THPT Phúc Thọ- Hà Nội

Tổ Lý - TD- QP

BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.1: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO.
XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO

Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. Trả lời câu hỏi : Sự rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của sự rơi tự do và công thức tính gia tốc rơi

tự do ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Kết quả thực hành:

Bảng 1:

đo thời gian ứng với các khoảng cách s khác nhau. Vị trí ban đầu : s0 =………….(mm)

Lần đo
s(m)

Thời gian rơi
1

2

3

4

5

ti

3. Vẽ đồ thị :

Từ các kết quả của bảng 1, hãy tiến hành vẽ đồ thị của s = s(t2) và v = v(t)
{ có thể lấy thêm một vài số liệu nửa để kết quả chính xác hơn }

t2i

2si

gi = t2

i

vi =

2si
ti

THPT Nguyễn Quang Diêu

Tổ Lý – Hóa - KT

4. Nhận xét – kết luận :

a. Đồ thị của s = s(t2) có dạng gì? Và em có kết luận như thế nào về chuyển động rơi tự do ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b. Đồ thì v = v(t) có dạng gì? Em có kết luận gì cho trường hợp này ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c. Hãy tính các giá trị Δg, g và g và viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

5. Câu hỏi :
Câu 1: Khi tính g theo cách nêu trên, ta đã chú ý đến loại sai số nào? Vì sao ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Câu 2 : Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác, với các dụng cụ như trên .
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

-2-

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Trả lời câu hỏi : Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Các loại lực ma sát....................................................................................................................... .... .... ................................................................................................................................................... công thức tính lực ma sát.................. .............................................................. ngày :…………………........................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................... s0 = ………….................................................................................................................................................................................. hệ số ma sát trượt? Trình bày ngắn gọn phương pháp các định hệ số ma sát trượt bằng mặt phẳng nghiêng ? ....................................... Viết lại kết quả của phép đo : ........................................................... α =………±………............................................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 : ĐO HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT Họ và tên :…………………………………………......................................................................................................................................... ................................................................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa .................................................. s =………±………............ ................... ............................................................................... ....... Kết quả thực hành : Hoàn thành bảng sau đây α0 = ………….......... n 1 2 3 4 5 6 7 Giá trị trung bình t a μt Δμt 3........... -3- ......................................................... ..... ....................................................................................... 2.......... 1............. .................................................................... ............... .....

.............................................................................................................................................................................................................................. .......1 Độ chia nhỏ nhất của lực kế :…………(N) Lần đo P (N) F (N) 1 2 3 4 5 Giá trị trung bình BẢNG 10.................................... ..... 1................................................................................................................................ .........................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ............................................................ Lực căng bề mặt là gì ? Nêu phương pháp dùng lực kế đo lực căng bề mặt và xác định hệ số căng bề mặt........................................................................ ..........3......................................................... Viết công thức thực nghiệm xác định hệ số căng bề mặt theo phương pháp này................................................................................................................................ ......................................................................................................... ................ ..................................................................................... Kết quả thực hành : Hoàn thành hai bảng sau đây BẢNG 10................................................................................................. .................................................... .................... b................................ ............................................................................................................................................................................2 -4- FC = F – P (N) ∆ FC (N) ............................................................................. 2.................................................................................................... Trả lời câu hỏi : a........................................................ ........................................................................................................................ ...................................................................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10....................................................................................................................................3...........3 : ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Họ và tên :………………………………………….............................. ................................................................................................... Nêu ví dụ về hiện tượng dính ướt và không dính ướt của chất lỏng ? ............................................................... ngày :…………………............

................................. Tính giá trị trung bình của hệ số căng mặt ngoài : ............................................................. ...... d....................................... . -5- ......................................................................KT Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp :………(mm) Lần đo D (mm) ∆ D (mm) d (mm) ∆ d (mm) 1 2 3 4 5 Giá trị trung bình a... .......................................................................... ..................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ......... Tính sai số tỉ đối của phép đo: ............................ b...................................................................................... c........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tính sai số tuyệt đối của phép đo : ................................ .................................. Viết kết quả của phép đo : .............................................................................................................................................................................................................................................

............. .......................................... Cơ sở lý thuyết: ..................................................... 1.................... ........................................................................................................................................................................................................................................... .................. .........................................N 2 1mm ứng ……............................................................................................. Mục đích thí nghiệm : ..... ..........................2: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều Thí nghiệm P1 P2 (N) (N) Từ tính toán a = OA P (N) (mm) Từ thí nghiệm P (N) 1 2 Kết luận : -6- a1 a2 a3 a ∆ a a = a ± ∆a ......................................................................................................... Kết quả thí nghiệm : BẢNG 10...........................................................................................................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10............................................................................................................. 3................. .................................................................................................................................................................N Từ hình vẽ l mm) R (N) R1 R2 Từ thí nghiệm R3 R ∆R R = R ± ∆R BẢNG 10............................................................................4.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ...1: Tổng hợp hai lực đồng quy F1 F2 Thí nghiệm (N) (N) Tỉ lệ xích 1 1mm ứng …….......................................................................................... 2..............................4 : TỔNG HỢP HAI LỰC Họ và tên :………………………………………….. ........ ..........4......................................... .................................. ngày :…………………................................... ......................................................................................................

Nhận xét và kết luận : -7- y = I-1 ( A-1) . Vẽ đồ thị U = f(I) b.( Ω) x = R (Ω) I ( 10-3) A U (V) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 II.KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11. RA = …………. XÁC ĐỊNH ξ VÀ r THEO HAI PHƯƠNG ÁN : 1.THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa .1 : XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA Họ và tên :…………………………………………..( Ω). I. ngày :………………….. BẢNG KẾT QUẢ : Giá trị : R0 = ……………. PHƯƠNG ÁN 1 : a.

.......................................................2: VẼ ĐẶC TUYẾN VOLT – AMPERE CỦA ĐÈN DÂY TÓC..............................................................................................KT ........................................................... 2.............. ..........................................................................................................................…………… -8- ....................................................................................................................................................................................... Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành...................................................................................................................................................................................................................................................... Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành......... c.......................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11......................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ....................................................................................................................................................................................................................... từ đó suy ra giá trị của ξ và r: ............................................................................................................................................................................................................................. ... c........................................................................................................................................................................................................................ .......... .............................................................................................. Vẽ đồ thị y = f(x) b............................................................................ ................ .............. Nhận xét và kết luận : ..................................................................................................... .................................................................... ................................... ............................... từ đó suy ra giá trị của ξ và r: .... ................................. HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………NGÀY:…........................... ........................................................................................................................................................... PHƯƠNG ÁN 2 : a................................................................................................................. ......................................

....................................................................................................... NGUYÊN TẮC THÍ NGHIỆM: 3........ Điện trở Constantan: Lần thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 U (V) I (A) R (Ω) R ( Ω) C.......THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ............................................................................................................... KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A............................................... Vẽ đồ thị ( sử dụng một đồ thị cho bóng đèn và điện trở Constantan) -9- ∆R (Ω) ................. 2. Bóng đèn: Lần thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 U (V) I (A) R (Ω) R ( Ω) ∆R (Ω) ∆ U =………………................ ........... ∆ R =……………… B....................... MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ................................... ........ ∆ I = ……………...........................KT 1.....................................................

.................................................................................................................... ........................................................... Nhận xét: .........................................................Các đồ thị trên có phù hợp với định luật Ohm cho đoạn mạch không? ............ .....................Vì sao điện trở của bóng đèn lại thay đổi theo hiệu điện thế U ? ............................................................................................................................................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa .......................................KT D......................................... .......................... ................................................10 - .......

...............P IN CŨ: LẦN ĐO 1 2 3 4 5 U (V) I (A) r (Ω) r (Ω ) ∆r (Ω) r = ………………..................................... 2..(V) B.................................. ........................ KẾT QUẢ ĐO: A..................................... ξ = ……………….....................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ........ .................... ........................................................................................................................................... MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ......................3: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA NGUỒN ĐIỆN......................±………………............................................................................ PIN MỚI: LẦN ĐO U (V) I (A) r (Ω) r (Ω ) ∆r (Ω) ∆r (Ω) 1 2 3 4 5 r = ………………................. .... 3....... ±……………… (Ω) ξ = ……………….................................... ..................................................... ............. HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1..................................................................................................................................................... ±……………… (Ω). NGUYÊN TẮC: ...11 - ∆r (Ω) .......................................................±………………................................................... .......................................................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11..................(V)........... .................................................................... .................................................

................Suất điện động và điện trở trong của pin thay đổi như thế nào khi đã dùng nhiều ? ............................. .......................... ............................ .........................................................................................................................................................................................................Vẽ đặc tuyến V – A của pin mới theo số liệu ở phần 3................................N HẬN XÉT: ...................................................................................... .....................................................................................................................12 - ........................................................ ..................................................................Từ đồ thị suy ra các giá trị của r và E....................................................................A : ......................................................................KT C......................................................................... .................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ...................

................ KẾT QUẢ ĐO: LẦN THÍ NGHIỆM S’M (mm) I’M (mm) n= S 'M I 'M 1 2 3 4 5 nmax − nmin = ……………………… 2 n ± ∆n = ……………………......................................................................................................... ....................................................................................................................... 2.............................. ........ NGUYÊN TẮC: ( VẼ HÌNH MINH HỌA CÁC BƯỚC) ........................................................................................................................... MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ....................................................................................................... ............................................................................................ ................. ....................................................... ∆n = n= Nhận xét kết quả thí nghiệm: ........................................................................................................................ n = …………………..................................................... 3....... ....... ..................................................................... ................................................................................................................................................. .............. ......................................................................................4: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA NƯỚC................ ...................................................................................................................... .........KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .............................................. ................................... ......................... ......................................................................... HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1.......................................................................................................................................................................13 - ......... .........

............................5: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ ..................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ...................... KẾT QUẢ ĐO: LẦN THÍ NGHIỆM 1 2 3 4 5 d (mm) d’ (mm) f (mm) f max − f min = ……………………… 2 f ± ∆f = ……………………............................................. ............................................... MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: .............................. 2..................................................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11............................................................... HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1.....................................14 - ................................................................................................................................. NGUYÊN TẮC: ( VẼ HÌNH ĐƯỜNG ĐI CỦA TIA SÁNG QUA THẤU KÍNH) 3................... f = …………………............................. ......................................... ........................................................................................................................................................................... ∆f = f= Nhận xét kết quả thí nghiệm: ................... ...............................................

..........................................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ..... ............................. 3.............. ............................................................................................. 2......................................................................... .......................................................................................... KẾT QUẢ ĐO: LẦN THÍ NGHIỆM 1 2 3 4 5 SH(mm) S’H’ (mm) n= SH S 'H ' nmax − nmin = ……………………… 2 n ± ∆n = …………………….............................................................. ..................................................................................................................... ∆n = n= Nhận xét kết quả thí nghiệm: .........................................................................................................................................................................................................15 - ....................................... .................................. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ..................... ...............................................................................................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11............................................................. ............................................................................................................................................................................................. NGUYÊN TẮC: ( VẼ HÌNH MINH HỌA CÁC BƯỚC) ........... BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.............................................................................................................................................................................. ........... ....................................................................... .................................................................................................. n = ………………….................................................................6: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA THỦY TINH.................................... ..................................... ............................................... ..........7: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIODE BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR ........................................ ............................................ .......................................................................... ..................... .................................... HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1.....................................

..................................... ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIODE BÁN DẪN: DIODE PHÂN CỰC THUẬN U (V) - DIODE PHÂN CỰC NGƯỢC Ith(mA) U (V) Vẽ đồ thị I = f(U) : .................................... ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIODE : B......... ... MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ......................... KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A...........16 - Ing (μA) . 2..................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ........... NGUYÊN TẮC: ( VẼ CÁC MẠCH ĐIỆN) A................................................................................................................... ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR: 3.....................KT HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1..........................

.................................................................................................. ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR: RC = ………………................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................17 - .............................................Ghi kết quả của phép đo: ...........................................Từ đồ thị rút ra nhận xét và kết luận : ............................................... Lần TN 1 2 3 4 5 IB (μA) IC (mA) β = IC/IB .................................................................................................................................................................................................. ........................................................ ..................... B................ ........................................Tính giá trị trung bình của β và sai số lớn nhất của phép đo : ............................. .....................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa .....KT ......

.....................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa .......................................................................................Vẽ đồ thị IC = f(IB) : ................KT ............. ..18 - ......... ................................................................................................................................................

.................. BT = B ± ∆B = …………………………............................................................... ∆B = I’’ (mA) BTmax − BTmin 2 I BT (T) = ……………………........................................................................................... ..............................................................................................................................................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11....................................................................................................................... Lần Thí Nghiệm 1 2 3 4 I’ (mA) B = …………………………………............................................ ........................... Đường kính vòng dây : d = ……………m.................... ................................................................................................................................................. 2.....19 - ................................... .............THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa .............................. NGUYÊN TẮC: ( CỒNG THỨC XÁC ĐỊNH VÀ HÌNH VẼ) 3.................... ........................................................8: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NẰM NGANG CỦA TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………NGÀY:…………… 1.... MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ........................................................ ** NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: ............. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: Số vòng của cuộn dây: N = ……………vòng..................................................................

.................................... MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM : ................................................ ..........................) m (g) Thôøi gian 10 dao ñoäng t (s) ................................ ...................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 12................. l =………........................................................................................................................... ngày :…………………...................................................................................... 2... ........................................................……..... KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM : I........ ........... .............. .....................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ................................................…….................................... 3 trang 30 SGK VLYÙ 12 CB): ........... .................................... ............. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa bieân ñoä dao ñoäng vôùi chu kyø T : ( m = …….................................................... ....... l =………....................................................................................................................................................................... ............................................................................... III................................ CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT ( traû lôøi caâu 2.......................... 1.................. ......................................................................................................................................................................................................... Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa khoái löôïng m ñoái vôùi chu kyø T : ( A = ……............................................................................. II............................................................................................... ........……............................20 - Chu kyø T (s) ...............1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC 12A ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN Họ và tên :…………………………………………...................................................................................................................................) A (cm) sin α = A l α0 Thôøi gian cuûa 10 dao ñoäng t(s) Chu kyø T (s) ** Keát luaän : ...................................................................... .....................................……............... ..........................................

........................................................................... ............................................………...................................................................................................................................................................................... ......KT ** Keát luaän : ................................................................) 3................................................................................................................................ ...................................................................................................... ................................................................... l =………….......... ................................................................ ............................... ................................... Chieàu daøi l (cm) Thôøi gian t = 10T (s) Chu kyø T (s) T2 (s2) T2 (s2/cm l ) T2(s2) T(s) l(cm) O l(cm) O Nhaän xeùt : .............................................................................. ......................................................................... ........................................ ..................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................21 - .......................... ......................................................................................................................................... ...................................... .......................................................................................... ....... Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa chieàu daøi l ñoái vôùi chu kyø T : ( m = ……...........................................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ...................................................... ............................................……... .......... ...............................................

Ñònh coâng thöùc chu kyø T : ......... ....................................... ..........................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ........................................................ ............................................................................................................................................................. .............................................KT 4.... ................................................................................................................................................22 - ............................................

... Z và cosϕ ............................................................................................ KẾT QUẢ THỰC HÀNH : UMQ = U (V) UMN (V) UNP (V) UMP (V) UPQ (V) 1................23 - ................................................................. ..................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 12................................................................................................................................................2 : KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R.......................................................................................................... ......... 2.......................................... C............................................................................................................................................... C MẮC NỐI TIẾP 12A Họ và tên :………………………………………….................................. L.............. R.................................................................... đo các độ dài : MN = ……………………(mm) NH = ……………………(mm) MP = ……………………(mm) MQ = ……………………(mm) PH = ……………………(mm) PQ = ……………………(mm) 3...................... Từ giản đồ................................ Vẽ sơ đồ mạch RLC mắc nối tiếp : ..................... Nêu tóm tắt cách dùng Volt kế xoay chiều và phép vẽ các vectơ quay để xác định các trị số r..................................................................................... Vẽ giản đồ theo phương pháp từ SGK: 2.... .............................. ..... ...... ......... ..................................................... ............................................................................................................... II.......................................................................................................... ngày :…………………............................................ ......................................................... ........................................................................................... C và cosϕ ................................................................................................. TÓM TẮT LÝ THUYẾT : 1..THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ................................................................................................................................................................................................................................................... I...... L...... L.................................................................................. Tính ra các trị số của r...................... ...............................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... Phần vẽ giản đồ : ....... ........................KT ......................................................................................................................................................................................... .............................................................. ................................................................. ............................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ...................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................... .....................................................................................................................................................................THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ........................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. . ................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................... ........................................................ ............... ......................................................................................................................................................................................................................... . ..... ......................................................................................... ....................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................... .......................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... ................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................24 - .................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................. .......................... ............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ...................................... ....................................................................... ................................................................................................................................................................... ........................................................ ..................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là gì ? ..........................................................(mm)........................................................................................... n = ……………………................... ......................................................................... . ............................................................................................................25 - ..................................................... I....................................................................Khoảng cách giữa hai khe hẹp : .................KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 12.......................................... 3............................ II.. ∆ = ……………………..........................................................(mm).......................................... Công thức tính khoảng vân và công thức xác định bước sóng ánh sáng trong trường hợp giao thoa của hai sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Young như thế nào ? ..... Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là gì ? ............................Độ chính xác của thước cặp : ............................................................. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM : ............................................................................................................................................................. ngày :…………………...3 : ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA 12A Họ và tên :…………………………………………...................................................................................Số khoảng vân sáng đánh dấu : Lần đo 1 2 3 4 5 Trung bình Tính các giá trị : D a = ……………………........ .THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa ................. MỤC ĐÍCH BÀI THỰC HÀNH : ........................................................ ......................................... 2...... .................................................................................................................. TÓM TẮT LÝ THUYẾT : 1............................................... ∆D L (mm) ∆ L (mm) λ = ………………… δ = ……………………… ∆δ = ………………… λ = ………………………....... ∆ ’ = ……………………(mm)........... III................Độ chính xác của thước milimét: .....................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful