Kỹ năng lập kế hoạch dự án kinh doanh

Sè tÝn chØ: 01 – Ph©n bæ: 15 tiÕt thùc hµnh vµ th¶o luËn
I. Th«ng tin chung M« t¶: M«n häc nh»m cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kü n¨ng thùc hµnh vÒ lËp kÕ ho¹ch dù ¸n kinh doanh. Sinh viªn sÏ thùc hµnh theo quy tr×nh 3 bíc lËp dù ¸n kinh doanh. Môc tiªu: Sinh viªn n¾m b¾t ®îc c¸c kü n¨ng c¬ b¶n vÒ t×m kiÕm ý tëng lËp dù ¸n, ph©n tÝch ý tëng, x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n s¶n phÈm thÞ trêng, chiÕn lîc marketing dù ¸n, ph¬ng ¸n kü thuËt, ph¬ng ¸n tµi chÝnh, kÕ ho¹ch triÓn khai dù ¸n. §¸nh gi¸: Theo quy chÕ kh¶o thÝ . II. KÞch b¶n vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y (5 buæi thùc hµnh - 15 tiÕt) Buæi häc 1 ( tiÕt 1 _ 3 ) Kü n¨ng ph©n tÝch ý tëng lËp dù ¸n kinh doanh • • Môc ®Ých: Néi dung: + Sinh viªn n¾m ®îc kü thuËt ph©n tÝch ý tëng lËp dù ¸n kinh doanh. + Híng dÉn kü thuËt ph©n tÝch ý tëng dù ¸n kinh doanh: ph©n tÝch trªn c¸c gãc ®é thÞ trêng, kh¸ch hµng, s¶n phÈm, tµi chÝnh, kü thuËt, c«ng nghÖ, nh©n lùc, ph¸p lý… KÕt qu¶: Sinh viªn ph¶i chØ ra ®îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, nh÷ng ®iÓm lu ý quan träng trong x©y dùng vµ triÓn khai ý tëng kinh doanh. + Thùc hµnh: Mçi nhãm lùa chän mét ý tëng lËp dù ¸n kinh doanh. Thùc hµnh ph©n tÝch ý tëng. Tr×nh bµy vµ th¶o luËn trªn líp. Tµi liÖu tham kh¶o: Ch¬ng 2 gi¸o tr×nh QTDA, Bé m«n QTDNTM, 2005 Bé s¸ch híng dÉn lËp dù ¸n khëi nghiÖp, Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ HiÖn thùc hãa ý tëng kinh www.khoisudoanhnghiep.com.vn) Môc ®Ých: doanh (tµi liÖu trªn trang web:

Buæi häc 2 ( tiÕt 4 _ 6 ) Kü n¨ng x©y dùng chiÕn lîc marketing dù ¸n • + Sinh viªn sÏ thùc hµnh x©y dùng ph¬ng ¸n s¶n phÈm thÞ trêng vµ chiÕn lîc marketing cho dù ¸n kinh doanh cña m×nh. • Néi dung: + Sinh viªn cô thÓ hãa ph¬ng ¸n s¶n phÈm thÞ trêng cña dù ¸n. + Cô thÓ hãa chiÕn lîc marketing cña dù ¸n. + Tr×nh bµy vµ th¶o luËn vÒ chiÕn lîc marketing cña dù ¸n. Tµi liÖu tham kh¶o:

• •

Ch¬ng 2 gi¸o tr×nh QTDA, Bé m«n QTDNTM Bé s¸ch híng dÉn lËp dù ¸n khëi nghiÖp, Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ Môc ®Ých : Néi dung :

Buæi häc 3 ( tiÕt 7 _ 9 ): Kü n¨ng x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n kü thuËt dù ¸n + Sinh viªn n¾m ®îc c¸c kü thuËt x©y dùng ph¬ng ¸n kü thuËt dù ¸n. Sinh viªn thùc hµnh ngay trªn dù ¸n cña nhãm: + Lùa chän quy m« dù ¸n cña nhãm + Lùa chän c«ng nghÖ dù ¸n cña nhãm + X¸c ®Þnh danh môc trang thiÕt bÞ tµi s¶n dù ¸n + Lªn ph¬ng ¸n lùa chän ®Þa ®iÓm kinh doanh vµ ph¬ng ¸n x©y dùng c¬ b¶n + Lªn ph¬ng ¸n c¬ cÊu nh©n sù theo sè lîng, chøc danh. Tµi liÖu tham kh¶o: Ch¬ng 3 gi¸o tr×nh QTDA, Bé m«n QTDNTM Bé s¸ch híng dÉn lËp dù ¸n khëi nghiÖp, Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ

Buæi häc 4 ( tiÕt 10 _ 12 ) : Kü n¨ng x©y dùng ph¬ng ¸n tµi chÝnh dù ¸n • Môc ®Ých : + Sinh viªn n¾m ®îc kü n¨ng thùc hµnh x©y dùng ph¬ng ¸n tµi chÝnh dù ¸n. • Néi dung : + Lªn ph¬ng ¸n tµi chÝnh ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ tµi s¶n cè ®Þnh + Lªn ph¬ng ¸n nhu cÇu vèn lu ®éng dù ¸n + Lªn ph¬ng ¸n doanh thu dù ¸n + Lªn ph¬ng ¸n chi dù ¸n + Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n: NPV, IRR, thêi gian thu håi vèn Tµi liÖu tham kh¶o: • • Ch¬ng 3 gi¸o tr×nh QTDA, Bé m«n QTDNTM Bé s¸ch híng dÉn lËp dù ¸n khëi nghiÖp, Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ Môc ®Ých : Néi dung :

Buæi häc 5 ( tiÕt 13 _ 15 ) : X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai dù ¸n + Sinh viªn n¾m ®îc kü thuËt x©y dùng tiÕn ®é dù ¸n. + X¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng cÇn lµm ®Ó triÓn khai dù ¸n + X¸c ®Þnh tiÕn ®é dù ¸n

+ X©y dùng lîc ®å Gantt dù ¸n Tµi liÖu tham kh¶o: - Ch¬ng 4 gi¸o tr×nh qu¶n trÞ dù ¸n, Bé m«n QTDNTM - Bé s¸ch híng dÉn lËp dù ¸n khëi nghiÖp, Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ Bµi tËp cuèi khãa: C¸c nhãm sinh viªn nép s¶n phÈm thùc hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch dù ¸n cña nhãm (5 ngµy sau khi kÕt thóc buæi 5). Trëng Bé M«n QTDNTM TS. Lª Qu©n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful