Gi¸o ¸n líp 9 ngµy so¹n :23/8/2007 ngµy gi¶ng:24/8/2007

tiÕt1. - môc tiªu ,néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 9(tãm t¾t) - ®h®n: «N tËp hîp hµng däc ,dãng hµng ,®iÓm sè (tõ 1 ®Õn hÕt vµ 12,1 - 2 ®Õn hÕt ); ®øng nghiªm ®øng nghØ ,quay ph¶i quay tr¸i quay d¨ng sau;tËp hîp hµng ngang ,dãng hµng ,®iÓm sè ,dµn hang ngang ,dån hµng; ®éi h×nh 0-2-4. I/Môc tiªu: - Nh»m gióp HS biÕt ®îc môc tiªu néi dung cña ch¬ng trinh thÓ dôc 8.YC HS n¾m ®îc môc tiªu ch¬ng tr×nh ®Ó cã kÕ ho¹ch cho b¶n th©n. - tiÕp tôc «n tËp §H§N ë líp 8: yªu cÇu : HS n¾m ®îc kÜ thuËt ®éng t¸c vµ cã t¸c phong nhanh nhÑn. II/ §ia ®iÓm ,phîng tiÖn : - §Þa ®iÓm :S©n tËp - PhÊn b¶ng ,gi¸o ¸n . III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung tg ph¬ng ph¸p lªn líp 1/ PhÇn më ®Çu. 4- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè. 5phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi khiÓn líp chóc gi¸o viªn häc . kháe. - Khëi ®éng: €(GV) €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp €€€€€€€ + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, ch¹y €€€€€€€ ®¹p sau. €€€€€€€ + thùc hiÖn ®éng t¸c hai tay chèng - Tõ ®éi h×nh hµng ngang h«ng ®øng lªn ngåi xuèng . cho quay trë thµnh 4 hµng däc ®Ó khëi ®éng. - Tõ ®äi h×nh hµng däc cho quay thµnh hµng ngang kiÓm tra bµi cò €(GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV gi¶ng gi¶i häc sinh chó ý nghe gi¶ng. - GV ®a c©u hái häc sinh th¶o luËn theo nhãm. - ? Em h·y cho biÕt ë líp 8 c¸c em ®· ®îc häc nh÷ng môc tiªu nµo? - GV cho HS mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó th¶o luËn . - Gäi tõng nhãm tr¶ lêi. - GV chèt l¹i nh÷ng ý ®óng häc sinh ghi vµo vë.

2/ PhÇn c¬ b¶n. a/ Môc tiªu néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc 9. * môc tiªu: - BiÕt ®îc mét sè kiÕn thøc kÜ n¨ng c¬ b¶n®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc kháe,n©ng cao thÓ lùc. - Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh ,t¸c phong nhanh nhÑn ,thãi quen tù gi¸c tËp luyÖn TDTT,gi÷ g×n vÖ sinh. - Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc,®¹t tiªu chuÈn RLTT ,vµ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña b¶n th©n vÒ TDTT. - BiÕt vËn dông ë møc nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ ngoµi trêng .

20-30p 6phót

1

4phót - GV ®a c©u hái HS suy nghÜ tr¶ lêi. -? ë néi dung ch¬ng trinh líp 8 c¸c em ®· ®îc häc ,gåm cã mÊy néi dung? ®ã lµ nh÷ng néi dung g×? - GV gäi mét sè häc sinh tr¶ lêi. - GV ghi l¹i nh÷ng ý ®óng ®Ó HS ghi vµo vë.

* Néi dung : 1/lý thuyÕt 2/ §H§N 3/ Bµi TD ph¸t triÓn chung. 4/ Ch¹y cù ly ng¾n. 5/ Ch¹y bÒn. 6/ Nh¶y cao. 7/ Nh¶y xa. 8/ NÐm bãng. 9/ M«n TTTC. 10/ «n tËp kiÓm tra cuèi k× vµ cuèi n¨m häc. 11/ kiÓm tra TCRLTT. b/ §H§N: ¤n tËp hîp hµng däc,dãng hµng ,®iÓm sè (tõ 1 ®Õn hÕt vµ 12,1 - 2 ®Õn hÕt ); ®øng nghiªm ®øng nghØ ,quay ph¶i quay tr¸i quay ®¨ng sau;tËp hîp hµng ngang ,dãng hµng ,®iÓm sè ,dµn hang ngang ,dån hµng; ®éi h×nh 0-2-4.

20phót €(GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV phæ biÕn tõng néi dung «n luyÖn cho HS. - GV chia nhãm cho HS «n luyÖn . - GV quan s¸t söa sai cho HS. tæ 1 tæ 2 tæ 3 tæ 4

*TËp hîp hµng däc: - KhÈu lÖng :"thµnh 1 (2,3,4 ...)hµng däc...tËp hîp!". tríc khi ph¸t khÈu lÖnh ngêi chØ huy thæi méy håi cßi thËt dµivµ h« "toµn líp Chó ý !"®Ó cho HS l¨ng nghe khÈu lÖnh. - §éng t¸c :tæ trëng tæ 1 ®i nhanh vÒ phÝa ®èi diÖn vµ c¸ch chØ huy kho¶ng 0,8-1m c¸c thanh viªn cña tæ 1 lÇn lît ®øng ®¨ng sau tæ trëng cña m×nhtõ thÊp ®Õn cao,c¸c tæ trëng tæ 2,3,4... lÇn lît ®øng bªn tr¸i tæ trëng tæ1ngêi nä c¸ch nhêi kia 0,2mc¸c tæ viªn l©ng lît ®wngs ®ang sau tæ trëng cña minh,ngêi kia 0,6m. *Dãng hµng: - KhÈu lÖnh:" nh×n tríc... th¼ng!". - §éng t¸c :c¸c tæ trëng nhanh chãng ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch hµng ngang , sau ®ã ®øng ngay ng¾n ®Ó lam chuÈn .trong tõng tæ em ®øng sau nhin g¸y em ®øng tríc dãng hµng,vµ

2

liÕc b¹n bªn ph¶i ®Î dãng hµng ngang cho th¼ vµ ®óng kho¶ng c¸ch . < Chó ý khong gi¬ tay> - KhÈu lÖnh " th«i!". - §éng t¸c :tÊt c¶ häc sinh ®øng nghiªm. * §iÓm sè:tõ 1®Õn hÕt: - KhÈu lÖnh:"tõng tæ ( hoÆc c¶ líp ),tõ 1 ®Õn hÕt .. ®iÓm sè!". - §éng t¸c :nÕu khÈu lÖng tõng tæ ®iÓm sè th× tÊt c¶ c¸c tæ cïng ®Óm sè, nÕu khÈu lÖnh lµ c¶ líp th× tæ trëng tæ 1 ®iÓm sè sau ®ã ®Õn c¸c tæ viªn cña t«1,.em cuèi cïng cña cÊc hang sÏ h« to hÕt ®Ó c¸c tæ trëng ®Çu hµng biÕt ®Ó tiÕp tôc ®iÓm sè cho ®óng . * §iÓm sè theo chu k× 1-2,1-2 ...®Õn hÕt. - khÈu lÖnh:"tõng tæ (ho¹c c¶ líp ), theo 1-2,1-2...®iÓm sè!". - §éng t¸c ;sau khÈu lÖnh tõng tæ ho¹c c¶ líp lÇn lît ®iÓm sè em sè 1 ®iÓm sè 1 ,em sè 2 ®iÓm sè 2,em sè 3 ®iÓm sè 1em sè 4 ®iÓm sè 2 vµ cø nh v¹y cho ®Õn hÕt tæ vµ c¶ líp,em cuèi cïng cña mèi tá ho¹c mèi hang sÏ h« hÕt . *§øng nghiªm ,®øng nghØ: - KhÈu lÖnh :"nghiªm!". - §éng t¸c :ngêi ®øng th¼ng ngay ng¾n ,m¾t nh×n th¼ngvÒ tríc ,ngùc ìn c¨ng,hai tay duÊi th¨ng theo hai bªn ®ïi,hai bµn ch©n chÕch h×nh ch÷ v. - KhÈu lÖnh :"nghØ"!. - Toµn th©n h¬i chung l¹i ®ång thêi dån träng t©m vao mét ch©n ,ch©n kia h¬i co gèi,ngêi th¶ láng ,hai t©y bu«ng tù nhiªn. <Chó ý kh«ng ®øng mét ch©n vÒ tríc>. *Quay ph¶i, quay tr¸i: - KhÈu lÖnh :bªn ph¶i (ho¹c bªn tr¸i)...quay!". - KhÈu lÖnh :khi quay bªn ph¶i, lÊy gãt ch©n ph¶i lam trô vµ nöa bµn tr©n tr¸i lam ®iÓm ®íquay ngêi sang ph¶i 90®éhai tay ¸p nhÑ vao hai bªn ®ïi, xoay song ®a bµn ch©n tr¸i vÒ víi ch©n ph¶i thanh t thÕ ®ng nghiªm.khi quay sang tr¸i thi quay ngîc l¹i. * Quay ®¨ng sau:

3

-KhÈu lÖnh :"®»ng sau quay!". - §éng t¸c: lÊy gãt ch©n ph¶i lam trô vµ mòi bµn ch©n tr¸i lam ®iÓm ®ì quay ngêi qua ph¶i mét gãc 180 ®é sau ®ã rót ch©n tr¸i vÒ víi ch©n ph¶i vÒ t thÕ ®øng nghiªm. - TËp hîp hµng ngang: +KhÈu lÖnh:"thµnh 1(2,3,4,...hµng ngang..tËp hîp!". + §éng t¸c: sau khÈu lÖnh chØ huy ®øng ngay ng¾n ®a tay tr¸i sang ngang .Tæ trëng tæ 1 ®øng s¸t vai ph¶i vµo ngãn tay chØ híng cña ngêi chØ huy .Tæ trëng 2,3,4, ...lÇn lît ®øng sau tæ trëng tæ 1 t¹o thanghmét hµng däc,ngêi nä c¸ch ngê kia 0,6m.c¸c thµnh viªn cña cac tæ ,lÇn lît tËp hîp phia bªn tr¸i tæ tr¬ng tæ m×nh ,ngêi nä c¸ch ngêi kia 0,2m. + KhÈu lÖnh :"nh×n ph¶i( tr¸i ).... th¼ng!". + §éng t¸c :ttæ trëng tæ 1 ®øng nghiªm lµm chuÈn ,c¸c thµnh viªn cña tæ 1 quay ®Çu chÕch sang ph¶i (tr¸i) ,liÕc nh×n ®Î dãng hµng cho th¼n ,®øng kho¶ng c¸ch .thµnh viªn cña tæ ,2,3,4,...kh«ng quay ®Çu chªcha sang ph¶inh t«e 1 mµ liÕc nh×n vÒ phia tæ trëng vµ c¸c b¹n ®øng bªn ph¶i m×nh ®Ó ®ãng hµng cho th¼ng ,sau ®ã l¹i nhin b¹n ®øng tríc ®Î dãng hµng däc cho th¼ng + KhÈu lÖnh :"th«i!". + §éng t¸c :c¸c thµnh viªn cña tæ 1 quay mÆt th¼ng vÒ tríc ,TÊt c¶ ®øng nghiªm . +KhÈu lÖnh :"tõng tæ ( ho¹c c¶ líp) tõ 1 ®Õn hÕt ( ho¹c theo 12,1-2)...®iÓm sè!". + §éng t¸c : sau khÈu lÖnh ,®ång lo¹t tõng tæ ho¹c lÇn lît tõ tæ 1 b¾t ®Çu ®iÓm sè khi ®iÓm sè tõng em quay mÆt sang tr¸i h« to sè cña m×nh sau ®ã l¹i quay l¹i nh×n phÜa tríc. * Dµn hµng ,Dån hµng ngang: - Dµn hµng: + KhÈu lÖnh :"Em a lam chuÈn c¸ch mét c¸nh (s¶i) tay...dµn hµng!". + §éng t¸c :khi chØ huy chØ ®Þnh häc sinh nµo ®ã lµm chuÈn HS nay ®øng ngay ng¾n ,gi¬ tay lªn cao ®ång th¬i h« to "cã !" ®Ó c¸c ban nhËn biÕt sau ®ã tïy vµo khÈu lÖnh vµ vÞ chÝ ®øng

4

cña m×nh,mµ gi¬ tay ph¶i ho¹c tr¸i ,ho¸c c¨ hai tay sang ngang, nh÷ng em ®øng c¹nh ngêi lµm chuÈn võa di chuyÓn võa dang tay sang ngangchØnh hang theo ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ,nhng em ®ng hµng phÜa sau kh«ng cÇn gi¬ tay dµn hµng mµ nh×n b¹n ®øng tríc ®Ó dãng hµng däc cho ®óng kho¶ng c¸ch (0,6m) vµ dãng hµng ngang cho th¼ng. + KhÈu lÖnh :" Em a lµm chuÈn cù li mét c¸nh ( s¶i ) tay...gi·n hµng !". + §éng t¸c :c¸c hµng phÜa sau ®øng gi·n cachs víi hµng tríc mét c¸ch (s¶i) tay. + KhÈu lÖnh :" th«i ". + §éng t¸c : HS bu«ng tay xuèng vÒ t thÕ ®øng nghiªm. - Dån hµng: + KhÈu lÖnh :Em A lµm chuÈn ( HS Avµ gi¬ tay vµ h« "cã") ...Dån hµng . + §éng t¸c : khi ®ång hµng ,cÇn c huyÓn dÞch dµn sang ngang vÒ phÜa ngêi lam chuÈn,råi ®øng l¹i ,dãng cho th¼ng hang ngang(c¸ch b¹n 0,2m ho¹c mét khuyñ tay ),nh÷ng hang phÜa sau dãng hµng ngang vµ hµng däc ( c¸ch b¹n 0,6m ) , cho th¼ng. - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4. ChuyÓn ®éi h×nh 0-2-4 cã thÓ b»ng hµng ngang ,hµng däc. + ChuÈn bÞ: tËp hîp HS theo hµng däc ho¹c hang ngang,dãng hµng vµ ®iÓm sè 0-2-4 ,nÕu cã tõ hai hµng ngang trë lªn th× cho mçi hµng c¸ch nhau 6 bíc tríc khi thùc hiÖn dµn hµng. - Dµn hµng : + KhÈu lÖnh:" theo sè ®· ®iÓm ...bíc!". -+C¸ch thùc hiÖn :* ®éi h×nh hµng ngang nh÷ng em sè 0 ®øng yªn ,sè 2 tiÕn 2 bíc, sã 4 tiÕn 4 bíc bíc ®ång lo¹t ch©n tr¸i tríc. * §éi h×nh hµng däc:nh÷ng em sè 0 ®øng yªn ,sè2 bíc sang tr¸i 2 bíc ,sè 4 bíc sang tr¸i 4 bíc, sau ®ã thu ch©n ph¶i vÒ. -Dån hµng :+KhÈu lÖnh :"VÒ vÞ trÝ cò ...bíc !". + C¸ch thùc hiÖn:* ®éi h×nh hµnh ngang quay ®»ng sau, sau ®ã theo sè ®· bíc ban ®»u bíc vÒ vÞ trÝ cò bíc. * Hµng däc:bíc sang ph¶i nh÷ng sè ®·

5

bíc vÒ vÞ trÝ cò. - cñng cè : nh¾c l¹i nh÷ng néi dung võa häc song. 3 PhÇn kÕt thóc. -Th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - Giao bµi vÒ nhµ: +häc nh÷ng néi dung võa häc song. 45phót 3phót 2phót € € € € € € € € € € € € €(GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

6

Ngµy so¹n: 23/10/2005 Ngµy gi¶ng:25/10/2005líp 9b tiÕt4. 26/10/2005 líp 9a tiÕt3

TiÕt : 15 ch¹y ng¾n - bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn

I/Môc tiªu: 1/Ch¹y ng¾n:¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau;XuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao ch¹y gi÷a qu·ng.Yªu cÇu HS Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ tù gi¸c tËp luyÖn 2/Bµi thÓ dôc :¤n tõ nhÞp 1-34(n÷),1-40(nam);Häc tõ nhÞp 35-39(n÷),4145(nam).Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c ®· häc ,vµ bíc ®Çu thuéc ®éng t¸c míi 3/ Ch¹y bÒn :luþªn tËp ch¹y bÒn .Yªu cÇc HS biÕt c¸ch thë khi ch¹y ,ph©n phèi søc hîp lÝ ,cã ý chÝ vît khã khi ch¹y,ch¹y ®ñ sè vßng mµ GV quy ®Þnh II/§Þa ®iÓm -Dông cô 1/§Þa ®iÓm : trªn s©n trêng 2/Dông cô : III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph¬ng ph¸p lªn líp 1/PhÇn më ®Çu: - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ b¸o c¸o sÜ sè cho sè,qu©n t trang ,vµ søc kháe cña GV,®iÒu khiÓn líp chóc häc sinh gi¸o viªn kháe. + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu €(GV) €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp. €€€€€€€ + tËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. - Tõ ®éi h×nh hµng ngang + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt cho quay trë thµnh 4 hµng ch¹m m«ng. däc ®Ó khëi ®éng. - KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn tõ - Tõ ®äi h×nh hµng däc nhÞp 1 34(n÷),1-40(nam). cho quay thµnh hµng + Gäi 2 m lªn kiÓm tra.1nam ,1n÷. ngang kiÓm tra bµi cò. 2/PhÇn c¬ b¶n a/Ch¹y ng¾n:¤n - Ch¹y bíc nhá,Ch¹y n©ng cao ®ïi ,ch¹y ®¹p sau. -XuÊt ph¸t thÊp -ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng. - Cñng cè :Néi dung võa häc song. - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho quay thµnd 4 hµng däc ®Ó «n luyÖn. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV quan s¸t söa sai cho HS. - GV híng dÉn HS «n luyÖn.vµ gi¶ng gi¶i lµm mÊu néi dung míi. € (GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€

b/Bµi thÓ dôc *¤n:-Tõ nhÞp 1-34(n÷) -Tõ nhÞp 1-40(nam) *Häc +Tõ nhÞp 35-39(n÷) -NhÞp 35:Nh nhÞp 29 -NhÞp 36 :Thu ch©n tr¸i s¸t ch©n ph¶i.Hai tay gi¬ cao song

7

song,lßng bµn yay híng vµo nhau,mÆt híng tríc. -NhÞp 37-38:Th¨ng b»ng sÊp trªn ch©n ph¶i, ngùc ìn,hai tay dang ngang,bµn tay sÊp,mÆt híng tríc. -NhÞp 39:Nh nhÞp 36. *Häc:+Tõ nhÞp 41-45(nam) -NhÞp 41:Khôy gèi ,h¹ thÊp träng t©m,hai tay ®a ra tríc ,hai ch©n ch¹m ®Êt b»ng c¶ bµn. -NhÞp 42 :Nh¶y ìn th©n, hai tay th¼ng vung ra tríc lªn chÕch cao,lßng bµn tay híng vµo nhau,ch©n vµ mòi ch©n th¼ng . -NhÞp 43:Khi hai ch©n ch¹m ®Êt (chôm ch©n ),chïng ch©n ®Ó gi¶m chÊn ®éng ,hai tay ®a ra tríc song song cao ngang vai ,bµn tay sÊp ,m¾t nh×n tríc . - NhÞp 44 : §øng th¼ng ,hai tay dang ngang,bµn tay ngöa. -NhÞp 45: VÒ TTCB. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung võa häc song. c/ Ch¹y bÒn :LuyÖn tËp ch¹y bÒn. + Nam ch¹y:7 vßng s©n. + N÷ chay :5 vßng s©n trêng. - Cñng cè : Nh¾c häc sinh c¸ch ch¹y. 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: + Nh¾c vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n ch¹y ng¾n ,bµi thÓ dôc ,vµ ch¹y bÒn. + GV híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ. Ngµy so¹n:24/10/2005 Ngµy gi¶ng:26/10/2005 líp 9b tiÕt4. 29/10/2005 líp 9a tiÕt3.

- GV chia nhãm cho HS «n luyÖn theo 4 vßng trßn. € € € € € € Tæ 1 € € € € € € € € € € € Tæ 2 € € €

€ € € € € € Tæ 3 € € € € € € €

€ € € € Tæ 4 € € €

- Tõ ®éi h×nh vßng trßn vÒ tËp hîp thµnh 4 hµng ngang. - Cho ch¹y theo nhãm giíi tÝnh. - TËp hîp 4 hµng ngang. € (GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

€ € € €

€ € € €

€ € € €

TiÕt : 16 ch¹y ng¾n - bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn 8

I/Môc tiªu:

1/Ch¹y ng¾n:¤n luyÖn n©ng cao kÜ thuËt ,bæ xung mét sè ®iÓm c¬ b¶n
cña luËt ®iÒn kinh..Yªu cÇu HS Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ tù gi¸c tËp luyÖn .vµ n¾m ®îc mét sè ®iÓm luËt ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ(tham gia gi¶i ®iÒn kinh) 2/Bµi thÓ dôc :¤n tõ nhÞp 1-39(n÷),1-45(nam);Häc tõ nhÞp 40-45(n÷),.Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c ®· häc ,vµ bíc ®Çu thuéc ®éng t¸c míi . 3/ Ch¹y bÒn : trß ch¬i ''ch¹y theo ®Þa h×nh ®· qui ®Þnh.Yªu cÇu HS biÕt c¸ch ch¹y theo ®Þa h×nh mµ GV quy ®Þnh .Vµ tham gia trß ch¬i nhiÖt t×nh ,tù gi¸c II/§Þa ®iÓm -Dông cô 1/§Þa ®iÓm : trªn s©n trêng 2/Dông cô : III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph¬ng ph¸p lªn líp 1/PhÇn më ®Çu: - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ b¸o c¸o sÜ sè cho sè,qu©n t trang ,vµ søc kháe cña GV,®iÒu khiÓn líp chóc häc sinh gi¸o viªn kháe. + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu €(GV) €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp. €€€€€€€ + Bµi thÓ dôc gi÷a giê. - Tõ ®éi h×nh hµng ngang + Ch¹y bíc nhá n©ng cao ®ïi, gãt cho quay trë thµnh 4 hµng ch¹m m«ng. däc ®Ó khëi ®éng. - KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn tõ - Tõ ®éi h×nh hµng däc nhÞp 1 39(n÷),1-45(nam). cho quay thµnh hµng + Gäi 2 em lªn kiÓm tra.1nam ngang kiÓm tra bµi cò. ,1n÷. 2/PhÇn c¬ b¶n - Tõ ®éi h×nh hµng ngang a/Ch¹y ng¾n: ¤n cho quay thµnd 4 hµng - KÜ thuËt ch¹y cù li ng¾n. däc ®Ó «n luyÖn. -Mét sè ®iÓm luËt c¬ b¶n trong €GV luËt ®iÒn kinh € € € € € +V§Vph¶i ch¹y theo « qui ®Þnh. € € € € +trong lÖnh ''s½n sµng ''tríc khi cã € € € € € € € € lÖnh"ch¹y! "(b»ng tiÕng sóngph¸t € € € € lÖnh hoÆc lÖnh h« cña träng - GV quan s¸t söa sai cho tµi),V§Vnµo nhÊc tay hoÆc chÈnêi HS. khái mÆt ®Êt lµ ph¹m luËt .Träng - GV híng dÉn HS «n luyÖn tµi sÏ c¶nh c¸o V§Vph¹m luËt .Khi vµ híng dÉnluËt thi ®Êu bÞ c¶nh c¸o ®¶ ph¹m luËt ®Ó HS hiÓu ,V§Vph¶i gi¬ tay®Ó nhËn khuyÕt € (GV) ®iÓm. trong mét ®ît ch¹y chØ cã €€€€€€€ mét lçi xuÊt ph¸t lÇn ®Çu tiªn lµ €€€€€€€ kh«ng bÞ truÊt quyÒn thi ®Êu cßn €€€€€€€ bÊt k× V§Vnµo lµ ph¹m lçi xuÊt €€€€€€€. ph¸t sau ®ã th× sÏ bÞ lo¹i khái cuéc thi. +Khi xuÊt ph¸t ,mét hoÆc mét sè V§Vph¹m lçi thêng lµm cho nhiÒu -GV gi¶ng gi¶i ng¾n gän

9

V§Vkh¸c ph¹m lçi theo.Theo luËt th× nh÷ng V§Vnµycòng ph¹m luËt ,nhng nh÷ng V§Vnµy kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ngêi g©y ra ph¹m luËt ,v× thÕ träng tµi chØ c¶nh c¸o mét hoÆc mét sè V§VchÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh g©y ra læi xuÊt ph¸t ®ã. +Khi ch¹y ,V§Vph¶i ch¹y theo « qui ®Þnh cña m×nh . V§V®îc c«ng nhËn lµ ch¹y hÕt cù li,khi bÊt k× bé phËn nµo cña c¬ thÓ (trõ ®Çu ,cæ tay,bµn ch©n)®· ch¹m tíi mÆt ph¼ng t¹o bëi mÆt ®Ých. NÕu V§VbÞ ng· tríc khi ®Õn ®Ých ,nhng nhê qu¸n tÝnh,toµn bé c¨ thÓ ®· l¨n qua v¹ch ®Ých ,vÉn ®îc c«ng nhËn ®· ch¹y hÕt cù li. - Cñng cè :Néi dung võa häc song.

,dÔ hiÓu,lÊy vÝ dô minh häa.

b/Bµi thÓ dôc *¤n:-Tõ nhÞp 1-39n÷) -Tõ nhÞp 1-45nam) *Häc +Tõ nhÞp 40-45(n÷) -NhÞp 40:Khuþu hai ch©n ,hai tay ®a ra tríc -xuèng díi-ra sau , lßng bµn tay híng vµo nhau, th©n h¬i gËp vÒ tríc, m¾t nh×n chÕch phÝa tríc. -NhÞp 41:BËt nh¶y cao ìn th©n ,hai tay th¼ng vung ra tríc chÕch cao, lßng bµn tay híng vµo nhau,ch©n vµ mòi ch©n th¼ng,mÆt híng chÕch cao. -NhÞp 42:Khi hai ch©n ch¹m ®Êt chïng ch©n(chôm ch©n)®Ó gi¶m chÊn ®éng . -NhÞp 43:§øng th¼ng hai tay ®a ra tríc song song cao ngang vai,bµn tay sÊp,mÆt híng tríc . - NhÞp 44 : §øng th¼ng ,hai tay dang ngang,bµn tay ngöa. -NhÞp 45: VÒ TTCB. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung võa

10

häc song. c/ Ch¹y bÒn:Trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh ®· qui ®Þnh" 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: + Nh¾c vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n ch¹y ng¾n ,bµi thÓ dôc ,vµ ch¹y bÒn. + GV híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ. Ngµy so¹n: 30/10/2005 Ngµy gi¶ng:01/11/2005líp 9b tiÕt4. 03/11/2005 líp 9a tiÕt3

-

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ (GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

TiÕt : 17 ch¹y ng¾n - bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn

I/Môc tiªu: 1/Ch¹y ng¾n: luyÖn tËpn©ng cao kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu·ng.Yªu cÇu HS Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt vµ tù gi¸c tËp luyÖn 2/Bµi thÓ dôc : luyÖn tËp bµi thÓ dôc vµ chuyÓn bÞ kiÓm tra ;Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c ®· häc. 3/ Ch¹y bÒn :luþªn tËp ch¹y bÒn .Yªu cÇc HS biÕt c¸ch thë khi ch¹y ,ph©n phèi søc hîp lÝ ,cã ý chÝ vît khã khi ch¹y,ch¹y ®ñ sè vßng mµ GV quy ®Þnh II/§Þa ®iÓm -Dông cô 1/§Þa ®iÓm : trªn s©n trêng 2/Dông cô : III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph¬ng ph¸p lªn líp 1/PhÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè,qu©n t trang ,vµ søc kháe cña 1phót líp chóc gi¸o viªn kháe. häc sinh + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 1phót bµi häc. €(GV) €€€€€€€ 6 phót €€€€€€€ - Khëi ®éng: €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp. €€€€€€€ + tËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt khëi ®éng. ch¹m m«ng. 2phót - Tõ ®éi h×nh hµng hµng - KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn tõ ngang kiÓm tra bµi cò. nhÞp 1 34(n÷),1-40(nam).

11

+ Gäi 2 em lªn kiÓm tra.1nam ,1n÷. 2/PhÇn c¬ b¶n a/Ch¹y ng¾n: LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt -XuÊt ph¸t thÊp -ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng. - Cñng cè :Néi dung võa häc song.

2830phót 1012phót

- Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho quay thµnd 4 hµng däc ®Ó «n luyÖn. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV quan s¸t söa sai cho HS. - GV híng dÉn HS «n luyÖn.vµ € (GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV chia nhãm cho HS «n luyÖn theo 4 vßng trßn. € € € € € Tæ 1 € € € € € € € € € € Tæ 2 € € € € €

b/Bµi thÓ dôc: ¤n luyÖn bµi thÓ dôc vµ chuÈn bÞ kiÓm tra. - GV cho HS «n qua 1- 2 lÇn c¶ líp GV söa chung,vµ chia nhãm «n luyÖn

1012phót

- GV ®i tõng tæ quan s¸t söa sai cho HS.

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung võa häc song.

€ € € € € € € € € Tæ 3 € € Tæ 4 € € € € € € € € € € (GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - Cho ch¹y theo nhãm giíi tÝnh. 4-6phót - TËp hîp 4 hµng ngang.

c/ Ch¹y bÒn :LuyÖn tËp ch¹y bÒn. + Nam ch¹y:7 vßng s©n. + N÷ chay :5 vßng s©n trêng. - Cñng cè : Nh¾c häc sinh c¸ch ch¹y. 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. 4-5phót 2phót

-

€ (GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€

12

- GV nhËn xÐt giê häc: + Nh¾c vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n ch¹y ng¾n ,bµi thÓ dôc ,vµ ch¹y bÒn. + GV híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ.

1phót 2phót

€€€€€€€

Ngµy so¹n:31/10/2005 Ngµy gi¶ng:02/11/2005 líp 9b tiÕt4. 05/11/2005 líp 9a tiÕt3. tiÕt 18 - kiÓm tra : bµi thÓ dôc . I/ Môc tiªu : - KiÓm tra bµi thÓ dôc: YÒu cÇu HS thùc hiÖn ®éng t¸c kÜ thuËt chuÈn x¸c ,®óng nhÞp ,®éng t¸c ®Ñp . - Yªu cÇu:HS cã t¸c phong nhanh nhÑn ,trang phôc gän gµng . II/ §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm: s©n tËp . - Ph¬ng tiÖn : cßi ,®ång hå. III/ Né dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : 1/ phÇn më ®Çu: 8-10 - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . phót b¸o c¸o sÜ sè cho - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu GV,®iÒu khiÓn líp chóc bµi häc . gi¸o viªn kháe. - Khëi ®éng : €(GV) €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . €€€€€€€ + tËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. €€€€€€€ + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt €€€€€€€ cham mång . gãt cham tay. - Tõ ®éi h×nh hµng - Ðp c¸c c¬: ngang cho khëi ®éng. 2/ PhÇn c¬ b¶n : a/ Néi dung : kiÓm tra bµi thÓ dôc liÖn hoµn nam vµ n÷ riªng. b/ Tæ chøc : - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît ,mçi ®ît 4-6 häc sinh (nam n÷ riªng).Nh÷ng HS ®îc gäi ®Õn lît vµo vÞ trÝ quy ®Þnh . - Mçi HS kiÓm tra mét lÇn (c¶ bµi). nh÷ng HS bÞ ®iÓm díi 5 GV cho kiÓm tra l¹i ,®iÓm kh«ng qu¸ 8 ®iÓm . c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10 : Thuéc toµn bµi thùc hiÖn ®éng t¸c ®óng ®Ñp. - §iÓm 7 -8 : Thuéc toµn bµi ,nhng cßn 2-5nhÞp bÞ sai sãt nhá . €(GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV phæ biÕn néi dung, c¸ch kiÓm travµ c¸ch cho ®iÓm.

13

- §iÓm 5-6 : Cã 5-9 nhÞp thùc hiÖn sai . - §iÓm 3-4: Cã 10-16 nhÞp thùc hiÖn cßn sai . - §iÓm 1-2 : Cã trªn16 nhÞp thùc hiÖn cßn sai . 3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng : Cói ngêi th¶ láng . phót - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n hoµn thiÖn ch¹y ng¾n. Ngµy so¹n: 6/11/2005 Ngµy gi¶ng:8/11/2005líp 9b tiÕt4. 9/11/2005 líp 9a tiÕt3

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€(GV) €€€ €€€ €€€ €€€

TiÕt : 19 ch¹y ng¾n

I/Môc tiªu: 1/Ch¹y ng¾n: luyÖn tËp n©ng cao kÜ thuË:xuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu·ng.Yªu cÇu HS Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt vµ tù gi¸c tËp luyÖn (giê sau kiÓm tra) II/§Þa ®iÓm -Dông cô 1/§Þa ®iÓm : trªn s©n trêng 2/Dông cô : III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph¬ng ph¸p lªn líp 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè,qu©n t trang ,vµ søc kháe cña líp chóc gi¸o viªn kháe. häc sinh 1phót €(GV) €€€€€€€ + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp. - Tõ ®éi h×nh hµng ngang + tËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. cho khëi ®éng. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt - Tõ ®éi h×nh hµng hµng ch¹m m«ng. 2phót ngang kiÓm tra bµi cò. - KiÓm tra bµi cò: c¸ch vµo chç xuÊt ph¸t thÊp. 2/PhÇn c¬ b¶n a/Ch¹y ng¾n: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt chuÈn bÞ kiÓm tra: -XuÊt ph¸t thÊp -ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng.

2830phót

- Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho quay thµnd 4 hµng däc ®Ó «n luyÖn. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV quan s¸t söa sai cho HS. - GV híng dÉn HS «n luyÖn.vµ

14

- Cñng cè :Néi dung võa häc song.

-

- Cßn thêi gian cã thÓ cho ch¬i trß ch¬i. 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: + Nh¾c vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n ch¹y ng¾n chuÈn bÞ kiÓm tra. + GV híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ.

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ (GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

4-5phót 2phót 1phót 2phó t € € € € € € € € € € € € € (GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

Ngµy so¹n:7/11/2005 Ngµy gi¶ng:9/11/2005 líp 9b tiÕt4. 12/11/2005 líp 9a tiÕt3. tiÕt 20. - kiÓm tra : ch¹y ng¾n I /Môc tiªu : - KiÓm tra ch¹y cù ly ng¾n :Yªu cÇu HS ch¹y ®óng kÜ thuËt vµ thi ®¹t tiªu chuÈn RLTT. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : 2 §ång hå, cßi ,d©y ®Ých ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8-10 - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi líp chóc gi¸o viªn kháe. häc . €(GV) €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. €€€€€€€ + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cham mång , gãt cham tay. cho khëi ®éng. + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : 28-30 a/ Néi dung kiÓm tra :kiÓm tra kÜ phót thuËt vµ thµnh tÝch Ch¹y ng¾n 60m b/ Tæ chøc : - kiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 2

€(GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€

15

em,(mçi em mét ®ång hå) - Mçi HS tham gia kiÓm tra mét lÇn ,trêng hîp ®iÓm díi 5 cã thÓ cho kiÓm tra l¹i ,nhung ®iÓm kh«ng qu¸ 8 ®iÓm . - Nh÷ng HS ®øng ë v¹ch chuÈn bÞ khi cã lÖnh míi ®îc vµo chç. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t lo¹i giái. - §iÓm 7-8: Cã mét vµi sai sãt nhá vÒ kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹t kh¸ - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn sai mét trong 3 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t lo¹i ®¹t. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai hai giai ®o¹n kÜ thuËt ,kh«ng tÝnh thµnh tÝch . -§iÓm 1-2: Thùc hiÖn kh«ng dóng kÜ thuËt thµnh tÝch kh«ng ®¹t. 3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng : Cói ngêi th¶ láng . phót - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n ch¹y bÒn hµng ngµy. Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng:

€€€€€€€ - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€(GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

TiÕt:21 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/nh¶y cao:¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tríc -sau,®¸ l¨ng sang ngang;®µ mét bíc giËm nh¶y-®¸l¨ng:Yªu cÇu: häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng;trß ch¬i"lß cß tiÕp søc";Yªu cÇu:HS biÕt c¸ch ch¬i. 2/Ch¹y bÒn:Trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ".Yªu cÇu :HS tham gia trß ch¬i ch¹y ®óng ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh. II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp. îng 1/PhÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè,trang phôc ,vµ søc kháe cña 1phót líp chóc gi¸o viªn kháe. häc sinh €€€€€€€ + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 1phót €€€€€€€ bµi häc. 6 phót €€€€€€€ - Khëi ®éng: €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp. €(GV) + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt khëi ®éng.

16

ch¹m m«ng. +Ðp c¸c c¬. 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao:¤n + §éng t¸c ®¸ l¨ng tríc -sau,®¸ l¨ng sang ngang(trang 48 SGV líp 6). +§µ mét bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng (trang 49 SGV líp 6). +Trß ch¬i "lß cß tiÕp søc"(Trang 34SGV líp 6). - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn:Trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh"(trang 50 SGV líp 7). 2phót 2830phót 20-23p (CS)

‫ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ‬

GV

------------------------

← 5-7phót ↓ → (CS)

← ↑ → XP+ §

- Cñng cè trß ch¬i .

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. 4-5phót 2phót (CS)

3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng: TiÕt:22 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao:¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tríc -sau,®¸ l¨ng sang ngang;®µ mét bíc giËm nh¶y-®¸l¨ng:Yªu cÇu: häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng;trß ch¬i"lß cß tiÕp søc";Yªu cÇu:HS biÕt c¸ch ch¬i;Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ:Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. 2/Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m;Yªu cÇu :HS trung b×nh ,yÕu ch¹y hÕt cù li,HS kh¸ giái n©ng dÇn thµnh tÝch . II/§Þa ®iÓm - Dông cô

17

1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lîng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót sè, trang phôc,vµ søc kháe cña häc sinh 1phót + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót bµi häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 2phót - KiÓm tra bµi cò: §¸ l¨ng tríc . 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao:¤n + §éng t¸c ®¸ l¨ng tríc -sau,®¸ l¨ng sang ngang(trang 48 SGV líp 6). +§µ mét bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng (trang 49 SGV líp 6). +Trß ch¬i "lß cß tiÕp søc"(Trang 34SGV líp 6). + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ(trang 64 SGV líp 7). - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn: luyÖn tËp ch¹y bÒn 500m 5-7phót 2830phót 20-23p

tËp. ph¬ng ph¸p lªn líp. - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. € € € € € € € € € € € €

(CS)

GV ‫ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ‬
------------------------

← ↓ → -

← ↑ → XP+ §

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yªó

(CS)

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. 4-5phót 2phót -

3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng:

18

+ Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

(CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng: TiÕt:23 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao:¤n ®µ mét bíc giËm nh¶y-®¸l¨ng,Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ:Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Giai ®o¹n ch¹y ®µ(x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ ®o vµ ®iÒu chØnh ®µ.)Yªu cÇu HS biÕt c¸ch thùc hiÖn Giai ®o¹n ch¹y ®µ(x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ ®o vµ ®iÒu chØnh ®µ). 2/Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m;Yªu cÇu :HS trung b×nh ,yÕu ch¹y hÕt cù li,HS kh¸ giái n©ng dÇn thµnh tÝch . II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp. îng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè, trang phôc,vµ søc kháe cña líp chóc gi¸o viªn kháe. häc sinh 1phót €€€€€€€ + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp. €(GV) + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt khëi ®éng. ch¹m m«ng. 2phót - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. - KiÓm tra bµi cò: §¸ l¨ng tríc . 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao:¤n +§µ mét bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng (trang 49 SGV líp 6). + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ(trang 64 SGV líp 7). + Giai ®o¹n ch¹y ®µ ( Trang 43 SGV líp 9) (x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ ;®o vµ ®iÒu chØnh ®µ(trang 49-50 SGV líp 8) - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS 2830phót 20-23p 4x8nhÞp 8lÇn 1-2lÇn ← 1-2lÇn ↓

(CS)

GV ®Öm ← ↑

19

thùc hiÖn cßn yÕu. 5-7phót b/ Ch¹y bÒn: luyÖn tËp ch¹y bÒn 500m (CS)

XP+ §

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. - Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yªó 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

4-5phót 2phót

(CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng: TiÕt:24 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao:¤n ®µ mét bíc giËm nh¶y-®¸l¨ng,Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ:Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Giai ®o¹n ch¹y ®µ(x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ ®o vµ ®iÒu chØnh ®µ.)Yªu cÇu HS biÕt c¸ch thùc hiÖn Giai ®o¹n ch¹y ®µ(x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ ®o vµ ®iÒu chØnh ®µ); Giíi thiÖu giai ®o¹n giËm nh¶y,phèi hîp ch¹y ®µ-giËm nh¶y. Yªu cÇu: HS n¾m ®îc giai ®o¹n giËm nh¶y,phèi hîp ch¹y ®µ-giËm nh¶y. 2/Ch¹y bÒn: Trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ". Yªu cÇu :HS tham gia trß ch¬i ch¹y ®óng ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh biÕt c¸ch thë trong khi ch¹y. II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng

20

2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lîng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót sè, trang phôc ,vµ søc kháe cña häc sinh 1phót + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót bµi häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 2phót - KiÓm tra bµi cò: §¸ l¨ng tríc . 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao:¤n +§µ mét bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng (trang 49 SGV líp 6). + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ(trang 64 SGV líp 7). + Giai ®o¹n ch¹y ®µ ( Trang 43 SGV líp 9) (x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ ;®o vµ ®iÒu chØnh ®µ(trang 49-50 SGV líp 8) + Giíi thiÖu giai ®o¹n giËm nh¶y,phèi hîp ch¹y ®µ-giËm nh¶y.(trang 43-44 SGV líp 9) - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn: Trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ". 2830phót 20-23p 4x8nhÞp 8lÇn 1-2lÇn

tËp. ph¬ng ph¸p lªn líp. - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. € € € € € € € € € € € €

(CS)

GV ®Öm ← ← ↑

1-2lÇn

↓ → →

XP+ §

5-7phót

(CS)

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yªó 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. 4-5phót 2phót (CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

21

Ngµy so¹n:27/11/2005 Ngµygi¶ng:29/11/2005 líp 9B tiÕt4. 30/11/2005 líp 9A tiÕt2. TiÕt:25 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao:¤n ch¹y ®µ-giËm nh¶y. Yªu cÇu: HS n¾m ®îc giai ®o¹n giËm nh¶y,phèi hîp ch¹y ®µ-giËm nh¶y;Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ:Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng; Häc kÜ thuËt giËm nh¶y -®¸ l¨ng; Yªu cÇu:HS thùc hiÖn kÜ thuËt giËm nh¶y -®¸ l¨ng t¬ng ®èi ®óng. 2/Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m;Yªu cÇu :HS trung b×nh ,yÕu ch¹y hÕt cù li,HS kh¸ giái n©ng dÇn thµnh tÝch .

22

II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lîng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót sè, trang phôc,vµ søc kháe cña häc sinh 1phót + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót bµi häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 2phót - KiÓm tra bµi cò: Nh¶y cao: Giai ®äan ch¹y ®µ giËm nh¶y. 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao:¤n +¤n ch¹y ®µ-giËm nh¶y.(trang 43-44 SGV líp 9) + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ(trang 64 SGV líp 7). - Häc kÜ thuËt: GiËm nh¶y- ®¸ l¨ng(Trang 43-44 SGV líp 9). - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m.

tËp. ph¬ng ph¸p lªn líp. - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. € € € € € € € € € € € €

2830phót 20-23p 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn

(CS)

↓ ← ↓

GV ®Öm ← ↑

5-7phót → (CS)

XP+ §

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong.

23

3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

4-5phót 2phót

(CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n:28/11/2005 Ngµygi¶ng: 30/11/2005 líp 9B tiÕt4. 03/12/2005 líp 9A tiÕt3. TiÕt:26 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao:¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ®µ-giËm nh¶y. Yªu cÇu: HS n¾m ®îc giai ®o¹n giËm nh¶y,phèi hîp ch¹y ®µ-giËm nh¶y; GiËm nh¶y -®¸ l¨ng; Yªu cÇu:HS thùc hiÖn kÜ thuËt giËm nh¶y -®¸ l¨ng t¬ng ®èi ®óng;Giíi thiÖu giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt(nh¶y cao kiÓu bíc qua);Yªu cÇu HS n¾m ®îc giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. 2/Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m;Yªu cÇu :HS trung b×nh ,yÕu ch¹y hÕt cù li,HS kh¸ giái n©ng dÇn thµnh tÝch . II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lîng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót sè, trang phôc,vµ søc kháe cña häc sinh 1phót + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót bµi häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y 2phót co ch©n qua xµ. - KiÓm tra bµi cò: Nh¶y cao: Giai ®o¹n ch¹y ®µ giËm nh¶y.

tËp. ph¬ng ph¸p lªn líp. - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. € € € € € € € € € € € €

24

2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao:¤n +¤n ch¹y ®µ-giËm nh¶y.(trang 43-44 SGV líp 9) + GiËm nh¶y- ®¸ l¨ng(Trang 4344 SGV líp 9). + Giíi thiÖu giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt(nh¶y cao kiÓu bíc qua). - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m.

2830phót 20-23p 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn

(CS)

GV ®Öm

5-7phót ↓

← ↑

→ - Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu
(CS)

XP+ §

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. 4-5phót 2phót (CS)

3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n: 03/12/2005 Ngµygi¶ng:07/12/2005 líp 9B tiÕt4. 07/12/2005 líp 9A tiÕt2. TiÕt:27 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao:¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ®µ-giËm nh¶y- ®¸ l¨ng. Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ch¹y ®µ-giËm nh¶y -®¸ l¨ng t¬ng ®èi ®óng;Phèi hîp 4 giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua".Yªu cÇu HS thùc hiÖn 4 giai ®o¹n t¬ng ®èi ®óng, 2/Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m;Yªu cÇu :HS trung b×nh ,yÕu ch¹y hÕt cù li,HS kh¸ giái n©ng dÇn thµnh tÝch . II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp.

25

néi dung 1/PhÇn më ®Çu: - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, trang phôc ,vµ søc kháe cña häc sinh + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu bµi häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. - KiÓm tra bµi cò: Nh¶y cao: Giai ®o¹n ch¹y ®µ giËm nh¶y- ®¸ l¨ng. 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao:¤n +¤n ch¹y ®µ-giËm nh¶y -®¸ l¨ng.(trang 43-44 SGV líp 9) + Phèi hîp 4 giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua". - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m.

®Þnh lîng 8-10phót 1phót 1phót 6 phót

ph¬ng ph¸p lªn líp. - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. € € € € € € € € € € € €

2phót

2830phót 20-23p 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn

(CS)

GV ®Öm ← ← ↑

5-7phót

↓ → (CS)

XP+ §

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn. 4-5phót 2phót

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. (CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

26

Ngµy so¹n:05/12/2005 Ngµygi¶ng:07/12/2005 líp 9B tiÕt 4. 10/12/2005 líp 9A tiÕt 3. TiÕt:28 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao: LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua";Yªu cÇu HS thùc hiÖn 4 giai ®o¹n t¬ng ®èi ®óng;giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n cña luËt ®iÒn kinh(phÇn nh¶y cao) Yªu cÇu HS n¾m ®îc luËt. 2/Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m;Yªu cÇu :HS trung b×nh ,yÕu ch¹y hÕt cù li,HS kh¸ giái n©ng dÇn thµnh tÝch . II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp. îng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè, trang phôc ,vµ søc kháe cña líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ häc sinh 1phót €€€€€€€ + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €(GV) + T¹i chç xoay c¸c khíp. ®Öm + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho ch¹m m«ng. khëi ®éng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 2phót - KiÓm tra bµi cò: Nh¶y cao kiÓu bíc qua kÕt hîp 4 giai ®äan.

27

2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao: + LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua". + Giíi thiÖu mét sè ®iÓm c¬ b¶n luËt §iÒn kinh(phÇn nh¶y cao)(Trang 46-47 SGV líp 9). - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m.

2830phót 20-23p 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn 5-7phót

(CS)

↓ ← ↓ → (CS)

GV ®Öm ← ↑ → XP+ §

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong.

3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

4-5phót 2phót

(CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng: TiÕt:29nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao: LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua";Yªu cÇu HS thùc hiÖn 4 giai ®o¹n t¬ng ®èi ®óng. 2/Ch¹y bÒn:Trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ".Yªu cÇu :HS tham gia trß ch¬i ch¹y ®óng ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh. II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp.

28

néi dung 1/PhÇn më ®Çu: - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, trang phôc ,vµ søc kháe cña häc sinh + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu bµi häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. - KiÓm tra bµi cò: Nh¶y cao kiÓu bíc qua kÕt hîp 4 giai ®äan. 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y cao: + LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua". + Giíi thiÖu mét sè ®iÓm c¬ b¶n luËt §iÒn kinh(phÇn nh¶y cao)(Trang 46-47 SGV líp 9). - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. b/ Ch¹y bÒn: Trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ".

®Þnh lîng 8-10phót 1phót 1phót 6 phót

ph¬ng ph¸p lªn líp. - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) ®Öm - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra.

2phót

2830phót 20-23p 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn 5-7phót

(CS)

↓ ← ↓ → -

GV ®Öm ← ↑ → XP+ §

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu

(CS)

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong.

3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn.

4-5phót 2phót

(CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

29

Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng: TiÕt:30 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao: LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua";Yªu cÇu HS thùc hiÖn 4 giai ®o¹n t¬ng ®èi ®óng(ChuÈn bÞ kiÓm tra). 2/Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m;Yªu cÇu :HS trung b×nh ,yÕu ch¹y hÕt cù li,HS kh¸ giái n©ng dÇn thµnh tÝch . II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp. îng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè, trang phôc ,vµ søc kháe cña líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ häc sinh 1phót €€€€€€€ + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 6 phót €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €(GV) + T¹i chç xoay c¸c khíp. ®Öm + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho ch¹m m«ng. khëi ®éng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y 2phót - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. - KiÓm tra bµi cò: Nh¶y cao kiÓu bíc qua kÕt hîp 4 giai ®äan. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y cao: 30phót + LuyÖn tËp hoµn thiÖn kÜ thuËt 20-23p nh¶y cao kiÓu "Bíc qua"(chuÈn bÞ (CS) kiÓm tra). ↓ GV - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. ®Öm ← ← ↓ → → ↑ XP+ §

b/ Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 500m.

5-7phót

30

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu

(CS)

GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn. 4-5phót 2phót (CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng tiÕt 31. - kiÓm tra : nh¶y cao kiÓu "bíc qua". I /Môc tiªu : - KiÓm tra:Nh¶y cao kiÓu "Bíc qua". :Yªu cÇu HS nh¶y ®óng kÜ thuËt; Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : cßi , cét, xµ, ®Öm ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8-10 - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, phót b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu trang phôc ,vµ søc kháe cña häc sinh khiÓn líp chóc gi¸o viªn + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu bµi kháe. häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. € € € € € € € € € € € € €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) ®Öm

- Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. 2/ PhÇn c¬ b¶n : 28-30 a/ Néi dung kiÓm tra: nh¶y cao kiÓu phót "Bíc qua". b/ Tæ chøc : - kiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 3-5 em. (CS)

31

- Mçi HS ®îc thö mét lÇn,quay vÒ vµo vÞ trÝ ®Ó kiªm tra. - Møc xµ chung : 0,95m(nam) N÷:0,80m. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng qua xµ ë møc quy ®Þnh. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn kÜ thuËt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng ,kh«ng nh¶y qua møc xµ quy ®Þnh. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai hai giai ®o¹n kÜ thuËt ,kh«ng tÝnh thµnh tÝch . -§iÓm 1-2: Thùc hiÖn sai ba giai ®o¹n kh«ng tÝnh thµnh tÝch. 3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng: phót + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: §¸nh gÝa ®iÓm cho HS. -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n ch¹y bÒn. Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng:

GV - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

(CS)

GV -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

TiÕt:32 «n tËp nh¶y cao I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao: LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt Nh¶y cao kiÓu "Bíc qua";Yªu cÇu HS thùc hiÖn 4 giai ®o¹n t¬ng ®èi ®óng(ChuÈn bÞ kiÓm tra HKI). II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp. îng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè, trang phôc ,vµ søc kháe cña líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ häc sinh 1phót €€€€€€€ + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 8 phót €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €(GV) + T¹i chç xoay c¸c khíp. ®Öm + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho ch¹m m«ng. khëi ®éng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ.

32

2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y cao: 30phót + LuyÖn tËp hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua"(§Ó chuÈn bÞ kiÓm tra HK).

(CS)

GV ®Öm

- Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn. 4-5phót 2phót

- GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. (CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n: Ngµygi¶ng: TiÕt:33 «n tËp nh¶y cao I/Môc tiªu 1/Nh¶y cao: LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt Nh¶y cao kiÓu "Bíc qua";Yªu cÇu HS thùc hiÖn 4 giai ®o¹n t¬ng ®èi ®óng(ChuÈn bÞ kiÓm tra HKI). II/§Þa ®iÓm - Dông cô 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n trêng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp. îng 1/PhÇn më ®Çu: 8-10phót - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ 1phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn sè, trang phôc ,vµ søc kháe cña líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ häc sinh 1phót €€€€€€€ + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu 8 phót €€€€€€€ bµi häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €(GV) + T¹i chç xoay c¸c khíp. ®Öm + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho ch¹m m«ng. khëi ®éng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ.

33

2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y cao: 30phót + LuyÖn tËp hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu "Bíc qua"(§Ó chuÈn bÞ kiÓm tra HK).

(CS)

GV

®Öm - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. - Cñng cè: Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu. 3/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao +ch¹y bÒn. 4-5phót 2phót (CS)

1phót 2phót

GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - Híng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng tiÕt 34. - kiÓm tra HK I : nh¶y cao kiÓu "bíc qua". I /Môc tiªu : - KiÓm tra:Nh¶y cao kiÓu "Bíc qua". :Yªu cÇu HS nh¶y ®óng kÜ thuËt; Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : cßi , cét, xµ, ®Öm ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8-10 - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, phót b¸o c¸o sÜ sè cho trang phôc ,vµ søc kháe cña häc sinh GV,®iÒu khiÓn líp chóc + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu bµi gi¸o viªn kháe. häc. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 2/ PhÇn c¬ b¶n : 28a/ Néi dung kiÓm tra: nh¶y cao kiÓu 30phót € € € € € € € € € € € € €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) ®Öm

34

"Bíc qua". b/ Tæ chøc : (CS) - kiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 3-5 em. GV - Mçi HS ®îc thö mét lÇn,quay vÒ vµo - GV phæ biÕn néi dung vÞ trÝ ®Ó kiªm tra. kiÓm tra vµ c¸ch cho - Møc xµ chung : 0,95m(nam) ®iÓm . N÷:0,80m. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng qua xµ ë møc quy ®Þnh. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn kÜ thuËt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng ,kh«ng nh¶y qua møc xµ quy ®Þnh. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai hai giai ®o¹n kÜ thuËt ,kh«ng tÝnh thµnh tÝch . -§iÓm 1-2: Thùc hiÖn sai ba giai ®o¹n kh«ng tÝnh thµnh tÝch. 3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5phót - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . (CS) + Rò vai th¶ láng. GV - GV nhËn xÐt giê häc: §¸nh gÝa ®iÓm cho HS. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë -Bµi tËp vÒ nhµ: nhµ. ¤n ch¹y bÒn. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng tiÕt 35. - kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT : nh¶y cao kiÓu "bíc qua". I /Môc tiªu : - KiÓm tra:Nh¶y cao kiÓu "Bíc qua". :Yªu cÇu HS nh¶y ®óng kÜ thuËt; Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : cßi , cét, xµ, ®Öm ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8-10 - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, phót b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu trang phôc ,vµ søc kháe cña häc sinh khiÓn líp chóc gi¸o viªn + GV phæ biÕn néi dung,yªu cÇu bµi kháe. €€€€€€€ häc. €€€€€€€ - Khëi ®éng: €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp. €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. €(GV) + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m ®Öm m«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ.

35

2/ PhÇn c¬ b¶n : a/ Néi dung kiÓm tra: nh¶y cao kiÓu "Bíc qua". b/ Tæ chøc : - kiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 3-5 em. - Mçi HS ®îc thö mét lÇn,quay vÒ vµo vÞ trÝ ®Ó kiªm tra. - Møc xµ chung : 0,95m(nam) N÷:0,80m. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua. Møc xµ Nam 1m40 ,N÷ 1m20. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng qua xµ ë møc quy ®Þnh.Nam 1m30 ,N÷ 1m10 - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn kÜ thuËt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng ,kh«ng nh¶y qua møc xµ quy ®Þnh. Nam 1m20, N÷ 1m - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai hai giai ®o¹n kÜ thuËt ,kh«ng tÝnh thµnh tÝch . -§iÓm 1-2: Thùc hiÖn sai ba giai ®o¹n kh«ng tÝnh thµnh tÝch. 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: §¸nh gÝa ®iÓm cho HS. -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n ch¹y bÒn. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng:

28-30 phót

(CS)

GV - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

4- 5 phót

(CS)

GV -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 36. - kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT: ch¹y ng¾n I /Môc tiªu : - KiÓm tra ch¹y cù ly ng¾n :Yªu cÇu HS ch¹y ®óng kÜ thuËt vµ thi ®¹t tiªu chuÈn RLTT. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra.

36

II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : 2 §ång hå, cßi ,d©y ®Ých ,vÖ sinh III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8-10 - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . phót - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . - Khëi ®éng : + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt cham mång , gãt cham tay. + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : 28-30 a/ Néi dung kiÓm tra :kiÓm tra kÜ phót thuËt vµ thµnh tÝch Ch¹y ng¾n 60m b/ Tæ chøc : - kiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 2 em,(mçi em mét ®ång hå) - Nh÷ng HS ®øng ë v¹ch chuÈn bÞ khi cã lÖnh míi ®îc vµo chç. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t lo¹i giái.Nam:9,0s,N÷: 10.0s - §iÓm 7-8: Cã mét vµi sai sãt nhá vÒ kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹t kh¸,Nam:9.5s,N÷:10,8s. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn sai mét trong 3 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t lo¹i ®¹t.Nam:10,0s,N÷ :11,3 s. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai hai giai ®o¹n kÜ thuËt ,kh«ng tÝnh thµnh tÝch . -§iÓm 1-2: Thùc hiÖn kh«ng dóng kÜ thuËt thµnh tÝch kh«ng ®¹t. 3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng : Cói ngêi th¶ láng . phót - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n ch¹y bÒn hµng ngµy. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

s©n tËp. - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. € € € € € € € € € € € € €€ €€ €€ €€ GV € € € € € € € €

€€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ GV - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€€ €€ €€ €€ GV

€ € € €

€ € € €

tiÕt 37 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3-5 bíc - giËm nh¶y (vµo v¸n giËm) - BËt cao;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ 3-5 bíc - giËm nh¶y (vµo v¸n giËm) - BËt cao ; Mét sè ®éng t¸c bæ trî ,bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n (Do GV chän).Yªu cÇu :HS thùc hiÖn Mét sè ®éng t¸c bæ trî ,bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n tîng ®èi ®óng.

37

- NÐm bãng:¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng ).Yªu cÇu HS thù hÖn t¬ng ®èi ®óng . - Ch¹y bÒn : 500m ,Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc - GV phæ biÕn néi dung ,yªu gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ cÇu bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gãt cham mång , gãt cham tay. khëi ®éng. + Ðp c¸c c¬. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3-5 bíc - 10giËm nh¶y (vµo v¸n giËm) - BËt 12phót (CS) ↓ ↑ cao;( TRang 61 SGV líp 7) Néi → Hè c¸t dung lµ nh¶y bíc bé trªn kh«ng. v¸n - Mét sè ®éng t¸c bæ trî : + Ch¹y ®µ. + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm GV nh¶y .(trang 61 SGV líp 8) €€€€€€€ - Bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh €€€€€€€ ch©n: €€€€€€€ + BËt cao t¹i chç €€€€€€€ + BËt xa.(SGV líp 6) GV - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - ¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi 10cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã 12phót (CS) bãng ).(Trang 74-75 SGV líp 7) GV Néi dung lµ §µ hai bíc chÐo ← ← nÐm bãng xa. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn : 500m C¶ nam vµ n÷. 5-6phót → → XP - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS +§ thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: 45phót

-

38

+ Cói ngêi th¶ láng . 2phót + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: 1phót ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y 2phót bÒn.

(CS)

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

tiÕt 38 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3-5 bíc - giËm nh¶y (vµo v¸n giËm) - Trªn kh«ng;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ 3-5 bíc - giËm nh¶y (vµo v¸n giËm) - BËt cao ; Mét sè ®éng t¸c bæ trî ,kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n ch¹y ®µ-giËm nh¶y-"bíc bé "trªn kh«ng. (Do GV chän).Yªu cÇu :HS thùc hiÖn Mét sè ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng. - NÐm bãng:¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ngvµ cã bãng ),mét sè ®émg t¸c bæ trî KÜ thuËt ,ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng . - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ",Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - -GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa.

39

2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y xa: - ¤n ch¹y ®µ 3-5 bíc phèi hîp giËm nh¶y-trªn kh«ng ;( TRang 61 SGV líp 7) Néi dung lµ nh¶y bíc bé trªn kh«ng. - Mét sè ®éng t¸c bæ trî : + Ch¹y ®µ. + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y .(trang 61 SGV líp 8) - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu .

2830phót 1012phót

(CS)


Hè c¸t


v¸n

GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn .

b/ NÐm bãng : - ¤n ®µ 2-4 bíc cuèi - ra søc cuèi 10cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng 12phót ).(Trang 74-75 SGV líp 7) Néi dung lµ §µ 2-4 bíc chÐo nÐm bãng xa. - Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt: + Vai híng nÐm xoay ngêi nÐm bãng xa. + §µ 1 bíc nÐm bãng xa. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y 5-6phót theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ". - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: 4- 5phót 2phót

(CS)

→s©n NÐm
bãng

GV GH - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. ← ← → +§ (CS)

XP

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 39 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 5 -7 bíc - giËm nh¶y -"Bíc bé " Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ 5 -7 bíc - giËm nh¶y -"Bíc bé " Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng; Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt c¸c giai giËm nh¶y-"bíc bé "trªn kh«ng. (Do GV chän).Yªu cÇu :HS thùc hiÖn Mét sè ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng. - NÐm bãng:¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ngvµ cã bãng ),mét sè ®émg t¸c bæ trî KÜ thuËt ,ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng .

40

- Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ",Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - -GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 5-7 bíc - 10(CS) giËm nh¶y- "Bíc bé "trªn kh«ng vµ 12phót ↓ ↑ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng ;( → Hè TRang 61 SGV líp 7) Néi dung lµ v¸n c¸t nh¶y bíc bé trªn kh«ng. - Mét sè ®éng t¸c bæ trî : + Ch¹y ®µ. GV + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . .(trang 61 SGV líp 8) - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - ¤n ®µ 2-4 bíc cuèi - ra søc cuèi 10cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng 12phót (CS) ).(Trang 74-75 SGV líp 7) Néi dung ↓ lµ §µ 2-4 bíc chÐo nÐm bãng xa. →s©n NÐm - Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt: bãng + Vai híng nÐm xoay ngêi nÐm bãng xa. GV GH + §µ 1 bíc nÐm bãng xa. - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS quan s¸t söa sai cho HS. thùc hiÖn cßn yÕu . ← ← c/ Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ". 5-6phót - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS → → XP thùc hiÖn cßn yÕu . +§ 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . 4- 5phót 2phót (CS)

41

+ Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn.

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

tiÕt 40 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 5 -7 bíc - giËm nh¶y -"Bíc bé " Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ 5 -7 bíc - giËm nh¶y -"Bíc bé " Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng; Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt c¸c giai giËm nh¶y-"bíc bé "trªn kh«ng. (Do GV chän).Yªu cÇu :HS thùc hiÖn Mét sè ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng. - NÐm bãng:¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ngvµ cã bãng ),mét sè ®émg t¸c bæ trî KÜ thuËt ,ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng . - Ch¹y bÒn :500m ;Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - -GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa.

42

2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y xa: - ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 5-7 bíc giËm nh¶y- "Bíc bé "trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng ;( TRang 61 SGV líp 7) Néi dung lµ nh¶y bíc bé trªn kh«ng. - Mét sè ®éng t¸c bæ trî : + Ch¹y ®µ. + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y .(trang 61 SGV líp 8) - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n + BËt Xa. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - ¤n ch¹y ®µ 4 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng ).(Trang 74-75 SGV líp 7) Néi dung lµ §µ 2-4 bíc chÐo nÐm bãng xa. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu .

2830phót 1012phót

(CS)


Hè c¸t GV


v¸n

- GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . 1012phót
(CS)

→s©n NÐm
bãng

GV

GH

c/ Ch¹y bÒn : 500m.

5-6phót

- GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. ← ← → →

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: 4- 5phót 2phót

XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸hc thë. (CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 41 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n ; Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt ph¸t triÓn

43

søc m¹nh cña ch©n ,c¸c giai giËm nh¶y -"bíc bé "trªn kh«ng. (Do GV chän).Yªu cÇu :HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng. - NÐm bãng:¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ngvµ cã bãng ),mét sè ®émg t¸c bæ trî KÜ thuËt ,ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng . - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ",Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - -GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn 10(CS) kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n. 12phót ↓ ↑ - Mét sè ®éng t¸c bæ trî :

44

+ Ch¹y ®µ. + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y .(trang 61 SGV líp 8) - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n + BËt Xa, 20lÇn + BËt cao tai chç - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : 10- ¤n ch¹y ®µ 4 bíc cuèi - ra søc 12phót cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng ).(Trang 74-75 SGV líp 7) Néi dung lµ §µ 2-4 bíc chÐo nÐm bãng xa. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 5-6phót c/ Ch¹y bÒn : 500m.


v¸n

Hè c¸t GV

- GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . (CS)

→s©n NÐm
bãng

GV GH - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. ← ← → → XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸hc thë.

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. 4- 5phót 2phót

(CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

tiÕt 42 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n ; Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n ,c¸c giai giËm nh¶y -"bíc bé "trªn kh«ng. (Do GV chän).Yªu cÇu :HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng.

45

- NÐm bãng:¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ngvµ cã bãng ),mét sè ®émg t¸c bæ trî KÜ thuËt ,ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng . - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ",Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - -GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa.

46

2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y xa: - ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n. - Mét sè ®éng t¸c bæ trî : + Ch¹y ®µ. + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y .(trang 61 SGV líp 8) - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n + BËt Xa, + BËt cao tai chç - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - ¤n ch¹y ®µ 4 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã bãng ).(Trang 74-75 SGV líp 7) Néi dung lµ §µ 2-4 bíc chÐo nÐm bãng xa. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu .

2830phót 1012phót

(CS)


Hè c¸t GV


v¸n

20lÇn

- GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . -

1012phót

(CS)

→s©n NÐm
bãng

c/ Ch¹y bÒn : 500m.

5-6phót

GV GH - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. ← ← → →

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. 4- 5phót 2phót

XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸hc thë. (CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

tiÕt 43 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n ; Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n ,c¸c giai ®o¹n tiÕp ®Êt (DoGVchän). Yªu cÇu :HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng.

47

- NÐm bãng:¤n ®µ 2 bíc cuèi - ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ngvµ cã bãng ),mét sè ®émg t¸c bæ trî KÜ thuËt ,ra søc cuèi cïng vµ gi÷ th¨ng b»ng ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng . - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ",Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - -GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn 10(CS) kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n. 12phót ↓ ↑ - Mét sè ®éng t¸c bæ trî : → Hè + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y v¸n c¸t ,tiÕp ®Êt . - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n GV + BËt Xa, - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . + BËt nh¶y tai chç 20lÇn - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - ¤n ch¹y ®µ 4 bíc cuèi - ra søc 10(CS) cuèi cïng nÐm bãng xa (kh«ng cã 12phót ↓ bãng ).(Trang 74-75 SGV líp 7) Néi →s©n NÐm dung lµ §µ 2-4 bíc chÐo nÐm bãng bãng xa. - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS GV GH thùc hiÖn cßn yÕu . - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS.

48

5-6phót c/ Ch¹y bÒn : 500m.

→ - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. 4- 5phót 2phót

XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸hc thë. (CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

tiÕt 44 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n ; Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n ,c¸c giai ®o¹n tiÕp ®Êt (DoGVchän). Yªu cÇu :HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng. - NÐm bãng: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Giíi thiÖu mét sè ®iÓm LuËt §iÒn kinh (phÇn nÐm bãng ).Yªu cÇu :HS n¾m ®îc luËt. - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ",Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - -GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay.

49

+ KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa.

2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y xa: - ¤n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n. - Mét sè ®éng t¸c bæ trî : + Phèi hîp ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y ,tiÕp ®Êt . - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n + BËt Xa, + BËt nh¶y tai chç - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa. - Giíi thiÖu mét sè ®iÓm LuËt §iÒn kinh (phÇn nÐm bãng ). + Bãng h×nh rßn ,nÆng 150g thi ®Êu theo løa tuæi THCS ,®êng chþ ®µ nÐm bãng réng 4m dµi 25m ,s©n cã gãc h×nh phÔu 29o ,§êng ch¹y ®µ 1®o¹n 8m. + Trong thi ®Êu nÕu V§V qu¸ 6 ngêi ph¶i thi ®Êu lo¹i .Mèi V§V ®îc nÐm 3 lÇn lÊy lÇn xa nhÊt ,chän lÊy 6 V§V ®ù¬c nÐm 6 lÇn . + Trong thi ®Êu ®ång ®äi chØ ®îc nÐm 3 lÇn . + Bãng r¬i ngoµi h×nh phÕu kh«ng ®îc c«ng nhËn . - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng .

2830phót 1012phót

(CS)


Hè c¸t


v¸n

20lÇn

GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . -

1012phót

(CS)

→s©n NÐm
bãng

GV GH - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. - GV phæ biÕn luËt cho HS.

- GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . 5-6phót ← → ← →

XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸hc thë. 4- 5phót 2phót

-

50

+ Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

(CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 45 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: TiÕp tôc hoµn thiªn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n - NÐm bãng: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa vµ n©ng cao thµnh tÝch nÐm bãng xa.;Yªu cÇu :HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt t¬ng ®èi ®óng,n©ng cao dÇn thµnh tÝch . - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh ",Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa.

51

2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - TiÕp tôc hoµn thiªn kÜ thuËt 10nh¶y xa kiÓu "ngåi". 12phót

(CS)


Hè c¸t


v¸n

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa vµ n©ng cao thµnh 10tÝch nÐm bãng xa. 12phót

GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . (CS)

→s©n NÐm
bãng

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "Ch¹y trªn ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh" - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS 5-6phót thùc hiÖn cßn yÕu .

GV GH - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. - GV phæ biÕn luËt cho HS. - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . ← ←

→ → XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸hc thë. (CS)

3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

4- 5phót 2phót

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 46 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: Trß ch¬i "BËt cãc tiÕp søc ";Yªu cÇu :HS biÕt c¸ch ch¬i ; LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n - NÐm bãng: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa vµ n©ng cao thµnh tÝch nÐm bãng xa.;Yªu cÇu :HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt t¬ng ®èi ®óng,n©ng cao dÇn thµnh tÝch .

52

- Ch¹y bÒn : 500m;Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - Trß ch¬i : "BËt cãc tiÕp søc ". 10(CS) - LuyÖn tËp n©ng cao kÜ 12phót ↓ ↑ thuËt nh¶y xa kiÓu "ngåi". → Hè v¸n c¸t - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa vµ n©ng cao thµnh 10tÝch nÐm bãng xa. 12phót GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . (CS)

→s©n NÐm
bãng

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu .

GV GH - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. - GV phæ biÕn luËt cho HS. - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . ← ←

c/ Ch¹y bÒn :500m . - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu .

5-6phót → → XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸ch kh¾c phôc ®au sãc .

53

3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn.

4- 5phót 2phót

(CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

tiÕt 47 nh¶y xa- nÐm bãng -ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n; Giíi thiÖu mét sè ®iÓm luËt ®iÒn kinh ( PhÇn nh¶y xa );Yªu cÇu :HS n¾m c¬ b¶n ®îc luËt - NÐm bãng: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa vµ n©ng cao thµnh tÝch nÐm bãng xa ( ChuÈn bÞ kiÓm tra );Yªu cÇu :HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c kÜ thuËt t¬ng ®èi ®óng,n©ng cao dÇn thµnh tÝch . - Ch¹y bÒn : 500m;Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ 10(CS) n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa 12phót ↓ ↑ kiÓu "ngåi" → Hè - Giíi thiÖu mét sè ®iÓm luËt v¸n c¸t ®iÒn kinh ( PhÇn nh¶y xa ). + NÕu V§V thi ®Êu nhiÒu h¬n 8 ngêi tr×nh tù thi ®Êu sÏ ®îc rót GV th¨m Mçi V§V ®îc nh¶y 3 lÇn .sau ®ã 8 V§V cã thµnh

54

tÝch cao nhÊt nh¶y thªm 3 lÇn ngêi cã thµnh tÝch thÊp nhÊt nh¶y tríc + NÕu V§V Ýt h¬n 8 ngêi th× mçi V§V ®îc nh¶y 6 lÇn . + Khi cuéc thi b¾t ®Çu thi V§V kh«ng ®îc l©y ®êng ch¹y lµm ®êng tËp luyÖn . +V§V sÏ ph¹m lçi: Ch¹m v¹ch vît qua giËm nh¶y b»ng bÊt k× bé phËn nµo ,giËm nh¶y ph¹m vi hai ®Çu v¸n ,khi nh¶y song ®i ngîc l¹i hè c¸t, sö dông bÊt cø h×nh thøc nhao lén nµo . + V§V kh«ng pham lçi :VVDV nh¶y ë bÊt cø VI trÝ nµo lóc cha ®Õn v¸n giËm + Mçi V§V ®îc tÝnh thµnh tÝch tèt 10nhÊt trong khi nh¶y 12phót - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . b/ NÐm bãng : - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng xa vµ n©ng cao thµnh tÝch nÐm bãng xa(ChuÈn bÞ kiÓm tra).

- GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . (CS)

→s©n NÐm
bãng

GV GH - GV híng dÉn HS «n luyÖn vµ quan s¸t söa sai cho HS. - GV phæ biÕn luËt cho HS. - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . ← → ← →

5-6phót - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn :500m .

XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸ch kh¾c phôc ®au sãc .

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa ,nÐm bãng ,ch¹y bÒn. 4- 5phót 2phót (CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

55

Ngµy So¹n : Ngµy Gi¶ng: tiÕt 48 - kiÓm tra : nÐm bãng I /Môc tiªu : - KiÓm tra nÐm bãng:Yªu cÇu :HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thµnh tÝch ph¶i ®¹t. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : CÇu ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8- GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè,trang 10phót phôc,søc kháe HS. 1phót + GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . 1phót ( Gv) - Khëi ®éng : 8phót + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn. 200+ T¹i chç xoay c¸c khíp . 250m GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,Lên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. 15x1lÇn + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : 28-30 a/ Néi dung kiÓm tra : KiÓm tra kÜ phót thuËt nÐm bãng xa cã ®µ vµ thµnh tÝch . b/ Tæ chøc : - kiÓm tra theo nhãm 5-6 HS ,mçi HS ®îc thùc hiÖn3lÇn ,®îc thö 1 lÇn. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t 40m (Nam ) ,25m (N÷) . - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹t 30m (nam) ,(N÷ ) 20m - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch Nam dø¬i 25m (N÷ ) Díi 15m. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt , thµnh tÝch sÕp lo¹i ®¹t. - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

( Gv)

56

3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng : phót +Cói ngêi th¶ láng . + Rò ch©n th¶ láng. - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

( Gv

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n. - Ch¹y bÒn : 500m;Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ 20(CS) n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa 23phót ↓ ↑ kiÓu "ngåi" → Hè v¸n c¸t GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . ← 5-7phót - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . → → XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸ch kh¾c phôc ®au sãc . ←

tiÕt 49 nh¶y xa- ch¹y bÒn.

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn :500m .

57

3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa,ch¹y bÒn. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

4- 5phót 2phót

(CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 50 nh¶y xa- ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n. - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh "; Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ phÇn më ®Çu: 8- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ bµi häc . €€€€€€€ - Khëi ®éng : €€€€€€€ + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót €€€€€€€ + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. GV + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa.

58

2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ 20n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa 23phót kiÓu "ngåi"

(CS)


Hè c¸t


v¸n

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh "; 5-7phót - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa,ch¹y bÒn. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: 4- 5phót 2phót

GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . ← ←

→ → XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸ch kh¾c phôc ®au sãc . (CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 51 nh¶y xa- ch¹y bÒn.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n.(chhuÈn bÞ kiÓm tra) - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh "; Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng

59

1/ phÇn më ®Çu: - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . - Khëi ®éng : + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt cham mång , gãt cham tay. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y xa: - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu "ngåi"(chuÈn bÞ kiÓm tra ).

810phót

8phót

- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ GV - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. (CS)

2830phót 2023phót


Hè c¸t


v¸n

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . c/ Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh "; 5-7phót - Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa,ch¹y bÒn. 4- 5phót 2phót

GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . ← ←

→ → XP + § - GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸ch kh¾c phôc ®au sãc . (CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

60

Ngµy So¹n : Ngµy Gi¶ng: tiÕt 52 - kiÓm tra : nh¶y xa KÕt hîp kiÓm tra TCRLTT I /Môc tiªu : - KiÓm tra nh¶y xa :Yªu cÇu :HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thanh tÝch ph¶i ®¹t. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : Cét, xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8- GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè,trang 10phót phôc,søc kháe HS. 1phót + GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . 1phót ( Gv) - Khëi ®éng : 8phót + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn. 200+ T¹i chç xoay c¸c khíp . 250m GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,Lên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. 15x1lÇn + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : 28-30 a/ Néi dung kiÓm tra : Ch¹y ®µ phót chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ . b/ Tæ chøc : - KiÓm tra mçi ®ît 5-10 HS ,tõng HS ,mçi HS ®îc thùc hiÖn3 lÇn . c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t møc giái 3,40m,(Nam) (N÷) 2,70m - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹tmøc kh¸ 2,30 m (N÷),(Nam) 3,10m - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t. 2,30m (N÷),(Nam) 2,70m - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt , thµnh tÝch sÕp lo¹i ®¹t. - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

( Gv)

61

3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng : phót +Cói ngêi th¶ láng . + Rò ch©n th¶ láng. - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: TIÕT 53 M«n TTt chän - ch¹y bªn .

( Gv

i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän: ¤n t thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyÓn ,T©ng cÇu b»ng ®ïi ,b»ng m¸ trong bµn ch©n ,b»ng mu bµn ch©n theo nhãm chuyÒn cÇu ;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Giíi thiÖu : Qu¶ cÇu ,s©n ®¸ Ba; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n.TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS nÇn cao ®îc thÓ lùc. Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thchiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng.§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .

62

2/PhÇn c¬ b¶n: a/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . - ¤n TTCB vµ di chuyÓn .T©ng cÇu b»ng ®ïi ,b»ng m¸ trong bµn ch©n ,b»ng mu bµn ch©n theo nhãm chuyÒn cÇu . - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : + ChuÈn bÞ : §øng ch©n cóng víi tay cÇm cÇu mòi bµn ch©n c¸ch biªn ngang mét bµn ch©n + §éng t¸c : Bíc ch©n trô ra tríc mét bíc dån trong t©m lªn ch©n trô ,kÕt hîp víi tay cÇm cÇu tung cÇu lªn cao vÒ tríc mét kho¶ng võa tÇm ch©n ®¸ vµ dïng mu bµn ch©n ®¸ cÇu ®i sang s©n ®èi ph¬ng . - Giíi thiÖu : S©n ®¸ ba: + S©n thi ®Êu ba: §êng biªndäc13,40m, §êng biªn ngang 6,10m ,§êng ph©n ®«i s©n - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu - b/Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m

28-30ph 2024phót ( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn .

- Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ← ←

5-6phót ↑

↓ → +§ XP

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i. - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc : 4-5phót -Th¶ láng: 2phót + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: 1phót 2phót

( Gv) - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

63

TIÕT 54 M«n TTt chän - ch¹y bªn . i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän: ¤n t thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyÓn ,Theo nhãm chuyÒn cÇu b»ng ®ïi ,b»ng m¸ trong bµn ch©n ,b»ng mu bµn ch©n;Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Giíi thiÖu : Líi ; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n. Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng.§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n . 2/PhÇn c¬ b¶n: 28-30ph b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . 20- ¤n TTCB vµ di chuyÓn .T©ng cÇu 24phót b»ng ®ïi ,b»ng m¸ trong bµn ch©n ,b»ng mu bµn ch©n theo nhãm chuyÒn cÇu . - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn ( Gv) b»ng mu bµn ch©n : - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng - GVquan s¸t söa sai cho HS mu bµn ch©n : -Chia nhãm tËp luyÖn(theo + ChuÈn bÞ : §øng ch©n cóng víi tay tæ) cÇm cÇu

64

mòi bµn ch©n c¸ch biªn ngang mét bµn ch©n + §éng t¸c : Bíc ch©n trô ra tríc mét bíc dån trong t©m lªn ch©n trô ,kÕt hîp víi tay cÇm cÇu tung cÇu lªn cao 0,3m co ch©n sau dung ch©n ®¸ m¹nh vµo cÇu . vÒ tríc mét kho¶ng võa tÇm ch©n ®¸ vµ dïng mu bµn ch©n ®¸ cÇu ®i sang s©n ®èi ph¬ng . - Giíi thiÖu : Líi + Líi ®¸ cÇu mÇu tr¾ng dµi 7m réng 0,75m. + ChiÒu cao cña líi : gi¶i v« ®Þch vµ gi¶i trÎ cao 1,60m cho nam .1,50 mcho n÷ . + ThiÕu niªn : 1,40m chung.§é vâng cña líi kh«ng qu¸ 2cm. - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 5-6phót - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m

- GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn .

- Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ↓ ↑ → +§ XP ← ←

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc : 4-5phót -Th¶ láng: 2phót + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: 1phót 2phót

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

( Gv) - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

65

TIÕT 55 M«n TTt chän - ch¹y bªn . i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .

66

2/PhÇn c¬ b¶n: b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . - ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

28-30ph 2024phót ( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ↓ ↑ → +§ XP ← ←

5-6phót - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc : 4-5phót -Th¶ láng: 2phót + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. 1phót 2phót

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

( Gv) - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: TIÕT 56 M«n TTt chän - ch¹y bªn . i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu

67

cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n . 2/PhÇn c¬ b¶n: 28-30ph b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . 20- ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn 24phót b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng ( Gv) mu bµn ch©n : - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu - GVquan s¸t söa sai cho HS ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . -Chia nhãm tËp luyÖn(theo - §Êu tËp. tæ) - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu b»ng hai néi ch©n 20lÇn . dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. cßn yÕu - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 5-6phót ← ← 500m ↓ ↑ → +§ XP

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

68

3/ PhÇn kÕt thóc : -Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn.

4-5phót 2phót ( Gv) 1phót 2phót - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: TIÕT 57 M«n TTt chän - ch¹y bªn . i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .

69

2/PhÇn c¬ b¶n: b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . - ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

28-30ph 2024phót ( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ↓ ↑ → +§ XP ← ←

- Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 5-6phót 500m

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc : -Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: TIÕT 58 M«n TTt chän - ch¹y bªn . 4-5phót 2phót

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

( Gv) 1phót 2phót - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch.

70

II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n . 2/PhÇn c¬ b¶n: 28-30ph b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . 20- ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn 24phót b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 5-6phót - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m ( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ↓ ↑ → +§ XP ← ←

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

71

3/ PhÇn kÕt thóc : -Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng:

4-5phót 2phót ( Gv) 1phót 2phót - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

TIÕT 59 M«n TTt chän - ch¹y bªn . i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. - Khëi ®éng : 8phót ( Gv) + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,LGV ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 15x1lÇn 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .

72

2/PhÇn c¬ b¶n: b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . - ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

28-30ph 2024phót ( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ↓ ↑ → +§ XP ← ←

5-6phót - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc : 4-5phót -Th¶ láng: 2phót + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: TIÕT 60 M«n TTt chän - ch¹y bªn . 1phót 2phót

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

( Gv) - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch.

73

II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lîng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n . 2/PhÇn c¬ b¶n: 28-30ph b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . 20- ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn 24phót b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 5-6phót - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m

ph¬ng ph¸p lªn líp

( Gv) GV - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra.

( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ↓ ↑ → +§ XP ← ←

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

74

3/ PhÇn kÕt thóc : -Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng:

4-5phót 2phót ( Gv) 1phót 2phót - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn Líp 9 TIÕT 61 M«n TTt chän - ch¹y bªn .

i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: ph¸t cÇu cao ch©n - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. chÝnh diÖn b¨ng mu bµn ch©n .

75

2/PhÇn c¬ b¶n: b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . - ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

28-30ph 2024phót ( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ← ← ↓ ↑ → +§ XP

5-6phót - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc : 4-5phót -Th¶ láng: 2phót + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng: TIÕT 62 M«n TTt chän - ch¹y bªn . 1phót 2phót

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

( Gv) - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : 500m Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch.

76

II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lîng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b¨ng mu bµn ch©n . 2/PhÇn c¬ b¶n: 28-30ph b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . 20- ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn 24phót b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn .

ph¬ng ph¸p lªn líp

( Gv) GV - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra.

( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn.

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 5-6phót - Ch¹y BÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn : 500m

↓ ↑

→ +§

XP

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

77

3/ PhÇn kÕt thóc : -Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. ngµy so¹n : ngµy gi¶ng:

4-5phót 2phót ( Gv) 1phót 2phót - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

TIÕT 63 M«n TTt chän - ch¹y bªn . i/ Môc tiªu: - ThÓ thao Tù chän:Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n .Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n ; Yªu cÇu HS thc hiÖn c¸c ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. Phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu; Yªu cÇu: HS n¾m ®îc ®éngt¸c .§Çu tËp .Yªu cÇu :HS biÕt ¸p dung nh÷ng néi dung ®¸ häc vµo ®Êu tËp .TËp thÓ lùc ;Yªu cÇu HS n©ng cao ®îc thÓ lùc - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i "ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh"Yªu cÇu: HS TB ,yÕu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸ giái ch¹y nÇng cao dÇn thµnh tÝch. II/ §Þa ®iÓm ,dông cô: 1/ §Þa ®iÓm: s©n tËp . 2/ Dông cô: §ång hå ,cÇu ,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . Néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng 1/ PhÇn më ®Çu. 8-10p - GV nhËn líp : kiÓm tra sÜ sè . 1phót - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi 1phót häc. 8phót ( Gv) - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,L15x1lÇn ên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt - Gäi 1-2 HS lªn kiÓm tra. 3). + Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò: ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b¨ng mu bµn ch©n .

78

2/PhÇn c¬ b¶n: b/ ThÓ thao tù chän: §¸ cÇu . - ¤n Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n : - Phèi hîp ph¸t cÇu ,chuyÒn cÇu ,t©ng cÇu b»n mu bµn ch©n . - §Êu tËp. - TËp thÓ lùc : §øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n 20lÇn . - Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu

28-30ph 2024phót ( Gv) - GV híng dÉn HS «n luyÖn. - GVquan s¸t söa sai cho HS -Chia nhãm tËp luyÖn(theo tæ) - GV gi¶ng gi¶i vµ lµm mÉu néi dung häc míi . - GV cho HS «n luyÖn . - Gäi 1-2HS lªn thùc hiÖn. ↓ ↑ → +§ XP ← ←

5-6phót - Ch¹y BÒn : Trß ch¬i "ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh"

- Cñng cè :Néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu 3/ PhÇn kÕt thóc : -Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng, + Duçi ch©n th¶ láng, + Rò vai. - GV nh©n xÐt giê häc. - GV cho bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp : M«n TTTC, ch¹y bÒn. Ngµy So¹n : Ngµy Gi¶ng: tiÕt 64 - kiÓm tra :M«n TTTC 4-5phót 2phót

( Gv) -GV gäi 1-2 HS nh¾c l¹i.

( Gv) 1phót 2phót - GV nhËn xÐt chung giê häc. - GV híng dÉn HS c¸ch «n luyÖn

I /Môc tiªu : - KiÓm tra M«n TTTC:Yªu cÇu :HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thµnh tÝch ph¶i ®¹t. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : §éng hå ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp .

79

1/ phÇn më ®Çu: - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè,trang phôc,søc kháe HS. + GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . - Khëi ®éng :

810phót 1phót 1phót 8phót 200250m

-

( Gv)

+ Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,Lên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 15x1lÇn 3). + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : a/ Néi dung kiÓm tra : KiÓm tra M«n TTTC b/ Tæ chøc : - KiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 1 em c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t lo¹i giái,Trong b¶ng TCRLTT. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹t kh¸ TCRLTT. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch xÕp lo¹i ®¹t. TCRLTT. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt , thµnh tÝch sÕp lo¹i ®¹t TCRLTT. 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng : +Cói ngêi th¶ láng . + Rò ch©n th¶ láng. - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n :NÐm bãng. Ngµy So¹n : Ngµy Gi¶ng: tiÕt 65 - kiÓm tra : ch¹y bÒn 28-30 phót

GV

- GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

( Gv)

4- 5 phót

( Gv

I /Môc tiªu : - KiÓm tra ch¹y bÒn :Yªu cÇu :HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thµnh tÝch ph¶i ®¹t. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : §éng hå ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp .

80

1/ phÇn më ®Çu: - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè,trang phôc,søc kháe HS. + GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,Lên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : a/ Néi dung kiÓm tra : KiÓm tra ch¹y bÒn b/ Tæ chøc : - KiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 5-6 em nam n÷ riªng. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t lo¹i giái,Trong b¶ng TCRLTT. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹t kh¸ TCRLTT. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch xÕp lo¹i ®¹t. TCRLTT. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt , thµnh tÝch sÕp lo¹i ®¹t TCRLTT.

810phót 1phót 1phót 8phót 200250m

-

( Gv) GV

15x1lÇn 28-30 phót - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

( Gv)

3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng : phót +Cói ngêi th¶ láng . + Rò ch©n th¶ láng. - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n :NÐm bãng. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

( Gv

tiÕt 66 ¤n TËp nh¶y xa - KiÓm Tra cuèi N¨m

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n.(chhuÈn bÞ kiÓm tra) - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh "; Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp.

81

III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lîng 1/ phÇn më ®Çu: 8- GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . 10phót - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . - Khëi ®éng : + T¹i chç xoay c¸c khíp . 8phót + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, Ch¹y §¹p sau. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n 28a/ Nh¶y xa: 30phót - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu "ngåi".

ph¬ng ph¸p lªn líp - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ GV - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. (CS)


Hè c¸t


v¸n

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu .

GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . 4- 5phót 2phót

3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng:

(CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

I/ Môc tiªu -Yªu cÇu : - Nh¶y xa: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu ngåi;Yªu cÇu : HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - Trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng 2 ch©n.(chhuÈn bÞ kiÓm tra) - Ch¹y bÒn : Trß ch¬i " Ch¹y theo ®Þa h×nh ®¸ quy ®Þnh "; Yªu cÇu :HS TB ,Yªu ch¹y hÕt cù li ,HS kh¸,giái n©ng dÇn thµnh tÝch II/ §Þa §iÓm -Dông Cô. - §Þa ®iÓm : S©n trêng . - Dông cô: Hè c¸t ,V¸n giËm nh¶y,§ång hå ,cßi ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p lªn líp îng

tiÕt 67 ¤n TËp nh¶y xa - KiÓm Tra cuèi N¨m

82

1/ phÇn më ®Çu: - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè . - GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . - Khëi ®éng : + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, Ch¹y §¹p sau. + KiÓm tra bµi cò: Nh¶y xa. 2/phÇn c¬ b¶n a/ Nh¶y xa: - TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu "ngåi".

810phót

8phót

- Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ GV - GV gäi 1-2 HS lªn kiÖm tra. (CS)

2830phót


Hè c¸t


v¸n

- Cñng cè : Nh÷ng néi dung HS thùc hiÖn cßn yÕu . 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n Nh¶y xa Ngµy So¹n : Ngµy Gi¶ng: 4- 5phót 2phót

GV - GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn . (CS)

1phót 2phót

GV - NH©n xÐt chung giê häc. -Híng dÉn HS «n luyÖn ë nhµ.

tiÕt 68 - kiÓm tra : nh¶y xa cuèi N¨m ,KÕt hîp kiÓm tra TCRLTT I /Môc tiªu : - KiÓm tra nh¶y xa :Yªu cÇu :HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thanh tÝch ph¶i ®¹t. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : Cét, xµ, ®Öm,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp .

83

1/ phÇn më ®Çu: - GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè,trang phôc,søc kháe HS. + GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . - Khëi ®éng : + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn. + T¹i chç xoay c¸c khíp . + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,Lên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : a/ Néi dung kiÓm tra : Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ . b/ Tæ chøc : - KiÓm tra mçi ®ît 5-10 HS ,tõng HS ,mçi HS ®îc thùc hiÖn3 lÇn . c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t møc giái 3,40m,(Nam) (N÷) 2,70m - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹tmøc kh¸ 2,30 m (N÷),(Nam) 3,10m - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t. 2,30m (N÷),(Nam) 2,70m - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt , thµnh tÝch sÕp lo¹i ®¹t. 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng : +Cói ngêi th¶ láng . + Rò ch©n th¶ láng. - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: Ngµy So¹n : Ngµy Gi¶ng:

810phót 1phót 1phót 8phót 200250m

-

( Gv) GV

15x1lÇn

28-30 phót

- GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

( Gv)

4- 5 phót

( Gv

tiÕt 69 - kiÓm tra : TCRLTT nÐm bãng I /Môc tiªu : - KiÓm tra nÐm bãng:Yªu cÇu :HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thµnh tÝch ph¶i ®¹t. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn :

84

- §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : CÇu ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8- GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè,trang 10phót phôc,søc kháe HS. 1phót + GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . 1phót - Khëi ®éng : 8phót + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn. 200+ T¹i chç xoay c¸c khíp . 250m + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,Lên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. 15x1lÇn + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : a/ Néi dung kiÓm tra : KiÓm tra kÜ thuËt nÐm bãng xa cã ®µ vµ thµnh tÝch . b/ Tæ chøc : - kiÓm tra theo nhãm 5-6 HS ,mçi HS ®îc thùc hiÖn3lÇn ,®îc thö 1 lÇn. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t 40m (Nam ) ,25m (N÷) . - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹t 30m (nam) ,(N÷ ) 20m - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch Nam dø¬i 25m (N÷ ) Díi 15m. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt , thµnh tÝch sÕp lo¹i ®¹t. 3/ PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng : +Cói ngêi th¶ láng . + Rò ch©n th¶ láng. - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: 28-30 phót

-

( Gv) GV

- GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

( Gv)

4- 5 phót

( Gv

Ngµy So¹n : Ngµy Gi¶ng: tiÕt 70 - kiÓm tra : TCRLTT ch¹y bÒn I /Môc tiªu :

85

- KiÓm tra ch¹y bÒn :Yªu cÇu :HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thµnh tÝch ph¶i ®¹t. - Yªu cÇu : HS ph¶i cã trang phôc gän gµng cã tÝnh kØ luËt trong kiÓm tra. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm :s©n tËp - ph¬ng tiÖn : §éng hå ,gi¸o ¸n ,vÖ sinh s©n tËp. III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp . 1/ phÇn më ®Çu: 8- GV nhËn líp : KiÓm tra sÜ sè,trang 10phót phôc,søc kháe HS. 1phót + GV phæ biÕn néi dung ,yªu cÇu bµi häc . 1phót ( Gv) - Khëi ®éng : 8phót + Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn. 200+ T¹i chç xoay c¸c khíp . 250m GV + TËp 5 ®éng t¸c:Tay.Ch©n,Lên,Bông,VÆn m×nh.(H×nh vÔ nh tiÕt 3). + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. 15x1lÇn + Ðp c¸c c¬. 2/ PhÇn c¬ b¶n : 28-30 a/ Néi dung kiÓm tra : KiÓm tra phót ch¹y bÒn b/ Tæ chøc : - KiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 5-6 em nam n÷ riªng. c/ C¸ch cho ®iÓm : - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t lo¹i giái,Trong b¶ng TCRLTT. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ,thµnh tÝch ®¹t kh¸ TCRLTT. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch xÕp lo¹i ®¹t. TCRLTT. - §iÓm 3 -4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt , thµnh tÝch sÕp lo¹i ®¹t TCRLTT. 3/ PhÇn kÕt thóc 4- 5 - Th¶ láng : phót +Cói ngêi th¶ láng . + Rò ch©n th¶ láng. - GV nhËn xÐt líp vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm cho häc sinh. - Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n :NÐm bãng. - GV phæ biÕn néi dung kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm .

( Gv)

( Gv

86

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful