So¹n: D¹y: TuÇn I: TiÕt 1

Lý thuyÕt
Néi dung - Môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7 - Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT
I- Môc tiªu

- Giíi thiÖu néi dung ch¬ng tr×nh líp 7. - Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. * Häc sinh x¸c ®Þnh ®óng ®¾n tinh thÇn th¸i ®é häc tËp víi rÌn luyÖn. BiÕt c¸ch phßng tr¸nh trÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- ë trong líp häc cã vë ghi
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. Môc tiªu - BiÕt mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ? Môc tiªu cña tËp ®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc khoÎ luyÖn thÓ dôc thÓ thao - RÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c trong trêng häc lµ g×? phong nhanh nhÑn, kû luËt, thãi quen tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao, gi÷ g×n vÖ sinh. - Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc, ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ vµ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vÒ thÓ dôc thÓ thao. 2. Néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7 1

- Lý thuyÕt chung - §éi h×nh ®éi ngò - Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî ch¹y bÒn - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî nh¶y xa, nh¶y cao - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî nÐm bãng

? ë líp 6 c¸c em ®· luyÖn nh÷ng m«n thÓ thao nµo?

- M«n thÓ thao tù chän 3. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao a. ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn ? Môc ®Ých cña tËp th¬ng trong ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao luyÖn thÓ dôc thÓ thao - Môc ®Ých khi tham gia tËp luyÖn TDTT lµ g×? lµ n©ng cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc. Do kh«ng biÕt hoÆc coi thêng, kh«ng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p khoa häc trong ho¹t ®éng TDTT nªn ngêi tËp ®Ó x¶y ra chÊn th¬ng: cho¸ng ngÊt, tæn th¬ng c¬, bong g©n, giËp hoÆc g·y x¬ng, chÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng -> chÊn th¬ng lµ kÎ thï cña TDTT. ? Cã em nµo ®· ®Ó x¶y ra chÊn th¬ng khi tËp. ? H·y kÓ mét vµi chÊn th¬ng mµ em gÆp hoÆc em biÕt.

- Gi¸o viªn nªu mét vµi chÊn th¬ng cô thÓ. b. Mét sè nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng ? Theo em nguyªn tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. nh©n x¶y ra cô thÓ + Nguyªn nh©n: - Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu + Nguyªn t¾c hÖ thèng: tËp luyÖn TDTT thêng xuyªn kiªn tr×, cã hÖ thèng. + Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn: TËp tõ nhÑ ? §Ó thùc hiÖn nguyªn ®Õn nÆng, tõ ®¬n gi¶n -> phøc t¹p, tËp t¾c t¨ng tiÕn em cÇn dÇn theo mét kÕ ho¹ch kh«ng nãng véi, tËp luyÖn nh thÕ nµo? 2

ngÉu høng, tuú tiÖn. + Nguyªn t¾c võa søc: tËp phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ søc khoÎ cña mçi ngêi. - Kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c vÖ sinh trong tËp luyÖn TDTT. + Trang phôc kh«ng phï hîp + §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn kh«ng ®¶m b¶o + M«i trêng kh«ng ®¶m b¶o - Kh«ng tu©n thñ néi dung kÜ thuËt, néi quy kû luËt trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT * C¸ch phßng tr¸nh: ? Kh«ng (¨n, uèng) - Tríc khi kÕt thóc buæi tËp vµ thi ®Êu tiÕn hµnh khëi ®éng khi b¾t ®Çu buæi tËp ph¶i håi tØnh - Søc khoÎ h«ng b×nh thêng ph¶i b¸o c¸o ®óng hay sai ? v× sao. - Dän vÖ sinh s©n tËp - KiÓm tra söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn - Kh«ng ¨n uèng nhiÒu, tríc vµ sau khi tËp - Tríc khi tËp ph¶i khëi ®éng kü

* Cñng cè

? Môc ®Ých cña tËp * VÒ nhµ: Häc sinh thuéc nguyªn nh©n luyÖn TDTT vµ c¸ch phßng chÊn th¬ng trong ho¹t ? Nguyªn nh©n x¶y ra chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT ®éng TDTT. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

3

TuÇn I: TiÕt 2

Lý tuyÕt
Néi dung - Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT - Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn, mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn.
I- Môc tiªu

- BiÕt c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao - Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn, mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn. * Cung cÊp cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th¬ng x¶y ra khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. N¾m ®îc nh÷ng quy ®Þnh cña bé m«n.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- Trong líp häc, häc sinh cã vë ghi
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung + æn ®Þnh tæ chøc líp

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

+ Phæ biÕn môc tiªu cña tiÕt häc + KiÓm tra bµi cò 1. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ? Môc ®Ých cña tËp ®éng TDTT luyÖn TDTT lµ g×? §©y a. ý nghÜa cña phong tr¸nh chÊn th¬ng lµ néi dung ë bµi tríc. GV ®Ó häc sinh tù th¶o khi ho¹t ®éng TDTT. b. Mét sè nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng luËn tõng phÇn vµ ®a ra c©u tr¶ lêi. tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. 4

2. Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn - Chia líp thµnh 4 tæ tËp luyÖn - Mét c¸n sù bé m«n vµ 4 tæ trëng

- Chia thµnh 4 tæ ®Òu nhau vÒ sè lîng giíi tÝnh - C¸ch sù nhanh nhÑn, cã søc khoÎ kh¶ n¨ng TDTT

3. Mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn - Kh«ng ¨n uèng qu¸ nhiÒu tríc vµ sau ? Trong khi ho¹t ®éng khi tËp luyÖn TDTT cÇn cã nh÷ng - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã quy ®Þnh nh thÕ nµo?. giÇy - Thùc hiÖn c¸c nÒ nÕp chµo b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp vµ kÕt thóc tiÕt häc ? H·y nªu mét sè - CÇn xin phÐp ra, vµo líp nguyªn nh©n x¶y ra c¸c chÊn th¬ng khi * Cñng cè * VÒ nhµ: ChuÈn bÞ c¸c quy ®Þnh cña ho¹t ®éng TDTT. bé m«n * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn II: TiÕt 3

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §éi h×nh ®éi ngò (§H§N) 5

- ¤n: + TËp hîp hµng däc, hµng ngang vµ c¸ch ®iÒu khiÓn + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau * Ch¹y nhanh: + Trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc, ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh (GV chän ®éng t¸c bæ trî) * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
I- Môc tiªu

- ¤n: + TËp hîp hµng däc, hµng ngang vµ c¸ch ®iÒu khiÓn + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau - Trß ch¬i: + Ch¹y tiÕp søc, ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt + Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn + RÌn luyÖn cho häc sinh t¸c phong nhanh nhÑn, kû luËt cã tinh thÇn tËp thÓ, rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn søc nhanh, søc bÒn cho häc sinh. - HiÓu vµ thùc hiÖn ®óng c¸c néi dung ®· häc ë líp 6. thùc hiÖn tèt c¸c néi dung míi.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: b»ng ph¼ng, tho¸ng, hîp vÖ sinh, 2 qu¶ bãng ®¸ - Trang phôc gi¸o viªn, häc sinh gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè

5 - 7' 2'

- Líp trëng tËp trung líp nghe GV phæ biÕn vµ nh¾c nhë ng¾n gän giê häc

6

+ Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi
C¬ b¶n

x x x x 3 -5' 1 vßng 2L x 8NK 30-32' 10'

x x x x

x x x x @

x x x x

x x

1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, c¸ch ®iÒu khiÓn néi dung s¸ch gi¸o viªn TDTT 17

x x x x x x ∆ x x x 23m x x x
3L ®éng t¸c 15'

x x x x x x x x x x x x

- ¤n ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i tr¸i, ®»ng sau 2. Ch¹y nhanh - Mét sè ®éng t¸c bæ trî )søc nhanh) ph¸t triÓn søc nhanh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng

- Gi¸o viªn cho häc sinh «n tËp - GV quan s¸t vµ söa sai

3L x 10m 3L x 15m 3L x 15m

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

GV lµm mÉu -> cho häc sinh tËp GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x

- Trß ch¬i + Ch¹y tiÕp søc
1L/HS

7

+ Ch¹y søc chuyÓn vËt, chia thµnh 2 nhãm ®Òu nhau, ®øng tríc v¹ch chuyÓn. Ch¹y «m bãng qua vËt chuÈn vÒ ®a cho ngêi tiÕp theo bªn nµo vÒ tríc bªn ®ã th¾ng. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, chó ý ph©n phèi søc, c¸ch thë trong khi ch¹y. * Cñng cè: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c nghiªm nghØ, quay tr¸i, ph¶i, ®»ng sau ?.
KÕt thóc

1L/HS

x

x

x

x

x

5'

∆ Chó ý: Ch¹y ngîc mòi kim ®ång hå. 3 HS lªn thùc hiÖn -> Gäi 1 HS kh¸c nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt chung vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i

1-2'

5'

Th¶ láng: rò tay ch©n, thë th¶ láng tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi tËp - BTVN: + TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh + LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

TËp trung líp th¶ láng - Nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ ra bµi tËp vÒ nhµ x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x

8

So¹n: D¹y: TuÇn 2:TiÕt 4

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 3 + §iÓm sè 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2 ... 1 - 2 - Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh - §éng t¸c bæ trî: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
I- Môc tiªu

§H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 3 -> ®iÓm sè 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2 ... 1 - 2 , Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 - Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh - §éng t¸c bæ trî: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m h«ng - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung míi häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, häc sinh cã giÇy tËp.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè

7' 2'

- C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc, chóc ®Çu giê -> TriÓn khai sang ®éi h×nh 9

+ Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n - Xoay c¸c khíp cæ tay, ch©n, vai, h«ng, gèi - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng
C¬ b¶n

cù ly ®Ó khëi ®éng

5' 1 vßng 4L x8N/K 2Lx8N/
®t

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n c¸c néi dung + Quay ph¶i, tr¸i, quay ®»ng sau, ®øng nghiªm, ®øng nghØ.

30' -33' (5')

3L 1 néi + §iÓm sè: tõ 1 ®Õn hÕt dung vµ ®iÓm sè theo chu kú 2L 1 "1-2, 1-2 ... néi * Häc biÕn ®æi ®éi h×nh dung "0-2-4" + ChuÈn bÞ: Dãng hµng vµ ®iÓm sè . Chu kú "0-2-4" kho¶ng c¸ch hµng nä c¸ch hµng kia cm + Dµn hµng: "KhÈu lÖnh" theo sè ®· ®iÓm, bíc sè 0 ®øng nguyªn, sè 2 bíc 2 bíc, sè 4 bíc 4 bíc. 10 (1013')

x x x «n mçi x x x dung 3 lÇn x x x x x x ∆

x x x x

x GV cho x néi x x

BiÕn ®æi ®éi h×nh hµng ngay.

BiÕn ®æi ®éi h×nh hµng däc. - Gv gäi 1 hµng lªn ph©n tÝch híng dÉn hµng ®ã lµm mÉu

+ Dån hµng: "VÞ trÝ cò bíc" - NÕu tõ ®éi h×nh hµng ngang th× quay ®»ng sau bíc vÒ vÞ trÝ cò l¹i quay ®»ng sau chØnh hµng. - NÕu lµ ®éi h×nh hµng däc bíc ch©n ph¶i råi theo ch©n tr¸i vÒ, nh×n sè ®Ó chØnh hµng. 2. Ch¹y nhanh - Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc"

cho häc sinh tËp biÕn ®æi theo ®éi h×nh - Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai

(8') ...x ...x ...x ...x x x x x x x x x ∆ P P P P

- §éng t¸c bæ trî + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi Ch¹y gãt ch¹m m«ng

C¸c ®éng t¸c bæ trî häc sinh ®· ®îc häc ë líp 6. Gi¸o viªn chØ gäi tªn ®t cho häc sinh tËp --> gi¸o viªn quan s¸t vµ söa x x x x x x x x x x x x x x x x → → → →

3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

(5')

∆ x x x x x x x x x x

11

* Cñng cè ? Thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4
KÕt thóc

(2') Cho 1 tæ lªn thùc hiÖn --> Gäi 1 häc sinh tæ kh¸c nhËn xÐt --> gi¸o viªn nhËn xÐt chung 5' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- TËp trung líp: Cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn vµ ch¹y nhanh * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 3:TiÕt 5

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 4 Ch¹y: - «n

12

Nhanh: nhanh

+ Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc + T¹i chç ®¸nh tay + XuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y

* Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
I- Môc tiªu

§H§N - ¤n c¸c néi dung nh tiÕt 4 - Ch¹y nhanh: Mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh, t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: b»ng ph¼ng, tho¸ng, hîp vÖ sinh * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc

5-7' 2'

TËp trung líp nghe gi¸o viªn phæ biÕn néi dung môc tiªu giê häc --> gi·n hµng khëi ®éng

13

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n T¹i chç xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng: ngang däc - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt, ch¹m m«ng
C¬ b¶n

3- 5' 1 vßng 4L x8N/K 4Lx8N/
®t

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

(2') 30-32' (10')

1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n c¸c néi dung - §øng nghØ. nghiªm, ®øng

Chia líp 4 nhãm tËp --> gi¸o viªn quan s¸t vµ söa x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x

- Quay ph¶i, tr¸i, ®»ng sau. + §iÓm sè 1 -> hÕt, chu kú "1, 2" + BiÕn ®æi ®éi h×nh "02-4" 2. Ch¹y nhanh ¤n c¸c néi dung + Mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh Ch¹y bíc nhá Ch¹y n©ng cao gèc Ch¹y gãt ch¹m m«ng + T¹i chç ®¸nh tay + XuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y
2 x20m
l

(1213') ...x ...x ...x ...x ∆ - Líp tËp luyÖn - Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai 14

2l x30m 2l x30m

3. Ch¹y bÒn (5'-7') LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
x x x x x x x x x x

* Cñng cè Gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn t¹i chç ®¸nh tay
KÕt thóc

(2') --> Mêi häc sinh nhËn xÐt cho ®óng --> gi¸o viªn nhËn xÐt 5' x x x x x x x x x x x x ∆ Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ cho bµi tËp vÒ nhµ x x x x x x x x

- TËp trung th¶ láng - NhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng nh÷ng em h¨ng say tËp luyÖn vµ cã kü thuËt tèt, phª b×nh nh÷ng em ý thøc cha tèt BTVN: «n ch¹y bÒn luyÖn §H§N,

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TiÕt 6:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 5 + TËp hîp hµng ngang, ®ãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy 15

Ch¹y nhanh: - Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng - Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

§H§N - ¤n néi dung tiÕt 5, tËp hîp hµng däc hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy. - Ch¹y nhanh: «n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi thuÇn thôc c¸c néi dung «n.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, hîp vÖ sin - Trang phôc gän gµng, häc sinh cã giÇy tËp.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n - T¹i chç xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng

5- 7' 2'

- Líp trëng tËp trung líp 4 hµng ngang, cù ly hÑp, b¸o c¸o sÜ sè - GV phæ biÕn ng¾n gän môc tiªu giê häc - Gi·n hµng khëi ®éng

3-5' 1 vßng 3L x8/K 3Lx8N/
®t

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

16

C¬ b¶n

30' -33' 3L -2L

1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n c¸c néi dung : nghiªm, nghØ, ph¶i, tr¸i, ®»ng sau + BiÕn ®æi ®éi h×nh: 02-4, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy 2. Ch¹y nhanh - Ch¹y bíc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y gãt ch¹m m«ng * Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

(1013')

- GV nh¾c l¹i néi dung «n - Chia líp 4 nhãm tËp luyÖn - GV quan s¸t söa sai

3L30m

...x ...x

3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

3-30m . . . x 3-30m . . . x 3-40m - §éng t¸c híng ch¹y xuÊt ph¸t cho häc sinh tËp t¹i chç 1 bíc 3-5 lÇn sau ®ã cho tËp theo ®éi h×nh trªn (5-7')

x x x x

x x x x x x x x x x

* Cñng cè Gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c vai híng ch¹y xuÊt ph¸t

(2') --> Mêi häc sinh nhËn xÐt --> gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho xÕp lo¹i vµo sæ 17

KÕt thóc

5' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- TËp trung th¶ láng, râ ch©n, tay cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ

∆ (th¶ láng) Dån ®éi h×nh nghe nhËn xÐt giê häc vµ BTVN. - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TuÇn 4: TiÕt 7

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N - ¤n: + §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, dõng l¹i + §æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 -2 -4 Ch¹y nhanh: ¤n nh néi dung tiÕt 6 Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

§H§N - ¤n ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp. BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 - Ch¹y nhanh: «n ch¹y nh néi dung tiÕt 6 - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn

18

* Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt ®i ®Òu vßng tr¸i, ph¶i vµ ®æi ch©n khi sai nhÞp, thuÇn thôc c¸c néi dung cßn l¹i.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

Nh tiÕt 6
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn néi dung môc tiªu giê häc 2. Khëi ®éng 1 - Ch¹y nhÑ nhµng quanh vßng s©n 2L - T¹i chç xoay c¸c khíp, cæ x8N/K ch©n, cæ tay, vai, h«ng, gèi - Ðp d©y ch»ng däc, 2Lx8N/ ®t ngang. - T¹i chç ch¹y bíc nhá, Cç tay n©ng cao gèi, gãt ch¹m 1/®t m«ng

5- 7' 2'

- Líp trëng tËp trung theo ®éi h×nh 4 hµng ngang, cù ly hÑp -> b¸o c¸o sÜ sè vµ chóc ®Çu giê nghe gi¸o viªn phæ biÕn gi·n hµng khëi ®éng

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

19

- GV cho c¶ líp «n - GV quan s¸t vµ söa sai 1. §éi h×nh ®éi ngò x x x x x - ¤n: §i ®Òu vßng tr¸i, (7'-9') x x x x x vßng ph¶i, ®øng l¹i x x x x x x x x x x + C¸ch ®æi ch©n khi sai nhÞp ∆
C¬ b¶n

30' -32'

x x x x

+ BiÕn ®æi ®éi h×nh 02-4 2. Ch¹y nhanh ¤n c¸c néi dung - Ch¹y bíc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y gãt ch¹m m«ng *Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t

Sau khi «n c¶ 2 néi dung §H§N 3-20m vµ CN th× chia líp 4 tæ ®Ó tËp 3-30m luyÖn tæ trëng ®iÒu khiÓn 3-30m - GV quan s¸t vµ söa sai 3-40m §éi h×nh «n c¶ líp cña ch¹y nhanh ...x ...x ...x ...x

3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c vßng tr¸i, ph¶i, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp

(5-7') (2')
x x x x x x x x x x x x x x

--> Mêi häc sinh nhËn xÐt --> gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho xÕp lo¹i vµo sæ 20

KÕt thóc

5' x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung th¶ láng, râ ch©n, tay cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TiÕt 8:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N - ¤n: + Nh÷ng ®éng t¸c häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 -3 -6- 9 Ch¹y nhanh: ¤n nh néi dung tiÕt 7 Häc: Ngåi - xuÊt ph¸t Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

§H§N - ¤n nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu, quay ®»ng sau ®i ®Òu, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3- 6 -9 - Ch¹y nhanh: «n ch¹y nh néi dung tiÕt 7 + Häc: Ngåi - xuÊt ph¸t Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n. BiÕt bíc ®Çu thùc hiÖn ngåi xuÊt ph¸t vµ biÕn ®æi ®éi h×nh: 03-6-9 21

II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

Nh néi dung tiÕt 7, trang phôc gän gµng, häc sinh cã giÇy tËp. S©n tËp tho¸ng, s¹ch.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

5- 7' 2' x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

2. Khëi ®éng (3'-5') - Ch¹y nhÑ nhµng quanh 1 s©n vßng - T¹i chç xoay c¸c khíp 4L - Ðp d©y ch»ng däc, x8N/K ngang. 4Lx8N/® t - TËp thÓ dôc gi÷a giê 2Lx8N/®
t

22

C¬ b¶n

1. §éi h×nh ®éi ngò

30' -32'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

- ¤n: ®éng t¸c ®»ng sau (10'-12 ') quay 3-5L - ¤n ®i ®Òu + Dµn ®éi h×nh: 0-3-6-9 - ChuÈn bÞ: TËp hîp hµng däc, hµng ngang ®iÓm sè theo chu kú "0-3-6-9" hµng nä c¸ch hµng kia 1-2 bíc + KhÈu lÖnh "Theo sè ®· ®iÓm bíc" + C¸ch thùc hiÖn: 0 ®øng yªn 3 bíc 3 bíc, 6-6 bíc, 9-9 bíc thùc hiÖn t¬ng tù ®éi h×nh 2. Ch¹y nhanh + ¤n luyÖn - Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t - MÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t 3lx20 m 2Lx15 m

- Cho 1 hµng lªn ®Ó GV híng dÉn dµn ®éi h×nh 0-3-6-9

-> Cho c¶ líp tËp -> GV quan s¸t vµ söa sai ...x

- Ba ®éng t¸c bæ trî ch¹y: 3-30m . . . x Ch¹y bíc nhá, n©ng cao 3-30m . . . x ®ïi, gãt ch¹m m«ng 3-40m . . . x * Häc: Ngåi xuÊt ph¸t - ChuÈn bÞ: Ngåi, mòi bµn ch©n tríc s¸t v¹ch xuÊt ph¸t, mòi bµn ch©n sau c¸ch gãt ch©n ch¹m ®Êt 5-10cm. Hai bµn ch©n 23

ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n trªn, th©n h¬i ng¶ ra tríc, hai tay ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n trªn, hai tay duçi tù nhiªn. §éng t¸c : Khi cã lÖnh xuÊt ph¸t nhanh chãng nhæm ngêi lªn, xuÊt ph¸t vµ ch¹y nhanh vÒ tríc, hay tay phèi hîp tù nhiªn. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh ch¹y bÒn tù nhiªn Nam: 600m N÷: 450m * Cñng cè: Gäi 2 em häc sinh thùc hiÖn ngåi xuÊt ph¸t (2')

- GVPT lµm mÉu - Cho c¶ líp tËp t thÓ ngåi - XP 1 bíc ch¹y 4 hµng ngang 4-5 lÇn - ND häc nµy gi¸o viªn giíi thiÖu sau «n. §H§N råi cho tËp cïng néi dung «n

(5-7')

x x x x

x x x x x x x x x x

--> Mêi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ --> gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho xÕp lo¹i vµo sæ x x x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x

KÕt thóc

5'

- TËp trung th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: TËp ngåi xuÊt ph¸t, luyÖn ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 24

So¹n: D¹y: TuÇn 5:TiÕt 9:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N - ¤n: + Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t
+ LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc (Chó ý nhiÒu vÒ t thÕ)

Ch¹y nhanh: ¤n:

- Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t

- Ngåi xæm xuÊt ph¸t Häc - T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t - Ph©n phèi søc ch¹y - LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

§H§N: LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - Ch¹y nhanh: «n vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, ngåi xæm xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, ph©n phèi søc khi ch¹y
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

Nh tiÕt 8: S©n tËp tho¸ng réng, hîp vÖ sinh, trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5- 7' C¸n sù cho líp tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc -> gi·n hµng 25

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt

häc. khëi ®éng 2. Khëi ®éng 1 x x x x - Ch¹y nhÑ nhµng, 1 vßng vßng x x s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c 4L x x khíp x8N/K - T¹i chç ch¹y bíc nhá, 4Lx8N/® t n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, L N/® 4 x8 ngang. t
C¬ b¶n

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n mét sè kü n¨ng + C¸c ®éng t¸c quay ph¶i, tr¸i, ®»ng sau + §i ®Òu vßng ph¶i, tr¸i + Dµn ®éi h×nh 0-2-4 2. Ch¹y nhanh - ¤n tËp c¸c néi dung + Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t + Ngåi xæm xuÊt ph¸t - Häc t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t

30' -32'
(8'-10') 3L 3L 3L

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

12-15' x 2x30 m 2x30 m x x x --> GV ph©n tÝch lµm mÉu cho häc sinh tËp ë ®éi h×nh hµng ngang 4-5 lÇn chØ ch¹y 1 bíc - ND häc míi giíi thiÖu tríc trong phÇn ch¹y nhanh - Cho häc sinh tËp cïng néi dung «n

- CB: 2 bµn tay chèng s¸t mÐt sau VXP réng b»ng vai bµn ch©n co, mòi bµn ch©n sau c¸ch 3 bµn ch©n. Hai ch©n ch¹m 3-30m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n, 3-30m m«ng nhæm cao b»ng 3-30m vai, m¾t nh×n tríc v¹ch XP 1-2m 26

+ §éng t¸c: Khi cã lÖnh, ®¹p ch©n sau råi ®a ra tríc sau ®ã ®¹p nhanh m¹nh ch©n tríc phèi hîp tay ®¸nh tÝch cùc ®Ó xuÊt ph¸t vµ lao ch¹y. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn ph©n phèi søc khi ch¹y Nam: 700m N÷: 550m * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t
KÕt thóc

- GV quan s¸t vµ söa sai

5-7'

x x x x

x x x x x x x x x x

2-3'

--> Gäi HS díi líp nhËn xÐt --> GV nhËn xÐt chung vµ cho ®¸nh gi¸ XL

5' 2Lx 8N/dt

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung líp th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: TËp ngåi xuÊt ph¸t, luyÖn ch¹y bÒn

-> Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y:

27

TiÕt 10:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N + Trß ch¬i do GV chän + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc Ch¹y nhanh: Nh néi dung tiÕt 9 Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

§H§N: Trß ch¬i do GV chän, luyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc - Ch¹y nhanh: «n vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, ngåi xæm xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n tèt c¸c néi dung ®· häc nh»m n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp - tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp, gi¸o viªn cã cßi
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5- 7' C¸n sù cho líp tËp trung 4 hµng ngang cù ly hÑp ®Ó b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn néi dung môc tiªu tiÕt häc -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng 1 - Ch¹y nhÑ nhµng, 1 vßng vßng s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c 4L khíp x8N/K - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m 4Lx8N/® t m«ng 28

- Ðp d©y ngang.
C¬ b¶n

ch»ng

däc, 30' -32'
(10'-12 ')

1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n c¸c néi dung + §øng nghiªm nghØ + C¸c ®éng t¸c quay ph¶i, tr¸i, ®»ng sau + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè + TËp hîp hµng däc

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

- GV nªu nh÷ng néi dung cÇn tËp luyÖn chia líp thµnh 4 nhãm - LuyÖn tËp c¸c néi dung nµy.

10-13' 2. Ch¹y nhanh Trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc ...xx ...x x ...x x ...x x ∆ 12' x x x x GV quan s¸t vµ söa sai - Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t - Ngåi xæm xuÊt ph¸t - S½n sµng - xuÊt ph¸t 3-30m 3-30m 3-30m p p p p

29

3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh ch¹y bÒn tù nhiªn Nam: 700m N÷: 550m * Cñng cè: Gäi 2 em häc sinh thùc hiÖn s½n sµng XP

(5-7')

(2')

x x x x

x x x x x x x x x x

--> Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ cho ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i
KÕt thóc

5' x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

- TËp trung líp th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: LuyÖn tËp ch¹y bÒn

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

So¹n: D¹y: TuÇn 6: TiÕt 11:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N + Trß ch¬i gi¸o viªn chän + §i ®Òu - ®øng l¹i - ®æi ch©n khi sai nhÞp Ch¹y nhanh: ¤n: - Ch¹y bíc nhá n©ng cao ®ïi - T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t Häc - Ch¹y ®¹p sau Ch¹y bÒn: - Thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc 30

- LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

§H§N: Trß ch¬i do gi¸o viªn chän, ®i ®Òu - ®i ®Òu ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp - Ch¹y nhanh: «n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t + Häc: Ch¹y ®¹p sau - Ch¹y bÒn: Thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc, luyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n tèt c¸c néi dung. BiÕt ch¹y ®¹p sau, thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp, gi¸o viªn cã cßi
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

5- 7' 2'

Líp tËp trung 4 hµng ngang cù ly hÑp nghe phæ biÕn néi dung môc tiªu néi dung giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.

3-5' 1 vßng 4L x8N/K 4Lx8N/®
t

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

31

C¬ b¶n

1. §éi h×nh ®éi ngò - §i ®Òu - ®i ®Òu ®øng l¹i ®æi ch©n khi sai nhÞp

30' -32'
5' 2L

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

2. Ch¹y nhanh 18-20' Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc ...xx chuyÓn vËt" ...x x + Ch¹y bíc nhá ...x x + Ch¹y n©ng cao ®ïi ...x x + T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Häc míi "Ch¹y ®¹p sau" + CB: §øng ch©n tríc ch©n sau phÝa sau v¹ch xuÊt ph¸t + §T: Dïng søc cña ch©n ®¹p m¹nh xuèng ®Êt ë phÝa sau , sao cho h«ng, ®Çu gèi, c¼ng ch©n vµ th©n trªn, t¹o thµnh mét ®o¹n th¼ng chÕch víi mÆt ®Êt, ch©n tríc cho gèi ë phÝa tríc, 2 tay phèi hîp tù nhiªn, bíc tiÕp theo v¬n c¼ng ch©n vÒ phÝa tríc ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n trªn, co c¼ng 32 - GV quan s¸t söa sai

p p p p

- GV ph©n tÝch ®éng t¸c - GV lµm mÉu 3-4 lÇn - Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai

x x x x

ch©n sau ®Ó ®a ra tríc phèi hîp, lu©n phiªn tay ®Ó chuÈn bÞ cho bíc ®¹p tiÕp theo. 3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn - Thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc, thë dèc lµ thë nhanh, nhng réng, chñ yÕu thë b»ng miÖng, cã ngêi thë cïng lóc b»ng miÖng, mòi. Sau khi ch¹y kho¶ng 100m ta thÊy tøc ngùc, khã thë, ch©n tay thÊy khã vËn ®éng vµ thë dèc C¸ch kh¾c phôc: gi¶m tèc ®é, hÝt thë s©u b»ng mòi, thë ra b»ng miÖng * Cñng cè: Mêi 2 em häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c ®¹p sau
KÕt thóc

(5-7')

x x x x

x x x x x x x x x x

(2')

--> GV giíi thiÖu thë dèc vµ c¸ch kh¾c phôc - Mêi häc sinh nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt vµ cho ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i.

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung líp th¶ láng, rò ch©n tay ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: TËp ®éng t¸c ch¹y ®¹p sau luyÖn ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 33

-

So¹n: D¹y: TiÕt 12:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N + LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ®· häc + §i ®Òu Ch¹y nhanh: ¤n: - Ch¹y ®¹p sau Häc - XuÊt ph¸t cao nhanh 40m Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

§H§N: LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc - ®i ®Òu - Ch¹y nhanh: ¤n tËp ch¹y ®¹p sau + Häc: XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: * Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi dung. BiÕt xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp, gi¸o viªn cã cßi
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

5- 7' 2'

C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc -> gi·n hµng khëi ®éng

34

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.
C¬ b¶n

3-5' 1 vßng 4L x8N/K 4Lx8N/®
t

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

1. §éi h×nh ®éi ngò - LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ®· häc - Quay c¸c phíng - Dµn ®éi h×nh 0-2-4, 03-6-9 - TËp hîp hµng ngang dãng hµng ®iÓm - §i ®Òu 2. Ch¹y nhanh - ¤n ch¹y ®¹p sau

30' -33'
8-10' 2L

x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

2L

x

10-12' 3x30 - GV PT lµm mÉu ®éng t¸c m - Häc: XuÊt ph¸t cao - Cho c¶ líp thùc hiÖn t thÕ ch¹y nhanh 40m xuÊt ph¸t ch¹y 1 bíc (4-5L) + CB: Tay ®Æt s¸t mÐp VSP, ngêi cói, ch©n co ch¹m ®Êt = nöa bµn ch©n trªn tay nä chÊn kia. + TH: Khi cã lÖnh ®¹p m¹nh ch©n sau råi ®Õn ch©n tríc ch¹y lao vÒ tríc, tay phèi hîp tù nhiªn. Khi ch¹y ph¶i ®Æt nöa bµn 35 - Cho häc sinh tËp néi dung häc míi ngang sau néi dung «n - GV quan s¸t söa sai ...x ...x ...x ...x

ch©n ch¹m ®Êt bíc ch¹y võa ph¶i, dïng hÕt søc m¹nh cña ®ïi, c¼ng ch©n, cæ ch©n ®¹p m¹nh xuèng ®Êt ®Ó t¹o lùc lín nhÊt ®Èy ngêi vÒ phÝa tríc. 3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nam: 700m N÷: 550m

(5-7')

LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn
®Þa h×nh tù nhiªn

x x x x

x x x x x x x x x x

* Cñng cè: Gäi 2 em häc sinh thùc hiÖn XPC, ch¹y nhanh 40m
KÕt thóc

(2') 1L - Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i --> GV nhËn xÐt vµ bæ sung 5' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- TËp trung líp th¶ láng, rò ch©n tay ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: TËp ®éng t¸c ch¹y ®¹p sau luyÖn ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: 36

D¹y: TuÇn 7: TiÕt 13:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N + ¤n c¸c kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu (chuÈn bÞ KT) + ¤n - ch¬i trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh (GV chän) - T thÕ s½n sµng - xuÊt phÊt - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m Ch¹y bÒn: §au "sãc" (sãc h«ng) vµ c¸ch kh¾c phôc, luyÖn tËp tËp ch¹y bÒn.
I- Môc tiªu

§H§N: ¤n c¸c néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu (quay ®»ng sau) ®i ®Òu. - Ch¹y nhanh: ¤n trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m - Ch¹y bÒn: §au sãc h«ng vµ c¸ch kh¾c phôc,, luyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi dung «n luyÖn, hiÓu thÕ nµo lµ ®au sãc h«ng vµ c¸ch kh¾c phôc khi ch¹y bÒn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp, gi¸o viªn cã cßi
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng

5- 7' 2'

Líp tËp trung ®éi h×nh 4 hµng ngang cù ly hÑp: b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu giê häc.

3-5' 37

- Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang. C¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éng t¸c quay ®»ng sau - ¤n ®i ®Òu

1 vßng 4L x8N/®t 4Lx8N/®
t

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

4Lx8N/®
t

30' -33'
7-8' 2L

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

2. Ch¹y nhanh 10-12' - ¤n trß ch¬i ph¸t triÓn ...xx søc m¹nh "Ch¹y tiÕp søc" ...x x ...x x ...x x - ¤n t thÕ s½n sµng xuÊt 3Lx15 . ph¸t m . - ¤n XP cao ch¹y nhanh 3L . 40m . 3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn - §au sãc h«ng: §au ë thîng vÞ hoÆc ngang sên, ®au sãc cã thÓ xuÊt hiÖn khi b¾t ®Çu míi tËp, ®ang tËp luyÖn, thËm chÝ sau khi tËp. (5-7') ..x ..x ..x ..x

p p p p

- GV giíi thiÖu ®au sãc h«ng nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc kho¶ng 2-3' - Cho häc sinh ch¹y bÒn - GV quan s¸t nh¾c nhë häc sinh 38

- Nguyªn nh©n: Do tr×nh ®é tËp luyÖn, ¨n uèng qu¸ nhiÒu tríc khi tËp, khëi ®éng cha kü - C¸ch kh¾c phôc: Gi¶m tèc ®é, hÝt thë s©u (hÝt = mòi, thë ra = måm), khëi ®éng thËt kü, kiªn tr× tËp luyÖn + LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: Nam: 700m N÷: 550m * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh nªu thùc hiÖn ®au sãc vµ c¸ch kh¾c phôc trong ch¹y bÒn KÕt thóc - TËp trung líp th¶ láng, rò ch©n tay ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: TËp ®éng t¸c ch¹y ®¹p sau luyÖn ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

x x x x

x x x x x x x x x x

1-2'

--> Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

So¹n: D¹y: 39

TiÕt 14:

§éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
Néi dung §H§N + C¸c kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu + ¤n - LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i (GV chän)
I- Môc tiªu

§H§N: ¤n c¸c néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn cha tèt (quay c¸c híng ®i ®Òu, biÕn ®æi ®éi h×nh 0-3-6-9) - Ch¹y nhanh: LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40-60m - Ch¹y bÒn: Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh * Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi dung «n luyÖn, biÕt c¸ch ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh"
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp, vËt quy íc trªn ®êng ch¹y (gèc c©y, ghÕ, c¸c v¹ch kÎ).
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n. - T¹i chç ch¹y bíc nhá, m«ng, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc,

5- 7' 2'

Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu giê häc-> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x

3-5' 1 vßng 4L x8N/®t 4Lx8N/®
t

40

ngang. C¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n c¸c kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn cha tèt - C¸c t thÕ: quay ph¶i tr¸i, quay ®»ng sau - §i ®Òu 2. Ch¹y nhanh - LuyÖn tËp + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + XuÊt ph¸t cao nhanh 40-60cm ch¹y

4Lx8N/®
t

10' -11'
2L

- GV nªu nh÷ng néi dung «n -> chia 4 nhãm «n tËp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆

cÇn x x x x

10-13' ...x 2x20 m 2x20 m 2x20 m 2L ...x ...x ...x -> GV quan s¸t vµ söa sai

3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn - Trß ch¬i: ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh + CB: GV quy ®Þnh mét ®êng ch¹y vßng qua c¸c gèc c©y, kÎ thªm c¸c v¹ch häc sinh ph¶i nh¶y cao. + C¸ch ch¬i: Cho c¶ líp ch¹y theo 1 hµng däc vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c quy ®Þnh gÆp c¸c vËt quy íc trªn ®êng trong ph¹m vi

7-9' - GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ quy ®Þnh c¸c vËt quy ®Þnh, quy ®Þnh trªn ®êng ch¹y - GV quan s¸t nh¾c nhë häc sinh

--> Mêi häc sinh nhËn xÐt 41

500m. * Cñng cè: Gäi 2 em XPC ch¹y 60m
KÕt thóc

-> Gi¸o viªn nhËn xÐt chung vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i 5' x x x x x x x x x x x x ∆ Dån hµng vµ nghe gv nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ x x x x x x x x

- TËp trung líp th¶ láng, rò ch©n tay ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: «n §H§N thËt tèt ®Ó giê sau (tiÕt 15) kiÓm tra, tËp ch¹y nhanh, ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 8: TiÕt 15:

KiÓm tra ®éi h×nh ®éi ngò
Néi dung KiÓm tra néi dung kiÓm tra do GV x¸c ®Þnh §H§N
I- Môc tiªu

* KiÓm tra: Quay ph¶i tr¸i, quay ®»ng sau, biÕn ®æi ®éi h×nh “ 0-2-4”, ®i ®Òu, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng ®iÓm sè 42

* KiÓm tra nh»m ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng ®· häc vµ kh¶ n¨ng chØ huy cña mçi em.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - Cho häc sinh «n tËp néi dung §H§N ®· häc.

5- 7' 2'

3 vßng 1 vßng 4L x8N/®t 1-2'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

C¬ b¶n 1. KiÓm tra ®éi h×nh ®éi ®éi ngò TËp hîp hµng ngang dãng hµng ®iÓm sè 1,2 -> hÕt - §i ®Òu - Quay ph¶i, tr¸i, ®»ng sau - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-24 43 30' -33'

Mçi em kiÓm tra 1 lÇn, mçi lÇn 4 em lªn kiÓm tra - Mçi em lµm chØ huy 1 néi dung - Cho ®iÓm cho theo møc ®é thÓ hiÖn ®éng t¸c cña häc sinh. - GV nh¾c nhë häc sinh æn ®Þnh tæ chøc trong khi kiÓm

* C¸ch cho ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i - Giái: Thùc hiÖn ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸c ®éng t¸c quy ®Þnh - Kh¸: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng nhng chia ®Òu - §¹t: c¬ b¶n biÕt thùc hiÖn nhng cha thùc hiÖn bÞ sai sãt - Kh«ng ®¹t: Kh«ng thùc hiÖn ®óng thao t¸c (®iÓm sè, dån hµng, dµn hµng) KÕt thóc - TËp trung líp th¶ láng, rò ch©n tay ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: «n ch¹y nhanh vµ luyÖn tËp ch¹y bÒn: Häc sinh chuÈn bÞ cê ∆ ®Ó cho tiÕt 16 häc TD víi cê (cao 25, c¹nh ⊥ 30) * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

tra. - Nhãm häc sinh nµo ®îc gäi tªn th× lªn kiÓm tra.

5' x x x x x x x x x x x x ∆ Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra.Tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh ®¹t ®iÓm giái, c«ng bè ®iÓm vµ giao bµi tËp vÒ nhµ x x x x x x x x

44

So¹n: D¹y: TuÇn 7: TiÕt 16

ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn
Néi dung Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh (GV chän) ThÓ dôc: Häc ®éng t¸c v¬n thë, tay (bµi thÓ dôc víi cê) Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I- Môc tiªu

Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh Bµi thÓ dôc víi cê : Häc ®éng t¸c v¬n thë, ®éng t¸c tay LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh n¾m ®îc 2 ®éng t¸c cña bµi TD, ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - 100% häc sinh cã giÇy tËp, mçi häc sinh 2 l¸ cê v¶i dµi 30cm
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng

5- 7' 2'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

5' 1 vßng 4L x8N/®t

Sau khi ch¹y mét vßng quanh s©n tËp ,häc sinh gi·n hµng khëi ®éng theo ®éi h×nh bèn hµng ngang cù ly réng

45

- Ðp d©y ch»ng däc, ngang.

C¬ b¶n 1. Ch¹y nhanh: Trß ch¬i bæ trî søc nhanh

30' -33'
5-7' 2L

...xx ...x x ...x x ...x x

p p p p

2. Ch¹y nhanh * §éng t¸c v¬n thë N1: Ch©n tr¸i sang ngang 1 bíc = vai, 2 tay cÇm cê ®a ra tríc - lªn cao II, lßng bµn tay híng vµo nhau, cê híng lªn cao, ìn th©n mÆt ngöa (hÝt s©u b»ng mòi) N2: §a 2 tay ra tríc xuèng thÊp chÕch ra sau, cê híng xuèng ®Êt, cói ®Çu hãp bông (thë m¹nh b»ng miÖng) N3: §îc 2 tay ra vµ cê tõ díi, ra tríc - d¹ng ngang, lßng bµn tay híng tríc ngùc h¬i v¬n (hÝt s©u b»ng mòi) N4: §a 2 tay vµ cê ra tríc

10-13' 5-8' - GV ph©n tÝch lµm mÉu - Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai + Sai: Kh«ng biÕt c¸ch phèi hîp ®éng t¸c víi nhÞp thë, biÕt vµo. + Söa: §øng t¹i chç tËp c¸ch thë + Kh«ng thùc hiÖn ®éng t¸c qu¸ nhanh x x x x 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

xuèng thÊp cí TTCB (thë m¹nh b»ng miÖng) N5678: Nh (234 nhng N5 bíc ch©n ph¶i sang ngang) * §éng t¸c tay: N1: Ch©n tr¸i sang ngang, mét bíc b»ng vai, 2 tay ®a tõ díi ra tríc lªn cao song song, lßng bµn tay híng vµo nhau, cê híng lªn cao, ngöa mÆt, m¾t nh×n theo cê (hÝt vµo) N2: §a 2 tay ra tríc song song cao ngang vai, lßng bµn tay híng nhau cê híng tríc (thë ra) N5678 nh 1,234 -> bíc ch©n ph¶i sang ngang. 3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn + LuyÖn tËp ch¹y bÒn: Nam: 700m N÷: 550m * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh lªn tËp 2 ®éng t¸c cña bµi TD víi cê võa häc 2'
x x x x x x x x x x x x x x

∆ 5x8

- GV lµm mÉu, gi¶ng gi¶i - Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai + Sai: Ph¬ng híng biªn ®é cña tay vµ cê kh«ng ®óng + Söa: TËp nhÞp ®é chËm khi n¾m v÷ng, lêi h« nhanh võa ®anh- gän

(5-7')

47

KÕt thóc

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung líp th¶ láng, rò ch©n tay ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: «n 2 ®éng t¸c TD víi cê luyÖn tËp ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-->Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

So¹n: D¹y: TuÇn 9: TiÕt 17:

Ch¹y nhanh - Bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn

Néi dung Ch¹y nhanh: LuyÖn tËp + Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau + XuÊt ph¸t ch¹y nhanh 60m ThÓ dôc: ¤n ®éng t¸c v¬n thë, tay Häc: ®éng t¸c ch©n, ®éng t¸c lên Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I- Môc tiªu

- Ch¹y nhanh: LuyÖn tËp ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t ch¹y nhanh 60m 48

- Bµi thÓ dôc víi cê : ¤n ®éng t¸c thë, tay. Häc ®éng t¸c ch©n lên - LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi dung «n luyÖn, n¾m ®îc vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung míi häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh, cã ®êng ch¹y 5x80m - 100% häc sinh cã giÇy tËp, mçi häc sinh 2 l¸ cê, trang phôc gän gµng, gi¸o viªn cã cßi.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.

5- 7' 2'

C¸n sù líp tËp trung líp 4 hµng ngang cù ly hÑp ®Ó nghe môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x

5' 1 vßng 4L x8N/®t

4L x8N/®t

49

C¬ b¶n 1. Ch¹y nhanh: - LuyÖn tËp ch¹y bíc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t ch¹y nhanh 60m

... 8'-10' ... 2x15m ... 2x20m ...
2x30m 2L

30' -33'

x x x x

2. Bµi tËp thÓ dôc víi 10-12' cê + ¤n hai ®éng t¸c (v¬n 5-8' - GV quan s¸t vµ söa sai thë, ®éng t¸c tay) - GV h« cho häc sinh c¶ líp tËp + Häc tiÕp 2 ®éng t¸c TD - GV quan s¸t vµ söa sai víi cê: * §éng t¸c ch©n N1: KiÔng 2 bµn ch©n, 2 tay cÇm cê chèng vµo h«ng, cê híng ra tríc. N2: Khuþu gèi, kiÔng 2 bµn ch©n, 2 tay ®a ra tríc song song ngang vai, lng th¼ng, lßng bµn tay híng vµo nhau, cê híng tríc, m¾t nh×n theo cê. N3: §øng th¾ng ngêi lªn, 2 tay dang ngang, lßng bµn tay ngöa, 2 cê híng sang 2 bªn m¾t nh×n sang tr¸i N4: TTCB N5678: Nh (1234 nhng 50 5x8 x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x x x x x

-GV ph©n tÝch lµm mÉu cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai + Sai: MÊt th¨ng b»ng. TT ngåi xæm cha ®óng, cê vµ tay cha ®óng híng + Söa: TËp riªng N2, N6

nhÞp 7 quay mÆt sang ph¶i) * §éng t¸c lên: N1: Ch©n tr¸i sang ngang b»ng vai, 2 tay giang ngang lßng bµn tay híng tríc, cê híng 2 bªn N2: Dån träng t©m sang ch©n tr¸i mòi bµn ch©n ph¶i ch¹m ®Êt nghiªng lên sang ph¶i, tay tr¸i duçi lên th¾ng ¸p nhÑ vµo tai, tai ph¶i co c¼ng tay phÝa sau lng, cê híng sang tr¸i N3: ChuyÓn träng t©m sang ®Çu 2 ch©n, th©n th¼ng, 2 tay dang ngang lßng bµn tay híng tríc, tay ngöa cê híng sang 2 bªn, m¾t cê. N4-TTCB N5678: §æi bªn * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c TD võa häc, ch©n lên 3. Ch¹y bÒn Trªn ®Þa bµn tù nhiªn Nam: 700m N÷: 550m * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh lªn tËp 2 ®éng t¸c cña bµi TD víi cê võa häc 2'
x x x x x x x x x x x x x x ∆

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ - GV Ph©n tÝch lµm mÉu cho häc sinh tËp-> GV quan s¸t vµ söa sai - Sau khi GV híng dÉn 2 ®éng t¸c song líp chia 4 nhãm «m luyÖn 4 ®éng t¸c ®· häc vµ ch¹y nhanh -> gäi häc sinh nhËn xÐt -> §¸nh gi¸ xÕp lo¹i

x

x

x

x

51

KÕt thóc

5' t¸c 2Lx8N th¶ tËp th¶

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: tËp ®éng "hÝt -thë" s©u, cói láng, rò tay ch©n, ®éng t¸c ®iÒu hoµ láng

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: «n luyÖn ch¹y nhanh, ch¹y bÒn. ¤n 4 ®éng t¸c díi cê ®· häc * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y:

--> Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc

TuÇn 9: TiÕt 18

Ch¹y nhanh - Bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn
Néi dung Ch¹y nhanh: Nh néi dung tiÕt 17 ThÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v¬n thë, tay ch©n, lên Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i (GV chän)
I- Môc tiªu

- Ch¹y nhanh: LuyÖn tËp ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 60m - Bµi thÓ dôc víi cê : ¤n 4 ®éng t¸c thë ch©n, tay, lên. - Ch¹y bÒn: Ch¹y theo ®éi h×nh quy ®Þnh. * Häc sinh thùc hiÖn thuÇn thôc c¸c néi dung «n luyÖn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, cã ®êng ch¹y 5x80m 52

- 100% häc sinh cã giÇy tËp, mçi häc sinh 2 l¸ cê v¶i quy ®Þnh, trang phôc gän gµng.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi - T¹i chç chç tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bíc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi - Ðp d©y ch»ng däc, ngang. - ¤n 4 ®éng t¸c TD víi cê (1vÇn)

5- 7' 2'

C¸n sù líp tËp trung líp ®iÓm sè b¸o c¸o nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x

5' 1 vßng 4L x8N/®t

1'

53

C¬ b¶n

1. Ch¹y nhanh: - LuyÖn tËp - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y gãt ch¹m m«ng - Ch¹y ®¹p sau

30' -33'
2x20m 2x30m 2x30m

- XuÊt ph¸t ch¹y nhanh 2x40m 3 lÇn 60m - XuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y - XuÊt ph¸t lng híng ch¹y - XuÊt ph¸t vai híng ch¹y - Thi ch¹y nhanh 60m
3Lx10 m 3Lx10 m 3Lx10 m 1 lÇn

- Chia líp thµnh 2 nhãm, nhãm 1 tËp: ch¹y nhanh, nhãm 2 tËp luyÖn 4 ®éng t¸c TD víi cê sau ®ã ®æi l¹i mét néi dung «n tËp ... x ... x ... x ... x - GV quan s¸t söa sai

2. Bµi tËp thÓ dôc víi cê + ¤n c¸c ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c lên * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh ch¹y nhanh 60m - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD víi cê 3. Ch¹y bÒn

4Lx 8 4Lx 8 4Lx 8 4Lx 8 1L - GV quan s¸t vµ söa sai - GV h« cho häc sinh c¶ líp tËp - GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x x x x x

5-7'

54

- Trß ch¬i: Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh

- Gäi häc sinh nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i - GV quan s¸t nh¾c nhë

KÕt thóc

5' x x x x x x x x

Th¶ láng x x x x ∆ --> Dån hµng nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ BTVN x x x x x x x x

- Th¶ láng: tËp cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: «n luyÖn ch¹y nhanh, thËt tèt. LuyÖn ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

: So¹n: D¹y: TuÇn 10: TiÕt 19:

Ch¹y nhanh - Bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn
Néi dung Ch¹y nhanh: LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m (chuÈn bÞ kiÓm tra) ThÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c v¬n thë, tay ch©n, lên (Chó ý biªn ®é, nhÞp ®é) Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

- Ch¹y nhanh: LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m - Bµi thÓ dôc : ¤n 4 ®éng t¸c: thë, ch©n, tay, lên. 55

- LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn thuÇn thôc c¸c néi dung «n luyÖn, ë néi dung ch¹y nhanh, häc sinh thùc hiÖn tèt ®éng t¸c xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 60m ®Ó tiÕt 20 kiÓm tra.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, cã ®êng ch¹y 5x80m - 100% häc sinh cã giÇy tËp, mçi häc sinh 2 l¸ cê v¶i, GV cã ®ång hå bÊm giê.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung
A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp + B¸o c¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

7-8' 2' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc ng¾n gän

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.

5'-6' 1 vßng 4L x8N/®t 1'-2' 4x8

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

GV phæ biÕn néi dung môc tiªu giê häc

56

C¬ b¶n 1. Ch¹y nhanh:

30' -33' 4L

x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ - Sau khi «n c¶ líp -> chia 4 nhãm tËp luyÖn -> GV quan s¸t vµ söa sai. x x x x x x x x x x x x x x x x

2 Bµi tËp thÓ dôc víi cê 10-12' + ¤n c¸c ®éng t¸c thÓ 4Lx dôc ®· häc 8N/®t - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c lên 3. Ch¹y bÒn 5-7' 1L

- LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Nam: 700m N÷: 550m * Cñng cè: GV gäi 2 häc sinh thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD ®· häc

x x x x

x x x x x x x x x x

- Gäi häc sinh nhËn xÐt

57

KÕt thóc

5' x x x x x x x x

Th¶ láng x x x x ∆  Dån hµng nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. x x x x x x x x

- Th¶ láng: hÝt thë s©u 10 lÇn, cói th¶ láng, ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: tËp luyÖn thËt tèt néi dung ch¹y nhanh ®Ó chuÈn bÞ giê sau kiÓm tra ch¹y nhanh * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y:

TuÇn 10: TiÕt 20
Néi dung

KiÓm tra ch¹y nhanh

KiÓm tra ch¹y nhanh: XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60 m (kÕt hîp kiÓm tra tiªu chuÈn TDTT)
I- Môc tiªu

- KiÓm tra xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m kÕt hîp kiÓm tra rÌn luyÖn th©n thÓ.

58

- Yªu cÇu c¸c em thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ ®¹t thµnh tÝch cao. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, cã ®êng ch¹y 5x80m - GV cã sæ gäi tªn ghi thµnh tÝch, ®ång hå lµm giê, v¹ch XP, ®Ých
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.
C¬ b¶n

5-7' 2'

Líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng

4-5' 1 vßng 4L x8N/®t 2' 4x8 30'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

Trêng hîp ®Æc biÖt míi ®îc kiÓm tra thªm. - GV dïng 2 ®ång hå ®o thµnh tÝch cho tõng em trong ®ît kiÓm tra - CÇn chiÕu cè nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm nhng chÞu khã häc tËp.

1. KiÓm tra xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m kÕt hîp víi tiªu chuÈn RLTT + C¸ch xÕp lo¹i ®¸nh gi¸: C¨n cø vµo møc ®é thÓ hiÖn kü n¨ng ®éng t¸c vµ 59

thµnh tÝch + Giái: Thùc hiÖn ®óng kü n¨ng thµnh tÝch: Nam: 10,2 s N÷: 11,2 s + §¹t: Thùc hiÖn ®îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña kü thuËt thµnh tÝch: Nam 11,5 s N÷: 11,9 s + Kh¸: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ thµnh tÝch: Nam: 10,2 s N÷: 11,2 s HoÆc kü thuËt thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c, nhng thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc trªn.
KÕt thóc

- Nhê 1 häc sinh (hoÆc c¸n sù líp cho phÊt cê xuÊt ph¸t ®Ó gi¸o viªn bÊm giê (thêi gian ch¹y) - KiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 2em. - Mçi häc sinh chØ kiÓm tra 2 lÇn.

- HS nµo ®îc gäi tªn th× häc sinh ®ã lªn kiÓm tra néi dung ch¹y nhanh. 5'-7' 4x8 x x x x x x x x x x x x ∆ --> Dån hµng nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. C«ng bè ®iÓm vµ nghe BTVN x x x x x x x x

- Th¶ láng: rò ch©n tay, cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê kiÓm tra tuyªn d¬ng nh÷ng em ®¹t "Giái" c«ng bè ®iÓm

- BTVN: ¤n tËp 4 ®éng t¸c TD víi cê ®· häc, «n luyÖn ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

60

So¹n: D¹y: TuÇn 11: TiÕt 21:

Bµi thÓ dôc - bËt nhÈy - ch¹y bÒn
Néi dung + ThÓ dôc: ¤n 4 ®éng t¸c ®· häc, thë, tay, ch©n, lên - Häc ®éng t¸c bông, phèi hîp + BËt nh¶y: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n + Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i: ( Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh )
I- Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh n¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c néi dung «n tËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc, ®éng t¸c ®· häc ë líp 6 ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n, ®¸ l¨ng tríc sau,®µ 1 bíc nhËn nh¶y ®¸ l¨ng, bËt xa, nh¶y mét ch©n vµo hè c¸t. - Häc sinh hiÓu ®îc t¸c dông cña ®éng t¸c ph¸t triÓn søc m¹nh cña luyÖn søc bÒn khi ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh trong trß ch¬i - Häc sinh biÕt vµ thùc hiÖn ®îc 2 ®éng t¸c: bông vµ phèi hîp.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh, tho¸ng, réng. Cã ®êng ch¹y tù nhiªn - Häc sinh 2 cê theo quy ®Þnh, s¾p xÕp ®Þa h×nh trªn ®êng ch¹y bÒn.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

61

lîng
A- Më ®Çu

5-7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè nghe gi¸o viªn phæ biÕn néi dung môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp + B¸o c¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.

x 1 vßng 4L x8N/®t 4L x8N/®t x x x x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

Gäi HS nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i 3. KiÓm tra bµi cò Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD víi cê ®· häc x x x x x @ x x x x x x x x x x x x x

62

C¬ b¶n

33'

1. Bµi thÓ dôc a. ¤n c¸c ®éng t¸c ®· häc - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c lên b. Häc 2 ®éng t¸c bông vµ phèi hîp * §éng t¸c bông 2x8 2x8 2x8 2x8 3Lx 8N

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

x x x x

- GV ph©n tÝch lµm mÉu - Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai * Cho tËp c¶ 2 ®éng t¸c víi 1 lÇn * Cho tËp c¶ 6 ®éng t¸c (míi, cò

- Néi dung: SGK/28+29 - C¸ch söa sai: SGK/29 * §éng t¸c phèi hîp - Néi dung: SGK/29+30 - C¸ch söa sai thêng m¾c SGK/30 2. BËt nh¶y: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn, søc m¹nh cña ch©n - §¸ l¨ng tríc sau - §µ mét bíc giËn nhÈy ®¸ l¨ng - BËt xa - §¸ mét bíc, ba bíc giËn nh¶y b»ng mét ch©n vµo hè c¸t 10L 10L 10L 3L-5L 3Lx 8N

x x x x

x x x x

x x ∆ x x

x x x x

x x

x x

x x x

* Néi dung PT søc m¹nh ch©n häc sinh ®· ®îc häc ë líp 6, GV gäi tªn ®éng t¸c cho häc sinh tËp.

* NÕu ®éng t¸c nµo häc sinh thùc hiÖn cha ®îc gi¸o viªn cã thÓ lµm mÉu -> ®Ó häc yÖn - GV quan s¸t vµ söa sai
Vßng qua
x x x x x x x x x x x x x x

63

Nh¶ y qua

3. Ch¹y bÒn Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh Nam: 3 vßng s©n trêng N÷: 2 vßng s©n trêng
KÕt thóc

5' x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

- TËp trung th¶ láng: hÝt thë s©u, cói, th¶ láng, rung bÊp ®ïi, tËp ®iÒu hoµ, th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc-> xÕp lo¹i tiÕt häc - BTVN: ¤n TD víi cê 6 ®éng t¸c ®· häc - ¤n bæ trî: bËt nh¶y + ¤n luyÖn ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TiÕt 22:

Bµi thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: - ¤n 6 ®éng t¸c ®· häc: thë - tay - ch©n - lên bông - phèi hîp * BËt nh¶y: ¤n luyÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî ®¸ l¨ng tríc sau, bËt xa, ®¸ mét bíc, ba bíc giËn nh¶y ®¸ l¨ng, 1-3 bíc giËn nh¶y mét ch©n vµo hè c¸t. - Häc míi: Trß ch¬i khÐo víng ch©n * Ch¹y bÒn: LuyÖn ch¹y bÒn 64

I- Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n 6 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc c¬ b¶n ®óng, mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n tËp t¬ng ®èi tèt. - Häc sinh biÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c míi häc vµ trß ch¬i "KhÐo víng ch©n" - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn tèt néi dung «n vµ biÕt thùc hiÖn néi dung míi
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh. - GV: 1-2 qu¶ bãng buéc d©y dµi 4-5m
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' Líp tËp trung 4 hµng ngang cù ly hÑp - b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng 1 vßng 4L x8N/®t 4x8 x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.

65

C¬ b¶n 1. Bµi thÓ dôc * ¤n 6 ®éng t¸c: - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c lên - §éng t¸c bông - §éng t¸c phèi hîp 2. BËt nh¶y + LuyÖn mét sè t¸c ®éng

33' 7-8' x 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 8x10' 10L 5L 5L 5L - §éng t¸c ®¸ l¨ng tríc sau: 2 hµng dån gÇn nhau, hµng nä hç trî hµng kia tËp. x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ - Cho c¶ líp «n 1 lît - Sau ®ã chia 4 nhãm «n luyÖn - GV quan s¸t vµ söa sai x x x x

- §¸ l¨ng tríc – sau

+ §¸ 1 bíc, 3 bíc giËm nh¶y + BËt xa + §µ 1,3 bíc giËm nh¶y ch©n vµo hè c¸t * Häc: trß ch¬i "KhÐo víng ch©n" - ChuÈn bÞ: Mét sè tói c¸t nÆng 0,2-0,3kg buéc nèi víi mét d©y thõng dµi 35m 66

x

x x x x x x x x x x x x x

xxxxx xxxxx

x

* TËp hîp líp thµnh vßng trßn ®øng quay mÆt vµo t©m, em nä c¸ch em kia 0,5m + GV chän 1 häc sinh ®øng trong vßng trßn 2 tay cÇm 1 ®Çu d©y cöa tói - C¸ch ch¬i: ngêi ®øng gi÷a vßng trong cÇm d©y quay ®iÒu kiÓn cho khi tói c¸t l¨ng theo vßng trßn cao su 02-03, khi tói c¸t ®i tíi nh÷ng vÞ trÝ cña b¹n nµo th× b¹n ra ngoµi - Vßng trßn sau thêi gian quy ®Þnh nh÷ng ngêi lo¹i sÏ bÞ tß cß xung kÝch quanh líp 3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn: Nam: 600m N÷: 400m * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn 6 ®éng t¸c bµi TD víi c«

- Chó ý: cã thÓ dïng tói c¸t b»ng qu¶ bãng

- GV híng dÉn c¸ch ch¬i vµ ®iÒu khiÓn thö 1 lÇn cho häc sinh quan s¸t - Cho häc sinh tù ch¬i

x x x x

x x x x x x x x x x

- -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸

67

KÕt thóc

5' 4x8 x x x x x x x x x x x x x x x ∆ --> Dån hµng nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ BTVN x x x x x x x x x x

- TËp trung th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n, tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc. - BTVN: ¤n tËp 6 ®éng t¸c TD víi cê, luyÖn ch¹y bÒn

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 12 - TiÕt 23:

Bµi thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: ¤n 6 ®éng t¸c ®· häc: thë - tay - ch©n - lên bông - phèi hîp Häc: §éng t¸c th¨ng b»ng, ®éng t¸c nh¶y * BËt nh¶y: LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî, ®¸ l¨ng tríc sau, ®· 1-3 bíc giËm nh¶y, bËt xa, ®¸ 1-3 bíc nh¶y 1 ch©n vµo hè c¸t. - Trß ch¬i: KhÐo víng ch©n * Ch¹y bÒn: Trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
I- Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n 6 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc vµ häc tiÕp 2 ®éng t¸c míi th¨ng b»ng vµ nh¶y, «n luyÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y nh tiÕt 22 - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn néi dung «n luyÖn t¬ng ®èi tèt. Thùc hiÖn néi dung míi c¬ b¶n ®óng. - Yªu cÇu häc sinh cã tinh thÇn tù gi¸c vµ ý thøc cao.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

68

- S©n tËp tho¸ng, réng, s¹ch. Cã ®êng ch¹y tù nhiªn - d©y buéc qu¶ l¨ng (tói c¸t hoÆc bãng nhùa) 2 qu¶, 1 hè cã 2 cê quy ®Þnh.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

5-7' 2'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.

3' 1 vßng 4L x8N/®t 4x8

x x x x

x x x x

x x x x ∆ bµi cò

x x x x

x x x x

KiÓm tra

69

3. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn 6 ®éng t¸c TD ®· häc
C¬ b¶n

1-2'

- Gäi häc sinh nhËn xÐt

33' x (1012' ) 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. Néi dung * ¤n 6 ®éng t¸c: - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c lên - §éng t¸c bông - §éng t¸c phèi hîp * Häc míi: + §éng t¸c th¨ng b»ng:

∆ - Sau khi cho «n 6 ®éng t¸c TD ®· häc gi¸o viªn d¹y bu«n 2 ®éng t¸c míi - Chia nhãm 4 tËp luyÖn c¶ vµ ®éng t¸c (5-7') - GV quan s¸t vµ söa sai - Sau thêi gian quy ®Þnh giao viªn cho tËp trung líp «n l¹i toµn bé vµ ®éng t¸c ®· häc. - GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x x x ∆ -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ x x x x x x x x x x x x x

- Néi dung vµ lçi sai thêng m¾c, c¸ch söa trong SGK/31 + §éng t¸c nh¶y Néi dung sau thêng m¾c vµ c¸ch söa trong SGK/31 * Gäi 2 häc sinh tËp vµ ®éng t¸c TD ®· häc. 2x8

2. BËt nh¶y + LuyÖn mét sè t¸c - §¸ l¨ng tríc - sau

7x9' ®éng 10L 3L 3L 3L 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

+ §¸ 1,2, 3 bíc giËm nh¶y + BËt xa r¬i xuèng hè c¸t

+ §µ 1,3 bíc giËm nh¶y ch©n vµo hè c¸t • Trß ch¬i: "KhÐo víng ch©n" néi dung ®· häc ë tiÕt 22 • 3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn: Nam: 600m N÷: 400m
x xx x x x ∆

5-7'

KÕt thóc

- TËp trung th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n, tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc. - BTVN: ¤n ®éng t¸c TD ®· häc vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

x x x x x

x x x x x

x x x x x ∆

x x x x x

x x x x x

--> Dån hµng nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ BTVN

So¹n: D¹y:

71

TiÕt 24:

Bµi thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: ¤n vµ ®éng t¸c TD ®· häc * BËt nh¶y: Trß ch¬i: "Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp xóc" §¸ l¨ng tríc sau * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n 8 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc (®éng t¸c v¬n thë, ®éng t¸c tay, ®éng t¸c ch©n, ®éng t¸c lên, bông, phèi hîp, th¨ng b»ng, nh¶y) . §éng t¸c ®¸ l¨ng tríc - sau, luyÖn tËp ch¹y bÒn. Häc sinh häc néi dung trß ch¬i "Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc". - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn néi dung «n luyÖn t¬ng ®óng vµ ®Ñp. Néi dung häc míi biÕt vµ thùc hiÖn ®îc néi dung trß ch¬i. - Yªu cÇu häc sinh cã tinh thÇn tù gi¸c tËp luyÖn, chó ý trong néi bé míi ®îc häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, s¹ch. - Mét häc sinh cã 2 cê tËp, gi¸o viªn 4 cê lµm vËt chuÈn, vÏ 4 d·y vßng trßn (vßng nä c¸ch vßng kia 1m)
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh

5-7' 2'

1 vßng 4x8 4L x8 1' 72

Líp tËp trung 4 hµng däc ngang cù ly hÑp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng kiÓm ®iÓm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- Ðp d©y ch»ng däc, ngang. 3. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ l¨ng sau
C¬ b¶n

33' - Cho c¶ líp «n 2L x8N c¶ 8 ®éng t¸c 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 1-2' - Chi 4 nhãm tËp luyÖn - Sau thêi gian quy ®Þnh giao viªn cho tËp trung líp «n l¹i toµn bé vµ ®éng t¸c ®· häc. - GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x x x x x x x x ∆ -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ x x x x x x ∆ -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 1015L 1073 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. Bµi thÓ dôc * ¤n 8 ®éng t¸c ®· häc - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c lên - §éng t¸c bông - §éng t¸c phèi hîp - §éng t¸c th¨ng b»ng - §éng t¸c nh¶y * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD ®· häc.

* Cñng cè: Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD ®· häc. 2. BËt nh¶y + §¸ l¨ng tríc - sau + §¸ l¨ng sau * Trß ch¬i: "Nh¶y vµo

x x

x x

x x

x x

x x x x x x

vßng trßn tiÕp xóc" - ChuÈn bÞ: KÎ 1 v¹ch chuÈn bÞ vµ v¹ch xuÊt ph¸t c¸ch nhau 1,5m KÎ tríc XXP kÎ c¸c vßng trßn cã ®êng kÝch 0,4m - TËp hîp häc sinh thµnh 2-4 hµng däc sau v¹ch chuÈn bÞ th¼ng hµng víi c¸c d·y trßn ®· chuÈn bÞ - C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh "ChuÈn bÞ c¸c em sè 1 cña mçi ®«i tiÕn vµo v¹ch XP". Khi cã lÖnh b¾t ®Çu c¸c em b¹t nh¶y = 2 ch©n vµo vßng trßn. 1-> 2-> 3 råi ch¹y vßng vÒ ch¹m tay b¹n sè 2, cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt, ®éi nµo vÒ nhanh Ýt ph¹m quy lµ th¾ng cuéc. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn: Nam: 700m N÷: 500m

15L

∆ x x x x x x x x x x x x x x - GV híng dÉn c¸ch ch¬i - Cho häc sinh ch¬i - cã ph©n th¾ng thua x x x x x x x x x x x x x x x x I I I I

O O O O

O O O O

O O O O

+ Ph¹m quy: XuÊt phÊt tríc lÖnh hoÆc tríc khi ch¹m tay b¹n tríc m×nh, kh«ng nh¶y vµo b¸c vßng trßn.

5-7'
x xx x x x ∆

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

74

So¹n: D¹y: TuÇn 13 - TiÕt 25:

Bµi thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: ¤n vµ ®éng t¸c ®· häc v¬n thë, tay, ch©n, lên, bông, phèi hîp, th¨ng b»ng, nh¶y. - Häc: ®éng t¸c ®iÒu hoµ * BËt nh¶y: Trß ch¬i: Lß cß chäi gµ §¸ l¨ng tríc vµ ®¸ l¨ng tríc sau §µ mét bíc giËn nh¶y ®¸ l¨ng * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I- Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n tËp vµ ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc (®éng t¸c v¬n thë, ®éng t¸c tay, ®éng t¸c ch©n, ®éng t¸c lên, bông phèi hîp, th¨ng b»ng, nh¶y) . §éng t¸c ®¸ l¨ng tríc - sau, luyÖn tËp ch¹y bÒn. Häc sinh häc néi dung trß ch¬i "Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc". - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn néi dung «n luyÖn t¬ng ®óng vµ ®Ñp. Néi dung häc míi biÕt vµ thùc hiÖn ®îc néi dung trß ch¬i. - Yªu cÇu häc sinh cã tinh thÇn tù gi¸c tËp luyÖn, chó ý trong néi bé míi ®îc häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, s¹ch. - Mét häc sinh cã 2 cê tËp, gi¸o viªn 4 cê lµm vËt chuÈn, vÏ 4 d·y vßng trßn (vßng nä c¸ch vßng kia 1m)
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' 2' Líp tËp trung 4 hµng däc ngang cù ly hÑp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu giê häc. 75

1. NhËn líp æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

-> Gi·n hµng kiÓm ®iÓm

2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng quanh s©n - Xoay c¸c khíp : §©ï, vai, h«ng, gèi, cæ tay, cæ ch©n - TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê - T¹i chç bËt xa 3. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ l¨ng sau

4-6’ x

x x x x x x x

x x x

x x x x

x x x x @

x x x x

x x x x x

76

C¬ b¶n

33' 17-18' 2x8

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

1. Bµi thÓ dôc * ¤n 8 ®éng t¸c thÓ dôc víi cê - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c lên - §éng t¸c bông - §éng t¸c phèi hîp - §éng t¸c th¨ng b»ng - §éng t¸c nh¶y + Häc ®éng t¸c ®iÒu hoµ

∆ - Cho c¶ líp «n 2L x8N - GV ph©n tÝch lµm mÉu ®éng t¸c cuèi (®éng t¸c ®iÒu hoµ). - Cho c¶ líp tËp 4Lx8M ®éng t¸c 9. - Chia líp 4 nhãm tËp luyÖn 9 ®éng t¸c -> Chäi líp 4 nhãm tËp luyÖn 9 ®éng t¸c

Néi dung: c¸ch söa sai SGK/33

+ Gäi häc sinh tËp ®iÒu hoµ 2. BËt nh¶y * Trß ch¬i: Lß cß chäi gµ" 2' - GV quan s¸t söa sai - ChuÈn bÞ chia tõng cÆp 10-12' -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ t¬ng ®¬ng søc, cïng giíi - GV híng dÉn c¸ch ch¬i tÝnh ®øng theo hµng - Cho häc sinh thö, gi¸o viªn ngang (hoÆc vßng trßn), nhËn xÐt 1 ch©n co, 1 chÊn ®øng -> Chi häc sinh cã ph©n rtù nhiªn. th¾ng, thua. - C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh, c¸c em võa nh¶y lß cß, võa dïng mét tay hai tay hoÆ vai ®Ó ch¬i nhau. Ai 77

-> Chia líp 4 nhãm tËp luyÖn 9 ®éng t¸c

®Ó mÊt th¨ng b»ng ®Æt c¶ 2 ch©n ch¹m ®Êt lµ thua 1 ®iÓm. Sau ®ã l¹i tiÕp tôc trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh, ai ®îc nhiÒu ®iÓm lµ th¾ng cuéc. + §¸ l¨ng tríc - sau + §¸ 1 bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng 3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn: Nam: 700m N÷: 500m

1520L 7-10L

5-7'
x xx x x x ∆

KÕt thóc:

5' Häc sinh tËp trung th¶ láng Dån hµng nghe GV nhËn xÐt vµ cho bµi tËp vÒ nhµ

TËp trung : + Th¶ láng, rò ch©n tay,cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ, th¶ láng. - NhËn xÐt vµ cho bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y:

78

TiÕt 26:

Bµi thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: LuyÖn tËp n©ng cao chÊt lîng bµi TD 9 ®éng t¸c. * BËt nh¶y: - LuyÖn tËp :+ §¸ l¨ng tríc sau + §¸ 1 bíc,3 bíc giËm nh¶y = 1 ch©n vµo c¸t ( ®Öm ). * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I - Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n luyÖn 9 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc «n luyÖn ®¸ l¨ng tríc - sau, ®¸ 1,3 bíc giËm nh¶y b»ng 1 ch©n vµo c¸t ( ®Öm ), luyÖn tËp ch¹y bÒn. - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi dung «n luyÖn. - Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, cã ý thøc tèt trong giê häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- Häc sinh cã 2 cê tËp, 100% häc sinh cã giµy tËp. - S©n tËp tho¸ng, réng, s¹ch.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' Líp tËp trung 4 hµng däc ngang cù ly hÑp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng kiÓm ®iÓm x x x x x x x x x x x x x x ∆ 79 x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh 1 vßng 4x8 4L x8N

- Ðp d©y ch»ng däc, ngang. 30 33'
C¬ b¶n

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

1, Bµi thÓ dôc: - Hoµn thiÖn bµi TD víi cê: n©ng cao chÊt lîng 9 ®éng t¸c TD ®· häc. 2, bËt nh¶y: - §¸ l¨ng tríc sau. - §µ 1 - 3 bíc giËm nh¶y b»ng 1 ch©n r¬i xuèng ®Öm 20L 10L

- Cho c¶ líp tËp 2 x 8L.Sau ®ã chia 4 nhãm tËp luyÖn. x x x x x x ∆ x x x x

x

x

x

3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

xxxx xxxx

80

KÕt thóc: - Th¶ láng:Cói th¶ láng, hÝt thë s©u ( 10L ) rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc. - BTVN: ¤n bµi TD víi cê, luyÖn tËp ch¹y bÒn. * Riót kinh nghiÖm

5 -7' x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

So¹n: D¹y: TuÇn 14: TiÕt 27:

Bµi thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: TiÕp tôc tËp luyÖn hoµn thiÖn bµi TD * BËt nh¶y: Nh néi dung tiÕt 26 * Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i ( ch¹y theo ®éi h×nh quy ®Þnh )
I - Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh tËp luyÖn c¸c néi dung trong tiÕt 26, bíc ®Çu hoµn thiÖn bµi TD,luyÖn tËp ®¸ l¨ng tríc sau, ®µ 1 3 bíc giËm nh¶y 1 ch©n vµo c¸t hoÆc ®Öm cá. - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c bµi TD, nhuÇn nhuyÔn néi dung bËt nh¶y 1 ch©n vµo tiÕt c¸ch ch¹y bÒn vµ kÕt hîp thë trong khi ch¹y trong ch¬i. - Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, cã ý thøc tèt trong giê häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, s¹ch. 81

- Häc sinh cã 2 cê tËp, 100% häc sinh cã giµy tËp. GV chuÈn bÞ vËt quy ®Þnh trªn ®êng ch¹y.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' Líp tËp trung 4 hµng däc ngang cù ly hÑp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng kiÓm ®iÓm 15 17' 20L 2 hµng dån gÇn tõng cÆp lµm trô cho nhau tËp ®éng t¸c ®¸ l¨ng tríc sau

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

- §µ 1 -3 bíc giËm nh¶y b»ng mét ch©n r¬i xuèng c¸t ( ®Öm ) 10L

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

82

3, Ch¹y bÒn ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh
KÕt thóc:

5 - 7' ∆Nh¶y ch¹y xxxx vßngx x x x trßn 5' x x x x x x x x x x x x ∆ - Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc -> BTVN x x x x x x x x

- Th¶ láng: Cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc. - BTVN: ¤n bµi TD - bËt nh¶y - CB.

* Rót kinh nghiÖm

So¹n: D¹y: TiÕt 28:

thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: Hoµn thiÖn bµi TD * BËt nh¶y: LuyÖn tËp bËt xa. §µ 3 bíc giËm nh¶y 1 ch©n vµo c¸t hoÆc ®Öm. * Ch¹y bÒn: Th gi·n tríc khi luyÖn tËp ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

- KiÕn thøc: ¤n luyÖn bµi TD 9 ®éng t¸c, nh¶y b»ng 1 ch©n vµo c¸t hoÆc ®Öm cá. - Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c bµi TD, nhuÇn nhuyÔn néi dung bËt nh¶y 1 ch©n vµo tiÕt c¸ch ch¹y bÒ vµ kÕt hîp thë trong khi ch¹y trong ch¬i. 83

- Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, cã ý thøc tèt trong giê häc. Häc sinh biÕt c¸ch ¸p dông th gi·n sau ch¹y bÒn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, réng, s¹ch. - Häc sinh cã 2 cê tËp, 100% häc sinh cã giµy tËp, ®Öm (hè c¸t).
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' Líp tËp trung - c¸n sô b¸o c¸o sÜ sè -> nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x ∆ 33' 7- 9' x x x x x x ∆ - Cho HS tËp c¶ líp 2L x 8N -> chia 4 nhãm tËp x x x x 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh: cæ tay, ch©n vai, h«ng, gèc - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 4 x8

1, Bµi thÓ dôc: - Hoµn thiÖn bµi TD víi cê

1 0 - 15' 2, BËt nh¶y:

- LuyÖn tËp bËt xa

- Cho tËp ë ngoµi -> bËt lÇn lît vµo hè c¸t theo ®éi h×nh " níc ch¶y " - §µ 1 -3 bíc giËm nh¶y b»ng mét ch©n r¬i xuèng hè c¸t. x 10L x x

( 10 -12')

85

3, Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: Nam 700m, n÷: 500m

10-12' 5 - 7'

∆ ∆x x x x xxx xxxxxxx

* Th gi·n sau khi ch¹y bÒn. ( 3- 5 ) * Th¶ láng líp ®i theo vßng - Võa ®i,võa dang tay, trßn. hoÆc ®a 2 tay lªn cao, - GV ph©n tÝch vµ khi ph¹m hÝt vµo b»ng mòi, khi c¸c ®éng t¸c th gi·n. bu«ng tay xuèng thë ra b»ng miÖng. - Cho HS thùc hiÖn - L¾c b¾p ®ïi. - GV quan s¸t vµ nh¾c c¸c em - Rung b¾p c¼ng ch©n. chó ý th¶ láng - Hai b¹n câng ngîc 9 tõ ¸p lng vµo nhau) bu«ng láng c¬ thÓ b¹n lµm ®éng t¸c " ph«i c¸ " KÕt thóc: 5' - TËp trung: TËp ®éng t¸c - Sau khi th¶ láng ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc. -> Dån hµng nghe nhËn xÐt vµ - BTVN: ¤n bµi TD ch¹y BTVN bÒn. x x x x x x x x * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: x x x x x x ∆ x x x x x x

86

So¹n: D¹y: TuÇn 15- TiÕt 29:

thÓ dôc - bËt nh¶y - ch¹y bÒn
Néi dung * ThÓ dôc: Hoµn thiÖn bµi TD * BËt nh¶y: Trß ch¬i "khÐo víng ch©n nh¶y vµ nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc" * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

- KiÕn thøc: Gióp häc sinh hoµn thiÖn néi dung bµi TD chuÈn bÞ cho giê kiÓm tra. ¤n luyÖn 2 trß ch¬i ®· häc. LuyÖn ch¹y bÒn. - Häc sinh thùc hiÖn tèt néi dung «n luyÖn. - Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Häc sinh cã 2 cê v¶i, 2->4 qu¶ n¨ng buéc d©y 4-5m, 100% häc sinh cã giÇy ch¬i. - Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ vßng trßn ®Ó häc sinh ch¬i.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' - C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn néi dung, môc tiªu -> gi·n hµng

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp 1 vßng 4x8 87

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

chÝnh. 4 x8 - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.
C¬ b¶n

1. Bµi thÓ dôc - Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc víi cê 2. BËt nh¶y - LuyÖn tËp trß ch¬i "khÐo víng ch©n" ®· häc ë tiÕt 22 - LuyÖn trß ch¬i: "Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc" néi dung ®· häc vµ ch¬i ë tiÕt 24 3. LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nam: 700m N÷: 500m

33' 12-15' Líp «n c¶ bµi 2L x 8N -> Chia 4 nhãm tËp luyÖn -> GV quan s¸t vµ söa sai 7-9' Chia líp 4 nhãm ch¬i do tæ trëng ®iÒu khiÓn ch¬i -> GV cho líp tËp trung vµ chia theo 4 hµng quy ®Þnh theo trß ch¬i -> häc sinh ch¬i -> GV quan s¸t vµ nh¾c nhë 5 - 7'
x xx x x x ∆

KÕt thóc:

5'

- Th¶ láng: Cói th¶ láng - Rung b¾p ch©n - l¾c b¾p ®ïi - §iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. - BTVN: ¤n bµi TD ®Ó giê tíi kiÓm tra luyÖn ch¹y bÒn. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 88

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

-> Dån hµng nghe nhËn xÐt vµ BTVN

-

_________________________________________ So¹n: D¹y: TiÕt 30:

KiÓm tra bµi thÓ dôc
Néi dung KiÓm tra bµi thÓ dôc víi cê
I - Môc tiªu

- KiÓm tra bµi TD ph¸t triÓn chung víi cê - Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn tèt néi dung kiÓm tra, häc sinh trËt tù.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, s¹ch - Häc sinh cã 2 cê tËp,100% häc sinh cã giÇy, gi¸o viªn cã sæ gäi tªn ghi kÕt qu¶ kú I
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc > Gi·n hµng khëi ®éng

1. NhËn líp

- æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc.

89

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh. - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 4 x8

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

33' - KiÓm tra theo nhãm 4-5 häc sinh 1 ®ît - Cho ®iÓm riªng tõng häc sinh - Mçi ®éng t¸c thùc hiÖn 2L x 8N * Tríc khi kiÓm tra cho 2 häc sinh lªn tËp c¶ bµi, møc xÕp lo¹i cho tõng häc sinh ®Ó häc sinh biÕt ®îc møc ®é xÕp lo¹i khi kiÓm tra ®Õn m×nh.

* KiÓm tra bµi thÓ dôc víi cê 9 ®éng t¸c * Cho ®iÓm xÕp lo¹i - §iÓm giái: hoµn thiÖn c¶ 9 ®éng t¸c cña bµi. - §iÓm kh¸: Thùc hiÖn ®îc 9 ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi ®óng, nhng cha ®Ñp, cha thë s©u ë ®éng t¸c v¬n thë hoÆc ®éng t¸ th¨ng b»ng thùc hiÖn ë biªn ®é hÑp. - §iÓm trung b×nh (®¹t) cã 1-2 ®éng t¸c thùc hiÖn sai. - §iÓm yÕu (cha ®¹t) cã tõ 3 ®éng t¸c thùc hiÖn sai trë lªn.

90

KÕt thóc:

5'

- Th¶ láng: Cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt giê kiÓm tra. Tuyªn d¬ng nh÷ng em ®¹t giái. C«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo¹i . - BTVN: ¤n luyÖn ch¹y nhanh vµ tËp luyÖn ch¹y nhanh vµ tËp luyÖn TD víi cê. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

-> Dån hµng nghe nhËn xÐt vµ BTVN

So¹n: D¹y: TuÇn 16

«n tËp häc kú I
I - Môc tiªu

- ¤n luyÖn néi dung ®éi h×nh ®éi ngò ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ c¸c ®éng t¸c quay ph¶i, quay tr¸i, ®»ng sau. Nghiªm nghØ, gi¶m ch©n t¹i chç, ®i ®Òu. - Qua ®ã ®¸nh gi¸ møc ®é häc tËp cña häc sinh. Häc sinh thùc hiÖn tèt néi dung «n. - Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, «n trß ch¬i tiÕt 3
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

91

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' - C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn néi dung, môc tiªu -> gi·n hµng khëi ®éng 1 vßng 4x8 4 x8 x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh. - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.
C¬ b¶n

33' 1. ¤n luyÖn ®éi h×nh 20-24' ¤n luyÖn néi dung ®éi h×nh ®éi ngò 3-5L ®éi ngò c¶ líp - §éng t¸c quay tr¸i x x x x x 3-5L - §éng t¸c quay tr¸i x x x x x 3-5L - §éng t¸c quay ®¨ng sau x x x x x 1-2' - §éng t¸c nghiªm nghØ 3L x x x x x - §éng t¸c giËm ch©n t¹i 3Lx10 chç ∆ m - §éng t¸c ®i ®Òu - Sau ®ã chia 4 nhãm tËp luyÖn - GV quan s¸t vµ söa sai 2. Trß ch¬i - "Ch¹y tiÕp søc" chuyÓn vËt - Néi dung: Gäi 3 häc sinh thùc hiÖn néi dung ®éi h×nh ®éi ngò võa «n * Cñng cè: Gäi 3 häc sinh thùc hiÖn néi dung ®éi h×nh ®éi ngò võa «n. 5-7' ... x x x ... x x x P P

- Gäi HS nhËn xÐt -> gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i víi néi dung vµ thùc hiÖn tõng häc sinh. 92

KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: Cói th¶ láng, rò khíp tay, ch©n, ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc luyÖn - Nh¾c nhë vÒ nhµ: ¤n luyÖn tèt cho tuÇn 17 kiÓm tra häc kú. Ngoµi ra «n luyÖn thËt tèt néi dung ch¹y nhanh vµ «n bµi TD víi cê ®Ó tuÇn 18 kiÓm tra trªn chuÈn RLTT * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-> Dån hµng nghe nhËn xÐt giê «n luyÖn ®éi h×nh ®éi ngò.

So¹n: D¹y: TuÇn 17

KiÓm tra häc kú I - ®éi h×nh ®éi ngò
I - Môc tiªu

- KiÓm tra ®éi h×nh ®éi ngò «n ë tuÇn 16 - Häc sinh thùc hiÖn ®óng, ®Ñp, ®Òu ®éng t¸c vµ kü thuËt - Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, gi÷ trËt tù
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, s¹ch, b»ng ph¼ng - Sæ gäi tªn ghi kÕt qu¶ ®¸nh gi¸: Bµn ghÕ cho gi¸o viªn.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

93

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän môc tiªu giê häc X 4x8 4x8 4x8 X X X X X X X X X X X X @ 33' Mçi häc sinh ®îc thùc hiÖn mét lÇn kiÓm tra trong ®ã quay tr¸i 3lÇn, quay ph¶i 3 lÇn, ®¨ng sau 2 lÇn, nghiªm nghØ 3 lÇn, giËm ch©n t¹i chç kho¶ng 1/2 phót vµ ®i ®Òu kho¶ng 1'. - §iÓm cho theo møc ®é thÓ hiÖn ®éng t¸c cña häc sinh. - GV nh¾c nhë häc sinh æn ®Þnh trong khi kiÓm tra. - KiÓm tra tiÕt 33, cßn l¹i kiÓm tra nèt trong tiÕt 34 vµ cã c«ng bè ®iÓm xÕp lo¹i. X X X X X X X

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung môc tiªu giê kiÓm tra häc kú I 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp chÝnh - TËp bµi TD ph¸t triÓn chung (5 ®éng t¸c) - Ðp d©y ch»ng ngang däc.
C¬ b¶n

* KiÓm tra ®éi h×nh ®éi ngò ®· «n ë tuÇn 16 quay ph¶i, quay tr¸i, ®»ng sau, nghiªm nghØ, giËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu. * C¸ch cho ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i + Giái: Thùc hiÖn ®óng, ®Ñp c¸c ®éng t¸c quy ®Þnh + Kh¸: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng nhng cha ®Ñp + §¹t: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c, xong cha cã kü n¨ng tèt 94

+ Cha ®¹t: Kh«ng thuéc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn cha ®óng ®éng t¸c yªu cÇu
KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung: cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt giê kiÓm tra: tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh ®¹t giái. C«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra. - Nh¾c nhë: häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn tèt néi dung ch¹y nhanh vµ bµi TD víi cê. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 18 - TiÕt 35:

KiÓm tra tiªu chuÈn RLTT ch¹y nhanh
I - Môc tiªu

- KiÓm tra ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i, tiªu chuÈn rÌn luyÖn, th©n thÓ cña häc sinh.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, s¹ch, b»ng ph¼ng: Cã ®êng ch¹y 5 x 80m 95

- GV cã sæ gäi tªn, 2 ®ång hé bÊm gi©y.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' x x x x ...x ...x ...x ...x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - Ch¹y bíc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau

C¬ b¶n

1 vßng 4x8 2 x10m 2x30 m 2x30 m 33'

* KiÓm tra ch¹y nhanh xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m * C¸ch cho ®iÓm: C¨n cø vµo møc ®é thÓ hiÖn kü n¨ng vµ thµnh tÝch. + Giái: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt thµnh tÝch: Nam: 9,5S N÷: 10,4S 96

KiÓm tra nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 häc sinh, cho ®iÓm tõng em - Mçi em kiÓm tra mét lÇn Trêng hîp ®Æc biÖt míi kiÓm tra thªm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

+ Kh¸: Thùc hiÖn kü thuËt thµnh tÝch: Nam: 10' 2'' N÷: 11' 2'' + §¹t: Thùc hiÖn ®îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña kü thuËt thµnh tÝch. + Cha ®¹t: Ch¹y b»ng gãt thµnh tÝch kh«ng ®¹t
KÕt thóc:

xP x x ∆

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung: cói th¶ láng, khíp tay ch©n, tËp ®iÒu hoµ th¶ láng . - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc , tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh ®¹t giái. C«ng bè ®iÓm - BTVN: VÒ «n luyÖn tèt bµi TD víi cí ®Ó sau kiÓm tra. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-> Dån hµng nghe nhËn xÐt giê kiÓm tra. Nghe gi¸o viªn c«ng bè xÕp lo¹i kiÓm tra.

So¹n: D¹y: TiÕt 36: 97

KiÓm tra tiªu chuÈn RLTT - bµi thÓ dôc víi cê
I - Môc tiªu

- KiÓm tra bµi thÓ dôc víi cê. Qua ®ã ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n th©n cña häc sinh.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - Mçi häc sinh cã 2 l¸ cê, bµn ghÒ GV, GV cã sæ gäi tªn häc sinh.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' - C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê kiÓm tra.

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt kiÓm tra 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng ngang, däc
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 4x8

-> Gi·n x x x x

hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x ∆

x x x x

33' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. KiÓm tra bµi thÓ dôc víi cê * C¸ch ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i + Giái: Hoµn thiÖn 9 ®éng t¸c cña bµi TD + Kh¸: Thùc hiÖn ®îc 9 ®éng t¸c ë møc ®é t¬ng ®èi ®óng nhng cha ®Ñp cha thë s©u, th¨ng b»ng

- Tríc khi kiÓm tra cho häc sinh «n 2x8 - KiÓm tra theo ®óng nhãm 398

ë trªn ®é hÑp. + §¹t: Cã 1-2 ®éng t¸c sai + Cha ®¹t: Cã 3 ®éng t¸c sai trë lªn
KÕt thóc:

4em Mçi em kiÓm tra 1 lÇn, cho ®iÓm tõng em, trêng hîp ®Æc biÖt míi kiÓm tra thªm - Thùc hiÖn toµn bµi 2x8 5' x x x x x x ∆ -> Dån hµng nghe nhËn xÐt vµ kÕt qu¶ kiÓm tra. BTVN. x x x x x x x x x x x x x x

- Th¶ láng: Cói th¶ láng, rò tay ch©n ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt giê kiÓm tra, tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh cã nhiÒu cè g¾ng ®¹t giái C«ng bè xÕp lo¹i rÌn luyÖn th©n thë - BTVN: ¤n bËt nh¶y, ch¹y bÒn. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 19 - TiÕt 37:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: - ¤n: §µ 3 bíc giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo c¸t, ®Öm - Häc: Nh¶y bíc bé trªn kh«ng 99

NÐm bãng: Ch¬i trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh cña tay ngùc Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
I - Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n luyÖn ®µ 3 níc giËm nh¶y b»ng mét ch©n vµo c¸t. Häc ®éng t¸c bíc bé trªn kh«ng. Ch¬i trß ch¬i nÐm bãng tróng ®Ých. LuyÖn ch¹y bÒn. - Häc sinh tËp ®îc t¬ng ®èi c¸c néi dung «n. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung häc míi. - Yªu cÇu häc sinh nghiªm tóc, tù gi¸c trong giê häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - Hè nh¶y ®¹t tiªu chuÈn, 20 qu¶ bãng nÐm, líi lµm ®Ých
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' - C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc.

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt kiÓm tra 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang, däc - §¸ l¨ng tríc sau
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 4x8 20L

-> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x ∆

x x x x

1. BËt nh¶y - ¤n: §µ 3 bíc giËm nh¶y

30'-33 ' 5L

100

b»ng mét ch©n vµo c¸t * Häc: Nh¶y bíc kh«ng. bé trªn 5L x x x x x x x x x ................... ................... ...................

Néi dung, mét sè sai thêng m¾c c¸ch söa: SGK/61

- GV ph©n tÝch ®éng t¸c - Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai 2. NÐm bãng Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, tay ngùc: "NÐm bãng tróng ®Ých" GV: LÊy líi ch¨ng ngang s©n buéc 1 d©y ®á lµm ®Ých cho häc sinh n¾m vµo ®Ých Mçi häc sinh nÐm 5 qu¶ tÝnh ®iÓm, céng ®iÓm mçi tæ. - Chia líp 4 ®éi ch¬i cã sè lîng ngêi vµ giíi tÝnh t¬ng ®èi . HoÆc vÏ cho mçi ®éi 1 vßng trßn tríc v¹ch kÎ s½n. NÐm bãng vµo vßng trßn

x x x x x

hoÆc ............. x ............. x ............. x ............. x O O O O

§éi nµo cã sè lÇn nÐm tróng nhiÒu ®éi ®ã th¾ng 5' 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn 101
x xx ∆ x x x x x x x x

®Þa h×nh tù nhiªn Nam: 700m N÷: 500m * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c tríc bé trªn kh«ng
KÕt thóc:

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: Cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn

Dån hµng ghegi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ ra bµi tËp vÒ nhµ

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TuÇn 19 - TiÕt 38

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: - ¤n: Nh¶y bíc bé trªn kh«ng - Häc: Ch¹y ®µ, nh¶y xa, kiÓu ngåi NÐm bãng: Ch¬i trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh cña tay ngùc Tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay. Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n luyÖn nh¶y bíc bé trªn kh«ng, «n luyÖn trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh cña tay ngùc giê tríc ®· häc. Häc ch¹y ®µ nh¶y xa, chó ý giËm nh¶y trªn kh«ng. TËp ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay. Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay. LuyÖn ch¹y bÒn. 102

- Häc sinh tËp tèt c¸c néi dung «n. Thùc hiÖn ®îc c¬ b¶n néi dung häc míi. - Yªu cÇu häc sinh trËt tù vµ tù gi¸c tËp luyÖn trong giê häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - Hè nh¶y ®¹t tiªu chuÈn, 30 qu¶ bãng nÐm, líi ch¨ng hoÆc vßng trßn kÎ s½n ®Ó phôc vô nÐm bãng tróng ®Ých.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu néi dung giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng 1 vßng 4x8 4x8 20L x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang, däc - TËp ®éng t¸c ®¸ l¨ng tríc, sau
C¬ b¶n

1. BËt nh¶y - ¤n: Nh¶y bíc bé trªn kh«ng

30'-33 ' 13-15' 5L

x x x x x x x x x ................... ................... ...................

* Häc ch¹y ®µ - nh¶y xa, kiÓu ngåi. Néi dng - sai

5L 103

- GV ph©n tÝch lµm mÉu

thêng m¾c vµ c¸ch söa sai SGK/62 2. NÐm bãng Trß ch¬i : "NÐm bãng tróng ®Ých" giê häc tiÕt 37 ®· häc vµ ch¬i - Tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay - Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng 12-15'

- Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai

............. x ............. x ∆ x x x x x x ∆ - GV tËp thi ph¹m c¶ 2 ®éng t¸c - Cho häc sinh c¶ líp tÆng - GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x x x x x x x x O

O

x x

3. Ch¹y bÒn Nam: 700m N÷: 500m * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh ch¹y ®µ nh¶y xa kiÓu ngåi

2-3'

- > Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.

104

KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung cói th¶ láng, rung b¾p ®ïi, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn. TËp thªm ®éng t¸c giËm nh¶y t¹i chç/63. Trong phÇn söa sai thêng m¾c. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-> Dån hµng nghe nhËn xÐt vµ BTVN

So¹n: D¹y: TuÇn 20 - TiÕt 39:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

*BËt nh¶y: - ¤n: Bíc bé trªn kh«ng, ch¹y ®µ kiÓu ngåi *NÐm bãng: ¤n tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay. Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng TËp tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n. NÐm bãng tróng ®Ých *Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i: "Ch¹y theo ®éi h×nh sè 8"
I - Môc tiªu

- KiÕn thøc: Häc sinh «n luyÖn tiÕt 38. TËp ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng b»ng kheo ch©n. NÐm bãng tróng ®Ých quy ®Þnh. Ch¹y theo ®éi h×nh sè 8 qua vËt quy ®Þnh tríc. 105

- Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi dung «n. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc néi dung giê häc. Tung vµ b¾t bãng kh«ng bÞ r¬i - Yªu cÇu: häc sinh thùc hiÖn néi dung «n chÝnh x¸c, tung vµ b¾t bãng kh«ng r¬i häc sinh tù gi¸c tÝch cùc häc tËp.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - Hè nh¶y: bãng nÐm, 20-30 qu¶, vËt chuÈn quy ®Þnh cho ch¹y bÒn.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu néi dung giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng 1 vßng 4x8 4x8 x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu giê häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang, däc
C¬ b¶n

30'-33 ' x 5L 5L x x x x x x x x ................... ................... ...................

1. BËt nh¶y - ¤n: Nh¶y bíc bé trªn kh«ng - Ch¹y ®µ - nh¶y xa kiÓu ngåi

106

x

x ∆

x

x

2. NÐm bãng - ¤n tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay - Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng - Tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n - NÐm bãng tróng ®Ých

x x x x - Quan s¸t vµ söa sai ............. x ............. x ∆ O O

* Cñng cè: Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n

- Chia líp thµnh 2 nhãm sau ®ã ®æi nhãm tËp - Gäi häc sinh nhËn xÐt - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i 5-7'

3. Ch¹y bÒn - Ch¹y theo ®éi h×nh sè 8 (C¶ líp thùc hiÖn ch¹y bÒn theo hµng qua vËt chuÈn quy ®Þnh t¹o thµnh ®éi h×nh sè 8)
KÕt thóc:

x xx

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung cói th¶ láng, rung b¾p ®ïi, rò ch©n tay, ch©n, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: ¤n c¸c bµi tËp bæ trî bËt nh¶y vµ nÐm bãng * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 107

-> Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

-

So¹n: D¹y: TiÕt 40:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: - ¤n nh¶y bíc bé trªn kh«ng, ch¹y ®µ nh¶y xa kiÓu ngåi Häc: BËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay vµo vËt trªn cao NÐm bãng: ¤n tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay. Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng TËp tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n Häc: §øng vai híng nÐm, xoay ngêi nÐm bãng §µ 1 bíc nÐm, xoay ngêi nÐm vãng Ch¹y bÒn: LuyÖn ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

- Häc sinh «n luyÖn toµn bé néi dung bËt nh¶y vµ nÐm bãng nh tiÕt 39. Ngoµi ra häc thªm ®éng t¸c bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vËt trªn cao. §øng vai híng nÐm xoay ngêi nÐm bãng. §µ 1 bíc nÐm bãng xa

108

- Häc sinh thùc hiÖn néi dung «n t¬ng ®èi thuÇn thôc. BiÕt vµ tËp ®îc néi dung míi - Yªu cÇu: häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc häc
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - Bãng nÐm, 15-20 qu¶, 2 vËt (bãng treo trªn cao)
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh, vai, h«ng, gèi, tay, ch©n - L¨ng ch©n tríc sau - BËt xa - T¹i chç lµm ®éng t¸c ra søc cuèi cïng
C¬ b¶n

5-7' 2'

Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu néi dung giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x x x

3-5' 1 vßng 4x8

30'-33 ' x 3L 3L x x x x x x x x

1. BËt nh¶y - ¤n: Nh¶y bíc bé trªn kh«ng - Ch¹y ®µ - nh¶y xa kiÓu ngåi + Häc: BiÕt nh¶y b»ng 2 109

- GV ph©n tÝch lµm mÉu

ch©n, tay víi vËt trªn cao. Néi dung trong SGK/63

- Cho häc sinh tËp theo ®éi h×nh níc ch¹y. x x x x --> x -->

2. NÐm bãng - ¤n tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay - Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng - ¤n tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n - NÐm bãng tróng ®Ých

110

* Häc míi + §øng vai híng nÐm xoay ngêi nÐm bãng (Néi dung, sai thêng m¾c vµ c¸ch söa SGK ch¬ng tr×nh cò) + CB: Ch©n ngîc ch¹y cÇm bãng ®Æt s¸t vµ song song v¹ch nÐm, tay cÇm bãng ®á song song b¶ vai t¹o ngêi vµ híng nÐm 180o + §éng t¸c: Xoay ngêi tõ phÝa tríc tay cÇm bãng tõ tõ ra xuèng díi ra sau vµ lªn cao ®ång thêi chuyÓn träng t©m tõ ch©n cïng tay bãng dÇn dÉn xuèng thÊp lÊy søc Ên bµn ch©n xuèng sau ®ã träng t©m ch©n cïng tay bóng n©ng dÇn tËn dông lùc, bµn ch©n -> c¼ng ch©n, ®ïi -> tay ®Ó nÐm bãng ®i xa. Lóc nµy ngêi ®· xoay vÒ híng nÐm. + §µ mét bíc nÐm bãng xa * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®µ 1 bíc nÐm bãng xa.

5-8L

GV ph©n tÝch ®éng t¸c vµ lµm mÉu ®éng t¸c chËm cho häc sinh quan s¸t - GV thÞ c¶ ®éng t¸c - Cho c¶ líp tËp theo nhÞp ®é - GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x x x x - GV ph©n tÝch lµm mÉu - Häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai x x ∆ x x x x x x x x x x x x x x

5-8L

- Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i

111

3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Nam: 600m N÷: 400m
KÕt thóc:

5-7'
x xx

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn

-> Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 21: TiÕt 41:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: - LuyÖn: BËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao. Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi NÐm bãng: ¤n tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay. Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng TËp tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n NÐm bãng tróng ®Ých §øng vai, híng nÐm bãng xoay ngêi nÐm bãng §¸ 1 bíc nÐm bãng xa Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn 112

I - Môc tiªu

- Häc sinh «n luyÖn bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao, ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi. Trong néi dung nÐm bãng «n néi dung tiÕt häc 40. LuyÖn tËp ch¹y bÒn (nam 600m, n÷ 400m) - Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi c¸c néi dung «n luyÖn - Yªu cÇu: häc sinh nghiªm tóc tù gi¸c tËp luyÖn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - Bãng nÐm, 20 qu¶, 2 vËt treo cao
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang däc
C¬ b¶n

5-7' 2'

C¸n sù líp tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu -> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1 vßng 4x8 4x8

30'-33 ' ....x x x --> ...x x x --> x ∆ 113

1. BËt nh¶y - LuyÖn tËp bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao - Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi

- HS tËp - GV quan s¸t vµ söa sai 2. NÐm bãng - ¤n tung vµ b¾t bãng b»ng 2 tay - Ngåi xæm tung vµ b¾t bãng - ¤n tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n - NÐm bãng tróng ®Ých - §øng vai híng nÐm, xoay ngêi nÐm bãng. - §µ mét bíc nÐm bãng xa * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh lªn thùc hiÖn ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nam: 600m N÷: 400m 10L x x x x ........... x

10L 3L 3L 3L 2-3'

........... x x x x x - GV quan s¸t - Chia líp thµnh 2 nhãm tËp -> Gäi häc sinh nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt

5-7'

x xx

KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 114

-> Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

So¹n: D¹y: TiÕt 42:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: ¤n: BËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao. Häc: BËt nh¶y b»ng 1 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao NÐm bãng: ¤n tung bãng tõ tay nä sang tay kia Cói ngêi truyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia qua kheo ch©n Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i: Ch¹y rÝc r¾c.
I - Môc tiªu

- Häc sinh «n luyÖn bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao, «n tung bãng nh¶y b»ng 1 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao. - Häc sinh n¾m ®îc vµ thùc hiÖn ®îc néi dung häc míi. Thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt néi dung «n. - Häc sinh tù gi¸c tÝch cùc tËp luyÖn, n¾m ®îc c¬ b¶n néi dung cña giê häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 20 qu¶ bãng, vËt quy ®Þnh ch¹y rÝc r¾c, 2 vËt treo trªn cao.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

115

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung môc tiªu giê häc 2. Khëi ®éng 30-33' - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp 5L - Xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng
C¬ b¶n

5-7' 2'

C¸n sù líp tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x∆

30'-33 ' x x x x ............x 2 ........x 2 - GV cho häc sinh «n - GV quan s¸t vµ söa sai -> GV ph©n tÝch vµ lµm mÉu -> cho häc sinh tËp. GV quan s¸t vµ söa sai. ∆

1. BËt nh¶y - LuyÖn tËp bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao * Häc: BËt nh¶y b»ng 1 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao.

2. NÐm bãng - ¤n tung bãng tõ tay nä sang tay kia (trang 73/SGK TD7) - Häc: Cói ngêi chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia giao kheo ch©n SGK/73 * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn cói ngêi tung 5-7' 116

x x x x x x ∆ - GV ph©n tÝch lµm mÉu - Cho häc sinh tËp. GV quan s¸t vµ söa sai. Chia líp thµnh 2 nhãm tËp luyÖn -> Gäi häc sinh nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt
x xx

x x

x x

bãng tõ tay nä sang tay kia qua kheo ch©n 3. Ch¹y bÒn "Ch¹y rÝc r¾c" Gi¸o viªn ®Ýnh c¸c vËt ®Ó ch¹y rÝc r¾c cho 2 häc sinh ch¹y thö -> cho c¶ líp ch¹y theo hµng
KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TuÇn 22 - TiÕt 43

Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: - ¤n néi dung tiÕt 42 Häc:Ch¹y ®µ chÝnh diÖn, giËm nh¶y co ch©n qua xµ (cã ch¹y ®µ) NÐm bãng: ¤n néi dung tiÕt 42 VÆn m×nh chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia Ch¹y bÒn: LuyÖn ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

- Häc sinh tËp ®îc néi dung häc vµ thùc hiÖn t¬ng ®ãi tèt néi dung «n luyÖn 117

- Yªu cÇu: häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 100% häc sinh cã giÇy tËp, 20-25 qu¶ bãng, 2 qu¶ bãng treo cao, cét xµ
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang däc
C¬ b¶n

C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän môc tªu giê häc x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1 vßng 4x8 4x8

1. BËt nh¶y - ¤n: ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ

30'-33 ' 7L

Chia líp thµnh 2 nhãm + NÐm bãng + BËt nh¶y Sau ®ã ®æi néi dung tËp luyÖn x x x x x x x x

118 x

2. NÐm bãng - ¤n tung bãng tõ tay nä sang tay kia - ¤n cói ngêi chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia - ¤n vÆn m×nh chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia * Cñng cè: Gäi 1hs thùc hiÖn ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nam: 600m N÷: 400m 5-7'
x xx

x x

x x ∆

x x

x x

x x

- GV cho häc sinh «n luyÖn - GV quan s¸t vµ söa sai. Cho tõng nhãm tËp. - Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸

119

KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn, «n c¸c ®éng t¸c bæ trî nh¶y - nÐm bãng * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-> Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

So¹n: D¹y: TuÇn 22 - TiÕt 44 BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn Néi dung BËt nh¶y: - ¤n Ch¹y ®µ chÝnh diÖn, giËm nh¶y co ch©n qua xµ (cã ch¹y ®µ) NÐm bãng: - ¤n néi dung tiÕt 42 VÆn m×nh chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia Ch¹y bÒn: LuyÖn ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

-Häc sinh thùc hiÖn hÕt néi dung giê häc - Häc sinh tËp vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt néi dung «n luyÖn - Yªu cÇu: häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 100% häc sinh cã giÇy tËp, 20-25 qu¶ bãng, 2 qu¶ bãng treo cao, cét xµ
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

120

Néi dung Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang - däc

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän môc tªu giê häc x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1 vßng 4x8 4x8

30-32’ Chia líp thµnh 2 nhãm 7L + NÐm bãng 1. BËt nh¶y + BËt nh¶y - ¤n: ch¹y ®µ chÝnh diÖn Sau ®ã ®æi néi dung tËp giËm nh¶y co ch©n qua xµ luyÖn x x x x x x x x
C¬ b¶n

x 2. NÐm bãng 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nam: 600m N÷ : 400m

5-7'
x xx

121

KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn, «n c¸c ®éng t¸c bæ trî nh¶y - nÐm bãng * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-> Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

So¹n: D¹y: TuÇn 23 - TiÕt 45:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: - ¤n ch¹y ®µ giËm nh¶y co ch©n qua xµ Häc:Ch¹y ®µ chÝnh diÖn, giËm nh¶y ch©n l¨ng ruçi th¼ng qua xµ NÐm bãng: Häc ®µ 2 bíc chÐo nÐm bãng xa Ch¹y bÒn: LuyÖn ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

- BËt nh¶y: ¤n ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. Häc ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. - NÐm bãng: Häc ®µ 2 bíc chÐo nÐm bãng xa - LuyÖn tËp ch¹y bÒn - Häc sinh nghiªm tóc thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn n¾m ®îc vµ biÕt thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c míi. 122

II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 100% häc sinh cã giÇy tËp, 20-25 qu¶ bãng
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang däc
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 4x8

Gi·n hµng khëi ®éng vµ xoay c¸c khíp

33' 3L 5L

1. BËt nh¶y - ¤n: ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ 2. Häc ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng quµ xa (SGK/65) x - GV ph©n tÝch lµm mÉu - HS tËp - GV quan s¸t vµ söa sai + Chia líp thµnh 2 nhãm + BËt nh¶y + NÐm bãng 123

2. NÐm bãng - Häc: ®µ 2 bíc chÐo nÐm bãng xa (SGK/75) * Cñng cè: Gäi häc sinh thùc hiÖn 2 bíc chÐo nÐm bãng xa 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nam: 600m N÷: 400m
KÕt thóc:

x x

x x

x x

x x

x x

x --> 5-7' x--> -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸
x xx

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn, «n c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y - nÐm bãng * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-> Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

So¹n: D¹y: TiÕt 46:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
124

Néi dung

BËt nh¶y: - ¤n nh néi dung tiÕt 45 NÐm bãng: ¤n: §µ 2 bíc chÐo nÐm bãng xa Häc: §µ 4 bíc chÐo nÐm bãng xa Ch¹y bÒn: LuyÖn ch¹y bÒn
I - Môc tiªu

- BËt nh¶y: ¤n ®µ ch¹y chÝnh diÖn giËm nh¶y cã ch©n qua xµ, «n ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ - NÐm bãng: «n ®µ 2 bíc chÐo nÐm bãng xa. Häc ®µ 4 bíc nhá nÐm bãng xa - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. * Häc sinh thùc hiÖn tÝch cùc, tù gi¸c, thùc hiÖn t¬ng ®èi néi dung luyÖn. BiÕt vµ thùc hiÖn tèt ®îc ®éng t¸c míi.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 100% häc sinh cã giÇy tËp, 20-25 qu¶ bãng, cét xµ, hè nh¶y
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' Líp trëng b¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung môc tiªu 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang -

1 vßng 4x8 4x8

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

125

däc
C¬ b¶n

30'-33 ' x 5L 5L x x

1. BËt nh¶y - ¤n: ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi ch©n l¨ng th¼ng qua xµ - ¤n ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. 2. NÐm bãng - ¤n 2 bíc chÐo nÐm bãng xa - Häc: §µ 4 bíc chÐo nÐm bãng xa (SGK/76) * Thùc hiÖn 4 bíc ®µ chÐo nÐm bãng xa 3. Ch¹y bÒn Nam: 600m N÷: 400m 5-7' 2L 5L

x ∆

- Cho häc sinh «n. GV quan s¸t vµ söa x x x x --> x-->

- GV ph©n tÝch lµm mÉu - Cho häc sinh tËp, quan s¸t vµ söa sai -> Gäi häc sinh nhËn xÐt

x xx

126

KÕt thóc:

5-7'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn, «n c¸c ®éng t¸c bæ trî nh¶y - nÐm bãng * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

-> Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN

So¹n: D¹y: TuÇn 24 - TiÕt 47:

BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: - ¤n nh néi dung tiÕt 46 NÐm bãng: ¤n nh néi dung tiÕt 46 Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i (GV chän)
I - Môc tiªu

- BËt nh¶y: «n nh néi dung tiÕt 46 - NÐm bãng: «n néi dung tiÕt 76 - Ch¹y bÒn ch¬i trß ch¬i "nh¶y d©y c¸ nh©n - bÒn" * Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc, tù gi¸c, thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

127

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 20-25 qu¶ bãng nÐm, 1 häc sinh cã 1 d©y nh¶y c¸ nh©n häc sinh cét, xµ.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' Líp trëng b¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang däc - T¹i chç bËt cao b»ng 2 ch©n - T¹i chç tay kh«ng lµm ®éng nÐm bãng
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 4x8 5L 5L

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

1. NÐm bãng - ¤n 2 bíc ®µ chÐo nÐm bãng xa - ¤n 4 bíc cho nÐm bãng xa

30'-33 ' 5L 5L

Lµ chi líp thµnh 2 nhãm «n luyÖn + NÐm bãng + BËt nh¶y Sau ®ã ®æi néi dung tËp luyÖn x x x x x x x x x x

128

2. BËt nh¶y -¤n ch¹y ®¸ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ - ¤n ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ruçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ 5L 5L

- GV cho häc sinh «n, quan s¸t vµ söa sai x x x x

x x x x x

3. Ch¹y bÒn Ch¬i trß ch¬i: "Ai nh¶y d©y l©u h¬n" - RÌn søc bÒn - GV dïng ®ång hå ®Ó tÝnh thíi gian nh¶y d©y

- GV cho häc sinh c¶ líp t¹o thµnh 1 vßng trßn to quay mÆt vßng trong ®Ó nh¶y d©y.

∆ * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh thùc hiÖn 4 bíc nÐm bãng xa
KÕt thóc:

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 5' x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: TËp nh¶y d©y rÌn thÓ lùc * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 129

-

So¹n: D¹y: TiÕt 48: BËt nh¶y - nÐm bãng - ch¹y bÒnNéi dung BËt nh¶y: - «n bíc bé trªn kh«ng, ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ NÐm bãng: ¤n luyÖn ®µ 2 bíc chÐo nÐm bãng xa §¸ 1 bíc chÐo nÐm bãng Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y ®µ
I - Môc tiªu

- Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn - Yªu cÇu häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc, tù gi¸c trong giê häc
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 20 qu¶ bãng nÐm, 1-2 d©y chun, d©y nh¶y
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7'

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung môc tiªu 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang däc

1 vßng 4x8 4x8

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

130

C¬ b¶n

32' - Chia líp thµnh 2 nhãm 5L 5L x . ..x ∆ x x

1. BËt nh¶y - ¤n nh¶y bíc bé trªn kh«ng - ¤n ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ

x xxxx 2. NÐm bãng - ¤n 2 bíc chÐo nÐm bãng xa - Häc: §µ 4 bíc chÐo nÐm bãng xa 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nam: 600m N÷: 400m * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ
x xx xxxx ∆ xxx

5L 5L

- GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x x x x

x --> x --> 5-7'

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸

131

KÕt thóc:

5-7' X x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

- Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn, nh¾c chuÈn bÞ cho tiÕt häc 9 kiÓm tra nÐm bãng * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 25- TiÕt 49:

KiÓm tra nÐm bãng
Néi dung

BËt nh¶y: §i tù do, thÓ hiÖn 4 bíc chÐo nÐm bãng xa (träng t©m 4 bíc ®µ chÐo). NÐm bãng:
I - Môc tiªu

- KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn th©n thÓ vÒ nÐm bãng. §µ 4 bíc chÐo nÐm bãng xa kÕt hîp víi thµnh tÝch - Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ ®¹t thµnh tÝch cao.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh - 10-15 qu¶ bãng nÐm, bµn ghÕ gi¸o viªn, sè gäi, tªn ghi ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i 132

III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung môc tiªu 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp - T¹i chç tay kh«ng lµm ®éng t¸c nÐm bãng - Thùc hiÖn 4 bíc ®µ chÐo tay kh«ng lµm ®éng t¸c nÐm bãng
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 5L 3L

x x x

x

x x

x x x x

32' Mçi häc sinh kiÓm tra 1 lÇn. Trêng hîp ®Æc biÖt míi ®îc kiÓm tra thªm

1. KiÓm tra - Thùc hiÖn 4 bíc ®¸ chÐo nÐm bãng xa * C¸ch ®o ®iÓm: Theo møc ®é thÓ hiÖn cña ®éng t¸c vµ thµnh tÝch ®¹t ®îc cña tõng häc sinh + Giái: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu kü thuËt + Thµnh tÝch: Nam: 40m N÷: 23m + Kh¸: Cã vµi sai sãt nhá + Thµnh tÝch: Nam: 35m 133

x --> 10

20 30 40 50 x x x x ∆ m x x x x + Th× tríc khi kÕt thóc häc sinh nh¾c l¹i yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ thµnh tÝch

N÷: 19m + §¹t: Thµnh tÝch nam 28m N÷: 15m + Cha ®¹t: Cha thùc hiÖn ®îc 4 bíc ®µ chÐo tõ thÕ ìn th©n h×nh c¸nh cung
KÕt thóc:

5'

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Th¶ láng: rò tay ch©n, ®iÒu hoµ th¶ lßng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt kiÓm tra - C«ng bè ®iÓm

-> Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè ®iÓm kiÓm tra

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ____________________________________ So¹n: D¹y:

134

TiÕt 50:

BËt nh¶y - thÓ thao tù chän - ch¹y bÒn
Néi dung

- BËt nh¶y: LuyÖn ch¹y bíc bé trªn kh«ng, ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ - ThÓ thao tù chän (TTTC) : §¸ cÇu Giíi thiÖu mét sè ®iÓm trong luËt ®¸ cÇu - Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i "Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh"
I - Môc tiªu

- Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn. N¾m ®îc luËt c¬ b¶n trong thi ®Êu ®¸ cÇu. Thùc hiÖn hÕt qu·ng ®êng trong néi dung ch¹y bÒn. - Häc sinh tù gi¸c tÝch cùc vµ trËt tù trong qu¸ tr×nh d¹y häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh, cã hè c¸t ®Ó bËt nh¶y - cét (®iÓm, hè c¸t) s©n ®¸ cÇu, quµ cÇu, vËt quy ®Þnh trªn ®êng ch¹y bÒn - 100% häc sinh cã giÇy tËp
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè líp Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu néi dung giê häc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh

1 vßng 4x8 5L 135

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

- T¹i chç bËt nh¶y trªn cao - T¹i chç 1 bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng ch©n
C¬ b¶n

5L

33' 10' 3L x x x x x x x x x x

1. BËt nh¶y - LuyÖn tËp nh¶y bíc bé trªn kh«ng - LuyÖn tËp ch¹y ®¸ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ 2. §¸ cÇu: - Mét sè ®iÓm trong luËt ®¸ cÇu - S©n ®¬n, ®«i, hçn hîp - Bíc - Néi dung thi ®Êu - Nhãm tuæi thi ®Êu - Thêi gian cuéc thi - Sè trËn ®Êu, hiÖp ®Êu (SGK/T89.90)

... x

x x

x x

x x

x x

- GV quan s¸t vµ söa sai - GV quan s¸t vµ söa sai giíi thiÖu mét sè ®iÓm trong luËt ®¸ cÇu 2 1 1 2

=> Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ 3. Ch¹y bÒn - Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh nh¾c l¹i cã mÊy lo¹i d©n ®¸ cÇu ?. §ã lµ nh÷ng s©n nµo ?. 136 5-7' 1-2

x xx xxxx ∆ xxx

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸
KÕt thóc:

5

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: ¤n bæ trî cho bËt nhÈy, tËp t©ng cÇu * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 26- TiÕt 51:

BËt nh¶y - §¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: LuyÖn tËp ch¹y giËm nh¶y bíc bé trªn kh«ng TTTC: khÐo lÐo (c¸ nh©n) ChuyÒn cÇu b»ng ®ïi hoÆc b»ng m¸ trong bµn ch©n (theo nhãm) T thÕ ®øng chuÈn bÞ vµ di chuyÓn (trît ngang, trît chÕch) ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn, thÓ lùc vµ sù T©ng cÇu b»ng ®ïi hoÆc b»ng m¸ trong bµn ch©n

137

Ch¹y bÒn: Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh
I - Môc tiªu

- Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung ch¹y ®µ giËm nh¶y bíc bé trªn kh«ng. Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c tËp thÓ lùc vµ søc khÐo lÐo. - N¾m ®îc thùc hiÖn c¬ b¶n ®éng t¸c chuyÒn cÇu b»ng ®ïi hoÆc m¸ trong, t©ng cÇu b»ng ®ïi hoÆc m¸ trong. T thÕ ®øng chuÈn bÞ vµ di chuyÓn. - Häc sinh thùc hiÖn hÕt qu·ng ®êng quy ®Þnh trong ch¹y bÒn.- Yªu cÇu häc sinh ph¶i tù gi¸c, trËt tù trong giê häc. Häc tËp theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh, b»ng ph¼ng. Cã s©n kÎ cho 2 nhãm chuyÒn cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Mçi häc sinh cã qu¶ cÇu ®¸
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc. 1 vßng 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 -> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung môc tiªu 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - Ðp d©y ch»ng ngang däc - T¹i chç ®¸ m¸ trong kh«ng cÇu - T¹i chç ®¸ m¸ ngoµi kh«ng cÇu

138

- T¹i chç ®¸ mu bµn ch©n kh«ng cÇu - T¹i chç ®¸ ®ïi kh«ng cÇu
C¬ b¶n

33' x 7-8' 3-5' . ..x ∆ 15-17' - GV thi ph¹m ®éng t¸c - Häc sinh tËp 10L 5L 5L 5L 5L - GV quan s¸t s¸t vµ söa sai x x x x x x x x x x x x ∆ 5-7' - GV thÞ ph¹m ®éng t¸c trît 5-7' ngang, trît chÖch -> cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai 5-7' x x x x x x x x x x x x x x x

1. BËt nh¶y - LuyÖn tËp ch¹y bÒn ®µ giËm nh¶y bíc bé trªn kh«ng

2. §¸ cÇu + Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 2 ch©n (tay chèng h«ng hoÆc b¸m b¸m vµo vËt trªn cao) - BËt xa - BËt cao - T¹i chç ®¸ l¨ng ch©n tríc sau + TÇng cÇu b»ng ®ïi hoÆc b»ng m¸ trong bµn ch©n (chuyÒn theo nhãm 2 ngêi) - T thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyÓn (trît ngang, trît chÕch) SGK/83

139

+ Ghi chó: Mçi lÇn ch¹m cÇu kh«ng qu¸ 1/3s.

3. Ch¹y bÒn Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh Ch¹y vßng trßn qua 3 vËt chuyÓn cßn l¹i ch¹y theo ®éi h×nh rÝc r¾c * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c t©ng cÇu b»ng ®ïi vµ m¸ trong
KÕt thóc:

5-7'

x xx xxxx ∆ xxx

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸

5-7'

X x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung th¶ láng: Cói th¶ láng rò ch©n tay, ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: TÇng cÇu b»ng ®ïi vµ m¸ trong chuyÒn b»ng ®ïi, m¸ trong * Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

So¹n: D¹y: TiÕt 52:

140

BËt nh¶y - §¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung

BËt nh¶y: LuyÖn tËp ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y, ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ TTTC: + ¤n chuyÒn cÇu b»ng ®ïi hoÆc m¸ trong bµn ch©n (theo nhãm) + Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ dôc + T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n + Thi t©ng cÇu b»ng mu hoÆc m¸ trong hay b»ng ®ïi (c¸ nh©n) Ch¹y bÒn: Ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh
I - Môc tiªu

- Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung ch¹y ®µ giËm nh¶y bíc bé trªn kh«ng. Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c tËp thÓ lùc vµ søc khÐo lÐo. - N¾m ®îc thùc hiÖn c¬ b¶n ®éng t¸c chuyÒn cÇu b»ng ®ïi hoÆc m¸ trong, t©ng cÇu b»ng ®ïi hoÆc m¸ trong. T thÕ ®øng chuÈn bÞ vµ di chuyÓn. - Häc sinh thùc hiÖn hÕt qu·ng ®êng quy ®Þnh trong ch¹y bÒn. - Yªu cÇu häc sinh ph¶i tù gi¸c, trËt tù trong giê häc. Häc tËp theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp: tho¸ng, réng, hîp vÖ sinh, b»ng ph¼ng. Cã s©n kÎ cho 2 hoÆc nhãm truyÒn cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Mçi häc sinh cã qu¶ cÇu ®¸
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc. 141

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung môc tiªu

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - T¹i chç xoay c¸c khíp chÝnh - T¹i chç ®¸ l¨ng ch©n - Mét bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng
C¬ b¶n

1 vßng 4x8 10L 5L

-> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. BËt nh¶y - LuyÖn tËp ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi qua xµ

33' 5-7' 5L

Chia líp thµnh 2 nhãm. §¸ cÇu bËt nh¶y.

... x ∆ 2. §¸ cÇu - ¤n (t©ng cÇu) mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 2 ch©n (tay chèng vµo) - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 1 ch©n, ch©n kinh tÕ duçi th¼ng hoÆc co trªn kh«ng - BËt cao, bËt xa 142 x x x x x x x x x

- Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t s¸t vµ söa sai x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x x x x x x x

+ «n chuyÒn cÇu b»ng ®ïi hoÆc m¸ trong bµn ch©n theo nhãm 2 ngêi + TÇng cÇu b»ng mu bµn ch©n SGK/84+85 + Thi t©ng cÇu b»ng mu hoÆc m¸ trong hay ®ïi (c¸ nh©n) 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn theo ®Þa h×nh quy ®Þnh 5-7' - TÝnh giê (thêi gian)

* Cñng cè: Gäi 1 häc sinh lªn t©ng cÇu b»ng nhau hoÆc m¸ trong hay b»ng ®ïi

xxxx ∆ xxx

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸
KÕt thóc:

5'

X x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- TËp trung th¶ láng: Cói th¶ láng rò ch©n tay, ®iÒu hoµ th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: TÇng cÇu b»ng ®ïi vµ m¸ trong chuyÒn b»ng ®ïi, m¸ trong * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 143

-

So¹n: D¹y: TuÇn 27 -TiÕt 53:

KiÓm tra bËt nh¶y
Néi dung KiÓm tra bËt nh¶y: Ch¹y ®µ chÝnh diÖn, giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ
I- Môc tiªu

- KiÓm tra ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn cña häc sinh trong phÇn bËt nh¶y - Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c yªu cÇu kü thuËt - Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, trËt tù trong giê kiÓm tra.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, Hè c¸t (®Öm), cét, xµ - Sæ gäi tªn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

5-7' C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng 1 vßng 4 x8 4 x8 5L 144 x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu giê häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n - Ðp d©y ch»ng ngang - däc - T¹i chç xoay c¸c khíp - T¹i chç bËt cao b»ng 2 ch©n

C¬ b¶n 1. KiÓm tra Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ. + C¸ch cho ®iÓm Giái: §óng yªu cÇu Kh¸: T¬ng ®èi ®óng §¹t: Cã mét sè sai sãt

30 33' KiÓm tra tõng häc sinh. Mçi häc sinh ®îc nh¶y 2 lÇn. Mçi nhãm 5 häc sinh nh¶y 1 lÇn KiÓm tra sao cho 1 häc sinh kh«ng nh¶y liªn tiÕp 2 lÇn

Cha ®¹t: kh«ng thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c KÕt thóc: 5' - Th¶ láng: cói th¶ láng, rò ch©n tay, ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê kiÓm tra. C«ng bè ®iÓm, cho häc sinh tuyªn d¬ng nh÷ng em ®¹t giái - BTVN: LuyÖn ®¸ cÇu nhiÒu ë nhµ * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

∆ x x x x x x x x x x x x x x x x

∆ => Dån hµng nghe nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè ®iÓm. BTVN

So¹n: D¹y: TiÕt 54:

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung §¸ cÇu: + ¤n mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc +¤n t thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyÓn (trît ngang, trît chÖch, ch¹y bÒn) 145

- T©ng b»ng mu bµn ch©n + chuyÓn cÇu b»ng mu bµn ch©n - Thi t©ng cÇu hoÆc chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n (theo nhãm 2 ngêi) Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn Nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n
I- Môc tiªu

- Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt néi dung «n luyÖn - Trong néi dung «n thi tÇng cÇu b»ng mu bµn ch©n häc sinh c¬ b¶n ®iÒu khiÓn vµ khèng chÕ ®îc qu¶ cÇu. Trong néi dung chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n theo nhãm 2 ngêi häc sinh c¬ b¶n ®óng kü thuËt mu bµn ch©n trong thi ®Êu (hoÆc tËp luyÖn). Häc sinh ch¹y bÒn hÕt ®o¹n ®êng quy ®Þnh. - Häc sinh tù gi¸c tÝch cùc häc tËp
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Mçi häc sinh 1 giÇy tËp, 1 d©y nh¶y c¸ nh©n
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu giê häc.

5-7' C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ chóc gi¸o viªn . Nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc ---> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n 1 vßng - Xoay c¸c khíp 4 x8 - Ðp d©y ch»ng ngang - däc 4 x8 - T¹i chç ®¸ m¸ trong bµn 4x8 ch©n 4x8 + T¹i chç ®¸ mu bµn ch©n 146

C¬ b¶n

30 33' Chia líp thµnh 2 nhãm tËp luyÖn 5L 5L 5L 5L 5-7' 5-7' Nhãm 1 tËp *1, * 2 Nhãm 2 tËp * 3, * 4 Sau nöa thêi gian ®æi l¹i néi dung tËp luyÖn + §éi h×nh tËp luyÖn *1, *2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. §¸ cÇu - ¤n mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc. - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 2 ch©n (tay chèng h«ng) - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 1 ch©n ch©n cßn l¹i duçi th¼ng ®¼ng tríc + ¤n t thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyÓn (trît ngang, trît lÖch, ch¹y dõng) + ¤n t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n + ¤n häc chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n theo nhãm 2 ngêi (néi dung SGK/85)

+ §éi h×nh tËp luyÖn *3, *4

* Cñng cè: Cho c¸c em t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n tÝnh theo thêi gian quy ®Þnh 30'

Sau khi tÇng cÇu b»ng mua bµn ch©n th× cho 2 hµng quay mÆt vµo nhau ®Ó chuyÓn cÇu b»ng mu bµn ch©n -> GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ Giê tËp luyÖn vµ cÇn cè g¾ng nhiÒu

147

2, Ch¹y bÒn Thi nh¶y d©y bÌn c¸ nh©n (Nh¶y 2 lÇn - sau thêi gian nghØ 1') KÕt thóc: - TËp trung th¶ láng, hÝt thë s©u, cói th¶ láng, rò tay ch©n, ®iÒu hoµ, th¶ láng - §¸nh gi¸ nhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn t©ng cÇu vµ chuyÒn b»ng mu bµn ch©n * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 5'

x x x x

x x x

x x x x ∆ x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

=> Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc vµ BTVN.

So¹n: D¹y: TuÇn 28 - TiÕt 55:

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung §¸ cÇu: + Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo + ¤n t thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyÓn + ¤ng chuyÒn b»ng mu bµn ch©n hoÆc b»ng ®ïi, b»ng mµ trong (theo nhãm 4 ngêi) + Häc ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
I- Môc tiªu

- Häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo, ngoµi mét sè ®éng t¸c ®· häc, häc sinh tËp thªm ®éng t¸c di chuyÓn ®¸ m¸ trong vµ mu bµn ch©n. 148

- Häc sinh «n nh÷ng néi dung trªn t¬ng ®èi tèt. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n - Häc sinh tù gi¸c, trËt tù, tÝch cùc tËp luyÖn
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, réng, ph¼ng - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Mçi häc sinh cã 1 qu¶ cÇu, cét, líi
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu giê häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n - Xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng ngang - däc - T¹i chç ®¸ m¸ trong mu bµn ch©n ®ïi (kh«ng cÇu)
C¬ b¶n

5-7' C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè vµ phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng 1 vßng 4 x8 4 x8 1-2' 30 33' 25-26' x x x x ....x ....x ....x ....x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x

1. §¸ cÇu - Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 2 ch©n (tay, ch©n, h«ng) - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 1 ch©n ch©n cßn l¹i duçi 3Lx10 th¼ng ®¼ng tríc m - Thùc hiÖn ®éng t¸c di chuyÓn ®¸ m¸ trong vµ mu 5Lx10 bµn ch©n, b»ng ®ïi

149

*2 ¤n t thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyÓn *3 ¤n häc chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n, ®ïi hoÆc m¸ trong theo nhãm 4 ngêi * 4 Häc ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n SGK/86+87

L 5-7' - GV giíi thiÖu * 4 - thi ph¹m b»ng 1 ®«i häc sinh nµo ®ã. - Cho häc sinh tËp - GV quan s¸t vµ söa sai -> Chia líp 2 nhãm: 1 nhãm tËp *1, *2, *3 ngoµi s©n 1 nhãm tËp *4 trong s©n ®¸ cÇu Sau nöa thêi gian ®æi l¹i. ∆ 5' x x x x x x x x ∆ => Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc vµ BTVN. x x x x x x x x

2, Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
KÕt thóc:

5-7'

- TËp trung th¶ láng, hÝt thë s©u, cói th¶ láng, rò tay ch©n, ®iÒu hoµ, th¶ láng - §¸nh gi¸ nhËn xÐt giê häc - BTVN: ¤n luyÖn ®¸ cÇu vµ tËp tèt kü thuËt chuyÓn cÇu b»ng mu bµn ch©n * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y:

150

TiÕt 56:

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung §¸ cÇu: + ¤n ph¸t cÇu, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + Phèi hîp: Ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu ( b»ng nh÷ng KT ®· häc ) - Giíi thiÖu qu¶ cÇu thi ®Êu. - §Êu tËp. - Mét sè ®éng t¸c, ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo. Ch¹y bÒn : dïng d©y nh¶y bÒn thÓ lùc
I- Môc tiªu

- Häc sinh «n luyÖn, ph¸t cÇu thÊp h¬n, cao chan chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n t¬ng ®èi tèt. - Häc sinh phèi hîp ®îc c¶ ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu trong khi ®Êu tËp, c¬ b¶n thùc hiÖn ®îc. - Gi¸o viªn giíi thiÖu qu¶ cÇu thi ®Êu. Cuèi giê tËp häc sinh tËp thÓ lùc v¨n ho¸ nh¶y d©y bÒn thÓ lùc. * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt néi dung «n, bíc ®Çu n¾m b¾t ®îc néi dung ®Êu tËp vµ gi¶i cÇu thÕ nµo ®ñ tiªu chuÈn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, cã 2 s©n, kÎ cho ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, cÇu ®¸, d©y nh¶y, cét, bíc.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng

5-7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc ng¾n gän 1 vßng x x x x 4L x x x x x8N/®t x x x x 151

- T¹i chç ®¸ m¸ trong, mu bµn ch©n, m¸ trong, m¸ ngoµi. 3. KiÓm tra bµi + Thùc hiÖn truyÒn b»ng mu bµn ch©n C¬ b¶n cÇu

x 1-2' 1-2'

x ∆

x

x

Mêi häc sinh nhËn xÐt Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i

30 33' 5- 7' x x 1 - 2' 5 - 7' x x x x x x x x x x x x x x

1. §¸ cÇu a, ¤n t©ng cÇu, chuyÒn cÇu, ph¸t cÇu b»ng nh÷ng ®éng ¸c ®· häc ( phèi hîp ) b, Giíi thiÖu qu¶ cÇu thi ®Êu c, ¤n ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao h¬n ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n * §Êu tËp trªn s©n ®¸ cÇu + §«i nam + §«i n÷

7- 9' x x

x x

x x

x

x

d, Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc ®øng lªn ngåi xuèng 2 ch©n ( 2 tay chèng h«ng )

5 - 7'

x

x

x

x

10L 5 - 7L 152

x x x

x x x

x x x

x x x

-Chèng ®Èy - §øng lªn ngåi xuèng trªn 1 5 - 7 L ch©n 4 - 5' 2, Ch¹y bÒn Nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n KÕt thóc: 5'

x

x

x

x

1 hµng nh¶y, 1 hµng ®øng ®Õm say ®ã ®æi hµng nh¶y, ®øng ®Õm, hµng ®Õm -> nh¶y x x x x x x x x x x ∆ => Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc x x x x x x

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TuÇn 29: TiÕt 57

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung

§¸ cÇu: + Giíi thiÖu néi dung thi ®Êu + ¤n ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. + Phèi hîp ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu ( b»ng mét trong nh÷ng ®éng t¸c ®· häc ). + Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo. Ch¹y bÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn, dïng d©y nh¶y bÒn.
I- Môc tiªu

- ¤n luyÖn néi dung ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, phèi hîp ®îc c¶ ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng c¸c kü thuËt ®· häc. - Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh néi dung «n thi ®Êu. Häc sinh ®îc tËp luyÖn mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc. 153

- Häc sinh nghiªm tóc tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, cã cét líi. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, cÇu ®¸, d©y nh¶y, cét, bíc.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp - Bµi TDTK gi÷a giê * TËp ®éng t¸c : ®¸ c¶ m¸ trong, m¸ ngoµi, mu bµn ch©n, ®Çu gèi. 3. KiÓm tra bµi

5-7' 2'

Líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x

1 vßng 4L x8N/®t 4x8 4x8 1 - 2'

Gäi häc sinh thùc hiÖn ®éng ( 1 HS) t¸c ph¸t cÇu thÊp h¬n b»ng mu bµn ch©n C¬ b¶n 30 33' 1. §¸ cÇu Gi¸o viªn nh¾c vÒ néi dung 1- 2' thi ®Êu, th× ®¸ cÇu ®îc tæ chøc theo c¸c néi dung ®¸ ®«i nam, ®¸ ®«i n÷, ®· ®«i nam, ®¸ ®«i n÷, ®¸ ®«i phèi hîp nam n÷, thi ®Êu 3 154

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

v®v 2, ¤n ph¸t cÇu thÊp, cao ch©n chÝnh diÖn 10 - 12' b»ng mu bµn ch©n

1 - 2'

Chia líp lµm 2 nhãm tËp trªn 2 s©n ®¸ cÇu

3, Phèi hîp ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu 10 - 12' ( b»ng mét trong nh÷ng ®éng t¸c ®· häc ) 4. Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo. - Thùc hiÖn ®éng t¸c di chuyÓn chÕch, di chuyÓn ngang. - Di chuyÓn lªn ch¹y vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ m¸ trong. + M¸ ngoµi + Mu bµn ch©n 5. Ch¹y bÒn - Nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn KÕt thóc: x x x x x x x x x x x x x x x x

10 12'

20L

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

2L x 10m

.......x .......x .......x .......x x x x x ∆

3 - 4' 1' 2 - 3' 5 - 7'

x x

x x

=> ChuyÓn ®éng ®éi h×nh nhËn xÐt x x x x 155 x x x x x x x x x x x x

-Thùc hiÖn ®éng t¸c hÝt thë s©u

+ Cói th¶ láng + Ch¬i trß "c¸c con vËt biÕt bay " - NhËn xÐt giê häc - BTVN: TËp luyÖn ®¸ cÇu vµ ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y

∆ ∆

So¹n: D¹y: TuÇn 29: TiÕt 58: ®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung

§¸ cÇu: + KiÓm tra 15' ph¸t cÇu ®óng «. + ¤n phèi hîp ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng mu vµ b»ng m¸ trong bµn ch©n. + TËp ®éng t¸c kü thuËt: Ch¹y di chuyÓn thùc hiÖn t©ng cÇu, b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi, mu bµn ch©n. + Giíi thiÖu: Nhãm tuæi thi ®Êu (SGK/91) + §Êu tËp. Ch¹y bÒn: Nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n, nh¶y di chuyÓn theo ®éi h×nh « vu«ng.
I- Môc tiªu

- KiÓm tra néi dung "Ph¸t cÇu ®óng « ®Ó lÊy ®iÓm 15' cho nh÷ng häc sinh cã ®iÓm 15' cha ®¹t. Häc sinh «n luyÖn phèi hîp ph¸t - t©ng chuyÒn b»ng mu vµ m¸ bµn ch©n, m¸ ngoµi, mu bµn ch©n. - Gi¸o viªn giíi thiÖu nhãm tuæi thi ®Êu. Cho häc sinh ®Êu tËp trªn s©n. - Häc sinh thùc hiÖn néi dung nh¶y d©y theo ®éi h×nh « vu«ng. - Häc sinh tù gi¸c tÝch cùc tËp luyÖn thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn, bíc ®Çu biÕt ®îc ®Êu tËp ®¸ cÇu.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

156

- S©n tËp tho¸ng réng, hîp vÖ sinh, 2 s©n ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, mçi mét häc sinh cã mét qu¶ cÇu, mét d©y nhÈy.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu giê häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp - TËp bµi TDTK. * TËp ®éng t¸c : Hç trî ®¸ bÒ m¸ trong, m¸ ngoµi, ®¸ mu bµn ch©n, ®ïi. 3. KiÓm tra bµi Häc sinh thùc hiÖn ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n chÝnh diÖn qua líi ®óng «.
C¬ b¶n

5 - 7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 1 - 2' -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

4x8 4x8 4x8

30 32' Trong khi gi¸o viªn kiÓm tra th× nh÷ng häc sinh cha kiÓm tra ®îc tËp bªn ngoµi b»ng c¸c néi dung «n.

1. §¸ cÇu Gi¸o viªn cho c¸c em tËp ph¸t cÇu ®óng « 2 - 3' sau ®ã gäi lªn kiÓm tra lÊy ®iÓm 15'. 1, ¤n phèi hîp ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng mu vµ m¸ trong bµn ch©n. 2, TËp ph¸t cÇu ®óng «. 3. TËp ®éng t¸c di chuyÓn thùc hiÖn ®éng t¸c bÎ m¸ 157

x x

x x

x x

x x

trong, m¸ ngoµi, mu bµn ch©n. HS 4. Giíi thiÖu nhãm tuæi thi ®Êu.

5. §Êu tËp. Gi¸o viªn cho ®«i nam ®Êu tËp vµ cho 2 - 4 häc sinh lµm träng tµi ph©n th¾ng thua tÝnh ®iÓm tÝnh ®iÓm ë s©n tËp. 2. Ch¹y bÒn Thêi gian - Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch nh¶y d©y bÒn vµ ®Þa h×nh ch¹y nh¶y di chuyÓn theo h×nh bªn. - Cñng cè gäi 1 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c t©ng cÇu vµ ph¸t cÇu qua líi. 5-7

- Mçi häc sinh ®îc ph¸t 10 qu¶, mçi qu¶ vµo « quy ®Þnh tÝnh mét ®iÓm, qu¶ cÇu nµo kh«ng ph¸t ®óng « ra ngoµi s©n, cha tíi s©n « quy ®Þnh th× kh«ng ®îc tÝnh ®iÓm Trong giê häc nµy gi¸o viªn chØ kiÓm tra 1/2 häc sinh cña líp d¹y. 1 - 2' §i bé trë vÒ hµng cò.

….x ….x ….x ….x => Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸. -> Gi¸o viªn nhËn xÐt cô thÓ

158

KÕt thóc: - TËp trung + HÝt thë s©u + Cói th¶ láng + §iÒu 2 th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - BTVN: TËp luyÖn ®¸ cÇu vµ nh¶y d©y bÒn. Mét sè häc sinh cha ®¹t kiÓm tra sÏ ®îc kiÓm tra ë giê tiÕp theo.

5' x x x x x x x x ∆ => Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ BTVN x x x x x x x x

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 30: TiÕt 59:

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung + KiÓm tra ph¸t cÇu: Sè häc sinh cßn l¹i + ¤n phèi hîp ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n hoÆc m¸ trong bµn ch©n mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÕ lùc. + Ph¸t cÇu thÊp ch©n hoÆc cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. + Giíi thiÖu: Thêi gian cho cuéc thi Ch¹y bÒn:LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n
I- Môc tiªu

- KiÓm tra tiÕp sè häc sinh cha ®îc kiÓm tra. 159

- Néi dung «n t¬ng tù giê häc 58. - Häc sinh thùc hiÖn ®îc néi dung ph¸t cÇu do gi¸o viªn yªu cÇu trong giê kiÓm tra, sè häc sinh cßn l¹i tù gi¸c tÝch cùc tËp luyÖn vµ gi÷ trËt tù.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng réng, hîp vÖ sinh, 2 s©n ®¸ cÇu, 1 s©n kiÓm tra, 1 s©n thi ®Êu tËp. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, mçi mét häc sinh cã mét qu¶ cÇu, mét d©y nhÈy.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu giê häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp - TËp bµi TDTK. * TËp ®éng t¸c : Hç trî ®¸ bÒ m¸ trong, m¸ ngoµi, ®¸ mu bµn ch©n, ®ïi. 3. KiÓm tra bµi Gäi 1 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c ph¸t cÇu qua líi. C¬ b¶n 1. §¸ cÇu 1. KiÓm tra ph¸t cÇu nh néi dung tiÕt 58. KiÓm tra tiÕp sè häc sinh cßn l¹i.

5 - 7' C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu giê häc. -> Gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 1 - 2' -> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

4x8 4x8 4x8

30 32'

2 1

1 2

2. ¤n vµ ph¸t cÇu thÊp ch©n, 160

cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 3. Phèi hîp ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n hoÆc m¸ trong bµn ch©n. 4. -TËp mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn lùc. - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 2 ch©n 10 - 15L. - Thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ chuyÓn chÕch 10L di chuyÓn ngang. 5. Giíi thiÖu thêi gian cho cuéc ®Êu. - Thêi gian khëi ®éng chuyªn m«n tríc khi thi ®Êu kh«ng qu¸ 3'. -Thêi gian b¸o nghØ tríc khi vµo hiÖp thø 2 kh«ng qu¸ 2'. -Thêi gian nghØ vµo hiÖp thø 3 kh«ng qu¸ 5'. - Thêi gian nghØ gi÷a 2 hiÖp ®Çu kh«ng qu¸ 15'. 6. §Êu tËp. 2. Ch¹y bÒn - Nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n, ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Cñng cè gäi 2 häc sinh thùc hiÖn 1 - 2' ®éng t¸c chuyÒn cÇu. x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

- Cho 2 ®«i nam thi ®Êu, 2 ®«i n÷ thi ®Êu

7 - 9' 5 - 7' Chia líp 2 nhãm, 1 nhãm ch¹y, 1 nhãm nh¶y d©y -> sau ®ã ®æi l¹i 1 - 2' => Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

161

KÕt thóc: - TËp trung + HÝt thë s©u + Cói th¶ láng + Rò tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc + C«ng bè xÕp lo¹i tuyªn d¬ng nh÷ng em ®¹t giái. - BTVN tËp luyÖn ®¸ cÇu vµ ch¹y bÒn. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

5' X X X X x x x x ∆ => Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt c«ng bè ®iÓm xÕp lo¹i vµ cho BTVN. x x x x x x x x

So¹n: D¹y: TiÕt 60:

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung §¸ cÇu: + ¤n luyÖn chuyÒn cÇu b»ng mu gi÷a hoÆc b»ng m¸ trong bµn ch©n. + Phèi hîp truyÒn cÇu ph¸t t©ng b»ng mu hoÆc m¸ trong bµn ch©n. + Giíi thiÖu sè trËn ®Êu, hiÖp ®Êu. + TËp mét sè ®éng t¸c. - §Êu tËp. Ch¹y bÒn: LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®¹i h×nh tù nhiªn, nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n. Ch¹y bÒn:LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n

162

I- Môc tiªu

- Häc sinh tiÕp tôc «n luyÖn vµ hoµn thµnh néi dung yªu cÇu gi¸o viªn giao cho. - Häc sinh cÇn tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn. Thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt néi dung giê häc.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng réng, hîp vÖ sinh, cã 2 s©n ®Ó ®¸ tËp. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, mçi mét häc sinh cã mét qu¶ cÇu, cét líi.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn néi dung giê häc.

5 - 7' 1 - 2'

C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung môcc tiªu giê häc x x x x x x ∆ x x x x x ®éi h×nh ngîc x x x x x x x x x x x x

2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp - TËp bµi TDTK. * TËp ®éng t¸c : Hç trî ®¸ bÒ m¸ trong, m¸ ngoµi, ®¸ mu bµn ch©n, (di chuyÓn).

2 - 3' 4x8

ChuyÓn thµnh x

3. KiÓm tra bµi cò.

1 - 2'

Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn chuyÒn cÇu b»ng mu hoÆc b»ng m¸ trong bµn ch©n. C¬ b¶n 30 - 32' 1. §¸ cÇu 1. ¤n luyÖn chuyÒn cÇu 163

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

b»ng mu gi÷a hoÆc m¸ bµn ch©n. . Phèi hîp ph¸t cÇu, chuyÒn cÇu b»ng b»ng mu hoÆc m¸ trong bµn ch©n. 3. Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo. - §øng lªn ngåi xuèng b»ng 2 ch©n. - Di chuyÓn chÕch ngang. - Ch¹y di chuyÓn ®¸ mÎ m¸ trong bµn ch©n. 4. Giíi thiÖu: Sè trËn ®Êu, hiÖp ®Êu, mçi trËn thi ®Êu ®¸ cµu gåm 3 hiÖp, bªn nµo th¾ng 2 hiÖp lµ bªn ®ã th¾ng. Mçi V§V chØ ®îc tham gia thi ®Êu mét trËn ®¬n vµ kh«ng qu¸ 2 trËn ®«i trong 1buæi thi ®Êu (kh«ng ¸p dông trong thi ®Êu gi¶i ®ång ®éi) 5. §Êu tËp: Cho 2 ®«i thi ®Êu trªn 2 s©n 2. Ch¹y bÒn - LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n. - Cñng cè: Gäi 3 häc sinh thùc hiÖn phèi hîp ph¸t cÇu chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n 164

x x

x x @

x x

x x

x x ∆

x x

x x

- Cho 2 ®«i nam thi ®Êu, 2 ®«i n÷ thi ®Êu 5 - 7' Chia líp 2 nhãm, 1 nhãm ch¹y, 1 nhãm nh¶y d©y -> sau ®ã ®æi l¹i 1 - 2' => Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

hoÆc b»ng m¸ trong bµn ch©n. KÕt thóc: - TËp trung + Cói th¶ láng + Rò tay ch©n + §iÒu hoµ th¶ láng + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi häc - BTVN «n tËp thËt tèt néi dung truyÒn cÇu b»ng mu hoÆc m¸ trong bµn ch©n ®Ó chuÈn bÞ ®Ó kiÓm tra luyÖn ch¹y bÒn thêng xuyªn. 5' x x x x x x x x ∆ => Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt c«ng bè ®iÓm xÕp lo¹i vµ cho BTVN. x x x x x x x x

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 31: TiÕt 61:

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung

§¸ cÇu: + ChuyÒn cÇu b»ng mu hoÆc b»ng m¸ trong bµn ch©n. + Phèi hîp ph¸t cÇu, chuyÒn cÇu b»ng mu hoÆc m¸ trong bµn ch©n + KiÓm tra ®¸ cÇu ( 1/2 häc sinh). Häc sinh thùc hiÖn kü thuËt t©ng cÇu c¸ nh©n. Ch¹y bÒn: - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Sè häc sinh cha ®îc kiÓm tra, sè häc sinh ®îc kiÓm tra th× nh¶y d©y bÒn c¸ nh©n.

165

I- Môc tiªu

- Häc sinh tiÕp tôc «n luyÖn néi dung ®¸ cÇu. Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n tèt néi dung giê häc. - Häc sinh ph¶i tù gi¸c tÝch cùc tËp luyÖn. Sè häc sinh kiÓm tra ph¶i thùc hiÖn ®îc vµ t¬ng ®èi tèt yªu cÇu kiÓm tra.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, cã s©n ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Mçi HS cã 1 qu¶ cÇu, 1/2 sè HS cña líp cã d©y nh¶y.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - TËp bµi TDTK gi÷a giê - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. * TËp ®éng t¸c bæ trî : ®¸ c¶ m¸ trong, m¸ ngoµi, mu bµn ch©n, ®ïi. 3. KiÓm tra bµi Gäi 1 -2 häc sinh thùc hiÖn kü thuËt t©ng cÇu c¸ nh©n. C¬ b¶n 1- ¤n luyÖn t©ng cÇu c¸ nh©n 2- KiÓm tra t©ng cÇu c¸ nh©n. häc sinh thùc hiÖn t©ng cÇu c¸ nh©n b»ng mét

5-7' 2'

C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x chuyÓn ®éi h×nh sau 1 bæ trî . ∆ x x x x x x x x x lÇn

4 x8 4 x 8N ®t 4Lx8 10m 1 - 2' ( 1 HS)

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 30 - 33'

1- 2'

x x

x x

x x

x x

166

hoÆc nh÷ng kü thuËt t©ng cÇu ®· häc (mçi häc sinh ®îc t©ng cÇu tõ 30 - 35 gi©y). - Dùa vµo kü thuËt t©ng cÇu cña häc sinh mµ häc sinh thùc hiÖn ®îc gi¸o viªn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i. + Lo¹i giái: kh«ng bÞ lÇn nµo r¬i cÇu. + Lo¹i kh¸: R¬i cÇu 3 lÇn. + Lo¹i cha ®¹t: BÞ r¬i cÇu 4 lÇn trë lªn.

x x

x x ∆

x x

x x

- Gi¸o viªn gäi 1- 2 häc sinh lªn t©ng cÇu.

- Gi¸o viªn quan s¸t vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i. - Sau 3 - 5 HS kiÓm tra gi¸o viªn nhËn xÐt. x x x x x x x x x x x x

3,Phèi hîp ph¸t, chuyÒn cÇu: b»ng mu hoÆc m¸ trong bµn ch©n, cho nhãm 4 - 8 ngêi. 4- Phèi hîp chuyÒn cÇu b»ng mu bµn hoÆc m¸ trong bµn ch©n theo nhãm 4- 8 ngêi. * Cñng cè : Gäi 1- 2 häc sinh ph¸t vµ chuyÒn cÇu 5- Ch¹y bÒn - LuyÖn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Nh¶y d©y bÒn ( víi ®éi h×nh kiÓm tra ) KÕt thóc: TËp trung hÝt thë s©u, cói th¶ láng. + Rò ch©n tay, ®iÒu hoµ th¶

1 - 2' 5 - 7'

=> Gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

D 5 - 7' => ChuyÓn ®éng ®éi h×nh nhËn xÐt x 167 x x x

láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ kiÓm tra. - Bµi tËp vÒ nhµ luyÖn tËp ®¸ cÇu, ch¹y bÒn. Mét sè häc sinh cha ®¹t ®îc kiÓm tra chuÈn bÞ tèt giê sau kiÓm tra lÊy ®iÓm. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

x x x

x x x ∆

x x x

x x x

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ ra BTVN.

So¹n: D¹y: TiÕt 62:

®¸ cÇu - ch¹y bÒn
Néi dung

- TiÕp tôc kiÓm tra sè häc sinh cßn l¹i. - Nh÷ng häc sinh ®· ®îc kiÓm tra xem kiÓm tra cuèi giê ch¹y bÒn.
I- Môc tiªu

- TiÕp tôc kiÓm tra sè häc sinh cßn l¹i ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ. - Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®éng t ¸c t©ng cÇu c¸ nh©n, t©ng cÇu trong vßng 20 - 35 gi©y, häc sinh t©ng cÇu ®îc b»ng 1 trong 4 kü thuËt t©ng cÇu. - Häc sinh tù gi¸c trong giê häc kiÓm tra nh÷ng häc sinh cha ®¹t ®îc kiÓm tra tÝch cùc tËp luyÖn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp tho¸ng, hîp vÖ sinh, cã s©n ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Mçi HS cã 1 qu¶ cÇu, , cét, líi.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

168

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. x x x x x x x x x x x x x x x x

5-7'

4 x8 4 x 8N 4x8N 1 - 2'

C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng

∆ 3. KiÓm tra bµi

-> Gäi häc sinh nhËn xÐt Gäi 1 -2 häc sinh thùc hiÖn ( 1 HS) ®¸nh gi¸. kü thuËt t©ng cÇu c¸ nh©n. C¬ b¶n 30 33' 1- ¤n luyÖn t©ng cÇu c¸ 5-7' nh©n x x x x 2- KiÓm tra t©ng cÇu c¸ 15- 20' nh©n. häc sinh thùc hiÖn t©ng cÇu c¸ nh©n b»ng mét hoÆc nh÷ng kü thuËt t©ng cÇu ®· häc (mçi häc sinh ®îc t©ng cÇu tõ 30 - 35 gi©y). 3- «n chuyÒn - ph¸t cÇu trªn 5-7’ s©n Cñng cè gäi 1- 2 HS t©ng cÇu c¸ nh©n 4,Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 169 x x x x x x x x ∆ x x x x x x

2 1

1 2

x

x

5- Ch¹y bÒn " lµm theo lêi c« nãi riªng kh«ng lµm theo ®éng t¸c c« lµm - víi con vËt biÕt bay " KÕt thóc: TËp trung hÝt thë s©u, cói th¶ láng. + Rò ch©n tay, ®iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ kiÓm tra. - Bµi tËp vÒ nhµ luyÖn tËp ch¹y bÒn tèt chuÈn bÞ cho tiÕt 63 kiÓm tra ch¹y bÒn

5 - 7'

D 5 - 7' => ChuyÓn ®éng ®éi h×nh nhËn xÐt x x x x x x x x ∆ - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ ra BTVN x x x x x x x x

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

So¹n: D¹y: TuÇn 32: TiÕt 63:

KiÓm tra ch¹y bÒn
Néi dung

KiÓm tra ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Nam : 500m N÷: 400m
I- Môc tiªu

- KiÓm tra ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë cù ly 500m vµ tÝnh thêi gian theo tiªu chuÈn RLTT. - Häc sinh thùc hiÖn hÕt ®o¹n ®êng quy ®Þnh 200m vµ ®¹t ë møc thêi gian quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra häc sinh tù gi¸c gi÷ trËt tù trong ®éi h×nh ®øng, häc sinh ®îc 170

kiÓm tra khi ch¹y hÕt qu·ng ®êng nhí cÇm sè thø tù gi¸o viªn giao cho.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp cã ®êng ch¹y tù nhiªn, tr¸nh vËt g©y nguy hiÓm - 100% häc sinh cã giÇy tËp, gi¸o viªn cã ®ång hå bÊm gi©y, phiÕu ghi sè thø tù, sæ gäi tªn ghi thµnh tÝch.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

171

* Néi kiÓm tra kiÓm tra ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn : cù ly 500m Cho ®iÓm : ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i §iÓm giái: Ch¹y ®¹t thµnh tÝch møc giái theo tiªu chuÈn RLTT nam: 105 gi©y (s) n÷: 114 gi©y ( s) - §iÓm kh¸ : ch¹y ®¹t thµnh tÝch møc " kh¸ " theo tiªu chuÈn RLTT Nam : 115 ( s) N÷: 122 ( s). - §iÓm ®¹t: ch¹y hÕt cù ly quy ®Þnh kh«ng tÝnh thêi gian. - §iÓm cha ®¹t kh«ng ch¹y hÕt cù ly KÕt thóc -th¶ láng +cói th¶ láng +rò ch©n tay -nhËn xÐt giê häc vµ c«ng bè ®iÓm kiÓm tra -Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n néi dung ®¸ cÇu

5-7

GV ®iÒu khiÓn líp tËp huÊn x x x x x x x x ∆ - Gi¸o viªn kiÓm tra 1 lÇn .Trêng hîp ®Æc biÕt gi¸o viªn sÏ cho kiÓm tra lÇn 2 vµo mét buæi häc kh¸c. * Nh÷ng häc sinh ®· ®îc kiÓm tra xong th× tù ®éng ë khu vùc quy ®Þnh cña gi¸o viªn. - HoÆc 1 häc sinh cã thÓ ®iÒu khiÓn cho c¸c b¹n ch¬i trß " håi tÜnh th¶ láng ." X X X X X X X X X X X X @ X X X X X X X X x x x x x x x x

5’

* Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

172

So¹n: D¹y: TiÕt 64:

KiÓm tra ®¸ cÇu
Néi dung

- KiÓm tra ®¸ cÇu néi dung ph¸t cÇu qua líi b»ng mu bµn ch©n.
I- Môc tiªu

- KiÓm tra ®¸ cÇu b»ng néi dung " ph¸t cÇu qua líi " b»ng mu bµn ch©n - Häc sinh thùc hiÖn ®îc yªu cÇu kiÓm tra ®¹i ®a sè häc sinh thùc hiÖn ®îc ph¸t cÇu qua líi. - Häc sinh cã tinh thÇn tù gi¸c gi÷ trËt tù trong qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ sau khi ®îc kiÓm tra xong.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp réng, hîp vÖ sinh, cã 2 s©n ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Mçi HS cã 1 qu¶ cÇu, , cét, líi. Sæ gäi tªn, ghi ®iÓm.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - TËp bµi TDTK gi÷a giê * TËp ®éng t¸c bæ trî : - Ðp däc - ngang + §¸ bÎ m¸ trong.

5-7' 2'

4 x8

2Lx8N 4L 4L 4L 173

C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x

+ §¸ bÎ m¸ ngoµi + §¸ mu bµn ch©n. + §¸ b»ng ®ïi.

4L

x

x ∆

x

x

3. KiÓm tra bµi cò Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn ph¸t cÇu qua líi9 3 L/ hs)

1 - 2' ( 1 HS)

Dån hµng kiÓm tra bµi GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cho häc sinh n¾m ®îc néi dung yªu cÇu kiÓm tra

x x C¬ b¶n * Néi dung kiÓm tra: ph¸t cÇu qua líi b»ng mu bµn ch©n. - §iÓm giái: thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c vµ c¶ 3 lÇn ph¸t cÇu qua líi sang s©n ®èi ph¬ng ( kh«ng yªu cÇu chÝnh x¸c vµo « nµo trªn s©n ®èi ph¬ng ) - §iÓm kh¸ : thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c vµ trong 3 lÇn ph¸t chØ cã 2 lÇn qua líi sang ®èi ph¬ng. ( Nh vËy cã 1 lÇn cÇu kh«ng qua líi). - §iÓm ®¹t: thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kü thuËt ®éng t¸c 174 30 - 33'

x x

x x

x x

Tõng häc sinh khi ®Õn lît kiÓm tra tiÕn vµo khu ph¸t cÇu. Mçi em ®îc thùc hiÖn 3 lÇn ®éng t¸c ph¸t cÇu qua líi. Sè häc sinh cha ®¹t kiÓm tra cã thÓ tËp luyÖn trªn s©n cßn l¹i. x x x x x x x x

∆ - Sau khi kiÓm tra 1 - 3 häc

vµ trong 3 lÇn ph¸t cÇu chØ cã 1 lÇn cÇu qua líi sang bªn s©n ®èi ph¬ng. - §iÓm cha ®¹t : c¶ 3 lÇn ph¸t cÇu kh«ng cã lÇn nµo cÇu qua líi sang s©n ®èi ph¬ng. KÕt thóc: TËp trung + HÝt thë s©u. + Cói th¶ láng. + Rò ch©n tay + §iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ kiÓm tra. - Cho BTVN «n tËp tèt néi dung nh÷ng bµi tËp bæ trî ch¹y ng¾n vµ bËt xa ®Ó chuÈn bÞ cho «n tËp kiÓm tra cuèi n¨m. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

sinh ®Çu GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc sinh ®Ó nh÷ng häc sinh tiÕp theo cã kÕt qu¶ cao h¬n. 5' x x x x x x x x ∆ -> Dån hµng gi¸o viªn c«ng bè ®iÓm. - GV giao BTVN x x x x x x x x

So¹n: D¹y: TuÇn 33 :TiÕt 65:

«n tËp bËt nhÈy
Néi dung

¤n tËp bËt nh¶y ®Ó kiÓm tra néi dung cuèi n¨m. - §¸ l¨ng tríc sau. - BËt xa nh¶y bíc bé trªn kh«ng - BËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao. - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n duçi th¼ng qua xµ. 175

* Trß ch¬i: " lß cß tiÕp søc ".
I- Môc tiªu

- Häc sinh «n tËp néi dung bËt nh¶y ®Ó kiÓm tra cuèi n¨m vµo tiÕt 68. - Häc sinh thùc hiÖn nhuÇn nguyÔn c¸c néi dung mµ gi¸o viªn giao cho - Häc sinh cã tinh thÇn tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp réng, hîp vÖ sinh, cã 2 s©n ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, cét, xµ, ®Öm.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp chÝnh cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - TËp bµi TDTK gi÷a giê

5-7' 2'

4 x8 2x8 1 - 2'

C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x

3. KiÓm tra bµi cò ? Sau khi ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ th× ch©n ®· l¨ng hay ch©n giËm nh¶y ch¹m c¸t tríc

( 1-2 HS)

∆ - C¶ líp quan s¸t 1 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c ch¹y ®µ chÝnh diÖn gi¹m nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ -> gäi 1 häc sinh tr¶ lêi c©u hái vµ nhËn xÐt b¹ thùc hiÖn ®éng

176

( ch©n giËm nh¶y ) C¬ b¶n 1- BËt nh¶y: 1- ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tríc sau. 30 33' 15l/ch ©n

t¸c.

x x

x x

x x

x x

177

2- ¤n bËt xa:

10l

x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x x

x x 3- BËt nh¶y b»ng 2 ch©n, 2 tay víi vµo vËt trªn cao. 4- Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 5- Nh¶y bíc bé trªn kh«ng * Cñng cè gäi 2 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 6- Trß ch¬i " lß cß tiÕp søc "

x x

x x

x x

10 15L 10L Sau khi c¶ líp «n xong -> ch¬i trß ch¬i 5' x x x x ∆ - Líp chia 2 nhãm «n néi dung ( 1 + 2 + 3 ), 1 nhãm «n néi dung 4 + 5 - Sau nöa thêi gian ®æi néi dung «n. x x x x x x x x x x x x P P P P

KÕt thóc: TËp trung + HÝt thë s©u. + Cói th¶ láng. + Rò ch©n tay + §iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê

5' x x x x 178 x x x x x x x x x x x x

häc. - Cho BTVN luyÖn tËp bËt nh¶y nh÷ng néi dung võa häc. * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TiÕt 66:

∆ -> Dån hµng gi¸o viªn nhËn xÐt. - GV giao BTVN

«n luyÖn bËt nhÈy
Néi dung

¤n luyÖn l¹i néi dung tiÕt 65 * Trß ch¬i: " nh¶y « tiÕp søc ".
I- Môc tiªu

TiÕp tôc «n luyÖn néi dung ®· häc ë giê tríc. Häc sinh ch¬i trß ch¬i " nh¶y « tiÕp søc". - Häc sinh thùc hiÖn c¸c néi dung «n tèt h¬n thuÇn thôc h¬n giê häc tríc. - Häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp réng, hîp vÖ sinh, cã 2 s©n ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, cét, xµ, ®Öm.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp chÝnh cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - TËp bµi TDTK gi÷a giê

5-7' 2' C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng 4 x8 2x8 x x x 179 x x x x x x x x x

x C¬ b¶n 1- BËt nh¶y: 1- ¤n ®¸ l¨ng tríc sau. 2- ¤n bËt xa: 30 33'
10l/chÕ ch

x ∆

x

x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

15L

3- BËt nh¶y b»ng 2 ch©n, 2 tay víi vµo vËt trªn cao. 4- Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 5- Nh¶y bíc bé trªn kh«ng * Cñng cè néi dung ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ

10L 10 L 10L 1- 2'

=> gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ xxxx xxxx xxxx xxxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6- Trß ch¬i " nh¶y « tiÕp søc " néi dung vµ c¸ch ch¬i theo SGK /159

KÕt thóc:

5' x x x x ∆ x x x x x x x x x x x x

TËp trung + HÝt thë s©u. + Cói th¶ láng. + Rò ch©n tay + §iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. - Cho BTVN * Rót kinh nghiÖm 180

So¹n: D¹y: TuÇn 34: TiÕt 67:

«n luyÖn bËt nhÈy
Néi dung

¤n luyÖn bËt xa néi dung nh tiÕt 66 ®Ó chuÈn bÞ tèt cho tiÕt 68 kiÓm tra. * Trß ch¬i: " khÐo víng ch©n ".
I- Môc tiªu

TiÕp tôc «n luyÖn néi dung ®· häc ë giê tríc. Häc sinh ch¬i trß ch¬i " khÐo víng ch©n ". - Häc sinh thùc hiÖn c¸c néi dung «n tèt h¬n thuÇn thôc h¬n giê häc tríc. - Häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp réng, hîp vÖ sinh, cã 2 s©n ®¸ cÇu. - 100% häc sinh cã giÇy tËp, cét, xµ, ®Öm.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp chÝnh cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - TËp bµi TDTK gi÷a giê * ¤n ®éi h×nh, ®éi ngò :

5-7' 2'

C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc 4 x8 2l x 8 tiªu giê häc 3l/1 ®t -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x 181 x x x

nghiªm nghØ, gi·n hµng, dãng hµng, quay ph¶i, quay tr¸i, ®»ng sau. C¬ b¶n 1- ¤n ®¸ l¨ng tríc sau. 30 33'
10l

x x

x x ∆

x x

x x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

2- ¤n bËt xa:

10l

x x x

3- ¤n bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, 2 tay víi vµo vËt trªn cao. 4- Nh¶y bíc bé trªn kh«ng

10l 15 l

5- Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ * Cñng cè néi dung " nh¶y bíc bé trªn kh«ng " gäi 1 -2 häc sinh thùc hiÖn

5- 7l 1- 2' => gäi häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 5'

6- Trß ch¬i " khÐo víng ch©n " - ChuÈn bÞ mét tói c¸t nÆng 0,2 - 0,3 kg buéc nèi víi mét d©y thõng dµi 3 - 5m. - TËp hîp líp thµnh vßng trßn ®øng quay mÆt vµo t©m, em nä c¸ch em kia 0,5m - C¸ch ch¬i: 1 ngêi ®øng

- Häc sinh ®· biÕt c¸ch ch¬i 182

gi÷a vßng cÇm ®Çu d©y cña tói ®iÒu khiÓn cho tói c¸t ®i tíi vÞ trÝ cña b¹n nµo thÞ b¹n ®ã bËt nh¶y lªn. NÕu ai bÞ víng ch©n bÞ lo¹i ra ngoµi vµ ph¶i lß cß quanh líp. KÕt thóc: 5' TËp trung + HÝt thë s©u. + Cói th¶ láng. + Rò ch©n tay + §iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. - Cho BTVN chuÈn bÞ tèt néi dung " nh¶y bíc bé trªn kh«ng " * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TiÕt 68:

do vËy GV chØ cÇn nh¾c l¹i cho häc sinh n¾m ®îc.

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

KiÓm tra bËt nh¶y - nh¶y bíc bé trªn kh«ng
Néi dung

- KiÓm tra nh¶y bíc bé trªn kh«ng.
I- Môc tiªu

- KiÓm tra ®éng t¸c " nh¶y bíc bé trªn kh«ng ". - Häc sinh thùc hiÖn ®îc yªu cÇu kiÓm tra ®¹i ®a sè häc sinh thùc hiÖn ®îc kü thuËt , ®éng t¸c " nh¶y bíc bé trªn kh«ng" - Häc sinh cã kü thuËt trong giê kiÓm tra.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp réng, hîp vÖ sinh. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. Hè nh¶y xa dông cô xíi c¸t, sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm. 183

III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp chÝnh cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - TËp bµi TDTK gi÷a giê * ¤n ®éi h×nh, ®éi ngò : nghiªm nghØ, gi·n hµng, dãng hµng, quay ph¶i, quay tr¸i, ®»ng sau. + Thùc hiÖn ®éng t¸c 1 bíc giËm nh¶y vµo hè c¸t.

5-7' 2'

C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x ∆ x x x x x x

4 x8 2l x 8 3l/1 ®t

5l

xxxxxx xxxxxx xxxxx

Thùc hiÖn theo ®éi h×nh níc ch¹y 5L
C¬ b¶n

30 33'
10l

Néi dung kiÓm tra thùc hiÖn ®éng t¸c nh¶y bíc bé trªn kh«ng * C¸ch cho ®iÓm xÕp lo¹i ®iÓm kiÓm tra theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña tõng häc sinh vµ thµnh tÝch. - §iÓm giái: C¶ 2 lÇn nh¶y ®Òu ®óng ®éng t¸c vµ ®¹t

- KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5- 6 häc sinh. Tõng häc sinh kh«ng nh¶y 2 lÇn liªn tiÕp nhau. ( Mçi häc sinh ®îc nh¶y 2 lÇn ).

x

184

thµnh tÝch. Nam : 5m trë lªn N÷ : 2m trë lªn - §iÓm kh¸: trong 2 lÇn nh¶y cã 1 lÇn chØ t¬ng ®èi ®óng vµ thµnh tÝch ®¹t møc kh¸. Nam: 2m 50 N÷: 2m 20 - §iÓm ®¹t : c¶ 2 lÇn nh¶y chØ thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng vµ ®¹t thµnh tÝch. Nam : 2m 20 N÷: 2m. - §iÓm cha ®¹t: C¶ 2 lÇn nh¶y ®Òu kh«ng thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c.
KÕt thóc:

x x x x x x x

x x x

x x x x x

x x x x x x x

- Sau mçi ®ît kiÓm tra gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt cho c¶ líp n¾m ®îc ®Ó rót kinh nghiÖm cho m×nh.

5' x x x x x x x x ∆ => Dån hµng nghe GV nhËn xÐt giê häc vµ BTVN x x x x x x x x

TËp trung + HÝt thë s©u. + Cói th¶ láng. + Rò ch©n tay + §iÒu hoµ th¶ láng. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. - Cho BTVN chuÈn bÞ tèt néi dung em nµo cha ®¹t ®Ó kiÓm tra l¹i * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: -

185

So¹n: D¹y: TuÇn 35 KiÓm tra tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ TiÕt 68:
KiÓm tra nÐm bãng tróng ®Ých
Néi dung

- KiÓm tra nÐm bãng tróng ®Ých b»ng 5 lÇn nÐm, ®øng c¸ch ®Ých lµ 5m.
I- Môc tiªu

- KiÓm tra nÐm bãng tróng ®Ých cña häc sinh ®Ó thÊy ®îc kh¶ n¨ng chÝnh x¸c tõ tõng häc sinh lµ bao nhiªu. - Qua ®ît kiÓm tra nµy ®Ó lÊy qu¶ cho rÌn luyÖn th©n thÓ cña m«n nÐm bãng trong n¨m häc. - Häc sinh tù gi¸c trËt tù trong giê kiÓm tra. §¹i ®a sè ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ.
II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn

- S©n tËp réng, hîp vÖ sinh, cã bíc ch¾n bãng sau ®Ých. - 100% häc sinh cã giÇy tËp. §Ých lµ 1 vßng trßn n»m ngang cã ®êng kÝnh 30cm cao c¸ch mÆt ®Êt 1,5m.
III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp

Néi dung A- Më ®Çu

§Þnh lîng

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp chÝnh cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - TËp bµi TDTK gi÷a giê * Thùc hiÖn ®éng t¸c t¹i chç

5-7' 2'

C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc -> gi·n hµng khëi ®éng

4 x8

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

5l

186

nÐm bãng tróng ®Ých ( tay kh«ng ).

- C¸n sù ®Ó líp ë vÞ trÝ réng ®Ó c¶ líp tËp ®éng t¸c nÐm bãng tróng ®Ých tay kh«ng 5 lÇn. 30 33' Häc sinh ®îc kiÓm tra sÏ nÐm 5 qu¶ vµo ®Ých quy ®Þnh. §øng c¸ch ®Ých 5m. - Gi¸o viªn gäi tªn häc sinh nµo th× häc sinh ®ã vµo kiÓm tra. - Tríc khi tÝnh ®iÓm, kiÓm tra häc sinh ®îc tËp nÐm thö 1 lît ( qu¶ ) Líi ch¾n bãng

C¬ b¶n

Néi dung kiÓm tra: NÐm bãng tróng ®Ých. * Cho ®iÓm xÕp lo¹i. - §iÓm giái: 4 lÇn tróng ®Ých trong 5 lÇn nÐm bãng. - §iÓm kh¸: 3 lÇn tróng ®Ých trong 5 lÇn nÐm bãng. - §iÓm ®¹t : cã 2 lÇn tróng ®Ých trong 5 lÇn nÐm bãng - §iÓm cha ®¹t: Tróng 1 lÇn hoÆc kh«ng lÇn nµo trong 3 lÇn nÐm bãng.

§Ých

X

187

KÕt thóc -TËp trung líp +cói th¶ láng +rò ch©n tay +®iÒu hoµ th¶ láng +NX giê kiÓm tra. -BTVN: nh÷ng häc sinh nµo cßn mét sè m«n cha ®îc kiÓm tra th× chuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra * Rót kinh nghiÖm

5’

x x x x

x x x x

x x x x ∆

x x x x

x x x x

Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt , c«ng bè ®iÓm vµ giao bµi tËp vÒ nhµ

____________________________________

188

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful