http://giaphong.schools.officelive.

com
Giáo viên: Bùi Gia Phong
HÌNH HOC KHÔNG GIAN LÓP 12.
XÁC DINH TÂM VÀ BÁN KÍNH MAT CAU
NGOAI TIEP HÌNH CHÓP, HÌNH LÃNG TRU.

Phuong pháp 1: Áp dung dinh nghia, tìm diêm cách dêu tât ca các dinh cua hình chóp (hình
láng tru).
Phuong pháp 2: Chung minh nhiêu diêm cùng nhìn môt doan tháng duoi môt góc vuông (các
tam giác vuông có chung canh huyên − Phuong pháp 2 cung dua vê phuong pháp 1).
Phuong pháp 3: Dung truc d cua da giác (truc cua duong tròn ngoai tiêp da giác) và dung mát
pháng trung truc (P) (truong hop dác biêt dung duong trung truc ∆ cua doan tháng). Giao diêm I
cua d và (P) (hoác d và ∆) là tâm mát câu ngoai tiêp cân tìm (phuong pháp 3 là cu thê hóa các buoc
tìm loi giai cua phuong pháp 1).

Thí du: Cho hình tu diên ABCD có AD⊥(ABC); ∆ABC vuông tai B. Xác dinh tâm và bán kính mát
câu ngoai tiêp tu diên ABCD.

=
=
=
I
D
C
B
A

Huong dân PP1:
AD⊥(ABC) AD⊥AC ∆ACD vuông tai A.
Goi I là trung diêm cua CD IA IC ID(1) = = (Trong tam giác
vuông, duong trung tuyên ung voi canh huyên báng nua canh
huyên).
BC AB
BC AD(AD (ABC))
⊥ ¦
´
⊥ ⊥
¹
BC⊥(ABD) BC⊥BD
∆BCD vuông tai B IB IC ID(2) = =
(1) và (2) Diêm I cách dêu các dinh A, B, C, D cua hình tu diên
ABCD I là tâm mát câu ngoai tiêp tu diên ABCD, bán kính
R CD/ 2 = .

D
C
B
A

Huong dân PP2:
AD⊥(ABC) AD⊥AC (1) (∆ACD vuông tai A)
BC AB
BC AD(AD (ABC))
⊥ ¦
´
⊥ ⊥
¹
BC⊥(ABD) BC⊥BD (2)
(∆BCD vuông tai B)
(1) và (2) Hai diêm A và B cùng nhìn doan tháng CD duoi môt
góc vuông (hoác hai tam giác vuông ACD, BCD có chung canh
huyên CD) Tu diên ABCD nôi tiêp mát câu duong kính CD, có
tâm I là trung diêm cua CD và bán kính R CD/ 2 = .

d
M
O
/ /
=
=
I
D
C
B
A

Huong dân PP3:
∆ABC vuông tai B nên nôi tiêp duong tròn duong kính AC, tâm O
là trung diêm cua AC.
Dung truc d cua ∆ABC; d di qua O và d (ABC) ⊥ .
AD⊥(ABC) d//AD (d nám trong (ACD)) .
Goi M là trung diêm cua AD. Duong trung truc canh AD di qua M
và vuông góc voi AD; cát d tai I
IA ID(1) = (I thuôc duong trung truc canh AD)
IA IB IC(2) = = (I thuôc truc d cua ∆ABC)
(1) và (2) Diêm I cách dêu các dinh A, B, C, D cua hình tu diên
ABCD I là tâm mát câu ngoai tiêp tu diên ABCD, bán kính
R CD/ 2 = .

http://giaphong.schools.officelive.com
Giáo viên: Bùi Gia Phong
/
/ /
/
//
\\
\\
//
//
//
O
//
//
D
C
B
A
S
x
x
/
/
H'

A
/
//
/
//
//
a
a
C'
B'
B
A'
H
C
I
B' A'
D'
D
C'
C
B
A
Bài tâp 1. Cho hình lâp phuong ABCD.A’B’C’D’ có canh báng a. Xác dinh tâm, bán kính mát câu
(C) di qua 8 dinh cua hình lâp phuong ABCD.A’B’C’D’. Tính diên tích mát câu (C) và thê tích
khôi câu tuong ung.
Huong dân PP1:
Trong hình lâp phuong các duong chéo dài báng nhau và cùng di qua môt diêm; gia su diêm dó là I.
IA IB IC ID IA' IB' IC' ID' = = = = = = =
I là tâm mát câu ngoai tiêp hình lâp phuong ABCD.A’B’C’D’,
bán kính
AC' a 3
R
2 2
= = .
Diên tích mát câu:
2
2 2
a 3
S 4 R 4 3 a
2
| |
= π = π = π
|
|
\ .
.
Thê tích khôi câu:
3
3
3
4 4 a 3 a 3
V R
3 3 2 2
| |
π
= π = π =
|
|
\ .
.

Bài tâp 2. Cho hình chóp tu giác dêu S.ABCD có tât ca các canh báng a. Xác dinh tâm, bán kính
mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp S.ABCD và tính diên tích mát câu (C).
Huong dân PP1:
S.ABCD là hình chóp tu giác dêu nên ABCD là hình vuông. Goi O là giao diêm cua AC và BD.
a 2
OA OB OC OD (1)
2
= = = =
∆SAC vuông tai cân tai S (vì
2 2 2
AC SA SC = + )

AC a 2
OA OC OS (2)
2 2
= = = =
(1) và (2) Diêm O cách dêu các dinh S, A, B, C, D cua hình chóp
S.ABCD O là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABCD, bán
kính R a 2 / 2 = .
Diên tích mát câu:
2
2 2
a 2
S 4 R 4 2 a
2
| |
= π = π = π
|
|
\ .
.

Bài tâp 3. Cho hình láng tru tam giác dêu ABC.A’B’C’ có tât ca các canh báng a.
a) Tính thê tích khôi láng tru ABC.A’B’C’.
b) Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) di qua 6 dinh cua khôi láng tru ABC.A’B’C’ và tính thê
tích khôi câu (C).
Huong dân PP1 & PP3:
a) ABC.A’B’C’ là láng tru tam giác dêu nên ABC.A’B’C’ cung là láng
tru dung có chiêu cao AA' a = và dáy là tam giác dêu.
Goi H là trung diêm cua BC
a 3
AH
2
=
3
ABC.A' B' C' ABC
1 a 3
V S .AA' BC.AH.AA'
2 4
= = = .
b) Goi O, O’ lân luot là tâm duong tròn ngoai tiêp ∆ABC, ∆A’B’C’
OO’//AA’//HH’
OH OH' 1
OA OA' 2
| |
= =
|
\ .
. AA’⊥(ABC) OO’⊥(ABC)
OO’ là truc cua ∆ABC và ∆A’B’C’. Goi I là trung diêm cua OO’ IA IA' = ( OIA OIA') ∆ = ∆
I là tâm mát câu ngoai tiêp láng tru ABC.A’B’C’, bán kính
2 2
R OA OI = + .
Trong dó:
2 a 3
OA AH
3 3
= = ;
AA' a
OI
2 2
= =
a 21
R
6
= ;
3
7a 21
V
54
= .
http://giaphong.schools.officelive.com
Giáo viên: Bùi Gia Phong
30
0
60
0
a
A
S
C
B
60
0
30
0
C'
B'
a
A
S
C
B

Bài tâp 4. Cho hình chóp S.ABC có SA (ABC) ⊥ ; ∆ABC vuông tai B, AB = a,

0
ACB 30 = . Duong
tháng SB tao voi mát dáy môt góc 60
0
.
a) Tính thê tích khôi chóp S.ABC.
b) Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp S.ABC và tính thê tích khôi câu
tuong ung.
Huong dân PP 2:
a) ∆ABC vuông tai B
0
BC AB.cot 30 a 3 = = AC 2a = .
Hình chiêu vuông góc cua SB trên (ABC) là AC

0
SBA 60 =
SA (ABC) ⊥ SA AB ⊥ ∆SAB vuông tai A

0
SA AB. tan 60 a 3 = =

3
S.ABC ABC
1 1 1 a
V S .SA a.a 3.a 3
3 3 2 2
= = = .
b) SA AC (1) ⊥ .
BC AB
BC SA
⊥ ¦
´

¹
BC (SAB) ⊥ BC SB(2) ⊥
(1) và (2) Hai diêm A và B cùng nhìn doan tháng SC duoi môt góc vuông
Hình chóp S.ABC nôi tiêp mát câu duong kính SC, có tâm I là trung diêm cua SC và bán kính
SC a 7
R
2 2
= = .


Bài tâp 5. Cho hình chóp S.ABC có SA (ABC) ⊥ ; ∆ABC vuông tai B, AB = a,

0
ACB 30 = . Duong
tháng SC tao voi mát dáy môt góc 60
0
. Hình chiêu vuông góc cua A trên SB, SC lân luot là B’, C’.
a) Tính thê tích khôi chóp A.BCC’B’.
b) Tìm tâm, bán kính mát câu ngoai tiêp hình chóp A.BCC’B’.
Huong dân PP 2:
a) ∆ABC vuông tai B
0
BC AB.cot 30 a 3 = = AC 2a = .
Hình chiêu vuông góc cua SC trên (ABC) là AC

0
SCA 60 =
SA (ABC) ⊥ SA AC ⊥ ∆SAC vuông tai A

0
SA AC. tan 60 2a 3 = = SC 4a = .

3
S.ABC ABC
1 1 1
V S .SA a.a 3.2a 3 a
3 3 2
= = = .
A.BCC' B' S.ABC S.AB' C'
V V V = −
∆SAB vuông tai A
2
SA SB'.SB =
2
2
SB' SA 12
SB SB 17
= =
∆SAC vuông tai A
2
SA SC'.SC =
2
2
SC' SA 3
SC SC 4
= =
S.AB' C'
S.ABC
V SB' SC' 9
V SB SC 17
= ⋅ =
S.AB' C' S.ABC
9
V V
17
=
3
A.BCC' B' S.ABC S.AB' C' S.ABC
8 8a
V V V V
17 17
= − = =
Có thê tính
3
S.AB' C'
1 1 9a
V AB'.B' C' .SC'
3 2 17
| |
= =
|
\ .

b) Chung minh các diêm B, B’, C’ cùng nhìn doan tháng AC duoi môt góc vuông
Hình chóp A.BCC’B’ nôi tiêp mát câu duong kính AC, có tâm I là trung diêm cua AC và bán
kính
AC
R a
2
= = .

http://giaphong.schools.officelive.com
Giáo viên: Bùi Gia Phong
a
a 3
60
0
G
K
D C
B
A
S
H
a
2a
60
0
D
a
A
S
C
B

Bài tâp 6. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chu nhât AB a 3 = , AD a = . SA⊥(ABCD).
Mát pháng (SBC) tao voi mát dáy môt góc 60
0
.
c) Tính thê tích khôi chóp S.ABCD.
d) Tìm tâm, bán kính mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABCD.
e) Goi G, H, K lân luot là hình chiêu vuông góc cua A trên SB, SC, SD. Chung mình ráng bay
diêm A, B, C, D, G, H, K cùng nám trên môt mát câu. Xác dinh tâm và bán kính mát câu dó.
Huong dân PP 2:
a) (SBC) (ABCD) BC ∩ = .
BC AB(1)
BC SA
⊥ ¦
´

¹
BC (SAB) ⊥ BC SB(2) ⊥
(1) và (2) Góc giua hai mát pháng (SBC) và (ABCD)
là:

0
SBA 60 = .
SA (ABCD) ⊥ SA AB ⊥ ∆SAB vuông tai A

0
SA AB. tan 60 3a = =

3
S.ABCD ABCD
1 1
V S .SA a.a 3.3a a 3
3 3
= = = .
b) Chung minh các diêm A, B, D cùng nhìn doan tháng
SC duoi môt góc vuông.
Hình chóp S.ABCD nôi tiêp mát câu duong kính SC, tâm I là trung diêm cua SC, bán kính
SC a 13
R
2 2
= = .
c) Chung minh các diêm B, D, H, G, K cùng nhìn doan tháng AC duoi môt góc vuông.
Bay diêm A, B, C, D, G, H, K cùng nám trên môt mát câu duong kính AC, tâm I là trung diêm
cua AC, bán kính
AC
R a
2
= = .


Bài tâp 7. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang vuông tai A và D, AB 2a = ,
AD DC a = = . SA⊥(ABCD). Duong tháng SB tao voi mát dáy môt góc 60
0
.
a) Tính thê tích khôi chóp S.ABCD.
b) Tìm tâm, bán kính mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ACD.
c) Tìm tâm, bán kính mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC.
Huong dân PP 2:
a) Hình chiêu vuông góc cua SB trên (ABCD) là AB

0
SBA 60 =
SA (ABCD) ⊥ SA AB ⊥ ∆SAB vuông tai A

0
SA AB. tan 60 2a 3 = = .

3
S.ABC ABCD
1 1 1
V S .SA (a 2a).a.2a 3 a 3
3 3 2
= = + = .
b) Chung minh A và D cùng nhìn doan tháng SC
duoi môt góc vuông.
Hình chóp S.ACD nôi tiêp mát câu duong kính SC,
tâm I là trung diêm cua SC, bán kính
SC a 14
R
2 2
= = .
c) Chung minh A và C cùng nhìn doan tháng SB
duoi môt góc vuông.
Hình chóp S.ABC nôi tiêp mát câu duong kính SB, tâm I là trung diêm cua SB, bán kính
SC 4a
R 2a
2 2
= = = .

http://giaphong.schools.officelive.com
Giáo viên: Bùi Gia Phong
//
8
8
24
18
_
_
//
//
d
N
M
I
A
S
C
B
//
//
60
0
_
_
O //
//
M
D
C
B
A
I
S
/
/
/
/
d
O
N
M
I
A
S
C
B

Bài tâp 8. Cho hình chóp S.ABC có ∆ABC vuông tai A, AB 18 cm = , AC 24 cm = . SA (ABC) ⊥ ,
SA 16 cm = . Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp S.ABC và tính diên tích mát
câu (C).
Huong dân PP 3:
ABC ∆ vuông tai A nên nôi tiêp duong tròn duong kính BC,
có tâm M là trung diêm cua BC
BC
MA MB MC 15 cm
2
= = = = .
Dung truc d cua ABC ∆ ; d di qua M và d (ABC) ⊥ .
SA (ABC) ⊥ d // SA.
Goi N là trung diêm cua SA. Duong trung truc canh SA di qua N,
vuông góc voi SA; cát d tai I IS IA IB IC = = =
I là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC, bán kính R IA = .
Tu giác NAMI là hình chu nhât (

N A M 1v = = = )
SA
NA MI 8 cm
2
= = =
2 2
R IA MA MI 17 cm = = + =
2 2
S 4 R 1156 cm = π = π .


Bài tâp 9. Cho hình chóp tu giác dêu S.ABCD có canh dáy báng a; canh bên tao voi dáy môt góc
60
0
. Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp S.ABCD. Tính thê tích khôi câu (C).
Huong dân PP 3:
S.ABCD là hình chóp tu giác dêu nên ABCD là hình vuông.
Goi O là giao diêm cua AC và BD SO (ABCD) ⊥ .
SO là truc cua hình vuông ABCD.
Hình chiêu vuông góc cua SA trên (ABCD) là OA

0
SAO 60 =
∆SAC là tam giác dêu có canh SA SC AC a 2 = = = .
Goi M là trung diêm cua SA CM là duong trung truc cua canh
SA. Goi I là giao diêm cua CM và SO
Diêm I cách dêu các dinh S, A, B, C, D cua hình chóp S.ABCD
I là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABCD, bán kính R IS = . I cung là trong tâm ∆SAC

( )
2 2 3 a 6
R IS SO a 2
3 3 2 3
= = = = . Thê tích khôi câu:
3
3
3
4 4 a 6 8 a 6
V R
3 3 3 27
| |
π
= π = π =
|
|
\ .
.


Bài tâp 10. Cho hình chóp S.ABC có ∆ABC dêu canh báng a. SA (ABC) ⊥ , SA 2a = . Xác dinh
tâm, bán kính mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC.
Huong dân PP 3:
Goi O là tâm duong tròn ngoai tiêp ∆ABC.
∆ABC dêu nên O cung là trong tâm. Goi M là trung diêm cua BC

a 3
AM
2
=
2 a 3
AO AM
3 3
= = .
Dung truc d cua ∆ABC; d di qua O và d (ABC) ⊥ .
SA (ABC) ⊥ d//SA (d nám trong (SAM)) .
Goi N là trung diêm cua SA. Duong trung truc canh SA di qua N
và vuông góc voi SA; cát d tai I IS IA IB IC = = =
I là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC, bán kính R IA = .
Tu giác NAOI là hình chu nhât (

N A O 1v = = = )
SA
NA OI a
2
= = =
2 2
2a 3
R IA OA OI
3
= = + = .
http://giaphong.schools.officelive.com
Giáo viên: Bùi Gia Phong
a
2
a
=
=
/
/ /
/
O
N
M
I
A
S
C
B
a
a
2
a 3
30
0
O
//
//
M
D
C B
A
I
a
S
a 5
2
a 5
2
2a 3
O
//
//
M
D
C B
A
I
2a
S

Bài tâp 11. Cho hình chóp tam giác dêu S.ABC có canh dáy báng a và canh bên báng 2a.
a) Tính thê tích khôi chóp S.ABC.
b) Xác dinh tâm, bán kính mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC.
Huong dân PP 3:
a) Goi O là tâm duong tròn ngoai tiêp ∆ABC.
S.ABC là hình chóp dêu SO (ABC) ⊥ .
Goi M là trung diêm cua BC AM BC ⊥

a 3
AM
2
=
2 a 3
AO AM
3 3
= = .
SO (ABC) ⊥ SO OA ⊥ ∆SOA vuông tai O

a 33
SO
3
=
3
S.ABC
1 1 a 11
V BC.AM.SO
3 2 12
= =
b) SO là truc cua ∆ABC.
Goi N là trung diêm cua SA. Duong trung truc canh SA di qua N và vuông góc voi SA; cát SO tai I
IS IA IB IC = = = I là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC, bán kính R IS = .
SOA ∆ SMI ∆
SO SA
SM SI
=
2a 33
R SI
11
= =


Bài tâp 12. Cho hình chóp dêu S.ABCD có ABCD là hình chu nhât, AB a = , AD a 3 = . Canh bên
tao voi dáy môt góc 30
0
. Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp S.ABCD.
Huong dân PP 3:
Goi O là giao diêm cua AC và BD.
S.ABCD là hình chóp dêu nên SO (ABCD) ⊥ .
SO là truc cua hình chu nhât ABCD.
Hình chiêu vuông góc cua SA trên (ABCD) là OA

0
SAO 30 = . ∆SAO vuông
a 3
SO
3
=
Goi M là trung diêm cua SA.
Duong trung truc canh SA di qua M và vuông góc
voi SA; cát SO tai I Diêm I cách dêu các dinh S, A, B, C, D
cua hình chóp S.ABCD I là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABCD, bán kính R IS = .
∆SAI là tam giác dêu
2a 3
R SI
3
= = .


Bài tâp 13. Cho hình chóp dêu S.ABCD có ABCD là hình chu nhât, AB 2a = , AD 2a 3 = .
SA a 5 = . Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp S.ABCD.
Huong dân PP 3:
Goi O là giao diêm cua AC và BD.
S.ABCD là hình chóp dêu nên SO (ABCD) ⊥ .
SO là truc cua hình chu nhât ABCD.
∆SAO vuông SO a = . Goi M là trung diêm cua SA.
Duong trung truc canh SA di qua M và vuông góc voi
SA; cát SO tai I Diêm I cách dêu các dinh S, A,
B, C, D cua hình chóp S.ABCD I là tâm mát câu
ngoai tiêp hình chóp S.ABCD, bán kính R IS = .
SOA ∆ SMI ∆
SO SA
SM SI
=
5a
R SI
2
= = .
http://giaphong.schools.officelive.com
Giáo viên: Bùi Gia Phong
30
0
60
0
30
0
60
0
a 3
d
=
=
/
/
O
N
M
I
A
S
C
B
a 3
/
/
a
O
G
d
1
/
/
M
D
C
B
A
I
H
2a
=
=
S

Bài tâp 14. Cho hình chóp S.ABC có ∆ABC cân tai A, AB AC a 3 = = ;

0
BAC 120 = .
SA (ABC) ⊥ . SB tao voi mát dáy môt góc 30
0
.
a) Tính thê tích khôi chóp S.ABC.
b) Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp S.ABC và tính thê tích khôi câu
tuong ung.
Huong dân PP 3:
a) Hình chiêu vuông góc cua SB trên (ABC) là AB

0
SBA 30 =
SA (ABC) ⊥ SA AB ⊥ ∆SAB vuông tai A

0
SA AB. tan30 a = = .
2
0
ABC
1 3a 3
S AB.AC.sin120
2 4
= =

3
S.ABC ABC
1 a 3
V S .SA
3 4
= =
b) Goi O là tâm duong tròn ngoai tiêp ∆ABC và M là
trung diêm cua BC. ∆ABC cân tai A nên O thuôc duong
trung truc AM cua canh BC.
Dinh lí sin trong ∆ABC:
0 0
BC AB
2OA
sin120 sin30
= =
0
AB
OA a
2sin30
= = .
Goi N là trung diêm cua SA. Duong trung truc canh SA di qua N, vuông góc voi SA; cát d tai I
IS IA IB IC = = = I là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC, bán kính R IA = .
Tu giác NAOI là hình chu nhât (

N A O 1v = = = )
2 2
a 5
R IA OA OI
2
= = + =
Thê tích khôi câu:
3
3
4 a 5 5
V R
3 6
π
= π = .

Bài tâp 15. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chu nhât, AB a = , AD 2a = . Biêt ráng SAB
là tam giác dêu và (SAB) (ABCD) ⊥ . Xác dinh tâm, bán kính mát câu (C) ngoai tiêp hình chóp
S.ABCD.
Huong dân PP 3:
a) Goi H là trung diêm cua AB, ∆SAB dêu SH AB ⊥
(SAB) (ABCD) ⊥ SH (ABCD) ⊥
Goi O là giao diêm cua AC và BD.
Dung truc d
1
cua hình chu nhât ABCD;
d
1
di qua O và
1
d (ABCD) ⊥ d
1
//SH.
(d
1
và SH cùng nám trong (SHM) voi
M là trung diêm cua CD)
Goi G là tâm duong tròn ngoai tiêp ∆SAB.
(∆SAB dêu nên G cung là trong tâm)
Dung truc d
2
cua ∆SAB; d
2
di qua G,
vuông góc voi (SAB); cát d
1
tai I.
(GI//OH vì cùng vuông góc voi (SAB); GI và OH cùng nám trong (SHM))
Diêm I cách dêu các dinh S, A, B, C, D cua hình chóp S.ABCD
I là tâm mát câu ngoai tiêp hình chóp S.ABC, bán kính R IS = .
Tu giác GHOI là hình chu nhât (

G H O 1v = = = ) GI OH a = =
∆SAB dêu
a 3
SH
2
=
2 a 3
SG SH
3 3
= =
∆SGI vuông tai G
2 2
2a 3
R SI SG GI
3
= = + =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful