Phoøng GD – ÑT Huyeän Bình Chaùnh VIEÄT NAM Tröôøng THCS Leâ Minh Xuaân

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM

GIAÙO VIEÂN TRONG VIEÄC GIAÛNG DAÏY MOÂN NGÖÕ VAÊN ÑOÁI VÔÙI HOÏC SINH YEÁU
Ngöôøi thöïc hieän: Leâ An Thö Ñôn vò: Tröôøng THCS Leâ Minh Xuaân I. Ñaët vaán ñeà: Hoïc kyø moät naêm 2002 – 2003, hoïc sinh khoái 6 ñaït tæ leä trung bình moân chöa cao. Ñaây laø moät khoù khaên cho chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc kì hai vaø chaát löôïng hoïc taäp cuûa naêm lôùp 7. Ban giaùm hieäu cuûa nhaø tröôøng ñaõ xem xeùt, ñaùnh giaù caùc lí do chuû quan vaø khaùch quan veà hoïc sinh vaø ñaõ chia laïi 3 lôùp 6 theo höôùng saép xeáp theo trình ñoä hoïc sinh. Ban giaùm hieäu ñaõ phaân coâng toâi giaûng daïy tröïc tieáp moät lôùp 6 coù 51% hoïc sinh xeáp loaïi yeáu vaø 49% hoïc sinh xeáp loaïi trung bình. Trong hoïc kì hai, toâi ñaõ coá gaéng heát khaû naêng cuûa baûn thaân vaø ñöa ra caùc bieän phaùp thöû nghieäm ñeå hoïc sinh trung bình, yeáu coù höùng thuù trong vieäc hoïc moân ngöõ vaên, sao cho caùc em töï vöôn leân trong hoïc taäp. Qua ñoù. Toâi cuõng ñaõ ruùt ra ñöôïc caùc kinh nghieäm trong vieäc giaûng daïy. II. Noäi dung chính: - Giaùo vieân caàn naém vöõng caùc yeâu caàu veà löôïng kieán thöùc caàn truyeàn ñaït ñeán hoïc sinh. Giaùo vieân chæ neân truyeàn ñaït kieán thöùc troïng taâm. - Veà phaàn giaûng daïy lyù thuyeát (phaàn Ñoïc – Hieåu vaên baûn, phaàn Tieáng vieät, phaàn lí thuyeát Taäp laøm vaên), caàn chuaån bò tröôùc nhöõng yeâu caàu veà kieán thöùc maø hoïc sinh phaûi naém ñöôïc, ñeå hình thaønh ñöôïc caùch ghi baøi hoïc goïn gaøng. Caùc khaùi nieäm veà truyeàn thuyeát, truyeän coå tích, truyeän nguï ngoân, truyeän cöôøi, truyeän trung ñaïi, vaên baûn nhaät duïng ñöôïc toùm taét ngaén goïn giuùp hoïc sinh deã hoïc, deã thuoäc, deã nhôù. Trong quaù trình giaûng daïy lí thuyeát, giaùo vieân söû duïng caùc tranh aûnh, sô ñoà minh hoïa ñeå hoïc sinh deã tieáp thu baøi hoïc. - Veà vieäc giaûng daïy phaàn luyeän taäp, caàn giaûm bôùt löôïng baøi taäp, chæ ñeå laïi moät soá baøi taäp, chuû yeáu laø caùc baøi taäp cuûng coá kieán thöùc vaø cô baûn, sao cho hoïc sinh coù caûm giaùc hoïc taäp thoaûi maùi. Baøi taäp vöøa söùc hoïc sinh, töø deå ñeán trung bình, töø ñoù taïo ñöôïc söï höùng thuù hoïc ngöõ vaên nôi hoïc sinh. Caàn kieân trì, nhaéc vaø oân laïi nhöõng kieán thöùc cuõ maø hoïc sinh ñaõ queân. Taïo cho hoïc sinh tính chuû ñoäng trong giaûi baøi taäp, khoâng can thieäp vaøo quaù trình giaûi baøi cuûa hoïc sinh cho duø hoïc sinh laøm sai. Sau khi keát thuùc baøi giaûi neân höôùng daãn hoïc sinh tìm thaáy ñöôïc choã sai cuûa mình ñeå töï söõa chöõa, vieäc naøy seõ giuùp hoïc sinh nhôù laâu vaø daàn daàn seõ hình thaønh nôi hoïc sinh kyõ naêng giaûi baøi taäp ngöõ vaên. Giaùo vieân giuùp hoïc sinh thaáy ñöôïc caùc kieán thöùc caàn phaûi söû duïng ñeå aùp duïng vaøo vieäc luyeän taäp. Giaùo vieân söû duïng ñoà duøng daïy hoïc ñeå gaây höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh. Trong giôø luyeän taäp, giaùo vieân toå chöùc thi ñua coù thöôûng giöõa

baïn beø ñoàng nghieäp goùp yù theâm ñeå hoaït ñoäng daïy hoïc ngaøy caøng hieäu quaû. Keát luaän: Treân ñaây laø moät soá kinh nghieäm.Giaùo vieân ñoäng vieân. + Hoïc sinh yeáu thaät söï coù ñöôïc nhöõng neàn moùng cô baûn ñeå theo ñöôïc chöông trình lôùp 7.Giaùo vieân theo doõi caùc hoïc sinh yeáu. khích leä söï coá gaéng hoïc taäp cuûa hoïc sinh baèng vieäc khen thöôûng cho hoïc sinh coù ñieåm kieån tra 15 phuùt. 1 tieát töø 7 ñieåm trôû leân tröôùc taäp theå lôùp. naém baét ñöôïc nguyeân nhaân veà thaùi ñoä khoâng höùng thuù trong vieäc hoïc ngöõ vaên. . Vôùi saùng kieán kinh nghieäm “Giaùo vieân trong vieäc giaûng daïy moân ngöõ vaên ñoái vôùi hoïc sinh yeáu”.caùc toå seõ gaây ñöôïc khoâng khí soâi noåi. haøo höùng vaø hieäu quaû ñaït ñöôïc seõ cao. hoaït ñoäng ñaõ ñi vaøo neà neáp vaø taïo ñöôïc keát quaû: + Hoïc sinh khoâng caûm thaáy moân ngöõ vaên laø quaù khoù. daàn coù ñöôïc söï höùng thuù trong hoïc taäp. * Töï nhaän xeùt keát quaû: Sau moät hoïc kì thöïc hieän caùc bieän phaùp treân. döïa vaøo ñoù vaïch ra nhöõng keá hoaïch vaø phöông phaùp giaûng daïy. Ngaøy 30 thaùng 05 naêm 2003 Ngöôøi vieát Leâ An Thö . III. . trao ñoåi vôùi toå chuyeân moân. ghi nhaän ñöôïc moät caùch toång quaùt veà caùc kieán thöùc coøn thieáu soùt cuûa hoïc sinh. toâi mong muoán ñöôïc laõnh ñaïo caáp treân. bieän phaùp maø toâi ñaõ thöïc hieän nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy boä moân ngöõ vaên.

giöõa caùc caù nhaân trong lôùp. toå boä moân. + Phoái hôïp vôùi PHHS trong vieäc giaùo duïc hoïc sinh caù bieät.Ñoái vôùi lôùp chuû nhieäm: + Theo doõi vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho Ban caùn söï lôùp hoaït ñoäng. II. .7% hoïc sinh ñuû ñieàu kieän leân lôùp (23.Chuû nhieäm lôùp 71.1% hoïc sinh khaù). Quaù trình coâng taùc trong ngaønh GD – ÑT: Töø thaùng 09/2002 ñeán nay: Giaùo vieân tröôøng THCS Leâ Minh Xuaân. + Taäp cho Ban caùn söï lôùp bieát ñieàu khieån giôø sinh hoaït lôùp. . 72. töøng hoïc kì ñuùng vôùi moïi ñoái töôïng hoïc sinh. b/ Veà coâng taùc chuû nhieäm: 97.Moät taäp theå giaùo vieân ñoaøn keát gaén boù trong coâng taùc. coù tinh thaàn caàu tieán. * Thöïc hieän ñuùng qui cheá chuyeân moân. KEÁT QUAÛ THI ÑUA: 1/ Töï ñaùnh giaù thaønh tích phaùt huy: khaù toát 2/ Ñeà nghò hình thöùc khen thöôûng: GV gioûi caáp tröôøng Hieäu tröôûng Ngöôøi vieát baùo caùo . + Ñoäng vieân nhöõng hoïc sinh yeáu.3% hoïc sinh gioûi. SÔ YEÁU LÍ LÒCH: Hoï vaø teân: Leâ An Thö Sinh ngaøy: 03/08/1980 Queâ quaùn: Tp.Thö kyù Hoäi ñoàng. nhieät tình. . THAØNH TÍCH ÑAÕ ÑAÏT ÑÖÔÏC: 1/ Thaønh tích ñaït ñöôïc: a/ Veà chaát löôïng giaûng daïy: ñaït 97. 65. 2/ Nguyeân nhaân ñaït ñöôïc thaønh tích treân: . 2/ Coâng taùc kieâm nhieäm: .Coù keá hoaïch oân taäp töøng chöông.HCM Ñòa chæ thöôøng truù: 176/19 (laàu 2) – Haäu Giang – Phöôøng 6 – Quaän 6 Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Ngöõ vaên Nguoàn ñaøo taïo: Tröôøng Cao ñaúng sö phaïm Tp. .Phoøng GD – ÑT Huyeän Bình Chaùnh VIEÄT NAM Tröôøng THCS Leâ Minh Xuaân COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÙO CAÙO THAØNH TÍCH CAÙ NHAÂN Naêm hoïc: 2002 – 2003 I. hoà sô soå saùch ñaày ñuû. III.HCM Chöùc vuï: Giaùo vieân Nhieäm vuï coâng taùc hieän nay: 1/ Coâng taùc chính: daïy ngöõ vaên lôùp 63. 71.Söï chæ ñaïo vaø quan taâm cuûa BGH nhaø tröôøng.7% hoïc sinh treân trung bình. + Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful