1. Cuoán saùch ñaàu tieân trong boä Thaùnh Kinh laø saùch naøo ?

a Tin Möøng Maùt-theâu b Saùng theá c Ñeä nhò luaät d Xuaát haønh  b/ 2. Thieân Chuùa saùng taïo caùi gì vaøo ngaøy thöù hai ? a aùnh saùng b sinh vaät döôi bieån vaø chim choùc c baàu trôøi d maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao  c / St 1,6-8 3. Thieân Chuùa taïo döïng caùi gì vaøo ngaøy thöù tö ? a thaûo moäc vaø caây coái b sinh vaät döôùi bieån c maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao  c / St 1,14-19 4. Thieân Chuùa ñaõ taïo döïng caùi gì vaøo ngaøy thöù naêm ? a caùc sinh vaät döôùi bieån vaø chim trôøi b thuù vaät soáng treân ñaát c ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ d thaûo moäc vaø caây coái  a / St 1,20-23 5. Thieân Chuùa taïo döïng ngöôøi ñaøn baø ñaàu tieân töø caùi gì ? a töø moät con khæ b töø buïi ñaát c töø chieác xöông söôøn cuûa oâng A-ñam  c / St 2,21-22 6. OÂng A-ñam ñaõ aên traùi caám tröôùc baø E-vaø. a ñuùng b sai  b / St 3,6 7. Thieân Chuùa ñaõ tröøng phaït con raén theá naøo vì toäi duï 2

doã oâng A-ñam vaø baø E-vaø aên quaû caám ? a phaûi boø baèng buïng, phaûi aên buïi ñaát moïi ngaøy trong ñôøi b bò ñuoåi ra khoûi vöôøn c bò ñaäp naùt ñaàu  a / St 3,14 8. Ngöôøi nöõ ñaàu tieân ñöôïc Thieân Chuùa taïo döïng teân laø gì ? a Ñeâ-li-la b Reâ-beâ-ca c E-vaø d Ñeà-boâ-ra  c / St 3,20 9. Ai may quaàn aùo cho oâng Añam vaø baø E-vaø ? a Thieân Chuùa b baø E-vaø c oâng A-ñam  a / St 3,21 10.Theo saùch Saùng theá, "Ngöôøi truïc xuaát con ngöôøi, vaø ôû phía ñoâng vöôøn EÂ-ñen, Ngöôøi ñaët caùc thaàn hoä giaù vôùi löôõi göôm …………, ñeå canh giöõ ñöôøng ñeán caây tröôøng sinh". a saéc nhoïn b saùng loùe c daøi 9 taác  b / St 3,24 11.Thieân Chuùa ñaõ tröøng phaït oâng A-ñam vaø baø E-vaø ôû ñaâu sau khi Ngöôøi truïc xuaát hoï khoûi vöôøn EÂ-ñen ? a phía baéc vöôøn EÂ-ñen b phía ñoâng vöôøn EÂ-ñen c phía taây vöôøn EÂ-ñen d phía nam vöôøn EÂ-ñen  b / St 3,24 12.A-ben laø anh cuûa Ca-in. a ñuùng b sai  b / St 4,1-2

13.Theo Thaùnh Kinh, vuï gieát ngöôøi xaûy ra laàn ñaàu tieân laø vuï naøo ? a Ña-vít gieát U-ri-a b AÙp-sa-loâm gieát Am-moân c Ca-in gieát A-ben d Moâ-seâ gieát moät ngöôøi Aicaäp  c / St 4,8 14."Con laø ngöôøi giöõ em con hay sao ?". Ca-in ñaõ traû lôøi vôùi Chuùa. a ñuùng b sai  a / St 4,9 15.Ca-in ñaõ ôû ñaâu sau caùi cheát cuûa A-ben ? a taïi xöù Noát b taïi xöù Ca-na-an c taïi EÂ-ñom d  a / St 4,16 16.Con chaùu oâng Noâ-eâ vöøa xaây thaùp Ba-ben xong thì côn Hoàng thuûy aäp ñeán. a ñuùng b sai  b / St 6 - 11 17.Khi côn Hoàng thuûy ñeán, trong taøu oâng Noâ-eâ coù bao nhieâu ngöôøi ? a 5 b 8 c 7 d 9  b / St 7,13 18.Laøm sao oâng Noâ-eâ bieát laø nöôùc ñaõ ruùt treân maët ñaát ? a con quaï bay ñi vaø khoâng trôû veà b gaø trong taøu gaùy doàn daäp c con boà caâu maø oâng thaû ra mang veà moät nhaønh laø oâ-liu töôi  c / St 8,11 19.Theo saùch Saùng theá, ai laø ngöôøi thöù nhaát troàng nho ? 3

a b c d 

oâng Noâ-eâ oâng A-ben oâng Kham oâng Ca-na-an a / St 9,20

20.Theo saùch Saùng theá, ai laø ngöôøi anh huøng ñaàu tieân treân maët ñaát ? a oâng Nim-roát b oâng Cuùt c oâng Ít-ma-en  a / St 10,8 21.OÂng AÙp-ra-ham ra ñi, nhö Ñöùc Chuùa ñaõ phaùn vôùi oâng. OÂng AÙp-ra-ham ñöôïc … ……… tuoåi khi oâng rôøi Kharan. a 40 b 55 c 70 d 75  d / St 12,4 22.Veà söï ra ñôøi cuûa hoï, I-xa-aùc vaø Sa-mu-en coù neùt chung naøo ? a hoï ñeàu laø con uùt b vöøa sinh ra ñaõ bieát noùi cöôøi c hoï sinh ra do söï can thieäp cuûa Thieân Chuùa  c / St 16,1 ; 17,19 ; 21, 1-3 ; 1 Sm 1,2.11.19-20 23.Trong danh saùch döôùi ñaây, ai ñöôïc sinh ra bôûi oâng AÙp-raham vaø baø Xa-ra ? a Ít-ra-en b Ít-ma-en c I-xa-aùc  c / St 17,19 ; 21,2-3 24.Thieân Chuùa ñaõ kyù keát Giao öôùc vôùi oâng AÙp-ram vaø ñoåi teân oâng thaønh AÙp-ra-ham. a ñuùng b sai  a / St 17,5 25.Danh xöng "AÙp-ra-ham" coù nghóa laø gì ? a con loaøi ngöôøi

b con trai cuûa oâng A-ñam c cha cuûa voâ soá daân toäc d cha cuûa taát cuûa nhöõng ngöôøi soáng  c / St 17,5 26.Baø Xa-ra laø em gaùi, con cuøng cha khaùc meï, vaø laø vôï cuûa oâng AÙp-ra-ham. a ñuùng b sai  a / St 20,12 27.OÂng naøo mô thaáy Thieân Chuùa baûo haõy traû baø Xa-ra veà cho oâng AÙp-ra-ham ? a vua A-bi-meâ-leùc b vua Pha-ra-oâ c vua Ky-roâ  a / St 20,2-3 28.OÂng AÙp-ra-ham ñaõ chöùng minh söï tín thaùc cuûa mình vaøo Thieân Chuùa baèng chính vieäc oâng saün saøng hieán teá ñöùa con trai. a ñuùng b sai  a / St 22,12 29.Cuoái cuøng oâng AÙp-ra-ham ñaõ daâng cho Thieân Chuùa vaät gì laøm leã toaøn thieâu ? a I-xa-aùc, con trai oâng b con cöøu con c con cöøu ñöïc  c / St 22,13 30.EÂ-xau vaø Gia-coùp laø hai anh em cuøng cha khaùc meï. a ñuùng b sai  b / St 25,25-26 31.Trong hai ngöôøi con sinh ñoâi, baø Reâ-beùc-ca thöông Gia-coùp hôn, trong khi oâng I-xa-aùc laïi thích EÂ-xau, vì ………… a oâng aên thòt saên cuûa caäu b ñaây laø mieâu dueä oâng c tay caäu coù nhieàu loâng xöùng baäc nam nhi d caäu coù taøi baén cung teân  a / St 25,28 4

32.EÂ-xau ñaõ khoâng ñem loøng oaùn thuø Gia-coùp khi oâng naøy ñoaït maát lôøi chuùc laønh cuûa cha daønh cho mình. a ñuùng b sai  b / St 27,41 33.OÂng Gia-coùp naèm mô thaáy moät caùi thang baéc töø ñaát leân trôøi. a ñuùng b sai  a / St 28,10-12 34.OÂng Gia-coùp ñaõ cöôùi baø naøo tröôùc baø Ra-khen ? a Leâ-a b Ñi-na c Xa-ra  a / St 29,23 35.OÂng Gia-coùp ñaõ bò thöông ôû ñaâu ñang khi vaät loän ? a bò thöông ôû ñaàu b bò traät xöông hoâng c bò gaõy coå  b / St 32,26 36.OÂng Gia-coùp ñaõ tìm caùch laøm hoøa vôùi ai khi oâng trôû veà queâ höông sau hai möôi naêm xa caùch ? a oâng La-ban b baø Ra-khen c oâng EÂ-xau  c / St 32,4 37.Caùc con trai oâng Gia-coùp ñaõ laøm gì ñeå traû thuø vieäc haõm hieáp em gaùi cuûa hoï ? a hoï ñaõ taøn saùt taát caû ñaøn oâng vaø cöôùp phaù thaønh b hoï rôøi boû vuøng ñaát vaø khoâng bao giôø trôû laïi c hoï khoâng daùm traû thuø  a / St 34,25-29 38.OÂng Giu-se mô thaáy maët trôøi, maët traêng vaø caùc ngoâi sao, taát caû ñeàu vaâng phuïc oâng. a ñuùng

b sai  a / St 37,5-9 39.OÂng Giu-se mô thaáy nhöõng con boø vaø nhöõng gieù luùa. a ñuùng b sai  b / St 41,17-20 40.Ñaàu tieân, oâng Giu-se coù yeâu caàu gì khi cho anh em cuûa oâng trôû veà queâ höông ? a cho cha cuûa hoï ñeán ra maét oâng Giu-se b mang ñöùa em uùt ñeán cho oâng Giu-se c thanh toaùn moùn nôï tröôùc kia  b / St 42,2 41.Cheùn baïc cuûa oâng Giu-se ñöôïc tìm thaáy trong bao cuûa ai khi anh em oâng ñang treân ñöôøng trôû veà vôùi cha laø oâng Gia-coùp? a Giu-ña b Ben-gia-min c Röu-ven  b / St 44,2 42.OÂng Giu-se ñaõ giaûi thích soá meänh cuûa mình tröôùc anh em oâng nhö theá naøo ? a Thieân Chuùa ñaõ sai oâng Giu-se ñi tröôùc vôùi muïc ñích laø ñeå cöùu toaøn theå gia ñình oâng. b oâng Giu-se ñaõ quan heä caùch tuyeät vôøi c vua Pha-ra-oâ ñaõ nhaän ra taøi naêng laõnh ñaïo cuûa oâng Giu-se. d moät söï may maén baát ngôø.  a / St 45,7 43.Doøng doõi oâng Gia-coùp trôû neân maïnh meõ vaø ñoâng ñuùc beân Ai-caäp. a ñuùng b sai  a / Xh 1,7

44.Vua Pha-ra-oâ ñaõ ra leänh taøn nhaãn naøo cho caùc baø ñôõ cuûa Ai-caäp ? a phaûi chaêm soùc moïi treû sô sinh kyõ caøng b phaûi laøm haïi moïi treû sô sinh c phaûi gieát taát caû moïi treû nam Híp-ri vöøa môùi sinh  c / Xh 1,16 45.Vua Pha-ra-oâ ra leänh gieát heát moïi con gaùi Híp-ri môùi sinh ra. a ñuùng b sai  b / Xh 1,22 46.OÂng Moâ-seâ thuoäc doøng hoï naøo ? a Leâ-vi b Giu-ña c Ben-gia-min d Röu-ven  a / Xh 2,1-10 47.Khi môùi sinh, oâng Moâ-seâ ñaõ ñöôïc giaáu beân bôø soâng suoát ba thaùng. a ñuùng b sai  b / Xh 2,2-3 48.Ai ñöôïc traû tieàn nuoâi naáng oâng Moâ-seâ ? a meï oâng b chò oâng c ngöôøi haàu cuûa coâng chuùa con vua Pha-ra-oâ  a / Xh 2,8-9 49.Thieân Chuùa ñoøi oâng Moâ-seâ phaûi laøm gì tröôùc khi ñeán gaàn buïi caây ñang chaùy ? a ñaùnh raêng b che maët laïi c quyø goái d côûi deùp ra  d / Xh 3,5 50."Laïy Chuùa, xin xaù loãi cho con, töø hoài naøo ñeán giôø, ngay caû töø luùc Chuùa ban lôøi cho toâi tôù Ngöôøi, con khoâng phaûi laø keû coù taøi aên noùi, 5

vì con cöùng mieäng cöùng löôõi." Ai ñaõ noùi ? a oâng A-ha-ron b oâng Moâ-seâ c oâng Giu-se d vua Ña-vít  b / Xh 4,10 51.Ai ñaõ thay oâng Moâ-seâ noùi chuyeän vôùi vua Pha-ra-oâ ? a oâng A-ha-ron b oâng Gieâ-roâ c baø Xíp-poâ-ra  a / Xh 4,16 52.Theo saùch Xuaát haønh, traän dòch chaáy raän xaûy ra tröôùc traän dòch eách nhaùi. a ñuùng b sai  b / Xh 8,1-18 53.Theo saùch Xuaát haønh, traän dòch chaâu chaáu xaûy ra tröôùc söï kieän toái taêm. a ñuùng b sai  a / Xh 10,4-23 54.Daáu hieäu naøo ñaõ laøm cho Thaàn Tru Dieät "vöôït qua" khoâng ñaùnh phaït nhaø cuûa daân Ít-ra-en ? a maùu boâi treân khung cöûa b caùc phuï nöõ laáy khaên truøm ñaàu laïi c nhöõng nhaø coù ñoát nhang  a / Xh 12,22 55.Ñöùc Chuùa saùt haïi moïi con ñaàu loøng trong ñaát Ai-caäp … ……… a luùc bình minh b luùc hoaøng hoân c luùc nöûa ñeâm d ngay giöõa tröa  c / Xh 12,29 56.Khi Moâ-seâ giô tay treân bieån, nöôùc Bieån Ñoû trôû neân khoâ caïn do moät côn gioù ñoâng thoåi maïnh suoát ñeâm. a ñuùng b sai 6

 a / Xh 14,21 57.Thieân Chuùa reõ bieån cho oâng Moâ-seâ vaø daân Ít-ra-en qua baèng caùch laøm ra moät con caù thaät lôùn ñeå noù uoáng heát nöôùc bieån. a ñuùng b sai  b / Xh 14,21 58.Khi ôû trong sa maïc, vaøo ngaøy ………… haøng tuaàn, daân Ít-raen nhaët man-na nhieàu gaáp ñoâi so vôùi nhöõng ngaøy khaùc. a thöù baûy b thöù ba c thöù saùu d thöù nhaát  c / Xh 16,5 59.Ai ñaõ ñôõ tay oâng Moâ-seâ khi oâng Gioâ-sueâ giao chieán taïi Rô-phi-ñim ? a oâng A-ha-ron vaø oâng Khua b oâng A-ha-ron vaø oâng EÂleâ-a-da c oâng Gieâ-roâ vaø oâng A-haron d baø Mi-ri-am vaø oâng Gieâroâ  a / Xh 17,12 60.Sau khi oâng Moâ-seâ duøng gaäy ñaäp vaøo taûng ñaù ñeå laáy nöôùc cho daân uoáng, oâng ñaõ ñaët teân nôi ñoù laø Ma-xa vaø Mô-ri-va, nghóa laø ………… a hoàng aân b thöû thaùch c laï luøng  b / Xh 17,6 61.OÂng Gít-roâ laø tö teá Ma-ñi-an vaø laø ………… oâng Moâ-seâ. a nhaïc phuï b anh hoï c oâng noäi d khoâng coù quan heä gì  a / Xh 18,1

62.Töø khi rôøi Ai-caäp, phaûi maát bao laâu con caùi Ít-ra-en môùi tôùi sa maïc Xi-nai ? a ba thaùng b moät naêm c saùu thaùng d ba naêm  a / Xh 19,1 63.OÂng Moâ-seâ ñaõ nhaän nôi Thieân Chuùa caùi gì ôû treân nuùi Xi-nai ? a hoøm bia giao öôùc b möôøi ñieàu raên c nhöõng cuoän saùch ôû Bieån Cheát  b / Xh 20,1-17 64.Ñieàu raên thöù ba laø gì ? a "Ngöôi khoâng ñöôïc laøm chöùng gian haïi ngöôøi" b "Ngöôi haõy nhôù ngaøy Sabaùt, maø coi ñoù laø ngaøy thaùnh" c "Ngöôi khoâng ñöôïc gieát ngöôøi" d "Haõy thôø kính cha meï"  b / Xh 20,8 65.Ñieàu raên "ngöôi khoâng ñöôïc ngoaïi tình" ñöôïc ñaët tröôùc ñieàu raên "ngöôi khoâng ñöôïc gieát ngöôøi". a ñuùng b sai  b / Xh 20,13-14 66.Ñieàu raên "ngöôi khoâng ñöôïc ngoaïi tình" ñöôïc ñaët tröôùc ñieàu raên "ngöôi khoâng ñöôïc troäm caép". a ñuùng b sai  a / Xh 20,14-15 67.Theo saùch Xuaát haønh, "AÊn troäm phaûi boài thöôøng ; neáu khoâng coù gì boài thöôøng thì noù ñöôïc tha." a ñuùng b sai  b / Xh 22,2

68.Theo saùch Xuaát haønh, "Ngöôi khoâng ñöôïc huøa theo ……… ñeå laøm ñieàu traùi ; trong moät vuï kieän, ngöôi khoâng ñöôïc ngaû theo ……… maø laøm chöùng, khieán coâng lyù bò sai leäch." a keû maïnh b soá ñoâng c keû quyeàn theá d keû phaïm toäi  b / Xh 23,2 69.Vaät lieäu naøo ñaõ ñöôïc duøng ñeå laøm Hoøm Bia Giao Öôùc ? a goã keo b goã tuøng c goã thích  a / Xh 25,10 70.Taïi sao daân Ít-ra-en ñuùc moät con beâ baèng vaøng ñeå thôø ? a bôûi vì oâng A-ha-ron noåi loaïn b bôûi vì oâng Moâ-seâ quaù chaäm treã c bôûi vì chaùn naûn d taát caû ñeàu sai  b / Xh 32,1 71.Ai ñaõ ñöùng ra naøi xin thay cho daân chuùng sau vuï thôø con beâ baèng vaøng ? a caùc thaày Leâ-vi b oâng A-ha-ron c oâng Gioâ-sueâ d oâng Moâ-seâ  d / Xh 32,11 72.OÂng Moâ-seâ ñaõ noùi : "Ai thôø Ñöùc Chuùa thì theo toâi !" a ñuùng b sai  a / Xh 32,26 73.Thieân Chuùa ñaõ cho oâng Moâseâ möôøi ñieàu raên hai laàn. a ñuùng b sai  a / Xh 34,1 74.Thôøi Moâ-seâ, ngöôøi laøm vieäc ngaøy Sa-baùt bò phaït hình phaït naøo ? 7

a b c d 

bò boû tuø moät naêm phaûi aên chay moät thaùng phaûi cheát bò truïc xuaát c / Xh 35,1-3

75.ÔÛ Ai-caäp, oâng Giu-se bò ngöôïc ñaõi nhö moät teân noâ leä. a ñuùng b sai  b / Xh 39,2 76.Trong Thaùnh Kinh, saùch Leâ-vi ñöôïc ñaët tröôùc saùch Xuaát haønh. a ñuùng b sai  b/ 77.Theo saùch Leâ-vi, ngoaøi con heo ra, caùc con vaät naøo cuõng bò coi laø oâ ueá ? a laïc ñaø b ngaân thöû c thoû röøng d taát caû nhöõng con treân  d / Lv 11,4-6 78."Con heo, vì noù coù chaân cheû laøm hai moùng, nhöng khoâng nhai laïi : caùc ngöôi phaûi coi noù laø loaøi oâ ueá." Ñöùc Chuùa phaùn vôùi ………… a oâng Moâ-seâ vaø oâng A-haron b oâng Gioâ-sueâ c oâng Noâ-eâ  a / Lv 11,7 79.Theo saùch Leâ-vi, baát cöù ai gaây thöông tích cho ngöôøi laân caän thì ngöôøi aáy seõ bò gaây thöông tích laïi nhö vaäy. a ñuùng b sai  a / Lv 24,17,22 80.Theo saùch Daân soá, ñieàu gì xaûy ra cho nhöõng thöôøng daân khi hoï ñeán gaàn Nhaø Taïm ñöïng Hoøm Bia Giao Öôùc ?

a ngöôøi aáy seõ bò ñuoåi ra khoûi traïi trong voøng 40 ngaøy b ngöôøi aáy seõ phaûi cheát c ngöôøi aáy seõ bò oâ ueá  b / Ds 1,51 81.Theo saùch Daân soá, khi daân Ít-ra-en ñoùng traïi, hoï töï do caém leàu cuûa mình ôû baát cöù nôi naøo hoï muoán. a ñuùng b sai  b / Ds 2,2 82.Theo saùch Daân soá, ngöôøi con trai naøo cuûa oâng A-ha-ron phaûi troâng coi toaøn boä NhaøTaïm cuøng moïi vaät trong ñoù : caùc vaät thaùnh vaø caùc ñoà phuï tuøng ? a I-tha-ma b E-la-da c Na-ñaùp  b / Ds 4,16 83.OÂng Moâ-seâ caàu nguyeän : "Laïy Ñöùc Chuùa, xin ñöùng leân cho ñòch thuø Ngaøi taùn loaïn, vaø cho keû gheùt Ngaøi phaûi … ……… !" a tieâu vong b khoâng coøn hueânh hoang töï ñaéc c phaûi hoå theïn d chaïy troán thaùnh nhan  d / Ds 10,35 84.Theo saùch Daân soá, ñieàu gì seõ xaûy ra neáu chæ moät chieác keøn ñöôïc thoåi ? a toaøn daân seõ taäp hoïp laïi b caùc kyø muïc seõ taäp hoïp laïi c caùc tö teá seõ taäp hoïp laïi  b / Ds 10,4 85.Theo saùch Daân soá, khi baø Miri-am vaø oâng A-ha-ron phaûn ñoái oâng Moâ-seâ vì oâng cöôùi moät phuï nöõ ngöôøi Cuùt, baø Mi-ri-am töùc khaéc bò ……… a muø b xuaát huyeát döõ doäi 8

c cuøi  c / Ds 12,9-16 86.Theo saùch Daân soá, vaâng leänh Ñöùc Chuùa, oâng Moâ-seâ sai moãi chi toäc moät kyø muïc ñi doø thaùm ñaát Ca-na-an. a ñuùng b sai  a / Ds 13,2 87.OÂng Moâ-seâ vaø oâng A-ha-ron khoâng heà daãn con caùi Ít-raen vaøo ñaát höùa. a ñuùng b sai  a / Ds 20,12 88.Trong sa maïc, nhöõng ngöôøi than traùch oâng Moâ-seâ bò con gì caén cheát ? a choù soùi b muoãi c raén ñoäc d boï caïp  c / Ds 21,6 89.Ai ñaõ thay theá oâng Moâ-seâ laõnh ñaïo daân chuùng ? a oâng Gioâ-sueâ b oâng EÂ-leâ-a-da c oâng Ghi-leâ-aùt d oâng Ben-gia-min  a / Ds 27,12-23 90.Theo saùch Ñeä nhò luaät, ngöôøi ta khoâng ñöôïc raïch mình vaø caïo toùc phía treân traùn maø ñeå tang moät ngöôøi cheát. a ñuùng b sai  a / Ñnl 14,1 91.Theo saùch Ñeä nhò luaät, caùc loaøi soáng döôùi nöôùc bò coi laø oâ ueá laø loaøi ………… a coù vaây vaø coù vaûy b khoâng coù vaûy c khoâng coù vaây vaø khoâng coù vaûy  c / Ñnl 14,9-10

92.Theo saùch Ñeä nhò luaät, nhöõng loaøi chim naøo bò coi laø oâ ueá ? a ñaïi baøng, où bieån, dieàu möôùp, keàn keàn vaø moïi thöù dieàu haâu b ñaø ñieåu, cuù, moøng bieån, moïi thöù boà caét, cuù voï, cuù meøo vaø chim lôïn c boà noâng, où, coác, coø, dieäc, chim ñaàu rìu, dôi vaø moïi thöù quaï d taát caû nhöõng con treân  d / Ñnl 14,12-18 93.Theo saùch Ñeä nhò luaät, "Moïi coân truøng coù caùnh, anh em phaûi coi laø loaøi oâ ueá, anh em khoâng ñöôïc aên." a ñuùng b sai  a / Ñnl 14,19 94.Theo saùch Ñeä nhò luaät, "Anh em khoâng ñöôïc laáy söõa ……… meï maø naáu thòt ……… con. a boø b löøa c chieân d deâ  d / Ñnl 14,21 95.Theo saùch Ñeä nhò luaät, "Anh em khoâng ñöôïc teá Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa cuûa anh em, boø hay chieân deâ coù taät hoaëc tyø veát naøo, vì ñoù laø ñieàu gheâ tôûm ñoái vôùi Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa cuûa anh em." a ñuùng b sai  a / Ñnl 17,1 96.Theo saùch Ñeä nhò luaät, "Töø giöõa anh em, trong soá caùc anh em cuûa anh em, Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa cuûa anh em, seõ cho xuaát hieän moät ngoân söù nhö toâi ñeå giuùp anh em, anh em ………… vò aáy." a haõy troâng chôø b caàu nguyeän cho 9

c haõy nghe  c / Ñnl 18,15 97.Theo saùch Ñeä nhò luaät, "Khi anh em thaáy boø hay chieân deâ cuûa ngöôøi anh em mình ñi laïc, thì ñöøng boû maëc laøm ngô, nhöng …………" a ñöôïc pheùp mang veà laøm cuûa mình b phaûi daãn chuùng veà cho ngöôøi anh em c phaûi baùo cho vò tö teá  b / Ñnl 22,1 98.Theo saùch Ñeä nhò luaät, neáu baïn khoâng boû traùi nho naøo vaøo ñoà ñöïng cuûa mình thì baïn ñöôïc pheùp aên nho cuûa nhaø haøng xoùm. Cuõng vaäy, luaät cho pheùp beû gieù luùa cuûa ngöôøi khaùc neáu baïn laøm vieäc ñoù baèng tay. a ñuùng b sai  a / Ñnl 23,24-25 99.OÂng Moâ-seâ qua ñôøi treân nuùi Nô-voâ, trong ñaát Moâ-aùp. OÂng khoâng heà söûa soaïn ñeå cheát vì Thieân Chuùa khoâng baùo tröôùc cho oâng. a ñuùng b sai  b / Ñnl 32,48-52 100.Thieân Chuùa ñaõ choân oâng Moâ-seâ ôû thung luõng mieàn Moâ-aùp. a ñuùng b sai  a / Ñnl 34,5-6 101.Truyeàn vaên naøo khoâng ñöôïc duøng trong Nguõ kinh ? a Gia-vít b Tö teá c EÂ-loâ-hít d Khaûi huyeàn  d/ 102.Treân soâng Gio-ñan, Thieân Chuùa ñaõ laøm moät pheùp laï

töông töï pheùp laï reõ nöôùc ôû Bieån Ñoû. a ñuùng b sai  a / Gs 1,15-17 103.Caùc tö teá ñaõ mang theo caùi gì khi daân Ít-ra-en laâm chieán ? a côø b dao kieám c hoøm bia giao öôùc  c / Gs 3,3-5 104.OÂng Gioâ-sueâ ñaõ xin cho maët trôøi ñöùng yeân treân baàu trôøi ñeå deã daøng tieâu dieät quaân ñòch. a ñuùng b sai  a / Gs 6,8 105.Tieáng keøn vaø tieáng tuø vaø baèng söøng cöøu ñaõ noåi leân ngay tröôùc khi thaønh Gieâ-rikhoâ suïp ñoå. a ñuùng b sai  b / Gs 6,20 106.Daân Ga-ba-oân ñaõ ñöôïc thoaùt nhôø aên vaän quaàn aùo cuõ, mang giaøy raùch vaø duøng thöù baùnh mì khoâ moác. a ñuùng b sai  a / Gs 9,5.12 107.Vaøo thôøi cuûa phaàn thöù nhaát saùch ngoân söù I-sai-a, theá löïc naøo troåi vöôït ? a Ba-by-lon b AÙt-sua c Ai-caäp d khoâng coù caâu naøo caû  b / Gs 10,5-11 108.Khi oâng Gioâ-sueâ ñaùnh giaëc ôû Ca-na-an, maët trôøi ñaõ ñöùng nguyeân treân baàu trôøi suoát boán möôi ngaøy ñeâm. a ñuùng b sai  b / Gs 10,13

10

109.Theo leänh cuûa Gioâ-sueâ, binh lính Ít-ra-en khoâng bao giôø laáy chieán lôïi phaåm cuûa nhöõng thaønh maø hoï chieám ñöôïc. a ñuùng b sai  b / Gs 11,12-14 110.Ai laø thuû laõnh ñaàu tieân cuûa Ít-ra-en ? a Moâ-seâ b Ghít-on c OÙt-ni-eân d Gioâ-sueâ  c / Tl 3,9-10 111.OÂng Sam-son laø ngöôøi raát cöôøng traùng. a ñuùng b sai  a / Tl 14 - 16 112.Ña-li-la ñaõ caét toùc oâng Sam-son. a ñuùng b sai  b / Tl 16,19 113.Baø Ruùt ñaõ tin vaøo Thieân Chuùa cuûa Ít-ra-en. a ñuùng b sai  a / R 1,16 114.Theo saùch Sa-mu-en, baø Anna caàu xin Thieân Chuùa ban cho ñieàu gì ? a ñöôïc soáng laâu b ñöôïc moät ñöùa con trai c ñöôïc bình an  b / 1 Sm 1,9-11 115."Baø haõy ñi veà bình an. Xin Thieân Chuùa cuûa Ít-ra-en ban cho baø ñieàu baø ñaõ xin Ngöôøi !". Thaày tö teá EÂ-li noùi vôùi baø ………… a EÂ-li-sa-beùt b An-na c Ra-khen  b / 1 Sm 1,15-17 116.Baø An-na noùi : "Chaúng coù Ñaáng thaùnh naøo nhö Ñöùc 11

Chuùa, chaúng moät ai khaùc ngoaïi tröø Ngaøi, chaúng coù Nuùi Ñaù naøo …………" a cao baèng nuùi Xi-on b saùnh ñöôïc vôùi nuùi Caùcmen c nhö Thieân Chuùa chuùng ta  c / 1 Sm 2,2 117.Khi daân Beát Se-meùt nhìn vaøo Hoøm Bia Thieân Chuùa, 70 ngöôøi ñaõ bò ñaùnh phaït phaûi cheát ? a ñuùng b sai  a / 1 Sm 6,19 118."Baây giôø, ñaây laø vua daãn ñaàu anh em. Phaàn toâi, toâi ñaõ giaø nua toùc baïc,…" Ai noùi caâu naøy ? a Ngoân söù I-sai-a b Ngoân söù Sa-mu-en c Ngoân söù Ña-ni-en d Ngoân söù Kha-ba-cuùc  b / 1 Sm 12,2 119.Caäu beù Ña-vít ñi ñeán traïi gaàn nôi quaân Ít-ra-en vaø quaân Phi-li-tinh ñaùnh nhau ñeå laøm gì ? a mang thöùc aên cho ba ngöôøi anh trai laø lính vaø xem hoï ñaùnh giaëc ra sao b ñeå xem nhöõng xaùc cheát c ñeå duï nhöõng ngöôøi lính Phi-li-tinh ñaàu haøng d mang thô cuûa cha ñeán cho caùc anh trai ñang ñi lính  a / 1 Sm 17,17-20 120."Than oâi ! Anh huøng nay ngaõ guïc !" Töôùng Ña-vít noùi veà ai ? a vua Sa-un vaø con trai oâng laø Gio-na-than b AÙp-sa-loâm c oâng Sam-son  a / 2 Sm 1,17.19.25.27 121.OÂng Giu-se khoâng phaûi laø nhaân vaät duy nhaát trong Thaùnh Kinh maëc aùo daøi nhieàu maøu. Caùc con gaùi coøn

trinh cuûa vua Sa-loâ-moân cuõng maëc aùo nhö vaäy. a ñuùng b sai  a / 2 Sm 13,18 122."Phaûi chi cha cheát thay con !" Vua Ña-vít noùi vôùi vua Sa-loâmoân. a ñuùng b sai  b / 2 Sm 19,1 123.Sau khi vua Ña-vít qua ñôøi, ai ñaõ leân keá vò ? a Sa-loâ-mon b Gio-aùp c AÙp-sa-loâm  a / 1 V 2,12 124.Vua Sa-loâ-moân noùi : "Phaân ñöùa treû coøn soángra laøm hai, vaø cho moãi ngöôøi moät nöûa ! " a ñuùng b sai  a / 1 V 3,25 125.Vua Sa-loâ-moân laø moät vò vua raát khuø khôø. a ñuùng b sai  b / 1 V 3 - 11 126.Vua Sa-loâ-mon ñaõ duøng vaät lieäu gì ñeå xaây Ñeàn Thôø ? a goã töø nuùi Li-baêng b nhöõng caây coät baèng baïc c nhöõng vieân gaïch baèng vaøng  a / 1 V 5,20 127.Ai gieát vua EÂ-la vaø leân laøm vua, nhöng oângchæ cai trò ñöôïc baûy ngaøy ? a Ñô-voâ-ra b Dim-ri c A-sueâ-roâ  b / 1 V 16,9-10.15 128.Vua A-khaùp laøm vua Ít-ra-en tröôùc vua Om-ri. a ñuùng b sai  b / 1 V 16,16.29 12

129.Theo lôøi ngoân söù EÂ-li-a, taïi sao vua A-kha-di-a, con trai vua A-khaùp, khoâng theå khoûe laïi sau khi bò teù ? a vì oâng bò teù töø treân nuùi cao xuoáng b vì oâng khoâng keâu caàu Thieân Chuùa maø laïi keâu caàu thaàn Ba-an c vì oâng bò ñaäp ñaàu vaøo moät taûng ñaù  b / 2 V 1,15-16 130.OÂng EÂ-li-a ñaõ côõi moät con löøa maøu vaøng maø leân trôøi. a ñuùng b sai  b / 2 V 2,11 131.Daân naøo baét daân Ít-ra-en ñi löu ñaøy nhieàu naêm ? a daân Sa-ma-ri-a b daân Ba-by-lon c daân Roâ-ma  b / 2 V 24,10-17 132.Vua Ña-vít baûo vua Sa-loâmoân xaây moät ñeàn thôø nhö oâng ñaõ töøng mong muoán, nhöng vua Sa-loâ-moân khoâng nghe theo maø xaây ñeàn thôø kieåu khaùc. a ñuùng b sai  b / 1 Sb 22,6-7 ; 28,10-20 133.Ñeàn thôø vua Sa-loâ-moân lôùn ñeán möùc ngöôøi ta ñaõ taû laø noù lôùn hôn caû con taøu cuûa oâng Noâ-eâ. a ñuùng b sai  b / 2 Sb 3,3 ; St 6,15 134.Thaønh Ba-by-lon trôû thaønh moät phaàn cuûa ñeá quoác naøo ? a Ai-caäp b Ba-tö c Roâ-ma  b / Et 1,1-4 135.Vì oâng Ma-ñoâ-keâ khoâng cuùi laïy oâng Ha-man neân oâng

Ha-man töùc giaän, quyeát ñònh tieâu dieät ngöôøi Do-thaùi. a ñuùng b sai  a / Et 3,2.5-6 136."Thaät chaúng coù ai treân coõi ñaát naøy gioáng nhö noù : moät con ngöôøi veïn toaøn vaø ngay thaúng, kính sôï Thieân Chuùa vaø laùnh xa ñieàu aùc !" Chuùa noùi vôùi quyû Xa-tan veà ai ? a oâng Gioùp b oâng Moâ-seâ c oâng AÙp-ra-ham d oâng Loùt  a / G 1,8 137.Con trai con gaùi oâng Gioùp ñang laøm gì khi hoï bò gieát ? a chaêm soùc ñaøn gia suùc b ñi tham quan c aên tieäc vaø uoáng röôïu taïi nhaø anh caû cuûa hoï d caáy ngoaøi ruoäng  c / G 1,18 138."Ñöùc Chuùa ñaõ ban cho, Ñöùc Chuùa laïi laáy ñi : xin chuùc tuïng Ñöùc Chuùa !" Ai noùi? a oâng Toâ-bi-a b vua Ña-vít c vua Sa-loâ-moân d oâng Gioùp  d / G 1,21 139.Thöû thaùch thöù hai cuûa oâng Gioùp laø gì? a môø maét b bò ñoùi khaùt haønh haï c bò ung nhoït khaép caû ngöôøi d taát caû ñeàu sai  c / G 2,4-8 140.EÂ-li-phaùt, baïn cuûa oâng Gioùp noùi raèng noãi baát haïnh xaûy ra ………… a bôûi vì con ngöôøi sinh ra ñeå maø chòu khoå b bôûi vì Thieân Chuùa laøm cho chuùng xaûy ñeán c bôûi vì ñònh meänh mang ñeán nhö vaäy  a / G 5,6-7 13

141.Cuoái cuøng Ñöùc Chuùa ñaùp laïi lôøi caàu xin cuûa oâng Gioùp theá naøo ? a Ñöùc Chuùa giaän döõ vôùi oâng b Ñöùc Chuùa ñaõ taêng gaáp ñoâi nhöõng gì oâng coù tröôùc kia c Ñöùc Chuùa haøi loøng veà oâng  b / G 42,10 142.Moät thôøi gian ngaén sau khi phaûi chòu nhöõng thöû thaùch vaø ñau khoå, oâng Gioùp ñaõ cheát. a ñuùng b sai  b / G 42,16 143.Theo Thaùnh Vònh, haïnh phuùc cho nhöõng ai khoâng theo ñöôøng loái cuûa …………. a phöôøng aùc nhaân b keû ngheøo heøn c keû hieáu chieán  a / Tv 1,1 144.Theo lôøi Thaùnh vònh, Thieân Chuùa khoâng bao giôø boû rôi nhöõng ai kieám tìm Ngöôøi. a ñuùng b sai  a / Tv 9,11 145."Chuùa laø nguoàn saùng vaø ôn cöùu ñoä cuûa toâi, ………… ? " a ai seõ nghe tieáng toâi reo hoø b toâi coøn sôï ngöôøi naøo ? c ai seõ laøm cho toâi laïc ñöôøng ñöôïc  b / Tv 27,1 146.Theo Thaùnh vònh 27, Ñöùc Chuùa ñöôïc moâ taû theá naøo ? a vò vua tuyeät vôøi cuûa toâi b vò muïc töû toát laønh c laø nguoàn saùng vaø laø ôn cöùu ñoä cuûa toâi d laø ñaù taûng vaø laø röøng nuùi baûo veä toâi  c / Tv 27,1

147."Laïy Chuùa, con xin taùn döông Ngaøi, vì ………… khoâng ñeå quaân thuø ñaéc chí nhaïo cöôøi con" a ñaõ thöông cöùu vôùt b ñaõ khoâng boû rôi con c ñaõ tha thöù cho con  a / Tv 30,2 148.Theo Thaùnh vònh 31, "nuùi ñaù vaø ………… baûo veä con, chính laø Chuùa". a thaønh luyõ b vinh quang c khieân moäc  a / Tv 31,4 149.Ñöùc Gieâ-su thoát ra lôøi cuoái cuøng baèng moät caâu trong Thaùnh vònh 31, ñoù laø caâu naøo ? a "Trong tay Ngaøi, con xin phoù thaùc hoàn con" b "Xin tha cho hoï, vì hoï khoâng bieát vieäc hoï laøm" c "Laïy Thieân Chuùa, Thieân Chuùa cuûa con, sao Ngaøi boû rôi con ?"  a / Tv 31,6 150.Theo Thaùnh vònh 33, thaùi ñoä thích hôïp tröôùc nhan Chuùa laø gì ? a loøng kính sôï b loøng duõng caûm c run sôï d caàu xin  a / Tv 33 151.Trong Thaùnh vònh 36, ngöôøi toäi loãi soáng trong aûo töôûng neân khoâng heà coù day döùt. a ñuùng b sai  a / Tv 36,2-3 152.Theo Thaùnh vònh 37, caùi gì daønh saün cho nhöõng ngöôøi ôû trong söï bình an vôùi Thieân Chuùa ? a nieàm vui b taát caû nhöõng gì hoï caàn c con doøng chaùu gioáng d khoâng sôï gì caû 14

 c / Tv 37,37 153.Theo Thaùnh vònh 41, ñieàu baát haïnh naøo coù theå taán coâng baát thình lình ? a ngheøo naøn b ñoäng ñaát c beänh taät d haïn haùn  c / Tv 41,1-13 154.Theo Thaùnh vònh 44, daân Ítra-en ñöôïc dieãn taû nhö theá naøo ? a nhö moät daân toäc huøng maïnh b nhö ñaïo binh cuûa Thieân Chuùa c nhö baày cöøu bò saùt sinh d nhö moät ngöôøi ngoaïi tình  c / Tv 44,23 155."Loøng traøo daâng nhöõng lôøi caåm tuù, mieäng ngaâm thô möøng chuùc thaùnh quaân, löôõi toâi ví töïa …………" a ngoïc ngaø chaâu baùu b cung ñaøn reùo raét c tay ngöôøi phoùng buùt  c / Tv 45,2 156.Theo Thaùnh vònh 48, thaønh cuûa Ñöùc Ñaïi Vöông ôû ñaâu ? a nuùi Xi-on b Sa-ma-ri-a c Ni-ni-veâ d Roâ-ma  a / Tv 48,3 157.Thaùnh vònh 51, ñöôïc goïi laø lôøi caàu nguyeän cuûa loøng thoáng hoái aên naên, ñöôïc caûm höùng bôûi bieán coá naøo trong ñôøi soáng vua Ña-vít ? a lieân heä cuûa vua Ña-vít vôùi baø Baùt-seâ-va b caùi cheát cuûa AÙp-sa-loâm c vua Ña-vít laøm hoûng keá hoaïch cuûa vua Sa-un d gieát cheát Goâ-li-aùt  a / Tv 51,2 158."Caû traùi ñaát, haõy …………" a tung hoâ Thieân Chuùa

b thaàn phuïc vò vua cuûa chuùng ta c daâng lôøi taï ôn leân tröôùc nhan Chuùa  a / Tv 66,1 159.Theo Thaùnh vònh 80, ai laø muïc töû cuûa Ít-ra-en ? a Moâ-seâ b Sa-loâ-mon c Thieân Chuùa d Ña-vít  c / Tv 80,2-4 160."Keå cho muoân daân bieát …… ……, cho moïi nöôùc hay nhöõng kyø coâng cuûa Ngöôøi" a Ngöôøi thaät laø vinh hieån b Ngöôøi thaät laø coâng chính c ngaøy tuyeät vôøi cuûa Ñöùc Chuùa  a / Tv 96,3 161."Toaøn coõi ñaát naøy ñaõ xem thaáy …………" a vöông quyeàn cuûa Thieân Chuùa b ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa chuùng ta c quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa  b / Tv 98,3 162."Chö daân haõy xöng tuïng danh Ngaøi, danh vó ñaïi khaû toân khaû uùy, ………… !" a danh thaùnh thieän döôøng bao b danh raïng rôõ vinh quang c danh ñaùng kính troïng muoân ñôøi  a / Tv 99,3 163.Trong 150 Thaùnh vònh, Thaùnh vònh naøo ngaén nhaát ? a 117 b 140 c 100 d 20  a / Tv 117 164.Thaùnh vònh naøo daøi nhaát ? a 18 b 117 15

c 115 d 119  d / Tv 119 165.Thaùnh vònh 122 caàu cho thaønh naøo ñöôïc thaùi bình ? a Gieâ-ru-sa-lem b Ni-ni-veâ c Xô-ñoâm  a / Tv 122 166.Theo Thaùnh vònh 136, caùi gì toàn taïi maõi maõi ? a Tình yeâu cuûa Thieân Chuùa b trôøi ñaát c Leà Luaät  a / Tv 136 167.Trong Thaùnh Kinh, saùch Thaùnh vònh ñöôïc ñaët tröôùc saùch Chaâm Ngoân. a ñuùng b sai  a/ 168.Ai ñöôïc goïi laø taùc giaû cuûa saùch Chaâm ngoân ? a vua Ña-vít b ngoân söù Hoâ-seâ c oâng Moâ-seâ d vua Saloâ-moân  d / Cn 1,1 169.Theo saùch Chaâm ngoân, "Loøng kính sôï Thieân Chuùa laø khôûi ñaàu cuûa tri thöùc". a ñuùng b sai  a / Cn 1,7 170.Theo saùch Chaâm ngoân, caùi gì maø ngöôøi ta khoâng theå caäy döïa vaøo ? a hy voïng cho töông lai b lôøi khuyeân cuûa ngöôøi khaùc c hieåu bieát cuûa chính mình d tin töôûng vaøo nhöõng gì khoâng thaáy ñöôïc  c / Cn 3,5 171.Theo saùch Chaâm ngoân, ñieàu gì laøm cho thuû laõnh xieâu loøng ? a haêm doïa

b c d 

kieân nhaãn lyù leõ hôïp lyù quaân ñoäi b / Cn 5,15

172.Theo saùch Chaâm ngoân, coù baûy ñieàu laøm Ñöùc Chuùa gheâ tôûm, ba ñieàu ñaàu laø : maét kieâu kyø, löôõi ñieâu ngoa, tay ñoå maùu ngöôøi voâ toäi. a ñuùng b sai  a / Cn 6,16 173.Theo saùch Chaâm ngoân, "phuï nöõ ñeïp ngöôøi maø khoâng ñeïp neát khaùc chi khuyeân vaøng ñem xoû muõi heo". a ñuùng b sai  a / Cn 11,22 174.Theo saùch Chaâm Ngoân, ñieàu töï nhieân vaø toát ñeïp laø gheùt lôøi söûa daïy. a ñuùng b sai  b / Cn 12,1 175.Theo saùch Chaân ngoân, "Lôøi ngay thaät löu toàn maõi maõi, löôõi doái gian chæ coù moät thôøi." a ñuùng b sai  a / Cn 12,19 176.Theo saùch Chaâm ngoân, mieäng keû daïi coù …………, moâi ngöôøi khoân baûo veä ngöôøi khoân. a noïc ñoäc cheát ngöôøi b maàm kieâu ngaïo c löôõi nhö göôm saéc  b / Cn 14,3 177.Theo saùch Chaâm ngoân, lôøi noùi khieâu khích laøm ………… a noåi côn thònh noä b ngöôøi ta haønh ñoäng c cho doát naùt d taêng theâm uy tín  a / Cn 15,1

178.Theo saùch Chaâm ngoân, caùi gì laøm haân hoan neùt maët ? a giaøu coù b moät caây neán c noùi söï thaät d loøng möøng vui  d / Cn 15,13 179.Theo saùch Chaâm ngoân, maùi ñaàu baïc laø ………… a daáu hieäu cuûa söï suy taøn b daáu hieäu cuûa söï lo laéng c trieàu thieân vinh hieån d daáu hieäu cuûa söï thoâng minh  c / Cn 16,31 180.Theo saùch Chaâm ngoân, caùi gì laø caïm baãy cuûa ngöôøi ngu ? a moâi mieäng noù b söï ngu doát cuûa noù c lôøi höùa cuûa noù  a / Cn 18,7 181.Trong saùch Chaâm ngoân chuùng ta thaáy : "Nhieät tình maø thieáu suy xeùt naøo coù ích chi, ………… aét coù khi laàm lôõ" a haønh ñoäng kieân quyeát b haønh ñoäng ñuùng ñaén c böôùc thong thaû d böôùc voäi vaøng  d / Cn 19,2 182.Theo saùch Chaâm Ngoân, ngöôøi ta seõ coá gaéng baùo thuø. a ñuùng b sai  b / Cn 20,22 183.Theo saùch Chaâm ngoân, caùi gì laø ñieåm chung cuûa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo ? a maët ñaát b hoïc thöùc c Leà luaät d hoï ñöôïc Thieân Chuùa taïo döïng  d / Cn 22,2 184.Theo saùch Chaâm ngoân, "Ai keâu : 'Than oâi !' ? Ai keâu : 16

'Khoå quaù !' ? Ai cöù gaây goå ? Ai phaûi thôû than ? Ai chòu nhöõng veát thöông voâ lyù ? Ai coù ñoâi maét ñoû ngaàu ? Ñoù laø keû naán naù maõi ………...". a beân nhöõng ngöôøi baïn xaáu b ôû nôi chôï buùa, khoâng chòu laøm gì caû c xoøng baïc d beân ly röôïu, laø ngöôøi ñi neám ñuû thöù röôïu ngon  d / Cn 23,29-30 185.Theo saùch Chaâm ngoân, caùi gì "nhö raén caén, nhö noïc ñoäc hoå mang" ? a röôïu b hieáu chieán c giaän döõ d söï cheát  a / Cn 23,31-32 186.Theo saùch Chaâm ngoân, "Keû löøa ñaûo baïn beø, roài baûo : … ………, thì cuõng nhö ngöôøi giaû vôø ñieân phoùng löûa, baén teân gaây cheát choùc". a "Xin loãi !" b "Ñuøa ñaáy thoâi !" c "Khoâng bieát ñaâu !"  b / Cn 26,18-19 187.Theo saùch Chaâm ngoân, "Thaø ngheøo maø aên ôû veïn toaøn coøn hôn ………… maø soáng quanh co." a khoûe maïnh b ñi laïi deã daøng c giaøu  c / Cn 28,6 188.Theo saùch Chaâm ngoân, coâng lyù cuûa moãi ngöôøi ñeàu ñeán töø Leà Luaät. a ñuùng b sai  b / Cn 29,26 189.Theo saùch Chaâm ngoân, "Keû naøo giöông maét cheá gieãu cha, vaø coi thöôøng chuyeän vaâng lôøi meï, seõ bò …………" a ngöôøi ñôøi khinh deå b con caùi ñoái xöû laïi nhö vaäy 17

c quaï ôû luõng saâu moùc maét, vaø bò loaøi dieàu haâu ræa thòt d taát caû ñeàu sai  c / Cn 30,17 190.Quyeån saùch naøo trong boä Thaùnh Kinh noùi veà söï phuø vaân, nhöng thaät ra laø veà giaù trò cuûa ñôøi soáng con ngöôøi ? a Gioùp b Giaûng vieân c Huaán ca d Khoân ngoan  b/ 191.Theo saùch Giaûng vieân, khoâng coù gì toát hôn laø ……… … a ngoài phía sau vaø chæ trích b aên uoáng vaø höôûng nhöõng thaønh quaûdo coâng lao khoù nhoïc mình laøm ra c ñi khoûi queâ höông d chaáp nhaän cuoäc soáng baát coâng  b / Gv 2,24 192.Theo saùch Giaûng vieân, "moät thôøi ñeå khoùc loùc, moät thôøi ñeå vui cöôøi, moät thôøi ñeå than van, moät thôøi ñeå … ………" a muùa nhaûy b reo hoø c ca haùt  a / Gv 3,4 193.Theo saùch Giaûng vieân, "moät thôøi ñeå xeù raùch, moät thôøi ñeå vaù khaâu, moät thôøi ñeå laøm thinh, moät thôøi ñeå …………" a gaøo theùt b chöûi ruûa c leân tieáng  c / Gv 3,7 194.Theo saùch Giaûng vieân, "moät thôøi ñeå yeâu thöông, moät thôøi ñeå thuø gheùt, moät thôøi ñeå gaây chieán, moät thôøi ñeå …………" a gieát cheát

b c d 

laøm hoøa oâm hoân chöõa laønh b / Gv 3,8

195.Theo saùch Giaûng vieân, "Moïi söï ñeàu ñi veà moät nôi, moïi söï ñeàu ñeán töø buïi ñaát, moïi söï ñeàu trôû veà …………" a cuøng Thieân Chuùa b buïi ñaát c hö voâ  b / Gv 3,20 196.Theo saùch Giaûng vieân, ngöôøi ta seõ ñeán gaàn nhaø cuûa Ñöùc Chuùa vôùi ………… a thueá thaäp phaân b loøng duõng caûm c loøng vaâng phuïc d loøng khoâng lo laéng  c / Gv 4,17 197.Theo saùch Giaûng vieân, "…… …… thì hôn daàu quyù, vaø ngaøy cheát hôn ngaøy sinh." a lao ñoäng b tieáng toát danh thôm c da saïm naéng d beø baïn  b / Gv 7,1 198.Theo saùch Giaûng vieân, söï khoân ngoan hieåu bieát thì coù lôïi hôn, vì noù laøm cho ngöôøi khoân ñöôïc ………… a soáng b haïnh phuùc c coù yù töôûng hay d giaøu coù  a / Gv 7,12 199.Theo saùch Giaûng vieân, "Côm baùnh cuûa baïn, haõy thaû treân maët nöôùc, veà laâu veà daøi, …………" a baïn seõ ñöôïc hyû hoan b baïn seõ tìm laïi ñöôïc c baïn seõ ñöôïc Ñöùc Chuùa ban nhieàu gaáp baûy  b / Gv 11,1 200.Theo saùch Giaûng vieân, "Giöõa tuoåi thanh xuaân, baïn 18

haõy töôûng nhôù Ñaáng ñaõ döïng neân mình. Ñöøng chôø cho tai öông aäp tôùi, …………" a ñöøng chôø cho naêm thaùng qua ñi b luùc ñoù baïn trôû tay khoâng kòp c vaø baïn seõ khoâng traùnh khoûi  a / Gv 12,1 201.Saùch Giaûng vieân coù noùi : "Söùc maïnh laø nieàm töï haøo cuûa giôùi thanh nieân, ………… laø vinh döï cuûa haøng boâ laõo." a kinh nghieäm b maùi ñaàu baïc c oám ñau  b / Gv 20,29 202.Theo saùch Khoân ngoan, Thieân Chuùa khoâng laøm ra … ……… a beänh taät b ñoäng ñaát c caùi cheát d soùng thaàn  c / Kn 1,13 203.Theo saùch Khoân ngoan, khoâng heà coù ai trôû veà töø coõi cheát. a ñuùng b sai  a / Kn 2,1 204.Theo saùch Khoân Ngoan, vì ñaâu maø söï cheát ñoät nhaäp vaøo theá gian ? a söï ngu doát b ruûi ro c söï ghen tî cuûa quyû döõ d moät keá hoaïch chu ñaùo  c / Kn 2,24 205.Hình aûnh naøo maø saùch Khoân ngoan ñaõ duøng ñeå chöùng minh moät taâm hoàn ñöôïc tinh luyeän ? a gaët luùa treân caùnh ñoàng b ñeõo goït vieân kim cöông c ñaát seùt cuûa ngöôøi thôï goám

d vaøng trong loø löûa  d / Kn 3,6 206.Theo saùch Khoân ngoan, cheát yeåu laø daáu hieäu maéc nhieàu toäi aùc. a ñuùng b sai  b / Kn 4,7-8 207.Böôùc ñaàu ñeå ñaït tôùi söï khoân ngoan laø gì ? a kieân taâm caàu nguyeän b thaät loøng ham muoán hoïc hoûi c laøm vieäc toát d chòu khoù reøn luyeän  b / Kn 6,17 208.Theo saùch Khoân ngoan, ñieàu gì laøm cho ngöôøi ta chieám ñöôïc söï khoân ngoan? a trôû neân baïn höõu vôùi Thieân Chuùa b vöông quyeàn c kính troïng ngöôøi khaùc d soáng laâu  a / Kn 7,14 209."Töø thôøi trai treû, toâi ñaõ yeâu quyù vaø tìm kieám ………, toâi tìm caùch cöôùi ……… laøm baïn ñôøi ; vaø veû ñeïp cuûa … …… laøm toâi say ñaém." a Naøng b ñoaù hoa ñeïp c Ñöùc Khoân Ngoan  c / Kn 8,2 210.Theo saùch Khoân ngoan, "YÙ ñònh laøm ra caùc töôïng thaàn laø ñaàu moái cuûa toäi baát trung. Saùng cheá ra töôïng thaàn laø laøm cho cuoäc ñôøi … ………" a taêng theâm caïm baãy b hö hoûng c taøn taï d theâm roái ren  b / Kn 14,12 211.Theo saùch Huaán ca, neáu baïn moä meán khoân ngoan, baïn seõ laøm gì ? 19

a baûo veä moâi sinh b soáng toát c soáng haøi hoøa vôùi moïi ngöôøi d tuaân giöõ caùc giôùi raên  d / Hc 1,26 212.Saùch Huaán ca quaû quyeát maïnh meõ raèng keû laøm con phaûi luoân luoân ………… a nghæ ngôi thoaûi maùi b phuïc vuï caùc baäc sinh thaønh c aên nhöõng thöùc aên boå döôõng  b / Hc 3,7 213.Theo saùch Huaán ca, chuùng ta khoâng coù boån phaän phaûi giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo khoù vaø tuùng thieáu. a ñuùng b sai  b / Hc 4,3-5 214.Theo saùch Huaán ca, caùi gì laøm taêng theâm tình baïn ? a ñeà phoøng nhau b hieåu bieát nhau c aên noùi dòu daøng d tha thöù  c / Hc 6,5 215.Saùch Huaán ca ñaõ khuyeân chuùng ta ñoùn nhaän ñieàu gì ngay töø ñoä thanh xuaân? a thuù nhoài boâng b thaät nhieàu baïn beø c lôøi giaùo huaán d nhöõng thôøi khaéc vui veû  c / Hc 6,18 216.Theo saùch Huaán ca, khoâng ñöôïc töø choái ñieàu gì ngay caû ñoái vôùi ngöôøi ñaõ cheát ? a laøm ôn b aâm nhaïc c khoan dung d ñoà aên vaø thöùc uoáng  a / Hc 7,33 217.Theo saùch Huaán ca, ñaàu moái cuûa toäi loãi laø gì ? a tinh thaàn kheùp kín

b c d 

giaøu sang kieâu caêng tinh thaàn troáng roãng c / Hc 10,13

c nhaân caùch cuûa chuùng ta d daùng veû cuûa chuùng ta  a / Hc 17,22 224.Saùch Huaán ca noùi raèng baïn coù theå nhaän xeùt veà moät ngöôøi qua ………… a lôøi noùi b daùng veû c taøi naêng d theá giaù gia ñình  b / Hc 19,29 225.Theo saùch Huaán ca, laøm theá naøo maø ngöôøi ta coù theå gaây ñöôïc thieän caûm ? a noùi veà taøi naêng cuûa ngöôøi mình ñoái thoaïi b noùi ít c noùi thaúng d laøm vieäc chaêm chæ  b / Hc 20,13 226.Theo saùch Huaán ca, lôøi caàu khaån cuûa ai ñöôïc nhaän lôøi ngay laäp töùc ? a ngöôøi ngheøo b nhaø vua c tö teá d ngöôøi giaøu  a / Hc 21,5 227.Theo saùch Huaán ca, lôøi khoân ngoan ôû trong ………… con ngöôøi. a tö töôûng b ñaàu oùc c saùch vôû d haønh ñoäng  b / Hc 21,26 228.Theo saùch Huaán ca, ngöôøi ñaõ quen ………… thì suoát ñôøi khoâng ai söûa daïy noåi. a ñaùnh nhau b phaù phaùch c noùi nhöõng lôøi nhuïc maï d röôïu cheø  c / Hc 23,15 229.Ñöùc Chuùa laáy laøm vui thích khi ………… a vôï choàng yù hôïp taâm ñaàu b laùng gieàng thaân thieát 20

218.Theo saùch Huaán ca, "ñöøng khen moät ngöôøi ñaøn oâng vì ngöôøi aáy ñeïp vaø ñöøng gôùm gheùt ai vì …………" a hoï giaøu sang b veû beân ngoaøi c lôøi noùi d hoï thoâng minh  b / Hc 11,2 219.Saùch Huaán ca noùi raèng daáu hieäu nhaän ra caùi toát caùi xaáu laø gì ? a vieäc giuùp ñôõ b lôøi nhaän xeùt c caùch cho ñi d saéc maët thay ñoåi  d / Hc 13,25 220.Theo saùch Huaán ca, cuûa caûi khoâng caàn cho ai ? a ngöôøi ngheøo b keû tieåu nhaân c ngöôøi giaøu d ngöôøi giaø caû  b / Hc 14,3 221.Theo Saùch Huaán Ca, quy luaät muoân ñôøi laø gì ? a daääy sôùm seõ maéc phaûi beänh giun b yeâu ngöôøi thaân caän c moïi ngöôøi ñeàu phaûi cheát d maét ñeàn maét  c / Hc 14,17 222.Theo saùch Huaán ca, moãi ngöôøi seõ laõnh nhaän ñieàu maø mình ………… a mong muoán b coi laø muïc ñích c ñaõ laøm d caàn thieát  c / Hc 16,14 223.Theo saùch Huaán ca, caùi gì laø con ngöôi maét Chuùa ? a aân ñöùc cuûa chuùng ta b taøi naêng cuûa chuùng ta

c anh em hoøa thuaän d taát caû nhöõng ñieàu treân  d / Hc 25,1 230.Theo saùch Chaâm ngoân, caùi gì gioáng nhö quaû taùo vaøng treân ñóa baïc chaïm troå ? a keä saùch b lôøi noùi ra ñuùng luùc ñuùng thôøi c traùi caám d hoa tai  b / Hc 25,11 231.Theo saùch Huaán ca, caùi gì baïn coù theå ñaït tôùi neáu baïn coá gaéng theo ñuoåi noù ? a söùc maïnh b danh tieáng c söï coâng chính d giaøu sang  c / Hc 27,8 232.Saùch Huaán ca noùi raèng ñaùng nguyeàn ruûa thay ……… … gaây chia reõ giöõa bao ngöôøi ñang hoøa thuaän. a keû noùi xaáu, noùi haønh, keû noùi lôøi hai yù b keû toäi loãi c keû hieáu chieán  a / Hc 28,13 233.Theo saùch Huaán ca, caùi gì ñem laïi cho con ngöôøi theâm söùc soáng neáu bieát ñieàu ñoä ? a coâng vieäc b cuûa caûi c röôïu d lôøi ca tuïng  c / Hc 31,27 234.Theo saùch Huaán ca, caùi gì laøm cho ngöôøi ta theâm lanh lôïi thaùo vaùt ? a leà thoùi haèng ngaøy b thöïc phaåm c boân ba d röôïu  c / Hc 34,10 235.Theo saùch Huaán ca, ai laø ngöôøi hieåu bieát noâng caïn ? 21

a ngöôøi chöa töøng traûi b ngöôøi khoâng bao giôø du lòch c ngöôøi khoâng heà ñoïc saùch baùo d ngöôøi coù ít baïn beø  a / Hc 34,10 236.Theo saùch Huaán ca, ai khoâng bao giôø sôï haõi ? a ngöôøi maïnh meõ b ngöôøi coù quyeàn sôû höõu c ngöôøi kính sôï Ñöùc Chuùa d ngöôøi giaøu coù  c / Hc 34,14 237.Theo saùch Huaán ca, ai laø ngöôøi daâng leã ñeàn toäi thöïc söï ? a ngöôøi thinh laëng ruùt lui b ngöôøi xa traùnh baát coâng c ngöôøi laøm ra töôïng thaàn  b / Hc 35,3 238.Theo saùch Huaán ca, Thieân Chuùa seõ traû laïi cho söï quaûng ñaïi cuûa baïn gaáp bao nhieâu laàn ? a hai laàn b baûy laàn c boán laàn d ba laàn  b / Hc 35,10 239.Theo saùch Huaán ca, ngheà nghieäp naøo laøm taêng theâm söï khoân ngoan ? a phu khuaân vaùc b kinh sö c noâng daân d thôï chaïm troå  b / Hc 38,24 240.Thieân Chuùa noùi vôùi ngoân söù I-sai-a : "Haõy ñeán ñaây, … ………" a ta cuøng nhau tranh luaän b ta cuøng nhau döï tieäc c ta cuøng leân nuùi Chuùa  a / Is 1,18 241."Ñöùc Chuùa phaùn : vì caùc con gaùi Xi-on kieâu kyø, chuùng vöøa ñi vöøa veânh maët, lieác

maét, chuùng böôùc ñi nhuùn nhaûy, khua kieàng ñeo chaân, neân Chuùa Thöôïng seõ laøm cho con gaùi Xi-on gheû choác ñaày ñaàu, …", ñöôïc vieát trong saùch naøo ? a Na-khum b Gia-ca-ri-a c Gieâ-reâ-mi-a d I-sai-a  d / Is 3,16-17 242.I-sai-a ñaõ baùo tröôùc raèng thaønh ………… seõ thaønh moät ñoáng ñoå naùt. a Ña-maùt b Ni-ni-veâ c Ba-by-lon  a / Is 17,1 243.Laøm theá naøo Thieân Chuùa ñaët lôøi cuûa Ngöôøi vaøo mieäng ngoân söù Gieâ-reâ-mia? a ñöa tay chaïm vaøo mieäng oâng b ñöa cho oâng moät cuoän saùch ñeå aên c ñaët cuïc than chaùy ñoû vaøo mieäng oâng  a / Gr 1,9 244.Ngoân söù laø ai ? a laø ngöôøi giaûi thích caùc ngoâi sao b laø phaùt ngoân vieân cuûa Thieân Chuùa c laø ngöôøi tieân ñoaùn töông lai  b / Gr 1,9 ; Xh 4,15-16 ; 7,1 245.Söù ñieäp then choát cuûa taát caû caùc ngoân söù laø gì ? a söï phaù huûy vaø keát aùn b söï ca tuïng vaø vui möøng c söï aên naên hoái caûi d taát caû ñeàu sai  c/ 246.Moät vò ngoân söù ñích danh phaûi töø boû ………… a yù rieâng b söï ganh ñua vôùi caùc ngoân söù khaùc 22

c söï giaøu coù d taát caû nhöõng ñieàu treân  a/ 247.Nhöõng ai coù lieân quan ñaëc bieät tôùi caùc ngoân söù ? a vua chuùa b caùc tö teá vaø caùc ngoân söù khaùc c nhöõng ngöôøi ñau khoå vaø bò ruoàng boû d taát caû nhöõng caâu treân  c/ 248.Saùch ngoân söù naøo ngaén nhaát trong Thaùnh Kinh Cöïu Öôùc ? a Gioâ-en b A-moát c OÂ-va-ñi-a d Gioâ-na  c/ 249.Nhöõng lôøi cuûa moät ngoân söù chæ coù yù nghóa vaøo thôøi maø ngoân söùù ñoù soáng. a ñuùng b sai  b/ 250.Ngoân söù Gieâ-reâ-mi-a caàu xin Chuùa : "Laïy Ñöùc Chuùa, xin chöõa laønh con, ñeå con ñöôïc chöõa laønh ; xin cöùu thoaùt con, ñeå con …………" a coøn coù theå tuyeân saám cho daân b coøn môû mieäng ca tuïng Ngaøi c ñöôïc cöùu thoaùt d ñeå quaân thuø khoûi khinh thöôøng danh Chuùa  c / Gr 17,14 251.Gieâ-reâ-mi-a nhaéc laïi lôøi Thieân Chuùa höùa raèng Gieâru-sa-lem seõ bò moät nöôùc cai trò trong baûy naêm, sau ñoù nöôùc naøy seõ bò tieâu dieät. Ñoù laø nöôùc naøo ? a AÙt-sua b Ba-by-lon c Ai-caäp  b / Gr 25,9-12

252.Saùch EÂ-deâ-ki-en môû ñaàu noùi veà vò ngoân söù bò löu ñaøy trong xöù Kan-ñu, beân soâng ……….. a Nin b Tic-ri c Cô-va  c / Ed 1,1 253.Thieân Chuùa ñaõ hoûi ngoân söù EÂ-deâ-ki-en veà nhöõng boä xöông khoâ trong thung luõng : "Hôõi con ngöôøi, lieäu caùc boä xöông naøy ………… ?" a coù coøn toàn taïi maõi khoâng b coù hoài sinh ñöôïc khoâng c coù coøn nhaän ra xöông cuûa ngöôøi naøo khoâng  b / Ed 27,3 254.Thieân Chuùa baûo ngoân söù EÂ-deâ-ki-en noùi tieân tri choáng laïi nhöõng keû chaên daét Ít-raen vì hoï chæ lo cho baûn thaân maø khoâng lo cho daân. a ñuùng b sai  a / Ed 34,1-5 255.Vua Na-bu-coâ-ñoâ-noâ-xo mô thaáy hình moät caùi ñaàu baèng vaøng, hai tay baèng baïc vaø buïng baèng ñoàng. a ñuùng b sai  a / Ñn 2,28-32 256.Vua Na-bu-coâ-ñoâ-noâ-xo ñaõ neùm Saùt-raùc, Meâ-saùc vaø Aveát Nô-goâ vaøo loø ñang chaùy röøng röïc vì hoï töø choái khoâng cuùi laïy thôø phöôïng moät ngaãu töôïng, nhöng löûa ñaõ khoâng laøm haïi ñöôïc hoï. a ñuùng b sai  a / Ñn 3,14-30 257.Nhöõng ngöôøi baïn cuûa Ña-nien bò nhaø vua gieát. a ñuùng b sai  b / Ñn 3,26-27 (93-94) 23

258.Ngoân söù Ña-ni-en ñaõ thuaàn phuïc ñöôïc sö töû. a ñuùng b sai  a / Ñn 6 259.Töùc giaän vì vieäc ngoân söù Ña-ni-en caàu nguyeän vôùi Thieân Chuùa, vua Ña-ri-oâ, ngöôøi cai trò Ba-by-lon, ñaõ ra leänh neùm ngoân söù Ña-ni-en vaøo haàm sö töû. a ñuùng b sai  b / Ñn 6,12-16 260.Vì lyù do naøo ngoân söù Ña-nien bò boû vaøo haàm sö töû ? a oâng choáng ñoái nhaø vua b oâng gieát con raén lôùn maø daân Ba-by-lon suøng baùi c oâng troán veà queâ höông  b / Ñn 14,23-32 261.Ngoân söù Ña-ni-en ñang ôû trong haàm sö töû thì Thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa sai moät ngöôøi ñem thöùc aên ñeán cho oâng. Ngöôøi aáy laø ai ? a Kha-na-nia b A-da-ri-a c Kha-ba-cuùc d Mi-sa-en  c / Ñn 14,33-39 262.Sau baûy ngaøy, nhaø vua ñeán haàm sö töû ñeå khoùc Ña-ni-en, nhöng nhaø vua thaáy oâng ñang ngoài ñoù, nhaø vua lieàn ca ngôïi Thieân Chuùa cuûa Ña-nien. a ñuùng b sai  a / Ñn 14,40-41 263.Ngoân söù Hoâ-seâ ñaõ duøng hình aûnh naøo ñeå dieãn taû moái quan heä giöõa Thieân Chuùa vaø daân Ít-ra-en ? a ngöôøi baïn thaân b ngöôøi muïc töû vaø ñaøn chieân c hoân nhaân d hôïp ñoàng kinh doanh

 c/ 264.Bi kòch naøo aûnh höôûng maïnh meõ ñeán ñôøi ngoân söù cuûa ngoân söù Hoâ-seâ ? a caùi cheát cuûa con trai b beänh phong cuøi c chöùng nghieän röôïu d bò vôï phaûn boäi  d/ 265.Ngoân söù Hoâ-seâ ñaõ cöôùi ai laøm vôï ? a Ruùt b Goâ-me c Giu-ñi-tha  b / Hs 1,2-3 266.Theo saùch ngoân söù Hoâ-seâ, caùc tö teá ñaõ khoâng lo höôùng daãn daân chuùng maø coøn ñi vaøo con ñöôøng truî laïc. a ñuùng b sai  a / Hs 4,4-19 267.Ngoân söù Hoâ-seâ ñaõ nguyeàn ruûa caùc tö teá baèng caâu noùi : "Vì thieáu ………… maø daân Ta bò tieâu vong." a hy sinh b thöïc phaåm c phuùc laønh d hieåu bieát  d / Hs 4,6 268.Ngoân söù Hoâ-seâ ñaõ nhaém vaøo ai khi oâng noùi : "Chuùng coù aên, nhôø daân Ta phaïm toäi, chuùng thích thuù, khi daân Ta loãi laàm !" a haøng tö teá b daân Ca-na-an ngoaïi ñaïo c caùc nhaø chính trò  a / Hs 4,8 269.Ngoân söù Hoâ-seâ caûnh caùo : "Chuùng gieo gioù thì phaûi gaët …………" a nhieàu lôïi ích b baõo c ñöôïc muøa maøng boäi thu d hoa traùi  b / Hs 8,7 24

270.Theo saùch ngoân söù Hoâ-seâ, Ñöùc Chuùa seõ baùo oaùn cho tình yeâu bò Ít-ra-en khöôùc töø : "Göôm ñao seõ laïi hoaønh haønh trong caùc thaønh cuûa noù, …… …… vaø ngoán saïch con caùi noù, vì chuùng coù nhöõng yù ñoà xaáu xa." a seõ laøm coû b seõ thieâu huûy c seõ ñaäp naùt d seõ caøy xôùi  a / Hs 11,6 271.Ngoân söù Hoâ-seâ tuyeân boá raèng ñöùa ngoaïi tình Ít-ra-en seõ bò huûy dieät. a ñuùng b sai  b / Hs 11,8-9 272.Theo saùch ngoân söù Gioâ-en, "Ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa" nhö theá naøo ? a ngaøy thinh laëng vaø thanh thaûn b ngaøy toái taêm u aùm vaø maây muø toái ñen c ngaøy ñaày hoan hæ  b / Ge 2,1-2 273.Qua ngoân söù Gioâ-en, Thieân Chuùa ñaõ höùa raèng : "Con trai con gaùi caùc ngöôi seõ trôû thaønh ngoân söù, ngöôøi giaø ñöôïc baùo moäng, thanh nieân ………… a seõ tuyeân saám ngay giöõa hoäi ñöôøng b thaáy thò kieán c seõ cuøng vui ca  b / Ge 3,1 274.Theo saùch ngoân söù Gioâ-en, caùnh ñoàng Gieâ-hoâ-sa-phaùt coù yù nghóa gì ? a nôi xeùt xöû cuoái cuøng b nôi daønh cho nhöõng ngöôøi phong cuøi c nôi ñaøy aûi d nôi an nghæ  a / Ge 4,2

275.Ngoân söù A-moát goïi nhöõng ngöôøi ñaøn baø giaøu coù ôû Ítra-en laø gì ? a muï boø caùi xöù Ba-san b muï phuø thuûy c muï chaèn tinh d sö töû caùi  a / Am 4,1 276.Theo ngoân söù A-moát, ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa seõ xaûy ra theá naøo cho daân Ít-ra-en ? a moät ngaøy ñaày hy voïng b moät ngaøy toái taêm c moät ngaøy ñaày tuyeät voïng d moät ngaøy traøn ngaäp aùnh saùng  b / Am 5,18 277.Ngoân söù A-moát quôû traùch nhöõng nhaø caàm quyeàn laø gì ? a tuïi aên khoâng ngoài roài b beø luõ quaân pheø phôõn c ngoài maùt aên baùt vaøng  b / Am 6,7 278.Tö teá ñeàn thôø Beát EÂn ñaõ ñuoåi ngoân söù A-moát. Tö teá aáy teân laø gì ? a Men-ki-seâ-ñeâ b EÂ-deâ-ki-en c Da-ca-ri-a d A-maùt-gia  d / Am 7,12-13 279.Ngoân söù A-moát baùo tröôùc hình phaït vaøo ngaøy cuûa Chuùa : "Ngaøy aáy, ………… seõ vì khaùt maø ngaát xæu." a cuï oâng cuï baø b nam thanh nöõ tuù c caùc treû thô maêng söõa d caùc ca só  b / Am 8,13 280.Ngoân söù A-moát coù naêm thò kieán : moät laø chaâu chaáu ; hai laø haïn haùn ; ba laø daây doïi ; boán laø gioû traùi caây muøa haï vaø naêm laø ………… a caønh caây muøa ñoâng b laù caây muøa thu c Ñeàn Thôø bò suïp ñoå 25

d Gieâ-ru-sa-lem thaùi bình  c / Am 9,1-4 281.Ngoân söù OÂ-va-ñi-a ñaõ thuùc giuïc daân mình coá gaéng traû thuø choáng laïi daân laân bang naøo? a Phi-li-tinh b EÂ-ñom c Moâ-aùp d Tia  b / Ov 1,1-8 282.Theo saùch OÂ-va-ñi-a, nhaø naøo seõ coøn toàn taïi ? a nhaø Gia-coùp b nhaø Ca-na-an c nhaø EÂ-xau d nhaø EÂ-ñom  a / Ov 17-18 283.Ngoân söù Gioâ-na ñaõ khoâng vaâng lôøi Thieân Chuùa. a ñuùng b sai  a / Gn 284.Tröôùc khi bò quaêng xuoáng bieån, oâng Gioâ-na xin ñöôïc caàu nguyeän moät luùc. a ñuùng b sai  b / Gn 1,12-15 285.Daân thaønh Ni-ni-veâ coù phaûn öùng theá naøo ñoái vôùi lôøi giaûng cuûa ngoân söù Gioâna ? a hoï ñaõ tin vaø töø boû con ñöôøng toäi loãi b hoï ñaõ xua ñuoåi ngoân söù Gioâ-na c hoï ñaõ ñaùnh ñaäp ngoân söù Gioâ-na d hoï ñaõ nhaïo cöôøi ngoân söù Gioâ-na  a / Gn 3,5-10 286.Thieân Chuùa ñaõ huûy dieät thaønh Ni-ni-veâ sau khi ngoân söù Gioâ-na rao giaûng ôû ñoù. a ñuùng b sai  b / Gn 3,10

287.Sau khi khoâng thaáy thaønh Ni-ni-veâ bò phaù huûy, ngoân söù Gioâ-na ñaõ noåi giaän vôùi Ñöùc Chuùa. a ñuùng b sai  a / Gn 4,1-11 288.Ngoaøi thaønh Gieâ-ru-sa-lem ra, thaønh naøo maø ngoân söù Mi-kha keát aùn söï toäi loãi cuûa noù ? a Ba-by-lon b Sa-ma-ri-a c Ni-ni-veâ d Beâ-lem  b / Mk 1,5-7 289.Ai ñaõ tieân baùo raèng Xi-on seõ bò caøy xôùi nhö thöûa ruoäng ? a Gia-ca-ri-a b Hoâ-seâ c Mi-kha d EÂ-li-a  c / Mk 3,12 290.Khi vua Heâ-roâ-ñeâ hoûi caùc thöôïng teá vaø kinh sö xem Ñaáng Meâ-si-a sinh ra taïi ñaâu, hoï ñaõ traû lôøi taïi Be-lem. Hoï döïa vaøo ñaâu ? a saùch ngoân söù I-sai-a b saùch ngoân söù Xoâ-phoâ-nia c saùch ngoân söù Mi-kha d saùch ngoân söù Hoâ-seâ  c / Mk 5,1 291.Vò ñaïi ngoân söù naøo soáng cuøng thôøi vôùi ngoân söù Mikha ? a EÂ-li-a b EÂ-deâ-ki-en c Gieâ-reâ-mi-a d I-sai-a  d/ 292.Ngoân söù Na-khum ñaõ tuyeân saám thaønh naøo seõ bò taøn phaù ? a Gieâ-ru-sa-lem b Moâ-aùp c Sa-ma-ri-a 26

d Ni-ni-veâ  d / Nk 1,1 293.Theo saùch ngoân söù Nakhum, "Ñöùc Chuùa ghen töông vaø baùo oaùn, Ñöùc Chuùa laø Ñaáng baùo oaùn : Ngöôøi noåi côn loâi ñình, Ñöùc Chuùa baùo oaùn nhöõng keû thuø ñòch, nhöõng keû thuø cuûa Ngöôøi, … ………" a Ngöôøi ñuoåi xa khuaát maét b Ngöôøi toû loøng oaùn haän c Ngöôøi toû loøng xoùt thöông  b / Nk 1,2 294.Ngoân söù Na-khum goïi AÙtsua laø con gì ? a sö töû b choù soùi c quaï ñen d dieàu haâu  a / Nk 2,12-14 295.Ngoân söù naøo ñaõ keâu caàu Ñöùc Chuùa giaûi thích vieäc Ngöôøi cai quaûn theá giôùi ? a Khaùc-gai b Kha-ba-cuùc c Na-khum d Da-ca-ri-a  b / Kb 1,2 - 2,1 296.Theo saùch ngoân söù Xoâphoâ-ni-a, ai seõ thoaùt khoûi söï taøn phaù vaøo ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa ? a nhaø vua b soá soùt trong daân Ít-ra-en c haøng tö teá d cö daân ôû Gieâ-ru-sa-lem  b / Xp 3,12-13 297."Kìa ñöùc vua cuûa ngöôi ñang ñeán vôùi ngöôi : Ngöôøi laø Ñaáng chính tröïc, Ñaáng toaøn thaéng, khieâm toán ngoài treân löng löøa, moät con löøa con vaãn coøn theo meï." Caâu naøy ôû trong saùch naøo ? a Xoâ-phoâ-ni-a b Mi-kha c I-sai-a d Da-ca-ri-a

 d / Dcr 9,9 298.Ngoân söù naøo tieân baùo Ñaáng Meâ-si-a "khieâm toán ngoài treân löng löøa, moät con löøa con vaãn coøn theo meï" ? a EÂ-deâ-ki-en b Da-ca-ri-a c Mi-kha d I-sai-a  b / Dcr 9,9 299.Theo saùch ngoân söù Ma-lakhi, ai seõ trôû laïi tröôùc ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa ? a ngoân söù EÂ-li-sa b oâng Moâ-seâ c ngoân söù EÂ-li-a d vua Ña-vít  c / Ml 3,23 300.Tin Möøng naøo thöôøng ñöôïc coi laø vaên phaåm Ki-toâ giaùo ñöôïc vieát sôùm nhaát ? a Lu-ca b Maùc-coâ c Maùt-theâu d Gio-an  c/ 301.Tin Möøng naøo baét ñaàu baèng gia phaû cuûa Ñöùc Gieâsu ? a Gio-an b Maùc-coâ c Lu-ca d Maùt-theâu  d / Mt 1,1-17 302.Theo Tin Möøng Lu-ca, coù ba nhaø thoâng thaùi phöông Ñoâng ñeán thaêm Ñöùc Gieâ-su. a ñuùng b sai  b / Mt 2,1-12 303.Taïi sao thaùnh Giu-se phaûi mang Ñöùc Ma-ri-a vaø treû Gieâsu troán qua Ai-caäp ? a vì ñöôïc thieân thaàn baùo laø vua Heâ-roâ-ñeâ ñang tìm gieát haøi nhi b vì queâ quaùn cuûa thaùnh Giu-se ôû beân Ai-caäp 27

c vì muoán cho treû Gieâ-su mai sau ñöôïc laøm teå töôùng nhö oâng Giu-se ngaøy xöa  a / Mt 2,13 304.Thaùnh Pheâ-roâ noùi : "Anh em haõy saùm hoái, vì Nöôùc Trôøi ñaõ gaàn ñeán." a ñuùng b sai  b / Mt 3,1-2 305.OÂng Gio-an Taåy Giaû ñaõ laøm pheùp röûa cho daân chuùng ôû soâng Gio-ñan. a ñuùng b sai  a / Mt 3,1.6 306.Thieân Chuùa coù bao giôø noùi raèng Ñöùc Gieâ-su laø Con Yeâu Daáu cuûa Ngöôøi khoâng ? a coù b khoâng c d  a / Mt 3,17 ; Mc 9,7 ; Lc 9,35 307.Vaøi ngöôøi trong caùc toâng ñoà laø ………… a noâng daân b ngö phuû c thöông gia d  b / Mt 4,18 308.Ñöùc Gieâ-su noùi raèng ngöôøi ñaøn oâng chæ nhìn phuï nöõ maø coù yù ham muoán laø ñaõ ngoaïi tình trong tö töôûng roài. a ñuùng b sai  a / Mt 5,28 309.Ñöùc Gieâ-su daïy caùc moân ñeä phaûi boá thí caùch kín ñaùo. a ñuùng b sai  a / Mt 6,1-4 310.Ñöùc Gieâ-su daïy raèng phaûi caàu nguyeän nôi ñaùm ñoâng ñeå moïi ngöôøi nhìn thaáy vaø nhaän ra anh em laø ngöôøi ñaïo ñöùc.

a ñuùng b sai  b / Mt 6,6 311.Ñöùc Gieâ-su daïy caùc moân ñeä aên chay phaûi laøm ra veû thieåu naõo ñeå cho ngöôøi ta nhaän thaáy. a ñuùng b sai  b / Mt 6,16-18 312.Tin Möøng Maùt-theâu coù cheùp kinh Laïy Cha. a ñuùng b sai  a / Mt 6,7-13 313.Kinh Laïy Cha ñöôïc ghi laïi trong Tin Möøng Maùt-theâu vaø Tin Möøng Lu-ca. a ñuùng b sai  a / Mt 6,9-13 ; Lc 11,2-4 314."Vaäy taát caû nhöõng gì anh em muoán ngöôøi ta laøm cho mình, thì chính anh em cuõng haõy ………... " a baét chöôùc ngöôøi ta b tha thöù cho ngöôøi ta tröôùc c laøm cho ngöôøi ta d  c / Mt 7,12 315.Theo Ñöùc Gieâ-su, caây toát thì sinh quaû toát, caây xaáu thì sinh quaû xaáu. a ñuùng b sai  a / Mt 7,17 316."Vaäy, cöù xem hoï sinh hoa quaû naøo thì bieát hoï laø ai." Ai noùi ? a thaùnh Pheâ-roâ b thaùnh Phao-loâ c thaùnh Gio-an Taåy Giaû d Ñöùc Gieâ-su  d / Mt 7,20 317.Ñöùc Gieâ-su chöõa khoûi moïi caên beänh tröø ra beänh cuøi. a ñuùng b sai 28

 b / Mt 8,3 318.Vieân ñaïi ñoäi tröôûng noùi gì vôùi Chuùa Gieâ-su sau khi Chuùa ñoàng yù tôùi chöõa beänh cho ngöôøi ñaày tôù cuûa oâng ? a "Thöa Ngaøi, toâi chaúng ñaùng Ngaøi vaøo nhaø toâi… …" b "Caùm ôn Ngaøi" c "Thöa Ngaøi, Ngaøi coù nhöõng lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi" d  a / Mt 8,8 319.Meï vôï cuûa ai ñaõ ñöôïc Ñöùc Gieâ-su chöõa cho khoûi beänh ? a Gio-xeùp b Gio-an c Pheâ-roâ d Ni-coâ-ñeâ-moâ  c / Mt 8,14-18 320.Khi coù moät moân ñeä xin veà choân caát cha roài môùi ñeán theo Ngöôøi, Ñöùc Gieâ-su baûo : "Anh haõy ñi theo toâi, cöù ñeå ……… choân ……… cuûa hoï." a keû cheát b ngöôøi thaân c phaøm nhaân d  a / Mt 8,22 321.Ñöùc Gieâ-su ñaõ laøm ñieàu gì khaùc cho ngöôøi baïi lieät ngoaøi vieäc chöõa khoûi beänh ? a tha toäi cho anh ta b bieán anh ta thaønh moân ñeä c cho anh ta moät ít tieàn d taát caû ñeàu sai  a / Mt 9,1-8 322.Khi hoûi Ñöùc Gieâ-su, caùc moân ñeä cuûa Gio-an Taåy Giaû ñaõ quan taâm ñeán vaán ñeà gì ? a Ñaáng Meâ-si-a thaät b ngaøy taän theá c vieäc noäp thueá d vieäc aên chay  d / Mt 9,14

323."Luùa chín ñaày ñoàng, maø thôï gaët laïi …………" a ñau yeáu b ít c nhieàu d quaù chaäm chaïp  b / Mt 9,37 324.Khi Ñöùc Gieâ-su giaûng daïy caùc duï ngoân ôû bôø bieån, Ngöôøi ngoài ôû ñaâu ? a treân thuyeàn b treân moät taûng ñaù cao c treân moät caønh caây d  a / Mt 13,2 ; Mc 14,1 325.Ñöùc Gieâ-su ñaõ töøng ñi boä treân maët nöôùc ñeå qua soâng Gio-ñan. a ñuùng b sai  b / Mt 14,22-33 ; Mc 6,45-52 ; Ga 6,16-21 326.Vaøo luùc Ñöùc Gieâ-su bieán hình, vò ñaïi ngoân söù naøo hieän ra vôùi Ngöôøi ? a Gieâ-reâ-mi-a b EÂ-li-a c I-sai-a d  b / Mt 17,3 327."Cöù ñeå treû em ñeán vôùi Thaày, ñöøng ngaên caám chuùng, vì Nöôùc Trôøi …………" a laø nöôùc cuûa treû em b cöûa raát heïp, chæ treû em môùi chui loït c laø cuûa nhöõng ai gioáng nhö chuùng d ñang caàn coù nhieàu treû em  c / Mt 19,14 328.Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi thaùnh Pheâ-roâ : "Phaøm ai boû nhaø cöûa, anh em, chò em, cha meï, con caùi hay ruoäng ñaát, vì danh Thaày, thì seõ ñöôïc gaáp boäi vaø coøn ñöôïc söï soáng vónh cöûu laøm gia nghieäp." a ñuùng b sai 29

 a / Mt 19,29 329.Ñöùc Gieâ-su khoâng bao giôø giaän döõ. a ñuùng b sai  b / Mt 21,12 330.Ñöùc Gieâ-su ñoùi vaø ñeán tìm traùi ôû moät caây beân veä ñöôøng nhöng noù khoâng coù traùi, Ñöùc Gieâ-su nguyeàn ruûa noù vaø noù heùo khoâ. Ñoù laø caây gì ? a caây nho b caây löïu c caây caûi d caây vaû  d / Mt 21,18-19 331.Khi ngöôøi ta hoûi Ñöùc Gieâ-su ñieàu raên naøo quan troïng nhaát, Ngöôøi ñaõ traû lôøi : "Ngöôi phaûi yeâu ngöôøi thaân caän nhö chính mình". a ñuùng b sai  b / Mt 22,36-39 ; Mc 12,28 332.Theo lôøi Ñöùc Gieâ-su trích daãn, ñieàu raên yeâu meán tha nhaân ñöôïc ñaët tröôùc ñieàu raên yeâu meán Thieân Chuùa. a ñuùng b sai  b / Mt 22,37-39 ; Mc 12,29-31 333.Trong duï ngoân möôøi ngöôøi trinh nöõ, taïi sao coù naêm coâ bò cho laø khôø daïi ? a mang ñeøn maø khoâng mang daàu theo b mang ñeøn nhöng ñeøn khoâng coù tim c ñeøn quaù nhoû khoâng ñuû saùng d  a / Mt 25,1-3 334.Giu-ña ñaõ duøng daáu hieäu naøo ñeå chæ Ñöùc Gieâ-su cho nhöõng ngöôøi ñeán baét Ngöôøi ? a baét tay

b nhaùy maét c hoân d  c / Mt 26,4-49 335.Theo Ñöùc Gieâ-su, taïi sao vieäc baø Ma-ri-a thaønh Beâ-tani-a laáy daàu ñaét tieàn xöùc cho Ngöôøi laïi laø moät vieäc laøm toát hôn laø baùn noù, laáy tieàn cho keû ngheøo khoù ? a vì Ñöùc Gieâ-su yeâu thöông baø ta hôn oâng Giu-ña b vì Ñöùc Gieâ-su chæ coøn ôû theá gian moät thôøi gian ngaén c vì Ñöùc Gieâ-su thích xöùc daàu thôm d  b / Mt 26,6-11 ; Mc 14,3-7 ; Ga 12,1-8 336."Toâi noäp oâng aáy cho quyù vò, thì quyù vò muoán cho toâi bao nhieâu." Giu-ña Ít-ca-ri-oát noùi vôùi ai ? a caùc luaät só b nhoùm Bieät phaùi c caùc thöôïng teá d nhoùm Pha-ri-seâ  c / Mt 26,14-15 337.Ñöùc Gieâ-su laâm côn haáp hoái ôû khu vöôøn naøo ? a Gio-seâ-man b ôû nuùi Xi-nai c EÂ-ñen d Gheát-seâ-ma-ni  d / Mt 26,36 338.Vò thöôïng teá naøo ñaõ keát aùn Ñöùc Gieâ-su noùi phaïm thöôïng ? a Phi-la-toâ b Cai-pha c Heâ-roâ-ñeâ d An-na  b / Mt 26,57-65 339.Theo Tin Möøng Maùt-theâu, Giu-ña Ít-ca-ri-oát khoâng chòu traû laïi tieàn hoái loä haén ñaõ nhaän ñeå noäp Ñöùc Gieâ-su. Haén coøn noùi : "Boä chính 30

Thieân Chuùa ñaõ ra leänh nhö vaäy sao ?" a ñuùng b sai  b / Mt 27,3 340.Quaân lính ñaõ laøm gì ñeå cheá nhaïo Ñöùc Gieâ-su laø vua daân Do-thaùi ? a ñöa giaám cho Ngöôøi uoáng b ñoå daàu leân ñaàu Ngöôøi c laøm cho Ngöôøi moät vöông mieän baèng gai d taát caû nhöõng ñieàu treân  c / Mt 27,29 341."Ngay luùc ñoù, böùc maøn tröôùng trong Ñeàn Thôø xeù laøm hai töø treân xuoáng döôùi. Ñaát rung ñaù vôõ". Taïi sao ? a vì Ñöùc Gieâ-su cheát b vì Giu-ña Ít-ca-ri-oát töùc quaù neân ñaäp phaù Ñeàn Thôø c vì coù moät nuùi phun löûa hoaït ñoäng d  a / Mt 27,50-51 342.Taïi sao caùc thöôïng teá vaø nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu laïi yeâu caàu oâng Phi-la-toâ cho canh gaùc moä Ñöùc Gieâ-su ? a vì hoï sôï caùc moân ñeä Ñöùc Gieâ-su laáy caép xaùc roài phao tin Ngöôøi soáng laïi b vì hoï sôï daân chuùng noåi loaïn c vì moät soá phuï nöõ cöù ñoøi vaøo trong moä Ñöùc Gieâ-su d vì caùc toâng ñoà ñoøi mang ñi mai taùng choã khaùc  a / Mt 27,62-64 343."OÂng aáy bò quyû vöông Beâen-deâ-bun aùm vaø oâng döïa vaøo theá quyû vöông maø tröø quyû." Caùc kinh sö Gieâ-ru-salem noùi veà ai ? a Ñöùc Gieâ-su b Ñöùc Giaùo Hoaøng c thaùnh Phao-loâ d  a / Mc 3,7.22

344.Ñöùc Gieâ-su ñaày uy quyeàn ngay caû gioù vaø bieån cuõng vaâng leänh Ngöôøi. a ñuùng b sai  a / Mc 4,39 345.Sau khi ñuoåi luõ quyû ra khoûi ngöôøi ñaøn oâng ôû Gheâ-ra-sa, ngöôøi baûo anh ta phaûi giöõ im laëng. a ñuùng b sai  b / Mc 5,19 346.Khi nghe danh tieáng Ñöùc Gieâ-su, vua Heâ-roâ-ñeâ cho laø oâng Gio-an Taåy Gia ñaõ soáng laïi. a ñuùng b sai  a / Mc 6,14-16 347.Ñöùc Gieâ-su baùo tröôùc raèng Ngöôøi seõ bò gieát. a ñuùng b sai  a / Mc 8,31 348."Con Ngöôøi seõ bò noäp vaøo tay ngöôøi ñôøi, hoï seõ gieát cheát Ngöôøi, vaø ba ngaøy sau khi bò gieát cheát, Ngöôøi seõ soáng laïi." Ai noùi ? a Ñöùc Gieâ-su b thaùnh Gio-an Taåy Giaû c oâng Ni-coâ-ñeâ-moâ d thaùnh Pheâ-roâ  a / Mc 9,31 349.Theo Maùc-coâ, khi Ñöùc Gieâsu beû baùnh trong Böõa Tieäc Ly, Ngöôøi noùi nhöõng gì ? a "Haõy ñi vaø laøm nhö vaäy" b "Ñaây laø man-na töø trôøi xuoáng" c "Anh em haõy caàm laáy, ñaây laø Mình Thaày"  c / Mc 14,22 350.Thaùnh Pheâ-roâ ñaõ ôû vôùi Ñöùc Gieâ-su suoát phieân toøa xöû Ngöôøi. a ñuùng 31

b sai  b / Mc 14,54 351.Sau khi phuïc sinh, Ñöùc Gieâsu ñaõ hieän ra vôùi coâ Ma-ri-a Maùc-ña-la ñaàu tieân. a ñuùng b sai  a / Mc 16,9 ; Ga 20,1.11-18 352.Baø EÂ-li-sa-beùt noùi : "Möøng vui leân, hôõi Ñaáng ñaày aân suûng, Ñöùc Chuùa ôû cuøng baø". a ñuùng b sai  b / Lc 1,26-28 353.Ai ñaõ ñaët teân cho Ñöùc Gieâsu ? a thaùnh Giu-se vaø meï Ma-ri-a b baø EÂ-li-sa-beùt c oâng Si-meâ-on ôû Ñeàn Thôø d thieân thaàn Gaùp-ri-en  d / Lc 1,31 ; 2,21 354.Khi oâng Gio-an Taåy Giaû ra ñôøi, meï oâng noùi phaûi ñaët teân oâng laø Gio-an. a ñuùng b sai  a / Lc 1,59-60 355."Naøo chuùng ta sang Beâ-lem, ñeå xem söï vieäc ñaõ xaûy ra, nhö Chuùa ñaõ toû cho ta bieát." Ai noùi ? a maáy ngöôøi chaên chieân b thieân söù c Ñöùc Gieâ-su d thaùnh Phi-líp-pheâ  a / Lc 2,15 356.Theo Tin Möøng Lu-ca, luùc môùi sinh, Ñöùc Gieâ-su ñöôïc tieán daâng cho Thieân Chuùa ôû ñaâu ? a Ai-caäp b sa maïc c Na-da-reùt d Gieâ-ru-sa-lem  d / Lc 2,22 357.Luùc Ñöùc Gieâ-su leân möôøi hai tuoåi, Ngöôøi leân Gieâ-ru-sa-

lem ñeå möøng leã Vöôït Qua. Leã xong, Ngöôøi khoâng veà maø ôû laïi Ñeàn Thôø. Sau maáy ngaøy thaùnh Giu-se vaø Ñöùc Ma-ri-a môùi tìm thaáy ? a ba ngaøy b boán ngaøy c baûy ngaøy d hai ngaøy  a / Lc 2,46 358.OÂng Gio-an Taåy Giaû khôûi söï rao giaûng vaøo naêm thöù hai möôi trieàu hoaøng ñeá Ti-beâ-ri-oâ. a ñuùng b sai  b / Lc 3,1-3 359.Khi khôûi söï rao giaûng, Ñöùc Gieâ-su traïc bao nhieâu tuoåi ? a 21 tuoåi b 35 tuoåi c 30 tuoåi d 25 tuoåi  c / Lc 3,23 360.Ñöùc Gieâ-su noùi : "Khoâng moät ngoân söù naøo ñöôïc chaáp nhaän taïi queâ höông mình". a ñuùng b sai  a / Lc 4,24 361.Theo Lu-ca, vieäc Ñöùc Gieâ-su leân trôøi ñöôïc thöïc hieän ôû ñaâu ? a taïi Beâ-ta-ni-a b beân ngoaøi thaønh Gieâ-rusa-lem c taïi Ñeàn Thôø  a / Lc 4,50 362.Caû nhöõng ngöôøi phaïm toäi coâng khai, Ñöùc Gieâ-su cuõng tieáp ñoùn. a ñuùng b sai  a / Lc 7,37-50 363.Ngöôøi Pha-ri-seâu haøi loøng veà vieäc Ñöùc Gieâ-su tha toäi. a ñuùng 32

b sai  b / Lc 7,48-49 364.Ngöôøi Pha-ri-seâu taùn ñoàng vieäc Ñöùc Gieâ-su tha toäi. a ñuùng b sai  b / Lc 7,48-49 365.Nhöõng ai thöïc söï thuoäc veà gia ñình Ñöùc Gieâ-su ? a nhöõng ai nghe lôøi Thieân Chuùa vaø ñem ra thöïc haønh b caùc toâng ñoà c möôøi hai toâng ñoà vaø baûy möôi hai moân ñeä  a / Lc 8,21 366.Theo Tin Möøng Lu-ca, theá giôùi beân döôùi laø gì ? a luyeän nguïc b nhaø tuø c aâm phuû d moät theá giôùi khaùc vôùi thieân ñaøng  c / Lc 10,15 367.Duï ngoân naøo keå veà caâu chuyeän moät ngöôøi cöùu moät ngöôøi bò boïn cöôùp laáy heát cuûa caûi vaø ñaùnh ñaäp ? a ngöôøi Sa-ma-ri-a nhaân haäu b ngöôøi quaûn gia trung tín c ngöôøi muïc töû toát laønh  a / Lc 10,33-34 368.Ñöùc Gieâ-su noùi raèng Ma-ri-a ñaõ choïn phaàn toát nhaát bôûi vì coâ ngoài beân chaân Chuùa vaø nghe lôøi Ngöôøi daïy. a ñuùng b sai  a / Lc 11,38-42 369.Ngöôøi Pha-ri-seâu cho raèng chöõa beänh vaøo ngaøy Sa-baùt laø vi phaïm Leà Luaät. a ñuùng b sai  a / Lc 14,3-5 370.OÂng Da-keâu giaøu hay ngheøo ? a giaøu b ngheøo

 a / Lc 19,2 371.Tieán vaøo Gieâ-ru-sa-lem treân moät con löøa con, khi vöøa thaáy thaønh, Ñöùc Gieâ-su phaûn öùng theá naøo ? a Ngöôøi ñaõ khoùc vaø noùi tieân tri veà söï phaù huûy cuûa thaønh b Ngöôøi raát sôï haõi vaø keát aùn thaønh c Ngöôøi nhìn thaúng vaøo thaønh vaø ñoäng loøng thöông d Ngöôøi trôû neân giaän döõ  a / Lc 19,41-44 372.Theo Tin Möøng Lu-ca, ai gaây neân caùi cheát cuûa Ñöùc Gieâsu ? a ngöôøi Roâ-ma b nhoùm nhieät thaønh c nhoùm EÙt-seâ-ni d caùc tö teá, kinh sö vaø luaät só  d / Lc 19,47 373.Theo Tin Möøng Lu-ca, Ñöùc Gieâ-su noùi ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi ? a ñöùa treû b ngöôøi laõnh ñaïo c ngöôøi phuïc vuï d ngöôøi ñöôïc phuïc vuï  c / Lc 22,26-27 374.Theo Tin Möøng Lu-ca, Ñöùc Gieâ-su laâm côn haáp hoái trong moät khu vöôøn ñeán noãi moà hoâi Ngöôøi nhö ………… a chì b nhöõng gioït maùu c baêng ñaù d nhöõng vieân gaïch  b / Lc 22,44 375.Theo Tin Möøng Luca, hai quan chöùc naøo ñaõ trôû thaønh baïn höõu sau khi tra hoûi Ñöùc Gieâsu ? a Cai-pha vaø Giu-ña b Phi-la-toâ vaø Ti-beâ-ri-oâ c Heâ-roâ-ñeâ vaø Cai-pha 33

d Phi-la-toâ vaø Heâ-roâ-ñeâ  d / Lc 23,12 376.Theo Tin Möøng Lu-ca, caùi gì laøm cho trôøi ñaát ra toái taêm luùc Ñöùc Gieâ-su bò ñoùng ñinh ? a moät côn möa baõo b moät côn möa buïi c moät côn ñoäng ñaát d maët trôøi töï nhieân toái ñi  d / Lc 23,45 377.Theo Tin Möøng Lu-ca, ai ñaõ tuyeân boá Ñöùc Gieâ-su laø ngöôøi coâng chính ngay luùc Ngöôøi truùt hôi thôû cuoái cuøng ? a baø Ma-ri-a b Giu-ña c vieân ñaïi ñoäi tröôûng d Gioâ-xeùp thaønh A-ri-ma-theâ  c / Lc 23,47 378.Theo Tin Möøng Lu-ca, caùc phuï nöõ ñaõ thaáy gì trong moà, khi hoï vaøo nôi ñaët thi haøi Ñöùc Gieâ-su ? a thi haøi Ñöùc Gieâ-su b quaân lính ñang nguû ôû moà c hai ngöôøi ñaøn oâng y phuïc saùng choùi  c / Lc 24,3-4 379.Theo Tin Möøng Lu-ca, ai ñaõ chaïy tôùi moä Ñöùc Gieâ-su khi ñöôïc caùc phuï nöõ baùo tin raèng Ñöùc Gieâ-su khoâng coøn ôû ñoù ? a Pheâ-roâ b Toâ-ma c Gio-an d Phao-loâ  a / Lc 24,12 380.Tin Möøng Lu-ca keát thuùc cuõng nhö khôûi ñaàu taïi moät nôi. Ñoù laø nôi naøo ? a nuùi caây oâ-liu b Ga-li-leâ c Beâ-lem d Ñeàn Thôø  d / Lc 24,53

381.Tin Möøng theo thaùnh Lu-ca khoâng heà keå laïi vieäc Ñöùc Gieâ-su ñi treân maët nöôùc. a ñuùng b sai  a/ 382.Tin Möøng naøo baét ñaàu baèng vieäc noùi veà söï coù töø ñôøi ñôøi cuûa Ngoâi Lôøi Thieân Chuùa ? a Maùt-theâu b Maùc-coâ c Lu-ca d Gio-an  d / Ga 1,1 383."Thöa Thaày, chính Thaày laø Con Thieân Chuùa, chính Thaày laø Vua Ít-ra-en !" Ai noùi caâu naøy ? a thaùnh Phi-líp-pheâ b oâng Na-tha-na-en c thaùnh Pheâ-roâ d thaùnh Toâ-ma  b / Ga 1,49 384.Tin Möøng naøo mieâu taû pheùp laï bieán nöôùc thaønh röôïu ? a Maùt-theâu b Gio-an c Lu-ca d Maùc-coâ  b / Ga 2,1-11 385.Ñöùc Ma-ri-a ñaõ ñöôïc chöùng kieán pheùp laï cuûa Ñöùc Gieâsu con mình. a ñuùng b sai  a / Ga 2,1-11 386. "Moät ngöôøi ñaõ giaø roài, laøm sao coù theå sinh ra ñöôïc ? Chaúng leõ ngöôøi aáy coù theå trôû vaøo loøng meï laàn thöù hai ñeå sinh ra sao ?" Ai noùi ? a oâng Ni-coâ-ñeâ-moâ b oâng Na-tha-na-en c ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri-a d Ñöùc Gieâ-su  a / Ga 3,3-4 34

387.Trong cuoäc noùi chuyeän cuûa Ñöùc Gieâ-su vôùi oâng Ni-coâñeâ-moâ, daáu hieäu naøo maø oâng Moâ-seâ ñaõ laøm gioáng vôùi thaäp giaù cuûa Ñöùc Kitoâ ? a vieäc treo con raén baèng ñoàng leân cao trong sa maïc b vieäc ban taëng caùc bia ñaù c cuoäc vöôït qua Bieån Ñoû d taát caû ñeàu sai  a / Ga 3,14 388.Haõy cho bieát teân caùi hoà gaàn Cöûa Chieân, nôi Chuùa Gieâ-su ñaõ chöõa laønh ngöôøi bò lieât. a Beát-da-tha b Si-loâ-aùc c Gieâ-neâ-gia-reùt  a / Ga 5,2-9 389.Ñöùc Gieâ-su noùi : "Thaät, toâi baûo thaät caùc oâng : tröôùc khi coù ………… thì toâi, Toâi Haèng Höõu !" a oâng A-ñam b oâng Moâ-seâ c oâng AÙp-ra-ham d oâng Gio-an Taåy Giaû  c / Ga 8,58 390.Söï soáng laïi cuûa La-da-roâ ñöôïc noùi tôùi trong Tin Möøng naøo ? a Maùt-theâu b Lu-ca c Maùc-coâ d Gio-an  d / Ga 11,1-44 391.Ñöùc Gieâ-su khoùc thöông moät ngöôøi baïn ñaõ qua ñôøi, oâng aáy teân laø gì ? a Pheâ-roâ b La-da-roâ c Maùc-ta d Ni-coâ-ñeâ-moâ  b / Ga 11,32-36 392.Theo Tin Möøng Gio-an, daáu laï naøo laø daáu laï lôùn nhaát maø Ñöùc Gieâ-su ñaõ laøm ? a bieán nöôùc thaønh röôïu

b chöõa ngöôøi muø töø luùc môùi sinh c baùnh hoùa nhieàu d phuïc sinh La-da-roâ  d / Ga 11,45-47 393.Vì sao Ñöùc Gieâ-su röûa chaân cho caùc moân ñeä ? a vì caùc oâng uoáng quaù say, khoâng theå töï röûa chaân ñöôïc b vì ñeå laøm göông yeâu thöông phuïc vuï cho caùc toâng ñoà c vì nghi thöùc cuûa Leã Vöôït Qua buoäc phaûi laøm theá  b / Ga 13,14-15 394.Ñöùc Gieâ-su ñaõ vaùc thaäp giaù leân ñoài naøo ? a nuùi caây OÂ-liu b Goân-goâ-tha c Gheát-seâ-ma-ni  b / Ga 19,17 395.Sau khi Ñöùc Gieâ-su bò ñoùng ñinh vaø cheát treân thaäp giaù, moät teân lính ñaõ ñaâm giaùo vaøo caïnh söôøn Ngöôøi, töùc thì nöôùc vaø maùu chaûy ra. a ñuùng b sai  a / Ga 19,34 396.Taïi sao do haønh ñoäng cuûa moân ñeä Toâ-ma maø coù thaønh ngöõ "Toâ-ma ña nghi" ? a vì khi oâng nghe caùc phuï nöõ baùo tin lieàn cho ñoù laø ñieàu bòa ñaët b vì oâng coù ñuû lyù leõ ñeå baùc boû c vì oâng noùi khi naøo oâng ñuïng chaïm vaøo Ñöùc Gieâsu oâng môùi tin Ngöôøi soáng laïi  c / Ga 20,24-25 397.Tin Möøng naøo khoâng thuaät laïi vieäc Ñöùc Gieâ-su chòu pheùp röûa ? a Lu-ca b Maùc-coâ c Maùt-theâu 35

d Gio-an  d/ 398.Tin Möøng naøo khoâng thuaät laïi caùc duï ngoân cuûa Ñöùc Gieâ-su ? a Lu-ca b Maùc-coâ c Maùt-theâu d Gio-an  d/ 399.Tin Möøng cuûa Gio-an ñöôïc vieát bôûi moät taùc giaû duy nhaát. a ñuùng b sai  b/ 400.Ñöùc Gieâ-su coøn tieáp tuïc hieän ra vôùi caùc Toâng ñoà sau khi Ngöôøi soáng laïi bao nhieâu ngaøy ? a naêm möôi ngaøy b boán möôi ngaøy c saùu möôi ngaøy  b / Cv 1,3 401.Theo saùch Coâng vuï Toâng ñoà, Ñöùc Gieâ-su leân trôøi trong ………… a ñaùm maây b xe baèng löûa c phi thuyeàn  a / Cv 1,9 402.OÂng Maùt-thi-a ñaõ ñöôïc choïn thay theá oâng Giu-ña Ítca-ri-oát. a ñuùng b sai  a / Cv 1,15-26 403.Vaøo ngaøy leã Nguõ Tuaàn, sau khi Thaùnh Thaàn xuoáng treân caùc Toâng Ñoà, caùc oâng noùi ñöôïc nhieàu thöù tieáng khaùc nhau. a ñuùng b sai  a / Cv 2,4 404.Sau baøi giaûng cuûa thaùnh Pheâ-roâ vaøo ngaøy leã Nguõ

Tuaàn, coù bao nhieâu ngöôøi tin theo Ñöùc Gieâ-su ? a 500 b 5000 c 3000  c / Cv 2,22 405.Vaøo thôøi Giaùo Hoäi sô khai, taát caû caùc tín höõu hôïp nhaát vôùi nhau, vaø ñeå moïi söï laøm cuûa chung. a ñuùng b sai  a / Cv 2,44 406."Vaøng baïc thì toâi khoâng coù ; nhöng coù caùi naøy toâi cho anh ñaây : nhaân danh Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ ngöôøi Na-da-reùt, anh ñöùng daäy maø ñi !" Thaùnh Pheâ-roâ noùi vôùi ai ? a ngöôøi baïi lieät ôû hoà Beâda-tha b ngöôøi aên xin queø chaân beân ngoaøi Ñeàn Thôø c ngöôøi phong cuøi ôû Gieâ-ricoâ  b / Cv 3,1-6 407.Thaùnh Pheâ-roâ ñaõ chöõa moät ngöôøi queø töø khi loït loøng meï ôû Cöûa Ñeïp Ñeàn Thôø vaøo giôø thöù maáy ? a giôø thöù ba b giôø thöù sau c giôø thöù chín d giôø thöù möôøi moät  c / Cv 3,1-8 408.Ñieàu gì xaûy ra cho thaùnh Pheâ-roâ vaø thaùnh Gio-an vì choáng laïi leänh caám rao giaûng ? a hoï trôû neân baïn thaân cuûa thöôïng teá b hoï bò ñuoåi ñi khoûi Gieâ-rusa-lem c hoï bò baét giam d hoï bò neùm ñaù  c / Cv 4,3 409.Ai ñaõ ñem tieàn bieáu caùc Toâng Ñoà ñeå xin ñöôïc quyeàn ñaët tay ban Thaùnh Thaàn ? 36

a b c 

oâng Si-moân oâng Sao-loâ oâng Co-neâ-li-oâ a / Cv 8,18-19

410.Thaùnh Phi-líp-pheâ ñaõ laøm pheùp röûa cho moät vieân thaùi giaùm cuûa nöôùc ………… a La-maõ b Ai-caäp c Xô-va d EÂ-thi-oùp  d / Cv 8,26-39 411.OÂng Sao-loâ ñaõ thaáy thò kieán treân ñöôøng Ña-maùt vaø tin vaøo Ñöùc Gieâ-su. a ñuùng b sai  a / Cv 9,1-18 412.Thaùnh Phao-loâ ñöôïc cöùu thoaùt do caùc moân ñeä cuûa oâng ñaõ ñöa oâng ra ngoaøi töôøng thaønh baèng moät caùi thuùng. Ñoù laø thaønh naøo ? a Coâ-rin-toâ b Roâ-ma c Ña-maùt d A-reâ-oâ-pa-goâ  c / Cv 9,19-25 413.Caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâ-su mau maén tieáp ñoùn Sao-loâ vaøo nhoùm cuûa hoï. a ñuùng b sai  b / Cv 9,26 414.Taïi Loát, thaùnh Pheâ-roâ ñaõ chöõa beänh teâ baïi cho ai ? a baø Ta-bi-tha b oâng Si-mon c anh EÂ-neâ d oâng Co-neâ-li-oâ  c / Cv 9,32-35 415.ÔÛ Gia-phoâ, thaùnh Pheâ-roâ laøm cho moät ngöôøi cheát soáng laïi. a ñuùng b sai  a / Cv 9,36-41 416.

Khi töø choã oâng Co-neâ-li-oâ, caùc söù giaû ñeán tìm oâng Si-mon ñeå noùi chuyeän, hoï thaáy oâng ñang caàu nguyeän ôû ñaâu ? a saân sau vöôøn b treân maùi nhaø c trong phoøng kín  b / Cv 10,9-17 417.ÔÛ nôi naøo maø laàn ñaàu tieân caùc tín höõu ñöôïc goïi laø "ki-toâ höõu" ? a Gieâ-ru-sa-lem b An-ti-oâ-ki-a c Roâ-ma d A-theâ-na  b / Cv 11,26 418.Khi hai oâng Ba-na-ba vaø Saoloâ giaûng daïy giöõa daân ngoaïi, hai oâng ñaõ caån thaän khoâng bao giôø vaøo caùc hoäi ñöôøng Do-thaùi. a ñuùng b sai  b / Cv 13,2.5 419.Hai thaùnh Phao-loâ vaø Ba-naba ñaõ chuyeån qua giaûng daïy cho daân ngoaïi trong khi tröôùc ñoù hoï chæ giaûng daïy cho daân Do-thaùi. Taïi sao ? a vì nhöõng ngöôøi Do-thaùi khoâng tin hoï b vì nhaø vua caám khoâng cho giaûng daïy ngöôøi Do-thaùi c vì ngöôøi Do-thaùi bò baét ñi ñaøy  a / Cv 13,46 420.ÔÛ thaønh naøo maø thaùnh Phao-loâ vaø Ba-na-ba ñöôïc coi laø thaàn linh maëc loát ngöôøi phaøm? a Lyùt-ra b Ñe-beâ c Theâ-sa-loâ-ni-ca d EÂ-pheâ-xoâ  a / Cv 14,8-12 421.Thaùnh Phao-loâ vaø thaùnh Ba-na-ba ñaõ baát ñoàng quyeát lieät vaø ñaõ chia tay nhau trong moät thôøi gian. 37

a ñuùng b sai  a / Cv 15,37-41 422.Bôûi vì coù söï baát ñoàng giöõa hoï, thaùnh Phao-loâ vaø Ba-naba chia tay nhau. a ñuùng b sai  a / Cv 15,39 423.Sau khi chia tay nhau, thaùnh Ba-na-ba ñem theo oâng Maùccoâ, coøn thaùnh Phao-loâ ñem theo ………… a oâng Xi-la b oâng Gio-an c oâng A-poâ-loâ  a / Cv 15,39-40 424.Thaùnh Phao-loâ ñaõ choïn oâng Ti-moâ-theâ laøm moân ñeä ôû ñaâu ? a EÂ-pheâ-xoâ b Ga-laùt c Xy-ri d Lyùt-ra  d / Cv 16,1-3 425.Thaùnh Phao-loâ thaáy moät thò kieán coù moät ngöôøi Makeâ-ñoâ-ni-a xin oâng ñeán giuùp ñôõ vaø oâng ñaõ ñeán vôùi hoï. a ñuùng b sai  a / Cv 16,9-10 426.Vieân cai nguïc, ngöôøi ñaõ cuøm chaân hai oâng Phao-loâ vaø Xi-la, cuoái cuøng ñaõ ñöôïc röûa toäi. a ñuùng b sai  a / Cv 16,27-33 427.Sau baøi giaûng ñaàu tieân ôû ñoài A-reâ-oâ-pa-goâ, coù raát nhieàu ngöôøi Hy-laïp tin theo vaø chòu pheùp röûa nhaân danh Ñöùc Gieâ-su. a ñuùng b sai  b / Cv 17,32-34

428.Taïi sao thaùnh Phao-loâ ñeán ôû vôùi oâng baø A-qui-la vaø Pôrít-ki-la ôû Coâ-rin-toâ ? a vì hoï laøm ngheà deät leàu, ngheà maø oâng cuõng laøm b vì hoï môøi oâng vaøo nhaø mình c vì hoï muoán nghe giaûng  a / Cv 18,1-3 429.Caùc ngöôøi Do-thaùi laøm ngheà tröø quyû ñaõ laáy danh Ñöùc Gieâ-su maø tröø quyû vaø hoï ñaõ thaønh coâng. a ñuùng b sai  b / Cv 19,13-16 430.OÂng Ñi-meát-ri-oâ, thôï baïc ôû EÂ-pheâ-xoâ, lo laéng vì nhöõng baøi giaûng cuûa thaùnh Phaoloâ aûnh höôûng ñeán coâng vieäc laøm aên cuûa oâng. a ñuùng b sai  a / Cv 19,24-27 431.ÔÛ Troâ-a, thaùnh Phao-loâ ñaõ laøm cho moät ngöôøi cheát soáng laïi. a ñuùng b sai  a / Cv 20,7-12 432.Thaùnh Phao-loâ ñaõ goïi thöôïng teá Kha-na-ni-a laø caùi gì khi oâng naøy sai thuoäc haï ñaùnh vaøo mieäng thaùnh Phaoloâ ? a "ngoâi moä traéng xoùa" b "ñoà ngu xuaån" c "böùc töôøng toâ voâi" d "töû thaàn"  c / Cv 23,3 433.Vaán ñeà naøo ñöôïc neâu ra tröôùc Thöôïng Hoäi Ñoàng ôû Gieâ-ru-sa-lem laøm cho thaùnh Phao-loâ ñöôïc giaûi thoaùt ? a keû cheát soáng laïi b aên thòt khoâng thanh saïch c noäp thueá d söï caét bì cuûa daân ngoaïi  a / Cv 23,6 38

434.Ñieàu gì xaûy ra cho thaùnh Phao-loâ khi oâng ñaùp taøu ñi Roâ-ma ? a oâng bò ñaém taøu b oâng bò quaêng xuoáng bieån c oâng troán khoûi boïn lính canh  a / Cv 27,6-44 435.Ñöùc Gieâ-su bò moät con raén caén, nhöng Ngöôøi giuõ con vaät vaøo löûa maø khoâng heà haán gì. a ñuùng b sai  b / Cv 28,3-5 436.Söï töôøng thuaät cuûa saùch Coâng vuï Toâng ñoà coù troïng taâm laø cuoäc ñaáu tranh vaø moái baát ñoàng cuûa caùc ki-toâ höõu tieân khôûi. a ñuùng b sai  b/ 437.Thaùnh Phao-loâ khoâng muoán ñeán vôùi caùc tín höõu ôû Roâma. a ñuùng b sai  b / Rm 1,15 438.Nhoùm ngöôøi naøo ñöôïc nghe Tin Möøng cöùu ñoä ñaàu tieân ? a ngöôøi Sa-ma-ri-a b ngöôøi Do-thaùi c ngöôøi Hy-laïp  b / Rm 1,16 439.Thaùnh Phao-loâ noùi vôùi chuùng ta raèng coù moät soá ngöôøi seõ ñöôïc cöùu ñoä, ngay caû khi hoï khoâng nghe bieát Leà Luaät. a ñuùng b sai  a / Rm 2,14-15 440.Thaùnh Phao-loâ noùi ngöôøi ta ñöôïc neân coâng chính bôûi …… …… a Leà Luaät b loøng tin

c vieäc toát  b / Rm 3,28 441.Theo thö Roâ-ma, "Löông boång maø toäi loãi traû cho ngöôøi ta, laø …………" a ñau khoå b beänh taät c caùi cheát d giaø laõo  c / Rm 6,23 442.Theo thö Roâ-ma, "Coù Thieân Chuùa beânh ñôõ chuùng ta, …… ……" a ai coøn choáng laïi ñöôïc chuùng ta b ai coøn tranh tuïng vôùi ta ñöôïc c chuùng ta coøn sôï gì ai d chuùng ta khoâng lo laéng gì  a / Rm 8,31 443.Theo thaùnh Phao-loâ, ngöôøi ta ñöôïc choïn löïa khoâng phaûi vì mong muoán hay laø chaïy vaïy, nhöng do loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa. a ñuùng b sai  a / Rm 9,16 444.Thaùnh Phao-loâ noùi raèng chuùng ta seõ chieán thaéng söï aùc baèng ………… a söùc maïnh cuûa Leà Luaät b söï nhaãn naïi c söï thieän  c / Rm 12,21 445.Thaùnh Phao-loâ lo laéng caùc ki-toâ höõu ôû Coâ-rin-toâ ……… … a coù quaù nhieàu nhaø thôø b quaù giaøu coù c coù beø phaùi giöõa hoï  c / 1 Cr 1,11 446.Theo thaùnh Phao-loâ, Thieân Chuùa ñaõ choïn söï yeáu keùm cuûa theá gian ñeå haï nhuïc nhöõng keû huøng maïnh. a ñuùng b sai 39

 a / 1 Cr 1,27 447.Theo thaùnh Phao-loâ, "Neáu trong anh em coù ai töï cho mình laø khoân ngoan theo thoùi ñôøi thì haõy …………" a coá gaéng gìn giöõ cho vöõng beàn b trôû neân ñieân roà, ñeå ñöôïc khoân ngoan thaät c chöùng minh chuùng baèng vieäc laøm  b / 1 Cr 3,18 448.Thaùnh Phao-loâ rao giaûng ôû Coâ-rin-toâ nhö ngöôøi cha noùi vôùi con caùi. a ñuùng b sai  a / 1 Cr 4,15 449.Thaùnh Phao-loâ caám raát ngaët caùc ki-toâ höõu aên thòt cuùng. a ñuùng b sai  b / 1 Cr 8,1-12 ; 10,23-28 450.Thaùnh Phao-loâ töï haøo raèng mình coù theå rao giaûng Tin Möøng. a ñuùng b sai  b / 1 Cr 9,16 451.Thaùnh Phao-loâ tin raèng Thaùnh Thaàn cuûa Thieân Chuùa ban ôn cho töøng ngöôøi trong chuùng ta nhö laø nhöõng taëng phaåm thaàn linh. a ñuùng b sai  b / 1 Cr 12,4 452.Trong caùc thô cuûa thaùnh Phao-loâ, laù thô naøo coù "baøi ca ñöùc meán" ? a Roâ-ma b 1 Coâ-rin-toâ c 2 Coâ-rin-toâ d Ga-laùt  b / 1 Cr 13 453."Cuõng nhö khi toâi coøn laø treû con, toâi noùi naêng nhö

treû con, hieåu bieát nhö treû con, suy nghó nhö treû con ; nhöng khi toâi ñaõ thaønh ngöôøi lôùn, thì toâi boû taát caû nhöõng gì laø treû con." Ai noùi? a thaùnh Pheâ-roâ b thaùnh Phao-loâ c thaùnh Gio-an d  b / 1 Cr 13,11 454.Thaùnh Phao-loâ töï coi mình nhö ñöùa treû sinh non. a ñuùng b sai  a / 1 Cr 15,8 455.Thaùnh Phao-loâ thöôøng coi mình laø ngöôøi cao caû trong caùc toâng ñoà. a ñuùng b sai  b / 1 Cr 15,9 456.Theo thaùnh Phao-loâ, ñieàu tieân quyeát ñeå ñöôïc cöùu ñoä laø gì ? a tin vaøo Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ b giöõ möôøi ñieàu raên c giöõ ngaøy sa-baùt d chòu khoù laøm vieäc  a / Gl 2,16 457.Thaùnh Phao-loâ ñaõ ñöa ra ñieàu gì cho ngöôøi Ga-laùt ñeå chöùng thöïc hoï laø con caùi Thieân Chuùa ? a hoï ñöôïc coâng nhaän ôû hoäi ñöôøng b taát caû hoï ñaõ caét bì c Thaùnh Thaàn cuûa Con Thieân Chuùa ngöï trong loøng hoï d hoï laø con chaùu oâng AÙpra-ham  c / Gl 4,6 458.Thaùnh Phao-loâ khuyeân raèng khi söûa daïy ngöôøi anh em laàm loãi phaûi coù thaùi ñoä naøo ? a yeân laëng b roõ raøng vaø döùt khoaùt c tinh thaàn hieàn hoøa 40

 c / Gl 6,1 459.Thaùnh Phao-loâ ñaõ noùi vôùi caùc ki-toâ höõu nhaát thieát phaûi laøm ñieàu naøo cho ngöôøi khaùc ? a phaûi ôû ngoaøi ñöôøng loái cuûa hoï b taïo söï thuaän lôïi cho ngöôøi yeáu ñuoái c phaûi tha thöù vaø queân ñi loãi laàm cuûa ngöôøi khaùc d phaûi mang gaùnh naëng cho nhau  d / Gl 6,2 460.Theo thö EÂ-pheâ-xoâ, ai laø Ñaàu cuûa thaân mình Hoäi Thaùnh ? a thaùnh Phao-loâ b thaùnh Pheâ-roâ c Ñöùc Giaùo Hoaøng d Ñöùc Ki-toâ  d / Ep 1,22 461.Theo thö EÂ-pheâ-xoâ, neùt ñaëc tröng cuûa söù meänh nôi Giaùo Hoäi laø gì ? a moät toå chöùc hoaøn haûo b söï thaønh coâng c söï phoå quaùt d söï baát dieät  c / Ep 4,6 462.Thaùnh Phao-loâ khuyeân nhöõng ngöôøi noâ leä haõy coá gaéng ñoäc laäp khoûi tay nhöõng chuû nhaân cuûa hoï. a ñuùng b sai  b / Ep 6,5 463.Thaùnh Phao-loâ ñoàng yù laø ngöôøi ki-toâ höõu seõ soáng nhôø Luaät Moâ-seâ, keå caû vieäc caét bì. a ñuùng b sai  b / Pl 3,2-3 464.Ai ñaõ gaày döïng tinh thaàn hieäp thoâng cho caùc ki-toâ höõu ôû Coâ-loâ-xeâ ? a Phao-loâ

b c d 

EÂ-paùp-ra Pheâ-roâ Ti-moâ-theâ b / Cl 1,7-8

465.Thaùnh Phao-loâ chöa bao giôø gheù thaêm coäng ñoaøn naøo ? a Phi-líp-pheâ b Theâ-sa-loâ-ni-ca c Coâ-loâ-xeâ d EÂ-pheâ-xoâ  c / Cl 2,1-5 466.Ñieàu gì maø daân thaønh Theâ-xa-loâ-ni-ca quan taâm lo laéng ñöôïc thaùnh Phao-loâ ñeà caäp ñeán? a nieàm hy voïng sau caùi cheát b aên thòt heo c thueá Ñeàn thôø d aên uoáng quaù ñoä luùc cöû haønh hieán teá Taï Ôn  a / 1 Tx 3,13tt ; 2 Tx 1 - 3 467.Theo thô thöù hai Theâ-xa-loâni-ca, tröôùc ngaøy Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ quang laâm seõ coù hieän töôïng choái ñaïo, xuaát hieän ngöôøi gian aùc, ñöùa hö hoûng, vaø teân ñoái thuû toân mình leân treân taát caû nhöõng gì ñöôïc goïi laø thaàn. a ñuùng b sai  a / 2 Tx 2,3-4 468.Vaán ñeà chính cuûa laù thô "muïc töû" (1 Tm) laø gì ? a söû duïng cuûa caûi b Ñöùc Ki-toâ quang laâm c giaùo lyù sai laïc  c / 1 Tm 1,3-7 469.Theo thöù thöù nhaát gôûi cho Ti-moâ-theâ, ñieàu naøo khoâng ñöôïc yeâu caàu ñoái vôùi caùc giaùm quaûn ? a chæ keát hoân moät laàn b phaûi ñoåi môùi c khoâng nghieän röôïu d tieát ñoä  b / 1 Tm 3,2-7

470.Ñieàu khoå haïnh naøo bò keát aùn bôûi thô thöù nhaát Ti-moâtheâ ? a caám keát hoân b vaâng lôøi giôùi laõnh ñaïo c ñoøi hoûi caàu nguyeän haøng ngaøy d boá thí cho baø goùa  a / 1 Tm 4,1-5 471.Thaùnh Phao-loâ ñaõ nhaéc nhôû Ti-moâ-theâ haõy laø moät trôï thuû ñaéc löïc vaø trung thaønh cuûa Ñöùc Ki-toâ. Hình aûnh naøo thaùnh Phao-loâ ñaõ duøng tôùi ? a ngöôøi noâng daân laøm vieäc vaát vaû b vaän ñoäng vieân ñieàn kinh c chieán só cuûa Ñöùc Ki-toâ d taát caû nhöõng caâu treân  d / 2 Tm 2,3-7 472.Theo thö thöù hai Ti-moâ-theâ, taát caû nhöõng ai muoán soáng ñaïo ñöùc trong Ñöùc Ki-toâ ñeàu seõ ………… a bò thaát voïng b ñöôïc ngöôøi ñôøi ca tuïng c bò baét bôù d chòu traùch nhieäm  c / 2 Tm 3,12 473.Laù thô naøo cuûa thaùnh Phaoloâ noùi raèng oâng ñaõ ñaáu trong cuoäc ñaáu cao ñeïp, ñaõ chaïy heát chaëng ñöôøng, ñaõ giöõ vöõng nieàm tin ? a Ga-laùt b Phi-leâ-moân c Ti-toâ d 2 Ti-moâ-theâ  d / 2 Tm 4,6-8 474.Theo thô cuûa thaùnh Phao-loâ gôûi cho oâng Ti-toâ, oâng Ti-toâ laøm kyø muïc ôû ñaâu ? a Mieác-na b Ni-keâ-a c Cô-reâ-ta d Roâ-ma  c / Tt 1,5

41

475.Thaùnh Phao-loâ giaûng daïy choáng laïi caûnh noâ leä vaøo thôøi cuûa oâng. a ñuùng b sai  b / Tt 2,9 476.Ai laø "chuû nhaân" trong thô gôûi cho Phi-leâ-moân ? a Phi-leâ-moân b AÙc-síp-poâ c EÂ-paùp-ra d OÂ-neâ-si-moâ  a / Plm 1,1 477. Ai laø "ngöôøi noâ leä" trong thô gôûi cho Phi-leâ-moân ? a EÂ-paùp-ra b OÂ-neâ-xi-moâ c Phi-leâ-moân d AÙc-síp-poâ  b / Plm 1,10 478.Lôøi Chuùa ñöôïc noùi laø "saéc beùn hôn caû göôm hai löôõi" trong saùch naøo ? a Roâ-ma b Do-thaùi c EÂ-pheâ-xoâ d Coâ-loâ-xeâ  b / Dt 4,12 479.Thôøi xöa, caùc tö teá daâng maùu cuûa con vaät ñeå thôø phöôïng ; Ñöùc Gieâ-su ñaõ daâng gì ñeå laøm cuûa leã hy sinh ? a ngöôøi con hoang ñaøng b con chieân laïc c chính maùu cuûa Ngöôøi  c / Dt 9,14 480.Theo thô Do-thaùi, ôn ban naøo laøm cho chuùng ta nhaän ra raèng chuùng ta ñöôïc Thieân Chuùa cöùu ñoä ? a loøng meán b nieàm hy voïng c loøng tin  c / Dt 11,1

481.Trong taát caû caùc thô cuûa thaùnh Phao-loâ, laù thô naøo ngaén nhaát ? a Phi-leâ-moân b Ti-toâ c 2 Ti-moâ-theâ d 2 Theâ-xa-loâ-ni-ca  a/ 482.Thaùnh Gia-coâ-beâ nhaéc nhôû chuùng ta phaûi ñeå yù khi söû duïng chi theå naøo ? a ñoâi tay b ñoâi tai c mieäng löôõi  c / Gc 3,1-10 483.Theo thaùnh Gia-coâ-beâ, ñöùc khoân ngoan Chuùa ban laøm cho con ngöôøi ………… a thanh khieát vaø hieáu hoøa b khoan dung, meàm deûo, ñaày töø bi vaø sinh nhieàu hoa thôm traùi toát c khoâng thieân vò vaø giaû hình d taát caû nhöõng ñieàu treân  d / Gc 3,17 484.Theo thaùnh Gia-coâ-beâ, bôûi ñaâu coù chieán tranh vaø xung ñoät ? a khoaùi laïc b tieàn baïc c do toäi nguyeân toå  a / Gc 4,1 485.Theo thö Gia-coâ-beâ, caùc kitoâ höõu seõ thuù toäi vôùi nhau. a ñuùng b sai  a / Gc 5,16 486.Theo thö thöù nhaát cuûa thaùnh Pheâ-roâ, gia taøi Thieân Chuùa ban cho nhöõng ngöôøi tin laø gì ? a ôn cöùu ñoä b moät ñaát nöôùc traøn treà söõa vaø maät c ñöùc khoân ngoan  a / 1 Pr 1,3-5

42

487.Theo thö thöù nhaát cuûa thaùnh Pheâ-roâ, con ngöôøi ñöôïc taùi sinh nhôø ñieàu gì ? a Leà Luaät b vieäc laøm toát c Lôøi Chuùa d taát caû ñeàu sai  c / 1 Pr 1,23 488.Theo thö thöù nhaát cuûa thaùnh Pheâ-roâ, ngöôøi ki-toâ höõu ñöôïc goïi laø …………, vì leõ hoï laø khaùch laï vaø laø khaùch löõ haønh. a ngöôøi lính b treû em c ngöôøi taïm truù d thöôøng daân  c / 1 Pr 2,11 489.Thö thöù nhaát cuûa thaùnh Pheâ-roâ thuùc giuïc caùc ki-toâ höõu laån traùnh theá giôùi naøy ñeå coù ñöôïc theá giôùi mai sau. a ñuùng b sai  b / 1 Pr 2,13-17 490.…………… , ngöôøi ñöôïc noùi ñeán laø ñaõ vieát thô thöù nhaát cuûa thaùnh Pheâ-roâ, coù leõ anh töøng laø thö kyù cuûa thaùnh Pheâ-roâ. a Lu-ca b Xin-va-noâ c Maùc-coâ d Ba-ruùc  b / 1 Pr 5,12 491."Ñieàu ñaõ coù ngay töø luùc khôûi ñaàu, ñieàu chuùng toâi ñaõ nghe, ñieàu chuùng toâi ñaõ thaáy taän maét, ñieàu chuùng toâi ñaõ chieâm ngöôõng, vaø tay chuùng toâi chaïm ñeán, ñoù laø …………" a Lôøi söï soáng b vöông quoác cuûa Thieân Chuùa c trôøi môùi ñaát môùi  a / 1 Ga 1,1

492.Baát cöù ai noùi raèng mình khoâng coù toäi, ngöôøi aáy …… …… a ñöùa khôø daïi b töï löøa doái mình c teân doát naùt  b / 1 Ga 1,8 493.Thö thöù nhaát cuûa thaùnh Gio-an noùi raèng chuùng ta coù theå yeâu theá gian. a ñuùng b sai  b / 1 Ga 2,15 494.Nhöõng ai choái raèng Ñöùc Gieâ-su laø Ñaáng Ki-toâ ñeàu laø ………… a keû ngu doát b keû khôø daïi c keû doái traù  c / 1 Ga 2,22 495.Chuùng ta coù theå bieát Ñöùc Gieâ-su maø khoâng caàn tuaân giöõ caùc giôùi raên cuûa Ngöôøi. a ñuùng b sai  b / 1 Ga 2,4 496.Theo thaùnh Gio-an, ngöôøi thaéng ñöôïc theá gian laø ngöôøi tin raèng Ñöùc Gieâ-su laø Con Thieân Chuùa. a ñuùng b sai  a / 1 Ga 5,5 497.Thaùnh Gio-an ñaõ vieát laù thô thöù ba gôûi cho ai ? a oâng Gai-oâ b oâng Ñi-oát-reâ-pheùt c oâng Ti-moâ-theâ  a / 3 Ga 1,1 498.Ngöôøi phuï nöõ xuaát hieän treân trôøi trong saùch Khaûi Huyeàn coù daùng veû theá naøo? a giaän döõ b ñang mang thai c giaø caû d treû trung deã thöông  b / Kh 12,2 43

499.Con vaät naøo ñe doïa laøm haïi ngöôøi Phuï Nöõ trong saùch Khaûi Huyeàn ? a con maõng xaø b con où c con sö töû  a / Kh 12,4 500.Trong saùch Khaûi Huyeàn, thieân thaàn huøng maïnh naøo ñaõ giao chieán vôùi con thuù cuõng goïi laø Xa-tan ? a Mi-ca-en b Ra-pha-en c Gaùp-ri-en  a / Kh 12,7

44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful