp maëc duø khoâng coøn treû trung & ngaây thô nhö con gaùi daäy thì, thaân hình chò ñaày söùc quyeán ruõ, thon thaû nuï cöôøi duyeân daùng ñeå loä haøm raêng traéng boùng, toâi ñang söûng ngöôøi luùng tuùng thì tieáng trong treûo vang leân: -Xin loãi caäu caàn gaëp ai ? Toâi luùng tuùng trong giaây laùt roài voäi ñöa tôø baùo Phuï Nöõ ra tröôùc aùnh maét bôû ngôû cuûa chò, troâng thaät deã chòu laøm sao. -Caäu ñaõ ñoïc tôø baùo naøy aø! Môøi caäu vaøo nhaø chôi . Chò laïi móm cöôøi, toâi thaàm nghó nuï cöôøi cuûa chò sao laïi quyeán ruõ theá nhæ! Chò ñi tröôùc , toâi theo sau cuøng vôùi chieác xe . Thaät laø 1 ngoâi nhaø lyù töôûng, thanh nhaõ & ñaày ñuû tieän nghi cho 1 gia ñình , sau 1 luùc troø truyeän raát thaân maät, chò vui veû nhaän toâi laøm ñöùa em tinh thaàn cuûa chò. Chò cho bieát chò ñang daïy hoïc taïi 1 tröôøng gaàn

-1-

nhaø, choàng maát caùch ñaây 2 naêm & chò daën vaøo moãi buoåi chieàu ñeán nhaø chò ñeå chò keøm caëp vieäc hoïc haønh cho toâi, toâi vui veû nhaän lôøi & ra veà... Töø hoâm ñoù ngaøy naøo toâi cuõng ñeán nhaø chò chôi, hoïc baøi, taùn doùc, nghe nhaïc. Tình chò em ngaøy caøng ñaäm ñaø thaân maät nhöng toâi laïi caûm thaáy coù caùi gì khaùc xa vôùi tình caûm chò em thoâng thöôøng vì nhöõng khi troø truyeän hay giaûng baøi chò thöôøng nhìn toâi moät caùch ñaém ñuoái & muøi nöôùc hoa quyeän vôùi muøi da thòt luoân toûa ra ngaøo ngaït beân toâi,gaây cho toâi 1 caûmgiaùc laâng laâng ñeâ meâ nhöõng luùcaáy tay chaân toâi buûn ruûn ngöôøi noùng ran leân,luùc ñoù toâi khoâng nghe ñöôïc gì caû, 2 tai uø leân, ñaàu noùng böøng tim ñaäp loaïn leân, toâi caûm giaùc laø chò bieát taát caû nhöõng gì khaùc laï cuûa toâi, neân khi ngoài gaàn chò thöôøng hay coï ñuøi vaøo ñuøi toâi & luùc giaûng baøi chò thöôøng hay choàm qua vai toâi coï ñoâi vuù caêng phoàng leân toâi, hôi thôû aâm aám cuûa chò phaø vaøo gaùy toâi taïo neân 1 söï kích thíchñeâ meâ, nhöõng luùc ñoù toâi raát thích & hôi sôø sôï... Moät hoâm nhaân dòp doã choàng, chò môøi toâi ñeán duøng côm tröa cho vui. Sau böõa côm thònh soaïn, hai chò em cuøng ra phoøng khaùch taùn doùc, ñöôïc 1 luùc chò quay ra xem baùo, toâi tranh thuû laáy baøi ra hoïc ñeå tìm giaác nguû tröa. Khoaûng nöûa tieáng sau buoàn nguû, toâi vaát taäp nhìn sang ñi vaêng thaáy chò ñaõ nguû roài vôùi tôø baùo ñeå treân maët che ñi khuoân maët quyeán ruõ, ngöïc chò phaäp phoàng theo hôi thôû, ñoâi vuù caêng troøn traøn ñaày nhöïa soáng cuûa chò nhoâ leân huïp xuoáng nhö 2 ngoïn nuùi löûa muoán noåiloaïn. Boãng chò thôû 1 hôi maïnh caùi nuùt(baám) aùo treân ngöïc chò bung ra ñeå loä ra khe hôû giöûa 2 meùp vuù traéng muoát nhìn ñoù ngöôøi toâi boång noùng ran leân, tim toâi ñaäp loaïn xaï, toâi coá laáy laïi bình tónh, boãng chò co chaân leân chieác quaàn the boù saùt vaøo da thòt taïo thaønh nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ, chieác quaàn loùt maøu hoàng thòt boù lô löûng ngang xöông chaäu & haï boä, hôi thôû toâi caøng doàn daäp, toâi duïi maét nhìn kyõ laïi, toâi ñöùng leân ñi voäi laïi tuû laïnh roùt cho mình 1 ly nöôùc ñaày aép ngöûa coå uoáng 1 hôi daøi ñeå laáy laïi bình tónh & dìm côn duïc voïng ñang soâi suïc trong thaân theå cuûa toâi, laïi theâm 1 nuùt aùo nöõa bung ra nhö coù 1 baøn tay voâ hình ñieàu khieån,2 traùi ñaøo traéng noõn nhö ñang khieâu khích môøi moïc, 2 nuùm maøu hoàng nöûa kín nöûa hôû nheø nheï nhaáp nhoâ nhö muoán laøm tung theâm caùi nuùt aùo nöõa vaäy. Traán tónh laïi, toâi böôùc ñeán voå vaøo vai chò nheø nheï, chò ö höù roài quay ra nguû tieáp. Trôøi ôi! luùc naøy caëp vuù chò loä haún ra roài,caëp vuù to chieám caû loàng ngöïc caêng phoàng cuûa chò beân vuù phaûi laám taám vaøi noát ruoài duyeân daùng, ngöïc phaäp phoàng theo töøng hôi thôû, bò kích thích quaù maïnh nuoát nöôùc mieáng öïc 1 caùi, toâi nghæ:"hay chò coá tình gaây ra caûnh naøy, daàu sao chò vaãn coøn treû & thieáu ñaøn oâng ñaõ 2 naêm nay roài" coá traán tónh toâi ngoài xuoáng lay chò laàn nöõa chò cöù reân nheï, tay caát leân xoa vuù traùi roài laïi tôùi vuù phaûi baøn tay buùp maêng traéng ngaàn cöù xoa nheï roài laïi ngöng. Toâi laáy heát can ñaûm ñaët tay leân vai chò thì thì khoâng thaáy chò ñoäng ñaäy gì caû toâi vuoát doïc xuoáng vuù traùi cuûa chò, boång toâi giaät baén ngöôøi khi nghe tieáng thôû daøi duôùi tôø baùo ñang che khuoân maët cuûa chò,söï yeân laëng troâi qua toâi baïo daïn ñöa caû 2 tay maân meâ vuù cuûa chò, ghìm chaët xoa maïnh caû 2 vuù, toâi oâm ngang hoâng chò hoân hít vaøo ñoâi vuù troøn

-2-

tròa traéng hoàng ñoù, toâi laïi baïo daïn môû tung luoân 2 nuùt aùo coøn laïi, oâi laøn da buïng traéng ngaàn thon thaû môû roäng nhö ñang chöùa 1 söï ñoøi hoûi maõnh lieät, da thòt chò noùng böøng leân, toâi hoân nheï leân da buïng chò laøm gai oác chò noåi leân, coù leõ chò ñang thöùc. Toâi baïo daïn luoàn tay vaøo quaàn chò keùo nheï xuoáng ngang haï boä,töø caùi roán saâu môù loâng boùng laùng neùp saùt vaøo da thòt chaïy daøi xuoáng phía döôùi laøm noåi leân 1 vuøng da traéng ngaàn, toâi caøng luùc caøng toø moø söï kích thích caøng cho toâi baïo daïn hôn, toâi keùo maïnh quaàn chò xuoáng 1 chuùt nöõa thì thaáy lôùp loâng ñoù raäm hôn & moïc ñen caû haùng. Tôùi ñaây toâi heát söùc phaân vaân & do döï khoâng bieát laøm sao keùo quaàn xuoáng heát maø khoâng laøm chò thöùc giaác... boång chò uoán mình & naûy leân,lôïi duïng cô hoäi quyù baùu ñoù toâi giaät maïnh chieác quaàn ra khoûi moâng chò,toaøn thaân toâi nhö bò ñieän giaät truôùc maét laø caëp ñuøi traéng mòn coøn neùt thon ñeïp,loâng döôùi phaàn buïng thì moïc daøi taïo ra 1 hình tam giaùc,aån mình döôùi ñaùm loâng ñoù laø 2 meùp thòt maøu hoàng öôn öôùt,noåi voøng leân xung quanh laø caùc sôïi loâng quaên queo baùm nhau. Toâi thaàm reo leân ñaây laø aâm ñaïo, caùi maø toâi haèng khao khaùt baáy laâu nay,thaät laø tuyeät dieäu & kyø thuù, toâi kheõ sôø vaøo ñaáy thì chò cöû ñoäng kheùp 2 ñuøi thon thaû cuûa mình laïi, che maát ñi caùi khe hôû aáy. Caùi khe suoái thieân nhieân ñaày moäng aûo, toâi duøng tay vuoát nheï ñaùm loâng mu ñen möôït maø aáy & keùo nheï xuoáng haùng, toâi môn trôùn 2 meùp thòt trôn & aám aùp, 2 meùp thòt ñoû hoàng & khoâng coù 1 tyø veát gì caû, toâi muoán ñöa löôõi vaøo ñaáy nhöng thaáy ngaïi vì ñoù laø aâm ñaïo, khoâng daèn ñöôïc côn duïc voïng ñieân cuoàng ñang cuoàng cuoän, toâi côûi phaêng quaàn aùo cuûa mình neùm xuoáng ñaát, nheï nhaøng leo leân mình cuûa chò oâm aáp vuoát ve baát keå chò thöùc hay nguû, chò luoàn tay kheû caûn toâi laïi nheï noùi: -Theá laø chò em mình ñaõ hieåu nhau roài nheù. Noùi xong chò caàm döông vaät ñang caêng cöùng cuûa toâi coï ñeàu ñeàu vaøo ñuøi chò, ñaàu döông vaät cöông ñoû cuûa toâi ræ ra 1 thöù nöôùc trong veo & nhôn nhôùt vì söï coï saùt ñoù ñaõ kích thích toâi ñeán toät ñoä, toâi ngoài daäy tuoät luoân 2 oáng quaàn ra khoûi ñoâi chaân troøn tròa thon daøi cuûa chò neùm xuoáng ñaát roài duøng 2 tay banh roäng haùng chò ra, aán maïnh döông vaät vaøo aâm ñaïo nhöng do 2 meùp thòt dính vaøo nhau neân döông vaät toâi tuoät ra ngoaøi. Toâi aán lieân tuïc caøng luùc caøng nhanh nhöng khoâng coù keát quaû gì,luùc ñoù chò gôû tôø baùo ra khoûi maët & khe kheû keâu leân: -OÂi! ñau em... Töø töø chöù em laøm chò ñau quaù ñi neø! Vaø chò keùo döông vaät cuûa toâi ra, luùc ñoù toâi khoâng coøn bieát gì nöõa caøng luùc caøng nhòp nhanh hôn...nhöng nhôø chò caàm döông vaät ñuùt vaøo aâm ñaïo neân toâi ñöôïc höôûng nhöõng giaây phuùt thaät laø sung söôùng,moät caûm giaùc laâng laâng tuyeät vôøi xaâm chieám caû theå xaùc toâi. Toâi ruùt döông vaät ra ñeå laáy ñaø choït saâu vaøo aâm ñaïo ñeå taêng theâm phaàn khoaùi laïc, nhöng vì ruùt ra quaù maïnh neân noù tuoät ra khoûi aâm ñaïo & ñaâm vaøo haùng cuûa chò, noù ñaâm beân noï ñaâm beân kia lia lòa, 1 thöù nöôùc traéng ñuïc baén ra 2 beân ñuøi, leân buïng laøm öôùt caû ñaùm loâng ñen tuyeàn moïc 2 beân aâm ñaïo cuûa chò, döông vaät nhòp vaøi caùi nöõa roài ngöøng laïi. Toâi thôû hoån heån vì meät, luùc ñoù chò môùi leân tieáng: -3-

-Thaät laø huøng hoå nhö keû cöôùp, em ñònh hieáp chò sao? Toâi giaät mình sôï haõi nhöng sau ñoù chò nôû 1 nuï cöôøi aâu yeám & voøng tay qua coå toâi keùo ghì ñaàu toâi xuoáng & ñaët leân moâi toâi 1 nuï hoân noàng chaùy. Moâi chò & moâi toâi cuøng môû ra, chò aùp mieäng vaøo mieäng toâi & nuùt maïnh... thaät eâm aùi laømsao, toâi ñieáng caû ngöôøi thaät khoâng ngôø moät vieäc laøm taùo baïo cuûa mình laïi coù keát quaû nhö vaäy. Ñang maûi meâ vôùi yù nghæ veà söï thaønh coâng ban ñaàu toâi böøng daäy khi nghe chò noùi: -Caùi vieäc chò em mình vöøa laøm khi naõy laø 1 ñieàu quan troïng ôû ñôøi ñoù em.Vieäc ñoù caàn phaûi hoïc hoûi, voäi vaøng haáp taáp seõ laøm hoûng vieäc ñaáy em aï! Toâi xieát chaët chò hoân leân khuoân maët traùi xoan yeâu kieàu aáy & noùi: -Em söôùng quaù chò ôi! Ñaây laø laàn ñaàu tieân em laøm caùi vieäc naøy ñoù. Chò ngaïc nhieân nhìn toâi noùi: -Theá baïn beø khoâng chæ em sao? Con nít thôøi nay khoân sôùm laém, coù leû chæ mình em laø khoâng bieát thoâi, nhöng chò cuõng raát caùm ôn em ñaõ cho chò söï trong traéng cuûa em. -Vaäy, chò seõ cho em nhöõng gì! -Nhöõng gì chò coù, OK? Vaäy chò daïy em nhöõng ngheä thuaät khi naõy ñi, nheù? -Ñöôïc thoâi, tuy em coøn nhoû nhöng caùi döông vaät cuûa em to nhö caùi duøi cui nhaø tuø vaäy ñoù. Toâi cuøng chò cöôøi vang, luùc naøy toâi & chò ñeàu traàn truoàng nhö nhoäng. 1 luùc sau toâi thaáy öôn öôùt döôùi buïng thaät khoù chòu thì ra ñoù laø tinh khí maø luùc naõy toâi baén vaøo ñuøi chò, chò voäi vaøo nhaø taém laáy khaên lau ñaàu döông vaät cho toâi, lau xong chò laïi lau aâm ñaïo cuûa mình baèng 1 cöû chæ aâu yeám trìu meán, chò noùi: -Chò em vaøo buoàng nguû ñi, vaøo ñoù chò seõ daïy em baøi hoïc ñaàu tieân. Toâi ngoan ngoaõn böôùc theo chò,ñi sau chò toâi coù dòp ngaém thaân hình kyõ löôõng, daùng ñi chò uyeån chuyeån, dòu daøng, taám löng traéng ngaàn kheû uoán eùo, ñoâi moâng ñeàu ñaën nôû nang, nhöõng caùi ñoù ñaäp vaøo maét toâi nhö môøi moïc,gôïi leân 1 laøn soùng kích thích môùi laøm cho döông vaät toâi cöông cöùng leân. Ñeán nôi toâi ngoài phòch xuoàng chieác giöôøng traõi drap traéng muoát, toâi dang roäng 2 tay ra cho thoaûi maùi, 2 chaân ñong ñöa, cao höùng toâi huyùt saùo theo 1 ñieäu nhaïc öa thích. Chò ñeán tuû laáy ra 2 caùi ly pha leâ tuyeät ñeïp, roùt vaøo ñoù 1 ít röôïu vang ñoû, sau khi chaïm coác chò & toâi uoáng caïn phaàn cuûa mình. 1 caûm giaùc laâng laâng, ngoït ngaøo daâng leân trong daï daøy cuûa toâi & thaät laø thuù vò khi tröôùc maét toâi laïi laø 1 ngöôøi khaùc phaùi ñang khoûa thaân, caûnh töôïng luùc naøy ñeïp nhö choán boàng lai tieân caûnh.Uoáng xong chò doïn deïp ly, maëc laïi quaàn aùo & baét ñaàu baøi hoïc ñaàu tieân trong khi toâi vaãn traàn truoàng nhö nhoäng, chò noùi: -AÂn aùi laø 1 cuoäc tranh daønh teá nhò. Giai ñoaïn ñaàu laø phaûi söûa soaïn traän ñaáu, giai ñoaïn 2 thì caàm cöï caøng laâu caøng toát, giai ñoaïn 3 laø xuaát tinh em phaûi quyeát lieät, 4 laø giai ñoaïn keát thuùc. Toâi keâu leân:

-4-

-Chò chia ra nhieàu giai ñoaïn quaù cöù y nhö laø ñaùnh giaëc vaäy. -Noù coøn hôn laø ñaùnh giaëc ñaáy em aï, vì phaûi bieát vaän duïng heát söùc löïc & trí oùc môùi mong ñaït ñöôïc keát quaû ñaáy. Trong giai ñoaïn söûa soaïn ngöôøi ñaøn oâng bao giôø cuõng ñoùng vai troø chuû ñoäng, tröôùc heát phaûi vuoát ve môn trôùn ngöôøi ñaøn baø, nhôù vuoát ve vaøo aâm ñaïo: ôû ñoù coù chuùt thòt goïi laø moàng ñoác chöùa aâm haïch chuyeân saûn xuaát chaát nhôøn, ñoù laø ñieåm kích thích cuûa ngöôøi ñaøn baø,em phaûi rôø naén vuoát ve cho noù chaûy nöôùc nhôøn ra, em nhôù phaûi sôø thaät nheï nhaøng khoâng ñöôïc laáy tay moùc thoâ baïo vì nhö theá seõ laøm ngöôøi ñaøn baø ñau ñôùn. Ñeán ñaây chò keùo quaàn xuoáng caàm tay toâi, chæ cho toâi bieát choå aâm ñaïo & thoïc tay toâi vaøo ñoù,luùc ñaàu toâi thaáy khoâ sau thaáy öôn öôùt, chò tieáp: -Giai ñoaïn ñaàu cuûa traän ñaáu coøn phaûi hoân thaät nhieàu. -Theá phaûi hoân vaøo ñaâu hôû chò? Hoân vaøo aâm ñaïo haû? Chò cöôøi ñoû maët & noùi: -Ñoà quyû neø! Em nghe chò noùi tieáp neø, khi hoân vaøo moâi xong em caén nheï vaøo tai ngöôøi ñaøn baø, sau ñoù quay sang hoân vuù, töø vuù hoân daøi leân coå, hoân vaøo gaùy laøm taêng theâm phaàn rung ñoäng roài hoân daàn laïi xuoáng ngöïc, phaûi hoân ñaàu vuù & muùt nheø nheï, neân nhôù vuù chæ ñeå sôø saåm, xoa boùp chöù khoâng ñöôïc boùp maïnh seõ laøm ñau ñaàu nhuû hoa cuûa ngöôøi ñaøn baø. Neáu duøng mieäng muùt nheø nheï ñaàu vuù naøy thì tay phaûi xoa boùp ñaàu vuù kia ñeå keát thuùc giai ñoaïn söûa soaïn, neân ñeå yù maét ngöôøi ñaøn baø khi thaáy hoï nhaém nghieàn maét laïi coù veû mô maøng, hôi thôû doàn daäp, cô theå noùng boûng, em sôø vaøo aâm ñaïo thì em haõy taán coâng coøn khi nöôùc nhôøn chöa chaûy ra thì em phaûi kheàu nheø nheï vaøo aâm haïch cho ñeán luùc nöôùc nhôøn chaûy ra neáu khi chöa coù nöôùc chaûy ra maø em laïi taán coâng thì seõ bò raùch ñaàu döông vaät & seõ laøm cho ngöôøi ñaøn baø ñau ñôùn, ñeán luùc taán coâng maø laïi laøm cho ñòch thuû bieát thì laøm sao maø thaéng ñöôïc. Taán coâng maø chò noùi ôû ñaây laø taán coâng sao cho ñuùng luùc ñeå 2 ñöùa cuøng leân thieân ñöôøng, ñeå cuøng höôûng khoaùi laïc chöù khoâng phaûi ñeå phaân thaéng baïi. -Em hieåu chöa? Sau khi hoân xong nhôù caàm ñaàu döông vaät coï saùt vaøo aâm ñaïo: em phaûi tìm cho ra aâm hoä roài duøng döông vaät coï saùt vaøo 2 meùp aâm hoä hay raø leân raø xuoáng choå khe moàng ñoác ñeå taêng theâm phaàn khích ñoäng cho ngöôøi ñaøn baø. Sau caùc thuû tuïc treân caàm döông vaät cuûa mình aán nheï vaøo trong aâm ñaïo cuûa ngöôøi ñaøn baø, khi vaøo ñöôïc 1 nöûa döông vaät roài thì em nhaán maïnh cho ñeán heát.Khi döông vaät vaøo ñeán nôi roài thì em ngöng vaøi giaây ñeå taïo söï theøm muoán ôû ngöôøi ñaøn baø,sau ñoù nhòp ñeàu ñeàu & caøng luùc nhòp caøngnhanh caøng maïnh hôn. -Baây giôø ñeán giai ñoaïn caàm cöï caøng laâu caøng toát. Vaø khi thaáy ngöôøi ñaøn baø reân ræ vì sung söôùng, xieát chaët laáy em thì em phaûi xieát chaët laïi & nhòp cho thaät nhanh thaät maïnh khoâng ñöôïc döøng laïi giaây phuùt naøo caû vì luùc naøy caû 2 cuøng xuaát tinh 1 löôït, ñoù laø giai ñoaïn 3. -Ñeán giai ñoaïn cuoái caû 2 xieát chaët laáy nhau ñeå taän höôûng giaây phuùt toät cuøng cuûa söï khoaùi laïc. Phaûi vuoát ve maân meâ ngöôøi ñaøn baø roài môùi töø töø ruùt döông vaät ra 1 chuùt, ruùt theâm 1 chuùt & cuoái cuøng nheï nhaøng ruùt ra heát, neân traùnh ruùt ra voäi seõ laøm cho -5-

ngöôøi ñaøn baø maát höùng thuù, laøm nhö theá seõ toû cho ngöôøi ñaøn baø bieát mình khoâng phaûi laø keû ích kyû chæ muoán söôùng 1 mình, ñoù laø giai ñoaïn keát thuùc. -Thoâng thöôøng ngöôøi ñaøn oâng xuaát tinh ra roài vì heát khoaùi caûm neân hoï ruùt döông vaät ra mau laém, hoï raát ích kyû trong giai ñoaïn keát thuùc trong khi ngöôøi ñoù ñang cao höùng. -OÂi! oái, ñöøng rôø raãm chò nöõa, chò söôùng quaù em ôi, ñeán toät ñoä roài ñaây neø, haõy leo leân mình chò mau leân keûo chò xuaát tinh baây giôø. Thì ra trong luùc chò giaûng baøi, toâi roài thuaän tay oâm ngang hoâng chò vaät xuoáng. Luùc ñoù toâi nhö con hoå ñoùi voà moài: tay phaûi toâi giaät phaêng haøng nuùt aùo cuûa chò, tay traùi luoàn vaøo löng quaàn tuoät quaàn chò ra, luùc ñoù chò naûy moâng ngöôïc leân ñeå tuoät quaàn ra ñöôïc deã daøng, quaàn chò ñöôïc loät ra nhanh choùng, toâi thaáy aâm ñaïo cuûa chò giôø ñaây nhoâ cao & caêng cöùng troâng thaät ngon laønh, aâm haïch khuaát sau moàng ñoác baây giôø ñaõ nhoâ cao 1 chuùt, töøng gioït nöôùc nhôøn chaûy ra öôùt caû 2 meùp aâm hoä & moàng ñoác lan ra öôùt luoân 2 baép ñuøi traéng cuûa chò, luùc ñoù maét cuûa chò nöûa nhaém nöûa môû ñaém ñuoái nhìn toâi nhö van lôn môøi moïc, cô theå chò ñang bò kích thích ñeán toät cuøng neân chò voäi dang chaân ra ñeå toâi ñuùt döông vaät vaøo ñöôïc deã daøng, khe aâm ñaïo ñang môû heù ra ñoû hoàng öôn öôùt & chò ñang nhaém maét chôø ñôïi. Toâi lieàn thöïc haønh theo lôøi giaùo huaán luùc naõy, toâi chò duøng 2 tay oâm ngang hoâng toâi aán maïnh xuoáng, ñoàng thôøi chò naåy ngöôøi leân & haï xuoáng ñeàu ñeàu ñuùng luùc laøm döông vaät lao tuoát vaøo aâm ñaïo caøng theâm maïnh baïo. Nhöõng tieáng keâu oït eït phaùt ra ñeàu ñaën do döông vaät coï saùt vôùi aâm ñaïo & do 2 buïng thòt cuûa chò & toâi ñaäp vaøo nhau. Söï coï saùt giöõa 2 buïng thòt laøm taêng theâm söï theøm khaùt cuûa toâi & do quaù nhoät nhaït toâi ñaõ ñaët 1 nuï hoân noàng chaùy leân ñoâi moâi heù môû cuûa chò, hoân nheï vaøo 2 beân coå chò, toâi hoân daøi töø coå xuoáng ngöïc, ñeán caëp nhuõ hoa caêng troøn cuûa chò, toâi duøng mieäng ngaäm ñaàu vuù cuûa chò nuùt nheï, tay traùi toâi xoa boùp nheï ñaàu vuù coøn laïi laøm chò naåy ngöôïc caû ngöôøi leân ñeå taän höôûng khoaùi caûm, toâi taïm ngöøng vaøi giaây ñeå hôùp laáy khoâng khí, trong luùc aâm ñaïo chò vaãn giöõ chaët laáy döông vaät laøm toâi muoán xuaát tinh ra, toâi voäi taäp trung tö töôûng & kìm cheá khoâng cho xuaát tinh vì ñaây laø giai ñoaïn caàm cöï maø.Luùc naøy 2 chaân chò keïp chaët vaøo moâng toâi nhö muoán giöõ chaët laáy döông vaät khoâng cho noù xoång ra khoûi aâm ñaïo, do ñang khoaùi caûm toät ñoä neân chò oâm chaët laáy toâi xieát maïnh laøm toâi muoán ngeït thôû. -Maïnh leân em, chò söôùng quaù! söôùng quaù! Chò keâu leân nhö theá roài naûy ngöôïc aâm ñaïo leân treân coøn toâi thì nhòp maïnh xuoáng. OÂi nhòp sao maø söôùng theá ñi saâu vaøo taän oùc,toâi thaàm nghæ nhö theá & caøng luùc caøng nhòp maïnh, chò reân leân töøng tieáng theo nhöõng caùi nhòp cuûa toâi, baét ñaàu giaûm daàn roài ngöng haún .Toâi giöõ & oâm chaët laáy chò, thaân toâi aùp saùt vaøo ngöôøi chò ñeø leân caû caëp vuù troøn tròa traéng hoàng ñaày kheâu gôïi laám taám moà hoâi cuûa chò. Söï baén tinh cuûa toâi & söï xuaát tinh cuûa chò laøm caû 2 thaáy ñeâ meâ & söôùng caû ngöôøi, toâi & chò cuøng oâm & xieát chaët laáy nhau, chò thôû 1 hôi daøi khuoân maët ñaày maõn nguyeän, chò ngieán 2 meùp aâm ñaïo vaøo döông vaät ñang lænh daàn cuûa toâi. Trong aâm ñaïo nöôùc nhôøn & tinh truøng caû 2 chaûy ra

-6-

ñaàm ñìa laøm öôùt caû ñaùm loâng ñen ngoøm bao aâm ñaïo cuûa chò. Toâi baét ñaàu ruùt döông vaät ra töø töø, döông vaät xìu xuoáng nhö con ñaïi baøng gaãy caùnh, troâng thaät thaûm haïi, thaân noù dính ñaày tinh khí & nöôùc nhôøn. Chò ñöa tay caàm laáy khaên nhung ñaõ ñeå saün ñaàu giöôøng töø bao giôø khoâng bieát lau saïch döông vaät cho toâi xong, roài lau saïch nöôùc nhôøn & tinh khí laøm öôùt caû ñaùm loâng ñen tuyeàn cuûa aâm ñaïo ñaáy. Nhö ñaõ thoûa maõn, chò cuùi xuoáng naâng ñaàu döông vaät toâi leân hoân nheï noù & vuoát ve môn trôùn noù vôùi veû aâu yeám ñaëc bieät. Chò ñeå caû boä ngöïc chò ñeø leân ngöïc toâi, 1 caûm giaùc eâm aùi ñi saâu vaøo taâm hoàn toâi thaät nheï nhaøng & toâi mô maøng nguû ñi luùc naøo khoâng bieát. Khoaûng khoâng thaáy gì. Chò baûo toâi vaøo buoàng taém chung vôùi chò cho vui, vaøo ñeán buoàng taém, chò thoaùt y, nhöõng cöû chæ cuûa chò troâng thaät laø höùng thuù. Chò & toâi cuøng noâ ñuøa trong laøn nöôùc maùt laïnh ñang toûa ra töø buùp sen, nöôùc laïnh maùt laøm toâi tieâu tan nhöõng meät nhoïc luùc naõy, baây giôø toâi thaáy mình khoûe & sung söùc trôû laïi. Toâi coï löng cho chò, toâi kyø coï 1 caùch caån thaän & nheï nhaøng vaøo taám löng traàn traéng nuoät cuûa chò, ngöôïc laïi chò coï mình cho toâi, kyø coï xong chò vuoát nheï doïc 2 soáng löng toâi laøm toâi noåi caû gai oác leân. Söï coï saùt & vuoát ve cuûa chò laøm toâi höùng leân, döông vaät caêng cöùng nhö khuùc caây, toâi oâm chaàm laáy taám thaân ngoïc ngaø traéng muoát cuûa chò, hoân vaøo maù, vaøo coå, vaøo ñoâi nhuõ hoa caêng troøn... Toâi noùi qua hôi thôû: -Chò...chò cho em oân laïi baøi tröa nay nghen? Chò kheõ móm cöôøi gaät ñaàu, chò ñöa tay taét voøi buùp sen roài vôùi tay baät coâng taéc ñeøn buoàng taém,aùnh saùng toûa ra 1 maøu traéng dòu daøng,aùnh saùng laøm noåi baät leân laøn da traéng,mòn maøng ñang öôùt suõng nöôùc cuûa chò,ngöïc chò phaäp phoàng theo töøng hôi thôû,ñoâi vuù leân xuoáng nhòp nhaøng.Ngöôøi chò luùc naøy toaùt ra 1 veû khieâu daâm ñeán toät ñoä , chò noùi: -Chaø, quen muøi roài phaûi khoâng? Roài nhö daãn daét toâi vaøo baøi hoïc môùi, chò ñöùng töïa löng vaøo böùc töôøng laùt gaïch men hoàng, 1 chaân chò ñöùng laøm ñieåm töïa coøn chaân kia chò giô cao leân, toâi ngô ngaùc khoâng hieåu gì caû thì chò baûo toâi laïi gaàn & chò gaùc chaân giô cao leân vai toâi, toâi caàm laáy döông vaät ñuùt vaøo aâm ñaïo & ñaåy vaøo thaät maïnh, noù chaïy tuoát vaøo aâm ñaïo cuûa chò nghe caùi oùt. Ra laø theá chôi ñöùng: 1 chaân dô leân cao laøm cho aâm ñaïo haát veà phía tröôùc, khe thòt cuûa aâm ñaïo hôû ra neân döông vaät thoïc vaøo raát deã daøng, chò xieát chaët laáy ngöôøi toâi naâng leân ñeå döông vaät thoïc saâu vaøo theâm. Kieåu naøy thaät tuyeät dieäu, do theá ñöùng cuûa chò neân döông vaät toâi xoác thích thuù khi thaáy mình thaønh coâng böôùc ñaàu. Côm nöôùc xong sau 1 luùc troø truyeän toâi heïn vôùi coâ giaùo ñaùng yeâu cuûa mình vaøo ngaøy mai. Toâi ñaïp xe veà nhaø maø trong loøng laâng laâng nheï nhoõm. Tröa hoâm sau, toâi ñeán treã vì xe bò hö giöõa ñöôøng, ñeán nhaø chò thì moà hoâi vaõ ra nhö taém öôùt ñaãm caû aùo, chò baûo toâi côûi aùo ra & laáy khaên lau moà hoâi cho toâi. OÂi! baøn tay chò dòu daøng laøm sao...trong khoaûnh khaéc toâi queân caû meät nhoïc do caùi naéng gaét cuûa buoåi tröa heø, söï ham muoán theå xaùc daàn daàn taêng leân nhöng caâu noùi cuûa chò laøm toâi cuït höùng:

-7-

-Hoâm nay em phaûi hoïc haønh ñaøng hoaøng, khoâng ñöôïc loän xoän nhö hoâm qua nöûa nghen. Keøm theo laø nuï cöôøi tinh quaùi & bí aån cuûa chò. Khoâng daèn loøng ñöôïc,toâi nhaøo tôùi oâm laáy chò & noùi: -Chò cho em oân baøi hoâm qua ñi. Vöøa noùi tay toâi vöøa loøn vaøo trong aùo chò naén boùp ñoâi nhuû hoa lia lòa, khieán chò la leân: -Môùi hoïc hoâm qua maø ñaõ queân roài sao? Chöa söûa soaïn kyõ maø em ñaõ ñoøi taán coâng roài, ñòch thuû khoâng chòu öùng chieán thì sao? -Em queân heát trôn roài, chò ôi! -Em! Nghe lôøi chò,toâi ngoan ngoaûn ngoài xuoáng gheá & khoâng queân keùo chò vaøo loøng mình: -Hoâm nay chò daïy em baøi chôi ngoài. Chò vöøa cöôøi vöøa noùi vôùi toâi nhö theá. Cuõng nhö ngaøy hoâm qua chò chæ maëc boä ñoà baèng vaûi moûng khoâng maëc ñoà loùt, maùi toùc chò ñöôïc veùn cao & keïp laïi goïn gaøng laømloä caùi gaùy traéng möôït maø. 2 tay toâi ghì vaøo coå chò & ñaët 1 caùi hoân noàng chaùy vaøo ñoù,duøng löôõi lieám nheï vaøo coå chò laøm chò caûm thaáy nhoät nhaït ñaët leân moâi chò 1 nuï hoân khaùc, 2 tay luoàn vaøo trong aùo chò vuoát ve maân meâ 2 quaû ñaøo,2 ñaàu vuù meàm cuûa chò daàn daàn caêng cöùng leân... Toâi tieáp tuïc luoàn tay vaøo quaàn chò vuoát ve maân meâ rôø raãm aâm ñaïo, khi ñoù chò luoàn tay côûi nuùt quaàn toâi ra, chò maân meâ 2 hoøn daùi toâi, chò maân meâ kheùo quaù laøm toâi phaùt ruøng mình, caûm thaáy giai ñoaïn söûa soaïn ñaõ ñuû toâi ñöùng phaét daäy beá chò vaøo phoøng nguû, chò choaøng tay qua coå toâi kheõ noùi: -Hoâm nay em laøm vöøa vöøa thoâi nheù! Laøm gì thì laøm hoâm nay em quyeát chieán ñaáu vôùi chò tôùi cuøng ñaáy! Chò móm cöôøi & veùo vaøo ñuøi toâi 1 phaùt ñau ñieáng. Vaøo ñeán giöôøng toâi ñaët chò naèm xuoáng nhöng chò ñaõ nghieâm nghò noùi: -Hoâm nay chò daïy em nhieàu kieåu môùi laï, do ñoù em phaûi bình tónh & khoâng ñöôïc xuùc ñoäng, nhö theá em môùi theo kòp baøi hoïc & höôûng ñöôïc troïn veïn caùc khoaùi caûm. Nghe chò noùi vaäy toâi voäi vaøng ngoài daäy ngay ngaén & chò baét ñaàu giaûng: -Giao caáu laø caùch laøm cho caû 2 cuøng söôùng,cuøng höôûng khoaùi caûm. Ñaøn baø hoï traàm laém, phaûi vuoát ve môn trôùn ñuùng choå & aân aùi ñuùng luùc thì môùi thoûa maõn ñöôïc côn tình duïc cuûa hoï. Hoï chæ coù khoaùi caûm khi ñöôïc vuoát ve nheï nhaøng eâm aùi coøn nhöõng haønh ñoäng thoâ baïo chæ laøm hoï ñau ñôùn & chaùn gheùt em maø thoâi. Toâi lieàn hoûi: -Dòu daøng laø theá naøo haû chò? -Laø vuoát ve môn trôùn nheï nhaøng: khi vuoát ve em ñaët ngoùn tay vaøo ngoùn chaân ngöôøi ñaøn baø roài vuoát nheï ñeán moâng & vuoát veà goùt chaân laïi, laàn thöù 2 laøm maïnh hôn. Ñieàu naøy deã hieåu thoâi, laàn thöù nhaát laøm cho da thòt ngöôøi ñaøn baø coù caûm giaùc ngöùa

-8-

ngaùy nhoät nhaït, laàn thöù 2 em chaø maïnh laøm hoï phaûi ruøng mình. Coøn ôû treân em duøng tay xoa löng, vuoát thaät nheï coät soáng hay laø naén nheï 2 baép thòt baû vai laøm cho ngöôøi ñaøn baø khoan khoaùi deã chòu. Maõi ñi saâu vaøo lyù thuyeát,luùc ñoù troâng chò nghieâm nghò quaù neân söï ham muoán cuûa toâi laéng ñi luùc naøo khoâng hay, coù leõ chò maëc ñoà laø traùnh cho toâi bò kích thích, baây giôø chò môùi böôùc xuoáng khoûi giöôøng & töø töø thoaùt y, chò laøm thaät kheùo leùo & nheï nhaøng khoâng thua gì vuõ nöû ôû saân khaáu, luùc naøy döông vaät toâi cöùng leân, toâi cuõng voäi vaøng côûi quaàn aùo ra quaêng böøa xuoáng ñaát. Chò böôùc laïi gaàn giöôøng & dang roäng 2 chaân ra baûo toâi ñöùng giöõa 2 chaân chò, chò caàm laáy döông vaät ñuùt vaøo aâm ñaïo, luùc ñoù toâi nhòp nheï vaøi caùi thì döông vaät ñaõ chaïy toït vaøo & khuaát haún trong aâm ñaïo. Toâi ñang nhòp lieân tuïc vôùi theá ñöùng naøy thì chò baûo ngöøng laïi, chò oâm chaët laáy toâi & baûo toâi ngoài xuoáng giöôøng. Toâi ngoan ngoaûn nghe theo, chò laïi baûo toâi choáng 2 tay xuoáng giöôøng & sau ñoù chò voøng 2 chaân cuûa chò ra sau löng toâi keïp chaët laïi khieán cho döông vaät toâi loït cöùng vaøo trong aâm ñaïo. Sau ñoù chò gaùc caëp chaân thon thaû cuûa mình leân 2 vai toâi, aâm ñaïo cuûa chò 1 laàn nöõa cong vuùt leân, laàn naøy döông vaät toâi bò keïp chaët trong aâm ñaïo hôn nöõa vì 2 chaân chò quaán laáy coå toâi, chò baûo toâi xieát chaët chò vaøo loøng ñeå döông vaät tieán saâu vaøo aâm ñaïo hôn. Toâi hoûi: -Kieåu naøy laø kieåu gì hôû chò? -Raùng chuùt nöõa ñi em. Noùi xong chò baûo toâi thaû chò ra. Sau ñoù chò haï 2 chaân xuoáng giöôøng roài co chaân traùi nghieâng veà phía chaân phaûi, coøn chaân phaûi thì gaùc leân chaân traùi toâi. Vôùi theá naèm laï luøng naøy, aâm ñaïo seõ naèm nghieâng 1 beân,toâi nhòp thaät maïnh vaøo aâm ñaïo laøm chò phaûi reân leân vì söôùng quaù, roài chò kheû xoay ngöôøi xuoáng maët giöôøng choáng 2 tay xuoáng roài töø töø naâng ngöôøi leân, do 2 ñaàu goái chò chòu xuoáng giöôøng neân moâng chò daàn daàn cao leân troâng gioáng con choù ñang ñöùng baè ng 4 chaân vaäy. Kieåu naøy thaät tuyeät vì khi naâng moâng leân chò ñaõ ñöa aâm ñaïo ra phía sau neân toâi coù theå nhòp ñöôïc thoaûi maùi & deã daøng, toâi voøng tay oâm laáy buïng chò & nhòp ñeàu caøng luùc caøng nhanh, keùo maïnh veà phía sau ñeã nhaán döông vaät vaøo saâu trong aâm ñaïo. Chò söôùng quaù reo leân: -Nhòp maïnh & nhanh leân em! OÂi, chò söôùng quaù em ôi! Toâi ruøng mình maáy caùi, tinh khí baét ñaàu baén maïnh vaøo aâm ñaïo, döông vaät toâi æu xìu xuoáng, toâi ruùt döông vaät ra chaàm chaäm ñeå khoâng laøm maát söï höùng thuù cuûa chò. Toâi naèm vaät ra giöôøng moà hoâi ræ ra vì quaù meät sau caùi kieåu giao caáu laét leùo naøy. Toâi nònh: -Em phuïc chò quaù, chò daïy hay quaù! Chò cuõng naèm ngöûa ra veû thoûa maõn,hoån heån noùi: -Em cuõng thöïc haønh gioûi quaù chöù, ñuùng laø hoïc troø ngoan cuûa chò. Theá laø coâ giaùo cuøng hoïc troø ngoan oâm nhau nguû 1 giaác trong luùc cô theå caû 2 ñeàu traàn truoàng. Sau böûa côm chieàu, toâi & chò ngoài taùn doùc ôû phoøng khaùch, chò hoûi: -Luùc xuaát tinh em coù caûm giaùc gì khoâng?

-9-

-Em thaáy laâng laâng ñeâ meâ thaät laø tuyeät. -Em noùi ñuùng ñoù ngöôøi ñaøn baø khi xuaát tinh cuõng vaäy, cho neân khi hoï ñaõ xuaát tinh roài maø em laïi chöa xuaát tinh vì chôi dai hoaëc vì yeáu söùc thì hoï chaùn laém, vì nhöõng caùi nhòp cuûa em khoâng ñem laïi söï khoaùi caûm cho hoï & ngöôïc laïi noù laøm cho hoï ñau ñôùn. -Nhöng laøm sao bieát ñöôïc luùc naøo hoï xuaát tinh, haû chò? -Ñieàu aáy deã laém khi ñang giao caáu maø ngöôøi ñaøn baø reân ræ maét nhaém nghieàn laïi tay chaân hoï tuùm chaët laáy em thì luùc ñoù hoï xuaát tinh. -Khi ñoù em phaûi laøm gì haû chò? -Luùc ñoù em phaûi xieát chaët laáy hoï gia taêng söùc nhòp cho thaät nhanh, thaät maïnh & phaûi taäp trung tö töôûng vaøo nhöõng giaây phuùt ñoù chaéc chaén em seõ xuaát tinh 1 löôït vôùi ngöôøi ñaøn baø. Nhö theá caû 2 seõ cuøng sung söôùng, ñeâ meâ tuyeät dieäu. Ñang chaêm chuù nghe nhöõng lôøi khuyeân baûo quyù giaù aáy thì söï ñoøi hoûi xaùc thòt boång döng töø ñaâu aäp tôùi, toâi khoâng kìm cheá ñöôïc neân voäi noùi: -Theá mình thöïc haønh theâm 1 laàn nöõa ñi? Sao em thaáy höùng quaù chò ôi! Chò baät cöôøi & maéng: -Caùi ñoà quyû neø! Chæ ham thöïc haønh trong khi chöa naém vöõng lyù thuyeát gì caû. -Hoâm naøo chò cho boø 1 böõa khoâng coøn ñuû söùc ñeå veà cho bieát. Toâi cöôøi hì hì ñaùp laïi: -Neáu khoâng veà noåi thì em nguû laïi ñaây luoân vôùi chò, 2 chò em mình maëc söùc maø thöïc haønh nhöõng lyù thuyeát cuûa chò. -Boä môùi coù 17 tuoåi maø khí ñaõ tích ñaày buïng roài sao? Haêng vöøa thoâi chöù. Khoâng noùi naêng gì caû, toâi côûi phaêng quaàn aùo mình ra vaát treân thaønh gheá salon, nhaøo tôùi beá phoác chò ra khoûi gheá & ñaët chò naèm daøi treân ñi vaêng. Toâi nhanh nheïn côûi phaêng haøng nuùt aùo cuûa chò, 2 tay toâi luoàn ngang hoâng chò naém laáy löng quaàn chò & tuoät maïnh ra khoûi ñoâi chaân tuyeät ñeïp cuûa chò, côûi ñoà xong toâi noùi: -Thöa chò baây giôø em saün saøng tuaân leänh chò. -Leänh cuûa chò laø em phaûi tuoät xuoáng ñaát mau. Toâi ngaïc nhieân keâu leân: -uûa! Sao laïi xuoáng ñaát, boä chò tính ñuoåi em veà hay sao? -Ñoà khæ! Ñöøng coù ngoác theá, chò naøo coù ñuoåi em veà ñaâu, coù em chò vui & söôùng laém chöù, chò baûo thì em cöù laøm theo ñi. Theo leänh chò toâi ngoài daäy böôùc xuoáng ñaát caàm theo caùi goái naèm,chò böôùc theo sau toâi. Ñeán vaùch töôøng, chò baûo toâi ñeå caùi goái naèm xuoáng saùt vaùch, chò ngoài leân goái löng töïa vaøo vaùch dang roäng 2 chaân ra,toâi thaáy 2 meùp thòt cuûa chò cong leân phía treân aâm ñaïo 1 chuùt, aâm hoä thaáp thoaùng aån hieän döôùi ñaùm loâng quaên queo ñen möôùt troâng haáp daãn voâ cuøng. Nhìn thaáy vaäy toâi bieát mình phaûi laøm gì roài, toâitieán ñeán beân chò quyø goái xuoáng, tay caàm döông vaät coï quanh aâm hoä chò 1 hoài laâu laøm chò söôùng ñeâ meâ 2 maét

- 10 -

chò nhaém nghieàn laïi kheû maáp maùy, nöôùc nhôøn töø aâm haïch cuûa chò töø töø ræ ra... Toâi caàm laáy döông vaät aán nheï vaøo aâm ñaïo vì sôï laøm maïnh chò seõ bò ñau nhöng do nöôùc nhôøn chò ræ ra nhieàu quaù laøm cho döông vaät chaïy tuoät vaøo aâm ñaïo 1 caùch khoâng maáy khoù khaên. Luùc ñoù chò baûo toâi ruùt döông vaät ra khoûi aâm ñaïo khoaûng 2-3 phaân roài nhaém thaät kyõ maø ñaâm vaøo. Toâi thaàm nghæ kieåu gì maø kyø laï theá, troâng thaät hung baïo, y nhö caàm dao ñaâm vaøo buïng ngöôøi ta vaäy.Tuy nghæ theá nhöng nhöng toâi vaãn nghe lôøi chò nhaém thaät kyõ aâm ñaïo & lao maïnh döông vaät vaøo, toâi chæ sôï ñaâm tröôït ra ngoaøi nhöng laï thay khi lao maïnh thì döông vaät ñaõ tuoät vaøo trong aâm ñaïo ngay, chò naác nheï 1 caùi vaø keâu leân sung söôùng ñaày thoûa maõn, lao vaøo ruùt ra ñöôïc vaøi caùi toâi caûm thaáy meät lieàn oâm chaàm laáy chò & nhòp lia lòa khi aáy chò cuõng oâm chaët laáy toâi & keâu leân: -OÂi ! Söôùng quaù, chò söôùng quaù em ôi! Baøn tay chò vuoát nheï 2 beân coät soáng cuûa toâi khieán toâi rôïn caû ngöôøi, cuøng luùc ñoù 1 caûm giaùc laâng laâng ñeán cöïc ñoä, tinh khí toâi baén oà aït xoái xaû vaøo aâm ñaïo cuûa chò... Luùc ruùt döông vaät ra khoûi aâm ñaïo thì noù ñaõ xìu xuoáng, uû ruû nhö gaø maéc möa tinh khí & nöôùc nhôøn dính khaép döông vaät cuûa toâi, chò móm cöôøi chæ vaøo döông vaät noùi raèng: -Caäu quyù töû ñang khoùc kìa, ai bieåu em eùp noù chôi vôùi chò laøm chi, baây giôø noù khoùc laáy ai maø doå noù. Toâi ngöôïng ñoû caû maët khoâng bieát traû lôøi ra sao, beøn ñaùnh troáng laûng: -Chôi kyø naøy meät quaù chöøng. -Tuy em meät nhöng kieåu naøy laøm chò söôùng laém. -Chò baát coâng quaù, em thì loûng caû ñaàu goái, moûi chaân gaàn cheát coøn chò thì söôùng 1 mình. -aáy, em ñöøng traùch chò. Sau naøy chò seõ daïy em 1 kieåu chôi chæ coù ñaøn oâng laø sung söôùng maø thoâi coøn ñaøn baø thì meät laû ngöôøi ra. -Kieåu gì vaäy chò? Thöïc haønh ra sao haû chò? Thì töø töø chöù, em laøm gì maø gaáp vaäy. Noùi xong chò laáy khaên lau döông vaät cho toâi, vöøa lau chò vöøa noùi: -Döông vaät cuûa em noù suïi lô nhö vaäy maø coøn ñoøi laøm aên gì nöõa. Em thaät laø ham aên, em neân nhôù söôùng mau laø xuaát tinh mau ñaáy. -Muoán traùnh ñieàu ñoù, em phaûi laøm sao haû chò? Thì em phaûi töø töø khoâng ñöôïc haáp taáp, boäp choäp laøm xuaát tinh quaù sôùm khieán ngöôøi ñaøn baø maát ñi söï höùng thuù. Muoán khoâng xuaát tinh sôùm thì em phaûi taäp trung tö töôûng ñeå ñeø neùn söï xuaát tinh laïi 1 caùch cöông quyeát: khi döông vaät môùi aán vaøo aâm ñaïo thì em phaûi nhòp nheï & ñeàu, khi ñaõ vaøo saâu em phaûi ngöøng laïi khoaûng 1 phuùt sau ñoù thì môùi tieáp tuïc nhòp ñeàu vì khi ôû ngoaøi döông vaät ñaõ quen thuoäc vôùi khoâng khí bình thöôøng, neân khi em nheùt noù vaøo trong aâm ñaïo thì söï aåm öôùt cuûa aâm ñaïo coäng vôùi caùi noùng khoaûng 41-42 ñoä C & söï coï saùt giöûa döông vaät vôùi aâm ñaïo seõ taùc ñoäng maïnh ñeán thaàn kinh laøm em xuaát tinh sôùm,vì vaäy muoán traùnh em phaûi döøng laïi laøm cho döông vaät laøm quen vôùi khí haäu & hoaøn caûnh môùi. Khi ñaõ vöôït qua giai ñoaïn ñoù thì tö töôûng em seõ trôû laïi bình tænh & saùng suoát, luùc ñoù söï höng phaán cuûa em seõ chaäm hôn khoâng laøm - 11 -

em xuaát tinh sôùm. Ngoaøi ra muoán keùo daøi söï giao caáu em phaûi taäp trung tö töôûng suy nghæ ñeán vieäc khaùc chaúng haïn troø truyeän vôùi ngöôøi ñaøn baø hay laøm 1 vieäc gì ñoù thì tö töôûng em seõ queân ñi söï kích thích & coøn 1 caùch khaùc nöûa laø sau khi nhòp maïnh vaøo aâm ñaïo thì em döøng laïi 1 tí xong roài em laïi nhòp ñeàu vaøi caùi roài laïi nghæ, cöù theá em keùo daøi söï giao caáu ñeán caû giôø cuõng ñöôïc. -Ngoaøi caùc caùch treân em khoâng neân duøng caùc loaïi thuoác kích thích sinh duïc vì caùc thuoác naøy raát nguy hieåm, neáu uoáng nhieàu noù seõ laøm teâ lieät döông vaät, veà sau coù theå maéc beänh suy nhöôïc sinh duïc. Döông vaät cuûa em coù theå bò söng vuø leân khi xuaát tinh hoaëc seõ maát khaû naêng xuaát tinh hoaëc xuaát tinh hoaøi khoâng caùch gì caûn laïi, 2 hoøn daùi em seõ bò söng to leân raát nguy hieåm. -Toùm laïi, duø em coù chôi kieåu naøo ñi nöõa thì luùc xuaát tinh cuõng phaûi thoaûi maùi, caû 2 cuøng oâm aáp vuoát ve nhau & cuøng xuaát tinh 1 löôït thì seõ ñaït ñöôïc nhöõng khoaùi caûm tuyeät vôøi. Trong khi chò ñang ngoài töïa löng vaøo vaùch töôøng giaûng baøi thì toâi naèm daøi döôùi neàn gaïch boâng & ngaém ngía taám thaân ngoïc ngaø cuûa chò. Thaân theå chò tuyeät vôøi haáp daãn laøm sao, phaàn döôùi cô theå chò noåi baät leân giöûa laøn da traéng noûn naø aáy laø 1 ñaùm loâng ñen tuyeàn, quaên queo moïc xuoâi chieàu töø treân xuoáng döôùi troâng thaät haáp daãn, caëp ñuøi cuûa chò daøi & thon coäng vôùi ñoâi moâng naåy nôû caên cöùng taïo ra cho ngöôøi ngaém noù coù caûm giaùc nhö khieâu khích môøi moïc troâng thaät laø khieâu gôïi... Ñang maõi ngaém chò,toâi boång giaät mình vì tieáng "bong bong bong" trong treûo phaùt ra töø chieác ñoàng hoà nhaø chò.Ngöôùc maét leân nhìn chieác ñoàng hoà ñaõ 8 giôø toái roài, toâi noùi vôùi chò: -OÂi! thôøi gian troâi qua mau quaù haû chò, hoâm nay em nguû luoân ôû ñaây vôùi chò ñöôïc khoâng chò? -Boä em tính ngaøy mai khoâng ñi hoïc sao? -Ngaøy mai em nghæ vì laø chuû nhaät maø. -öø nhæ! Mai laø chuû nhaät roài maø chò queân maát. Noùi xong chò móm cöôøi & cuùi xuoáng ñöa tay vuoát ve ñaùm loâng moïc tua tuûa vaây quanh döông vaät cuûa toâi, chò tinh nghòch xoaén caùc sôïi loâng vaøo laøm toâi ñau ñieáng,roài chò caàm laáy döông vaät cuûa toâi maø vuoát ve naén boùp,chò laïi rôø raãm vaøo 2 hoøn daùi toâi, vì nhoät nhaït quaù neân 2 hoøn daùi toâi teo laïi & saên cöùng, 1 caûm giaùc ñaày khoaùi laïc lan daàn trong cô theå toâi, maët toâi noùng böøng tim ñaäp loaïn xaï. Döông vaät töø töø cöông cöùng leân, ñaàu döông vaät luùc naøy caêng troøn nhö 1 chieác teân löûa troâng thaät oai nghieâm huøng duõng. Söï ham muoán khoaùi laïc daâng leân maïnh meõ trong toâi, toâi nhìn chaèm chaèm vaøo thaân theå traàn truoàng cuûa chò chæ muoán nhaøo tôùi aên töôi nuoát soáng chò cho thoûa côn khaùt voïng ñieân cuoàng veà tình duïc, thaáy theá chò lieàn baûo toâi: -Sao hoâm nay em haêng quaù vaäy? Baây giôø 2 chò em mình vaøo phoøng nguû ñi, trong ñoù aám cuùng hôn, vaøo ñoù roài laøm gì thì laøm.

- 12 -

Toâi vaâng lôøi caàm quaàn aùo böôùc theo chò, vaøo phoøng nguû toâi naèm vaät ra giöôøng & nghæ ñeán söï khoaùi laïc maø mình saép ñöôïc höôûng, toâi thaàm nghó khoâng bieát baø chò seõ chæ cho mình caùch chôi naøo ñaây. Trong luùc ñoù, chò böôùc vaøo buoàng taém laáy ra 1 caùi khaên luïa ñen nheùt xuoáng lôùp ñeäm & böôùc leân giöôøng, chò baûo toâi dang roäng 2 chaân ra thaønh hình chöû V roài chò böôùc leân 2 ñuøi toâi roài daàn daàn ñi leân buïng laøm toâi raát khoù thôû & ñau buïng, toâi nghieán raêng chòu ñau & ñöa maét nhìn chò. Vôùi theá ñöùng kyø laï naøy toâi nhaän ra ngay khía caïnh lyù thuù cuûa noù, ñoâi chaân troøn tròa cuûa chò taïo thaønh hình voøng cung, 2 caùnh cung aáy gaëp nhau ôû aâm ñaïo,toâi thaáy ñaùm loâng ñen tuyeàn quaên queo baùm quanh aâm ñaïo cuûa chò troâng nhö laø chieác vöông mieäng ñoäi truøm leân aâm ñaïo, cao hôn chuùt nöõa laø vuøng da traéng ngaàn laáp loù caëp vuù troøn tròa...Toâi ngaém chöa thích thuù thì chò ñaõ böôùc xuoáng khoûi buïng toâi, ngoài leân ñuøi toâi & duøng tay caàm laáy döông vaät caø nheï vaøo khe aâm ñaïo, cuõng nhö baøi hoïc tröôùc chò kích thích cho nöôùc nhôøn chaûy ra & ñuùt maïnh döông vaät vaøo aâm ñaïo chò naèm ñeø leân toâi taïo cho toâi 1 caûm giaùc thích thuù. 2 chaân chò quaëp chaët vaøo moâng toâi & nhòp maïnh xuoáng maáy caùi laøm toâi ñeâ meâ toaøn thaân,toâi cuõng ghì chaët laáy moâng chò & môn trôùn vuoát ve ñoâi moâng troøn tròa naåy nôû.Chò baûo: -Em haõy naåy ngöôïc maïnh leân ñi...maïnh leân nöõa...aù! Khi toâi naåy maïnh lieân tuïc thì ôû treân chò saøng qua saøng laïi laøm toâi söôùng toät ñoä, tinh khí toâi baén aøo aït vaøo aâm ñaïo, toâi ghì ñaàu chò xuoáng ñaët leân ñoâi moâi ñang heù môû ñoù 1 nuï hoân, löôõi toâi & löôõi chò nuùt maïnh vaøo nhau, hoân xong toâi noùi: -Nhôù ngaøy naøo böôùc vaøo nhaø chò em coøn ruït reø, baây giôø ñöôïc dieãm phuùc laøm ngöôøi tình cuûa chò, em thaáy mình ñöôïc ngang haøng cuøng chò thaät laø toát soá phaûi khoâng chò? -Thoâi ñöøng coù xaïo hoaøi, em laøm nhö bình ñaúng laém vaäy, luùc naøo em cuõng ñeø leân mình chò chöù coù ngang haøng hoài naøo hoài ñaâu. Vaäy chôù ai leo leân nhuùn nhaûy daäp leân daäp xuoáng laøm lung lay caû giöôøng vaäy? Hoâm nay chò quyeát vuøng leân giaønh laáy quyeàn bình ñaúng neân chò môùi leo leân mình em ñoù, em hieåu roõ chöa. Noùi xong chò veùo vaøo ñuøi toâi ñau ñieáng & baät cöôøi khanh khaùch. Tieáng cöôøi cuûa chò trong vaét nghe eâm tai laøm sao. -Hoâm nay thöïc haønh vaäy laø ñuû roài, chò em mình taém röûa roài ñi nguû. Mai chò daïy em khoaùi laïc & kieåu chôi môùi, kieåu ñoù goïi laø kieåu chôi bình ñaúng. Taém xong toâi & chò ñeå thaân theå loõa loà leân giöôøng nguû. Caû 2 oâm chaët laáy nhau nguû say söa. Khi tænh daäy thì chò toâi ñaõ thöùc daäy töø laâu & ñang chuaån bò cho buoåi aên saùng. Moät laùt sau chò böng vaøo caùi khay troøn, treân ñoù coù 2 ly coffee söûa noùng boác khoùi nghi nguùt & dóa côm chieân noùng hoåi. Hoâm nay, chò maëc chò maëc chieác rope moûng tanh baèng vaûi mousselin traéng, thaáp thoaùng döôùi lôùp vaûi laø chieác coïtxeâ traéng oâm laáy caëp vuù caêng troøn & chieác slíp cuõng traéng oâm khít laáy aâm ñaïo troâng kheâu gôïi & ñaày quyeán ruõ. Chò caát tieáng:

- 13 -

-Em nguû döõ quaù, ñeán giôø naøy môùi daäy. Thoâi ñi ñaùnh raêng röûa maët roài coøn aên saùng nöõa chôù. -Hoâm nay troâng chò ñeïp & haáp daãn quaù. Ñöøng coù saïo hoaøi, em hoïc caùch nònh ñaàm hoài luùc naøo vaäy? -Chò ñeïp thì em khen ñeïp chöù nònh ñaàm gì ñaâu? Chò baät cöôøi, toâi cuõng cöôøi theo & ñi röûa maët. Baàu trôøi chuû nhaät ñeïp tuyeät, moïi ngöôøi luõ löôït ñi laïi troâng thaät vui maét. Rieâng toâi & chò quyeát ñònh ôû nhaø ñeå aân aùi vôùi nhau cho thoûa thích. Ñieåm taâm xong, toâi nhaéc kheùo chò veà loái chôi bình ñaúng nhö chò ñaõ höùa hoâm qua. Chò löôøm toâi roài móm cöôøi: -Töø töø ñaõ sao em haêng quaù vaäy? -Taïi chò daïy em hay quaù neân em muoán hoïc hoaøi hoaøi. Toâi & chò böôùc vaøo phoøng nguû, toâi naèm vaät xuoáng giöôøng trong khi ñoù chò ngoài xuoáng oâm chaàm laáy toâi hoân tôùi taáp, chò rôø moâng, vuoát löng laøm toâi rung ñoäng caû ngöôøi, chò duøng baép ñuøi traéng noûn coï vaøo 2 beân ñuøi toâi, söï coï saùt ñoù laøm toâi nhoät nhaït thích thuù, trong khoaûnh khaéc döông vaät toâi cöông cöùng ngaét nhö coù pheùp maàu nhieäm naøo ñoù xaûy ra. Toâi lieàn côûi quaàn aùo loùt cuûa mình ra quaêng ñaïi xuoáng giöôøng, côûi quaàn aùo xong toâi quay sang vuoát taám thaân ngoïc ngaø cuûa chò laàn laàn côûi chieác rope moûng tang troâng roõ caû da thòt cuûa chò, keá tieáp laø chieác cooc xeâ oâm laáy caëp vuù naûy nôû cuõng chòu chung soá phaän, sau cuøng laø caùi silip cuõng bò baøn tay taøn nhaãn cuûa toâi tuoät phaêng ra. Chò baûo toâi naèm xuoáng & nghieâng ngöôøi qua 1 beân, chò cuõng naèm xuoáng ñaâu maët chò vaøo maët toâi, 2 tay voøng qua coå toâi ghì saùt vaøo & ñaët leân moâi toâi 1 nuï hoân, mieäng toâi ngaäm chaët 1 beân vuù phaûi cuûa chò nuùt nheø nheï laøm chò noåi caû gai oác leân... Coù leõ giai ñoaïn söûa soaïn ñaõ ñuû neân chò caàm döông vaät toâi ñuùt maïnh ñuùt maïnh vaøo aâm ñaïo ñeå môû maøn cho giai ñoaïn taán coâng, chò caëp ñoâi chaân thon thaû cuûa chò vaøo chaân toâi & nhòp maïnh,toâi cuõng tì chaân vaøo töôøng & nhòp lieân hoài. Vôùi kieåu aân aùi naøy ñuùng laø kieåu chôi bình ñaúng vì khoâng ai ñeø leân ai caû, caû 2 ñeàu naèm nghieâng. Boång chò haát toâi naèm ngöûa ra ñeø leân mình toâi, töø treân mình toâi chò ra söùc nhòp maïnh xuoáng, vì gaéng söùc neân moà hoâi chò tuoân ra öôùt ñaàm caû taám thaân noõn naø & meàm maïi cuûa chò, ñeå toû ra coâng baèng toâi oâm chaët chò laät xuoáng, luùc naøy toâi naèm ñeø leân mình chò, sau ñoù toâi duøng ñaàu goái banh roäng 2 chaân chò ra ñoâi tay raén chaéc cuûa toâi loøn xuoáng & naâng 2 baép ñuøi chò ñaët leân ñoâi vai mình laøm cho ñoâi chaân noõn naø cuûa chò caëp laáy caàn coå toâi, luùc naøy aâm ñaïo chò naåy cong leân & caêng cöùng keïp chaët laáy döông vaät cuûa toâi, toâi ra söùc nhòp lia lòa, 1 caûm giaùc sung söôùng ñeán rôïn ngöôøi & tinh khí toâi baén aøo aït vaøo aâm ñaïo chò. Khi aân aùi xong vì quaù meät neân chò ñeå traàn truoàng maø nguû khoâng theøm lau chuøi gì caû, toâi cuõng naèm keà beân chò & thieáp ñi. Khoaûng 1 giôø toâi thöùc giaác, beân caïnh toâi chò vaãn coøn say söa nguû khoâng maûnh vaûi che thaân, luùc naøy chò naèm nghieâng quay maët vaøo töôøng. Toâi tuoät xuoáng giöôøng ñi vaøo buoàng taém röûa raùy döông vaät saïnh seõ, toâi böôùc ñeán beân tuû roùt cho mình 1 coác röôïu

- 14 -

vang ñoû ngöûa coå uoáng caïn, toâi say söa thöôûng thöùc vò ngoït cuûa men röôïu ñeán caïn ly, röôïu laøm cô theå toâi noùng böøng 1 caûm giaùc laâng laâng laøm toâi khoan khoaùi deã chòu voâ cuøng. Toâi böôùc veà giöôøng naèm saùt chò ñònh nguû tieáp nhöng khoâng sao chôïp maét ñöôïc. Luùc naøy chò boång co chaân laïi laøm ñoâi moâng troøn tròa naåy ra phía sau laøm 2 meùp aâm ñaïo chò xeä xuoáng & bò môø ñi vì lôùp tinh khí cuûa toâi & chaát nhôøn cuûa chò baùm leân ñaäp vaøo maét toâi laøm toâi theøm thuoàng quaù, döông vaät laïi cöông cöùng leân. Toâi oâm ngang laáy chò moø maãm khaép ngöôøi chò,t oâi hoân nheï vaøo löng chò & keùo xuoáng taän moâng. Toâi thaáy chò khoâng coù phaûn öùng gì caû, chò vaãn nguû say söa sau cuoäc giao hoan meät moûi khi naõy, luùc naøy toâi aùp saùt maët vaøo löng chò trong khi tay ñöa xuoáng caàm döông vaät tìm loã aâm ñaïo, toâi tìm ra aâm ñaïo khoâng maáy khoù, ñuùt vaøo & nhòp nheø nheï trong khi chò vaãn nguû say khoâng heà bieát. Toâi nhòp maïnh daàn ñeán khi döông vaät toâi ngaäp saâu vaøo aâm ñaïo, toâi voøng tay qua mình chò & duøng tay xoa nheï leân caëp vuù troøn tròa. Toâi hoaït ñoäng nheï nhaøng & thaän troïng sôï chò thöùc giaác, thaät hoài hoäp, boång chò giaät mình thöùc giaác & hieåu chuyeän gì ñang xaûy ra, nhöng chò naèm yeân khoâng phaûn ñoái, chò ñöa baøn tay buùp maêng meàm maïi xieát chaët laáy ñoâi tay ñang xoa boùp vuù chò cuûa toâi, thaáy theá toâi ra söùc nhòp lieân tuïc, tinh khí toâi baén voït vaøo taän ñaùy aâm ñaïo sau nhöõng cuù nhòp haápt aáp aáy. Khi ñaõ thaám meät toâi döøng laïi thôû doác & im laëng.Chò kheû maéng toâi: -Haùi troäm ñaøo bò baét quaû tang maø khoâng bieát maéc côû aø? -Toäi gì phaûi maéc côû chôù, maø chò coù söôùng khoâng ñaõ? -Baát ngôø quaù neân chò khoâng thaáy söôùng gì caû. Toâi ruùt döông vaät, luùc naøy noù dính ñaày tinh khí & nöôùc nhôøn ruõ xuoáng nhö con gaø bò maéc möa. - Ñoà gaø cheát, môùi coù chuùt xíu maø ñaõ ruõ caùnh. Maéng xong chò caàm laáy döông vaät toâi naâng niu veû aâu yeám: Em muoán cho noù döïng ñöùng leân khoâng? Chò seõ laøm cho em thaáy ngay baây giôø, chò laø phuø thuûy maø! -Chò laøm em xem thöû coi. Chò veùo nheï vaøo döông vaät roài noùi: -Thoâi chò tha cho em ñoù. Hoâm nay vaäy laø ñuû roài, mình ñi taém röûa roài coøn aên côm tröa nöõa chôù. Theá laø toâi töø giaõ caên gaùc troï & doïn ñoà ñaïc ñeán nhaø chò ôû luoân taïi ñoù. Moãi saùng toâi ñi hoïc, chò ñi daïy, nhaø thì khoùa laïi, chuùng toâi phaûi nhôø ngöôøi naáu côm thaùng vì thôøi gian raûnh roãi caû 2 duøng vaøo vieäc aùi aân hoan laïc. Tuy vaäy khi ra ñöôøng chò em toâi raát kín ñaùo xöû söï nhö 2 chò ruoät neân haøng xoùm khoâng ai nghi ngôø gì caû, nhôø vaäy maø nhöõng cuoäc aùi aân cuûa chò em toâi khoâng heà bò phaùt hieän, caùc cuoäc giao hoan choàng chaát ngaøy caøng nhieàu & tuoân ra aøo aït nhö thaùc ñoå. Hoâm nay nhaân dòp leã giaùng sinh toâi ruû chò ñi chôi cho vui,khi ñaõ thaám meät thì maøn ñeâm ñaõ buoâng xuoáng,toâi & chò vaøo xem phim ôû raïp Ñaïi Nam & mua 2 veù laàu. Chuùng toâi choïn moät goùc toái coù nhieàu gheá troáng ñeå ngoài, 1 laùt sau khi ñaõ quen daàn boùng toái toâi ñöa maét nhìn xung quanh thì thaáy raûi raùc khaép nôi, haøng chuïc caëp trai gaùi lôïi duïng

- 15 -

boùng toái oâm aáp laøm tình laãn nhau, caûnh töôïng naøy laøm toâi thaáy bò kích thích höùng thuù voâ cuøng. Toâi voøng tay oâm hoâng chò roài loøn tay vaøo trong quaàn chò moø maãm aâm ñaïo. Nhö ñoaùn ñöôïc yù ñònh cuûa toâi, chò loøn tay qua nôi toâi ngoài keùo nheï caùi pheïcmatua quaàn toâi xuoáng, xoùc döông vaät toâi ra maø maân meâ vuoát ve. Höùng quaù toâi nhaåy qua ngoài chung gheá vôùi chò, toâi ñaët chò leân ñuøi mình & côûi nuùt quaàn ra, luùc ñoù döông vaät toâi döïng ñöùng leân nhö caây coät buoàm, toâi tuoät quaàn chò xuoáng, chò keùo leân. Toâi & chò giaèng co qua laïi 1 hoài thì ñeøn boång baät saùng: raïp nghæ giaûi lao, toâi hoát hoaûng nhaûy voäi veà gheá mình khoâng kòp caøi laïi cuùc quaàn, döông vaät toâi luùc naøy xìu xuoáng nhö laù chuoái heùo,chò nhanh nheïn laáy vaït aùo cuûa mình phuû qua ngöôøi toâi. Taát caû moïi ngöôøi ngoài quanh chuùng toâi nhìn chuùng toâi veû söûng soát ngaïc nhieân, vì maéc côû toâi baûo chò ra veà trong khi chöa xem heát phim, ra khoûi raïp chò caèn nhaèn 1 luùc roài cuõng vui veõ trôû laïi. Sau khi voøng veøo daïo qua caùc phoá 1 luùc khaù laâu, toâi cuøng chò reõ vaøo coâng vieân Leâ V.Taùm ngoài nghæ chaân,toâi ñöa maét nhìn khaép coâng vieân thì thaáy caùc caëp tình nhaân ñang aâu yeám nhau 1 caùch voäi vaõ haáp taáp. Caùch choå toâi ngoài khoaûng 10m, 1 caëp tình nhaân ñang aâu yeám nhau tôi bôøi hoa laù, ñoâi moâi caû 2 dính chaët vaøo nhau töôûng nhö khoâng coù 1 söùc maïnh naøo gôõ ra noåi. Luùc naøy trôøi ñaõ se laïnh, toâi choaøng tay qua hoâng chò keùo maïnh vaøo loøng mình cho aám, tay toâi vuoát nheï töø maù chò daøi xuoáng coå roài laïi ngöôïc leân maù chò, toâi loøn tay vaøo trong chieác aùo daøi chò ñang maëc keùo maïnh chieác coïocxeâ ra khoûi caëp vuù cuûa chò, toâi xoa nheï ñaàu vuù & laâu laâu laïi aán 1 caùi thaät maïnh, 1 thöù nöôùc nhôøn töø tuoân ra laøm öôùt caû tay toâi.Toâi ruùt tay ra & loøn vaøo quaàn chò tìm aâm hoä vuoát nheï doïc 2 beân khe aâm hoä,kheàu nheø nheï ngoùn giöõa vaøo aâm hoä cuûa chò, ngoùn giöûa toâi kheàu nheï nhaøng ñeàu ñaën laøm nöôùc nhôøn cuûa chò ræ ra caøng luùc caøng nhieàu. Chaéc chò cuõng bò quang caûnh xung quanh & söï aâu yeám cuûa toâi kích thích döû laém neân ngöôøi chò noùng böøng gai oác noåi leân ñaày caû thaân. Toâi ñaët chò ngoài leân ñuøi traùi toâi & tuoät quaàn chò xuoáng, môû khuy quaàn mình ra keùo pheùcmatuya xuoáng, döông vaät toâi baät ra cöông cöùng nhö caây ñinh 20 phaân, chò nhaên maët baûo toâi: Thoâi ñi em veà nhaø thì tha hoà maø chôi, em muoán gì chò cuõng chieàu heát, ôû ñaây ñoâng quaù ngöôøi ta thaáy thì kyø laém. ôû ñaây em thaáy ai cuõng lo maân meâ aâu yeám nhau caû, khoâng ai ñeå yù ñeán mình ñaâu maø chò lo. Khoâng theå naøo döøng laïi ñöôïc nöõa,quaù höùng neân chaân phaûi toâi luoàn xuoáng caëp ñuøi chò, tay toâi voøng qua hoâng chò ghì maïnh vaøo loøng, tay phaûi toâi ñöa xuoáng caàm laáy döông vaät nheùt vaøo aâm ñaïo chò & naåy leân. Vì ñang ngoài neân döông vaät toâi khoâng theå vaøo saâu aâm ñaïo ñöôïc, thaáy vaäy chò lieàn voøng tay ra sau löng toâi ghì saùt vaøo chò ñeå döông vaät vaøo saâu aâm ñaïo hôn. Chò saøng moâng thaät kheùo leùo uyeån chuyeån, chò saøng tôùi saøng lui ñöa haún moâng vaøo loøng toâi ñeå döông vaät coù theå caém saâu hôn chuùt nöõa. Tuy vaäy döông vaät toâi vaãn khoâng theå vaøo heát trong aâm ñaïo. Böïc mình vì kieåu ngoài naøy khoâng thoûa maõn côn khaùt voïng tình duïc ñang daâng leân toät ñoä, toâi vaät chò xuoáng naèm ngöûa ra treân baõi coû, ñoâi tay raén chaéc cuûa toâi oâm cöùng laáy moâng chò, toâi nhòp maïnh & laéc töø treân xuoáng. Caùc ñoâi trai gaùi ñang aâu yeám boång rôøi ra & nhìn veà phía chuùng toâi, khoâng theå döøng laïi ñöôïc nöõa toâi cöù nhòp & nhòp & nhòp maïnh hôn nöõa. Sau khi tinh khí ñaõ baén aøo aït vaøo aâm ñaïo chò, toâi voäi ruùt döông vaät ra & ñöùng daäy keùo quaàn leân caøi khuy laïi, chò cuõng baät daäy theo toâi & keùo quaàn leân voäi vaõ, caû 2 nhanh

- 16 -

choùng rôøi coâng vieân tröôùc söï ngaïc nhieân cuûa caùc caëp tình nhaân. Toâi sôø vaøo quaàn mình thì thaáy öôùt aùt & nhaày nhuïa bôûi tinh khí & nöôùc nhôøn, toâi thoït tay vaøo quaàn chò thì thaáy ñaùm loâng ñen tuyeàn & chieác quaàn loùt eùp saùt vaøo da thòt chò. Khi toâi ruùt tay ra thì chò coác nheï leân ñaàu toâi: -Boä toâi daïy caäu caùch thöïc haønh ñeå ñem ra coâng vieân bieåu dieãn cho thieân haï xem hay sao? -Boä chò khoâng thaáy bao nhieâu ngöôøi nhìn mình vôùi ñoâi maét ngaïc nhieân & kính neå ñoù hay sao? Chò böôùc beân toâi kheõ baät cöôøi khi nghe caâu lyù luaän ñaày ngang böôùng aáy.Caû 2 chò em veà ñeán nhaø thì ñaõ 2 giôø saùng. AÊn uoáng xong, luùc leo leân giöôøng nguû toâi ñònh ca theâm 1 ñieäp khuùc aùi aân nöõa nhöng vì meät quaù toâi laên ra nguû thaúng caúng. Trong tröôøng chò toâi phuï traùch 1 lôùp nöõ sinh neân thænh thoaûng caùc coâ thöôøng ruû nhau ñeán thaêm chò, trong ñoù toâi chæ chuù yù ñeán Dung. Dung noåi baät leân giöõa ñaùm nöõ sinh bôûi 1 saéc ñeïp dòu hieàn deã meán & 1 thaân theå haáp daãn voâ cuøng.Khuoân maët Dung thaät ñaùng yeâu, chieác soùng muõi doïc döøa laøm taêng theâm veû yeâu kieàu cuûa Dung, ñoâi maét nai ñen huyeàn ngô ngaùc & ñoâi moâi traùi tim naèm treân 1 chieác caèm thanh tuù ñaõ taïo cho Dung 1 saéc ñeïp tuyeät vôøi treû trung. Daùng ñi thaät nheï nhaøng uyeån chuyeån vôùi laøn da traéng treûo mòn maøng töôi maùt taïo 1 söùc quyeán ruõ maõnh lieät voâ cuøng. Hoâm nay ngaøy chuû nhaät, Dung ñeán thaêm chò toâi & chæ ñi coù 1 mình, do baän vieäc döôùi beáp neân chò nhôø toâi tieáp chuyeän vôùi Dung giuøm, toâi vui veû nhaän lôøi vì hoâm nay laø laàn ñaàu tieân toâi tieáp xuùc vôùi Dung ngöôøi maø toâi haèng toân thôø vì saéc ñeïp. Neáu toâi say ñaém chò toâi veà söï chìu chuoäng & nhöõng buoåi giao hoan baát taän thì toâi say meâ Dung vì söï töôi treû cuûa naøng. Caâu chuyeän giöõa chuùng toâi xoay quanh vieäc hoïc haønh, gia ñình & ñôøi soáng cuûa Dung. Qua ñoù toâi ñöôïc bieát, Dung ñang theo hoïc lôùp 12 do chò toâi phuï traùch & laø con 1 gia ñình khaù giaû buoân baùn vaûi sôïi ôû Saøi Goøn, Dung ñöôïc thöông yeâu & chìu chuoäng heát loøng. Coù leõ toâi coù nhieàu kinh nghieäm veà taâm lyù ñaøn baø coù ñöôïc sau 1 thôøi gian chung soáng vôùi chò neân toâi ñaõ chinh phuïc ñöôïc caûm tình cuûa Dung 1 caùch mau leï. Sau khi tieãn Dung veà, toâi löûng thöûng böôùc vaøo nhaø toâi lieàn baét gaëp caùi nhìn xoi moùi & nghi ngôø cuûa chò: -Con gaùi ngöôøi ta laø con nhaø töû teá ñoù, noù coøn ngaây thô & trong traéng laém, em maø laïng quaïng coi chöøng tuø ruïc xöông ñoù. -OÂi chao ôi, con beù aáy noù coøn non choeït, hyû muõi chöa saïch sao saùnh baèng chò cuûa em ñöôïc! Noùi xong toâi thoø tay veùo maïnh 1 caùi vaøo vuù khieán chò la leân 1 tieáng, roài boãng chò dang tay taùt toâi 1 caùi, khoâng hieåu laø do ñau quaù hay vì ghen töùc vôùi Dung neân caùi taùt cuûa chò thaät maïnh khieán toâi raùt caû maët. Töø tröôùc tôùi giôø ñöôïc chò aâu yeám chìu chuoäng quen roài nay bò chò taùt 1 caùi toâi caûm thaáy giaän döõ vì bò xuùc phaïm ñeán danh döï, töï aùi 1

- 17 -

thaèng thanh nieân trong toâi troãi daäy böøng böøng, toâi nhaøo tôùi taùt vaøo maù chò 1 caùi nhö trôøi giaùng, bò toâi taùt traû laïi chò loàng loän nhö con hoå döõ bò nhoát vaøo chuoàng, chò nhaøo vaøo toâi maø caáu. Sôï chò haønh hung mình toâi lieàn naém laáy 2 tay chò cöùng ngaét, khoâng caøo caáu ñöôïc toâi chò beøn duøng chaân ñaïp lung tung vaøo ñuøi vaøo buïng toâi. Boãng chò tröôït ngaõ soùng xoaøi xuoáng ñaát & do giöõ chaët laáy tay chò neân toâi cuõng ngaõ theo & naèm ñeø leân ngöôøi chò. Luùc aáy 1 yù nghó laï luøng & tinh quaùi chôït loùe leân trong ñaàu toâi,toâi voäi buoâng tay chò ra & naém aùo chò giöït maïnh, haøng nuùt aùo cuûa chò giöït ñöùt keâu nghe böïc böïc...Lôïi duïng söï töï do cuûa ñoâi tay, chò duøng tay baáu 2 vai toâi & baám maïnh caùc moùng tay thon daøi nhoïn cuûa chò laøm raùch caû da thòt toâi, maùu ôû baû vai ræ ra laøm taêng theâm söï giaän döõ cuûa toâi. Toâi lieàn chuïp 2 tay chò & ñeø xuoáng ñaát, daèn 2 chaân toâi leân tay chò, luùc naøy toâi ñaõ ngoài ñeø leân mình chò 2 tay toâi giöït phaêng chieác coïocxeâ & xeù tan naùt, caëp vuù caêng troøn noùng hoåi cuûa chò phôi traàn tröôùc maét toâi laøm taêng theâm söï kích thích & yù ñònh luùc naõy cuûa toâi caûm höùng theâm. Toâi voøng tay ra sau löng chò naém laáy löng quaàn ñònh tuoät ra nhöng chò ñaõ eùp saùt moâng xuoáng ñaát laøm toâi loay hoay maõi khoâng tuoät ra ñöôïc. Böïc mình toâi beøn ñöùng phaét daäy naém laáy lai quaàn chò xeù maïnh leân phía treân, chieác quaàn baèng vaûi moûng cuûa chò khoâng theå naøo cöôõng laïi ñöôïc söï giaän döõ & duïc voïng ñieân cuoàng cuûa toâi neân raùch 1 ñöôøng daøi töø chaân leân ñeán löng quaàn ñeå loä ra baép ñuøi traéng hoàng & 1 beân moâng troøn laúng cuûa chò. Ñang haêng maùu neân toâi giöït maïnh laøm tuoät chieác quaàn daøi ra khoûi ñoâi chaân traéng ngaàn thon thaû cuûa chò. Treân ngöôøi chò luùc naøy chæ coøn caùi silíp maøu ñoû maø thoâi, nhanh nhö chôùp toâi lieàn côûi quaàn daøi & quaàn ñuøi ra quaêng ñaïi xuoáng ñaát, coù leõ ñoaùn chò ñoaùn ñöôïc yù ñònh cuûa toâi neân chò heùt to: -Khoâng! Khoâng! Ñoà maát daïy, khoán naïn, maøy khoâng ñöôïc laøm hoãn nhö theá. Mieäng chò heùt coøn chaân chò thì ñaïp lung tung vaøo buïng vaøo ngöôøi toâi laøm toâi loaïng choaïng suyùt ngaõ, nhöõng haønh ñoäng aáy nhö ñoå theâm daàu vaøo löûa, söï töùc giaän coäng vôùi nieàm raïo röïc laøm toâi noùng böøng caû ngöôøi. Toâi chuïp laáy chieác quaàn loùt maøu ñoû giöït maïnh ra, chò toâi voäi vaøng duøng 2 tay níu laïi, giaèng co 1 luùc toâi böïc mình xeù maïnh laøm raùch tan chieác quaàn loùt ñoù, 2 tay toâi naém laáy 2 tay chò ñeø xuoáng, toâi laáy chaân luoàn vaøo giöõa 2 baép ñuøi chò laøm chò khoâng kheùp ñuøi laïi ñöôïc luùc naøy döông vaät toâi tìm aâm ñaïo chò 1 caùch ñieân cuoàng, chò voäi naåy ngöôïc moâng maïnh leân laøm döông vaät toâi tuoät ra khoûi aâm ñaïo, ñaâm vaøo ñuøi vaøo haùng chò...Cuoái cuøng noù cuõng loït vaøo ñöôïc aâm ñaïo cuûa chò, toâi aán maïnh xuoáng & nhòp laøm chò keâu la thaát thanh vì ñau ñôùn, 1 caûm giaùc ñau ñôùn khoan khoaùi vì ñaõ ñöôïc muïc ñích laøm toâi nhòp caøng luùc caøng maïnh & maëc keä söï keâu reân thaûm thieát cuûa chò. Coù leõ ñaõ bôùt ñau neân chò thoâi khoâng daõy duïa nhöng thay vì reân ró vì sung söôùng nhö moïi hoâm thì hoâm nay chò raám röùt khoùc khieán toâi caûm thaáy chaïnh loøng & giôø ñaây khoâng theå döøng laïi ñöôïc nöõa neân toâi caøng nhòp maïnh lieân tuïc caøng luùc caøng nhanh. 1 caûm giaùc ñeâ meâ sung söôùng xen laãn ñau ñôùn ôû ñaàu döông vaät laøm cho tinh khí cuûa toâi baén xoái xaû vaøo aâm ñaïo cuûa chò. Sau khi ñaõ hieáp chò xong, chi ñaõ giaùng baït tay vaøo maù toâi laøm toâi say saåm caû maët maøy, ñaõ bieát toäi mình neân toâi im laëng cuùi ñaàu xuoáng maø khoâng coù phaûn öùng gì caû, 1 luùc sau toâi môùi kheû noùi: -Em xin loãi chò, luùc naõy vì noùng quaù em môùi ñaùnh traû laïi chò & vì muoán bieát söï khoaùi caûm cuûa vieäc hieáp daâm neân em môùi laøm nhö vaäy, chò tha loåi cho em nheù? - 18 -

Thaáy toâi ñaõ hoái haän vì nhöõng haønh ñoäng noâng noåi neân chò cuõng dòu gioïng xuoáng & oân toàn baûo toâi: -Thoâi em ruùt döông vaät ra ñi, lôõ laàn ñaàu chò tha cho em ñoù, laàn sau khoâng ñöôïc laøm hoãn nhö vaäy nöõa nghe khoâng? -Daï laàn sau em khoâng daùm laøm baäy nhö vaäy nöõa ñaâu. Sau khi ruùt döông vaät ra toâi thaáy ñaàu döông vaät raùt ñoû leân & xung quanh 2 meùp thòt aâm ñaïo laám taám maøu maùu ñoû pha laãn lôùp tinh khí maøu traéng ñuïc. Chò reân leân: -oâi,ñau quaù! Em laøm chò ñau quaù... Sau laàn cöôõng daâm ñoù. Chò beøn xin nghæ daïy nöõa thaùng ñeå veà queâ ngoaïi chò ôû Long Xuyeân chôi cho vôi noåi böïc doïc cuûa chò ñoái vôùi toâi,ñoàng thôøi cuõng chöõa trò caùi aâm ñaïo ñaùng thöông bò traày truïa sau 1 vuï cöôõng daâm. Do thôøi gian veà queâ cuûa chò khaù laâu, neân söï theøm muoán ñöôïc aùi aân cuûa toâi ngaøy caøng taêng leân maïnh. Nhöng may thay vaøo 1 buoåi saùng ñeïp trôøi Dung laïi ñeán thaêm chò toâi, vì chò ñaõ veà queâ neân toâi caàm chaân Dung ôû laïi chôi laâu hôn, qua 1 luùc troø chuyeän toâi boång hoûi Dung: -Dung coù thích khieâu vuõ khoâng? -Em thích laém,nhöng em khoâng bieát nhaûy vì khoâng coù ai höôùng daãn caû. Choäp laáy thôøi cô quyù baùu aáy toâi noùi: -Anh coù bieát nhaûy chuùt ít, neáu Dung khoâng töø choái anh seõ daïy cho Dung vaøi ñieäu nhaûy thoâng duïng. Thaáy trong nhaø vaéng veõ khoâng coù ai ngoaøi 2 ñöùa toâi, Dung vui veõ nhaän lôøi. Toâi vaøo phoøng nguû baät nhaïc leân töø chieác maùy KENWOOD, toâi baét ñaàu vaøo phaàn lyù thuyeát Baûn nhaïc naøy thuoäc ñieäu Slow, ñieäu naøy khoâng coù gì khoù caû: ngöôøi nhaûy chæ caàn ñi qua ñi laïi 1 caùch nheï nhaøng maø thoâi. Giaûng xong lyù thuyeát toâi naém tay Dung thöïc haønh, laø coâ gaùi trong traéng ñöông ñoä tuoåi daäy thì ñaày ngaây thô neân ñoâi tay Dung run raåy trong ñoâi tay ñaày kinh nghieäm cuûa toâi. Trong luùc nhaûy toâi duøng ñuøi mình coï nheø nheï vaøo caëp ñuøi troøn laüng & thon thaû cuûa Dung, sau 1 hoài coï saùt toâi thaáy ñuøi mình hôi öôn öôùt & thaáy Dung ñôø caû ngöôøi ra. Luùc naøy toâi daïn haún leân, oâm laáy Dung ghì nheï vaøo loøng mình, phaø hôi thôû mình vaøo gaùy Dung laøm Dung co ruùm ngöôøi laïi vì nhoät nhaït,toâi daïn dó hoân nheï vaøo coå & maù Dung, sau ñoù laø 1 nuï hoân chaùy boûng vaøo ñoâi moâi ñang run raåy cuûa Dung, vöøa nhaûy toâi vöøa dìu Dung laïi ñivaêng. Luùc naøy cô theå Dung noùng böøng nhö löûa, ñoâi maét nhung ñen huyeàn cuûa Dung nhaém nghieàn laïi, ñoâi moâi maáp maùy nhö muoán noùi 1 ñieàu gì nhöng khoâng thoát neân lôøi. Toâi ñaët Dung naèm ngöûa ra ñivaêng 1 caùch nheï nhaøng, toâi laàn tay côûi nuùt aùo treân ngöïc naøng, côûi ñeán ñaâu toâi hoân nheï ñeán ñoù. Dung khoâng coù 1 khaùng cöï naøo, toâi maïnh baïo côûi heát haøng nuùt aùo cuûa naøng. Trong phuùt choác boä ngöïc traéng noõn cuûa naøng hieän ra ñaäp vaøo maét toâi, kheû keùo nheï chieác nòt vuù ñang oâm laáy caëp vuù caêng cöùng cuûa Dung, caëp nhuõ hoa loä ra troâng thaät laø haáp daãn. Caëp vuù maøu traéng hoàng troøn - 19 -

tròa naåy nôû cuûa Dung caêng cöùng leân nhö 2 traùi cam non. Toâi duøng tay xoa nheï caëp vuù cuûa naøng & hoân leân ñaáy. Sau ñoù toâi duøng mieäng ngaäm laáy 1 beân vuù cuûa naøng & nuùt nheø nheï, tay toâi xoa nheï leân ñaàu vuù coøn laïi, laâu laâu toâi laïi nuùt maïnh vuù naøng 1 caùi ñoàng thôøi tay toâi cuõng aán maïnh vaøo vuù coøn laïi laøm naøng reân ræ vì sung söôùng, thaân theå naøng toûa ra 1 muøi thôm thaät ñaëc bieät, coù leõ ñaây laø muøi da thòt trinh nguyeân cuûa naøng, toâi thaáy hôi thôû naøng doàn daäp maét nhaém nghieàn & tay naøng baáu chaët laáy toâi. Luùc ñoù toâi keùo nheï quaàn naøng xuoáng, naøng môû maét kheû noùi: -Anh...anh thöông em...xin anh ñöøng haïi ñôøi em... Tieáng noùi naøng reân ræ & nöùc nôû laøm toâi chaïnh loøng, vaõ laïi toâi cuõng thaáy sôø sôï khi nghæ ñeán nhöõng haäu quaû tai haïi neáu aân aùi vôùi naøng. -Em ñöøng sôï, anh höùa seõ khoâng haïi ñôøi em ñaâu. Coù leõ ñaõ yeân taâm vì lôøi höùa cuûa toâi neân Dung khoâng khaùng cöï laïi khi toâi tuoät maïnh quaàn naøng xuoáng ñaàu goái. Caùi ñaàu tieân ñaäp vaøo maét toâi laø aâm ñaïo cuûa naøng, caùi aâm ñaïo cuûa tuoåi daäy thì môn môûn, löa thöa 1 ñaùm loâng ñen boùng moïc chung quanh aâm ñaïo cuûa Dung, 2 meùp thòt aâm ñaïo öôn öôùt & ñoû hoàng naèm kín ñaùo döôùi lôùp loâng ñoù laøm taêng theâm söï chuù yù & theøm thuoàng cuûa toâi, döông vaät toâi cöông cöùng leân laøm toâi thaáy khoù chòu, tuy vaäy toâi vaãn giöõ lôøi höùa vôùi Dung neân maëc keä söï khoù chòu aáy & côn duïc voïng ñieân cuoàng luùc naøy ñaõ leân tôùi toät ñoä. Toâi duøng tay vuoát leân xuoáng 1 caùch nheï nhaøng & ñeàu ñaën 2 beân aâm ñaïo cuûa Dung laøm Dung ñaäp tay xuoáng giöôøng lieân tuïc vì quaù söôùng. Coù leõ ñaây laø laàn ñaàu tieân tieáp xuùc vôùi nhöõng kích thích quaù maïnh neân nöôùc nhôøn cuûa Dung tuoân ra öôùt caû aâm ñaïo chaûy xuoáng caû ñivaêng. Toâi duøng löôõi lieám quanh aâm ñaïo laøm Dung ruøng mình maáy caùi, gai oác noåi leân khaép thaân theå, do nöôùc nhôøn töø aâm ñaïo tieát ra caøng luùc caøng nhieàu neân toâi coù theå caûm thaáy vò maën cuûa noù. Boång naøng duøng ñuøi keïp laáy ñaàu toâi ñoàng thôøi 2 tay Dung baáu chaët laáy ñaàu toâi nhaán xuoáng.Toâi voäi ñöa ñaàu vaøo saâu trong aâm ñaïo lieám qua lieám laïi ñöôïc 1 choác boång toâi nuùt maïnh laøm Dung ruøng mình maáy caùi lieàn & baét ñaàu xuaát tinh ra...1 thöù nöôùc maèn maën, nhôn nhôùt chaïy toït vaøo moàm toâi, luùc aáy vì quaù höùng neân toâi nuoát ngay vaøo buïng.Khi xuaát tinh xong Dung vaät ngöôøi xuoáng, hoån heån noùi: -OÂi! Em söôùng quaù anh ôi! Em caùm ôn anh vì anh ñaõ laøm cho em quaù söôùng... Toâi hoân nheï vaøo aâm ñaïo naøng vaø kheõû noùi: -Dung coù yeâu anh khoâng? -Em yeâu anh töø khi chuùng mình troø truyeän vôùi nhau laàn ñaàu cô. Sau khi maëc quaàn aùo xong, Dung ra veà vì sôï gia ñình troâng. Toâi tieãn Dung veà baèng 1 nuï hoân leân ñoâi moâi beù boûng ngaây thô cuûa naøng. Sau laàn laøm tình ñoù, naøng ngaøy naøo cuõng ñeán vôùi toâi ñeå taän höôûng nhöõng khoaùi laïc ñoù laøm cho 2 ñöùa toâi ngaøy caøng gaén chaët nhau hôn. Thôøi gian troâi qua nhanh tröôùc nhöõng nieàm haïnh phuùc cuûa 2 chuùng toâi. Hoâm nay vì baän aên gioå vôùi cha meï neân Dung khoâng theå ñeán ñöôïc, buoàn quaù toâi naèm daøi treân ñivaêng nghó ñeán naøng. Boãng 1 hoài chuoâng reo vang, toâi ngaïc nhieân khoâng

- 20 -

hieåu ai ñeán luùc naøy. Tuy vaäy toâi cuõng böôùc ra môû coång & voâ cuøng ngaïcnhieân khi thaáy chò toâi ñang ñöùng tröôùc coång, chò ñoùn toâi baèng 1 nuï cöôøi aâu yeám: -Hoåm raøy ôû nhaø coù gì laï khoâng em? Em coù khoûe & nhôù chò khoâng. Luùc naøy troâng chò maäp ra ñaáy. -Thoâi em phuï chò xaùch vali vaøo nhaø ñi, coù quaø cho em ñaáy. Vaâng lôøi chò toâi xaùch 2 vali naëng tróu vaøo nhaø. Sau khi keå cho toâi nghe nhöõng vui buoàn ôû vuøng queâ yeân tónh, chò vaøo phoøng nguû nghæ sau 1 chaëng ñöôøng daøi. Sau böûa côm chieàu toâi töùc toác chaïy ñeán nhaø Dung, noùi vôùi naøng sau naøy ñöøng ñeán nhaø chò Thaûo nöõa. Sau 1 luùc baøn baïc 2 ñöùa toâi quyeát ñònh chæ gaëp nhau vaøo toái thöù 7 & khi nghæ heø chuùng toâi cuøng ñi Nha Trang chôi ñeå cuøng nhau yeâu ñöông & laøm tình cho thoûa thích... Töø giaõ Dung toâi ñi thaúng 1 maïch veà nhaø, chò toâi ñang naèm xem baùo nghe toâi goïi chò chaïy ra môû coång & traùch yeâu toâi khi toâi vaøo nhaø: Gôùm, em ñi ñaâu laâu quaù vaäy laøm chò troâng hoaøi! Toâi & chò vaøo phoøng nguû, chò baät nhaïc & cuøng toâi nhaûy, caû 2 ñi ñieäu Slow chaäm raõi. Hoâm nay chò maëc chieác rope moûng troâng roõ caû da thòt, chieác coïocxeâ & slip ñöôïc moùc baèng tay raát kheùo leùo oâm khít laøm noåi leân caëp vuù caêng troøn & aâm ñaïo ñaõ laønh laën cuûa chò. Trong luùc nhaûy chò hoân hít, vuoát ve toâi laøm cho côn duïc voïng baáy laâu nay bò ñeø neùn giôø coù dòp buøng leân maïnh meõ. Toâi hoûi kheû: -Töø luùc chò ñi, em nhôù & theøm ñöôïc aùi aân vôùi chò quaù chöøng. Chò cuõng nhôù & muoán em laém chôù. Vaäy chò em mình cuøng chung yù nghó roài, mình ñöøng nhaûy ñaàm nöõa maø ñi nhaûy noïc ñi? Chò baät cöôøi & taùt yeâu leân maù toâi: -ÖØ ! nhaûy noïc thì nhaûy. Maø ai daïy em aên noùi nhö theá vaäy. -Em nghe tuïi baïn noù noùi neân em noùi laïi cho vui. Noùi xong toâi dìu chò laïi giöôøng & ñaët chò naèm xuoáng, toâi nhanh choùng côûi aùo quaàn mình ra ñoaïn quay sang côûi ñoà cho chò. Toâi aâu yeám vuoát ve caëp vuù caêng troøn cuûa chò & hoân leân ñoù...Sau 1 luùc laøm tình toâi ñònh aùi aân cuøng chò thì chò baûo toâi tuoät xuoáng ñaát, coøn chò thaû 2 chaân xuoáng ñaát, moâng chò ñaët ngang caïnh giöôøng coøn löng chò thì naèm treân giöôøng, 2 baép ñuøi traéng noõn cuûa chò banh daïng ra do vaäy aâm ñaïo chò nhoâ leân cöùng ngaét. Ñoâi maét chò nhaém nghieàn, ñoâi moâi chò heù môû run raåy chôø ñôïi. Thaáy theá toâi bieát mình phaûi laøm gì, toâi caàm laáy döông vaät ñuùt maïnh maïnh vaøo aâm ñaïo roài nhòp maïnh, döông vaät toâi chaïy nhanh & khuaát saâu trong aâm ñaïo, chò naåy ngöôïc leân & keâu leân voâ cuøng sung söôùng. -OÂi,söôùng quaù em ôi ! Nhòp nhanh maïnh,maïnh leân ñi.Chò van em...OÂi!ñaõ quaù. Toâi ra söùc nhòp tôùi taáp. Chò oâm chaët laáy toâi, vuoát ve taám löng traàn cuûa toâi, vuoát nheï 2 beân hoâng roài chò vuoát doïc xuoáng 2 beân coät soáng laøm toâi ñeâ meâ caû ngöôøi. Toâi nhòp maïnh hôn nöõa, cuoái cuøng tinh khí toâi baén aøo aït vaøo aâm ñaïo chò...Toâi ruùt döông vaät ra khoûi aâm ñaïo & thôû hoån heån, 1 caûm giaùc laâng laâng laøm toâi thích thuù say söa. Chò noùi:

- 21 -

-Em bieát khoâng kieåu aùi aân vöøa roài laø kieåu töïa caïnh giöôøng ñaáy. Kieåu aáy tuyeät laém vì noù laøm cho döông vaät coï xaùt vaøo aâm ñaïo thaät maïnh meõ, laøm cho caû 2 ñeàu söôùng, em coù thaáy theá khoâng. -Ñuùng, em thaáy kieåu naøy ñaõ hôn caùc kieåu khaùc nhieàu. Duøng khaên lau döông vaät & aâm ñaïo xong, 2 chò em toâi oâm aáp nhau maø troø truyeän, 1 luùc sau chò thoø tay caàm laáy döông toâi maø vuoát ve nöïng nòu, chò vuoát ve 2 hoøn daùi toâi laøm noù saêng cöùng laïi. Döông vaät toâi baét ñaàu cöông cöùng ngaét, luùc ñoù toâi oâm chaàm laáy chò vuoát ve hoân hít, toâi hoân laàn ñeán ñuøi chò & döøng laïi roài duøng löôõi lieám vaøo aâm ñaïo cuûa chò laøm nöôùc nhôøn ræ ra lieân tuïc & chò reân leân töøng chaäp vì quaù söôùng, thình lình chò duøng caëp ñuøi thon thaû keïp chaët laáy ñaàu toâi, 10 ngoùn tay thon thaû cuûa chò baáu chaët laáy ñaàu toâi & nhaán maïnh ñaàu toâi xuoáng aâm ñaïo cuûa chò, toaøn thaân chò run raåy leân töøng ñôït, chò hoån heån noùi: giôø. -Trôøi ôi söôùng quaù! Em haõy leo leân mình chò ñi...Mau leân ñi keûo chò xuaát tinh baây

Vöøa noùi chò vöøa naèm töïa vaøo thaønh giöôøng, 1 chaân chò buoâng thoûng xuoáng ñaát 1 beân moâng & löng chò coøn naèm treân giöôøng. Nghe chò reân ræ & caùch naèm kì laï aáy, toâi cuõng voäi vaøng boû 1 chaân xuoáng ñaát ñeå laøm ñieåm töïa & caàm döông vaät nheùt vaøo aâm ñaïo. Chò söôùng quaù neân ghì chaët laáy toâi, toâi nhòp caøng luùc caøng nhanh, chò boång voøng chaân ñang buoâng thoûng döôùi ñaát keïp chaët laáy löng toâi, döông vaät toâi naèm cöùng trong aâm ñaïo chò, toâi kheõ ruøng mình maáy caùi & 1 caûm giaùc laâng laâng khoan khoaùi laøm toâi thaáy thích thuù...Toâi baét ñaàu xuaát tinh... Khi chuøi döông vaät cho toâi xong, chò hoân nheï vaøo döông vaät toâi vôùi 1 neùt maët khieâu daâm ñaày thoûa maõn. Sau ñoù, 2 chò em toâi oâm laáy nhau & nguû 1 giaác nguû eâm ñeàm thoaûi maùi, trong khi thaân theå traàn truoàng khoâng 1 maûnh vaûi che thaân. Nhöõng buoåi giao hoan aùi aân cuûa chò em toâi cöù tuoân ra nhö thaùc ñoå & nhöõng luùc raûnh roåi nhôø chò maø toâi ñaõ coù theâm nhieàu kinh nghieäm veà ngheä thuaät laøm tình & aùi aân. Moãi buoåi saùng chò em toâi laïi chia tay nhau, chò ñi daïy coøn toâi ñi hoïc, tröa veà ñeán nhaø laø aùi aân,aên & nguû... Thôøi gian thaám thoaùt troâi qua, heø ñeán baùo hieäu söï chia tay vôùi thaày coâ, baïn beø, tröôøng lôùp ñaõ ñeán. Toâi thu doïn ñoà ñaïc vaøo va-li xong, töø giaõû chò toâi ñeå veà thaêm gia ñình. Giaây phuùt chia tay cuûa 2 chò em thaät laø caûm ñoäng, chò ngheïn ngaøo chuùc toâi: -Chuùc em ñi ñöôøng bình an nheù! Cho chò gôûi lôøi hoûi thaêm 2 baùc & nhôù vieát thö. Noùi xong chò duùi vaøo tay toâi 100 ngaøn, toâi khoâng laáy nhöng chò cöù duùi maõi laøm toâi khoâng theå naøo töø choái ñöôïc.Toâi noùi: Caùm ôn chò !Chò ôû laïi maïnh gioûi nheù, heát heø em laïi leân. Thoâi em ñi... Toâi sôï mình khoâng chòu noåi phuùt chia tay naøy neân toâi voäi böôùc nhanh leân xe. Taïm bieät chò!...

- 22 -

Sau khi taïm bieät coâ giaùo Thaûo veâ queâ,toâi chí thuù hoïc taäp .Ñoã kyø thi tuù taøi vaøo ñöôïc ñaïi hoïc Baùch Khoa. Leân thaønh phoá laøm thuû tuïc nhaäp hoïc, toâi tìm laïi nhaø chò nhöng chò ñaõ khoâng coøn ôû nôi cuõ nöõa. Toâi luûi thuûi veà phoøng troï. Ñeâm xa nhaø cöù ñi lang thang qua nhöõng con ñöôøng, quan saùt caùc caëp tình nhaân oâm aáp nhau khieán cho toâi nhôù laïi nhöõng aâân aiù maën noàng giöõa toâi vaø chò Thaûo. Döông vaät toâi cöông cöùng ngaét theøm ñöôïc vuoát ve chieàu chuoäng. Phoøng troï chæ coù toâi, Höng , Hoøa vaø Taâm.. Hoaø vaø Taâm ñaõ nguû, coøn Höng ñang oâm aáp boà noù laø Haèng. Leo leân giöôøng maéc voäi maáy moùc muøng toâi chui toït vaøo trong. Döôùi aùnh ñeøn lôø môø toâi thaáy Höng ñang maân meâ ngöïc Haèng,nhö bieát toâi doøm hai ngöôøi kheõ buoâng ra. Toâi nöùng quaù thoïc tay voâ quaàn maân meâ ñaàu döông vaät.,nhöng vöôùng víu quaù thaät khoù chòu neân toâi nheï côûi quaàn ra roài thuïc nheï . Trong nhöõng ngaøy xa chò, nhöõng luùc theøm ñuïÏ,toâi thöôøng töï thuû daâm nhö vaäy. Coù tieáng luïc ñuïc, Haèøng ra veà. Höng taét ñeøn, khoâng gian chìm trong im laëng. Ñang laâng laâng vôùi nhöõng khoaùi caûm boãng toâi giaät mình khi coù moät baøn tay moø vaøo ngöôøi toâi, ñuïng ngay vaøo döông vaät ñang chaûi nhôùt daàm deà. Toâi baät daäy hoûi "thaèng naøo vaäy?". "Tao ñaây",döôùi aùnh saùng lôø môø toâi nhaän ra Höng. "maày laøm gì kyø vaäy?". "Tao nöùng quaù maày ôi,tao vôùi maày ai cuõng theøm sao khoâng hôïp taùc hai ngöôøi thì seõ söôùng hôn coù phaûi khoâng?"Nghe noù noùi cuõng coù lyù, toâi gaät ñaàu"Qua giöôøng tao roäng hôn neø."toâi loø doø keùo caùi meàn ngang ngöôøi roài theo noù qua giöôøng noù. Trong lôøø môø toâi moø vaøo ngöôøi noù, laàn tay xuoáng haï boä,toâi chaïm tay vaøo cu noù, caùi cuûa noù cöùng ngaét nhöng cong queo trong töùc cöôøi laém. Ñieàu laøm toâi ngaïc nhieân laø phía treân döông vaät noù khoâng heà coù moät coïng loâng naøo caû. Toâi ñònh hoûi nhöng noù ñang lim dim maét moø maãm cu cuûa toâi. Noù vuoát nheï ñaàu döông vaät toâi xuoáng laøm lieân tuïc khieán cho toâi cheát lòm trong khoaùi caûm. Toâi caàm döông vaät noù laøm gioáng nhö vaäy.Ñöôïc moät laùt, noù ñeø toâi xuoáng giöôøng caàm döông vaät noù aán vaøo moâng toâi nhöng khoâng ñöôïc,toâi raëng maïng nhöng noù ñuùt voâ cuõng khoâng loït. Chaùn noù aán döông vaät noù vaøo döông vaät cuûa toâi. Hai chuùng toâi saøn qua saøn laïi, caàm döông vaät cuûa nhau maø thuïc maïnh. Laùt sau toâi vaø noù ñeàu xuaát tinh, toâi ruùt veà giöôøng vaø thieáp vaøo giaác nguû. Toâi giaät mình khi aùnh saùng choùi roïi vaøo giöôøng toâi maëc quaàn vaøo roài ñònh böôùc xuoáng giöôøng nhöng meät quaù neân toâi naèm naùn laïi.Trong phoøng khoâng coøn ai, coù leõ tuïi noù ñi hoïc caû roài. Beân kia hình nhö Höng vaãn coøn nguû. Ñöôïc moät laùt, Höng chui vaøo muøng toâi "Maày laøm thaät hay ñoù."Toâi mæm cöôøi "Nöùng quaù roài coù bieát gì ñaâu"Höng keùo meàm treân ngöôøi toâi ra roài moø tay voâ trong maân meâ döông vaät toâi. Khoâng bieát sao toâi khoâng choáng cöï gì cho ñeán khi döông vaät toâi cöông cöùng thì Höng côûi phaêng quaàn loùt loùt toâi ra roài duøng mieäng nuùt thaät maïnh, toâi khoâng ngôø noù laïi baïo gan ñeán nhö vaäy. Nhöng caûm giaùc thaät tuyeät khieán toâi raát khoaùi. Ñöôïc moät laùt toâi quay ngöôøi laïi moø tay xuoáng haï boä Höng naém laâyù döông vaät noù vuït maïnh. Noù khoaùi quaù neân ngöng buù cu toâi moät laùt. Toâi baûo: "Maày quay ngöôøi ñöa moâng veà phía tao, tao buù cu thöû xem". Höng lieàn - 23 -

quay ngöôøi laïi, noù khom ngöôøi cho döông vaät noù ngay mieäng toâi. Toâi keùo döông vaät noù, "Cu maày to thaät ñaáy Höng, ñaõ vaäy coøn cong nöõa, kieåu naøy ñuï gaùi töø phía sau ñaõ laém." Höng nhaû döông vaät toâi ra"Cu maøy cuõng to vaäy, loâng khoâng,ngöùa mieäng tao quaù, maày chôi chaéc eâm laém, em seõ tít" Sau ñoù tui vôùi noù buù cu nhau thaät ñaém ñuoái. Sau khi thoûa maõn toâi vaø Höng ra ngoaøi tìm caùch khoâi phuïc laïi söùc baèng caùch aên thaät nhieàu ñoà boå. Höng baûo toâi cuøng ñeán nhaø moät ngöôøi chò maø luoân theøm muoán noù maø noù chöa daùm vaøo giöôøng vôùi chò ta. Thaät laø moät cô hoäi ñeå toâi chæ daïy cho Höng nhöõng kyõ thuaät maø chò Thaûo ñaõ daïy toâi. Höng keùo toâi ñeán nhaø baø chò hoï, maø theo noù raát ham muoán laøm tình vôùi noù, ñaõ gôïi yù noù maáy laàn nhöng noù chöa daùm. Goõ cöûa caên bieät thöï khaù sang troïng, chuùng toâi ñöôïc ñöa vaøo caên phoøng sang troïng. Toâi giaät mình khi nhaän ra Hoàng, coâ nöõ sinh ngaøy tröôùc troâng thaät kieâu sa haáp daãn vaø gôïi caûm hôn. Hoàng nhaän ra toâi sau khi hoûi han vaø bieát lí do chuùng toâi ñeán ñaây, Hoàng möøng rôõ" Maáy böõa nay em ñoùi quaù ,theøm ñöôïc aên xuùc xích quaù." Toâi hieåu yù Hoàng neân côûi quaàn ra ñöa döông vaät yeåu xìu veà phía naøng "Xích xuùc ñaây, nhöng em phaûi vuoát ve vaø phaûi chieân cho noùng thì môùi aên ñöôïc". Hoàng khoaùi quaù,ñeø toâi xuoàng sofa maân meâ cu toâi. Toâi lim dim baûo Höng"Höng côûi quaàn aùo ra roài cuøng chôi vôùi anh cho vui."Höng giaät mình böøng tænh voäi côûi quaàn aùo ra traàn truoàng böôøc ñeán.Toâi ra daáu cho caäu ta côûi quaàn aùo Hoàng ra. Hai nam maø chôi moät nöõ, laøm sao ñaây khi Hoàng chæ coù moät loã. Toâi nhöôøng cho Huøng loã döôùi roài toâi tröôøn leân naèm treân cho Hoàng buù cu toâi. ......A.a..Chòt.chòt.a.......Toâi boùp maïnh vuù Hoàng, hai beân vuù caêng troøn nhö treâu gheïo toâi. ....Sau khi thoûa maõn,Höng naèm vaät ra thôû, toâi khoâng cho Hoàng buù nöõa maø chæ daäy cho Höng nhöõng kyõ thuaät trong vieäc laøm tình. Vöøa noùi toâi vöøa minh hoaït cho Höng xem nhöõng kieåu aân aùi noùng boûng. Khi toâi vöøa döùt lôøi, döông vaät toâi baén thaät maïnh. Toâi laû ngöôøi. Höng nhaøo tôùi Hoàng, thaät huøng huïc nhö toâi maáy naêm veà tröôùc. Ñeâm ñoù chuùng toâi thay phieân ñeø Hoàng ra maø ñuï...... Toái hoâm sau Hoàng ñeán tìm toâi. Phoøng ñang ñoâng ngöôøi toâi laïi bieát Hoàng raát thích ñöôïc aân aùi. Toâi baïo daïn gôïi yù "Caùc baïn hoâm nay chò Hoàng ñeán thaêm chuùng ta, Chuùng ta phaûi caùm ôn chò baèng baèng caùch naøo ñaây?" Höng buoät mieäng"Leân giöôøng",ñoàng thôøi haén ta côûi phaêng quaàn aùo ra roài ñeø Hoàng xuoáng laøm tình thaät say meâ. Toâi cuõng côûi aùo quaàn ra "Baïn naøo ngaïi thì coù bao cao su ôû tuû.Chuùng ta lôùn roài nhöõng vieäc nhö vaäy chuùng ta phaûi thöû chöù? Khoâng coù gì ngaïi ñaâu?" Hoøa ,Taâm thoaùng nhìn toâi ngaïi nguøng nhöng laùt sau thaáy toâi vaøo giöôøng vôùi Hoàng sau khi Huøng thoûa maõn thì cuõng côûi quaàn aùo ra. Toâi laïi thuyeát giaûng cho tuïi noù veà baøi hoïc chò Thaûo daïy.

- 24 -

Vaøi ngaøy sau Hoàng cho ngöôøi röôùc tui veà vaên phoøng cuûa naøng. ÔÛ ñoù toâi ñöôïc phuïc vuï nhö moät oâng hoaøng vôùi ñaày ñuû tieän nghi: hoà bôi, xoâng hôi, massage...vaø khoâng thieáu vieäc laøm tình thaät say ñaém vôùi caùc coâ em treû ñeïp xinh nhö moäng . Taøn cuoäc aùi aân, Hoàng ngoû yù muoán toâi veà laøm vieäc trong coâng ty coâ ta vôùi chöùc danh trôï lyù, löông cuõng khaù cao. Dó nhieân toâi chæ phaûi laøm vieäc khi maøn ñeâm buoâng xuoáng . Coâng vieäc cuûa toâi chæ laø leân giöôøng vaø leân giöôøng. Phuïc vuï cho caùc quyù baø soàn soàn cuõng vui khi thaáy mình ñöôïc naâng niu chieàu chuoäng. Ba thaùng sau, khi raû rôøi treân giöôøng vôùi Hoàng, toâi laïi ñöôïc naøng ruû reâ chuyeån sang phuïc vuï nhöõng ngöôøi ñoàng tính. Toái ñoù trong khi toâi ñang suy nghó mieân man thì thaèng Höng laïi moø tôùi . " Maáy thaùng nay khoâng thaáy ñeâm naøo maày ôû nhaø, coù phaûi ñi phuïc vuï cho eûm naøo phaûi khoâng?" Toâi quay qua mæm cöôøi "Thì nhö vaäy môùi coù tieàn ñoùng hoïc phí vaø aên xaøi chöù" "Coøn khoâng bieát ruû tao theo nöõa" "Thieät khoâng ñoù?" Toâi ngaïc nhieân nhìn noù doø hoûi. Höng thoïc tay voâ quaàn toâi, ñaùp nhoû "Thieät maø, maày ñi ñaâu tao theo ñoù, maày keâu tao laøm gì tao laøm ñoù. Baây giôø tao chaùn laém roài, Haèng laø ngöôøi thöù ba boû tao ra ñi" Höng ñaåy toâi naèm xuoàng, toâi buoâng xuoâi cho noù maëc söùc quaáy phaù. Hai tuaàn sau, toâi vaø Höng ruû reâ them nhöõng thaèng chung phoøng nhöng cuõng khoâng ñuû ngöôøi ñeå phuïc vuï. Ñoâi khi chuùng toâi phaûi naèm chung phoøng, phuïc vuï chæ 5 ngöôøi maø khaùch leân ñeán möôøi ngöôøi. Vaäy laø nhieàu khi klhaùch cuõng quay qua chôi vôùi khaùch. Laø nam vôùi nam neân chuùng tui naèm vôùi nhau khaù thoûa maùi vaø taïo ra nhöõng chieâu thöùc môùi laï. Cuoäc ñôøi cöù theá xoay voøng. Vaø ñeán nay, baûn thaân toâi maëc duø ñaõ 40 nhöng vaãn coøn ñuû" thanh xuaân" ñeå phuïc vuï cho quyù baø vaø quyù oâng. Keát cuoäc ra sau toâi cuõng khoâng bieát laøm sau coù theå vieát tieáp ñaây. Môøi quyù ñoïc giaû ñoaùn thöû xem????????

Heát

Phan Quoác Cöôøng

- 25 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful