Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.

hoaTHPT.edu@gmail.com 2R + 2nHCl → 2RCln + nH2 Các phương pháp khác mời qua violet/trinhyenkhanh để tải nhé 200× 7,3 0,4 nHCl = = 0,4 (mol) ⇒ nH2 = = 0,2 (mol). I. nguyªn t¾c cña ph¬ng ph¸p 100× 36,5 2 Ph¬ng ph¸p biÖn luËn thêng sö dông c¸c c«ng cô to¸n häc nh mRCl = (m + 0,4× 35,5) = (m + 14,2) g. n bÊt ®¼ng thøc, gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn,… kÕt hîp víi mdung dÞch sau ph¶n øng = (m + 200 – 0,4) = (m + 199,6) g. nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt,… cña ®èi tîng cÇn t×m ®Ó gi¶i m+ 14,2 11 ,96 bµi tËp. = ⇒ ⇒ m = 11 II. C¸c trêng hîp thêng gÆp m+ 199,6 100 1. X¸c ®Þnh kim lo¹i 11 0,4 = nR = ⇔ MR = 27,5n. VÝ dô 1. Hoµ tan hoµn toµn 1,52 g hçn hîp (X) gåm Fe vµ kim MR n lo¹i M thuéc nhãm IIA trong dung dÞch HCl d thÊy t¹o ra 0,672 lÝt LËp b¶ng biÖn luËn ta cã : khÝ (®ktc). MÆt kh¸c, 0,95 g kim lo¹i M nãi trªn kh«ng khö hÕt n 1 2 3 ®îc 2 g CuO ë nhiÖt ®é cao. Kim lo¹i M lµ 27,5 55 82,5 MR A. canxi. B. beri. C. bagie. D. bari. VËy kim lo¹i R ph¶i lµ mangan.  Híng dÉn gi¶i §¸p ¸n B ®óng Gäi c«ng thøc chung cña Fe vµ kim lo¹i M lµ R. 2. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ R + 2HCl → RCl2 + H2 Trong mét sè bµi tËp x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîp 0,672 nH = = 0,03 (mol) ⇒ nR = 0,03 mol chÊt h÷u c¬, nÕu chØ sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p th«ng th2 22,4 êng ®«i khi viÖc gi¶i sÏ rÊt phøc t¹p hoÆc ®i tíi bÕ t¾c do 1 ,52 kh«ng ®ñ d÷ kiÖn. Khi ®ã, nÕu sö dông ph¬ng ph¸p biÖn ⇒ M= = 50,67 (g/mol) 0,03 luËn sÏ cho kÕt qu¶ tèt h¬n. Do MFe = 56 g/mol > 50,67 g/mol nªn nguyªn tö khèi cña M ph¶i VÝ dô : §èt ch¸y hoµn toµn 22,5 g chÊt h÷u c¬ (X) thu ®îc < 50,67 g/mol. 49,5 g CO2 vµ 27 g H2O. C«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ Khi cho M t¸c dông víi CuO : A. C12H16O5. B. C3H8O3. C. C6H8O. D. C6H16O M + CuO → MO + Cu  Híng dÉn gi¶i nM = x mol < nCuO = 0,025 mol  Ph©n tÝch : Ta tÝnh khèi lîng cña C, H cã trong 22,5 g (X) 0,95 0,95 råi so s¸nh víi 22,5 ; nÕu tæng khèi lîng cña hai nguyªn tè C, H ⇒ MM = > = 38 (g/mol) 0,025 x nhá h¬n 22,5 g th× trong (X) cã oxi ; nÕu hai khèi lîng ®ã b»ng nhau th× (X) lµ hi®rocacbon. Sau ®ã lËp tØ lÖ nC : nH : nO vµ 38 g/mol < MM < 50,67 g/mol ; kÕt hîp víi d÷ kiÖn M lµ kim lo¹i biÖn luËn ®Ó t×m ra c«ng thøc ph©n tö cña (X). thuéc nhãm IIA ⇒ M lµ canxi (M = 40 g/mol). 49,6 §¸p ¸n A ®óng.  Bµi gi¶i : mC trong 22,5 g (X) = × 12 = 13,5 (g). VÝ dô 2. Hoµ tan m gam mét kim lo¹i R vµo 200 g dung dÞch 44 HCl 7,3% (võa ®ñ), thu ®îc dung dÞch (X) trong ®ã nång ®é % 27 mH trong 22,5 g (X) = × 2 = 3 (g). muèi clorua cña R lµ 11,966%. Gi¸ trÞ cña m vµ tªn kim lo¹i R lµ 18 A. 11 vµ s¾t. B. 11 vµ mangan. C. 9,732 vµ magie. D. 9,732 VËy trong 22,5 g (X) cã : 22,5 – 13,5 – 3 = 6 (g) oxi. vµ nh«m. Ta cã tØ lÖ sè nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè trong (X) lµ :  Híng dÉn gi¶i Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 1

Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com A(X) = N’ + P’ = 2P’ 13,5 3 6 : : nC : nH : nO = = 1,125 : 3 : 0,375 = 3 : 8 : 1 Ta cã : (xP’ + P) = 58 12 1 16 2P + 4 P+2 P + 2 46,667 ⇒ C«ng thøc ph©n tö cña (X) cã d¹ng (C3H8O)n hay C3nH8nOn = = = ⇒ %mM = 2xP'+ 2P + 4 xP'+ P + 2 58+ 2 100 Ta l¹i cã : 8n ≤ 2× 3n + 2 ⇔ n ≤ 1 vµ n lµ sè nguyªn d¬ng ⇒ n = ⇒ P = 26 ⇒ xP’= 32 1 Do X lµ phi kim ë chu k× 3 nªn X chØ cã thÓ lµ Si (P = 14) ; P C«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ C3H8O. (P = 15) ; S (P = 16) hoÆc Cl (P = 17). 3. Ph¶n øng gi÷a hai dung dÞch muèi MÆt kh¸c, x ph¶i lµ sè nguyªn d¬ng nªn chØ cã cÆp x = 2 VÝ dô : Cho 8,94 g muèi MX (M lµ kim lo¹i kiÒm, cßn X lµ halogen) vµo dung dÞch AgNO3 d, sau khi ph¶n øng kÕt thóc thu vµ P = 16 lµ tho¶ m·n. VËy M lµ s¾t ; X lµ lu huúnh vµ (A) lµ pirit s¾t (FeS2). ®îc 17,22 g kÕt tña. C«ng thøc cña muèi MX lµ III. Bµi tËp cã lêi gi¶i A. NaCl. B. KCl. C. NaBr. D. KBr. 1. Bµi tËp tr¾c nghiÖm  Híng dÉn gi¶i Bµi 1. Cho hçn hîp khÝ (X) gåm 0,1 mol etan, 0,2 mol eten, MX + AgNO3 → MNO3 + AgX↓ 0,1 mol etin và 0,36 mol hi®ro ®i qua èng sø ®ùng Ni, ®ung Gäi nguyªn tö khèi cña M, X lÇn lît lµ M vµ X. nãng thu ®îc hçn hîp khÝ (Y). DÉn hçn hîp khÝ (Y) qua b×nh Ta cã : (M + X) g MX ph¶n øng t¹o ra (108 + X) g kÕt tña. ®ùng níc brom d, khèi lîng b×nh níc brom t¨ng 1,64 g vµ cã 8,94 g MX ph¶n øng t¹o ra 17,22 g kÕt tña. hçn hîp khÝ (Z) tho¸t ra khái b×nh. Khèi lîng cña hçn hîp khÝ ⇒ 17,22M + 8,28X = 965,52 ⇔ 8,61M + 4,14X = 482,76 (Z) lµ (1) A. 8,20 g. B. 10,28 g. C. 9,58 g. D. Do AgX kÕt tña nªn X ph¶i lµ Cl hoÆc Br hoÆc I ⇔ X ≥ 35,5. 13,26 g. MÆt kh¸c, ®Ó ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm th× : 4,14X <  Híng dÉn gi¶i (482,76 – 8,61× 7) Ta cã : m(Z) + mkhÝ bÞ níc brom hÊp thô = mhçn hîp (Y) = mhçn hîp (X) ⇔ X < 102,05. VËy X chØ cã thÓ lµ clo hoÆc brom. = (0,1× 30 + 0,2× 28 + 0,1× 26 + 0,36× 2) = 11,92 * NÕu X lµ clo ta cã M = 39 hay M lµ kali. Muèi MX lµ KCl. (g) * NÕu X lµ brom ta cã M = 17,6 (lo¹i v× kh«ng cã nghiÖm phï ⇒ m(Z) = 11,92 – 1,64 = 10,28 (g). hîp). §¸p ¸n B ®óng. §¸p ¸n B ®óng. Bµi 2. Cho a gam hçn hîp (M) gåm hai muèi NaCl vµ NaBr t¸c 4. X¸c ®Þnh sè h¹t trong nguyªn tö dông hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3 thu ®îc kÕt tña cã khèi lVÝ dô : Hîp chÊt (A) cã c«ng thøc ph©n tö lµ MXx ; trong ®ã M lµ kim lo¹i vµ chiÕm 46,667% vÒ khèi lîng. X lµ phi kim ë chu k× îng gÊp m lÇn khèi lîng cña AgNO3 ®· ph¶n øng. Kho¶ng x¸c 3. Trong h¹t nh©n nguyªn tö M cã sè proton Ýt h¬n sè n¬tron lµ ®Þnh cña m lµ A. m > 0. B. 1,8 < m < 1,9. C. 0,844 < m < 1,106. 4 h¹t, trong h¹t nh©n nguyªn tö X cã sè proton b»ng sè n¬tron. D. 1,023 < m < 1,189. Tæng sè proton trong mét ph©n tö (A) lµ 58. X¸c ®Þnh M, X vµ  Híng dÉn gi¶i tªn gäi cña (A). Gäi c«ng thøc chung cña NaCl vµ NaBr lµ NaX.  Híng dÉn gi¶i Gäi N, N’vµ P, P’ lÇn lît lµ sè notron, sè proton trong nguyªn tö M NaX + AgNO3 → NaNO3 + AgX↓ vµ nguyªn tö X. A(M) = N + P = (2P + 4) Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 2

Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com D. metylamin, propylamin vµ phenylamin. mAgX 108+ M X = Ta cã : =m  Híng dÉn gi¶i mAgNO3 170 Do c¶ ba chÊt (X), (Y) vµ (Z) ®Òu t¸c dông víi axit HCl vµ cho 108+ 35,5 ra muèi RNH3Cl nªn c¶ ba chÊt ®ã ®Òu lµ amin ®¬n chøc, Gi¶ sö hçn hîp (M) chØ cã muèi NaCl, ta cã : m = = 170 bËc I. 0,844 * Gäi c«ng thøc ph©n tö cña amin (X) lµ CaHbN, ta cã : 14 45,16 108+ 80 = ⇔ 12a + b = 17 Gi¶ sö hçn hîp (M) chØ chøa muèi NaBr ta cã : m = = 12a + b + 14 100 170 ChØ cã a = 1 vµ b = 5 tho¶ m·n. 1,106 C«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ CH5N hay CH3NH2. VËy kho¶ng x¸c ®Þnh cña m lµ : 0,844 < m < 1,106 ⇒ Gäi c«ng thøc ph©n tö cña amin (Y) lµ CmHnN, ta cã : §¸p ¸n C ®óng. 14 23,73 Bµi 3. Hi®ro ho¸ hoµn toµn 4,2 g mét an®ehit ®¬n chøc (X) = ⇔ 12m + n = 45 cÇn võa ®ñ 3,36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc). BiÕt (X) chøa kh«ng qu¸ 4 12m + n + 14 100 nguyªn tö C, tªn gäi cña (X) lµ ChØ cã cÆp m = 3, n = 9 lµ tho¶ m·n. A. etanal. B. propenal. C. propanal. D. metanal. C«ng thøc ph©n tö cña (Y) lµ C3H9N hay C3H7NH2. * Gäi c«ng thøc ph©n tö cña amin (Z) lµ CpHqN, ta cã :  Híng dÉn gi¶i 14 15,05 Gäi c«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ CnH2n+1–2kCHO (n vµ k lµ sè = ⇔ 12p + q = 79 nguyªn tö C vµ sè liªn kÕt π trong gèc hi®rocabon). 12p + q + 14 100 CnH2n+1–2kCHO + (k + 1)H2 → CnH2n+1CH2OH p, q ®Òu lµ sè nguyªn d¬ng vµ q ≤ 2p + 3 (14n + 30 – 2k) g (k + 1) mol 76 = 5, 428 . ⇔ 79 – 12p ≤ 2p + 3 ⇒ p ≥ 4,2 g 0,15 mol 14 nH = 0,15 mol ⇒ 0,15(14n + 30 – 2k) = 4,2(k + 1) ⇔ n = 79 2 = 6,583 MÆt kh¸c, 12p < 79 ⇒ p < 30k − 2 12 VËy 5,428 ≤ p < 6,583 ; do p là sè nguyªn d¬ng nªn p = 6 vµ 14 q=7 Do sè nguyªn tö C trong (X) ≤ 4 ⇒ n ≤ 3 ; k ≤ 2 ⇒ C«ng thøc ph©n tö cña (Z) lµ C6H7N hay C6H5NH2. NÕu k = 0 ⇒ n < 0 (lo¹i) §¸p ¸n C ®óng. NÕu k = 1 ⇒ n = 2 (tho¶ m·n) 2. Bµi tËp tù luËn NÕu k = 2 ⇒ n = 4,143 > 4 (lo¹i) Bµi 1. §èt ch¸y hoµn toµn a gam mét hîp chÊt h÷u c¬ (B) VËy (X) lµ propenal. §¸p ¸n B ®óng. chøa C, H, N thu ®îc 2,24 lÝt khÝ CO2, 1,12 lÝt khÝ N2 vµ 0,25 Bµi 4. Cho ba hîp chÊt h÷u c¬ (X), (Y) vµ (Z) ®Òu chøa C, H, N mol H2O. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña (B). BiÕt c¸c thÓ trong ph©n tö. Thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña N trong (X), (Y) tÝch khÝ ®îc ®o ë ®ktc. vµ (Z) lÇn lît lµ 45,16%, 23,73% vµ 15,05%. BiÕt (X), (Y) vµ (Z) ®Òu t¸c dông víi axit HCl cho ra muèi amoni cã d¹ng RNH3Cl. Tªn  Híng dÉn gi¶i Khèi lîng cña c¸c nguyªn tè thu ®îc khi ®èt ch¸y hoµn toµn a gäi (X), (Y) vµ (Z) lÇn lît lµ gam (B) lµ : A. metylamin, etylamin vµ anilin. 2,24 1 ,12 B. etylamin, propylamin vµ phenylamin. mC = 12× = 1,2 (g) ; mN = 28× = 1,4 (g) ; mH = 22,4 22,4 C. metylamin, propylamin vµ benzylamin Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 3

Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com 1 ,12 2× 0,25 = 0,5 (g). 4,4 mC = 12× = 1,2 (g) ; mN = 28× = 1,4 (g). 1 0,5 1 ,2 ,4 22,4 44 : : Ta cã tØ lÖ : nC : nH : nN = = 0,1 : 0,5 : 0,1 = 1 : 5 : 1 12 1 14 moxi cÇn dïng lµ = 0,225× 32 = 7,2 (g). C«ng thøc thùc nghiÖm cña (B) lµ CnH5nNn. Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, ta cã : Do 5n ≤ 2× n + 2 + n ⇔ n ≤ 1 ⇒ n = 1. m(A) + nO2 = mCO2 + mH2O + mN2 VËy c«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ CH5N. 4,5 Bµi 2. Oxi ho¸ hoµn toµn 4,6 g chÊt h÷u c¬ (D) b»ng CuO ®un ⇒ mH2O = 4,5 g ⇒ mH = 2× = 0,5 (g). 18 nãng ë nhiÖt ®é cao. Sau ph¶n øng thu ®îc 4,48 lÝt khÝ CO2 1 0,5 1 ,2 ,4 (®ktc) vµ níc, ®ång thêi thÊy khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc gi¶m : : Ta cã tØ lÖ : nC : nH : nN = = 0,1 : 0,5 : 0,1 = 1 : 5 : 9,6 g so víi khèi lîng cña CuO ban ®Çu. X¸c ®Þnh c«ng thøc 12 1 14 1 ph©n tö cña (D). C«ng thøc thùc nghiÖm cña (A) lµ CnH5nNn.  Híng dÉn gi¶i Do 5n ≤ 2× n + 2 + n ⇔ n ≤ 1 ⇒ n = 1. S¬ ®å ph¶n øng : (D) + CuO → CO2 + H2O + Cu VËy c«ng thøc ph©n tö cña (A) lµ CH5N. Khèi lîng cña CuO gi¶m lµ do mét phÇn oxi trong CuO chuyÓn vµo CO2 vµ níc. (Khèi lîng oxi ®· chuyÓn vµo CO2 vµ níc = 9,6 g). Bµi 4. Hçn hîp (X) gåm mét sè hi®rocacbon m¹ch hë lµ ®ång Nªn cã thÓ tãm t¾t s¬ ®å ph¶n øng nh sau : (D) + [O] → CO2 + ®¼ng liªn tiÕp nhau cã tæng ph©n tö khèi lµ 648. Cho biÕt ph©n tö khèi chÊt nÆng nhÊt gÊp 8 lÇn ph©n tö khèi chÊt H2O nhÑ nhÊt. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hi®rocacbon. 4,48 8,8 mCO = × 44 = 8,8 (g) ⇒ mC = × 12 = 2,4 (g).  Híng dÉn gi¶i 2 22,4 22 C¸c hi®rocacbon lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp th× ph©n tö khèi 1 0,5 1 ,2 ,4 cña chóng lËp thµnh mét cÊp sè céng cã c«ng sai lµ 14. Gäi sè : : Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, ta cã : 12 1 14 hi®rocacbon cã trong (X) lµ n. Ta cã : 5,4 mH O = 4,6 + 9,6 – 8,8 = 5,4 (g) ⇒ mH = Mn = 8M1 = M1 + (n – 1)14 ⇒ 7M1 = (n – 1)14 ⇔ M1 = 2(n – 1) × 2 = 0,6 (g). 2 18 (1) mO cã trong 4,6 g (D) = 4,6 – 2,4 – 0,6 = 1,6 (g). 144 M + Mn 9M1 × n Sn = 1 × n = 648 ⇔ = 648 hay M1 = 2,4 0,6 1 ,6 n 2 2 : : Ta cã tØ lÖ : nC : nH : nO = = 0,2 : 0,6 : 0,1 = 2 : 6 : 1 12 1 16 (2) C«ng thøc thùc nghiÖm cña (D) lµ C2nH6nOn. Tõ (1) vµ (2), ta cã ph¬ng tr×nh : n2 – n – 72 = 0 Ta cã : 6n ≤ 2× 2n + 2⇔ n ≤ 1 vµ n nguyªn d¬ng ⇒ n = 1. Gi¶i ra ta ®îc n = 9 (lo¹i nghiÖm n = –8) ⇒ M1 = 16. ⇒ C«ng thøc ph©n tö cña (D) lµ C2H6O. Gäi c«ng thøc ph©n tö cña hi®rocacbon nµy lµ CxHy, ta cã : Bµi 3. §èt ch¸y hoµn toµn 3,1 g chÊt h÷u c¬ (A) cÇn võa ®ñ 12x + y = 16 ⇒ ChØ cã x = 1 vµ y = 4 tho¶ m·n. 0,225 mol oxi, thu ®îc 4,4 g CO2, h¬i níc vµ 1,12 lÝt khÝ nit¬ VËy 9 hi®rocacbon ®ã lµ : (®ktc). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña (A). CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 vµ C9H20.  Híng dÉn gi¶i Bµi 5. Hçn hîp (X) gåm nhiÒu ankan liªn tiÕp nhau. Tæng Khèi lîng cña c¸c nguyªn tè thu ®îc khi ®èt ch¸y hoµn toµn 3,1 g ph©n tö khèi cña c¸c ankan trong hçn hîp (X) lµ 204. X¸c (A) lµ : ®Þnh c«ng thøc cña c¸c ankan trong hçn hîp (X).  Híng dÉn gi¶i Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 4

Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com T¬ng tù nh bµi 4, ta cã : Mn = M1 + (n – 1)14  §¸p ¸n : C M1 + M n 2M1 + 14(n − 1) Bµi 4. Trong h¹t nh©n nguyªn tö M cã sè proton Ýt h¬n sè Sn = ×n = × n = 204 ⇔ [M1 + 7(n –1)]n = n¬tron lµ 4 h¹t. Trong h¹t nh©n nguyªn tö X cã sè proton b»ng 2 2 sè n¬tron. Tæng sè proton trong hîp chÊt MXn lµ 58. C«ng thøc 204 ph©n tö hîp chÊt MXn lµ 204 ⇔ M1 + 7(n –1) = (1) A. FeS2. B. MgO. C. FeS. D. FeO. n  §¸p ¸n : A 204 ⇒ 7(n – 1) < ⇔ 7n2 – 7n – 204 < 0 Bµi 5. Cho hçn hîp (X) gåm a mol Mg vµ b mol Zn vµo dung n dÞch (Y) chøa x mol Cu(NO3)2 vµ y mol AgNO3. BiÕt a < Gi¶i ra ta ®îc –4,92 < n < 5,92 (n nguyªn, d¬ng) ⇒ 1 ≤ n ≤ 5. y   Thay c¸c gi¸ trÞ cña n vµo (1) ta thÊy chØ cã n = 4, M1 = 30 lµ x +  ; biÓu thøc liªn hÖ gi÷a b víi a, x vµ y ®Ó dung dÞch 2   tho¶ m·n. sau ph¶n øng chøa 3 ion kim lo¹i lµ VËy hçn hîp (X) gåm bèn ankan : C2H6, C3H8, C4H10 vµ C5H12. y y     IV. Bµi tËp tù gi¶i - a  D. b <  x + A. b > (x – a) B. b < (x – a) C. b <  x + 1. Bµi tËp tr¾c nghiÖm 2 2      Bµi 1. §èt ch¸y hoµn toµn 0,448 lÝt hçn hîp khÝ (A) gåm propan  §¸p ¸n : C vµ mét hi®rocacbon kh«ng no (X) thu ®îc 2,2 g khÝ cacbonic vµ Bµi 6. (X) lµ ancol no, m¹ch hë. §èt ch¸y hoµn toµn 0,35 mol 1,08 g níc. C«ng thøc ph©n tö cña hi®rocacbon (X) lµ (X) cÇn võa ®ñ 31,36 lÝt oxi (®ktc). BiÕt ancol (X) cã kh¶ A. C2H2. B. C2H4. C. C3H4. D. C3H6. n¨ng hoµ tan Cu(OH)2 t¹o thµnh dung dÞch cã mµu xanh. Tªn  §¸p ¸n : B gäi cña (X) lµ Bµi 2. Cho 3 hîp chÊt h÷u c¬ (X), (Y) vµ (Z). Thµnh phÇn % vÒ A. glixerol (glixerin hay propan–1,2,3–triol). B. etan–1,2– khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong (X) lµ : cacbon 24,24% ; hi®ro ®iol. 4,04% vµ clo 71,71%. Khi ®èt ch¸y 0,12 g chÊt (Y) thu ®îc 0,176 C. propan–1,2–®iol. D. propan–1,3–®iol. g CO2 vµ 0,072 g H2O. Thuû ph©n (X) hoÆc khö (Y) ®Òu thu ®îc  §¸p ¸n : C (Z). C¸c chÊt (X), (Y), (Z) lÇn lît lµ Bµi 7. §èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol axit h÷u c¬ (X) ®¬n chøc A. 1,1–®icloetan, etan®ial vµ etan®iol. cÇn 3,36 lÝt khÝ oxi (®ktc). Tªn gäi cña X lµ B. 1,1,2–tricloetan, 2–hi®roxietannal vµ etan®iol. A. axit acrylic (axit propenoic). B. axit fomic (axit metanoic). C. etyl clorua, etanal vµ etanol. C. axit axetic (axit etanoic). D. axit metacrylic (axit 2– D. 1,2–®icloetan, 2–hi®roxietanal vµ etan®iol. metylpropenoic).  §¸p ¸n : D  §¸p ¸n : A Bµi 3. Hçn hîp (X) gåm hai hi®rocacbon lµ ®ång ®¼ng liªn Bµi 8. Oxi ho¸ 4,0 g mét monoancol th× thu ®îc 5,6 g hçn hîp tiÕp. Ph©n tö khèi trung b×nh cña hçn hîp (X) lµ 31,6. Cho 6,32 (X) gåm an®ehit, ancol vµ níc. Cho hçn hîp (X) t¸c dông hÕt víi g hçn hîp (X) léi qua 200 g dung dÞch chøa chÊt xóc t¸c thÝch dung dÞch AgNO3/NH3 d th× khèi lîng b¹c thu ®îc lµ hîp th× thu ®îc dung dÞch (Y) vµ thÊy tho¸t ra 2,688 lÝt khÝ kh« A. 10,8 g. B. 21,6 g. C. 16,2 g. D. (Z) ë ®ktc. Ph©n tö khèi trung b×nh hçn hîp (Z) lµ 33. BiÕt r»ng 43,2 g. dung dÞch (Y) chøa an®ehit. Nång ®é % cña an®ehit trong  §¸p ¸n : D dung dÞch (Y) lµ Bµi 9. (X) lµ mét hi®rocacbon m¹ch hë. 0,1 mol (X) t¸c dông A. 1,043%. B. 1,208%. C. 1,305%. D. 1,407%. võa ®ñ víi 300 ml dung dÞch Br2/CCl4 1M t¹o ra mét dÉn xuÊt Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 5

Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com cã chøa 90,22% brom vÒ khèi lîng. BiÕt hi®rocacbon (X) t¸c kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 6 g chÊt r¾n (D). dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 t¹o ra kÕt tña. C«ng thøc cÊu t¹o Thªm NaOH d vµo dung dÞch (B), läc kÕt tña, röa s¹ch råi nung cña hi®rocacbon (X) lµ ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th× ®îc 5,2 g chÊt A. CH ≡ C – C ≡ CH. B. CH2 = CH – C ≡ CH. r¾n (E). TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña tõng C. CH2 = CH – CH2 – C ≡ CH. D. CH ≡ C – CH2 – C ≡ CH. kim lo¹i trong hçn hîp (A). Gi¶ thiÕt r»ng c¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra hoµn toµn.  §¸p ¸n : B Bµi 10. Hçn hîp (X) chøa hai axit cacboxylic no, ®¬n chøc lµ  §¸p ¸n : Zn (28,38%) ; Fe (36,68%) ; Cu (34,94%) ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Trén ®Òu hçn Bµi 4. Cho 0,702 g muèi RX (R lµ kim lo¹i kiÒm cßn X lµ hîp (X) víi mét axit thuéc d·y ®ång ®¼ng cña axit acrylic ®îc halogen) t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 d. Sau khi ph¶n øng hçn hîp (Y). LÊy 2,96 g hçn hîp (Y) cho t¸c dông víi dung dÞch kÕt thóc thu ®îc dung dÞch (A) vµ 1,722 g kÕt tña (B). X¸c NaOH võa ®ñ, sau ph¶n øng c« c¹n dung dÞch thu ®îc 4,06 g ®Þnh c¸c nguyªn tè R vµ X. hçn hîp muèi khan. MÆt kh¸c, ®èt ch¸y hoµn toµn 5,92 g hçn  §¸p ¸n : R lµ natri vµ X lµ clo hîp (Y) thu ®îc 4,48 lÝt khÝ CO2 (®ktc). Tªn gäi cña c¸c axit trong Bµi 5. Cho 2 dung dÞch : dung dÞch (A) chøa Al2(SO4)3 vµ hçn hîp (Y) lµ dung dÞch (B) chøa NaOH ®Òu cha biÕt nång ®é. TiÕn hµnh A. axit metanoic, axit etanoic, axit acrylic. hai thÝ nghiÖm sau : B. axit metanoic, axit etanoic, axit metacrylic. ThÝ nghiÖm 1 : Trén 100 ml dung dÞch (A) víi 120 ml dung dÞch C. axit etanoic, axit propanoic, axit acrylic. (B) thu ®îc kÕt tña. Nung kÕt tña ®ã ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi D. axit etanoic, axit propanoic, axit metacrylic. ®îc 2,04 g chÊt r¾n.  §¸p ¸n : A ThÝ nghiÖm 2 : Trén 100 ml dung dÞch (A) víi 200 ml dung dÞch 2. Bµi tËp tù luËn (B) thu ®îc kÕt tña. Nung kÕt tña ®ã ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi Bµi 1. N¹p mét hçn hîp khÝ (X) gåm hi®rocacbon (A) vµ oxi (d) ®îc 2,04 g chÊt r¾n. theo tØ lÖ thÓ tÝch 1 : 4 vµo khÝ nhiªn kÕ. Sau khi cho næ vµ a) X¸c ®Þnh nång ®é mol cña hai dung dÞch (A) vµ (B). ngng tô h¬i níc råi ®a vÒ nhÖt ®é ban ®Çu th× thu ®îc hçn hîp b) Ph¶i thªm vµo 100 ml dung dÞch (A) bao nhiªu mililÝt dung khÝ (Y). ¸p suÊt cña hçn hîp (Y) b»ng mét nöa ¸p suÊt cña hçn dÞch (B) ®Ó chÊt r¾n thu ®îc sau khi nung kÕt tña cã khèi lhîp khÝ (X). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hi®rocacbon (A). îng 1,36 g ?  §¸p ¸n : C«ng thøc ph©n tö cña hi®rocacbon (A) lµ C2H6  §¸p ¸n : a) [Al2(SO4)3] = 0,3M ; [NaOH] = 1M (etan) b) VB = 80 ml hoÆc VB = 640/3ml Bµi 2. Hçn hîp (X) gåm x hi®rocacbon m¹ch hë cã d¹ng tæng Bµi 6. Cho 3,72 g hçn hîp (A) gåm hai kim lo¹i Zn vµ Fe vµo qu¸t lµ CnHm ; trong ®ã m lËp thµnh cÊp sè céng cã tæng b»ng 200 ml dung dÞch (B) chøa hçn hîp HCl 0,5M vµ H2SO4 0,15M. 32 vµ cã c«ng sai b»ng 4. Tæng ph©n tö khèi cña c¸c a) Hçn hîp (A) ®· tan hÕt trong dung dÞch (B) hay cha ? hi®rocacbon trong hçn hîp (X) lµ 212. Ph©n tö khèi cña c¸c b) NÕu khèi lîng khÝ hi®ro bay lªn lµ 0,12 g th× khèi lîng muèi hi®rocacbon tõ M1 ®Õn Mx–1 còng lËp thµnh cÊp sè céng cã c«ng khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng lµ bao nhiªu sai b»ng 16. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hi®rocacbon gam ? trong hçn hîp (X).  §¸p ¸n : a) Hçn hîp (A) ®· tan hÕt trong dung dÞch (B)  §¸p ¸n : C2H2, C3H6, C4H10 vµ C6H14 b) 8,23 g ≤ khèi lîng muèi ≤ 8,73 g Bµi 3. Cho 4,58 g hçn hîp (A) gåm ba kim lo¹i Zn, Fe vµ Cu vµo Bµi 7. Cho 2,2 g hçn hîp (A) gåm hai kim lo¹i Al vµ Fe ph¶n cèc ®ùng 85 ml dung dÞch CuSO4 1M. Sau ph¶n øng thu ®îc øng hoµn toµn víi 2 lÝt dung dÞch HCl 0,3M (D = 1,05 g/ml). dung dÞch (B) vµ kÕt tña (C). Läc t¸ch kÕt tña (C) råi nung trong a) TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro bay lªn ë ®ktc. Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 6

Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com b) TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch thu ®îc sau Bµi 13. Hçn hîp (A) gåm hai kim lo¹i X vµ Y cã ho¸ trÞ kh«ng ph¶n øng. ®æi vµ kh¸c ho¸ trÞ I. LÊy 7,68 g hçn hîp (A) chia thµnh hai phÇn b»ng nhau :  §¸p ¸n : Vhi®ro = 6,72 lÝt ; C%AlCl3 = 1,27% PhÇn (1) nung trong oxi d ®Õn ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc Bµi 8. Cho 3,94 g hçn hîp (A) gåm hai kim lo¹i M vµ M’ (cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi vµ ®Òu ®øng tríc hi®ro trong d·y ho¹t ®éng ho¸ 6,0 g hçn hîp chÊt r¾n (B) gåm hai oxit. PhÇn (2) hoµ tan hoµn toµn trong dung dÞch chøa HCl vµ häc) tan hoµn toµn trong dung dÞch hçn hîp HCl vµ H2SO4 lo·ng H2SO4 lo·ng, thu ®îc V lÝt khÝ H2 (®ktc) vµ dung dÞch (C). C« thÊy cã 1,12 lÝt khÝ hi®ro bay lªn (®ktc). TÝnh khèi lîng muèi c¹n dung dÞch (C) ®îc m gam muèi khan. thu ®îc. a) TÝnh V vµ t×m kho¶ng x¸c ®Þnh cña m.  §¸p ¸n : 7,49 g ≤ khèi lîng muèi ≤ 8,74 g b) X¸c ®Þnh hai kim lo¹i X vµ Y, biÕt sè mol cña hçn hîp (A) Bµi 9. Hoµ tan 19,2 g kim lo¹i R trong dung dÞch H2SO4 ®Æc, øng víi mçi phÇn trªn lµ 0,1 mol vµ MX, MY > 20 g/mol. nãng, d thu ®îc SO2 (lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt). Cho khÝ nµy  §¸p ¸n : a) 13,425 < m < 16,8 ; b) X vµ Y lµ nh«m vµ hÊp thô hoµn toµn vµo 1 lÝt dung dÞch NaOH 0,7M, c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc 41,8 g chÊt r¾n khan. X¸c ®Þnh kim kÏm Bµi 14. §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol axit cacboxylic ®¬n lo¹i R. chøc (X) cÇn võa ®ñ 3,5 mol oxi.  §¸p ¸n : Kim lo¹i R lµ ®ång Bµi 10. §un nãng mét ankan (A) ë thÓ khÝ víi chÊt xóc t¸c thÝch a) T×m c«ng thøc ph©n tö vµ viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña (X). hîp ®Ó x¶y ra ph¶n øng t¸ch mét ph©n tö H2, sau ph¶n øng thu b) Trén 7,4 g (X) víi mét lîng võa ®ñ ancol no (Y) råi ®un nãng hçn hîp víi axit H2SO4 ®Æc. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®®îc hçn hîp khÝ (A) cã tØ khèi so víi hi®ro b»ng 12,571. LËp c«ng thøc ph©n tö cña (A) vµ tÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng t¸ch îc 8,7 g este (Z). Trong ph©n tö (Z) chØ cã nhãm chøc este. T×m c«ng thøc ph©n tö vµ viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña ancol hi®ro. (Y), biÕt tØ khèi cña (Y) so víi oxi nhá h¬n 2.  §¸p ¸n : Cã hai trêng hîp :  §¸p ¸n : a) C«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ C3H6O2 * C2H6 (H = 19,3%) (CH3CH2COOH) * C3H8 (H = 75%) b) C«ng thøc ph©n tö cña (Y) lµ C2H6O2 Bµi 11. Cho hçn hîp (X) gåm hai kim lo¹i Al vµ M, trong ®ã sè (HOCH2CH2OH) mol M nhiÒu h¬n sè mol Al. Hoµ tan hoµn toµn 1,08 g hçn hîp Bµi 15. NhiÖt ph©n hoµn toµn 20 g hçn hîp (A) gåm MgCO3, (X) b»ng 100 ml dung dÞch HCl thu ®îc 1,176 lÝt khÝ (®ktc) vµ CaCO3 vµ BaCO3 thu ®îc khÝ (B) vµ chÊt r¾n (D). Cho khÝ (B) dung dÞch (Y). Cho dung dÞch (Y) t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 hÊp thô hÕt vµo níc v«i trong thu ®îc 10 g kÕt tña vµ dung d thu ®îc 17,9375 g kÕt tña. BiÕt M cã ho¸ trÞ II, tÝnh nång ®é dÞch (E). §un nãng dung dÞch (E) tíi ph¶n øng hoµn toµn thÊy mol cña dung dÞch HCl vµ x¸c ®Þnh kim lo¹i M. t¹o thµnh thªm 6,0 g kÕt tña. T×m kho¶ng x¸c ®Þnh cña  §¸p ¸n : [HCl] = 1,25M ; M lµ magie thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña MgCO3 trong hçn hîp (A). Bµi 12. Mét hçn hîp khÝ (A) gåm ba hi®rocacbon (X), (Y), (Z), trong ®ã (Y) vµ (Z) cã cïng sè nguyªn tö C trong ph©n tö vµ sè  §¸p ¸n : 52,5% < % m MgCO3 < 86,75% mol (X) gÊp 4 lÇn tæng sè mol cña (Y) vµ (Z) cã trong hçn hîp. Bµi 16. Khèi lîng riªng cña hçn hîp (X) gåm C2H4, C3H6 vµ H2 §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt hçn hîp (A) thu ®îc 1,568 lÝt khÝ CO2 (®ktc) lµ a g/lÝt. Khi cho hçn hîp (X) ®i qua b×nh kÝn cã xóc vµ 2,025 g níc. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña ba hi®rocacbon t¸c Ni ®un nãng mét thêi gian th× thu ®îc hçn hîp khÝ (Y). Víi trong hçn hîp khÝ (A), biÕt c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña a th× hçn hîp (Y) kh«ng lµm mÊt mµu  §¸p ¸n : Hçn hîp (A) gåm ba hi®rocacbon CH4, C3H8, C3H4 dung dÞch brom ? hoÆc ba hi®rocacbon CH4, C3H8, C3H6 Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 7

Chuyên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com  §¸p ¸n : Cã hai trêng hîp : 0,6696 < a < 0,9821 hoÆc a ≤ 0,6696 Bµi 17. ChÊt h÷u c¬ (A) chøa C, H, O vµ N. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn (A) thu ®îc sè mol níc gÊp 1,75 lÇn sè mol CO2. Tæng sè mol CO2, H2O t¹o thµnh b»ng hai lÇn sè mol oxi ®· ph¶n øng ; M(A) < 95 g/mol. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña (A).  §¸p ¸n : C«ng thøc ph©n tö cña (A) lµ C2H7O2N Bµi 18. Hçn hîp khÝ (A) gåm mét olefin vµ hi®ro (cã tØ lÖ mol lµ 1 : 1) ë 820oC, 1 atm. Cho hçn hîp (A) ®i qua èng ®ùng bét Ni ®un nãng (lµm xóc t¸c) ; sau mét thêi gian ph¶n øng thu ®îc hçn hîp khÝ (B) cã tØ khèi so víi hi®ro b»ng 23,2. BiÕt hiÖu suÊt ph¶n øng céng hi®ro lµ H, x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña olefin vµ tÝnh H.  §¸p ¸n : Cã ba trêng hîp tho¶ m·n : *C4H8 ; H = 75% *C5H10 ; H = 44,8% * C6H12 ; H = 14,6% Bµi 19. Hoµ tan lÇn lît a gam Mg, b gam Fe vµ c gam mét oxit s¾t trong dung dÞch H2SO4 lo·ng, d thu ®îc 1,23 lÝt khÝ hi®ro (ë 270C, 1 atm) vµ dung dÞch (B). 1/5 lîng dung dÞch (B) t¸c dông võa ®ñ víi 60 ml dung dÞch KMnO4 0,05M thu ®îc 7,314 g muèi trung hoµ. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t ®· dïng.  §¸p ¸n : Fe3O4 Bµi 20. Nguyªn tè brom cã hai ®ång vÞ A1 vµ A2. Tæng sè c¸c h¹t kh«ng mang ®iÖn trong A1 vµ A2 lµ 90. NÕu cho 1,2 g Ca t¸c dông võa ®ñ víi brom thu ®îc 5,994 g canxi bromua (CaBr2). BiÕt tØ lÖ sè khèi cña A1 vµ A2 lµ 605 : 495. a) TÝnh nguyªn tö khèi trung b×nh cña brom, A1 vµ A2. b) Cã bao nhiªu nguyªn tö A1 vµ bao nhiªu nguyªn tö A2 trong 1 ph©n tö Br2 ?  §¸p ¸n : a) M = 79,9 ; A1 = 79 vµ A2 = 81
79 b) * Sè nguyªn tö ®ång vÞ 35 Br = 3,313. 1023 * Sè nguyªn tö ®ång vÞ 81 Br = 2,71. 1023 35

Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng!

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful