BÀI TẬP PHÉP DỜI HÌNH

Bài 1: Cho hình vuông ABCD tâm O. Gọi P, Q, R, S lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Hãy xácrđịnh ảnh của tam giác AOP: u u a. Qua phép tịnh tiến theo véctơ SO . c. Qua phép quay tâm O góc – 900. d. Qua phép vị tự tâm A tỉ số 2. Bài 2: Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB. uu ur a. Tìm ảnh của tam giác AOB qua phép tịnh tiến theo FE . b. Tìm ảnh của tam giác IED qua phép quay tâm O góc 600. Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm P(–3;5), đương thẳng d có phương trình 2x + 3y – 4 = 0.Tìm ảnh của Prvà d: a. Qua phép tịnh tiến theo vec tơ v(3; −2) . b. Qua phép quay tâm O góc 900. c. Qua phép vị tự tâm O tỉ số là 4. d. Qua phép vị tự tâm I(2; –5) tỉ số –2. Bài 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn tâm I(2; –1) bán kính 5. Viết phương trình ảnh của đường r (I;5): tròn a. Qua phép tịnh tiến theo v(3;2) . b. Qua phép đối xứng trục Oy. c. Qua phép vị tự tâm E(– 3; – 4) tỉ số –3. Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( C ) có phương trình 2 2 ( x + 2) + ( y − 3) = 16 . Hãy viết phương trình ảnh của đường tròn ( C ): a. Qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số 3. b. Qua phép biếnr hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp qua phép tịnh tiến theo v(1;2) và qua phép quay tâm O góc 900.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful