NHA TRANG UNIVERSITY

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

ẶN
G

Trước tiên bạn phải vẽ khối V tùy ý như khối V hình 25 cuối bài viết này
Gia công khối V bằng ProE 5.0
Tiến hành:

a) File - New – Manufacturing – mmns_mfg_nc– OK.

b) Nhấn biểu tượng Assemble reference Model, hộp thoại xuất hiện, chọn
chi tiết đế, Open.

Automatic – Default – Done.

c) Nhấn biểu tượng Automatic workpiece, kéo phôi dư lên 5mm rồi chọn
Done. Phôi được tự động chọn và có hình màu xanh lá cây bao quanh chi tiết.

M

r.Đ

Trên thanh công cụ nhấn Step\ Operation, hộp thoại Operation setup hiện ra.

- Chọn máy: NC Machine, ấn biểu tượng bên phải, hộp thoại Machine tool setup
hiện ra (H2) cho phép ta cài đặt các thông số về dụng cụ cắt. Ta có thể cài đặt các
thông số này trong phần sau, chọn Apply\ OK.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

- Chọn gốc tọa độ máy: Machine zero, nhấn vào biểu tượng bên phải, máy yêu
cầu select coordinate system (Hệ trục tọa độ). Ta vào Insert\ model daltum\
coordinate system. Chọn 3 mặt phẳng: mặt trên và 2 mặt bên. Chỉnh chiều của

các trục X,Y,Z sao cho phù hợp bằng cách chọn Orientation (H3) và flip X,Y,Z.

r.Đ

Ấn OK.

- Chọn mặt phẳng Retract (mặt nhấc dao lên an toàn):
Surface, nhấn biểu tượng bên phải hộp thoại Retract Setup xuất hiện. Chọn mặt
trên và nhập khoảng cách Retract là 10, OK.
d)Gia công mặt trên khối V.

M

Dùng kiểu phay VOLUME. Tiến hành chọn dao như sau
Vào Steps – Volume Rough (hoặc chọn vào biểu tượng
hện Menu Manager ta chọn như hình 1

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

trên màn hình).Xuất

NHA TRANG UNIVERSITY

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 1.

Kích chuột vào Done xuất hiện bản Tools Setup.Ta nhập giá kích thước dao như

M

hình 2.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 2.

M

r.Đ

Nhập xong chọn Apply/ OK xuất hiện bản Edit Parameters of Sequence
(VOLUME).Ta nhập các trị như hình 3

Hình 3.
ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

r.Đ

ẶN
G

Nhập xong chọn OK.Sau đó kích vào biểu tượng
trên thanh công cụ,dùng
lệnh Extrude để vẽ thể tích phần gia công với độ đùn xuống là 5mm ta được như
hình 4.

Hình 4

Bước phay mặt đầu đã hoàn tất.ta chọn Done Seq để luuw các thông số lại.Để xem
quá trình gia công bước 1 ta vào Play path – Screen Play,để xem các đường
chuyển dao, hoặc vào NC Check để xem toàn bộ quá trình gia công với sự hổ trợ
của phần mềm VeriCut

M

e) Gia công rãnh thoát dao của khối V.
Dùng dao kiểu phay VOLUME

Vào Steps – Volume Rough (hoặc chọn vào biểu tượng
hện Menu Manager ta chọn như hình 5

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

trên màn hình).Xuất

NHA TRANG UNIVERSITY

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 5.

Kích chuột vào Done xuất hiện bản Tools Setup.Ta nhập giá kích thước dao như

M

hình 6 .

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 6

M

r.Đ

Nhập xong chọn Apply/ OK xuất hiện bản Edit Parameters of Sequence
(VOLUME).Ta nhập các trị như hình 7

Hình 7
ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

r.Đ

ẶN
G

Nhập xong chọn OK.Sau đó kích vào biểu tượng
trên thanh công cụ,dùng
lệnh Extrude để vẽ thể tích phần gia công với độ đùn về 2 phía là 38mm ta được
như hình 8.

Hình 8

Bước phay thoát dao khối V đã hoàn tất.ta chọn Done Seq để lưu các thông số
lại.Để xem quá trình gia công bước 2 ta vào Play path – Screen Play,để xem các
đường chuyển dao, hoặc vào NC Check để xem toàn bộ quá trình gia công với sự
hổ trợ của phần mềm VeriCut
f) Gia công rãnh V

M

Vào Steps – Volume Rough (hoặc chọn vào biểu tượng
hện Menu Manager ta chọn như hình 9

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

trên màn hình).Xuất

NHA TRANG UNIVERSITY

M

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 9.

Kích chuột vào Done xuất hiện bản Tools Setup.Ta nhập giá kích thước dao như
hình 10.(Chú ý dùng dao BALL MILL)
ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 10

M

r.Đ

Nhập xong chọn Apply/ OK xuất hiện bản Edit Parameters of Sequence
(VOLUME).Ta nhập các trị như hình 11

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 11

M

r.Đ

Nhập xong chọn OK.Sau đó kích vào biểu tượng
trên thanh công cụ,dùng
lệnh Extrude để vẽ thể tích phần gia công với độ đùn về 2 phía là 38mm ta được
như hình 12.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

r.Đ

Hình12
Bước phay rãnh V đã hoàn tất.ta chọn Done Seq để lưu các thông số lại.Để xem
quá trình gia công bước 3 ta vào Play path – Screen Play,để xem các đường
chuyển dao, hoặc vào NC Check để xem toàn bộ quá trình gia công với sự hổ trợ
của phần mềm VeriCut

g) Gia công lỗ bậc Ф12

Vào Steps – Drilling - Standard (hoặc chọn vào biểu tượng

M

hình).Xuất hện Menu Manager ta chọn như hình 13

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

trên màn

NHA TRANG UNIVERSITY

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

M

Hình 13.
Kích chuột vào Done xuất hiện bản Tools Setup.Ta nhập giá kích thước mũi
khoan như hình 14

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

ẶN
G

Hình 14
Nhập xong chọn Apply/ OK xuất hiện bản Edit Parameters of Sequence (PHI12).Ta
nhập các trị như hình 15

M

r.Đ

Hình 15
Nhập xong chọn OK .Xuất hiện bản Hole Set như hình 16

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

r.Đ

Hình 16

M

ta chọn lần lược từ từ trục A2,A4 như hình 17

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

M

r.Đ

Hình 17
Bước khoan lỗ Ф12 đã hoàn tất.ta chọn Done Seq để lưu các thông số lại.Để xem
quá trình gia công bước 3 ta vào Play path – Screen Play,để xem các đường
chuyển dao như hình 18, hoặc vào NC Check để xem toàn bộ quá trình gia công
với sự hổ trợ của phần mềm VeriCut.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 18

h) Gia công lỗ Ф8

Vào Steps – Drilling - Deep (hoặc chọn vào biểu tượng

M

hện Menu Manager ta chọn như hình 19

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

trên màn hình).Xuất

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 19

M

r.Đ

Nhập xong chọn Apply/ OK xuất hiện bản Edit Parameters of Sequence (PHI12).Ta
nhập các trị như hình 20

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG--------------------------------Hình 20

r.Đ

ẶN
G

Nhập xong chọn OK .Xuất hiện bản Hole Set như hình 21

Hình 21

ta chọn lần lược từ từ trục A2,A4 như hình 22.

M

Bước khoan lỗ Ф8 đã hoàn tất.ta chọn Done Seq để lưu các thông số lại.Để xem
quá trình gia công bước 3 ta vào Play path – Screen Play,để xem các đường
chuyển dao như hình 22, hoặc vào NC Check để xem toàn bộ quá trình gia công
với sự hổ trợ của phần mềm VeriCut

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 22

I ) Tương tự gia công lỗ Ф6 nhưng ta dùng mũi khoan khác nhau.Các bước làm và

M

thông số kỉ thuật tương tự như gia công lỗ Ф12 và Ф8.Nhưng ở đây ta thay đổi
mũi khoan như sau.
Dùng mũi khoan COUNTERSINK.(như hình 23) để gia công vát mép lỗ Ф6 có độ dài
1mmx45··.Kích thước dao thể hiện như hình 23.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

M

r.Đ

Hình 23
Gia công lỗ thông Ф6 ta dùng mũi khoan BASIC DRILL như hình 24

Hình 24

Gia công tấc cả các bước từ a đến i hoàn thành.
Ta vào Edit-CL Data-Output-Select-Operation-OP010-Display-File-Done(trong new name lưu tên gia công khối V) – Done OutPut.Như vậy chúng ta đã
tạo ra được 1 file CL Data.
ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY
----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

M

r.Đ

ẶN
G

Để xem quá trình gia công và chạy dao tổng hợp tấc cả các bước ta làm như sau.
Toll - CL Data – Material removal Simulation – CL File – tìm đến file gia công
khối V – Open – Done. Hệ thống máy tính sử lí để ta xem toàn bộ quá trình gia
công với sự hổ trợ của phần mềm VeriCut. Kết quả như hình 25

Hình 25:Môi trường VeriCut.

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

NHA TRANG UNIVERSITY

r.Đ

ẶN
G

----------------------------------MR.ĐẶNG---------------------------------

Hình 26: Toàn bộ đường chạy dao trong quá trình gia công khối V

M

Khi xem xong các bạn nên vào Meslab.org.mes hoặc Guideclub-softwave.org bấm nút
THANK để bài viết them phần ý nghĩa hihi…
Chúc các bạn thành công

ĐẶNG VĂN PHÚ
LỚP 50CKCT2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful