GIAÙO AÙN SOÁ : 01

Lôùp : CK47B

- Thôøi gian thöïc hieän : 20 tieát ;
- Thöïc hieän ngaøy 06/10/2008 ñeán

07/10/2008.

TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TAÏI CHOÃ KHOÂNG NOÅ
MAÙY
- Muïc ñích : Bieát söû duïng caùc trang thieát bò treân oâ toâ,
thöïc haønh caùc thao taùc leân xe, xuoáng xe, tö theá ngoài laùi,
taêng soá giaûm soá.
- Yeâu caàu :
+ Söû duïng thaønh thaïo caùc trang thieát bò
treân xe
+ Thöïc hieän thao taùc ñuùng quy trình.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP :
phuùt.
-

Soá

hoïc

sinh

vaéng

Thôøi
:

.........................................
............................................ .......................................................

gian

:

Teân

5
:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :
phuùt.

Thôøi gian :

…………….

- Caâu hoûi kieåm tra : ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

- Döï kieán hoïc sinh kieåm tra :
Teân
Ñieåm
III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI :
phuùt.
- Noäi dung :

Thôøi

gian

:

15

+ Giôùi thieäu chung, höôùng daãn söû duïng caùc trang thieát
bò.

+ Thao taùc leân xe, xuoáng xe, tö theá ngoài laùi.
+ Quy trình khôûi haønh xe, döøng xe.
+ Quy trình ñoåi môùi.
- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :
+ Xe taäp laùi, kích goã keâ.
- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :
+ Höôùng daãn ban ñaàu.
Trang 1

+ Höôùng daãn thöôøng xuyeân.
+ Höôùng daãn keát thuùc.
- Saûn phaåm öùng duïng :
+ Thao taùc thaønh thaïo caùc trang thieát bò treân oâ toâ.
+ Thöïc hieän ñuùng quy trình laùi xe cô baûn.
 CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN :

TT

Noäi dung giaûng daïy

Phöông phaùp
toå chöùc thöïc hieän

Thôøi
gian

A-HÖÔÙNG DAÃN
MÔÛ
ÑAÀU :
1 Giôùi thieäu chung vaø caùch GV : Giôùi thieäu höôùng
söû duïng caùc trang thieát daãn caùch söû duïng vò
bò treân xe.
trí cuûa töøng trang
thieát bò treân xe.
2 Thao taùc leân xe xuoáng xe Thuyeát trình – dieãn
tö theá ngoài laùi
giaûi laøm maãu cho hoïc
sinh quan saùt töï ruùt
kinh nghieäm
3 Quy trình khôûi haønh xe
//
4 Quy trình taêng soá
//
B-HÖÔÙNG
DAÃN
THÖÔØNG
XUYEÂN :
Hoïc sinh thöïc taäp caùc thao GV : Giaùm saùt vieäc
taùc söû duïng trang thieát bò, thöïc taäp cuûa hoïc sinh,
thao taùc leân xe, xuoáng xe, uoán naén, söûa chöõa
tö theá ngoài laùi, thao taùc nhöõng thao taùc khoâng
quy trình khôûi haønh xe, phuø hôïp.
taêng soá, giaûm soá.
C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT
THUÙC :
Phaûi söû duïng ñöôïc caùc GV : Toång hôïp, ñaùnh
trang thieát bò treân xe, laøm giaù keát quaû hoïc taäp
ñöôïc ñuùng quy trình thao cuûa töøng hoïc sinh.
taùc leân xe, xuoáng xe, tö Chuaån bò phöông tieän
theá ngoài laùi, taêng giaûm ñeå cho baøi hoïc tieáp
soá phaûi linh hoaït.
theo.
IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Trang 2

.............. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : Thôøi phuùt..... tö theá ngoài laùi ? .............Muïc ñích : Nhaèm giuùp cho hoïc sinh hoaøn thieän caùc thao taùc chuaån bò khôûi ñoäng ñoäng cô......................... ........Thöïc hieän ngaøy 08/10/2008 ñeán 09/10/2008. döøng xe...Caâu hoûi kieåm tra : Haõy neâu thao taùc leân xe...................................................................TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 05 thaùng 10 naêm 2008.............................. ............................................. Trang 3 gian : 15 ............... OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt........................................... (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 02 Lôùp : CK47B ..................................................Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm III......................................................... + Laøm ñuùng quy trình khôûi haønh xe.................................... .. Thôøi gian : 10 .... ........................... xuoáng xe................... II........Noäi dung : + Thöïc haønh quy trình khôûi ñoäng ñoäng cô....... TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TAÏI CHOÃ COÙ NOÅ MAÙY .... gian : Teân 5 : ....... - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi : .... I.... .....Thôøi gian thöïc hieän : 20 tieát . KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt............ + Phoái hôïp nhòp nhaøng caùc thao taùc.. .....Yeâu caàu : + Naém roõ caùc coâng taùc chuaån bò khôûi ñoäng ñoäng cô phoái hôïp nhòp nhaøng caùc thao taùc....

.Taêng soá Giaûm soá C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : Hoïc sinh laøm ñöôïc ñuùng.......... Trang 4 ............Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu.. Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän Thôø i gian GV : Thuyeát trình – dieãn giaûi laøm thao taùc maãu cho hoïc sinh quan saùt – töï ruùt kinh nghieäm................................... chæ ra nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi......Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : + Xe taäp laùi. nt nt GV : Giaùm saùt vieäc thöïc taäp cuûa töøng hoïc sinh ngay treân buoàng laùi............ kích goã keâ...... ga.......... TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò.. +Phöông phaùp khôûi ñoäng ñoäng cô baèng maùy khôûi ñoäng. thao taùc taêng giaûm soá khoâng ñöôïc keâu keït..... söûa chöõa ngay nhöõng thao taùc chöa phuø hôïp...............Saûn phaåm öùng duïng : + Thao taùc ñuùng quy trình laùi xe cô baûn... .....  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Noäi dung giaûng daïy A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Khôûi ñoäng ñoäng cô : +Phöông phaùp khôûi ñoäng ñoäng cô baèng tay quay..... ..... IV........... + Höôùng daãn thöôøng xuyeân......... soá phaûi linh hoaït nhòp nhaøng.... toå chöùc. +Taét ñoäng cô 2 Khôûi ñoäng xe vaø döøng xe 3 Quy trình ñoåi soá B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Hoïc sinh thöïc taäp : + Khôûi ñoäng ñoäng cô + Taét ñoäng cô + Khôûi haønh xe vaø döøng xe : ........... + Höôùng daãn keát thuùc........ Phoái hôïp coân............. GV : Toång keát laïi toaøn boä baøi hoïc ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh.... thöïc hieän) .. uoán naén.........

.......................................................................................... Thôøi ..........................................Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm Trang 5 gian : 10 ... I...................................................................................................................Caâu hoûi kieåm tra : Haõy neâu quy trình khôûi ñoäng ñoäng cô ? ...Thôøi gian thöïc hieän : 80 tieát ............................ ......................................................Yeâu caàu : Khôûi haønh eâm dòu khoâng ñöôïc rung giaät maïnh hoaëc cheát maùy....................................................................................................................................................... ..................................................... II.............................................................................................................................................................................Muïc ñích : Höôùng daãn thöïc haønh laùi xe caùc thao taùc khôûi haønh xe döøng xe treân baõi phaúng........Thöïc hieän ngaøy 10/10/2008 ñeán 18/10/2008.................................................... Ñieàu khieån xe ñi ñuùng höôùng oån ñònh ôû toác ñoä chaäm........... (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 03 Lôùp : CK47B .............. TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TREÂN BAÕI PHAÚNG ..................................................... - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi : ............................ ............................................................. keát hôïp thay ñoåi soá khi xe chuyeån ñoäng bieát ñaùnh traû laùi ñeå xe ñi ñuùng ôû toác ñoä chaäm............. .............................................. OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt.............................. ........................... gian : Teân 5 : ........................... KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt.............................................................................. . ................... TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 07 thaùng 10 naêm 2008.............. ..................................................

taäp phaùn ñoaùn xöû lyù. döøng xe. + Phöông phaùp laáy traû laùi sang traùi. xe taäp laùi. laáy laùi sang traùi.  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T 1 2 3 4 Noäi dung giaûng daïy A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : Phöông phaùp khôûi haønh xe vaø döøng xe. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : Thôøi gian : 15 phuùt.Saûn phaåm öùng duïng : + Laùi ñöôïc xe ñi ñuùng treân baõi phaúng oån ñònh ôû toác ñoä chaäm. + Thao taùc ñoåi soá khi xe ñang chuyeån ñoäng. nhaän bieát tình hình maët ñöôøng. Phaùn ñoaùn nhaän bieát tình traïng maët ñöôøng . . chæ ra nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi. .Taäp phaùn ñoaùn toác ñoä xe chaïy ñeå söû duïng soá cho phuø hôïp (ôû toác ñoä chaäm). + Ñieàu khieån xe ñi ñuùng höôùng ôû toác ñoä chaäm. phoái hôïp Trang 6 Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän Dieãn giaûi – höôùng daãn laøm thao taùc maãu cho hoïc sinh quan saùt vaø töï ruùt kinh nghieäm GV : Giaùm saùt vieäc thöïc taäp cuûa hoïc sinh. .Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : + Baõi taäp.Noäi dung : + Höôùng daãn khôûi haønh xe. .III. + Höôùng daãn keát thuùc. + Höôùng daãn thöôøng xuyeân. + Thöïc haønh laùi xe sang phaûi. Caùc hö hoûng thöôøng gaëp. sang traùi.Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu. söûa chöõa Thôøi gian . Ñieàu khieån xe ñi ñuùng höôùng + Phöông phaùp laáy traû laùi sang phaûi. thöïc haønh ñieàu khieån xe laáy laùi sang phaûi. Nguyeân nhaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Hoïc sinh tröïc tieáp luyeän taäp.

................Thôøi gian thöïc hieän : 100 tieát .... IV.nhòp nhaøng caùc thao taùc................. TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 09 thaùng 10 naêm 2008.................................................. (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : Lôùp : CK47B 04 30/10/2008...................... Chuaån bò phöông tieän cho baøi hoïc tieáp theo. GV : Toång keát laïi toaøn boä baøi hoïc............................................ Ñieàu khieån xe ñi ñuùng oån ñònh ôû toác ñoä chaäm vaø trung bình............................................................................. bieát phaùn ñoaùn toác ñoä vaø tình traïng maët ñöôøng ñeå söû duïng soá cho phuø hôïp.................... C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : Hoïc sinh khôûi haønh xe phaûi eâm dòu khoâng rung giaät maïnh taêng giaûm soá khoâng ñöôïc keâu keït........... Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh.......... ..................................................................................... Quan saùt phaùn ñoaùn vaø xöû lyù caùc tính huoáng.............................................. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò.... I............................... thöïc hieän) ...................................Thöïc hieän ngaøy 20/10/2008 ñeán TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TREÂN ÑÖÔØNG BAÈNG .........Muïc ñích : Höôùng daãn hoïc sinh ñieàu khieån xe ñi ñuùng höôùng oån ñònh......................... Bieát phöông phaùp caên ñöôøng vaø xaùc ñònh phaàn ñöôøng.............................................................................................................................. ..................................... ñieàu khieån xe ñi oån ñònh ôû toác ñoä chaäm............ nhöõng sai hoûng ngay treân buoàng laùi. ................................................................................................................... ...............Yeâu caàu : Thöïc hieän caùc thao taùc oån ñònh ñuùng quy trình.......................................... ............. ........... toå chöùc.. Thôøi Trang 7 gian : 5 ................................ OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt............. ....

.... KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt..........Caâu hoûi kieåm tra : Haõy neâu thao taùc ñoåi soá khi xe ñang chuyeån ñoäng ? .......................... ...........................Phöông phaùp traùnh xe....Phaàn chia maët ñöôøng..... ......Ñieàu khieån xe ñi ñuùng höôùng Trang 8 Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän GV : Thuyeát trình – dieãn giaûi Thôøi gian ..... + Phaùn ñoaùn xöû lyù caùc tình huoáng ôû toác ñoä chaäm vaø trung bình...............................Quan saùt phaùn ñoaùn vaø xöû lyù caùc tình huoáng................................Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm III.. .... . HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : Thôøi gian : 15 phuùt.... + Thao taùc ñoåi môùi keát hôïp ñieàu khieån xe........... ................................. II............................................. ..............................Saûn phaåm öùng duïng : + Laùi ñöôïc xe ñi ñuùng höôùng oån ñònh ôû toác ñoä chaäm vaø trung bình.................................................... ... + Höôùng daãn thöôøng xuyeân......... ..................... ........................................... + Höôùng daãn keát thuùc....................Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu.............Noäi dung : + Xaùc ñònh maët ñöôøng vaø phaàn ñöôøng..................... ...............  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Noäi dung giaûng daïy A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Laùi xe treân ñöôøng baèng : ..... .- Soá hoïc sinh vaéng : Teân .Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : + Xe taäp laùi........... : ........ Thôøi gian : 10 ..Xaùc ñònh maët ñöôøng vaø phaàn ñöôøng.........................

.... bieát xöû lyù caùc tình huoáng quaû hoïc taäp cuûa giao thoâng bieát xaùc ñònh maët töøng hoïc sinh......................................Döøng ñoã xe treân ñöôøng 3 Nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi............ C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : Hoïc sinh ñieàu khieån xe ñi ñuùng GV : Toång keát laïi höôùng oån ñònh khoâng ñöôïc toaøn boä baøi hoïc........Thöïc hieän ngaøy 31/10/2008 ñeán 04/11/2008................................... sau giaùm höôùng oån ñònh ôû toác ñoä saùt vieäc thöïc taäp chaäm....... uoán naén söûa chöõa nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi ngay treân buoàng laùi.................. Trang 9 .... ..................................................... Thuyeát trình – Nguyeân nhaân vaø bieän phaùp dieãn giaûi khaéc phuïc...................... choaïng tay laùi khi taêng giaûm Ñaùnh giaù keát soá.................................. tieän cho baøi hoïc tieáp theo........ TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 19 thaùng 10 naêm 2008........... ..............................................Ñieàu khieån xe keát hôïp ñoåi Laøm thao taùc soá : ............................................. thao taùc taêng giaûm soá cuûa töøng hoïc sinh linh hoaït ñuùng yeâu caàu................................ trôï giuùp laùi khi caàn.............. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò......oån ñònh 2 ............. IV.......Thôøi gian thöïc hieän : 40 tieát .................... thöïc hieän) ......... ................................................................. ñöôøng vaø phaùn ñoaùn tình Chuaån bò phöông traïng maët ñöôøng...............................Taêng soá maãu cho hoïc sinh .................................................................. (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 05 Lôùp : CK47B ................................................quan saùt töï ruùt kinh nghieäm....... B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Töøng hoïc sinh luyeän taäp treân GV: Laøm thao taùc xe ñieàu khieån xe ñi ñuùng maãu... ........................................... toå chöùc.......... Giaûm soá ...............................

..... I......Saûn phaåm öùng duïng : Trang 10 .......Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu.......... + Höôùng daãn keát thuùc......... + Höôùng daãn thöôøng xuyeân...... khoâng ñuøn ruùt tay laùi khoâng eùp ga eùp soá taêng giaûm soá trong phaïm vi quy ñònh... ................................................... SOÁ 8..........Noäi dung : + Ñieàu khieån xe ñi trong hình soá 3. soá 8..Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : + Thöôùc daây..... Thôøi gian : 15 .. xe taäp laùi............. - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi : ...........Caâu hoûi kieåm tra : Haõy neâu phöông phaùp xaùc ñònh maët ñöôøng vaø phaàn ñöôøng ? ......... OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt. ñeá coïc chuaån........... + Ñieàu khieån xe ñi trong hình keát hôïp vôùi taêng giaûm soá........... baõi taäp..................... HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : phuùt........................ phöông phaùp laáy laùi nhanh chính xaùc bieát keát hôïp vôùi thao taùc ñoåi soá........... ....................................................................................Muïc ñích : Bieát phöông phaùp ñieàu khieån xe khi xe vaøo voøng.................................. Thôøi gian : 10 ... gian : Teân 5 : ......TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TRONG HÌNH SOÁ 3.Yeâu caàu : Phaûi laáy traû laùi ñuùng vöøa ñuû ñeå xe ñi ñuùng oån ñònh.... ..............................Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm III..... ........ II....... ....... ...... KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt.............................................................. ...................................... TIEÁN LUØI CHÖÕ CHI .........

................ nt B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Hoïc sinh : Töøng hoïc sinh luyeän taäp....... .................................................................................. ... 3 Phöông phaùp taêng soá giaûm soá trong hình............................................................................... Trang 11 ............... giaûi laøm thao taùc maãu cho hoïc sinh quan saùt töï ruùt kinh nghieäm............................... treân xe khi laáy traû laùi phaûi linh hoaït chính xaùc.................................................. khoâng ñöôïc eùp ga............................................................... ñuùng phaïm vi... Chuaån bò phöông tieän cho baøi hoïc tieáp theo.. .............. KEÁT Phaûi thöïc hanh laùi xe ñöôïc trong hình soá 3.... 2 -Phöông phaùp laáy traû laùi...................................................... ......................................... eùp soá...... soá 8 keát hôïp taêng giaûm soá eâm dòu........... C-HÖÔÙNG THUÙC : DAÃN GV : Giaùm saùt hoïc sinh thöïc taäp...................................+ Laùi ñöôïc trong hình soá 3................ thao taùc taêng giaûm soá eâm dòu ñuùng cöï ly quy ñònh................................................ uoán naén söûa chöõa nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi ngay treân buoàng laùi............. IV.. döùt khoaùt khoâng ñuøn ruùt taêng giaûm soá phaûi phuø hôïp.......... GV : Toång keát laïi toaøn boä baøi hoïc... toå chöùc................................. thöïc hieän) ........................................... Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp ................................................................ TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò.....................................................................  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän Noäi dung giaûng daïy A-HÖÔÙNG ÑAÀU : DAÃN Thôøi gian MÔÛ 1 Phöông phaùp laùi xe trong hình GV : Thuyeát trình dieãn coá 3.... soá 8................................................................................................ soá 8 khi laáy traû laùi phaûi linh hoaït.............

........... Nhaän bieát vaø lôïi ñuïng aùnh saùng ñeå ñieàu khieån xe ñi ñuùng..............Thôøi gian thöïc hieän : 60 tieát ........ - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi : ..........Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm III................. OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt.................................................................Noäi dung : Trang 12 Thôøi gian : 15 ............ löïa choïn hôïp lyù vò trí cuõng nhö phöông phaùp quay trôû ñaàu xe............................. Thöïc haønh quay trôû ñaàu xe.................................................. soá 8? ... ..........Yeâu caàu : Söû duïng ñuùng caùc loaïi ñeøn khi caàn thieát.... ....... gian : 5 Teân : ................................. ..... HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : phuùt.........Caâu hoûi kieåm tra : Haõy neâu phöông phaùp ñieàu khieån xe ñi trong hình soá 3................................ Thôøi gian : 10 ................... KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt................. caûm nhaän ñöôïc caùc tín hieäu aùnh saùng ñeøn.......................Muïc ñích : Höôùng daãn söû duïng caùc loaïi ñeøn phuø hôïp vôùi tình hình thôøi tieát..... .TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 30 thaùng 10 naêm 2008....... I.......... .... II............................Thöïc hieän ngaøy 05/11/18/2008 ñeán 11/11/2008.................. TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE BAN ÑEÂM VAØ QUAY ÑAÀU XE NGANG ÑÖÔØNG ........................... .......... (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 06 Lôùp : CK47B ......................................

Phaùn ñoaùn xöû lyù khi ñieàu khieån xe. phöông phaùp quay trôû ñaàu xe. söûa chöõa nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi ngay treân buoàng laùi. dieãn giaûi Thuyeát trình dieãn giaûi laøm thao taùc maãu hoïc sinh quan saùt töï ruùt kinh nghieäm. .Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu. 2 Quay trôû ñaàu xe : . C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : Trang 13 Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän Thuyeát trình. .Saûn phaåm öùng duïng : + Bieát söû duïng phuø hôïp caùc loaïi ñeøn. + Höôùng daãn thöôøng xuyeân.Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : + Xe taäp laùi. uoán naén.Choïn vò trí phöông phaùp quay trôû ñaàu xe.  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Noäi dung giaûng daïy A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Laùi xe ban ñeâm : . . + Höôùng daãn keát thuùc. GV : Giaùm saùt vieäc thöïc taäp cuûa hoïc sinh. + Bieát löïa choïn vò trí.Söû duïng caùc tín hieäu ñeøn khi traùnh vöôït . Thôøi gian . 2-Quay trôû ñaàu xe : Xaùc ñònh choïn vò trí quay ñaàu xe löïa choïn phöông phaùp quay trôû ñaàu xe.1-Laùi xe ban ñeâm : Choïn aùnh saùng caùc loaïi ñeøn chieáu saùng söû duïng tín hieäu ñeøn khi traùnh vöôït.Choïn söû duïng caùc ñöôøng ñeøn chieáu saùng phuø hôïp vôùi tình hình thôøi tieát. +Quay trôû ñaàu xe theo phöông phaùp tieán luøi B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Hoïc sinh tröïc tieáp thöïc taäp treân xe taäp laøm quen nhaän bieát aùnh saùng ñeå ñieàu khieån xe ñi ñuùng löïa choïn phöông phaùp quay trôû ñaàu xe. . + Quay trôû ñaàu xe theo phöông phaùp tieán voøng.

............................... Lôùp : CK47B ................................... Trang 14 ...... toå chöùc... thöïc hieän caùc bieän phaùp an toøan khi xe chaïy treân ñöôøng ñeøo doác............................................. ................................................... xuoáng doác ñoåi soá ngang doác............................................................. ......................................... Chuaån bò phöông höôùng cho baøi hoïc tieáp theo.. ................................... ........... khôûi haønh xe ngang doác............ TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TREÂN ÑÖÔØNG TRUNG DU ÑEØO NUÙI .............................Löïa choïn hôïp lyù vò trí cuõng nhö phöông phaùp quy trôû ñaàu xe ngang ñöôøng....................................................................... GV : Toång keát laïi toaøn boä baøi hoïc............ I.....Yeâu caàu : Nhaän thöùc vaø thöïc hieän ñöôïc caùc bieän phaùp an toaøn khi laùi xe treân ñöôøng ñeøo doác............................ thöïc hieän) ... IV............................................................................................................ - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi : ....................................................................................................................... gian : Teân 5 : ...................Hoïc sinh phaûi xaùc ñònh ñöôïc tình hình thôøi tieát söû duïng caùc loaïi ñeøn phuø hôïp laùi xe ñi ñuùng höôùng oån ñònh döôùi aùnh saùng cuûa caùc loaïi ñeøn.......................Thôøi gian thöïc hieän : 90 ............................................................................ khoáng cheá hôïp lyù toác ñoä khôûi haønh xe ngang doác............................................................................................................................................... ................................. OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt...................Muïc ñích : Thöïc haønh thao taùc khi xe vaøo voøng vaø leo doác.................. .........................Thöïc hieän ngaøy 12/11/2008 ñeán 21/11/2008........... ... (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 07 tieát .......................................... TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò... ........................................................................... TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 04 thaùng 11 naêm 2008.................................... Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp..................

..............Noäi dung : + Laùi xe treân ñöôøng ñeøo nuùi trung du.... -Ñoåi soá khi xuoáng doác Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän GV : Thuyeát trình dieãn giaûi... ... II.........Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : + Xe taäp laùi....... 3 Döøng xe ngang doác GV : Thuyeát trình -Döøng ñuùng muïc tieâu dieãn giaûi laøm maãu -Khôûi haønh xe ngang doác cho hoïc sinh quan saùt töï ruùt kinh nghieäm 4 Löïa choïn caùc bieän phaùp an Thuyeát trình – dieãn toaøn khi xe chaïy giaûi treân ñöôøng ñeøo Trang 15 Thôø i gian ............................. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : Thôøi gian : 15 phuùt...................Saûn phaåm öùng duïng : Laùi ñöôïc xe treân ñöôøng ñeøo nuùi trung du ñaûm baûo an toaøn. + Thay ñoåi soá treân ñöôøng..  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Noäi dung giaûng daïy A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Laùi xe vaøo ñöôøng voøng 2 Thay ñoåi soá : -Ñoåi soá khi leân doác. .................. ... KIEÅM TRA BAØI CUÕ : Thôøi gian : 10 phuùt................ + Höôùng daãn keát thuùc...... laøm thao taùc maãu cho hoïc sinh quan saùt töï ruùt kinh nghieäm...........Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu..........Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm III... ............... .Caâu hoûi kieåm tra : Haõy neâu caùch xaùc ñònh vò trí quay ñaàu xe vaø löïa choïn phöông phaùp quay trôû ñaàu xe........... + Höôùng daãn thöôøng xuyeân. + Döøng khôûi haønh xe ngang doác. ................

............. C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : . khôûi haønh xe ngang doác..... .... Ñoåi soá khi xe leân doác................. Thuyeát trình – dieãn giaûi GV : Giaùm saùt vieäc thöïc taäp cuûa hoïc sinh... thöïc hieän) ................... xuoáng doác.......................... döøng xe ñuùng muïc tieâu....................................................................................... ...................................... uoán naén......... trôï giuùp laùi khi caàn thieát......................... giaûm soá................. toå chöùc.............. TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 10 thaùng 11 naêm 2008.............................. (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 08 Lôùp : CK47B ........................... .......................... khôûi haønh xe ngang doác eâm dòu ñuùng quy ñònh............. söûa chöõa nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi ngay treân buoàng laùi.............Khoáng cheá hôïp lyù toác ñoä khi xe xuoáng doác. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò.........Thöïc hieän ngaøy 22/11/2008 ñeán 05/12/2008.................... ..............nuùi 5 Nhöõng sai hoûng thöôøng maéc phaûi nguyeân nhaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Töøng hoïc sinh luyeän taäp treân xe thöïc hieän laùi xe vaøo voøng................................................... ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc vieân chuaån bò phöông aùn cho baøi hoïc keá tieáp..... IV............................Thôøi gian thöïc hieän : 120 tieát ................Hoïc sinh phaûi naém vöõng phöông phaùp laùi xe vaøo voøng thöïc hieän ñöôïc caùc bieän phaùp an toaøn hoaøn thieän caùc thao taùc taêng soá.................................................................. GV : Toång keát laïi toaøn boä baøi hoïc.......................................................... Trang 16 .................. .............................................................................

Trang 17 .... ñoâng xe qua laïi ñaûm baûo an toaøn giao thoâng........... gian : Teân 5 : .......Caâu hoûi kieåm tra : Haõy neâu phöông phaùp döøng khôûi haønh xe ngang doác ? ........ ñöôøng ñoâng ngöôøi.......... KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt...........................................................................................Muïc ñích : Höôùng daãn thöïc haønh khi ñieàu khieån xe treân caùc loaïi ñöôøng ñuùng quy trình ñaûm baûo an toaøn giao thoâng... + Höôùng daãn keát thuùc.......Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm III................. ................................................ ñöôøng trôn laày........... I..............................Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu..... II.............................. ...................... - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi : ...... + Höôùng daãn thöôøng xuyeân.....TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE TREÂN ÑÖÔØNG PHÖÙC TAÏP . OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt.. Thôøi gian : 10 ........................ . .. ........................................... ñöôøng ñoâng ngöôøi......Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : + Xe taäp laùi.............Noäi dung : Ñieàu khieån xe treân caùc loaïi ñöôøng nhö : ñöôøng xaáu................ ........ HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : Thôøi gian : 15 phuùt.......................Saûn phaåm öùng duïng : + Ñieàu khieån ñöôïc xe ñi treân ñöôøng xaáu. ñoâng xe qua laïi............................ ñöôøng trôn laày..................Yeâu caàu : Phaùn ñoaùn xöû lyù ñuùng caùc tình huoáng giao thoâng ñeå ñieàu khieån xe ñöôïc ñaûm baûo an toaøn.................... .... ......

................................................................. CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Noäi dung giaûng daïy A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Ñieàu khieån xe treân ñoaïn ñöôøng xaáu (maáp moâ............................................................... toå chöùc...................... IV.................. ................ Trang 18 ........................................................................................... .......................................... -Caùc tình huoáng phoå bieán 2 Ñieàu khieån xe treân ñoaïn ñöôøng trôn laày -Kyõ thuaät ñieàu khieån -Caùc tình huoáng phoå bieán 3 Ñieàu khieån xe qua nôi ñoâng ngöôøi ñoâng xe B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Töøng hoïc sinh luyeän taäp treân xe chöa choïn chính xaùc tình traïng maët ñöôøng ñeå söû duïng soá vaø toác ñoä cho phuø hôïp vôùi töøng loaïi ñöôøng cuï theå : +Ñöôøng trôn laày +Ñöôøng xaáu maáp moâ +Ñöôøng ñoâng ngöôøi............. C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : Hoïc sinh phaûi naém baét roõ caùc kyõ thuaät ñieàu khieån xe xöû lyù ñöôïc caùc tình huoáng giao thoâng cuï theå ñeå ñieàu khieån xe ñaûm baûo an toaøn.. -Kyõ thuaät ñieàu khieån xe................................................... TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò........................ thöïc hieän) ................................................ oå gaø).................................. ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh............................................................................................ ............ chuaån bò phöông höôùng cho baøi hoïc tieáp theo............................................................................................... GV : Toång keát laïi toaøn boä baøi hoïc...... Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän Thôø i gian Thuyeát trình – dieãn giaûi Thuyeát trình – dieãn giaûi Thuyeát trình – dieãn giaûi GV : Giaùm saùt vieäc thöïc taäp cuûa töøng hoïc sinh söûa chöõa ngay nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi hoaëc nhöõng thao taùc chöa phuø hôïp trôï giuùp laùi khi caàn thieát...........................................

....... HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : Thôøi gian : 15 phuùt..... + Baûo quaûn kieåm tra haøng hoùa.......................... Thôøi gian : 10 ........ II................................ ........ Trang 19 ..............................................Muïc ñích : Gaén hoïc taäp vôùi saûn xuaát.............Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm III...... I...................................... TEÂN BAØI : TAÄP LAÙI XE COÙ CHÔÛ HAØNG HOÙA .. ........Thöïc hieän ngaøy 06/12/2008 ñeán 06/01/2009.... ...... + Ñaëc ñieåm xeáp dôõ... gian : Teân 5 : .TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 21 thaùng 11 naêm 2008.......................... .......... OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt.... (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 09 tieát .. .....Yeâu caàu : Naâng cao kyõ naêng toång hôïp ñieàu khieån ñöôïc phöông tieän khi coù haøng thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà nghieäp vuï vaän taûi cuûa ngöôøi laùi xe...............Noäi dung : Thöïc hieän caùc thao taùc ñieàu khieån xe coù haøng........ - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi : .............. nhaø tröôøng vôùi xaõ hoäi..........Caâu hoûi kieåm tra : Ñieàu khieån xe treân ñöôøng trôn laày ? .................................. KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt.................................................................................. + Caùc giaáy tôø caàn thieát cho quaù trình vaän chuyeån....... höôùng daãn xeáp dôõ.................................................................. Lôùp : CK47B ...................Thôøi gian thöïc hieän : 270 ......... Thöïc hieän chuyeån kyõ naêng thöïc haønh kyõ naêng saûn xuaát....

.. Trang 20 ................... TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò...... C-HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC : Hoïc sinh naém ñöôïc coâng taùc xeáp dôõ kieåm tra haøng hoùa vaø caùc thuû tuïc caàn thieát cho quaù trình vaän chuyeån ñieàu khieån ñöôïc xe coù haøng ôû moïi tình hình thôøi tieát ñöôøng xaù................Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : ...........Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu. ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh............ ... + Höôùng daãn thöôøng xuyeân....Xe taäp laùi – Haøng hoùa...... ñaûm baûo an toaøn giao thoâng...... + Höôùng daãn keát thuùc.......Saûn phaåm öùng duïng : Laùi xe coù chôû haøng hoùa ñaûm baûo an toaøn giao thoâng... thöïc hieän) ................  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Noäi dung giaûng daïy Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän Thôøi gian A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Ñieàu khieån xe coù chôû haøng Thuyeát trình – dieãn hoùa giaûi Thuyeát trình – dieãn Ñaëc ñieåm xeáp dôõ höôùng 2 giaûi daãn xeáp dôõ Tröïc quan 3 Kieåm tra baûo quaûn haøng hoùa trong quaù trình vaän Nt chuyeån 4 Caùc giaáy tôø caàn thieát cho quaù trình vaän Nt chuyeån haøng hoùa B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Xaùc ñònh chuûng loaïi haøng hoùa GV : Giaùm saùt vieäc ñeå xeáp haøng hoùa oån ñònh thöïc taäp cuûa hoïc ñuùng troïng taâm ñeå trong quaù sinh trôï giuùp laùi khi trình vaän chuyeån ñöôïc ñaûm caàn thieát....... IV......... baûo an toaøn. chuaån bò phöông tieän cho baøi hoïc keá tieáp.............................. GV : Toång keát laïi toaøn boä baøi hoïc.............................. . toå chöùc...........

... ...... ........................................................................................ Thôøi gian ..............................................................................................................................................Thöïc hieän ngaøy 07/01/2009 ñeán 06/02/2009. KIEÅM TRA BAØI CUÕ : phuùt..................................Döï kieán hoïc sinh kieåm tra : Teân Ñieåm Trang 21 : 10 .......... TEÂN BAØI : BAØI TAÄP TOÅNG HÔÏP ......................................................................................................... II........................................................................... .......................................................Yeâu caàu : Ñieàu khieån xe ñi ñuùng haønh trình vaø ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa töøng baøi hoïc khoâng vi phaïm caùc quy ñònh................................. .................................................................................................. TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 05 thaùng 12 naêm 2008. ...............................Caâu hoûi kieåm tra : Ñaëc ñieåm xeáp dôõ....................................................................... .................................................................................. ............................... I.. 5 : ............. OÅN ÑÒNH LÔÙP : phuùt............................................. höôùng daãn xeáp dôõ ? . ................................................................. - Soá hoïc sinh vaéng Thôøi gian : : Teân .................... (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN GIAÙO AÙN SOÁ : 10 Lôùp : CK47B ..........................................................................................................................Muïc ñích : Cuûng coá naâng cao kyõ naêng phaùt huy tính chuû ñoäng ñoäc laäp linh hoaït vaø saùng taïo trong quaù trình ñieàu khieån xe ôû tình huoáng bieát tröôùc hoaëc treân ñöôøng giao thoâng coâng coäng...Thôøi gian thöïc hieän : 210 tieát ..........................................................................................................

Xe taäp laùi. . saân baõi. sôn hoaëc voâi. laùi xe ñeán baøi 5 5 Laùi xe qua ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn.Noäi dung : Laàn löôït thöïc hieän töøng baøi hoïc theo ñuùng quy trình quy ñònh cuûa baøi taäp toång hôïp goàm (töø baøi 1 ñeán baøi 10).III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI : Thôøi gian : 15 phuùt.Saûn phaåm öùng duïng : Laùi xe ñuùng quy trình ñaûm baûo caùc yeâu caàu ñaït ñöôïc.Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : . laùi xe ñeán baøi 6 6 Laùi xe qua ñöôøng voøng quanh co. . Laùi xe töø baøi 1 GV : Thuyeát trình ñeán baøi 2 dieãn giaûi laøm thao Döøng xe nhöôøng ñöôøng cho taùc maãu cho hoïc 2 ngöôøi ñi boä.Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : + Höôùng daãn ban ñaàu. laùi xe ñeán baøi 3 sinh quan saùt töï ruùt ra kinh nghieäm 3 Döøng vaø khôûi haønh xe leân doác. laùi xe ñeán baøi 9 Trang 22 Thôøi gian . laùi xe ñeán baøi 8 8 Taïm döøng nôi coù ñöôøng saét caét ngang. + Höôùng daãn thöôøng xuyeân. laùi xe ñeán baøi 4 4 Laùi xe qua veät baùnh xe vaø ñöôøng heïp vuoâng goùc. laùi xe ñeán baøi 7 7 Gheùp xe vaøo nôi ñoã. . .  CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN : T T Noäi dung giaûng daïy Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän A-HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU : 1 Khôûi haønh xe. + Höôùng daãn keát thuùc.Thöôùc daây döïng hình. .

.............................. thöïc hieän) ................... TRÖÔÛNG BAN/TRÖÔÛNG TOÅ MOÂNNgaøy 05 thaùng 01 naêm 2009. B-HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN : Töøng HS luyeän taäp treân xe GV : Ñieàu haønh thöïc hieän laàn löôït töø baøi 1 vieäc luyeän taäp ñeán baøi 10.......................................... IV......................... toå chöùc..................... ....... cuûa hoïc vieân chæ daãn uoán naén nhöõng sai hoûng coøn maéc phaûi cho töøng hoïc vieân ngay treân buoàng laùi............................................................................. (kyù duyeät) CHÖÕ KYÙ GIAÙO VIEÂN Trang 23 ................................ C-HÖÔÙNG THUÙC : DAÃN KEÁT HS ñoäc laäp ñieàu khieån xe ñi ñuùng quy trình ñuùng haønh trình vaø yeâu caàu cuûa töøng baøi hoïc cuï theå..9 Thay ñoåi soá treân ñöôøng baèng coù giôùi haïn cöï ly.......................................................................................................... ................................................................................................................ laùi xe ñeán baøi 10 10 Laùi xe ñeán vaïch keát thuùc * Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp nguyeân ngaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc................................................................... ñaùnh giaù toaøn boä quaù trình hoïc taäp cuûa hoïc vieân................................................ TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM : (chuaån bò................................ Phöông tieän cho kyø thi toát nghieäp........... ................................. GV : Toång keát........................................................................

Trang 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful