Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - tù do - h¹nh phóc
--------------Hµ Néi, Ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2006

Biªn b¶n hñy hãa ®¬n gtgt
H«m nay, vµo lóc 14h30 Ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2006.
T¹i C«ng ty in Ba §×nh, chóng t«i gåm:
- C«ng ty in Ba §×nh

§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn V¨n Ba; Chøc vô: KÕ to¸n trëng
- Cöa hµng sè 3 Hµng Hßm

§¹i diÖn: Bµ TrÇn ThÞ Th©n; Chøc vô: Cöa hµng trëng
TiÕn hµnh lËp Biªn b¶n hñy hãa ®¬n gtgt do Cöa hµng sè 3 Hµng Hßm
ph¸t hµnh
Nguyªn nh©n hñy hãa ®¬n sè 0041289 Ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2006 lµ ghi
sai dßng tæng céng tiÒn thanh to¸n phÇn b»ng sè:
TT
1

Tªn hµng hãa
DA muka Alkycl

§VT

Sè lîng

§¬n
gi¸

Thµnh
tiÒn

kg

100

17.727

1772.700

Céng tiÒn hµng

1772.700

ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT

177.270

Tæng céng tiÒn thanh to¸n

1499.970

B»ng ch÷: Mét triÖu, bèn tr¨m chÝn m¬i chÝn ngµn, chÝn tr¨m b¶y m¬i
®ång.
SÏ söa l¹i trªn hãa ®¬n sè 0041290 ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2006:
T
T
1

Tªn hµng hãa
DA muka Alkycl

§VT

Sè lîng

§¬n
gi¸

Thµnh
tiÒn

kg

100

17.727

1772.700

Céng tiÒn hµng
ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT
Tæng céng tiÒn thanh to¸n

1772.700
177.270
1949.970

B»ng ch÷: Mét triÖu, chÝn tr¨m bèn m¬i chÝn ngµn, chÝn tr¨m b¶y m¬i
®ång.
Hai bªn thèng nhÊt hñy hãa ®¬n sè 0041289 vµ thay b»ng hãa ®¬n sè
0041290

Biªn b¶n lËp thµnh 02 b¶n, mçi bªn gi÷ mét b¶n, cã gi¸ trÞ nh nhau.
C«ng ty in Ba §×nh

Cöa hµng sè 3 Hµng Hßm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful