KÕ ho¹ch chñ nhiÖm

Líp 11A10 N¨m häc 2006-2007 A. §Æc ®iÓm chung 1. Tæng sè: 43 em – Trong ®ã n÷ : 23 em 2. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm líp: - PhÇn lín c¸c em ngoan, ch¨m häc, cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp. - C¸c em ®Òu cã ý thøc cao trong viÖc thùc hiÖn c¸c néi quy cña Nhµ trêng vµ cña §oµn. - ChÊp hµnh tèt mäi néi quy nh: ®i häc ®óng giê, ra vµo líp ®óng hiÖu lÖnh trèng, ®ång phôc ®Çy ®ñ vµo c¸c ngµy quy ®Þnh. - VÖ sinh trùc nhËt sím, s¹ch sÏ. - Sinh ho¹t 15 phót ®Çu giê ®óng néi dung, nghiªm tóc. + Tån t¹i : - Mét sè Ýt häc sinh vÉn quªn mÆc ®ång phôc trong vµi buæi häc - SÜ sè häc sinh kh«ng æn ®Þnh. Sau khi líp ®· x©y dùng kh¸ tèt nÒ nÕp ®Çu n¨m häc , nhµ trêng chuyÓn 2 em häc sinh c¸ biÖt tõ 10B2( em TrÇn V¨n Léc vµ em NguyÔn Kh¸nh Hoµ), cïng víi 1 häc sinh lu ban ( em Lª §×nh HiÕu) vµo líp . Sau ®ã em TrÇn V¨n V¨n Léc l¹i nghØ häc. V× vËy GVCN vµ c¸n bé líp hÕt søc lo l¾ng vµ gÆp rÊt nhiÒukhã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh líp. 3. T×nh h×nh häc tËp: - C¸c em tù gi¸c, thùc hiÖn tèt viÖc häc bµi cò ë nhµ vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ. - Cã ®Çy ®ñ dông cô häc tËp nh s¸ch gi¸o khoa, vë ghi, vë bµi tËp, thíc,… - H¨ng say ph¸t biÓu vµ ghi chÐp bµi ë líp ®Çy ®ñ,nghiªm tóc. - NhiÒu giê häc ë sæ ®Çu bµi ®Òu ®¹t giê Tèt. + Tån t¹i: - Mét sè Ýt häc sinh cßn Ýt häc bµi cò, ý thøc tù lµm bµi tËp vÒ nhµ cha cao. 1

Tuy nhiªn vÉn cßn cã em cha hoµn thµnh c¸c kho¶n ®ãng nép g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c quyÕt to¸n + C¸c ho¹t ®éng kh¸c: .sù ®Þnh híng vµ t¹o ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cho con em m×nh .kh«ng nh÷ng thÕ c¸c em cßn ph¶i gióp gia ®×nh c¸c c«ng viÖc nhµ . *Khã kh¨n : MÆc dï ®· cã sù ®Þnh híng râ rµng song mét sè em ®Þnh híng theo khèi kh«ng ph¶I do nhu cÇu n¨ng lùc mµ do ch¹y theo nhu cÇu cña x· héi nhng b¶n th©n kiÕn thøc kh«ng ®¸p øng ®ù¬c theo khèi häc dÉn ®Õn tr×nh ®é nhËn thøc kh«ng ®ång ®Òu nhau . . §oµn tæ chøc. Theo chñ tr¬ng cña Bé gi¸o dôc &§µo t¹o th× n¨m häc 2006-2007 lµ n¨m ®Çu tiªn häc sinh häc theo tr¬ng tr×nh ph©n ban vµ c¶I c¸ch gi¸o dôc do ®ã c¸c bËc phô huynh ®· cã sù nghiªn cøu .cña trêng . 1. hiÖu qu¶.T×nh h×nh líp chñ nhiÖm Lµ mét tËp thÓ gåm 51 häc sinh míi ®îc thµnh lËp theo nhu cÇu ph©n khèi häc do ®ã cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh *ThuËn lîi :TÊt c¶ c¸c häc sinh trong líp ®Òu cã sù ®Þnh híng râ rµng trong häc tËp .c«ng viÖc ®ång ¸ng chiÕm nhiÒu thêi gian do ®ã thêi gian quan t©m ®Õn viÖc häc cña con em m×nh cßn h¹n chÕ . §iÓm ®Çu vµo cha cao . T×nh h×nh ®ãng nép vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c: + T×nh h×nh ®ãng nép: §a sè c¸c em ®· ®ãng nép ®Çy ®ñ. 2.Mét sè giê häc cßn bÞ xÕp lo¹i Kh¸ do 1 sè häc sinh thiÕu ý thøc häc tËp 4.dÌ rÆt trong quan hÖ b¹n bÌ.C¸n bé líp 2 . sù quan t©m cña c¸c bËc phô huynh cßn cã h¹n do chñ yÕu c¸c bËc phô huynh lµ nhµ n«ng .do vËy mµ c¸c em ®Òu cã sù phÊn ®Êu cao trong häc tËp vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c cña líp .Mét sè em vÉn cßn nãi chuyÖn riªng trong líp.®ång dÉn ®Õn thêi gian häc kh«ng nhiÒu Häc sinh tËp trung tõ nhiÒu x· .kh¶ n¨ng hoµ nhËp cña c¸c em cha cao do c¸c em míi vµo líp 10 tÝnh t×nh cßn nhót nh¸t . .Tham gia lao ®éng vÖ sinh theo kÕ ho¹ch cña nhµ trêng ®Çy ®ñ.Tham gia ®Çy ®ñ mäi ho¹t ®éng do nhµ trêng..

NguyÔn thÞ h¶I YÕn * Thèng kª häc sinh c¸c x· : + §ång phóc :9 + §ång viÖt :5 + §øc giang :13 + TiÕn dòng :6 + C¶nh thôy :1 + T m¹i :5 + ThÞ trÊn :6 + Th¾ng c¬ng : 1 + T©n liÔu :3 + Nham s¬n :0 + Yªn l :0 +Xu©n phó:2 * Tæng sè häc sinh :51 . 4.TrÇn thÞ HuyÒn 3.N÷ :21 3 . 1. • • Líp trëng :§Æng ®×nh §Õn BÝ th :Cao thÞ TiÕn Líp phã häc tËp :Ng« thÞ Hµ Líp phã v¨n thÓ : NguyÔn thÞ Xu©n Líp phã lao ®éng :NguyÔn v¨n S¸ng Tæ cê ®á :§ång thÞ Lan Tæ trëng c¸c tæ : 1. Lª thÞ §a 2.Lª thÞ Ng©n 4.MÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n trªn song GVCN cïng tËp thÓ líp ®· chän ra ®îc ®éi ngò c¸n bé líp cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. 5. 2. 3.Nam :30 .

Thèng kª m«n häc vµ c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M«n To¸n Lý Ho¸ Sinh Kü V¨n Sö ®Þa Gdcd Td TiÕng Tªn gi¸o viªn Ng« thanh thuû Lu thÞ huyÒn D¬ng v¨n nhiÖm NguyÔn thi hiªn NguyÔn thÞ tiÕp Nguþ thi b×nh TrÇn thÞ Thuû TrÇn thÞ TuyÕt 4 Thay ®æi Ghi chó .• §oµn viªn : 40 Trong ®ã : .Nam :20 * Häc sinh thuéc c¸c miÒn MiÒn nói:23 MiÒn xu«i:28 * Con chÝnh s¸ch :1(tb33%) * Con hé nghÌo :5 4 .N÷ :20 .

Giê truy bµi nghiªm tóc .kh«ng nãi chuyÖn riªng .vÖ sinh s¹ch sÏ 6.Gi÷ g×n tµi s¶n chung c¶nh quan cña nhµ trêng vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng XH 5 . Néi quy trêng häc 1. 12. Ph¶i c«ng minh .kh¸ch ®Õn trêng .®å dïng häc tËp cÇn thiÕt . 9. tÝch cùc ph¸t biÓu x©y dùng bµi .Cê ®á chem. 4.®Ó xe ®óng n¬I quy ®Þnh .trung thùc trong líp vµ trong thi cö.§Ó mò nãn gän gµng . 3.kh«ng ®ïa nghÞch . 10. 8.kh«ng ®i xe trong trêng . Trong líp trËt tù chó ý nghe gi¶ng.S¬ ®å líp häc Cöa líp → BGV 6.Gi÷ g×n vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ trêng . 2.ngêi trªn .Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ®ît thi ®ua cña nhµ trêng 11.Cã ®ñ tµi liÖu häc tËp .12 13 anh H®ng HnghiÖ p 5.c«ng b»ng. 5.Thùc hiÖn ®Çy ®ñ TD gi÷a giê theo t¸c phong qu©n sù ho¸.BiÕt kÝnh träng vµ chµo hái thÇy c« . 7.SGK.§i häc ®óng giê . §¶m b¶o tû lÖ häc chuyªn cÇn .

B¾c giang Lý lÞch häc sinh st t Hä ®Öm Tªn Ngµy sinh Chç ë hiÖn nay C N h ÷ Õ ® é m §V Hä tªn cha -nn Hä tªn mÑ -nn gc n 1 2 3 NguyÔn v¨n Ng« b¸ NguyÔn thÞ B×nh Cêng chinh 29/04/ 90 29/12/ 91 03/01/ Xãm chïa-td Xãm huyÖn -td CÇu ®êng6 * * * * N v¨n ch×-lr Ng« linh c¶nh-lr n.Bµi trõ c¸c tÖ n¹n v· héi 15.v¨n nam-lr N thÞ c¶nh n.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng .yªn dòng . 14.§øc giang.thÞ then-lr .13.Thùc hiÖn tèt an toµn giao th«ng .Ban ®¹i diÖn héi phô huynh häc sinh Héi trëng : Hµ v¨n §«ng Phô huynh em :Hµ v¨n Qu¶ng §Þa chØ:Hång giang .líp ®Ò ra 7.thÞ ngîi-lr N .

thÞ nhµn-lr ®Æng ®øc ngÇn-lr Ng«.thuý-lr Bïi thÞ bµy-lr N thÞ mai-lr ®µo thÞ v¹n-lr Nguþ thÞ hnglr Nguþ thÞ oanh Con Tb33% 860630 09159050 .hïng-lr ®ç v m¹nh-lr Ng« v¨ b¶y-lr D¬ng .v.v.t.hËulr Nguþ phan hïng Nguþ t«n bé-lr Vò thÞ nÒn-lr Phan .st t Hä ®Öm Tªn Ngµy sinh Chç ë hiÖn nay C N h ÷ Õ ® é * m §V Hä tªn cha -nn Hä tªn mÑ -nn gc n 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Lª thÞ Vò v¨n §Æng th¸I s¬n ®Æng ®×nh NguyÔn thÞ ®Æng thÞ Ng« thÞ ®ç thÞ Ng« v¨n D¬ng thÞ Nguþ phan Nguþ trung §a §øc §øc §Õn Giang Hµ Hµ Hµ Hµo Hång Hanh HiÕu 91 11/08/ 91 16/12/ 91 15/06/ 90 01/02/ 91 27/10/ 91 18/02/ 91 20/10/ 91 15/03/ 91 09/09/ 91 28/10/ 91 10/09/ 91 ®g Tk2-ttNeo Tk2-ttneo-yd Tk5-ttNeo Nam s¬n®p Hång giang®g T m¹i-tm ®«ng th¾ng-td LiÔu nham -tl Hoµng phóc®p Tiªn la-®g B¾c am-t m¹i B¾c am-tm 7 * * * Lª v biÓn-lr Vò trÝ th«nglr TrÇn t d¬ng-lr Lª thÞ dïng-lr * t b * * * * * * * * * * * * * Th©n thÞ T©m-cb ®Æng ®×nh TrÇn thÞ ®èc s¾m-lr n.®×nh t«n-lr n.

st t Hä ®Öm Tªn Ngµy sinh Chç ë hiÖn nay C N h ÷ Õ ® é m §V Hä tªn cha -nn Hä tªn mÑ -nn gc n 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 Lª minh Phßng v¨n TrÇn v¨n TrÇn thÞ ®ång thÞ ®µo thÞ Ph¹m thÞ Vò trÝ TriÖu v¨n TrÇn v¨n Phan thÞ TrÇn hoµi Lª thÞ Hoµng Huúnh huy HuyÒn Lan Linh Loan Long M¹nh minh Minh Nam Ng©n 02/05/ 91 26/03/ 91 25/01/ 91 25/10/ 91 03/10/ 91 26/08/ 91 05/05/ 91 09/08/ 91 28/12/ 91 03/06/ 90 29/08/ 91 03/02/ 91 01/04/ Xãm chïa-td Xãm buångtd Thanh v©n -®g CÇu ®êng -®g LiÔu nham – tl Xu©n ®«ng-xp CÇu ®êng -®g Cùu díi-®p ViÖt th¾ng®p Th«n thîng®v Xu©n ®«ng-xp Tk5-ttNeo CÇu ®êng8 * * * * * * * * * * * Phßng v håi-lr TrÇn v hïng-lr TrÇn h÷u ®Þnh-lr §ång v TuÊnlr §µo v¨n s¸nglr Ph¹m v tuyªnlr Vò trÝ triÖu-lr TriÖu v¨n kÝnh-lr TrÇn v ¸nh-lr Phan thÕ b×nh-lr Ph¹m.09866303 lr Vò thÞ t×nh N thÞ nhunglr TrÇn thÞ c¸m.862526 lr PhÝ thÞ hoµnlr N thÞ ®iÖp -lr * * Ph¹m thÞ t¸m.t.ly-c.862292 cb Ph¹m thÞ vô-lr * .09146300 lr Lª thÞ quynh.an * Lª v¨n ®øc-lr Phan thÞ n«ng-lr D¬ng thÞ huyÒn Hoµng t thiÖp-lr TrÇn thÞ thu.

t.thÞ b¶y-lr 765034 h n h n h n * * * * ®µo .kh¬ i-lr .t.t.t.h¹nh n.l©m-lr NguyÔn .bÝch ®µo-lr 862310 217944 * * * 9 * NguyÔn 217894 .mai-lr TrÇn c«ng ngä Vò trÝ cËn -lr N.v.h»ng-lr 09146271 N thÞ nói-lr L¬ng.v.st t Hä ®Öm Tªn Ngµy sinh Chç ë hiÖn nay C N h ÷ Õ ® é m §V Hä tªn cha -nn Hä tªn mÑ -nn gc n 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 NguyÔn kh¾c TrÇn v¨n Hµ v¨n Phan v¨n Ph¹m thÞ Lª thÞ NguyÔn v¨n TrÇn c«ng Vò trÝ NguyÔn v¨n NguyÔn v¨n Vò thÞ 91 ®g Nghiªm 16/01/ ViÖt th¾ng91 ®p Phïng 26/10/ xãm thîng 91 -®v Qu¶ng 12/09/ Hång giang91 ®g Quang 27/07/ B¾c s¬n90 ®p Quuún 30/06/ Th¾ng lîi h¹h 91 tc Quyªn 24/05/ Xãm må-®g 91 S¸ng 05/08/ CÇu bÕn 91 -®g S¬n 12/08/ Xãm nam 91 -®v T«n 04/11/ Cao ®ång91 ®p T©m 15/11/ Tk2-ttNeo 91 T©n 01/01/ CÇu c¶-§G 91 Th¬m 04/01/ Xãm bß -®g 91 * * * N kh¾c nghiÖp TrÇn v phó-lr Hµ v¨n ®«nglr Phan v¨n ®åilr Ph¹n v b¹n-lr Lª.v.t¸m-lr NguyÔn. t©n-lr Vò v¨n thËt-lr Lª thÞ tr¶i-lr Vò thÞ liÖu-lr NguyÔn thÞ lý-lr Lª thÞ th¶nhlr n.quang nghilr NguyÔn .

ch¸nh.TrÇn thÞ lr thuËn-lr ko TrÇn thÞ hiªnlr N v¨n thi-lr Hµ thÞ duyÖt.st t Hä ®Öm Tªn Ngµy sinh Chç ë hiÖn nay C N h ÷ Õ ® é m §V Hä tªn cha -nn Hä tªn mÑ -nn gc n 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 TrÇn thÞ TrÇn v¨n NguyÔn xu©n Cao thÞ Lu v¨n Nguþ thÞ phÝ quang Nguþ t«n ®ç v¨n NguyÔn thÞ NguyÔn thÞ h¶i Th¾m Tïng Tïng TiÕn TiÕn Trang Trung TuÊn TuyÒn Xu©n YÕn 17/03/ 91 26/12/ 91 16/03/ 91 10/10/ 91 16/07/ 91 17/02/ 91 09/07/ 91 28/08/ 91 20/12/ 91 27/06/ 91 16/06/ 91 Xãm nam -®v PhÊn l«i-ch ¬ng n Hoµng phóc®p Xãm trung -®v Xãm b¶y-ct B¾c am-tm LiÔu nhamtl B¾c am-tm Xãm må -®g Cao ®ång -®p Tk2-ttNeo * * * * TrÇn .217812 lr Cao b¸ hËu-lr Ph¹m.v.yªn mý 09155448 862174 KÕ ho¹ch cô thÓ tõng tuÇn 10 .v.t.t¬i-lr Lu v qu¸n-lr Hoµng t th¬m-lr Lu thÞ h¹nh-lr * * * * * Nguþ ngäc phïng phÝ quang ba-lr Nguþ t«n tuyªn ®ç v¨ thu-lr 861458 * h n * * * NguyÔn thÞ thªu Nguþ thÞ n¨m-lr ®µo thÞ huylr N v¨n ®oµn-lr Chu thÞ gi¸plr NguyÔn NguyÔn thÞ .

cê ®á . líp -sinh ho¹t líp vµo tiÕt thø 5 phã.tæ trëng.kû luËt Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®I th¨m trùc tiÕp gia ®×nh häc sinh -Lªn líp giê truy bµi -Gi¸o viªn lªn líp giê tuy -Nh¾c häc sinh ®ãng tiÒn bµi hoµn thµnh trong th¸ng 9 -KiÓm tra danh s¸ch häc -æn ®Þnh sÜ sè líp sinh ®ãng tiÒn -LËp danh s¸ch häc sinh -Mêi phô huynh cã con vi göi xe ph¹m quy chÕ ®Õn gÆp -GÆp gì phô huynh cã häc gi¸o viªn chñ nhiÖm sinh vi ph¹m -Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®i -Th¨m nhµ 3 häc sinh th¨m nhµ häc sinh -Lªn líp ®Çu giê truy -Gi¸o viªn lªn líp 11 .khen thëng . häc ngµy thø 7 sinh kho¸ xe) -th¨m nhµ 2 häc sinh -Gi¸o viªn sinh ho¹t nhËn xÐt chung .Th¸ng9 TuÇn 1 Néi dung c«ng viÖc BiÖn ph¸p KÕt qu¶ Rót kinh ghiÖm 2 3 -Khai gi¶ng n¨m häc míi -Gi¸o viªn chñ nhiÖm kÕt -æn ®Þnh tæ chøc líp hîp víi®oµn trêng yªu cÇu -gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c truy bµi näi dung trong ngµy khai -Hoµn thiÖn huy hiÖu vµ gi¶ng trang phôc ®oµn -Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng -Nh¾c nhë häc sinh ®I víi líp c¬ cÊu l¹i tæ chøc häc ®óng giê líp (BÇu líp trëng.tæng kÕt ®¸nh gi¸ u nhuËoc ®iÓm.

dông cô häc tËp -§éng viªn häc sinh hoµn thµnh c¸c kho¶n ®ãng gãp -Tæ chøc ®¹i héi chi ®oµn Sinh ho¹t thø 7 Th¨m nhµ 3 häc sinh -Gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê -KiÓm tra c¸c kho¶n ®ãng gãp cña häc sinh -Tæng kÕt th¸ng Xö lý häc sinh vi ph¹m kû luËt -KiÓm tra danh s¸ch thu tiÒn tõ kÕ to¸n -KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña häc sinh Híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ®¹i h«Þ chi ®oµn -Gi¸o viªn sinh ho¹t líp -Gi¸o viªn ®I th¨m nhµ häc sinh -Gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê .gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh -GÆp gì phô huynh häc sinh cã con vi ph¹m -Th¨m gia ®×nh phô huynh häc sinh 4 Th¸ng10 TuÇn 1 Néi dung c«ng viÖc -gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê truy bµi -Hoµn thiÖn huy hiÖu vµ trang phôc ®oµn -Nh¾c nhë häc sinh ®I häc ®óng giê -sinh ho¹t líp vµo tiÕt thø 5 BiÖn ph¸p -Gi¸o viªn chñ nhiÖm kÕt hîp víi®oµn trêng yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c näi dung trong ngµy khai gi¶ng -Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng víi líp c¬ cÊu l¹i tæ chøc 12 KÕt qu¶ Rót kinh ghiÖm .bµi.dù giê b×nh nhËt -Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞi s¸ch gi¸o khoa.

líp phã.dông cô -KiÓm tra ®å dïng häc tËp häc tËp cña häc sinh -§éng viªn häc sinh hoµn Híng dÉn häc sinh chuÈn thµnh c¸c kho¶n ®ãng bÞ ®¹i h«Þ chi ®oµn gãp -Gi¸o viªn sinh ho¹t líp -Tæ chøc ®¹i héi chi ®oµn -Gi¸o viªn ®I th¨m nhµ häc sinh Sinh ho¹t thø 7 13 .dù giê b×nh nhËt -KiÓm tra danh s¸ch thu -Nh¾c nhë häc sinh chuÈn tiÒn tõ kÕ to¸n bÞi s¸ch gi¸o khoa. häc sinh kho¸ xe) -Gi¸o viªn sinh ho¹t nhËn xÐt chung .tæ trëng.khen thëng .cê ®á .ngµy thø 7 -th¨m nhµ 2 häc sinh 2 3 líp (BÇu líp trëng.kû luËt Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®I th¨m trùc tiÕp gia ®×nh häc sinh -Lªn líp giê truy bµi -Gi¸o viªn lªn líp giê tuy -Nh¾c häc sinh ®ãng tiÒn bµi hoµn thµnh trong th¸ng 9 -KiÓm tra danh s¸ch häc -æn ®Þnh sÜ sè líp sinh ®ãng tiÒn -LËp danh s¸ch häc sinh -Mêi phô huynh cã con vi göi xe ph¹m quy chÕ ®Õn gÆp -GÆp gì phô huynh cã häc gi¸o viªn chñ nhiÖm sinh vi ph¹m -Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®i -Th¨m nhµ 3 häc sinh th¨m nhµ häc sinh -Lªn líp ®Çu giê truy -Gi¸o viªn lªn líp bµi.tæng kÕt ®¸nh gi¸ u nhuËoc ®iÓm.

4 Th¨m nhµ 3 häc sinh -Gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê -KiÓm tra c¸c kho¶n ®ãng gãp cña häc sinh -Tæng kÕt th¸ng Xö lý häc sinh vi ph¹m kû luËt -Gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê .gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh -GÆp gì phô huynh häc sinh cã con vi ph¹m -Th¨m gia ®×nh phô huynh häc sinh Th¸ng11 TuÇn 1 Néi dung c«ng viÖc -ph¸t ®éng thi ®ua chµo mõng ngµy 20-11 -lªn kÕ ho¹ch cô thÓ.giaoviÖc cho häc sinh -gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê truy bµi -Hoµn thiÖn huy hiÖu vµ trang phôc ®oµn -Nh¾c nhë häc sinh ®I häc ®óng giê BiÖn ph¸p -Gi¸o viªn chñ nhiÖm kÕt hîp víi®oµn trêng yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c näi dung trong ngµy khai gi¶ng -Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng víi líp c¬ cÊu l¹i tæ chøc líp (BÇu líp trëng.cê ®á . líp phã.tæ trëng. häc sinh kho¸ xe) 14 KÕt qu¶ Rót kinh ghiÖm .

2 3 4 -sinh ho¹t líp vµo tiÕt thø 5 -Gi¸o viªn sinh ho¹t nhËn ngµy thø 7 xÐt chung .kû luËt Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®I th¨m trùc tiÕp gia ®×nh häc sinh -Lªn líp giê truy bµi -Gi¸o viªn lªn líp giê tuy -Nh¾c häc sinh ®ãng tiÒn bµi hoµn thµnh trong th¸ng 9 -KiÓm tra danh s¸ch häc -æn ®Þnh sÜ sè líp sinh ®ãng tiÒn -LËp danh s¸ch häc sinh -Mêi phô huynh cã con vi göi xe ph¹m quy chÕ ®Õn gÆp -GÆp gì phô huynh cã häc gi¸o viªn chñ nhiÖm sinh vi ph¹m -Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®i -Th¨m nhµ 3 häc sinh th¨m nhµ häc sinh -Lªn líp ®Çu giê truy -Gi¸o viªn lªn líp bµi.khen thëng .dông cô -KiÓm tra ®å dïng häc tËp häc tËp cña häc sinh -§éng viªn häc sinh hoµn Híng dÉn häc sinh chuÈn thµnh c¸c kho¶n ®ãng bÞ ®¹i h«Þ chi ®oµn gãp -Gi¸o viªn sinh ho¹t líp -Tæ chøc ®¹i héi chi ®oµn -Gi¸o viªn ®I th¨m nhµ häc sinh Sinh ho¹t thø 7 Th¨m nhµ 3 häc sinh -Gi¸o viªn lªn líp ®Çu giê -Gi¸o viªn lªn líp ®Çu -KiÓm tra c¸c kho¶n ®ãng giê .dù giê b×nh nhËt -KiÓm tra danh s¸ch thu -Nh¾c nhë häc sinh chuÈn tiÒn tõ kÕ to¸n bÞi s¸ch gi¸o khoa.tæng kÕt -th¨m nhµ 2 häc sinh ®¸nh gi¸ u nhuËoc ®iÓm.gi¸o dôc ®¹o ®øc häc 15 .

gãp cña häc sinh -Tæng kÕt th¸ng Xö lý häc sinh vi ph¹m kû luËt sinh -GÆp gì phô huynh häc sinh cã con vi ph¹m -Th¨m gia ®×nh phô huynh häc sinh 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful