TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

^^^^Ä]]]]

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

ThS. NGUYỄN VŨ DUY

NGUYỄN LỆ TRINH
Lớp: DH1KT2

05 - 2004

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Long Xuyên, Ngày

tháng

năm

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Long Xuyên, Ngày

tháng

năm

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Long Xuyên, Ngày

tháng

năm

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Long Xuyên, Ngày

tháng

năm

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................................1
3. Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................2
4. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................................2

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ..................................3
1. Bản chất & vai trò của tài chính doanh nghiệp ..........................................................4
1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp ..................................................................4
1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp .....................................................................4
2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.......................................4
2.1 Khái niệm................................................................................................................5
2.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................6
2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................................6
3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính. ..................................................6
3.1. Mục tiêu .................................................................................................................6
3.2. Nội dung phân tích................................................................................................7
4. Dự báo tài chính.............................................................................................................8
5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính .................................................................8
5.1. Bảng cân đối kế toán.............................................................................................8
5.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .....................................................9
6. Phương pháp phân tích. ................................................................................................9
6.1. Phân tích theo chiều ngang ..................................................................................9
6.2. Phân tích xu hướng...............................................................................................9
6.3. Phân tích theo chiều dọc.......................................................................................9
6.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu...............................................................................10
6.5. Phương pháp liên hệ _ cân đối...........................................................................10
7. Phương pháp dự báo ...................................................................................................10
7.1. Phương pháp hồi qui .........................................................................................10
7.2. Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu .........................10
7.3. Phương pháp cảm tính .......................................................................................10
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG.......11
1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................................12
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh....................................................................................13

2.1. Chức năng _ Nhiệm vụ .......................................................................................13
2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh...........................................................................13
3. Cơ cấu tổ chức..............................................................................................................13
3.1 Bộ máy tổ chức của công ty ................................................................................13
3.2 Bộ máy tài chính_Kế toán của công ty...............................................................17
4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
thời gian qua.....................................................................................................................19
5. Các thông tin tài chính về công ty ..............................................................................20
5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty .........................................................20
5.2. Các thông tin tài chính của công ty ...................................................................21
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
DU LỊCH AN GIANG .....................................................................................................23
1. Phân tích khái quát tình hình tài chính .....................................................................24
1.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản & nguồn vốn........................24
1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản ......................................................25
1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn................................................25
1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản & nguồn vốn ..............................................27
1.2.1. Quan hệ cân đối 1.......................................................................................27
1.2.2. Quan hệ cân đối 2.......................................................................................28
1.2.3. Quan hệ cân đối 3.......................................................................................28
2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn.............................................30
2.1. Bố trí cơ cấu tài sản ............................................................................................30
2.1.1. Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sản...........................................30
2.1.2. Tỷ suất đầu tư ............................................................................................31
2.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn......................................................................................33
2.2.1. Tỷ suất nợ ...................................................................................................33
2.2.2. Tỷ suất tự tài trợ ........................................................................................34
3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .........................................36
3.1. Phân tích tình hình thanh toán..........................................................................36
3.1.1. Phân tích các khoản phải thu....................................................................36
3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải thu...............................36
3.1.1.2. Phân tích các tỷ số liên quan khoản phải thu.................................38
3.1.2. Phân tích các khoản phải trả ....................................................................39
3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải trả ...............................39
3.1.2.2. Phân tích tỷ số khoản phải trả trên tài sản lưu động ...................41
3.2. Phân tích khả năng thanh toán..........................................................................42
3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn................................................42
3.2.1.1. Vốn luân chuyển................................................................................42

3.2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.............................................43
3.2.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh...................................................44
3.2.1.4. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền..............................................45
3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn.........................................46
3.2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ..................................................46
3.2.2.2. Tỷ lệ nợ phải trả & vốn chủ sở hữu ................................................47
3.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước ..............48
4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn .........................................................................50
4.1. Luân chuyển hàng tồn kho.................................................................................50
4.2. Luân chuyển khoản phải thu .............................................................................51
4.3. Luân chuyển vốn lưu động.................................................................................53
4.4. Luân chuyển vốn cố định ...................................................................................55
4.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu .............................................................................57
4.6. Luân chuyển toàn bộ vốn ...................................................................................58
5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.................................................................60
5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn, chi phí bán hàng và
chi phí quản lý ............................................................................................................60
™ Giá vốn .............................................................................................................60
™ Chi phí bán hàng .............................................................................................62
™ Chi phí quản lý ................................................................................................63
5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí ...................................................................63
5.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận ................64
5.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận .......................65
6. Phân tích khả năng sinh lời.........................................................................................67
6.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động ................................................................................67
6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu......................................................................68
6.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động.................................................................69
6.4. Tỷ suất sinh lời vốn cố định ...............................................................................70
6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ...................................................................71
6.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont................................................72
CHƯƠNG IV: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ....................................................75
1. Dự báo về doanh thu....................................................................................................76
1.1. Dự báo thị trường gạo năm 2004.......................................................................76
1.2. Dự báo về du lịch năm 2004...............................................................................77
2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................................77
2.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý....................................77
2.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác................................................78
2.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................................78

3. Lập bảng cân đối kế toán dự báo ...............................................................................79
3.1. dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm
so với doanh thu .................................................................................................79
3.2. Dự báo về hàng tồn kho......................................................................................80
3.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác .....................................................................80
3.4. Sự thay đổi tài sản cố định .................................................................................80
3.5. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn................................................................81
3.6. Sự thay đổi lương và các khoản phải trả khác.................................................81
3.7. Sự thay đổi các quỹ .............................................................................................81
3.8. Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh....................................................................82
3.9. Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn ...............................................................82
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004 ...................................................................84
CHƯƠNG V: NHẬN XÉT .............................................................................................86
1. Nhận xét về công tác quản lý và tổ chức hành chính của công ty ...........................87
2. Nhận xét về công tác kế toán.......................................................................................87
3. Nhận xét chung về tình hình tài chính .......................................................................88

PHẦN KẾT LUẬN
1. Giải pháp - Kiến nghị ..................................................................................................93
1.1. Về tình hình huy động vốn .................................................................................93
1.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ............................................93
1.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng............................94
1.4. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời .......................................................94
1.5. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.....................................................................95
2. Kết luận.........................................................................................................................95

PHẦN PHỤ ĐÍNH
Tài liệu tham khảo .....................................................................................................97

DANH MỤC BẢNG
™ Bảng cân đối kế toán từ năm 2000-2003...................................................................21
™ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2000-2003 ...........................22
Bảng 1: Bảng phân tích tình hình biến động tài sản & nguồn vốn năm 2003............24
Bảng 2: Bảng phân tích vốn tín dụng & nguồn vốn đi chiếm dụng ............................26
Bảng 3: Bảng phân tích quan hệ cân đối 1 ....................................................................28
Bảng 4: Bảng phân tích quan hệ cân đối 2 ....................................................................28
Bảng 5: Bảng phân tích quan hệ cân đối 3 ....................................................................28
Bảng 6: Bảng phân tích tỷ trọng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn.......................30
Bảng 7: Bảng phân tích tỷ suất đầu tư...........................................................................32
Bảng 8: Bảng phân tích tỷ suất nợ .................................................................................33
Bảng 9: Bảng phân tích tỷ suất tự tài trợ ......................................................................35
Bảng 10: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải thu .............................37
Bảng 11: Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu.......................................................38
Bảng 12: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải trả..............................40
Bảng 13: Bảng phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động..................41
Bảng 14: Bảng phân tích vốn luân chuyển ....................................................................42
Bảng 15: Bảng phân tích khả năng thanh toán hiện hành...........................................43
Bảng 16: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh.................................................44
Bảng 17: Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền............................................46
Bảng 18: Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay.........................................................47
Bảng 19: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu................................................48
Bảng 20: Bảng phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước ........................49
Bảng 21: Bảng phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho ...................................50
Bảng 22: Bảng phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu................................52
Bảng 23: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động ...................................54
Bảng 24: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn cố định ......................................56
Bảng 25: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu................................57
Bảng 26: Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốn......................................58
Bảng 27: Bảng phân tích tình hình biến động giá vốn, CPBH và CPQL ...................60
Bảng 28: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí ......................................................64
Bảng 29: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐTC đến tổng lợi nhuận .........................65
Bảng 30: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐ khác đến tổng lợi nhuận .....................65
Bảng 31: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động ...................................................67
Bảng 32: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.........................................68
Bảng 33: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn lưu động................................................69

Bảng 34: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cố định ..................................................71
Bảng 35: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.......................................72
Bảng 36: Bảng phân tích đòn cân nợ .............................................................................73
Bảng 37: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ................................73
Bảng 38: Bảng tổng hợp giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý...........................78
Bảng 39: Bảng dự báo giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý ..............................78
Bảng 40: Bảng dự báo thu nhập HĐTC, chi phí HĐTC & thu nhập HĐ khác .........78
™ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự báo năm 2004.............................79
Bảng 41: Bảng tổng hợp các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ
phần trăm so với doanh thu ............................................................................79
Bảng 42: Bảng dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ
phần trăm so với doanh thu ............................................................................80
Bảng 43: Bảng dự báo hàng tồn kho ..............................................................................80
Bảng 44: Bảng dự báo tài sản cố định ròng...................................................................81
Bảng 45: Bảng dự báo các quỹ .......................................................................................81
Bảng 46: Bảng dự báo quỹ khen thưởng, phúc lợi .......................................................82
™ Bảng cân đối kế toán dự báo năm 2004....................................................................83
Bảng 47: Bảng dự báo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ...................................................84
Bảng 48: Bảng thống kê các chỉ số tài chính từ năm 2000 – 2003 ...............................88

DANH MỤC SƠ ĐỒ & ĐỒ THỊ
Sơ đồ tổ chức Công Ty Du Lịch An Giang ....................................................................16
Sơ đồ bộ máy tài chính - kế toán Công Ty Du Lịch An Giang ....................................17
Đồ thị 1: Đồ thị lợi nhuận theo từng lĩnh vực hoạt động qua 4 năm gần nhất ..........19
Đồ thị 2: Đồ thị tỷ trọng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn.....................................30
Đồ thị 3: Đồ thị tỷ suất đầu tư ........................................................................................32
Đồ thị 4: Đồ thị tỷ suất nợ ...............................................................................................34
Đồ thị 5: Đồ thị tỷ suất tự tài trợ ....................................................................................35
Đồ thị 6: Đồ thị khoản phải thu ......................................................................................37
Đồ thị 7: Đồ thị tỷ số khoản phải thu .............................................................................38
Đồ thị 8: Đồ thị khoản phải trả.......................................................................................40
Đồ thị 9: Đồ thị tỷ số khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động.................................41
Đồ thị 10: Đồ thị vốn luân chuyển ..................................................................................42
Đồ thị 11: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán hiện hành ...............................................43
Đồ thị 12: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán nhanh .....................................................45
Đồ thị 13: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán bằng tiền ................................................46
Đồ thị 14: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán lãi vay.....................................................47
Đồ thị 15: Đồ thị tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .............................................................48
Đồ thị 16: Đồ thị tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà nước..........................................49
Đồ thị 17: Đồ thị tình hình luân chuyển hàng tồn kho .................................................51
Đồ thị 18: Đồ thị tình hình luân chuyển khoản phải thu..............................................52
Đồ thị 19: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn lưu động .................................................54
Đồ thị 20: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn cố định....................................................56
Đồ thị 21: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu .............................................57
Đồ thị 22: Đồ thị tình hình luân chuyển toàn bộ vốn....................................................58
Đồ thị 23: Đồ thị tỷ trọng giá vốn trên doanh thu ........................................................60
Đồ thị 24: Đồ thị tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu ........................................62
Đồ thị 25: Đồ thị tỷ trọng chi phí quản lý trên doanh thu ...........................................63
Đồ thị 26: Đồ thị hiệu suất sử dụng chi phí ...................................................................64
Đồ thị 27: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động tài chính
đến tổng lợi nhuận .........................................................................................65
Đồ thị 28: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động khác đến
tổng lợi nhuận.................................................................................................66
Đồ thị 29: Đồ thị chỉ số lợi nhuận hoạt động .................................................................67
Đồ thị 30: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.......................................................68
Đồ thị 31: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn lưu động..............................................................70

Đồ thị 32: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn cố định ................................................................71
Đồ thị 33: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ....................................................72
Đồ thị 34: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ..............................................73

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CPBH
CPQL
ĐTDH
ĐTNH
GTGT
HĐKD
HĐTC
HTK
LN
NSNN
SXKD
TNDN
TSCĐ
TSLĐ
TTĐB
VCĐ
VCSH
VLĐ
XDCB
XDCBDD

Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Đầu tư tài chính dài hạn
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Thuế giá trị gia tăng
Hoạt động kinh doanh
Hoạt động tài chính
Hàng tồn kho
Lợi nhuận
Ngân sách nhà nước
Sản xuất kinh doanh
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tài sản cố định
Tài sản lưu động
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Vốn cố định
Vốn chủ sở hữu
Vốn lưu động
Xây dựng cơ bảng
Xây dựng cơ bản dở dang

LÔØI CAÛM ÔN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế - QTKD của
trường Đại Học An Giang đã giảng dạy em trong thời gian qua, đặc
biệt em xin cảm ơn thầy Nguyễn Vũ Duy là người đã trực tiếp hướng
dẫn em trong suốt quá trình thực tập và làm luận văn. Nhờ sự hướng
dẫn và dìu dắt cuả thầy cô, em đã tích luỹ được những kiến thức cơ bản
đáng quý, đồng thời qua thời gian làm luận văn em có điều kiện ứng
dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn, qua đó giúp em đúc kết
được những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục bước chân trên con đường
sự nghiệp sau này. Em xin cảm ơn các cô chú, anh chị tại phòng Kế
toán – Tài vụ Công Ty Du Lịch An Giang đã tạo điều kiện cho em thực
tập và cung cấp tài liệu, thông tin để giúp em hoàn thành bài luận văn
này.
SV. Nguyễn Lệ Trinh

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền
kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và
dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn
cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế
phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp
những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để
vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt
của cơ chế thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường
cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn
đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh
nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà
quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu
cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn
hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố
ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh
nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính.
Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy
rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh
nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và
đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính
giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công Ty
Du Lịch An Giang, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau:
“Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Du Lịch An Giang”
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để thấy rõ xu
hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất
những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt
động hiệu quả hơn.

Trang 1

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

3. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh
và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, các số
liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân
viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu
cũng như các chỉ tiêu và từ đó đưa ra các nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp
khác như: phương pháp thay thế liên hoàn, phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ, cân
đối.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Công ty Du Lịch An Giang là một doanh nghiệp kinh doanh cả thương mại và dịch vụ,
tuy nhiên đề tài của em chỉ tập trung nghiên cứu chung về tình hình tài chính của toàn công
ty chứ không đi sâu phân tích tình hình tài chính trong từng lĩnh vực hoạt động.

Trang 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Trang 3

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp:
1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp:
Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị (quan
hệ tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ
quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn.
Nội dung của những quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài chính doanh nghiệp bao gồm:
Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước:
Mối quan hệ kinh tế này được thể hiện: trong quá trình hoạt động kinh doanh các
doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật định và ngược lại nhà nước
cũng có sự tài trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp để thực hiện chính sách kinh tế vĩ
mô của mình.
Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và thị trường:
Kinh tế thị trường có đặc trưng cơ bản là các mối quan hệ kinh tế đều được thực thi
thông qua hệ thống thị trường: Thị trường hàng hoá tiêu dùng, thị trường hàng hoá tư liệu
sản xuất, thị trường tài chính…và do đó, với tư cách là người kinh doanh, hoạt động của
doanh nghiệp không thể tách rời hoạt động của thị trường, các doanh nghiệp vừa là người
mua các yếu tố của hoạt động kinh doanh, người bán các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ;
đồng thời vừa là người tham gia huy động và mua, bán các nguồn tài chính nhàn rỗi của xã
hội.
Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp gồm:
Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất
trong việc tạm ứng, thanh toán.
Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên trong quá trình phân phối
thu nhập cho người lao động dưới hình thức tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, lãi cổ
phần,…
Quan hệ thanh toán, cấp phát và điều hoà vốn giữa các đơn vị trực thuộc trong nội bộ
doanh nghiệp, với Tổng công ty.
1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp:
Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò sau:
Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh
của doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất: Để có đủ vốn cho hoạt
Trang 4

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu cầu vốn, lựa chọn
nguồn vốn, bên cạnh đó phải tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc
đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp – đây là vấn đề
có tính quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh “khắc
nghiệt” theo cơ chế thị trường.
Vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh: Thu nhập bằng tiền
của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Thu nhập bằng tiền mà doanh
nghiệp đạt được do thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đắp các chi phí bỏ ra trong quá
trình sản xuất như: bù đắp hao mòn máy móc thiết bị, trả lương cho người lao động và để
mua nguyên nhiên liệu để tiếp tục chu kỳ sản xuất mới, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà
nước. Phần còn lại doanh nghiệp dùng hình thành các quỹ của doanh nghiệp, thực hiện bảo
toàn vốn, hoặc trả lợi tức cổ phần (nếu có). Chức năng phân phối của tài chính doanh
nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối
đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình
thức sở hữu doanh nghiệp.
Ngoài ra, nếu người quản lý biết vận dụng sáng tạo các chức năng phân phối của tài
chính doanh nghiệp phù hợp với qui luật sẽ làm cho tài chính doanh nghiệp trở thành đòn
bẩy kinh tế có tác dụng trong việc tạo ra những động lực kinh tế tác động tới tăng năng
suất, kích thích tăng cường tích tụ và thu hút vốn, thúc đẩy tăng vòng quay vốn, kích thích
tiêu dùng xã hội.
Vai trò là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Tài
chính doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng đồng tiền và tiến hành thường xuyên, liên
tục thông qua phân tích các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể các chỉ tiêu đó là: chỉ tiêu về kết cấu
tài chính, chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động, sử dụng các
nguồn lực tài chính; chỉ tiêu đặc trưng về khả năng sinh lời…Bằng việc phân tích các chỉ
tiêu tài chính cho phép doanh nghiệp có căn cứ quan trọng để đề ra kịp thời các giải pháp
tối ưu làm lành mạnh hoá tình hình tài chính – kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp:
2.1. Khái niệm:
Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài
chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những
gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận
dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu.
Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số trên báo
cáo tài chính “biết nói” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của

Trang 5

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của những người quản lý
doanh nghiệp đó.
2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp:
Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của
một doanh nghiệp, và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp. Do đó tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình
tài chính doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy
hoặc kiềm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thường xuyên, kịp
thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích
hoạt động kinh tế giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau:
- Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân
phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về
vốn của xí nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn,
giúp doanh nghiệp cũng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình.
- Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản
lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực
hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn…
2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp:
Với những ý nghĩa trên nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính gồm:
- Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn
vốn có hợp lý hay không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa, thiếu vốn.
- Đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của xí nghiệp, tình hình chấp
hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng của nhà nước.
- Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn.
- Phát hiện khả năng tiềm tàng, đề ra các biện pháp động viên, khai thác khả năng
tiềm tàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính:
3.1. Mục tiêu:
Phân tích tài chính có thể được hiểu như quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài
chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro tiềm ẩn trong
tương lai phục vụ cho các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác phân tích tình
hình tài chính của doanh nghiệp là để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối
tượng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau về tài chính của doanh nghiệp để phục vụ
cho những mục đích của mình.
Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính nhằm mục tiêu:
Trang 6

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

- Tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh quá khứ, tiến
hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính
của doanh nghiệp.
- Định hướng các quyết định của ban giám đốc như: quyết định đầu tư, tài trợ, phân
chia lợi tức, cổ phần,…
- Là cơ sở cho các dự báo tài chính: kế hoạch đầu tư, phần ngân sách tiền mặt,…
- Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý.
Đối với đơn vị chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an
toàn của tiền vốn bỏ ra, thông qua phân tích tình hình tài chính giúp họ đánh giá hiệu quả
của quá trình sản xuất kinh doanh, khả năng điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyết
định sử dụng hoặc bãi miễn nhà quản trị, cũng như quyết định việc phân phối kết quả kinh
doanh.
Đối với nhà chủ nợ: (Ngân hàng, các nhà cho vay, nhà cung cấp) mối quan tâm của họ
hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do đó họ cần chú ý đến tình hình và khả
năng thanh toán của đơn vị cũng như quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu, khả năng
sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không khi quyết định cho vay, bán
chịu sản phẩm cho đơn vị.
Đối với nhà đầu tư trong tương lai: Điều mà họ quan tâm đầu tiên, đó là sự an toàn
của lượng vốn đầu tư, kế đó là mức độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn. Vì vậy họ cần những
thông tin về tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng của
doanh nghiệp. Do đó họ thường phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua các thời kỳ, để
quyết định đầu tư vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và đầu tư vào lĩnh vực
nào.
Đối với cơ quan chức năng: Như cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo cáo tài
chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với nhà nước, cơ quan thống
kê tổng hợp phân tích hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê,…
3.2. Nội dung phân tích:
Nội dung chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm
các nội dung sau:
-

Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản, nguồn vốn
Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp.
Phân tích tình hình luân chuyển vốn.
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Phân tích khả năng sinh lời.
Dự đoán nhu cầu tài chính.

Trang 7

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

4. Dự báo tài chính:
Dự báo tài chính là công việc tiếp tục theo logic của phân tích tài chính. Đó là giai
đoạn cuối cùng của công việc, là những tư duy về việc thực hiện các cân bằng tài chính, dự
đoán khả năng sinh lời và mức độ rủi ro. Dự báo tài chính có tầm quan trọng đặc biệt vì nó
ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định tài chính của doanh nghiệp.
5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính của doanh nghiệp:
Để tiến hành phân tích tài chính người ta sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ
yếu là các báo cáo tài chính. Những bộ phận cốt lõi của bảng báo cáo tài chính là bảng cân
đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Bảng cân đối kế toán mô tả sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp bằng cách trình
bày những thứ mà nó có và những thứ mà nó nợ tại một thời điểm nhất định nào đó. Người
ta có thể xem bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh, bởi vì nó báo cáo tình
hình tài chính vào cuối năm. Ngược lại bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại
giống như bức tranh phản ánh sự vận động bởi vì nó báo cáo về phương thức kinh doanh
của doanh nghiệp trong một năm và chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi
nhuận hoặc gây ra tình trạng lỗ vốn.
5.1. Bảng cân đối kế toán:
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài
sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp. Số
liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo
cơ cấu tài sản; nguồn vốn và cơ cấu nguồn hình thành của các tài sản đó. Thông qua bảng
cân đối kế toán có thể nhận xét, nghiên cứu và đánh giá khái quát tình hình tài chính của
doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, có thể phân tích tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động
nguồn vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Các thành phần của bảng cân đối kế toán gồm:
Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo
thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Căn cứ vào số liệu này có thể đánh
giá một cách tổng quát qui mô tài sản và kết cấu các loại vốn của doanh nghiệp hiện có
đang tồn tại dưới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu bên
phần tài sản thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.
Phần nguồn vốn: Phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử
dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn các nhà
quản lý có thể thấy được thưc trạng tài chính của doanh nghiệp đang quản lý và sử
dụng. Về mặt pháp lý thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về tổng số vốn
được hình thành từ những nguồn khác nhau.
Trang 8

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

5.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp. Số liệu trên báo cáo này
cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về
vốn, lao động kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp.
Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm:
Phần I: Lãi, lỗ: Phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Tất
cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trước (để so sánh), tổng số
phát sinh của ký báo cáo và số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.
Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Phản ánh tình hình thực
hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác.
6. Phương pháp phân tích:
6.1. Phân tích theo chiều ngang:
Phân tích theo chiều ngang các báo cáo tài chính sẽ làm nổi bật biến động của một
khoản mục nào đó qua thời gian và việc phân tích này sẽ làm nổi rõ tình hình đặc điểm về
lượng và tỷ lệ các khoản mục theo thời gian.
Phân tích theo thời gian giúp đánh giá khái quát tình hình biến động của các chỉ tiêu tài
chính, từ đó đánh giá tình hình tài chính. Đánh giá đi từ tổng quát đến chi tiết, sau khi đánh
giá ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro, nhận ra những khoản
mục nào có biến động cần tập trung phân tích xác định nguyên nhân.
Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối hoặc bằng số tương đối:
Số tuyệt đối: Y = Y1 – Y0
Y1: Trị số của chỉ tiêu phân tích
Y0: Trị số của chỉ tiêu gốc
Số tương đối: T = Y1 / Y0 * 100%
6.2. Phân tích xu hướng:
Xem xét xu hướng biến động qua thời gian là một biện pháp quan trọng để đánh giá
các tỷ số trở nên xấu đi hay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Phương pháp này
được dùng để so sánh một sự kiện kéo dài trong nhiều năm. Đây là thông tin rất cần thiết
cho người quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư.
6.3. Phân tích theo chiều dọc (phân tích theo qui mô chung):
Với báo cáo qui mô chung, từng khoản mục trên báo cáo được thể hiện bằng một tỷ lệ
kết cấu so với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ là 100%.
Trang 9

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối kết cấu (chỉ tiêu bộ phận trên chỉ tiêu tổng
thể) phân tích theo chiều dọc giúp chúng ta đưa về một điều kiện so sánh, dễ dàng thấy
được kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm như thế nào. Từ
đó đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.
6.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu:
Phân tích các chỉ số cho biết mối quan hệ của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, giúp
chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất và khuynh hướng tài chính của doanh nghiệp. Sau đây là
các nhóm chỉ số tài chính chủ yếu được sử dụng phân tích tài chính:
-

Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính.
Nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Nhóm chỉ tiêu về khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp.
Nhóm chỉ tiêu về tỷ số sinh lời.

6.5. Phương pháp liên hệ - cân đối:
Khi tiến hành phân tích chúng ta cần chú ý đến những mối quan hệ, tính cân đối cần
thiết và hữu dụng trong quản lý tài chính ở từng thời kỳ, từng doanh nghiệp, từng hoàn
cảnh kinh tế không nên quá chú trọng vào lý thuyết sẽ làm cho việc phân tích tản mạn và
không hữu ích.
7. Phương pháp dự báo:
7.1. Phân tích dựa vào mô hình hồi qui theo phương pháp bình phương bé nhất:
Đây là phương pháp toán học được vận dụng trong phân tích kinh tế. Việc sử dụng
phương pháp này sẽ giúp chúng ta biết được xu hướng biến động của các khoản mục, chỉ
số qua các năm, đồng thời nó còn phục vụ cho công tác dự báo các số liệu tương lai.
7.2. Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu:
Một cách đơn giản để dự báo hoạt động tài chính của công ty là đặt trong mối quan hệ
giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán với doanh thu dự kiến trong tương lai. Các
hệ số của tỷ lệ phần trăm so với doanh thu, chi phí khả biến và hầu hết đối với tài sản lưu
động và nợ ngắn hạn đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của doanh thu. Tất
nhiên, không phải tất cả các khoản mục đều chịu ảnh hưởng này và chắc chắn là một vài
dự báo cần được tính toán một cách độc lập. Dù vậy phương pháp tỷ lệ phần trăm so với
doanh thu là một phương pháp đơn giản, cho phép dự báo hầu hết các biến số tài chính
quan trọng.
7.3. Phương pháp cảm tính:
Căn cứ vào những dự báo khách quan về sự thay đổi cuả thị trường trong tương lai và
bằng cảm tính chúng ta có thể ước đoán mức độ thay đổi cuả các khoản mục trong năm
tiếp theo.

Trang 10

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Trang 11

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN
GIANG
1. Lịch sử hình thành và phát triển:
Ngành du lịch An Giang ra đời rất sớm so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
(ngày 12/06/1978), khi mới thành lập công ty chỉ có hơn 40 cán bộ-công nhân viên và một
nhà khách tiếp quản.
Qua quá trình phát triển đến cuối năm 1986 toàn công ty có hơn 350 cán bộ-công nhân
viên, cũng trong thời điểm này, theo hướng tập trung một số công ty ban ngành cấp Tỉnh,
UBND Tỉnh An Giang quyết định sáp nhập Công ty Du Lịch và Công ty Khách Sạn Ăn
Uống thành Công Ty Du Lịch An Giang. Hoạt động của công ty thời gian này còn mang
nặng tính kế hoạch hoá, bao cấp, trang thiết bị cũ kỹ…Kết quả hoạt động kinh doanh chưa
phản ánh một cách đầy đủ và chính xác.
Trước thực trạng trên, đầu năm 1989 Đảng Uỷ, Ban Giám Đốc công ty đã có nhiều đề
án nâng cấp hệ thống khách sạn-nhà hàng, thay đổi hệ thống trang thiết bị, sắp xếp lại nhân
sự, giảm bộ máy gián tiếp, giải tán một số đầu mối kinh doanh kém hiệu quả, tiếp tục sáp
nhập thêm một số cơ sở. Kết quả là công ty đã có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất, trang
thiết bị, tổ chức bộ máy và cuối cùng là hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, chất lượng
phục vụ tốt.
Để phù hợp với điều kiện quản lý, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát huy thế mạnh
của Tỉnh ngày 15/01/1995 UBND Tỉnh An Giang quyết định sáp nhập Công ty Du Lịch
An Giang và Công ty Thương Mại & Phát Triển Miền Núi thành Công ty Du Lịch & Phát
Triển Miền Núi An Giang.
Công ty Du Lịch & Phát Triển Miền Núi An Giang là một Doanh Nghiệp Nhà Nước
được thành lập ngày 16/01/1996 theo quyết định số 26/QĐ-UB của UBND Tỉnh An Giang.
Sau hơn 4 năm hoạt động, đến ngày 18/04/2001 Công ty Du Lịch & Phát Triển Miền
Núi An Giang đổi tên mới là Công ty Du Lịch An Giang theo quyết định số 366/QĐ-UBTC ngày 22/03/2001 của Chủ Tịch UBND Tỉnh An Giang về việc đổi tên doanh nghiệp.
Tên tiếng Việt: Công Ty Du Lịch An Giang
Tên giao dịch: AG Tourimex Company
Tên giao dịch viết tắt: AG Tour Co.
Trụ sở chính: Số 17 _ Đường Nguyễn Văn Cưng _ TP.Long Xuyên _ Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.843752 – 076.841308

Fax: 076.841648

Chi nhánh văn phòng đại diện: Số 195 _ Đường Trần Phú _Quận 5_ TP.Hồ Chí Minh

Trang 12

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh:
2.1. Chức năng - Nhiệm vụ:
Góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của Tỉnh. Đầu tư sản xuất, chế biến và kinh doanh
lương thực, nông sản. Kinh doanh du lịch và các dịch vụ du lịch, phát triển cơ sở vật chất
phục vụ nhu cầu du lịch.
2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh:
Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước
Hình thức hoạt động: Xí nghiệp quốc doanh
Phạm vi hoạt động: Giao dịch thương mại và liên doanh với các doanh nghiệp trong
và ngoài nước nhằm đáp ứng: Nhu cầu du lịch, thực hiện điều hành du lịch lữ hành nội địa
và quốc tế, kinh doanh nhà hàng – khách sạn, các khu du lịch, vận chuyển hành khách;
Nhu cầu kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực. Có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh
doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ nhà nước giao. Có quyền quản
lý sử dụng vốn và các quỹ phục vụ nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có
hoàn trả.
3. Cơ cấu tổ chức:
3.1. Bộ máy tổ chức của công ty:
Mô hình cơ cấu tổ chức thuộc loại theo chức năng nhiệm vụ. Văn phòng công ty quản
lý và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Các đơn vị cơ sở trực thuộc quản lý của
công ty trực tiếp hoạt động kinh doanh với chế độ tài chính là hạch toán báo sổ.
Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban:
Giám đốc: Là người có quyền hành cao nhất trong công ty, phụ trách chung, trực tiếp
chỉ đạo công tác tổ chức, hoạch định và quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh.
Phó giám đốc: Gồm hai người:
Phó giám đốc phụ trách mảng du lịch: Phụ trách khối ăn và nghỉ, khối dịch vụ vui chơi,
giải trí toàn công ty ( Khách sạn Đông Xuyên – Long Xuyên - Cửu Long, Khu du lịch Bến
Đá Núi Sam, khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, Khu du lịch Tức Dụp, nhà nghỉ An Hải
Sơn…). Phụ trách công tác tuyên truyền, quảng cáo, chiêu thị, công tác đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực, được giám đốc công ty ủy quyền giải quyết công việc thuộc lĩnh vực
du lịch khi giám đốc vắng mặt.
Phó giám đốc phụ trách mảng thương mại: phụ trách công tác quản lý hệ thống các xí
nghiệp chế biến và xí nghiệp thu mua, phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân
lực và được giám đốc ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thương mại khi
giám đốc đi vắng.

Trang 13

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Phòng tổ chức hành chánh: Nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức về nhân sự, tham
mưu cho giám đốc trong việc đào tạo tuyển dụng nhân viên, sắp xếp nhân sự công ty. Quản
lý chế độ lao động, tiền lương, văn thư lưu trữ, tạp vụ,…
Phòng Kế toán - Tài vụ: Thực hiện công tác kế toán tài chính của toàn công ty, điều
hành nguồn vốn đầu tư, vốn tín dụng, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện trong kỳ
và năm về tài chính.
Phòng kế hoạch nghiệp vụ:
- Tham mưu cho giám đốc công ty về định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và
nghiệp vụ phát triển du lịch, thực hiện kinh tế hợp tác xã.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, qui hoạch phát triển 5 năm, 10
năm của công ty.
- Thực hiện phương thức đầu tư vốn, tiêu thụ lương thực của nông dân và hợp tác xã
theo định hướng gắn kết giữa công ty và nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã xay
xát, hợp tác xã dịch vụ,…
- Thống kê, tổng hợp, theo dõi báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh của công ty.
- Đề xuất các giải pháp đổi mới về nội dung và chất lượng phục vụ tại nhà hàng,
khách sạn và khu du lịch,…
- Tiêu chuẩn hoá trang thiết bị, công cụ nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, nghiệp vụ
nhân viên theo đúng qui định của ngành.
- Định hướng chiến lược tiếp thị, tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch.
Phòng xuất nhập khẩu:
- Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty về thông tin giá cả, thị trường và kinh
doanh hàng hoá xuất nhập khẩu.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu theo định hướng của công
ty.
- Thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu: lập hợp đồng kinh tế nội thương, ngoại
thương; Theo dõi thực hiện hợp đồng, giao nhận; Thanh lý hợp đồng nội thương và thanh
toán quốc tế.
- Thu nhận, phân tích và truy cập thông tin chính xác về giá cả thị trường trong nước
và quốc tế, kịp thời tham mưu cho giám đốc công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo qui định.
Phòng đầu tư xây dựng:
- Lập kế hoạch, qui hoạch về đầu tư xây dựng, phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng phục
vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh theo định hướng của công ty.

Trang 14

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

- Thực hiện, theo dõi thực hiện, kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa
chữa cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị đúng trình tự, thủ tục theo qui định
của pháp luật và qui định về việc quản lý đầu tư và xây dựng của công ty.
- Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ lao động và an toàn lao động
toàn công ty.
Chi nhánh thành phố Hố Chí Minh: Là văn phòng đại diện cho công ty giao dịch với
khách hàng trong và ngoài nước. Tham vấn cho giám đốc công ty về việc đàm phán và ký
kết hợp đồng đối nội và đối ngoại. Đảm nhận công việc tiếp thị và quảng cáo, khai thác các
chuyến du lịch lữ hành quốc nội và quốc ngoại.
Các khách sạn Đông Xuyên – Long Xuyên - Cửu Long: Kinh doanh dịch vụ lưu trú,
ăn uống và các dịch vụ bổ sung như: Xông hơi, massage, ca nhạc, hàng mỹ nghệ.
Khu du lịch Bến Đá Núi Sam: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, massage, karaoke,
discotheque, bãi xe, vệ sinh công cộng, sân tennis, đại lý bán vé máy bay – vé tàu cánh
ngầm, lữ hành nội địa, vận chuyển khách du lịch, dịch vụ giải trí.
Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm: Kinh doanh dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí, lưu
trú, ăn uống, discotheque, massage, karaoke.
Khu du lịch Tức Dụp: Kinh doanh dịch vụ tham quan, vui chơi giải trí, lưu trú, ăn
uống, karaoke.
Trung tâm dịch vụ du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ vận chuyển
du lịch (xe, canô), đại lý bán vé máy bay, đại lý bán vé tàu hoả, đại lý bán vé tàu cánh
ngầm.
Hệ thống xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu: Thu mua, chế biến lương thực xuất
khẩu, cung ứng nội địa.

Trang 15

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Trang 16

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

3.2. Bộ máy tài chính - kế toán của công ty:
KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

PHOÙ PHOØNG KEÁ TOAÙN

Keá toaùn toång hôïp

Keá toaùn
ngaân haøng

Keá toaùn vaên phoøng coâng ty

Keá toaùn taïi ñôn vò tröïc thuoäc

Toå tröôûng keá toaùn
(Keá toaùn toång hôïp)

Keá toaùn tieàn maët

Keá toaùn coâng nôï Coâng cuï, duïng cuï

Keá toaùn thu chi &
keá toaùn phaàn haønh

Keá toaùn haøng hoaù

Thuû quyõ
Keá toaùn thueá
Taøi saûn

Keá toaùn toång hôïp
maõng du lòch

Thuû quyõ

Kế toán trưởng:
- Thực hiện các qui định của pháp luật về kế toán tài chính trong toàn công ty.
- Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán tại công ty, các đơn vị trực thuộc.
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, theo dõi đối tượng & nội dung công việc
theo chuẩn mực kế toán hiện hành, phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề
xuất với lãnh đạo các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định kinh tế,
tài chính của đơn vị.
- Tổ chức, chứng kiến việc bàn giao công việc của cán bộ, nhân viên kế toán, thủ
quỹ, thủ kho mỗi khi có sự thuyên chuyển, thay đổi cán bộ kế toán, thủ quỹ, thủ kho.
- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính
của công ty và tình hình chấp hành các định suất, định mức kinh tế, kỹ thuật, các dự
toán chi phí.
- Tổ chức lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán.

Trang 17

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Phó phòng kế toán:
Là người giúp việc cho kế toán trưởng, được kế toán trưởng uỷ quyền hoặc thực hiện
một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc và kế toán
trưởng công ty về phần việc được phân công.
Công việc được phân công cụ thể như sau:
- Thay mặt kế toán trưởng giải quyết công việc về chuyên môn khi kế toán trưởng
vắng.
- Tổ chức kiểm kê tài sản, chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các thủ tục, tài liệu cần thiết
cho việc xử lý kết quả kiểm kê.
- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán tại công ty và các đơn vị trực thuộc việc ghi chép,
mở sổ sách kế toán theo đúng qui định nhà nước.
- Kiểm tra việc lưu trữ, bảo quản các tài liệu kế toán theo đúng thời gian qui định của
nhà nước.
- Kiểm tra việc thực hiện các định suất, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, vật liệu,
lập kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trên cơ sở tình
hình diễn biến của thị trường.
Phòng kế toán công ty:
- Tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng
luật kế toán và thống kê.
- Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động
sản xuất kinh doanh để thực hiện kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
- Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống các nguồn vốn cấp, vốn vay,
vốn huy động phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị trực
thuộc.
Tổ trưởng kế toán các đơn vị trực thuộc:
- Chịu trách nhiệm tổ chức, phân công nhân viên kế toán tại đơn vị, hướng dẫn
nghiệp vụ kế toán, mở sổ sách kế toán theo đúng mẫu biểu qui định, lập chứng từ liên
quan về các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị.
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế
toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ,
kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện, ngăn ngừa
các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
- Phân tích thống kê thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục
vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.
- Thực hiện quyết toán tháng, quý, năm đúng thời hạn và tiến độ.

Trang 18

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

- Xây dựng các định suất, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, lập kế hoạch tài chính,
kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trên cơ sở tình hình diễn biến của thị
trường và của khách hàng.
- Tổ chức, chứng kiến việc bàn giao, thuyên chuyển của nhân viên kế toán, thủ quỹ,
thủ kho tại đơn vị.
- Tổ chức lưu trữ tài liệu, chứng từ theo qui định của pháp luật.
Nhân viên kế toán:
- Chấp hành nhiệm vụ được phân công, mở sổ sách kế toán theo qui định của nhà
nước dưới sự hướng dẫn của người phụ trách kế toán.
- Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị, tổ trưởng kế toán và kế toán trưởng cấp
trên về phần việc được phân công.
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ theo qui định của pháp luật.
4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian
qua:
Đồ thị 1: Đồ thị lợi nhuận theo từng lĩnh vực hoạt động qua 4 năm gần nhất.
5.000

Triệu đồng

4.550

4.570

3.835

4.000
2.799

3.000

2.726

2.487

2.000
499
-

(3.000)

(1.111)

02
20

(659)

01
20

(2.000)

20

(1.000)

00

-

-

Năm

03

243

(1.348)

20

1.000

(1.824)

(2.226)
(2.967)

(4.000)

Tổng lợi nhuận

LN xuất khẩu gạo

LN du lịch

LN xuất khẩu điều

Hoạt động của Công ty Du Lịch An Giang gồm hai mảng thương mại và du lịch. Trước
năm 2002 kinh doanh thương mại bao gồm xuất khẩu gạo và xuất khẩu điều. Nhưng từ
năm 2002 đến nay mảng thương mại chỉ kinh doanh xuất khẩu gạo. Xuất khẩu điều kinh
doanh không hiệu quả, lợi nhuận mang lại luôn là con số âm vì giá nguyên liệu cao trong
khi đó giá bán đầu ra lại giảm mạnh do hạt điều Thái Lan và Myanma cạnh tranh, phá giá
nên thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp bị thu hẹp, khó tiêu thụ. Chính vì thế nên đến
tháng 03/2001 công ty đã quyết định giải thể xí nghiệp hạt điều.
Lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo luôn cao nhất trong các hoạt động của công ty.
Qua 4 năm từ 2000 – 2003 lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo luôn cao hơn so với tổng

Trang 19

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

lợi nhuận của công ty, nguyên nhân của vấn đề này là do công ty bù lỗ cho hoạt động xuất
khẩu điều kinh doanh không hiệu quả và bù lỗ cho hoạt động du lịch
Hoạt động du lịch bị lỗ là do công ty đang trong giai đoạn đầu tư, nâng cấp và xây
dựng mới lại hệ thống nhà hàng - khách sạn, nên các khoản chi phí khấu hao, sửa chữa và
đầu tư trang thiết bị rất cao, bên cạnh đó các cơ sở mới mới đi vào hoạt động nên bước đầu
còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong các năm tới sẽ giúp công ty thu hút được nhiều khách
hàng hơn và lợi nhuận sẽ tăng lên.
Nhìn chung hoạt động của công ty tương đối khả quan, trong đó hoạt động thương mại
đạt kết quả khả quan hơn cả, đây là điều mà công ty cần duy trì và phát huy hơn nữa để
nâng cao khả năng kinh doanh trên phạm vi quốc tế. Các hệ thống nhà hàng, khách sạn qua
thời gian xây dựng đã dần đi vào hoạt động ổn định và trong các năm tới sẽ đem lại hiệu
quả kinh tế cho công ty, góp phần tạo công ăn, việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập
cho cán bộ - công nhân viên. Bên cạnh đó công tác quản lý và phân công bố trí nhân sự của
công ty ngày càng hợp lý giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời
cùng với tinh thần quyết tâm trong lao động sản xuất của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ,
công nhân viên đã góp phần đưa công ty vượt qua những khó khăn nhất định và không
ngừng phát triển trong những năm qua.
5. Các thông tin tài chính về công ty:
5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty:
Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty Du lịch An Giang được thực hiện theo những
qui định sau:
Niên độ kế toán: Bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/01 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển
đổi các đồng tiền khác: Bằng đồng Việt Nam
Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung
Phương pháp kế toán tài sản cố định:
• Nguyên tắc đánh giá tài sản: Nguyên giá – Giá trị hao mòn
• Phương pháp khấu hao áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt: Theo
qui định 166/1999/QĐ_BTC ngày 30/12/99 của bộ trưởng bộ tài chính
Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
• Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Nhập trước, xuất trước
• Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Đầu kỳ + Nhập - Xuất
• Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

Trang 20

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

5.2. Các thông tín tài chính của công ty:
Giới thiệu báo cáo tài chính của công ty trong 4 năm gần nhất: Từ 2000 – 2003

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị tính: Triệu đồng
CHỈ TIÊU


SỐ

NĂM 2000 NĂM 2001 NĂM 2002 NĂM 2003

TÀI SẢN
A.Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
I.Tiền
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III.Các khoản phải thu
IV.Hàng tồn kho
V.Tài sản lưu động khác
VI.Chi sự nghiệp
B.Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
I.Tài sản cố định
II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
III.Chi phí XDCB dở dang
IV.Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn
V.Chi phí trả trước dài hạn

100
110
120
130
140
150
160
200
210
220
230
240

55.577
1.596
46.278
6.353
1.351
26.919
19.024
3.769
4.127
-

34.775
2.257
25.354
6.605
559
37.388
31.799
992
4.597
-

93.750
1.747
79.887
11.073
1.042
43.742
38.638
992
4.112
-

93.863
2.293
2.000
77.810
10.890
870
72.060
54.985
11.950
4.720
-

241

-

-

-

405

TỔNG TÀI SẢN

250

82.496

72.163

137.492

165.923

NGUỒN VỐN
A.Nợ phải trả
I.Nợ ngắn hạn
II.Nợ dài hạn
III.Nợ khác
B.Nguồn vốn chủ sở hữu
I.Nguồn vốn quỹ
1.Nguồn vốn kinh doanh
2.Chênh lệch đánh giá lại tài sản
3.Chênh lệch tỷ giá
4.Quỹ đầu tư phát triển
5.Quỹ dự phòng tài chính
6.Lợi nhuận chưa phân phối
7.Nguồn vốn đầu tư XDCB
II.Nguồn kinh phí, quỹ khác

300
310
320
330
400
410
411
412
413
414
415
416
417

61.181
50.572
10.432
177
21.315
21.301
18.477
118
169
(2.698)
5.235

48.297
24.537
21.298
2.462
23.866
23.891
15.268
118
169
102
8.235

101.492
70.792
19.485
11.215
36.000
35.154
23.832
785
302
10.235

125.445
98.629
26.375
441
40.477
38.772
26.576
1.514
448
10.235

420

14

(25)

847

1.705

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

430

82.496

72.163

137.492

165.923

Nguồn tin: Phòng Kế toán-Tài vụ Công Ty Du Lịch An Giang

Trang 21

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: Triệu đồng
CHỈ TIÊU


SỐ

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002 Năm 2003

Tổng doanh thu
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu

01

262.865

300.813

271.058

387.311

02

167.802

263.154

229.047

333.953

Các khoản giảm trừ
Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Thuế TTĐB

03

18

4.068

254

290

04

-

-

-

-

05

-

-

-

-

06

8

3.973

1

-

07

10

96

252

290

1. Dthu thuần
2. Giá vốn hàng bán

10

262.847

296.745

270.804

387.021

11

239.361

261.464

221.387

350.034

3. Lợi nhuận gộp
4. Chi phí bán hàng
5. Chi phí quản lý

20

23.486

35.280

49.417

36.987

21

20.019

25.969

40.231

26.295

22

4.269

5.531

7.046

7.149

6. Lợi nhuận thuần từ HĐKD
7. Thu nhập HĐTC
8. Chi phí HĐTC
Trong đó: Chi phí lãi vay

30

(802)

3.780

2.139

3.543

31

1.997

2.318

1.261

4.708

32

6.213

6.384

5.253

6.322

33

6.213

6.384

5.253

6.322

9. Lợi nhuận HĐTC
10. Thu nhập khác
11. Chi phí khác

40

(4.215)

(4.065)

(3.992)

(1.614)

41

4.354

4.014

4.340

1.363

42

1.562

929

-

566

12. Lợi nhuận khác
13. Tổng lợi nhuận trước thuế
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp

50

2.792

3.085

4.340

796

60

(2.226)

2.799

2.487

2.726

70

-

-

828

872

15. Lợi nhuận sau thuế

80

(2.226)

2.799

1.659

1.854

Nguồn tin: Phòng Kế toán-Tài vụ Công Ty Du Lịch An Giang

Trang 22

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Trang 23

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
TY DU LỊCH AN GIANG
1. Phân tích khái quát tình hình tài chính:
Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp một cách tổng quát
tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh là khả quan hay không khả quan. Kết quả phân tích
này sẽ cho phép nhà quản lý, chủ doanh nghiệp thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh. Để phân tích khái quát tình hình tài chính của toàn doanh
nghiệp ta cần thực hiện các nội dung sau:
1.1. Phân tích khái quát sự biến động của tài sản và nguồn vốn:
Bảng 1: Bảng phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn năm 2003
CHỈ TIÊU

TÀI SẢN
A.TSLĐ & ĐTNH
I.Tiền
II.Các khoản đầu tư ngắn hạn
III.Các khoản phải thu
IV.Hàng tồn kho
V.Tài sản lưu động khác
VI.Chi sự nghiệp
B.TSCĐ & ĐTDH
I.Tài sản cố định
II.Các khoản đầu tư dài hạn
III.Chi phí XDCB dở dang
IV.Ký cược, ký quỹ dài hạn
V.Chi phí trả trước dài hạn
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A.NỢ PHẢI TRẢ
I.Nợ ngắn hạn
II.Nợ dài hạn
III.Nợ khác
B.NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
I.Nguồn vốn quỹ
1.Nguồn vốn kinh doanh
2.Chênh lệch đánh giá lại tài sản
3.Chênh lệch tỷ giá
4.Quỹ đầu tư phát triển
5.Quỹ dự phòng tài chính
6.Lợi nhuận chưa phân phối
7.Nguồn vốn đầu tư XDCB
II.Nguồn kinh phí, quỹ khác
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN


SỐ

ĐẦU
NĂM

% Theo qui mô
chung
ĐẦU
CUỐI
NĂM
NĂM

CUỐI
NĂM

100

93.750

110
120

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch
Tuyệt
đối

93.863

68,19%

56,57%

1.747

2.293

1,27%

-

2.000

-

130

79.887

77.810

140

11.073

150

1.042

Tương
đối

113

0,12%

1,38%

546

31,27%

1,21%

2.000

58,10%

46,90%

(2.077)

-2,60%

10.890

8,05%

6,56%

(184)

-1,66%

870

0,76%

0,52%

(173)

-16,56%

160

-

-

-

-

-

200

43.742

72.060

31,81%

43,43%

28.318

64,74%

210

38.638

54.985

28,10%

33,14%

16.347

42,31%

220

992

11.950

0,72%

7,20%

230

4.112

4.720

2,99%

2,84%

10.958 1104,56%
608

14,78%

240

-

-

-

-

-

241

-

405

-

0,24%

405

250

137.492

165.923 100,00%

100,00%

28.430

20,68%

300

101.492

125.445

75,60%

23.954

23,60%

73,82%

310

70.792

98.629

51,49%

59,44%

27.837

39,32%

320

19.485

26.375

14,17%

15,90%

6.890

35,36%

0,27% (10.773)

-96,07%

330

11.215

441

8,16%

400

36.000

40.477

26,18%

24,40%

4.477

12,44%

410

35.154

38.772

25,57%

23,37%

3.619

10,29%

411

23.832

26.576

17,33%

16,02%

2.744

11,51%

412

-

-

-

-

-

413

-

-

-

-

-

414

785

1.514

0,57%

0,91%

729

92,91%

415

302

448

0,22%

0,27%

146

48,28%

416

-

-

-

-

-

417

10.235

10.235

7,44%

6,17%

-

0,00%

420

847

1.705

0,62%

1,03%

858

101,40%

430

137.492

165.923 100,00%

100,00%

28.430

20,68%

Trang 24

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

1.1.1. Phân khái quát tình hình biến động tài sản:
Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy tổng tài sản của doanh nghiệp cuối năm tăng so
với đầu năm là 28.430 triệu đồng, tức là tăng 20,68%. Trong đó:
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: Vào thời điểm đầu năm tài sản lưu động và đầu
tư ngắn hạn có giá trị là 93.750 triệu đồng, đến thời điểm cuối năm tài sản lưu động và đầu
tư ngắn hạn tăng lên là 93.863 triệu đồng. Như vậy, so với đầu năm thì tài sản lưu động và
đầu tư ngắn hạn đã tăng 113 triệu đồng, tức là tăng 0,12%. Nguyên nhân của sự biến động
này là do vốn bằng tiền của doanh nghiệp tăng 546 triệu đồng (tăng 31,27% so với đầu
năm), các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 2.000 triệu đồng, ngoài ra còn do giảm giá trị các
khoản phải thu 2.077 triệu đồng, tương ứng là giảm 2,60%; giá trị hàng tồn kho cũng giảm
184 triệu đồng (giảm 1,66% so với đầu năm) và giảm các tài sản lưu động khác mà chủ yếu
là các khoản tạm ứng. Nếu kết hợp phân tích theo chiều dọc ta thấy tỷ trọng tài sản lưu
động và đầu tư ngắn hạn trong tổng tài sản cuối năm đã giảm 11,62% (56,57% - 68,19%),
chủ yếu là do tỷ trọng các khoản phải thu giảm 11,21% (46,90% - 58,10%), kế đến là sự
giảm nhẹ trong tỷ trọng của hàng tồn kho và các tài sản lưu động khác.
⇒ Qua toàn bộ quá trình phân tích đã thể hiện trong khi qui mô hoạt động sản xuất
kinh doanh tăng lên nhưng công ty vẫn giảm được mức tồn đọng tài sản lưu động bằng
cách đẩy nhanh quá trình thu hồi các khoản phải thu, giảm hàng tồn kho nhằm giảm bớt chi
phí. Ngoài ra việc gia tăng các khoản mục có tính thanh khoản cao như tiền sẽ giúp cho
khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiệu quả hơn; việc tăng đầu tư ngắn hạn chứng tỏ
doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động đầu tư, các khoản này sẽ tạo nguồn lợi tức trong
ngắn hạn cho doanh nghiệp. Như vậy đây là biểu hiện tích cực về chuyển biến tài sản lưu
động trong kỳ góp phần hạn chế những ứ đọng vốn, giảm bớt lượng vốn bị các đơn vị khác
chiếm dụng, tiết kiệm vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn đầu năm tăng so
với cuối năm là 28.318 triệu đồng, tức là tăng 64,74%, xét về mặt tỷ trọng thì đã tăng
11,62% (43,43% - 31,81%). Trong đó tài sản cố định tăng 16.347 triệu đồng, tương ứng là
tăng 42,31% so với đầu năm; các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 10.958 triệu đồng,
chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 608 triệu đồng (tăng 14,78% so với đầu năm), ngoài
ra các khoản chi phí trả trước dài hạn cũng tăng 405 triệu đồng. Xét về mặt kết cấu thì tỷ
trọng của tất cả các khoản mục trong tài sản cố định và đầu tư dài hạn đều tăng, trừ chi phí
xây dựng cơ bảng dở dang tỷ trọng giảm 0,15% (2,84% - 2,99%). Như vậy trong năm 2003
cơ sở vật chất của doanh nghiệp đã được tăng cường, qui mô về năng lực sản xuất đã được
mở rộng, đồng thời doanh nghiệp cũng đã gia tăng đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là tăng
liên doanh, sự gia tăng này sẽ tạo nguồn lợi tức trong dài hạn cho doanh nghiệp.
1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn:

Trang 25

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Nguồn vốn của doanh nghiệp trong năm 2003 vào cuối năm cũng tăng so với đầu năm
là 28.430 triệu đồng, tức là tăng 20,68%, trong đó:
Nguồn vốn chủ sở hữu: Quan sát giá trị nguồn vốn chủ sở hữu ta nhận thấy nguồn
vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối năm là 4.477 triệu đồng, tức là tăng 12,44% so với đầu
năm. Nguyên nhân là do nguồn vốn kinh doanh tăng 2.744 triệu đồng, chủ yếu là do ngân
sách cấp, quỹ đầu tư phát triển tăng 729 triệu đồng (tăng 92,91%), quỹ dự phòng tài chính
tăng 146 triệu đồng (tăng 48,28%), ngoài ra các quỹ khác tăng 858 triệu đồng, tương ứng
là tăng 101,40% so với đầu năm. Xét về tỷ trọng ta thấy tỷ trọng của vốn chủ sở hữu trên
tổng vốn vào cuối năm đã giảm 1,79% so với đầu năm, sự suy giảm này chủ yếu là do tỷ
trọng nguồn vốn kinh doanh giảm 1,32% và tỷ trọng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
giảm 1,28%.
⇒ Như vậy qua quá trình phân tích trên chứng tỏ doanh nghiệp vẫn đang làm ăn có
hiệu quả được nhà nước tiếp tục cấp vốn để hoạt động, việc gia tăng các quỹ thể hiện tích
luỹ từ nội bộ doanh nghiệp tăng lên. Tuy nhiên tỷ trọng của vốn chủ sở hữu trên tổng vốn
giảm thể hiện mức độ tự chủ của doanh nghiệp trong kinh doanh ngày càng giảm.
Nợ phải trả: Từ bảng phân tích ta thấy tài sản của doanh nghiệp nhận được nguồn tài
trợ chủ yếu từ nợ phải trả, cụ thể là vào thời điểm đầu năm cứ 100 đồng tài sản thì nhận
được nguồn tài trợ từ nợ phải trả là 73,82 đồng. Đến thời điểm cuối năm cứ 100 đồng tài
sản thì nhận nguồn tài trợ từ nợ phải trả là 75,60 đồng. Như vậy về mặt kết cấu thì nợ phải
trả cuối năm đã tăng 1,78% so với đầu năm. Nếu kết hợp phân tích theo chiều ngang ta
thấy về giá trị nợ phải trả cuối năm cũng tăng so với đầu năm là 23.954 triệu đồng, tức là
tăng 25,60%. Nguyên nhân của sự biến động này là do:
Bảng 2: Bảng phân tích vốn tín dụng và ngồn vốn đi chiếm dụng năm 2003
CHỈ TIÊU

Đầu năm Cuối năm

Đơn vị tính: Triệu đồng

% Theo qui mô
chung
2002

Chênh lệch
Tuyệt
đối

2003

Tương
đối

Vay ngắn hạn
Nợ dài hạn đến hạn trả
Nợ dài hạn

25.214

38.516

18,34%

23,21%

13.302

52,76%

-

-

-

-

-

-

19.485

26.375

14,17%

15,90%

6.890

35,36%

Nguồn vốn tín dụng
_Phải trả cho người bán
_Người mua trả tiền trước
_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
_Phải trả công nhân viên
_Phải trả cho các đơn vị nội bộ
_Các khoản phải trả, phải nộp khác
Nợ khác

44.699

64.891

32,51%

39,11%

20.192

45,17%

448

-

0,33%

-

(448)

-100,00%

-

-

-

-

-

-

997

401

0,72%

0,24%

(596)

-59,80%

452

160

0,33%

0,10%

(292)

-64,61%

42.274

58.391

30,75%

35,19%

16.118

38,13%

1.408

1.161

1,02%

0,70%

(247)

-17,52%

11.215

441

8,16%

0,27% (10.773)

-96,07%

Nguồn vốn đi chiếm dụng

56.793

60.555

41,31%

36,50%

3.762

6,62%

165.923 100,00%

100,00%

28.430

20,68%

TỔNG NGUỒN VỐN

137.492

Trang 26

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Nguồn vốn tín dụng cuối năm tăng 80.192 triệu đồng, tức là tăng 45,17% so với đầu
năm, nếu xét về kết cấu là tăng 6,60%(39,11% - 32,51%), trong đó chủ yếu là do doanh
nghiệp tăng các khoản vay: vay ngắn hạn tăng 52,76% và vay dài hạn tăng 35,36%. Như
vậy nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp tăng về giá trị và cả về tỷ trọng, đây là hiện
tượng hợp lý vì trong giai đoạn doanh nghiệp đang mở rộng qui mô hoạt động và lượng
vốn tự có lại không đủ trang trải thì việc vay vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp có đủ lượng
vốn phục vụ cho kinh doanh. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp vay quá nhiều thì rủi ro sẽ cao,
doanh nghiệp có thể mất khả năng chi trả.
Nguồn vốn đi chiếm dụng tăng 3.762 triệu đồng, tức là tăng 6,62% so với đầu năm,
nhưng xét về kết cấu thì giảm 4,81%(36,50% - 41,31%) trong tổng nguồn vốn, trong đó tất
các các khoản mục trong nguồn vốn đi chiếm dụng đều giảm, chỉ có các khoản phải trả cho
các đơn vị nội bộ là tăng. Điều này chứng tỏ trong năm 2003 doanh nghiệp chiếm dụng
vốn của các đơn vị nội bộ để bổ sung vốn kinh doanh, mặt khác thể hiện ở thời điểm cuối
năm doanh nghiệp chấp hành kỷ luật tín dụng và kỷ luật thanh toán, làm nghĩa vụ của mình
đối với ngân sách nhà nước tốt hơn so với đầu năm.
Tóm lại , qua quá trình phân tích trên ta thấy qui mô của doanh nghiệp ngày càng
tăng, tuy nhiên kết cấu vốn chủ sở hữu trong tổng vốn thì lại giảm thể hiện tính chủ động
trong kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng giảm. Mặt khác các khoản nợ phải trả lại
tăng lên mà chủ yếu là lượng vốn tín dụng. Nếu kết hợp phân tích theo chiều ngang ta thấy
tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu chậm hơn so với tốc độ tăng của nợ phải trả, đây là dấu
hiệu không tốt vì nó cho thấy khả năng đảm bảo nợ vay bằng nguồn vốn chủ sở hữu của
doanh nghiệp đang có chiều hướng giảm dần, do đó trong những năm tới doanh nghiệp nên
bố trí lại cơ cấu vốn sao cho phù hợp hơn bằng cách giảm bớt lượng vốn vay và nâng dần
tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng vốn.
1.2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn:
Việc phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn nhằm đánh giá khái quát
tình hình phân bổ, huy động, sử dụng các loại vốn và nguồn vốn đảm bảo cho nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh. Đồng thời nó còn dùng để đánh giá xem giữa nguồn vốn doanh
nghiệp huy động với việc sử dụng chúng trong đầu tư, mua sắm, dự trữ, sử dụng có hợp lý
và hiệu quả hay không.
Theo quan điểm luân chuyển vốn thì nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đủ đảm
bảo trang trải cho các loại tài sản cho hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp mà không cần
phải đi vay và chiếm dụng, tuy nhiên cân đối này chỉ mang tính lý thuyết. Để có thể hiểu rõ
tình hình thực tế tài doanh nghiệp ta xét các quan hệ cân đối sau:
1.2.1. Quan hệ cân đối 1: Cân đối giữa B.Nguồn vốn với (I + II + IV + (2,3)V +
VI)A.Tài sản + (I + II + III)B.Tài sản:

Trang 27

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Bảng 3: Bảng phân tích quan hệ cân đối 1
Chỉ tiêu
Đầu năm
Cuối năm

Đơn vị tính: Triệu đồng
(I+II+IV+(2,3)V+VI) A.Tài
sản + (I+II+III)B.Tài sản

B.Nguồn vốn

Chênh lệch

36.000

56.805

(20.804)

40.477

87.006

(46.529)

Dựa vào bảng trên ta thấy rằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp không đủ trang trải
cho những hoạt động cơ bản của doanh nghiệp và lượng vốn thiếu hụt này lại có chiều
hướng tăng, cụ thể là ở thời điểm đầu năm lượng vốn thiếu là 20.804 triệu đồng, đến thời
điểm cuối năm lượng vốn thiếu không những không cải thiện mà còn tăng lên 46.529 triệu
đồng. Từ phân tích trên ta thấy rõ nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng tăng dần, chính
vì lẽ đó để có đủ vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh được bình thường liên tục, doanh
nghiệp phải huy động vốn từ các khoản vay hoặc đi chiếm dụng vốn từ các đơn vị khác.
1.2.2. Quan hệ cân đối 2: Cân đối giữa [(1,2)I + II]A.Nguồn vốn và B.Nguồn
vốn với (I + II + IV + (2,3)V + VI)A.Tài sản + (I + II + III)B.Tài sản:
Bảng 4: Bảng phân tích quan hệ cân đối 2
Chỉ tiêu
Đầu năm
Cuối năm

Đơn vị tính: Triệu đồng

((1,2)I+II)A.Nguồn vốn + (I+II+IV+(2+3)V+VI) A.Tài
B.Nguồn vốn
sản + (I+II+III)B.Tài sản

Chênh lệch

80.699

56.805

23.894

105.368

87.006

18.362

Kết quả phân tích thể hiện lượng vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp không chỉ đủ
trang trải cho hoạt động kinh doanh mà còn thừa vốn (ở thời điểm đầu năm lượng vốn thừa
là 23.894 triệu đồng, đến thời điểm cuối năm lượng vốn thừa là 18.362), lượng vốn thừa
này bị các đơn vị khác chiếm dụng như: khách hàng nợ tiền chưa thanh toán, trả trước cho
người bán, tạm ứng, tài sản sử dụng vào việc thế chấp, ký quỹ, ký cược,…Tuy nhiên vốn
bị các đơn vị khác chiếm dụng có chiều hướng giảm, điều này chứng tỏ doanh nghiệp có
cố gắng trong việc thúc đẩy quá trình thu hồi nợ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đây
là dấu hiệu khả quan đối với tình hình tài chính của doanh nghiệp.
1.2.3. Quan hệ cân đối 3: Phân tích tính cân đối giữa tài sản lưu động với nợ
ngắn hạn và giữa tài sản cố định với nợ dài hạn:
Bảng 5: Bảng phân tích quan hệ cân đối 3
CHỈ TIÊU
TSLĐ & ĐTNH
NỢ NGẮN HẠN
Chênh lệch
TSCĐ & ĐTDH
NỢ DÀI HẠN
Chênh lệch

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đầu năm

Cuối năm

93.750
70.792
22.958
43.742
19.485

93.863
98.629
(4.767)
72.060
26.375

3.473

(31.142)

Trang 28

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Qua bảng phân tích ta nhận thấy ở thời điểm đầu năm, tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ
ngắn hạn, tài sản dài hạn cũng lớn hơn nợ dài hạn, như vậy phần chênh lệch giữa tài sản
ngắn hạn và nợ ngắn hạn, tài sản dài hạn và nợ dài hạn được trang trải từ nguồn vốn chủ sở
hữu. Điều này chứng tỏ là vào thời điểm đầu năm 2003 công ty giữ vững quan hệ cân đối
giữa tài sản với nguồn vốn, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn.
Đến thời điểm cuối năm 2003, lượng nợ ngắn hạn lại lớn hơn 4.767 triệu đồng so với
tài sản ngắn hạn, như vậy có một phần tài sản ngắn hạn được doanh nghiệp chuyển sang tài
trợ cho tài sản dài hạn, chứng tỏ doanh nghiệp đã không giữ được quan hệ cân đối giữa tài
sản và nguồn vốn. Mặc dù nợ ngắn hạn do chiếm dụng hợp pháp hoặc có mức lãi thấp hơn
lãi nợ dài hạn tuy nhiên chu kỳ luân chuyển tài sản khác với chu kỳ thanh toán nên dễ dẫn
đến những hành vi vi phạm nguyên tắc tín dụng, tăng áp lực thanh toán và có thể đưa đến
tình hình tài chính xấu. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần bố trí lại cơ cấu vốn
sao cho hợp lý.

Trang 29

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn:
2.1. Bố trí cơ cấu tài sản:
2.1.1. Tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn trong tổng tài sản:
Tỷ trọng TSLĐ và đầu tư
ngắn hạn / Tổng tài sản

TSLĐ & Đầu tư ngắn hạn

=

Tổng tài sản

Tình hình cụ thể tại doanh nghiệp như sau:
Bảng 6: Bảng phân tích tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
NĂM
2000

CHỈ TIÊU
TSLĐ & đầu tư ngắn hạn
Tổng tài sản
Tỷ lệ TSLĐ và đầu tư ngắn
hạn/Tổng tài sản

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

55.577

34.775

93.750

93.863

-37,43%

169,59%

0,12%

82.496

72.163

137.492

165.923

-12,53%

90,53%

20,68%

67,37%

48,19%

68,19%

56,57%

-19,18%

20,00%

-11,62%

Đồ thị 2: Đồ thị tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

Triệu đồng

68,19%

165.923

80,00%
70,00%

67,37%

60,00%
137.492
82.496

93.750

93.863 56,57%

50,00%
40,00%

48,19% 72.163

55.577

30,00%
20,00%

34.775

10,00%
0,00%
Năm 2000

TSLĐ & ĐTNH

Năm 2001
Tổng tài sản

Năm 2002

Năm 2003

Tỷ trọng TSLĐ/Tổng tài sản

Đường hồi qui

Giai đoạn từ 2000 – 2001: Năm 2001 tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chiếm
48,19% trong tổng tài sản của doanh nghiệp, nếu so với năm 2000 thì tỷ trọng tài sản lưu
động và đầu tư ngắn hạn đã giảm 19,18%. Nguyên nhân là do trong năm 2001 công ty giải
thể xí nghiệp chế biến hạt điều do làm ăn không hiệu quả và thực hiện chính sách chi trả
một lần cho người lao động theo chế độ làm cho lượng vốn bằng tiền giảm, các khoản phải
thu và các tài sản lưu động khác cũng giảm, chính vì vậy làm cho tài sản lưu động và đầu
tư ngắn hạn giảm 37,43% so với năm 2000 và giảm nhanh hơn tốc độ giảm của tổng tài sản
(tổng tài sản năm 2001 giảm 12,53% so với năm 2000).
Giai đoạn 2001 – 2002: Năm 2002 tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chiếm
68,19% trong tổng tài sản, tức là so với năm 2001 đã tăng 20%. Nguyên nhân tăng chủ yếu
là do trong năm 2002 công ty tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng, mở rộng thị trường
Trang 30

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

xuất khẩu gạo sang các nước Châu Phi và Châu Âu giúp doanh nghiệp ký thêm nhiều hợp
đồng và bên cạnh đó kéo theo là các khoản phải thu tăng, ngoài ra hàng tồn kho và các tài
sản lưu động khác cũng tăng làm cho tốc độ tăng của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
nhanh hơn tốc độ tăng của tổng tài sản (tốc độ tăng của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
là 169,59%, tốc độ tăng của tổng tài sản là 90,53%).
Giai đoạn 2002 – 2003: Năm 2003 tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn giảm
11,62% so với năm 2002, chỉ còn chiếm 56,57% trong tổng tài sản. Nguyên nhân là do
trong năm 2003 doanh nghiệp đã có cố gắng trong việc thu hồi nợ làm giảm các khoản nợ
phải thu, đồng thời doanh nghiệp cũng đẩy mạnh bán ra nhằm giảm dự trữ hàng tồn kho để
tiết kiệm chi phí và giảm các tài sản lưu động khác đã góp phần giảm bớt lượng vốn bị ứ
đọng và vốn bị chiếm dụng để đưa vốn vào sản xuất.
⇒ Như vậy nhìn chung qua 4 năm thì tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn có
xu hướng giảm dần, tuy nhiên các khoản phải thu giảm chậm và luôn chiếm tỷ trọng cao
trong tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, do đó trong các năm tới doanh nghiệp cần
tiếp tục đề ra các biện pháp hữu hiệu hơn nữa để nhanh chóng thu hồi nợ, giảm bớt lượng
vốn bị các đơn vị khác chiếm dụng nhằm sử dụng vốn hiệu quả hơn.
2.1.2. Tỷ suất đầu tư:
Tỷ suất đầu tư nói lên kết cấu tài sản (kết cấu vốn). Chỉ tiêu này càng cao, phản ánh
quy mô cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp ngày càng tăng cường, năng lực sản xuất
của doanh nghiệp ngày càng mở rộng, đầu tư tài chính của doanh nghiệp ngày càng cao.
Để đánh giá về tỷ suất đầu tư ta cần xem xét các chỉ tiêu sau:
Tỷ suất đầu tư
tổng quát

Trị giá tài sản cố định và đầu tư dài hạn

=

Tổng tài sản

x

100%

Trong đó:
Tỷ suất đầu tư
tài sản cố định

=

Tỷ suất đầu tư tài
chính dài hạn

=

Trị giá tài sản cố định
Tổng tài sản

x

100%

Trị giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tổng tài sản

x

100%

Từ số liệu thực tế tại doanh nghiệp ta có bảng sau:

Bảng 7: Bảng phân tích tỷ suất đầu tư
CHỈ TIÊU

NĂM
2000

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

Trang 31

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

TSCĐ & đầu tư dài hạn
Tài sản cố định
Đầu tư dài hạn
Tổng tài sản
Tỷ suất đầu tư tổng quát
Tỷ suất đầu tư TSCĐ

26.919

37.388

43.742

72.060

38,89% 16,99%

64,74%

19.024

31.799

38.638

54.985

67,15% 21,51%

42,31%

3.769

992

992

82.496

72.163

137.492

165.923 -12,53% 90,53%

20,68%

32,63%

51,81%

31,81%

43,43%

19,18% -20,00%

11,62%

23,06%

44,07%

28,10%

33,14%

21,01% -15,96%

5,04%

4,57%

1,37%

0,72%

7,20%

-3,19%

6,48%

Tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn

11.950 -73,68%

0,00% 1104,56%

-0,65%

Đồ thị 3: Đồ thị tỷ suất đầu tư
180.000

Triệu đồng

165.923

160.000

26.919
19.024

72.060

72.163
37.388
31.799

3.769

54.985

43.742
38.638

11.950

992

992

23,06%
7,20%
4,57%

Năm 2001

TSCĐ

Năm 2002

Đầu tư dài hạn

1,37%

0,72%

0,00%
Năm 2000

TSCĐ & ĐTDH

33,14%
28,10%

20,00%
10,00%

Năm 2000

31,81%

30,00%

82.496

60.000

20.000

44,07%

32,63%

80.000

40.000

43,43%

40,00%

120.000
100.000

51,81%

50,00%

137.492

140.000

60,00%

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Năm 2003

Tổng tài sản

Tỷ suất đầu tư tổng quát

Tỷ suất đầu tư tài sản cố định

Tỷ suất đầu tư dài hạn

Đường hồi qui (Tỷ suất đầu tư tổng quát)

Giai đoạn 2000 – 2001: Năm 2001 tỷ suất đầu tư tổng quát là 51,81%, nếu so với năm
2000 thì đã tăng 19,18%. Trong đó tỷ suất đầu tư về tài sản cố định là 44,07%, tăng
21,01% so với năm 2000, nguyên nhân tăng là do trong năm 2001 doanh nghiệp đầu tư
nâng cấp các mô hình hoạt động bằng cách mua sắm thêm các máy móc thiết bị như: xe,
trang bị thêm máy lạnh, đầu VCD, máy giặt, ngoài ra doanh nghiệp còn thi công hoàn
thành các dự án khu du lịch Bến Đá Núi Sam và nhà nghỉ Hòn Chong làm cho tổng tài sản
cố định của doanh nghiệp tăng 67,15% so với năm 2000. Về tỷ suất đầu tư tài chính dài
hạn trong năm 2001 lại giảm 3,19% so với năm 2000 là do doanh nghiệp không còn liên
doanh với Công ty liên doanh công nghệ thực phẩm An Thái.
Giai đoạn 2001 – 2002: Vào năm 2002 tỷ suất đầu tư tổng quát là 31,81%, như vậy đã
giảm 20% so với năm 2001. Trong đó tỷ suất đầu tư tài sản cố định giảm 15,96%, nguyên
nhân là do tốc độ tăng của tổng tài sản nhanh hơn tốc độ tăng của tài sản cố định (tốc độ
tăng của tổng tài sản là 90,53%, tốc độ tăng của tài sản cố định là 21,51% so với năm
2001), như vậy xét về giá trị thì tài sản cố định của doanh nghiệp trong năm 2002 có tăng
là do doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mua sắm thêm các thiết bị văn phòng như máy vi tính,
máy in, trang bị thêm xe khách cho Trung Tâm Dịch Vụ Du Lịch, làm lại hệ thống điện, hệ
thống thoát nước cho các khu du lịch, các nhà hàng, khách sạn và xây dựng hệ thống kho,
hệ thống sân phơi, mua thêm các máy móc hiện đại cho nhà máy chế biến gạo, đồng thời
công ty thi công hoàn thành khách sạn Đông Xuyên và đưa vào sử dụng. Tỷ suất đầu tư tài
chính dài hạn trong năm 2002 lại tiếp tục giảm 0,65% so với năm 2001 là do tổng tài sản

Trang 32

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

của doanh nghiệp tăng nhanh, trong khi đó các khoản đầu tư tài chính dài hạn thì không
đổi.
Giai đoạn 2002 – 2003: Năm 2003 tỷ suất đầu tư tổng quát tăng trở lại và đạt 43,43%,
so với năm 2002 tăng 11,62%. Trong đó tỷ suất đầu tư tài sản cố định là 33,14%, tăng
5,04% so với năm 2002, nguyên nhân tăng là do năm 2003 doanh nghiệp tiếp tục trang bị
thêm các thiết bị cho khu du lịch Bến Đá Núi Sam và nhà nghỉ An Hải Sơn, đồng thời mua
thêm cân điện tử, hệ thống sàng đảo trống chọn, máy lau bóng gạo, máy may bao thay thế
cho các máy móc cũ ở các nhà máy chế biến gạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Về tỷ
suất đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2003 cũng tăng cao và đạt 7,20%, tức là đã tăng
6,48% so với năm 2002, nguyên nhân tăng là do trong năm doanh nghiệp liên doanh với
Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn và Công ty Bảo Vệ Thực Vật An Giang thành lập Công ty
cổ phần Du Lịch Sài Gòn – Mêkong.
⇒ Như vậy qua toàn bộ quá trình phân tích ta nhận thấy tỷ suất đầu tư của doanh
nghiệp có xu hướng tăng dần, điều này chứng tỏ cơ sở vật chất của doanh nghiệp ngày
càng được tăng cường, qui mô về năng lực sản xuất ngày càng được mở rộng, đồng thời
doanh nghiệp cũng gia tăng đầu tư. Đây là hiện tượng hết sức khả quan thể hiện sự chú
trọng của công ty vào đầu tư đổi mới tài sản cố định, một sự thay đổi phù hợp với tăng
năng lực sản xuất, phù hợp với xu hướng sản xuất kinh doanh nên đây là sự thay đổi hợp
lý.
2.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn:
2.2.1. Tỷ suất nợ:
Tỷ suất nợ phản ánh mức độ sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, đồng thời nó còn cho
biết mức độ rủ ro tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối diện cũng như mức độ đòn bẩy
tài chính mà doanh nghiệp đang được hưởng. Để tính tỷ suất nợ ta dựa vào công thức sau:

Tỷ suất nợ

=

Nợ phải trả
Tổng nguồn vốn

x

100%

Dựa vào các tài liệu có liên quan ta có bảng sau:
Bảng 8: Bảng phân tích tỷ suất nợ:
CHỈ TIÊU

NĂM
2000

Nợ phải trả
Tổng nguồn vốn
Tỷ suất nợ

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

61.181

48.297

101.492

125.445

-21,06%

110,14%

23,60%

82.496

72.163

137.492

165.923

-12,53%

90,53%

20,68%

74,16%

66,93%

73,82%

75,60%

-7,23%

6,89%

1,79%

Đồ thị 4: Đồ thị tỷ suất nợ

Trang 33

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

Triệu đồng

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

165.923

74,16%

73,82%

137.492

125.445

75,60%

101.492
82.496
61.181

78,00%
76,00%
74,00%
72,00%
70,00%
68,00%
66,00%

72.163
48.297
66,93%

64,00%
62,00%
Năm 2000

Nợ phải trả

Năm 2001

Năm 2002

Tỷ suất nợ

Tổng nguồn vốn

Năm 2003

Đường hồi qui

Dựa vào bảng phân tích và đồ thị ta thấy:
Giai đoạn 2000 – 2001: Trong năm 2001 tỷ suất nợ là 66,93%, tức là giảm 7,23% so
với năm 2000. Nguyên nhân là do trong năm 2001 xí nghiệp hạt điều bị giải thể do đó công
ty giảm bớt lượng vốn vay ngắn hạn dùng để mua nguyên liệu, ngoài ra các khoản phải trả
nội bộ cũng không còn, chính vì thế làm cho nợ phải trả giảm 21,06% so với năm 2000 và
nhanh hơn tốc độ giảm của tổng nguồn vốn (tốc độ giảm của tổng nguồn vốn là 12,53% so
với năm 2000).
Giai đoạn 2001 – 2003: Trong giai đoạn này tỷ suất nợ tăng liên tục, cụ thể vào năm
2002 tỷ suất nợ là 73,82% (tăng 6,89% so với năm 2001), năm 2003 tỷ suất nợ là 75,60%
(tăng 1,79% so với năm 2002). Nguyên nhân tăng là do nợ phải trả tăng cao, vì trong giai
đoạn này doanh nghiệp mở rộng qui mô hoạt động do đó doanh nghiệp đã vay nhiều vốn
hơn, đồng thời chiếm dụng vốn ở các đơn vị khác để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất,
làm cho tốc độ tăng của nợ phải trả nhanh hơn so với tốc độ tăng của tổng vốn.
⇒ Nhìn chung qua 4 năm, tỷ suất nợ của doanh nghiệp cao và có xu hướng tăng dần,
điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã sử dụng đòn cân nợ để góp phần tăng lợi nhuận, tuy
nhiên việc sử dụng đòn cân nợ một mặt đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, nhưng
mặt khác nó cũng làm tăng mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, nếu vay nhiều quá
doanh nghiệp có thể mất khả năng chi trả. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần có
biện pháp giảm bớt lượng vốn vay nhằm giảm bớt rủi ro.
2.2.2. Tỷ suất tự tài trợ:
Chỉ tiêu này thể hiện mức độ tự chủ của doanh nghiệp về mặt tài chính, là tỷ lệ giữa
vốn chủ sở hữu so với tổng vốn.
Tỷ suất tự tài trợ

=

Vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn

x

100%

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp

Trang 34

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Bảng 9: Bảng phân tích tỷ suất tự tài trợ:
NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Nguồn vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn
Tỷ suất tự tài trợ

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM
2001

21.315

NĂM
2002

NĂM
2003
40.477

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

11,97%

50,84%

12,44%

23.866

36.000

82.496

72.163

137.492

165.923 -12,53%

90,53%

20,68%

25,84%

33,07%

26,18%

24,40%

-6,89%

-1,79%

7,23%

Đồ thị 5: Đồ thị tỷ suất tự tài trợ
180.000

Triệu đồng

33,07%

165.923

160.000
120.000

26,18%

25,84%

100.000

72.163

25,00%

15,00%

60.000
20.000

24,40%

20,00%
82.496

80.000
40.000

30,00%

137.492

140.000

35,00%

21.315

23.866

36.000

10,00%

40.477

5,00%

-

0,00%
Năm 2000

VCSH

Năm 2001

Tổng nguồn vốn

Năm 2002

Tỷ suất tự tài trợ

Năm 2003

Đường hồi qui

Giai đoạn 2000 – 2001: Năm 2001 tỷ suất tự tài trợ là 33,07%, so với năm 2000 thì đã
tăng 7,23%. Nguyên nhân tăng là do nguồn vốn chủ sở hữu tăng trong khi đó tổng nguồn
vốn lại giảm. Vốn chủ sở hữu trong năm 2001 tăng chủ yếu là do lợi nhuận chưa phân phối
tăng và tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Giai đoạn 2001 – 2003: Trong giai đoạn này tỷ suất tự tài trợ liên tục giảm. Năm 2002
tỷ suất tự tài trợ là 26,18% (giảm 6,89% so với năm 2001), năm 2003 tỷ suất tự tài trợ lại
tiếp tục giảm 1,79% so với năm 2002 và chỉ còn 24,40%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng
này là do tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu chậm hơn tốc độ tăng của tổng nguồn vốn, cụ thể
là tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu trong năm 2002 là 50,84% so với năm 2001 và năm
2003 là tăng 12,44% so với năm 2002, trong khi đó tốc độ tăng của tổng vốn lần lượt là
90,53% và 20,68%.
⇒ Từ kết quả phân tích trên ta thấy tỷ suất tự tài trợ của doanh nghiệp qua 4 năm có xu
hướng giảm dần chứng tỏ khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp ngày càng giảm, doanh
nghiệp bị thiếu vốn và không đủ sức để chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình.

3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán:

Trang 35

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

3.1. Phân tích tình hình thanh toán:
Phân tích tình hình thanh toán là đánh giá tính hợp lý về sự biến động các khoản phải
thu và phải trả giúp ta có những nhận định chính xác hơn về thực trạng tài chính của doanh
nghiệp. Từ đó tìm ra những nguyên nhân của mọi sự ngừng trệ, khê đọng các khoản thanh
toán hoặc có thể khai thác được khả năng tiềm tàng giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình
tài chính, nó có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp.
3.1.1. Phân tích khoản phải thu:
3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động các khoản phải thu:
Dựa vào bảng 10 (trang 34) ta thấy trong năm 2001 các khoản phải thu giảm 21.106
triệu đồng, tức là giảm 44,97% so với năm 2000, trong đó tất cả các khoản mục đều giảm.
Sang năm 2002 các khoản phải thu lại tăng rất cao (tăng 54.859 triệu đồng, tương ứng
là tăng 212,40% so với năm 2001, chủ yếu là do các khoản phải thu nội bộ tăng 42.274
triệu đồng và trong năm doanh nghiệp tăng cường mở rộng các mối quan hệ kinh tế, mở
rộng thị trường xuất khẩu gạo làm cho khoản phải thu của khách hàng tăng 11.061 triệu
đồng, tức là tăng 46,63%, ngoài ra còn có sự gia tăng của các khoản mục như thuế giá trị
gia tăng khấu trừ, các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn và các khoản phải thu
khác.
Năm 2003 các khoản phải thu giảm 2.176 triệu đồng, tức là giảm 2,70% so với năm
2002, nguyên nhân chủ yếu là do giảm các khoản phải thu của khách hàng 27.287 triệu
đồng (giảm 78,45%) và giảm tạm ứng 105 triệu đồng (giảm 40,14%).
Nếu kết hợp phân tích theo chiều dọc ta thấy trong năm 2000 tỷ trọng các khoản phải
thu là 56,89%, năm 2001 tỷ trọng khoản phải thu giảm còn 35,79%, vào năm 2002 tỷ trọng
này lại tăng trở lại đạt 58,69%, đến năm 2003 tỷ trọng khoản phải thu giảm so với năm
2002 và chỉ còn chiếm 47,32% trong tổng tài sản của doanh nghiệp.
⇒ Tóm lại qua toàn bộ quá trình phân tích trên ta nhận thấy về mặt giá trị các khoản
phải thu có chiều hướng tăng, nhưng nếu xét về tỷ trọng các khoản phải thu trên tổng tài
sản thì lại có xu hướng giảm. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp một mặt tăng cường tìm
kiếm đối tác, mở rộng thị trường, mặt khác đã rất có cố gắng trong việc thu hồi nợ giảm
lượng vốn bị các đơn vị khác chiếm dụng, góp phần sử dụng vốn hiệu quả hơn.

Trang 36

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Để nghiên cứu các khoản phải thu ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tài chính của
doanh nghiệp, chúng ta cần xem xét các tỷ số liên quan đến khoản phải thu.

Trang 37

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

3.1.1.2. Phân tích các tỷ số liên quan đến khoản phải thu:
Khoản phải thu /
Tài sản lưu động

=

Khoản phải thu /
Khoản phải trả

=

Tổng các khoản phải thu
Tổng tài sản lưu động
Tổng các khoản phải thu
Tổng các khoản phải trả

Bảng 11: Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu:
NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Tổng các khoản phải thu
Tổng tài sản lưu động
Tổng các khoản phải trả

NĂM
2001

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM
2002

NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

46.934

25.828

80.688

78.511

-44,97%

212,40%

-2,70%

55.577

34.775

93.750

93.863

-37,43%

169,59%

0,12%

50.749

26.999

82.007

99.070

-46,80%

203,74%

20,81%

Tỷ lệ khoản phải thu /
Tổng TSLĐ

84,45%

74,27%

86,07%

83,64%

-10,18%

11,80%

-2,42%

Tỷ lệ khoản phải thu /
khoản phải trả

92,48%

95,66%

98,39%

79,25%

3,18%

2,73%

-19,14%

Đồ thị 7: Đồ thị tỷ số khoản phải thu
100.000
80.000
60.000

Triệu đồng

93.863

93.750
80.688

84,45%

78.511
86,07%

55.577

40.000

25.828

20.000

85,00%
83,64%

46.934

75,00%

74,27%

70,00%
65,00%

Năm 2000
Khoản phải thu

100.000
80.000
60.000
40.000

80,00%

34.775

-

120.000

90,00%

Triệu đồng

Năm 2001
Tổng TSLĐ
95,66%

Năm 2002

Năm 2003

Khoản phải thu/TSLĐ

Đường hồi qui

98,39%
99.070
80.688 82.007

92,48%

78.511

79,25%

46.934 50.749
25.828 26.999

20.000
Năm 2000
Năm 2001
Khoản phải thu
Khoản phải thu / khoản phải trả

105,00%
90,00%
75,00%
60,00%
45,00%
30,00%
15,00%
0,00%

Năm 2002
Năm 2003
Khoản phải trả
Đường hồi qui

Khoản phải thu trong năm 2001 so với năm 2000 giảm 44,97%, khoản phải thu
năm 2001 so với tài sản lưu động giảm 10,18%, so với khoản phải trả tăng 3,18%. Trong
năm 2002 tỷ lệ khoản phải thu trên tài sản lưu động và khoản phải thu trên khoản phải trả
đều tăng so với năm 2001, do tốc độ tăng của các khoản phải thu nhanh hơn tốc độ tăng
Trang 38

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

của tài sản lưu động và khoản phải trả. Sang năm 2003 tỷ lệ khoản phải thu trên tài sản lưu
động và khoản phải thu trên khoản phải trả lại giảm so với năm 2002, chủ yếu là do doanh
nghiệp nhanh chóng thu hồi nợ làm cho khoản phải thu giảm 2,70%, trong khi đó tài sản
lưu động và khoản phải trả lại tăng với tốc độ lần lượt là 0,12% và 20,81%.
⇒ Như vậy từ kết quả phân tích và kết hợp với đồ thị ta thấy qua 4 năm từ 2000 – 2003
tỷ lệ các khoản phải thu trên khoản phải trả có chiều hướng giảm dần, chứng tỏ doanh
nghiệp có cố gắng trong việc thu hồi nợ để nhanh chóng đưa vốn vào sản xuất, tuy nhiên
nếu xét về tỷ lệ khoản phải thu trên tài sản lưu động thì lại có xu hướng tăng, do đó trong
những năm kế tiếp doanh nghiệp cần có những biện pháp tích cực hơn nữa để thu hồi nợ,
chủ yếu là các khoản nợ từ khách hàng và các khoản phải thu nội bộ, đây là những khoản
mục luôn chiếm tỷ trọng và giá trị cao trong tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.
3.1.2. Phân tích khoản phải trả:
Cũng tương tự như các khoản phải thu ta phân tích các khoản phải trả để thấy được
mức độ chiếm dụng vốn của doanh nghiệp cũng như hiểu được tình hình trả nợ của doanh
nghiệp như thế nào.
3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động các khoản phải trả:
Quan sát bảng phân tích khoản phải trả (trang 37) ta nhận thấy năm 2001 khoản phải
trả giảm 23.750 triệu đồng, tức là giảm 46,80% so với năm 2000. Từ năm 2001 trở đi các
khoản phải trả có xu hướng ngày càng tăng, cụ thể là năm 2002 tăng 55.007 triệu đồng, tức
là tăng 203,74%, nguyên nhân chủ yếu là do tăng các khoản phải trả nội bộ 42.274 triệu
đồng, tăng vay ngắn hạn 4.033 triệu đồng, ngoài ra còn do tăng khoản phải trả cho người
bán, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, các khoản phải trả cho công nhân viên và các
khoản nợ khác. Sang năm 2003, khoản phải trả lại tiếp tục tăng 17.064 triệu đồng, tương
ứng là tăng 20,81% so với năm 2002, nguyên nhân tăng là do doanh nghiệp tăng vay ngắn
hạn 13.302 triệu đồng (tăng 52,76% so với năm 2002), tăng các khoản phải trả nội bộ
16.118 triệu đồng, tức là tăng 38,13% so với năm 2002.
⇒ Như vậy nhìn chung khoản phải trả qua 4 năm có khuynh hướng tăng dần, chủ yếu
là do hoạt động của công ty ngày càng mở rộng nhưng lượng vốn tự có của công ty còn
hạn chế nên để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường công ty phải đi vay
vốn, hoặc chiếm dụng vốn của các đơn vị khác để đáp ứng lượng vốn thiếu hụt này. Do đó
trong những năm tới doanh nghiệp cần phải giảm bớt lượng vốn vay, vì nếu vay ngày càng
nhiều thì rủi ro trong kinh doanh sẽ ngày càng cao.

Trang 39

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Để đánh giá yêu cầu thanh toán đối với doanh nghiệp ta tiếp tục đi vào phân tích tỷ lệ
khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động.
3.1.2.2. Phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động:

Trang 40

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Khoản phải trả /
Tài sản lưu động

=

Tổng các khoản phải trả
Tổng tài sản lưu động

Tình hình cụ thể tại doanh nghiệp như sau:
Bảng 13: Bảng phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động
CHỈ TIÊU
Tổng các khoản phải trả
Tổng tài sản lưu động
Tỷ số khoản phải trả/TSLĐ

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

50.749

26.999

82.007

55.577

34.775

93.750

91,31%

77,64%

NĂM
2003

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch

00-01

01-02

02-03

99.070

-46,80%

203,74%

20,81%

93.863

-37,43%

169,59%

0,12%

87,47% 105,55%

-13,67%

9,83%

18,07%

Đồ thị 9: Đồ thị khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động
Triệu đồng
120.000
100.000

91,31%

82.007

80.000
60.000

93.750

99.070

105,55%

120,00%

93.863

100,00%
80,00%

87,47%
50.749

55.577

77,64%

60,00%

34.775

40.000

40,00%

26.999

20.000

20,00%

-

0,00%
Năm 2000

Năm 2001

Tổng TSLĐ
Tỷ số khoản phải trả/TSLĐ

Năm 2002

Năm 2003

Khoản phải trả
Đường hồi qui

Giai đoạn từ 2000 – 2001, tỷ số khoản phải trả so với tổng tài sản lưu động giảm từ
91,31% xuống còn 77,64%, tức là đã giảm 13,67%. Sang giai đoạn từ 2001 – 2003 tỷ số
này liên tục tăng và tăng rất nhanh, cụ thể là năm 2002 tăng 9,83% so với năm 2001, năm
2003 tăng 18,07% so với năm 2002.
⇒ Nhìn chung qua 4 năm tỷ số các khoản phải trả so với tổng vốn lưu động có xu
hướng tăng dần, điều này thể hiện lượng vốn do doanh nghiệp chiếm dụng của các đơn vị
khác có xu hướng ngày càng tăng. Đây là dấu hiệu không mấy tốt cho thấy yêu cầu thanh
toán của doanh nghiệp ngày càng tăng.
Tóm lại qua quá trình phân tích khoản phải thu và khoản phải trả ta thấy khoản phải
thu của doanh nghiệp ít hơn khoản phải trả. Khoản phải thu bằng 83,64% tài sản lưu động,
trong khi đó khoản phải trả lại bằng 105,55% tài sản lưu động trong năm 2003, mặt khác
khoản phải thu lại có khuynh hướng tăng nhanh do đó doanh nghiệp cần thận trọng trong

Trang 41

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

phương án kinh doanh vì những khoản nợ phải trả này sẽ có thể trở thành nợ quá hạn nếu
phương án kinh doanh không thành công.
3.2. Phân tích khả năng thanh toán:
Tình hình tài chính của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến khả
năng thanh toán. Để thấy rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai
cần phải đi sâu phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn:
Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn là để xem xét tài sản của doanh nghiệp
có đủ trang trải các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn không. Để phân tích chúng ta sử dụng
các chỉ tiêu sau:
3.2.1.1. Vốn luân chuyển:
Vốn luân chuyển

=

Tài sản ngắn hạn

-

Nợ ngắn hạn

Bảng 14: Bảng phân tích vốn luân chuyển
NĂM
2000

CHỈ TIÊU
TSLĐ & ĐTNH
Nợ ngắn hạn
Vốn luân chuyển

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM
2001

NĂM
2002

Chênh lệch

NĂM
2003

00-01

01-02

02-03

55.577

34.775

93.750

93.863

-37,43% 169,59%

0,12%

50.572

24.537

70.792

98.629

-51,48% 188,51%

39,32%

5.005

10.238

22.958

(4.767)

104,57% 124,24%

-120,76%

Đồ thị 10: Đồ thị vốn luân chuyển
120.000

Triệu đồng
93.750

100.000
80.000
60.000

55.577

50.572
34.775
10.238

24.537

22.958

5.005

(20.000)

98.629

70.792

40.000
20.000

93.863

(4.767)

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

TSLĐ và ĐTNH

Nợ ngắn hạn

Vốn luân chuyển

Đường hồi qui

Vốn luân chuyển phản ánh phần tài sản ngắn hạn được tài trợ từ nguồn vốn cơ bản, lâu
dài mà không đòi hỏi phải chi trả trong thời gian ngắn, vốn luân chuyển càng lớn phản ánh
khả năng chi trả càng cao đối với nợ ngắn hạn khi đến hạn trả.

Trang 42

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Trong giai đoạn từ 2000 – 2002 vốn luân chuyển liên tục tăng từ 5.005 triệu đồng trong
năm 2000 lên 10.238 triệu đồng năm 2001 (tăng 104,57% so với năm 2000) và tăng 22.958
triệu đồng trong năm 2002, tương ứng là tăng 124,24% so với năm 2001). Tuy nhiên đến
giai đoạn từ năm 2002 – 2003 lượng vốn luân chuyển lại giảm mạnh và bị âm.
⇒ Như vậy nhìn chung qua 4 năm, lượng vốn luân chuyển có xu hướng giảm rất
nhanh, làm cho tài sản ngắn hạn được tài trợ từ nguồn vốn lâu dài giảm, hay nói cách khác
là sức ép thanh toán đối với tài sản ngắn hạn tăng.
Vốn luân chuyển cho ta cái nhìn khái quát về khả năng chi trả. Để đánh giá chính xác
hơn ta tiến hành phân tích những chỉ tiêu sau:
3.2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (K):
Chỉ số này đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của một công ty khi đến hạn trả.
Nó thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn mà không cần tới
một khoản vay mượn thêm.
Hệ số thanh toán
hiện hành (K)

=

Tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

Căn cứ vào tài liệu liên quan ta lập bảng phân tích sau:
Bảng 15: Bảng phân tích hệ số thanh toán hiện hành
CHỈ TIÊU
TSLĐ & ĐTNH
Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán hiện hành

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

55.577

34.775

93.750

50.572

24.537

1,10

1,42

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

93.863

-37,43%

169,59%

0,12%

70.792

98.629

-51,48%

188,51%

39,32%

1,32

0,95

0,32

(0,09)

(0,37)

Đồ thị 11: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán hiện hành
120.000 Triệu đồng
100.000
80.000
60.000

1,42

1,10
55.577

1,32
93.750

93.863 98.629

70.792

0,95

50.572
34.775
24.537

40.000
20.000
Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Lần 1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
-

Năm 2003

TSLĐ và ĐTNH

Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán hiện hành

Đường hồi qui

Dựa vào đồ thị ta thấy giai đoạn từ 2000 – 2001 hệ số thanh toán hiện hành của doanh
nghiệp tăng từ 1,10 lần lên 1,42 lần, tức là tăng 0,32 lần so với năm 2000. Giai đoạn 2001
– 2003 hệ số này liên tục giảm từ 1,42 lần trong năm 2001 giảm xuống còn 1,32 lần vào
năm 2002 (giảm 0,09 lần so với năm 2001), đến năm 2003 chỉ còn 0,95 lần, tức là giảm
Trang 43

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

0,37 lần so với năm 2002. Nguyên nhân giảm là do tốc độ tăng của các khoản nợ ngắn hạn
nhanh hơn so với tốc độ tăng của tài sản lưu động, cụ thể là trong năm 2003 tốc độ tăng
của tài sản lưu động là 0,12%, còn tốc độ tăng của nợ ngắn hạn là 39,32%. Như vây dựa
vào kết quả trên thì trong năm 2003 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn chỉ có 0,95 đồng tài sản lưu
động đảm bảo. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp không đầu tư quá mức vào tài sản lưu
động, số tài sản lưu động dư thừa không tạo thêm doanh thu này sẽ giảm và như vậy doanh
nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn, mặt khác đây là dấu hiệu cũng không khả quan lắm vì
nó thể hiện khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp giảm, do đó mức độ rủi ro
trong kinh doanh sẽ tăng lên.
Trong tài sản lưu động bao gồm những khoản mục có khả năng thanh khoản cao và
những khoản mục có khả năng thanh khoản kém nên hệ số thanh toán hiện hành vẫn chưa
phản ánh đúng năng lực thanh toán của doanh nghiệp. Để đánh giá kỹ hơn về khả năng
thanh toán nợ ngắn hạn ta tiếp tục đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu sau:
3.2.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (KN):
Hệ số khả năng thanh
toán nhanh (KN)

=

Tài sản có khả năng thanh khoản cao
Nợ ngắn hạn

Trong đó:
Tài sản có khả năng
thanh khoản cao

=

TSLĐ & ĐTNH – HTK – Chi phí trả trước – Chi phí chờ kết chuyển

Hệ số thanh toán nhanh cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền hoặc
các khoản tương đương tiền để thanh toán ngay cho một đồng nợ ngắn hạn.
Bảng 16: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh
CHỈ TIÊU
Tài sản có tính thanh khoản cao
Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

NĂM
2000

NĂM
2001

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2002

NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

48.530

28.085

82.435

82.804

-42,13%

193,52%

0,45%

50.572

24.537

70.792

98.629

-51,48%

188,51%

39,32%

0,96

1,14

1,16

0,84

0,18

0,02

(0,32)

Đồ thị 12: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán nhanh

Trang 44

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

120.000

Triệu đồng

Lần
1,16

1,14

98.629

100.000

60.000

0,96
48.530

1,20

82.804

82.435

80.000

70.792

1,40

1,00
0,84

0,80

50.572

0,60

40.000

28.085

0,40

24.537

20.000

0,20

-

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Tài sản có tính thanh khoản cao
Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2003

Nợ ngắn hạn
Đường hồi qui

Quan sát bảng và đồ thị ta thấy:
Giai đoạn 2000 – 2002, khả năng thanh toán nhanh có xu hướng tăng, cụ thể là năm
2000 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì có 0,96 đồng tài sản có khả năng thanh khoản cao đảm
bảo, năm 2001 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì có 1,14 đồng tài sản có khả năng thanh khoản
cao đảm bảo, tức là đã tăng 0,18 đồng so với năm 2000; vào năm 2002 có 1,16 đồng tài sản
có khả năng thanh khoản cao đảm bảo cho nợ ngắn hạn, tăng 0,02 đồng so với năm 2001.
Sang giai đoạn 2002 – 2003 khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp giảm chỉ còn
0,84 lần, thấp nhất trong 4 năm, nguyên nhân là do tốc độ tăng của tiền và các khoản tương
đương tiền chậm hơn so với tốc độ tăng của nợ ngắn hạn.
⇒ Như vậy qua 4 năm hệ số thanh toán nhanh có xu hướng giảm dần là do trong các
năm 2001 và 2002 hệ số này cao, chứng tỏ lượng vốn bằng tiền của doanh nghiệp bị ứ
đọng nên doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm trong năm 2003, tuy nhiên hệ số thanh toán
điều chỉnh như thế thì khá thấp, thể hiện khả năng thanh toán của công ty trong năm 2003
ở tình trạng chưa tốt. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần phải nâng dần hệ số
này lên.
3.2.1.4. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền:
Ngoài hệ số khả năng thanh toán nhanh, để đánh giá khả năng thanh toán một cách khắt
khe hơn nữa ta sử dụng hệ số khả năng thanh toán bằng tiền. Hệ số này cho biết doanh
nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền để sẳn sàng thanh toán cho 1 đồng nợ ngắn hạn.
Hệ số khả năng
thanh toán bằng tiền

=

Tiền + Đầu tư ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

Bảng 17: Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền
CHỈ TIÊU

NĂM

NĂM

NĂM

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM

Chênh lệch

Trang 45

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Tiền + ĐTNH
Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán bằng tiền

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

1.596

2.257

1.747

4.293

50.572

24.537

70.792

98.629

0,03

0,09

0,02

0,04

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

41,46% -22,60% 145,75%
-51,48% 188,51%
0,06

39,32%

(0,07)

0,02

Đồ thị 13: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán bằng tiền
120.000

Triệu đồng

Lần

0,09

100.000

0,08

80.000

70.792

60.000

-

0,06

50.572

0,04

40.000
20.000

0,10

98.629

0,04

24.537

0,03
2.257

1.596

Năm 2000

Năm 2001

1.747

0,02

4.293

0,02
-

Năm 2002

Tiền & ĐTNH

Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán bằng tiền

Đường hồi qui

Năm 2003

Qua kết quả tính toán ta thấy hệ số khả năng thanh toán bằng tiền của doanh nghiệp
qua 4 năm rất thấp, cụ thể năm 2000 là 0,03 lần, năm 2001 là 0,09 lần, đến năm 2002 thấp
nhất và chỉ có 0,02 lần, sang năm 2003 là 0,04 lần. Hệ số này lại có chiều hướng ngày càng
giảm dần. Điều này thể hiện khả năng thanh toán bằng tiền của doanh nghiệp không tốt và
có khuynh hướng ngày càng kém hơn. Như vậy trong những năm tới doanh nghiệp cần
phải có biện pháp khắc phục bằng cách nâng mức dự trữ tiền mặt lên đến mức cho phép và
giảm phần nợ phải trả ngắn hạn đến giới hạn cần thiết để có thể đáp ứng ngay nhu cầu
thanh toán.
3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn:
Để phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn ta sử dụng các chỉ tiêu sau:
3.2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
Chỉ tiêu này là cơ sở để đánh giá khả năng đảm bảo của doanh nghiệp đối với nợ vay
dài hạn. Nó cho biết khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp và mức độ an toàn có thể
đối với người cấp tín dụng
Hệ số khả năng
thanh toán lãi vay

=

Lợi nhuận thuần HĐKD
Lãi nợ vay

Dựa vào các số liệu liên quan ta lập bảng sau:
Bảng 18: Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trang 46

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Lợi nhuận thuần HĐSXKD

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

(802)

3.780

2.139

3.543 -571,07% -43,42%

65,67%

Lãi nợ vay

6.213

6.384

5.253

6.322

20,35%

Hệ số khả năng trả lãi nợ vay

(0,13)

0,59

0,41

0,56

2,75% -17,72%
0,72

(0,18)

0,15

Đồ thị 14: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán lãi vay
Triệu đồng

7.000

6.213

0,59

6.322

6.384

6.000

5.253

5.000

3.780

4.000
3.000

0,56
3.543

2.139

0,41

Lần

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30

2.000

0,20

1.000

0,10

(1.000)
(2.000)

Năm 2000
(802)

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

(0,10)
(0,20)

(0,13)

Lợi nhuận thuần HĐKD

Lãi nợ vay

Hệ số khả năng trả lãi nợ vay

Đường hồi qui

Trong năm 2001 hệ số khả năng thanh toán lãi vay là 0,59 lần, nếu so với năm 2000 thì
đã tăng 0,72 lần. Vào năm 2002, hệ số khả năng thanh toán lãi vay bị giảm 0,18 lần so với
năm 2001, tuy nhiên vẫn cao hơn nhiều so với năm 2000. Đến năm 2003, hệ số này tăng
lên trở lại và đạt 0,56 lần.
⇒ Như vậy qua 4 năm ta nhận thấy khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp có
chiều hướng ngày càng tốt hơn.
3.2.2.2. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu:
Các nhà cho vay dài hạn một mặt quan tâm đến khả năng trả lãi, mặt khác họ chú trọng
đến sự cân bằng hợp lý giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, bởi vì điều này ảnh
hưởng đến sự đảm bảo các khoản tín dụng của người cho vay. Tỷ lệ này được tính như sau:
Tỷ số nợ / Vốn
chủ sở hữu

=

Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu

Tỷ số này nói lên cứ 1 đồng nợ vay hiện đang được đảm bảo bởi bao nhiêu đồng vốn
chủ sở hữu.
Ta có tình hình cụ thể tại doanh nghiệp như sau:

Bảng 19: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trang 47

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Nợ phải trả
Nguồn vốn chủ sở hữu
Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu

NĂM
2001

Chênh lệch

NĂM
2002

NĂM
2003

125.445 -21,06% 110,14%

00-01

01-02

02-03

61.181

48.297

101.492

21.315

23.866

36.000

40.477

11,97%

50,84%

23,60%
12,44%

2,87

2,02

2,82

3,10

(0,85)

0,80

0,28

Đồ thị 15: Đồ thị tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
140.000
120.000

Triệu đồng

Lần
125.445

2,87

101.492

100.000

2,50
2,00

2,02

61.181

1,50

48.297
36.000

40.000
20.000

3,00

2,82

80.000
60.000

3,10

21.315

3,50

40.477

1,00

23.866

0,50

-

Năm 2000

Nợ phải trả

Năm 2001

Năm 2002

VCSH

Tỷ số nợ/VCSH

Năm 2003

Đường hồi qui

Trong năm 2001 tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,02 lần, tức là so với năm 2000 đã
giảm 0,85 lần. Từ sau năm 2001 trở đi tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu liên tục tăng, năm
2002 là 2,82 lần (tăng 0,80 lần so với năm 2001), năm 2003 tiếp tục tăng 0,28 lần so với
năm 2002 đạt 3,10 lần.
⇒ Đánh giá chung qua 4 năm ta thấy tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
cao và có xu hướng tăng nhanh, điều này chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng nợ là chủ yếu và
hạn chế sử dụng vốn chủ sở hữu, đồng thời tỷ số này còn cho ta thấy khả năng đảm bảo nợ
vay bằng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngày càng giảm. Như vậy trong các năm
tới doanh nghiệp cần phải giảm chỉ số này xuống bằng cách giảm bớt các khoản phải trả.
3.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước:
Hàng năm doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước
về các khoản phải nộp như: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập
khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác. Việc phân tích tình hình
thanh toán với ngân sách nhà nước sẽ giúp ta đánh giá được tình hình thực hiện nghĩa vụ
của công ty đối với nhà nước. Để đánh giá ta sử dụng tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà
nước.
Tỷ lệ thanh toán với
ngân sách nhà nước

=

Số tiền đã nộp trong kỳ
Tổng số tiền phải nộp trong

Trang 48

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Dựa vào số liệu liên quan ta lập bảng phân tích sau:
Bảng 20: Bảng phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
CHỈ TIÊU
Số đã nộp
Số phải nộp
Tỷ lệ thanh toán với NSNN

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

3.240

256

2.943

5.541

-92,11% 1051,47% 88,26%

1.553

270

3.898

4.964

-82,61% 1343,04% 27,35%

208,67%

94,63%

75,51% 111,63%

-114,03%

-19,12% 36,11%

Đồ thị 16: Đồ thị tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà nước
6.000

Triệu đồng
4.964

5.000

200,00%

3.898

4.000

150,00%

3.240

2.943

3.000
2.000

250,00%

5.541

208,67%

111,63%
1.553

100,00%

94,63%
75,51%

50,00%

1.000
256

270

-

0,00%
Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Số đã nộp

Số phải nộp

Tỷ lệ thanh toán với NSNN

Đường hồi qui

Qua bảng phân tích ta nhận thấy tình hình thực hiện nghĩa vụ của công ty đối với nhà
nước tốt nhất là vào năm 2000 ( tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà nước là 208,67%). Từ
năm 2000 – 2002 tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà nước giảm liên tục, năm 2001 chỉ còn
94,63%, năm 2002 lại tiếp tục giảm xuống còn 75,51%. Sang năm 2003 tình hình thực
hiện nghĩa vụ với nhà nước tốt hơn, tỷ lệ thanh toán với ngân sách tăng lên là 111,63%, tức
là tăng 36,11% so với năm 2002.
⇒ Như vậy nhìn chung qua 4 năm tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của
công ty là khá tốt, tuy nhiên tình hình này có xu hướng giảm, do đó doanh nghiệp nên có
những biện pháp để duy trì tỷ lệ thanh toán như trong năm 2003.

4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn:
Khả năng luân chuyển vốn là một vấn đề rất quan trọng gắn liền với sự tồn tại và phát
triển của doanh nghiệp. Việc phân tích khả năng luân chuyển vốn giúp chúng ta đánh giá
Trang 49

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

chất lượng công tác quản lý vốn có hiệu quả hay không, từ đó đề ra các biện pháp nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.
4.1. Luân chuyển hàng tồn kho:
Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản dự trữ với mục đích đảm bảo cho quá trình sản
xuất kinh doanh diễn ra bình thường liên tục. Mức độ tồn kho cao hay thấp phụ thuộc vào
loại hình kinh doanh, tình hình cung cấp đầu vào, mức tiêu thụ sản phẩm,…Tốc độ luân
chuyển hàng tồn kho được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
Số vòng quay
hàng tồn kho

Thời gian tồn
kho bình quân

=

=

Giá vốn hàng bán
Trị giá hàng tồn kho bình quân
Số ngày trong kỳ (360 ngày)
Số vòng quay hàng tồn kho

Số vòng quay hàng tồn kho thể hiện số lần mà hàng tồn kho bình quân được bán trong
kỳ. Thời gian tồn kho bình quân đo lường số ngày hàng hoá nằm trong kho trước khi bán
ra.
Số liệu cụ thể tại doanh nghiệp:
Bảng 21: Bảng phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho
CHỈ TIÊU
Giá vốn hàng bán
Trị giá HTK đầu kỳ
Trị giá HTK cuối kỳ
Trị giá HTK bình quân
Số vòng quay HTK
Thời gian tồn kho (ngày)

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

239.361

261.464 221.387

22.200

6.353

6.605

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2003
350.034

Chênh lệch
00-01

6.353

6.605

11.073

6.479

8.839

10.890

16,77

40,36

25,05

31,87

21

9

14

11

02-03

9,23% -15,33%

11.073 -71,39%

14.276

01-02
3,97%

58,11%
67,65%

3,97%

67,65%

-1,66%

10.982 -54,62%

36,43%

24,24%

23,59

(15,31)

6,83

(13)

5

(3)

Đồ thị 17: Đồ thị tình hình luân chuyển hàng tồn kho

Trang 50

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

45,00

Vòng

10,00
5,00

25

21

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

Ngày

40,36

20
31,87
14

15

25,05

11

9

16,77

10
5

-

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Số vòng quay HTK

Năm 2003

Thời gian tồn kho

Đường hồi qui (Số vòng quay)

Xét giai đoạn từ 2000 – 2001: số vòng luân chuyển hàng tồn kho trong năm 2001 là
40,36 vòng, mỗi vòng là 9 ngày. So với năm 2000 thì tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
năm 2001 tăng 23,59 vòng, mỗi vòng giảm 13 ngày.
Giai đoạn từ 2001 – 2002: tốc độ luân chuyển hàng tồn kho trong giai đoạn này giảm
mạnh chỉ còn 20,05 vòng trong năm 2002, tức là giảm 15,31 vòng, mỗi vòng tăng 5 ngày
so với năm 2001.
Giai đoạn từ 2002 – 2003: Trong năm 2003 tốc độ luân chuyển hàng tồn kho tăng lên
trở lại và đạt 31,87 vòng, tức là tăng 6,83 vòng, mỗi vòng giảm 3 ngày so với năm 2002.
⇒ Như vậy nhìn chung qua 4 năm 2000 – 2003 tốc độ luân chuyển hàng tồn kho có xu
hướng tăng dần thể hiện sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng có chất lượng nên tình hình
bán ra tốt, công ty tiết kiệm được tương đối vốn dự trữ hàng tồn kho, giải phóng vốn dự trữ
để xoay vòng vốn nhanh tạo điều kiện thuận lợi về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh
góp phần tăng lợi nhuận khi đang hoạt động có lãi.
4.2. Luân chuyển khoản phải thu:
Tốc độ luân chuyển khoản phải thu phản ánh khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp và
được xác định bởi công thức sau:
Số vòng quay
khoản phải thu

=

Kỳ thu tiền
bình quân

=

Tổng doanh thu thuần
Số dư bình quân nợ phải thu
Số ngày trong kỳ (360 ngày)
Số vòng quay khoản phải thu

Tình hình tại doanh nghiệp như sau:
Bảng 22: Bảng phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu
CHỈ TIÊU

NĂM

NĂM

NĂM

NĂM

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch

Trang 51

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Doanh thu thuần
Khoản phải thu đầu kỳ
Khoản phải thu cuối kỳ
Khoản phải thu bình quân
Số vòng quay khoản phải thu

262.847

Kỳ thu tiền bình quân (ngày)

NĂM
2001

NĂM
2002

296.745 270.804

NĂM
2003
387.021

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

12,90%

-8,74%

42,92%

28.765

46.278

25.354

79.887

46.278

25.354

79.887

77.810

60,88% -45,21% 215,08%

37.521

35.816

52.621

78.848

-4,54%

46,92%

49,84%

7,01

8,29

5,15

4,91

1,28

(3,14)

(0,24)

51

43

70

73

(8)

27

3

-45,21% 215,08%

-2,60%

Đồ thị 18: Đồ thị tình hình luân chuyển khoản phải thu
450.000

Triệu đồng

Vòng

387.021

400.000
350.000
300.000
250.000

262.847

296.745

270.804

200.000
150.000
100.000
50.000

37.521

35.816

78.848

52.621

-

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-

Ngày

8,29
70

7,01

73

80
70
60
50

51
43

5,15

4,91

40
30
20
10
-

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2 002 Năm 2003
Năm 2000

Doanh thu thuần

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Khoản phải thu bình quân

Số vòng quay
Kỳ thu tiền bình quân
Đường hồi qui (Số vòng quay)

Dựa vào bảng phân tích và đồ thị ta thấy:
Trong giai đoạn từ 2000 – 2001: tốc độ luân chuyển khoản phải thu tăng 1,28 vòng,
mỗi vòng giảm 8 ngày. Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng, trong khi đó thì khoản
phải thu lại giảm. Như vậy trong giai đoạn này khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp khả
quan hơn.
Giai đoạn từ 2001 – 2002: tốc độ luân chuyển khoản phải thu liên tục giảm, cụ thể là
giảm từ 8,29 vòng trong năm 2001 xuống còn 5,15 vòng trong năm 2002 (giảm 3,14 vòng
so với năm 2001), đến năm 2003 tốc độ luân chuyển vốn lại tiếp tục giảm chỉ còn 4,91
vòng (giảm 0,24 vòng so với năm 2002). Tốc độ luân chuyển vốn giảm cũng có nghĩa là
thời gian thu hồi nợ ngày càng dài hơn. Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do khoản
phải thu liên tục tăng với tốc độ cao (năm 2002 tăng 46,92% so với năm 2001, năm 2003
tăng 49,84% so với năm 2002), trong lúc đó doanh thu thuần lại giảm hoặc có tăng nhưng
tăng với tốc độ chậm hơn so với tốc độ tăng của khoản phải thu (năm 2002 giảm 8,74% so
với năm 2001, năm 2003 tăng 42,92% so với năm 2002). Tình hình thu hồi nợ trong giai
đoạn này không tốt bằng so với giai đoạn từ 2000 – 2001.
⇒ Từ kết quả phân tích và dựa vào đồ thị ta nhận thấy qua 4 năm hoạt động thì tốc độ
luân chuyển khoản phải thu có xu hướng giảm dần, đây là dấu hiệu không tốt, nó thể hiện
khả năng thu hồi vốn chậm, vốn của doanh nghiệp bị tồn đọng và bị các đơn vị khác chiếm
dụng, gây khó khăn hơn trong việc thanh toán của doanh nghiệp.
Trang 52

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

4.3. Luân chuyển vốn lưu động:
Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vốn lưu động không ngừng vận
động. Nó lần lượt mang nhiều hình thái khác nhau, như: tiền, nguyên vật liệu, sản phẩm dở
dang, thành phẩm và qua tiêu thụ sản phẩm nó lại trở thành hình thái tiền tệ nhằm đảm bảo
cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Khả năng luân chuyển vốn
lưu động chi phối trực tiếp đến vốn dự trữ và vốn trong thanh toán của doanh nghiệp. Khả
năng luân chuyển được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
Số vòng quay
vốn lưu động

Số ngày của
một vòng quay

Tổng doanh thu thuần

=

Vốn lưu động sử dụng bình quân
Số ngày trong kỳ (360 ngày)

=

Số vòng quay vốn lưu động

Số vòng quay vốn lưu động là một trong những chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất
lượng công tác sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn và trong cả quá trình sản xuất
kinh doanh. Số vòng quay vốn lưu động càng lớn hoặc số ngày của một vòng quay càng
nhỏ sẽ góp phần tiết kiệm tương đối vốn cho sản xuất. Mối liên hệ giữa tốc độ luân chuyển
vốn với tiết kiệm vốn được thể hiện qua công thức sau:
Số vốn tiết kiệm
(lãng phí) so với
năm trước động

=

Tổng mức luân chuyển
thực tế
Thời gian kỳ hoạt động
(360 ngày)

x

Chênh lệch giữa số ngày
một vòng quay thực tế năm
nay với số ngày một vòng
quay thực tế năm trước

Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động:
Hệ số đảm nhiệm
của vốn lưu động

=

1
Số vòng quay vốn lưu động

Chỉ tiêu này phản ánh, để tạo ra một đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ trong kỳ phân tích cần bao nhiêu đồng vốn lưu động bình quân dùng vào sản xuất
kinh doanh trong kỳ.
Dựa vào các số liệu có liên quan ta có bảng sau:

Bảng 23: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động
CHỈ TIÊU

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

Trang 53

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Doanh thu thuần
VLĐ đầu kỳ
VLĐ cuối kỳ
Tổng VLĐ sử dụng bình quân
Số vòng quay vốn lưu động
Số ngày / vòng quay
Số vốn tiết kiệm (lãng phí)
Hệ số đảm nhiệm

262.847

296.745

270.804

387.021

53.199

55.577

34.775

93.750

55.577

34.775

93.750

54.388

45.176

64.263

93.806 -16,94%

4,8

6,6

4,2

4,1

74

55

85

87

0,207

0,152

0,237

-8,74%

42,92%

4,47% -37,43%

169,59%

93.863 -37,43% 169,59%

0,12%

0,242

12,90%

42,25%

45,97%

(2,4)

(0,1)

1,7
(20)

31

2

(16.226)

23.036

1.965

(0,055)

0,085

0,005

Đồ thị 19: Đồ thị tình hình luân chuyển vôn lưu động
Triệu đồng

7,0

450.000
387.021

400.000
350.000
300.000

262.847

296.745

4,0

270.804

85

87

74
4,8

55
4,1

2,0
54.388

45.176

64.263

93.806

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

Doanh thu thuần

VLĐ bình quân

80

40
20

1,0
-

Năm 2000

-

100

60
4,2

3,0

150.000
50.000

Ngày

6,6

5,0

250.000
200.000
100.000

6,0

Vòng

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Số vòng quay VLĐ

Số ngày
Đường hồi qui (Số vòng quay)

Từ bảng phân tích và đồ thị ta thấy:
Giai đoạn từ 2000 – 2001: số vòng quay vốn lưu động trong năm 2001 là 6,6 vòng, mỗi
vòng là 55 ngày. So với năm 2000 tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng 1,7 vòng và giảm
20 ngày/vòng, nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng trong khi đó vốn lưu động sử dụng
bình quân lại giảm (doanh thu thuần tăng 12,89%, vốn lưu động sử dụng bình quân giảm
16,94% so với năm 2000). Như vậy chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
trong năm 2001 tốt hơn so với năm 2000, giúp công ty hạn chế bớt ứ động vốn và tiết kiệm
được một lượng vốn là 16.223 triệu đồng.
Giai đoạn từ 2001 – 2003: Số vòng quay vốn lưu động trong giai đoạn này liên tục
giảm, cụ thể là từ 6,6 vòng trong năm 2001 giảm mạnh chỉ còn 4,2 vòng ở năm 2002, tức
là giảm 2,4 vòng so với năm 2001, đến năm 2003 tình hình này vẫn không được cải thiện,
số vòng quay vốn lưu động tiếp tục giảm còn 4,1 vòng (giảm 0,1 vòng so với năm 2002).
Nguyên nhân giảm là do tốc độ tăng của doanh thu thuần chậm hơn so với tốc độ tăng của
vốn lưu động sử dụng bình quân. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động giảm cũng có nghĩa là
thời gian cho một vòng quay vốn ngày càng dài hơn, như vậy trong giai đoạn này hiệu quả
sử dụng vốn lưu động của công ty ngày càng giảm làm cho vốn lưu động bị lãng phí, năm
2002 lượng vốn bị lãng phí là 23.036 triệu đồng so với năm 2001, năm 2003 lượng vốn bị
lãng phí là 1.965 triệu đồng so với năm 2002.

Trang 54

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Nếu kết hợp phân tích vế hệ số đảm nhiệm ta thấy trong năm 2000 để tạo ra 1 đồng
doanh thu thuần trong kỳ cần dùng vào sản xuất kinh doanh 0,207 đồng vốn lưu động.
Sang năm 2001 để tạo 1 đồng doanh thu thuần chỉ cần dùng 0,152 đồng vốn lưu động, như
vậy nếu xét theo chênh lệch giữa 2 năm thì lượng vốn lưu động cần để tạo 1 đồng doanh
thu thuần năm 2001 giảm 0,055 đồng so với năm 2000. Tuy nhiên từ năm 2001 trở đi
lượng vốn lưu động cần dùng để tạo 1 đồng doanh thu thuần ngày càng tăng. Điều này
chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở các năm 2002, 2003 không tốt bằng so với năm
2001.
⇒ Tóm lại qua quá trình phân tích trên ta nhận thấy tốc độ luân chuyển vốn lưu động
qua 4 năm từ 2000 – 2003 có xu hướng giảm dần và lượng vốn lưu động cần thiết đưa vào
sản xuất kinh doanh để tạo 1 đồng doanh thu thuần lại có xu hướng ngày càng tăng, điều
này chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty ngày càng giảm, tốc độ luân
chuyển vốn lưu động chậm dẫn đến ứ động vốn và bị các đơn vị khác chiếm dụng vốn, do
đó trong những năm tới doanh nghiệp cần phải tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động lên
như đẩy mạnh việc tiêu thụ để nâng cao doanh thu, đề ra những biện pháp hữu hiệu để
nhanh chóng thu hồi các khoản nợ của khách hàng và nợ trong nội bộ doanh nghiệp.
4.4. Luân chuyển vốn cố định:
Vốn cố định là một bộ phận tư liệu sản xuất chủ yếu và là cơ sở vật chất thiết yếu của
doanh nghiệp. Tốc độ luân chuyển vốn cố định thể hiện khả năng thu hồi vốn đầu tư vào
tài sản cố định của doanh nghiệp. Do vốn cố định có giá trị lớn nên tốc độ luân chuyển vốn
cố định thường được thẩm định và đánh giá rất thận trọng. Để đánh giá về tình hình luân
chuyển vốn cố định ta dựa vào các chỉ tiêu sau.
Số vòng quay
vốn cố định

=

Số ngày của
một vòng quay

=

Tổng doanh thu thuần
Vốn cố định sử dụng bình quân
Số ngày trong kỳ (360 ngày)
Số vòng quay vốn cố định

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau:

Bảng 24: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn cố định
CHỈ TIÊU
Doanh thu thuần
VCĐ đầu kỳ

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

262.847

296.745

270.804

22.230

26.919

37.388

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

387.021

12,90%

-8,74%

42,92%

43.742

21,09%

38,89%

16,99%

Trang 55

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

VCĐ cuối kỳ
VCĐ sử dụng bình quân
Số vòng quay vốn cố định
Số ngày / vòng quay

26.919

37.388

43.742

72.060

38,89%

16,99%

64,74%

24.575

32.154

40.565

57.901

30,84%

26,16%

42,74%

10,70

9,23

6,676

6,684

(1,47)

(2,55)

0,01

34

39

54

54

5

15

(0)

Đồ thị 20: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn cố định
450.000

Triệu đồng

12,00
387.021

400.000
350.000
300.000

262.847

296.745

200.000
150.000
50.000

24.575

9,23

10,00

6,00

32.154

Ngày

10,70

54

54

8,00

270.804

250.000

100.000

Vòng

57.901

40.565

34

39

6,684 30

6,676

4,00

20

2,00

10
Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

Năm 2000

Doanh thu thuần

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

VCĐ bình quân

50
40

-

-

60

Số vòng quay VCĐ
Số ngày
Đường hồi qui (Số vòng quay)

Từ đồ thị ta thấy trong giai đoạn từ năm 2000 – 2002 số vòng quay vốn cố định liên tục
giảm rất nhanh. Năm 2000 tốc độ luân chuyển vốn cố định là 10,7 vòng, mỗi vòng là 34
ngày. Năm 2001 tốc độ luân chuyển vốn cố định giảm 1,47 vòng, mỗi vòng tăng 5 ngày so
với năm 2000. Sang năm 2002 tốc độ luân chuyển tiếp tục giảm 2,55 vòng, mỗi vòng tăng
15 ngày so với năm 2001.
Trong năm 2003 tốc độ luân chuyển vốn có tăng hơn so với năm 2002 nhưng mức tăng
rất nhỏ, chỉ tăng 0,01 vòng.
⇒ Như vậy nhìn chung qua 4 năm hoạt động từ 2000 – 2003 tốc độ luân chuyển vốn
cố định có xu hướng ngày càng giảm, nguyên nhân dẫn đến tình hình này là do vốn cố định
sử dụng bình quân tăng liên tục và tăng với tốc độ nhanh do (năm 2001 tăng 30,84% so với
năm 2000, năm 2002 tăng 26,16% so với năm 2001 và năm 2003 tăng 42,74% so với năm
2002), trong khi đó doanh thu thuần lại tăng với tốc độ chậm hơn, có năm còn bị giảm
(năm 2002 doanh thu thuần giảm 8,74% so với năm 2001). Kết quả phân tích chứng tỏ
hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp có xu hướng ngày càng giảm, đồng thời
thể hiện khả năng thu hồi vốn tài sản cố định của doanh nghiệp ngày càng chậm, khó có
điều kiện tích luỹ. Do đó trong các năm tới doanh nghiệp nên có những biện pháp để nâng
dần tốc độ luân chuyển vốn cố định lên nhằm nâng cao khả năng tích luỹ để tái đầu tư vào
tài sản cố định mới đảm bảo nâng cao và cải thiện tư liệu sản xuất, cơ sở vật chất cho
doanh nghiệp.
4.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu:

Trang 56

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Việc phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu nhằm đánh giá xem doanh nghiệp
có sử dụng hiệu quả vốn chủ sở hữu hay không. Để đánh giá ta dựa vào các chỉ tiêu sau:
Số vòng quay
vốn chủ sở hữu

=

Số ngày của
một vòng quay

=

Tổng doanh thu thuần
VCSH sử dụng bình quân
Số ngày trong kỳ (360 ngày)
Số vòng quay vốn chủ sở hữu

Tình hình cụ thể tại công ty:
Bảng 25: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu
CHỈ TIÊU
Doanh thu thuần
VCSH đầu kỳ
VCSH cuối kỳ
VCSH sử dụng bình quân
Số vòng quay VCSH

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

262.847

296.745

270.804

10.773

21.315

21.315

23.866

16.044

Số ngày / vòng quay

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

387.021

12,90%

-8,74%

42,92%

23.866

36.000

97,85%

11,97%

50,84%

36.000

40.477

11,97%

50,84%

12,44%

22.591

29.933

38.239

40,80%

32,50%

27,75%

16,38

13,14

9,05

10,12

(3,25)

(4,09)

1,07

22

27

40

36

5

12

(4)

Đồ thị 21: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu
Triệu đồng

18,00

450.000

387.021

400.000
350.000
300.000

262.847

296.745

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

22.591

16.044

38.239

29.933

-

6,00
4,00
2,00

Năm 2001

Doanh thu thuần

Năm 2002

Năm 2003

VCSH bình quân

40
36

13,14
10,12
27
22

9,05

45
40
35
30
25
20
15
10
5

-

Năm 2000

Năm 2000

Ngày

16,38

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00

270.804

Vòng

Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

Số vòng quay VCSH
Số ngày
Đường hồi qui (Số vòng quay)

Trong giai đoạn từ 2000 – 2002 số vòng quay vốn chủ sở hữu có chiều hướng giảm, từ
16,38 vòng vào năm 2000 giảm chỉ còn 9,05 vòng trong năm 2002, số ngày của mỗi vòng
quay cũng tăng từ 22 ngày/vòng (năm 2000) lên 40 ngày/vòng (năm 2002). Sang năm 2003
tốc độ luân chuyển vốn tăng lên 10,12 vòng, tức là tăng 1,07 vòng , mỗi vòng giảm 4 ngày
so với năm 2002. Như vậy năm 2003 doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu quả hơn
so với năm 2002, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn so với năm 2000 và 2001.
⇒ Nhìn chung qua 4 năm tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tương
đối tốt, tuy nhiên tình hình luân chuyển có chiều hướng giảm dần, điều này chứng tỏ hiệu
quả sử dụng vốn chủ sở hữu ngày càng giảm, vốn bị ứ động trong sản xuất kinh doanh, vốn

Trang 57

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

chủ sở hữu không tham gia tạo nhiều doanh thu. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp
cần có biện pháp để nâng cao tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu.
4.6. Luân chuyển toàn bộ vốn:
Với những phân tích chi tiết từng thành phần vốn trên giúp ta có cách nhìn chi tiết và
cụ thể khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên để có cái nhìn tổng quát
hơn tình hình sử dụng vốn ta cần xem xét khả năng luân chuyển toàn bộ vốn.
Số vòng quay
toàn bộ vốn

=

Số ngày của
một vòng quay

=

Tổng doanh thu thuần
Tổng vốn sử dụng bình quân
Số ngày trong kỳ (360 ngày)
Số vòng quay toàn bộ vốn

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau:
Bảng 26: Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốn
NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Doanh thu thuần
Tổng vốn đầu kỳ
Tổng vốn cuối kỳ
Tổng vốn sử dụng bình quân
Số vòng quay toàn bộ vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM
2002

262.847

296.745

270.804

387.021

75.429

82.496

72.163

137.492

82.496

72.163

137.492

165.923 -12,53%

90,53%

20,68%

78.963

77.330

104.828

151.707

-2,07%

35,56%

44,72%

3,33

3,84

2,58

2,55

0,51

(1,25)

(0,03)

108

94

139

141

(14)

46

2

Số ngày / vòng quay

NĂM
2003

Chênh lệch

NĂM
2001

00-01

01-02

02-03

12,90%

-8,74%

42,92%

9,37% -12,53%

90,53%

Đồ thị 22: Đồ thị tình hình luân chuyển toàn bộ vốn
Triệ u đồng
450.000

Vòng

387.021

400.000
350.000
300.000

296.745
262.847

270.804

250.000
200.000

151.707

150.000
100.000

78.963

77.330

104.828

50.000

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-

Ngày
3,84

139

141

3,33

108

Năm 2000

Doanh thu thuần

Năm 2001

Năm 2002

Vốn bình quân

Năm 2003

140
120
100

94

2,58

2,55

80
60
40
20
-

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

-

160

Số vòng quay toàn bộ vốn
Số ngày/vòng
Đường hồi qui (Số vòng quay)

Theo bảng phân tích và đồ thị ta nhận thấy trong năm 2001 số vòng quay toàn bộ vốn
là 3,84 vòng, mỗi vòng là 94 ngày. Nếu so với năm 2000 thì tốc độ luân chuyển vốn đã
tăng 0,51 vòng, mỗi vòng giảm 14 ngày. Sang giai đoạn từ năm 2001 – 2003 số vòng quay

Trang 58

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

toàn bộ vốn có xu hướng ngày càng giảm dần. Cụ thể là năm 2002 tốc độ luân chuyển toàn
bộ vốn giảm mạnh, giảm 1,25 vòng, mỗi vòng tăng 46 ngày so với năm 2001; đến năm
2003 tiếp tục giảm 0,03 vòng, mỗi vòng tăng 2 ngày so với năm 2002.
⇒ Như vậy trong 4 năm thì năm 2001 doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn cả, ở
các năm sau hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có xu hướng giảm dần, điều này thể
hiện khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp chậm, doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn, khó
có điều kiện tích luỹ để tái đầu tư.
Tóm lại, qua toàn bộ quá trình phân tích trên ta nhận thấy hiệu quả sử dụng vốn
của doanh nghiệp có xu hướng ngày càng giảm, bằng chứng là tốc độ luân chuyển khoản
phải thu, tốc độ luân chuyển toàn bộ vốn, vốn lưu động, vốn cố định và vốn chủ sở hữu có
xu hướng giảm dần qua các năm. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần có những
biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như đề ra các giải pháp nhằm nhanh chóng
thu hồi các khoản nợ phải thu, hạn chế những tài sản cố định không cần dùng, không đảm
bảo kỹ thuật và năng lực sản xuất, đồng thời tăng doanh thu bán hàng.

5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh:
5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi
phí quản lý
Trang 59

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Bảng 27: Bảng phân tích tình hình biến động của giá vốn, CPBH, CPQL
CHỈ TIÊU
Giá vốn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Doanh thu thuần
Giá vốn/Doanh thu thuần
CPBH/Doanh thu thuần
CPQL/Doanh thu thuần

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

239.361

261.464

221.387

350.034

20.019

25.969

40.231

4.269

5.531

7.046

262.847

296.745

270.804

387.021 12,90%

-8,74%

42,92%

91,06%

88,11%

81,75%

90,44%

-2,95%

-6,36%

8,69%

7,62%

8,75%

14,86%

6,79%

1,14%

6,10%

-8,06%

1,62%

1,86%

2,60%

1,85%

0,24%

0,74%

-0,75%

00-01

01-02

02-03

9,23% -15,33%

58,11%

26.295 29,72% 54,92% -34,64%
7.149 29,57% 27,40%

1,45%

Giá vốn hàng bán:
Đồ thị 23: Đồ thị tỷ trọng giá vốn trong doanh thu
450.000
400.000
350.000

Triệu đồng
88,11%

91,06%

300.000
250.000
200.000

90,44%

262.847
239.361

261.464

296.745

350.034

92,00%
387.021

90,00%
88,00%

270.804

86,00%

221.387

84,00%
82,00%

150.000

81,75%

100.000
50.000
-

80,00%
78,00%
76,00%

Năm 2000

Giá vốn
Giá vốn/Doanh thu

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Doanh thu thuần
Đường hồi qui (Giá vốn/Doanh thu)

Xét giai đoạn từ 2000 – 2001: Trong giai đoạn này tỷ trọng giá vốn hàng bán trên
doanh thu giảm. Năm 2000 giá vốn hàng bán chiếm 91,06% trong doanh thu thuần. Năm
2001 giá vốn hàng bán chỉ còn chiếm 88,11% trong doanh thu thuần, tức là đã giảm 2,95%
so với năm 2000. Nguyên nhân do năm 2001 là năm thứ hai liên tiếp An Giang chịu ảnh
hưởng nặng nề của lũ lớn làm cho sản lượng lúa giảm mạnh, do đó giá lúa và giá gạo
nguyên liệu cao hơn các tỉnh khác trong khu vực dẫn đến giá vốn của mặt hàng gạo tăng,
ngoài ra ở mảng du lịch chi phí tiền lương và chi phí khấu hao tài sản cố định cũng tăng
nên làm cho tổng giá vốn trong năm 2001 tăng 9,23% so với năm 2000, tuy nhiên tốc độ
tăng của giá vốn lại chậm hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (tốc độ tăng của doanh thu
là 12,90% so với năm 2000). Doanh thu năm 2001 tăng nhanh là do trong năm Trung Tâm
Dịch Vụ Du Lịch đi vào hoạt động mô hình dịch vụ mới đó là dịch vụ Homestay đã thu hút
được nhiều lượt khách du lịch nước ngoài, đồng thời đem lại doanh thu cao; về mảng
thương mại, mặc dù giá gạo xuất khẩu trong năm 2001 có nhiều biến động nhưng công ty
đã phấn đấu tăng sản lượng tiêu thụ, lựa chọn thời điểm bán ra thích hợp góp phần tăng
tổng doanh thu của công ty.

Trang 60

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Giai đoạn 2001 – 2002: Trong năm 2002 tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh thu lại tiếp
tục giảm 6,36% so với năm 2001. Nguyên nhân là do tốc độ giảm của giá vốn nhanh hơn
tốc độ giảm của doanh thu (tốc độ giảm của giá vốn là 15,33%, trong khi đó tốc độ giảm
của doanh thu là 8,74%). Giá vốn trong giai đoạn này giảm vì công ty không còn kinh
doanh mặt hàng hạt điều xuất khẩu, ngoài ra công ty đã xác định được thời điểm thu mua
gạo thích hợp giảm bớt thiệt hại do biến động về giá cả, đồng thời với việc trang bị thêm
các máy móc hiện đại cho các nhà máy chế biến đã góp phần giảm bớt chi phí sản xuất
gạo. Về doanh thu, mặc dù trong năm 2002 doanh nghiệp mở rộng thêm thị trường xuất
khẩu gạo, ký thêm nhiều hợp đồng tuy nhiên chủ yếu chỉ là các hợp đồng nhỏ, sản lượng
gạo xuất khẩu ít hơn so với năm 2001; Các đơn vị như Đông Xuyên, Khu Du Lịch Bến Đá
Núi Sam mới đi vào hoạt động còn nhiều khó khăn, nên doanh thu mang lại chưa cao; Con
đường lên núi Cấm đang thi công làm cho lượng khách tham quan giảm gây ảnh hưởng rất
lớn đến doanh thu của Khu Du Lịch Lâm Viên Núi Cấm. Chính những nguyên nhân trên
đã góp phần làm giảm doanh thu của doanh nghiệp.
Giai đoạn 2002 – 2003: Năm 2003 tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh thu là 90,44%, so
với năm 2002 thì đã tăng 8,69%. Nguyên nhân tăng là do tốc độ tăng của giá vốn nhanh
hơn tốc độ tăng của doanh thu. Giá vốn trong giai đoạn này tăng do giá mua lúa và gạo
nguyên liệu tăng liên tục và do chi phí khấu hao tài sản cố định lớn ở mảng du lịch làm cho
tổng giá vốn của doanh nghiệp tăng 58,11% so với năm 2002. Doanh thu trong năm 2003
tăng chủ yếu là do sản lượng gạo xuất khẩu tăng, các đơn vị Đông Xuyên, Khu Du Lịch
Bến Đá Núi Sam đã đi vào hoạt động ổn định và góp phần làm tăng doanh thu của doanh
nghiệp.
⇒ Tóm lại đánh giá chung qua 4 năm ta nhận thấy tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh
thu của doanh nghiệp có chiều hướng giảm dần. Đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ công ty đã
có cố gắng trong việc giảm chi phí. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh thu của
doanh nghiệp cũng còn cao, do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần tiếp tục phấn đấu
giảm giá vốn nhằm góp phần gia tăng lợi nhuận.

Chi phí bán hàng:
Đồ thị 24: Đồ thị tỷ trọng chi phí bán hàng trong doanh thu

Trang 61

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

450.000
400.000

Triệu đồng

50.000
-

16,00%
387.021

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

14,86%

12,00%

296.745

262.847

270.804

10,00%
8,00%

8,75%

7,62%

14,00%

6,79%

6,00%
4,00%

20.019

25.969

40.231

26.295

2,00%
0,00%

Năm 2000

Năm 2001

CPBH
CPBH/Doanh thu

Năm 2002

Năm 2003

Doanh thu thuần
Đường hồi qui (CPBH/Doanh thu)

Giai đoạn 2000 – 2002: Trong giai đoạn này tỷ trọng chi phí bán hàng trong tổng doanh
thu tăng liên tục. Năm 2001 chiếm 8,75% doanh thu (tăng 1,14% so với năm 2000), năm
2002 chiếm 14,86% doanh thu (tăng 6,10% so với năm 2001). Nguyên nhân tăng là do
trong các năm 2001 và 2002 chi phí bán hàng liên tục tăng vối tốc độ tương đối cao, trong
khi đó doanh thu tăng với tốc độ chậm hơn, năm 2002 doanh thu lại giảm. Chi phí bán
hàng trong năm 2001 tăng phần lớn là dùng chi trả tiền điện, nước cho các nhà hàng, khách
sạn do thiết bị cũ kỹ dẫn đến tiêu hao nhiều năng lượng, hệ thống điện tải quá cũ nên thất
thoát trên đường dây, chi phí sữa chữa trang thiết bị cao, chi phí tiền lương cho số lượng
nhân viên thừa chưa bố trí được công việc, ngoài ra còn do tăng chi phí bốc xếp, vận
chuyển. Sang năm 2002 doanh nghiệp đã tiến hành sữa chữa hệ thống điện cho các nhà
hàng, khách sạn, bố trí lại nhân sự, tuy nhiên chi phí bán hàng vẫn tăng do tăng đầu tư
quảng cáo cho các nhà hàng, khách sạn và cho loại hình du lịch mới đưa vào hoạt động,
bên cạnh đó còn do tăng chi phí trang bị đồng phục và phí uỷ thác xuất khẩu.
Giai đoạn 2002 – 2003: Năm 2003 tỷ trọng chi phí bán hàng trong tổng doanh thu là
6,79%, tức là giảm 8,06% so với năm 2002 và thấp nhất trong 4 năm. Nguyên nhân giảm là
do doanh nghiệp cố gắng giảm bớt các khoản chi phí hao hụt hàng hoá, bao bì dự phòng,
chi phí hội nghị, chi phí sữa chữa tài sản cố định, chi phí làm hàng làm cho chi phí bán
hàng trong kỳ giảm 34,64%, trong khi đó doanh thu năm 2003 lại tăng 42,92% so với năm
2002.
⇒ Nhìn chung chi phí bán hàng qua các năm có xu hướng tăng, cao nhất là vào năm
2002 chủ yếu do công ty đầu tư cho quảng cáo, đây là sự gia tăng hợp lý góp phần quảng
bá cho doanh nghiệp. Đến năm 2003 công ty đã rất cố gắng trong việc giảm bớt chi phí,
chứng tỏ công ty đã quản lý chi phí tốt hơn góp phần làm tăng lợi nhuận, trong các năm
tiếp theo doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì tình hình này.
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
Đồ thị 25: Đồ thị tỷ trọng chi phí quản lý trong doanh thu

Trang 62

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

450.000

Triệu đồng

2,60%

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

3,00%

387.021

2,50%
262.847

296.745

2,00%

270.804
1,85%

1,86%

1,62%

1,50%
1,00%
0,50%

50.000
-

4.269

5.531

Năm 2000

Năm 2001

Doanh thu thuần
CPQL/Doanh thu

7.046

Năm 2002

7.149

0,00%

Năm 2003

CPQL
Đường hồi qui (CPQL/Doanh thu)

Giai đoạn 2000 – 2002: Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp trong tổng doanh thu ở
giai đoạn này có chiều hướng tăng, năm 2001 chiếm 1,86% (tăng 0,24% so với năm 2000),
năm 2002 chiếm 2,60% (tăng 0,74% so với năm 2001). Nguyên nhân tăng là do chi phí
quản lý liên tục tăng với tốc độ cao, trong khi đó tốc độ tăng của doanh thu thuần chậm
hơn, ngoài ra năm 2002 doanh thu thuần lại bị giảm. Chi phí quản lý tăng chủ yếu là do
doanh nghiệp tăng chi phí cho công tác đào tạo nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn
hoá du lịch, tăng quỹ đầu tư phát triển du lịch, chi phí cho việc thiết kế trang web, tăng chi
phí đăng ký nhãn hiệu và logo công ty, tăng chi phí khảo sát tour và chào tour và công tác
phí.
Giai đoạn 2002 – 2003: Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp trong tổng doanh thu
giảm 0,75% so với năm 2002 , tức là chiếm 1,85% trong tổng doanh thu. Nguyên nhân là
do trong năm 2003 chi phí quản lý có tăng, nhưng tăng với tốc độ chậm hơn so với tốc độ
tăng của doanh thu. Tốc độ tăng của chi phí quản lý là 1,45% so với năm 2002 do trong
năm doanh nghiệp tăng chi phí đào tạo, chi phí quảng cáo và in các Bruchure, chi phí tham
dự hội chợ ẩm thực.
⇒ Qua 4 năm ta thấy chi phí quản lý có chiều hướng tăng dần, tuy nhiên các khoản gia
tăng này chủ yếu giúp công ty hoạt động tốt hơn và nhằm nâng cao uy tín của công ty, do
đó đây là các khoản chi hợp lý và không nên hạn chế.
5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí:
Hiệu suất sử dụng chi phí là chỉ tiêu tương đối thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và
chi phí, phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí để mang lại doanh thu.
Hiệu suất sử
dụng chi phí

=

Doanh thu thuần
Tổng chi phí

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng chi phí mang lại bao nhiêu đồng doanh thu.
Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau:
Trang 63

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Bảng 28: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
CHỈ TIÊU
Tống chi phí SXKD trong kỳ
Doanh thu thuần
Hiệu suất sử dụng chi phí

NĂM
2000

NĂM
2001

263.650
262.847
0,997

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2002

NĂM
2003

292.965

268.665

296.745

270.804

1,013

1,008

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

383.477

11,12%

-8,29%

42,73%

387.021

12,90%

-8,74%

42,92%

1,009

0,016

(0,005)

0,001

Đồ thị 26: Đồ thị hiệu suất sử dụng chi phí
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000

Triệu đồng

Lần

1,013
1,008

263.650

262.847

292.965

296.745
268.665

383.477

270.804

387.021

1,015
1,010

1,009

1,005
1,000

200.000
150.000
100.000
50.000
-

0,995

0,997

0,990
0,985
Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Tổng chi phí SXKD

Doanh thu thuần

Hiệu suất sử dụng chi phí

Đường hồi qui

Năm 2001 cứ 1đồng chi phí mang lại 1,013 đồng doanh thu, so với năm 2000 thì đã
tăng 0,016 đồng. Năm 2002 cứ 1 đồng chi phí thì đem lại 1,008 đồng doanh thu, tức là
giảm 0,005 đồng so với năm 2001. Đến năm 2003 hiệu suất sử dụng chi phí tăng 0,001
đồng, nghĩa là 1 đồng chi phí trong năm 2003 có thể đem lại 1,009 đồng doanh thu. Từ kết
quả phân tích và đồ thị ta thấy qua 4 năm từ 2000 – 2003 hiệu suất sử dụng chi phí ngày
càng tăng, chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng chi phí hiệu quả hơn góp phần làm tăng lợi
nhuận hoạt động kinh doanh.
5.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận của công ty:
Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo chức năng, công ty còn có những hoạt
động tài chính với những chi phí và thu nhập có liên quan. Việc phân tích hoạt động này sẽ
giúp ta đánh giá được sử ảnh hưởng của chúng vào tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bảng 29: Bảng phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến lợi nhuận Đơn vị tính: Triệu đồng
CHỈ TIÊU
Thu nhập hoạt động tài chính
Chi phí hoạt động tài chính
Lợi nhuận HĐTC

NĂM
2000
1.997

NĂM
2001
2.318

NĂM
2002
1.261

NĂM
2003
4.708

6.213

6.384

5.253

6.322

(4.215)

(4.065)

(3.992)

(1.614)

Chênh lệch
00-01

01-02

16,07% -45,61%
2,75% -17,72%
-3,56%

-1,81%

02-03
273,33%
20,35%
-59,57%

Trang 64

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Lợi nhuận HĐKD & HĐTC

(802)

3.780

2.139

3.543

-571,07% -43,42%

65,67%

(5.018)

(286)

(1.853)

1.930

-94,31% 548,93%

-204,13%

Đồ thị 27: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hượng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận
6.000

Triệu đồng

Triệu đồng

4.000

3.780

4.000

3.543

2.000

(286)
Năm 2000
(802)

(2.000)
(4.000)

(5.018)

Năm 2001

-

Năm 2002

(2.000)

Năm 2003
(1.614)

(4.000)

(3.992)

(4.065)

(4.215)

2.000

(1.853)

-

(6.000)

1.930

2.139

(6.000)

Lợi nhuận thuần HĐKD

Lợi nhuận HĐTC

Tổng lợi nhuận HĐKD và HĐTC

Đường hồi qui

Dựa vào bảng phân tích ta thấy hoạt động tài chính luôn bị lỗ đã gây ảnh hưởng tiêu
cực đến tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Nguyên nhân làm cho hoạt động tài chính lỗ là
do thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp ít nên không bù đắp nổi chi phí tài
chính. Từ năm 2000 – 2002 thu nhập hoạt động tài chính chủ yếu của công ty là thu lãi tiền
gửi, thu lãi do chênh lệch tỷ giá, riêng năm 2003 còn có thêm khoản thu do cho Công Ty
Bảo Hiểm Manulife thuê vị trí để đặt văn phòng làm thu nhập hoạt động tài chính đạt
4.708 triệu đồng, tức là tăng 273,33% so với năm 2002, trong khi đó chi phí hoạt động tài
chính của doanh nghiệp mà chủ yếu là chi phí lãi vay thì lại cao. Tuy nhiên, khoản lỗ từ
hoạt động tài chính qua 4 năm có xu hướng giảm dần, đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ thu
nhập hoạt động tài chính đã dần bù đắp chi phí tài chính và ít gây ảnh hưởng đến tổng lợi
nhuận của doanh nghiệp hơn.
5.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến lợi nhuận của doanh nghiệp:
Bảng 30: Bảng phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến lợi nhuận
CHỈ TIÊU

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch
00-01

Thu nhập khác
Chi phí khác

4.354

4.014

4.340

1.363

-7,82%

1.562

929

-

566

-40,52%

Lợi nhuận khác
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Lợi nhuận HĐKD & HĐ khác

2.792

3.085

4.340

796

10,48%

(802

3.780

2.139

3.54

-571,07%

1.990

6.864

6.479

4.340

245,02%

01-02

02-03

8,14% -68,61%
-100,00%

40,71% -81,65%
-43,42%

65,67%

-5,61% -33,02%

Đồ thị 28: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận

Trang 65

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

5.000

Triệu đồng

Triệu đồng
6.864

4.000
3.000

4.340
3.780

6.479

3.085

2.792

(1.000)

5.000
796

1.000

4.340

1.990

Năm 2000

Năm 2001

7.000
6.000

2.139

2.000

-

3.543

8.000

Năm 2002

Năm 2003

(802)

(2.000)

4.000
3.000
2.000
1.000
-

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận HĐKD

Lợi nhuận HĐKD và hoạt động khác

Đường hồi qui

Thu nhập khác của doanh nghiệp chủ yếu là thu từ việc bán phế phẩm, phế liệu, thu
nhập do thanh lý tài sản, thu hoa hồng bảo hiểm khách du lịch, năm 2002 doanh nghiệp
còn thu được các khoản nợ khó đòi, năm 2003 thu tiền thưởng kim ngạch xuất khẩu của
năm 2002. Các khoản chi phí khác bao gồm: chi phí đăng báo đấu giá tài sản cố định, chi
phí do thanh lý tài sản cố định bị lỗ và kết chuyển lãi tạm trữ của Công Ty Lương Thực An
Giang.
Qua bảng phân tích ta thấy thu nhập từ hoạt động khác của doanh nghiệp luôn lớn hơn
chi phí khác, nghĩa là hoạt động khác của doanh nghiệp luôn có lời. Như vậy hoạt động
khác có ảnh hưởng rất tốt đến kết quả hoạt động kinh doanh, bằng chứng là tổng lợi nhuận
từ hoạt động kinh doanh và hoạt động khác luôn dương và có chiều hướng ngày càng tăng
dần góp phần làm tăng tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.

6. Phân tích khả năng sinh lời:

Trang 66

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài
chính tổng hợp phản ảnh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những
giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Vì vậy, lợi nhuận là chỉ tiêu tài chính
mà bất kỳ một đối tượng nào muốn đặt quan hệ với doanh nghiệp cũng đều quan tâm.
6.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động:
Chỉ tiêu này thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và được tính
dựa vào công thức sau:
Chỉ số lợi nhuận
hoạt động

=

Lợi nhuận thuần HĐKD
Doanh thu thuần

Tình hình thực tế tại công ty như sau:
Bảng 31: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động
Năm
2000

CHỈ TIÊU
Lợi nhuận thuần HĐKD

(802)

Doanh thu thuần
Chỉ số lợi nhuận hoạt động

Năm
2001

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm
2002

Năm
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

3.780

2.139

262.847 296.745

270.804

387.021

12,90%

-8,74%

42,92%

0,79%

0,92%

1,58%

-0,48%

0,13%

-0,31%

1,27%

3.543 -571,07% -43,42%

65,67%

Đồ thị 29: Đồ thị chỉ số lợi nhuận hoạt động
450.000 Triệu đồng
400.000
350.000
300.000
262.847
250.000

1,27%

296.745

1,20%
1,00%

270.804

0,92%

0,80%
0,60%

0,79%

200.000
150.000

0,40%
0,20%

100.000
50.000
(50.000)

1,40%
387.021

3.780
(802)

2.139

3.543

Năm 2002

Năm 2003

-0,31%

Năm 2000

Năm 2001

Lợi nhuận thuần HĐKD
Chỉ số lợi nhuận hoạt động

0,00%
-0,20%
-0,40%

Doanh thu thuần
Đường hồi qui

Năm 2001, chỉ số lợi nhuận hoạt động là 1,27%, điều này có nghĩa là cứ 100 đồng
doanh thu sẽ đem lại 1,27 đồng lợi nhuận thuần trong năm 2001, nếu so với năm 2000 thì
đã tăng 1,58 đồng. Vào năm 2002, 100 đồng doanh thu chỉ đem lại 0,79 đồng lợi nhuận
thuần (giảm 0,48 đồng so với năm 2001), nguyên nhân là do trong năm 2002 doanh thu của
công ty bị giảm, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý lại tăng lên làm cho lợi
nhuận của công ty giảm nhiều hơn so với tốc độ giảm của doanh thu. Sang năm 2003 chỉ
số lợi nhuận tăng lên trở lại và đạt 0,92%, tương ứng là tăng 0,13% so với năm 2002. Như

Trang 67

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

vậy nhìn chung qua 4 năm, chỉ số lợi nhuận hoạt động của công ty có chiều hướng tăng
nhanh, chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng khả quan hơn.
6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:
Tỷ suất lợi nhuận
/ Doanh thu

=

Tổng lợi nhuận trước thuế
Doanh thu thuần

Chỉ tiêu này thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận. Đây là hai yếu tố liên
quan rất mật thiết, doanh thu chỉ ra vai trò, vị trí doanh nghiệp trên thương trường và lợi
nhuận lại thể hiện chất lượng, hiệu quả cuối cùng của doanh nghiệp. Như vậy, tỷ suất lợi
nhuận trên doanh thu là chỉ tiêu thể hiện vai trò và hiệu quả của doanh nghiệp.
Theo số liệu thực tế tại công ty ta có
Bảng 32: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Năm
2000

CHỈ TIÊU
Lợi nhuận trước thuế
Doanh thu thuần
Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu

Năm
2001

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm
2002

Năm
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

(2.226)

2.799

2.487

2.726

-225,31% -11,13%

9,59%

262.847

296.745

270.804

387.021

12,90%

-8,74% 42,92%

-0,85%

0,94%

0,92%

0,70%

1,79%

-0,02% -0,21%

Đồ thị 30: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
450.000
400.000

Triệu đồng

1,50%
0,92%

0,94%

350.000
300.000

296.745

262.847

387.021

1,00%

270.804

0,70%

250.000

0,50%

200.000
150.000
100.000
50.000
(50.000)

0,00%

(2.226)

2.799

2.487

2.726

-0,50%

-0,85%

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

-1,00%

Lợi nhuận trước thuế

Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu

Đường hồi qui (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu)

Năm 2001, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 0,94%, tức là cứ 100 đồng doanh thu
thuần đem lại 0,94 đồng lợi nhuận. So với năm 2000 thì tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
của năm 2001 đã tăng 1,79 đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2001 doanh nghiệp hoạt
động kinh doanh có hiệu quả hơn làm cho doanh thu tăng, từ đó lợi nhuận hoạt động sản
xuất kinh doanh cũng tăng, ngoài ra hoạt động tài chính ít bị lỗ hơn, doanh nghiệp giảm
bớt các chi phí bất thường và hoạt động bất thường cũng tốt hơn đem lại lợi nhuận góp
phần làm tổng mức lợi nhuận của doanh nghiệp tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu.

Trang 68

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Từ sau năm 2001 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có xu hướng giảm dần, cụ thể là năm
2002 cứ trong 100 đồng doanh thu thuần thì đem lại 0,92 đồng lợi nhuận (giảm 0,02 đồng
so với năm 2001), vào năm 2003 tỷ số này lại tiếp tục giảm chỉ còn 0,70% (tức là 100 đồng
doanh thu thuần đem lại 0,70 đồng lợi nhuận trước thuế). Nguyên nhân giảm là do trong
năm 2002 doanh thu của doanh nghiệp giảm (tốc độ giảm là 8,74% so với năm 2001),
trong khi đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng nhanh và thu nhập
hoạt động tài chính giảm làm cho tổng lợi nhuận của doanh nghiệp giảm nhanh hơn tốc độ
giảm của doanh thu (tốc độ giảm của lợi nhuận là 11,13% so với năm 2001); Năm 2003
doanh thu thuần tăng với tốc độ cao (tăng 42,92% so với năm 2002), nhưng do giá vốn, chi
phí quản lý, chi phí lãi vay và các chi phí khác cũng tăng nên làm cho tốc độ tăng của lợi
nhuận chậm hơn (tăng 9,59% so với năm 2002).
⇒ Như vậy qua 4 năm từ 2000 – 2003 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có chiều hướng
tăng dần, chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên tỷ suất lợi
nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp lại rất thấp, do đó trong những năm tới để giúp
nâng dần chỉ tiêu này lên doanh nghiệp cần phải có các biện pháp để giảm bớt chi phí
nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng của lợi nhuận.
6.3. Tỷ suất sinh lời vốn lưu động:
Tỷ suất sinh lời
vốn lưu động

=

Tổng lợi nhuận trước thuế
Tổng vốn lưu động sử dụng bình quân

Chỉ tiêu này thể hiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp. Tỷ suất lợi
nhuận trước thuế trên vốn lưu động càng cao thì trình độ sử dụng vốn lưu động của doanh
nghiệp càng cao và ngược lại.
Bảng 33: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn lưu động
CHỈ TIÊU

NĂM
2000

NĂM
2001

NĂM
2002

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2003

Chênh lệch
00-01

01-02

02-03

Lợi nhuận trước thuế

(2.226)

2.799

2.487

2.726

VLĐ sử dụng bình quân

54.388

45.176

64.263

93.806

-16,94%

42,25%

45,97%

Tỷ suất sinh lời VLĐ

-4,09%

6,20%

3,87%

2,91%

10,29%

-2,33%

-0,96%

-225,76% -11,13%

9,59%

Đồ thị 31: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn lưu động

Trang 69

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

100.000

Triệu đồng

8,00%

93.806

6,20%

6,00%

80.000
64.263

60.000

54.388

4,00%

3,87%

45.176

2,91%

2,00%

40.000
0,00%
20.000
-

(2.226)

2.799

-4,09%

2.487

-2,00%

2.726

-4,00%

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

(20.000)

-6,00%

Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất sinh lời VLĐ

VLĐ bình quân
Đường hồi qui (Tỷ suất sinh lời VLĐ)

Trong năm 2001 cứ 100 đồng vốn lưu động tạo ra được 6,20 đồng lợi nhuận, so với
năm 2000 thì doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn, bằng chứng là tỷ suất sinh
lời vốn lưu động tăng 10,29%.
Từ sau năm 2001, tỷ suất sinh lời vốn lưu động có chiều hướng giảm dần. Vào năm
2002 cứ 100 đồng vốn lưu động tạo ra được 3,87 đồng lợi nhuận, giảm 2,33 đồng so với
năm 2001. Năm 2003 tiếp tục giảm 0,96 đồng so với năm 2002 (tức là 100 đồng vốn lưu
động chỉ còn tạo ra được 2,91 đồng lợi nhuận). Nguyên nhân làm cho tỷ suất sinh lời giảm
là do vốn lưu động bình quân liên tục tăng với tốc độ cao (năm 2002 tăng 42,25% so với
năm 2001, năm 2003 tăng 45,97% so với năm 2002), trong khi đó lợi nhuận năm 2002 lại
giảm 11,13% so với năm 2001, năm 2003 lợi nhuận có tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn
nhiều so với tốc độ tăng của vốn lưu động bình quân (lợi nhuận tăng 9,59% so với năm
2002). Như vậy trong giai đoạn này doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động kém hiệu quả hơn,
kinh doanh hiện nay của công ty chưa tiết kiệm được vốn và tỷ lệ sinh lời vốn lưu động lại
thấp. Do đó trong các năm tiếp theo doanh nghiệp cần phải giảm bớt lượng vốn bị lãng phí
bằng cách nhanh chóng thu hồi các khoản nợ, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tăng của lợi
nhuận nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
6.4. Tỷ suất sinh lời vốn cố định:
Tỷ suất sinh lời vốn cố định thể hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định tại doanh nghiệp.
Tỷ suất sinh lời
vốn cố định

=

Tổng lợi nhuận trước thuế
Tổng vốn cố định sử dụng bình quân

Dựa vào các tài liệu liên quan ta có bảng sau

Bảng 34: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cố định
CHỈ TIÊU

NĂM

NĂM

NĂM

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM

Chênh lệch

Trang 70

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Lợi nhuận trước thuế

NĂM
2001

NĂM
2002

NĂM
2003

(2.226)

2.799

2.487

VCĐ sử dụng bình quân

24.575

32.154

40.565

57.901

Tỷ suất sinh lời VCĐ

-9,06%

8,71%

6,13%

4,71%

Chênh lệch
00-01

2.726 -225,76%

01-02

02-03

-11,13%

9,59%

30,84%

26,16%

42,74%

17,76%

-2,57%

-1,42%

Đồ thị 32: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn cố định
70.000

Triệu đồng

10,00%

8,71%
57.901

6,13%

60.000
50.000

5,00%

40.565

40.000

4,71%

32.154

30.000

0,00%

24.575

20.000
10.000
(10.000)

(2.226)

2.799

2.487

2.726

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

-5,00%

-9,06%

Năm 2000

-10,00%

Lợi nhuận trước thuế

VCĐ bình quân

Tỷ suất sinh lợi VCĐ

Đường hồi qui (Tỷ suất sinh lời VCĐ)

Từ bảng phân tích và đồ thị ta nhận thấy trong năm 2001 cứ 100 đồng vốn cố định có
thể tạo ra 8,71 đồng lợi nhuận, so với năm 2000 thì tăng 17,76 đồng. Như vậy năm 2001
doanh nghiệp sử dụng vốn cố định hiệu quả hơn so với năm 2000. Kể từ sau năm 2001 tỷ
suất sinh lời vốn cố định có xu hướng giảm dần, cụ thể là năm 2002 cứ 100 đồng vốn cố
định thì tạo ra 6,13 đồng lợi nhuận (giảm 2,57 đồng so với năm 2001), đến năm 2003 lại
tiếp tục giảm 1,42 đồng so với năm 2002, tức là cứ 100 đồng vốn cố định thì chỉ tạo ra 4,71
đồng lợi nhuận. Điều này chứng tỏ là năm 2002 và năm 2003 doanh nghiệp sử dụng vốn cố
định không hiệu quả bằng năm 2001. Trong các năm tới doanh nghiệp cần phải nâng dần
tỷ suất này lên.
6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:
Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản cho biết hiệu quả sử dụng tài sản chung của toàn
doanh nghiệp.
Tỷ suất lợi nhuận
/ Tài sản

=

Tổng lợi nhuận trước thuế
Tổng tài sản sử dụng bình quân

Hoặc:
Tỷ suất lợi
nhuận / Tài sản

=

Hệ số quay
vòng vốn

x

Tỷ suất lợi nhuận
/ Doanh thu

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau:
Bảng 35: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trang 71

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Hệ số quay vòng vốn (Vòng)

NĂM
2001

NĂM
2002

Chênh lệch

NĂM
2003

00-01

01-02

02-03

3,33

3,84

2,58

2,55

0,51

(1,25)

(0,03)

Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu

-0,85%

0,94%

0,92%

0,70%

1,79%

-0,02%

-0,21%

Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản

-2,82%

3,62%

2,37%

1,80%

6,44%

-1,25%

-0,58%

Đồ thị 33: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
4,50

Vòng

0,92%

0,94%

0,70%

4,00
3,50
3,00

3,84
3,33

2,50

2,58

2,00

2,55

1,50
1,00
0,50

-0,85%

Năm 2000

Năm 2001

Số vòng quay vốn

Năm 2002

1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%

Năm 2003

3,62%

4,00%
3,00%
2,00%

2,37%

1,00%

1,80%

0,00%
-1,00%

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

-2,00%
-3,00%

-2,82%

-4,00%

Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản
Đường hồi qui

Từ bảng phân tích về tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ta thấy, trong năm 2001 cứ 100
đồng đầu tư vào tài sản thì đem lại 3,62 đồng lợi nhuận, so với năm 2000 thì đã tăng 6,44
đồng, chứng tỏ năm 2000 doanh nghiệp sử dụng tài sản có hiệu quả hơn so với năm 2000.
Từ sau năm 2001 trở đi hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp giảm dần, bằng chứng
là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có chiều hướng ngày càng giảm. Năm 2002 cứ 100
đồng đầu tư vào tài sản đem lại cho doanh nghiệp 2,37 đồng lợi nhuận (giảm 1,25 đồng so
với năm 2001). Năm 2003 cứ 100 đồng đầu tư vào tài sản đem lại cho doanh nghiệp 1,80
đồng (giảm 0,58 đồng so với năm 2002). Nhìn chung từ sau năm 2000 doanh nghiệp sử
dụng tài sản có hiệu quả hơn, tuy nhiên nếu xét riêng giai đoạn từ 2001 – 2003 thì hiệu quả
sử dụng tài sản ngày càng giảm, do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần phải nâng
dần tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản lên bằng cách đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm
tăng cường tốc độ luân chuyển vốn, đồng thời nâng cao dần tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu.
6.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DUPONT:
Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont thực chất chính là phân tích khả năng
sinh lời của vốn chủ sở hữu, đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất người ta dùng để đánh giá tình
hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Việc phân tích dựa vào chỉ số Dupont sẽ giúp
ta kết hợp đánh giá tổng hợp khả năng sinh lời của doanh nghiệp, đồng thời giúp ta đề xuất
những biện pháp để gia tăng suất sinh lời của vốn chủ sở hữu.
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận
Hệ số quay
=
x
/ Vốn chủ sở hữu
/ Doanh thu
vòng vốn

x

Đòn cân nợ

Trang 72

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Trong đó:
Đòn cân nợ

Tổng tài sản

=

Vốn chủ sở hữu

Từ các số liệu liên quan ta có bảng sau
Bảng 36: Bảng tính đòn cân nợ

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU

NĂM 2000

Tổng tài sản sử dụng bình quân
VCSH bình quân
Đòn cân nợ (lần)

NĂM 2001

NĂM 2002

NĂM 2003

78.963

77.330

104.828

151.707

16.044

22.591

29.933

38.239

4,92

3,42

3,50

3,97

Bảng 37: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
NĂM
2000

CHỈ TIÊU
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu
Hệ số quay vòng vốn (vòng)
Đòn cân nợ (lần)
Tỷ suất lợi nhuận/VCSH

NĂM
2001

NĂM
2002

Chênh lệch

NĂM
2003

00-01

01-02

02-03

-0,85%

0,94%

0,92%

0,70%

1,79%

-0,02%

-0,21%

3,33

3,84

2,58

2,55

50,86%

-125,41%

-3,22%

4,92

3,42

3,50

3,97

-149,84%

7,90%

46,53%

-13,87%

12,39%

8,31%

7,13%

26,26%

-4,08%

-1,18%

Đồ thị 34: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Vòng
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50

1,50%

Lần
4,92

3,84

5,00
3,50

3,33
3,42

2,58

0,92%

1,00%

3,97

4,00
2,55

3,00

12,39%

0,50%

1,00

-

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

Số vòng quay tài sản

Đòn cân nợ

0,70% 10,00%

5,00%

8,31%

7,13% 0,00%

-5,00%

0,00%

2,00

1,00
0,50

15,00%

0,94%

6,00

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
-0,50%

-15,00%

-0,85%

-1,00%

-10,00%

-13,87%

-20,00%

Tỷ suất lợi nhuận/VCSH
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu
Đường hồi qui (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH)

Trong năm 2001 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu có thể tạo ra 12,39 đồng lợi nhuận, so
với năm 2000 thì đã tăng 26,26 đồng. Nguyên nhân tăng là do tỷ suất lợi nhuận trên doanh
thu tăng, doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn và giảm sử dụng nợ.
Giai đoạn từ 2001 – 2003 tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có chiều hướng giảm,
cụ thể là năm 2002 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì đem lại 8,31 đồng lợi nhuận (giảm
4,08 đồng so với năm 2001), năm 2003 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đem lại 7,13 đồng lợi
nhuận (giảm 1,18 đồng so với năm 2002). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tỷ
suất lợi nhuận trên doanh thu giảm, đồng thời hệ số quay vòng vốn cũng giảm.
Trang 73

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

⇒ Như vậy qua quá trình phân tích ta thấy các năm 2001, 2002, 2003 hiệu quả sử dụng
vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tốt hơn nhiều so với năm 2000 và tốt nhất là vào năm
2001. Tuy nhiên từ sau năm 2001 hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu có chiều hướng giảm,
do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần phải nâng dần hiệu quả sử dụng vốn chủ sở
hữu lên bằng cách nâng số vòng quay vốn và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

Trang 74

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

CHƯƠNG IV: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2004
1. Dự báo về doanh thu:
1.1. Dự báo thị trường gạo năm 2004:

Trang 75

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Theo dự báo của Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng gạo giao dịch toàn cầu năm
2004 ước đạt 26,1 triệu tấn, giảm 1,1 triệu tấn so với ước tính năm 2003. Sản lượng gạo thế
giới vụ 2003/04 dự báo đạt 395,5 triệu tấn, trong khi đó mức tiêu thụ lên tới 413,2 triệu
tấn. Đồng thời cũng theo dự báo của bộ thương mại thì việc xuất khẩu gạo của Việt Nam
trong năm nay sẽ không còn thuận lợi như trong năm 2003 do thế giới có nhiều biến động:
Xuất khẩu: Ấn Độ năm 2003 xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn thì năm nay dự kiến sẽ giảm
50%, Mỹ dự kiến giảm 1 triệu tấn, Thái Lan tăng 750 ngàn tấn và sẽ đạt mức xuất khẩu là
8 triệu tấn…Đây là biến động chủ yếu về nguồn cung có ảnh hưởng thuận lợi cho gạo Việt
Nam để giữ giá xuất khẩu cao hơn cùng kỳ 2003. Ngoài ra xuất khẩu của Pakistan ở mức
tương đương cùng kỳ là 1,7 triệu tấn và Burma ổn định ở mức thấp là 500 ngàn tấn.
Nhập khẩu: Từ 01/05/2004, 10 nước Đông Nam Âu chính thức trở thành thành viên
của EU và khi đó mức thuế nhập khẩu mặt hàng gạo của các nước này được thống nhất là
410 EUR/tấn, cao hơn nhiều so với trước nên có khả năng Việt Nam không giữ được
những thị trường thường xuyên nhập khẩu gạo như: Ba Lan, Czech, Slovakia,…với số
lượng hàng năm khoảng 80.00 – 100.000 tấn. Bên cạnh đó các hợp đồng cấp chính phủ và
có sự can thiệp của chính phủ giảm dần trên thị trường Indonesia. Ngoài ra bắt đầu từ năm
2004 chính phủ Philippines sẽ giao cho các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu gạo và nộp
thuế suất 50%. Như vậy, Philippines cũng sẽ không còn các hợp đồng mua bán gạo cấp
chính phủ mà chỉ có thoả thuận mua bán giữa các doanh nghiệp với nhau. Do đó, các
doanh nghiệp Việt Nam phải tự lực cạnh tranh và cạnh tranh quyết liệt mới có thể xuất
khẩu được vào thị trường này. Trong năm 2003, chỉ riêng Philippines đã tiêu thụ 17% tổng
lượng gạo của Việt Nam, chỉ đứng thứ 2 sau Indonesia. Đây là những dấu hiệu không tốt
cho tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2004.
Việt Nam được dự đoán ổn định ở mức 4 triệu tấn. Diện tích gieo trồng cây lúa thơm
năm 2004 tăng khoản 20 – 30% do ảnh hưởng của chuyển dịch và tăng lúa chất lượng cao
nên lượng gạo thông dụng sẽ giảm xuống, trong khi lượng tồn kho năm 2003 chuyển sang
không đáng kể.
Như vậy nhu cầu gạo tăng, trong khi đó nguồn cung khá hạn chế. Đây là yếu tố đẩy giá
gạo thế giới lên cao. Dự báo giá gạo trong nước khoảng 1.700 – 1.900 đ/kg, tương ứng với
giá xuất khẩu từ 185 – 195 USD/tấn cho gạo 5% tấm.
⇒ Căn cứ tình hình biến động về thị trường gạo thì doanh thu dự báo trong năm 2004
ở mảng thương mại cuả Công Ty Du Lịch An Giang có thể giảm 0,50% so với năm 2003.

1.2. Dự báo về du lịch năm 2004:

Trang 76

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Theo ước tính của Tổng Cục Du Lịch thì trong năm 2004 này chúng ta sẽ đón 2,7 – 2,8
triệu lượt khách Quốc Tế đến Việt Nam, tức là tăng 0,5 – 0,6 triệu lượt khách so với năm
2003.
Được biết năm 2004 là năm du lịch mang chuyên đề “Hành trình di sản” với nhiều sự
kiện du lịch lớn sẽ được tổ chức để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Lễ hội nhận bằng
di sản thiên nhiên thế giới của Phong Nha - Kẻ Bàng, tiếp đến là sự kiện của năm du lịch
Điện Biên là cơ hội để thu hút khách du lịch đến Việt Nam, Con đường Di Sản Miền
Trung, Festival Huế 2004. Ngoài những sự kiện lớn được tổ chức, hoạt động quảng bá hình
ảnh du lịch Việt Nam ở nước ngoài trong năm nay cũng sẽ được đẩy mạnh ở các nước như
Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản,…Cùng với việc quảng bá thì trong năm 2004 này ngành du lịch
Việt Nam sẽ tham dự 11 hội chợ du lịch Quốc Tế lớn và tổ chức 15 đợt Road Show giới
thiệu về du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm.
Bên cạnh đó một sự kiện quan trọng làm cho lượng khách đến Việt Nam sẽ gia tăng
trong năm nay là Việt Nam đã miễn thị thực cho các nước Thái Lan, Singapore,
Philippines, Indonesia, Malaysia và Nhật Bản.
⇒ Dựa vào các dự báo trên doanh thu ở mảng du lịch cuả Công Ty Du Lịch An Giang
năm 2004 có thể tăng khoản 34% so với năm 2003.
Như vậy từ các kết quả dự báo trên, kết hợp với dự báo bằng hồi qui ta thấy doanh
thu của Công ty Du Lịch An Giang trong năm 2004 có thể đạt 392.615 triệu đồng, tức là
tăng 1,4% so với năm 2003.
2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh:
2.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý:
Giá vốn: được biết trong năm 2004 công ty sẽ đưa vào hoạt động 2 kho mới được xây
dựng ở vị trí thuận lợi cả về đường thuỷ lẫn đường bộ và lại gần nguồn cung cấp gạo nhằm
thực hiện thu mua lúa tại chỗ và trực tiếp từ nông dân, do đó sẽ giảm được phần lớn các
khoản chi phí vận chuyển và chi phí khác phát sinh trong quá trình thu mua. Bên cạnh đó
năm 2004 này công ty cũng thực hiện sắp xếp lại nhân sự và cắt giảm bớt lượng nhân viên
thừa ở mảng du lịch.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý: trong năm tới công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh
quảng bá về du lịch, tham gia các hội chợ du lịch và đưa nhân viên đi đào tạo các lớp về du
lịch, về quản lý, các lớp về vận hành máy, kiểm phẩm,...nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
của công ty.
Dựa vào tình hình trên ta dự báo các khoản mục giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản
lý như sau: tính các khoản mục này theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu và sau đó thực
hiện hồi quy để có được kết quả dự báo trong năm 2004.
Bảng 38: Bảng tổng hợp giá vốn, CPBH, CPQL

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trang 77

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Chỉ tiêu

Năm 2000

Doanh thu
Giá vốn
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Dự báo 2004

262.865
239.361
20.019

300.813
261.464
25.969

271.058
221.387
40.231

387.311
350.034
26.295

4.269

5.531

7.046

7.149

392.615

Bảng 39: Bảng dự báo giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý
Chỉ tiêu

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

Tăng doanh thu hằng năm
Phần trăm so với doanh thu
Giá vốn
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý

Dự báo 2004

-

14,4%

-9,9%

42,9%

1,1%

91,1%
7,6%

86,9%
8,6%

81,7%
14,8%

90,4%
6,8%

86,0%
10,4%

1,6%

1,8%

2,6%

1,8%

2,3%

Dựa vào bảng dự báo ta có các số liệu dự báo trong năm 2004 như sau:
Giá vốn:
Chi phí bán hàng:
Chi phí quản lý:

86% * 392.615 = 337.767 triệu đồng
10,4% * 392.615 = 40.832 triệu đồng
2,3% * 392.615 = 9.030 triệu đồng

2.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác:
Thu nhập hoạt động tài chính trong năm 2004 bao gồm: thu lãi tiền gửi, thu lãi do
chênh lệch tỷ giá và thu nhập từ việc cho Công Ty Bảo Hiểm Manulife thuê vị trí để đặt
văn phòng. Do đó khoản mục này sẽ biến động không nhiều và được dự báo dựa vào
phương pháp hồi qui giá trị qua 4 năm để có kết quả dự báo năm 2004.
Chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp là chi phí lãi vay, ước tính năm 2004 là
5.909 triệu đồng.
Thu nhập bất thường cuả doanh nghiệp gồm các khoản thu từ việc bán phế phẩm, phế
liệu, thu hoa hồng bảo hiểm khách du lịch, ngoài ra trong năm 2004 doanh nghiệp không
thanh lý máy móc nên thu nhập bất thường sẽ giảm so với các năm trước. Cách dự báo
khoản mục này tương tự như dự báo khoản mục thu nhập hoạt động tài chính.
Bảng 40: Bảng dự báo thu nhập HĐTC, chi phí HĐTC và thu nhập khác Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Thu nhập HĐTC
Chi phí HĐTC
Thu nhập khác

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Dự báo 2004

1.997
6.213

2.318
6.384

1.261
5.253

4.708
6.322

4.340
5.909

4.354

4.014

4.340

1.363

1.356

2.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Theo thông tư 128/2003/TT_BTC của Bộ Tài Chính thì bắt đầu từ năm 2004 sẽ áp
dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% đối với các doanh nghiệp kinh doanh.

Trang 78

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Từ các số liệu dự báo trên ta có bảng báo cáo kết quả kinh doanh dự báo trong năm
2004 như sau:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰ BÁO NĂM 2004
Đơn vị tính: Triệu đồng
CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ (0,1% Doanh thu)
1. Doanh thu thuần ( 10=01-03 )
2. Giá vốn hàng bán
3. Lợi nhuận gộp ( 20=10-11 )
4. Chi phí bán hàng
5. Chi phí quản lý
6. Lợi nhuận thuần từ HĐKD ( 30=20-21-21 )
7. Thu nhập HĐTC
8. Chi phí HĐTC
Trong đó: Chi phí lãi vay
9. Lợi nhuận HĐTC ( 40=31-32 )
10. Thu nhập khác
11. Chi phí khác
12. Lợi nhuận khác ( 50= 41-42 )
13. Tổng lợi nhuận trước thuế ( 60=30+40+50 )
14. Thuế TNDN (28% lợi nhuận trước thuế)
15. Lợi nhuận sau thuế

NĂM 2004

01

392.615

03

393
392.222

10
20

337.767
54.456

21

40.832

22
30

9.030
4.594

31

4.340

32

5.909

33
40

5.909
(1.569)

41

1.356

42

70

1.356
4.381
1.227

80

3.154

11

50
60

3. Lập bảng cân đối kế toán dự báo:
3.1. Dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh
thu:
Các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu bao gồm:
tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, khoản phải thu, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, các
khoản phải trả và các khoản nợ khác.
Bảng 41: Bảng tổng hợp các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với
doanh thu
Khoản mục
Doanh thu
Tiền

Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2000 Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003 Năm 2004

262.865

300.813

271.058

387.311

1.596

2.257

1.747

2.293

-

-

-

2.000

46.278

25.354

79.887

77.810

Chi phí XDCBDD

4.127

4.597

4.112

4.720

Các khoản phải trả

11.386

-

42.722

58.391

177

2.462

11.215

441

Đầu tư ngắn hạn
Khoản phải thu

Nợ khác

392.615

Trang 79

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Bảng 42: Bảng dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu
Khoản mục

Năm
2000

Năm
2001

Năm
2002

Năm
2003

Dự
báo

Phương pháp dự báo

Phần trăm so với doanh thu

Tiền

0,6%

0,8%

0,6%

0,6%

0,6%

Hồi quy

Đầu tư ngắn hạn

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,5%

Bằng năm 2003

Khoản phải thu

17,6%

8,4%

29,5%

20,1%

20,1%

Bằng năm 2003

Chi phí XDCBDD

1,6%

1,5%

1,5%

1,2%

1,2%

Bằng năm 2003

Các khoản phải trả

4,3%

0,0%

15,8%

15,1%

Nợ khác

0,1%

0,8%

4,1%

0,1%

15,4% Trung bình cộng 2 năm 2002 và 2003

Hồi quy

2,1%

Dựa vào 2 bảng trên ta có các giá trị dự báo vào năm 2004 như sau:
Tiền:
Đầu tư ngắn hạn:
Khoản phải thu:
Chi phí XDCBDD:
Các khoản phải trả:
Nợ khác:

0,6% * 392.615 = 2.356 triệu đồng
0,5% * 392.615 = 2.027 triệu đồng
20,1% * 392.615 = 78.719 triệu đồng
1,2% * 392.615 = 4.751 triệu đồng
15,4% * 392.615 = 60.536 triệu đồng
2,1% * 392.615 = 8.245 triệu đồng

3.2. Dự báo về hàng tồn kho:
Hàng tồn kho được dự báo bằng cách tính giá trị hàng tồn kho theo tỷ lệ phần trăm so
với giá vốn hàng bán và tiến hành hồi quy để có được tỷ lệ cho năm 2004.
Bảng 43: Bảng dự báo hàng tồn kho
Chỉ tiêu
Hàng tồn kho
Giá vốn
Phần trăm so với giá vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

Dự báo

6.353

6.605

11.073

10.890

239.361

261.464

221.387

350.034

337.767

2,7%

2,5%

5,0%

3,1%

4,3%

Như vậy giá trị hàng tồn kho năm 2004 là: 4,3% * 337.767 = 14.490 triệu đồng
3.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác:
Tài sản lưu động khác có giá trị tương đối nhỏ, do đó được dự báo bằng cách lấy giá trị
trung bình cộng của 2 năm 2002 và 2003 làm giá trị cho năm tiếp theo. Như vậy tài sản lưu
động khác vào năm 2004 sẽ là: (1.042 + 870) = 956 triệu đồng
3.4. Sự thay đổi tài sản cố định:
Trong năm 2004 doanh nghiệp xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng kho Định
Thành và kho Tây Phú, khách sạn An Hải Sơn, trang bị các thiết bị, máy móc, xe cho
khách sạn An Hải Sơn, Đông Xuyên và mua thêm máy móc cho xí nghiệp chế biến với

Trang 80

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

tổng giá trị ước tính khoản 11.000 triệu đồng, giá trị khấu hao trong năm khoản 2.000 triệu
đồng. Như vậy giá trị tài sản cố định ròng trong năm 2004 được tính như sau:
Bảng 44: Bảng dự báo TSCĐ ròng năm 2004
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

STT

Số tiền

Giá trị TSCĐ ròng năm 2003

1

54.985

Mua mới, xây dựng mới
Khấu hao năm 2004
TSCĐ ròng năm 2004 (4=1+2-3)

2

11.000

3

2.000

4

63.985

3.5. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn:
Trong năm 2004 chi phí trả trước dài hạn không tăng thêm và doanh nghiệp tiếp tục
phân bổ 274 triệu đồng chi phí trả trước dài hạn vào chi phí trong kỳ, do đó chi phí trả
trước dài hạn còn lại vào năm 2004 sẽ là: 405 – 274 = 131 triệu đồng.
3.6. Sự thay đổi của khoản mục lương và các khoản phải trả khác:
Khoản mục này được dự báo bằng cách hồi quy giá trị qua 4 năm từ 2000 – 2003 để dự
báo giá trị trong năm 2004, ta có kết quả dự báo là: 2.583 triệu đồng.
3.7. Sự thay đổi các quỹ:
Doanh nghiệp hoạt động nếu có lãi sẽ thực hiện trích lập các quỹ theo tỷ lệ như sau:


Quỹ đầu tư phát triển: mức trích lập là 42% lợi nhuận sau thuế.
Quỹ dự phòng tài chính: mức trích lập là 8% lợi nhuận sau thuế.
Quỹ trợ cấp mất việc làm: mức trích lập là 5% lợi nhuận sau thuế. Ước tính trong
năm sẽ chi khoản 35 triệu đồng.

Từ những thông tin trên ta có kết quả dự báo sau:
Bảng 45: Bảng dự báo các quỹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Mức
trích lập

Năm
2003

Tăng trong năm

Giảm
trong năm

Giá trị dự báo

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)*LN sau
thuế năm 2004

(5)

(6)=(3)+(4)-(5)

Lợi nhuận sau thuế năm 2004

3.154

Quỹ đầu tư phát triển

42%

1.514

1.325

-

2.839

Quỹ dự phòng tài chính

8%

448

252

-

700

Quỹ trợ cấp mất việc

5%

104

158

35

227

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: cũng được trích từ lợi nhuận sau thuế, nhưng mức trích lập
không theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế mà được tính như sau:
Mức trích lập quỹ khen thưởng = Lương bình quân thực tế * 2 * Số lượng công nhân viên.

Trang 81

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Được biết số lượng nhân viên ước tính vào năm 2004 là 378 người. Để dự báo ta sử
dụng mức lương kế hoạch năm 2004 là 1.300.000 đồng. Trong năm doanh nghiệp dự định
sẽ chi khoản 144 triệu đồng để khen thưởng.
Như vậy quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2004 sẽ được tính như sau:
Bảng 46: Bảng dự báo quỹ khen thưởng, phúc lợi
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

STT

Số tiền

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2003

1

1.601

Lương bình quân kế hoạch năm 2004

2

1,3

Số lượng nhân viên năm 2004

3

378

Tăng trong năm (4)=(2)*2*(3)

4

983

Giảm trong năm

5

144

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2003
(6)=(1)+(4)-(5)

6

2.439

3.8. Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh:
Nguồn vốn kinh doanh trong năm 2004 được dự báo sẽ bằng nguồn vốn kinh doanh
năm 2003 là 26.576 triệu đồng cộng với phần còn lại của lợi nhuận sau thuế năm 2004 sau
khi trích lập quỹ là 437 triệu đồng, như vậy giá trị dự báo vào năm 2004 sẽ là 27.013 triệu
đồng.
Ngoài ra, được biết trong năm 2004 công ty sẽ không tăng thêm các khoản đầu tư tài
chính dài hạn, vay dài hạn và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
3.9. Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn:
Khoản mục vay ngắn hạn sẽ được dự báo bằng cách cân đối giữa tổng tài sản và tổng
nguồn vốn trong năm 2004, phần chênh lệch này sẽ là nguồn vốn thiếu hụt mà doanh
nghiệp phải huy động ở bên ngoài.
Từ các phân tích trên ta có bảng cân đối kế toán dự báo trong năm 2004 như sau:

Trang 82

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DỰ BÁO NĂM 2004
Đơn vị tính: Triệu đồng
CHỈ TIÊU
TÀI SẢN
A.TSLĐ & ĐTNH
I.Tiền
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III.Các khoản phải thu
IV.Hàng tồn kho
V.Tài sản lưu động khác
VI.Chi sự nghiệp
B.TSCĐ & ĐTDH
I.Tài sản cố định ròng
II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
III.Chi phí XDCB dở dang
IV.Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn
V.Chi phí trả trước dài hạn
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A.Nợ phải trả
I.Nợ ngắn hạn
1.Vay ngắn hạn
2.Nợ dài hạn đến hạn trả
3.Các khoản phải trả
4.Lương và các khoản phải trả, phải nộp khác
II.Nợ dài hạn
III.Nợ khác
B.Nguồn vốn chủ sở hữu
I.Nguồn vốn quỹ
1.Nguồn vốn kinh doanh
2.Chênh lệch đánh giá lại tài sản
3.Chênh lệch tỷ giá
4.Quỹ đầu tư phát triển
5.Quỹ dự phòng tài chính
6.Lợi nhuận chưa phân phối
7.Nguồn vốn đầu tư XDCB
II.Nguồn kinh phí, quỹ khác
1.Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
2.Quỹ khen thưởng và phúc lợi
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

MÃ SỐ

NĂM 2004

100

98.549

110

2.356

120

2.027

130

78.719

140

14.490

150

956

160
200

80.816

210

63.985

220

11.950

230

4.751

240

-

241

131

250

179.365

300
310

136.009
101.389

311

38.173

312

-

313

60.536

314
320
330
400
410

2.583
26.375
8.245
43.453
40.787

411

27.013

412

-

413

-

414

2.839

415

700

416

-

417
420

10.235
2.666

421

227

422

2.439

430

179.365

Trang 83

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004
Bảng 47: Bảng dự báo các chỉ số tài chính
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2003

Dự báo năm
2004

1.Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính
1.1.Bố trí cơ cấu tài sản
Tài sản lưu động / Tổng tài sản
Tỷ suất đầu tư tổng quát
1.2.Bố trí cơ cấu nguồn vốn
Tỷ suất nợ
Tỷ suất tự tài trợ

%
%

56,57
43,43

54,94
45,06

%
%

75,60

75,77

24,40

24,23

lần
lần
lần

0,95
0,84
0,04

0,97
0,83
0,04

lần
lần

0,56

0,78

3,10

3,13

2.Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.1.Khả năng thanh toán trong ngắn hạn
Hệ số thanh toán hiện hành
Hệ số thanh toán nhanh
Hệ số thanh toán bằng tiền
2.2.Khả năng thanh toán trong dài hạn
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu

3.Nhóm chỉ tiêu về khả năng luân chuyển vốn
3.1.Luân chuyển hàng tồn kho
Số vòng quay hàng tồn kho
Thời gian tồn kho bình quân
3.2.Luân chuyển khoản phải thu
Số vòng quay khoản phải thu
Kỳ thu tiền bình quân
3.3.Luân chuyển vốn lưu động
Số vòng quay vốn lưu động
Số ngày của một vòng quay
Hệ số đảm nhiệm
3.4.Luân chuyển vốn cố định
Số vòng quay vốn cố định
Số ngày của một vòng quay
3.5.Luân chuyển vốn chủ sở hữu
Số vòng quay vốn chủ sở hữu
Số ngày của một vòng quay
3.6.Luân chuyển toàn bộ vốn
Số vòng quay toàn bộ vốn
Số ngày của một vòng quay

vòng
ngày

31,87
11

26,62
14

vòng
ngày

4,91
73

5,01
72

vòng
ngày
lần

4,13
87
0,24

4,08
88
0,25

vòng
ngày

6,68
54

5,13
70

vòng
ngày

10,12
36

9,35
39

vòng
ngày

2,55

2,27

141

158

0,92
0,70
0,48

1,17
1,12
0,80

4.Nhóm chỉ tiêu tỷ suất sinh lời
4.1.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Chỉ số lợi nhuận hoạt động
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu
Hệ số lãi ròng

%
%
%

Trang 84

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Chỉ tiêu
4.2.Tỷ suất sinh lời vốn lưu động
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn lưu động
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn lưu động
4.3.Tỷ suất sinh lời vốn cố định
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn cố định
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn cố định
4.4.Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tài sản
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tài sản
4.5.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu

ĐVT

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Năm 2003

Dự báo năm
2004

%
%

2,91
1,98

4,55
3,28

%
%

4,71
3,20

5,73
4,13

%
%

1,80
1,22

2,54
1,83

%
%

7,13

10,44

4,85

7,52

Trang 85

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Trang 86

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

CHƯƠNG V: NHẬN XÉT
1. Nhận xét về công tác quản lý và tổ chức hành chính của công ty:
Việc tổ chức, phân bố nhân sự giữa các phòng ban rõ ràng và có sự tham mưu ý kiến
lẫn nhau, đặc biệt là phòng kế toán và phòng kinh doanh đã làm cho hoạt động kinh doanh
của công ty ngày càng tốt hơn.
Bộ máy quản lý gián tiếp, lực lượng lao động sản xuất trực tiếp được phân công, bố trí
ngày càng hợp lý hơn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn luôn hoạt động
tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tuy nhiên bộ máy tổ chức và quản lý của công ty chưa có sự phân chia rõ ràng theo
từng lĩnh vực hoạt động để giúp công ty quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn, ngoài ra công ty
chưa có đội ngũ cán bộ nghiên cứu thị trường và trình độ lao động ở các xí nghiệp trực
thuộc chưa cao do chỉ đào tạo qua sơ cấp chứ chưa có trình độ chuyên môn.
2. Nhận xét về công tác kế toán:
Công ty luôn tuân thủ một cách triệt để các qui định và các chuẩn mực kế toán được
ban hành, luôn có sự tham mưu lẫn nhau giữa kế toán trưởng, phó phòng kế toán và các
nhân viên kế toán về hạch toán kinh tế một cách chặt chẽ và đúng chế độ.
Công ty thường xuyên đưa nhân viên phòng kế toán tham gia các lớp tập huấn khi có
chuẩn mực kế toán mới hoặc qui định kế toán mới ban hành.
Hướng dẫn và thường xuyên tổ chức kiểm tra kế toán tại công ty và các đơn vị trực
thuộc về việc ghi chép, mở sổ sách kế toán theo đúng qui định và về việc lưu trữ, bảo quản
các tài liệu, sổ sách kế toán.
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các định suất, định mức tiêu hao nguyên vật
liệu; lập kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh giúp công ty hoạt động hiệu quả
hơn.
Các nhân viên kế toán ở các đơn vị trực thuộc cũng luôn tuân thủ các chế độ kế toán
căn cứ vào sự hướng dẫn và tham mưu của kế toán trưởng và phó phòng kế toán.

Trang 87

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

3. Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty:
Bảng 48: Bảng thống kê các chỉ số tài chính từ năm 2000 - 2003
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

1.Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính
1.1.Bố trí cơ cấu tài sản
Tài sản lưu động / Tổng tài sản
Tỷ suất đầu tư tổng quát
Tỷ suất đầu tư tài sản cố định
Tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn
1.2.Bố trí cơ cấu nguồn vốn
Tỷ suất nợ
Tỷ suất tự tài trợ

%
%
%
%

67,37
32,63
23,06
4,57

48,19
51,81
44,07
1,37

68,19
31,81
28,10
0,72

56,57
43,43
33,14
7,20

%
%

74,16
25,84

66,93
33,07

73,82
26,18

75,60
24,40

2.Nhóm chỉ tiêu tình hình thanh toán và khả năng thanh toán
2.1.Tình hình thanh toán
2.1.1.Khoản phải thu / Tài sản lưu động
2.1.2.Khoản phải thu / Khoản phải trả
2.2.3.Khoản phải trả / Tài sản lưu động
2.2.Khả năng thanh toán
2.2.1.Khả năng thanh toán trong ngắn hạn
Vốn luân chuyển
Hệ số thanh toán hiện hành
Hệ số thanh toán nhanh
Hệ số thanh toán bằng tiền
2.2.2.Khả năng thanh toán trong dài hạn
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà nước

%
%
%

84,45
92,48
91,31

74,27
95,66
77,64

86,07
98,39
87,47

83,64
79,25
105,55

triệu đồng
lần
lần
lần

5.005
1,10
0,96
0,03

10.238
1,42
1,14
0,09

22.958
1,32
1,16
0,02

4.767
0,95
0,84
0,04

lần
lần
%

-0,13
2,87
208,67

0,59
2,02
94,63

0,41
2,82
75,51

0,56
3,10
111,63

3.Nhóm chỉ tiêu về khả năng luân chuyển vốn
3.1.Luân chuyển hàng tồn kho
Số vòng quay hàng tồn kho
Thời gian tồn kho bình quân
3.2.Luân chuyển khoản phải thu
Số vòng quay khoản phải thu
Kỳ thu tiền bình quân
3.3.Luân chuyển vốn lưu động
Số vòng quay vốn lưu động
Số ngày của một vòng quay
Hệ số đảm nhiệm
3.4.Luân chuyển vốn cố định
Số vòng quay vốn cố định
Số ngày của một vòng quay
3.5.Luân chuyển vốn chủ sở hữu
Số vòng quay vốn chủ sở hữu
Số ngày của một vòng quay
3.6.Luân chuyển toàn bộ vốn
Số vòng quay toàn bộ vốn
Số ngày của một vòng quay

vòng
ngày

16,77
21

40,36
9

25,05
14

31,87
11

vòng
ngày

7,01
51

8,29
43

5,15
70

4,91
73

vòng
ngày
lần

4,80
74
0,207

6,60
55
0,152

4,20
85
0,237

4,10
87
0,242

vòng
ngày

10,70
34

9,23
39

6,68
54

6,68
54

vòng
ngày

16,38
22

13,14
27

9,05
40

10,12
36

vòng
ngày

3,33
108

3,84
94

2,58
139

2,55
141

Trang 88

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

4.Nhóm chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh
4.1.Tỷ trọng giá vốn trong doanh thu
4.2.Tỷ trọng chi phí bán hàng trong doanh thu
4.3.Tỷ trọng chi phí quản lý trong doanh thu
4.4. Hiệu suất sử dụng chi phí

%
%
%
lần

91,06
7,62
1,62
0,997

88,11
8,75
1,86
1,013

81,75
14,86
2,60
1,008

90,44
6,79
1,85
1,009

5.Nhóm chỉ tiêu tỷ suất sinh lời
5.1.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Chỉ số lợi nhuận hoạt động
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu
5.2.Tỷ suất sinh lời vốn lưu động
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn lưu động
5.3.Tỷ suất sinh lời vốn cố định
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn cố định
5.4.Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tài sản
5.5.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu

%
%

-0,31
-0,85

1,27
0,94

0,79
0,92

0,92
0,70

%

-4,09

6,20

3,87

2,91

%

-9,06

8,71

6,13

4,71

%

-2,82

3,62

2,37

1,80

%

-13,87

12,39

8,31

7,13

Qua toàn bộ quá trình phân tích trên đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về tình hình
tài chính của Công ty Du Lịch An Giang như sau:
Thứ nhất: Về cơ cấu tài chính
Nhìn chung qua 4 năm từ năm 2000 – 2003 qui mô của doanh nghiệp ngày càng được
mở rộng, trong đó:
Về cơ cấu tài sản: Tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn có xu hướng giảm
xuống, tuy nhiên các khoản phải thu giảm chậm và luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài
sản lưu động, chứng tỏ mặc dù doanh nghiệp có cố gắng trong việc thu hồi nợ nhưng lượng
vốn bị tồn đọng trong khâu thanh toán vẫn còn nhiều, công ty cần đưa lượng vốn bị chiếm
dụng này vào đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tỷ suất đầu tư của
doanh nghiệp có xu hướng tăng dần, điều này thể hiện sự chú trọng của công ty vào đầu tư
đổi mới tài sản giúp cho cơ sở vật chất của doanh nghiệp ngày càng tăng cường và qui mô
về năng lực sản xuất ngày càng mở rộng. Do doanh nghiệp đang trong thời kỳ đổi mới nên
đây là sự thay đổi hợp lý.
Về cơ cấu nguồn vốn: Nguồn tài trợ qua các năm đều có xu hướng tăng cả về vốn chủ
sở hữu lẫn vốn vay. Tuy nhiên nếu xét về mặt kết cấu thì tỷ suất nợ của doanh nghiệp có
xu hướng tăng nhanh, như vậy để đẩy nhanh tốc độ tăng của lợi nhuận doanh nghiệp đã sử
dụng đòn cân nợ, tức là vay và chiếm dụng vốn nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản
xuất kinh doanh, điều này cũng có nghĩa là mức độ rủi ro trong kinh doanh của doanh
nghiệp ngày càng cao. Ngược với sự gia tăng của tỷ suất nợ thì tỷ suất tự tài trợ lại có
chiều hướng giảm, chứng tỏ tính tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp giảm. Nhìn
chung cơ cấu nguồn vốn của công ty hiện nay chưa hợp lý lắm, bằng chứng là trong năm

Trang 89

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

2003 có một phần nguồn vốn ngắn hạn được công ty chuyển sang tài trợ cho tài sản dài hạn
dẫn tới sự mất cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, đồng thời làm tăng áp lực thanh toán nợ
ngắn hạn.
Thứ hai: Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán
Tình hình thanh toán của doanh nghiệp không khả quan lắm. Các khoản phải thu chiếm
tỷ trọng ít hơn các khoản phải trả. Doanh nghiệp có cố gắng trong việc thu hồi nợ, tuy
nhiên tỷ trọng khoản phải thu trong tổng tài sản lưu động lại có chiều hướng tăng, do đó
doanh nghiệp cần tiếp tục đề ra các giải pháp hữu hiệu hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ thu
hồi nợ. Các khoản phải trả tăng rất nhanh, cho thấy yêu cầu thanh toán của doanh nghiệp
ngày càng tăng. Khả năng thanh toán của công ty cũng có chiều hướng giảm, trong đó cần
đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán bằng tiền vì chỉ số này rất thấp, mức độ đảm
bảo nợ vay bằng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng giảm. Mặc dù khả năng thanh toán
trong năm 2003 không tốt bằng so với năm 2001 và 2002 nhưng doanh nghiệp vẫn có thể
đảm bảo đủ khả năng thanh toán lãi vay và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách
nhà nước.
Thứ ba: Về hiệu quả sử dụng vốn
Dựa vào việc phân tích tốc độ luân chuyển vốn kết hợp với tỷ suất sinh lời các loại vốn
ta thấy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có xu hướng giảm, thời hạn thu tiền của
doanh nghiệp ngày càng dài hơn, chứng tỏ khả năng thu hồi vốn chậm, vốn của doanh
nghiệp bị các đơn vị khác chiếm dụng và doanh nghiệp khó có điều kiện tích luỹ. Tuy
nhiên công tác quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp rất tốt giúp công ty tiết kiệm được
tương đối vốn dự trữ hàng tồn kho, giải phóng vốn dự trữ để đưa vốn vào sản xuất kinh
doanh góp phần tăng lợi nhuận của công ty khi đang hoạt động có lãi.
Cuối cùng là về hiệu quả hoạt động kinh doanh:
Doanh thu của công ty có sự tăng trưởng tương đối nhanh, trong đó tăng cao nhất là
vào năm 2003 đạt 387.311 triệu đồng, tương ứng là tăng 42,89% so với năm 2002. Đặc
biệt doanh thu do xuất khẩu tăng mạnh, chứng tỏ công ty đã không ngừng đàm phán, tích
cực tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ kinh tế nhằm gia tăng xuất khẩu, đồng thời cũng
thể hiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, tạo được uy tín
trên thương trường.
Hiệu quả sử dụng chi phí của doanh nghiệp ngày càng tốt hơn góp phần nâng cao lợi
nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh thu vẫn còn cao mà
chủ yếu là do trong giai đoạn này doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống
nhà hàng, khách sạn nhằm thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch nên
khoản chi phí khấu hao tài sản cố định tính vào giá vốn rất cao, đây là khoản chi phí không
thể tránh khỏi trong giai đoạn đầu các cơ sở mới đi vào hoạt động, nhưng trong những năm

Trang 90

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

tiếp theo những cơ sở này sẽ mang lại lợi ích cho công ty; ngoài ra giá vốn tăng còn do sự
gia tăng giá vốn ở mảng thương mại. Do đó trong những năm tiếp theo để giảm giá vốn
doanh nghiệp cần có những biện pháp giảm giá vốn của mặt hàng gạo giúp tăng lợi nhuận
của công ty.
Lợi nhuận của công ty cũng có chiều hướng tăng mặc dù chịu sự tác động tương đối
lớn của hoạt động tài chính. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngày
càng hiệu quả hơn, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu vẫn còn thấp, do đó trong
những năm tới doanh nghiệp cần có những biện pháp giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành
nhằm góp phần nâng cao lợi nhuận.

Trang 91

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Trang 92

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

PHẦN KẾT LUẬN:
1. Giải pháp - Kiến nghị:
Trong quá trình thực tập và nghiên cứu về tình hình tài chính tại Công ty Du Lịch An
Giang, em xin đề xuất một số kiến nghị và giải pháp như sau:
1.1. Về tình hình huy động vốn:
Dựa vào kết quả phân tích ta nhận thấy hiện nay Công ty Du Lịch An Giang đang sử
dụng một cơ cấu vốn với nguồn tài trợ chủ yếu từ vốn vay do nguồn vốn tự có của công ty
còn hạn chế. Như vậy để nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận công ty đã sử dụng đòn cân
nợ. Việc sử dụng đòn cân nợ sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở
hữu khi doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng rủi ro
cho nguồn vốn của doanh nghiệp và có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp mất khả năng
chi trả. Do đó trong những năm tới để giảm bớt rủi ro công ty nên giảm bớt nguồn vốn vay
và thay vào đó là nhanh chóng thu hồi các khoản nợ để đưa vốn vào sản xuất.
1.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán:
Công ty cần cải thiện hơn nữa tình hình thanh toán và khả năng thanh toán, đặc biệt là
khả năng thanh toán bằng tiền. Để thực hiện được điều đó công ty cần phải quản trị tốt tiền
mặt và các khoản phải thu. Việc quản trị tốt các khoản mục này một mặt giúp công ty giảm
lượng vốn bị ứ đọng, vốn bị chiếm dụng, mặt khác có thể tận dụng các khoản vốn này một
cách hiệu quả hơn vào sản xuất hoặc dùng để đáp ứng một cách kịp thời việc thanh toán
tránh tình trạng thanh toán chậm trễ làm mất lòng tin đối với các nhà cho vay.
Quản trị khoản phải thu:
Để quản trị tốt các khoản phải thu công ty phải có chính sách tín dụng tốt, chính sách
tín dụng liên quan đến mức độ, chất lượng và rủi ro của doanh thu. Chính sách tín dụng
bao gồm các yếu tố: Tiêu chuẩn bán chịu, thời hạn bán chịu, thời hạn chiết khấu, tỷ lệ chiết
khấu. Việc hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu hoặc mở rộng thời hạn bán chịu, hay tăng tỷ lệ
chiết khấu đều có thể làm cho doanh thu và lợi nhuận tăng, đồng thời kéo theo các khoản
phải thu, cùng với những chi phí đi kèm các khoản phải thu này cũng tăng và có nguy cơ
phát sinh nợ khó đòi. Do đó công ty khi quyết định thay đổi một yếu tố nào cũng cần cân
nhắc, so sánh giữa lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể có được với mức rủi ro do gia tăng
nợ không thể thu hồi mà doanh nghiệp phải đối mặt để có thể đưa ra chính sách tín dụng
phù hợp.
Ngoài ra, công ty cần chú ý đến việc phân tích uy tín của khách hàng trước khi quyết
định có nên bán chịu cho khách hàng đó hay không.

Trang 93

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Theo dõi các khoản phải thu thường xuyên để xác định đúng thực trạng của chúng và
đánh giá tính hữu hiệu của các chính sách thu tiền. Nhận diện những khoản tín dụng có vấn
đề và thu thập những tín hiệu để quản lý những khoản hao hụt.
Có sự ràng buộc chặt chẽ trong hợp đồng bán hàng.
Quản trị tiền mặt:
Tăng tốc độ thu hồi tiền mặt bằng cách tăng tốc độ thu hồi cheque và giảm tốc độ thanh
toán, tức là gia tăng khoảng thời gian giữa thời điểm phát hành cheque và thời điểm cheque
được xuất trình. Đem lại cho khách hàng những khoản lợi để khuyến khích họ sớm trả nợ.
Áp dụng những chính sách chiết khấu đối với những khoản thanh toán trước hay đúng hạn
vì nợ được thanh toán tốt thì tiền đưa vào càng nhanh.
Lập lịch trình luân chuyển tiền mặt để luân chuyển tiền mặt hiệu quả giữa doanh
nghiệp và ngân hàng. Lựa chọn phương thức chuyển tiền phù hợp, đúng thời hạn yêu cầu,
chi phí không cao. Hoạch định ngân sách tiền mặt, thiết lập mức tồn quỹ tiền mặt.
Đầu tư các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi bằng cách mua chứng khoán ngắn hạn cho tới
khi tiền được huy động vào kinh doanh.
1.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng, không đảm bảo kỹ
thuật và năng lực sản xuất:
Đối với tài sản cố định chưa dùng công ty nên nhanh chóng đưa vào lắp đặt và vận
hành nhằm phục vụ sản xuất.
Đối với tài sản cố định không cần dùng công ty có thể điều chuyển nội bộ giữa các đơn
vị trực thuộc của công ty nếu có nhu cầu về tài sản đó, hoặc công ty có thể cho thuê,
nhượng bán nhằm nhanh chóng thu hồi vốn.
Đối với các tài sản cố định chờ thanh lý công ty cần nhanh chóng tăng cường công tác
thanh lý các tài sản này nhằm thu hồi vốn để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.
1.4. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời của công ty:
Nâng cao khả năng sinh lời của công ty cụ thể là nâng cao doanh thu, lợi nhuận và
nâng cao khả năng sinh lời trên vốn sản xuất kinh doanh.
Để nâng cao khả năng sinh lời thì biện pháp hữu hiệu hơn cả là phải gia tăng lợi nhuận.
Việc gia tăng lợi nhuận chịu ảnh hưởng của 2 nhân tố chủ yếu là doanh thu và chi phí. Như
vậy để gia tăng lợi nhuận công ty phải tăng doanh thu và giảm chi phí.
Một số biện pháp giúp tăng lợi nhuận:
Các phòng ban của công ty cần có các bộ phận quản lý riêng biệt theo từng lĩnh vực
hoạt động để thuận tiện trong việc quản lý, dễ dàng phát hiện những sai sót và có những

Trang 94

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

giải pháp thích hợp cũng như hoạch định những chiến lược cụ thể hơn, giúp doanh nghiệp
kinh doanh hiệu quả hơn.
Doanh nghiệp cần có đội ngũ nghiên cứu thị trường để có thể nắm bắt kịp thời, chính
xác những thông tin về nguyên liệu, về thị trường tiêu thụ nhằm tránh những thiệt hại do sự
biến động giá cả trên thị trường gây ra và giúp doanh nghiệp mở rộng thêm các mối quan
hệ kinh tế.
Ngoài ra công ty không nên chỉ chờ các hợp đồng xuất khẩu gạo của Tỉnh giao mà phải
chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm đối tác để gia tăng sản lượng xuất khẩu nhằm gia
tăng doanh thu, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao uy tín của công ty.
Hiện nay doanh thu của công ty có tăng nhưng giá vốn cao nên lợi nhuận tăng rất ít, vì
vậy để đẩy nhanh tốc độ tăng của lợi nhuận công ty không chỉ tăng doanh thu mà còn cần
phải quản lý tốt chi phí và giá thành hơn bằng cách nâng cao trình độ quản lý của lãnh đạo
các phòng ban, ngoài ra công ty cũng cần sắp xếp lại nhân sự, giảm bớt lượng nhân viên
thừa ở mảng du lịch để từ đó giảm bớt chi phí tiền lương.
1.5. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực:
Theo số liệu thống kê hiện nay tỷ lệ nhân viên của công ty có trình độ đại học là
14,66%, cao đẳng là 1,44%, trung cấp là 12,26%, sơ cấp là 8,65% và lao động khác là
62,98%. Như vậy trình độ lao động hiện nay của công ty vẫn chưa cao, do đó việc đào tạo,
nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, nhân viên và bồi dưỡng tay nghề cho
công nhân là việc mà doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn, bởi vì đối với bất kỳ một
doanh nghiệp nào thì con người luôn là nguồn lực có giá trị nhất và là yếu tố quan trọng có
tác động trực tiếp đến sự thành bại của doanh nghiệp.
Ngoài ra Ban Giám Đốc công ty nên đưa ra các chính sách cụ thể để khích lệ sự nhiệt
tình, khả năng sáng tạo trong công việc, công ty cũng cần quan tâm đến công tác tuyển
chọn nhân sự nhằm tuyển chọn được những người có năng lực, phát triển họ để người lao
động có thể đáp ứng những đòi hỏi về trình độ vào công việc.
2. Kết luận:
Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế và xu thế hội nhập, hiệu quả hoạt động kinh
doanh ngày càng trở thành mục tiêu lâu dài cần đạt tới của các doanh nghiệp. Đối với mỗi
doanh nghiệp hiệu quả hoạt động kinh doanh thể hiện ở nhiều mặt và phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, trong đó vấn đề tài chính là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Việc phân
tích tình hình tài chính sẽ giúp cho nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính,
chẩn đoán một cách đúng đắn những “căn bệnh” của doanh nghiệp, từ đó cho “toa thuốc”
hữu dụng và dự đoán được hệ quả tài chính từ các hoạt động của mình. Mặt khác đối với
các nhà đầu tư và chủ nợ của doanh nghiệp thì đây là những nguồn thông tin có giá trị, ảnh
hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư của họ.

Trang 95

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

Qua toàn bộ quá trình phân tích về tình hình tài chính của Công ty Du Lịch An Giang,
nhìn chung công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả, tuy nhiên tình hình tài chính chưa tốt
lắm. Do đó trong các năm kế tiếp công ty nên chú trọng để khắc phục những yếu kém để
nâng cao chất lượng, uy tín của công ty, giúp công ty đứng vững và phát triển trong tương
lai.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Vũ Duy đã hướng dẫn em trong
suốt quá trình thực tập và làm luận văn, cảm ơn các cô chú, anh chị tại phòng Kế toán_Tài
vụ Công ty Du Lịch An Giang đã cung cấp tư liệu và thông tin để giúp em hoàn thành bài
luận văn tốt nghiệp này.

--------------- ----------------

Trang 96

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG

GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Tấn Bình, Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nxb. Đại học quốc gia TP.Hồ
Chí Minh, 2000.
2. Nguyễn Tấn Bình, Phân tích quản trị tài chính, Nxb. Đại học quốc gia TP.Hồ Chí
Minh, 2002.
3. Phạm Văn Dược - Đặng Kim Cương, Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh, Nxb.
Thống kê, 2000.
4. Huỳnh Lợi, Kế toán quản trị, Nxb. Thống kê, 2003
5. Huỳnh Đức Lộng, Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, Nxb. Thống kê, 1997.
6. Nguyễn Năng Phúc, Phân tích kinh tế doanh nghiệp, Nxb. Tài chính, 2003
7. Josette Peyrard (Người dịch: Đỗ Văn Thận), Phân tích tài chính doanh nghiệp, Nxb.
Thống kê, 1999

Trang 97

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG
GIAÙM ÑOÁC

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC

P. TOÅ CHÖÙC
HAØNH CHAÙNH

Trung taâm
dòch vuï du lòch

P. KEÁ TOAÙN TAØI VUÏ

Caùc
khaùch saïn

P. KEÁ HOAÏCH
- NGHIEÄP VUÏ

Caùc khu
du lòch

P. ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG

P.XUAÁT
NHAÄP KHAÅU

XN Cheá Bieán
Noâng Saûn xuaát khaåu

CHI NHAÙNH
TP.HCM

Caùc Xí Nghieäp
Thu Mua

Trang 37

Bảng 10: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải thu:
NĂM
2000

Các khoản phải thu

NĂM
2001

NĂM
2002

Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
2003

Tỷ trọng trong tổng tài sản
2000

I.Các khoản phải thu
46.278 25.354 79.887 77.810 56,10%
1.Phải thu của khách hàng
26.867 23.721 34.782
7.495 32,57%
2.Trả trước cho người bán
2.280
300
827 2,76%
3.Thuế GTGT được khấu trừ
469
461
2.004
2.777 0,57%
4.Phải thu nội bộ
11.386
- 42.274 58.391 13,80%
5.Các khoản phải thu khác
5.268
865
1.122
8.319 6,39%
6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
6
6
(294)
- 0,01%
II.Các khoản phải thu trong TSLĐ khác
656
474
800
701 0,80%
1.Tạm ứng
336
261
261
156 0,41%
2.Tài sản thiếu chờ xử lý
113
113
113
113 0,14%
3.Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
208
100
427
433 0,25%
TỔNG CỘNG

46.934 25.828 80.688 78.511 56,89%

2001

CHÊNH LỆCH
Tuyệt đối

2002

2003

35,13%

58,10%

46,90% (20.923)

32,87%

25,30%

00-01

4,52%

(3.146)

Tương đối

01-02

02-03

00-01

01-02

54.533

02-03

(2.077)

-45,21%

215,08%

-2,60%

11.061 (27.287)

-11,71%

46,63%

0,42%

-

0,50%

(1.980)

(300)

827

-86,83%

-100,00%

-78,45%
¥

0,64%

1,46%

1,67%

(8)

1.542

774

-1,69%

-

30,75%

35,19% (11.386)

42.274

334,40%
¥

38,13%

16.118 -100,00%

38,62%

1,20%

0,82%

5,01%

(4.403)

256

7.197

-83,58%

29,61%

641,73%

0,01%

-0,21%

-

-

(300)

294

0,00%

-5044,23%

-100,00%

0,66%

0,58%

0,42%

(182)

327

(99)

-27,78%

68,92%

-12,38%

0,36%

0,19%

0,09%

(74)

(1)

(105)

-22,12%

-0,35%

-40,14%

0,16%

0,08%

0,07%

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,14%

0,31%

0,26%

(108)

328

5

-52,01%

328,70%

1,28%

35,79%

58,69%

47,32% (21.106)

54.859

(2.176)

-44,97%

212,40%

-2,70%

Đồ thị 6: Đồ thị khoản phải thu
90.000

Triệ u đồng

80.688

78.511

Năm 2002

Năm 2003

80.000
70.000
60.000
50.000

46.934

40.000
25.828

30.000
20.000
10.000
Năm 2000

Năm 2001

Khoản phải thu

Đường hồi qui

Trang 37

Bảng 12: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải trả
NĂM
2000

Các khoản nợ phải trả
I.Nợ ngắn hạn
1.Vay ngắn hạn
2.Nợ dài hạn đến hạn trả
3.Phải trả cho người bán
4.Người mua trả tiền trước
5.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
6.Phải trả công nhân viên
7.Phải trả cho các đơn vị nội bộ
8.Các khoản phải trả, phải nộp khác
III.Nợ khác
TỔNG CỘNG

NĂM
2001

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM
2002

Tỷ trọng trong tổng tài sản

NĂM
2003

2000

2001

2002

2003

CHÊNH LỆCH
Tuyệt đối
00-01

01-02

Tương đối
02-03

00-01

01-02

02-03

50.572

24.537

70.792

98.629

61,30%

34,00%

51,49%

59,44%

(26.035)

46.255

27.837

-51,48%

188,51%

39,32%

38.052

21.181

25.214

38.516

46,13%

29,35%

18,34%

23,21%

(16.872)

4.033

13.302

-44,34%

19,04%

52,76%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¥

¥

¥

-

-

448

-

-

-

0,33%

-

-

448

(448)

¥

¥

-100,00%

¥

¥

¥

-105,72% 2926,61%

-59,80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(576)

33

997

401

-0,70%

0,05%

0,72%

0,24%

609

964

(596)

-

-

452

160

-

-

0,33%

0,10%

-

452

(292)

¥

¥

11.386

-

42.274

58.391

13,80%

-

30,75%

35,19%

(11.386)

42.274

16.118

-100,00%

¥

38,13%

1.710

3.324

1.408

1.161

2,07%

4,61%

1,02%

0,70%

1.614

(1.916)

(247)

94,43%

-57,64%

-17,52%

177

2.462

11.215

441

0,21%

3,41%

8,16%

0,27%

2.285

8.752

(10.773) 1292,03%

355,49%

-96,07%

50.749

26.999

82.007

99.070

61,52%

37,41%

59,64%

59,71%

(23.750)

55.007

203,74%

20,81%

17.064

-46,80%

-64,61%

Đồ thị 8: Đồ thị khoản phải trả
120.000

Triệu đồng
99.070

100.000

82.007

80.000
60.000

50.749

40.000

26.999

20.000
Năm 2000

Năm 2001

Khoản phải trả

Năm 2002

Năm 2003

Đường hồi qui

Trang 37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful