Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

Höôùng daãn söû duïng Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 1.0 laø phieân baûn môùi nhaát cuûa haûng PTC cho thieát keá CAD /CAM/ CNC. Link Download
http://u.115.com/file/t641bea78 http://u.115.com/file/t638609de9 http://u.115.com/file/t6731af4b6 http://u.115.com/file/t61275affc nhớ cài NET Framework 3.5 hoặc NET Framework 4.0

Vôùi phieân baûn naøy ta thaáy Creo Parametric 1.0 ñöôïc caûi tieán raát nhieàu so vôùi caùc phieân baûn Pro/E Wild. Sau ñaây mình seû höôùng daãn caùc baïn baét ñaàu laøm quen vôùi Creo Parametric 1.0 1: Veà phöông phaùp Setup.exe thì gioáng vôùi caøi ñaët caùc phieân baûn tröôùc. Vôùi phieân baûn tröôùc thì ta chæ caàn caøi ñaët

Coøn vôùi phieân baûn Creo 1.0 seû coù theâm 1 soá chöùc naêng môùi Mình seû höôùng daãn 3 chöùc naêng cô baûn treân ñeå caùc baøn deã hoïc vaø so saùnh caùc versions cuû. I: Creo Parametric 1.0 Thieát keá theo tham soá: Phaàn naøy chính laø phaàn chuõng ta thöôøng hay söû duïng noù ñöôïc thay theá

teân laø

vaø phieân baûn moùi laø

A: TOÅNG QUAN 1: Giao dieän ngöôøi duøng: Tröôùc heát ñaäp vaøo maét chuùng ta laø phieân baûn Creo Parametric 1.0 coù thieát keá giao dieän khaùc raát nhieàu so vôùi caùc phieân baûn cuû.

Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

2. Moâi tröôøng laøm vieäc Giao dieän moâi tröôøng Part / Soild

Giao dieän moâi tröôøng Part / Sheetmetal

Giao dieän moâi tröôøng Assembly

Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

Giao dieän moâi tröôøng Manufacturing /NC Assembly

Giao dieän moâi tröôøng Manufacturing / Mold Cavity

Giao dieän moâi tröôøng Drawing

Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

Treân laø nhöøng nhình aûnh so saùnh giöõa Pro/Engineer Wildfire 5.0M060 vaø Creo Parametric 1.0 Ta coù theå thaáy roõ giao dieän ñaõ hoã trôï hoaøn toaøn baèng Ribbon raát trựïc quan, vieäc quaûn lyù caùc Ribbon vaø layer raát linh ñoäng, khoâng coøn söû duïng Menu Bar nhö caùc phieân baûn tröôùc. Baây giôø chuùng ta seû ñi saâu vaøo PTC Creo Parametric 1.0 ñeå thaáy roõ hôn söï khaùc bieät so vôùi caùc phieân baûn cuõ. B: PTC Creo Parametric 1.0 vôùi Part. 1: Thay ñoåi maøu saéc cho heä thoáng.

Choïn bieåu töôïng Colors Hoaëc vaøo File/ Creo Parametric Options.

Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

Chuùng ta coù theå thay ñoåi maøu saéc cho neàn ñoø hoïa vôùi caùc löïa choïn 1: Lệnh Extrude Điểm khác biệt trong lệnh này là ta chọn lệnh và chỉ trực tiếp lên MP vẽ Sketch, chứ ko nhất thiết phải vào References /Define hay nhấn mắt phải chuột chọn Trong Lệnh Extrude có thê phần tạo góc Draft

Trình tự: Chọn lệnh Vẽ Section /Chọn OK

/ Chỉ lên mp cần vẽ Sketch

Trong Option ta có Link:

tạo góc vát cho khối

http://www.mediafire.com/?vbq0w8cnlto31kg 2: Lệnh Revolve Link: http://www.mediafire.com/?158a1j3ei3bxdb5

Nguyeãn Ñình Thaéng 3: Lệnh Flex Move Link: http://www.mediafire.com/?0fvz7rnnygyhdmo http://www.mediafire.com/?7x848mnq72xznn8 4: Hieäu chænh tröïc tieáp treân Part ñaõ thieát keá

0984499008

Vôùi New versions naøy chuùng ta deã daøng nhaän thaáy coù theå thay ñoåi hình daïng part cuõ baèng caùch double vaøo khoái caàn chænh vaø chæ vieäc keùo thaû chuoät theo 3 chieàu heä truïc toïa ñoä, ko nhö Old versions thì chuùng ta Double vaøo khoâi vaø thay ñoâi giaù trò haùy Click chuoät phaûi vaøo khoái choïn Edit vaø thay ñoåi giaù trò sau ñoù choïn Link: http://www.mediafire.com/?q3cvtp4gfmwzbgw 5: Taïo theâm caùc Ribbon ñeå caäp nhaät giaù trò môùi.

Nguyeãn Ñình Thaéng vaøo File/ Creo Parametric Options

0984499008

Xuaát hieän Ribbon môùi laø New Tab Ta choïn vaø thay ñoåi teân Rename ôû phía döôùi

Ví duï teân môùi laø Mapkeys Luùc naøy beân Customize the Ribbon xuaát hieän theâm laø Mapkeys Nhaán maét phaûi chuoät vaøo Mapkeys choïn Add New Group. Vaø keùo Mapkey beân cuûa soå Commands Not in the Ribbon

Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

Vaø chuùng ta coù theå taïo ra nhieàu Ribbon nhaèm taïo thuaän lôïi trong quaù trình thieát keá

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful