........

PHAp TOA DO V ~ I BAI ToAN NG • • HINH HOC PHANG •
Ha Vii Anh

,

~

Tnrong THPT Chuyen Vinh Phuc
T6m tAt nQi dung
Thong cac ky olimpic, bai toan hlnh hoc c6 di@n luon Ill, mot trong nhUng bai toan hay. Cai hay eiia bai toan khong chi d dO kh6 ciia bai toan, rna con in chtra trong k~t quA ciia bai toan, nhtrng dijc trung, tfnh chAt hlnh hoc diroc khai thac. v~m~t nguyen tAc, bAt ky mOt bill tOM hlnh hoc nao cung c6 th@ giai diroc bang phirong phap toa dO (phuong phap d~ 86). Thy nhien, nhi~u bAi toan hlnh hoc giai . bAng phirong phap tOng hop thong thuC1ng lai di d@n k~t qua mot each kha nhanh chong, va dirong nhien len giM eiing dep hon nhieu. Ciing vij,y, nhieu bai toan hlnh hoc diroc giAi mot each nhanh ch6ng, gon gang, n@u sic dung phtrong phap vecto, C6 th@ n6i rAng, phuong phap toa dO 18.mot phtrong phap van nang, c6 th@ giAi dircc moi bai toan hlnh hoc. Nhung viec giai nhanh hay cham, lai ph" thuQc rit nhieu V80 phtrong phap, ky nang tinh toan cua chung ta, phu thuoc V80 viec chon h~ true toa dQ Inc ban dA,u nhir th~ nao, Cac boo toan diroc trlnh bay trong baa coo nay, d~u dtroc giai bAng phirong phap toan dQ, mac du Cling c6 th@ dtlQc gi8,i bbg phtrong phap khac, Vi~c ti~p can, khai thac bai toan tit nhieu hirdng, nhieu khfa canh se dem lai nhfmg IfJi Ich ldn, Do khuon khO ciia bal vi@t, trong baa coo nay, cluing toi chi d~ c~p d~n viec giru toan hlnh hQC phbg trong he toa dQ Descartes vuong g6c, chii khong neu phirong phap giai bAng hlnh hoc afin, trong h~ toa afin. chung toi Cling chi trmh viec chon true toa dO nhir th~ nao khi ti~p c~ vdi moi bai tom hinh hoc c6 di~n. Vi~c giAi toan hinh hoc bbg cong cu toa dO, khong chi don thudn la tfnh toan tren cac bi@u thirc. Di~u quan trong nhit, cAn phai chon dtrcc mot toa dQ thich hop; ngoai ra, khai thac tOt cac tfnh chAt, d~ trung hlnh hoc ciia bai toan se giup cho qua trlnh toan don gian, hieu qua va nhanh gon hon.

ban

he

do

va

he

36

Phtrong phap toa dQ giai toan htnh hoc phang

?

Khi dirng trirdc mot bai toan hlnh hoc, chung ta thirong xem xet, phan tfch ky cang gia thi~t, k~t luan ciia bai toan, nham muc dich tim toi lbi giai cho bai toan. . N~u cac y~u t6 cho trong bai toan nhu giao di~m, trung di~m, tfnh song song, tinh: vuong g6c ... thl phirong phap toa dt) la mot hra ChQD tfit d~ giai hili toan. Thy nhien, n~u trong bai toan co nhieu hon mot dirong tron, co dirong phan giac hay dien tfch cua hmh, ta cfing co th@ chon mOt he toa dQ thfch hQP d~ giro. VAn d~ d~t ra lit h~ toa de. d6 se duoc chon nhir th~ nao? Chung ta hay cung tim hi~u vAn d~ nay thong qua mot s6 VI du sau. Vi d~ 1. Cho di~m A nam tren dirong tron (0) va goi (~) 18.ti~p tuyen tai A cua dirong tron (0). Xet diem M trong mat phang c6 tfnh ch~t khoang each til M tdi (6.) bang dQ dai ti~p tuyen MT ke tdi dirong tron (T E (0)).
188

1. Tim quy tfch M 2. Chirng minh r~ng dirong tron tam M, ban kinh MT luon ti~p xuc vdi mot dirong tron c6 dinh . ..

LiJi gidi. 1. Chon h~ true toa dQ Axy sao cho A(O; 0), O(R; 0) [va do do dirong th!ng ~ , co phirong trlnh x 0). Khi do, voi moi di~m M(x; y) trong h~ true, ta coM H - d{M; Ay) Ixl va MT2 /\402 OT2 (x - R)2 + y2 'R2. ·

MH

MTLx (x

2

R)2

+ y2

R2Ly2

2Rx.

Suy ra M chay tren parabol P : y2 2Rx. NgllQC l~i, vdi m6i di~m M(frt; Y) E P thi d(M; Ay)

¥i va
Y 2R
2 2

y2 R 2R-

Do do MT d(M; Ay). V~y, quy tich di~m M cAn tlm Iii dirong parabol, c6 dinh tai A, tieu di~m Ill, trung di~m I cua AO
...

I

I

I

I

A

1

o

Hinh 1

2. GQi.£ la dirong chuan cua 'P, khi do l co phirong trtnh x~. . Tit gia thiet, suy ra, v(ji M(xo; Yo), thl MI d(M; £) Xo + ~ , MT + ~. V~y, duong tron tam M, ban kfnh MT luon ti~p xuc voi duong tron duong kfnh AO c6 dinh . Nhiin. xet . •

(i) N~u

gia thi~t ~ ti~p xtic vdi (0) thl quy tfch lit mot parabol, thu duoc parabol d tren b~ng mot phep tinh ti~n theo phirong dirong thing qua 0 vuong g6c vdi tl.

bo

(ii) D~ Y r~ng, dirong tron tam M, ban kinh MT true giao vdi duong tron (0). Do do, phep nghich dao C1]C 0, phuong tich R2 giu bAt bi~n hai dirong tron nay, bien ~
189

thanh dirong tron dtrong kinh AO. Ttl do, do tinh baa giac va tinh d6i hQP cua phep nghich dao, suy ra dirong tron tam. M, ban kfnh MT luon ti~p XUC vdi dtrong tron dirong kinh AO. K~t hQP voi dinh nghia parabol, ta cung diroc quy tich cua M la parabol c6 dinh A, tieu diem 18.trung diem AO
? ?

,

Vi d1' 2. Cho di~m A 11[lTI tren dirong thing b,.. Xet B, C trong mat phang sao cho AB -- b, AC c, (b, c > 0 cho trudc) va dirong th!ng !l la phan giac cua gae' LBAC. GQi M la dinh thli tu cua hlnh blnh hanh dung tren hai canh AB va AG. . Tim quy tfch M. . LiJi gidi.· Trude het, tit gia thi~t ta nhan diroc B, C n~m v~ cimg mot phfa ciia dtrong th~ng qua A, vuong g6c vdi tl. va cac dirong thAng AB, AC d5i ximg nhau qua dirong th!ng tl.. Chon h~ ·tr\1c toa dQ Axy sao cho B(b1; b2)t C Cl; C2) trong d6 ..--....~ 2 b~ + b~ v,ci + 4 c , va b1Cl > 0, b2C2 < o. Khi do, do AM AB+AC nen
~

,-

M(b1 +

+ Neu b1Cl · 0 thl M(O; b2 + C2) E Ay + N~u b1Cl =I 0 thl Kh6ng mAt tfnh k f 0,00.

Cl;

b2 + C2)

tfrnh quat, coi b2

-

kb1, C2

-

Khi do tu gia thi~t suy ra

B

A

Hlnh 2
Tit do, vdi M(x; y) thi x b1 +
Cl,

Y

b2 + C2. Suy ra
Do (I)

.

x y-

b1

+.Cl

x

2

-

b~ + c~ + 2b1Cl

x

2

y2

Vi v~y, M chay tren duong elip co phirong trlnh cho d (*) Vi dy, 3. Cho ba di~m A, B va C thiing hang theo thu tl1, goi tl,. la dtrong th!ng vuong goc voi dirong thAng AC tai B. V{Ji moi di~m S E /)"" goi D Iii giao di~m cua duong thang qua B vuong g6e vdi se vdi dtrong th!ng SA. TIm {D} Lai giai. Chon h~ toa dQ Bxy sao cho A( - a; 0), C(c; .O)(a, c > 0),8(0, s), s =I O. Khi d6

(SA) :

= + ¥_ a s

1, isc».

-= + ¥_
c

sse

1

}>

(BD):

~

~

0

190

Til d6, toa dQ cua D la nghiem cua h~

-:a + II
8

~

s

11.

c

1 0
,

Innh3

Khii s til he, ta thu diroc Hay

x: + ~

x

(X+~)2
a2 2

y2
ac

=1

(*)

2

V~y, khi S chay tren khg,p true tung, thl D chay tren duong hyperbol (*) Nh(i,nzit. DBi vdi cac VI d\11,2 thl chiing ta khong c6 nhieu s11111achon trong viec chon h~ true toa dO. Nhung d6i vdi vi du 3, tAt .nhien true hoanh se van IlL dtrong th!ng AC, nhimg g6c toa dO hoan toan c6 th@ chon 18.mot trong ba di~m A, B hay C hoac mot di~m bAt Icy nan d6 tren duong thang. Viec 111a chon g6c toa d(>tai B khien cho viec tfnh toan c6 ve don giAn hon (vi~t phirong trlnh cac duong thAng, giai h~ tirong giao, ... ) Vi d" 4. (APMO 1998) Cho tam giac ABC vdi dirong cao AD, J la mOt dirong thing di qua D. LAy E~F E s, khac D, sao cho AE ..l BE, AF ..l CF. GQi M, N thea thli tu la trung di@m cua cac doan thing BC~EF. Chung minh rAng AN .L M N Lili gitii.
...

N

..

F
!
I
t

~
I

r
I

Innh4
Chon A lam g6c toa dC),true hoanh chua dl1C1ng thing qua A song song v(Jj 6. Giit sa D(d; a), E(e; a), F(f; a) => N(~; a). . Khi do, dirong thAng AE co phirong trlnh ax ey 0, duong thbg AD c6 phuong trlnh ax dy 0, duong th!ng AF co phirong trlnh ax - fy O. 191

~

minh. Nh~n ~et. Viec chon he toa dQ sao cho B, C tren true hoanh, A, D tren true tung lit hoan toan hQP lYe Thy nhien, cluing ta se g~p kh6 khan khi tim toa dQ E, F . Cting v~y, n~u chon A lam g6c, true hoanh song song vdi Be, thl phirong trlnh cua AE, AF da co th~ tim dtroc ngay, nhimg con kho khan khi xac dinh 8\1 thing hang cua E, D, F. Bdi v~y; viec chon h~ toa dQ nhu trong Ibi giai neu tren lit thfch hop nhAt. " Vi d", 5. Cho tam giac ABC can tai A. x« D tren .canh AB va diem E tren canh Be sao cho hinh chieu cua DE tren Be co d(> dai b~ng B2C. Chirng minh r~ng duong thAng vuong g6c voi D E tai E luon di qua mot di~m c6 dinh. u« giai.

Tit do, do BE j_ EA nen BE co phuong trlnh ex + ay " . e a 0, 2 do CF j_ AF nen CF c6 phirong trlnh fx + ay /2 a . 0, 2 2 do Be .L AD nen Be co phirong trlnh dx + ay -- d a 0 Tit do tim diroc B(d + e· a de) C(d + f· a §..). Suy ra M(d + e-tl· a d(e+:/) ) , · 'a ' 'a 2' 2a .-..iIIIia.:} M 1'1 ,_- ( -d: d(e+f») ==" > M N · AN d · e+[ + a · d(e+f) 0 di~u phai chirng 2a 2. 2a
2 2
& ,

,.

o

II-


III

B

H

E

C

Hlnh 5 '

GQi 0 lit trung di~m Be, chon h~ toa dQ sao cho A(O; a), B( Khi do cac dirong th!ng AB, AC IAn hrot co phirong trlnh
(AB) :

b; 0), C(b; 0) (hlnh 5).

-= +!t -.1 b a
x

(AC) :. b

+ ~=

y

1

GQi H la hlnh chieu ciia D tren Be. Do EH B C nen E E [OC] , H E [OB]. 2 V~y, n~u E(xo; 0),0 < Xo < b thl H(xo b; 0) va do d6 D(xo b; ~O). + GQi ~ lit dirong thbg qua E vuong g6c voi DE. Suy ra Ll nhan DE (b; ~g) lam 2 mot vecto phap tuyen, vi v~y ~ : b x axoY b2xo 0 2 2 Phuong trlnh nay tuong dirong vdj - (b + ay)xo + b x -- 0 Suy ra ~ Iuon di qua diem (0; -- b:) c6 dinh, Vi d1J, 6. (Poland 1992) Thong mat phang cho trudc hai di~m A, B. Xet di~m C thay d6i tren mot mra mat phang be AB. Dung ra ngoai cua tam giac ABC cac hmh
I

192

vuong ACED va BCFG. Chung minh r~ng dirong th!ng DG luon di qua mot di~m c6 dinh khi C thay d6i. LfJi gidi. Chon h~ true toa dQ Axy sao cho A(O; 0), B(b; 0) va C(xo; Yo), vdi Yo > O. Khi d6 D( Yo; xo), G(b+yo; b xo)· V~y DG (b+2yo; b 2xo) va do do dirong thAng DG c6 phirong trlnh
)-

x

+ Yo

Y

Xo

b+ 2yo
hay (b ~ 2x)xo
~

b

2xo

+ (b - 2y)yo + b(x
y
..

y) - 0

o

G'

A

B

x

Hlnh 6 Til d6 duong tha,ng DG luon di qua diem I(~;~)

c6 dinh,

Vi dl' 7. Trong mat phang cho hai di~m A, B. TIm_ quy tfch tAt cho 0 ILMAB LMBAI - 90

ea nhUng

di~m M sao

u« gidi.

D~t LM AB Q, LM BA 0 nen ex + {3 =! 180 N ~u Ct 0° thl {3 90° va M xet a, f3 =! 0°, 90°
,

(3 (0°

< ~,(3 < 90°). Khi

thl
0:

d6, VI 8\1 t6n tai di~m M

A. N~u (3
~

90° va M

B. V~y, chi c§,n

Khong mat tinh tfrnh quat , co the coi AB 2. Chon h~ true toa de? Oxy sao cho A( l;O),B(l;O) Do 10: 131 90° nen Q {3 + 90° hoac a (3 - 90°. Di~u nay tirong dtrong vdi tan a cot f3 hay tfch h~ 86 g6e cua cac dtrong th!ng M A, M B bang 1. V~y, toa dQ cua M 18. nghiem cua he
y

ky
Khu k til he, thu diroc
2 x y2

k(x+l) (x 1)

1

193

y

M

-1

....

A

o
Hlnh 7

B

x

Nhan xet. •

Vij,y, quy tfch M la hyperbol vuong co hai dinh thuc la hai di~m A, B da cho.

·

1. Chung ta hoan toan co the chon he true toa dQ mot each tuy

9

Nhirng viec chon he toa d(j sao cho A, B nhm tren true hanh da giiip ta ti~t kiem thai gian tfnh toan :, giai hili toan di rAt nhieu. Vdi each chon toa dQ nhu va , vay, chiing ta se co ngay h~ 86 g6c cua M A bang tan a va he 85 g6c cua M B bang - tan{3.

kY.

y, g6c d vi
,

trf bat

~

2. D~ tranh viec phai phan chia truong hop a ---0° hay =f 0° (tirong aug (3 - - 90 hay :f 90°), co th~ d~ Y den ILM AB LM BAt gooLI cos LM ABI .._ I sin LABMI, chung ta cling thu dl1QC k~t qua nhir tren,
0

3. Viec coi AB 2 la hoan toan tv nhien, bdi VI n~u AB tam 0, ty 86 ~ ta thu diroc ngay AB 2. ·

a > 0 thl b~g phep vi t\t

Vi d~ 8. (CRUX 2003) 'Thong mat phang cho tam giac ABC c6 hai dinh B, C c6 dinh, con dinh A thay d6i. TIm quy tfch di~m A sao cho tam dirong tron Ole cua tam giac ABC nAm tren Be. Lui gitii. GQi I, J, K theo thu tl1la trung di~m cac canh Be, CA, AB va 0, H, E la tam dirong tron ngoai ti~p, true tam, tam dirong tron Ole cua tam giac ABC. Khi do E 18. tam dirong tron (I J K) va cling 1A trung di~m 0H. Khong mAt tinh tfrnh quat c6 th~ coi Be '_2. Chon h~ true toa dQ /xy, sao cho B( 1; 0), C(I; 0), A(xo; Yo), vdi Yo =f O. Khi d6 /(0; 0), J(~jJ:l; 1If), K(~O;l; 1If). Vi E la tam duong tron (I J K), nen E nam tren trung true ciia doan J K. Tir do, va do E E Be, suy ra E(~; O).Vi E la tam dirong tron (I JK) nen EI EJ .. EK.
Y.

o
..

A

..

B

x
..

..

..

..

I
.. ..

..

..

H

, Hlnh 8
194

Tu do ta diroc
"

_0

2 x

4

_

1

4

+ _0
y2

4

=}

x2
2

_

y2

1

Ngtroc lai, vdi A moi di~m A(xo; Yo) E 'H : x y2 1, bo di hai di~m B, C thi co di~m E(,; 0) E Be each d~u I, J, K, do do tam duong tron Ole cua tam giac

ABC nam tren BO.
V~y, quy tfch dinh A cua tam giac Ill, dirong hyperbol 1-£ : x
B, C.' ·
...

2

y2

1, bi) di hai dinh

·

Nhiim. zet . • 1. D~ Y r~ng "Vdi moi tam giac ABC, tam dirong tron Ole cua tam giac nAm tren 0n dirong thing BC khi va chi khi lLABC LACBI 90 , nen bai toan 8 cling co th~ diroc giai nhu d ··bai toan 7.
2. Ta cling co th~ su dung nhan xet E la trung di~m OH d~ giai quyet bai toan, tuy nhien, viec tinh toan, tim toa dQ ciia E se ttrong d6i v!t va.

Vi d"" 9. (IMO 2000) Cho hai dirong tron (01), (02) ciit nhau tai hai di~m phan biet M, N. Ti~-p tuyen chung (g§,n M hon) ti~p xuc vdi (Oi) tai Ai. Duong th!ng qua M, song song vdi AIA2' c~t lai dirong tron (Oi) (J di~m B«. Cac dtrong th!ng AiBi c~t nhau tai C, cac dirong th!ng AiN c~t dirong th!ng BIB2 d D, E. Chung minh ra,ng CD CE LiJi gitii. Chon h~ true toa dQ A1xy sao cho A1(O; 0), A2(a; 0),01(0; Tl), 02(a; T2). Gia sa trong h~ true toa dQ M(s; t), khi d6 B1( s; t), B2(2a s; t). 'I'ir do BIB2 2a 2AIA2' d~ Y r~ng AIA2 II B1B2, suy ra AI, A2 thea thti t111a trung di~m BIG, B2C, do do C(s; t). V~y cu -- (0; 2t), BIB2 (2a; 0) suy ra ci« 1.. BIB2 hay ct« j_ DE (1) GQi K la giao di~m cua MN voi A1A2. Ta c6
____.,) & ~

'Tl

r K/(Ol)

KA12

KM

KN ·

~ K/(02) r:

KA22
nen M III trung di~m DE

Suy ra K 18. trung di~m A1A2. Tit do, do AIA2

(2)

II B1B2

1

C Hlnh 9

Tu (1),(2) suy ra eM la trung true -eua DE. dpcm Nhan xet. ' •
195

1. Trong VI du nay, clning ta hoan toan co th~ chon h~ true toa d{) sao CllO true hoanh chua duong th!ng 0102, tuy nhien, khi do viec tlm phuong trlnh cua B1B2 (va do d6 toa dt) cua Bl, B2) khong don gian.Viec chon h~ true toa d9 nhu trong loi giiii

d tren la viec lam khan ngoan, vi toa de) etta Ai, M, B, tim diroc mot each kha dang.
?

de

2. Thong Ibi giai neu tren, viec vi~t phirong trlnh cua hai dirong tron, giai he phtrong

trlnh tirong giao d~ tim toa dQ M, N la khong c§,n thiet. 0 tren, chiing ta chi S11 dung d~n dac di~m OiAi la trung true cua doan M Bi, va do d6 viec tim toa dt) cua cac di~m Bi de dang hon rAt nhieu so vdi viec di vi~t phuong trlnh cac dirong tron,
3. Thong loi giai tren, dEl k~t hop gitta phtrong phap toa dQ va phtrong phap tang hop (chi ra K la trung di~m AIA2). Di~u do giup cho lbi giai ngan gon va dep hon.

Vi d~ 1 Trong mat phang cho trirdc duong th!ng Ll va mot di~m A f/. b.. Xet B, C E ~ o. sao cho Be b > 0 cho trirdc. 'lim quy tich tam duong tron ngoai ti~p tam giac

ABC

;

r

Lili gidi. GQi 0 Iil hmh chieu cua A tren !:1 va d~t a - d(A; ~). Chon he true tea dQ Oxy sao cho A(a; 0), 0(0; 0) (ttic lIt true hoanh chira ~, true tung chtr OA).
y
A


• •

B

H

0

Hlnh 10
Giii 811 trong he true nay B(xo; 0), C(xo + b; 0) (VI de; dai Be b). GQi H 18.trung di~m Be, khi do H(xo + ~; va H B 0) He - ~. GQi I(x; y) lit tam dirong tron ngoai ti~p tam giac ABC. Khi do x Xo + ~ va I A I B suy ra

2ay -- (xo + ~)2" ~ hay y ~: ~: (*) V~y khi doan Be trirot tren Ox thl tam I cua dirong tron ngoai ti~p tam giac ABC nam tren parabol P co phirong trinh (*) . Ngiroc lai, vdi moi di~m I E 'P, de dang ki~m tra duoc d{I;Ox) < lA, do d6 duong tron tam I,.ban kinh I A eAt Ox tai hai di~m B, C. De dang kiem tra dl1(JC Be ... b. V~y quy tich tam duong tron ngoai ti~p tam giac ABC la parbol co phirong trmh cho d (*). Vi d" 11. (APMO 2000) Cho tam giac ABC. GQi M lit trung di~m canh Be va N ., la chan dirong phan giac cua g6c LBAC. Duong thang vuong g6c vdi N A tai N ciit cac dirong th!ng AB, AM tai P, Q thea thir tu d6. GQi 0 18,giao diem cua duong thiing vuong goc vdi AB tai P vdi AN, chirng minh rAng OQ .L Be. Liti gidi. Chon h~ true toa dQ N xy sao cho A,O .nam tren true hoanh, Giii sit AB co phuong trlnh y ax + b, khi do A( ~; 0), P(O; b) va AC co phuong trlnh y ax b (do A thuoc true hoanh, AB, AC d6i xirng nhau qua true hoanh).

196

y

..

B

M

c
Hlnh 11

_Do PO .L AB nen PO co phuong trlnh y ~x + b va O(ab; 0) Do Be qua g6c toa do N, nen Be co phtrong trlnh y ex. Suy ra B( b • _be ) C( .. b. be) do
..

trlnh y a:. X + a: suy ra Q(O; a:). V~y dirong thAng QO c6 phirong trmh X + cy - ab -- o. Suy ra dtrong thAng OQ, Be vuong g6c vdi nhau. Nh~n zit. Trongbai toan tren, n~u chon he toa dQ rna AN khong n~m tren true hoanh, thl viec viet phirong trlnh phan giac AN lEi rAt kho. Khi chon h~ toa dQ nhu vay, giup cho ta tranh diroc viec phai xac dinh toa dQ cac dinh, phirong trlnh cac canh, cac dirong trong tam giac, Vi d"_,, 12. Cho duong tron (0; R) va di~m A chuyen dong tren dirong tron, Xet di~m B chuyen dong tren dirong tron (A; R') vdi R' # R. Biet r~ng A, B chuyen dong vdi cling van t6c g6c, nhirng ngircc htrdng, hie ban dAu 0, A, B thAng hang thea thii t\l; tlm quy tfch diem B. Lili giai. Chon he toa de> Oxy sao cho a vi trf ban d~u A, B E Ox. Khi d6 OA ~ ----..~ ) + ~ (Reos t; Rsin t) va AB . (R' cos t; R' sin t). VI OB -:s. OA + AB nen vdi B(x; y) th... x (R + R') cos t 1 Y _ ( R .R') sin t Khjr t tit he thu duoc
J

do M(c2~a2; ct~~~) => AM

)

a(c

f:a2)

c-a' c- a '

c+a '

c+a

(c; a ). Ttl do, dirong th!ng AM c6 phtrong
2

?

)

V~y quy tfch c§.n tim la elip

co plnrong
y

trlnh (*)

A
.. .. .. ill .. • • .. .. .. • .. .. II .. III ... .. oil

x

Hinh 12 BAng each lam tuong tl1 nhu tren, cac ban va cac em hay tu giai ID9t s6 bai t~p sau

197

,
J

i
I

I

J

1. Thong mat phang cho tam giac ABC co B, C c6 dinh, A thay d6i. GQi G va H thea thti tu Iii trong tam va true tam cua ~ABC. Tim quy tich dinh A, bi~t r~ng trung di~m GH l1Am tren BG.

I

I

~
\

(Vi~t N am 2007)
2. Cho hai diem D, E tirong ung tren hai canh AB, AC cua tam giac ABC sao cho DE II BG. GQi P la mot diem tuy y n~m ben trong tam giac, F, G Ia giao di~m cua cac dirong thAng BP, CP vdi DE. GQi 01, O2 theo thtc tu 18,tam duong tron ngoai ti~p cac tam giac PG D, P E F, chirng minh rAng AP j_ 01O2
?

(Iran 1996)
3. Trong mat phang cho ~, di~m A ¢ ~. Cho trtroc s6 thuc a > 0, tim quy tfch nhtrng di~m M sao cho tang khoang each til M d~n A va ~ bang a.
4. Gia s'it ABeD Ia mot tu giac 16i co A, B c5 dinh, C, D thay d5i sao cho AB 'I CD. Bi~t rAng C D .. b,AD + Be c vdi b, c 18.cac dQ dai cho trirdc; tim quy tich giao di~m hai duong cheo cua ttt giac. . 5. Cho ba di~_m A, B va C thang hang thea tlnr tu, V~ cimg mot phfa cua dirong th!ng, dung cac tia Am,Cn..l. AG. Xet M E Am,N E en sao cho LMBN 90°. Chang minh rAng dtrong thAng M N luon ti~p xiic vdi mot dirong cong c5 dinh,
6. Cho tam giac ABC. Mot dirong th!ng cAt cac canh Be, CA va AB cua tam giac ABC tai D, E va F tirong irng. Chirng minh rAng true tam cac tam giac ABC, CDF va DEB th!ng hang.

7. Cho trirdc g6c vuong xOy, xet M E Ox, N E Oy sao cho M N tich trung di~m M N.

a -const. TIm quy

8. Cho di~m A nAm ngoai dtrong tron (0). Tim quy tich tam nhtrng dirong tron di qua A va ti~p xtic ngoai vdi (0).
9. Cho hai dirong tron C1, C2 co cling tam 0, hai dirong th!ng ~1' ~2 vuong g6c tai O. MQt tia at quay quanh 0, cAt C1, C2 tai AI, A2 theo th-a tl1 d6. Qua Ai ve dirong th!ng ~~ I) ~i' tim quy tich giao di~m cua ~~ va ~~.

10. Cho tam giac ABC can tai A. GQi D la trung di~m.BC, E la hmh chieu cua D tren CA va F la trung diem DE. Chung minh rAng AF j_ BE
11. Cho hlnh chftnhat

ABeD. Xac dinh quy tfch cac di~m M cua m~t phang sao cho dirong tron ngoai tiep cac tam giac MAB, MCD eo cung ban kinh .

" 12. Cho A, B, C va D thang hang thea thu tu do. Cac duong tron WI, W2 vdi dirong kinh AC, BD clit nhau tai hai di~m phan biet X, Y. LAy Z E (XY), khong trimg vdi XYnAD. CZ cAt lai WI tai M va BZ cAt lai W2 tai N. Chimg minh r~ng AM, DN va XY dang quy

(IMO 1995)

198

13. Cho di~m P d trong ta giac 16i ABC D. Duong phan giac cua cac g6c LAP B, LBPC, LCP D va LDP A cAt cac canh AB, Be, CD va DA tai K, L, M va N thea thir t\l do. Xac dinh vi trf cua P sao cho tu giac K LM N la mot hinh blnh hanh.

(Tournament of Towns 1995)
..

14. Cho tam giac ABC co AC > AB. L§,y di~m X tren tia d6i cua tia AB, di~m Y tren ' tia d6i ciia tia AC sao cho BX CA, CY AB. GQi P 1a giao di~m cua dirong thAng XY vdi dirong trung trtrc ciia Be. Chung minh r[ng LBPC+LBAC 180°.

(BMO 2006 Round 2)
15. Cho hinh vuong ABeD, dung cac tam giac d~u ABK, BeL, CDM va DAN v~ phfa trong cua hlnh vuong. Chung minh rAng trung di~m cac doan thAng K L, LM, M N, N K va trung diem cua cac doan AK, BK, BL, CL, cu. DM, DN, AN lit dinh cua mot thap nhi dien d~u.
?

(IMO 1977)
16. Cho hai dirong tron (C1), (C2) nAm ben trong va ti~p xuc trong vdi dircng tron (C) tai M, N thea thir tu d6 va (C1) 3 C2- Tr~c dAng phuong eua (C1), (C2) cIit (C) tai A, B. Cae dircng thing M A, M B cAt lai dirong tron (C) CJ E, F. Chung minh r~ng E F ti~p xuc voi (C2).

(IMO 1999)
..

17. Cho hlnh vuong ABeD va g6c nhon mAn (vdi cac tia AM, An nam giua cac tia AB, AD). GQi B1, B2 la hinh chieu cua B tren Am, An va D1, D2 18.hinh chieu cua D tren Am, An thea thtr tu do. Chimg minh r~ng BIB2 .L DID2

37

Ket luan •
..

,

Qua cac bai toan d tren, tAt nhien chua du d~ th§,y h~t nlnrng IDl di~m, nhuoc diem cua phtrong phap toa dQ. Thy nhien, cling la vita du d~ clning ta co th~ th!y viec " chon h~ toa dQ nhu the nao lit thich hop, Muon giai mot bai toan bang phirong phap toa dO, ta cAn phai chon h~ true toa dQ sao cho hinh ve ciia chung ta dl1QC quan sat tbt nh~t tren he true d6, viec tinh toan cling don gian nhat. D~ chon diroc mot h~ true toa dQ t6t, cluing ta cAn phai can cl1 vao cac y~u tb c6 dinh bai toan dA cho, chu y d~n tinh d6i xirng cua hinh. Thy nhien, khi da chon duoc mot he true toa dQ tbt r6i, cling cAn phai co phirong phap tfnh va ky nang tinh tat, thl viec giai mot bai toan hlnh h9C bang phirong · phap toa dt) mdi trd len dep de, ng~n gon, Thong qua bai vi~t nay, chung toi muon trao d5i vdi cac em hoc sinh va cac ban dang nghiep mot di~u r~ng "khong phai phirong phap toa dQ lam m§,t di ve dep cua hlnh hoc, rna phirong phap toa dQ lam tang them ve quyen rii cua hlnh hoc."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful