UỶ BAN NHAÂN DAÂN TÆNH AN GIANG

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG
KHOA KINH TEÁ QUAÛN TRÒ KINH DOANH

ÑEÀ TAØI :

KEÁ TOAÙN XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH
TAÏI COÂNG TY XUAÁT NHAÄP KHAÅU THUYÛ SAÛN
KIEÂN GIANG

GVHD : NGUYEÃN THANH DUÕNG
SVTH : HUYØNH THÒ ÑAÊNG KHOA
LÔÙP : ÑH1KT3

An Giang , Thaùng 3 Naêm 2004

Lôøi caûm ôn
W X
Những năm tháng trên giảng đường đại học là những năm tháng vô cùng
quí báo và quan trọng đối với em. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị
hành trang kiến thức để em có đủ tự tin bước vào đời. Kỳ thực tập này
chính là những bước đi cuối trên con đường đại học, để có được những
bước đi này em chân thành biết ơn quí thầy cô trường đại học An Giang
đã hết long truyền đạt kiến thức và những kinh nghiệm quí báo cho em
trong thời gian học tại trường.
Qua thời gian thực tập tại xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô
Quyền(thuộc công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang) đã giúp em tích
luỹ được những kiến thức khoa học về kinh tế và nâng cao sự hiểu biết về
thực tế. Để có được điều đó là nhờ sự tận tình chỉ dạy của các anh chị
phòng kế toán ở xí nghiệp Ngô Quyền , giúp em có thể làm quen với thực
tế; sự nhiệt tình của anh chị phòng kế toán công ty giúp em hoàn thành tốt
khoá luận; cùng với sự tận tình của thầy Nguyễn Thanh Dũng đã trực tiếp
hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu và viết khoá luận này.
Hơn nữa, những gì em có được hôm nay là nhờ vào công ơn nuôi dưỡng
cũng như những hy sinh và khó nhọc của cha mẹ và gia đình.
Em xin chân thành cảm ơn cha mẹ, gia đình, quý thầy cô, cô chú, anh chị
trong công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Kiên Giang và xí nghiệp Ngô
Quyền. Xin nhận nơi em lời chúc sức khoẻ, thành công và hạnh phúc

Sinh vieân thöïc taäp
Huyønh Thò Ñaêng Khoa – Lôùp …

NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP
# "
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Raïch Giaù, ngaøy thaùng naêm 2004
Thuû Tröôûng Cô Quan

NHAÄN XEÙT CUÛA GIẢNG VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
# "
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

An Giang, ngaøy thaùng naêm 2004
Giảng Vieân Höôùng Daãn

Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA KẾ
TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1 Khái niệm và ý nghĩa
1.1 Khái niệm
1.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2 Kết quả hoạt động tài chính
1.1.3 Kết quả hoạt động khác
1.2 Ý nghĩa
2. Kế toán doanh thu bán hàng
2.1 Khái niệm
2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511
2.3 Sơ hạch toán doanh thu bán hàng
3. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
3.1 Chiết khấu thương mại
3.1.1 Khái niệm
3.1.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521
3.1.3 Sơ đồ hạch toán
3.2 Hàng bán bị trả lại
3.2.1 Khái niệm
3.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 531
3.3.2 Sơ đồ hạch toán
3.3 Giảm giá hàng bán
3.3.1 Khái niệm
3.3.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 532
3.3.3 Sơ đồ hạch toán
3.4 Thuế
3.4.1 Phản ánh thuế GTGT (PP trực tiếp) phải nộp
3.4.2 Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp
3.4.3 Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp
4. Kế toán giá vốn hàng bán
4.1 Khái niệm
4.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632
4.3 Sơ đồ hạch toán
5. Kế toán chi phí bán hàng
5.1 Khái miệm

1
1
2
2

3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
13
14
14

.

5.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641
14
5.3 Sơ đồ hạch toán
15
6. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
16
6.1 Khái niệm
16
6.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642
16
6.3 Sơ đồ hạch toán
17
7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động 17
tài chính
7.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
18
7.1.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515
18
7.1.2 Sơ đồ hạch toán
19
7.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
19
7.2.1 Khái niệm
19
20
7.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635
7.2.3 Sơ đồ hạch toán
21
8. Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác
21
8.1 Kế toán các khoản thu nhập khác
22
8.1.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711
22
8.1.2 Sơ đồ hạch toán
23
8.2 Kế toán chi phí khác
24
8.2.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811
24
8.2.2 Sơ đồ hạch toán
24
9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
24
9.1 Khái niệm
24
24
9.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911
9.3 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911
25
9.4 Sơ đồ hạch toán
26
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN KIÊN GIANG
Phần 1: Giới thiệu về công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
27
2. Nhiệm vụ cụ thể của công ty
28
3. Mô hình tổ chức của công ty
29
4. Phòng kế toán tài vụ
31
5. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty
33
33
5.1 Chế độ kế toán
5.2 Phương pháp kế toán tài sản cố định
33
5.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho
33
5.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và
nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

6. TRình tự ghi sổ kế toán

34

35

Phần 2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty XNK
thủy sản KG
1. Phương thức kinh doanh xuất khẩu
2. Thị trường xuất khẩu
3. Kế toán doanh thu bán hàng
4. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
5. Kế toán giá vốn hàng bán
6. Kế toán chi phí bán hàng
7. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
8. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
9. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
10. Kế toán các khoản thu nhập khác
11 Kế toán chi phí khác
12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
PHẦN KẾT LUẬN
Nhận xét và kiến nghị
1. Đội ngũ nhân viên
2. Công tác kế toán tại công ty
3. Việc áp dụng chế độ kế toán
4. Ghi chép kế toán

35
35
36
37
39
42
44
45
47
48
49
49
50

53
54
54
55

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

1. Sự cần thiết của đề tài :
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn
băn khoăn lo lắng là : “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh
thu có trang trãi được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa
hoá lợi nhuận?”. Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh không những chịu tác động của qui luật giá trị mà còn chịu tác động của
qui luật cung cầu và qui luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được
thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này
doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh
thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến
bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh
nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để
có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do
quá trình tiêu thụ hang hoá, sản phẩm. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán
về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong
việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và
bộ phận kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong
việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài : “Kế
toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên
Giang”. Đồng thời qua đề tài này cũng giúp chúng ta thấy được hiệu quả hoạt
động kinh doanh của ngành thủy sản nói chung và của Công ty xuất nhập khẩu
thủy sản nói riêng, cũng như hiệu quả hoạt động đó đóng góp cho sự phát triển
kinh tế của tỉnh như thế nào ?
2. Mục tiêu nghiên cứu :
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị
trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói
chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế
nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học
hay không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế
toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống
kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp ngày càng có hiệu quả .
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 1

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

3. Phương pháp nghiên cứu :
Đề tài này được thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, cụ thể thông
qua việc phỏng vấn lãnh đạo và các bộ phận trong công ty, phân tích các số
liệu ghi chép trên sổ sách của công ty, các báo cáo tài chính của công ty, các
đề tài trước đây và một số sách chuyên ngành kế toán. Số liệu chủ yếu được
phân tích theo phương pháp diễn dịch và thống kê. Đồng thời em cũng tham
khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.
4. Phạm vi nghiên cứu :
Về không gian : Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang
Về thời gian: đề tài được thực hiện từ ngày 16/2/2004 đến ngày 30/4/2004
Số liệu được phân tích là số liệu năm 2002
Đây là lần đầu tiên em thực hiện đề tài và do thời gian có hạn cũng như
kiến thức còn hạn chế nên đề tài này không thể tránh khỏi sai sót, kính mong
sự thông cảm và chỉ bảo nhiều hơn ở thầy cô.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 2

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

CHƯƠNG I:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA KẾ
TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Khái niệm và ý nghĩa :
1.1 Khái niệm :
1.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
Hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
hàng hóa, lao vụ, dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh chính và sản xuất
kinh doanh phụ.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi hay lỗ về tiêu thụ sản phẩm
hàng hoá, cung ứng lao vụ dịch vụ) là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với
trị giá vốn của hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.
Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ tiêu này được gọi là “lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh”.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = doanh thu thuần - (giá vốn
hàng bán + chi phí bán hàng + chi phí quản lí doanh nghiệp)
1.1.2 Kết quả hoạt động tài chính :
Hoạt động tài chính là hoạt động đầu tư về vốn và đầu tư tài chính ngắn
hạn, dài hạn với mục đích kiếm lời.
Kết quả hoạt động tài chính (lãi hay lỗ từ hoạt động tài chính) là số chênh
lệch giữa các khoản thu nhập thuần thuộc hoạt động tài chính với các khoản
chi phí thuộc hoạt động tài chính.
Kết quả hoạt động tài chính = Thu nhập hoạt động tài chính – Chi phí
hoạt động tài chính
1.1.3 Kết quả hoạt động khác :
Hoạt động khác là những hoạt động diễn ra không thường xuyên, không dự
tính trước hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện, các hoạt động khác
như: thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu được tiền phạt do vi phạm hợp
đồng kinh tế, thu được khoản nợ khó đòi đã xoá sổ,…
Kết quả hoạt dộng khác là số chênh lệch giữa thu nhập thuần khác và chi
phí khác.
Kết quả hoạt động khác = Thu nhập hoạt động khác –Chi phí hoạt
động khác.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 3

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Để đánh giá đầy đủ về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ta
căn cứ vào các chỉ tiêu sau :
Lợi nhuận gộp
= Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán.
Lợi nhuận thuần = Lãi gộp - (Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN)
(LN trước thuế)
1.2 Ý nghĩa :
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn
quan tâm là làm thế nào để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất (tối đa
hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá rủi ro); và lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác
định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi phí. Hay nói cách khác,
doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình
kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần kiểm tra doanh thu, chi
phí, phải biết kinh doanh mặt hàng nào, mở rộng sản phẩm nào, hạn chế sản
phẩm nào để có thể đạt được kết quả cao nhất. Như vậy, hệ thống kế toán nói
chung và kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng đóng vai
trò quan trọng trong việc tập hợp ghi chép các số liệu về tình hình hoạt động
của doanh nghiệp, qua đó cung cấp được những thông tin cần thiết giúp cho
chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành có thể phân tích, đánh giá và lựa
chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư có hiệu quả nhất.
Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng, kế toán xác định kết quả kinh
doanh và phân phối kết quả một cách khoa học, hợp lí và phù hợp với điều
kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý
và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, các cơ quan
chủ quản, quản lý tài chính, thuế…để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu
quả, giám sát việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế, tài chính, chính sách
thuế…
2 Kế toán doanh thu bán hàng :
2.1 Khái niệm :
Doanh thu bán hàng là tổng giá trị được thực hiện do việc bán hàng hóa,
sản phẩm cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Tổng số doanh thu bán
hàng là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng, trên hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch
vụ.
Doanh thu = Số lượng hàng hoá, sản phẩm tiêu thụ trong kỳ * Đơn giá
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 4

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Doanh thu đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp, bởi lẻ : doanh thu đóng vai trò trong việc bù đắp chi phí, doanh
thu bán hàng phản ánh qui mô của quá trình sản xuất, phản ảnh trình độ tổ
chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi lẻ nó chứng tỏ sản
phẩm của doanh nghiệp được người tiêu dùng chấp nhận.
2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 :
Nguyên tắc hạch toán tài khoản 511, 512 :
- Chỉ hạch toán vào tài khoản 511 số doanh thu của khối lượng sản phẩm,
hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã xác định là tiêu thụ.
- Giá bán được hạch toán là giá bán thực tế, là số tiền ghi trên hoá đơn
- Doanh thu bán hàng hạch toán vào tài khoản 512 là số doanh thu về bán
hàng hoá, sản phẩm, lao vụ cung cấp cho các đơn vị nội bộ
- Trường hợp chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng
bán, thì theo dõi riêng trên các tài khoản 521, 531 và 532.
Kết cấu :
+ Bên nợ :
• Số thuế phải nộp (thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT tính theo phương
pháp trực tiếp) tính trên doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch
vụ trong kỳ.
• Số chiết khấu thương mại, số giảm giá hàng bán và doanh thu của
hàng bán bị trả lại kết chuyển trừ vào doanh thu.
• Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ.
+ Bên có :
• Tổng số doanh thu bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ.
Tài khoản 511, 512 không có số dư cuối kỳ. Tài khoãn 511 gồm 4 tài
khoản cấp 2 :
∗ TK 5111: doanh thu bán hàng hoá.
∗ TK 5112 : doanh thu bán các thành phẩm.
∗ TK 5113 : doanh thu cung cấp dịch vụ.
∗ TK 5114 : doanh thu trợ cấp, trợ giá.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 5

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

2.3 Sơ hạch toán doanh thu bán hàng :
SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG
333

511.512

Thuế TTĐB, thuế XK,
thuế GTTT(trực tiếp)
phải nộp

531,532

111,112,131

Doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm,dịch vụ

3331

152,153,156

Kết chuyển giảm giá
hàng bán
Hàng bán bị trả lại

521

131
Bán theo
phương thức
Đổi hàng

Khi nhận
hàng
133

Kết chuyển chiết khấu
thương mại
911
Kết chuyển doanh thu
thuần
3387

111,112

Kết chuyển doanh thu
Doanh thu chưa thực
của kỳ
hiện
Kế toán
3331

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 6

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

♣ Nguyên tắc ghi nhận doanh thu :
Doanh thu của doanh nghiệp được ghi nhận khi hàng hoá, thành
phẩm…thay đổi chủ sỡ hữu và khi việc mua bán hàng hoá thành phẩm được
trả tiền. Hay nói cách khác, doanh thu được ghi nhận khi người bán mất quyền
sở hữu về hàng hoá, thành phẩm, đồng thời nhận được quyền sở hữu về tiền
hoặc sự chấp thuận thanh toán của người mua.
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận
một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên
quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi
phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả
nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.
⇒ Ý nghĩa : Quá trình bán hàng là quá trình thực hiện quan hệ trao
đổi thông qua các phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của sản
phẩm, hàng hoá, dịch vụ…Trong đó doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm,
hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng, còn khách hàng phải trả cho doanh
nghiệp khoản tiền tương ứng. Thời điểm xác định doanh thu tùy thuộc
vào từng phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tiền bán
hàng.
3. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu :
3.1 Chiết khấu thương mại :
3.1.1 Khái niệm :
Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã
thanh toán cho người mua hàng do viêc người mua hàng đã mua hàng (sản
phẩm, hang hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu
thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.
3.1.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 :
Nguyên tắc hạch toán tài khoản 521:
- Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua
được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại
của doanh nghiệp đã qui định.
- Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt số lượng hàng mua được
hưởng chiết khấu thương mại, thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi
giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng”.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 7

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

- Trường hợp người mua hàng mua hàng với khối lượng lớn được
hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm
(đã
trừ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 8

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch
toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu
thương mại.
Kết cấu :
Bên nợ :
• Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.
Bên có :
• Kết chuyển toàn bộ chiết khấu thương mại sang tài khoản 511 để xác
định doanh thu thuần của kỳ kế toán.
TK 521 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2 :
∗Tài khoản 5211 - Chiết khấu hàng hóa.
∗ Tài khoản 5212 - Chiết khấu thành phẩm.
∗ Tài khoản 5213 - Chiết khấu dịch vụ.
3.1.3 Sơ đồ hạch toán :
HẠCH TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

111.112.131

521

Chiết khấu thương mại giảm trừ cho
người mua
333

511

Cuối kỳ kết chuyển chiết
khấu thương mại sang TK
doanh thu

Thuế GTGT

3.2 Hàng bán bị trả lại :
3.2.1 Khái niệm :
Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu
thụ nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam
kết, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.
Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do trả
lại hàng, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn (nếu
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 9

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

trả lại toàn bộ) hoặc bảng sao hoá đơn (nếu trả lại một phần hàng). Và đính
kèm theo chứng từ nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng nói trên.
3.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 531 :

531 “hàng bán bị trả lại”
Trị giá hàng bán bị trả lại Kết chuyển giá trị hàng
bị trả lại vào doanh thu
3.2.3 Sơ đồ hạch toán :
SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI
632

156,155

Nhận lại hàng hóa, nhập kho

111,112,131

531

Thanh toán với người mua
về số hàng trả lại

511
Cuối kỳ kết chuyển hàng
bán bị trả vào DT thuần

3331

3.3 Giảm giá hàng bán :
3.3.1 Khái niệm :
Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng được người bán
chấp nhận trên giá đã thỏa thuận vì lý do hàng bán kém phẩm chất hay không
đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 10

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

3.3.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 531 :
Nguyên tắc:
Chỉ phản ánh tài khoản 532 các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm
giá ngoài hóa đơn, tức là sau khi đã có hóa đơn bán hàng.
Kết cấu :
Bên nợ :
• Các khoản giảm giá đã chấp nhận cho người mua hàng
Bên có :
• Kết chuyển toàn bộ số giảm giá hàng bán sang TK 511- Doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.3.3 Sơ đồ hạch toán :
SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN
111,112,131

532

Số tiền bên bán chấp nhận giảm cho
khách hàng

511

Cuối kỳ kết chuyển số
giảm giá hàng bán sang
TK doanh thu

3331

3.4 Thuế :
Các khoản thuế làm giảm doanh thu như :
- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
- Thuế xuất khẩu.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB)
3.4.1 Phản ánh thuế GTGT (PP trực tiếp) phải nộp :
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 - Thuế GTGT
3.4.2 Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp :
Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 11

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Có TK 3333 - Thuế xuất khẩu
3.4.3 Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp:
Xác định số thuế tiêu thụ đặt biệt (TTĐB) phải nộp :
Giá bán hàng
Thuế TTĐB phải nộp = ---------------- x thuế suất
1 + thuế suất
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
4. Kế toán giá vốn hàng bán :
4.1 Khái niệm :
Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc gồm cả chi
phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp
thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành và đã được
xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết
quả kinh doanh trong kỳ
Các phương pháp tính giá xuất kho:
- Giá thực tế đích danh
- Giá bình quân gia quyền
- Giá nhập trước xuất trước
- Giá nhập sau xuất trước
4.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 :
Bên nợ:
• Trị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã cung cấp
theo từng hoá đơn
• Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức
bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không
được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán
của kỳ kế tóan.
• Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần
bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra.
• Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế tài sản cố định vượt trên mức
bình thường không được tính vào nguyên giá tài sản cố định hữu hình
tự xây dựng, tự chế hoàn thành.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 12

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

• Phản ánh khoản chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho
phải lập năm nay lớn hơn khoản đã lập dự phòng năm trước.
Bên có :
• Phản ánh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm
tài chính (khoản chênh lệch giữa số phải lập dự phòng năm nay nhỏ hơn
khoản đã lập dự phòng năm trước)
• Kết chuyển giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ vào
bên nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 13

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

4.3 Sơ đồ hạch toán :
SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
154

632

Sản phẩm sản xuất xong
tiêu thụ ngay

911

Kết chuyển giá vốn hàng
bán

159

159

Trích lập dự phòng giảm giá Hoàn nhập dự phòng giảm
hàng tồn kho
giá hàng tồn kho
155
155
Kết chuyển giá trị thành
phẩm tồn kho đầu kỳ
152,153,138
Phản ánh khoản hao hụt,mất
mát, bồi thường
241

Kết chuyển giá trị thành
phẩm tồn kho cuối kỳ
157
Kết chuyển giá trị thành
phẩm đã gửi đi chưa tiêu
thụ cuối kỳ

Phản ánh chi phí tự xây
dựng
157
Kết chuyển giá trị thành
Phẩm đã gửi đi chưa tiêu
thụ đầu kỳ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 14

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

5. Kế toán chi phí bán hàng :
5.1 khái niệm :
Chi phí bán hàng là những khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên
quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ trong kỳ như
chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, chi phí quảng cáo…
5.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 :
TK 641 được sử dụng để tập hợp và kết chuyển chi phí bán hàng thực tế
phát sinh trong kỳ.
Kết cấu:
Bên nợ:
• Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.
Bên có:
• Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng
• Kết chuyển chi phí bán hàng.
Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 15

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

5.3 Sơ đồ hạch toán :
SƠ ĐỒ TẬP HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG
TK 641

111, 152, 1388

334, 338
Chi phí nhân viên

Giá trị ghi giảm chi phí bán
hàng

152, 153
Chi phí vật liệu, dụng cụ
911
214
Chi phí khấu hao
335, 1421

1422
Kết

Chờ

K/c vào

chuyển

k-chuyển

kỳ sau

Chi phí theo dự toán

chi
phí
bán

Thuế, lệ phí phải nộp

hàng

333

Trừ vào kết quả
Kinh doanh

331, 111
Chi phí dịch vụ mua ngoài
và chi phí bằng tiền khác.

♣ Việc kết chuyển chi phí bán hàng trừ vào thu nhập để tính lợi nhuận về
tiêu thụ trong kỳ được căn cứ vào mức độ phát sinh chi phí, vào doanh thu và
chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa
doanh thu và chi phí. Trường hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ lớn
trong khi doanh thu kỳ này nhỏ hoặc chưa có thì chi phí bán hàng được tạm
thời kết chuyển vào tài khoản 142(1422). Sau đó chi phí này sẽ được kết
chuyển trừ vào thu nhập ở các kỳ sau khi có doanh thu

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 16

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

6. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp :
6.1 Khái niệm :
Chi phí quản lí doanh nghiệp là những chi phí phát sinh có liên quan chung
đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng ra được cho
bất kỳ 1 hoạt động nào. Chi phí quản lí bao gồm nhiều loại như: chi phí quản
lí kinh doanh, chi phí hành chính và chi phí chung khác
6.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 :
Bên nợ :
• Tập hợp chi phí quản lí doanh nghiệp.
Bên có :
• Các khoản ghi giảm chi phí quản lí doanh nghiệp.
• Kết chuyển chi phí quản lí doanh nghiệp
Tài khoản 642 không có số dư cuối kì
6.3 Sơ đồ hạch toán :
Về cơ bản chi phí quản lí doanh nghiệp hạch toán tương tự như hạch toán
chi phí bán hàng. Qui trình tập hợp chi phí quản lí doanh nghiệp có thể khái
quát qua sơ đồ sau:

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 17

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TK 642

111, 152, 1388

334, 338
Chi phí nhân viên

Giá trị ghi giảm chi phí quản
Lý doanh nghiệp

152, 153
Chi phí vật liệu, dụng cụ
911
214
Chi phí khấu hao
335, 1421
Chi phí theo dự toán
333
Thuế, lệ phí phải nộp
139

1422
Kết

Chờ

K/c vào

chuyển
chi
phí
quản

k-chuyển

kỳ sau


doanh
nghiệp

Trừ vào kết quả
Kinh doanh

Trích lập dự phòng phải thu khó đòi
331,111
Chi phí dịch vụ mua ngoài
và chi phí bằng tiền khác.

7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính :
Khái niệm :
Đầu tư tài chính là hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lực nhàn rỗi của
doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập và nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Nói cách khác, tiền vốn được huy động từ mọi nguồn lực của doanh
nghiệp. ngoài việc sử dụng để thực hiện việc sản xuất kinh doanh chính theo
chức năng đã đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp còn có thể tận dụng đầu tư
vào các lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, làm sinh lợi
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 18

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

vốn như: đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn liên doanh, cho vay
vốn… Các hoạt động này chính là hoạt động tài chính của doanh nghiệp
7.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính :
7.1.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 :
Bên nợ:
• Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có)
• Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính sang tài khoản 911-Xác định
kết quả kinh doanh
Bên có:
• Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ
Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 19

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

7.1.2 Sơ đồ hạch toán :
DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
911

515

111,112
Thu lãi tiền gửi, lãi cổ phiếu.
trái phiếu, Thanh toán CK đến
hạn
121,221

Cuối kỳ kết chuyển thu nhập
hoạt động tài chính

Dùng lãi mua bổ sung cổ
phiếu, trái phiếu
111,112,138,152
Thu nhập được chia từ hoạt
động liên doanh
111,112,131
Thu tiền bán bất động sản
cho thuê TSCĐ
129,229
Hoàn nhập dự phòng

7.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính :
7.2.1 Khái niệm :
Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ
liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn,
chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí
giao dịch bán chứng khoán…, khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá
đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và
bán ngoại tệ…
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 20

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

7.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635:
Bên nợ:
• Các khoản chi phí của hoạt động tài chính
• Các khoản lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn
• Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh thực tế trong kỳ
và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản phải thu dài
hạn và phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ
• Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ
• Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
• Chi phí đất chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng được xác định là
tiêu thụ
Bên có:
• Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
• Kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính trong kỳ sang tài khoản 911

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 21

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

7.2.3 Sơ đồ hạch toán :
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
111,112,141

635

911

Chi phí cho hoạt động đầu tư
CK,hoạt động cho thuê TSCĐ
121,221
Lỗ về bán chứng khoán
(giá bán nhỏ hơn giá gốc)
128,222

Cuối kỳ kết chuyển chi phí
hoạt động tài chính

Lỗ hoạt động liên doanh bị
trừ
Vào vốn
111,112
Chi phí cho hoạt động cho
vay vốn
129,229
Lập dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn, dài hạn

8. Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác :
Khái niệm :
Các khoản thu nhập và chi phí khác là những khoản thu nhập hay chi phí
mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc có dự tính nhưng ít có khả
năng thực hiện, hoặc đó là những khoản thu, chi không mang tính chất
thường xuyên. Các khoản thu nhập và chi phí khác phát sinh có thể do
nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp hoặc khách quan mang lại

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 22

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

8.1 Kế toán các khoản thu nhập khác :
8.1.1 kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 :
Bên nợ:
• Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp
đối với các khoản thu nhập khác (nếu có)
• Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu nhập khác trong kỳ sang tài khoản
911- Xác định kết quả kinh doanh
Bên có:
• Các khoản thu nhập thuộc hoạt động tài chính phát sinh
Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 23

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

8.1.2 Sơ đồ hạch toán :
SƠ ĐỒ THU NHẬP KHÁC

911

711

111, 112
Thu phạt khách hàng

Thu khoản phạt tính trừ vào khoản nhận ký

338

quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn
344
Kết chuyển thu
nhập khác vào
TK 911

Thu được khoản phải thu khó đòi

111, 112

đã xoá sổ
Thu được khoản nợ không

331, 338
xxx

Xác định được chủ nợ
Được giảm thuế GTGT phải nộp

3331

( nếu khác năm tài chính)
Số thuế được hoàn lại bằng tiền

Các khoản thừa chờ xử lý

111, 112

111, 112

Ghi tăng thu nhập
004
xxx

Ghi giảm khoản
phải thu khó đòi
đã xoá nợ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 24

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

8.2 Kế toán chi phí khác :
8.2.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 :
Bên nợ :
• Các khoản chi phí khác phát sinh
Bên có :
• Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong
kỳ vào tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh
8.2.2 Sơ đồ hạch toán :
SỎ ĐỒ CHI PHÍ KHÁC
811

211

911

Giá trị còn lại của TSCĐ
nhượng bán, thanh lý
214
Giá trị đã
hao mòn

Cuối kỳ K/C chi phí
khác sang TK 911

111,112,331
Chi phí nhượng bán, thanh lý TSCĐ
Các khoản bị phạt bị bồi thường

9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh :
9.1 Khái niệm :
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu
thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ),
chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.
Lãi trước thuế = doanh thu thuần – giá vốn hàng bán – chi phí bán
hàng – chi phí quản lí doanh nghiệp.
9.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 :
Bên nợ :
• Kết chuyển giá vốn hàng bán
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 25

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

• Kết chuyển chi phí tài chính
• Kết chuyển chi phí bám hàng
• Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp
• Kết chuyển chi phí khác
Bên có :
• Tổng số doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ.
• Tổng số doanh thu thuần hoạt động tài chính và hoạt động khác.
• Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh (lỗ).
9.3 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911 :
Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh
doanh của kỳ hạch toán theo đúng qui định của cơ chế quản lí tài chính.
Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại
hoạt động.
Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số
doanh thu thuần và thu nhập thuần.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 26

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

9.4 Sơ đồ hạch toán :
SƠ ĐỒ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911
632

521

511

Kết chuyển giá vốn

kết chuyển các khoản

Hàng bán

chiết khấu

635

531
Kết chuyển chi phí

kết chuyển giá trị hàng bán

Hoạt động tài chính

bị trả lại

641

532
Kết chuyển chi phí

Chi phí

kết chuyển khoản giảm giá

Bán hàng

hàng bán

642
Kết chuyển chi phí
quản lý doanh nghiệp

Doanh thu
515

811
Kết chuyển chi phí
Khác

Kết chuyển doanh thu HĐTC
711
Kết chuyển thu nhập khác

421

421
Kết chuyển lãi

Kết chuyển lỗ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 27

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

CHƯƠNG II:

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN
KIÊN GIANG
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
- Tên công ty : Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang

- Tên tiếng Anh : Kien Giang Sea Product Import- Export Company
- Tên viết tắt : KISIMEX
- Trụ sở chính : 39 Đinh Tiên Hoàng - Rạch Giá - Kiên Giang
- Điện thoại : (84.77) 862104 - 866719
- Fax
: (84.77)862677
- Email
: Kisimex@ hcm.vnn.vn ; Kisimex-vn@ hcm.vnn.vn
- Website : http://www.kisimex.vn.com
- Mã số thuế : 1700106613-1
1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
Kiên giang là một tỉnh nằm ở phía Tây đồng bằng Sông Cửu Long, có
nhiều thế mạnh tổng hợp về nhiều ngành kinh tế : Nông nghiệp, thủy sản,
công nghiệp, vật liệu xây dựng và du lịch.
Đặc biệt với tiềm năng kinh tế biển và nguồn lợi thủy sản phong phú,
trong những năm gần đây nghề cá Kiên Giang tiếp tục phát triển ổn định trên
nhiều mặt : khai thác, chế biến, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần. Sản lượng hải
sản khai thác được hằng năm trên 200.000 tấn, sản lượng nuôi trồng gần
7.000 tấn (năm 1995). Là một tỉnh có nghề cá truyền thống và có nguồn
nguyên liệu dồi dào so với các địa phương khác trong cả nước. Tuy nhiên
năng lực chế biến và xuất khẩu thủy sản để làm tăng giá trị sản lượng của
ngành còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và khả năng nguồn
nguyên liệu phong phú của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu năm 1995 là năm đạt
cao nhất khoảng 31,5 triệu USD, năng lực chế biến đông lạnh của 3 công ty :
Công ty Chế biến xuất khẩu thuỷ sản Kiên Giang, Công ty chế biến nông hải
sản xuất khẩu, Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền; về thiết kế
có khả năng chế biến khoảng 12.100 tấn/năm, nhưng trên thực tế chưa năm
nào đạt 4.000 tấn/năm.
Tồn tại trên có nhiều nghuyên nhân, trong đó có những nguyên nhân sau :
máy móc thiết bị cấp đông quá cũ kỹ, lạc hậu, xuống cấp trầm trọng, nguyên
liệu cung ứng cho chế biến không đầy đủ và kịp thời do chưa quản lý tốt
khâu thu mua nguyên liệu, cơ chế thu mua còn chia cắt phân tán, đầu ra sản
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 28

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

phẩm, thị trường xuất khẩu còn manh mún do khả năng nguồn vốn và công
tác tiếp thị còn hạn chế.
Xuất phát từ tình hình trên và căn cứ vào chỉ thị số 500/TTg ngày
25/8/1995 của Thủ tướng chính phủ về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại
doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời căn cứ vào phương án số 32 ngày
12/12/1995 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai phương án tổng thể
tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nuớc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã
được chính phủ phê duyệt tại công văn số 2710 ngày 10/5/1996.
Ngày 15/10/1996 UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 1149/QĐ-UB
về việc thành lập Công Ty Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Kiên Giang trên cơ sở
sáp nhập 5 công ty chế biến và thu mua của tỉnh,.công ty là một doanh
nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập. Ban giám đốc
công ty gồm có 4 người (1 giám đốc và 3 phó giám đốc), công ty có 4 phòng
ban trực thuộc và 4 xí nghiệp trực thuộc, ngoài ra có 2 trạm đại diện ở thành
phố HCM và trạm giao dịch xuất khẩu tại cửa khẩu Hà Tiên. Công ty có tổng
số lao động là 1.020 người (1995), tổng số vốn hoạt động sản xuất kinh
doanh là 15,832 tỷ đồng, trong đó vốn cố định là 10,386 tỷ đồng, vốn lưu
động là 5,446 tỷ đồng.
Công ty thành lập trong bối cảnh có nhiều khó khăn trong việc sắp xếp tổ
chức, bố trí nhân sự, tình hình tư tưởng cán bộ, công nhân viên chưa có sự
nhất trí cao; máy móc thiết bị cũ, công nghệ chế biến lạc hậu, giá thành sản
phẩm cao, kém khả năng cạnh tranh. Trước tình hình đó Đảng ủy và Ban
giám đốc công ty đã đề ra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho từng
thời gian, với mục tiêu, nội dung và bước đi cụ thể, tập trung nâng cấp sửa
chữa thiết bị máy móc nhà xưởng, từng bước nâng cao chất lượng, hạ giá
thành sản phẩm…
Đến nay tình hình hoạt động của công ty đã đi vào thế ổn định, năng lực
sản xuất kinh doanh cao hơn lúc thành lập gấp nhiều lần, đã nâng cấp và xây
dựng mới thêm một số nhà máy sản xuất để nâng tổng số xí nghiệp trực thộc
công ty lên 12 xí nghiệp và có gần 30 nhà máy sản xuất làm tăng hiệu quả
sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2002 công ty có tổng số nhân viên
là 2.558 người, trong đó bộ phận quản lý gồm 162 người.
2. Nhiệm vụ cụ thể của công ty :
- Thu mua thủy sản để cung cấp nguyên liệu chế biến và tiêu thụ nội địa
- Chế biến thủy sản các loại
- Xuất khẩu thủy sản
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 29

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

- Nhập khẩu cung ứng vật tư, phụ tùng, ngư lưới cụ các loại
* Các sản phẩm chính bao gồm :
- Các loại thủy sản chế biến cấp đông, trong đó bao gồm: các loại tôm,
mực, cá, ghẹ…
- Các loại thủy sản sơ chế, tinh chế như: thịt ghẹ luộc, tôm luộc, các loại
khô, đồ hộp và các sản phẩm ăn liền tiêu thụ tại các siêu thị trong và ngoài
nước.
- Sản phẩm bột cá, thức ăn gia súc.
- Nước đá phục vụ khai thác và chế biến.
- Tôm giống (tôm sú) phục vụ nuôi trồng.
- Các loại vật tư phục vụ khai thác, đánh bắt và chế biến, nuôi trồng, trong
đó chủ yếu như máy móc phụ tùng, ngư lưới cụ.
3. Mô hình tổ chức của công ty :
Sau khi được thành lập năm 1996 đến nay công ty đã mở rộng qui mô sản
xuất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với mô hình tổ chức như sau :
Công ty có 1 chi nhánh ở TP HCM, một chi nhánh ở Hà Nội và trạm giao
dịch xuất khẩu ở Hà Tiên, 1 văn phòng đại diện ở Los AngeLes, 1 cửa hàng
và 12 Xí nghiệp trực thuộc :
- Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Giang
- Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu An Hoà
- Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Rạch Giá
- Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Phú Quốc
- Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Lương
- Xí nghiệp Nước đá thủy sản Kiên Giang
- Xí nghiệp Chế biến bột cá xuất khẩu Kiên Giang
- Xí nghiệp Kinh doanh và nuôi trồng thủy sản Hà Tiên
- Xí nghiệp Cơ khí và sản xuất bao bì
- Xí nghiêp Chế biến thực phẩm đóng hộp Châu Thành
- Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Châu Thành

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 30

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Sơ đồ tổ chức của công ty :

BAN GIÁM ĐỐC

P TỔ CHỨC
HANH CHÁNH

P KẾ TOÁN
TÀI VỤ

P KỸ THỤÂT

P KINH DOANH
XNK

12 XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC

- Ban giám đốc bao gồm : 1 giám đốc và 4 phó giám đốc (1 phó giám
đốc phụ trách kinh doanh, 1 phó giám đốc phụ trách chế biến, 1 phó giám
đốc phụ trách tổ chúc hành chính và 1 phó giám đốc phụ trách nuôi trồng
thủy sản)
+ Giám đốc: là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao
dịch, là người quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty.
+ Phó giám đốc kinh doanh: giúp giám đốc quản lý đầu ra sản phẩm,
phụ trách hoạt động kinh doanh của công ty.
+ Phó giám đốc chế biến: phụ trách quản lý khâu chế biến sản phẩm của
công ty.
+ Phó giám đốc tổ chức hành chính: phụ trách quản lý hành chính trong
công ty.
+ Phó giám đốc nuôi trồng thuỷ sản: Phụ trách quản lý việc nuôi trồng
thủy sản phục vụ cho việc chế biến sản phẩm.
- Phòng tổ chức hành chánh: Tham mưu cho Ban giám đốc công ty về
công tác quản lý tổ chức, quản lý nhân sự nhằm hình thành và bổ sung 1 đội
ngũ CB-CNV có đủ trình độ năng lực, làm tham mưu về công tác quản lý
hành chính, bảo vệ an toàn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CB-CNV
công ty.
- Phòng kế toán tài vụ: Tham mưu cho Ban giám đốc, đồng thời đảm
bảo công tác quản lý tài chính kế toán tại công ty thực hiện một cách đầy đủ,
kịp thời các nghiệp vụ phát sinh để phục vụ đắc lực cho công tác quản lý
công ty.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 31

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

- Phòng kỹ thuật: Giúp Ban giám đốc quản lý về kỹ thuật chế biến, chất
lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất các mặt hàng mới. Quản lý về xây dựng
cơ bản và đầu tư trang máy móc thiết bị, xây dựng định mức chế biến và an
toàn lao động.
- Phòng kinh doanh XNK: Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng tháng, hàng tuần. Kiểm
tra và đôn đốc tiến độ sản xuất của xí nghiệp, thực hiện công tác tiếp thị và
ký kết hợp đồng với khách hàng trong và ngoài nước. Thực hiện các công
việc kinh doanh của đơn vị, quản lý trạm đại diện ở TP HCM, trạm giao dịch
xuất khẩu cửa khẩu Hà Tiên, nhà máy đồ hộp.
- Các xí nghiệp trực thuộc: thực hiện công đoạn thu mua và chế biến sản
phẩm theo kế hoạch hàng tuần, tháng, quí, năm do công ty giao.
4. Phòng kế toán tài vụ :
- Bộ phận kế toán ở công ty :
+ Kế toán trưởng: quản lý chung đồng thời theo dõi lương; tính toán
lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn; sau đó lập
bảng tổng hợp tiền lương.
+ Kế toán tổng hợp: tập hợp tất cả các chứng từ, lập chứng từ ghi sổ.
+ Kế toán thanh toán: theo dõi thu chi tại công ty, tập hợp tất cả các
chứng từ thu chi, ghi vào Sổ nhật ký thu chi, lập chứng từ ghi sổ; sau đó đưa
qua kế toán tổng hợp. Các phiếu chi, phiếu thu gồm có 3 liên : 1 liên giao cho
khách hàng, 1 liên lưu cùi, 1 liên lưu chứng từ gốc.
+ Kế toán ngân hàng, công nợ : theo dõi tiền ngân hàng và công nợ
khách hàng, nhà cung cấp.
+ Kế toán vật tư, tiền mặt: tập hợp tất cả chứng từ của xí nghiệp về tiền
mặt,vật tư, sau đó lập Chứng từ ghi sổ; sau đó chuyển qua kế toán tổng hợp.
+ Kế toán doanh thu - thuế: theo dõi doanh thu của công ty, thuế, báo
cáo thuế.
Khi phát sinh doanh thu, kế toán doanh thu tiến hành lập Hoá đơn GTGT;
Hoá đơn này gồm 3 liên: 1 liên giao cho khách hàng, 1 liên lưu vào chứng từ
gốc, 1 liên lưu cùi.
+ Kế toán tài sản cố định (TSCĐ): ghi chép, phản ánh chính xác đầy đủ,
kịp thời số hiện có và tình hình tăng giảm TSCĐ của công ty; tính toán số
khấu hao TSCĐ đồng thời phân bổ chi phí khấu hao vào các đối tượng sử
dụng TSCĐ; lập các báo cáo về TSCĐ, tham gia phân tích tình hình trang bị,
sử dụng và bảo quản TSCĐ.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 32

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

+ Kế toán thành phẩm: tập hợp các báo cáo về thành phẩm của các xí
nghiệp; kiểm tra việc tính giá thành của bộ phận kế toán thành phẩm ở các xí
nghiệp.
Các bộ phận kế toán ở xí nghiệp :
+ Kế toán tiền mặt : tập hợp phân loại chứng từ thu chi của xí nghiệp,
lập Sổ nhật ký thu chi, sau khi đối chiếu quỹ thì lập báo cáo tiền mặt gửi về
cho bộ phận kế toán vật tư - tiền mặt của công ty.
Kế toán tiền mặt phải mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hằng ngày,
liên tục theo trình tự phát sinh các khản thu chi tiền mặt, ngoại tệ và tính ra
số tồn quỹ tiền mặt ở mọi thời điểm.
Đối với xí nghiệp thì phiếu thu, phiếu chi cũng có 3 liên : 1 liên giao
cho khách hàng, 1 liên báo cáo về công ty, 1 liên lưu cùi.
+ Kế toán vật tư: theo dõi tình hình xuất nhập vật tư, mua hàng, xuất
hàng, theo dõi tồn kho vật tư của xí nghiệp; sau đó ghi vào Sổ chi tiết vật tư.
Chứng từ sử dụng là phiếu nhập kho và phiếu xuất kho; phiếu nhập kho và
phiếu xuất kho cũng có 3 liên: 1 liên giao cho khách hàng, 1 liên báo cáo về
công ty, 1 liên lưu cùi.
+ Kế toán thành phẩm: theo dõi xuất nhập thành phẩm, tồn kho thành
phẩm của xí nghiệp, mở sổ theo dõi thành phẩm; sau đó báo cáo lên kế toán
thành phẩm của công ty.
+ Kế toán doanh thu: theo dõi doanh thu của xí nghiệp, ghi vào Sổ chi
tiết bán hàng và báo cáo doanh thu về cho bộ phận kế toán doanh thu của
công ty.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 33

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty :

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN TP

KẾ TOÁN
TP XN

KẾ TOÁN NHCÔNG NỢ

KẾ TOÁN
DTHU XN

KẾ TOÁN
DTHU-THUẾ

KẾ TOÁN
THANH TOÁN

KẾ TOÁN
THUẾ XN

KẾ TOÁN VẬT
TƯ- TIỀN MẶT

KẾ TOÁN
VTƯ XN

KẾ TOÁN TSCĐ

KẾ TOÁN
TM XN

5. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty :
5.1 Chế độ kế toán :
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 1141
TC/QĐ/ CĐKT ngày 01/11/1995, và Báo cáo tài chính đã được điều chỉnh
theo Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 về 4 chuẩn mực kế
toán.
Niên độ kế toán : bắt đầu ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng
năm.
Hình thức sổ kế toán áp dụng : Chúng từ ghi sổ.
5.2 Phương pháp kế toán tài sản cố định :
Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi
phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng.
Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng
trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản; tỉ lệ khấu hao theo Quyết
định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính.
5.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho :
Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : theo giá thực tế và chi phí liên quan.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 34

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho, tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia
quyền.
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
Giá vốn chủ yếu được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và
bao gồm cả những chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng.
5.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương
pháp chuyển đổi các đồng tiền khác :
Đơn vị tiền tệ được sử dụng để ghi chép công tác kế toán và lập Báo cáo tài
chính là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc tế : VND)
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : những nghiệp vụ phát sinh
trong năm bằng đồng tiền khác được qui đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá
mua vào của Vietcombank Kiên Giang tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ (riêng
doanh thu bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng).
Chênh lệch phát sinh do việc chuyển đổi được thể hiện trên tài khoản chênh
lệch tỷ giá, cuối kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính của
năm hiện hành.
Những tài sản bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ
khác được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ già bình quân liên ngân
hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố vào ngày lập Bảng cân đối
kế toán.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 35

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

6. Trình tự ghi sổ kế toán :

CHÚNG TỪ GỐC

SỔ QUỸ
BẢNG TỔNG
HỢP CHỨNG
TỪ KẾ TOÁN

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG
TỪ GHI SỔ

SỔ, THẺ
KẾ TOÁN
CHI TIẾT

CHỨNG TỪ- GHI SỔ

SỔ CÁI

BẢNG
TỔNG HỢP
CHI TIẾT

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHẦN II: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY XNK THỦY SẢN KIÊN GIANG
1. Phương thức kinh doanh xuất khẩu :
Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang có nhiều khách hàng ở 17 nước trên
thế giới, tập trung ở Châu Á, Châu Âu, Mỹ và Bắc Mỹ. Đa phần là khách hàng
làm ăn lâu năm với đơn vị, còn lại là khách hàng mới. Cho nên phương thức
kinh doanh của công ty cũng rất đa dạng, công ty đi nước ngoài để chào hàng
và đàm phán ký kết hợp đồng sản xuất, tìm khách hàng trên mạng thông qua bộ
phận Marketing của công ty; trong quan hệ, nhờ khách hàng truyền thống giới
thiêu thêm khách hàng mới; thông qua công cụ thông tin hiện đại cũng như báo
đài để tìm kiếm khách hàng. Hình thức đàm phán hợp đồng cũng nhanh hơn,
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 36

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

thông qua thư đặt hàng bằng fax, email trên mạng hoặc trao đổi qua điện thoại; gặp
gỡ trao đổi tiếp xúc để hình thành nội dung của bảng hợp đồng. Sau khi quan hệ ký
kết hợp đồng, công ty cũng dự đoán, đánh giá lựa chọn khách hàng phù hợp để đàm
phán những điều kiện mua bán giữa hai bên. Việc mua bán hàng của công ty với
khách hàng đều dựa trên qui định của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế qui
định, thường thì các dạng thanh toán tiền hàng qua các hình thức chủ yếu :
- Nhờ thu (collection)
- Thư tín dụng ( Letter of Credit - L/C)
- Chuyển bằng bưu điện hoặc điện tín (telegraphich transfers - TT).
- Dùng Séc.
- Hối phiếu.
Nhưng qua việc nghiên cứu thì nhận thấy trong 3 năm gần đây (2000-2002)
Công ty XNK thủy sản Kiên Giang thường sử dụng các hình thức thanh toán an toàn
như :
- Thanh toán bằng thư tín dụng (Letter of Credit - L/C) (L/C “At sight”) chiếm
80% các khoản thanh toán đối với khách hàng.
- Thanh toán bằng bưu điện hoặc điện tín (Telegraphich trans fers - TT) được trả
trước khi giao hàng chiếm 10%.
Còn hình thức tiền mặt và chuyển khoản dùng thanh toán trong nước chiếm
khoảng 10%.
2. Thị trường của công ty :

Thị trường

Năm 2000
USD

Xuất khẩu:
Châu Âu

Tỷ lệ
(%)

28.156.648,94
753.132,45

Mỹ

Năm 2001
USD

8 tháng năm 2002
Tỷ lệ
(%)

32.930.044,61
2,67

5.340.871,31 18,97

94.050,00 0,29
6.584.791,77 20,00
458.600,00 1,39

Nga
11.378.222,26 40,41

Nhật

13.370.811,65 40,60

USD

Tỷ lệ
(%)

23.561.250,79

1.391.493,50

5,91

566.421,46

2,40

2.195.409,20

9,32

13.690.005,87 58,10

Hàn Quốc

2.502.239,00

8,89

4.408.326,65 13,39

1.929.751,59

Thị trường khác

8.182.183,92 29,06

8.013.464,54 24,33

3.788.169,17 16,08

Nội địa:

1.874.260,06

841.792,19

585.817,34

30.030.909,00

33.771.836,80

24.147.068,13

Tổng cộng

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 37

8,19

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Qua bảng trên ta thấy thị trường Nhật là thị trường quan trọng nhất của công ty
chiếm tỷ trọng 38% - 58,1% khối lượng sản phẩm xuất khẩu, kế đến là thị trường
Hàn Quốc chiếm tỉ trọng khoảng 11% khối lượng sản phẩm xuất khẩu, thị trường
EU chiếm 13%, Mỹ 6%. Riêng năm 2002 do tình hình kinh tế thế giới biến động
nên tỉ trọng giảm: thị trường Nga năm 2001 là 1,39% thì sang 8 tháng năm 2002
tăng lên 9%, còn lại các thị trường khác dao động 23%.
3. Kế toán doanh thu bán hàng :
Công ty bán hàng chủ yếu bằng phương thức xuất khẩu trực tiếp dựa trên hợp
đồng đã ký kết với khách hàng. Khi xuất hàng giao cho khách hàng theo điều kiện
ghi trong hợp đồng. Phòng kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu. Khi ghi nhận
doanh thu công ty sử dụng Hoá đơn giá trị gia tăng (hoá đơn đỏ), hoá đơn được lập
thành 3 liên. Tuy nhiên trong giao dịch buôn bán với nước ngoài thì phía nước ngoài
không nhận hoá đơn đỏ mà chỉ nhận hoá đơn thương mại (Invoice) cho nên công ty
giữ lại cả 3 hoá đơn.
- Tài khoản sử dụng :
Khi hạch toán doanh thu, công ty sử dụng các tài khoản sau đây :
+ TK 511 - Doanh thu bán hàng :
• TK 5111 - Doanh thu kinh doanh hàng hóa
• TK 5112 - Doanh thu bán thành phẩm tự sản xuất
• TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ khác.
+ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ :
• TK 5121 - Doanh thu kinh doanh hàng hóa.
• TK 5122 - Doanh thu bán thành phẩm tự sản xuất.
• TK 5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ khác.
Trong năm 2002, doanh thu của công ty là 613.254.492.962 đồng. Trong đó:
+ Doanh thu hàng xuất khẩu : 85.521.530.622 đồng
+ Doanh thu tiêu thụ nội địa : 518.496.005.084 đồng
+ Doanh thu tiêu thụ nội bộ : 9.236.957.256 đồng

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 38

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Sổ cái tổng hợp doanh thu bán hàng của công ty có dạng như sau :

DIEN GIAI

SOTIEN NO

SO TIEN CO

SOCT

TKNO

TKCO

29-01

131

5112.01

XNKG-HT

doanh thu bán hàng

24.154.841.916

24.154.841.916

30-01

131

5112.02

XNNQ-HT

doanh thu bán hàng

4.888.868.210

4.888.868.210

31-01

131

5112.03

XHAH-HT doanh

9.821.535.822

9.821.535.822

32-01

131

5112.05

XNKL-HT

2.217.289.399

2.217.289.399

33-01

131

5112.07

XNKG-HT doanh

thu bán hàng

3.123.414.878

3.123.414.878

34-01

131

5112.09

XNPQ-HT doanh

thu bán hàng

1.525.528.205

1.525.528.205

35-01

131

5112.10

XNHT- HT doanh

thu bán hàng

31.160.000

31.160.000

36-01

131

5112.04

XNBC-HT doanh

thu bột cá

4.079.639.962

4.079.639.962

37-01

131

5112.06

XNND-HT doanh

thu nước đá

1.484.185.190

1.484.185.190

38-01

131

5113.08

XNCB-HT

112.041.735

112.041.735

39-01

131

5112.11

XNDH-HT doanh

603.370.097

603.370.097

…..

….

29-05

5111

33331

Thuế XK tại trạm Hà Tiên
phải trả

30-02

131

5112.02

XNNQ-HT doanh

31-02

131

5112.03

XNAH-HT doanh

….

….

…..

32-12

131

…..

5112.05

thu bán hàng

doanh thu bán hàng

doanh thu bán hàng
thu bán hàng

………

SỐ PHÁT SINH

…..

18.361.458

18.361.458

thu bán hàng

876.764.638

876.764.638

thu bán hàng

5.935.538.267

5.935.538.267

……

…….

10.139.524

10.139.524

613.254.492.962

613.254.492.962

…….
XNKL-HT doanh

…….

thu bán hàng

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng công ty đều đưa vào TK 131, sau đó tùy theo
hình thức thanh toán mà công ty tiến hành ghi vào TK 111 hay TK 112
Một vài trường hợp bán hàng cụ thể tại công ty:
a. Bán hàng trong nước:
Khi xuất hàng bán trong nước công ty sử dụng Hoá đơn giá trị gia tăng, 1 liên
giao khách hàng, 1 liên lưu vào chứng từ gốc, 1 liên lưu cùi ; Trường hợp công ty
bán trong nước theo hoá đơn GTGT số 0016224 ngày 10/12/2002( phụ lục) với tổng
số tiền là 759.657.990 đồng
Trường hợp này công ty định khoản như sau :
+ Ghi nhân doanh thu :

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 39

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Nợ TK 131(FIDECO) :
759.657.990
Có TK 5111.01 :
723.483.800
Có TK 3331 :
36.174.190
+ Khi khách hàng trả tiền:
Nợ TK 111 :
759.657.990
Có TK 131(FIDECO) :
759.657.990
b. Bán nội bộ :
Khi xuất hàng bán nội bộ, công ty vẫn sử dụng Hoá đơn giá trị gia tăng; căn cứ
vào hoá đơn GTGT số 0045292 ngày 13/02/2002 (phụ lục) với tổng số tiền là
29.619.600, kế toán định khoản như sau:
+ Ghi nhận doanh thu :
Nợ TK 131(HN) : 29.619.600
Có TK 5122.02 :
26.926.909
Có TK 3331 :
2.692.691
+ Khi nhận được tiền :
Nợ TK 111 :
29.619.600
Có TK 131(HN) :
29.619.600
c. Trường hợp xuất khẩu (trực tiếp xuất khẩu):
Khi bán hàng cho khách hàng nước ngoài, công ty vẫn lập Hoá đơn GTGT, gồm
3 liên, nhưng công ty giữ lại cả 3 liên này, công ty giao cho khách hàng Hóa đơn
thương mại. Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 076022 ngày 09/12/2002, kế toán định
khoản như sau:
+ Ghi nhận doanh thu :
Nợ TK 131(SUNFAT) : 476.320,00 (USD)
Có TK 5112.02 :
476.320,00 (USD)
+ Khi khách hàng thanh toán :
Nợ TK 112 :
476.320,00 (USD)
Có TK 131 (SUNFAT) :
476.320,00 (USD)
4. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu :
Trong năm 2002 các khoản giảm trừ của công ty như sau :
a. Chiết khấu thương mại :
Chiết khấu thương mại không phải là khoản chiết khấu mà công ty chấp nhận
cho khách hàng do việc khách hàng mua hàng với khối lượng lớn; mà chiết khấu
thương mại ở đây được xem là khoản hoa hồng mà công ty trả cho những nhà môi
giới khi giới thiệu khách hàng cho công ty.
Tài khoản sử dụng TK 521 - Chiết khấu thương mại
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 40

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Trong năm 2002, khoản chiết khấu này của công ty là 1.110.954.755 (VNĐ)
Chứng từ sử dụng trong chiết khấu thương mại là “Giấy chứng nhận chi hoa
hồng ”.
Căn cứ vào giấy chứng nhận chi hoa hồng ngày 27/11/2002(phụ lục) vớI số tiền
là 8.251.056, công ty tiến hành định khoản như sau:
Nợ TK 521:
8.251.056
Có TK 111:
7.725.950
Có TK 338:
525.105
b. Giảm giá hàng bán :
Những hàng hoá mà công ty giảm giá chủ yếu là những hàng hoá tồn kho, những
sản phẩm chất lượng không cao chẳng hạn như độ đạm, mẫu mã không đạt yêu cầu,
giảm giá hàng bán chủ yếu áp dụng cho sản phẩm bột cá, và áp dụng đối với những
khách hàng nội địa.
Tài khoản sử dụng TK 532 - Giảm giá hàng bán
Trong năm 2002 khoản giảm giá hàng bán của công ty là 31.793.996 đồng
Một trường hợp cụ thể : công ty xuất bán sản phẩm bột cá, bên mua tiến hành
kiểm nghiệm và xác định độ đạm không đúng theo hợp đồng mua bán, lúc này hai
bên lập biên bản kiểm nghiệm kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm và căn cứ vào
biên bản kiểm nghiệm (phụ lục), công ty tiến hành ghi vào Chứng từ ghi sổ như sau
:
Chi tiết
• Giảm doanh thu do giảm độ đạm
• CTY TNHH Nông Lâm Đài Loan
• Hoá đơn : 24087-24092 tháng 7 năm 2002
+ Giảm doanh thu do giảm độ đạm :
Nợ TK 5112.04(BC) :
3.203.810
Có TK 532.04 :
3.203.810
+ Giảm công nợ đối với khách hàng :
Nợ TK 532.04 :
3.203.810
Có TK 131(Đloan) :
3.203.810
+ Giảm thuế 5% đối với khách hàng :
Nợ TK 33311 :
160.190
Có TK 131 (Đloan) :
160.190

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 41

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

c. Hàng bán bị trả lại :
Những mặt hàng bị trả lại chủ yếu là những mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài
nhưng phía khách hàng nước ngoài không chấp nhận do những nguyên nhân như:
chất lượng không đúng theo yêu cầu, mẫu mã không đẹp…
Tài khoản sử dụng TK 531 - Hàng bán bị trả lại
Trong năm 2002, khoản hàng bán bị trả lại là 4.392.755.868 đồng.
Một trường hợp cụ thể: Khi khách hàng kiểm tra phát hiện hàng hoá không đạt
yêu cầu thì phía nước ngoài sẽ viết thư yêu cầu trả lại hàng, sau khi hai bên đã thoả
thuận những điều kiện nhận lại hàng, phía nước ngoài gửi trả hàng cho công ty kèm
theo hoá đơn thương mại (phụ lục), công ty tiến hành lập biên bản cho số hàng nhập
về, lập phiếu nhập kho và ghi vào chứng từ ghi sổ (Phụ lục)
Chi tiết:
• Khách hàng : MeiWa
• Hoá đơn bán : 088280+088281 ngày 26/04/2002
• Mặt hàng
: Mực lá fillet mặn
• Tỷ giá lúc bán : 15.208 đ
+ Ghi giảm doanh thu:
Nợ TK 5112.01(KG): 1.009.865.340
Nợ TK 5112.02(NQ): 1.009.865.340
Nợ TK 5112.09(PQ): 1.001.241.048
Có TK 531:
3.026.971.728
+ Giảm công nợ đối với khách hàng:
Nợ TK 531:
3.026.971.728
Có TK 131(MeiWa):
3.026.971.728
+ Nhập kho lô hàng trả lạI vào xí nghiệp NQ:
Nợ TK 155.02:
2.653.380.828
Có TK 6322.02:
2.653.380.828
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ:
Nợ TK 13311:
198.257.880
Có TK 33312:
198.257.880
d. Thuế xuất khẩu :
Tài khoản sử dụng TK 3333 - Thuế xuất khẩu
Trong năm 2002, thuế XK mà công ty phải nộp cho ngân sách Nhà nước là
335.364.744 đồng.
Định khoản:
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 42

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

+ Xác định số thuế phải nộp, ghi:
Nợ TK 511:
335.364.744
Có TK 3333:
335.364.744
+Khi nộp thuế, ghi:
Nợ TK 3333:
335.364.744
Có TK 112:
335.364.744
⇒ Kết chuyển các khoản làm giảm doanh thu :
521
1.110.954.755 1.110.954.755

511
1.110.954.755

613.254.492.962

531
4.392.755.868 4.392.755.868

4.392.755.868

531
31.793.996

31.793.996

31.793.996

3333
335.364.744 335.364.744

335.364.744
607.383.623.599

5. Kế toán giá vốn hàng bán :
Kế toán không theo dõi giá vốn hàng bán theo mỗi nghiêp vụ bán hàng của công
ty. Công ty theo dõi số lượng hàng nhập - xuất - tồn theo báo cáo của xí nghiệp,
hàng quí kế toán thành phẩm dựa vào báo cáo của xí nghiệp, hoá đơn xuất hàng, hoá
đơn bán hàng, tiến hành ghi nhận giá vốn hàng bán vào Sổ cái, không theo dõi ở Sổ
chi tiết.
TK sử dụng TK 632: Hạch toán giá vốn hàng bán công ty sử dụng các tài khoản
cấp 2 :
• TK 6321: Giá vốn hàng hoá kinh doanh.
• TK 6322: Giá vốn sản phẩm tự sản xuất
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 43

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Sổ cái tổng hợp giá vốn của công ty có dạng như sau :
SOCT

TK

TKCO

DIEN GIAI

SOTIEN-NO

NO

CO

112-03

155.03

XNAH-HT NHẬP XUẤT KHO TP

18.959.556.438

112-03

155.03

XNAH-HT NHẬP XUẤT KHO TP

31.561.770

AH

18.991.118.208

113-03

155.04

XNBC-HT NHẬP XUẤT KHO TP

7.940.593.376

114-03

155.05

XNKL- HT NHẬPXUẤT KHO TP

5.598.875.066

114-03

155.05

XNKL- HT NHẬP XUẤT KHO TP

17.204.000

KL

5.616.079.066

104-03

154.06

XNND-HT NHẬP XUẤT KHO TP

4.349.733.903

115-03

155.07

XNRG-HT NHẬP XUẤT KHO TP

3.392.356.405

……


…..

………….

116-06

155.08

XNCB-HT NHẬP KHO TP

120-06

154.08

HT- KẾT CHUYỂN CPSX DỞ DANG

CB

…………
1.586290702
203.450.735
1.789.741.437

117-06

155.09

XNPQ-HT NHẬP XUẤT KHO TP

8.164.623.720

117-06

155.09

XNPQ-HT NHẬP XUẤT KHO TP

67.186.950

120-06

154.09

HT-KẾT CHUYỂN CPSX DỞ DANG

PQ
….

SOTIEN

535.544.396
8.767.355.066

……..

…..

……. ……

118-12

155.10

XNHT-HT NHÂP XUẤT KHO TP

686.485.152

120-12

154.10

HT K/C CHi PHÍ SX DỞ DANG

298.915.427

HT
TỔNG

985.400.579
551.180.079.298

Giá vốn hàng bán của công ty năm 2002 là 551.180.079.298 (VNĐ)
Định khoản :
Kết chuyển giá vốn hàng bán :
Nợ TK 911:
551.180.079.298
Có TK 632 :
551.180.079.298

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 44

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

6. Kế toán chi phí bán hàng :
Chi phí bán hàng của công ty chủ yếu là những chi phí như : chi phí vật liệu bao
bì, chi phí dụng cụ, chi phí chuyên chở, ...
TK sử dụng :
Công ty sử dụng tài khoản 641 để hạch toán; Trong đó :
• TK 6411 - Chi phí nhân viên
• TK 6412 - Chi phí vật liệu bao bì
• TK 6413 - Chi phí đồ dung dụng cụ
• TK 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ
• TK 6415 - Chi phí bảo hành
• TK 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài
• TK 6418 - Chi phí bằng tiền khác
Trong năm 2002, chi phí bán hàng của công ty là 27.006.725.456 đồng; trong đó
+ Chi phí vật liệu bao bì
:
274.954.885 đồng
+ Chi phí dụng cụ
:
30.977.945 đồng
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài
:
26.439.742.874 đồng
+ Chi phí bằng tiền khác
:
261.049.752 đồng
Định khoản :
+. Chi phí mua vật liệu, bao bì :
Nợ TK 6412 :
274.954.885
Có TK 152 :
274.954.885
+. Chi phí dụng cụ :
Nợ TK 6413 :
30.977.945
Có TK 111,112 :
30.977.945
+. Chi phí dịch vụ mua ngoài :
Nợ TK 6417 :
26.439.742.874
Có TK 111,112 :
26.439.742.874
+. Chi phí bằng tiền khác :
Nợ TK 6418 :
261.049.752
Có TK 111,112 :
261.049.752
+. Kết chuyển chi phí bán hàng :
Nợ TK 911 :
27.006.725.456
Có TK 641 :
27.006.725.456
Một trường hợp cụ thể về chi phí bán hàng : Khi xuất hàng bán, ngoài việc ghi
nhận doanh thu, giá vốn, kế toán còn ghi nhận chi phí liên quan đến việc têu thụ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 45

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

lượng hàng hoá đó; chứng từ sử dụng là Phiếu chi số OCT2530403 ngày 29/04/2002
có kèm theo Hoá đơn bán hàng (phụ lục)
Kế toán tiến hành định khoản :
Nợ TK 6417 :
30.800.000
Có TK 1111:
30.800.000
7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp :
Trong năm 2002, chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty là : 10.949.228.987
đồng; Trong đó :
+ Chi phí lương nhân viên
: 3.240.001.730 đồng
+ Chi phí vật liệu quản lý
: 114.094.875 đồng
+ Chi phí đồ dung văn phòng
: 389.516.028 đồng
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định
: 265.456.259 đồng
+ Thuế, phí và lệ phí
: 1.889.900.013 đồng
+ Chi phí dự phòng
: 16.376.276 đồng
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài khác
: 1.048.631.894 đồng
+ Chi phí bằng tiền khác
: 3.985.251.912 đồng
TK sử dụng:
Công ty sử dụng tài khoản 642 để hạch toán; Trong dó:
• TK 6421 - Chi phí nhân viên quản lý
• TK 6422 - Chi phí vật liệu quản lý
• TK 6423 - Chi phí đồ dung văn phòng
• TK 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ
• TK 6425 - Thuế, phí và lệ phí
• TK 6426 - Chi phí dự phòng
• TK 6427 - Chi phi dịch vụ mua ngoài
• TK 6428 - Chi phí bằng tiền khác
Định khoản :
+ Chi trả lương cho nhân viên :
Nợ TK 6421:
3.240.001.730
Có TK 334,338 :
3.240.001.730
+ Chi mua vật liệu dùng trong quản lý :
Nợ TK 6422 :
114.094.875
Có TK111, 112, … :
114.094.875
+ Chi mua đồ dung văn phòng :
Nợ TK 6423 :
389.516.028
Có TK 111,112, … :
389.516.028
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 46

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

+ Khấu hao tài sản cố định :
Nợ TK 6424 :
265.456.259
Có TK 214 :
265.456.259
+ Thuế, phí, lệ phí :
Nợ TK 6425:
1.889.900.013
Có TK 111,112 :
1.889.900.013
+ Chi phí dự phòng :
Nợ TK 6426 :
16.376.276
Có TK 159 :
16.376.276
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài khác :
Nợ TK 6427:
1048.631.894
Có TK 111,112 :
1048.631.894
+ Các khoản chi bằng tiền khác :
Nợ TK 6428 :
3.985.251.912
Có TK 111,112, …:
3.985.251.912

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 47

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Sổ cái tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty có dạng như sau
SOCT

TKNO

TKCO

DIEN GIAI

02-01

6428

1111.01

XNKG- HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

45.302.614

45.302.614

04-01

6428

1121.1

VP CT-HT CHI TIỀN GỬI NH

18.009.600

18.009.600

06-01

6428

1111.07

XNRG-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

22.408.854

22.408.854

02-02

6423

1111.02

XNNQ-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

8.674.084

8.674.084

03-02

6423

1111.06

XNND- HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

4.288.099

4.288.099

….

….

…..

………..

……..

……..

02-07

6428

1111.09

XNPQ-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

24.632.469

24.632.469

18-07

6428

1111.10

XNHT-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

6.698.000

6.698.000

20-07

6423

1111.11

XNDH-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

750.000

750.000

….

…..

….

……….

…..

……

05-12

6422

1111.08

XNCB-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

1.167.272

1.167.272

06-12

6423

1111.08

XNCB-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

5.669.000

5.669.000

09-12

6427

1111.06

XNND- HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

873.800

873.800

12-12

6425

1111.09

XNPQ-HT CHI QUỸ TIỀN MẶT

4.878.655

4.878.655

10.949.228.987

10.949.228.987

SỐ PHÁT SINH

SOTIEN NO

SOTIEN CO

Một vài ví dụ cụ thể:
+ Xí nghiệp Nước đá chi tiền mặt mua đồ dùng văn phòng :
Nợ TK 6423 :
4.288.099
Có TK 1111.06 :
4.288.099
+ Xí nghiệp Chế biến chi tiền mặt mua vật liệu dùng cho quản lý :
1.167.272
Nợ TK 6422 :
1.167.272
Có TK 1111.08 :
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền mặt của Xí nghiệp Nước đá :
873.800
Nợ TK 6427 :
873.800
Có TK 1111.06 :
8. Kế toán thu nhập hoạt động tài chính :
Thu nhập hoạt động tài chính của công ty chủ yếu là khoản thu từ lãi tiền gửi
ngân hàng và thu nhập do chênh lệch tỷ giá.
Trong năm 2002, thu nhập hoạt động tài chính của công ty là 827.098.586 đồng;
Trong đó :

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 48

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

+ Thu lãi tiền gửi ngân hàng
: 253.496.770 đồng
+ Chênh lệch tỷ giá
: 573.601.816 đồng
Tài khoản sử dụng :
Công ty sử dụng tài khoản 515 - Thu nhập hoạt động tài chính
Định khoản :
+ Thu lãi tiền gửi ngân hàng :
Nợ TK 112 :
253.496.770
Có TK 515 :
253.496.770
+ Thu nhập do chênh lệch tỷ giá trong kinh doanh xuất nhập khẩu :
Nợ TK 413 :
573.601.816
Có TK 515 :
573.601.816
+ Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính :
Nợ TK 515 :
827.098.586
Có TK 911 :
827.098.586
Trường hợp cụ thể về thu nhập hoạt động tài chính :
Căn cứ vào giấy báo có về lãi tiền gửi ngày 25/09/2002( phụ lục), kế toán định
khoản:
Nợ TK 112 :
839.556,00
Có TK 515 :
839.556,00
9. Kế toán chi phí tài chính :
Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi phí trả lãi tiền vay và chi phí do lỗ
về chênh lệch tỷ giá.
Tài khoản sử dụng :
Công ty sử dụng tài khoản 635 - Chi phí hoạt động tài chính
Trong năm 2002 chi phí tài chính của công ty là 3.526.667.531 đồng; Trong đó :
+ Trả lãi tiền vay :
3.525.103.570 đồng
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá :
1.563.961 đồng
Định khoản :
+ Trả lãi tiền vay :
Nợ TK 635 :
3.525.103.570
Có TK 111, 112,… :
3.525.103.570
+ Lỗ chênh lệch tỷ giá :
Nợ TK 635 :
1.563.961
Có TK 413 :
1.563.961
Một ví dụ cụ thể về việc trả lãi vay của công ty :
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 49

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Ngân hàng cho vay vốn sẽ gửi thông báo đến công ty về việc trả lãi tiền vay và
nợ vay (phụ lục); Công ty ủy nhiệm cho ngân hàng ngoại thương Kiên Giang tiến
hành chi trả cho ngân hàng cho vay vốn và kế toán sẽ định khoản như sau :
Nợ TK 635 :
58.689.000
Có TK 112 :
58.689.000
10. Kế toán thu nhập khác :
Thu nhập khác là các khoản thu nhập nằm ngoài những khoản thu nhập kể trên.
Đối với công ty chủ yếu là những khoản thu nhập như : thu nhập từ việc xử lý công
nợ, thu nhập do chênh lệch kiểm kê hàng hoá, hoàn nhập dự phòng… Khoản thu
nhập này chỉ chiếm giá trị nhỏ trong tổng số thu nhập của công ty.
TK sử dụng :
Công ty sử dụng tài khoản 711 - Thu nhập khác
Trong năm 2002, khoản thu này là 60.006.510 đồng
Định khoản :
Nợ TK 112 :
60.006.510
Có TK 711 :
60.006.510
Kết chuyển thu nhập khác :
Nợ TK 711 :
60.006.510
Có TK 911 :
60.006.510
11. Kế toán chi phí khác :
Chi phí khác là những khoản chi không thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh hay
hoạt động tài chính. Thông thường đó là các khoản chi có liên quan đến việc xử lý
công nợ…và khoản chi này chỉ là khoản chi nhỏ trong công ty.
TK sử dụng :
Công ty sử dụng tài khoản 811 - Chi phí khác
Trong năm 2002, chi phí này của công ty là 21.417.376 đồng
Định khoản :
Nợ TK 811 :
21.417.376
Có TK 111 :
21.417.376
Kết chuyển chi phí khác :
Nợ TK 911 :
21.417.376
Có TK 811 :
21.417.376

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 50

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh :
Kết quả kinh doanh của công ty bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.
Tài khoản sử dụng :
Công ty sử dụng tài khoản 911–Xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Trong
đó:
• TK 9111 : Kết quả hoạt động kinh doanh
• TK 9112 : Kết quả hoạt động tự sản xuất
• TK 9113 : Kết quả hoạt động khác
Định khoản :
+ Kết chuyển doanh thu thuần :
Nợ TK 511 :
607.383.623.599
Có TK 911 :
607.383.623.599
+ Kết chuyển giá vốn hàng bán :
Nợ TK 911 :
551.180.079.298
Có TK 632 :
551.180.079.298
+ Kết chuyển chi phí bán hàng :
Nợ TK 911 :
27.006.725.456
Có TK 641 :
27.006.725.456
+ Kế chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp :
Nợ TK 911 :
10.949.228.987
Có TK 642 :
10.949.228.987
+ Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính :
Nợ TK 515 :
827.098.586
Có TK 911 :
827.098.586
+ Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính :
Nợ TK 911 :
3.526.667.531
Có TK 635 :
3.526.667.531
+ Kết chuyển thu nhập hoạt động khác :
Nợ TK 711 :
60.006.510
Có TK 911 :
60.006.510
+ Kết chuyển chi phí hoạt động khác :
Nợ TK 911 :
21.417.376
Có TK 811 :
21.417.376
+ Kết chuyển lợi nhuận:

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 51

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

Lợi nhuận trước thuế =(Doanh thu+Doanh thu HĐTC+ Thu nhậpkhác)(Giá vốn hàng bán+Chi phí bán hàng+Chi phí quản lý+Chi phí HĐTC + Chi
phí khác)
Trong năm 2002, tổng lợi nhuận trước thuế của công ty là 15.586.610.047 đồng
Nợ TK 911:
15.586.610.047
Có TK 421:
15.586.610.047
+ Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:
Trong năm 2002, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 3.150.874.955 đồng
Định khoản:
Nợ TK 421:
3.150.874.955
Có TK 3334:
3.150.874.955

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 52

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

911

511

551.180.079.298 607.383.623.599

607.383.623.599 607.383.623.599

632
551.180.079.298

551.180.079.298

635

(112) 3.525.103.570
3.526.667.531

(413) 1.563.961

3.526.667.531
827.098.586

641
27.006.725.456

515
827.098.586 253.496.770 (112)
573.601.816 (413)

27.006.725.456

27.006.725.456

711

642
10.949.228.987 10.949.228.987

10.949.228.987
60.006.510

60.006.510

60.006.510

811
21.417.376

21.417.376

21.417.376

421
(3334) 3.150.874.955 15.586.610.047

12435735092

(421) 15.586.610.047

608270728695 608270728695

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 53

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Kiên Giang là một trong những đơn vị của
tỉnh tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.
Trong thời gian qua công ty XNK Thuỷ sản Kiên Giang phải đối phó với bao biến
động của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới, mỗi lần như thế là mỗi lần
đương đầu với bao thách thức. Tuy gian nan, vất vả nhưng công ty đã kịp thời có
những giải pháp hữu hiệu để vượt qua và đạt được những kết quả thăng tiến từng
bước và vững chắc. Tuy vậy, những kết quả mà công ty đạt được hôm nay chỉ là
trước mắt, sắp tới còn có những tình huống khó khăn hơn gấp nhiều lần: phải đối
phó với nhu cầu thị trường ngày một cao hơn, đối phó với việc gia nhập nền kinh tế
thế giới…Theo nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND tỉnh việc giao chỉ tiêu phấn đấu
cho công ty từ nay đến năm 2005 phải đạt kim ngạch xuất khẩu từ 120 - 150 triệu
USD. Đối với yêu cầu và nhiệm vụ đó, đòi hỏi Công ty XNK thủy sản Kiên Giang
phải chủ động và tích cực tìm ra biện pháp và giải pháp tốt nhất để hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
1. Đội ngũ nhân viên :
Với lợi thế đội ngũ nhân viên của công ty có nhiều người trẻ. Điều này tiêu biểu
cho sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, tinh thần làm việc có trách
nhiệm cao, không ngại khó… chung của toàn công ty. Bên cạnh đó việc giao dịch
buôn bán, tiêu thụ của công ty chủ yếu là với các công ty nước ngoài, tuy nhiên hiện
nay trình độ ngoại ngữ của một số nhân viên quản lý còn hạn chế, mà hiện nay
ngoại ngữ là một trong những phương tiện quan trọng để các doanh nghiệp tiến xa
hơn trên thị trường thế giới, do đó đối với một số vị trí quan trọng trong công ty việc
bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ là rất cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh
tranh vô cùng gay gắt như hiện nay, nguồn nhân lực chiếm một vị trí quan trọng,
việc có một đội ngũ nhân viên giỏi là rất cần thiết. Điều này không đồng nghĩa với
việc công ty tuyển thêm để thay đổi mới lại đội ngũ nhân viên của mình, nếu làm
vậy công ty sẽ mất đi những nhân viên làm việc lâu năm, với kinh nghiệm dày dặn,
mà đây cũng là yếu tố rất cần thiết cho mọi doanh nghiệp. Bên cạnh đó công ty cần
tạo điều kiện cần thiết cho các nhân viên nâng cao trình độ của mình từ trung học,
cao đẳng đến đại học và cả cao học (nếu có thể). Đối với công nhân, công ty cần
phải tìm mọi cách để họ có thể nâng cao trình độ tay nghề. Nếu công ty quan tâm
nhiều hơn đến vấn đề đào tạo và tuyển dụng thì trong tương lai không xa công ty sẽ
có một đội ngũ nhân viên rất mạnh, đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững của
công ty trong tương lai.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 54

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

2. Công tác kế toán tại công ty :
Mặc dù tổ chức bộ máy kế toán của công ty là vừa tập trung vừa phân tán nhưng
khối lượng công việc của nhân viên phòng kế toán tại công ty rất lớn, bởi vì công ty
có nhiều xí nghiệp trực thuộc mà các xí nghiệp này lại hạch toán báo sổ. Vì vậy mọi
công việc chủ yếu tập trung về văn phòng công ty, điều này làm ảnh hưởng đến thời
gian hoàn thành Báo cáo tài chính của toàn công ty. Để đáp ứng kịp thời tình hình
mới, hiện nay Phòng kế toán công ty cơ bản đã có sự đổi mới về khâu tổ chức công
tác kế toán : đào tạo đội ngũ kế toán có trình độ, nâng cao tay nghề bằng cách cử đi
học các khoá nghiệp vụ dài hạn và ngắn hạn đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ kế
toán tại công ty cũng như tại các xí nghiệp tự nâng cao trình độ nghiệp vụ, đào tạo,
hướng dẫn cho kế toán tại các xí nghiệp thực hiện hiện một số công việc ngay tại xí
nghiệp mà trước đây phải chuyển về kế toán công ty như tính giá sản phẩm, hạch
toán thanh toán nội bộ giữa các xí nghiệp với nhau và giữa các xí nghiệp với công ty
(hạch toán phải thu, phải trả nội bộ TK 136, TK 336). Vì thế, hiện nay công việc tại
Phòng kế toán tương đối ổn định, công việc phát sinh đều đặn không dồn việc như
trước đây.
3. Việc áp dụng chế độ kế toán :
Với việc áp dụng hình thức Sổ kế toán Chứng từ ghi sổ, công ty đã thực hiện
đúng với chế độ tài chính kế toán quy định hiện hành theo các văn bản của Bộ Tài
chính. Hiện nay doanh nghiệp đã áp dụng chế độ kế toán mới ban hành theo Quyết
định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001và Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày
09/10/2002. Cụ thể công ty sử dụng hệ thống tài khoản mới được bổ sung và sửa
đổi: tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính, tài khoản 635 - Chi phí tài
chính, tài khoản 711 - Thu nhập khác và tài khoản 811 - Chi phí khác.
Theo chuẩn mực kế toán qui định thì : “Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà
doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người
mua hàng đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu
thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng”. Tuy
nhiên công ty hạch toán vào tài khoản này số tiền hoa hồng mà công ty trả cho nhà
môi giới (theo tỷ lệ phần trăm đã thoả thuận) khi giới thiệu khách hàng cho công ty,
việc áp dụng này không giống như qui định nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì đặc
thù kinh doanh của công ty là quan hệ mua bán với nước ngoài nên cần thiết phải có
nhà môi giới.
Còn đối với tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán, theo hệ thống tài khoản hiện hành
thì tài khoản này không có các tài khoản cấp 2. Nhưng do đặc thù riêng của công ty
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 55

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Dũng.
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thị Đăng Khoa.

khi hạch toán giá vốn hàng bán công ty sử dụng 2 tài khoản : 6321 - Giá vốn hàng
hoá kinh doanh và tài khoản 6322 - Giá vốn sản phẩm tự sản xuất.
Đối với tài khoản 911- xác định kết quả hoạt động kinh doanh, công ty cũng sử
dụng tài khoản cấp hai như: 9111 - Kết quả hoạt động kinh doanh, 9112 - Kết quả
hoạt động tự sản xuất, 9113 -Kết quả hoạt động khác. Việc sử dụng các tài khoản
cấp hai này là không giống với hệ thống tài khoản hiện hành, nhưng lại tạo điều kiện
thuận lợi cho công ty trong việc theo dõi từng hoạt động riêng lẻ. Thiết nghĩ Bộ Tài
chính nên có những văn bản hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp có nhiều hoạt
động kinh doanh khác nhau có thể dễ dàng hơn trong việc hạch toán
3. Ghi chép kế toán :
Để phục vụ công tác quản lý sản xuất kinh doanh được kịp thời, công ty trang bị
hệ thống máy vi tính hiện đại, công tác kế toán được thực hiện trên máy tính với
phần mềm được sử dụng thống nhất toàn công ty và có tính hệ thống hoá cao, giúp
cho việc cập nhật vào sổ sách kế toán được đơn giản, nhanh chóng, gọn nhẹ. Hàng
ngày khi nhận được chứng từ kế toán, kế toán cập nhật vào máy, khi cần sẽ in ra để
đối chiếu so sánh. Với việc áp dụng kế toán trên máy tính đã giúp cho công tác quản
lý dữ liệu được bảo đảm an toàn nhằm giảm bớt được khối lượng công việc phải ghi
chép bằng tay. Đồng thời với việc đưa vào sử dụng mạng cục bộ trong toàn công ty,
kết nối các phòng ban chức năng, các bộ phận, cửa hàng với nhau giúp cho kế toán
nắm bắt các thông tin cần xử lý một cách kịp thời.
Ngoài ra có một số tài khoản doanh nghiệp không theo dõi riêng trên Sổ chi tiết mà
theo dõi trên Sổ cái như tài khoản 632, 641, 642.
Tóm lại : Qua thực tế cho thấy công tác kế toán nói chung và kế toán xác định kết
quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp đã đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời đúng yêu
cầu của công tác quản lý và có tính thống nhất trong phạm vi tính toán các chỉ tiêu
kinh tế giữa kế toán và các bộ phận có liên quan. Đồng thời đảm bảo cho số liệu kế
toán phản ánh một cách chính xác, trung thực, rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện thuận
lợi cho công tác quản lý kinh doanh ở tại doanh nghiệp. Công ty luôn chấp hành đầy
đủ các chính sách và chế độ tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
Trang 56

PHỤ LỤC:
Tài liệu tham khảo:
1. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính
TS Nguyễn Văn Công- NXB Tài Chính

2. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới
TS Võ Văn Nhị- NXB Tài Chính

3. Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán
NXB Thống Kê- Hà Nội

4. Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán
NXB Tài chính- Hà Nội
5. Chế độ sổ kế toán
Liên Đoàn Lao Động An Giang

Một số chứng từ đính kèm:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful