Gi¸o ¸n Líp 4

häc: 2011 - 2012

N¨m
TuÇn 6

Thø ba ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2008

Hướng dân học
To¸n
Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

1

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

I. Môc tiªu:
- HS n¾m ®îc kiÕn thøc ®· häc.
- VËn dông lµm bµi tËp
- GD häc sinh cã ý thøc häc , häc tèt m«n to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
- VBT.
- ND bµi
III. Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1.æn ®Þnh
2. Bµi míi
- GV híng dÉn
Bµi 1, Bµi 2 ( VBT- T31 )

- HS tù lµm trong VBT bµi díi
d¹ng tr¾c nghiÖm, sau ®ã nªu
kÕt qu¶
- HS kh¸c nhËn xÐt

- GV ch÷a bµi
Bµi 3 :

- HS nªu ND bµi ; 1 HS lµm
b¶ng
- Líp lµm bµi VBT
Bµi gi¶i
Giê thø hai « t« ®ã ch¹y ®îc

40 + 20 = 60 ( km )
Giê thø ba « t« ®ã ch¹y ®îc lµ
( 40 + 20 + 60 ) : 2 =60
( km )
§¸p sè : 60km

- GV nhËn xÐt , ch÷a bµi.
IV . Cñng cè - dÆn dß :
- NhËn xÐt giê
- VN xem l¹i c¸c bµi tËp

TiÕng ViÖt
Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

2

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

LuþÖn ®äc bµi :nh÷ng h¹t thãc gièngI. Môc tiªu :
- HS ®äc lu lo¸t , tr«i ch¶y toµn bµi, biÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng,
diÔn c¶m
- HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi
- HiÓu néi dung bµi
II. §å dïng d¹y häc
- SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
1. æn ®Þnh
2. Bµi míi
- GV híng dÉn ®äc
a ) LuyÖn ®äc
- Chia ®o¹n
®1: gv híng dÉn häc sinh c¸ch
®äc
®2 :
- GV ®äc mÉu
b ) T×m hiÓu bµi
GV nªu c©u hái trong SGK, yªu
cÇu HS tr¶ lêi
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
c ) §äc diÕn c¶m
- Gäi 2 HS ®äc thµnh tiÕng
tõng ®o¹n.C¶ l líp theo dâi
t×m ra c¸ch ®äc hay
- §a ®o¹n v¨n luyÖn ®äc: " Bíc
vµo phßng............ lóc con võa
ra khái nhµ"
- Tæ chøc HS thi ®äc diÔn
c¶m

Ho¹t ®éng cña trß

- HS ®äc nèi tiÕp
- HS ®äc toµn bµi
- HS tr¶ lêi
- HS th¶o luËn tr¶ lêi néi dung
bµi
- 1 HS ®äc , líp theo dâi t×m
ra c¸ch ®äc
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng
- 2- 5 em thi ®äc
- 4 em ®äc theo ph©n vai

- Híng dÉn ®äc ph©n vai
- HS thi ®äc
- GV nhËn xÐt , cho ®iÓm
3. Cñng cè - dÆn dß :
+ Hs ®Æt tªn kh¸c cho truyÖn
- NhËn xÐt giê

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

3

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

- VN ®äc l¹i bµi
________________________________________________________________

Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2008
b-nTo¸n

¤n tËp phÐp céng - phÐp trõ
I. Môc tiªu:
- RÌn kü n¨ng tÝnh céng , trõ c¸c sè tù nhiªn vµ c¸ch thö l¹i
- Cñng cè c¸ch t×m thµnh phÇn cha biÕt, gi¶i to¸n cã lêi v¨n
II. §å dïng d¹y häc
- VBT
- ND bµi
III . Bµi míi

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

4

N¨m häc:

2003 = 2004 + 2005 .67421 = 56789 b. 150287 + 4995 c.GV ch÷a bµi Bµi2 (BTto¸n 4 . 50505 + 950909 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Bµi míi Ho¹t ®éng cña trß Bµi1 (BTto¸n 4 . ch÷a chung Bµi3 (BTto¸n 4 . Cñng cè .VN lµm bµi tËp TiÕng ViÖt LuyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . 467218 + 546728 b.GV ch÷a bµi Bµi 4 (BTto¸n 4 .dÆn dß .HS nªu kÕt qu¶ .2012 N¨m Ho¹t ®éng cña thÇy 1.2 HS lµm b¶ng líp lµm vë . æn ®Þnh 2.GV ch÷a chung 3. 5670284 vµ 482971 b.NhËn xÐt .HS nªu c¸ch lµm .T13 ): .T13 ): T×m x a.HS lµm bµi ®æi vë kiÓm tra nhau .T13 ): TÝnh tæng cña c¸c sè sau a.2012 5 N¨m häc: .NhËn xÐt giê . Sè lín nhÊt cã s¸u ch÷ sè vµ sè lín nhÊt cã n¨m ch÷ sè .HS nhËn xÐt . x . 6729 + 240854 c. líp lµm vë .HS lÇn lît lªn b¶ng .1 HS lµm b¶ng . líp lµm vë . x.HS kh¸c nhËn xÐt .GV nªu bµi to¸n .T13 ): ®Æt tÝnh råi tÝnh a.

Hs ®äc yªu cÇu bµi . ®Æc ®iÓm cña c¸c nh©n vËt II.2012 N¨m I.GV híng dÉn .5 em HS kÓ cèt truyÖn . Cñng cè . Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1 . Bµi míi .3 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .NhËn xÐt .Yªu cÇu HS ®äc lêi gîi ý díi mçi tranh .GV híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1 : .nhËn xÐt giê .HS th¶o luËn .2012 6 N¨m häc: .NhËn xÐt . KiÓm tra 3 .6 HS nèi nhau ®äc. mçi em ®äc mét bøc tranh .2HS tiÕp nhau ®äc yªu cÇu thµnh tiÕng .Thi kÓ toµn truyÖn 4.Vn xem l¹i bµi tËp ____________________________________ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .GV lµm mÉu tranh1 .GV söa ch÷a tõng HS .dÆn dß . æn ®Þnh 2 . tuyªn d¬ng Bµi 2: Ho¹t ®éng cña trß .X©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕt hîp miªu t¶ h×nh d¸ng nh©n vËt . Môc tiªu: -¤n l¹i kiÕn thøc cña bµi TLV x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn .

Hs lµm bµi VBT .ND III.§æi vë kiÓm tra nhau . Môc tiªu: .Nªu c¸ch lµm . Bµi míi: HD häc sinh lµm bµi tËp trong VBT Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1 .2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong ngµy I.GV ch÷a chung Bµi 2: T×m x . líp lµm VBT HS nh©n xÐt.ch÷a bµi 2 HS lµm b¶ng .VN xem l¹i bµi tËp Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .NhËn xÐt 4.VBT . KiÓm tra 3 .2012 7 N¨m häc: . . §å dïng d¹y häc .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Cñng cè .Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch t×m thµnh phÇn cha biÕt .¤n l¹i c¸c bµi ®· häc trong ngµy.Ch÷a chung Bµi 3 : Ho¹t ®éng cña trß - 3 HS lµm bµi. líp lµm VBT NhËn xÐt . æn ®Þnh 2 .DÆn dß .NhËn xÐt giê .Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc II.

2012 8 N¨m häc: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 N¨m ___________________________________________________________ ¢m nh¹c GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TuÇn 7 Thø ba ngµy21 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ________________________________ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .

ch÷a bµi 9 N¨m häc: . nhËn xÐt Bµi 2 : Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . a 48 395 426 . §å dóng d¹y häc .GV ch÷a chung. gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa hai ch÷.NhËn xÐt b 4 5 3 axb a:b b) a 4789 57 821 505 050 90909 b 695 26319 a +b ab .VBT .ND III. .NhËn biÕt biÓu thøc cã chøa hai ch÷ . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 .HS lµm vë . Môc tiªu: .BiÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa hai ch÷ theo gi¸ trÞ cô thÓ II. líp lµm vë.HS lµm bµi tËp .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 .2 HS lµm b¶ng 3 .2012 N¨m TiÕng Anh GV b-é m«n so¹n gi¶ng __________-______________________ - Híng dÉn häc To¸n ¤n tËp vÒ biÓu thøc cã chøa hai ch÷ I. æn ®Þnh 2. Bµi míi * Bµi 1: ViÕt gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo « trèng: .

. nhÊn giäng ë c¸c tõ gîi c¶m.§äc ®óng c¸c tiÕng . Bµi míi * Giíi thiÖu bµi .2 HS ®äc toµn bµi §3 : Tr¨ng ®ªm nay ... t×m hiÓu bµi .§äc tr«i ch¶y ®îc toµn bµi .GV nªu c©u hái 10 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 . .. æn ®Þnh 2.Vn lµm bµi VBT _____________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn ®äc bµi :Trung thu ®éc lËp I.2012 ..1 HS ®äc thµnh tiÕng vui t¬i .HS ®äc tiÕp nèi theo ®o¹n a ) LuyÖn ®äc . §2 : Anh nh×n tr¨ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 . ¸p dông tÝnh P víi a = 64cm ... b = 6cm. b . b =75cm . ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u.2012 N¨m a) ViÕt c«ng thøc tÝnh chu vi P vµ diÖn tÝch S cña h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi a.NhËn xÐt . §å dïng d¹y häc SGK III.Híng dÉn luyÖn ®äc.. gi÷a c¸c côm tõ .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . c ..Nªu néi dung bµi . . b) ViÕt c«ng thøc tÝnh chu vi P cña h×nh tam gi¸c cã ®é dµi ba c¹nh lµ a. c¸c em. ®Õn . cña c¸c em...GV ®äc toµn bµi . Môc tiªu: . ¸p dông tÝnh P.. S víi a = 15cm .NhËn xÐt giê .HS tr¶ lêi b) T×m hiÓu bµi . tõ khã hoÆc dÔ lÉn.DÆn dß . . chiÒu réng b.. c = 80cm.Chia ®o¹n: §1: §ªm nay . ch÷a bµi 3...§äc diÔn c¶m toµn bµi II.. Cñng cè ..

Híng dÉn häc sinh hoµn thµnh bµi tËp trong VBT Bµi 1 :TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt ( theo mÉu ) .VBT . æn ®Þnh 2. §å dïng d¹y häc . t×m giäng ®äc .VN luþÖn ®äc __________________________________ Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n ¤n tËp : TÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng I. Cñng cè .HS theo dâi c¸ch lµm .HS lµm VBT .DÆn dß .GD häc sinh ý thøc häc tèt m«n to¸n II.Ch÷a chung Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2012 c ) §äc diÔn c¶m N¨m .NhËn biÕt ®îc tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng .2012 .NhËn xÐt.HS nªu yªu cÇu bµi . Nèi tiÕp nhau lµm b¶ng .vËn dônh tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng ®Ó tÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc .HS nhËn xÐt .NhËn xÐt giê . ch÷a bµi 11 N¨m häc: .GV híng dÉn mÉu .HS thi ®äc diÔn c¶m .3 HS ®äc thµnh tiÕng . Môc tiªu . cho ®iÓm 3. Bµi míi . C¶ líp theo dâi.Néi dung III.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 .

®Ñp ..2012 .RÌn HS viÕt ch÷ . §å dïng d¹y häc .Vë « ly viÕt ..GV nªu yªu cÇu ®o¹n v¨n cÇn .VN xem l¹i bµi tËp ________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn viÕt bµi : Trung thu ®éc lËp I. II.LuyÖn viÕt tõ khã . ..ViÕt chÝnh x¸c . thÕ nµo ? + §Êt níc ta hiÖn nay ®· thùc hiÖn ®îc íc m¬ c¸ch ®©y 60 n¨m cña anh chiÕn sÜ cha ? .. ch÷a .NhËn xÐt bµi Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .§Êt níc ta ®· cã ®îc nh÷ng ®iÒu mµ anh chiÕn sÜ m¬ íc . ®Ñp ®o¹n tõ Ngµy mai . KÕt luËn c©u tr¶ lêi ®óng 3....Líp lµm vë .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .GV nhËn xÐt .. .NhËn xÐt . gi÷ vë s¹ch ....GV chÊm .§o¹n v¨n híng dÉn viÕt III. ®Õn to lín vui t¬i trong bµi Trung thu ®éc lËp . ... C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng cña thÇy 1 .2012 N¨m Bµi 2 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt .HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái Bµi 3: Yªu cÇu HS quan s¸t ®ång hå vµ tr¶ lêi c©u hái : §ång hå chØ mÊy giê? . æn ®Þnh 2.DÆn dß ..2 HS lµm b¶ng ... Môc tiªu ... c¸c em cã quyÒn . Cñng cè ..NhËn xÐt giê .HS ®äc thµnh tiÕng ( 2 HS ) + anh m¬ ®Õn ®Êt níc t¬i viÕt + Cuéc sèng mµ anh chiÕn sÜ ®Ñp víi dßng th¸c níc ®æ xuèng lµm ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn m¬ tíi ®Êt níc ta t¬i ®Ñp nh . Bµi míi .GV híng dÉn HS viÕt tõ khã .HS luyÖn viÕt bµi 12 N¨m häc: .

VËn dông kiÕn thøc häc trong ngµy lµm c¸c bµi tËp .NhËn xÐt giê .GV gióp HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong ngµy . Bµi míi tiÖn nhÊt * ¤n tËp tÝnh chÊt kÕt hîp cña 1245 + 7897 + 2103 phÐp céng 3215 + 2135 + 7865 + 6785 . §å dïng d¹y häc VBT SGK III. Môc tiªu .2012 .nh¾c l¹i c¸c bµi ®· häc Bµi1 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn . Cñng cè . æn ®Þnh 3.HD häc sinh lµm bµi tËp 6547 + 4567 + 3453 + 5433 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 .DÆn dß . KiÓm tra :.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .4.VN luyÖn viÕt ch÷ ________________________________ Hướng dẫn học- Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I.HS lµm bµi vë sau ®ã ch÷a 13 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .2012 N¨m 4.GD ý thøc häc II.

líp lµm vë ...GV nhËn xÐt .. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Êy theo tr×nh tù thêi gian.. .NhËn xÐt ... Cñng cè ......2012 N¨m .Yªu cÇu HS nªu c¸c tÝnh chÊt ( a + b ) + c = a + ( .. ..150 ) gÆp bµ tiªn cho ba ®iÒu íc vµ .tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý .. Bµi 3 : ¸p dông a+ ( b -c ) = nhËn xÐt ( a..HS lµm bµi vµo vë . ...GV ch÷a bµi .2 HS lµm b¶ng em ®· thùc hiÖn c¶ ba ®iÒu íc .HS nghe ________________________________________________________________ TuÇn 8 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . .HS kh¸c nhËn xÐt .+ .c ) + b.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .VN xem l¹i bµi tËp ..) b»ng lêi ( a + 12 ) + 23 = a +( ........215 ) §Ò bµi : trong giÊc m¬ em 789 + ( 211 ....DÆn dß .Líp lµm vë ®ã .... = ....HS ®äc yªu cÇu bµi ...NhËn xÐt giê ..GV ®äc bµi tham kh¶o 4...... a+ o = o + .... vËn dông tÝnh chÊt nµo ? bµi Bµi 2: §iÒn sè hoÆc ch÷ thÝch hîp vµo chç trèng a + b = b + .) = ..Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm .. h·y tÝnh gi¸ trÞ cña * LuyÖn tËp ph¸t triÓn c©u biÓu thøc sau : chuyÖn 426 + ( 574 . a+ b +c = b + c + .HS thi kÓ tríc líp . x¸c ®Þnh ®Ò bµi ....GV ch÷a bµi .1 HS lµm b¶ng . ch÷a bµi .+ .+ ....2012 14 N¨m häc: ...

44. C. Bµi 1: . .GV chÊm bµi .Gi¶i bµi vµo vë theo hai c¸ch. c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . §å dïng d¹y häc: . .1HS lªn b¶ng ch÷a bµi Bµi 1( trang44) .gi¶i bµi to¸n vµo T×m sè em ®· biÕt b¬i (t×m sè vë(mét trong hai c¸ch).44) .2HS lªn b¶ng ch÷a bµi. B.KiÓm tra: Vë BTT 3. æn ®Þnh: 2.Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . lín). A. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.2012 N¨m Thø ba ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ To¸n LuyÖn: T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.HS ®äc ®Ò. Môc tiªu: .HS ®æi vë kiÓm tra. .Gi¶i bµi vµo vë.Vë bµi tËp to¸n 4 trang 43.2012 15 N¨m häc: .GV chÊm bµi nhËn xÐt.Nªu c¸ch t×m hai sè khi biÕt .Líp tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã? nhËn xÐt.§æi vë kiÓm tra.HS ®äc ®Ò .HS ®äc ®Ò -Tãm t¾t ®Ò.nhËn xÐt Bµi 2: Bµi 2: . . . . Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong Bµi 1: (trang43) vë bµi tËp to¸n 4( trang 43. .GV híng dÉn HS gi¶i : .

2012 Ho¹t ®éng cña trß . Bµi míi.VÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn ®äc bµi : NÕu chóng m×nh cã phÐp l¹ I. Môc tiªu: . §å dïng d¹y häc . ng¾t nghØ giäng cho tõng HS . . C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp 1.2012 N¨m -2HS lªn b¶ng ch÷a bµi. Cñng cè: Tæng cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. Bµi 2: Bµi 2: . nhÞp ®óng theo ý th¬.Gäi 3 HS ®äc toµn bµi th¬ .Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬.SGK III.HS ®äc tr«i ch¶y toµn bµi.BiÕt ng¾t nghØ h¬i . II.3 HS tiÕp nèi nhau ®äc toµn bµi th¬ 16 N¨m häc: .Líp nhËn xÐt.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . T×m hai sè ®ã? 2. .HS ®äc ®Ò bµi –Gi¶i bµi vµo vë . .nhËn xÐt D.HS nèi tiÕp nhau ®äc .æn ®Þnh 2. DÆn dß: .§äc diÔn c¶m toµn bµi. .1HS lªn b¶ng ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt . GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. 3. KiÓm tra. hiÖu cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè.GV chÊm bµi.GV ®äc mÉu * T×m hiÓu néi dung bµi: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .

II.Tæ chøc HS thi ®äc HTL toµn bµi 4. -GV giao viÖc ®Ó HS lµm bµi Bµi1 tËp trong VBT .Yªu cÇu HS dïng eke kiÓm tra vu«ng c¸c gãc ®Ó ®iÒn ®óng vµo « .NhËn xÐt Thø s¸u ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n ¤n Gãc nhän .NhËn biÕt gãc tï.GV ch÷a bµi ®Ønh D . cho ®iÓm tõng HS .GV nªu c©u hái theo SGK yªu cÇu HS tr¶ lêi ®Î t×m hiÓu bµi -GV kÕt luËn ND chÝnh cña bµi _ LuyÖn ®äc diÔn c¶m: + Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ ®Ó t×m giäng ®äc . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.VBT III.Gãc ®Ønh B lín h¬n gãc . .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . gãc nhän . KiÓm tra.NhËsn xÐt giê .4 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi -2 HS ngåi cïng nhau luyÖn ®äc .HS th¶o luËn tr¶ lêi vµ t×m ND cña bµi .Gäi HS lªn b¶ng chØ vµ nªu ®Ønh C Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .NhiÒu lît HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ . 3.Gãc ®Ønh B bÐ h¬n gãc trèng dØnh C .DÆn dß: . Môc tiªu .Gãc ®Ønh A b»ng 2gãc . §å dïng d¹y häc .VN HS ®äc thuéc bµi th¬ . gãc tï . hai ®êng th¼ng song song I. gãc bÑt.2012 17 N¨m häc: . Bµi míi.Gãc ®Ønh D bÐ h¬n gãc .NhËn xÐt giäng ®äc . Cñng cè .2 HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi . gãc bÑt. gãc tï .æn ®Þnh 2. gãc bÑt.BiÕt sö dông eke ®Ó kiÓm tra gãc nhän .2012 N¨m .

Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam I.häc .C¹nhDA vu«ng gãc víi c¹nh DC .VN xem l¹i c¸c bµi tËp Bµi2 : HS lµm bµi vµ ®æi vë kiÓm tra nhau Bµi 2 T47: C¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau cã trong h×nh ch÷ nhËt ABC lµ: . tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam ®Ó viÕt ®óng tªn riªng ViÖt Nam.Ba tê phiÕu khæ to ghi 4 dßng cña bµi ca dao ë bµi 1.C¹nh AD vu«ng gãc víi c¹nh AB .NhËn xÐt giê .LuyÖn vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ quy t¾c viÕt hoa tªn ngêi. Cñng cè . bót d¹.Môc ®Ých.§å dïng d¹y.C¹nh BA vu«ng gãc víi c¹nh BC .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . ch÷a bµi 4.DÆn dß : . C¹nh DC vu«ng gãc c¹nh CB TiÕng ViÖt LuyÖn: ViÕt tªn ngêi.2012 N¨m c¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau .2012 18 N¨m häc: . yªu cÇu . II.NhËn xÐt .C¹nh CD vu«ng gãc víi c¹nh CB Bµi 4 : a) C¸c cÆp c¹nh c¾t nhau mµ kh«ng vu«ng gãc víi nhau cã trong h×nh lµ: C¹nh ABvµ c¹nh BC b) C¸c Æp c¹nh vu«ng gãc víi nhau : C¹nh AD vu«ng gãc c¹nh DC.

Híng dÉn lµm bµi tËp .Nghe Bµi tËp 2 .2012 19 N¨m häc: . ®äc tªn quª tÇm tªn 1 sè níc vµ thñ ®« c¸c em.Vµi em nªu.Khu di tÝch lÞch sö §Òn Hïng.Häc sinh viÕt.Gi¶i thÝch yªu cÇu cña bµi chØ b¶n ®å t×m c¸c tªn ®Þa . c¸c em kh¸c bæ . tªn c¸c danh lam .1 vµi em lªn viÕt tªn c¸c ®Þa . chèt lêi gi¶i .§©y lµ tªn riªng c¸c phè ë Hµ .GV treo b¶n ®å ViÖt Nam .B¶n ®å ®Þa lÝ ViÖt Nam cì to.GV ph¸t phiÕu . thuéc tØnh Phó Thä? . vë bµi tËp tiÕng ViÖt 4 III. .LuyÖn kiÕn thøc thùc tÕ: . . trao ®æi cÆp.GV nhËn xÐt danh . tªn 1.C¸c ho¹t ®éng d¹y.1 vµi em nh¾c l¹i quy t¾c c¸c phè.1 em ®äc bµi 2 .NhËn phiÕu. KiÓm tra bµi cò .Nh¾c häc thuéc ghi nhí.GV nhËn xÐt. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . Su . dÆn dß: .2-3 em nªu .GV nhËn xÐt th¾ng c¶nh cña níc ta .ë tØnh ta cã ®Þa ®iÓm du sung lÞch.H·y viÕt tªn quª em .Quan s¸t b¶n ®å. häc 2.Em h·y nªu tªn c¸c huyÖn vµo vë bµi tËp TiÕng ViÖt 4. suèi níc vÞ trÝ tØnh Phó Thä vµ thµnh nãng Thanh Thuû… phè ViÖt Tr×? .H·y chØ trªn b¶n ®å ViÖt Nam khu du lÞch Ao Ch©u. ®óng lµm bµi .GV gi¶i thÝch 1 sè tªn cò cña .2012 N¨m .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . më s¸ch Bµi tËp 1 . D¹y bµi míi nhí ( quy t¾c viÕt tªn ngêi.Nghe.Yªu cÇu häc sinh më vë bµi tËp lÝ ViÖt Nam.1 em nh¾c l¹i néi dung ghi B. di tÝch lÞch sö hay danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng nµo? . .Vµi em nªu kÕt qu¶ th¶o Néi khi viÕt ph¶i viÕt hoa c¶ 2 luËn.1 em ®äc yªu cÇu . Cñng cè. Giíi thiÖu bµi: nªu M§-YC tiÕt ®Þa lý VN ).H¸t A. ch÷ c¸i ®Çu . vµi em lªn .Em h·y nªu tªn c¸c x·.1 vµi em lªn chØ b¶n ®å 3. phêng cña thµnh phè ViÖt Tr×? .GV nªu yªu cÇu cña bµi .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh .Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n .

NhËn xÐt .VBT ):Dïng eke bµi tËp trong VBT kiÓm tra råi khoanh vµo ch÷ .Hái : + cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó ph¸t triÓn c©u chuyÖn? + Nh÷ng c¸ch ®ã cã g× kh¸c nhau ? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . §å dïng d¹y häc: . * ¤n hai ®êng th¼ng vu«ng gãc: . §¸p ¸n : D. H×nh 1 Bµi 2 : *¤n LuyÖn tËp ph¸t triÓn c©u chuyÖn: .NhËn xÐt vÒ c©u chuyÖn vµ lêi b¹n kÓ.2012 20 N¨m häc: . bæ sung cho nhau. Bµi míi.GV giao viÖc cho HS lµm c¸c .Gi¸o dôc HS häc tèt c¸c m«n häc. . Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I. nhËn xÐt . æn ®Þnh .Híng dÉn HS «n l¹i bµi tËp 2 SGK + Gäi HS ®äc yªu cÇu + Võa råi c¸c em kÓ l¹i c©u chuyÖn theo tr×nh tù thêi gian .Bµi 1( T47. b©y giê c¸c em tëng tîng hai b¹n kh«ng ®i th¨m cïng nhau. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2 HS cïng bµn kÓ chuyÖn .3-5 em thi kÓ. Môc tiªu: . 3 . .HS kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc trong ngµy.DÆn dß . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. . Cñng cè .VËn dông hoµn thµnh c¸c bµi tËp .2012 N¨m níc trªn thÕ giíi.Yªu cÇu HS ®äc ND bµi . 2. II. cho ®iÓm.SGK III.Thùc hiÖn. . 1 HS ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: nªu ®¸p ¸n.

2012 21 Ho¹t ®éng cña trß Vë BTT Bµi 1(trang47) N¨m häc: .KiÓm tra. RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.Môc tiªu: Cñng cècho HS cã biÓu tîng vÒ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. 3.Vë bµi tËp to¸n 4 .Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n (trang47. hai ®êng th¼ng song song víi nhau. hai ®êng th¼ng song song A.NhËn xÐt giõo häc . TuÇn 9 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ To¸n LuyÖn : NhËn biÕt hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.2012 N¨m .æn ®Þnh: 2. 49) Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . §å dïng d¹y häc: .VN viÕt l¹i mµn 1 hoÆc mµn 2 theo 2 c¸ch võa häc.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .hai ®êng th¼ng song song. 48.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. B. C.SGK to¸n 4.

C¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi DC? D.Lêi kÓ tù nhiªn. yªu cÇu 1.H×nh nµo vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau? NhËn xÐt .1HS nªu: AB song songDC.2012 N¨m .C¸c cÆp c¹nh song song víi nhau trong h×nh ch÷ nhËt ABCD? .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Cñng cè: .EG vu«ng gãc GH. LuyÖn kÜ n¨ng nãi: -HS chän ®îc 1 c©u chuyÖn vÒ íc m¬ ®Ñp cña m×nh hoÆc cña b¹n bÌ.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Líp ®æi vë kiÓm tra Bµi 2: 2HS nªu: a. Môc ®Ých. Bµi 1(trang49) . . ngêi th©n. ch©n thùc. . DÆn dß: . AD song songBC . C¸c c¹nh song song víi MN lµ: AB vµ DC. b. BC.NhËn xÐt.HS nªu miÖng: H×nh 1.AE vu«ng gãc ED.Nªu c¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau? . trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa. kÕt hîp víi cö chØ. GH vu«ng gãc HI. LuyÖns¾p xÕp c¸c sù viÖc thµnh 1 c©u chuyÖn. . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . C¸c c¹nh vu«ng gãc víi DC llµ AD.NhËn xÐt giê häc 2. Bµi 3: 2HS nªu kÕt qu¶: . ®iÖu bé. .VÒ nhµ «n l¹i bµi _________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn kÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia A. .C¸c cÆp c¹nh song song víi MN? . BA vu«ng gãc AE.2012 22 N¨m häc: .

nhËn xÐt ®óng. b×nh chän b¹n .HS nèi tiÕp nhau nãi ®Ò tµi KC .1 em ®äc yªu cÇu ®Ò bµi träng . khen ngîi HS .2012 N¨m 2.HS g¹ch vµo s¸ch.GV viÕt tªn tõng häc sinh. Híng dÉn luyÖn kÓ chuyÖn tríc cho tiÕt häc . D¹y bµi míi chuyÖn .KÓ cho GV nghe .GV treo b¶ng phô . §å dïng d¹y. tranh ¶nh ®· chuÈn bÞ 2.GV mêi 3 häc sinh nèi tiÕp .Chia nhãm theo bµn .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . .HS suy nghÜ theo híng GV gîi ý cèt chuyÖn .Nghe giíi thiÖu cã bµi tèt. .NhiÒu em thi kÓ b) Thi kÓ tríc líp .HS suy nghÜ.§äc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sinh kÓ .1 em ®äc gîi ý 3 b)LuyÖn ®Æt tªn cho c©u .GV yªu cÇu häc sinh ®äc dµn ý chuyÖn .Gäi häc sinh ®äc bµi vµ híng x©y dùng cèt chuyÖn .1 em ®äc b¶ng phô .GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña häc sinh.GV khen häc sinh chuÈn bÞ bµi tèt 4.2 em ®äc dµn ý chuyÖn .Líp ®¸nh gi¸. Giíi thiÖu bµi: nªu M§-YC . B.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. ®äc nh÷ng tõ ng÷ võa g¹ch ch©n 3.GV g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ quan .1 em kÓ vÒ c©u chuyÖn vÒ nh÷ng íc m¬ ®Ñp.2012 23 N¨m häc: . LuyÖn kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó nghe b¹n kÓ. LuyÖn thùc hµnh kÓ chuyÖn . C.H¸t II.LÊy bµi.häc B¶ng líp viÕt ®Ò bµi.Tõng cÆp tËp kÓ a) KÓ theo cÆp . tõng kÓ hay Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . ®Æt tªn cho . nãi ý nghÜa III. 1.GV ®Õn tõng nhãm nghe häc .1 em nãi íc m¬ cña m×nh. dµn ý bµi KC. KiÓm tra bµi cò . æn ®Þnh .GV treo b¶ng phô .3 em nèi tiÕp ®äc ®äc gîi ý 2 . B¶ng phô viÕt: ba híng x©y dùng cèt chuyÖn. C¸c ho¹t ®éng d¹y. Gîi ý kÓ chuyÖn a) Gióp häc sinh luyÖn x©y dùng .

EG vu«ng gãc víi DC.VÏ ®êng cao cña tam gi¸c? .NhËn xÐt.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . .. thíc mÐt . .C¸c h×nh ch÷ nhËt cã trong h×nh ®ã lµ? Ho¹t ®éng cña trß .Môc tiªu: . . Cñng cè. KiÓm tra: 3. hai ®êng th¼ng song song A.1HS lªn b¶ng vÏ.§å dïng d¹y häc .2012 Bµi 2: . dÆn dß .Cñng cè cho HS c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.VÏ ®êng th¼ng AB Qua ®iÓm O vµ vu«ng gãc víi CD? . B.GV nhËn xÐt tiÕt häc.Vë bµi tËp to¸n 4 trang 51-52. dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi Bµn ch©n k× diÖu. EBCG.VÏ ®êng th¼ng ®i qua O vµ song song víi AB? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .RÌn kÜ n¨ng vÏ nhanh. .2012 N¨m tªn chuyÖn lªn b¶ng.2 HS lªn b¶ng vÏ.líp lµm vµo vë.Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong vë BTT .C¸c h×nh ch÷ nhËt: AEGD. vÏ ®Ñp. 24 N¨m häc: .æn ®Þnh: 2.Híng dÉn nhËn xÐt 5. ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n LuyÖn : VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc.£ ke. chÝnh x¸c. Bµi 3 . ABCD Bµi 1(Trang 52) . C.Vë BTT Bµi 1.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1.NhËn xÐt. hai ®êng th¼ng song song.2( trang51) HS lµm vµo vë –HS lªn b¶ng vÏ .líp lµm vë.

t×m tõ ®ång nghÜa víi íc m¬. LuyÖn ph©n biÖt ®îc nh÷ng gi¸ trÞ íc m¬ cô thÓ qua luyÖn tËp sö dông c¸c tõ bæ trî cho tõ íc m¬ vµ t×m vÝ dô minh ho¹. yªu cÇu 1.1 em nªu ghi nhí . Môc ®Ých. Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp: íc m¬ . _______________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn më réng vèn tõ: ¦íc m¬.2012 N¨m . AD vµ BC. GV nhËn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .H¸t . Vë bµi tËp TV 4 C.B¶ng phô kÎ nh bµi tËp 2.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Mong íc: mong muèn thiÕt tha ®iÒu tèt ®Ñp trong t¬ng lai Bµi tËp 2 . §éng tõ A. ®äc ý nghÜa c¸c tõ võa t×m ®îc N¨m häc: .LuyÖn sö dông vµ t×m ®éng tõ trong v¨n b¶n.Cñng cè : .2012 25 Ho¹t ®éng cña trß .§éng tõ.1 em ®äc yªu cÇu.H×nh ch÷ nhËt cã mÊy cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau? cã mÊy song song víi nhau? 2. æn ®Þnh II. líp ®äc thÇm bµi Trung thu ®éc lËp.1 em ®äc yªu cÇu. KiÓm tra bµi cò III.GV ®a ra tõ ®iÓn.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. trong tø gi¸c ADCB? D. më s¸ch . LuyÖn më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Trªn ®«i c¸nh íc m¬.C¸c cÆp c¹nh song song víi nhau nhau:AB vµ CD.GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng M¬ tëng: Mong mái vµ tëng tîng ®iÒu m×nh mong sÏ ®¹t ®îc trong t¬ng lai. §å dïng d¹y.1 em sö dông dÊu ngoÆc kÐp .YC 2. 2.häc .Nghe giíi thiÖu. D¹y bµi míi: Nªu M§. 3. líp ®äc thÇm häc sinh tËp tra tõ ®iÓn.GV treo b¶ng phô .1 em lµm b¶ng phô vµi em ®äc . B. C¸c ho¹t ®éng d¹y.DÆn dß:«n l¹i bµi.C¸c cÆp c¹nh song song víi .häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. HiÓu ý nghÜa 1 sè c©u tôc ng÷ thuéc chñ ®iÓm.

Häc sinh ®äc yªu cÇu.Lµm bµi vµo vë bµi tËp t×m ®îc .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Më vë bµi tËp lµm l¹i bµi tËp 2 .GV ph©n tÝch nghÜa c¸c tõ .SGK Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Gi¸o dôc HS häc tèt c¸c m«n häc.T×m hiÓu thµnh ng÷ ®óng . nªu 1 vÝ dô vÒ Bµi tËp 5 1 lo¹i íc m¬ .2012 26 N¨m häc: .Yªu cÇu häc sinh lµm l¹i bµi 2 . chèt lêi gi¶i . LuyÖn: ®éng tõ .VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc lµm c¸c bµi tËp.Gäi häc sinh nªu ghi nhí vÒ . GV .Tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i “xem kÞch c©m” 4. thµnh ng÷ 3.NhiÒu em ®äc bµi lµm ®óng Bµi tËp 4 .Häc sinh th¶o luËn theo cÆp .2 em ®äc ®éng tõ . .VBT .Hs hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc.Líp bæ xung.Yªu cÇu häc sinh sö dông . dÆn dß .GV nhËn xÐt.GV híng dÉn c¸ch ghÐp tõ cÇu .T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng ë nhµ ? .Líp ch¬i .Häc sinh ®äc yªu cÇu Bµi tËp 3 .Häc sinh ghÐp c¸c tõ theo yªu . . Cñng cè. II.2012 N¨m xÐt trong tõ ®iÓn .Híng dÉn häc sinh th¶o luËn .GV viªn nh¾c häc sinh tham thÇm kh¶o gîi ý 1 bµi kÓ chuyÖn.GV nhËn xÐt tiÕt häc _________________________________ Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I.Trao ®æi cÆp. Líp ®äc .T×m tõ chØ ho¹t ®éng ë trêng ? . Môc tiªu: .HS tr¶ lêi .Häc sinh më s¸ch nhËn xÐt . §å dïng d¹y häc: .GV bæ xung ®Ó cã nghÜa .

Bµi míi. .HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc.H×nh vu«ng cã c¸c c¹nh b»ng nhau . 3. . Ch÷a bµi .2012 N¨m III.GV nhËn xÐt .HS nªu c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh vu«ng. b) VÏ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 5cm. Líp thùc hiÖn vµo vë . + Bµi tËp: a) VÏ h×nh vu«ng c¹nh 4cm. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã. Chu vi h×nh vu«ng ®ã lµ 4 x 4 = 16 (cm ) DiÖn tÝch h×nh vu«ng 4 x 4 = 16 ( cm2 ) b) Chu vi h×nh ch÷ nhËt ( 5 + 3 ) x 2 = 16 ( cm ) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt 5 x 3 = 15 ( cm2 ) .Nªu c¸c bµi ®· häc trong ngµy.H×nh vu«ng cã c¸c c¹nh nh thÕ nµo víi nhau ? . TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.1 HS ®äc yªu cÇu bµi. * ¤n l¹i kiÕn thøc ®· häc: . chiÒu réng 3cm. .1 HS vÏ . . æn ®Þnh .§¹i diÖn nhãm ®ãng vai .2012 Ho¹t ®éng cña trß . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1.Khi trao ®æi ý kiÕn víi ngêi th©n cÇn chó ý ®iÒu g× ? + GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm .Lµ c¸c gãc vu«ng .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . . Yªu cÇu HS nªu c¸c bíc vÏ vµ thùc hiÖn vÏ trªn b¶ng. h×nh ch÷ nhËt.C¸c nhãm ®ãng vai . nhãm kh¸c nhËn xÐt .GV nªu VD . §ãng 27 N¨m häc: . ®ãng vai thùc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .C¸c gãc ®Ønh cña h×nh vu«ng lµ c¸c gãc g× ? . 2. KiÓm tra. . . * ¤n luyÖn trao ®æi ý kiÕn víi nhêi th©n.

§å dïng d¹y häc: .æn ®Þnh: 2.2012 Ho¹t ®éng cña trß 28 N¨m häc: .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1.Tæ träng tµi nhËn xÐt. B.Bµi míi: * LuyÖn c¸ch tÝnh diÖn tÝch Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . C. . -NhËn xÐt giê .Môc tiªu: .2012 N¨m hiÖn cuéc trao ®æi ý kiÕn víi ngêi th©n.B×nh chän cÆp khoÐ lÐo nhÊt .Cñng cè cho HS c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt.DÆn dß .VÝ dô vÒ cuéc trao ®æi hay .B¶ng phô.VN xem l¹i bµi ®· häc ________________________________________________________________ TuÇn 10 Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ To¸n LuyÖn: TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt A. ®óng nhÊt .Cñng cè . gãp ý kiÕn . .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 4 .

Hái chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ bao nhiªu mÐt? D. Chu vi…. .2012 29 N¨m häc: .Lµm bµi vµo phiÕu . chiÒu réng 2 cm. Chu vi: (18 + 9) x 2 = 54 m Tãm t¾t. chiÒu réng 6 mÐt.1em lªn b¶ng: ChiÒu réng: 18 : 2 = 9 m.Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt? Bµi 2: Tãm t¾t: ChiÒu dµi: 18m ChiÒu réng b»ng nöa chiÒu dµi.1em lªn b¶ng: ChiÒu dµi: 48 : 6 = 8 m Bµi 3: Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 48 mÐt vu«ng.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .1 em nªu bµi to¸n: .1em lªn b¶ng ch÷a bµi: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ: 4 x 2 = 8 cm2 9 x 7 = 63 m2 .C¶ líp lµm bµi vµo phiÕu-®æi vë kiÓm tra. b) ChiÒu dµi 9 m.Nªu bµi to¸n? ..HS ®äc ®Ò bµi: .Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt? .DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi TiÕng ViÖt ¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× I Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2012 N¨m h×nh ch÷ nhËt: GV ph¸t phiÕu cã ND bµi tËp Bµi 1: GV treo b¶ng phô: TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt biÕt: a) chiÒu dµi 4cm.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.m? .Cñng cè : Nªu c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt? 2.lµm bµi vµo phiÕu . chiÒu réng 7 m .

2. æn ®Þnh II.2012 30 N¨m häc: . . KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña trß .1-2 em ®äc ®Ò bµi chuyÖn .Nghe 2.1-2 em nªu .1-2 em nªu vÝ dô vÒ 2 c¸ch ph¸t triÓn c©u chuyÖn(theo tr×nh tù thêi gian. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . «n luyÖn kiÕn thøc ®· häc vÒ tËp lµm v¨n. khi viÕt . ph¸t triÓn c©u chuyÖn. D¹y bµi míi 1.B¶ng phô chÐp ®Ò bµi.GV ghi b¶ng lÇn lît tªn bµi . kh«ng gian) III.1 em nªu ®o¹n v¨n cÇn chó ý g× ? . . Cñng cè.ThÕ nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn ? Nªu . kÓ l¹i lêi nãi ý nghÜ cña nh©n vËt.Híng dÉn luyÖn viÕt th . §o¹n v¨n trong bµi v¨n kÓ chuyÖn.Cã mÊy c¸ch ph¸t triÓn c©u .häc .Híng dÉn luyÖn bµi v¨n kÓ . x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn.V¨n viÕt th. cèt chuyÖn.1 em cho VD ( thêi gian ).2012 N¨m A. LuyÖn cho häc sinh c¸ kÜ n¨ng vÒ bµi tËp lµm v¨n: V¨n kÓ chuyÖn. §å dïng d¹y. néi dung. viÕt ®îc 1 ®o¹n v¨n theo yªu cÇu.2 em nªu( ®Çu th. B¶ng líp chÐp gîi ý .Vë bµi tËp TiÕng ViÖt 4 C. yªu cÇu 1.häc Ho¹t ®éng cña thÇy I.ThÕ nµo lµ ®o¹n v¨n. C¸c ho¹t ®éng d¹y. 3. Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch m«n häc.Híng dÉn luyÖn ph¸t triÓn c©u chuyÖn .Häc sinh kÓ tªn.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .H¸t .KÓ tªn c¸c bµi TLV ®· häc trong 9 tuÇn ®Çu häc k× I ? .1 em nªu VD ? .Muèn kÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt ta cÇn chó ý g× ? .Nªu cÊu tróc bµi v¨n viÕt th ? cuèi th ) .2 em nªu( cã 2 c¸ch ) .GV treo b¶ng phô .Híng dÉn luyÖn ®o¹n v¨n . Môc ®Ých.2 em nh¾c l¹i . B. Híng dÉn luyÖn . Giíi thiÖu bµi: nªu M§.YC . kÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt.

Bµi míi: .¸p dông phÐp nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.Nªu VD ph¸t triÓn c©u chuyÖn theo tr×nh tù thêi gian.GV nhËn xÐt 4.HS nªu .HS nªu yªu cÇu bµi bµi trong VBT .2012 .NhËn xÐt.Môc tiªu : .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh ? 3. . KiÓm tra. æn ®Þnh .Bµi 1: .Néi dung III. kh«ng gian N¨m .2 HS lµm b¶ng .VBT . .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . II.Giao viÖc : Yªu cÇu HS lµm .1-2 em ®äc bµi lµm 3. Bµi 2 :TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a ) 2407 x3 + 12045 31 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 . LuyÖn thùc hµnh .Gióp HS biÕt thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( kh«ng nhí vµ cã nhí ) .Häc sinh më vë bµi tËp lµm bµi . dÆn dß GV nhËn xÐt tiÕt häc DÆn häc sinh tiÕp tôc «n c¸c n«i dung ®· häc vÒ tËp lµm v¨n. Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n Nh©n víi sè cã mét ch÷ sè I. 2.1 em cho VD ( kh«ng gian ) .Yªu cÇu häc sinh më vë bµi tËp . .GV ch÷a bµi . Cñng cè. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng cña thÇy 1. Líp lµm VBT . §å dïng d¹y häc: .2012 chuyÖn ? .

Trªn ®«i c¸nh íc m¬. yªu cÇu 1. Cñng cè – DÆn dß : . . Híng dÉn «n tËp Bµi tËp 1 . ®¹i diÖn lªn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Më réng .GV chia líp thµnh c¸c nhãm th¶o . . . Më réng vèn .1 HS lµm b¶ng . ghi kÕt qu¶ vèn tõ íc m¬ th¶o luËn vµo phiÕu. . M¨ng mäc th¼ng.HS nªu c¸ch gi¶i. dÊu ngoÆc kÐp. N¾m ®îc t¸c dông cña dÊu hai chÊm. 4 . §å dïng d¹y.Häc sinh th¶o luËn.Nªu 3 chñ ®iÓm nh÷ng chñ ®iÓm nµo ? .2012 32 N¨m häc: .Bµi to¸n cho biÕt g×? .Nªu c¸ch thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.Nghe .NhËn xÐt giê. . Bµi 3 :HS ®äc ND ®Ò bµi.VN xem l¹i c¸c bµi tËp.B¶ng phô kÎ s½n lêi gi¶i bµi tËp 1.YC . thµnh ng÷.PhiÕu häc tËp häc sinh tù chuÈn bÞ C. b) 30168 x4 – 4782 c) 326871 + 117205 x 6 d) 2578396 – 100407 x 5 .Tæ 1(nhãm 1) luËn theo chñ ®Ò: Më réng vèn tõ . TiÕng ViÖt ¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× I (LuyÖn tõ c©u) A.häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh .Bµi to¸n yªu cÇu g×? .§äc tªn gi¸o viªn ®· ghi b¶ng líp 2. ch÷a bµi.Tæ 2(nhãm 2) nh©n hËu ®oµn kÕt.GV ch÷a chung.NhËn xÐt .2012 N¨m . 2. 2 . líp lµm vë . líp lµm vë BT .H¸t 1.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Môc ®Ých.4 HS lµm b¶nh . Giíi thiÖu bµi: nªu M§. HÖ thèng ho¸ vµ hiÓu s©u thªm c¸c tõ ng÷.GV ch÷a chung. B.Tæ 3(nhãm 3) tõ trung thùc tù träng.NhËn xÐt .GV ghi tªn c¸c chñ ®iÓm lªn . tôc ng÷ ®· häc trong 3 chñ ®iÓm Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n.Tõ ®Çu n¨m häc c¸c em ®· häc .

Häc sinh sö dông thµnh ng÷.GV treo b¶ng phô liÖt kª s½n nh÷ng thµnh ng÷.2 em ®äc thµnh ng÷. tôc ng÷ . ®äc c©u võa ®Æt . tôc ng÷.HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong ngµy.HS nh¾c l¹i.Gäi häc sinh ch÷a bµi . Cã ý thøc häc tù gi¸c. . Bµi míi.Líp nhËn xÐt .DÆn häc sinh tiÕp tôc «n bµi tr×nh bµy.1 em ch÷a bµi trªn b¶ng .1 em ®äc yªu cÇu . tËp sö dông thµnh ng÷. 3. Bµi tËp 3 . chän thµnh ng÷.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Líp nhËn xÐt . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. * ¤n t×nh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n.GV nhËn xÐt Bµi tËp 2 .GV yªu cÇu häc sinh dïng phiÕu häc tËp .GV nhËn xÐt tiÕt häc .DÊu hai chÊm cã t¸c dông g× ? .2012 .Häc sinh suy nghÜ. kh¾c s©u kiÕn thøc vËn dông lµm bµi tËp .2 em nªu .GV nhËn xÐt. dÆn dß . tôc ng÷ . KiÓm tra. tôc ng÷ ®Ó ®Æt c©u.NhËn xÐt. II. tôc ng÷ . 33 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .2012 N¨m . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. .GV ghi nhanh lªn b¶ng .Cñng cè. §å dïng d¹y häc: .Dïng phiÕu häc tËp lµm viÖc c¸ nh©n .SGK III.VBT .Häc sinh ®äc yªu cÇu . 2. chèt lêi gi¶i ®óng 3.RÌn kü n¨ng lµm bµi tËp vËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n.1 em nªu Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I. æn ®Þnh . .Yªu cÇu häc sinh ®Æt c©u. Môc tiªu: .Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tÝnh chÊt .GD HS häc tèt c¸c m«n häc.DÊu ngoÆc kÐp thêng dïng trong trêng hîp nµo ? . chèt lêi gi¶i ®óng .GV ®iÒu khiÓn .

.... gi¶i thÝch v× sao. 9 x 123 x 4 =... cho 123 x 4 x 9 = 4428..... x¸c ®Þnh ®Ò bµi .GV nhËn xÐt bµi viÕt chÝnh t¶. viÕt c«ng thøc tæng qu¸t.. nhËn xÐt . líp lµm nh¸p . th©n bµi ..2 HS lµm b¶ng ....HS l¾ng nghe . . 4 . kÕt luËn.VN xem l¹i c¸c bµi ®· häc . a) 5 x 74 x 2 b) 125 x 3 x 8 c) 4 x 5 x 25 d) 2 x 7 x 500 * Ch÷a bµi kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a häc kú I . Kh«ng cÇn tÝnh h·y nªu ngay gi¸ trÞ cña c¸c tÝch díi ®©y vµ gi¶i thÝch : 123 x 9 x 4 = .HS vËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n lµm bµi 1 . viÕt më bµi .2012 34 N¨m häc: .. Bµi 2 : §æi chç c¸c thõa sè ®Ó tÝnh tÝch theo c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.Bµi tËp lµm v¨n : Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm cña m×nh . . Bµi 1 .NhËn xÐt giê .. ch÷a bµi a) 74 x 5 x 2 = 74 x 10 = 740 b) 125 x 8 x 3 = 1000 x 3 = 3000 c) 4 x 5 x 25 = 20 x 25 = 500 d) 2 x 500 x 7 = 1000 x 7 = 7000 .2012 N¨m giao ho¸n cña phÐp nh©n .. 9 x 4 x 123 =.. ch÷ viÕt. ...HS ®äc ®Ò ... CÊu t¹o bµi v¨n ..Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 ..NhËn xÐt . . c¸ch tr×nh bµy ....GV chÐp ®Ò lªn b¶ng .GV ®äc bµi v¨n mÉu .HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi . Cñng cè – dÆn dß: ... TuÇn 11 Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n Gi¸o ¸n Líp 4 2011 ..

1000.100.RÌn kÜ n¨ng tÝnh nhanh.Bµi míi: Giao viÖc: lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n (trang 61) Bµi 1: -TÝnh nhÈm: -§äc nèi tiÕp c¸c phÐp tÝnh: -Nªu c¸ch nhÈm? 27 x 10 = 270 72 x 100 = 7200 300 : 10 =30 40000 : 1000 = 40.Môc tiªu: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .… A. chÝnh x¸c B. 100.Cñng cè : Nªu c¸ch nh©n. chia nhÈm cho 10.. -ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm? Bµi 3: C¶ líp lµm vµo vë – 2em lªn b¶ng: 160 =16 x 10 4500 = 45 x 100 9000 = 9 x 1000 D.. 1000.B¶ng phô chÐp bµi tËp 3.DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi TiÕng ViÖt Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . 1000. KiÓm tra: Vë BTT 3.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Cñng cè cho HS c¸ch nh©n nhÈm. 1000.… 2. 100. Bµi 2: -TÝnh ? 2 em lªn b¶ng –c¶ líp lµm vµo vë: -Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu 63 x 10 : 10 = 630 : 10 = 63 thøc( chØ cã phÐp nh©n vµ 79 x 100 : 10 =7900 : 10 = 790 chia)? 960 x 1000 : 100 = 960000 : 100 = 9600 90000: 1000 x 10 = 90 x 10 = 900.§å dïng d¹y häc: .Chia cho 10.2012 N¨m LuyÖn: nh©n víi 10.2012 35 N¨m häc: . 100.æn ®Þnh: 2.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. .Vë bµi tËp to¸n 4 C. chia nhÈm víi 10. .

häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. LuyÖn tËp cho HS 1 sè tõ bæ sung ý nghÜa thêi gian cho ®éng tõ 2.Líp ®äc thÇm. Híng dÉn lµm bµi tËp . lµm bµi c¸ nh©n Bµi tËp 3 . B.B¶ng líp viÕt néi dung bµi 1.GV ph©n tÝch ®Ó häc sinh thÊy vui: §·ng trÝ ®iÒn nh vËy lµ hîp lÝ . C¸c ho¹t ®éng d¹y.GV gîi ý: §äc c©u v¨n th¬.Vë bµi tËp TV4 C.H¸t II. Môc ®Ých. B¶ng phô viÕt néi dung bµi 2. Bíc ®Çu biÕt sö dông c¸c tõ nãi trªn.C¶ líp ®äc thÇm.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .1 em ch÷a bµi ît ®iÒn thö cho hîp nghÜa.æn ®Þnh .2 em ®äc yªu cÇu cña bµi ®éng tõ “trót” .Líp ®äc thÇm. ch¸u vÉn ®ang xa… mïa na s¾p tµn. . Giíi thiÖu bµi: nªu M§.1 em ®äc yªu cÇu vÒ chuyÖn .häc . chèt ý ®óng: .Nhµ b¸c häc cø nghÜ kÎ trém vµo ®äc s¸ch chø kh«ng nghÜ lµ trém lÊy ®å ®¹c quý .GV nhËn xÐt. 3 .1-2 häc sinh nh¾c l¹i gian cho ®éng tõ “®Õn”.1 em ®äc yªu cÇu 2.Tõ “®·” bæ xung ý nghÜa cho .2012 36 N¨m häc: .KiÓm tra:§éng tõ lµ tõ nnhue thÕ nµo? . suy nghÜ trao Bµi tËp 2 ®ái cÆp. g¹ch ch©n díi c¸c Bµi tËp 1 ®éng tõ ®îc bæ xung ý nghÜa.GV treo b¶ng phô . .TruyÖn vui ®ã cã g× ®¸ng cêi ? .Tõ “s¾p” bæ xung ý nghÜa thêi . §å dïng d¹y.GV ghi s½n 2 c©u v¨n lªn b¶ng .1 em ®iÒn b¶ng Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . yªu cÇu 1.GV nhËn xÐt. më s¸ch III bµi míi: 1..Nghe.1-2 em ®äc bµi ®óng a) Ng« ®· thµnh c©y b) Chµo mµo ®· hãt….Líp lµm bµi ®óng vµo vë bµi tËp .YC . 2 em lµm b¶ng líp . . lÇn l. chèt ý ®óng .2012 N¨m LuyÖn ®éng tõ A. ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu .

Môc tiªu: Gióp HS: .§å dïng d¹y häc: .BiÕt ®äc.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm? -2 em lªn b¶ng ch÷a bµi.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .líp nhËn xÐt. s¾p… Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n LuyÖn ®æi ®¬n vÞ ®o cm2.2012 37 N¨m häc: . mÐt vu«ng.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc\ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.GV treo b¶ng phô . 1.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm? Bµi 5: 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . . Cñng cè: .Cñng cè vÒ ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch x¨ng-ti-mÐt vu«ng.GV chèt c¸ch lµm ®óng IV Ho¹t ®éng nèi tiÕp.líp nhËn xÐt . ®ang.1 em ®äc to l¹i chuyÖn ®· söa .æn ®Þnh: 2.2012 N¨m .nhËn xÐt: 4 dm2 = 400 cm2 508 dm2 = 508 cm2 1000 cm2 =10 dm2 4800cm2 = 48 dm2 . . Bµi 3: 1em lªn b¶ng ch÷a bµi.GV chÊm bµi. . ®·.Vë bµi tËp to¸n trang 64. 65 C. dm2. m2 A. viÕt vµ so s¸nh c¸c sè ®o diÖn tÝch B.ViÕt theo mÉu? Bµi 1: 49 dm2: Bèn m¬i chÝn ®Ò-ximÐt vu«ng 119 dm2 : mét tr¨m mêi chÝn ®Òxi-mÐt vu«ng. ®Ò-ximÐt vu«ng.Nh÷ng tõ nµo thêng bæ xung ý nghÜa thêi gian cho ®éng tõ ? 2 DÆn dß: DÆn häc sinh xem l¹i bµi.Líp nhËn xÐt c¸ch söa .Bµi míi: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n .1 em nªu : C¸c tõ sÏ.

X¸c ®Þnh ®îc môc ®Ých trao ®æi.Nghe giíi thiÖu 2.3 em nèi tiÕp ®äc 3 gîi ý . 200 cm2 =? dm2 2.Cñng cè: 1 dm2 = ? cm2.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . yªu cÇu 1. X¸c ®Þnh môc ®Ých trao . BiÕt ®ãng vai trao ®æi tù nhiªn. LËp ®îc dµn ý cña bµi trao ®æi ®¹t môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.X¸c ®Þnh träng t©m Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .§äc b¶ng phô träng .GV g¹ch ch©n tõ ng÷ quan .D¹y bµi míi 1.2012 N¨m Chu vi tê giÊy mµu ®á( chu vi tê giÊy h×nh vu«ng mµu xanh) lµ:( 9 + 5 ) x 2 = 28 cm. Híng dÉn häc sinh ph©n tÝch .YÕt Kiªu thµnh Kiªu thµnh chuyÖn.H¸t II.häc . ®¹t môc ®Ých ®Ò ra.Treo b¶ng phô 3.B¶ng phô chÐp s½n ®Ò bµi C. NhËn xÐt.DÆn dß: vÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn trao ®æi ý kiÕn víi ngêi th©n A.§äc tõ GV g¹ch ch©n .HS ®äc thÇm bµi. 3.2 em ®äc to bµi .æn ®Þnh . Giíi thiÖu bµi:SGV(207) . tù tin. B. 2. chuyÖn. §å dïng d¹y.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. th©n ¸i.2012 38 N¨m häc: . NhËn xÐt. lêi lÏ cã søc thuyÕt phôc. C¹nh tê giÊy mµu xanh : 28 : 4 = 7 cm DiÖn tÝch: 7 x 7 = 49 cm2 Bµi 2 (65): 6 m2 = 600 dm2 4800 cm2 = 48 dm2 500 dm2 = 5 m2 990m2 = 99000 dm2 D. cö chØ thÝch hîp. Môc ®Ých.KiÓm tra bµi cò .1 em ®äc bµi v¨n ®· chuyÓn §äc bµi v¨n chuyÓn vë kÞch YÕt tõ vë kÞch . III.vai trong trao ®æi.

Nªu néi dung trao ®æi ? .®¹t môc ®Ých.Anh.Môc ®Ých cña cuéc trao ®æi ? . chÞ… .GV híng dÉn x¸c ®Þnh träng t©m .Thùc hiÖn.h×nh dung c¸c c©u hái sÏ cã . Thùc hµnh trao ®æi theo cÆp .Cñng cè .Kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc trong ngµy.Lµm cho anh.Em vµ b¹n trao ®æi .Chia cÆp theo bµn .H×nh thøc trao ®æi nh thÕ nµo ? 4.2012 39 N¨m häc: .chÞ cña em .Nghe .§èi tîng trao ®æi lµ ai ? .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .GV híng dÉn nhËn xÐt theo c¸c tiªu chÝ sau: §óng ®Ò tµi.NhËn xÐt giê häc 2.2 em nh¾c l¹i . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña anh. . chÞ hiÓu râ nguyÖn väng.DÆn häc sinh xªm l¹i bµi.GV nhËn xÐt IV_ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy I.Yªu cÇu nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu cÇn nhí khi trao ®æi víi ngêi th©n . vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp c¬ b¶n.2012 N¨m ®æi. Thi tr×nh bµy tríc líp .Mçi ngêi ®ãng 1 vai - Th¶o luËn ®Ó chän vai Thùc hµnh trao ®æi §æi vai HS thi ®ãng vai tríc líp Líp nhËn xÐt .GV gióp ®ì tõng nhãm 5. .VÒ nguyÖn väng häc m«n n¨ng khiÕu . Môc tiªu: . hîp vai.

GV hái : ThÕ nµo lµ më bµi em biÕt?. * MÐt vu«ng.2012 N¨m .HS «n l¹i mmèi quan hÖ gi÷a mÐt vu«ng víi ®Ò –xi mÐt . chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 14 m .2 HS lµm b¶ng ... ..Ch÷a bµi .. TÝnh diÖn tÝch cña khu ®Êt ®ã..... II.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .§äc bµi ..VËn dông c¸c ®¬n vÞ ®o c¨ng – ti – mÐt vu«ng.2012 40 N¨m häc: .. .. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. 17456cm2. §å dïng d¹y häc... 1m = 10 000cm Thùc hµnh: Bµi 1 :§iÒn dÊu >.HS nªu: vu«ng vµ víi c¨ng –ti – mÐt 1m = 100 dm vu«ng. 95 m2 Bµi 2: Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 48 m . hîp vµo « trèng: .GD HS ý tù thøc häc...HS tr¶ lêi.. 120050 .Yªu cÇu HS nªu ký hiÖu MÐt vu«ng . líp lµm vë.HS tr¶ lêi: MÐt vu«ng ký hiÖu lµ : m .Bµi míi.§äc néi dung . tãm t¾t .HS ®äc thµnh tiÕng..HS ph¸t biÓu... mÐt vu«ng ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan. = thÝch . Líp theo dâi . trùc tiÕp . líp lµm vë.... më bµi gi¸n tiÕp? . ®Ò – xi – mÐt vu«ng .VBT III... < .. lµ c¸ch moÎ bµi nµo ? V× sao . trao ®æi tr¶ lêi c©u hái.HS ®äc yªu cÇu bµi .. 7845 dm2.. Bµi 1: * ¤n më bµi trong bµi v¨n kÓ .. .æn ®Þnh 2. trao ®æi : ®ã chuyÖn.Yªu cÇu HS ®äc bµi Hai bµn Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . . 1m2 7 dm2 56 cm2 12 m2 5 cm2 . 9 m2 500 cm2 . cm2 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.... . .1 HS lµm b¶ng ...Giao viÖc : Lµm c¸c bµi tËp Bµi 2 trong vë BT . 78dm2 45dm2 .

VN xem l¹i bµi ®· häc. NhËn xÐt . Bµi míi: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n. .7 HS ®äc më bµi cña m×nh. bæ sung cho hoµn thiÖn . æn ®Þnh: 2. cho ®iÓm. Cñng cè – DÆn dß. kÕt luËn chung.§å dïng d¹y häc: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . .Gäi HS tr¶ lêi . . tÝnh nhÈm B.Vë bµi tËp to¸n 4 trang 67 C. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . .NhËn xÐt giê .HS tù lµm bµi.5. .2012 N¨m tay. .NhËn xÐt .Môc tiªu: Cñng cè cho HS: .2012 41 N¨m häc: .PhÐp nh©n mét sè víi mét hiÖu. nh©n mét hiÖu víi mét sè.VËn dông ®Ó tÝnh nhanh.1 HS ®äc yªu cÇu . _______________________________________________________________ TuÇn 12 Thø ba ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ___________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n LuyÖn: Nh©n mét sè víi mét hiÖu A. Bµi 3. .NhËn xÐt . 3 . .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.

®· ®äc A. cã ý chÝ v¬n lªn.2012 42 N¨m häc: . yªu cÇu 1. HiÓu vµ trao ®æi víi b¹n bÌ vÒ néi dung.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.tãm t¾t ®Ò? -Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? D. Cñng cè: Nªu c¸ch nh©n mét sè víi mét hiÖu? Nªu c¸ch nh©n mét hiÖu víi mét sè? 2. nhËn xÐt ®óng. LuyÖn kÜ n¨ng nghe: Nghe b¹n kÓ.1 em lªn b¶ng. nh©n vËt. Môc ®Ých. §å dïng d¹y. 2.häc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .6 ) = 645 x 30 – 645 x6 =19350 –3870 =15480 Bµi 2 C¶ líp lµm vµo vë.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Khèi Bèn h¬n khèi Ba sè häc sinh : 340 – 280 = 60(häc sinh) Khèi Bèn mua nhiÒu h¬n khèi Ba sè vë: 60 x 9 = 540 (vë) Bµi 3: 1 em lªn b¶ng – c¶ líp lµm vë Mét toa xe löa chë h¬n mét « t« sè bao: 480 – 50 = 430 (bao) Mét toa xe löa chë nhiÒu h¬n mét « t« sè t¹: 430 x 50 = 21500 (kg) §æi 21500 kg = 215 t¹ -§äc ®Ò. ®· ®äc cã cèt truyÖn. DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ____________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: KÓ chuyÖn ®· nghe.tãm t¾t ®Ò? -Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? -§äc ®Ò. ý nghÜa chuyÖn.2 em lªn b¶ng tÝnh .nãi vÒ ngêi cã nghÞ lùc. LuyÖn kÜ n¨ng nãi: HS kÓ c©u chuyÖn ®· nghe.2012 N¨m TÝnh? -Nªu c¸ch nh©n mét sè víi mét hiÖu? Bµi 1: . B.C¶ líp lµm vë nh¸p: 645 x (30 .

G¹ch díi tõ ng÷ quan träng.TLCH : em häc tËp ®îc g× 3 .VÒ nhµ kÓ cho ngêi th©n nghe.GV g¹ch díi nh÷ng tõ quan träng .Cñng cè.Häc sinh giíi thiÖu truyÖn ®· su a) Híng dÉn hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi tÇm Më b¶ng líp .V× sao em thÝch c©u chuyÖn võa kÓ ? . Giíi thÖu bµi: SGV (248) 2. trao ®æi vÒ ý nghÜa chuyÖn .2012 N¨m . tiªu chuÈn ®¸nh gi¸.Gäi 1 häc sinh kÓ mÉu .häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 . æn ®Þnh .Häc sinh kÓ theo cÆp.B¶ng líp ghi ®Ò bµi . biÓu d¬ng häc . .2 em kÓ chuyÖn Bµn ch©n k× diÖu .Líp nhËn xÐt .Líp ®äc thÇm. noi theo ________________________________________________ _____ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Líp b×nh chän ngêi kÓ hay vµ 4 . KiÓm tra bµi cò .B¶ng phô chÐp gîi ý. .H¸t 2 .Nªu tÊm g¬ng vÒ nh÷ng con ngêi cã ý chÝ. dÆn dß nªu ý nghÜa ®óng. sinh kÓ hay nªu ý nghÜa chuyÖn .1 em ®äc tªu chuÈn ®¸nh gi¸ b)Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao 1 em kh¸ kÓ ( giíi thªÞu tªn ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn chuyÖn.Mçi tæ cö 1-2 em thi kÓ tríc líp.1 em ®äc ®Ò bµi .LÇn lît nªu tªn chuyÖn ®· chän vµ nh©n vËt .Em chän kÓ chuyÖn g× ? . C.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . C¸c ho¹t ®éng d¹y.Líp theo dâi s¸ch .Líp ®äc gîi ý 3 . .2012 43 N¨m häc: .Thi kÓ chuyÖn.GV nhËn xÐt. D¹y bµi míi ë NguyÔn Ngäc KÝ ? 1. tªn nh©n vËt vµ kÓ ) . . LuyÖnHs kÓ chuyÖn .4 em nèi tiÕp ®äc 4 gîi ý ChuyÖn ®ã cã nh©n vËt nµo ? . truyÖn ®äc líp 4.1 sè chuyÖn viÕt vÒ ngêi cã nghÞ lùc.GV treo b¶ng phô .Häc sinh thùc hµnh kÓ .nghÞ lùc ®Ó em .Gäi häc sinh kÓ tríc líp .

vËn dông gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. 38? Víi x = 38 th× 25 x 38 = 950. 70. A. Bµi 2 trang 70 C¶ líp lµm vë – 1em lªn ch÷a bµi .GV chÊm bµi .§å dïng d¹y häc: .c¶ líp lµm vµo vë §Æt tÝnh råi tÝnh? 98 x 32 = 3136 245 x 37 =9065 245 x 46 =11270. C.GV chÊm bµi .Cñng cè cho HS biÕt c¸ch nh©n víi sè cã hai ch÷ sè. B.æn ®Þnh: 2. 70. Cñng cè: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . Bµi 3: 1 em lªn b¶ng gi¶i: . Cöa hµng thu ®îc sè tiÒn : 70800 + 86800 = 157600 (®ång) §¸p sè:157600 ®ång D.2012 44 N¨m häc: . 17. Bµi míi: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë Bµi 1: bµi tËp to¸n trang 69.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy khi nh©n víi sè cã hai ch÷ sè.nhËn xÐt. .2012 N¨m Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n LuyÖn nh©n víi sè cã hai ch÷ sè. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 x X Víi x = 17 th× 25 x 17 = 425.2em lªn b¶ng .Môc tiªu: . víi X b»ng 15.Vë bµi tËp to¸n 4 trang 69.§äc ®Ò –tãm t¾t ®Ò? Sè tiÒn b¸n g¹o tÎ: .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. .Muèn t×m sè tiÒn sau khi b¸n sè Sè tiÒn b¸n g¹onÕp: g¹o trªn ta lµm nh thÕ nµo? 6200 x 14 = 86800 (®ång) .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? 15000 x 96 = 1440000(®ång).Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? 38 x 16 = 708000(®ång). . Bµi 2: C¶ líp lµm vµo vë – 2em lªn b¶ng ch÷a bµi.§äc ®Ò –tãm t¾t ®Ò? R¹p thu vÒ sè tiÒn: .nhËn xÐt. .

? . . 3. .NhËn xÐt vµ kÕt luËn .Vë bµi tËp TV4. . Cñng cè.2em ®äc.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh .3 trong vë bµi tËp.LuyÖn c¸ch thÓ hiÖn møc ®é cña ®Æc ®iÓm.LÇn lît ®äc bµi lµm tríc líp.Cho HS tù lµm bµi tËp . C¸c ho¹t ®éng d¹y.DÆn HS xem l¹i bµi.Vµi HS nh¾c l¹i . C.2012 45 N¨m häc: . tÝnh c¸ch.2.Gäi HS lªn ch÷a bµi . KiÓm tra bµi cò B.Lµm l¹i bµi tËp 1.Nghe giíi thiÖu. D¹y bµi míi 1.2012 N¨m 2.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi 123 x 67 = ? __________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: TÝnh tõ A. Môc ®Ých. líp ®äc thÇm . __________________________________________ Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .H¸t A.2 em ®äc . më s¸ch 2.GV theo dâi vµ gióp ®ì HS .GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí1: TÝnh tõ lµ g× ? .häc .GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí 2: TÝnh tõ ®i kÌm tõ chØ møc ®é.Yªu cÇu häc sinh më vë bµi tËp . Híng dÉn luyÖn tÝnh tõ + Híng dÉn «n lÝ thuyÕt .Tõ ®iÓn TV . Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§-YC .GV nhËn xÐt tiÕt häc. yªu cÇu: . §å dïng d¹y.BiÕt dïng tÝnh tõ ®Ó biÓu thÞ møc ®é ®ã B.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .NhËn xÐt vµ kÕt luËn + Híng ®Én luyÖn tËp . dÆn dß .

.VBT .2012 46 N¨m häc: . -Kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc trong ngµy.Em h·y viÕt më bµi theo kiÓu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho truyÖn Bµn ch©n kú diÖu. . Môc tiªu: . vu«ng cã c¹nh dµi 16cm .3 HS lµm b¶ng . Nªu c¸ch ®Æt . . II. * TËp lµm v¨n.Gäi 3 hs lµm b¶ng .ThÕ nµo lµ më bµi trùc tiÕp . .VN : «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.nhËn xÐt. * LuyÖn tËp: . æn ®Þnh 2. Bµi míi. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña khu . .Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh.1 HS lµm b¶ng líp lµm vë.HS viÕt bµi . Cñng cè – DÆn dß : .GV ®äc bµi tham kh¶o .GD hs häc tèt c¸c m«n häc.NhËn xÐt . vËn dông kiÕn thøc lµm c¸c bµi tËp vÒ nh©n víi sè cã hai ch÷ sè.GV gióp HS «n l¹i tËp lµm v¨n KÓ chuyÖn. . nh¸p.Ch÷a chung. .HS ®äc bµi viÕt cña m×nh . . nªu c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch Bµi 2 : Mét khu ®Êt h×nh h×nh vu«ng .ThÕ nµo lµ kÕt bµi më réng .¤n l¹i kiÕn thøc ®· häc. 3 . . më bµi gi¸n tiÕp ? .NhËn xÐt . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . Líp lµm . tÝnh.Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi . .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .SGK III. 45 x 25 89 x 16 78 x 32 .2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy I. Líp nh¸p. ch÷a bµi chung.Hs tr¶ lêi vµ kh«ng më réng ? . ®Êt ®ã. §å dïng d¹y häc: .NhËn xÐt giê. .

2 em lªn b¶ng tÝnh .Cñng cè cho HS: .T×m x? . .Môc tiªu: .BiÕt c¸ch vµ cã kÜ n¨ng nh©n nhÈm sè cã hai ch÷ sè víi 11 B.Vë bµi tËp to¸n 4 –B¶ng phô ghi bµi 4 C.§äc ®Ò.TÝnh nhÈm? Bµi 1: .ChÊm bµi.§å dïng d¹y häc: .2012 . Bµi míi: .C¶ líp lµm vë nh¸p: 43 x 11 = 473 86 x 11 = 946 73 x 11 = 803 .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.tãm t¾t ®Ò? x =385 x = 957 .Nªu c¸ch t×m sè bÞ chia? Bµi 2: 2 em lªn b¶ng – c¶ líp lµm vë x : 11 = 35 x : 11 = 87 x = 35 x 11 x = 87 x 11 .2012 N¨m TuÇn 13 Thø ba ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n LuyÖn : Nh©n nhÈm sè cã hai ch÷ sè víi 11 A.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . æn ®Þnh: 2.nhËn xÐt.Bµi to¸n cã thÓ gi¶i b»ng mÊy Bµi 3: c¸ch? 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi: 47 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .

H¸t A. Híng dÉn t×m hiÓu yªu cÇu .§å dïng d¹y.Nghe giíi thiÖu.Hai em lÇn lît kÓ c©u chuyÖn vÒ ngêi cã nghÞ lùc vµ nªu ý nghÜa cña chuyÖn. ®iÖu bé. BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc thµnh 1 c©u chuyÖn.GV treo b¶ng phô cho HS ®äc vµ tr¶ lêi miÖng: Tæng sè hµng cña hai khèi: 14 + 16 = 30 (hµng) C¶ hai khèi cã sè HS: 30 x 11 = 330 (häc sinh Bµi 4: Ph¬ng ¸n ®óng lµ b D. më s¸ch ®Ò bµi Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .C¸c ho¹t ®éng d¹y. BiÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh . Giíi thiÖu bµi: SGV (265) 2. II. yªu cÇu 1.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. 2. D¹y bµi míi .2012 N¨m .2012 48 N¨m häc: .häc B¶ng líp viÕt §Ò bµi III.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . ch©n thùc.DÆn dß :VÒ nhµ «n l¹i bµi ________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn:KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I.HS chän ®îc 1 c©u chuyÖn m×nh ®· chøng kiÕn hoÆc tham gia thÓ hiÖn tinh thÇn kiªn tr× vît khã. KiÓm tra bµi cò .Cñng cè: 36 x 11 = ? . . LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nãi . 78 x 11 = ? 2. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. B.Môc ®Ých. LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nghe: Nghe b¹n kÓ.Lêi kÓ tù nhiªn. cã thÓ kÕt hîp lêi nãi víi cö chØ.Líp nhËn xÐt 1.

GV nh¾c häc sinh lËp dµn ý. trao vÒ c©u chuyÖn quyÕt t©m ®æi ý nghÜa luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp cña anh trai cña truyÖn . nhËn xÐt vÒ néi 4. ý nghÜa . g¹ch ch©n .Thùc hµnh kÓ chuyÖn.biÓu d¬ng nh÷ng .Tù liªn hÖ b¶n th©n em ®· kiªn chuyÖn.Mçi tæ chän cö 2 em thi kÓ tríc líp GV nhËn xÐt.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.3 em nèi tiÕp ®äc gîi ý .Líp nhËn xÐt em kÓ hay .GV më b¶ng líp.HS nªu ý nghÜa chuyÖn . æn ®Þnh: . . tr× vît khã nh thÕ nµo? .2 em ®äc ®Ò bµi. líp ®äc nh÷ng tõ ng÷ quan träng (KÓ thÇm mét c©u chuyÖn em ®îc chøng . 2 em lÇn lît kÓ cho nhau GV hái: C©u chuyÖn em kÓ cã ý nghe nghÜa g×? . t«i… a) Tõng cÆp kÓ chuyÖn .C¶ líp lµm Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Môc tiªu: Gióp HS: ..Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . x.Líp ®äc thÇm gîi ý ng h« phï hîp .2012 N¨m . VÝ dô:T«i kÓ 3. B. Cñng cè.BiÕt c¸ch nh©n víi sè cã bach÷ sè mµ ch÷ sè hµng chôc lµ 0.§å dïng d¹y häc: .T×m nh÷ng tõ ng÷ quan träng kiÕn hoÆc trùc tiÕp tham gia thÓ trong ®Ò hiÖn tinh thÇn vît khã). c¸ch diÔn ®¹t.HS thùc hµnh kÓ chuyÖn theo cÆp.HS liªn hÖ( hä¨c nªu dù kiÕn thùc hiÖn ) ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn: Nh©n víi sè cã ba ch÷ sè A.2012 49 N¨m häc: .Thi kÓ tríc líp .Líp bæ xung.1 em lªn b¶ng tÝnh .HS nèi tiÕp nªu tªn c©u chuyÖn ®Þnh kÓ.B¶ng phô chÐp bµi tËp 2 SGK C. . dÆn dß dung.DÆn häc sinh xem tríc bµi: Bóp bª cña ai ? .

2012 50 N¨m häc: . LuyÖn tËp më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm trªn.GV treo b¶ng phô vµ cho HS ®äc yªu cÇu:ViÕt gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo « trèng? . Bµi míi: . b. yªu cÇu 1. 2.3 em lªn b¶ng Bµi 3: .Cñng cè : 3487 x 456 = ? 2.häc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .3 em nªu l¹i c¸ch nh©n Bµi 1: c¶ líp lµm vë nh¸p .Trong c¸ch tÝnh trªn: + 492 gäi lµ tÝch riªng thø nhÊt + 328 gäi lµ tÝch riªng thø hai(viÕt lïi sang tr¸i mét cét so víi tÝch riªng thø nhÊt v× ®©y lµ 328 chôc) +164 gäi lµ tÝch riªng thø ba(viÕt lïi sang tr¸i mét cét so víi tÝch riªng thø hai v× ®©y lµ 164 tr¨m).§Æt tÝnh råi tÝnh? .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . KiÓm tra: 3.C¶ líp lµm vë – 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi.hiÓu s©u h¬n c¸c tõ ng÷ thuéc chñ ®iÓm II.Môc ®Ých.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng? D.3 em lªn b¶ng Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo nh¸p .GV ghi 258 x 203 = ? -Híng dÉn HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh: GV võa viÕt võa nªu cho HS quan s¸t: .§å ®ïng d¹y.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi vë nh¸p 164 x( 100 + 20 + 3) =164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3 =1640 + 3280 + 492 =20172 .HS quan s¸t c¸ch nh©n: .2012 N¨m 2.2.Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh . DiÖn tÝch h×nh vu«ng: 125 x 125 = 15625 (m2) TiÕng ViÖt LuyÖn: Më réng vèn tõ ý chÝ. LuyÖn cho häc sinh : HÖ thèng ho¸ vµ hiÓu s©u thªm nh÷ng tõ ng÷ ®· häc trong bµi thuéc chñ ®iÓm Cã chÝ th× nªn.NghÞ lùc I.

Gäi HS ®äc c¸c c©u thµnh thÇm ng÷. thµnh c¸c cét DT/ §T/ TT (theo néi dung BT2). löa thö vµng gian nan thö søc.Gäi häc sinh ®äc bµi c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim… .2 em lµm b¶ng líp Danh tõ C«ng viÖc Êy rÊt gian khæ TÝnh tõ Bµi tËp 3 .NhiÒu em lÇn lît ®äc bµi lµm NghÞ lùc mµ em thÝch nhÊt ? .GV nhËn xÐt.Vë bµi tËp TV4.1 em ®äc yªu cÇu. . .1 em lµm l¹i bµi 3 ý b. quyÕt t©m.2012 51 N¨m häc: .Häc sinh lµm bµi ®óng vµo thö th¸ch… vëBT. Bµi tËp 2 .Nghe.NhiÒu em ®äc c©u ®· ®Æt chÝ . Híng dÉn luyÖn tËp Bµi tËp 1 . III. cã .§Æt c©u tôc ng÷ nãi vÒ ý chÝ. Giíi thiÖu bµi : nªu M§. KiÓm tra bµi cò .HS ®äc : Cã chÝ th× nªn. ghi vµo nh¸p .1 em ®äc ghi nhí (bµi tÝnh tõ) .bÒn lßng… b) Khã kh¨n.1 em ®äc yªu cÇu.2012 N¨m B¶ng phô kÎ s½n c¸c cét a.Trao ®æi cÆp. lµm viÖc c¸ HS ®Æt nh©n VD: Gian khæ kh«ng lµm anh nhôt .GV treo b¶ng phô . Cñng cè.gian khæ. gian nan. líp ®äc thÇm . bÒn . më s¸ch 2.§¹i diÖn c¸c cÆp nªu tríc líp a) QuyÕt chÝ.NhiÒu em ®äc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Líp nhËn xÐt .DÆn häc sinh vÒ nhµ xem l¹i bµi. lµm bµi c¸ nh©n 3.c B. líp ®äc .GV gióp häc sinh hiÓu yªu cÇu .HS suy nghÜ.HS ®äc yªu cÇu. D¹y bµi míi 1.GV chèt ý ®óng: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .b (theo néi dung BT1). dÆn dß vµo vëBT.H¸t A.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh .1 em lªn ch÷a bµi gan. tôc ng÷ ®· häc vÒ chñ ®Ò ? .YC . . ph©n tÝch c©u do .

. II. . . 425 g x 145 = ... . líp lµm vë .. 245 x 11 + 11 x 365 78 x75 + 76 x 89 + 75 x 123 2 x 250 x 50 x 8 . 3 HS lµm b¶ng 456 x 102 7892 x 502 sau ®ã tr×nh bµy c¸ch ®Æt 4107 x 208. . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .. 879 g – 478 g = ...2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi trong ngµy I... Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh . Môc tiªu: ... ... nhËn xÐt chung.HS lµm bµi .. .....NhËn xÐt ...HS lµm bµi vµ tr¶ lêi c©u hái. ®· häc.... ...VBT III.Ch÷a chung...( T¬ng tù ®èi víi c¸c phÐp tÝnh cßn l¹i )... Bµi 2 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn ...2012 52 N¨m häc: ...3 HS lµm b¶ng . ... 456 kg + 789 kg =.2HS lµm b¶ng . Bµi 3 : TÝnh. æn ®Þnh 2. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.. tiÖn nhÊt. 45 m x 27 m = ....HS kh¸c nhËn xÐt .. Bµi míi...HS tù hoµn thµnh c¸c bµi tËp * ¤n tËp v¨n kÓ chuyÖn. ch÷a bµi .. .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp luyÖn tËp chung.Giao viÖc : HS lµm c¸c bµi tËp trong VBT . tÝnh.GV ch÷a bµi ... * LuyÖn tËp chung.Ch÷a bµi...¤n l¹i tËp lµm v¨n kÓ chuyÖn.. + Em ®· ¸p dông tÝnh chÊt g× ®Ó biÕn ®æi 245 x 11 + 11 x 365 h·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt nµy.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 ..GV ch÷a chung . §å dïng d¹y häc ..

§å dïng d¹y häc: .TÝnh b»ng hai c¸ch? b¶ng C¸ch 1: VËn dông theo thø tù thùc (25 + 45) :5 = 70 : 5 = 14 hiÖn phÐp tÝnh.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2 em lªn .NhËn xÐt giê . tÝnh chÊt mét hiÖu chia cho mét sè( th«ng qua bµi tËp).Bµi míi: Bµi 1 Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë. TuÇn 14 Thø ba ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _____________________________ To¸n LuyÖn tËp: Chia mét tæng chia cho mét sè A. B.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. æn ®Þnh: 2.2012 N¨m 3 .VN «n l¹i c¸c bµi ®· häc.TËp vËn dông tÝnh chÊt nªu trªn trong thùc hµnh tÝnh.Môc tiªu: Cñng cè cho HS : .Vë bµi tËp to¸n 4 C. . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2012 53 N¨m häc: .KiÓm tra: VBT 3.TÝnh chÊt mét tæng chia cho mét sè. Cñng cè – DÆn dß : .

8) =10 .3 x 2 = 3 x (17 +25 .2012 N¨m C¸ch 2: VËn dông tÝnh chÊt mét tæng chia cho mét sè.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi _________________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: KÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? I.2 em lªn b¶ng Bµi 4: ch÷a . Bµi 2 TÝnh b»ng hai c¸ch? C¸ch nµo nhanh h¬n? 25 : 5 + 45 : 5 = 5 + 9 = 14 -§äc ®Ò. yªu cÇu 1.Tãm t¾t ®Ò? -Bµi to¸n gi¶i b»ng mÊy c¸ch ? c¸ch nµo nhanh h¬n? Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë.Muèn chia mét hiÖu cho mét sè nhãm ta lµm thÕ nµo? Bµi 3: .Môc ®Ých.15) : 5 = 35 : 5 = 7 4 x 12 + 4 x 16 .Cñng cè: (24 + 16) : 8 =? (32 – 12) : 4 =? 2. KÓ c©u chuyÖn b»ng lêi cña bóp bª.1em lªn b¶ng ch÷a bµi 3 x 17 + 3 x 25 .15) : 5 = 50 : 5 -15 : 5 + 16.2) = 3 x 40 = 120 D.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.3 = 7 = 4 x 20 = Bµi 4: 80 C¶ líp lµm vë .2012 . ®iÖu 54 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .C¶ líp lµm vë .2 em lªn b¶ng mçi em gi¶i mét c¸ch: C¶ hai líp cã sè HS : 32 + 28 =60(häc sinh) C¶ hai líp cã sè nhãm: 60 : 4 = 15 (nhãm) Bµi 3 §¸p sè: 15 . LuyÖn kÜ n¨ng nãi: Nghe GV kÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? Nhí c©u chuyÖn nãi ®óng lêi thuyÕt minh cho tranh.TÝnh theo mÉu: (50 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .4 x 8 = 4 x (12 (50 . phèi hîp lêi kÓ víi nÐt mÆt.

GV yªu cÇu häc sinh t×m lêi . Giíi thiÖu bµi: SGV (283) .2 em kÓ chuyÖn b¶ng .häc Tranh minh ho¹ chuyÖn trong SGK 6 b¨ng giÊy ®· viÕt s½n lêi thuyÕt minh. sau ®ã nªu nh©n . nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.GV kÓ lÇn 2: chØ vµo tranh .G¾n lêi thuyÕt minh vµo tranh ghi lêi thuyÕt minh . LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó nghe c« kÓ chuþªn.GV kÓ lÇn 1: kÓ ph©n biÖt lêi vËt lËt ®Ët nh©n vËt .NhiÒu em tËp kÓ Bµi tËp 3: kÓ phÇn kÕt víi t×nh .C¸c ho¹t ®éng d¹y.GV ph¸t b¨ng giÊy cho häc sinh .HS nghe. kÓ tiÕp lêi b¹n.ViÕt lêi thuyÕt minh vµo b¨ng thuyÕt minh ng¾n gän cho mçi giÊy tranh .Nghe .HS ®äc yªu cÇu.HS nghe kÓ.1 em kÓ mÉu ®o¹n ®Çu thuyÕt minh .§äc 6 lêi thuyÕt minh . HS thi kÓ .GV kÓ lÇn 3(ND nh SGV trang 283) . 6 b¨ng giÊy tr¾ng III. BiÕt ph¸t triÓn c©u chuyÖn theo t×nh huèng gi¶ thiÕt.Thi kÓ chuyÖn s¸ng t¹o Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .Gäi häc sinh kÓ chuyÖn .H¸t A. .§å dïng d¹y. II.Häc sinh ®äc yªu cÇu .Híng dÉn häc sinh c¸ch kÓ gÆp nhau. D¹y bµi míi 1.2 häc sinh ®äc 6 lêi . LuyÖn cho HS thùc hiÖn c¸c minh ho¹. KiÓm tra bµi cò .Tõng cÆp tËp kÓ.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . LuyÖn kÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? . HiÓu chuyÖn. më SGK 2. nhí chuyÖn Theo dâi b¹n kÓ.GV g¾n tranh minh ho¹ lªn . B.HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp 2: KÓ chuyÖn b»ng lêi .2 em tù kÓ c©u chuyÖn vÒ ngêi cã tinh thÇn vît khã.HS nghe. xem 6 tranh 3. 2. trao ®æi cÆp t×m lêi yªu cÇu thuyÕt minh cho tõng tranh Bµi tËp 1 .GV nhËn xÐt . nh×n tranh minh ho¹ . tëng tîng kh¶ Bóp bª n¨ng cã thÓ x¶y ra khi hai c« chñ .häc ¤n ®Þnh .Hs suy nghÜ.YcÇu 1. nhÈm theo ®Ó nhí minh ho¹ chuyÖn .2012 N¨m bé.2012 55 N¨m häc: .

C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1.Líp nhËn xÐt.§Æt tÝnh råi tÝnh? 256075 : 5 =51215 369090 : 6 = 61515 498479 : 7 = 71211 Bµi 2: .KÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã mét ch÷ sè. KiÓm tra: VBT 3.C¶ líp chia vµo vë .2012 N¨m huèng míi .VËn dông vµo gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp chia B. .Vë bµi tËp to¸n trang 78 . ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn tËp : Chia cho sè cã mét ch÷ sè A.tãm t¾t ®Ò 56 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .GV nªu t×nh huèng: C« chñ cò .H·y biÕt yªu quý ®å ch¬i v× gÆp Bóp bª trªn tay c« chñ míi. ®å ch¬i còng lµ b¹n tèt.C©u chuyÖn muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×? .3em lªn b¶ng ch÷a bµi. dÆn häc sinh tiÕp tôc kÓ chuyÖn vµ chuÈn bÞ tiÕt sau.Bµi míi: Bµi 1: Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n trang 78 . Bµi 2: N¨m häc: . æn ®Þnh: 2.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Môc tiªu: Cñng cè HS : .Thíc mÐt C.GV nhËn xÐt tiÕt häc.2012 Ho¹t ®éng cña trß Bµi 1: . Cñng cè.§å dïng d¹y häc: . dÆn dß . .GV nhËn xÐt 4.§äc ®Ò .Gäi häc sinh kÓ phÇn kÕt tù s¸ng t¹o .

DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi __________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn tËp vÒ c©u hái I.häc B¶ng phô ghi lêi gi¶i bµi tËp 1.NhËn biÕt c©u hái nhê dÊu hiÖu nµo? vÝ dô.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.H¸t A. Bíc ®Çu nhËn biÕt mét d¹ng c©u cã tõ nghi vÊn nhng kh«ng dïng ®Ó hái.C©u hái dïng ®Ó lµm g× ? cho .Môc ®Ých. 57 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 . Vë bµi tËp TV 4.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Muèn biÕt sè thãc trong kho cßn l¹i bao nhiªu ta ph¶i tÝnh ®îc g×? C¶ líp lµm vë .1 em ch÷a bµi §· lÊy sè thãc lµ: 305080 : 8 = 38135 (kg) Trong kho cßn l¹i sè thãc lµ : 305080 – 38135 = .Cñng cè: 408 09 : 5 = ? 301849 : 7 = ? 2. LuyÖn tËp nhËn biÕt mét sè tõ nghi vÊn vµ ®Æt c©u víi c¸c tõ nghi vÊn ®ã. y x 5 =106570 y = 106570 : 5 y = 21314 b. III. II.Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? . B¶ng líp ghi c©u hái bµi 3.2012 .C¸c ho¹t ®éng d¹y. 2. 450906 : y = 6 y =450906 : 6 y =75151 D. KiÓm tra bµi cò . yªu cÇu 1.§å dïng d¹y.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh .Bµi 3: T×m y: 266945 (kg) Nªu c¸ch t×m thõa sè? sè chia ch§¸p a biÕt? sè:266945 (kg) -GV chÊm bµi nhËn xÐt: Bµi 3: C¶ líp lµm vë .2012 N¨m .2 häc sinh tr¶ lêi c©u hái vµ vÝ dô nªu vÝ dô .2em lªn b¶ng a.

Häc sinh ®äc bµi 4 Bµi tËp 4 .Thu phiÕu.3 em viÕt 3 c©u lªn b¶ng .2012 58 N¨m häc: . më SGK 1.YC cña bµi. Giíi thiÖu bµi: Nªu M§.b.Treo b¶ng phô a)H¨ng h¸i vµ khoÎ nhÊt lµ ai? b) BÕn c¶ng nh thÕ nµo? . chèt c©u ®óng.GV yªu cÇu HS trao ®æi cÆp.Häc sinh lµm bµi ®óng vµo vë hái. D¹y bµi míi . dÆn dß:VN viÕt l¹i c¸c c©u hái. .2012 N¨m B. ______________________________________ Tù häc Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . .Líp nhËn xÐt .e kh«ng ph¶i lµ c©u hái.HS ®äc bµi 2.Thùc hiÖn . trong c©u hái Bµi tËp 3 .d lµ c©u .ThÕ nµo lµ c©u hái? .GV më b¶ng líp s½n . Cñng cè.HS ®äc c©u hái. ch÷a bµi .Líp ph©n tÝch.Häc sinh ®äc yªu cÇu Bµi tËp 5 .Lµm bµi c¸ nh©n vµo phiÕu bµi .GV ph¸t phiÕu bµi tËp cho häc tËp sinh . Híng dÉn luyÖn tËp cÆp.Ghi bµi ®óng vµo vë BT ph¶i – kh«ng? b) ph¶i kh«ng? c) µ? . ghi vµo nh¸p .GV chèt ý ®óng:a. 3. lÇn lît nhiÒu em ®©u? ®äc c©u ®· viÕt. lµm bµi c¸ nh©n c) Bän trÎ xãm hay th¶ diÒu ë vµo vë bµi tËp. Bµi tËp 2 .Gäi häc sinh lµm bµi . nhËn xÐt VD: Cã ph¶i håi nhá ch÷ Cao B¸ Qu¸t rÊt xÊu kh«ng? .1 em nªu ghi nhí .2 em ®äc b¶ng phô lµm bµi .HS ®äc bµi 3.Häc sinh t×m.GV ghi nhanh 1 sè c©u lªn b¶ng.HS ®äc 3 c©u hái ®· chÐp . . nªu ý Bµi tËp 1 kiÕn. ph©n tÝch.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Nghe.t×m tõ nghi vÊn Ai ®äc hay nhÊt líp?….GV chèt lêi gi¶i ®óng: a)cã .c. lµm bµi vµo nh¸p. trao ®æi 2. BT.2 em nªu tõ nghi vÊn ®· t×m .T×m trong 5 c©u nh÷ng c©u theo yªu cÇu kh«ng ph¶i lµ c©u hái? .Lµm bµi ®óng vµo vë bµi tËp . . .

59 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 . . 2. líp lµm vë. KiÓm tra.HS lµm vë .NhËn xÐt . Hái mçi .æn ®Þnh . rÌn kü n¨ng lµm bµi tËp . Bµi 2 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn .Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm : Khi thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc nµy em lµm nh thÕ nµo ? . thøcsau: . tiÖn nhÊt.HS ®äc ®Ò bµi. .Kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc .KÐt hîp trong giê.2012 N¨m Hoµn thµnh c¸c bµi häc trong ngµy I.NhËn xÐt .H¸t. -VBT -SGH III.Nªu tÝnh chÊt chia mét tÝch cho mét sè. . Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu . . mçi b¹n mua 3 . Bµi 3 : Cã 9 b¹n HS cïng ®i mua giÊy mµu . H·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt ®ã.HS tãm t¾t. tËp giÊy mµu cïng lo¹i vµ tÊt c¶ .2012 . 3. .HS lµm vë .3 HS lµm b¶ng.Ch÷a bµi. §å dïng d¹y häc. . .GV ch÷a chung . .GD HS ý thøc häc tËp tèt. ph¶i tr¶ 27000 ®ång . x5x3) 630 : ( 6 x 7 x3 ). ch÷a bµi. 1 HS lµm b¶ng. ( 76 : 7 ) x 4 ( 372 x 15 ) x 9 -2 HS võa lªn b¶ng lÇn lît tr¶ ( 56 x 23 x 4 ) : 7 lêi c©u hái. Môc tiªu: . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. a ) 112 : ( 7 x 4 ) 945 : ( 7 . II. Bµi míi. tËp giÊy mµu gi¸ bao nhiªu tiÒn ? .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . GV hái : Em ®· ¸p dông tÝnh chÊt g× ®Ó thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc b»ng hai c¸ch .3 HS lµm b¶ng . Líp lµm vë. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.HS tù häc vµ hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy.

b¶ng. B.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . æn ®Þnh: 2. . 4. A.Cñng cè cho Hs biÕt thùc hiÖn phÐp chia hai sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0. 2 Hs lªn BT To¸n (Trang 82). ________________________________________________________________ TuÇn 15 Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng ____________________________ TiÕng Anh GV bé m«n so¹n gi¶ng _______________________________________________ To¸n LuyÖn tËp: Chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0.NhËn xÐt giê .2012 N¨m .Cho Hs lµm c¸c bµi trong Vë .TÝnh? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . Bµi míi: Bµi 1: .Ch÷a chung. Cñng cè – DÆn dß . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. .VN xem l¹i bµi tËp.GV yªu cÇu tãm t¾t : + BT cho biÕt g× ? + BT hái g× ? .Bµi 1: C¶ líp lµm vë.2012 60 N¨m häc: . Môc tiªu: .VBT C.KiÓm tra: VBT 3. §å dïng d¹y häc: .

Tæng sè xe lµ: 13 + 17 = 30 (xe) Trung b×nh mçi xe chë sè kg hµng lµ: (46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg) §¸p sè: 3940 kg .000 : 500 = ? 2.Gi¶i to¸n: Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×? Bµi 3: .Bµi 3: C¶ líp lµm vë. DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi. __________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: CÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt I.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .000 : (100*6) = 72.000 : 100 :6 = 720 : 6 = 120 .TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã dÊu ngoÆc ®¬n? 72. yªu cÇu Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .2012 N¨m Bµi 2: .Môc ®Ých.000 : 600 = 72.000 : 200 = 415 D.Bµi 2: C¶ líp lµm vë. Cñng cè: 70. 1 Hs lªn b¶ng ch÷a.2012 61 N¨m häc: . C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. 1 Hs lªn b¶ng ch÷a (45876 + 37124) : 200 = 83.

©m thanh trèng . Híng dÉn luyÖn .häc sinh ®äc phÇn th©n bµi t¶ lng. LuyÖn c¸ch vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó viÕt më bµi. 3.T¶ h×nh d¸ng(c¸c bé phËn tõ tr×nh tù nµo? lín ®Õn nhá). më s¸ch yªu cÇu 2.PhÇn më bµi nªu ®iÒu g×? miªu t¶) . kÕt bµi cho mét bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.Gäi 2 em ®äc bµi C¸i cèi t©n . .PhÇn th©n bµi t¶ c¸i cèi theo . b¶ng phô chÐp ghi nhí. hai ®Çu trèng.2 em ®äc bµi . PhÇn ghi nhí . Vë BT TiÕng ViÖt 4.Sau ®ã nªu c«ng dông cña c¸i Bµi 2 cèi.T×m c¸c h×nh ¶nh nh©n ho¸? .Nªu kÕt thóc bµi( t×nh c¶m . III. LuyÖn cho häc sinh n¾m ®îc cÊu t¹o cña bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi1 Bµi tËp 1 . II.C¸i tai…nghe ngãng. .1 em lµm l¹i bµi tËp 2 B. c¸c kiÓu më bµi. 2.§å dïng d¹y.tr×nh tù miªu t¶ trong phÇn th©n bµi.TiÕn trèng Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .….2012 62 N¨m häc: .2012 N¨m 1.H¸t A.C¸i cèi xay g¹o lµm b»ng tre .PhÇn kÕt bµi nãi lªn ®iÒu g×? .2 em nèi tiÕp ®äc bµi tËp trèng ®îc miªu t¶: m×nh.1 em ®äc chó gi¶i .1 em nªu thÕ nµo lµ miªu t¶? .3 em ®äc ghi nhí trèng C©u b) Tªn c¸c bé phËn cña .häc Tranh minh ho¹ c¸i cèi xay trong bµi. Giíi thiÖu bµi: nªu môc ®Ých.Gäi häc sinh ®äc bµi .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .GV gi¶i nghÜa tõ: ¸o cèi . ngang . D¹y bµi míi 1.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh .Nghe giíi thiÖu.…cÊt tiÕng 4. tr¶ lêi c©u .Giíi thiÖu c¸i cèi( ®å vËt ®îc . .C¶ líp ®äc thÇm. PhÇn luyÖn tËp nãi .NhËn xÐt vÒ më bµi vµ kÕt th©n thiÕt…) bµi? . kÕt bµi.Anh chµng…b¶o vÖ.Gièng v¨n kÓ chuyÖn . c¸i trèng C©u c)Tõ ng÷ t¶ h×nh d¸ng.Bµi v¨n t¶ c¸i g×? .Gv treo b¶ng phô hái C©u a) C©u v¨n t¶ bao qu¸t c¸i . KiÓm tra bµi cò .Trßn nh c¸i chum.

Bµi 2: C¶ líp lµm vë.Cho Hs gi¶i bµi tËp trong vë BT .Nªu cÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.Gäi 1 em ghi b¶ng. §å dïng d¹y häc: VBT C. .NhiÒu em ®äc bµi xÐt .. c¾c . . KiÓm tra: VBT 2. dÆn dß ch÷a bµi . Líp 5. Cñng cè.§Æt tÝnh råi tÝnh? 4725 : 15 = 315 8058: 34 = 237 5672 : 42 = 135 (d 2) 450 : 27 = 16 (d 18) Bµi 2 .2012 63 N¨m häc: . bèn ch÷ sè cho sè cã hai ch÷ sè. Môc tiªu: . .2 Hs lªn b¶ng. æn ®Þnh: 2.tïng… c¸ch hiÓu yªu cÇu cña bµi .2 em nªu. B. 1 Hs lªn g×? Hái g×? b¶ng ch÷a.Gäi häc sinh tr×nh bµy .Cñng cè cho Hs biÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã ba.. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . Bµi míi: Bµi 1 . ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn tËp: Chia cho sè cã hai ch÷ sè (TiÕp theo) A.2012 N¨m C©u d) GV híng dÉn häc sinh åm åm…Tïng….Gi¶i to¸n: Bµi to¸n cho biÕt .Ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh .1 em chÐp bµi lªn b¶ng. .Häc sinh lµm bµi vµo phiÕu .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .VN hoµn chØnh bµi vµo vë. GV nhËn . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Bµi 1: C¶ líp lµm vë.

trß ch¬i cña trÎ em hoÆc nh÷ng con vËt gÇn gòi víi trÎ em. LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nãi : BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. yªu cÇu 1.2012 N¨m Bµi 3 -§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: Ta cã phÐp tÝnh: 2000 : 30 = 66 (d 20) VËy 2000 gãi kÑo xÕp vµo nhiÒu nhÊt 66 hép vµ thõa 20 gãi.§å dïng d¹y. II. ®· ®äc I. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. . ý nghÜa chuyÖn .Bµi 3: C¶ líp lµm vë.Môc ®Ých.C¸c ho¹t ®éng d¹y.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 2 Hs lªn b¶ng ch÷a 1898 : 73 = 26 7382 : 87 = 84 (d 74) D.häc Su tÇm truyÖn viÕt vÒ ®å ch¬i. trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung. ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn kÓ chuyÖn ®· nghe. DÆn dß : VN xem l¹i c¸c bµi tËp. §¸p sè: 66 hép thõa 20 gãi kÑo. trß ch¬i trÎ em B¶ng líp viÕt s½n ®Ò bµi III.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . LuyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó nghe b¹n kÓ.2012 64 Ho¹t ®éng cña trß N¨m häc: . 2. ®· ®äc vÒ ®å ch¬i. HiÓu chuyÖn. Cñng cè: TÝnh : 6543 : 79 = ? 2 .

D¹y bµi míi 1.KÓ theo cÆp .Nªu tªn 1 sè truyÖn .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Nghe.2 em nèi tiÕp kÓ chuyÖn Bóp bª cña ai? theo tranh minh ho¹.TruyÖn kÓ cã nh©n vËt.2012 N¨m ¤n ®Þnh A. . quan s¸t tranh .Gäi häc sinh ®äc ®Ò bµi . LuyÖn kÓ chuyÖn a) HD hiÓu yªu cÇu bµi tËp .3 em thi kÓ tríc líp . Chó lÝnh ch× dòng c¶m Vâ sÜ Bä Ngùa .2012 65 N¨m häc: .häc sinh t×m tõ ng÷ quan träng .GV nh¾c häc sinh kÓ chuyÖn .1 em ®äc.Thi kÓ tríc líp . Giíi thiÖu bµi:nªu môc ®Ých. g¹ch díi tõ ng÷ quan träng( KÓ chuyÖn.TruyÖn nµo cã nh©n vËt lµ ®å ch¬i? .HS nªu nhËn xÐt . ®å ch¬i.Trong chuyÖn c¸c b¹n võa kÓ em thÝch nh©n vËt nµo nhÊt. Cñng cè.TruyÖn nµo cã nh©n vËt lµ con vËt gÇn gòi trÎ em? .GV më b¶ng líp.1 em kÓ chuyÖn b»ng lêi cña Bóp bª.KÓ tªn c¸c truyÖn kh¸c mµ em ®· häc hoÆc ®· ®äc? .Nh©n vËt trong c©u chuyÖn lµ .Nªu ý nghÜa . v× sao? . dÆn dß . ®a ra c¸c truyÖn ®· chuÈn bÞ . Voi nhµ.DÕ MÌn…Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng. KiÓm tra bµi cò B.HS nªu tªn nh©n vËt g×? . cÊu theo ®óng tr×nh tù. Chó sÎ… . . cÊu tróc hîp tróc theo 3 phÇn lÝ( cã thÓ kÓ theo ®o¹n ) .Thùc hµnh kÓ .VN xem tríc bµi KC tuÇn 16.con vËt gÇn gòi) . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh 2.Chó MÌo ®i hia… b) Häc sinh thùc hµnh luyÖn kÓ .C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? 3.H¸t .2 häc sinh ®äc ®Ò bµi . yªu cÇu .Chó §Êt Nung.

. ..GV yªu cÇu HS viÕt ®o¹n : Ban ®ªm .HS luyÖn viÕt tõ khã.Thu bµi . . ch÷a bµi.. . .VBT III. nçi kh¸t khao cña t«i..GV ®äc l¹i ®o¹n viÕt . 3. Môc tiªu : .HD HS viÕt ®óng nh÷ng tõ khã .. §å dïng d¹y häc . .2012 66 N¨m häc: ..HS rÌn kü n¨ng viÕt ch÷ ®óng . Bµi míi..GD HS ý thøc tù häc bµi vµ «n l¹i kiÕn thøc . Cñng cè – DÆn dß . 2.. NhËn xÐt. .. .HS lµm VBT..HS ®äc ®o¹n cÇn viÕt.HS so¸t lçi .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 N¨m Tù häc Hoµn thµnh c¸c bµi ®· häc trong ngµy I. II. . . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . ®Ñp. æn ®Þnh . dÔ lÉn.VN xem l¹i c¸c bµi ®· häc. ( 2 – 3 HS ). chÊm ch÷a .¤n l¹i c¸c bµi ®· häc .. . . .HS luyÖn viÕt . * LuyÖn tõ vµ c©u : Gi÷ phÐp lÞch sù khi ®Æt c©u hái.NhËn xÐt giê . * LuyÖn viÕt bµi : C¸nh diÒu tuæi th¬.. .Ch÷a lÇn lît c¸c bµi trong VBT. Ho¹t ®éng cña trß . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. GV giao viÖc : HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong VBT .NhËn xÐt . .

Môc tiªu: Cñng cè cho HS: .3 em N¨m häc: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .BiÕt thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã hai ch÷ sè trong trêng hîp cã ch÷ sè 0 ë th¬ng B.Bµi míi: .2012 N¨m TuÇn 16 Thø ba ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng Anh Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng ______________________________ TiÕng Anh Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng ______________________________________ To¸n LuyÖn: Th¬ng cã ch÷ sè 0 A. æn ®Þnh: 2.2012 67 Ho¹t ®éng cña trß Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë.Cho HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n trang 88 Bµi 1 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . KiÓn tra:VBT 3.§å dïng d¹y häc: VBT C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1.

Miªu t¶ ®å vËt I.c¶ líp ®æi vë kiÓm tra Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn: Quan s¸t.2012 . 68 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .1 em lªn b¶ng Mét bót bi gi¸ tiÒn: 78000 : 52 =1500(®ång) NÕu mçi bót gi¶m 300 ®ång th× mçi bót cã sè tiÒn lµ: 1500.Gi¶i to¸n: §äc ®Ò.§Æt tÝnh råi tÝnh? 5974 :58 =? (103) 31902 : 78 =? (409) 28350 : 47 = ? (603d 9) Bµi 2 . b»ng nhiÒu c¸ch.Môc ®Ých.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. HS biÕt quan s¸t ®å vËt theo 1 tr×nh tù hîp lÝ. yªu cÇu 1. ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng ph©n biÖt víi ®å vËt kh¸c.tãm t¾t ®Ò? Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n? GV chÊm bµi nhËn xÐt: lªn b¶ng.300 =1200(®ång) 78000 ®ång sÏ mua ®îc sè bót lµ: 78000 : 1200 = 65(c¸i bót) §¸p sè: 65(c¸i bót) D.Cñng cè: 25200 : 72 =? ( 350) 4066 : 38 =? (107) 2.2012 N¨m .

Më bµi: Giíi thiÖu ®å ch¬i .H¸t .Híng dÉn luyÖn quan s¸t Bµi tËp 1 . B. b«ng .GV nªu c¸c tiªu chÝ ®Ó b×nh cÇu vµ c¸c gîi ý.PhÇn luyÖn tËp miªu t¶ .2012 N¨m 2.2 em ®äc ghi nhí .GV nªu yªu cÇu .HS ®a ra c¸c ®å ch¬i ®· cña HS chuÈn bÞ 2. Bµi tËp 2 . líp ®äc yªu chän cÇu vµ viÕt kÕt qu¶ quan s¸t vµo nh¸p. biÕt lËp dµn ý ®Ó t¶ 1 ®å ch¬i II.NhiÒu em ®äc ghi chÐp cña . quan s¸t b»ng nhiÒu gi¸c quan. LuyÖn cho HS kÜ n¨ng dùa theo kÕt qu¶ quan s¸t.C¸c ho¹t ®éng d¹y.GV nªu c©u hái: Khi quan s¸t m×nh ®å vËt cÇn chó ý g× ? .3 em nèi tiÕp nhau ®äc yªu .Tranh minh ho¹ ®å ch¬i trong SGK.GV nªu vÝ dô: Quan s¸t gÊu ®Ó ph©n biÖt.GV gîi ý . Vë bµi tËp TV 4 III.D¹y bµi míi 1.GV nhËn xÐt VÝ dô vÒ dµn ý: .Líp ®äc thuéc ghi nhí 3. B¶ng phô viÕt s½n dµn ý.häc Ho¹t ®éng cña thÇy æn ®Þnh A.Giíi thiÖu bµi: Trong tiÕt häc h«m nay c¸c em sÏ häc c¸ch quan s¸t 1 ®å ch¬i.1 em ®äc dµn ý bµi v¨n t¶ chiÕc ¸o .HS ®äc yªu cÇu + Quan s¸t theo tr×nh tù tõ bao qu¸t ®Õn bé phËn.GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ .häc .Nªu miÖng bµi lµm Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña trß .HS lµm bµi vµo nh¸p gÊu b«ng .§å dïng d¹y.1 em ®äc bµi v¨n t¶ chiÕc ¸o.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . .2012 69 N¨m häc: . + T×m ra ®Æc ®iÓm riªng .

cæ. nhí . mòi.KiÓm tra: T×m TBC cña: .Cho HS tù gi¶i c¸c bµi tËp GV ghi trªn b¶ng phô . dÆn dß .T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã. Cñng cè.KÕt bµi: Em rÊt yªu gÊu b«ng.Bµi míi: .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .2012 N¨m .2 em nªu: 8.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. mµu m¾t.B¶ng phô chÐp bµi to¸n C.§å dïng d¹y häc: .§äc bµi tríc líp tay… .Lµm bµi ®óng vµo vë bµi tËp l«ng.1 em lªn b¶ng §äc ®Ò. bé . em gi÷ nã cÈn thËn. ®«i .10 3. s¹ch sÏ 5. .GV yªu cÇu 1 em ®äc l¹i ghi HS ®äc.Th©n bµi: H×nh d¸ng.DÆn HS chän 1 trß ch¬i ë quª em.RÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n B.tãm t¾t ®Ò? Tãm t¾t: Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . æn ®Þnh: 2.Gi¶i to¸n: Bµi 1:C¶ líp tãm t¾t vµ lµm vµo Bµi 1: vë.2012 70 N¨m häc: . t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã A.12. . ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n LuyÖn : Gi¶i bµi to¸n vÒ t×m sè trung b×nh céng.Môc tiªu: Gióp HS cñng cè vÒ hai bµi to¸n: .T×m sè trung b×nh céng.

36 = 6(tuæi) §¸p sè: MÑ:36 tuæi .Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n? Bµi to¸n cã thÓ gi¶i b»ng mÊy c¸ch? GV chÊm bµi nhËn xÐt: D. tôc ng÷ trong t×nh huèng cô thÓ. .Líp 1A: 33 häc sinh.Líp 1D: 36 häc sinh Trung b×nh mçi líp .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . häc sinh? Bµi gi¶i: Trung b×nh mçi líp cã sè häc sinh lµ: (33 + 35 + 32 + 36) : 3 = 34(häc sinh) §¸p sè: 34(häc sinh) Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë.Cñng cè:Nªu c¸ch t×m sè lín.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi. trÝ tuÖ cña con ngêi.2012 71 N¨m häc: . yªu cÇu 1.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. sù khÐo lÐo.GV ghi tãm t¾t: Tuæi mÑ vµ tuæi con: 42 tuæi MÑ h¬n con :32 tuæi MÑ..Líp 1C: 32 häc sinh . LuyÖn cho HS biÕt 1 sè trß ch¬i rÌn luyÖn søc m¹nh. HiÓu nghÜa vµ biÕt sö dông 1 sè thµnh ng÷.1 em lªn b¶ng C¸ch 1: Tuæi mÑ lµ:(24+30) : 2 = 36 (tuæi) Tuæi con lµ: 42 .tuæi? Con .Trß ch¬i I.Líp 1B: 35 häc sinh . ______________________________________ TiÕng viÖt LuyÖn më réng vèn tõ: §å ch¬i. C¸ch 2: Tuæi con lµ:(42-30): 2 = 6(tuæi) Tuæi mÑ lµ: 6 + 30 = 36 (tuæi ) §¸p sè: Con 6 tuæi. tuæi? -Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 ...2012 N¨m Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? .Môc ®Ých.. sè bÐ trong bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã? 2... 2.con 6 tuæi. mÑ:36 tuæi Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n? GV chÊm bµi nhËn xÐt: Bµi 2: .

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

II- §å dïng d¹y- häc:
- B¶ng phô
- B¶ng líp kÎ s½n bµi tËp 2.
- Vë bµi tËp TV 4
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
¤n ®Þnh
A. KiÓm tra bµi cò

Ho¹t ®éng cña trß
H¸t
1 em ®äc ghi nhí tiÕt tríc.

B. D¹y bµi míi
Nghe giíi thiÖu.
1. Giíi thiÖu bµi: nªu M§- YC
2. HD luyÖn
- LÇn lît cho häc sinh lµm l¹i
c¸c bµi tËp 1, 2, 3 vµo vë bµi
tËp tiÕng ViÖt.
- Ch÷a bµi

Häc sinh më vë bµi tËp TV lµm
c¸c bµi 1, 2, 3. LÇn lît ®äc bµi
lµm.
§äc thµnh ng÷, tôc ng÷ trong
bµi.

3. Cñng cè, dÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn häc sinh häc kÜ bµi.

________________________________________

Tù häc

LuyÖn tËp :Thùc hµnh c¸c phÐp
tÝnh céng, trõ, nh©n, chia ®· häc
A.Môc tiªu: Gióp HS rÌn kü n¨ng:
- Thùc hiÖn phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè cã 4,5
ch÷ sè
- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- RÌn kü n¨ng tÝnh nhanh chÝnh x¸c
B.§å dïng d¹y häc:
PhiÕu häc tËp

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

72

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
1. æn ®Þnh:
2.Bµi míi:
Ph¸t phiÕu häc tËp
Cho hs lµm c¸c bµi tËp sau vµ
ch÷a bµi
- Bµi 1:§Æt tÝnh råi tÝnh
38726 + 40954 = ? (79680)
42863 + 29127 =? (71990)
92714 - 25091 =? (67623)
8300 - 516 =?
(7784)
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
Bµi 2
- Gi¶i to¸n theo tãm t¾t sau:
Ngµy 1b¸n: 2632 kg
Ngµy 2 b¸n Ýt h¬n ngµy 1: 264
kg
C¶ hai ngµy b¸n ...tÊn ®êng?
Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n?
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
Bµi 3
- Gi¶i to¸n: theo tãm t¾t sau?
264 chuyÕn chë: 924 tÊn
1 chuyÕn chë ... t¹ hµng?

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë- 2 em lªn
b¶ng

Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë- 1 em
ch÷a bµi
Ngµy thø hai b¸n ®îc sè ®êng :
2632 -264 = 2368 (kg)
C¶ hai ngµy b¸n ®îc sè tÊn ®êng :
2632 +2368 =5000 (kg)
§æi 5000 kg = 5 tÊn
§¸p sè: 5 tÊn
®êng
Bµi 3: C¶ líp lµm vë - ®æi vë
kiÓm tra
§æi 924 tÊn = 9240
Trung b×nh mçi chuyÕn chë ®îc
sè t¹:
9240 : 264 = 35 (t¹)
§¸p sè : 35

Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×?
Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n?

D.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp:
1.Cñng cè: 4380 :365 =?
2.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

73

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

TuÇn 17
Thø ba ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2008
TiÕng Anh

Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng
___________________________________

TiÕng Anh

Gi¸o viªn bé m«n so¹n gi¶ng
_____________________________________

To¸n

LuyÖn tËp thùc hµnh c¸c phÐp tÝnh
céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè ®· häc
A.Môc tiªu:
Gióp HS rÌn kü n¨ng:

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

74

N¨m häc:

Gi¸o ¸n Líp 4
häc: 2011 - 2012

N¨m

- Thùc hiÖn phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè cã 4,5 ch÷

- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- RÌn kü n¨ng tÝnh nhanh chÝnh x¸c
B.§å dïng d¹y häc:
PhiÕu häc tËp
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
1. æn ®Þnh:
2.Bµi míi:
Ph¸t phiÕu häc tËp
Cho hs lµm c¸c bµi tËp sau vµ
ch÷a bµi
- §Æt tÝnh råi tÝnh?
6195+ 2785 =?
2057
*13=?
47836 +5409 =?
3167
*204=?
5342 -4185 =?
13498 :
32=?
29041 -5987 =?
285120 :216=?
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
- Gi¶i to¸n theo tãm t¾t sau:
Ngµy 1b¸n: 2632 kg
Ngµy 2 b¸n Ýt h¬n ngµy 1: 264
kg
C¶ hai ngµy b¸n ...tÊn ®êng?
Nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n?
GV chÊm bµi nhËn xÐt:
T×m x?
x+ 126 =480 ;
X x 40 =1400 ;

Gi¸o ¸n Líp 4
2011 - 2012

x-209 =435
x :13 = 205

75

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi 1:C¶ líp lµm vµo vë- 4 em lªn
b¶ng

Bµi 2 :C¶ líp lµm vµo vë- 1 em
ch÷a bµi
Ngµy thø hai b¸n ®îc sè ®êng :
2632 -264 = 2368 (kg)
C¶ hai ngµy b¸n ®îc sè tÊn ®êng :
2632 +2368 =5000 (kg)
§æi 5000 kg = 5 tÊn
§¸p sè: 5 tÊn
®êng

Bµi 2: C¶ líp lµm vë -2 em lªn
b¶ng ch÷a
a.
x+ 126 = 480
x = 480 - 126
x = 354
b.
x-209 = 435
x= 435 + 209
x= 644

N¨m häc:

sè trõ.Nghe giíi thiÖu .1-2 em ®äc dµn ý .Chän c¸ch më bµi(trùc tiÕp. D¹y bµi míi 1.C¸c ho¹t ®éng d¹y.2012 N¨m (cßn l¹i lµm t¬ng tù) D. yªu cÇu .§å dïng d¹y.1 em ®äc yªu cÇu .Dµn ý bµi v¨n t¶ ®å ch¬i.häc . häc sinh viÕt ®îc 1 bµi v¨n miªu t¶ ®å ch¬i mµ em thÝch víi ®ñ 3 phÇn: më bµi.1 em lµm mÉu më bµi trùc tiÕp(Trong nh÷ng ®å ch¬i cña m×nh.Líp ®äc thÇm dµn ý bµi v¨n t¶ ®å ch¬i .Cñng cè: .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . KiÓm tra bµi cò B. Giíi thiÖu bµi: Nªu M§. lÔ héi .2012 76 Ho¹t ®éng cña trß . em thÝch nhÊt 1 chó gÊu b«ng).GV gäi häc sinh ®äc dµn ý b)HD x©y dùng kÕt cÊu 3 phÇn cña bµi . .TiÕp tôc rÌn cho häc sinh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n miªu t¶ ®å ch¬i.1 em kh¸ ®äc to dµn ý .Nªu c¸ch t×m sè h¹ng. N¨m häc: .häc Ho¹t ®éng cña thÇy æn ®Þnh A.4 em nèi tiÕp ®äc gîi ý .1 em ®äc bµi giíi thiÖu trß ch¬i.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . sè bÞ trõ. kÕt bµi( Cã thÓ dïng 2 c¸ch më bµi. sè bÞ chia. .DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ___________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn miªu t¶ ®å vËt I. II. gi¸n tiÕp).Dùa vµo dµn ý ®· lËp trong bµi tËp lµm v¨n tuÇn 15. sè chia cha biÕt? 2.Vë bµi tËp TV 4 III.YC 2. thõa sè.H¸t . th©n bµi. Híng dÉn luyÖn a) HD n¾m v÷ng yªu cÇu ®Ò bµi .Môc ®Ých. 2 c¸ch kÕt bµi ®· häc.

.häc sinh lµm bµi vµo vë bµi tËp ( s¸ng t¹o trong bµi lµm) .RÌn kü n¨ng tr×nh bµy lo¹i to¸n cho ®óng B.GV thu bµi.Gäi häc sinh dùa vµo dµn ý ®äc th©n bµi .Líp nhËn xÐt .§å dïng d¹y häc: PhiÕu häc tËp C. Häc sinh viÕt bµi .Nép bµi cho GV. Cñng cè. .NhËn xÐt .Môc tiªu: Gióp HS .Líp nhËn xÐt . nh©n chia. dÆn dß .2 em ®äc .2 em lµm mÉu 2 c¸ch kÕt bµi më réng vµ kh«ng më réng( Em lu«n mong íc cã nhiÒu ®å ch¬i. th©n ®o¹n.2012 Ho¹t ®éng cña trß 77 N¨m häc: . chÊm bµi .GV nh¾c nhë ý thøc lµm bµi 4.NÕu trÎ em kh«ng cã ®å ch¬i sÏ rÊt buån). kÕt ®o¹n) . nghe nhËn xÐt.Chän c¸ch kÕt bµi:më réng.1 em lµm mÉu më bµi gi¸n tiÕp .§äc 1 sè bµi lµm hay cña häc sinh . kh«ng më réng 3.ViÕt tõng ®o¹n th©n bµi( më ®o¹n.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Gäi häc sinh ®äc bµi lµm .Cñng cè vÒ t×m mét thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh céng trõ.2012 N¨m . ________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2009 To¸n LuyÖn t×m mét thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh A.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .3 em lµm mÉu th©n bµi 1.

a.x= 30484 x = 39700 -30484 x = 9216 Bµi 2:C¶ líp lµm vë -2 em lªn b¶ng ch÷a . 39700 . x + 9898 = 100 000 c. æn ®Þnh: 2. x + 9898 = 100 000 x = 100 000 .24138 = 62 975 b.24138 = 62 975 x = 62975 + 24138 x = 87113 b.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.x= 30484 Bµi 1: C¶ líp lµm vë -®æi vë kiÓm tra a.2012 78 N¨m häc: . GV chÊm bµi nhËn xÐt: c.9898 x =90102. 517 x y = 151481 y=151481 :517 y =293 c. 450906 : y = 6 d.Bµi míi: Ph¸t phiÕu häc tËp Cho HS lµm c¸c bµi tËp sau: T×m x? a. x .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .Cñng cè: 2. x . y x 5 =106570 b. 450906 : y = 6 y = 450906 : 6 y = 75151 d. 195906 : y =634 y = 195906 : 634 y = 309 T×m y? a. b. y x 5 =106570 y =106570 : 5 y =21314.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi ______________________________________ TiÕng ViÖt LuyÖn vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× ? Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . 517 x y = 151481 c.2012 N¨m 1. 39700 .195906 : y = 634 D.

3 b¨ng giÊy viÕt 3 c©u ë bµi tËp 1 .Môc ®Ých.HS ®äc yªu cÇu 2 . lµm miÖng .GV chÊm bµi nhËn xÐt: a) §µn cß tr¾ng bay lîn trªn c¸nh ®ång. .GV chèt ý ®óng: C¸c c©u 3.Nghe më s¸ch 2.B¶ng phô kÎ néi dung bµi tËp 3 III.C¸c ho¹t ®éng d¹y.§å dïng d¹y.1 em ®äc yªu cÇu. 1-2 em ®äc . LuyÖn cho HS hiÓu trong c©u kÓ Ai lµm g× ? vÞ ng÷ nªu lªn ho¹t ®éng cña ngêi hay vËt.D¹y bµi míi 1.häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh . Giíi thiÖu bµi: Nªu M§. 2. 7 lµ c©u kÓ Ai lµm g× ? Bµi 2 . 6.4 em ®äc.Nªu ho¹t ®éng cña ngêi vµ vËt . 5.2 em nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n. 2. c) Bé ®éi gióp d©n gÆt lóa.X¸c ®Þnh vÞ ng÷ c¸c c©u trªn .Nªu ý nghÜa cña vÞ ng÷ d) Yªu cÇu 4 .2012 79 .HS ®äc yªu cÇu.T×m c¸c c©u kÓ Ai lµm g× ? thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trong ®o¹n v¨n . 4. 3 . líp ®äc thÇm chän ý ®óng.HS ®äc c¸c c©u võa t×m b)Yªu cÇu 2 .häc . VÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× ? thêng do ®éng tõ vµ côm ®éng tõ ®¶m nhiÖm II.GV më b¶ng líp c)Yªu cÇu 3 . 1 a) Yªu cÇu 1 em ®äc 4 yªu cÇu bµi tËp 1. Bµi 3 Gi¸o ¸n Líp 4 2011 . líp nhÈm thuéc ghi nhí .3 em lµm b¶ng líp x¸c ®Þnh vÞ ng÷ C©u 1: ®ang tiÕn vÒ b·i C©u 2: kÐo vÒ nêm nîp C©u 3: khua chiªng rén rµng.GV nhËn xÐt .PhÇn luyÖn tËp Bµi 1 .2012 N¨m I.Cã 3 c©u: 1.2 em lµm l¹i bµi tËp 3 tiÕt tríc .1 em ch÷a b¶ng (g¹ch díi vÞ ng÷) N¨m häc: .YC .Líp nhËn xÐt B. Híng dÉn luyÖn .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 .GV chèt ý ®óng: b 3. yªu cÇu 1. líp . b) Bµ em kÓ chuyÖn cæ tÝch.H¸t A.KiÓm tra bµi cò .

691: 80 Gi¸o ¸n Líp 4 N¨m häc: 2011 .N¾m ch¾c kiÕn thøc vÒ dÊu hiÖu chia hÕt cho 2.H¸t 2. 9005 . I. 375. æn ®Þnh.Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . häc. KiÓm tra : . 5.HS lµm bµi. Môc tiªu: . gi¶i thÝch v× sao 511: sè ®ã chia hÕt cho 2. 2000.Gi¸o dôc HS ý thøc tù häc kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc. III.Ch÷a bµi ®óng . a) Sè nµo chia hÕt cho 2? b) Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 2? kh«ng chia hÕt cho 2. 8780. a) 328 . 554.HS ®äc yªu cÇu. . Trong c¸c sè 97.VËn dông lµm c¸c bµi tËp liªn quan. 17 652. líp lµm bµi vµo vë . 3330.1 em ®äc ghi nhí _____________________________________ Tù häc ¤n luyÖn : DÊu hiÖu chia hÕt cho 2. .2012 . 5.GV chèt ý ®óng. dÆn dß . lµm nh¸p .HS lµm bµi tËp sau ®ã nªu 9005. kÕt qu¶ . 17. 1 HS ch÷a bµi. §å dïng d¹y häc.SGK Bµi tËp to¸n 4. 499 . . . . II. . Bµi 2: b) 17 .HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· 5.Gäi HS ®äc ghi nhí. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 3330 . 1234.Nªu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2.§äc bµi lµm . 499.2012 N¨m . söa nh÷ng c©u sai cho HS 4. 12 068. 3. . 1605.DÆn viÕt bµi 3 vµo vë bµi tËp .Cñng cè. 17 652 : 1234. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: Bµi 1 : Trong c¸c sè 328. 511.HS ®äc yªu cÇu. .

c) 265 . . 3000 . N¨m häc: . 3000. 721.2012 81 . 2895.HS lµm bµi sau ®ã ®æi vë kiÓm tra nhau. b)358. 721: a) Sè nµo võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5? b) Sè nµo chia hÕt cho 2 nhng kh«ng chia hÕt cho 5 ? c) Sè nµo chia hÕt cho 5 nhng kh«ng chia hÕt cho2? d) Sè nµo kh«ng chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5? 4. 1010 . 2895. 840. Cñng cè – DÆn dß: . Gi¸o ¸n Líp 4 2011 .VN xem l¹i c¸c bµi tËp.LÇn lît nªu c©u tr¶ lêi: a) 840 .Gi¸o ¸n Líp 4 häc: 2011 . 358. 1010. 143.NhËn xÐt giê. .2012 N¨m a) Sè nµo chia hÕt cho 5? b) Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 5? Bµi 3: Trong c¸c sè 265. d) 143 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful