Phần mở đầu vào bài. I. Tìm hiểu về đạo đức cách mạng . Đạo đức là gì?

Đạo đức là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi và cách ứng xử trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội nhằm bảo đảm quan hệ lợi ích của cá nhân và cộng đồng xã hội. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. Đạo đức nảy sinh do nhu cầu xã hội, phản ánh tồn tại xã hội và hình thức biểu hiện là nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội mà những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực này định hướng, đánh giá điều chỉnh hành vi của con người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội nhất định, góp phần bảo vệ kỷ cương xã hội. Bất cứ một chế độ xã hội nào cũng đặt ra việc điều chỉnh hành vi con người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội, đạo đức được xem là tiến bộ khi nó phản ánh xu hướng tiến bộ của xã hội. Đạo đức cách mạng là gì? Trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ và khái niệm “Đạo đức cách mạng” và dày công định nghĩa khái niệm đạo đức cách mạng, phân tích nội dung bản chất của đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là sự phát triển cao của đạo đức truyền thống Việt Nam, nảy sinh và phát triển trong cách mạng, là đạo đức phục vụ cho cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới. 1. Quan niệm về vai trò đạo đức Cách Mạng. Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, những lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất đến vấn đề đạo đức. người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn, nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm trong những bài viết, bài nói ngắn gọn, được diễn đạt rất cô đọng hàm súc theeo phong cách phương Đông, rất quen thuộc với on người Việt Nam. Bản thân Người lại thực hiện trước nhất và nhiều nhất những tư tưởng ấy, nhiều hơn cả những điều Người đã nói, lại vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã được thế giới biết đến và ghi nhận. 2. Nguồn gốc tư tưởng đaoh đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, đã được hình thành trong thời kì lịch sử, đồng thời kế thừa tư tưởng đạo đức Phương Đông, những tinh hoa đạo đức của nhân loại, đặc biệt quan trọng là những tư tưởng đạo đức của Mác- Lenin, cũng như những tấm gương đạo đức trong sáng mà ông kể lại.

Người đặc biệt quan tâm đến đạo đức của các cán bộ Đảng viên. 4. Với tư duy độc lập và sáng tạo. thâu hóa những giá trị đạo đức của quá khứ.Đối với mọi đối tượng – từ công nhân nông dân đến trí thức. những phạm trù đạo đức mới của thời đại mới. Khổng Tử đưa ra một cặp mệnh đề “Vua Minh. đến Đổng Trọng Thư thời nhà Hán với chế độ phong kiến TW tập quyền thì Trung với vua là một yêu cầu vô điều kiện. đồng thời bổ sung những khái niệm.từ gia đình đến xã hội.Trên mọi lĩnh vực hoạt động của Người. Phạm vi bao quát của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Nhưng vấn đề đạo đức đã được Hồ Chí Minhxem xét một cách toàn diện: . Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. tôn giáo… Cùng với việc đề cập đạo đức công dân. 3. từ các cụ phụ lão đến thanh thiếu niên nhi đồng. đề xuất những tư tưởng đạo đức mới phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. từ giai cấp đến dân tộc. văn nghệ sĩ. Trung với nước hiếu với dân. chiến đấu lãnh đạo quản lý… .Trên mọi phạm vi từ hẹp đến rộng. Tôi Trung” nói lên quan hệ hai chiều và tác động lẫn nhau. Hồ Chí Minh đã xuất phát từ thực tiễn Việt Nam thực hiện một công việc kế thừa có chọn lọc. . đồng bào các dân tộc. từ quốc gia đến quốc tế. khái niệm này ăn sâu bám rễ trong tâm hồn ngưới Việt Nam. cũng như nhân loại trong Việt Nam. +Trung là trung với Vua. Việc tiếp thu những tinh hoa nhân loại đã làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên phong phú.từ đời tư đến đời công. những phạm trù đạo đức đã từng quen thuộc với dân tộc Việt Nam từ lâu đời.Hồ Chí Minh sử dụng những khái niệm. đã được đông đảo những người nước ngoài chấp nhận. đưa vào đó những nội dung mới. . cũng như sinh hoạt học tập lao động. tìm thấy một Việt Nam trong nhân loại. Những phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo quan điểm Hồ Chí Minh. a. Trung . “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung” vua có tàn bạo thì vẫn phải nghe lệnh. Chính vì vậy mà những giá trị đạo đức mới đã hòa nhập với những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. giữa dân tộc và nhân loại cũng là một đặc trưng nổi bật của tư tưởng Hồ Chí Minh. từ các vùng miền địa phương đến cả nước.Hiếu là những khái niệm đã có trong đạo đức truyền thống Việt Nam và Phương Đông.Đạo đức phong kiến trong thời này nhằm bảo vệ tôn ti trật tự của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền. làm cho mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy gần gũi.

chưa có trường hợp nào ghi nhận. nêu lên nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ.(Vè Nghệ Tĩnh). song tư tưởng Trung Quân của Việt nam gắn bó rất chặt chẽ với tư tưởng Ái Quốc ( vì chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là giá trị cao nhất trong bảng thang các giá trị.Vua An Nam theo giặc . Hiếu là điều kiện để duy trì mối quan hệ gia đình.Trong lịch sử Việt Nam. Hồ Chí Minh sử dụng từ này và nâng lên một nội .Vua “cõng rắn cắn gà nhà” thì lòng trung quân sẽ tan vỡ. nước ở đây là nước với dân. nếu như vua hèn. nhân dân là chủ của đất nước. Hồ Chí Minh kế thừa. Cán bộ đảng viên phải là người đầy tớ trung thành với nhân dân. Hồ Chí Minh yêu cầu cao phẩm chất này ở tất cả các đối tượng. Chữ Trung chữ Hiếu là những chữ ăn sâu bám rễ vào tâm hồn con người Việt Nam. Đến Đổng Trọng Thư – thời nhà Hán – quan hệ cha – con trong đạo tam cương được hiểu một chiều khắc khe ‘Phụ xử tử vong – tử bất vong bất hiếu”. Hồ Chí Minh đã nâng lên tầm nội dung của khái niệm này “Trung với nước” – Trung với nước được coi là phẩm chất cao nhất của con người Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.Cha mẹ nào ở bất kỳ thời đại nào cũng cần những người con có hiếu. vua Rước Voi Giày Mả Tổ .Hiếu với cha mẹ mình và hiếu với cha mẹ cùa tất cả mọi người. Hiếu với dân là phải lấy dân làm gốc.tư tưởng Trung quân cũng tồn tại như ở những nước Phương Đông chiụ ảnh hưởng của Nho giáo . khái niệm Hiếu và phát triển lên với nội dung mới “ Hiếu với dân”. đó cũng là một đặc điểm của tư tưởng trung quân ở Việt Nam.Cho dân tình cơ hàn”. + Hiếu : Hiếu là một phẩm chất đạo đức quan trọng được hình thành trong gia đình ở mối quan hệ giữa cha mẹ – con cái. Kế thừa khái niệm Trung của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. hiếu với dân” là phẩm chất bao trùm và quan trọng nhất chi phối các phẩm chất khác. Trong lịch sử Việt Nam chưa có nghe thấy. Hiếu với dân? Trung với nước là trung với sự nghiệp xây dựng nước và giũ nước.“Dãy Trường Sơn thăm thẳmNước Đại Hải đại ngàn . Khổng Tử có cặp mệnh đề: “Phụ tử – Tử hiếu” (Cha hiền – con hiếu thảo) cũng nói lên mối quan hệ hai chiều giữa cha – con. Quan hệ của cha con Việt Nam gắn kết hài hòa giữa nhân nghĩa với hiếu để. cha bắt con chết vì ý thích vô lý của cha và cũng chưa thấy con nào bằng lòng chết vì mong muốn vô lý của cha. phải thực hiện dân chủ. phẩm chất “trung với nước. Thế nào là Trung với nước.

nghĩa là phải lao động có kế hoạch. kiến tha lâu đầy tổ. kiệm. vừa thể hiện tính cách mạng. (đối với người dân và đối với người cán bộ có những nội dung khác nhau)  Đối với người dân . những người làm quan không đục khoét dân thì gọi là Liêm. Cần. không lại hòan không … Kiệm mà không cần … như cái thùng chỉ đựng một ít nước không tiếp tục đổ thêm vào lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần cho đến khi khô kiệt” [T5-238] “Liêm: Liêm trong liêm khiết là trong sạch. nghĩa là thẳng thắn. Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm. Chữ Liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp … Ngày nay. quả. tiết kiệm thời giờ. mới là cây hòan tòan.sáng tạo và có năng xuất cao. cố gắng. tiết kiệm tiền của của nhân dân. dễ tiếp nhận. liêm là gốc rễ của chính. Vì xa xỉ mà sinh tham lam” [T5-243] ( HCM từng nhắc một câu nói của Khổng tử: Người không Liêm không bằng súc vật”) “Chính. chính. nước ta là dân chủ cộng hòa. dễ nghe.tiết kiệm một cách khôn ngoan hợp lý. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt… Mọi người điều phải cần. Người giải thích : Cần: “Là siêng năng. phải bỏ việc như vậy không phải là cần” [T6-226]như vậy quan niệm của Hồ Chí Minh về chữ cần là bao hàm cả cái trí. . Quan hệ giữa cần và kiệm . Quan niệm của Hồ Chí Minh về chữ kiệm là bao hàm cả cái trí. nước đổ vô chừng nào. Kiệm: tức là tiết kiệm sức lao động. dẻo dai… Tục ngữ ta có câu: “Nước chảy đá mòn. cả nước đều phải cần. Có Kiệm mới Liêm được. chí công vô tư.của nước và của bản thân mình. Dao siêng mài thì sắc bén. Nhưng một cây cần có gốc rễ lại cần có nhành lá.“tiết kiệm là không xa xí. một tháng đến nổi sinh ốm đau. kiệm. nghĩa là không tà. hoa. b. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn… Việc đáng tiêu mà không tiêu là bủn xỉn. Cần không kiệm thì làm chừng nào xào chừng ấy cũng như cái thùng không đáy. không tham lam … Ngày xưa dưới chế độ phong kiến.Người viết “Cần với kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của một con người. đứng đắn … cần kiệm.dễ hiểu. không hoang phí bừa bãi. chăm chỉ. chữ Liêm có nghĩa rộng hơn là mọi người đều phải Liêm. Một người phải cần. dại dột chứ không phải là kiệm”.dung mới phù hợp với giai đoạn lịch sử mới vừa thể hiện tốt truyền thống. cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với chữ cần.” [T5-234]Song người cũng lưu ý. chảy ra hết chừng ấy. liêm. cố chết trong một ngày. liêm nhưng còn phải chính mới là hoàn toàn”. một tuần.Cần không có nghĩa cần là “ làm cố sống.

Việc gì cũng phải công bình. phải trung thành với chính phủ. bè phái. tư huệ. Chớ vì bà con bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia. coi thường tập thể. kiệm. kiệm. bị phạt mất hết cả danh giá.” “Kiệm . Phải nhớ rằng: dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Vì vậy. Việc ngày nào nên làm xong ngày ấy. “Liêm – những người ở các công sở. trái lại là đặc điểm của một xã hội suy tàn. đều dễ tìm dịp phát tài. Tuy nhiên cần có nhận thức đúng đắn đâu là chủ nghĩa cá nhân đâu là lợi ích cá nhân. lãng phí. tham ô. hoặc tư thù tư oán. liêm. những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu.làm việc phải đến đúng giờ. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng làm được việc. vật liệu đều tốn tiền của chính phủ. Hồ Chí Minh cho rằng: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là dày xéo lên lợi ích cá nhân. chớ để ngày mai. Một dân tộc biết cần.” “Chính – mình là người làm việc công. Những người trong các công sở tức trong bộ máy nhà nước “tức đều có nhiều hoặc ít quyền hành nếu không gữi đúng cần. không nên vì tư ân. mà của phi nghĩa đó không được hưởng. hoặc đục khoét nhân dân. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình.liêm . chính dễ trở nên hủ bại. chớ đem người tư làm việc công. hoặc xoay tiền của chính phủ. Mỗi người đều có cá tính riêng . công đức.chính như sau : “Cần .Đối với những người trong các công sở Hồ Chí Minh giải thích nội dung của Cần . phải có công tâm. đẻ ra hàng trăm thứ nguy hiểm khác: quan liêu. chính là một dân tộc giàu về vất chất.giấy bút. chớ đem của công dùng vào việc tư. chính trực.  Chí công vô tư Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân là chỉ muốn “mọi người vì mình” mà không biết “mình vì mọi người” nó là một thứ nội xâm. biến thành sâu mọi của dân” [T4-326] Cần kiệm liêm chính là thước đo văn minh tiến bộ của một dân tộc. chớ đến trễ về sớm. ta cần phải tiết kiệm … Nhờ các công sở tiết kiệm mà lợi cho dân rất nhiều. xem khinh quần chúng. là đặc điểm của một xã hội hưng thịnh. liêm.kiệm . ai lười biếng tức là lường gạt dân. còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc. với đồng bào. độc đoán chính quyền. Chớ lên mặt làm quan cách mạng”{t4-336} . Đến khi lộ ra. Làm cho chóng – cho chu đáo. mạnh mẽ tinh thần là một dân tộc văn minh tiến bộ. tức là của dân. từ làng cho đến chính phủ trung ương.

bóc lột. Nếu không có tình yêu thương con người thì không thể nói đến cách mạng. độ lượng với người khác .Trí . Với chính mình thì chặt chẽ. “Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm ngày càng ít. Yêu thương con người phải làm mọi việc để phát huy sức mạnh của mỗi người. hai là phải đối xử nhân đạo với họ. bạn bè.Liêm” [T5-251]. Hồ Chí Minh coi yêu thương con người thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong quan hệ xã hội.Dũng . kể cả với những người lầm đường lạc lối. những người nghèo khổ.càng không thể nói đến CNXH hayCNCS. nâng con người lên. Yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc. vì Đảng. Mỗi người hãy phát huy sở trường và tính cách riêng của mình Cần kiệm liêm chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. áo mặc.Nghĩa . đoàn kết để phấn đấu đạt cho được mục tiêu “ai cũng có cơm ăn. Nếu những lợi ích cá nhân đó không không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu. kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của nhân loại chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. những người lầm đường lạc lối đã hối cãi.Con người ở đây là những người cùng khổ. Lòng yêu thương quý trọng con người được thể hiện trong các quan hệ hàng ngày với mọi người . Yêu thương con người là một phẩm chất cao đẹp mà Hồ Chí Minh đòi hỏi phải có trong đạo đức cách mạng. sống có tình nghĩa. Thương yêu con người phải tin vào con người.chẳng những đòi hỏi ứng xử với con người theo tinh thần “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” mà còn đòi hỏi mọi người phải nghiêm khắc chặt chẽ với mình.sở trường riêng. tù binh chiến tranh … Năm 1946. phát huy cái tốt để đi . văn minh gấp trăm lần bọn xâm lược nước ta”. Hồ Chí Minh viết thư căn dặn các chiến sĩ và nhân dân Nam bộ rằng “Đối với những người lính Pháp bị bắt. đời sống riêng của bản thân của mỗi gia đình. Cùng giúp đỡ nhau để ngày càng tiến bộ. phải chú ý hai điều: một là phải canh phòng cẩn mật. nghiêm khắc với người thì khoan dung. bị áp bức. rộng rãi . ngược lại đã chí công vô tư một lòng vì nước vì dân. mà những tính tot như sau ngày càng thêm … Nói tóm tắt. không nghĩ đến bản thân trước “thì nhất định sẽ thực hiện được cần kiêm liêm chính và có nhiều tính tốt khác. tính tốt ấy có 5 điều: Nhân . Tình yêu thương con người thể hiện trước hết là tình yêu thương với đại đa số nhân dân. đọ lượng. đồng chí. nhưng người lao động bình thường trong xã hội. c. rộng rãi. tốt đẹp hơn. khuyết điểm. đòi hỏi phải nâng phẩm giá con người lên. để cho nhân dân Pháp hiểu rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc văn minh. Yêu thương con người. ai cũng được học hành”. mắc sai lầm. trước khi đi Pháp.

giữa đạo đức và tài năng.Đoàn kết với nhân loại tiến bộ vì hòa bình.Sự yêu thương con người trong đạo đức cách mạng có một sức thu hút mạnh mẽ. kỳ thị dân tộc… III. Nội dung của củ nghĩa đế quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn và sâu sắc. Tư tương Hồ Chí Minh là sự thống nhất. công lý và tiến bộ xã hội. d.kìm hãm khả năng vươn lên chân thiện mỹ của con người.dù nhiều ít khác nhau . Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và mục tiêu chính trị.Đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản toàn thế giới vì một mục tiêu chung “bốn phương vô sản đều là anh em”. Đó là sự tự tôn và yêu thương tất cả các dân tộc. Quan niệm đạo đức Hố Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong sáng của Hồ Chí Minh thể hiện trong các điểm sau: . Chủ nghĩa yêu nước chân chính sẽ dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng. chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa vị kỷ.đến hạn chế cái xấu. Niềm tin đó. đạo đức HCM đã trở thành biểu tượng và niềm tin của dân tộc. hẹp hòi. phong cách HCM.với người. . bóc lột. Nguyên tắc xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh. nhân dân các nước.Đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức. giữa ba mối quan hệ: với mình. . Vì vậy con người HCM. thủy chung. hòa quyện giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. biểu tượng đó đã xâm nhập vào quần chúng nhân dân và đã chuyển hóa thành sức mạnh vật chất. . Có tinh thần quốc tế trong sáng. tạo ra khẩu hiệu quanhệ quốc tế mới: đối thoại thay đối đầu. Người đã góp phần to lớn. Không được hạ thấp . bốn bề đều là anh em. chống sự hằn thù bất bình đẳng dân tộc và sự phân biệt chủng tộc. giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức. giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. kiến tạo một nền văn hóa hòa bình trên thế giới. . có hiệu quả xây đắp tình đoàn kết quốc tế.Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. giúp bạn là giúp mình. Người khẳng định: Bốn phương vô sản.chính tình yêu đó đã đánh thức những gì tốt đẹp mà HCM tin rằng ở mỗi người đều có. góp phần tạo nên những chiến công hiển hách của dân tộc. nâng vị thế dân tộc ta lên một tầm cao mới.với công việc.

lý luận phải gắn với thực tiễn. nói đi đôi với làm nêu gương về đạo đức. nói đi đôi với làm lý thuyết phải đi đôi với thực hành. hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy. trước hết là “miệng nói tay làm mới được” cấp độ cao hơn nữa là mình phải làm trước. Đây là một trong những đặc trưng nổi bật về phong cách làm việc của người cán bộ cách mạng. phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. Người yêu cầu cán bộ phải thống nhất giữa nói và làm. làm nhiều. Xây là xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. tác phong Hồ Chí Minh. Chống là chống sự vi phạm đạo đức cách mạng. nói một đường làm một nẻo là “những cán bộ dở”.Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. một chuẩn mực hành vi đạo đức của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh . phương pháp. “biết với làm”. tư tưởng phải chuyển hóa thành hành động cụ thể. cán bộ thiếu cái tâm là một điều nguy hại của Đảng cầm quyền. Nói đi đôi với làm là đạo làm gương. xây đi đôi với chống. có thể nói trong hoạt động “kết hợp lý luận với thực tiễn”. cho là quan liêu” nó đối lập với bản chất của đạo đức mới. Nói đi đôi với làm của người cán bộ là làm sao cho dân tin.. Do đó. nói nhiều làm ít. Theo Hồ Chí Minh ở phương Đông “một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Mối quan hệ giữa nói đi đôi với làm thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. cán bộ thiếu cái tâm là cán bộ dở. Nói không đi đôi với làm là vì “cái tâm” mình không chính. Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải thực hiện lời nói đi đôi với việc làm. Thứ hai. dân yêu. Thứ nhất. Nói đi đôi với làm là một truyền thống. cần phải thấm nhuần đạo đức cách mạng nêu cao tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh cho rằng nói không đi đôi với làm chỉ nói suông là đạo đức giả “đứng chỉ tay năm ngón là đồng bào không tin. nói nhiều làm ít “làm láo báo cáo thì hay” thậm chí “nói một đường làm một nẻo”. 1. một giá trị đạo đức thực tiễn của người cán bộ. Cuộc sống chính là nguyên tắc nhất quán một giá trị đạo đức của người cán bộ cách mạnh chân chính. chống chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy. “lời nói đi đôi với hành động”… là một đặc trưng của phong cách. 2. dân phục một thái độ “tâm phục. Nói đi đôi với làm xa lạ với lối sống nói suông. chống tư tưởng vụ lợi ích kỉ “gầy người béo mình”. làm gương “muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. mỗi người dân Việt Nam mà trước hết là người cán bộ Đảng viên. một phẩm chất. khẩu phục” thật sự qua lời nói và việc làm của người cán bộ. thực hiện nhiệm vụ lý tưởng cao cả của Đảng và nhân dân giao phó.

“Cây phải có gốc. trách nhiệm của người cán bộ. xa rời lợi ích của Đảng của nhân dân. Đảng viên phải nêu cao đạo đức cách mạng “cần. còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại sinh sôi nảy nở rất dễ”. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. của người tiến bộ chung quanh để “làm cho phần tốt trong mỗi người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất đi”. làm cho Đảng thật sự trong sạch. tham nhũng. lãng phí là “’giặc nội xâm” trái với bản chất của Đảng. Đảng viên đang nặng chủ nghĩa cá nhân. tham nhũng.cho rằng. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng một bộ phận không nhỏ cán bộ. xảo quyệt. Đảng viên hiện nay là nạn quan liêu. chạy theo lối sống thực dụng đang diễn ra phổ biến. Hồ Chí Minh cho rằng “ tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Như Đảng đã nhận định. không có gốc thì cây héo. lãng phí của công. không có đạo đức thì có tài mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vì thế phải luôn luôn rèn luyện tư tưởng là rèn luyenj đạo đức. Biểu hiện về sự suy thoái đạo đức nổi bật nhất của một bộ phận cán bộ. Theo Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống mà do con người đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển củng cố một cách thường xuyên. phải luôn tự phê bình và tiếp nhận những ý kiến phê bình đúng đắn của quần chúng nhân dân. . gia đình. Người cách mạng phải có đạo đức. làm giảm niềm tin của Đảng trong nhân dân. lúa phải chăm bón rất khó nhọc mới tốt được còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vì “chủ nghĩa cá nhân đẻ ra hàng trăm thứ xấu…” Người nhấn mạnh “chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo. mọi hoàn cảnh cụ thể không được nhụt chí. người cán bộ cách mạng không ngừng “nâng cao đạo đức cách mạng. 3. nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc và thế mà càng nguy hiểm”. ăn chơi xa đọa. Vì vậy. vàng càng luyện càng trong”. người cán bộ cách mạng phải gọt rủa chủ nghĩa cá nhân. Hiện nay khi đất nước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường. Vì vậy. Vì vậy. Người nhấn mạnh: “Mọi việc thành hay bại. việc rền luyện dạo đức phải thực sự tự giác và rèn luyện suốt đời ở mọi lúc. lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân. kiệm. khu biệt lợi ích bộ phận. chính. cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân một cách mạnh mẽ và thường xuyên. hối lộ. mọi nơi. không chút lơi là cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào chi phối. cũng như “ngọc càng mài càng sáng. chí công vô tư” kiên quyết đấu tranh lối sống chủ nghĩa cá nhân. quyets sạch tệ tham nhũng. chủ chốt là do cán bộ cs thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. liêm.

'Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết'(1). nó đã trở thành một chân lý của cách mạng. Đó không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác và giải quyết những nhiệm vụ hiện tại. một nhà văn hóa lớn. tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì. 1 . 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định. lối sống của sinh viên hiện nay. tư tưởng đạo đức và tấm gương rèn luyện đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động đối với mọi người Việt Nam. Những lời dặn của Người trong đó có tư tưởng bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn giữ nguyên giá trị to lớn.Lênin từng nói rằng. mặc .Có thể khẳng định. chết rét thì độc lập. Trong sự nghiệp IV. nguồn bổ sung có đủ năng lực để kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của những thế hệ đi trước. khi đề cập đến tính chất phức tạp của những nhiệm vụ cách mạng. chẳng hạn như vấn đề chính quyền. đấu tranh giành chính quyền đã khó. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Gần 40 năm đã qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản "Di chúc" căn dặn toàn Đảng. thử thách. toàn dân và thế hệ trẻ những điều hệ trọng. V. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. những việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng.Vì sao phải chăm lo xây dựng. Người nhắc nhở toàn Đảng. có độc lập. Đảng viên. Trong 'Di chúc'. tốt đẹp và công bằng cho tất cả mọi người là một quá trình đầy cam go. Trong 'Nhà nước và cách mạng'. có ý nghĩa sâu sắc. nhất là đội ngũ cán bộ. phản ánh tầm nhìn xa trông rộng của một nhà hiền triết. tự do khi họ được ăn no. Luận điểm đó chứa đựng thế giới quan khoa học của một lãnh tụ cách mạng.I. nhưng giữ được chính quyền cách mạng còn khó hơn. bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau? Sự nghiệp đấu tranh cách mạng nhằm biến xã hội cũ xấu xa. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình. mà còn là đội ngũ kế cận. Vận dụng tư tưởng vào xây dựng đạo đức. bất công và phi nhân tính thành một xã hội mới. tự do mà nhân dân vẫn chết đói. nhân dân chỉ hiểu rõ giá trị của độc lập. toàn dân phải luôn ghi nhớ rằng.

trong tiến trình ấy.. Tư tưởng về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau thể hiện sự vĩ đại.. Thực vậy. Nhưng. Người không chỉ thấy hiện tại mà còn thấy cả tương lai.trước hết là thanh niên. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Đánh giá rất cao vai trò của thế hệ trẻ. Đầy nhiệt huyết. phải 'là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già.ấm. trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội'(3). Theo đó. có trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng. Coi vận mệnh của nước nhà thịnh hay suy... bảo tồn. thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn. yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. nếu thiếu lực lượng kế cận xứng đáng thì chẳng những sự nghiệp cách mạng sẽ gặp khó khăn. bao gồm nhiều nhiệm vụ. thực tiễn cuộc sống luôn đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi phải tiếp tục giải quyết. thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà lớp người đi trước đã chuyển giao vào tay mình. Sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc. đòi hỏi sự hy sinh. mà ngay cả những gì đã có cũng khó được gìn giữ. vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc.. đó là thế mạnh. Với tư cách là đội ngũ dự bị. có sức sống tràn trề và năng lực sáng tạo. nhiều giai đoạn khác nhau và do vậy. quan điểm biện chứng duy vật về sự phát triển mà Người tiếp thu từ chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng một cách sáng tạo: tương lai đang ở ngay trong hiện tại. lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng và là những người chủ tương lai của nước nhà. Hồ Chí Minh khẳng định. nhưng cũng có không ít công việc còn dang dở. mà chỉ có thể là kết quả của cuộc đấu tranh rất bền bỉ của con người. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội'(2). Nhắc lại những điều đó để thấy. hơn nữa. sự nghiệp cách mạng là một quá trình lâu dài. Chủ . Hồ Chí Minh viết: 'Một năm khởi đầu từ mùa xuân. là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa.. là vốn quý của tuổi trẻ. sâu sắc trong tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. chủ nghĩa xã hội không phải muốn là tức khắc có ngay. ở đây. không chỉ dành tâm huyết trước mắt cho sự nghiệp cách mạng mà còn chăm lo vun trồng cái gốc của sự nghiệp đó để nó trở nên vững bền. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cho nhân dân tất thảy những quyền con người hết sức tự nhiên và chân chính ấy. cống hiến quên mình của nhiều thế hệ cách mạng... Với tư tưởng này. các thế hệ trẻ . gắn bó máu thịt với nhân dân. những lớp người hiện tại đã trực tiếp giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ.

Thế hệ trẻ nói chung và trẻ em nói riêng luôn ở trong trái tim và tâm trí của Người. có thể khẳng định. Bởi vậy. trọng trách to lớn của ngành giáo dục là đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng. nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Trong công cuộc kiến thiết đó. Hơn thế nữa. dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Nói cách khác. coi giáo dục xã hội chủ nghĩa là phương thức quan trọng nhất của sự nghiệp 'trồng người'. việc 'bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau' là nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết. 2 . Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. Vì vậy. là một mắt xích không thể thiếu trong chiến lược bồi dưỡng thế hệ trẻ. dù bận trăm công nghìn việc. nhằm đẩy sự nghiệp giáo dục của nước ta lên . như một lô-gíc tất yếu. Người đã gửi thư khích lệ và động viên học sinh cả nước: 'ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta.tịch Hồ Chí Minh có lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh vô địch cũng như năng lực sáng tạo phi thường của quần chúng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ rằng. Người đã coi việc xóa mù chữ. một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Người vẫn thường xuyên quan tâm và chăm lo sự nghiệp giáo dục của nước nhà. vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người'(5). Người đã đưa ra một quan điểm vừa mang tính chiến lược. dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Nhân ngày khai trường của năm học đầu tiên dưới chế độ mới. Đặc biệt. Lúc nào Người cũng dành muôn vàn tình thương yêu cho các thế hệ trẻ.Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau như thế nào? Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình. các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này. phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt. trong đó có thế hệ trẻ. đã trở thành phương châm hành động của toàn xã hội nói chung. tiêu diệt giặc dốt và nâng cao dân trí là nhiệm vụ thứ hai trong số sáu nhiệm vụ cấp bách của đất nước lúc bấy giờ. chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em'(4). Người còn gửi gắm niềm tin khi đặt trọn tương lai của cách mạng. ngay từ những ngày đầu mới thành lập chính quyền cách mạng. Từ những phân tích trên. các ngành. từ rất sớm. của ngành giáo dục Việt Nam nói riêng: 'Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. kết hợp với lý luận cách mạng. theo Người. Do vậy. vừa mang giá trị nhân văn sâu sắc mà đến nay. làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. của dân tộc vào họ.

dù nó là nhỏ. chúng ta càng cảm nhận thấy chiều sâu trong tư tưởng đó của Người.. phụng sự nhân dân.. trong 'Thư gửi thanh niên'. tiến bộ trong cuộc sống.Để thanh niên học sinh. làm cho dân giàu. Thanh niên muốn làm chủ tương lai một cách xứng đáng thì ngay từ bây giờ phải tự giác rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình. Học không phải để 'làm quan' như trong xã hội cũ. Đối với sinh viên và học sinh. góp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.xã hội của đất nước. tu dưỡng trong thực tiễn nhằm xây dựng. bởi đó là kế lâu bền để phát triển đất nước. tu dưỡng đó cần tuân theo nguyên tắc nhất quán: điều gì phải thì cố làm cho kỳ được. sinh viên xứng đáng là thế hệ cách mạng của đời sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi họ phải ra sức học tập: học tập trong nhà trường. trong gia đình và ngoài xã hội. học hỏi những cái hay. Ngày nay. kiên trì phấn đấu. Có thể nói.những bước phát triển mới. để xứng đáng là thế hệ cách mạng của đời sau. 'trồng người' là một tư tưởng có ý nghĩa to lớn. điều gì trái thì hết sức tránh. 3 . tức là để làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà'(6). phải đoàn kết chặt chẽ. thống nhất. học tập qua sách vở và từ chính thực tiễn cuộc sống. lý luận phải gắn với thực tiễn. khi con người được coi là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế . học tập như một phương thức chủ yếu để bồi dưỡng thế hệ trẻ. Cách đây 60 năm (năm 1947). Thanh niên phải có tinh thần sẵn sàng: 'đâu Đảng cần thì thanh niên có. tiêu cực và tiếp thu. việc tự rèn luyện. mà là 'Để phụng sự Tổ quốc. Người còn đòi hỏi thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện. họ cần được bồi dưỡng những gì? . Theo Người. phát triển các phẩm chất. Vì vậy. độc lập. nước mạnh. cộng đồng và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. năng lực cần thiết để sau này có thể cống hiến được nhiều nhất cho quê hương. bên cạnh quan điểm xác định giáo dục. việc gì khó thì thanh niên làm'. Một trong những triết lý sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học phải đi đôi với hành. nhằm giúp họ tránh những cái độc hại. thi đua học tập và lao động sản xuất. vượt mọi khó khăn. phải tích cực làm việc để chuẩn bị cho tương lai. dân chủ và giàu mạnh. Việc giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội.

dại thì hèn'(8). Cùng với việc học tập lý luận cách mạng. khoa học . Nghiên cứu. Bởi vì. bên cạnh việc trau dồi đạo đức cách mạng. Muốn làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước. lý tưởng cũng như chuẩn mực lối sống cho thế hệ trẻ. thanh niên còn phải hăng hái học tập.Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định. có tri thức. giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và gột rửa chủ nghĩa cá nhân. để trở thành người có trí tuệ. muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội. họ mới hội đủ các phẩm chất. Có như vậy. bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. khoa học . vừa có tài.ngọn đèn pha soi sáng cho hoạt động thực tiễn.Lênin. học tập lý luận của chủ nghĩa Mác .. Hai là. chính sự dốt nát là một trong những nguyên nhân cơ bản kìm hãm sự phát triển: 'Dốt thì dại. Đạo đức cách mạng là đạo đức mới.Lênin là nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận cách mạng . thanh niên phải vừa có đức. việc bồi dưỡng thế hệ trẻ phải tập trung vào những nội dung cơ bản sau: Một là. bồi dưỡng một cách thường xuyên và toàn diện. trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. đạo đức lẫn sức khỏe. năng lực cần thiết. cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh chính trị.. 'Cũng như sông thì có nguồn mới có nước.. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng. không có gốc thì cây héo. Theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà Người đặt tư cách đạo đức của người cách mạng là nội dung trước tiên của cuốn sách 'Đường kách mệnh'. Người cách mạng phải có đạo đức. không có nguồn thì sông cạn. Vì vậy.kỹ thuật: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. là phẩm chất không thể thiếu và là cái gốc của con người xã hội chủ nghĩa. Cây phải có gốc. thế hệ trẻ phải được giáo dục. các thế hệ trẻ còn phải tích cực học tập văn hóa. Bởi. Tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng chứa đựng nhân sinh quan và giá trị quan hết sức sâu sắc đối với việc xác lập nhân cách. người có tài mà không có đức sẽ trở nên vô dụng. trong đó có học tập lý luận của chủ nghĩa Mác . không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân'(7). tức là có tài. trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa. người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Hơn nữa.kỹ thuật. sử dụng những tri thức đó để xây dựng xã hội mới. bồi dưỡng đạo đức cách mạng: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. nhiệm vụ này quan . cả về nhân cách. nội dung quan trọng hàng đầu là xây dựng đạo đức cách mạng. để đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

thể thao. Có như vậy. Người viết: 'Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành. thể chất cường tráng. Họ đã chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. mỗi một người dân mạnh khỏe.. đàng hoàng hơn'. Người mong muốn họ phải có sức sống dẻo dai. tức là cả nước yếu ớt. Với tinh thần đó. già hay trẻ. Hiện nay. tạo tiền đề phát huy năng lực sáng tạo. dù gái hay trai. Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn. bồi dưỡng thể chất: Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác . yêu khoa học. thực hiện đời sống mới. tích cực rèn luyện thể dục. không có cách nào khác ngoài việc hăng hái. tinh thần mạnh mẽ và nghị lực lớn. Ba là. nhiều thế hệ cách mạng đã nhanh chóng trưởng thành. tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. đối với thanh niên. đóng góp công lao to lớn vào sự phát triển của dân tộc. Để có được như vậy. trọng của công'(9). Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển toàn diện của thanh. yêu nhân dân. thiết thực. kêu gọi tất cả mọi người. việc giữ gìn dân chủ. bảo vệ độc lập dân tộc. đã và đang tích cực 'xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn. Theo Người. coi 'luyện tập thể dục. thiếu niên và nhi đồng Việt Nam. ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn. trước xu thế toàn . Thấm nhuần và thực hiện những tư tưởng đúng đắn. để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. vừa là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. xây dựng nước nhà. bồi bổ sức khỏe' vừa là trách nhiệm. yêu lao động. như mong ước cháy bỏng của Người trước khi từ biệt thế giới này. Đặc biệt. bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế. nội dung giáo dục phù hợp với từng cấp học. sâu sắc nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.trọng hơn bao giờ hết. đều phải thường xuyên rèn luyện thân thể. tức là cả nước mạnh khỏe'(10).Lênin chỉ ra rằng.. thể thao. kết hợp với thực tiễn của nước ta. Người đã tự mình nêu gương sáng về rèn luyện thể dục. góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Cụ thể hóa mục tiêu. bởi chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu. thống nhất Tổ quốc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc. tương lai của loài người hoàn toàn tùy thuộc vào việc giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện. đồng thời. thế hệ trẻ mới có thể tích lũy được những tri thức cần thiết. trong đó có sự phát triển về mặt thể chất. Bởi vì. thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà. 'Mỗi một người dân yếu ớt.

Họ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh. sức trẻ. nước mạnh.. lười học tập và tu dưỡng đạo đức. Đảng. trước hết là nguy cơ đe dọa tương lai của chính bản thân họ. Thanh niên lập nghiệp. xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như của xu thế toàn cầu hóa. Nhà nước và xã hội đã có nhiều hình thức ghi nhận và tôn vinh những thanh niên. đồng thời cản trở sự phát triển theo hướng lành mạnh. cùng với những biện pháp tích cực và đồng bộ khác. thích hưởng thụ. chạy theo lối sống buông thả. hơn bao giờ hết. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ. đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 'hồng' vừa 'chuyên''(11). như Thanh niên tình nguyện. do không nghiêm túc trong rèn luyện. chuộng những sinh hoạt thiếu lành mạnh hoặc phản văn hóa. cũng cần nói rằng. thậm chí vi phạm pháp luật. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. dân chủ. nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu. Họ đang ra sức tu dưỡng. toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới. phấn đấu. bồi dưỡng thế hệ trẻ. thanh niên. văn minh.. Tuy nhiên. Tuổi trẻ học đường.. một bộ phận thanh. được đông đảo đoàn viên. một nội dung quan trọng của chiến lược 'lấy dân làm gốc'. hiện đại hóa. sự khen ngợi và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt. Có thể nói. tiến bộ và văn minh của xã hội ta hiện nay.cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. xây dựng và phát triển kinh tế .. xã hội công bằng. như phai nhạt lý tưởng. sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ. phải thừa nhận rằng. và đặc biệt. không ngại khó khăn. thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun trồng. Rất nhiều phong trào thi đua. có chí tiến thủ. các thế lực thù địch đang 'chờ đợi' và sẽ ra sức khai thác. đẩy mạnh công nghiệp hóa. thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay vẫn xứng đáng với niềm tin yêu. lợi dụng những hiện tượng đó để tiến hành chiến lược 'diễn biến hòa bình' hòng chống phá và ngăn chặn sự phát triển của cách mạng Việt Nam. ngại lao động. thiếu niên ở nước ta đang có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại. học tập và rèn luyện về mọi phương diện. dám làm của mình. Vì vậy. toàn Đảng và toàn dân ta càng phải chăm lo giáo dục. Có thể khẳng định. Đó cũng là một biểu hiện.công nghệ. Mặt khác. thực hiện. sinh viên và học sinh tiêu biểu. để cùng với toàn Đảng. mọi việc đều hăng hái xung phong.. tích cực lao động sản xuất. cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' mà Đảng ta vừa . tiến vào khoa học . bởi nó liên quan trực tiếp đến tương lai của đất nước. sinh viên và học sinh hưởng ứng. Những hiện tượng đó.xã hội của đất nước. nghiện ngập.

phấn đấu vươn lên.phát động chính là một cơ hội tốt cho thế hệ trẻ rèn luyện. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful