Bài thu c tr xơ gan c trư ng

Published (06/02/2006 08:09' AM - GMT+7) - Views: 220

-

M u ñơn là m t dư c th o quý có tác d ng ch a tr nhi u ch ng b nh. B ph n dùng làm thu c là v r phơi hay s y khô, g i là m u ñơn bì

Bài thu c: M u ñơn bì 8 g, r c tranh 20 g; th c ñ a, hoài sơn, b ch tru t, ñ a c t bì m i v 12 g; sơn thù, tr ch t , ph c linh, ñương quy m i v 8 g. S c u ng ngày m t thang.

GS ðoàn Th Nhu, S c Kho & ð i S ng

Bài 1: (Tư b can th n c thang" Sinh ñ a 10 gam, sơn dư c 12 gam, sơn du nh c 15 gam, th ch h c 30 gam, ñan bì 9 gam, tr ch t 9 gam, qu dó 20 gam, n trinh t 9 gam, b ch mao căn 15 gam, xa tiên t 15 gam, v qu bí ñao 15 gam, ñan sâm 30 gam, u t kim 10 gam. ðem s c trong 60 phút, ch t b bã l y nư c chia ra m y l n u ng h t trong ngày.

-

Ch tr . Thích d ng ñ i v i nh ng b nh nhân xơ gan c trư ng có tri u ch ng b ng trư ng to, nư c ti u ng n,ít, ngư i g y gò, s t nh v chi u , ngũ tâm (ch 2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn chân và vùng m ác) phi n nhi t, ñ máu mũi, ñ u choáng váng, m t ng , ch t lư i ñ m ch huy n t s c.

Bài 2: "Tiêu ñàm ho t huy t l i ñàm thang" Nhân tr n 30 gam, kim ti n th o 30 gam, ñan sâm 30 gam, u t kim 10 gam, công lao di p 30 gam. qu t di p 10 gam, sơn t cô 10 gam, giáp chu 10 gam, xích thư c 10 gam, ñào nhân 10 gam, h ng hoa 60 gam, chi t (qu dành dành) 10 gam, hoàng bá 30 gam, ñan bì 10 gam. S c thu c 40 phút, b bã l y nư c chia ra u ng m y l n trong ngày. Ch tr : Thích d ng ñ i v i nh ng b nh nhân xơ gan c trư ng do m t sinh

ra. Có tri u ch ng b ng trư ng ñ y, nư c ti u ng n, vàng, hoàng ñ n ñ m dư i sư n ho c khoang d dày có u c c c ng r n, phân tr ng xám, rêu lư i

vàng nh y, m ch ho t. Bài 3: "Lương huy t hành huy t ch huy t thang" Tê giác 6 gam, sinh ñ a 10 gam, ñan bì 10 gam, xích thư c 10 gam, ñương qui 10 gam, ñ i ti u k m i th 10 gam, hoàng c m sao 30 gam, tiên h c th o 3 gam, tam th t sâm 6 gam, lá dâu 30 gam, ñ i hoàng 10 gam. Trư c h t n u tê giác 60 phút, sau ñó cho các v thu c và nư c vào n u 30 phút n a, ch t b bã, l y nư c, chia ra u ng m y l n h t trong ngày. Ch tr : Thích d ng v i nh ng b nh nhân xơ c ng gan có tri u ch ng tĩnh m ch th c ñ o trương cong lên, n t ra, ch y máu, nôn ra máu, ho c ñ i ti n ra máu; nh ng b nh nhân nôn ra máu tươi ñ ho c tím ñen ho c nôn ra máu như tuôn ra, mi ng ñ ng, sư n ñau, bí ñ i ti n ho c phân màu ñen, ch t lư i ñ , rêu lư i

vàng nh y, m ch ho t sác ho c huy n sác. Bài 4: "ð i phúc thiên kim thán" Nhân sâm 15 gam, ph c linh 50 gam, b ch tru t 25 gam, m c hương 15 gam, xuyên phác 50 gam, qu cau 50 gam, h c s u 30 gam, b ch s u 30 gam, h i táo 40 gam. S c l y nư c u ng, ngày 1 thang chia ra 2 l n u ng h t trong ngày. Ch tr : Xơ gan c trư ng có hi n tư ng báng b ng, thu c tì hư th y kh n.

Bài 5: "Th p táo thang" Th c ph t 15 gam, nh c qu 15 gam, h c s u 15 gam, h t c i tr ng 15 gam, b ch s u 15 gam, cam to i 15 gam, ñ i k ch 15 gam, b ch tru t 20 gam, a giao 20 gam, ñ i hoàng 20 gam, ñ ng sâm 30 gam, táo tàu 50 gam. Ch tr : Xơ gan c trư ng.

Bài 6. "Ki n can nhuy n kiên thang" Hoàng kỳ 25 gam, ñ ng sâm 20 gam; b ch tru t, u t kim, sài h , kh i t , m i th 10 gam; ph c linh 15 gam, ñương quy, sơn dư c m i th 12 gam, xích thư c 60 gam; ñan sâm, mai ba ba, m i th 30 gam. S c l y nư c u ng, ngày 1 thang chia 2 l n u ng h t trong ngày. Li u trình 1-3 năm. Ch tr :"Thích d ng ñ i v i nh ng b nh nhân xơ c ng gan th i kỳ ñ u.

Bài 7. "Hoàng kì ñan sâm hoàng tinh thang" Hoàng kỳ, ñan sâm, m i th 20-30 gam; hoàng tinh, màng m gà (nghi n thành b t pha ra u ng). B n lam căn, liên ki u , b i tương th o, m i th 15-20 gam;

b ch tru t, ph c linh, u t kim, ñương qui, n trinh t m i th 12-15 gam, t hà xa (ñ ng trong túi làm b ng lo i gi y b t ñ nu t) 2-5 gam M i ngày 1 thang, s c 2 l n l y nư c, chia ra 2 l n u ng. Ho c ñem nghi n t t c thành b t, xong luy n v i m t thành viên hoàn, m i viên 9 gam, m i l n u ng 1 viên, ngày u ng 3 l n. Ch tr : Thích d ng v i các b nh nhân xơ c ng gan, thang" th i kỳ ñ u.

Bài 8: :Ho t huy t hóa -

Ti u sinh ñ a, t ñan sâm, m i th 1 5 gam; ñ a mi t trùng, xích thư c,ñào nhân, m i th 12 gam, ñương qui 10 gam.

-

ðem s c l y nư c u ng, ngày 1 thang, u ng li n 2-3 tháng. Ch tr : Xơ c ng gan sau khi b viêm gan n ng

Bác sĩ Ngô Quang Thái

Thu c quý, r ti n, d ki m ñ ch a b nh gan - Cây Chó ñ răng cưa
Nh ng cây thu c ch a b nh gan - m t, có tác d ng l i gan, nhu n m t, gi i ñ c gan, ph c h i ch c năng gan như: Chó ñ răng cưa, Nhân tr n, qu Dành dành, Artichaut (ác-ti-sô)... ðó là nh ng cây m c hoang và ñư c tr ng nư c ta. Chúng quý, r ti n, d ki m; ñã c u ch a nhi u ngư i b nh thoát kh i lư i hái t th n. Dư i ñây, xin gi i thi u v : cây Chó ñ răng cưa.

(CD

Tên khác: Cam ki m, Rút ñ t, ði p hoè thái, Lão nha châu, Di p h châu, Trân châu th o. Ý nghĩa v tên Chó ñ răng cưa: Chó sau khi ñ thư ng tìm ăn 1 s cây, trong ñó có cây này. Lá m c trên cành trông như răng cưa. Rút ñ t: Cây này vào bu i chi u ho c khi c t kh i g c, lá c p vào trông r t gi ng cây rau rút th n i trên ao. Di p h châu: là ng c dư i lá vì hàng qu dư i lá khi có ánh sáng chi u vào trông như h t ng c. Còn có hàm ý cây này qúy như ng c. ðây là m t trong hai ñ c ñi m giúp cho m i ngư i (k c ngư i mù) nh n bi t ñúng sai v cây này và phân bi t 2 cây v i nhau thông qua xúc giác (tay s ) và v giác (lư i n m). Tên khoa h c Di p h châu ng t: Phyllanthus urinaria L. Di p h châu ñ ng: Phyllanthus amarus Schum et Thonn. H Th u d u (EUPHORBIACEAE) ð c ñi m th c v t ð c ñi m chung c a hai loài Di p h châu: Là c s ng h ng năm ho c nhi u năm. G c hoá g . Cây ưa sáng, ưa m nhưng cũng ch u bóng, ch u h n. Ra hoa k t qu t tháng 2 ñ n tháng 12. Hoa qu t phía dư i lá. Hoa r t nh , cánh tr ng, nh vàng. Trên cây có hoa ñ c riêng, hoa cái riêng cùng m t cành. Thân cây nh n. Cành mang lá trông r t gi ng m t lá kép lông chim l . Phi n lá nh , thuôn dài, ñ u nh n hay hơi tù. ð c ñi m riêng:

ði m d nh n nh t: là mùi v thân, lá. (Dùng lư i n m s nh n bi t ñư c d dàng). Ngay lúc cây m i phát tri n, cao kho ng 10cm, có 4 cành mang lá ñã cho phép ta n m phân bi t v ñ ng ho c không có v (g i là ng t). Các ñ c ñi m khác: như màu thân, màu lá, th t hoa ñ c, cái trên cành. S cánh hoa. Màu s c qu , s h t m i qu : ñ u khác nhau. Nơi m c C hai lo i Di p h châu ng t và ñ ng ñ u m c hoang kh p B c, Trung, Nam nư c ta. Mi n Trung du nhi u Di p h châu ng t; mi n ñ ng b ng nhi u Di p h châu ñ ng. Nhi u nơi c hai lo i m c xen k nhau trên cùng m t m nh ñ t. Thư ng g p Di p h châu ven ñư ng (nh t là ñư ng s t), bãi c quanh nhà, chân tư ng, nơi m mát. B ph n dùng C t cây ph n trên m t ñ t (ch a cành sát g c ñ cây tái sinh). S d ng toàn cây. Mùa thu hái T tháng 4-12. Khi phơi dư c li u, h t già s tách ra kh i qu , nên thu riêng, phơi khô làm gi ng Tác d ng dư c lý V i viêm gan do virus B -Năm 1988, Blumberg và Thio garajan ñã dùng ch ph m Di p h châu ñ ng (Phyllanthus amarus) ñi u tr cho 37 b nh nhân viêm gan do vi rút B. K t qu sau 3 ngày, có 22 b nh nhân ñ t k t qu t t (âm tính) và ch ng minh Di p h châu ñ ng có ch t c ch men polymeraza AND c a vi rút viêm gan B. - Năm 1977, m t nhóm bác sĩ Vi t Nam, khoa Tiêu hoá, Gan, M t ñã s d ng bài thu c gia truy n c a L/y Tr n Xuân Thi n g m 3 v là Di p h châu ñ ng, Xuyên tâm liên, qu Dành dành ñ ñi u tr cho nh ng ngư i có k t qu xét nghi m HBsAg (+). Sau m t th i gian ñi u tr , k t qu xét nghi m âm tính ñư c coi là kh i. T l ñ t 26/98 b nh nhân. Ngoài ra, thu c còn giúp cơ th ngư i dùng - s n xu t kháng th ch ng HBsAg (59/98 ngư i). Li u ñi u tr trung bình 4-5 tháng. - Năm 2002, Nguy n Bá Kinh và c ng s ñã công b k t qu nghiên c u lâm sàng t i B nh vi n Thanh Nhàn (Hà N i), ñã s d ng ch ph m LIV/94 (Chó ñ răng cưa là m t trong 3 thành ph n c a thu c) ñi u tr cho các b nh nhân viêm gan mãn tính trong 2 năm (20012002) ñ t k t qu t t. Thu c có tác d ng làm gi m và s ch HBsAg c a bênh nhân. V i xơ gan c trư ng giai ño n cu i: B nh nhân Hoàng Ng c C, 29 tu i, vào ñi u tr t i Khoa N i - Tiêu hoá c a b nh vi n. Sau khi xét nghi m, k t lu n: xơ gan c trư ng th i kỳ cu i, b nh vi n không có kh năng ñi u tr , ñã khuyên ngư i nhà ñưa b nh nhân v lo “h u s ”. nhà, gia ñình ñã cho ñi u tr b ng thu c B c, nhưng b nh càng x u ñi. Ngư i b nh không ăn ñư c, khó th do b ng trư ng, tĩnh m ch c n i to, xu t hi n tu n hoàn băng tr . B nh nhân luôn ph i ng i theo tư th Fowler do ng t th . Nh có ngư i mách dùng Di p h châu ñ ng sao vàng 100g (kho ng 400g tươi) s c cho b nh nhân u ng trong ngày, sau 7 ngày dùng thu c, các tri u ch ng nói trên thuyên gi m. B nh nhân b ng m m, tĩnh m ch c nh l i, ăn ng t t. Ti p t c dùng thu c theo li u như trên thêm 221 ngày n a thi kh i h n. M t s bài thu c Ch a viêm gan do virus: Di p h châu ñ ng sao khô 20g, s c nư c 3 l n. Tr n chung các nư c s c. Thêm 50g ñư ng, ñun sôi cho tan ñư ng. Chia làm 4 l n u ng trong ngày. Khi k t qu xét nghi m HBsAg (-) thì ng ng thu c. Ch a sơ gan c trư ng th năng: Di p h châu ñ ng sao khô 100g s c nư c 3 l n. Tr n chung nư c s c, thêm 150g ñư ng, ñun sôi cho tan ñư ng, chia nhi u l n u ng trong ngày (thu c r t ñ ng), li u trình 30-40 ngày. Kh u ph n hàng ngày ph i h n ch mu i, tăng ñ m (th t, cá, tr ng, ñ u ph ). Ch a suy gan (do s t rét, sán lá, l amip, m t, nhi m ñ c): Di p h châu (ng t hay ñ ng) sao khô 20g. Cam th o ñ t sao khô 20g S c nư c u ng hàng ngày.

Tránh nh m l n: Cây thu c có tên Chó ñ còn có cây Chó ñ hoa vàng là cây Hy thiêm (Siegesbeckia Orientalis- Thu c h Cúc). M t trư ng h p ñáng ti c: Cu i tháng 01/2002 v a qua, ngư i nhà m t b nh nhân xơ gan c trư ng, b nh vi n tr v , ñ n h i tôi thu c ch a. Tôi ñã cho xem cây Di p h châu ñ ng tr ng trong ch u và c t 1 cành cho v làm m u, r i hư ng d n li u lư ng, cách dùng. Sau ñó c nhà ngư i b nh ñ ñi tìm cây thu c và ñ t mua hàng thu c Nam. Nhưng ti c r ng th i gian này, cây Di p h châu m c hoang ñã tàn l i h t nên không sao mua ñ lư ng thu c c n dùng. 40 ngày sau, b nh nhân ch t. Chuy n này nh c nh chúng ta c n quan tâm tr ng cây Di p h châu ñ ng làm thu c c u ngư i m c b nh gan.
DS.Tr n Xuân Thuy t_NCTQ s 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful