Gi¸o ¸n Líp 4

häc: 2011 - 2012

N¨m
TuÇn 6

Thø ba ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2008

Hướng dân học
To¸n
Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

1

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

I. Môc tiªu:
- HS n¾m ®îc kiÕn thøc ®· häc.
- VËn dông lµm bµi tËp
- GD häc sinh cã ý thøc häc , häc tèt m«n to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
- VBT.
- ND bµi
III. Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1.æn ®Þnh
2. Bµi míi
- GV híng dÉn
Bµi 1, Bµi 2 ( VBT- T31 )

- HS tù lµm trong VBT bµi díi
d¹ng tr¾c nghiÖm, sau ®ã nªu
kÕt qu¶
- HS kh¸c nhËn xÐt

- GV ch÷a bµi
Bµi 3 :

- HS nªu ND bµi ; 1 HS lµm
b¶ng
- Líp lµm bµi VBT
Bµi gi¶i
Giê thø hai « t« ®ã ch¹y ®îc

40 + 20 = 60 ( km )
Giê thø ba « t« ®ã ch¹y ®îc lµ
( 40 + 20 + 60 ) : 2 =60
( km )
§¸p sè : 60km

- GV nhËn xÐt , ch÷a bµi.
IV . Cñng cè - dÆn dß :
- NhËn xÐt giê
- VN xem l¹i c¸c bµi tËp

TiÕng ViÖt
Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

2

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

LuþÖn ®äc bµi :nh÷ng h¹t thãc gièngI. Môc tiªu :
- HS ®äc lu lo¸t , tr«i ch¶y toµn bµi, biÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng,
diÔn c¶m
- HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi
- HiÓu néi dung bµi
II. §å dïng d¹y häc
- SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
1. æn ®Þnh
2. Bµi míi
- GV híng dÉn ®äc
a ) LuyÖn ®äc
- Chia ®o¹n
®1: gv híng dÉn häc sinh c¸ch
®äc
®2 :
- GV ®äc mÉu
b ) T×m hiÓu bµi
GV nªu c©u hái trong SGK, yªu
cÇu HS tr¶ lêi
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
c ) §äc diÕn c¶m
- Gäi 2 HS ®äc thµnh tiÕng
tõng ®o¹n.C¶ l líp theo dâi
t×m ra c¸ch ®äc hay
- §a ®o¹n v¨n luyÖn ®äc: " Bíc
vµo phßng............ lóc con võa
ra khái nhµ"
- Tæ chøc HS thi ®äc diÔn
c¶m

Ho¹t ®éng cña trß

- HS ®äc nèi tiÕp
- HS ®äc toµn bµi
- HS tr¶ lêi
- HS th¶o luËn tr¶ lêi néi dung
bµi
- 1 HS ®äc , líp theo dâi t×m
ra c¸ch ®äc
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng
- 2- 5 em thi ®äc
- 4 em ®äc theo ph©n vai

- Híng dÉn ®äc ph©n vai
- HS thi ®äc
- GV nhËn xÐt , cho ®iÓm
3. Cñng cè - dÆn dß :
+ Hs ®Æt tªn kh¸c cho truyÖn
- NhËn xÐt giê

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

3

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

- VN ®äc l¹i bµi
________________________________________________________________

Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2008
b-nTo¸n

¤n tËp phÐp céng - phÐp trõ
I. Môc tiªu:
- RÌn kü n¨ng tÝnh céng , trõ c¸c sè tù nhiªn vµ c¸ch thö l¹i
- Cñng cè c¸ch t×m thµnh phÇn cha biÕt, gi¶i to¸n cã lêi v¨n
II. §å dïng d¹y häc
- VBT
- ND bµi
III . Bµi míi

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

4

N¨m häc:

5670284 vµ 482971 b. æn ®Þnh 2. 150287 + 4995 c.HS lµm bµi ®æi vë kiÓm tra nhau .HS kh¸c nhËn xÐt . Cñng cè . x .T13 ): T×m x a.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 467218 + 546728 b.HS nªu c¸ch lµm .GV nªu bµi to¸n .1 HS lµm b¶ng . líp lµm vë .2012 N¨m Ho¹t ®éng cña thÇy 1. 6729 + 240854 c. líp lµm vë .T13 ): .dÆn dß . Bµi míi Ho¹t ®éng cña trß Bµi1 (BTto¸n 4 . ch÷a chung Bµi3 (BTto¸n 4 .NhËn xÐt .VN lµm bµi tËp TiÕng ViÖt LuyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . x.GV ch÷a chung 3.HS nhËn xÐt .T13 ): ®Æt tÝnh råi tÝnh a.67421 = 56789 b.GV ch÷a bµi Bµi 4 (BTto¸n 4 . 50505 + 950909 .T13 ): TÝnh tæng cña c¸c sè sau a.2 HS lµm b¶ng líp lµm vë .GV ch÷a bµi Bµi2 (BTto¸n 4 .HS nªu kÕt qu¶ .HS lÇn lît lªn b¶ng .NhËn xÐt giê .2003 = 2004 + 2005 . Sè lín nhÊt cã s¸u ch÷ sè vµ sè lín nhÊt cã n¨m ch÷ sè .2012 5 N¨m häc: .

KiÓm tra 3 .Yªu cÇu HS ®äc lêi gîi ý díi mçi tranh .Hs ®äc yªu cÇu bµi .GV söa ch÷a tõng HS . ®Æc ®iÓm cña c¸c nh©n vËt II.6 HS nèi nhau ®äc.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1 : .X©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕt hîp miªu t¶ h×nh d¸ng nh©n vËt . Cñng cè .HS th¶o luËn .2012 6 N¨m häc: .Vn xem l¹i bµi tËp ____________________________________ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .NhËn xÐt . æn ®Þnh 2 .Thi kÓ toµn truyÖn 4.5 em HS kÓ cèt truyÖn .GV lµm mÉu tranh1 .GV híng dÉn .3 . Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1 . mçi em ®äc mét bøc tranh .2012 N¨m I.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .dÆn dß .NhËn xÐt . tuyªn d¬ng Bµi 2: Ho¹t ®éng cña trß .2HS tiÕp nhau ®äc yªu cÇu thµnh tiÕng . Môc tiªu: -¤n l¹i kiÕn thøc cña bµi TLV x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn .nhËn xÐt giê . Bµi míi .

Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch t×m thµnh phÇn cha biÕt . Môc tiªu: . . Cñng cè .Ch÷a chung Bµi 3 : Ho¹t ®éng cña trß - 3 HS lµm bµi. líp lµm VBT HS nh©n xÐt.Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc II.§æi vë kiÓm tra nhau .ch÷a bµi 2 HS lµm b¶ng . líp lµm VBT NhËn xÐt . æn ®Þnh 2 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1 .VN xem l¹i bµi tËp Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . §å dïng d¹y häc .GV ch÷a chung Bµi 2: T×m x .NhËn xÐt giê .2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong ngµy I.Nªu c¸ch lµm .ND III.NhËn xÐt 4.Hs lµm bµi VBT .¤n l¹i c¸c bµi ®· häc trong ngµy.DÆn dß .2012 7 N¨m häc: . Bµi míi: HD häc sinh lµm bµi tËp trong VBT Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh .VBT . KiÓm tra 3 .

2012 N¨m ___________________________________________________________ ¢m nh¹c GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TuÇn 7 Thø ba ngµy21 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ________________________________ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2012 8 N¨m häc: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .

ND III. líp lµm vë.BiÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa hai ch÷ theo gi¸ trÞ cô thÓ II.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 . gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa hai ch÷.GV ch÷a chung. nhËn xÐt Bµi 2 : Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . Bµi míi * Bµi 1: ViÕt gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo « trèng: .2012 N¨m TiÕng Anh GV b-é m«n so¹n gi¶ng __________-______________________ - Híng dÉn häc To¸n ¤n tËp vÒ biÓu thøc cã chøa hai ch÷ I.HS lµm vë .NhËn xÐt b 4 5 3 axb a:b b) a 4789 57 821 505 050 90909 b 695 26319 a +b ab .HS lµm bµi tËp .NhËn biÕt biÓu thøc cã chøa hai ch÷ . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 . §å dóng d¹y häc .2 HS lµm b¶ng 3 .VBT . Môc tiªu: . æn ®Þnh 2.ch÷a bµi 9 N¨m häc: . a 48 395 426 .

®Õn . .2012 . gi÷a c¸c côm tõ ..DÆn dß . cña c¸c em..GV nªu c©u hái 10 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . ¸p dông tÝnh P víi a = 64cm . c = 80cm.Chia ®o¹n: §1: §ªm nay ... c . nhÊn giäng ë c¸c tõ gîi c¶m. chiÒu réng b.§äc diÔn c¶m toµn bµi II.NhËn xÐt giê ..Vn lµm bµi VBT _____________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn ®äc bµi :Trung thu ®éc lËp I.1 HS ®äc thµnh tiÕng vui t¬i .. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 . .HS tr¶ lêi b) T×m hiÓu bµi ... ¸p dông tÝnh P. c¸c em. b = 6cm. . b =75cm . Cñng cè .... t×m hiÓu bµi . ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u.Nªu néi dung bµi .. §å dïng d¹y häc SGK III. b .Híng dÉn luyÖn ®äc.2 HS ®äc toµn bµi §3 : Tr¨ng ®ªm nay .. tõ khã hoÆc dÔ lÉn.. . b) ViÕt c«ng thøc tÝnh chu vi P cña h×nh tam gi¸c cã ®é dµi ba c¹nh lµ a. §2 : Anh nh×n tr¨ng. S víi a = 15cm .GV ®äc toµn bµi . Môc tiªu: .NhËn xÐt . æn ®Þnh 2..2012 N¨m a) ViÕt c«ng thøc tÝnh chu vi P vµ diÖn tÝch S cña h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi a. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi . ch÷a bµi 3..§äc tr«i ch¶y ®îc toµn bµi .HS ®äc tiÕp nèi theo ®o¹n a ) LuyÖn ®äc .§äc ®óng c¸c tiÕng .

C¶ líp theo dâi.Néi dung III. Bµi míi .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Híng dÉn häc sinh hoµn thµnh bµi tËp trong VBT Bµi 1 :TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt ( theo mÉu ) .VBT . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 . Cñng cè .NhËn biÕt ®îc tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng . cho ®iÓm 3.NhËn xÐt giê . Môc tiªu .2012 .GV híng dÉn mÉu . ch÷a bµi 11 N¨m häc: .HS lµm VBT .HS theo dâi c¸ch lµm . §å dïng d¹y häc .NhËn xÐt. Nèi tiÕp nhau lµm b¶ng . .vËn dônh tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng ®Ó tÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc . æn ®Þnh 2.VN luþÖn ®äc __________________________________ Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n ¤n tËp : TÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng I.HS thi ®äc diÔn c¶m . t×m giäng ®äc .DÆn dß .GD häc sinh ý thøc häc tèt m«n to¸n II.HS nªu yªu cÇu bµi .3 HS ®äc thµnh tiÕng .2012 c ) §äc diÔn c¶m N¨m .HS nhËn xÐt .Ch÷a chung Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .

.. ®Ñp ®o¹n tõ Ngµy mai .GV chÊm . .GV nªu yªu cÇu ®o¹n v¨n cÇn . ®Õn to lín vui t¬i trong bµi Trung thu ®éc lËp ...VN xem l¹i bµi tËp ________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn viÕt bµi : Trung thu ®éc lËp I.. c¸c em cã quyÒn .GV nhËn xÐt .NhËn xÐt giê .. æn ®Þnh 2..LuyÖn viÕt tõ khã .Líp lµm vë . gi÷ vë s¹ch . thÕ nµo ? + §Êt níc ta hiÖn nay ®· thùc hiÖn ®îc íc m¬ c¸ch ®©y 60 n¨m cña anh chiÕn sÜ cha ? .HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái Bµi 3: Yªu cÇu HS quan s¸t ®ång hå vµ tr¶ lêi c©u hái : §ång hå chØ mÊy giê? .GV híng dÉn HS viÕt tõ khã ..HS ®äc thµnh tiÕng ( 2 HS ) + anh m¬ ®Õn ®Êt níc t¬i viÕt + Cuéc sèng mµ anh chiÕn sÜ ®Ñp víi dßng th¸c níc ®æ xuèng lµm ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn m¬ tíi ®Êt níc ta t¬i ®Ñp nh .DÆn dß . ch÷a . Bµi míi .RÌn HS viÕt ch÷ . II.NhËn xÐt ......NhËn xÐt bµi Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . .. KÕt luËn c©u tr¶ lêi ®óng 3.HS luyÖn viÕt bµi 12 N¨m häc: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . §å dïng d¹y häc .2 HS lµm b¶ng . Môc tiªu .2012 N¨m Bµi 2 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt .2012 .§Êt níc ta ®· cã ®îc nh÷ng ®iÒu mµ anh chiÕn sÜ m¬ íc ...§o¹n v¨n híng dÉn viÕt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng cña thÇy 1 ..Vë « ly viÕt . ®Ñp ...ViÕt chÝnh x¸c .. Cñng cè .

Bµi míi tiÖn nhÊt * ¤n tËp tÝnh chÊt kÕt hîp cña 1245 + 7897 + 2103 phÐp céng 3215 + 2135 + 7865 + 6785 .VËn dông kiÕn thøc häc trong ngµy lµm c¸c bµi tËp .2012 . Môc tiªu . KiÓm tra :.HD häc sinh lµm bµi tËp 6547 + 4567 + 3453 + 5433 .GV gióp HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong ngµy .2012 N¨m 4.nh¾c l¹i c¸c bµi ®· häc Bµi1 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn . Cñng cè .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 .NhËn xÐt giê . §å dïng d¹y häc VBT SGK III. æn ®Þnh 3.GD ý thøc häc II.HS lµm bµi vë sau ®ã ch÷a 13 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .VN luyÖn viÕt ch÷ ________________________________ Hướng dẫn học- Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I.DÆn dß .4.

..+ .1 HS lµm b¶ng ... ...... h·y tÝnh gi¸ trÞ cña * LuyÖn tËp ph¸t triÓn c©u biÓu thøc sau : chuyÖn 426 + ( 574 ....2 HS lµm b¶ng em ®· thùc hiÖn c¶ ba ®iÒu íc .. .. = .GV nhËn xÐt .HS kh¸c nhËn xÐt .) = .DÆn dß .Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm . ch÷a bµi .c ) + b.GV ch÷a bµi .. a+ b +c = b + c + .215 ) §Ò bµi : trong giÊc m¬ em 789 + ( 211 . líp lµm vë ....Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Êy theo tr×nh tù thêi gian...) b»ng lêi ( a + 12 ) + 23 = a +( ........NhËn xÐt ..+ ...GV ®äc bµi tham kh¶o 4.... Bµi 3 : ¸p dông a+ ( b -c ) = nhËn xÐt ( a.+ .. a+ o = o + .Yªu cÇu HS nªu c¸c tÝnh chÊt ( a + b ) + c = a + ( ..150 ) gÆp bµ tiªn cho ba ®iÒu íc vµ ...HS ®äc yªu cÇu bµi . vËn dông tÝnh chÊt nµo ? bµi Bµi 2: §iÒn sè hoÆc ch÷ thÝch hîp vµo chç trèng a + b = b + ...2012 14 N¨m häc: .Líp lµm vë ®ã ... Cñng cè .VN xem l¹i bµi tËp .HS lµm bµi vµo vë ..NhËn xÐt giê . . x¸c ®Þnh ®Ò bµi .HS nghe ________________________________________________________________ TuÇn 8 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . ...........tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý ...2012 N¨m .HS thi kÓ tríc líp .GV ch÷a bµi ..

§å dïng d¹y häc: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.GV chÊm bµi . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . æn ®Þnh: 2.HS ®äc ®Ò. . Môc tiªu: .nhËn xÐt Bµi 2: Bµi 2: .2012 15 N¨m häc: . Bµi 1: .2012 N¨m Thø ba ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ To¸n LuyÖn: T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã. B.KiÓm tra: Vë BTT 3.44) .2HS lªn b¶ng ch÷a bµi.Vë bµi tËp to¸n 4 trang 43.gi¶i bµi to¸n vµo T×m sè em ®· biÕt b¬i (t×m sè vë(mét trong hai c¸ch).Gi¶i bµi vµo vë theo hai c¸ch.Nªu c¸ch t×m hai sè khi biÕt .Líp tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã? nhËn xÐt.HS ®äc ®Ò -Tãm t¾t ®Ò.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . . . c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã. . .GV híng dÉn HS gi¶i : . .RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n. lín).HS ®äc ®Ò .§æi vë kiÓm tra.44.HS ®æi vë kiÓm tra.1HS lªn b¶ng ch÷a bµi Bµi 1( trang44) .GV chÊm bµi nhËn xÐt. .Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã. A.Gi¶i bµi vµo vë. Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong Bµi 1: (trang43) vë bµi tËp to¸n 4( trang 43. C.

GV ®äc mÉu * T×m hiÓu néi dung bµi: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . ng¾t nghØ giäng cho tõng HS . . KiÓm tra. .VÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn ®äc bµi : NÕu chóng m×nh cã phÐp l¹ I. Cñng cè: Tæng cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè.HS ®äc ®Ò bµi –Gi¶i bµi vµo vë .3 HS tiÕp nèi nhau ®äc toµn bµi th¬ 16 N¨m häc: .HS ®äc tr«i ch¶y toµn bµi. §å dïng d¹y häc . Bµi míi. . 3.Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.BiÕt ng¾t nghØ h¬i .Gäi 3 HS ®äc toµn bµi th¬ .2012 Ho¹t ®éng cña trß .Líp nhËn xÐt.2012 N¨m -2HS lªn b¶ng ch÷a bµi.SGK III. Bµi 2: Bµi 2: . T×m hai sè ®ã? 2.§äc diÔn c¶m toµn bµi. DÆn dß: .1HS lªn b¶ng ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt .æn ®Þnh 2. nhÞp ®óng theo ý th¬. Môc tiªu: .nhËn xÐt D. hiÖu cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè. II. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp 1.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .HS nèi tiÕp nhau ®äc . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1.GV chÊm bµi.

2012 N¨m .NhËsn xÐt giê . gãc bÑt.Gãc ®Ønh A b»ng 2gãc .2 HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi .Gäi HS lªn b¶ng chØ vµ nªu ®Ønh C Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . gãc tï . Bµi míi. KiÓm tra.Gãc ®Ønh B lín h¬n gãc .NhËn xÐt Thø s¸u ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n ¤n Gãc nhän .æn ®Þnh 2.BiÕt sö dông eke ®Ó kiÓm tra gãc nhän . hai ®êng th¼ng song song I.Tæ chøc HS thi ®äc HTL toµn bµi 4. gãc bÑt. cho ®iÓm tõng HS .Gãc ®Ønh B bÐ h¬n gãc trèng dØnh C . Cñng cè .4 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi -2 HS ngåi cïng nhau luyÖn ®äc .HS th¶o luËn tr¶ lêi vµ t×m ND cña bµi . 3.DÆn dß: .VN HS ®äc thuéc bµi th¬ . Môc tiªu . gãc bÑt. gãc tï . .2012 17 N¨m häc: . II. -GV giao viÖc ®Ó HS lµm bµi Bµi1 tËp trong VBT .Yªu cÇu HS dïng eke kiÓm tra vu«ng c¸c gãc ®Ó ®iÒn ®óng vµo « .VBT III. §å dïng d¹y häc .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Gãc ®Ønh D bÐ h¬n gãc .NhiÒu lît HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.GV ch÷a bµi ®Ønh D .NhËn xÐt giäng ®äc .GV nªu c©u hái theo SGK yªu cÇu HS tr¶ lêi ®Î t×m hiÓu bµi -GV kÕt luËn ND chÝnh cña bµi _ LuyÖn ®äc diÔn c¶m: + Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ ®Ó t×m giäng ®äc . gãc nhän .NhËn biÕt gãc tï.

C¹nh AD vu«ng gãc víi c¹nh AB .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam ®Ó viÕt ®óng tªn riªng ViÖt Nam. II.NhËn xÐt giê .häc .2012 N¨m c¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau .DÆn dß : . yªu cÇu . ch÷a bµi 4.2012 18 N¨m häc: .Ba tê phiÕu khæ to ghi 4 dßng cña bµi ca dao ë bµi 1.C¹nh CD vu«ng gãc víi c¹nh CB Bµi 4 : a) C¸c cÆp c¹nh c¾t nhau mµ kh«ng vu«ng gãc víi nhau cã trong h×nh lµ: C¹nh ABvµ c¹nh BC b) C¸c Æp c¹nh vu«ng gãc víi nhau : C¹nh AD vu«ng gãc c¹nh DC. tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam I.Môc ®Ých. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .VN xem l¹i c¸c bµi tËp Bµi2 : HS lµm bµi vµ ®æi vë kiÓm tra nhau Bµi 2 T47: C¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau cã trong h×nh ch÷ nhËt ABC lµ: . Cñng cè . C¹nh DC vu«ng gãc c¹nh CB TiÕng ViÖt LuyÖn: ViÕt tªn ngêi.C¹nhDA vu«ng gãc víi c¹nh DC . bót d¹.NhËn xÐt .§å dïng d¹y.C¹nh BA vu«ng gãc víi c¹nh BC .LuyÖn vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ quy t¾c viÕt hoa tªn ngêi.

2012 19 N¨m häc: .Vµi em nªu kÕt qu¶ th¶o Néi khi viÕt ph¶i viÕt hoa c¶ 2 luËn. Su .GV gi¶i thÝch 1 sè tªn cò cña . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . vµi em lªn .B¶n ®å ®Þa lÝ ViÖt Nam cì to. më s¸ch Bµi tËp 1 .§©y lµ tªn riªng c¸c phè ë Hµ .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh . tªn 1. thuéc tØnh Phó Thä? . Cñng cè.GV treo b¶n ®å ViÖt Nam .1 vµi em nh¾c l¹i quy t¾c c¸c phè. ch÷ c¸i ®Çu .Em h·y nªu tªn c¸c huyÖn vµo vë bµi tËp TiÕng ViÖt 4.Nghe. KiÓm tra bµi cò .1 vµi em lªn chØ b¶n ®å 3.GV ph¸t phiÕu .LuyÖn kiÕn thøc thùc tÕ: .1 vµi em lªn viÕt tªn c¸c ®Þa .1 em ®äc yªu cÇu .H¸t A.1 em nh¾c l¹i néi dung ghi B. suèi níc vÞ trÝ tØnh Phó Thä vµ thµnh nãng Thanh Thuû… phè ViÖt Tr×? . phêng cña thµnh phè ViÖt Tr×? . di tÝch lÞch sö hay danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng nµo? . ®äc tªn quª tÇm tªn 1 sè níc vµ thñ ®« c¸c em.GV nªu yªu cÇu cña bµi .GV nhËn xÐt danh . D¹y bµi míi nhí ( quy t¾c viÕt tªn ngêi.2-3 em nªu .Nghe Bµi tËp 2 .Em h·y nªu tªn c¸c x·. vë bµi tËp tiÕng ViÖt 4 III.NhËn phiÕu.H·y viÕt tªn quª em . . c¸c em kh¸c bæ .ë tØnh ta cã ®Þa ®iÓm du sung lÞch.Yªu cÇu häc sinh më vë bµi tËp lÝ ViÖt Nam.Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n .Häc sinh viÕt. . tªn c¸c danh lam . .H·y chØ trªn b¶n ®å ViÖt Nam khu du lÞch Ao Ch©u.Nh¾c häc thuéc ghi nhí. chèt lêi gi¶i . Híng dÉn lµm bµi tËp . häc 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y.Khu di tÝch lÞch sö §Òn Hïng. Giíi thiÖu bµi: nªu M§-YC tiÕt ®Þa lý VN ).GV nhËn xÐt th¾ng c¶nh cña níc ta .Gi¶i thÝch yªu cÇu cña bµi chØ b¶n ®å t×m c¸c tªn ®Þa .GV nhËn xÐt.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Vµi em nªu.Quan s¸t b¶n ®å.1 em ®äc bµi 2 . trao ®æi cÆp. dÆn dß: .2012 N¨m . ®óng lµm bµi .

H×nh 1 Bµi 2 : *¤n LuyÖn tËp ph¸t triÓn c©u chuyÖn: .HS kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc trong ngµy. * ¤n hai ®êng th¼ng vu«ng gãc: . §¸p ¸n : D. bæ sung cho nhau.2012 20 N¨m häc: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. cho ®iÓm.Bµi 1( T47.3-5 em thi kÓ.2012 N¨m níc trªn thÕ giíi.NhËn xÐt vÒ c©u chuyÖn vµ lêi b¹n kÓ. 1 HS ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: nªu ®¸p ¸n. . . b©y giê c¸c em tëng tîng hai b¹n kh«ng ®i th¨m cïng nhau. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Cñng cè . . nhËn xÐt . Môc tiªu: . Bµi míi. . æn ®Þnh .SGK III.VBT ):Dïng eke bµi tËp trong VBT kiÓm tra råi khoanh vµo ch÷ .2 HS cïng bµn kÓ chuyÖn .Gi¸o dôc HS häc tèt c¸c m«n häc.Híng dÉn HS «n l¹i bµi tËp 2 SGK + Gäi HS ®äc yªu cÇu + Võa råi c¸c em kÓ l¹i c©u chuyÖn theo tr×nh tù thêi gian . §å dïng d¹y häc: . 2. Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I.NhËn xÐt . .Yªu cÇu HS ®äc ND bµi .DÆn dß . 3 . II.GV giao viÖc cho HS lµm c¸c .Thùc hiÖn.VËn dông hoµn thµnh c¸c bµi tËp .Hái : + cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó ph¸t triÓn c©u chuyÖn? + Nh÷ng c¸ch ®ã cã g× kh¸c nhau ? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . .

VN viÕt l¹i mµn 1 hoÆc mµn 2 theo 2 c¸ch võa häc. C.2012 N¨m .hai ®êng th¼ng song song.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Vë bµi tËp to¸n 4 . TuÇn 9 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ To¸n LuyÖn : NhËn biÕt hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.SGK to¸n 4. 3. §å dïng d¹y häc: . 48. RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.æn ®Þnh: 2. B.Môc tiªu: Cñng cècho HS cã biÓu tîng vÒ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n (trang47.2012 21 Ho¹t ®éng cña trß Vë BTT Bµi 1(trang47) N¨m häc: . hai ®êng th¼ng song song víi nhau.KiÓm tra. hai ®êng th¼ng song song A.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1.NhËn xÐt giõo häc . 49) Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .

HS nªu miÖng: H×nh 1. ch©n thùc.Líp ®æi vë kiÓm tra Bµi 2: 2HS nªu: a.VÒ nhµ «n l¹i bµi _________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn kÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia A.C¸c cÆp c¹nh song song víi MN? . LuyÖn kÜ n¨ng nãi: -HS chän ®îc 1 c©u chuyÖn vÒ íc m¬ ®Ñp cña m×nh hoÆc cña b¹n bÌ. BA vu«ng gãc AE.2012 22 N¨m häc: . . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .C¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi DC? D.Lêi kÓ tù nhiªn.EG vu«ng gãc GH. LuyÖns¾p xÕp c¸c sù viÖc thµnh 1 c©u chuyÖn.1HS nªu: AB song songDC. Bµi 1(trang49) . yªu cÇu 1. C¸c c¹nh vu«ng gãc víi DC llµ AD.2012 N¨m . trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa. . DÆn dß: . .C¸c cÆp c¹nh song song víi nhau trong h×nh ch÷ nhËt ABCD? . GH vu«ng gãc HI. .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.NhËn xÐt giê häc 2. Môc ®Ých. Bµi 3: 2HS nªu kÕt qu¶: . . b. ®iÖu bé.Cñng cè: . kÕt hîp víi cö chØ. BC. AD song songBC . ngêi th©n.NhËn xÐt.AE vu«ng gãc ED. C¸c c¹nh song song víi MN lµ: AB vµ DC.H×nh nµo vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau? NhËn xÐt .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Nªu c¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau? .

Gîi ý kÓ chuyÖn a) Gióp häc sinh luyÖn x©y dùng .Líp ®¸nh gi¸. b×nh chän b¹n . Giíi thiÖu bµi: nªu M§-YC . dµn ý bµi KC.Nghe giíi thiÖu cã bµi tèt.KÓ cho GV nghe . Híng dÉn luyÖn kÓ chuyÖn tríc cho tiÕt häc . . B.Chia nhãm theo bµn .GV khen häc sinh chuÈn bÞ bµi tèt 4. B¶ng phô viÕt: ba híng x©y dùng cèt chuyÖn.HS nèi tiÕp nhau nãi ®Ò tµi KC . C. tranh ¶nh ®· chuÈn bÞ 2. LuyÖn kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó nghe b¹n kÓ. nhËn xÐt ®óng.1 em kÓ vÒ c©u chuyÖn vÒ nh÷ng íc m¬ ®Ñp. KiÓm tra bµi cò .NhiÒu em thi kÓ b) Thi kÓ tríc líp .HS suy nghÜ theo híng GV gîi ý cèt chuyÖn . .LÊy bµi.H¸t II.GV viÕt tªn tõng häc sinh. ®Æt tªn cho .1 em nãi íc m¬ cña m×nh.§äc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sinh kÓ .2012 N¨m 2. nãi ý nghÜa III. tõng kÓ hay Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . C¸c ho¹t ®éng d¹y.GV ®Õn tõng nhãm nghe häc .GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña häc sinh. khen ngîi HS .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I.1 em ®äc yªu cÇu ®Ò bµi träng .GV g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ quan .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 1. §å dïng d¹y. ®äc nh÷ng tõ ng÷ võa g¹ch ch©n 3.3 em nèi tiÕp ®äc ®äc gîi ý 2 .Gäi häc sinh ®äc bµi vµ híng x©y dùng cèt chuyÖn .GV treo b¶ng phô .GV mêi 3 häc sinh nèi tiÕp .HS g¹ch vµo s¸ch.1 em ®äc gîi ý 3 b)LuyÖn ®Æt tªn cho c©u .HS suy nghÜ.Tõng cÆp tËp kÓ a) KÓ theo cÆp .1 em ®äc b¶ng phô .2 em ®äc dµn ý chuyÖn . æn ®Þnh .GV treo b¶ng phô . LuyÖn thùc hµnh kÓ chuyÖn .häc B¶ng líp viÕt ®Ò bµi.GV yªu cÇu häc sinh ®äc dµn ý chuyÖn . D¹y bµi míi chuyÖn .2012 23 N¨m häc: .

thíc mÐt .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. . hai ®êng th¼ng song song A. vÏ ®Ñp.£ ke.líp lµm vµo vë. .1HS lªn b¶ng vÏ. ABCD Bµi 1(Trang 52) .VÏ ®êng cao cña tam gi¸c? .NhËn xÐt.C¸c h×nh ch÷ nhËt cã trong h×nh ®ã lµ? Ho¹t ®éng cña trß .GV nhËn xÐt tiÕt häc.Vë BTT Bµi 1.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . . dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi Bµn ch©n k× diÖu.Môc tiªu: .C¸c h×nh ch÷ nhËt: AEGD. Cñng cè.§å dïng d¹y häc . C.NhËn xÐt.VÏ ®êng th¼ng AB Qua ®iÓm O vµ vu«ng gãc víi CD? .RÌn kÜ n¨ng vÏ nhanh.líp lµm vë. chÝnh x¸c.EG vu«ng gãc víi DC. 24 N¨m häc: .Híng dÉn nhËn xÐt 5. KiÓm tra: 3.Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong vë BTT . dÆn dß . Bµi 3 .2( trang51) HS lµm vµo vë –HS lªn b¶ng vÏ .æn ®Þnh: 2.Cñng cè cho HS c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.. hai ®êng th¼ng song song. ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n LuyÖn : VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.VÏ ®êng th¼ng ®i qua O vµ song song víi AB? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . .2012 N¨m tªn chuyÖn lªn b¶ng.2 HS lªn b¶ng vÏ. B. EBCG.2012 Bµi 2: .Vë bµi tËp to¸n 4 trang 51-52.

B. líp ®äc thÇm häc sinh tËp tra tõ ®iÓn.2012 25 Ho¹t ®éng cña trß . líp ®äc thÇm bµi Trung thu ®éc lËp. GV nhËn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng M¬ tëng: Mong mái vµ tëng tîng ®iÒu m×nh mong sÏ ®¹t ®îc trong t¬ng lai. C¸c ho¹t ®éng d¹y. HiÓu ý nghÜa 1 sè c©u tôc ng÷ thuéc chñ ®iÓm.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .häc .H¸t .1 em ®äc yªu cÇu. ®äc ý nghÜa c¸c tõ võa t×m ®îc N¨m häc: . §éng tõ A.B¶ng phô kÎ nh bµi tËp 2. §å dïng d¹y. 2.1 em sö dông dÊu ngoÆc kÐp . Mong íc: mong muèn thiÕt tha ®iÒu tèt ®Ñp trong t¬ng lai Bµi tËp 2 . _______________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn më réng vèn tõ: ¦íc m¬. 3.GV treo b¶ng phô .1 em nªu ghi nhí . Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp: íc m¬ . më s¸ch .§éng tõ. LuyÖn ph©n biÖt ®îc nh÷ng gi¸ trÞ íc m¬ cô thÓ qua luyÖn tËp sö dông c¸c tõ bæ trî cho tõ íc m¬ vµ t×m vÝ dô minh ho¹. trong tø gi¸c ADCB? D.häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Môc ®Ých.DÆn dß:«n l¹i bµi.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.GV ®a ra tõ ®iÓn. AD vµ BC.1 em lµm b¶ng phô vµi em ®äc .C¸c cÆp c¹nh song song víi .YC 2. yªu cÇu 1.2012 N¨m .LuyÖn sö dông vµ t×m ®éng tõ trong v¨n b¶n. KiÓm tra bµi cò III. Vë bµi tËp TV 4 C.Cñng cè : . æn ®Þnh II.C¸c cÆp c¹nh song song víi nhau nhau:AB vµ CD.H×nh ch÷ nhËt cã mÊy cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau? cã mÊy song song víi nhau? 2.1 em ®äc yªu cÇu. D¹y bµi míi: Nªu M§.Nghe giíi thiÖu. LuyÖn më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Trªn ®«i c¸nh íc m¬. t×m tõ ®ång nghÜa víi íc m¬.

Häc sinh th¶o luËn theo cÆp . Môc tiªu: . nªu 1 vÝ dô vÒ Bµi tËp 5 1 lo¹i íc m¬ .GV bæ xung ®Ó cã nghÜa .GV ph©n tÝch nghÜa c¸c tõ .Hs hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc. GV .GV nhËn xÐt tiÕt häc _________________________________ Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I.Lµm bµi vµo vë bµi tËp t×m ®îc . §å dïng d¹y häc: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Trao ®æi cÆp.Gi¸o dôc HS häc tèt c¸c m«n häc.2 em ®äc ®éng tõ .Gäi häc sinh nªu ghi nhí vÒ .2012 26 N¨m häc: .T×m tõ chØ ho¹t ®éng ë trêng ? . Cñng cè.VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc lµm c¸c bµi tËp.Më vë bµi tËp lµm l¹i bµi tËp 2 . LuyÖn: ®éng tõ .GV viªn nh¾c häc sinh tham thÇm kh¶o gîi ý 1 bµi kÓ chuyÖn. .T×m hiÓu thµnh ng÷ ®óng .NhiÒu em ®äc bµi lµm ®óng Bµi tËp 4 .Líp bæ xung.SGK Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i “xem kÞch c©m” 4. dÆn dß .Híng dÉn häc sinh th¶o luËn .Häc sinh ®äc yªu cÇu. II.Yªu cÇu häc sinh sö dông . thµnh ng÷ 3.Yªu cÇu häc sinh lµm l¹i bµi 2 .Häc sinh më s¸ch nhËn xÐt .GV nhËn xÐt.Líp ch¬i .VBT .Häc sinh ®äc yªu cÇu Bµi tËp 3 .2012 N¨m xÐt trong tõ ®iÓn .GV híng dÉn c¸ch ghÐp tõ cÇu .HS tr¶ lêi .T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng ë nhµ ? . . Líp ®äc . chèt lêi gi¶i .Häc sinh ghÐp c¸c tõ theo yªu .

nhãm kh¸c nhËn xÐt . . Líp thùc hiÖn vµo vë .1 HS vÏ .H×nh vu«ng cã c¸c c¹nh nh thÕ nµo víi nhau ? .H×nh vu«ng cã c¸c c¹nh b»ng nhau .GV nªu VD . . Chu vi h×nh vu«ng ®ã lµ 4 x 4 = 16 (cm ) DiÖn tÝch h×nh vu«ng 4 x 4 = 16 ( cm2 ) b) Chu vi h×nh ch÷ nhËt ( 5 + 3 ) x 2 = 16 ( cm ) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt 5 x 3 = 15 ( cm2 ) . Bµi míi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã.C¸c nhãm ®ãng vai . 2. Yªu cÇu HS nªu c¸c bíc vÏ vµ thùc hiÖn vÏ trªn b¶ng.HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc. . §ãng 27 N¨m häc: .GV nhËn xÐt . chiÒu réng 3cm.HS nªu c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh vu«ng.Khi trao ®æi ý kiÕn víi ngêi th©n cÇn chó ý ®iÒu g× ? + GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm .C¸c gãc ®Ønh cña h×nh vu«ng lµ c¸c gãc g× ? . . * ¤n luyÖn trao ®æi ý kiÕn víi nhêi th©n. Ch÷a bµi . æn ®Þnh . TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.1 HS ®äc yªu cÇu bµi. .Nªu c¸c bµi ®· häc trong ngµy. b) VÏ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 5cm. . ®ãng vai thùc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . * ¤n l¹i kiÕn thøc ®· häc: . h×nh ch÷ nhËt.§¹i diÖn nhãm ®ãng vai . 3. + Bµi tËp: a) VÏ h×nh vu«ng c¹nh 4cm. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. KiÓm tra.2012 Ho¹t ®éng cña trß .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . .2012 N¨m III.Lµ c¸c gãc vu«ng .

B×nh chän cÆp khoÐ lÐo nhÊt .2012 Ho¹t ®éng cña trß 28 N¨m häc: .æn ®Þnh: 2.DÆn dß .VÝ dô vÒ cuéc trao ®æi hay .Tæ träng tµi nhËn xÐt. -NhËn xÐt giê .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 N¨m hiÖn cuéc trao ®æi ý kiÕn víi ngêi th©n.Cñng cè cho HS c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. .Cñng cè .B¶ng phô.Môc tiªu: . ®óng nhÊt . gãp ý kiÕn .§å dïng d¹y häc: . . 4 .Bµi míi: * LuyÖn c¸ch tÝnh diÖn tÝch Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1.VN xem l¹i bµi ®· häc ________________________________________________________________ TuÇn 10 Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ To¸n LuyÖn: TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt A. B. C.

Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Cñng cè : Nªu c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt? 2. . chiÒu réng 7 m . b) ChiÒu dµi 9 m.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. chiÒu réng 6 mÐt. Chu vi: (18 + 9) x 2 = 54 m Tãm t¾t.Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt? Bµi 2: Tãm t¾t: ChiÒu dµi: 18m ChiÒu réng b»ng nöa chiÒu dµi.1em lªn b¶ng: ChiÒu dµi: 48 : 6 = 8 m Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 48 mÐt vu«ng..1 em nªu bµi to¸n: .m? .2012 N¨m h×nh ch÷ nhËt: GV ph¸t phiÕu cã ND bµi tËp Bµi 1: GV treo b¶ng phô: TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt biÕt: a) chiÒu dµi 4cm.Nªu bµi to¸n? .2012 29 N¨m häc: .C¶ líp lµm bµi vµo phiÕu-®æi vë kiÓm tra.lµm bµi vµo phiÕu .HS ®äc ®Ò bµi: .DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi TiÕng ViÖt ¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× I Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . Hái chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ bao nhiªu mÐt? D.Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt? . chiÒu réng 2 cm.1em lªn b¶ng ch÷a bµi: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ: 4 x 2 = 8 cm2 9 x 7 = 63 m2 .Lµm bµi vµo phiÕu . Chu vi….1em lªn b¶ng: ChiÒu réng: 18 : 2 = 9 m.

§å dïng d¹y. Môc ®Ých.B¶ng phô chÐp ®Ò bµi.YC . kh«ng gian) III.2012 30 N¨m häc: . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña trß . C¸c ho¹t ®éng d¹y. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: nªu M§.Híng dÉn luyÖn ph¸t triÓn c©u chuyÖn . x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn.GV ghi b¶ng lÇn lît tªn bµi .2 em nªu( ®Çu th.Nªu cÊu tróc bµi v¨n viÕt th ? cuèi th ) . B¶ng líp chÐp gîi ý .Vë bµi tËp TiÕng ViÖt 4 C. 2.1-2 em nªu . kÓ l¹i lêi nãi ý nghÜ cña nh©n vËt.häc Ho¹t ®éng cña thÇy I.1 em nªu VD ? . B. yªu cÇu 1. cèt chuyÖn. Híng dÉn luyÖn .Nghe 2. kÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt.V¨n viÕt th. ph¸t triÓn c©u chuyÖn. viÕt ®îc 1 ®o¹n v¨n theo yªu cÇu. khi viÕt .ThÕ nµo lµ ®o¹n v¨n. néi dung. §o¹n v¨n trong bµi v¨n kÓ chuyÖn.Muèn kÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt ta cÇn chó ý g× ? .1-2 em nªu vÝ dô vÒ 2 c¸ch ph¸t triÓn c©u chuyÖn(theo tr×nh tù thêi gian. «n luyÖn kiÕn thøc ®· häc vÒ tËp lµm v¨n.2 em nh¾c l¹i . Cñng cè. 3. LuyÖn cho häc sinh c¸ kÜ n¨ng vÒ bµi tËp lµm v¨n: V¨n kÓ chuyÖn.Híng dÉn luyÖn bµi v¨n kÓ .GV treo b¶ng phô . .2012 N¨m A.Häc sinh kÓ tªn. Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch m«n häc.KÓ tªn c¸c bµi TLV ®· häc trong 9 tuÇn ®Çu häc k× I ? .H¸t . æn ®Þnh II.häc .1 em nªu ®o¹n v¨n cÇn chó ý g× ? .2 em nªu( cã 2 c¸ch ) .Híng dÉn luyÖn viÕt th .Híng dÉn luyÖn ®o¹n v¨n .ThÕ nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn ? Nªu .Cã mÊy c¸ch ph¸t triÓn c©u . .1-2 em ®äc ®Ò bµi chuyÖn .1 em cho VD ( thêi gian ).

2.GV nhËn xÐt 4.Nªu c¸ch ®Æt tÝnh ? 3. Líp lµm VBT . kh«ng gian N¨m . Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n Nh©n víi sè cã mét ch÷ sè I. §å dïng d¹y häc: .HS nªu . Bµi míi: . II.2012 .1 em cho VD ( kh«ng gian ) .GV ch÷a bµi . Bµi 2 :TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a ) 2407 x3 + 12045 31 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .NhËn xÐt.Häc sinh më vë bµi tËp lµm bµi .VBT .HS nªu yªu cÇu bµi bµi trong VBT . LuyÖn thùc hµnh .¸p dông phÐp nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.Néi dung III. æn ®Þnh .Nªu VD ph¸t triÓn c©u chuyÖn theo tr×nh tù thêi gian. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng cña thÇy 1.Giao viÖc : Yªu cÇu HS lµm .2012 chuyÖn ? .Môc tiªu : . .Bµi 1: . .Yªu cÇu häc sinh më vë bµi tËp .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . KiÓm tra. Cñng cè. .Gióp HS biÕt thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( kh«ng nhí vµ cã nhí ) . dÆn dß GV nhËn xÐt tiÕt häc DÆn häc sinh tiÕp tôc «n c¸c n«i dung ®· häc vÒ tËp lµm v¨n.1-2 em ®äc bµi lµm 3.2 HS lµm b¶ng .

2. M¨ng mäc th¼ng.NhËn xÐt . Môc ®Ých. B.NhËn xÐt .4 HS lµm b¶nh . . líp lµm vë .Nªu 3 chñ ®iÓm nh÷ng chñ ®iÓm nµo ? .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .HS nªu c¸ch gi¶i. yªu cÇu 1.PhiÕu häc tËp häc sinh tù chuÈn bÞ C.1 HS lµm b¶ng . Cñng cè – DÆn dß : .GV ch÷a chung. dÊu ngoÆc kÐp.Bµi to¸n cho biÕt g×? . .VN xem l¹i c¸c bµi tËp. Më réng vèn . ghi kÕt qu¶ vèn tõ íc m¬ th¶o luËn vµo phiÕu. . b) 30168 x4 – 4782 c) 326871 + 117205 x 6 d) 2578396 – 100407 x 5 . .2012 N¨m . tôc ng÷ ®· häc trong 3 chñ ®iÓm Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n. thµnh ng÷.Häc sinh th¶o luËn.YC . Giíi thiÖu bµi: nªu M§.GV ch÷a chung. Trªn ®«i c¸nh íc m¬. .2012 32 N¨m häc: . Bµi 3 :HS ®äc ND ®Ò bµi. ch÷a bµi. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh .Nªu c¸ch thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.Bµi to¸n yªu cÇu g×? . líp lµm vë BT . Híng dÉn «n tËp Bµi tËp 1 .B¶ng phô kÎ s½n lêi gi¶i bµi tËp 1.Tæ 1(nhãm 1) luËn theo chñ ®Ò: Më réng vèn tõ .Nghe .H¸t 1. §å dïng d¹y.NhËn xÐt giê. TiÕng ViÖt ¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× I (LuyÖn tõ c©u) A. 2 .§äc tªn gi¸o viªn ®· ghi b¶ng líp 2.Më réng .GV chia líp thµnh c¸c nhãm th¶o . HÖ thèng ho¸ vµ hiÓu s©u thªm c¸c tõ ng÷.Tæ 2(nhãm 2) nh©n hËu ®oµn kÕt.Tõ ®Çu n¨m häc c¸c em ®· häc .häc .GV ghi tªn c¸c chñ ®iÓm lªn . N¾m ®îc t¸c dông cña dÊu hai chÊm.Tæ 3(nhãm 3) tõ trung thùc tù träng. ®¹i diÖn lªn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . 4 .

chän thµnh ng÷. §å dïng d¹y häc: .Cñng cè. * ¤n t×nh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n.GV ®iÒu khiÓn .GV treo b¶ng phô liÖt kª s½n nh÷ng thµnh ng÷.GV nhËn xÐt.Líp nhËn xÐt . æn ®Þnh . dÆn dß .DÆn häc sinh tiÕp tôc «n bµi tr×nh bµy. . tËp sö dông thµnh ng÷.2012 . chèt lêi gi¶i ®óng . 2.GV ghi nhanh lªn b¶ng . chèt lêi gi¶i ®óng 3. Cã ý thøc häc tù gi¸c.Häc sinh suy nghÜ.NhËn xÐt.GV nhËn xÐt tiÕt häc . Bµi tËp 3 . .VBT . II.Dïng phiÕu häc tËp lµm viÖc c¸ nh©n .2012 N¨m . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.Yªu cÇu häc sinh ®Æt c©u.GD HS häc tèt c¸c m«n häc. tôc ng÷.DÊu ngoÆc kÐp thêng dïng trong trêng hîp nµo ? .Häc sinh ®äc yªu cÇu .DÊu hai chÊm cã t¸c dông g× ? .HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong ngµy.1 em ®äc yªu cÇu .HS nh¾c l¹i. Môc tiªu: . KiÓm tra.Häc sinh sö dông thµnh ng÷.GV nhËn xÐt Bµi tËp 2 . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. 33 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tÝnh chÊt . 3.GV yªu cÇu häc sinh dïng phiÕu häc tËp . . tôc ng÷ .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .1 em nªu Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I.Gäi häc sinh ch÷a bµi . kh¾c s©u kiÕn thøc vËn dông lµm bµi tËp .SGK III.RÌn kü n¨ng lµm bµi tËp vËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n.Líp nhËn xÐt . tôc ng÷ . ®äc c©u võa ®Æt .2 em nªu . Bµi míi. tôc ng÷ .1 em ch÷a bµi trªn b¶ng . tôc ng÷ ®Ó ®Æt c©u.2 em ®äc thµnh ng÷.

.HS l¾ng nghe .GV nhËn xÐt bµi viÕt chÝnh t¶. 4 . . x¸c ®Þnh ®Ò bµi .... 9 x 123 x 4 =.HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi .. CÊu t¹o bµi v¨n ..... kÕt luËn. c¸ch tr×nh bµy ..2 HS lµm b¶ng . viÕt c«ng thøc tæng qu¸t.GV ®äc bµi v¨n mÉu . Bµi 2 : §æi chç c¸c thõa sè ®Ó tÝnh tÝch theo c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.NhËn xÐt .....HS vËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n lµm bµi 1 . nhËn xÐt . ch÷a bµi a) 74 x 5 x 2 = 74 x 10 = 740 b) 125 x 8 x 3 = 1000 x 3 = 3000 c) 4 x 5 x 25 = 20 x 25 = 500 d) 2 x 500 x 7 = 1000 x 7 = 7000 .. Kh«ng cÇn tÝnh h·y nªu ngay gi¸ trÞ cña c¸c tÝch díi ®©y vµ gi¶i thÝch : 123 x 9 x 4 = ..GV chÐp ®Ò lªn b¶ng .NhËn xÐt giê ... líp lµm nh¸p ... TuÇn 11 Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . viÕt më bµi . . 9 x 4 x 123 =. a) 5 x 74 x 2 b) 125 x 3 x 8 c) 4 x 5 x 25 d) 2 x 7 x 500 * Ch÷a bµi kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a häc kú I ..2012 N¨m giao ho¸n cña phÐp nh©n . .. th©n bµi .HS ®äc ®Ò .2012 34 N¨m häc: .... Cñng cè – dÆn dß: . cho 123 x 4 x 9 = 4428..Bµi tËp lµm v¨n : Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm cña m×nh .. Bµi 1 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .. ch÷ viÕt. gi¶i thÝch v× sao.VN xem l¹i c¸c bµi ®· häc . ....

Chia cho 10.… 2. chia nhÈm cho 10.RÌn kÜ n¨ng tÝnh nhanh. 1000.… A.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Bµi 2: -TÝnh ? 2 em lªn b¶ng –c¶ líp lµm vµo vë: -Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu 63 x 10 : 10 = 630 : 10 = 63 thøc( chØ cã phÐp nh©n vµ 79 x 100 : 10 =7900 : 10 = 790 chia)? 960 x 1000 : 100 = 960000 : 100 = 9600 90000: 1000 x 10 = 90 x 10 = 900.Môc tiªu: .Vë bµi tËp to¸n 4 C.2012 35 N¨m häc: .2012 N¨m LuyÖn: nh©n víi 10. 100. 1000.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .100.. 100. 1000.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. chia nhÈm víi 10..Cñng cè : Nªu c¸ch nh©n.Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n (trang 61) Bµi 1: -TÝnh nhÈm: -§äc nèi tiÕp c¸c phÐp tÝnh: -Nªu c¸ch nhÈm? 27 x 10 = 270 72 x 100 = 7200 300 : 10 =30 40000 : 1000 = 40. . chÝnh x¸c B.B¶ng phô chÐp bµi tËp 3.DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi TiÕng ViÖt Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . 100. -ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm? Bµi 3: C¶ líp lµm vµo vë – 2em lªn b¶ng: 160 =16 x 10 4500 = 45 x 100 9000 = 9 x 1000 D.Cñng cè cho HS c¸ch nh©n nhÈm. KiÓm tra: Vë BTT 3. .æn ®Þnh: 2.§å dïng d¹y häc: . 1000.

.1-2 em ®äc bµi ®óng a) Ng« ®· thµnh c©y b) Chµo mµo ®· hãt…. .. Môc ®Ých.æn ®Þnh . lµm bµi c¸ nh©n Bµi tËp 3 . lÇn l. Giíi thiÖu bµi: nªu M§.Líp ®äc thÇm.2 em ®äc yªu cÇu cña bµi ®éng tõ “trót” .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I.B¶ng líp viÕt néi dung bµi 1. yªu cÇu 1.TruyÖn vui ®ã cã g× ®¸ng cêi ? .Tõ “®·” bæ xung ý nghÜa cho . ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu .C¶ líp ®äc thÇm.Nghe. Híng dÉn lµm bµi tËp .Tõ “s¾p” bæ xung ý nghÜa thêi .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Bíc ®Çu biÕt sö dông c¸c tõ nãi trªn. chèt ý ®óng .2012 36 N¨m häc: . 2 em lµm b¶ng líp . g¹ch ch©n díi c¸c Bµi tËp 1 ®éng tõ ®îc bæ xung ý nghÜa. 3 . B¶ng phô viÕt néi dung bµi 2.1 em ch÷a bµi ît ®iÒn thö cho hîp nghÜa.GV nhËn xÐt.Líp lµm bµi ®óng vµo vë bµi tËp . §å dïng d¹y. chèt ý ®óng: .1 em ®iÒn b¶ng Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .häc . ch¸u vÉn ®ang xa… mïa na s¾p tµn.GV ghi s½n 2 c©u v¨n lªn b¶ng .Líp ®äc thÇm.GV nhËn xÐt.Nhµ b¸c häc cø nghÜ kÎ trém vµo ®äc s¸ch chø kh«ng nghÜ lµ trém lÊy ®å ®¹c quý .GV ph©n tÝch ®Ó häc sinh thÊy vui: §·ng trÝ ®iÒn nh vËy lµ hîp lÝ . C¸c ho¹t ®éng d¹y. B. suy nghÜ trao Bµi tËp 2 ®ái cÆp. më s¸ch III bµi míi: 1. LuyÖn tËp cho HS 1 sè tõ bæ sung ý nghÜa thêi gian cho ®éng tõ 2.1 em ®äc yªu cÇu vÒ chuyÖn .H¸t II.GV treo b¶ng phô .KiÓm tra:§éng tõ lµ tõ nnhue thÕ nµo? . .GV gîi ý: §äc c©u v¨n th¬.1 em ®äc yªu cÇu 2.2012 N¨m LuyÖn ®éng tõ A.YC .Vë bµi tËp TV4 C.1-2 häc sinh nh¾c l¹i gian cho ®éng tõ “®Õn”.

1 em nªu : C¸c tõ sÏ. .Cñng cè vÒ ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch x¨ng-ti-mÐt vu«ng. ®Ò-ximÐt vu«ng. .æn ®Þnh: 2. viÕt vµ so s¸nh c¸c sè ®o diÖn tÝch B. mÐt vu«ng. Cñng cè: .2012 37 N¨m häc: . Bµi 3: 1em lªn b¶ng ch÷a bµi.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 1.BiÕt ®äc.GV treo b¶ng phô . s¾p… Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n LuyÖn ®æi ®¬n vÞ ®o cm2.Môc tiªu: Gióp HS: .líp nhËn xÐt.ViÕt theo mÉu? Bµi 1: 49 dm2: Bèn m¬i chÝn ®Ò-ximÐt vu«ng 119 dm2 : mét tr¨m mêi chÝn ®Òxi-mÐt vu«ng. ®ang.GV chèt c¸ch lµm ®óng IV Ho¹t ®éng nèi tiÕp.Líp nhËn xÐt c¸ch söa .§å dïng d¹y häc: .2012 N¨m .líp nhËn xÐt .1 em ®äc to l¹i chuyÖn ®· söa .ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm? -2 em lªn b¶ng ch÷a bµi.Nh÷ng tõ nµo thêng bæ xung ý nghÜa thêi gian cho ®éng tõ ? 2 DÆn dß: DÆn häc sinh xem l¹i bµi. .ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm? Bµi 5: 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Vë bµi tËp to¸n trang 64. 65 C.nhËn xÐt: 4 dm2 = 400 cm2 508 dm2 = 508 cm2 1000 cm2 =10 dm2 4800cm2 = 48 dm2 . ®·. dm2. m2 A.GV chÊm bµi.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc\ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Bµi míi: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n .

Môc ®Ých.DÆn dß: vÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn trao ®æi ý kiÕn víi ngêi th©n A. chuyÖn.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 200 cm2 =? dm2 2. X¸c ®Þnh ®îc môc ®Ých trao ®æi. cö chØ thÝch hîp. 3. §å dïng d¹y.Treo b¶ng phô 3. yªu cÇu 1.3 em nèi tiÕp ®äc 3 gîi ý .B¶ng phô chÐp s½n ®Ò bµi C. Híng dÉn häc sinh ph©n tÝch . LËp ®îc dµn ý cña bµi trao ®æi ®¹t môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y.1 em ®äc bµi v¨n ®· chuyÓn §äc bµi v¨n chuyÓn vë kÞch YÕt tõ vë kÞch . C¹nh tê giÊy mµu xanh : 28 : 4 = 7 cm DiÖn tÝch: 7 x 7 = 49 cm2 Bµi 2 (65): 6 m2 = 600 dm2 4800 cm2 = 48 dm2 500 dm2 = 5 m2 990m2 = 99000 dm2 D.D¹y bµi míi 1. BiÕt ®ãng vai trao ®æi tù nhiªn. X¸c ®Þnh môc ®Ých trao .2012 N¨m Chu vi tê giÊy mµu ®á( chu vi tê giÊy h×nh vu«ng mµu xanh) lµ:( 9 + 5 ) x 2 = 28 cm.YÕt Kiªu thµnh Kiªu thµnh chuyÖn.æn ®Þnh .vai trong trao ®æi. th©n ¸i.KiÓm tra bµi cò . NhËn xÐt. lêi lÏ cã søc thuyÕt phôc.häc .2012 38 N¨m häc: . ®¹t môc ®Ých ®Ò ra. tù tin.GV g¹ch ch©n tõ ng÷ quan . Giíi thiÖu bµi:SGV(207) .Cñng cè: 1 dm2 = ? cm2.HS ®äc thÇm bµi.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. NhËn xÐt. III.§äc tõ GV g¹ch ch©n .X¸c ®Þnh träng t©m Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .H¸t II.2 em ®äc to bµi .§äc b¶ng phô träng . B. 2.Nghe giíi thiÖu 2.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.

Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .GV gióp ®ì tõng nhãm 5.Cñng cè .h×nh dung c¸c c©u hái sÏ cã . Thùc hµnh trao ®æi theo cÆp . .GV híng dÉn nhËn xÐt theo c¸c tiªu chÝ sau: §óng ®Ò tµi.Nªu néi dung trao ®æi ? .Thùc hiÖn.2012 N¨m ®æi. Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy I.Em vµ b¹n trao ®æi . hîp vai.H×nh thøc trao ®æi nh thÕ nµo ? 4.Anh.VÒ nguyÖn väng häc m«n n¨ng khiÕu .§èi tîng trao ®æi lµ ai ? .Nghe .GV nhËn xÐt IV_ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc trong ngµy. chÞ… .Chia cÆp theo bµn .Yªu cÇu nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu cÇn nhí khi trao ®æi víi ngêi th©n . vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp c¬ b¶n. .DÆn häc sinh xªm l¹i bµi.NhËn xÐt giê häc 2. Thi tr×nh bµy tríc líp .GV híng dÉn x¸c ®Þnh träng t©m .chÞ cña em . chÞ hiÓu râ nguyÖn väng. gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña anh.Lµm cho anh.Môc ®Ých cña cuéc trao ®æi ? .®¹t môc ®Ých. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2 em nh¾c l¹i .Mçi ngêi ®ãng 1 vai - Th¶o luËn ®Ó chän vai Thùc hµnh trao ®æi §æi vai HS thi ®ãng vai tríc líp Líp nhËn xÐt . Môc tiªu: .2012 39 N¨m häc: .

.Ch÷a bµi ..Yªu cÇu HS nªu ký hiÖu MÐt vu«ng .HS tr¶ lêi: MÐt vu«ng ký hiÖu lµ : m . 17456cm2.§äc bµi ..GV hái : ThÕ nµo lµ më bµi em biÕt?. hîp vµo « trèng: . tãm t¾t ...2012 N¨m . lµ c¸ch moÎ bµi nµo ? V× sao .HS «n l¹i mmèi quan hÖ gi÷a mÐt vu«ng víi ®Ò –xi mÐt .. 7845 dm2.... chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 14 m .VËn dông c¸c ®¬n vÞ ®o c¨ng – ti – mÐt vu«ng..Giao viÖc : Lµm c¸c bµi tËp Bµi 2 trong vë BT . 95 m2 Bµi 2: Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 48 m .. < .. . 1m2 7 dm2 56 cm2 12 m2 5 cm2 ...HS tr¶ lêi... §å dïng d¹y häc. mÐt vu«ng ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan. Líp theo dâi .. trao ®æi : ®ã chuyÖn.HS ®äc thµnh tiÕng..1 HS lµm b¶ng ... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1... 120050 .§äc néi dung .Yªu cÇu HS ®äc bµi Hai bµn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 ...2 HS lµm b¶ng . cm2 . 78dm2 45dm2 . II.HS ph¸t biÓu. ®Ò – xi – mÐt vu«ng .. Bµi 1: * ¤n më bµi trong bµi v¨n kÓ ..HS ®äc yªu cÇu bµi . = thÝch . .2012 40 N¨m häc: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.. . 9 m2 500 cm2 . më bµi gi¸n tiÕp? .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .. trao ®æi tr¶ lêi c©u hái.. . .Bµi míi. líp lµm vë..VBT III. 1m = 10 000cm Thùc hµnh: Bµi 1 :§iÒn dÊu >.. TÝnh diÖn tÝch cña khu ®Êt ®ã..GD HS ý tù thøc häc.. trùc tiÕp . * MÐt vu«ng.HS nªu: vu«ng vµ víi c¨ng –ti – mÐt 1m = 100 dm vu«ng. líp lµm vë..æn ®Þnh 2.

Cñng cè – DÆn dß. _______________________________________________________________ TuÇn 12 Thø ba ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n LuyÖn: Nh©n mét sè víi mét hiÖu A. .7 HS ®äc më bµi cña m×nh.1 HS ®äc yªu cÇu .VN xem l¹i bµi ®· häc.VËn dông ®Ó tÝnh nhanh.§å dïng d¹y häc: .NhËn xÐt giê .5. . Bµi 3. .2012 N¨m tay.2012 41 N¨m häc: .NhËn xÐt . .NhËn xÐt .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Môc tiªu: Cñng cè cho HS: . . æn ®Þnh: 2. . .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . NhËn xÐt . nh©n mét hiÖu víi mét sè. bæ sung cho hoµn thiÖn .Gäi HS tr¶ lêi .HS tù lµm bµi. kÕt luËn chung. tÝnh nhÈm B. cho ®iÓm. 3 .Vë bµi tËp to¸n 4 trang 67 C. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .PhÐp nh©n mét sè víi mét hiÖu. Bµi míi: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n. .

Khèi Bèn h¬n khèi Ba sè häc sinh : 340 – 280 = 60(häc sinh) Khèi Bèn mua nhiÒu h¬n khèi Ba sè vë: 60 x 9 = 540 (vë) Bµi 3: 1 em lªn b¶ng – c¶ líp lµm vë Mét toa xe löa chë h¬n mét « t« sè bao: 480 – 50 = 430 (bao) Mét toa xe löa chë nhiÒu h¬n mét « t« sè t¹: 430 x 50 = 21500 (kg) §æi 21500 kg = 215 t¹ -§äc ®Ò.tãm t¾t ®Ò? -Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? D. Môc ®Ých. cã ý chÝ v¬n lªn.1 em lªn b¶ng. yªu cÇu 1. nh©n vËt. ý nghÜa chuyÖn. ®· ®äc cã cèt truyÖn.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ____________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: KÓ chuyÖn ®· nghe. B.2012 N¨m TÝnh? -Nªu c¸ch nh©n mét sè víi mét hiÖu? Bµi 1: .häc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . §å dïng d¹y. HiÓu vµ trao ®æi víi b¹n bÌ vÒ néi dung. LuyÖn kÜ n¨ng nãi: HS kÓ c©u chuyÖn ®· nghe. 2.nãi vÒ ngêi cã nghÞ lùc. LuyÖn kÜ n¨ng nghe: Nghe b¹n kÓ.tãm t¾t ®Ò? -Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? -§äc ®Ò.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .6 ) = 645 x 30 – 645 x6 =19350 –3870 =15480 Bµi 2 C¶ líp lµm vµo vë. ®· ®äc A.C¶ líp lµm vë nh¸p: 645 x (30 . nhËn xÐt ®óng. Cñng cè: Nªu c¸ch nh©n mét sè víi mét hiÖu? Nªu c¸ch nh©n mét hiÖu víi mét sè? 2.2 em lªn b¶ng tÝnh .2012 42 N¨m häc: .

4 em nèi tiÕp ®äc 4 gîi ý ChuyÖn ®ã cã nh©n vËt nµo ? .Líp nhËn xÐt . sinh kÓ hay nªu ý nghÜa chuyÖn .Häc sinh giíi thiÖu truyÖn ®· su a) Híng dÉn hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi tÇm Më b¶ng líp .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .1 em ®äc ®Ò bµi .2012 43 N¨m häc: .Nªu tÊm g¬ng vÒ nh÷ng con ngêi cã ý chÝ.V× sao em thÝch c©u chuyÖn võa kÓ ? .Gäi 1 häc sinh kÓ mÉu .Gäi häc sinh kÓ tríc líp . Giíi thÖu bµi: SGV (248) 2. .1 sè chuyÖn viÕt vÒ ngêi cã nghÞ lùc.nghÞ lùc ®Ó em .GV nhËn xÐt.Líp theo dâi s¸ch .TLCH : em häc tËp ®îc g× 3 . æn ®Þnh . trao ®æi vÒ ý nghÜa chuyÖn . LuyÖnHs kÓ chuyÖn .B¶ng líp ghi ®Ò bµi .Líp b×nh chän ngêi kÓ hay vµ 4 . biÓu d¬ng häc . KiÓm tra bµi cò . dÆn dß nªu ý nghÜa ®óng. tiªu chuÈn ®¸nh gi¸.Cñng cè.VÒ nhµ kÓ cho ngêi th©n nghe. G¹ch díi tõ ng÷ quan träng.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 .Mçi tæ cö 1-2 em thi kÓ tríc líp.GV g¹ch díi nh÷ng tõ quan träng .Häc sinh thùc hµnh kÓ .Líp ®äc thÇm.Thi kÓ chuyÖn. C¸c ho¹t ®éng d¹y.B¶ng phô chÐp gîi ý.1 em ®äc tªu chuÈn ®¸nh gi¸ b)Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao 1 em kh¸ kÓ ( giíi thªÞu tªn ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn chuyÖn. . C. tªn nh©n vËt vµ kÓ ) .Häc sinh kÓ theo cÆp. . truyÖn ®äc líp 4. .2 em kÓ chuyÖn Bµn ch©n k× diÖu .Líp ®äc gîi ý 3 .LÇn lît nªu tªn chuyÖn ®· chän vµ nh©n vËt .2012 N¨m . noi theo ________________________________________________ _____ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .GV treo b¶ng phô .Em chän kÓ chuyÖn g× ? . D¹y bµi míi ë NguyÔn Ngäc KÝ ? 1.H¸t 2 .

17. .Muèn t×m sè tiÒn sau khi b¸n sè Sè tiÒn b¸n g¹onÕp: g¹o trªn ta lµm nh thÕ nµo? 6200 x 14 = 86800 (®ång) . A. Bµi 2: C¶ líp lµm vµo vë – 2em lªn b¶ng ch÷a bµi.Vë bµi tËp to¸n 4 trang 69.æn ®Þnh: 2.§äc ®Ò –tãm t¾t ®Ò? Sè tiÒn b¸n g¹o tÎ: . Cöa hµng thu ®îc sè tiÒn : 70800 + 86800 = 157600 (®ång) §¸p sè:157600 ®ång D. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 x X Víi x = 17 th× 25 x 17 = 425.GV chÊm bµi . víi X b»ng 15. C.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy khi nh©n víi sè cã hai ch÷ sè.nhËn xÐt. . vËn dông gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. Bµi 2 trang 70 C¶ líp lµm vë – 1em lªn ch÷a bµi .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? 38 x 16 = 708000(®ång). Bµi míi: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë Bµi 1: bµi tËp to¸n trang 69.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. . Bµi 3: 1 em lªn b¶ng gi¶i: .Cñng cè cho HS biÕt c¸ch nh©n víi sè cã hai ch÷ sè.2012 N¨m Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n LuyÖn nh©n víi sè cã hai ch÷ sè.nhËn xÐt. . B.GV chÊm bµi .2012 44 N¨m häc: .§å dïng d¹y häc: .§äc ®Ò –tãm t¾t ®Ò? R¹p thu vÒ sè tiÒn: .2em lªn b¶ng .c¶ líp lµm vµo vë §Æt tÝnh råi tÝnh? 98 x 32 = 3136 245 x 37 =9065 245 x 46 =11270. 38? Víi x = 38 th× 25 x 38 = 950. 70.Môc tiªu: .Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? 15000 x 96 = 1440000(®ång).Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Cñng cè: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . 70. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.

H¸t A.2012 45 N¨m häc: .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh .NhËn xÐt vµ kÕt luËn + Híng ®Én luyÖn tËp .3 trong vë bµi tËp.GV theo dâi vµ gióp ®ì HS .GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí 2: TÝnh tõ ®i kÌm tõ chØ møc ®é. Híng dÉn luyÖn tÝnh tõ + Híng dÉn «n lÝ thuyÕt . C¸c ho¹t ®éng d¹y. §å dïng d¹y. Môc ®Ých. D¹y bµi míi 1.GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí1: TÝnh tõ lµ g× ? .Yªu cÇu häc sinh më vë bµi tËp . __________________________________________ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Gäi HS lªn ch÷a bµi .2.Tõ ®iÓn TV . KiÓm tra bµi cò B.NhËn xÐt vµ kÕt luËn . Cñng cè.Vµi HS nh¾c l¹i .Vë bµi tËp TV4. 3.2em ®äc. C.BiÕt dïng tÝnh tõ ®Ó biÓu thÞ møc ®é ®ã B.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .? .2 em ®äc . tÝnh c¸ch. .2012 N¨m 2.GV nhËn xÐt tiÕt häc.Lµm l¹i bµi tËp 1.LuyÖn c¸ch thÓ hiÖn møc ®é cña ®Æc ®iÓm. .DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi 123 x 67 = ? __________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: TÝnh tõ A. Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§-YC .LÇn lît ®äc bµi lµm tríc líp.häc .Cho HS tù lµm bµi tËp . líp ®äc thÇm . më s¸ch 2.Nghe giíi thiÖu. .DÆn HS xem l¹i bµi. dÆn dß . yªu cÇu: .

.nhËn xÐt.ThÕ nµo lµ kÕt bµi më réng .VBT .2012 46 N¨m häc: . Bµi míi.NhËn xÐt . Líp nh¸p. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. §å dïng d¹y häc: . .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . .ThÕ nµo lµ më bµi trùc tiÕp . . Cñng cè – DÆn dß : .Gäi 3 hs lµm b¶ng . . .GD hs häc tèt c¸c m«n häc.Em h·y viÕt më bµi theo kiÓu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho truyÖn Bµn ch©n kú diÖu.Ch÷a chung.Hs tr¶ lêi vµ kh«ng më réng ? . . Líp lµm .GV ®äc bµi tham kh¶o . vËn dông kiÕn thøc lµm c¸c bµi tËp vÒ nh©n víi sè cã hai ch÷ sè. 45 x 25 89 x 16 78 x 32 . II. * LuyÖn tËp: . æn ®Þnh 2.3 HS lµm b¶ng . më bµi gi¸n tiÕp ? . * TËp lµm v¨n. 3 . ®Êt ®ã.Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh. .GV gióp HS «n l¹i tËp lµm v¨n KÓ chuyÖn. .HS viÕt bµi . Nªu c¸ch ®Æt .HS ®äc bµi viÕt cña m×nh . . . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . -Kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc trong ngµy.NhËn xÐt giê. .1 HS lµm b¶ng líp lµm vë.2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy I.Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi . ch÷a bµi chung.SGK III. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña khu . Môc tiªu: . tÝnh. nªu c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch Bµi 2 : Mét khu ®Êt h×nh h×nh vu«ng . nh¸p.VN : «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.NhËn xÐt . vu«ng cã c¹nh dµi 16cm .¤n l¹i kiÕn thøc ®· häc.

Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .tãm t¾t ®Ò? x =385 x = 957 .2 em lªn b¶ng tÝnh .BiÕt c¸ch vµ cã kÜ n¨ng nh©n nhÈm sè cã hai ch÷ sè víi 11 B.Vë bµi tËp to¸n 4 –B¶ng phô ghi bµi 4 C. Bµi míi: .C¶ líp lµm vë nh¸p: 43 x 11 = 473 86 x 11 = 946 73 x 11 = 803 .T×m x? .Bµi to¸n cã thÓ gi¶i b»ng mÊy Bµi 3: c¸ch? 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi: 47 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .Nªu c¸ch t×m sè bÞ chia? Bµi 2: 2 em lªn b¶ng – c¶ líp lµm vë x : 11 = 35 x : 11 = 87 x = 35 x 11 x = 87 x 11 . .2012 N¨m TuÇn 13 Thø ba ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n LuyÖn : Nh©n nhÈm sè cã hai ch÷ sè víi 11 A.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.TÝnh nhÈm? Bµi 1: .Môc tiªu: .ChÊm bµi.Cñng cè cho HS: . æn ®Þnh: 2.nhËn xÐt.2012 .§å dïng d¹y häc: .§äc ®Ò.

ch©n thùc. .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh . II.häc B¶ng líp viÕt §Ò bµi III.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò .DÆn dß :VÒ nhµ «n l¹i bµi ________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn:KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I. LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nghe: Nghe b¹n kÓ. 78 x 11 = ? 2. BiÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.Líp nhËn xÐt 1. BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc thµnh 1 c©u chuyÖn. LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nãi .HS chän ®îc 1 c©u chuyÖn m×nh ®· chøng kiÕn hoÆc tham gia thÓ hiÖn tinh thÇn kiªn tr× vît khã. ®iÖu bé.Hai em lÇn lît kÓ c©u chuyÖn vÒ ngêi cã nghÞ lùc vµ nªu ý nghÜa cña chuyÖn. B.2012 48 N¨m häc: . 2. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. cã thÓ kÕt hîp lêi nãi víi cö chØ.H¸t A.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Lêi kÓ tù nhiªn.C¸c ho¹t ®éng d¹y.2012 N¨m . Híng dÉn t×m hiÓu yªu cÇu . më s¸ch ®Ò bµi Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . yªu cÇu 1. Giíi thiÖu bµi: SGV (265) 2.GV treo b¶ng phô cho HS ®äc vµ tr¶ lêi miÖng: Tæng sè hµng cña hai khèi: 14 + 16 = 30 (hµng) C¶ hai khèi cã sè HS: 30 x 11 = 330 (häc sinh Bµi 4: Ph¬ng ¸n ®óng lµ b D. D¹y bµi míi .Cñng cè: 36 x 11 = ? .Nghe giíi thiÖu.§å dïng d¹y.

C¶ líp lµm Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . dÆn dß dung. .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Cñng cè.2012 49 N¨m häc: .3 em nèi tiÕp ®äc gîi ý .HS liªn hÖ( hä¨c nªu dù kiÕn thùc hiÖn ) ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn: Nh©n víi sè cã ba ch÷ sè A. c¸ch diÔn ®¹t.§å dïng d¹y häc: . x. B.DÆn häc sinh xem tríc bµi: Bóp bª cña ai ? .HS thùc hµnh kÓ chuyÖn theo cÆp.T×m nh÷ng tõ ng÷ quan träng kiÕn hoÆc trùc tiÕp tham gia thÓ trong ®Ò hiÖn tinh thÇn vît khã).Líp ®äc thÇm gîi ý ng h« phï hîp .GV nh¾c häc sinh lËp dµn ý.Líp bæ xung.1 em lªn b¶ng tÝnh . líp ®äc nh÷ng tõ ng÷ quan träng (KÓ thÇm mét c©u chuyÖn em ®îc chøng .HS nªu ý nghÜa chuyÖn .BiÕt c¸ch nh©n víi sè cã bach÷ sè mµ ch÷ sè hµng chôc lµ 0.Thùc hµnh kÓ chuyÖn.Môc tiªu: Gióp HS: .Thi kÓ tríc líp .Mçi tæ chän cö 2 em thi kÓ tríc líp GV nhËn xÐt.2012 N¨m .Tù liªn hÖ b¶n th©n em ®· kiªn chuyÖn.Líp nhËn xÐt em kÓ hay . g¹ch ch©n .B¶ng phô chÐp bµi tËp 2 SGK C. æn ®Þnh: . nhËn xÐt vÒ néi 4.biÓu d¬ng nh÷ng . trao vÒ c©u chuyÖn quyÕt t©m ®æi ý nghÜa luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp cña anh trai cña truyÖn . VÝ dô:T«i kÓ 3. . ý nghÜa ..GV më b¶ng líp. t«i… a) Tõng cÆp kÓ chuyÖn . 2 em lÇn lît kÓ cho nhau GV hái: C©u chuyÖn em kÓ cã ý nghe nghÜa g×? .HS nèi tiÕp nªu tªn c©u chuyÖn ®Þnh kÓ.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.2 em ®äc ®Ò bµi. tr× vît khã nh thÕ nµo? .

LuyÖn cho häc sinh : HÖ thèng ho¸ vµ hiÓu s©u thªm nh÷ng tõ ng÷ ®· häc trong bµi thuéc chñ ®iÓm Cã chÝ th× nªn. yªu cÇu 1. 2.Môc ®Ých.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi vë nh¸p 164 x( 100 + 20 + 3) =164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3 =1640 + 3280 + 492 =20172 .2.C¶ líp lµm vë – 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi. b.häc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . Bµi míi: . KiÓm tra: 3.Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh .Trong c¸ch tÝnh trªn: + 492 gäi lµ tÝch riªng thø nhÊt + 328 gäi lµ tÝch riªng thø hai(viÕt lïi sang tr¸i mét cét so víi tÝch riªng thø nhÊt v× ®©y lµ 328 chôc) +164 gäi lµ tÝch riªng thø ba(viÕt lïi sang tr¸i mét cét so víi tÝch riªng thø hai v× ®©y lµ 164 tr¨m).§å ®ïng d¹y.3 em lªn b¶ng Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo nh¸p . DiÖn tÝch h×nh vu«ng: 125 x 125 = 15625 (m2) TiÕng ViÖt LuyÖn: Më réng vèn tõ ý chÝ.hiÓu s©u h¬n c¸c tõ ng÷ thuéc chñ ®iÓm II.Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng? D.Cñng cè : 3487 x 456 = ? 2.GV treo b¶ng phô vµ cho HS ®äc yªu cÇu:ViÕt gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo « trèng? .GV ghi 258 x 203 = ? -Híng dÉn HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh: GV võa viÕt võa nªu cho HS quan s¸t: .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.3 em nªu l¹i c¸ch nh©n Bµi 1: c¶ líp lµm vë nh¸p .NghÞ lùc I.§Æt tÝnh råi tÝnh? .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .HS quan s¸t c¸ch nh©n: .3 em lªn b¶ng Bµi 3: .2012 N¨m 2. LuyÖn tËp më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm trªn.2012 50 N¨m häc: .

KiÓm tra bµi cò . Giíi thiÖu bµi : nªu M§.GV chèt ý ®óng: . Cñng cè. gian nan. líp ®äc . ghi vµo nh¸p .gian khæ.§Æt c©u tôc ng÷ nãi vÒ ý chÝ.HS ®äc : Cã chÝ th× nªn. cã .Gäi häc sinh ®äc bµi c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim… .bÒn lßng… b) Khã kh¨n.1 em ®äc yªu cÇu.NhiÒu em lÇn lît ®äc bµi lµm NghÞ lùc mµ em thÝch nhÊt ? .HS ®äc yªu cÇu.2012 N¨m B¶ng phô kÎ s½n c¸c cét a. .Trao ®æi cÆp. quyÕt t©m.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .§¹i diÖn c¸c cÆp nªu tríc líp a) QuyÕt chÝ. löa thö vµng gian nan thö søc.GV treo b¶ng phô .c B. Bµi tËp 2 .GV nhËn xÐt.HS suy nghÜ. lµm viÖc c¸ HS ®Æt nh©n VD: Gian khæ kh«ng lµm anh nhôt .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh .2 em lµm b¶ng líp Danh tõ C«ng viÖc Êy rÊt gian khæ TÝnh tõ Bµi tËp 3 . D¹y bµi míi 1. lµm bµi c¸ nh©n 3. . líp ®äc thÇm . më s¸ch 2.1 em lªn ch÷a bµi gan.YC .1 em ®äc yªu cÇu.Nghe.NhiÒu em ®äc c©u ®· ®Æt chÝ .Gäi HS ®äc c¸c c©u thµnh thÇm ng÷. .2012 51 N¨m häc: .DÆn häc sinh vÒ nhµ xem l¹i bµi. ph©n tÝch c©u do .Líp nhËn xÐt .Vë bµi tËp TV4. tôc ng÷ ®· häc vÒ chñ ®Ò ? .H¸t A.NhiÒu em ®äc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . III.GV gióp häc sinh hiÓu yªu cÇu . dÆn dß vµo vëBT.1 em ®äc ghi nhí (bµi tÝnh tõ) .1 em lµm l¹i bµi 3 ý b.b (theo néi dung BT1). bÒn . Híng dÉn luyÖn tËp Bµi tËp 1 .Häc sinh lµm bµi ®óng vµo thö th¸ch… vëBT. thµnh c¸c cét DT/ §T/ TT (theo néi dung BT2).

ch÷a bµi .. tÝnh. líp lµm vë ..2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi trong ngµy I.GV ch÷a chung .. Môc tiªu: .HS tù hoµn thµnh c¸c bµi tËp * ¤n tËp v¨n kÓ chuyÖn... .HS kh¸c nhËn xÐt . Bµi míi. .......2HS lµm b¶ng .... 45 m x 27 m = . 3 HS lµm b¶ng 456 x 102 7892 x 502 sau ®ã tr×nh bµy c¸ch ®Æt 4107 x 208. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 ...3 HS lµm b¶ng . .. Bµi 2 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn ..Giao viÖc : HS lµm c¸c bµi tËp trong VBT ... ®· häc..Ch÷a chung... Bµi 3 : TÝnh. §å dïng d¹y häc ... nhËn xÐt chung. 425 g x 145 = . Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh . 245 x 11 + 11 x 365 78 x75 + 76 x 89 + 75 x 123 2 x 250 x 50 x 8 ..HS lµm bµi ..Ch÷a bµi..¤n l¹i tËp lµm v¨n kÓ chuyÖn...2012 52 N¨m häc: .VBT III.. 456 kg + 789 kg =..( T¬ng tù ®èi víi c¸c phÐp tÝnh cßn l¹i ). æn ®Þnh 2....... ...Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . tiÖn nhÊt. + Em ®· ¸p dông tÝnh chÊt g× ®Ó biÕn ®æi 245 x 11 + 11 x 365 h·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt nµy.. II. .HS lµm bµi vµ tr¶ lêi c©u hái..NhËn xÐt .. ...... . . 879 g – 478 g = . ..Hoµn thµnh c¸c bµi tËp luyÖn tËp chung. * LuyÖn tËp chung. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. ..GV ch÷a bµi .

Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . B.Môc tiªu: Cñng cè cho HS : . Cñng cè – DÆn dß : . .2 em lªn .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Vë bµi tËp to¸n 4 C.VN «n l¹i c¸c bµi ®· häc. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2012 N¨m 3 .KiÓm tra: VBT 3.§å dïng d¹y häc: . TuÇn 14 Thø ba ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n LuyÖn tËp: Chia mét tæng chia cho mét sè A.2012 53 N¨m häc: .TËp vËn dông tÝnh chÊt nªu trªn trong thùc hµnh tÝnh.TÝnh chÊt mét tæng chia cho mét sè. æn ®Þnh: 2.NhËn xÐt giê .Bµi míi: Bµi 1 Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë.TÝnh b»ng hai c¸ch? b¶ng C¸ch 1: VËn dông theo thø tù thùc (25 + 45) :5 = 70 : 5 = 14 hiÖn phÐp tÝnh. tÝnh chÊt mét hiÖu chia cho mét sè( th«ng qua bµi tËp).

KÓ c©u chuyÖn b»ng lêi cña bóp bª.3 = 7 = 4 x 20 = Bµi 4: 80 C¶ líp lµm vë .2012 .2012 N¨m C¸ch 2: VËn dông tÝnh chÊt mét tæng chia cho mét sè.15) : 5 = 35 : 5 = 7 4 x 12 + 4 x 16 .DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi _________________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: KÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? I.8) =10 . LuyÖn kÜ n¨ng nãi: Nghe GV kÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? Nhí c©u chuyÖn nãi ®óng lêi thuyÕt minh cho tranh.2) = 3 x 40 = 120 D.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Bµi 2 TÝnh b»ng hai c¸ch? C¸ch nµo nhanh h¬n? 25 : 5 + 45 : 5 = 5 + 9 = 14 -§äc ®Ò.TÝnh theo mÉu: (50 .4 x 8 = 4 x (12 (50 .3 x 2 = 3 x (17 +25 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Tãm t¾t ®Ò? -Bµi to¸n gi¶i b»ng mÊy c¸ch ? c¸ch nµo nhanh h¬n? Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë.Môc ®Ých. ®iÖu 54 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .Muèn chia mét hiÖu cho mét sè nhãm ta lµm thÕ nµo? Bµi 3: .1em lªn b¶ng ch÷a bµi 3 x 17 + 3 x 25 .Cñng cè: (24 + 16) : 8 =? (32 – 12) : 4 =? 2.C¶ líp lµm vë .2 em lªn b¶ng Bµi 4: ch÷a . yªu cÇu 1.2 em lªn b¶ng mçi em gi¶i mét c¸ch: C¶ hai líp cã sè HS : 32 + 28 =60(häc sinh) C¶ hai líp cã sè nhãm: 60 : 4 = 15 (nhãm) Bµi 3 §¸p sè: 15 . phèi hîp lêi kÓ víi nÐt mÆt.15) : 5 = 50 : 5 -15 : 5 + 16.

2 em kÓ chuyÖn b¶ng .GV ph¸t b¨ng giÊy cho häc sinh . 6 b¨ng giÊy tr¾ng III.HS nghe kÓ. 2.Hs suy nghÜ.2012 N¨m bé. Giíi thiÖu bµi: SGV (283) .Nghe .GV g¾n tranh minh ho¹ lªn . LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó nghe c« kÓ chuþªn.Häc sinh ®äc yªu cÇu .GV kÓ lÇn 2: chØ vµo tranh .GV kÓ lÇn 1: kÓ ph©n biÖt lêi vËt lËt ®Ët nh©n vËt .GV nhËn xÐt . LuyÖn cho HS thùc hiÖn c¸c minh ho¹. xem 6 tranh 3.G¾n lêi thuyÕt minh vµo tranh ghi lêi thuyÕt minh . tëng tîng kh¶ Bóp bª n¨ng cã thÓ x¶y ra khi hai c« chñ .H¸t A. trao ®æi cÆp t×m lêi yªu cÇu thuyÕt minh cho tõng tranh Bµi tËp 1 .GV yªu cÇu häc sinh t×m lêi . HiÓu chuyÖn.GV kÓ lÇn 3(ND nh SGV trang 283) .Thi kÓ chuyÖn s¸ng t¹o Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . nhÈm theo ®Ó nhí minh ho¹ chuyÖn . B. . KiÓm tra bµi cò . D¹y bµi míi 1.Gäi häc sinh kÓ chuyÖn .Híng dÉn häc sinh c¸ch kÓ gÆp nhau. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.ViÕt lêi thuyÕt minh vµo b¨ng thuyÕt minh ng¾n gän cho mçi giÊy tranh .häc ¤n ®Þnh . BiÕt ph¸t triÓn c©u chuyÖn theo t×nh huèng gi¶ thiÕt.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2 em tù kÓ c©u chuyÖn vÒ ngêi cã tinh thÇn vît khã.HS nghe.YcÇu 1.NhiÒu em tËp kÓ Bµi tËp 3: kÓ phÇn kÕt víi t×nh . më SGK 2.HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp 2: KÓ chuyÖn b»ng lêi .HS nghe.2012 55 N¨m häc: . II. kÓ tiÕp lêi b¹n.häc Tranh minh ho¹ chuyÖn trong SGK 6 b¨ng giÊy ®· viÕt s½n lêi thuyÕt minh.§äc 6 lêi thuyÕt minh . HS thi kÓ . nhí chuyÖn Theo dâi b¹n kÓ.HS ®äc yªu cÇu.Tõng cÆp tËp kÓ.§å dïng d¹y.1 em kÓ mÉu ®o¹n ®Çu thuyÕt minh . LuyÖn kÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? . sau ®ã nªu nh©n . nh×n tranh minh ho¹ .C¸c ho¹t ®éng d¹y.2 häc sinh ®äc 6 lêi .

C©u chuyÖn muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×? . Cñng cè. dÆn dß .VËn dông vµo gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp chia B.Gäi häc sinh kÓ phÇn kÕt tù s¸ng t¹o .GV nhËn xÐt 4.GV nªu t×nh huèng: C« chñ cò .3em lªn b¶ng ch÷a bµi.Bµi míi: Bµi 1: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n trang 78 . æn ®Þnh: 2. ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn tËp : Chia cho sè cã mét ch÷ sè A. Bµi 2: N¨m häc: .Môc tiªu: Cñng cè HS : .Vë bµi tËp to¸n trang 78 .2012 N¨m huèng míi .Thíc mÐt C.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 Ho¹t ®éng cña trß Bµi 1: . ®å ch¬i còng lµ b¹n tèt.Líp nhËn xÐt.tãm t¾t ®Ò 56 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1.C¶ líp chia vµo vë .KÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã mét ch÷ sè.GV nhËn xÐt tiÕt häc.§å dïng d¹y häc: .§äc ®Ò .§Æt tÝnh råi tÝnh? 256075 : 5 =51215 369090 : 6 = 61515 498479 : 7 = 71211 Bµi 2: . KiÓm tra: VBT 3. . . dÆn häc sinh tiÕp tôc kÓ chuyÖn vµ chuÈn bÞ tiÕt sau.H·y biÕt yªu quý ®å ch¬i v× gÆp Bóp bª trªn tay c« chñ míi.

Bµi 3: T×m y: 266945 (kg) Nªu c¸ch t×m thõa sè? sè chia ch§¸p a biÕt? sè:266945 (kg) -GV chÊm bµi nhËn xÐt: Bµi 3: C¶ líp lµm vë .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Vë bµi tËp TV 4.H¸t A.1 em ch÷a bµi §· lÊy sè thãc lµ: 305080 : 8 = 38135 (kg) Trong kho cßn l¹i sè thãc lµ : 305080 – 38135 = . B¶ng líp ghi c©u hái bµi 3.NhËn biÕt c©u hái nhê dÊu hiÖu nµo? vÝ dô.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 .C¸c ho¹t ®éng d¹y.Cñng cè: 408 09 : 5 = ? 301849 : 7 = ? 2. LuyÖn tËp nhËn biÕt mét sè tõ nghi vÊn vµ ®Æt c©u víi c¸c tõ nghi vÊn ®ã. 2.C©u hái dïng ®Ó lµm g× ? cho . KiÓm tra bµi cò .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh .2em lªn b¶ng a.Môc ®Ých. 450906 : y = 6 y =450906 : 6 y =75151 D.DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi __________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn tËp vÒ c©u hái I. y x 5 =106570 y = 106570 : 5 y = 21314 b. III. 57 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .häc B¶ng phô ghi lêi gi¶i bµi tËp 1. II.Muèn biÕt sè thãc trong kho cßn l¹i bao nhiªu ta ph¶i tÝnh ®îc g×? C¶ líp lµm vë .2 häc sinh tr¶ lêi c©u hái vµ vÝ dô nªu vÝ dô . yªu cÇu 1.Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? . Bíc ®Çu nhËn biÕt mét d¹ng c©u cã tõ nghi vÊn nhng kh«ng dïng ®Ó hái.§å dïng d¹y.2012 N¨m .

GV ph¸t phiÕu bµi tËp cho häc tËp sinh .Lµm bµi c¸ nh©n vµo phiÕu bµi . .Thùc hiÖn .Líp ph©n tÝch.ThÕ nµo lµ c©u hái? . lÇn lît nhiÒu em ®©u? ®äc c©u ®· viÕt.2 em nªu tõ nghi vÊn ®· t×m . ______________________________________ Tù häc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Nghe.Gäi häc sinh lµm bµi . Cñng cè.HS ®äc 3 c©u hái ®· chÐp . nªu ý Bµi tËp 1 kiÕn. chèt c©u ®óng. 3. ph©n tÝch.3 em viÕt 3 c©u lªn b¶ng .b.Treo b¶ng phô a)H¨ng h¸i vµ khoÎ nhÊt lµ ai? b) BÕn c¶ng nh thÕ nµo? .T×m trong 5 c©u nh÷ng c©u theo yªu cÇu kh«ng ph¶i lµ c©u hái? .YC cña bµi.t×m tõ nghi vÊn Ai ®äc hay nhÊt líp?….Häc sinh lµm bµi ®óng vµo vë hái. lµm bµi vµo nh¸p.HS ®äc bµi 2.2012 58 N¨m häc: . .2012 N¨m B. Híng dÉn luyÖn tËp cÆp. .Ghi bµi ®óng vµo vë BT ph¶i – kh«ng? b) ph¶i kh«ng? c) µ? .1 em nªu ghi nhí .Líp nhËn xÐt .GV ghi nhanh 1 sè c©u lªn b¶ng.e kh«ng ph¶i lµ c©u hái.GV chèt ý ®óng:a.Häc sinh t×m. më SGK 1. trong c©u hái Bµi tËp 3 . BT.d lµ c©u .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . . Giíi thiÖu bµi: Nªu M§. D¹y bµi míi .GV më b¶ng líp s½n .Thu phiÕu.Lµm bµi ®óng vµo vë bµi tËp .2 em ®äc b¶ng phô lµm bµi .Häc sinh ®äc bµi 4 Bµi tËp 4 .GV chèt lêi gi¶i ®óng: a)cã . trao ®æi 2. . dÆn dß:VN viÕt l¹i c¸c c©u hái.Häc sinh ®äc yªu cÇu Bµi tËp 5 . lµm bµi c¸ nh©n c) Bän trÎ xãm hay th¶ diÒu ë vµo vë bµi tËp.GV yªu cÇu HS trao ®æi cÆp.HS ®äc bµi 3. ch÷a bµi .HS ®äc c©u hái.c. nhËn xÐt VD: Cã ph¶i håi nhá ch÷ Cao B¸ Qu¸t rÊt xÊu kh«ng? . ghi vµo nh¸p . Bµi tËp 2 .

HS lµm vë .HS tãm t¾t.æn ®Þnh . KiÓm tra. 1 HS lµm b¶ng. mçi b¹n mua 3 . ( 76 : 7 ) x 4 ( 372 x 15 ) x 9 -2 HS võa lªn b¶ng lÇn lît tr¶ ( 56 x 23 x 4 ) : 7 lêi c©u hái.3 HS lµm b¶ng .Nªu tÝnh chÊt chia mét tÝch cho mét sè. Bµi 2 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn . .NhËn xÐt . ch÷a bµi.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .GD HS ý thøc häc tËp tèt. Hái mçi . Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu . GV hái : Em ®· ¸p dông tÝnh chÊt g× ®Ó thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc b»ng hai c¸ch . . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.NhËn xÐt .2012 N¨m Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I. 59 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 . 2.Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm : Khi thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc nµy em lµm nh thÕ nµo ? . . .HS ®äc ®Ò bµi. . líp lµm vë. tiÖn nhÊt. Líp lµm vë. ph¶i tr¶ 27000 ®ång .3 HS lµm b¶ng. 3.GV ch÷a chung . Môc tiªu: . rÌn kü n¨ng lµm bµi tËp . tËp giÊy mµu cïng lo¹i vµ tÊt c¶ . a ) 112 : ( 7 x 4 ) 945 : ( 7 . II. Bµi 3 : Cã 9 b¹n HS cïng ®i mua giÊy mµu .KÐt hîp trong giê.Kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc . . tËp giÊy mµu gi¸ bao nhiªu tiÒn ? .2012 .H¸t.Ch÷a bµi. H·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt ®ã. §å dïng d¹y häc. Bµi míi. -VBT -SGH III.HS tù häc vµ hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy. .HS lµm vë . x5x3) 630 : ( 6 x 7 x3 ). . thøcsau: .

VBT C. Bµi míi: Bµi 1: . . §å dïng d¹y häc: . B. 2 Hs lªn BT To¸n (Trang 82).Bµi 1: C¶ líp lµm vë. æn ®Þnh: 2.KiÓm tra: VBT 3.Cho Hs lµm c¸c bµi trong Vë .GV yªu cÇu tãm t¾t : + BT cho biÕt g× ? + BT hái g× ? .NhËn xÐt giê . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Cñng cè – DÆn dß .TÝnh? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Cñng cè cho Hs biÕt thùc hiÖn phÐp chia hai sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0. ________________________________________________________________ TuÇn 15 Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _______________________________________________ To¸n LuyÖn tËp: Chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0.Ch÷a chung. A. Môc tiªu: . b¶ng.VN xem l¹i bµi tËp. .2012 60 N¨m häc: .2012 N¨m . 4.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .

2012 N¨m Bµi 2: .000 : 500 = ? 2.Bµi 2: C¶ líp lµm vë. __________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: CÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt I. DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi.000 : 100 :6 = 720 : 6 = 120 .Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Bµi 3: C¶ líp lµm vë.000 : (100*6) = 72.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .000 : 600 = 72. Cñng cè: 70.Gi¶i to¸n: Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×? Bµi 3: . Tæng sè xe lµ: 13 + 17 = 30 (xe) Trung b×nh mçi xe chë sè kg hµng lµ: (46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg) §¸p sè: 3940 kg . yªu cÇu Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã dÊu ngoÆc ®¬n? 72. 1 Hs lªn b¶ng ch÷a (45876 + 37124) : 200 = 83.2012 61 N¨m häc: . 1 Hs lªn b¶ng ch÷a.000 : 200 = 415 D.

NhËn xÐt vÒ më bµi vµ kÕt th©n thiÕt…) bµi? .Bµi v¨n t¶ c¸i g×? .2012 62 N¨m häc: .3 em ®äc ghi nhí trèng C©u b) Tªn c¸c bé phËn cña .tr×nh tù miªu t¶ trong phÇn th©n bµi. c¸c kiÓu më bµi.2 em nèi tiÕp ®äc bµi tËp trèng ®îc miªu t¶: m×nh.C¸i tai…nghe ngãng.häc sinh ®äc phÇn th©n bµi t¶ lng.T×m c¸c h×nh ¶nh nh©n ho¸? . .1 em nªu thÕ nµo lµ miªu t¶? .Gv treo b¶ng phô hái C©u a) C©u v¨n t¶ bao qu¸t c¸i .…cÊt tiÕng 4.Giíi thiÖu c¸i cèi( ®å vËt ®îc . b¶ng phô chÐp ghi nhí. III.häc Tranh minh ho¹ c¸i cèi xay trong bµi. ©m thanh trèng .Gäi 2 em ®äc bµi C¸i cèi t©n .GV gi¶i nghÜa tõ: ¸o cèi .TiÕn trèng Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . 2. .2012 N¨m 1.Anh chµng…b¶o vÖ.T¶ h×nh d¸ng(c¸c bé phËn tõ tr×nh tù nµo? lín ®Õn nhá). hai ®Çu trèng.Nªu kÕt thóc bµi( t×nh c¶m .Gièng v¨n kÓ chuyÖn .PhÇn kÕt bµi nãi lªn ®iÒu g×? . ngang . Giíi thiÖu bµi: nªu môc ®Ých. PhÇn luyÖn tËp nãi . .….C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh .Nghe giíi thiÖu. PhÇn ghi nhí .Trßn nh c¸i chum. kÕt bµi.H¸t A.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .§å dïng d¹y.Gäi häc sinh ®äc bµi .PhÇn më bµi nªu ®iÒu g×? miªu t¶) .1 em lµm l¹i bµi tËp 2 B. LuyÖn c¸ch vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó viÕt më bµi. kÕt bµi cho mét bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. II. KiÓm tra bµi cò . c¸i trèng C©u c)Tõ ng÷ t¶ h×nh d¸ng.C¸i cèi xay g¹o lµm b»ng tre . Vë BT TiÕng ViÖt 4.C¶ líp ®äc thÇm. tr¶ lêi c©u .PhÇn th©n bµi t¶ c¸i cèi theo . 3. më s¸ch yªu cÇu 2. D¹y bµi míi 1.2 em ®äc bµi .Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi1 Bµi tËp 1 .Sau ®ã nªu c«ng dông cña c¸i Bµi 2 cèi. Híng dÉn luyÖn .1 em ®äc chó gi¶i . LuyÖn cho häc sinh n¾m ®îc cÊu t¹o cña bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.

Líp 5.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . . bèn ch÷ sè cho sè cã hai ch÷ sè. . . æn ®Þnh: 2.Cho Hs gi¶i bµi tËp trong vë BT . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 ...2 em nªu.Gäi häc sinh tr×nh bµy .NhiÒu em ®äc bµi xÐt . Bµi míi: Bµi 1 . §å dïng d¹y häc: VBT C.Häc sinh lµm bµi vµo phiÕu .Gi¶i to¸n: Bµi to¸n cho biÕt . B.Cñng cè cho Hs biÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã ba.Gäi 1 em ghi b¶ng. 1 Hs lªn g×? Hái g×? b¶ng ch÷a.Nªu cÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.§Æt tÝnh råi tÝnh? 4725 : 15 = 315 8058: 34 = 237 5672 : 42 = 135 (d 2) 450 : 27 = 16 (d 18) Bµi 2 .1 em chÐp bµi lªn b¶ng. GV nhËn .Bµi 1: C¶ líp lµm vë. . dÆn dß ch÷a bµi . Môc tiªu: .tïng… c¸ch hiÓu yªu cÇu cña bµi .2012 63 N¨m häc: .Ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.2 Hs lªn b¶ng. c¾c . KiÓm tra: VBT 2.Bµi 2: C¶ líp lµm vë.2012 N¨m C©u d) GV híng dÉn häc sinh åm åm…Tïng…. Cñng cè. ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn tËp: Chia cho sè cã hai ch÷ sè (TiÕp theo) A.VN hoµn chØnh bµi vµo vë.

2. trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung.Bµi 3: C¶ líp lµm vë. 2 Hs lªn b¶ng ch÷a 1898 : 73 = 26 7382 : 87 = 84 (d 74) D. ý nghÜa chuyÖn .2012 64 Ho¹t ®éng cña trß N¨m häc: .häc Su tÇm truyÖn viÕt vÒ ®å ch¬i. LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó nghe b¹n kÓ.C¸c ho¹t ®éng d¹y. . yªu cÇu 1. LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nãi : BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe.§å dïng d¹y.Môc ®Ých.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn kÓ chuyÖn ®· nghe. trß ch¬i trÎ em B¶ng líp viÕt s½n ®Ò bµi III. II. HiÓu chuyÖn. DÆn dß : VN xem l¹i c¸c bµi tËp. ®· ®äc vÒ ®å ch¬i. ®· ®äc I. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè: TÝnh : 6543 : 79 = ? 2 . §¸p sè: 66 hép thõa 20 gãi kÑo.2012 N¨m Bµi 3 -§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: Ta cã phÐp tÝnh: 2000 : 30 = 66 (d 20) VËy 2000 gãi kÑo xÕp vµo nhiÒu nhÊt 66 hép vµ thõa 20 gãi. trß ch¬i cña trÎ em hoÆc nh÷ng con vËt gÇn gòi víi trÎ em.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .

HS nªu nhËn xÐt .KÓ tªn c¸c truyÖn kh¸c mµ em ®· häc hoÆc ®· ®äc? .H¸t . D¹y bµi míi 1. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .con vËt gÇn gòi) .TruyÖn nµo cã nh©n vËt lµ ®å ch¬i? .GV nh¾c häc sinh kÓ chuyÖn . g¹ch díi tõ ng÷ quan träng( KÓ chuyÖn. yªu cÇu .KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh 2.1 em ®äc.Trong chuyÖn c¸c b¹n võa kÓ em thÝch nh©n vËt nµo nhÊt.GV më b¶ng líp.TruyÖn kÓ cã nh©n vËt.häc sinh t×m tõ ng÷ quan träng .Nªu tªn 1 sè truyÖn . ®å ch¬i. Chó lÝnh ch× dòng c¶m Vâ sÜ Bä Ngùa .Chó MÌo ®i hia… b) Häc sinh thùc hµnh luyÖn kÓ . Voi nhµ. Chó sÎ… . cÊu theo ®óng tr×nh tù.2 häc sinh ®äc ®Ò bµi . v× sao? . Cñng cè.2 em nèi tiÕp kÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? theo tranh minh ho¹.Nh©n vËt trong c©u chuyÖn lµ .DÕ MÌn…Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng.Thùc hµnh kÓ .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .1 em kÓ chuyÖn b»ng lêi cña Bóp bª.KÓ theo cÆp . . LuyÖn kÓ chuyÖn a) HD hiÓu yªu cÇu bµi tËp .Nªu ý nghÜa .3 em thi kÓ tríc líp .Nghe. dÆn dß .Gäi häc sinh ®äc ®Ò bµi . cÊu tróc hîp tróc theo 3 phÇn lÝ( cã thÓ kÓ theo ®o¹n ) . ®a ra c¸c truyÖn ®· chuÈn bÞ .VN xem tríc bµi KC tuÇn 16.2012 65 N¨m häc: . quan s¸t tranh . Giíi thiÖu bµi:nªu môc ®Ých.Chó §Êt Nung.Thi kÓ tríc líp . . KiÓm tra bµi cò B.TruyÖn nµo cã nh©n vËt lµ con vËt gÇn gòi trÎ em? .HS nªu tªn nh©n vËt g×? .C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? 3.2012 N¨m ¤n ®Þnh A.

. chÊm ch÷a .GV ®äc l¹i ®o¹n viÕt . .HS ®äc ®o¹n cÇn viÕt. .HS rÌn kü n¨ng viÕt ch÷ ®óng . ®Ñp.. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. ch÷a bµi.NhËn xÐt . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .HS so¸t lçi .HD HS viÕt ®óng nh÷ng tõ khã ..2012 66 N¨m häc: .GV yªu cÇu HS viÕt ®o¹n : Ban ®ªm . . æn ®Þnh .. Cñng cè – DÆn dß . .GD HS ý thøc tù häc bµi vµ «n l¹i kiÕn thøc . .. GV giao viÖc : HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong VBT .NhËn xÐt giê .2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy I. ..Ch÷a lÇn lît c¸c bµi trong VBT. .HS luyÖn viÕt .VN xem l¹i c¸c bµi ®· häc.. Ho¹t ®éng cña trß . 2. . 3.¤n l¹i c¸c bµi ®· häc ... dÔ lÉn. * LuyÖn viÕt bµi : C¸nh diÒu tuæi th¬. . II. Bµi míi.. . . nçi kh¸t khao cña t«i. .. * LuyÖn tõ vµ c©u : Gi÷ phÐp lÞch sù khi ®Æt c©u hái.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .. . NhËn xÐt. §å dïng d¹y häc .HS lµm VBT. Môc tiªu : . .HS luyÖn viÕt tõ khã.VBT III. ( 2 – 3 HS ).Thu bµi .

KiÓn tra:VBT 3.3 em N¨m häc: .Bµi míi: .§å dïng d¹y häc: VBT C.Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n trang 88 Bµi 1 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Môc tiªu: Cñng cè cho HS: .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1.BiÕt thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã hai ch÷ sè trong trêng hîp cã ch÷ sè 0 ë th¬ng B.2012 N¨m TuÇn 16 Thø ba ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng ______________________________ TiÕng Anh Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng ______________________________________ To¸n LuyÖn: Th¬ng cã ch÷ sè 0 A.2012 67 Ho¹t ®éng cña trß Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . æn ®Þnh: 2.

300 =1200(®ång) 78000 ®ång sÏ mua ®îc sè bót lµ: 78000 : 1200 = 65(c¸i bót) §¸p sè: 65(c¸i bót) D.2012 N¨m . yªu cÇu 1.Cñng cè: 25200 : 72 =? ( 350) 4066 : 38 =? (107) 2. b»ng nhiÒu c¸ch.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Môc ®Ých.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: Quan s¸t. ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng ph©n biÖt víi ®å vËt kh¸c.2012 .Gi¶i to¸n: §äc ®Ò.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 68 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .Miªu t¶ ®å vËt I. HS biÕt quan s¸t ®å vËt theo 1 tr×nh tù hîp lÝ.tãm t¾t ®Ò? Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n? GV chÊm bµi nhËn xÐt: lªn b¶ng.1 em lªn b¶ng Mét bót bi gi¸ tiÒn: 78000 : 52 =1500(®ång) NÕu mçi bót gi¶m 300 ®ång th× mçi bót cã sè tiÒn lµ: 1500.§Æt tÝnh råi tÝnh? 5974 :58 =? (103) 31902 : 78 =? (409) 28350 : 47 = ? (603d 9) Bµi 2 .c¶ líp ®æi vë kiÓm tra Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë.

biÕt lËp dµn ý ®Ó t¶ 1 ®å ch¬i II.häc . + T×m ra ®Æc ®iÓm riªng .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . quan s¸t b»ng nhiÒu gi¸c quan. LuyÖn cho HS kÜ n¨ng dùa theo kÕt qu¶ quan s¸t.1 em ®äc dµn ý bµi v¨n t¶ chiÕc ¸o .C¸c ho¹t ®éng d¹y.PhÇn luyÖn tËp miªu t¶ .HS ®äc yªu cÇu + Quan s¸t theo tr×nh tù tõ bao qu¸t ®Õn bé phËn.3 em nèi tiÕp nhau ®äc yªu .Híng dÉn luyÖn quan s¸t Bµi tËp 1 . Bµi tËp 2 . B.GV nªu yªu cÇu .§å dïng d¹y.Më bµi: Giíi thiÖu ®å ch¬i .HS ®a ra c¸c ®å ch¬i ®· cña HS chuÈn bÞ 2.GV nªu c©u hái: Khi quan s¸t m×nh ®å vËt cÇn chó ý g× ? . .D¹y bµi míi 1.KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña trß .Líp ®äc thuéc ghi nhí 3.häc Ho¹t ®éng cña thÇy æn ®Þnh A.2012 N¨m 2.2 em ®äc ghi nhí .GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ .GV gîi ý . B¶ng phô viÕt s½n dµn ý.GV nªu vÝ dô: Quan s¸t gÊu ®Ó ph©n biÖt.Nªu miÖng bµi lµm Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .NhiÒu em ®äc ghi chÐp cña . líp ®äc yªu chän cÇu vµ viÕt kÕt qu¶ quan s¸t vµo nh¸p.HS lµm bµi vµo nh¸p gÊu b«ng .H¸t .1 em ®äc bµi v¨n t¶ chiÕc ¸o. Vë bµi tËp TV 4 III.GV nªu c¸c tiªu chÝ ®Ó b×nh cÇu vµ c¸c gîi ý.GV nhËn xÐt VÝ dô vÒ dµn ý: .2012 69 N¨m häc: . b«ng .Giíi thiÖu bµi: Trong tiÕt häc h«m nay c¸c em sÏ häc c¸ch quan s¸t 1 ®å ch¬i.Tranh minh ho¹ ®å ch¬i trong SGK.

T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.Bµi míi: . .KiÓm tra: T×m TBC cña: .Th©n bµi: H×nh d¸ng. t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã A.Lµm bµi ®óng vµo vë bµi tËp l«ng.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.KÕt bµi: Em rÊt yªu gÊu b«ng. æn ®Þnh: 2.Cho HS tù gi¶i c¸c bµi tËp GV ghi trªn b¶ng phô .12. s¹ch sÏ 5. mòi.Môc tiªu: Gióp HS cñng cè vÒ hai bµi to¸n: .10 3.2012 N¨m . bé . ®«i . cæ.T×m sè trung b×nh céng. Cñng cè.2012 70 N¨m häc: .§äc bµi tríc líp tay… .tãm t¾t ®Ò? Tãm t¾t: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . nhí .Gi¶i to¸n: Bµi 1:C¶ líp tãm t¾t vµ lµm vµo Bµi 1: vë. mµu m¾t. .1 em lªn b¶ng §äc ®Ò. dÆn dß . em gi÷ nã cÈn thËn.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .§å dïng d¹y häc: .B¶ng phô chÐp bµi to¸n C.DÆn HS chän 1 trß ch¬i ë quª em.GV yªu cÇu 1 em ®äc l¹i ghi HS ®äc.2 em nªu: 8.RÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n B. ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn : Gi¶i bµi to¸n vÒ t×m sè trung b×nh céng.

.Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n? Bµi to¸n cã thÓ gi¶i b»ng mÊy c¸ch? GV chÊm bµi nhËn xÐt: D.. sè bÐ trong bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã? 2.tuæi? Con . ______________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn më réng vèn tõ: §å ch¬i.36 = 6(tuæi) §¸p sè: MÑ:36 tuæi .2012 N¨m Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? . tôc ng÷ trong t×nh huèng cô thÓ.Líp 1D: 36 häc sinh Trung b×nh mçi líp .Cñng cè:Nªu c¸ch t×m sè lín. sù khÐo lÐo.Trß ch¬i I.con 6 tuæi. trÝ tuÖ cña con ngêi.Líp 1B: 35 häc sinh .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1..GV ghi tãm t¾t: Tuæi mÑ vµ tuæi con: 42 tuæi MÑ h¬n con :32 tuæi MÑ. mÑ:36 tuæi Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n? GV chÊm bµi nhËn xÐt: Bµi 2: .1 em lªn b¶ng C¸ch 1: Tuæi mÑ lµ:(24+30) : 2 = 36 (tuæi) Tuæi con lµ: 42 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . LuyÖn cho HS biÕt 1 sè trß ch¬i rÌn luyÖn søc m¹nh.Môc ®Ých.Líp 1C: 32 häc sinh . häc sinh? Bµi gi¶i: Trung b×nh mçi líp cã sè häc sinh lµ: (33 + 35 + 32 + 36) : 3 = 34(häc sinh) §¸p sè: 34(häc sinh) Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2012 71 N¨m häc: .. yªu cÇu 1. HiÓu nghÜa vµ biÕt sö dông 1 sè thµnh ng÷. tuæi? -Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? ... 2.Líp 1A: 33 häc sinh..DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi. C¸ch 2: Tuæi con lµ:(42-30): 2 = 6(tuæi) Tuæi mÑ lµ: 6 + 30 = 36 (tuæi ) §¸p sè: Con 6 tuæi.

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

II- §å dïng d¹y- häc:
- B¶ng phô
- B¶ng líp kÎ s½n bµi tËp 2.
- Vë bµi tËp TV 4
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
¤n ®Þnh
A. KiÓm tra bµi cò

Ho¹t ®éng cña trß
H¸t
1 em ®äc ghi nhí tiÕt tríc.

B. D¹y bµi míi
Nghe giíi thiÖu.
1. Giíi thiÖu bµi: nªu M§- YC
2. HD luyÖn
- LÇn lît cho häc sinh lµm l¹i
c¸c bµi tËp 1, 2, 3 vµo vë bµi
tËp tiÕng ViÖt.
- Ch÷a bµi

Häc sinh më vë bµi tËp TV lµm
c¸c bµi 1, 2, 3. LÇn lît ®äc bµi
lµm.
§äc thµnh ng÷, tôc ng÷ trong
bµi.

3. Cñng cè, dÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn häc sinh häc kÜ bµi.

________________________________________

Tù häc

LuyÖn tËp :Thùc hµnh c¸c phÐp
tÝnh céng, trõ, nh©n, chia ®· häc
A.Môc tiªu: Gióp HS rÌn kü n¨ng:
- Thùc hiÖn phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè cã 4,5
ch÷ sè
- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- RÌn kü n¨ng tÝnh nhanh chÝnh x¸c
B.§å dïng d¹y häc:
PhiÕu häc tËp

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

72

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
1. æn ®Þnh:
2.Bµi míi:
Ph¸t phiÕu häc tËp
Cho hs lµm c¸c bµi tËp sau vµ
ch÷a bµi
- Bµi 1:§Æt tÝnh råi tÝnh
38726 + 40954 = ? (79680)
42863 + 29127 =? (71990)
92714 - 25091 =? (67623)
8300 - 516 =?
(7784)
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
Bµi 2
- Gi¶i to¸n theo tãm t¾t sau:
Ngµy 1b¸n: 2632 kg
Ngµy 2 b¸n Ýt h¬n ngµy 1: 264
kg
C¶ hai ngµy b¸n ...tÊn ®êng?
Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n?
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
Bµi 3
- Gi¶i to¸n: theo tãm t¾t sau?
264 chuyÕn chë: 924 tÊn
1 chuyÕn chë ... t¹ hµng?

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë- 2 em lªn
b¶ng

Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë- 1 em
ch÷a bµi
Ngµy thø hai b¸n ®îc sè ®êng :
2632 -264 = 2368 (kg)
C¶ hai ngµy b¸n ®îc sè tÊn ®êng :
2632 +2368 =5000 (kg)
§æi 5000 kg = 5 tÊn
§¸p sè: 5 tÊn
®êng
Bµi 3: C¶ líp lµm vë - ®æi vë
kiÓm tra
§æi 924 tÊn = 9240
Trung b×nh mçi chuyÕn chë ®îc
sè t¹:
9240 : 264 = 35 (t¹)
§¸p sè : 35

Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×?
Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n?

D.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp:
1.Cñng cè: 4380 :365 =?
2.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

73

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

TuÇn 17
Thø ba ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2008
TiÕng Anh

Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng
___________________________________

TiÕng Anh

Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng
_____________________________________

To¸n

LuyÖn tËp thùc hµnh c¸c phÐp tÝnh
céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè ®· häc
A.Môc tiªu:
Gióp HS rÌn kü n¨ng:

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

74

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

- Thùc hiÖn phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè cã 4,5 ch÷

- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- RÌn kü n¨ng tÝnh nhanh chÝnh x¸c
B.§å dïng d¹y häc:
PhiÕu häc tËp
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
1. æn ®Þnh:
2.Bµi míi:
Ph¸t phiÕu häc tËp
Cho hs lµm c¸c bµi tËp sau vµ
ch÷a bµi
- §Æt tÝnh råi tÝnh?
6195+ 2785 =?
2057
*13=?
47836 +5409 =?
3167
*204=?
5342 -4185 =?
13498 :
32=?
29041 -5987 =?
285120 :216=?
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
- Gi¶i to¸n theo tãm t¾t sau:
Ngµy 1b¸n: 2632 kg
Ngµy 2 b¸n Ýt h¬n ngµy 1: 264
kg
C¶ hai ngµy b¸n ...tÊn ®êng?
Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n?
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
T×m x?
x+ 126 =480 ;
X x 40 =1400 ;

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

x-209 =435
x :13 = 205

75

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë- 4 em lªn
b¶ng

Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë- 1 em
ch÷a bµi
Ngµy thø hai b¸n ®îc sè ®êng :
2632 -264 = 2368 (kg)
C¶ hai ngµy b¸n ®îc sè tÊn ®êng :
2632 +2368 =5000 (kg)
§æi 5000 kg = 5 tÊn
§¸p sè: 5 tÊn
®êng

Bµi 2: C¶ líp lµm vë -2 em lªn
b¶ng ch÷a
a.
x+ 126 = 480
x = 480 - 126
x = 354
b.
x-209 = 435
x= 435 + 209
x= 644

N¨m häc:

Nªu c¸ch t×m sè h¹ng.1 em ®äc yªu cÇu .1 em lµm mÉu më bµi trùc tiÕp(Trong nh÷ng ®å ch¬i cña m×nh. thõa sè. sè trõ. II. N¨m häc: .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Chän c¸ch më bµi(trùc tiÕp.H¸t .4 em nèi tiÕp ®äc gîi ý .YC 2.2012 76 Ho¹t ®éng cña trß . KiÓm tra bµi cò B.1-2 em ®äc dµn ý . lÔ héi .Cñng cè: .§å dïng d¹y.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn miªu t¶ ®å vËt I.Líp ®äc thÇm dµn ý bµi v¨n t¶ ®å ch¬i . sè bÞ chia. D¹y bµi míi 1.C¸c ho¹t ®éng d¹y. sè chia cha biÕt? 2.Môc ®Ých. häc sinh viÕt ®îc 1 bµi v¨n miªu t¶ ®å ch¬i mµ em thÝch víi ®ñ 3 phÇn: më bµi.Dµn ý bµi v¨n t¶ ®å ch¬i.1 em ®äc bµi giíi thiÖu trß ch¬i. em thÝch nhÊt 1 chó gÊu b«ng). yªu cÇu .TiÕp tôc rÌn cho häc sinh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n miªu t¶ ®å ch¬i. . kÕt bµi( Cã thÓ dïng 2 c¸ch më bµi. Híng dÉn luyÖn a) HD n¾m v÷ng yªu cÇu ®Ò bµi .häc Ho¹t ®éng cña thÇy æn ®Þnh A. 2 c¸ch kÕt bµi ®· häc.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Dùa vµo dµn ý ®· lËp trong bµi tËp lµm v¨n tuÇn 15. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Nghe giíi thiÖu . gi¸n tiÕp). Giíi thiÖu bµi: Nªu M§. . th©n bµi. sè bÞ trõ.häc .Vë bµi tËp TV 4 III.1 em kh¸ ®äc to dµn ý .2012 N¨m (cßn l¹i lµm t¬ng tù) D.GV gäi häc sinh ®äc dµn ý b)HD x©y dùng kÕt cÊu 3 phÇn cña bµi .

Gäi häc sinh ®äc bµi lµm .Líp nhËn xÐt .GV thu bµi. th©n ®o¹n.ViÕt tõng ®o¹n th©n bµi( më ®o¹n. ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2009 To¸n LuyÖn t×m mét thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh A.2012 Ho¹t ®éng cña trß 77 N¨m häc: .Nép bµi cho GV.Môc tiªu: Gióp HS . . . Cñng cè. kh«ng më réng 3.§äc 1 sè bµi lµm hay cña häc sinh . nghe nhËn xÐt. Häc sinh viÕt bµi . nh©n chia.Chän c¸ch kÕt bµi:më réng.Gäi häc sinh dùa vµo dµn ý ®äc th©n bµi .3 em lµm mÉu th©n bµi 1.2 em ®äc .NhËn xÐt .häc sinh lµm bµi vµo vë bµi tËp ( s¸ng t¹o trong bµi lµm) .RÌn kü n¨ng tr×nh bµy lo¹i to¸n cho ®óng B.2012 N¨m .Cñng cè vÒ t×m mét thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh céng trõ. chÊm bµi .§å dïng d¹y häc: PhiÕu häc tËp C.1 em lµm mÉu më bµi gi¸n tiÕp .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Líp nhËn xÐt .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . kÕt ®o¹n) . dÆn dß .GV nh¾c nhë ý thøc lµm bµi 4.2 em lµm mÉu 2 c¸ch kÕt bµi më réng vµ kh«ng më réng( Em lu«n mong íc cã nhiÒu ®å ch¬i.NÕu trÎ em kh«ng cã ®å ch¬i sÏ rÊt buån).

450906 : y = 6 y = 450906 : 6 y = 75151 d. 517 x y = 151481 c. x .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. b.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ______________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× ? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . æn ®Þnh: 2. y x 5 =106570 y =106570 : 5 y =21314.x= 30484 Bµi 1: C¶ líp lµm vë -®æi vë kiÓm tra a. y x 5 =106570 b.2012 N¨m 1. 450906 : y = 6 d.Cñng cè: 2.24138 = 62 975 b.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 517 x y = 151481 y=151481 :517 y =293 c. 39700 . x + 9898 = 100 000 x = 100 000 .x= 30484 x = 39700 -30484 x = 9216 Bµi 2:C¶ líp lµm vë -2 em lªn b¶ng ch÷a . x + 9898 = 100 000 c. 39700 .2012 78 N¨m häc: .Bµi míi: Ph¸t phiÕu häc tËp Cho HS lµm c¸c bµi tËp sau: T×m x? a. x .195906 : y = 634 D.9898 x =90102. a. 195906 : y =634 y = 195906 : 634 y = 309 T×m y? a. GV chÊm bµi nhËn xÐt: c.24138 = 62 975 x = 62975 + 24138 x = 87113 b.

c) Bé ®éi gióp d©n gÆt lóa. líp ®äc thÇm chän ý ®óng.3 b¨ng giÊy viÕt 3 c©u ë bµi tËp 1 .GV chèt ý ®óng: C¸c c©u 3.1 em ch÷a b¶ng (g¹ch díi vÞ ng÷) N¨m häc: . yªu cÇu 1. LuyÖn cho HS hiÓu trong c©u kÓ Ai lµm g× ? vÞ ng÷ nªu lªn ho¹t ®éng cña ngêi hay vËt.Nªu ý nghÜa cña vÞ ng÷ d) Yªu cÇu 4 .2012 N¨m I.X¸c ®Þnh vÞ ng÷ c¸c c©u trªn . Giíi thiÖu bµi: Nªu M§.KiÓm tra bµi cò .HS ®äc yªu cÇu.Môc ®Ých.B¶ng phô kÎ néi dung bµi tËp 3 III. 6.2 em lµm l¹i bµi tËp 3 tiÕt tríc .GV nhËn xÐt .GV chÊm bµi nhËn xÐt: a) §µn cß tr¾ng bay lîn trªn c¸nh ®ång. 5.3 em lµm b¶ng líp x¸c ®Þnh vÞ ng÷ C©u 1: ®ang tiÕn vÒ b·i C©u 2: kÐo vÒ nêm nîp C©u 3: khua chiªng rén rµng.1 em ®äc yªu cÇu.D¹y bµi míi 1. 1-2 em ®äc . 1 a) Yªu cÇu 1 em ®äc 4 yªu cÇu bµi tËp 1.YC . 3 . b) Bµ em kÓ chuyÖn cæ tÝch. lµm miÖng . 4.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .PhÇn luyÖn tËp Bµi 1 .§å dïng d¹y. 7 lµ c©u kÓ Ai lµm g× ? Bµi 2 . Híng dÉn luyÖn .2 em nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n. VÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× ? thêng do ®éng tõ vµ côm ®éng tõ ®¶m nhiÖm II.HS ®äc c¸c c©u võa t×m b)Yªu cÇu 2 .Nªu ho¹t ®éng cña ngêi vµ vËt .Nghe më s¸ch 2.Cã 3 c©u: 1.2012 79 .GV më b¶ng líp c)Yªu cÇu 3 .Líp nhËn xÐt B.HS ®äc yªu cÇu 2 . 2.GV chèt ý ®óng: b 3.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh .T×m c¸c c©u kÓ Ai lµm g× ? thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trong ®o¹n v¨n . Bµi 3 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .C¸c ho¹t ®éng d¹y.H¸t A. . 2. líp nhÈm thuéc ghi nhí .4 em ®äc. líp .häc .

. 17 652 : 1234. dÆn dß .HS lµm bµi. æn ®Þnh. kÕt qu¶ . a) 328 . a) Sè nµo chia hÕt cho 2? b) Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 2? kh«ng chia hÕt cho 2.1 em ®äc ghi nhí _____________________________________ Tù häc ¤n luyÖn : DÊu hiÖu chia hÕt cho 2. 691: 80 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 . 1605. 5.Nªu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2. 499.HS ®äc yªu cÇu. 3330.HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· 5. . Trong c¸c sè 97. 1 HS ch÷a bµi.2012 .Ch÷a bµi ®óng .Cñng cè. 3330 .H¸t 2. lµm nh¸p . §å dïng d¹y häc. Bµi 2: b) 17 . III. 511. 9005 . . Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: Bµi 1 : Trong c¸c sè 328. 17 652.Gäi HS ®äc ghi nhí. 17. 3.Gi¸o dôc HS ý thøc tù häc kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc.HS lµm bµi tËp sau ®ã nªu 9005. söa nh÷ng c©u sai cho HS 4. KiÓm tra : .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . . Môc tiªu: . . 5. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 8780.§äc bµi lµm . 375. 1234. . II. líp lµm bµi vµo vë .SGK Bµi tËp to¸n 4. 2000. 12 068. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. . gi¶i thÝch v× sao 511: sè ®ã chia hÕt cho 2.GV chèt ý ®óng.N¾m ch¾c kiÕn thøc vÒ dÊu hiÖu chia hÕt cho 2. . I. 554. 499 . häc.DÆn viÕt bµi 3 vµo vë bµi tËp .VËn dông lµm c¸c bµi tËp liªn quan.2012 N¨m .HS ®äc yªu cÇu.

d) 143 . 2895.2012 81 . 840.NhËn xÐt giê. 721.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 143. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .LÇn lît nªu c©u tr¶ lêi: a) 840 . . N¨m häc: . 3000. b)358. 3000 .VN xem l¹i c¸c bµi tËp. . c) 265 .HS lµm bµi sau ®ã ®æi vë kiÓm tra nhau. 358.2012 N¨m a) Sè nµo chia hÕt cho 5? b) Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 5? Bµi 3: Trong c¸c sè 265. Cñng cè – DÆn dß: . 721: a) Sè nµo võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5? b) Sè nµo chia hÕt cho 2 nhng kh«ng chia hÕt cho 5 ? c) Sè nµo chia hÕt cho 5 nhng kh«ng chia hÕt cho2? d) Sè nµo kh«ng chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5? 4. 1010. 2895. 1010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful