UBND TINH DII;:N BIEN SO XAY Dl/NG

S(\jS~HD-SXD

CONG HoA XA HOI eHU NGHiA VIJ~:TNAM DQel~p-Tl.rdo-H~nhphue

ote» Bien

Phl~, ngay08 tluingSniim

2007

HU'ONG DAN Cdng hie thi nghiem v~t Ii~u xay dl)'ng va k~t e~u, e~u ki~n eong trinh dam bao eh~t hrong trong qua trinh th .... hi~n e , DI}'an dAu tu' xay dl}'ng - Can elf vim Luat xay dung ngay 26/11/2003; - Can elf Nghj dinh s6 209/2004/ND-CP Quan ly chat hrong cong trinh xay dung; - Can ell' Ngh] dinh 16/2005/N8-CP Quan ly du an d~u tir xay dung cong trinh; ngay 16/1212004 cua Chinh phu v~
ngay 07/0212005

cua Chinh phu v~ ella Ch inh phu v~ v~ quan Iy du an

- Can elf Nghi dinh s6 I 1212006/ND-CP ngay 29/9/2006 sua doi, bo sung 1119t s6 di~Ll ella Nghj dinh s6 16/2005/Nf)-CP d~u tu xay dung cong trinh;

- Can ell' Thong tu s6 12/2005/TT - BXD ngay 15/7/2005 ella B9 Xay dung v~ HUOng d~n 1TI9ts6 n9i dung v~ Quan Iy chat luong cong trinh xay dung va di~u kien nang 11.Jella t6 clurc ca nhan trong hoat dong xay dung; e - Can cu vao Quyct dinh so 1412/QD-UB ngay 03/12/2004 ella UBND tinh Dicn Bien Quy dinh chirc nang nhiern vu va quyen han ella So' Xay dung; Sa Xay dung huong d~n cong tac ki~m tra thi nghiem vat lieu xay dung va e~u kien, k~t cau cong trinh darn bao chat hrong trong qua trinh thuc hien du an d~u tu xay dung cong trinh tren dia ban tinh Dien Bien nhu sau:
I. cAc QUY DINH CHUNG

- Cong tac ki~m tra thi nghiem chat hrong vat li~u xay dung va c~u kien, k~t cau cong trinh ap dung voi cac cong trinh xay dung dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy IQ'i,cong trinh ha tang ky thuat va cac cong trinh khac co lien quan d~n xay dung, - Cac co SO" san xLllit kinh doanh vat lieu xay dungtren dia ban tinh d@u phai co phieu chung nhan chat luong vat lieu xay dung theo tung 10 san pham va phai

M&u xi mang phai duoc d~ trong hop kin tranh nurrc. kSt cau mat duong.~~~ __ "" ""_""".~ """.n d€u phai l§.. cau kien cong trinh xay dung. L-.. V4T LI~U XAY 1. . Xi mang: nl/NG Tieu chuan ap dung: TCVN 6260-1995.cung cap phl~u nay eho nguoi mua. " . Vat ur. m6i m&u 20kg d~ lam thi nghiem.y 1kg. Miu xi mang phai duoc Ifry rai rae o' cac baa trong kho. THI NGHIEM CHAT LU'ONG . .. Trong thoi gian 60 ngay neu khong c6 khieu nai nao giua ben mua va ban xi rnang vb kSt qua thi nghiem thi phong thi nghiern la111 thu tuc huy bo mau luu. KlEM TRA. M6i 10 xi mang nho hun 40 t§. . tranh nhiet do cao va d~ noi kilo rao. vat lieu phuc vu cho cong trinh xay dung tnroc khi dua vao thi cong xay dung phai kiem tra thi nghiem cac chi tieu co ly thea quy dinh hien hanh. sa eho viec danh gia nghiem thu chat hrong va thanh quyet toan kh61 hrong xay l~p hoan Ngoai nhirng 1191dung quy dinh tai huong din nay can phai tuan theo nhirng guy dinh cua tieu chuan. thi nghiem lam co thanh. TCVN 2682-1999. k~t cau baa che.Cac phieu chung nhan chat luong cua nha san xufrt chi c6 y nghia cam ket bao hanh ch~t luong san pham ChLI' khong thay th~ ducc cac phieu thi nghiern V?t lieu hien truong do cac Nha thau xay dung t6 ChLI'C thuc hien. Khi bat d~u nhap xi mang v~ cong tnrong dai dien ben A. tnrong hop khong dam bao chat hrong Chu d~u tu phai yeu e~u Nha thau thi cong xay dung 10'. guy pham chuyen nganh v~ cong tac thi nghiern dam bao chat luong v@vat lieu xay dung va k~t cau. thi nghiern va bEW hanh san pham deu phai d@uphai twin theo cac noi dung huang din nay. kSt cfru nen mong.t khac. • .t hrong moi duoc sir dung van cong trinh xay dung.Tth ca efru kien. tranh cac hoa ch§.y 02 miu.. d@u phai phai thuc hien viec kiem tra.T~t ca cac 109-i vat tu. ket cau xay dung nlur: ket cau be tong c6t thep. vat lieu dam baa eh§.cau nen khi a~p dfrt cong trinh.-. ket. Cac yeu cau L~y m~u. .. ben B cung nhau l~y mau dong goi niem phong l~p bien ban Ifry m§u va giri dSn phong thi nghiem d~ lam thi nghiem. m6i bao l§. Lam thi nghiem 01 miu va 01 miu luu d~ d6i chung khi can thiSt. .' II. Moi mau thi nghiem phai lam it nhat 5 chi tieu guy dinh trong bang 1.. . k~t e~u gach da. .11 bo khong dua vao sir dung xay dung cong trinh. .

cat min nhu bang 2. 2700 2700 2700 2700 - .J -BAt d~u dong k€t (ketu khi tron voi nuoc) -K€t thuc dong k€t (k~ tir khi tron voi nuoc) Phut >45 >45 >45 >45 i Gi& <61115 <6h15 <10 <]0 i 4 1 D(i dinh on dinh the tich: xac P. . k b) B~ mat rieng (X3C dinh 15 15 12 12 thea PP Blaine) khong 1611 C1112!g ban Tho'i gian dong k~t .08111111hong Ian han. .5 3..Phibu thi nghiem hi din ell' db nghiern thu xi mang va thiet ke thanh phan pho! tron be tong va vira. cat nho.phap thea LeChatcelie han Ham JU'Q'ng kh611g Ian 111m ]0 10 10 10 5 Alhydricsulfuric lon hun khong % 3. 21 40 ]4 30 18 40 B(i nghiCn rn]n • 2 a) Phgn sot Iai tren sang' % 0.Cat xay dung duoc phan lam 04 Ioai nhu sau: Cat to.Sau 28 ngay ±8h Nimm2 N/mm2 16 30 I .Tieu chuan ap dung: TCVN 1770-1986.5 3.. Cat xay dung: .5 3.5 2..rp I ])CB30 PCB40 Gio·j han ben nen khong I nho hon . cat vim.Sau 3 ngay ±45' . Is~ I T Bam! 1 Ten chi tieu DO'n v] Xi mang pooc lang PC30 IlC40 Xi mang pooc lang h6n )H.

4 i Ham _...14ml11 i .-- -r+r- Cat11h6 1..5 mm I Mo dun 09 16"n 2 . hrong Mica 5 --- Ham luong chung bui. --.Phuong phap l~y mau nit thi nghiem: Cu 350m3 cat l~y 111(>t au thir (neu m kh6i hrong nho hon 350 m3 van phai 50kg.---_.-----""--. KSt qua thi nghiem cat Ia co so' d~ nghiem thu vat lieu cat va Ia can CLr thiet k~ thanh phan cap phoi be tong. -- . ]~y rai rae a nhi~u ]~y mot mau) voi kh&i IU'Q'ng khong nho hon vi tri khac nhau trong 111(>t bng cat cling loai. --'-------- Ten chi lieu Dun vi __~~_-. ---..---------..3 LO-2.--. ... Kg/m3 >1400 >1300 Luong lot sang O..-------+---+----+------I-----+-2. dong goi va l~p bien ban l~y mau.- I I I _) % <10 Cac loai mac <10 Mac toi 200 <20 Vira mac >75 <20 l I .7-1.. Da dam (soi) cac loai dung trong be tong: Tieu chuan lip dung: TCVN 1771-] 987. mang di thi nghiem.Bang2 -sT1l--'- Cat vira Cat to --_...---~ __ Nh6m cat --.. gop lai -va d tron deu._--I----~-.5-3. bun.0-2 >1200 Cat mjnJ -j I 0. 3.5 <5 Mau l be 0 tong >200 0 10 <1 <1 <3 V! C\lC 150-200 ! i a dang 5111111 % I I 2 _) i Ham tinh l I i ! thea kb6i luong khong duoc 16n han Ham hrong S03 guy d6i ! ! % % % 10 <1 <1 <3 Mau 2 .r-_----r----~--+------t-------+------+------+-------1 Khoi luong the tich xop . set % Mau 6 Helm luong phuong t~IPchat hfru co' thea Sful1 Mau chuan phap so mau khong han (Doi voi be tong mac 400 ham luong bui set khong Ion hon 1% khoi IUQ'l1g cua cat) .Yeu diu ve chat 1uong cat de che tao be tong tuan thu theo bang 3: Bang 3 I I STT I - I I i j I Cac chi tieu chat hrong Set va cac tap chat khac hrong hat sot sang Dan Mac <100 0 10 <1 <1. Ir: 4 • i I Cho phep SLrdung trong •.. ~---~~- I I be tong • Vu-a mac <75 . 4 ~ ...0 >1150 ~--.

-.J . da co' ]x2: co' hat nr ]0-20111m. da co' 2x4: d3'I10t nr 20-40mm.70111111.a) Da dam. b) Yeu cau co' 4x7: cohat tu 40.5x]: co' da hat tu 5-10m111.5((Dmin L9t sang (Ytl 0-10 I + Dmax) 40-70 90-]00 100 .------- .---'---~-.J Dmax 4 125 Dmax .. k9 thuat: co' da thanh phan hat nam trong duong bao cap .Thanh phan hat: 8bi voi cac pbbi duoc guy dinh nhu sau: (bang 3) Bang 4 STT I 12 ---' I Co' hat Dmin 0. --- --.-----~-.D9 nen dap trong xi lanh duoc guy dinh nhu sau (bang 5) BangS I D(J nen d~p 0' trang thai bao hoa nurrc eVo) Mae ella da dam Da tr~m tich Da phon xu§t xam nh~p va Da phun xuat ph un trao Den 9 L6n han 9 den 11 L611 han 1] den 13 L6n han ] 3 den 15 da bi~n chfit 1400 I Den 11 Lori han 11 den 13 L6n hon 13 den 15 L611 hon ] 5 den 20 Lon han 20 den 28 L6n hen 28 den 38 L6n hall 38 den 54 Ben 12 L6n han 12 aen I 6 L6n hon ] 6 den 20 L6n 110'11 I 1:200 1000 800 I ! 20 den 25 r--'--" 600 400 Lori han 25 den 34 Urn 11O'nIS den 20 - - 1-- 300 200 j' -j 1 L__ ____ . soi duoc phan thanh cac nhorn sau: Da co' 0.89 mai Bang 6 man trong tang quay cua da dam.. soi va soi dam duoc phan ra Jam 4 cap va guy dinh nhu sau (bang 6) ..

Cac chi tieu khac duoc xac dinh nhu sau (Bang 7) Bang 7 I I STT I i Chi tieu co'ly Q Yeucfiu i --] --TH--a--m-l-l-r -'n.l1 thai d~t % % % Co' ~_ <35 <10 <] Kh6ng dam hO'I1 : Ham hrong hat mern yeu va phong hoa 4 Ham luong S03 Ham hrong tap chit hiru :-___ I I i 5 So mau mau i IL___ __ i chufm _ J .--··T---- __ J .--~------- I IH phun xu~t biin eh§t va cac da tr5m S()i.) Mac cua I I da dam Ba trfim tich i L------f--- Cacbonat -.--j l .-'-' ..2-5-~----1 g _ f----' _l Ham 1u'Q'ng h<.-b-\1-j -s-et~~-----~--t--~~-o-IO~--I-------<-0-.. dong goi. la can CLI' d~ thiet ST T Cae chi tieu din thir DO'n vj ! J to20mm 2040mm 4070mm Tren 70mm I i I . Bang 7 Kh6i Im. mang di thi nghiem.~. lap bien ban lay mau.i ~--- I DC) mai mon eX.Phuong phap l~y m~u da dam (soi) thi nghiem: Cir 200m3 da l~y 01 mau thu (neu kh6i luong nho hun 200m3 v~n phai l~y 0 I m~u) voi kh6i luong moi m~u l~y thea bang 7. K~t qua thi nghiem da la co so' k~ thanh phan c~p phoi tr911 be tong.mg mfiu nho nh~t ella da dam (sol) din thi~t d~ tlni (kg) tuy theo co' hat (mm) ~Hlmrn a~nghiem thu vat lieu da. Lay rai rae 6 nhi§u vi tri khac nhau trong mot dong da cung loai.--~ ------.._--'1'-_. !.. gop lai tr911 d§u. I Den 30 Den 25 Den 20 LO'n hun 20 den 30 Lon hon 30 den 45 Lon hun 45 den 55 Urn hun 30 den 40 Lon hun 40 den 50 Lon hun 25 den 35 Lon hun 35 den 45 Lon hon 45 Mn-III ! i f- Mn-IV Lon hun 50\12n 60 d111 55 . siii dam ~ j i i tich khac -- 1\111-1 Mn-IJ .

._ I~I r _~_ ~j.0 30. TCVN 1655-1975. Thep xay dung clUQ'C san xuat boi nhieu nha san xuat co nhan hieu tren cay thep dam bao ch§t hrong nhu: Thep Thai Nguyen: 7 . + Thep thanh can nong TCVN 6283 ._..0 20.0 10.0 5.0 0.6 6.0 10.0 -l- ') ~---l the tieh kg kg kg kg kg 2..0 20.0 IJO' D9 mai mOB D9 chong va O?P Ham luong tap chat hiru cO' 12 LO 4.0 3.0 .25 0.5 6. thep la.0 10.0 605 30. + Thep cac bon can nong dung cho xay dung: TCVN 5709.5 5.0 10.0 10.5 30._..0 l.8 6.0 1.Tieu chu~n ap dung: + Thep tron can nong: TCVN 1651-1985. + Thep goc can nong: TCVN 1656-1985.8 6.0 30.Duong kinh 75111111.0 i I _i 5 6 111<\111 luong bui set hrorig hat thoi det 10. thep tarn .-. thep tron 06t can nong.0 1. Thep xay dl)'ng .0 0.h ut nuoc 8 I D(l l I 7 i Ihll11 Iuong hat mem yell I va phong h6a kg •kg 10.0 30.0 I 9 ) kg .0 2.0 10.) ~ 2. thep hinh.0 12. i 1]1 Duong kinh 150111111 kg kg kg 12. clnr 1: TCVN 1654-1975.0 10... lIS G 3112-1987.0 60..0 30. can nguoi. Kh6i hrongthe tich xop Thanh phan co hat 15.0 0. .0 1.I 997-] 999.---.~f~~~g-----' kg . 2001 . ------1--. + Thep t~m mong ]Q'P nha: TCVN 360] -1981.0 15. _L_.Thep xay dung co nhj~u loai: thep tron tron.5 5.0 15.5 - .25 1.5 30. TCGT 001- + Thep thanh can nong TCVN 6283-1997-1999."i [u'!n: __ 0. TCVN 1657-1993 + Thep chir C. ~J 0 6.~j 5.5 LO 2.0 15.---j: !(E{)i ju~m.0 20.0 5.0 30.5 15.I 993.5 5. ') _.0 5.0 2.0 Dr) nen Q?P trong xi lanh: .0 ~-__ .0 I Ibm --L I .0 10.0 10.--~---- ------.

.8m.000 vien gach l~y 0] mau thu gom 30 vien..5m-0.rng a) G~ch xfiy: Tieu chu§.. thep Vl~!-Han: VSP . m6i 10':11 I~y 03 thanh dai tu 0. thep Y: VIS. + Cuong 09 uon. M6i 16 nho hun 50. Cach xay d1.n ap dung TCVN 1450-1986. gioi han ben.u gach: ell'1116i 16 50.Cac chi tieu co Iy khi thi nghiem gach: + Cuong 09 nen. Khi ki~m tra. gach dac d~t set nung. thep gia cong./ / TISCO~ thep Vi~t-Uc: V-DC. duong kinh thirc cua cay thep duoc = 0. thep Viet-Sinh: Vi~tNSV. 10':1i: gach r6ng d~t set nung. + Kh6i luong thb tich.403 X -JQ (mm) b) Thi nghiem thep: . thep Hoa Phat: DANI.Cac ch~ tieu CO' Iy khi thi nghiem thep: + Gioi han chay. . . bao gorn t§t ca cac chung IO':1i c6t thep trong lo.. xu~t xu d~ thi cong xay dung cong trinh. TCVN 1451-1986.Lay m§.. + DQ gian dai. .000 vien xem nhu mot 16. Nghiem C~111 suodung cac 10?i thep khong 1'6 nguon gee. + U6n nguoi. nghiern thu thep phai chu y thep gia.Lay m~u va thi nghiem thep: Cu 1116i 16 thep co kh6i IUQ"ng 20 tan. thep nhai.n phai I~y 01 t6 mau). + Duong kinh thuc do. Gach xay dung trong cong trinh co nhi~ll db nghiem thu thep xay dung. gach. gach xi rnang. .Ket qua thi nghiem va ki~m tra thep la co so 5. a) Kiem tra duong kinh c6t thep bang each din trong IUQ"ng: Khi dua thep van suo dung can ki~m tra duong kinh thuc cua c6t thep nhu sau: dai ] m d~ can kiem tra trong IUQ"ng tinh bang cong thirc sau: Dth~'c cit 0 I dean thep Q (gam). can I~y 01 t6 m~u thir db kibm tra (neu nho hon 20 t~n v§. gach silicat . .

Thi nghiem ki~m tra cAu ki~n be tong.t~ nghiern thu. .:N.+ Hinh dang va kich thuoc. [1.15x15x 15cm. + f)&i vo: cac k~t cau dun chiec khac co kh6i luong it hun thi vln phai I§y q . + D6i voi be tong m6ng be may co kh6i luong d6 1611hun 50m:1 thi CLl" 0m] 5 3 l§y 01 t6 miu nhung van l<lymot t6 mau khi kh6i luong it hun 50m . Thi nghiem nen mau be tong 6' tu6i 28 ngay df xac dinh mac be tong (TCVN 3] 88-1993). MQt 10 nho hun 15. can bo ky thuat cua Chu d~u nr ky xac nhan tren tem va dan len mau ngay sau khi vua due mau be tong (khi be tong con trot). Kich thuoc vien mau 1Ox1Ox1OClTI. Ki~m tra cac chi tieu co Iy theo TCVN 6476-1999.cung lTIQtcho theo guy dinh cua TCVN 3105-]993. 20x20x20cm tuy thea kich thurrc 16n nh§t cua e6t lieu. S6 IUQ'ngt6 lTIaUduoc guy dinh thea khoi luong nhu sau: + D6i voi be tong khoi 16n: cir 500m3 liy 01 t6 mau khi kh6i luong be tong trong lTIQtkh6i d6 16n hun] OOOm}va cir 250m3 l§y 01 t6 m~u khi kh6i luong be tong trong 111Qt h6i d6 it hun 1000m3• k + 8&i voi cac m6ng 16n: cir 100m] be tong J§y 01 t& mau nhung khong it hon mot t6 miu cho ITIQtkh6i m6ng. dang ky chit luong gach. KIEM TRA CHAT LUONG CAU KII.000 vien xem nhu mot lo. g~ch be tong lat: Tieu chuan ap dung: TCVN 6476-1999. . nhung khi kb&i luong it hon thi van phai l§y mot t6 mau cho m6i loai cau kien. .K~t qua thi nghiem Is co so c.M .Trong qua trinh thi cong xay dung Call bo giam sat cua Chu d~u to' va can bo ky thuat thi cong cua nha th~u xay dung phai liy mau be tong tai hien tnrcng.Moi loai cau kien be tong phai uiy it nhat lTIQ1t6 mau g6m 03 vien mau duoc l§y cung lTIQtluc 0. THi NGHII. SEW cir 20m] l~y 01 t6 mau.000 vien l§y mot 16 mau gom 20 vien. . -+ Cac khuyet tat ngoai guano . ell' mot 10 15. KET CA U CONG TRiNH TAl HI$N TRUONG THl CONG XA Y DUNG 1. dam. (Lay mau be tong thea tieu ehuiin TCVN 4453-1995): . a) Phiro'ng phap due mfiu be tong thi nghiem... + D6i voi ket cau e§u khung CQt. mot to mau. b) Cach be tong tl)' chen.

xac dinh cuong 09 chat luong be tong (TCVN 3] 18-] 993) va su dung may sieu am c6t thep trong be tong (TCXD 240-2000). . . .@):11 • _~-i\h.:~~~._J' . ~:.~. Thi nghi9m ki~m tra cac l6'p k~t efiu ao du'o'ng trong xay dt}'ng du'o'ng ..SLl' dung may sieu a111 be tong (TCXD 225-1998).07cm. ailt thea tieu chuan o to. ~.Lay mau vira thea tieu chiuln TCVN 3 121-1993.A'J. .Thi nghiern kiem tra 09 chat o§m nen K cua cac J6'p ket cau ao duong thea tieN chuan 22TCN 333-06.. 4..07x7.Kich thuoc mau 4x4xl 6em hoac 7.Thi nghiem ki~m tra 00 dO chat dat. . Thong thuong dung 03 phuong phap thi nghiem o~ ki~m tra chit luong be tong cua d.~. Thi nghiem kiern tra dQ ch~t n~n d~t d~p. 09 tim 22TCN 02-71.Thi nuhiem k_i~mtra modul dan hoi thea tieu chuin 22CN 211-93. .·.Do de) phang mat duong bang thuoc 3m thea tieu chu~n 22TCN 16-79.K~t hQV sieu am va sung bat n~y (TCXD ] 7] -1980) • Ngoai ra con co th~ dung phirong phap khoan c~t be tong tai hien tnrong d~ thi nghiern danh gia. 2.__'..Ki2m tra theo tieu chuan TCVN 4447-87. ..Ki~m tra sire chiu tal CBR thea tieu chuan 22TCN 332-06. . ~~.. '. . cir 200m:l l§y 01 t6 mau nhung neu kh6i hrong be tong it hon 200m:l thi van phai l§y 11191 t6 mau. _. .Ki~m tra thii§t k~ thanh phan vfra..-_.M6i hang muc cong viec xay trat cong trinh nghiem thu J§y it nhat 01 nh6111 mau. 3..lt dirong 0 to.-..:.~. . .Kiem tra SLI'C chiu tai n~n CBR thea tieu chuin 22TCN 332-06. dQ eh~t ella die lop mongo . mi. b) Phiro'ng phap thi nghiern trt}'c ti~p tren cfiu ki~n./ -t D6i voi be tong nen.~: •• . zwtt7lwii..~-rm? . duorig bang san bay".SLI' dung sung bat nay (TCXDVN 162-2004). 22TCN 346-06 va 22TCN 211-93...i. . dung trong. In .. k~t cau tai cong trinh 1<1: . .u kien.".. Thi nghi~m ki~m tra vira xfiy trat cac c~u ki~n .07x7.

. Thi nghi~m ki~m tra m~t Quo'ng be tOng nhua.Xac dinh modul dan hdi E nen dtrong thea tieu chuan 22TCN 2] 1-93. m~t Quo'ng lang n h l)'a.D6i voi mat duong lang nhua cu 500m2 duong kiSm tra 01 l&n va tren toan tuyen.Ki~111tra ch~t.Khoan mXu be tong nhua d~ kiern tra chieu day va ch~t luong. cac Chu o§.D6i VO'l mat duong be tong nhua cir nho han 500m2 met duong khoan 01 di~111tai vet xe chay.D6i voi mong cap phoi da dam viec thf nghiem kiem tra thea tieu chuan 22TCN 334-06.. kiern dinh. . .u tu. . THE 1. tlnrc hien cong tac kiem tra. Thi nghi~m ki~m tra chBng set cho cac cong trinh xay dl)'ng Ch6ng set cac cong trinh xay dung phai ClLJ'qC thi nghiem kiem 00 dien tro' suat d~t va diet: tro cua bQ phan n6i d~t chong set lam co so cho nghiern thu phan chong set cong trinh. Thi nghiem do dien tro su~t d~t va dien tro cua bo phan noi d~t chong set thuc hien thea tieu chuan TCXD 46-1984. HI. 11 . TRAeH NHI~M CVA cAe cHi. tren toan tuyen. Tir 500md dSn 1000md do rnodul dan h6i tai 20 di@m va do .Ki~m tra chat hrongnhuatheo tieu chuan 22TCN 279-01 . 6. .Xac dinh modul dan h6i E chung ella ao duong bang ckn Belkenman tieu chuan 22TCN 251-98. k~t cau cong trinh dam baa ch~t luong trong qua trinh thi cong xay dung cong trinh. thi nghiern vat Iieu xay dung va cac C~LI kien. Cac co quan quan QLDA ]y eh~t luong cong trinh xay dung. . . thea .Do 09 phAng mat duong bang thuoc 3m thea tieu chuan 22TCN 16-79.Cir I000m2 do it nhat 03 di~111 do tren roan tuyen.Ki~m tra dQ nham mat duong bang phuong phap rAc cat theo tieu chuan 22TCN 278-0] . Ban t6 chirc hirong dan. Ki~m tra ham hrong nhua m~t duong. . va 5. 259-98 va 22TCN • . .lU'q~g v~t lieu theo tieu chuan 22TCN 171-0 I .

/.Cac dan vi tu vfrn tren dia ban tinh.LUll Hoang Van Minh YP. GIAM DOC . cau kien ella cong trinh thu va thanh quyet toan cong xay dung thea quy dinh lam co so eho viec nghiem trinh. I') . Chu a~u tu va cac co quan cap phat. Trong qua trinh thuc hien huang d§n nay. Cac Nha th§u thi cong xay dung phai thirc hien cac thi nghiem dam bao chat luong chung nhan ella vat lieu xay dung va cac ket cau.. . .Cac Chu dilu nr tren dia ban tinh: ~ C~1c phong 1--10 l~ng kinh t~ huyen. thanh pho. thanh hien viec thanh irng quyet toan cong trinh chi thuc cac tai lieu chirng nhan eh§t quyet toan cong trinh cho cac nha thau thi cong xay dung khi Clap thu co h6 so nghiem a§y au cac phieu thi nghiem.LJBND cac huyen. .gia.UB. . No'i nhiin: . . . I uong cong trinh thea quy djnh./ 3. 4.\JD tinh (bao cao).Cac Ban QLDA tren dia ban t111h. co gi vuong m~e d~ nghi phan anh v~ So' Xay dung d~ huong d~ln.CacS6' co chuyen nganh xay dung. thanh pho: .' . thi xa.Cac phong Quan 1)1 do thi thi xa..Lanh Q1ilO Sa. dap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful