TiÕt 1

:

Con rång ch¸u tiªn

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc s¬ lîc ®Þnh nghÜa vÒ truyÒn thuyÕt.

- N¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña truyÖn. B»ng trÝ tëng tîng
phong phó ®· x©y dùng nªn mét truyÒn thuyÕt kú thó ®Ó gi¶i
thÝch nguån gèc ViÖt Nam.
- Båi dìng lßng yªu níc vµ tù hµo d©n téc.
- RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m, ph©n tÝch c¶m thô truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ
Thµy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc v¨n b¶n
III/ Néi dung
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.
C/ Bµi míi:
GV híng dÉn HS c¸ch ®äc

I/ §äc t×m hiÓu chung

Gäi HS ®äc - GV nhËn xÐt

1/ §äc

Cho HS kÓ l¹i truyÖn.
- Chi tiÕt nµo liªn quan ®Õn

2/

§Þnh

nghÜa

truyÒn

lÞch sö, c¸c chi tiÕt dùng lªn cã thuyÕt
ý nghÜa g×?

- TruyÒn thuyÕt nh¾c l¹i

- TruyÖn thÓ hiÖn th¸i ®é thêi kú vua Hïng.
g× cña nh©n d©n ta?

- Cã yÕu tè tëng tîng kú ¶o.

GV rót ra kÕt luËn

- NiÒm tù hµo vÒ vÒ nßi

- TruyÖn kÓ vÒ nh÷ng ai? gièng cao quý cña d©n téc
kÓ vÒ sù viÖc g×?

m×nh.

- T×m nh÷ng chi tiÕt giíi

* §Þnh nghÜa : SGK

thiÖu vÒ nguån gèc LLQ

II/ T×m hiÓu chi tiÕt

- Em cã suy nghÜ g× vÒ

a. Giíi thiÖu nh©n vËt

nguån gèc

Nh©n vËt : L¹c Long Qu©n:

- H×nh d¸ng, sinh ho¹t cña lµ mét vÞ thÇn con trai thÇn
vÞ thÇn.
- NhËn xÐt vÒ sinh ho¹t.

Long n÷ ngù trô ë vïng biÓn
c¶.
1

- Tµi n¨ng søc khoÎ cña thÇn
®îc thÓ hiÖn qua chi tiÕt nµo?
- NhËn xÐt.

=> Nguån gèc cao quý
- m×nh rång sèng ë díi níc
thØnh tho¶ng lªn c¹n sèng
=> Kú l¹
- Cã søc m¹nh v« ®Þch

- H×nh ¶nh LLQ ®îc x©y
dùng qua P2 nµo?
- T×m nh÷ng chi tiÕt

Cã nhiÒu phÐp l¹ diÖt trõ
mäi yªu qu¸i ë c¸c vïng.

giíi

thiÖu vÒ

=> Cã c«ng víi d©n vÒ
nhiÒu mÆt lµ vÞ thÇn tµi ®øc

- Nhan s¾c cña bµ ®îc miªu trän vÑn ®îc mäi ngêi yªu
t¶ nh thÕ nµo?

mÕn.

- NhËn xÐt g× vÒ sinh ho¹t
cña bµ?

=> Tëng tîng kú ¶o cã tÝnh
chÊt lín lao , kú l¹ vµ ®Ñp ®Ï

- H×nh ¶nh bµ ¢u C¬ ®îc
x©y dùng b»ng chi tiÕt NTN?

* ¢u C¬
- Nguån gèc: Thuéc dßng

Hai ngêi yªu nhau trong dâi tiªn hä thÇn ë vïng nói cao.
hoµn c¶nh nµo?
- Em cã suy nghÜ g×

-

Xinh

®Ñp

tuyÖt

trÇn,

vÒ thÝch du ngo¹i n¬i hoa th¬m

cuéc h«n nh©n nµy.
- Cuéc h«n nh©n thÇn tiªn
nµy ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ g×?

cá l¹.
= > Mang tÝnh chÊt kú l¹
®Ñp ®Ï.
b/ ChuyÖn t×nh ¢u c¬, L¹c
Long qu©n
- Rång ë biÓn c¶, Tiªn ë nói
cao gÆp nhau ®em lßng yªu
nhau vµ kÕt duyªn thµnh vî
chång
=> T×nh duyªn kú l¹ nµy lµ
sù kÕt tinh ®Ñp ®Ï nhÊt cña
con ngêi vµ thiªn nhiªn s«ng
nói.
- KÕt qu¶ kú l¹: cã mang ®Î
100 con trai khoÎ m¹nh, ®Ñp

? Khi L¹c Long Qu©n vµ ¢u ®Ï lín nhanh nh thæi, khoÎ
2

C¬ cïng ®µn con ®ang sèng m¹nh nh thÇn.
h¹nh phóc th× ®iÒu g× x¶y ra

c/ Cuéc chia tay t¹m thêi

? T¹i sao L¹c Long Qu©n l¹i gi÷a ¢u C¬ vµ L¹c Long Qu©n
gi¶i quyÕt nh vËy.

- L¹c Long Qu©n vÒ thuû

? Cuéc chia tay nµy ph¶n cung víi mÑ cïng víi 50 ngêi
¸nh ®iÒu g× cña d©n téc ta con
thêi Êy

- L¹c Long Qu©n cïng 50 ngêi con ë l¹i

Khi ®Õn th¨m mµ Hïng B¸c

⇒ C¸ch gi¶i quyÕt ®ã tho¶

®· d¹y: “ Vua .......níc” gi¸o viªn ®¸ng sù chung thuû
®äc c©u ca dao “ NhiÔu ®iÒu
........”

⇒ Ph¶n ¸nh nhu cÇu pt vµ

dt viÖc trong viÖc cai qu¶n
®Êt ®ai réng lín cña ®Êt níc

? ¤ng cha xa s¸ng t¹o ra

- §ã lµ triÒu ®¹i®Çu tiªn

chuyÖn nh»m gi¶i thÝch ®iÒu cña dt ta

III/ Tæng kÕt
1.ND
2. NT
D. Cñng cè
Cho häc sinh kÓ l¹i truyÖn
E . Híng dÉn:
Häc kÜ bµi so¹n : b¸nh chng, b¸nh giµy

3

TiÕt 2:

B¸nh chng b¸nh giÇy

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gióp häc sinh hiÓu ®îc c¸ch gi¶i thÝch nguån gèc cña b¸nh chng
b¸nh giÇy. Qua ®ã t¸c gi¶ muèn ®Ò cao s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nghÒ
ch¨n nu«i vµ íc m¬ cã mét ®Êng minh qu©n, th«ng minh gi÷ cho
d©n Êm no, ®Êt níc th¸i b×nh
- Gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ trÝ tuÖ v¨n ho¸ d©n téc
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu SGK
Trß: Xem tríc vÝ dô SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi, cho HS më SGK
Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh I/ §äc t×m hiÓu chung:
®äc
Gi¸o viªn ®äc mÉu, gäi häc
sinh ®äc, cho häc sinh kÓ tãm Chia lµm 3 ®o¹n
t¾t

+) §o¹n 1: tõ ®Çu ®Õn tiªn v-

? C¨n cø vµo néi dung cña îng chøng gi¸m
truyÖn em h·y chia ®o¹n

- gt vua Hïng vµ c©u ®è cña
nhµ vua
+) §o¹n 2 ⇒ Nèi ng«i ta ⇒ qu¸
tr×nh thi tµi gi¶i ®è Lang Liªu
th¾ng cuéc
+) §o¹n 3: Cßn l¹i ⇒ gi¶i thÝch
phong tôc lµm b¸nh chng b¸nh

Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc giÇy ngµy tÕt
®o¹n ®Çu

II/ Ph©n tÝch:

? TriÒu ®¹i cña vua Hïng ®îc gt 1. Hïng v¬ng vµ c©u ®ã cña
4

lµ triÒu ®¹i nh thÕ nµo

nhµ vua

? Khi vÒ giµ vua cã nguyÖn - Lµ triÒu ®¹i th¸i b×nh, d©n
väng g×

no Êm

? T¹i sao coi ý muèn nhêng - Nhêng ng«i cho con
ng«i cña vua Hïng nh mét c©u - Ngêi ®îc nèi ng«i ph¶i lµm
®ã

võa ý vua, ph¶i nèi ®îc chÝ
cña vua, chÝ vua ta cã thÓ

? S¾p tíi ngµy giç Tiªn V¬ng ®o¸n ®îc
c¸c «ng lang ®· lµm g×

2. Cuéc thi tµi gi¶i ®è:
- C¸c Lang lµm cç thËt hËu
- Lang Liªu buån v× chµng
kh«ng cã nhiÒu tiÒn mµ chØ

? Lang Liªu ®· ®îc gióp ®ì nh cã nh÷ng thø tÇm thêng
thÕ nµo. H·y tr×nh bµy suy - Trong giÊc m¬ thÇn chØ Lang
nghÜ cña em vÒ lêi m¸ch b¶o Liªu biÕt c¸i quý nhÊt lµ h¹t g¹o
cña thÇn

⇒ Lêi m¸ch b¶o ®ã t¹o ®k cho

? Sau khi thÇn m¸ch b¶o Lang lang Liªu ®o¸n ®îc ý vua
Liªu ®· lµm g×

- Lang liªu suy nghÜ vµ t¹o ra 2

? V× sao vua Hïng kh«ng chó ý lo¹i b¸nh kh¸c nhau
®Õn s¬n hµo, h¶i vÞ mµ l¹i ⇒ Sù th«ng minh th¸o v¸t cña
chó ý ®Õn chång b¸nh chng lang liªu
cña Lang Liªu

- V× nã l¹ nhÊt ®îc lµm b»ng

? V× sao vua cha kh«ng chän nguyªn liÖu quen thuéc nhÊt,
lu«n mµ l¹i ngÉm nghÜ rÊt l©u

b×nh thêng nhÊt

? V× sao thÇn l¹i m¸ch b¶o cho - Vua rÊt thËn träng: Lang Liªu
Lang Liªu mµ kh«ng m¸ch b¶o lµm b¸nh h×nh trßn kh«ng gãi,
cho ngêi kh¸c

b¸nh h×nh vu«ng l¹i gãi, vua

? Lang liªu ®îc nèi ng«i cã ph¶i nghÜ ®Ó chän ®óng ngêi
xøng ®¸ng kh«ng

võa ý

? Phong tôc lµm b¸nh chng,
b¸nh giÇy cã tõ bao giê
? C¾t nghÜa phong tôc

3. Phong tôc lµm b¸nh chng

? TruyÖn tr×nh bµy néi dung b¸nh giÇy

5

? Nªu nh÷ng nÐt NT ®Æc s¾c
cña truyÖn
Gäi HS ®äc ghi nhí

III/ Tæng kÕt:
* Ghi nhí SGK

D. Cñng cè:
Tãm t¾t truyÖn
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi : So¹n Th¸nh Giãng
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 3:

Tõ vµ cÊu t¹o tõ tiÕng viÖt

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gióp HS hiÓu ®îc
- Kh¸i niÖm vÒ tõ
- §¬n vÞ cÊu t¹o tõ (tiÕng)
- C¸c kiÓu cÊu t¹o tõ (tõ ®¬n, tõ phøc)
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: §äc tríc vÝ dô
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
Häc sinh ®äc vÝ dô s¸ch gi¸o I/ Tõ lµ g×:
khoa

VD: ThÇn/ d¹y/ cho/ d©n/ c¸ch/

? Trong vÝ dô cã mÊy tõ

trång/

? MÊy tiÕng

c¸ch/ ¨n/ ë

trät/ ch¨n/ nu«i/

vµ/

Cã 12 tiÕng
9 tõ
6

? TiÕng ®îc dïng ®Ó lµm g×

- Lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o tõ

? Tõ ®îc dïng ®Ó lµm g×

- Lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt ®Ó t¹o

Häc sinh ®äc ghi nhí SGK

c©u

Cho häc sinh tiÕp tôc nghiªn * Ghi nhí 1 : SGK
cøu vÝ dô SGK

II/ Tõ ®¬n vµ tõ phøc:

- ChØ ra tõ 1 tiÕng

- 1 tiÕng: thÇn, d¹y, d©n

- tõ 2 tiÕng

- 2 tiÕng : Trång trät, ch¨n

? Tõ 1 tiÕng gäi lµ tõ g×

nu«i, ¨n ë

? Tõ cã 2 tiÕng trë lªn gäi lµ tõ ⇒ 1 cã tiÕng gäi lµ tõ ®¬n
⇒ Tõ co 2 tiÕng lµ tõ phøc

Gi¸o viªn cho häc sinh nh¾c l¹i +) Tõ ghÐp
tõ ghÐp, tõ l¸y

+) Tõ l¸y

Cho häc sinh so s¸nh tõ ghÐp - Tõ ghÐp: Mµu ®á ⇒ quan hÖ
vµ tõ l¸y

vÒ nghÜa

LÊy VD mçi lo¹i

- Tõ l¸y : ®o ®á ⇒ vÒ ©m,

HS rót ra kÕt luËn

tiÕng
* Ghi nhí 2 : SGK

Gäi 3 HS lµm 3 ý

III/ LuyÖn tËp:
BT1:
a) Thuéc kiÓu tõ ghÐp

Cho HS lµm BT 2, 3, 4

b) céi nguån, tæ tiªn

GV ch÷a - nhËn xÐt

c) CËu mî, c« d×, anh em ...

D. Cñng cè:
GV hÖ thèng kiÕn thøc bµi gi¶ng
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi lµm c¸c bµi tËp SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

7

8

Giao tiÕp, v¨n b¶n

TiÕt 4:

vµ ph¬ng thøc biÓu ®¹t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gióp HS huy ®éng kiÕn thøc cña c¸c em vÒ c¸c lo¹i VB mµ HS ®·
biÕt
- H×nh thµnh s¬ bé c¸c kh¸i niÖm: VB, môc ®Ých giao tiÕp, ph¬ng thøc biÓu ®¹t
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: §äc tríc SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi cho HS më SGK
Trong ®êi s«ng cã t×nh c¶m T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n
nguyÖn väng mµ cÇn biÓu ®¹t vµ ph¬ng thøc biÓu ®¹t
cho ngêi kh¸c biÕt th× em lµm 1. V¨n b¶n vµ môc ®Ých giao
thÕ nµo?

tiÕp

? Muèn biÓu hiÖn tÝnh chÊt - Nãi hoÆc viÕt ra ®Ó ngêi
nguyÖn väng Êy 1 c¸ch ®Çy kh¸c biÕt (giao tiÕp)
®ñ trän vÑn th× em ph¶i lµm
nh thÕ nµo

- T¹o lËp v¨n b¶n (nãi - viÕt)

HS ®äc c©u ca dao
? C©u ca dao nµy s¸ng t¸c ®Ó
lµm g×? muèn nãi lªn vÊn ®Ò

- §Ó khuyªn

? Hai c©u 6 , 8 liªn kÕt víi - Chñ ®Ò: Gi÷ v÷ng ý chÝ
nhau nh thÕ nµo (vÒ luËt)

- Lµ 2 c©u th¬ lôc b¸t liªn kÕt
víi nhau b»ng vÇn ªn

? C©u ca dao ®· trän vÑn 1 ý - Coi lµ 1 v¨n b¶n
vµ ®îc coi nh lµ 1 v¨n b¶n cha
? Lêi ph¸t biÓu cña thÇy hiÖu - Lµ 1 v¨n b¶n v× nã cã chñ
trëng trong lÔ khai gi¶ng cã ®Ò vÊn ®Ò chñ yÕu, xuyªn
9

ph¶i lµ 1 v¨n b¶n kh«ng

suèt, t¹o thµnh m¹ch l¹c cña VB
cã c¸c h×nh thøc liªn kÕt víi
nhau
C§: Nªu nh©n vËt n¨m míi,
thµnh tÝch n¨m qua...
- §ã lµ v¨n b¶n biÕt, cã thÓ th

? Bøc th em viÕt cho ngêi thÇn cã chñ ®Ò xuyªn suèt lµ th«ng
hay b¹n bÌ cã ph¶i lµ VB kh«ng

b¸o t×nh h×nh vµ quan t©m
®Õn ngêi nhËn th

? Nh÷ng ®¬n xin häc, bµi th¬, ⇒ §Òu lµ v¨n b¶n v× chung cã
truyÖn cæ tÝch, c©u ®èi... Cã môc ®Ých yªu cÇu th«ng tin
ph¶i lµ biªn b¶n kh«ng

vµ cã thÓ thøc nhÊt ®Þnh

Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc 2. KiÓu v¨n b¶n vµ ph¬ng thøc
sinh 6 kiÓu v¨n b¶n thêng gÆp biÓu ®¹t cña v¨n b¶n
chó ý 3 lo¹i v¨n b¶n

- V¨n b¶n tù sù
- V¨n b¶n miªu t¶
- V¨n b¶n biÓu c¶m

gi¸o viªn tãm t¾t häc sinh ®äc * Ghi nhí SGK
phÇn ghi nhí s¸ch gi¸o khoa

II/ LuyÖn tËp:

Cho häc sinh lµm BT 1

BT 1:
- Tù sù
- Miªu t¶
- NghÞ luËn
- BiÓu c¶m
- ThuyÕt minh
BT 2

? V¨n b¶n con rång ch¸u tiªn - Thuéc kiÓu VB tù sù v× nã
thuéc lo¹i VB nµo

tr×nh bµy diÔn biÕn sù viÖc

D. Cñng cè:
HS ®äc l¹i ghi nhí
E . Híng dÉn: Lµm bµi tËp SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Th¸nh giãng

TiÕt 5:
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:

- Th¸nh Giãng lµ 1 truyÒn thuyÕt vÒ lÞch sö, ca ngîi ngêi anh hïng
lµng Giãng cã c«ng ®¸nh giÆc ngo¹i x©m cøu níc
- Th¸nh Giãng ph¶n ¸nh kh¸t väng vµ íc m¬ cña nh©n d©n vÒ søc
m¹nh k× diÖu lín lao trong viÖc chèng giÆc ngo¹i x©m b¶o vÖ ®Êt níc.
- Gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng anh hïng.
- RÌn kÜ n¨ng kÓ tãm t¾t t¸c phÈm ph©n tÝch, c¶m thô.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu bµi so¹n
Trß: §äc v¨n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp
B/ KiÓm tra bµi cò:
? Tãm t¾t truyÖn con rång ch¸u tiªn vµ nªu ý nghÜa cña truyÖn
C/ Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi cho HS më SGK
Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh I/ §äc - t×m hiÓu chung:
c¸ch ®äc
Cho häc sinh kÓ tãm t¾t 3 ®o¹n:
truyÖn

§o¹n 1 : tõ ®Çu ®Õn cøu níc

? Chia ®o¹n t×m ý chÝnh cña §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn lªn trêi
mçi ®o¹n

§o¹n 3: Cßn l¹i. Nh÷ng dÊu tÝch
lÞch sö vÒ Th¸nh Giãng
II/ T×m hiÓu truyÖn:
1. Sù ra ®êi k× l¹ vÌ tuæi th¬
kh¸c thêng cña Th¸nh Giãng

Häc sinh ®äc ®o¹n 1

a) Sù ra ®êi k× l¹:
11

Nªu néi dung ®o¹n 1

- Bµ mÑ ím ch©n vÕt ch©n l¹
12 th¸ng sinh ra 1 em bÐ kh«i

? Nh÷ng chi tiÕt nµo liªn quan ng«
®Õn sù ra ®êi cña TG

Kh«ng b×nh thêng ®îm

mµu s¾c k× l¹
? Chi tiÕt nµy cã b×nh thêng Lµ cËu bÐ kh¸c thêng lµ ngêi
kh«ng ? V× sao

thÇn
b) Tuæi th¬ kh¸c thêng

? C¸c yÕu tè kh¸c thêng ®ã - Lªn ba mµ kh«ng biÕt nãi,
nhÊn m¹nh ®iÒu g× vÒ TG

biÕt cêi
- Nghe sø gi¶ cÊt tiÕng nãi “

? Nh÷ng chi tiÕt nµo tiÕp tôc ®¸nh giÆc cøu níc”
nãi vÒ tuæi th¬ k× l¹ cña - Lín nhanh nh thæi
Th¸nh Giãng

⇒ ®ñ søc m¹nh ®i ®¸nh giÆc

? v× sao Th¸nh Giãng lín cøu níc
nhanh nh vËy
? bµ con lµng xãm ®· lµm g× Vui lßng gãp g¹o nu«i chó bÐ
®Ó gióp cha mÑ Th¸nh Giãng
? ViÖc lµm Êy cã ý nghÜa g×

Sù ®oµn kÕt cña nh©n

d©n ta, t×nh yªu th¬ng ®ïm
bäc cña nh©n d©n víi ngêi
anh hïng hä lín lªn trong sù
? Th¸nh Giãng kh¸c c¸c vÞ thÇn nu«i dìng che chë cña nh©n
ë ®iÒu g×

d©n
⇒ Sinh ra tõ trong nd ®îc nd

Th¸nh Giãng ra ®iÒu kiÖn g× nu«i dìng
víi sø gi¶

2. Th¸nh Giãng ra trËn

? Chi tiÕt nµy cã ý nghÜa nh - §ßi ngùa s¾t, roi s¾t, ¸o gi¸p
thÕ nµo

s¾t
⇒ Muèn th¾ng giÆc nd ph¶i

? T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ chuÈn bÞ chu ®¸o
h×nh ¶nh Th¸nh Giãng lóc ra - V¬n vai thµnh tr¸ng sÜ
trËn

oai phong lÉm liÖt

? Häc sinh gi¶i thÝch tr¸ng sÜ ⇒ Quan t©m cña nd ta ngêi
12

oai phong

anh hïng ph¶i khæng lå vÒ thÓ

? Em cã suy nghÜ g× vÒ h×nh x¸c, søc m¹nh chiÕn c«ng
¶nh

Th¸nh

Giãng

v¬n

vai

thµnh tr¸ng sÜ

⇒ ViÖc cøu níc lµ cÇn thiÕt...

? §éng lùc nµo gióp Giãng trëng thµnh nhanh chãng nh vËy
- GiÆc chÕt nh r¹
? KÕt qu¶ ®¸nh giÆc

- Nhæ tre quÊt giÆc

Giãng ®¸nh giÆc kh«ng

ph¶i b»ng vò khÝ mµ b»ng c¶
? Roi s¾t gÉy Giãng lµm g×? cá c©y

cña ®åi nui b»ng

chi tiÕt nµy cã ý nghÜa nh thÕ nh÷ng g× cã thÓ giÕt ®îc
nµo

giÆc
⇒ Giãng lµ ngêi anh hïng sinh

? Theo em v× sao Th¸nh Giãng ra tõ nh©n d©n lín lªn nhê nd,
l¹i chiÕn th¾ng

mang søc m¹nh vµ ý chÝ cña
nd
3. Th¸nh Giãng lín m·i víi non
s«ng ®Êt níc:

? §¸nh tan giÆc Giãng lµm g×

- Th¸nh Giãng bay vÒ trêi

? V× sao Giãng l¹i bay vÒ trêi

TG lµ vÞ thÇn cao quý gióp

? Chi tiÕt nµy cã ý nghÜa nh d©n ®¸nh giÆc
thÕ nµo

Ngêi anh hïng v« t lµm viÖc
nghÜa kh«ng mµng danh lîi
- §Òn thê, lµng Giãng, tre

? Nh÷ng chi tiÕt nµo cã liªn ®»ng ngµ, ao hå liªn tiÕp
quan ®Õn cuéc ®êi Th¸nh IV/ Tæng kÕt :
Giãng

a) NghÖ thuËt: võa cã yÕu tè
hiÖn thùc võa l·ng m¹ng, k× l¹

? C©u chuyÖn ®· thÓ hiÖn b) ND:
tÝnh c¸ch, lÞch sö ë nh÷ng * Ghi nhí : (SGK)
khÝa c¹nh nµo?
? TruyÖn ca ngîi ai, thÓ hiÖn
®iÒu g×
13

D. Cñng cè:
HS ®äc ta ghi nhí
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi
So¹n VB :S¬n tinh thuû tinh
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

14

Tõ mîn

TiÕt 6:
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ tõ mîn
- Bíc ®Çu biÕt sö dông tõ mîn hîp lÝ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu bµi so¹n
Trß: §äc tríc vÝ dô
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:

? ThÕ nµo lµ tõ ®¬n, tõ phøc, cho vÝ dô
C/ Bµi míi:
? Dùa vµo chó thÝch ë bµi I/ Tõ thuÇn viÖt vµ tõ mîn
Th¸nh Giãng gi¶i thÝch c¸c tõ
trîng, tr¸ng sÜ
? C¸c tõ nµy cã nguån gèc tõ
®©u.

-

mîn

tiÕng

h¸t

(Trung

Quèc). §©y lµ bé phËn tõ mîn
? Trong c¸c tõ díi ®©y nh÷ng quan träng nhÊt
tõ nµo ®îc mîn tiÕng H¸n

- TiÕng H¸n: Sø gi¶, giang s¬n

? Tõ nµo ®îc nh÷ng kh¸c

- Ên, ©u: ti vi, sµ phßng, mÝt
tinh

? NhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt tõ mîn → Tõ mîn ®îc ViÖt ho¸ cao
viÕt nh tõ thuÇn viÖt
- Tõ mîn cha ®îc biÖt ho¸ hoµn
toµn khi viÕt dïng dÊu g¹ch
ngang ®Ó nèi c¸c tiÕng
? Trong nh÷ng hµng ngµy sö * Ghi nhí SGK
dông nh÷ng tõ h¸n viÖt nh
c¸ch

®Æt

tªn

®Þa

danh II/ Nguyªn t¾c mîn tõ:

(Th¨ng Long, Th¸i B×nh) Tªn
riªng cña ngêi (Minh NguyÖt
...)
15

? Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n cña - Lµm cho N2 d©n téc bÞ pha
Hå ChÝ Minh. Tõ lêi khuyªn quÝ t¹p
b¸u cña B¸c em h·y rót ra mÆt - Giµu ng«n ng÷ d©n téc
tÝch cùc mîn tõ

⇒ dïng mét c¸ch hîp lÝ kh«ng

? MÆt tÝch cc

sö dông tuú tiÖn

? Nguyªn t¾c mîn tõ nh thÕ * Ghi nhí 2 (SGK)
nµo

III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
a) H¸n viÖt: v« cïng, ng¹c
nhiªn, tù nhiªn, sÝnh lÔ
b) h¸n viÖt: Gia nan

Cho häc sinh lµm bµi tËp 1 c) Anh: Pèp - in - t¬ - nÐt
s¸ch gi¸o khoa

BT 2

Gäi 3 em tr×nh bµy

a) Kh¸n gi¶ ( Kh¸n: Xem ; gi¶:
ngêi)
§éc gi¶ (§éc : ®äc; gi¶ : ngêi)

Häc sinh lµm bµi tËp 2

b) YÕu ®iÓm : ( YÕu : quan
träng ; ®iÓm : ®iÓm)
YÕu lîc(YÕu:quan träng;lîc:tãm
t¾t)
YÕu nh©n ( YÕu : quan träng ;
Nh©n: ngêi )

D. Cñng cè:
Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc ghi nhí SGK
E . Híng dÉn: Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

16

TiÕt 7 + 8 :

T×m hiÓu chung vÒ v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc môc ®Ých giao tiÕp cña v¨n tù sù
- Cã kh¸i niÖm s¬ bé vÒ ph¬ng thøc tù sù trªn c¬ së hiÓu ®îc
môc ®Ých giao tiÕp cña tù sù vµ bíc ®Çu biÕt ph©n tÝch c¸c sù
viÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu ( d¹y v¨n tù sù)
Trß: §äc tríc v¨n b¶n tù sù.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:
? KÓ tªn c¸c v¨n b¶n vµ c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t phï hîp.
C/ Bµi míi
- Hµng ngµy c¸c em thêng kÓ I/ ý nghÜa vµ ®Æc ®iÓm
chuyÖn vµ nghe kÓ chuyÖn chung cña ph¬ng thøc tù sù
kÓ chuyÖn g×?
GV: Trong kÓ chuyÖn chia lµm
nhiÒu lo¹i ( kÓ chuyÖn

v¨n => §Ó biÕt ®Ó nhËn thøc vÒ

häc, kÓ chuyÖn ®êi thêng, kÓ con ngêi vµ sù vËt, sù viÖc ®Ó
chuyÖn sinh ho¹t)

gi¶i thÝch khen chª.

- KÓ chuyÖn ®Ó lµm g×?

V¨n b¶n Th¸nh Giãng gåm c¸c

- TruyÖn Th¸nh Giãng lµ mét sù viÖc chÝnh:
v¨n b¶n tù sù , v¨n b¶n nµy 1. Sù ra ®êi cña Th¸nh Giãng
cho ta biÕt ®iÒu g×?

2. TG nãi nhËn tr¸ch nhiÖm
®¸nh giÆc
3. TG lín nhanh vµ ®i ®¸nh
giÆc
4. TG ®¸nh tan giÆc.
5. TG bay vÒ trêi
6. Vua lËp ®Òn thê phong
danh hiÖu.
7. Nh÷ng dÊu vÕt cßn l¹i.

- Tõ v¨n b¶n trªn em h·y suy ra
17

®Æc ®iÓm cña ph¬ng thøc tù * Ghi nhí : SGK

HS ®äc ghi nhí

BT 1: TruyÖn kÓ diÔn biÕn cña

HS ®äc - lµm bµi

«ng giµ mang s¾c th¸i hãm
hØnh thÓ hiÖn t×nh yªu cuéc
sèng, dï kiÖt søc th× sèng vÊn
h¬n chÕt.
BT 2:

Bµi th¬ lµ tù sù kÓ

chuyÖn bÐ M©y vµ mÌo con
rñ nhau bÉy chuét nhng mÌo
vÉn ¨n tham nªn ®· m¾c bÉy.
BT 3:
Hai häc sinh ®äc v¨n b¶n x¸c VB 1: Lµ mét b¶n tin, néi dung
®Þnh thÓ lo¹i.

kÓ l¹i cuéc khai m¹c tr¹i ®iªu
kh¾c quèc tÕ lÇn 3 t¹i thµnh
phè HuÕ.
VB2: Ngêi ©u

l¹c ®¸nh tan

qu©n TÇn x©m lîc lµ mét giai
®o¹n lÞch sö ®ã còng lµ v¨n
HS biÕt lùa chän chi tiÕt vµ b¶n tù sù.
s¾p l¹i ®Ó gi¶i thÝch.

BT 4: Tæ tiªn ngêi ViÖt xa lµ
Hïng V¬ng lËp níc V¨n lang
®ãng ®« ë Phong Ch©u, vua
Hïng lµ con trai cña LLQ vµ ¢u
c¬. ¢u c¬ lµ gièng tiªn ë nói
ph¬ng b¾c LLQ con thÇn long
n÷ . Hä gÆp nhau lÊy nhau. ¢u
c¬ ®Î ra 100 con trai. Ngêi con
trëng ®îc chän lµm vua Hïng,
nhiÒu ®êi nèi tiÕp lµm vua .
Ngêi ViÖt nhê tæ tiªn xng lµ
con rång ch¸u tiªn.

D . Cñng cè
HS ®äc ghi nhí
E. Híng dÉn
18

Häc kü bµi , lµm bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 9:

s¬n tinh thuû tinh

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- ChuyÖn nhiÒu yÕu tè hoang ®êng kú ¶o ®Ó gi¶i thÝch hiÖn tîng lò lôt hµng n¨m diÔn ra ë lu vùc s«ng Hång ®ång thêi nãi lªn kh¸t
väng íc m¬ chiÕn th¾ng lò lôt.
- Khªu gîi kh¸t väng chinh phôc thiªn nhiªn.
- RÌn kü n¨ng ®äc - kÓ - ph©n tÝch nh©n vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc tríc bµi .
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:
- TruyÖn Th¸nh Giãng nãi lªn íc m¬ g× cña nh©n d©n ta?
C/ Bµi míi
I/ §äc vµ t×m hiÓu chung.
GV Híng dÉn HS ®äc
GV ®äc mÉu
Gäi HS ®äc
? Bè côc v¨n b¶n gåm mÊy Bè côc 3 phÇn
phÇn?

+ §o¹n 1: Vua Hïng kÐn rÓ.
+ §o¹n 2: Cuéc giao tranh gi÷a
2 vÞ thÇn
19

+ §o¹n 3: Sù tr¶ thï cña Thuû
Tinh vµ chiÕn th¾ng cña S¬n
tinh.
? VB nµy g¾n víi thêi kú nµo - Thêi ®¹i c¸c vua Hïng.
cña ®Êt níc ?
? Dùa vµo 3 néi dung chÝnh
cña VB kÓ tãm t¾t truyÖn?
? VB nµy thuéc kiÓu v¨n b¶n - Tù sù
nµo? V× sao em biÕt?

2 nh©n vËt ®îc nãi tíi trong
suèt cèt truyÖn thÓ hiÖn t tëng chñ ®Ò cña truyÖn.
II/ Ph©n tÝch
1. Cuéc giao tranh gi÷a S¬n
Tinh vµ Thuû Tinh

? Sù viÖc nµo lµ nguyªn nh©n a. Vua Hïng kÐn rÓ
dÉn ®Õn cuéc giao tranh.

2 chµng

®Õn cÇu h«n

? Hai chµng ®Õn cÇu h«n lµ - S¬n Tinh ( thÇn nói) d©ng
ai? S¬n Tinh cã tµi n¨ng g×?

tõng qu¶ ®åi...

? Ngêi thø 2 lµ ai? cã tµi g×?

- Thuû Tinh ( thÇn níc)

? NhËn xÐt g× vÒ tµi n¨ng cña => Ngang tµi, ngang søc
2 ngêi

Tµi n¨ng k× l¹ ®îc x©y dùng
b»ng trÝ tëng tîng phong phó
cña ngêi xa

? Tríc t×nh huèng khã sö Êy - B¨n kho¨n
vua Hïng lµm g×?
? Cuèi cïng vua nghÜ ra ®iÒu
g×?
? SÝnh lÔ lµ g×?

-> Kú l¹ , khã kiÕm ®Çy khã

? NhËn xÐt vÒ thÝnh lÔ mµ kh¨n víi hai vÞ thÇn.
vua Hïng th¸ch cíi?

S¬n Tinh v× ®©y lµ vÞ thÇn

? Qua viÖc yªu cÇu sÝnh lÔ em nh©n tõ gióp d©n nhiÒu viÖc
thÊy vua Hïng hiÓu ý ai?

lín, h÷u Ých.

? T¹i sao l¹i cã thiÖn chÝ víi
20

S¬n Tinh?
? Ai ®em sÝnh lÔ ®Õn tríc?

=> Næi giËn ®¸nh S¬n Tinh

? Thuû Tinh ®Õn sau kh«ng
lÊy ®îc vî, cã th¸i ®é g×.

b/ Cuéc giao tranh gi÷a 2 vÞ

? Thuû Tinh ®· thÓ hiÖn søc thÇn
m¹nh ntn trong cuéc giao tranh -TT : h« ma , gäi giã lµm thµnh
gi«ng b·o, d©ng níc lªn cuån
? NhËn xÐt vÒ søc m¹nh cña cuén, thµnh Phong Ch©u nh
Thuû Tinh.

næi bång bÒnh trªn bÓ níc...

? S¬n Tinh tá th¸i ®é g×.

=> søc m¹nh ghª gím
- S¬n Tinh bèc tõng qu¶ ®åi,
dêi tõng d·y nói, dùng luü ®Êt
ng¨n níc, níc d©ng lªn bao

? Em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc nhiªu ®åi nói d©ng lªn bÊy
lµm cña S¬n Tinh.

nhiªu.

? Qua ®©y em liªn tëng ®Õn - > ViÖc lµm chÝnh ®¸ng.
viÖc lµm g× cña nh©n d©n ta.
? H×nh ¶nh níc s«ng...... bÊy => §¾p ®ª ng¨n lò
nhiªu” nãi lªn íc m¬ g×

cña

nh©n d©n ta.

=> ChiÕn th¾ng thiªn tai

? NhËn xÐt g× vÒ c¸c miªu t¶ - X©y dùng nhiÒu chi tiÕt
cuéc giao tranh.

hoang ®êng lµ ¶o ®Ó lµm râ

? S¬n tinh ®¹i diÖn cho lùc l- tÝnh chÊt gay cÊn quyÕt liÖt
îng nµo

cña trËn giao chiÕn

Thuû Tinh ®¹i diÖn cho lùc lîng 2. ý nghÜa cña truyÖn:
nµo?

- Nguyªn nh©n hiÖn tîng lò lôt

Gi¶i thÝch hiÖn tîng g×

- Ca ngîi søc m¹nh trÞ Thuû vµ

Ca ngîi ai? ®iÒu g×

c«ng lao dùng níc cña ngêi
ViÖt C¬ thêi ®¹i c¸c vua hïng

Ph¶n ¸nh íc m¬ g× cña nh©n - ¦íc m¬ chinh phôc thiªn nhiªn
d©n ta
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû
? Ngµy nay con ngêi nµy ®· lîi b¾t dßng níc hung gi÷ phôc
chÕ ngù ®îc thiªn nhiªn cha?

vô cho cuéc sèng con ngêi
21

III/ Tæng kÕt:
H·y lÊy vÝ dô ®Ó minh ho¹

1. NghÖ thuËt: Tëng tîng, c¸c
chi tiÕt k× ¶o, hoang ®êng,
nh©n vËt mang tÝnh chÊt tîng

? NhËn xÐt vÒ c¸ch x©y dùng trng
nh©n vËt vµ c¸c chi tiÕt trong 2. Néi dung
truyÖn
* Ghi nhí: (SGK)
? Ngêi xa ph¶n ¸nh ®iÒu g×,
gi¶i thÝch hiÖn tîng g×
D. Cñng cè:
Gi¸o viªn hÖ thèng kiÕn thøc bµi gi¶ng
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµi so¹n sù tÝch Hå G¬m
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

22

TiÕt 10+11:

NghÜa cña tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc thÕ nµo lµ nghÜa cña tõ
- Mét sè c¸ch gi¶i nghÜa cña tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc tríc vÝ dô SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B/ KiÓm tra bµi cò:
? ThÕ nµo lµ tõ mîn, sö dông tõ mîn nh thÕ nµo
C/ Bµi míi:
I/ NghÜa cña tõ lµ g×
? Mçi chó thÝch trªn gåm mÊy - Mçi chó thÝch trªn gåm 2 bé
bé phËn.

phËn

? Bé phËn nµo trong chó trÝch
trªn nªu lªn nghÜa cña tõ.

- Bé phËn ch÷ in nh¹t

? NghÜa cña tõ t¬ng øng víi

H×nh thøc

m« h×nh nµo díi ®©y.
GV tãm t¾t, HS rót ra KL SGK.

Néi dung
⇒ Néi dung

* Ghi nhí SGK
NghÜa cña tõ lµ néi dung mµ
tõ biÓu thÞ
Cho HS ®äc l¹i phÇn chó thÝch II/ C¸ch gi¶i thÝch nghÜa cña
ë phÇn I

tõ:

? Trong mçi chó thÝch trªn
nghÜa cña tõ ®îc gi¶i thÝch
b»ng c¸ch nµo?
- TËp qu¸n: Gi¶i thÝch b»ng
c¸ch tr×nh bµy kh¸i niÖm mµ
tõ biÓu thÞ
- LÉm liÖt: §a ra c¸c tõ ®ång
? Cã thÓ gi¶i thÝch nghÜa cña nghÜa, tr¸i nghÜa.
tõ b»ng mÊy c¸ch. Nªu c¸c * Ghi nhí : SGK.
23

c¸ch.

III. LuyÖn tËp :
Bµi tËp 1 :

Yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh ®îc - Chóa tÓ ; Tr×nh bµy kh¸i
c¸ch gi¶i nghÜa cña tõ.

niÖm mµ tõ biÓu thÞ.
- DÒnh lªn : §a ra tõ ®ång
nghÜa.

HS ®äc yªu cÇu.

Bµi tËp 2 :

Gäi 4 HS lµm 4 ý. GV nhËn xÐt. a. Häc tËp.
b. Häc lám.
c. Häc hái.
HS lµm bµi tËp 3 gi¸o viªn d. Häc hµnh.
ch÷a.

Bµi tËp 3 : §iÒn tõ theo trËt tù
sau :
a. Trung b×nh
b. Trung gian.
c. Trung niªn.

Cho HS gi¶i thÝch nghi· cña tõ.

Bµi tËp 4 :
- GiÕng : hè ®µo th¼ng ®øng
s©u vµo lßng ®Êt ®Ó lÊy níc.
-> Tr×nh bµy kh¸i niÖm.
- rung rinh : ChuyÓn ®éng qua
l¹i nhÑ nhµng, liªn tiÕp.
- Tr×nh bµy kh¸i niÖm.
- HÌn nh¸t : ThiÕu can ®¶m
( ®Õn møc ®¸ng khinh bØ -

HS ®äc c©u chuyÖn. Gi¶i ®a ra tõ tr¸i nghÜa )
thÝch nghÜa tõ mÊt.

Bµi tËp 5 :
MÊt theo c¸ch hiÓu th«ng thêng lµ kh«ng cßn ®îc së h÷u,
kh«ng thuéc vÒ m×nh n÷a.

D. Cñng cè:
- Gi¸o viªn gäi HS ®äc ghi nhí.
E. Híng dÉn :
- Häc kü bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm:
24

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 10+11:

Sù viÖc vµ nh©n vËt trong v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc 2 yÕu tè then chèt cña tù sù : Sù viÖc vµ nh©n vËt.
- HiÓu ®îc ý nghÜa cña sù viÖc vµ nh©n vËt trong tù sù.
- Sù viÖc cã quan hÖ víi nhau víi nh©n vËt, víi chñ ®Ó t¸c phÈm.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc tríc v¨n b¶n.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nªu ý nghÜa vµ ®Æc ®iÓm chung cña v¨n tù sù.
C/ Bµi míi:
I. §Æc ®iÓm cña sù viÖc vµ
nh©n vËt trong v¨n tù sù.
HS

®îc c¸c

truyÖn.

viÖc trong 1. Sù viÖc trong v¨n tù sù.
- 1 khëi ®Çu : Vua Hïng kÐn

? Em h·y chØ ra sù viÖc khëi rÓ.
®Çu, sù viÖc PT, sù viÖc cao - 2,3,4 : Ph¸t triÓn.
trµo vµ sù viÖc kÕt thóc trong - 5,6 : Cao trµo xung ®ét gay
c¸c sù viÖc trªn.

g¾t.

? Trong c¸c sù viÖc nµy cã thÓ - 7 kÕt thóc.
bá bít sù viÖc nµo kh«ng. V× -> Kh«ng v× nh vËy nã sÏ
sao.

kh«ng ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc,

? C¸c sù viÖc kÕt hîp víi nhau sù viÖc sau ®ã sÏ kh«ng ®îc
theo quan hÖ nµo.

gi¶i thÝch râ.
25

? Cã thÓ thay ®æi tríc sau c¸c - Quan hÖ nh©n qu¶.
sù viÖc Êy ®îc kh«ng

- Kh«ng
- C¸c sù viÖc ®îc x©y xÕp
theo trËt tù cã ý nghÜa sù viÖc
tríc g× cho sù viÖc sau vµ c¶
chuçi sù viÖc kh¼ng ®Þnh sù

? NÕu kÓ mét c©u chuyÖn mµ chiÕn th¾ng cña S¬n Tinh.
cã 7 sù viÖc nh trªn th× - Kh«ng v× truyÖn trõu tîng
truyÖn cã hÊp dÉn kh«ng v× kh« khan, truyÖn hay ph¶i cã
sao?

sù viÖc cô thÓ, chi tiÕt.

GV ghi b¶ng 6 yÕu tè.

- Ai lµm ( nh©n vËt lµ ai )
- ViÖc x¶y ra ë ®©u ( ®Þa
®iÓm )
- ViÖc x¶y ra lóc nµo ( Thêi
gian )
- ViÖc diÔn biÕn thÕ nµo ?

GV cho HS chØ ra c¸c yÕu tè ( Qu¸ tr×nh )
trong truyÖn S¬n Tinh Thuû - ViÖc x¶y ra do ®©u ( Nguyªn
Tinh.

nh©n )
- ViÖc kÕt thóc thÕ nµo ( KÕt

? H·y kÓ tªn c¸c NV trong qu¶ )
truyÖn S¬n Tinh Thuû Tinh.
? Ai lµ NV chÝnh. Ai lµ NV phô
cã cÇn thiÕt cã thÓ bá ®i ®îc 2. Nh©n vËt trong v¨n tù sù.
kh«ng.

Vua Hïng, S¬n Tinh, Thuû Tinh,

GV híng dÉn HS rót ra ghi nhí.

MÞ N¬ng, c¸c l¹c hÇu.
- N.vËt chÝnh lµ S¬n Tinh,
Thuû Tinh.

yªu cÇu häc sinh lµm gi¸o viªn
ch÷a

* Ghi nhí SGK.
II. LuyÖn tËp :
BT1 :
Vua Hïng : KÐn rÓ.
MÞ N¬ng: Ngêi ®Ñp, ®Ñp nÕt.
S¬n Tinh : Tµi giái.

Nh©n
26

vËt chÝnh
Thuû Tinh : Tµi giái.
BT 2
Cho häc sinh lµm bµi tËp 2
D. Cñng cè: §äc ghi nhí SGK
E. Híng dÉn :
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

27

Sù tÝch hå g¬m

TiÕt 13:

(TruyÒn thuyÕt)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HiÓu ®îc ý nghÜa cña truyÖn, vÎ ®Ñp cña mét sè h×nh ¶nh
trong truyÖn
- KÓ l¹i ®îc chuyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc v¨n b¶n.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nªu ý nghÜa truyÖn S¬n Tinh - Thuû Tinh
C/ Bµi míi:
Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi cho häc sinh më SGK
I/ §äc vµ t×m hiÓu chung
Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh
c¸ch ®äc, gi¸o viªn ®äc mÉu

Bè côc 3 phÇn

? V¨n b¶n chia lµm mÊy phÇn, +) §1: Tõ ®Çu ®Õn lìi g¬m
nªu néi dung cña tõng phÇn

⇒ Lª thÇn ®¸nh c¸ ®îc g¬m

+) §2: TiÕp ®Õn ®Êt níc ⇒
Gi÷a thÇn gióp d©n ®¸nh
giÆc
+) §3: Cßn l¹i ⇒ Rïa vµng ®ßi
?

Tãm

t¾t

néi

dung

c©u l¹i g¬m

chuyÖn
II/ Ph©n tÝch:
? V× sao ®øc long qu©n cho 1. Lª Lîi nhËn ®îc g¬m:
nghÜa qu©n mîn g¬m thÇn

- Níc ta bÞ giÆc Minh ®o hé
- Nh©n d©n ta c¨m thï chóng
®Õn tËn tuû
- NghÜa qu©n næi dËy chèng
nhiÒu lÇn bÞ thua

? Chi tiÕt nghÜa qu©n ®îc → Cuéc khëi nghÜa Lam S¬n
28

nhËn g¬m cã ý nghÜa g×

®îc thÇn ñng hé gióp ®ì

? Lª ThËn ®· b¾t ®îc líi g¬m - §¸nh c¸ 3 lÇn kÐo líi ®Òu b¾t
nh thÕ nµo

®îc

? Khi ®em g¬m vÒ nhµ Lª → G¬m s¸ng, kh¾c 2 ch÷
ThËn ph¸t hiÖn thÊy ®iÒu g× ThuËn Thiªn ⇒ hîp víi ý trêi

Gi¸o viªn cho häc sinh gi¶i
thÝch nghi·

- Ngän c©y ®a.

? Lª Lîi nhËn ®îc chu«i g¬m
trong hoµn c¶nh nµo.

- Tra lìi vµo chu«i võa nh in.

? Khi tra lìi g¬m vµo chu«i g¬m cã hiÖn tîng g×.

2. Søc m¹nh cña g¬m thÇn:

? T×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn - T¨ng nhuÖ khÝ cña nghÜa
søc m¹nh cña g¬m thÇn.

qu©n.
- Qu©n Minh b¹t vÝa.
- Më ®êng cho qu©n ta th¾ng
giÆc.

? Long qu©n ®ßi l¹i g¬m trong 3. Long qu©n ®ßi l¹i g¬m
hoµn c¶nh nµo

thÇn:

? T×m nh÷ng tiÕt nãi lªn sù - §Êt níc ®· thanh b×nh.
kh¸c thêng khi trao l¹i g¬m

- Lª Lîi d¹o ch¬i ë hå t¶ väng

? ViÖc Long qu©n ®ßi g¬m cã - Rïa vµng næi lªn, nuèt g¬m
ý nghÜa g×.

ch×m s©u xuèng níc mµ vÉn
cßn nh×n thÊy ¸nh s¸ng le loi.
⇒ Lßng yªu chuéng hoµ b×nh

cña d©n téc ViÖt Nam
NhiÖm vô lóc nµy cña d©n téc
? TruyÖn cã ý nghÜa g×

ta lµ x©y dùng hoµ b×nh
4. ý nghÜa cña truyÖn:
- Ca ngîi tÝnh chÊt toµn d©n
vµ chÝnh nghÜa cña cuéc khëi
nghÜa
- Gi¶i thÝch nguån gèc tªn gäi
Hå Hoµn KiÕm
29

Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh rót - Ph¶n ¸nh lßng yªu chuéng
ra kÕt luËn

hoµ b×nh cña d©n téc ta
III/ Tæng kÕt:

* Ghi nhí SGK
D. cñng cè: Tãm t¾t l¹i truyÖn
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi so¹n Sä Dõa
IV/ Rót kinh nghiÖm:
TiÕt 14:

chñ ®Ò vµ dµn bµi cña bµi v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- BiÕt t×m hiÓu ®Ò v¨n tù sù vµ c¸ch lµm bµi v¨n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc vµ t×m hiÓu c©u hái.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Sù viÖc vµ nh©n vËt cã tÇm quan träng nh thÕ nµo trong v¨n tù

C/ Bµi míi:
I/ Chñ ®Ò cña bµi v¨n tù sù
? Sù viÖc trong phÇn th©n bµi - ThÓ hiÖn chñ ®Ò hÕt lßng
thÓ hiÖn chñ ®Ò nh thÕ nµo

th¬ng yªu cøu gióp ngêi bÖnh

? Chñ ®Ò ®ã ®îc thÓ hiÖn +) Tõ chèi viÖc ch÷a bÖnh cho
qua nh÷ng chi tiÕt nµo

nhµ giµu v× bÖnh «ng

nhÑ

h¬n
+) Ch÷a ngay cho ngêi con trai
? ViÖc lµm ®ã thÓ hiÖn b¶n «ng n«ng d©n v× bÖnh anh ta
lÜnh g× cña TuÖ TÜnh

nguy hiÓm
- Lµ ngêi cã b¶n lÜnh. Kh«ng sî
mÊt lßng, ai nguy hiÓm h¬n
ch÷a tríc, l¹i kh«ng mµng tr¶

? Chñ ®Ò cña bµi v¨n thÓ hiÖn ¬n
chñ yÕu ë nh÷ng lêi nµo

⇒ §ã lµ tÊm lßng cøu gióp ngêi

30

bÖnh cña «ng
+) HÕt lßng th¬ng yªu cøu
? Em h·y ®Æt tªn cho truyÖn gióp ngêi bÖnh
nµy

+) Ngêi ta cøu gióp nhau lóc

Häc sinh cã thÓ ®Æt c¸c nh©n ho¹n n¹ sao l¹i nãi chuyÖn ©n
®Ò kh¸c nhau

huÖ

Gi¸o viªn tãm t¾t cho häc sinh - TÊm lßng
rót ra ghi nhí 1 SGK

- Y ®øc
- Mét lßng v× ngêi bÖnh

? Yªu cÇu häc sinh chØ ra c¸c
phÇn cña bµi v¨n
?

PhÇn

bµi

thùc

hiÖn II/ Dµn bµi cña bµi v¨n tù sù

nhiÖm vô g× cña bµi v¨n tù sù
? Th©n bµi vµ kÕt bµi thùc
hiÖn nhiÖm vô g×

- Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ
nh©n vËt vµ sù viÖc

Gi¸o viªn tãm t¾t rót ra kÕt
luËn

- Th©n bµi: KÓ diÔn biÕn cña
sù viÖc
- KÕt bµi: KÓ diÔn biÕn cña sù

Häc sinh ®äc yªu cÇu

viÖc
* Ghi nhí SGK

? Chñ ®Ò tËp trung ë sù viÖc III/ LuyÖn tËp:
nµo

BT 1:
- Chñ ®Ò: tè c¸o tªn cËn thÇn
tham lam b»ng c¸ch ch¬i kh¨m

? Theo em nhan ®Ò phÇn th- nã 1 vè
ëng cã mÊy nghÜa.

+) Ngêi n«ng d©n xin ®îc thëng 50 roi vµ ®Ò nghÞ chia
®Òu phÇn thëng ®ã
- Nhan ®Ò phÇn thëng cã 2

? em h·y chØ ra 3 phÇn : Më nghÜa
bµi, th©n bµi, kÕt bµi.

+) Mét nghÜa thùc vµ 1 nghÜa

? C©u chuyÖn thó vÞ ë ®iÓm chÕ giÔu, mØa mai
31

nµo.

+) §èi víi ngêi n«ng d©n thëng
lµ khen. Thëng ®èi vín cËn
thÇn tëng lµ ph¹t
- Më bµi: C©u 1
- KÕt bµi: CÊu cuèi

Cho S lµm

- Th©n bµi: PhÇn cßn l¹i

GV ch÷a cho HS

⇒ Lêi cÇu xin phÇn thëng l¹

lïng vµ kÕt thóc bÊt ngê ngoµi
dù kiÕn cña tªn quan vµ ngêi
®äc, nhng nãi lªn sù th«ng
minh
BT 2:
- Më bµi : STTT nªu t×nh huèng
- KÕt bµi: STTT nªu sù viÖc
tiÕp diÔn
D. Cñng cè: GV klh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
TiÕt 15,16:T×m

hiÓu ®Ò vµ c¸ch lµm bµi v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- BiÕt t×m hiÓu ®Ò v¨n tù sù vµ c¸ch lµm bµi v¨n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc tríc v¨n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Chñ ®Ò lµ g×? Dµn ý bµi v¨n tù sù gåm mÊy phÇn?
C/ Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi
I/ §Ò, t×m hiÓu ®Ò vµ c¸ch
32

lµm bµi v¨n tù sù.
GV chÐp 6 ®Ò lªn b¶ng

1. §Ò v¨n tù sù

Gäi HS ®äc vµ cho HS tr¶ lêi §Ò 1: Nªu 2 yªu cÇu : - KÓ
c©u hái

chuyÖn em Thi

? Lêi v¨n ®Ò 1 nªu ra nh÷ng - B»ng lêi v¨n cña em
YC g×.

- Ch÷ kÓ

Nh÷ng ch÷ nµo trong ®Ò cho - Cã thuéc ®Ò tù sù
biÕt ®iÒu ®ã.

=> ®Ò v¨n tù sù cã thÓ ®îc

? C¸c ®Ò 3,4,5,6 kh«ng cã tõ diÔn ®¹t thµnh nhiÒu d¹ng, c¸c
kÓ cã ph¶i lµ ®Ò v¨n tù sù ®Ò trªn cho phÐp c¸c em cã
kh«ng.

thÓ tù do h¬n, kÕt hîp kÓ
chuyÖn víi tr÷ t×nh, miªu t¶
nghÞ luËn.
§Ò 1: Kh«ng giíi h¹n.
§Ò 2: B¹n tèt

? Tõ träng t©m cña mçi ®Ò §Ò 3: Kû niÖm th¬ Êu
trªn lµ tõ nµo. H·y g¹ch díi vµ §Ò 4: Ngµy sinh cña em
cho biÕt ®Ò YC lµm næi bËt §Ò 5: Quª em ®æi míi
®iÒu g×.

§Ò 6:

Lín råi => sù trëng

thµnh vît bËc cña em vÒ thÓ
chÊt, trÝ tuÖ, t©m hån
§Ò 3 - 4 : kÓ viÖc
? Trong c¸c ®Ò trªn ®Ò nµo §Ò 2 - 6 : kÓ ngêi
nghiªng

kÓ,

®Ò

nghiªng vÒ têng thuËt.

nµo ®Ò 5 : Têng thuËt
2/ C¸ch lµm bµi v¨n tù sù

? H·y t×m hiÓu ®Ò lËp ý vµ a. T×m hiÓu ®Ò
lµm dµn ý.

2 yªu cÇu

§äc ®Ò 1

+ ChuyÖn em thÝch

H·y t×m hiÓu ®Ò , lËp ý vµ lËp + B»ng lêi v¨n cña em
dµn bµi.

b. LËp ý
- Chän truyÖn em thÝch
- B»ng lêi v¨n cña em
c. LËp dµn ý
33

? Em dù ®Þnh më ®Çu NTN.

- X¸c ®Þnh truyÖn b¾t ®Çu

KÓ chuyÖn NTN vµ kÕt luËn ra kÓ tõ ®©u, kÕt thóc ra sao.
sao.

- Kh«ng ®îc sao chÐp.

? Tõ ®©y em rót KL g×.

- KÓ b»ng lêi v¨n cña m×nh
* Ghi nhí : SGK
II. LuyÖn tËp

Cho HS ®äc ghi nhí SGK
Ghi vµo giÊy dµn ý em sÏ viÕt
theo yªu cÇu cña ®Ò tËp lµm
v¨n trªn.
D. Cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm bµi SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
Bµi viÕt ë nhµ : kÓ l¹i truyÖn b¸nh chng b¸nh giÇy b»ng lêi kÓ cña
m×nh.

34

Sä dõa

TiÕt 17, 18 :

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HiÓu s¬ lîc kh¸i niÖm truyÖn Sä Dõa.
- HiÓu néi dung ý nghÜa truyÖn Sä Dõa vµ mét sè ®Æc ®iÓm tiªu
biÓu cña kiÓu nh©n vËt mang lèt xÊu xÝ
- KÓ l¹i ®îc truyÖn
ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: §äc tríc v¨n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? KÓ l¹i truyÖn sù tÝch Hå G¬m vµ ý nghÜa cña truyÖn?
C/ Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi
I/ Kh¸i niÖm truyÖn cæ tÝch
? ThÕ nµo lµ truyÖn cæ tÝch.
? KÓ tªn 1 sè kiÓu nh©n vËt Gièng: cã yÕu tè hoang ®êng
quen thuéc trong cæ tÝch.

kú l¹

? TruyÖn cæ tÝch vµ truyÒn
thèng cã g× gièng vµ kh¸c
nhau.

II/ §äc : HiÓu chung
Tãm t¾t:

GV Híng dÉn HS c¸ch ®äc

Cã ®«i vî chång giµ hiÕm con

Cho HS tãm t¾t v¨n b¶n

ngêi vî vµo rõng uèng níc trong
c¸i sä dõa vÒ cã mang ®Î ra
côc thÞt ®Æt tªn lµ Sä Dõa.
- Sä Dõa ®i ch¨n bß cho nhµ
Phó «ng rÊt cõ, phó «ng cã 3
c« con g¸i , c« ót hiÒn lµnh,
nÕt na, biÕt Sä Dõa lµ chµng
trai tuÊn tó nªn yªu.
- Sä Dõa b¶o mÑ ®Õn hái c«
ót cíi vÒ lµm vî
35

- Sä Dõa trë thµnh chµng trai
tuÊn tó thi ®ç tr¹ng nguyªn råi
®i xø, chµng ®a cho vî ®· löa
con dao vµ 2 qu¶ trøng

dÆn

lu«n mang theo bªn ngêi.
- Hai c« chÞ lËp mu h¹i em, vî
Sä Dõa bÞ ®Èy xuèng biÓn, c¸
? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy nuèt vµo bông, c« ®em c¸
®o¹n, néi dung tõng ®o¹n.

chÕt khoÐt bông chui ra.
- Vî chång Sä dõa gÆp nhau
më tiÖc, hai c« chÞ bÞ lé xÊu

? Nh©n vËt chÝnh cña truyÖn.

hæ bá ®i biÖt xø.

? Sä Dõa ra ®êi trong hoµn §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn dïng ®Õn
c¶nh nµo.

§o¹n 2 cßn l¹i

H×nh d¸ng ra sao.

II/ Ph©n tÝch

? Sù ra ®êi vµ h×nh d¸ng cña 1. Chµng Sä Dõa
Sä Dõa cã g× ®¸ng chó ý.

- Sù ra ®êi
+ MÑ uèng níc trong sä dõa ë
rõng sinh ra con

? Sä Dõa thuéc kiÓu nh©n vËt + Côc thÞt
nµo.

=> Cã tÝnh chÊt kh¸c thêng,
kú l¹

? Sä Dõa cã tµi n¨ng g×.
Nh©n vËt bÊt h¹nh cã h×nh
d¸ng xÊu xÝ
- Tµi n¨ng
+ Ch¨n bß theo c¸ch riªng rÊt
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh cõ
d¸ng vµ tµi n¨ng cña Sä Dõa.

+ Thæi s¸o giái
+ Nh¸nh chãng ®¸p øng lêi

? Sù thay ®æi ®ã thÓ hiÖn íc th¸ch cíi cña phó «ng.
m¬ g× cña nh©n d©n lao + Thi ®ç tr¹ng nguyªn
®éng xa.

+ Tµi dù ®o¸n, lo xa => chÝnh

? Kh¸c víi 2 c« chÞ, c« ót ®îc x¸c.
36

giíi thiÖu qua chi tiÕt nµo.

=> §èi lËp gi÷a bÒ ngoµi dÞ

? C« ®èi xö víi Sä Dõa NTN

d¹ng nhng cã phÈm chÊt tèt

Theo em ®iÒu g× ®· gióp c« ®Ñp tµi n¨ng tuyÖt vêi.
c¸i nh×n thÊy ®îc bªn trong => ¦íc m¬ m·nh liÖt vÒ sù ra
cña Sä Dõa lµ mét trai kh«i ®êi
ng« tµi giái.

2/ C©u chuyÖn vÒ c« ót

? C« ót cã xøng ®¸ng ®îc - HiÒn lµnh, tÝnh hay th¬ng
nhËn phÇn thëng lµ bµ tr¹ng ngêi
kh«ng v× sao.

- §«i xö rÊt tö tÕ.

? TruyÖn Sä Dõa thÓ hiÖn íc
m¬ g× cña ngêi xa.

- Lßng th¬ng ngêi, sù ®ång
c¶m
=> PhÇn thëng xøng cho ngêi
nh©n hËu

? C©u truyÖn cã ý nghÜa g×.

3. ¦íc m¬ cña ngêi xa
- ¦íc m¬ ®æi ®êi tõ

th©n

phËn thÊp hÌn , tõ mét con ngêi xÊu xÝ tëng nh v« dông trë
thµnh ngêi th«ng minh h¹nh
phóc
- ¦íc m¬ sù c«ng b»ng
4. ý nghÜa cña truyÖn
? NhËn xÐt c¸c chi tiÕt trong - §Ò cao gi¸ trÞ ®Ých thùc vÎ
truyÖn

®Ñp bªn trong cña con ngêi,

? NghÖ thuËt ®Æc s¾c Êy thÓ khuyªn
hiÖn ND g×

ta

muèn

®¸nh

gi¸

®óng b¶n chÊt con ngêi ®øng
dõng l¹i ë viÖc xem xÐt bÒ
ngoµi
- §Ò cao lßng nh©n ¸i ®èi víi
ngêi bÊt h¹nh.
III/ Tæng kÕt
a, NT: BÊt ngê lý thó
b, ND
37

Ghi nhí : SGK
D. Cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
HS kÓ l¹i truyÖn
§äc phÇn ghi nhí
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi So¹n Th¹ch Sanh
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

38

Tõ nhiÒu nghÜa

TiÕt 19:

vµ hiÖn tîng chuyÓn nghi· cña tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n¾m ®îc : + Kh¸i niÖm tõ nhiÒu nghÜa
+ HiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ
+ NghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn cña tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu nghÜa
Trß: §äc tríc vÝ dô SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? ThÕ nµo lµ nghÜa cña tõ, cã mÊy c¸ch gi¶i nghÜa tõ.
C/ Bµi míi:
I/ Tõ nhiÒu nghÜa
? Em h·y t×m c¸c nghÜa kh¸c - Tõ ch©n: 1 bé phËn díi cïng
nhau cña tõ “ ch©n”

cña c¬ thÓ ngêi hay ®éng vËt.

§Æt c©u cã tõ “ch©n” ë mäi VD. ChÞ Êy cã ®«i ch©n thon
nÐt nghÜa tiªu biÓu.

th¶.
+ Bé phËn cuèi cïng cña ®å
vËt cã t¸c dông ®ì c¸c bé phËn
kh¸c.
+ Ch©n giêng.......
+ Bé phËn díi cïng cña mét sè

T×m thªm mét sè tõ kh¸c cã ®å vËt tiÕp gi¸p vµ b¸m chÆt
nhiÒu nghÜa nh tõ ch©n

vµo

mÆt

nÒn

ch©n

têng,

ch©n r¨ng.
VD: Tay : 7 nghÜa
+ Bé phËn phÝa trªn cña c¬
thÓ con ngêi tõ vai ®Õn ngãn
dïng

®Ó

cÇm

n¾m

,

lao

®éng...
+ chi tríc cña mét sè con vËt
+ BiÓu tîng

cho kh¶ n¨ng
39

tr×nh ®é nghÒ nghiÖp

: tay

nghÒ.
+ ChØ con ngêi cã kh¶ n¨ng ,
Cho HS t×m tiÕp tõ ®ã

hiÖn têng nµo ®ã : tay chi

? Cho HS t×m 1 sè tõ chØ cã 1 + Ngêi giái vÒ mét lÜnh vùc
nghÜa.

nµo ®ã.
VD. Tay sóng cõ kh«i

? T×m mèi liªn hÖ gi÷a c¸c + Bé phËn cña vËt cã chøc
nghÜa cña tõ ch©n.

n¨ng nh tay: tay ghÕ, tay vÞn

? Trong 1 c©u cô thÓ 1 tõ th- cÇu thang.
êng ®îc dïng vãi mÊy nghÜa.

- Tõ chØ cã mét nghÜa
Gµ, vÞt, æ ®iÖn, bµn lµ........

? Trong bµi nh÷ng c¸i ch©n, tõ II/ HiÖn tîng chuyÓn nghÜa
ch©n ®îc dïng víi nghÜa nµo.

- Bé phËn díi cïng dïng ®Ó ®ì
c¸c bé phËn kh¸c.
- 1 nghÜa: Nhng t¸c phÈm v¨n

HS ®äc yªu cÇu vµ tù lµm

häc ngêi viÕt cã khi cè ý dïng

HS ®äc yªu cÇu, gäi 2 HS lªn tõ víi vµi nghÜa kh¸c.
b¶ng

- §îc dïng víi nghÜa chuyÓn nhng vÉn ®îc hiÓu theo nghÜa
gèc nªn míi cã liªn tëng thó vÞ

HS ®äc yªu cÇu

nh kiÒng 3 ch©n.

Gäi HS lªn b¶ng lµm

III/ LuyÖn tËp
BT 1:
BT 2: L¸ : L¸ phæi, l¸ l¸ch , l¸
gan
Qu¶: qu¶ tim, qu¶ thËn
Th©n : Th©n h×nh
BT 3
- ChØ sù vËt

chuyÓn thµnh

hµnh ®éng
+ c¸i cµy : cµy ruéng
+ c¸i cuèc : cuèc ®Êt
Hép s¬n : S¬n nhµ
D. Cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
40

§äc phÇn ghi nhí
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm bµi tËp
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TiÕt 20:

Lêi v¨n ®o¹n v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n¾m ®îc h×nh thøc lêi v¨n kÓ chuyÖn, kÓ viÖc, chñ ®Ò vµ
liªn kÕt trong ®o¹n v¨n.
- X©y dùng ®îc ®o¹n v¨n giíi thiÖu vµ kÓ chuyÖn sinh ho¹t hµng
ngµy.
- NhËn ra c¸c h×nh thøc thêng dïng trong viÖc giíi thiÖu nh©n vËt,
sù viÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu nghÜa
Trß: §äc tríc ®o¹n v¨n SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Tr×nh bµy c¸c bíc t×m hiÓu ®Ò lµm bµi v¨n tù sù.
C/ Bµi míi:
I/ Lêi v¨n ®o¹n v¨n tù sù
? §o¹n 1 gåm nh©n vËt nµo.

- §o¹n 1

? Giíi thiÖu ®iÒu g× nh»m + Hïng V¬ng, MÞ N¬ng
môc ®Ých g×.

+ Vua Hïng kÐn rÓ

? Thø tù c¸c c©u v× sao kh«ng
®¶o lén ®îc.

§o¹n 2: S¬n Tinh, Thuû Tinh

§o¹n 2: giíi thiÖu nh©n vËt + Cã 2 ngêi ®Òu cã tµi l¹ ®Òu
nµo. C¶ ®o¹n v¨n biÓu ®¹t ý xøng ®¸ng lµm con rÓ vua
41

g×.

Hïng.

? Hä lµ ngêi NTN

+ Cã tµi nhng kh«ng gièng

? V× sao l¹i giíi thiÖu tµi cña nhau.
hä tríc khi giao tranh

-> Nh thÕ míi hîp lý m¹ch l¹c,
nÕu kh«ng giíi thiÖu nh thÕ
mµ sau nµy tö cuéc chiÕn ®Êu
long trêi lë ®Êt th× ngêi ta

? C¸c c©u v¨n giíi thiÖu trªn thÊy khã hiÓu.
®©y thêng dïng nh÷ng tõ , - Dïng kiÓu c©u tù sù víi tõ cã,
côm tõ g×.

tõ lµ......

HS ®äc ®o¹n 3

KÎ ng«i thø 3
* Lêi v¨n kÓ sù viÖc

? §o¹n 3 biÓu ®¹t ý g×

- Thuû Tinh d©ng níc ®¸nh

? T¸c gi¶ sö dông nhiÒu tõ lo¹i S¬n Tinh
g×.

+ §o¹n v¨n cã nhiÒu ®éng tõ

? C¸c hµnh ®éng ®îc kÓ theo g©y Ên tîng mau lÑ
thø tù nµo.

- Thø tù tríc sau, nguyªn nh©n

Cho HS ®äc l¹i 3 ®o¹n v¨n

, trËn ®¸nh

? Mçi ®o¹n v¨n biÓu ®¹t ý * §o¹n v¨n
chÝnh nµo.

- Mçi ®o¹n v¨n

thêng cã 1 ý

chÝnh, diÔn ®¹t thµnh c©u gäi
? T¹i sao ngêi ta gäi ®ã lµ c©u lµ c©u chñ ®Ò.
chñ ®Ò.

=> DiÔn ®¹t c¸c ý phô

dÉn

? C¸c c©u cßn l¹i trong ®o¹n ®Õn ý chÝnh
v¨n cã nhiÖm vô g×.
GV tãm t¾t cho HS ®äc ghi * Ghi nhí
nhí

II/ LuyÖn tËp
BT 1

HS ®äc yªu cÇu cña bµi gäi 3 a. ý cña ®o¹n thÓ hiÖn ë c©u
HS lµm

: cËu ch¨n bß rÊt giái.
b. ý chÝnh nãi 2 c« chÞ ¸c, c«
ót hiÒn lµnh ®èi xö tö tÕ víi Sä
Dõa.
c. ý chÝnh cña ®o¹n nµy lµ :
42

tÝnh c« cßn trÎ con l¾m
C¸c c©u sau nãi râ tÝnh trÎ con
Êy.
D. cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc
§äc phÇn ghi nhí
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm bµi tËp 2 - 3 - 4
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

43

TiÕt 21-22:

Th¹ch sanh

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n¾m ®îc néi dung truyÖn Th¹ch Sanh ca ngîi dòng sü Th¹ch
Sanh cã nhiÒu tµi ba ®· diÖt tr¨n tinh , diÖt ®¹i bµng bÞ h¹i, v¹ch
mÆt kÎ vong ©n béi nghÜa
- Gi¸o dôc t×nh c¶m yªu mÕn quý träng sù ch©n hµnh c¨m ghÐp
sù gi¶ dèi ph¶n béi
- rÌn kü n¨ng ®äc , kÓ ph©n tÝch truyÖn cæ,
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn có bµi, su tÇm tµi liÖu
Trß: §äc tríc SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? C©u truyÖn Sä Dõa co ý nghÜa g× m©y tõ, cã mÊy c¸ch gi¶i
nghÜa tõ.
C/ Bµi míi
GV híng dÉn HS c¸ch ®äc

I/ §äc t×m hiÓu chung

§äc mÉu, gäi HS ®äc
Cho Hs tãm t¾t chuyÖn
Cho HS nhËn xÐt

II/ Ph©n tÝch

? TruyÖn cã mÊy nh©n vËt 1. Nh©n vËt Th¹ch Sanh
theo em lµ ai lµ nh©n vËt - lµ con gia ®×nh tèt bông
chÝnh.

- Lµm nghÒ kiÕm cñi

? T×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn - Gia tµi lµ lìi bóa
sù ra ®êi vµ lín lªn cña Th¹ch => Chµng dòng sü Th¹ch Sanh
Sanh.

lµ con cña ngêi d©n b×nh th-

? Qua chi tiÕt nµy t¸c gi¶ d©n êng nghÌo khã vµ tèt bông
gian muèn kh¼ng ®Þnh ®iÒu cuéc ®êi chµng gÇn gòi víi ngg×.

êi lao ®éng

? §©y lµ truyÖn cæ tÝch ngoµi
nh÷ng chi tiÕt b×nh thêng vÒ - lµ th¸i tö do Ngäc hoµng sai
sù ra ®êi vµ lín lªn cña Th¹ch xuèng ®Çu thai
Sanh cßn cã nh÷ng chi tiÕt - ®îc thiªn thÇn d¹y cho ®ñ
44

kh¸c thêng . Em h·y chØ ra sù m«n vâ nghÖ vµ mäi phÐp
kh¸c thêng ®ã.

thÇn th«ng.
T« ®Ëm tÝnh chÊt kú l¹ ®Ñ ®Ï
cña nh©n vËt òng sÜ

? Qua c¸c chi tiÕt kh¸c thêng ra ®êi vµ lín lªn k× l¹ nh vËy
nµy t¸c gi¶ d©n gian muèn níi Th¹ch
víi chóng ta ®iÒu g×

Sanh

lËp

®îc

nhiÒu

chiÕn c«ng
+) C¸c thö th¸ch

? m h·y kÓ tªn c¸c thö th¸ch +) Må c«i sèng lui thñi trong
mµ Thach Sanh tr¶i qua

c¶nh nghÌo ë díi gèc ®a
+) ®¸nh nhau v¬i tr»n tinh
giÕt chÕt nã
+) Xuèng hang giÕt ®¹i bµng
cøu c«g chóa l¹i bÞ che lÊp
hang
+) BÞ b¾t vµo ngôc do hån ®¹i
bµng, tr»n tinh b¸o tï

? NhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt cña +) BÞ c¸c níc ch hÇu ®ªm
c¸c thö th¸ch ®ã

qu©n ®¸nh

? Th¹ch Sanh cã vît qua nh÷ng ⇒ T¨ng dÇn vÒ møc ®é khi nã
khã kh¨n Êy kh«ng

gÆp nguy hiÓm
- Th¹ch Sanh vît qua ®îc tÊt c¶

? Qua nh÷ng thö th¸ch ®ã nê tµi n¨ng vµ c¸c ph¬ng tÞªn
Th¹ch sanh ®· béc lé nh÷ng gióp ®ì thÇn kú sau mçi lÇn
phÈm chÊt g×

chiÕn th¾ng
+) ThËt thµ, chÊt ph¸t, tin ngêi

? Ph©n tÝch ý nghÜa tiÕng +) Dòng c¶m cã tµi n¨ng
®µn cña Th¹ch Sanh

+) VÞ tha s«ng lîng
- TiÕng ®µn
+) Nghe tiÕng ®µn cña Th¹ch
Sanh mµ c«ng chóa nãi ®îc

? TiÕng ®µn Th¹ch Sanh cã ý +) ®¸nh lui ®îc 18 níc ch hÇu
nghÜa g×

* TiÕng ®µn Th¹c Sanh
+) Lµm c«ng chóa khái c¶m
45

+) Lµm qu©n 18 níc ch hÇu
thua
⇒ V¹ch mÆt ®îc mÑ con LÝ

Th«ng. tiÕng ®µn tr¶ l¹i sù
c«ng b»ng cho ngêi cã c«ng
? Chi tiÕt niªu c¬m thÇn ®·i v¹ch mÆt. KÎ cã téi T§ biÓu tîng
qu©n 18 níc ch hÇu cã ý cho c¸i tiÖn cho sù yªu chuéng
nghÜa g×

hµo b×nh
- Kh¼ng ®Þnh Th¹ch Sanh lµ
ngêi tµi giái phi thêng, niªu
c¬m tîng trng cho tinh thÇn

? MÑ con LÝ Th«ng ®· cã hµnh nh©n ®¹o yªu chuéng hoµ
®éng g× ®èi víi Th¹ch Sanh

b×nh cña nh©n d©n ViÖt Nam
b) Nh©n vËt mÑ con LÝ Th«ng
- KÕt nghÜa anh em. Nã vÒ ë
cïng th× lîi biÕt bao nhiªu
⇒ lîi dông Th¹ch Sanh

- Lõa Th¹ch Sanh canh miÕu
®Ó tr»n tinh ¨n thÞt
- Lõa Th¹ch Sanh cíp c«ng giÕt
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr»n tinh
nh÷ng hµnh ®éng cña mÑ con - LÊp cöa hang khi nê Th¹ch
LÝ Th«ng

Sanh cøu c«ng chóa

? Cuèi cïng mÑ con LÝ Th«ng ⇒ hµnh ®éng gi· man, tr¾ng
chÞu h×nh ph¹t g×

trîn

? Em hiÓu ®îc tÝnh c¸ch g× ⇒ BiÕn thµnh bé hung mét
cña Th¹ch Sanh. TruyÖn ca ngîi con vËt d¬ bÈn
ai
III/ Tæng kÕt:
* Ghi nhí SGK
D. cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng
E. Híng dÉn : Häc kÜ so¹n em bÐ th«ng minh
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
46

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

47

TiÕt 23:

Ch÷a lçi dïng tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS
- NhËn ra ®îc c¸c lçi gÆp tõ vµ lÉn lén nh÷ng tõ gÇn vÇn
- Cã ý thøc tr¸nh m¾c lçi khi dïng tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: Xem tríc c¸c ®o¹n v¨n SGK
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
I/ LÆp tõ:
HS ®äc ®o¹n v¨n

a) Tre: 7 lÇn

? G¹ch ch©n díi c¸c tõ ng÷ gi÷: 4 lÇn
gièng nhau trong c©u díi ®©y

anh hïng: 2 lÇ

? ViÖc lÆp nµy cã t¸c dông g×

* NhÊn m¹nh ý. T¹p nhÞp ®iÒu
hµi hoµ

nh mét bµi th¬ cho

? NhËn xÐt g× vÒ viÖc lÆp ë v¨n xu«i
v¨n b¶n b

b) TruyÖn d©n gian: 2 lÇn
- §©y lµ 1 lçi dïng tõ trïng lÆp,
g©y c¶m gi¸c nÆng tõ nhµm

? Em h·y ch÷a l¹i c©u m¾c lçi

ch¸n
Em thÝch ®äc truyÖn d©n

? Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh gian v× truyÖn cã nhiÒu chi
rót ra kÕt luËn

tiÕt k× ¶o
KL: Khi nãi ®Æc biÖt lµ khi
viÕt ph¶i hÕt søc tr¸nh lÆp tõ

Cho häc sinh lÇn lît ®äc c¸c vÝ 1 c¸ch v« ý thøc. Khi lêi nãi trë

nªn nÆng rÔ dµi dßng

? ChØ ra nh÷ng tõ dïng kh«ng II/ Tham quan: LÉn lén c¸c tõ
®óng

gÇn ©m:
a) Tham quan: ThÊy tËn m¾t

? Nguyªn nh©n m¾c lçi lµ g×

®Ó më réng hiÓu biÕt , häc
tËp kinh nghiÖm
48

Th¨m quan: Kh«ng cã trong tõ
®iÓn
⇒ Nhí kh«ng chÝnh x¸c

? Nguyªn nh©n m¾c lçi lµ g×

b) NhÊp nh¸y: Më ra nh¾m l¹i

Gi¸o viªn híng dÉn häc inh rót liªn tiÕp, cã ¸nh s¸ng khi toÐ
ra kÕt luËn

ra, khi t¾t liªn tôc
- MÊp m¸y: Cö ®éng khÏ vµ liªn

Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tiÕp
Nhí kh«ng chÝnh x¸c
KL: ChØ dïng nh÷ng tõ nµo mµ
m×nh nhí chÝnh x¸c h×nh thøc
ng÷ ©m
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
Sau khi bæ tõ lÆp c©u sÏ nh
sau:
a) Lan lµ mét líp trëng g¬ng
Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng

mÉu nªn c¶ líp ®Òu rÊt quý
mÕn
b) Sau khi nghe c« gi¸o kÓ ai
còng tÝch nh÷ng nh©n vËt
trong c©u chuyÖn Êy v× hä
®Òu lµ nh÷ng ngêi cã phÈm
chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ñp
c)
BT 2:
a) Thay = sinh ®éng
b) ~ = bµng quan

c) Thay = hñ tôc
D. cñng cè: GV kh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi lµm BT SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
49

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

50

TiÕt 24:

Tr¶ bµiviÕt sè 1

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Qua giê tr¶ bµi nh»m ®¸nh gi¸ bµi tËp lµm v¨n theo yªu cÇu cña
bµi tù sù: h©n vËt, sù viÖc, c¸ch kÓ, môc ®Ých, chñ ®Ò, söa lçi
chÝnh t¶ ng÷ ph¸p, yªu cÇu kÓ b»ng lêi v¨n cña em
- HS thÊy nh÷ng u nhîc ®iÓm trong bµi viÕt cña m×nh
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: ChÊm bµi
Trß: Xem l¹i lÝ thuyÕt
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C/ Bµi míi:
Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng

§Ò bµi: KÓ l¹i truyÖn Th¸nh

gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc ®Ò

Giãng b»ng lêi v¨n cña m×nh

NhËn biÕt thÓ lo¹i

Tù sù
I/ NhËn xÐt bµi lµm cña HS

Gi¸o viªn nhËn xÐt u tó

- Nh×n chung c¸c em ®i ®óng
thÓ lo¹i
- Mét sè bµi ®¶m b¶o tèt yªu
cÇu cña bµi tù sù
- C¸c nh©n vËt vµ sù viÖc ®a
ra ®Òu ®i theo tr×nh tù

Gi¸o viªn nªu ra 1 sè nhîc - Mét sè bµi tr×nh bµy s¹ch
®iÓm ®Ó häc sinh kh¾c phôc

®Ñp, l«gÝch
* Nhîc ®iÓm:
+) 1 sè bµi nhí s©u thêi ®iÓm
+) 1 sè lbµi ch÷ viÕt xÊu, diÔn
®¹t lñng cñng
II/ Cho HS lËp dµn ý
III/ Cho HS nghe mét sè bµi kh¸

IV/ lÊy ®iÓm vµo sè
D. cñng cè: Kh¾c s©u kiÕn thøc v¨n tù ù
E. Híng dÉn : Häc kÜ bµi
51

IV/ Rót kinh nghiÖm:

em bÐ th«ng minh

TiÕt 25+26:

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Hs hiÓu
- truyÖn ®Ò cao trÝ t«ng mih cña ngêi lao ®éng, hiÓu ý nghÜa
cña truyÖn vµ ®Æc ®iÓm cña nhan vËt em bÐ th«ng minh trong
truyÖn
- KÓ l¹i ®îc truyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: §äc v¨n b¶n
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nªu ý nghÜa cña truyÖn Th¹ch Sanh
C/ Bµi míi:
Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi, häc sinh më SGK
I/ T×m hiÓu chung:
Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh
c¸ch ®äc giäng hµo høng sÕt
nçi

II/ Ph©n tÝch
1. LÇn thi tµi thø nhÊt
- Hai cha con cµy ruéng

? Nªu hoµn c¶nh thö th¸ch

- Tr©u l·o ngµy cµy mÊy ®êng

? Viªn quan sè cha cËu bÐ nh rÊt ®ét ngét o¸i ¨m
thÕ nµo

- §øng ngÉm ra cha biÕt tr¶ lêi

? NhËn xÐt vÒ c©u ®è nµy

thÕ nµo?

? Cha cËu bÐ cã ph¶n øng g×

- Trë l¹i: Ngùa «ng ngµy sù
th«ng mih tuyÖt vêi

? CËu bÐ nh thÕ nµo, c©u hái - h¸ hèc måm söng sèt
Êy béc lé ®iÒu g× cËu bÐ

v× qu¸ bÊt ngê, em bÐ ®· dïng

? Viªn quan cã th¸u ®é ra sao, ph¬ng ph¸p g¸¹y «ng éng lng
tríc c©u nãi cña cËu bÐ. T¹i «ng vµ em bÐ ®· th¾ng
sao l¹i söng sèt

2. LÇn thö th¸ch thø 2:
52

- Do qu©n v¬ng quyÒn lùc ra
c©u ®è
⇒ rÊt nghiªm träng nªu kh«ng

? LÇn thö th¸ch thø 2 do ai ra thùc hiÖn ®îc th× c¶ lµng ph¶i
c©u ®èi

chÞu téi

? TÝnh chÊt ch¶ lÉn thö th¸ch ®a 3 tr©u ®ùc b¾t ®Î 9 nghÐ
nµy

con
⇒ Tr¸i víi quy luËt tù nhiªn,

? LÖnh vua ntn

t×nh thÕ gay cÊn, ®em 2

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lÖnh tr©u ra lµm thÞt vua ban léc
nµy

cho lµng

? LÖnh Êy ®· ®Æt d©n lµng
vµo t×nh thÕ nµo

? Em bÐ ®· nãi víi cha ntn

mét ngêi th«ng minh, n¾m

RÊt b×nh tÜnh thÓ hiÖn lµ

? Em cã nhËn xÐt g×vÒ th¸i v÷ng quy luËt
®é cña em bÐ

- Khãc mµ tha r»ng: ThÊy cã

? Em bÐ ®· lµm c¸ch nµo ®Ó em bÐ mµ cha kh«ng ®i
®èi diÖn víi nhµ vua

- Cha lµ gièng ®ùc kh«ng ®i

? Vua tr¶ lêi ra sao

- Vua ®a tr©u ®ùc cho lµng

? Nh©n c¬ héi Êy em bÐ ®· mµ b¾t ®Î nghÐ ...
v¹ch ra sù phi lÝ cña vua b»ng ⇒ Dïng phÐp gËy «ng ®¹p lng
c©u nµo

«ng

? NhËn xÐt c¸ch xö trÝ cña em ⇒

dòng c¶m cã b¶n lÜnh, tù

tin

? Sau thö th¸ch nµy em bÐ cßn
thÓ hiÖn b¶n lÜnh g×

3. Cuéc thö tµi lÇn 3
- 1 con chim sÎ dän thµn 3 cç

? vua ®· ra ®iÒu g× ®Ó thö thøc ¨n
tµi cËu bÐ

Kh«ng thø tµi mµ thö trÝ

? Môc ®Ých cña vua ë ®©y lµ th«ng minh

- §a 1 chiÕc kim nhá xÝu dÝu
thanh chiÕc ®ai

? Em bÐ ®· xö sù ntn

Vua phôc vµ ban thëng cho em
bÐ rÊt hËu
53

? KÕt qu¶ ra sao

4. Cuéc thö tµi lÇn 4:
- LÇn tríc lµ ®èi néi lµ thö tµi

? Cuéc thö tµi lÇn nµy cã g× ®Çu trÝ víi nhau
kh¸c víi 3 lÇn kh¸c

LÇn nµy lµ quan hÖ ngo¹i giao
- §a vá èc, sîi chØ b¾t luån qua
måm èc

? Cuéc ®ã diÔn ra ntn

? Môc ®Ých cña c©u ®è nµy

quy m« lín h¬n ë tÇm cì quèc

muèn chiÕm ®Êt níc ta cã

? So víi lÇn tríc lÇn thö th¸ch tÕ vµ cã t/c nghiªm träng h¬n
nµy nh thÕ nµo

→ Nh×n nhau, vç ®Çu, suy

? Tríc c©u hái Êy vua, quan cã nghÜ
ph¶n øng g×

⇒ T×nh huèng gay cÊn, bÕ

? NhËn xÐt t×nh huèng

t¾c

? Em bÐ nhËn x©u sîi chØ - B«i mì ®Çu vá èc, buéc chØ
b»ng c¸ch nµo

vµo m×nh kiÕn

? NhËn xÐt vÒ c¸ch lµm cña ⇒
em bÐ

Th«ng minh dÔ dµng nh

mét tre chë

? TrÝ tr«ng minh cña em bÐ ⇒ cøu nguy cho ®Êt níc, ,,,,,,
lÇn nµy co tµi dông g×

®îc thÓ diÖn cña vua, uy danh
cña triÒu ®×nh, danh dù cña
d©n téc

? Víi sù th«ng minh Êy em bÐ - §îc phong tr¹ng nguyªn 1 häc
®· ®îc ®Òn ®¸p nh thÕ nµo

vÞ cao nhÊt xøng ®¸ng víi trÝ
tuÖ cña em
X©y dùng th th bªn hoµng

? TruyÖn ca ngîi ai

cung cho em bÐ ë
III/ tæng kÕt:

? ThÓ hiÖn nguyÖn väng g×
cña nd ta
* Ghi nhí: SGK
D. cñng cè: HS kÓ l¹i chuyÖn
E. Híng dÉn : Häc bµi so¹n c©y bót thÇn
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
54

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

55

TiÕt 27:

Ch÷a lçi dïng tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: HS
- NhËn ra ®îc lçi th«ng thêng vÒ nghÜa cña tõ.
- Cã ý thøc dïng tõ ®óng nghÜa
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi
Trß: Xem tríc bµi
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
Lµm bµi tËp SGK
C. Bµi míi
HS ®äc tõng c©u SGK

I/ Dïng tõ kh«ng ®óng nghÜa

Ph¸t hiÖn lçi sai

a. YÕu ®iÓm: §iÓm quan träng

Thay b»ng tõ kh¸c cho thÝch b. §Ò b¹t: cö gi÷ chøc vô cao
hîp

h¬n ( thêng do cÊp cã thÈm
quyÒn cao quyÕt ®Þnh mµ
kh«ng ph¶i do bÇu cö)
c. Chøng thùc: X¸c nhËn lµ
®óng sù thùc
Thay b»ng
Nhîc ®iÓm: §iÓm cßn yÕu
kÐm

bÇu

(

b»ng

c¸ch

phiÕu...)
? Em h·y nªu nguyªn nh©n Chøng kiÕn: tËn m¾t tr«ng
m¾c lçi trªn.

thÊy
- Nguyªn nh©n
+ Kh«ng biÕt nghÜa

? Lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc + HiÓu sai nghÜa
®îc lçi dïng tõ ®ã.

+ HiÓu nghÜa kh«ng ®Çy ®ñ
- Kh¾c phôc
+ Khi kh«ng hiÓu hoÆc cha
hiÓu râ nghÜa th× cha dïng

HS ®äc yªu cÇu HS lµm bµi gäi + Khi cha hiÓu nghÜa cÇn tra
56

2 HS lªn b¶ng.

tõ ®iÓn
II/ LuyÖn tËp
BT 1: C©u kÕt hîp ®óng
- B¶n truyÒn ng«n

Chän tõ ®iÒn vµo chç trèng

- T¬ng lai x¸n l¹n
- B«n ba h¶i ngo¹i
BT2
a. Khinh khØnh
b. KhÈn tr¬ng

c. B¨n kho¨n
D. cñng cè: GV hÖ thèng kiÕn thøc bµi gi¶ng.
E. Híng dÉn : Lµm bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

57

TiÕt 28:

KiÓm tra v¨n

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Nh»m ®¸nh gi¸ kiÕn thøc cña HS vÒ m«n ng÷ v¨n tõ ®ã cã ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp víi tõng ®èi tîng.
- Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c lµm bµi
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Ra ®Ò - biÓu ®iÓm
Trß: ¤n tËp - giÊy
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C. Bµi míi
GV giao ®Ò cho HS
BiÓu ®iÓm
I/ Tr¾c nghiÖm : ( 5 ®) Mçi c©u tr¶ lêi ®óg cho 1 ®iÓm
C©u 1: §Þnh nghÜa SGK
C©u 2: A
B
C
C©u 3: ®Þnh nghÜa SGK
C©u 4: ý D
C©u 5: ý D
II/ Tù luËn : (5 ®)
- ¦íc mong cña con ngêi ViÖt Cæ, muèn chª ,,,,,,,,,,,,thiªn tai
- Gi¶i thÝch hiÖn tîng lò lôt hµng n¨m
D. cñng cè: GV thu bµi nhËn xÐt giê lµm bµi.
E. Híng dÉn :
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
TiÕt 29:

LuyÖn nãi kÓ chuyÖn
58

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- T¹o c©u hái cho HS: LuyÖn nãi lµm quen víi ph¸t biÓu miÖng
BiÕt lËp dµn bµi kÓ chuyÖn vµ kÓ miÖng mét c¸ch ch©n thËt.
- Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c häc bµi
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi
Trß: lµm bµi tËp
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C. Bµi míi
I/ ChuÈn bÞ
HS lùa chän 1 trong 4 ®Ò vµ 1. LËp dµn bµi
lËp dµn bµi

2. Dµn bµi tham kh¶o

Cho HS tham kh¶o 2 dµn bµi II/ LuyÖn nãi trªn líp
SGK.

Yªu cÇu nãi to, râ
- Tù tin b×nh tÜnh, ®oµng

Chia tæ cho HS lÇn lît ph¸t hoµng
biÓu víi nhau.
GV gäi mét sè HS lªn ph¸t biÓu
tríc líp.
GV NX cho ®iÓm.
GV gäi HS tr×nh bµy nhiÒu lît.
GV uèn n¾n vµ söa chöa gióp III. Bµi nãi tham kh¶o
HS nãi chuÈn.
Gäi 2 HS ®äc 2 bµi giíi thiÖu
m©òi.
Gäi HS ®äc bµi.
Trß ch¬i tËp nãi
D. Cñng cè :
GV kh¾c s©u kiÕn thøc bµi gi¶ng.
E. Híng dÉn :
Häc kü bµi, chuÈn viÕt bµi viÕt sè 2.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
59

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

C©y bót thÇn

TiÕt 30+31:

( TruyÖn cæ tÝch Trung Quèc )

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
+ Gióp HS hiÓu ®îc :
- Muèn thµnh tµi M· L¬ng ph¶i say mª cÇn cï, chÞu khã häc vÏ.
- Nh÷ng kÎ tham lam ®éc ¸c ®Þnh chiÕm bót thÇn ®Òu bÞ trõng
trÞ.
- Gi¸o dôc tinh thÇn say mª kiªn tr× häc tËp.
- RÌn luyÖn kü n¨ng kÓ chuyÖn.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi.
Trß: So¹n bµi.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? TruyÖn : “ Em bÐ th«ng minh” cã ý nghÜa g×.
C. Bµi míi
GV híng dÉn HS c¸ch ®äng
GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc.
? KÓ tãm t¾t truyÖn.

I. §äc vµ t×m hiÓu cung.
Tãm t¾t : M· L¬ng say mª tù
häc vÏ, ao íc cã c©y bót vÏ.
Trong giÊc m¬ em ®îc thÇn
tÆng cho c©y bót.
M· L¬ng vÏ cho mäi ngêi. M· L¬ng kh«ng vÏ cho bän ®Þa
chñ, trõng trÞ h¾n vµ trèn ®i.
M· L¬ng s¬ ý ®Ó lé bót thÇn.
M· L¬ng kh«ng vÏ cho thi m·
theo ý h¾n.

? Nh©n vËt chÝnh cña chuyÖn Em vÏ biÓn trõng trÞ vua.
lµ ai.

II. Ph©n tÝch :
60

? T×m nh÷ng chi tiÕt giíi thiÖu 1. M· L¬ng - c©y bót thÇn vµ
vÒ cuéc sèng cña M· L¬ng.

nh÷ng ngêi l¬ng thiÖn.

? Em cã suy ngÜ g× vÒ cuéc - Cha mÑ mÊt sím, em c¾t cá,
sèng cña M· L¬ng.

chÆt cñi ®Ó kiÕm sèng.

? M· L¬ng cã së thÝch g×.

-> Sèng nghÌo khæ, vÊt v¶,

? Em ®· thÓ hiÖn sù ham thÝch häc vÏ
thÝch cña m×nh ntn.

-> Say mª, kiªn tr×, vÏ ë mäi

? Tµi n¨ng héi ho¹ cña M· L¬ng n¬i mäi lóc, vÏ kh«ng cÇn bót.
®îc thÓ hiÖn qua chi tiÕt nµo?
? M· L¬ng cã ®îc c©y bót vÏ - Em vÏ chim, vÏ c¸
trong hoµn c¶nh nµo ?
? T¹i sao cô giµ kh«ng ban cho - Trong giÊc m¬ sau mét ngµy
M· L¬ng c©y bót vÏ ngay tõ lao ®éng vµ häc vÏ.
®Çu.

-> §Ó thö th¸ch sù kiªn tr× cña
ML.
Tµi n¨ng lµ do sù kiªn tr× rÌn

? Khi cã bót thÇn em vÏ g× cho luyÖn chø kh«ng ph¶i muèn lµ
nh÷ng ngêi xung quanh em.

cã c©y bót lµ phÇn thëng cho

? Em cã NX g× vÒ c¸ch sö nh÷ng cè g¾ng cña ML.
dông ®ã.

- VÏ c©y, vÏ nhµ, ....
- ML kh«ng ®em ®Õn cho miäi

? V× sao ML lµm thÕ.

ngêi thøc ¨n s½n mµ vÏ ph¬ng
tiÖn ®Ó lµm ra cña c¶i.

- Víi b¶n th©n ML vÏ g× cho -> Kh«ng muèn biÕn hä thµnh
m×nh.

nh÷ng kÎ lêi biÕng.

? Sau khi tr«n ®i xa ML lµm - ML: chØ vÏ nh÷ng thø cÇn
g×?

thiÕt trong nh÷ng hoµn c¶nh
cÇn thiÕt.
- VÏ tranh ®em b¸n kiÕm sèng.
2. ML vµ nh÷ng kÎ tam lam

? Khi c©u chuyÖn bót thÇn lät ®éc ¸c.
®Õn tai tªn ®Þa chñ h¾n ®· a. M· L¬ng víi tªn ®Þa chñ.
lµm g×?

- B¾t ML vÏ theo ý h¾n.

? M· L¬ng cã vÏ theo ý h¾n
61

kh«ng? V× sao?

- Kh«ng vÏ bÊt cø thø g× mÆc
cho chung hÕt lêi dô dç, do¹
n¹t. V× em biÕt bông d¹ tham

? Qua ®©y em biÕt thªm ®øc lam cña bän nhµ giµu.
tÝnh g× cña M· L¬ng

- TÝnh c¸ch cøng cái, kiªn cêng

? Tríc th¸i ®é cøng cái cña M· - Nhèt em vµo chuång ngùa
L¬ng ten ®Þa chñ ®· lµm g×

kh«ng cho ¨n uèng g×

? M· L¬ng lµm c¸ch nµo ®Ó Sai ®Çy tí giÕt M· L¬ng cíp bót
®èi phã

thÇn
Vît têng b»ng c¸i thang ,,,,, vÏ
VÏ cung vµ mòi tªn ®Ó giÕt

? Chi tiÕt nµo lµm em thÝch thi chÕt tªn ®Þa chñ
nhÊt trong ®o¹n truyÖn nµy

- M· L¬ng ®· trõng trÞ thÝch
®¸ng tªn ®Þa chñ
- §Þa chñ trÌo thang ng· liÒn bÞ

? V× sao vua ph¸t hiÖn ra M· L- ngùa M· L¬ng tung vo,,,,,, vøt
¬ng vµ c©y bót thÇn

nh bay

M· L¬ng cã vÏ cho tªn vua b) M· L¬ng víi tªn vua
kh«ng ? VÏ nh thÕ nµo
? T¹i sao M· L¬ng lµm vËy

Cã vÎ nhng vÏ tr¸i lÖnh h¾n ,,

? Cuèi cïng vua ®· ®èi xö víi cãc ghe, con gµ trôi l«ng bÈn
M· L¬ng nh thÕ nµo

thØu

? Th¸i ®é cña M· L¬ng ra sao ? - Em c¨m ghÐt tªn vua ®ç
M· L¬ng ®· vÏ nh÷ng g×

danh M· L¬ng
vÏ ®ång ý, vÏ theo lÖnh h¾n, vÏ

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i sù thuyÒn, biÓn vµ giã b·o ®Ó
kiÖn trong ®o¹n nµy

chÝnh con thuyÒn, biÓn c¶ mµ

? C©y bót thÇn kh¸c víi c¸i vËt tªn vua mµ tªn vua b¾t, ®·
kh¸c cã phÐp l¹ ë ®iÓm nµo

ch«n vïi ®êi h¾n
®Õn dËp bÊt ngê

HS ®äc phÇn ghi nhí SGK

- M· L¬ng vÏ mäi hiÖu nghiÖm
- M· L¬ng chØ vÏ gióp ngêi l62

¬ng thiÖn, kh«ng phôc vô kÎ
kh¸c
III/ Tæng kÕt:
* Ghi nhí SGK:
D. Cñng cè :
GV cho HS tãm t¾t truyÖn.
E. Híng dÉn :
Häc kü bµi so¹n «ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

63

TiÕt 32:

ng«i kÓ vµ lêi kÓ trong v¨n tù sù

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gióp HS ®îc ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña ng«i kÓ trong v¨n tù sù
(ng«i thø nhÊt vµ ng«i trhø ba)
- BiÕt lùa chän vµ th©y ®æi ng«i kÓ cho thÝch hîp trong v¨n b¶n
tù sù
- S¬ bé ph©n biÖt ®îc tÝnh c¸ch kh¸c nhau cña ng«i thø nhÊt vµ
ng«i thø 3
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµi.
Trß: §äc c¸c ®o¹n v¨n SGK.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
C. Bµi míi:
I. Ng«i kÓ vµ vai rß cña ng«i
kÓ trong v¨n tù sù.
Gäiu HS ®äc ®o¹n 1.
? §o¹n nµy ®îc kÓ theo ng«i - KÓ theo ng«i thø 3 : DÊu hiÖu
nµo? Dùa vµo dÊu hiÖu nµo ngêi kÓ giÊy m×nh kh«ng iÕt
®Ó nhËn ra ®iÒu ®ã.

ai kÓ nhng ngêi kÓ cã mÆt

HS ®äc ®o¹n 2.

kh¨ng nèi.

? §o¹n nµy ®îc kÓ theo ng«i
nµo.

- KÓ heo g«i 1 : Ngêi kÓ xng

? Ngêi xng t«i ë ®©y lµ nh©n t«i.
vËt hay t¸c gi¶.

- Lµ nh©n vËt dÕ mÌn.

? Trong 2 ng«i kÓ trªn ng«i kÓ
nµo cã thÓ kÓ tù do cßn ng«i
kÓ nµo chØ ®îc kÓ nh÷ng g× - Ng«i thø ba cho phÐpd ngêi
mµ m×nh biÕt.

kÓ ®îc tù do h¬n.
- ng«i kÓ thø nhÊ chØ ®îc kÓ
nh÷ng g× mµ m×nh biÕt.

? Cã tjÓ ®æi ng«i kÓ thø 3 - Khã v× rÊt khã t×m mét ng«i
( ®o¹n 1 ) thµnh ng«i kÓ tø cã thÓ cã mÆt ë mäi n¬i nh
64

nhÊt xng t«i ®îc kh«ng.

vËy.

GV tãm t¾t cho HS ®äc ghi + Ghi nhí : SGK
nhí.
II. LuyÖn tËp :
GV cho HS lµm

BT1 : Thay t«i b»ng DÕ MÌn ta
cã ®o¹n v¨n kÓ theo ng«i thø
ba cã s¾c th¸i kh¸ch quan.
BT2 : Thay t«i vµo c¸c tõ thanh
chµng, ng«i kÓ t«i t« ®Ëm
thªm s¾c th¸i t×nh c¶m cña
®o¹n v¨n.

D. Cñng cè :
HS ®äc ghi nhí SGK.
E. Híng dÉn :
Häc kübµi, lµm bµi tËp cßn l¹i.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

65

Danh tõ

TiÕt 33:

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Nªu c¬ së vÒ kiÕn thøc danh tõ ®· häc ë bËc TiÓu häc gióp HS
n¾m ®îc.
- §Æc ®iÓm cña danh tõ.
- C¸c nhãm dah tõ chØ ®¬n vÞ vµ chØ sù vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghiªn cøu so¹n bµi.
Trß: Xem tríc c¸i míi SGK.
III/ Néi dung:
A. æn ®Þnh tæ chøc líp:
B. KiÓm tra bµi cò:
? Nh¾c l¹i mé sè tõ lo¹i ®· häc ë cÊp 1.
C. Bµi míi:
GV giíi thiÖu bµi. HS më SGK.
HS ®äc VD SGK.

I. §Æc ®iÓm cña danh tõ.

? T×m danh tõ trong c©u.

a. Danh tõ :

? H·y nh¾c l¹i nh÷ng hiÓu biÕt Ba con tr©u Êy.
cña m×nh vÒ danh tõ.

Danh tõ : Tr©u, con tr©u.

X¸c ®Þnh danh tõu trong côm Ba lµ tõ chØ sè lîng ®øng tríc
danh tõ trªn.

danh tõ.

? Tõ Ba lµ tõ lo¹i nµo?

Vua, lµng, thóng, g¹o nÕp.

? T×m thªm c¸c DT kh¸c trong -> Lµ nh÷ng tõ chØ ngêi, vËt,
c©u trªn

hiÖn tîng, kh¸i niÖm.

? Em hiÓu DT biÓu thÞ nh÷ng b. Kh¶ n¨ng kÕt hîp :
g×?

- Tõ chØ sè lîng ®øng tríc.

? D.tõ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi - C¸c tõ : nµy, nä, kia ®øng
tõ nµo?

sau.
c. Chøc vô cña danh tõ trong
c©u :
- Danh tõ lµ chñ ng÷ :

? §Æt c©u víi danh tõ em ®¹t §µ L¹t ®Ñp tuyÖt vêi.
®îc

DT
- Danh tõ lµ tõ lµm vÞ ng÷.
66

Bè t«i lµ bé ®éi
CN

VN(DT)

II. Danh tõ chØ ®¬n vÞ vµ
danh tõ chØ sù vËt.
- Ba con tr©u.
? NghÜa cña c¸c danh tõ in - Mét viªn quan.
®Ëm díi ®©y cã g× kh¸c c¸c - Ba thóng g¹o.
danh tõ ®øng sau.

-> Khi sù vËt ®· ®îc tÝnh ®ªm

T¹i sau cã thÓ nãi ba thóng g¹o ®o lêng b»ng ®¬n vÞ quy uiíc
®Çy nhng kh«ng thÓ nãi nhµ chÝnh x¸c th× nã kh«ng thÓ
cã 6 t¹ thãc rÊt nÆng.
D. Cñng cè :

®îc miªu t¶ vÒ lîng

E. Híng dÉn :
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

TuÇn 9
Ngµy so¹n :

Ngµy d¹y:
TiÕt 33 : Danh tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t.
Trªn c¬ së kiÕn thøc vÒ danh tõ ®· häc bËc tiÓu häc, gióp häc sinh
n¾m ®îc:
+ §Æc ®iÓm cña danh tõ.
+ C¸c nhãm danh tõ chØ ®¬n vÞ vµ danh tõ chØ sù vËt
II/ ChuÈn bÞ :
+ GV: nghiªn cøu so¹n bµi, b¶ng phô
+ Häc sinh : Häc bµi, lµm bµi ®Çy ®ñ.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp:
1/ æn ®Þnh tæ chøc : 6 ®/c
2/ KiÓm tra bµi cò.
? Danh tõ lµ g×? vÝ dô minh ho¹?
67

3/ Bµi míi
? Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng hiÓu
biÕt cña m×nh vÒ danh tõ ë
bËc tiÓu häc
? H·y x¸c ®Þnh danh tõ trong
côm danh tõ “ Ba con tr©u Êy”
- Con tr©u
? Xung quanh danh tõ “ con
tr©u” trong côm danh tõ lµ
nh÷ng ®éng tõ nµo
? “ Ba” thuéc tõ lo¹i nµo
? “Êy”: thuéc lo¹i tõ nµo
- ChØ tõ : (nµy, kia, Êy...)
? Ngoµi danh tõ “ con tr©u”
trong ®o¹n v¨n trªn cßn cã c¸c
danh tõ nµo kh¸c
- Vua, lµng, thóng, g¹o, nÕp.
? Nh×n vµo c¸c danh tõ ®· t×m
®îc ë c©u trªn em cho biÕt
danh tõ biÓu thÞ nh÷ng g×?
®Æt c©u víi c¸c danh tõ ®·
t×m ®îc.
- Ngêi, vËt, kh¸i niÖm.
? danh tõ lµ g×.
? Nh×n l¹i vÝ dô trªn, em cho
biÕt danh tõ kÕt hîp ®îc víi tõ
lo¹i nµo.
? Cho vÝ dô minh ho¹.
- 3 con mÌo, 4 con lîn nµy
- 2 häc sinh Êy

I/ §Æc ®iÓm cña danh tõ
1. VÝ dô
- Vua sai ban cho lµng Êy 3 thóng
g¹o nÕp víi 3 con tr©u ®ùc, ra
lÖnh ph¶i nu«i lµm sao cho 3 con
tr©u Êy...
“ Ba chØ sè lîng ®øng tríc
“ Êy” chØ tõ ®øng sau

2. §Æc ®iÓm cña danh tõ
* Danh tõ : Lµ nh÷ng tõ chØ ngêi, vËt, hiÖn tîng, kh¸i niÖm.

* Kh¶ n¨ng kÕt hîp cña danh tõ .
- Ba con tr©u Êy
ST
DT
CT
+ Tõ chØ sè lîng ®øng tríc (
ba, bèn, n¨m, s¸u...)

+ C¸c chØ tõ : Nµy, Êy, ®ã,
kia vµ mét sè tõ ng÷ kh¸c ®øng
sau.
- Danh tõ cã thÓ kÕt hîp ®îc víi
: tÊt c¶, nh÷ng, c¸c ë phÝa tríc,
* Chøc vô trong c©u
nµy, kia, Êy ( ë phÝa sau)
? Nh×n vµo vÝ dô em cho biÕt Vd1: - Lan nh¶y d©y
danh tõ gi÷ chøc vô g× trong
CN
VN
c©u.
- Con MÌo n»m ngoµi s©n.
? cho vµi vÝ dô
CN
VN
68

Vd 2 : C« Hoa lµ b¸c sÜ
CN
VN
-> cã khi lµm vÞ ng÷, cÇn cã tõ
? Danh tõ cã thÓ lµm vÞ ng÷ lµ ®øng tríc.
trong c©u ®îc kh«ng? cÇn cã
®iÒu kiÖn g×?
3. Ph©n lo¹i danh tõ
a) Danh tõ chØ ®¬n vÞ
? LÊy mét vµi vÝ dô minh ho¹.
- ba, bèn, n¨m....-> ®Ó tÝnh
? Trong c¸c danh tõ : lµng, g¹o, ®Õm ngêi, vËt..
nÕp, thóng, ba... danh tõ nµo a1) Danh tõ chØ ®¬n vÞ quy íc
dïng ®Ó tÝnh ®Õm, danh tõ
- Thóng, c©n, gi¸, t¹....
nµo chØ sù vËt.
a2) Danh tõ chØ ®¬n vÞ tù nhiªn
? LÊy 1 vµi vÝ dô?
Con Õch, viªn quan
1 kg muèi
DTTN DTTN
2 tÊn thãc
Thay : con = chó ( con Õch =
3 chiÕc kh¨n
chó Õch)
viªn = «ng ( viªn quan =
? Khi thay mét tõ chØ ®¬n vÞ «ng quan)
quy íc b»ng 1 tõ kh¸c, th×
®¬n vÞ tÝnh ®Õm, ®o lêng cã
thay ®æi kh«ng.
? Khi thay mét tõ chØ ®¬n vÞ
tù nhiªn th× ®¬n vÞ tÝnh Vd1: Mét t¹ g¹o
®Õm, ®o lêng cã thay ®æi
hay kh«ng( kh«ng thay ®æi)
? H·y chØ ra trong vÝ dô tõ chØ
®¬n vÞ quy íc chÝnh x¸c.
? Theo em khi vËt ®îc tÝnh Vd2 : Mét thóng g¹o rÊt ®Çy
®Õm, ®o lêng b»ng ®¬n vÞ
quy íc chÝnh x¸c th× cã thÓ
miªu t¶ vÒ lîng kh«ng.
VÝ dô : 1 t¹ g¹o rÊt nÆng
-> cã thÓ bæ sung vÒ lîng : 1
? T×m trong vÝ dô tõ chØ ®¬n thóng rÊt ®Çy.
vÞ quy íc chõng.
- con MÌo n»m ngoµi s©n
? Khi vËt ®îc tÝnh ®Õm, ®o l- b) danh tõ chØ sù vËt
êng mét c¸ch íc chõng th× cã
- Thóng, g¹o nÕp, lµng.
thÓ m« t¶, bæ sung vÒ lîng ®îc * Ghi nhí.
kh«ng

69

? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
II/ LuyÖn tËp
Bµi tËp 1 :
1. Danh tõ chØ sù vËt : Nhµ, cöa, bµn, gç, gµ, lîn, dÇu, mì.
2. Chuyªn ®øng tríc danh tõ chØ ngêi : ngµi, viªn, ngêi, em.
- Chuyªn ®øng tríc danh tõ chØ ®å vËt : c¸i, bøc, tÊm, quyÓn, pho,
tê, chiÕc
3. ChØ ®¬n vÞ quy íc chÝnh x¸c : TÊn, t¹, yÕn, kg, l¹ng...
- ChØ ®¬n vÞ quy íc, íc chõng : N¾m, më, hò, thóng, gi¸, vèc,
gang, ®o¹n, chÐn, b¸t...
4. ChÝnh t¶ : Nghe - viÕt : C©y bót thÇn( tõ ®Çu -> dµy ®Æc c¸c
h×nh vÏ)
5. Cñng cè : - Kh¸i niÖm vÒ danh tõ
- §Æc ®iÓm cña danh tõ
- Ph©n lo¹i.
6. Híng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi, lµm bµi tËp 5 SGK
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 34 : ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
( TruyÖn cæ tÝch cña A. Pu - skin)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh :
- HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña truyÖn cæ tÝch : ¤ng l·o ®¸nh c¸
vµ con c¸ vµng .- N¾m ®îc biÖn ph¸p nghÖ thuËt chñ ®¹o vµ mét
sè chi tiÕt nghÖ thuËt tiªu biÓu ®Æc s¾c trong truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - Nghiªn cøu so¹n bµi, tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi
gi¶ng.
* Häc sinh : §äc bµi, so¹n bµi.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
70

1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò
? Nªu c¸c chi tiÕt chÝnh cña truyÖn “ C©y bót thÇn”
3/ Bµi míi
¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
lµ mét truyÖn cæ tÝch d©n gian
Nga, “ MÆt trêi cña thi ca Nga”.
ViÕt l¹i = 205 c©u th¬ tiÕng
Nga ®îc Lª TrÝ ViÔn, Vò §×nh
Liªn ®Þch qua v¨n b¶n tiÕng
Ph¸p. TruyÖn võa gi÷ ®îc nÐt
chÊt ph¸c ding dÞ víi nh÷ng biÖn
ph¸p nghÖ thuËt rÊt quen thuéc
cña truyÖn cæ tÝch d©n gian,
võa ®iªu luyÖn tinh tÕ trong sù
miªu t¶ vµ tæ chøc truyÖn.
? GV®äc mÉu, nªu yªu cÇu ®äc,
gäi häc sinh ®äc vµ nhËn xÐt.
? Nh÷ng chi tiÕt Êy øng víi ®o¹n
v¨n nµo.
§o¹n 1 : Tõ ®Çu -> chÈng
cÇn giµ.
§o¹n 2: TiÕp -> lµm theo ý
muèn cña mô.
§o¹n 3 : Cßn l¹i

I/ §äc kÓ
- Yªu cÇu ®äc : Vèn lµ truyÖn
th¬, ®îc dÞch qua b¶n tiÕng
Ph¸p, b¶n th©n b¶n dÞch cã h¬ng vÞ th¬ v× vËy cÇn ®äc
®Ó thëng thøc c¸i hay cña
b¶n dÞch.

- «ng l·o ®¸nh c¸ b¾t ®îc c¸
vµng.
- Mô vî ®ßi tr¶ ¬n khi «ng l·o
th¶ c¸ vµng.
- Sù tr¶ gi¸ cña lßng tham v«
®é cña mô vî «ng l·o.

? Dùa vµo c¸c chi tiÕt trªn em - «ng l·o ®¸nh c¸, kÐo líi lÇn
h·y kÓ thËt ng¾n gän c©u thø 3 b¾t ®îc con c¸ vµng vµ
truyÖn nµy.
th¶ xuèng biÓn, «ng kh«ng
®ßi hái g× c¶.
? TruyÖn cã mÊy nh©n vËt, - Nghe «ng l·o kÓ l¹i, mô vî lËp
nh©n vËt nµo lµ nh©n vËt tøc ®ßi tr¶ ¬n.
chÝnh, v× sao?
+ §ßi m¸ng míi : biÓn gîn
sãng ªm ¶
+ §ßi ng«i nhµ : BiÓn
xanh næi sãng
?TruyÖn ®îc kÓ theo ng«i thø
+ §ßi lµm nhÊt phÈm phu
71

mÊy, c¸ch kÓ vÒ thêi gian ra
sao.
- Ng«i thø 3, thêi gian “
ngµy xa”.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi v¨n
dÉn d¾t giíi thiÖu nh©n vËt :
Gi¶n dÞ , nhÑ nhµng, ®a ngêi
®äc chó ý t×m hiÓu néi dung
c©u truyÖn.

nh©n : BiÓn næi sãng gi÷ déi.
+ §ßi lµm n÷ hoµng : BiÓn
næi sãng mï mÞt.
+ §ßi lµm Long V¬ng :
biÓn gi«ng tè .
- Bèn lÇn yªu cÇu c¸ vµng
®Òu ®¸p øng, ®Õn lÇn cuèi
cïng c¸ vµng kh«ng tr¶ ¬n vµ
cíp ®i tÊt c¶.
II/ T×m hiÓu truyÖn
1. Mô vî víi lßng tham vµ sù
? Më ®Çu c©u truyÖn, c¶nh ph¶n béi.
sèng cña hai vî chång «ng l·o ®îc giíi thiÖu nh thÕ nµo?
- NghÌo khã, ®¬n gi¶n, t¹m
bî, hä sèng = nghÒ Ch©n chÝnh
: Th¶ líi kÐo sîi.
? Ngµy l¹i ngµy tr«i qua «ng l·o
vÉn th¶ líi kiÕm sèng, 1 h«m «ng
b¾t gÆp ®iÒu g×?
? Khi b¾t ®îc c¸ vµng «ng l·o
lµm g×?
- Th¶ vÒ biÓn.
- Næi giËn m¾ng chång.
? VÒ nhµ «ng ®em truyÖn kÓ
cho vî nghe, mô vî cã th¸i ®é ra - §å ngèc : 1 c¸i m¸ng lîn : biÓn
sao?
gîn sãng ªm ¶.
? Mô cã ®ßi hái gi? c¸ vµng cã
®¸p øng kh«ng?
? BiÓn xanh cã biÕn ®æi g×
- Qu¸t to h¬n : ®å ngu 1 ng«i
nhµ réng.
? Khi ®· cã m¸ng lîn, mô vî l¹i
®ßi g×? mô ®èi xö víi chång nh - BiÓn xanh næi sãng.
thÕ nµo.
? BiÓn nh thÕ nµo?
- M¾ng nh t¸t níc vµo mÆt :
®å ngu ngèc, sao ngèc thÕ,
? VÉn cha tho¶ m·n , mô ®ßi ®ßi lµm nhÊt phÈm phu nh©ntiÕp thø g×? th¸i ®é cña mô ®èi > biÓn xanh næi sãng d÷ déi.
víi chång nh thÕ nµo?
- M¾ng mét th«i, b¾t quÐt
? BiÓn cã thay ®æi g×?
dän chuèng
ngùa, giËn d÷
72

? §îc lµm bµ nhÊt phÈm phu
nh©n mô cßn ®ßi hái g× n÷a?
mô ®èi xö víi chång cña mô nh
thÕ nµo..
? C¸ vµng cã ®¸p øng sù ®ßi hái
®ã kh«ng? biÓn lóc nµy nh thÕ
nµo?

®ßi lµm n÷ Hoµng -> biÓn næi
sãng mï mÞt.

- Næi c¬n thÞnh né : ®ßi lµm
Long V¬ng ngù trªn mÆt biÓn,
b¾t c¸ vµng hÇu h¹ -> mét
? Cuèi cïng mô ®ßi g×? th¸i ®é c¬n gi«ng tè kinh khñng kÐo
nh thÕ nµo so víi lÇn tríc.
®Õn, mÆt biÓn næi sãng Çm
? ViÖc ®ßi hái cña mô cã thùc tÕ Çm.
kh«ng vµ c¸ vµng cã ®¸p øng
n÷a hay kh«ng?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ møc
®é yªu cÇu cña mô vî qua c¸c0
lÇn ®ßi hái.
- Sù ®ßi hái ngµy 1 t¨ng lªn tõ
vËt nhá -> vËt lín : l©nf 1 & 2
®ßi hái vÒ vËt chÊt, lÇn 3 : ®ßi
hái vÒ cña c¶i vµ danh väng, lÇn
4 ®ßi hái cña c¶i, danh väng
quyÒn lùc, lÇn 5 : ®ßi hái 1 ®Þa - Th¸i ®é : Th« lç, d÷ d»n, béi
vÞ ®Çy quyÒn uy nhng kh«ng cã b¹c, tham lam qu¸ ®é. ¤ng l·o
thËt vµ mét quyÒn phÐp v« h¹n. kh«ng chØ lµ chèng mµ cßn llµ
©n nh©n. Nhê «ng mµ môc vî
? NhËn xÐt cña em vÒ th¸i ®é cã tÊt c¶; nhng khi ®· tho¶
cña mô vî ®èi víi chèng qua c¸c m·n ®îc ®ßi hái bao nhiªu th×
lÇn ®ßi hái.
mô vî c xö víi «ng cµng tÖ b¹c
? Gi¶i thÝch vÒ sù thay ®æi cña bÊy nhiªu. C¸ch c xö gièng nh
biÓn qua c¸c lµn ®ßi hái cña mô mét mô chñ cay nghiÖt nhÊt víi
vî.
mét n« lÖ, chØ ®îc phÐp nghe
- LÇn ®Çu tiªn : BiÓn gîn lÖnh vµ tu©n lÖnh
sãng ªm ¶, ®ßi hái hîp lÝ. c¸c lÇn
sau biÓn ph¶n øng -> ®ßi hái
qu¸ møc v« lÝ.
? Nãi vÒ sù ph¶n øng cña biÓn -> Ngêi tham lam h¸ch dÞch,
c¶ nh»m môc ®Ých g×?.
vong ©n lßng tham lín lªn cïng
- BiÓn kh«ng nh÷ng lµ thiªn víi sù v« ¬n t¨ng m·i thµnh sù
nhiªn mµ biÓn cßn tham gia vµo ph¶n béi.
diÔn biÕn cña truyÖn. BiÓn dêng
73

nh lµ th¸i ®é, sù ph¶n øng cña
ngêi d©n, cña c¶ ®Êt trêi tríc sù
thay ®ßi hái, th¸i ®é cña mô vî.
?Qua truyÖn em hiÓu nh©n vËt
mô vî lµ nh©n vËt nh thÕ nµo
4/ Cñng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng.
5/ Híng dÉn vÒ nhµ :§äc vµ häc tiÕp bµi.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 35 : ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng (t2)
(TruyÖn cæ tÝch cña A. Pu -skin)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tiÕt 1
II/ ChuÈn bÞ :
* GV:
- So¹n bµi
- Tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi häc
* HS :
- Häc thuéc t¸c phÈm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò
? Tãm t¾t ng¾n gän truyÖn «ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
3/ Bµi míi

? Khi ®¸nh ®îc c¸ vµng «ng th¶
nã vÒ biÓn. Em cã nhËn xÐt g×
vÒ viÖc lµm cña «ng .
- Tèt bông, hiÒn lµnh.
? Kh«ng chØ th¶ c¸ ra mµ «ng
cßn dµnh cho nã nh÷ng lêi nãi

I/ §äc, kÓ
II/ T×m hiÓu truyÖn
1. Mô vî víi lßng tham vµ sù
ph¶n béi.
2. ¤ng l·o ®¸nh c¸ - ngêi hiÒn
lµnh nhu nhîc.
- §¸nh ®îc c¸ vµng - th¶ vÒ
biÓn
- Ban cho nã nh÷ng lêi cÇu
chóc tèt ®Ñp vµ sù v« t ë møc
74

nh thÕ nµo? «ng cã ®ßi hái g× th¸nh thiÖn.
kh«ng?
- Phôc tïng v« ®iÒu kiÖn.
? Tríc nh÷ng mÖnh lÖnh cña mô
vî, «ng ®· c xö nh thÕ nµo?
- «ng lµm theo sù ®ßi hái
cña mô vî mµ kh«ng ®ßi hái g×
c¶. Dêng nh c¬ng vÞ cña mét
ngêi chång ®èi víi «ng ®· bÞ tíc
bá.
? Tríc nh÷ng lÇn ®ßi hái cña mô - ¤ng l·o chØ biÕt v©ng lêi,
vî «ng lµm g×?
®ßi g× «ng thùc hiÖn ngay.
? Trong 5 lÇn ®ßi hái cña mô vî,
cã lÇn nµo «ng can ng¨n vî
kh«ng? v× sao «ng l¹i can ng¨n.
- Khi mô vî ®ßi lµm n÷
hoµng -> «ng nhËn thÊy kh«ng
hîp lý v× mô vî cña «ng chØ lµ
mét mô n«ng d©n quÌn.
? «ng ®· dïng lêi lÏ ra sao ®Ó - “ Mô nãi g× vËy...sÏ cêi cho”
can ng¨n.
? Lêi can ng¨n cña «ng cã tavs
dông g× kh«ng? kÕt qu¶ ra sao.
- ¨n 1 c¸i t¸t v× ®· d¸m c·i 1
bµ nhÊt phÈm phu nh©n -> lêi
khuyªn can v« hiÖu qu¶..
? Lµ chång nhng «ng cßn ph¶i
BÞ ®¸nh, bÞ ph¹t quÐt
chÞu nh÷ng viÖc lµm khæ nhôc chußngngùa, do¹ chÐm.
nµo n÷a?
-> hiÒn lµnh, tèt bông nhng
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh©n nhu nhîc hÕt søc.
vËt «ng l·o trong truyÖn .
? Sù nhu nhîc ®· dÉn ®Õn hËu
qu¶ nh thÕ nµo.
- TiÕp Tay cho c¸i ac, cho
quyÒn lùc cña mô vî & cø thÐ
mô g©y ra nh÷ng Tai ho¹ cho
«ng l· . ¤ng quªn mÊt c¸ vµng lµ
75

cña «ng, nã ®Òn ¬n «ng chøc
kh«ng ®Òn ¬n mô vî. ¤ng kh«ng
íc lÊy 1 ®iÒu ®Ó thay ®æi t×nh
thÕ -> nh©n vËt cÇn ph¶i phª
ph¸n chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ
nh©n vËt ®Öm lµm næi bËt sù
tham lam cña mô vî.
? TruyÖn ®îc kÕt thóc nh thÕ
nµo? cã ý nghÜa g×?
- ¤ng l·o : ch¼ng mÊt g× c¶
mµ chØ nh võa ch¶i qua c¬n ¸c
méng. ¤ng ®· trë l¹i cuéc sèng
b×nh yªn Êy.
- Mô vî : c¸ vµng ®· lÊy ®i
tÊt c¶ thËm chÝ nhiÒu h¬n thÕ
n÷a. Më ®Çu truyÖn mô vî sèng
trong c¶nh nghÌo khã, cha hÒ
nÕm tr¶i sung síng , giµu sang,
sau khi môc ®· ®îc sèng qua sù
tét ®Ønh giµu sang danh väng
l¹i ph¶i trë vÒ c¶nh nghÌo khã
ban ®Çu, râ rµng lµ khæ h¬n
lóc ®Çu rÊt nhiÒu. §ã lµ sù trõng
ph¹t ®Ých ®¸ng.

Häc sinh th¶o luËn

- C¸ vµng trõng trÞ mô vî v× c¶
2 téi + Lßng tham qu¸ lín lµm
cho mô mê M¾t, hÕt l¬ng tri,
kh«ng cßn kh¶ n¨ng nhËn biÕt
ph¶i tr¸i.
+ ë con ngêi lßng tham Ýt hay
? t¸c gi¶ : D©n gian khÐo lÐo ®- nhiÒu kh«ng ph¶i lµ xa l¹ ,
a ra h×nh tîng c¸ vµng ®Ó trõng ®©y lµ mét c¨n nguyªn dÉn
trÞ kÎ tham lam béi b¹c, theo em con ngêi ®Õn nhiÓu Tai ho¹.
c¸ vµng trõng trÞ mô vî téi tham
lam hay béi b¹c.
? C¸ vµng cßn tîng trng cho c¸i
g× .
- Sù biÕt ¬n, tÊm lßng vµng
cña ND ®èi víi nhngx ngêi nh©n 3. ý nghÜa :
hËu ®· cøu gióp ngêi khi gÆp - ca ngîi nh÷ng con ngêi tèt
ho¹n n¹n, khã kh¨n, ®¹i diÖn cho bông, hiÒn lµnh nh©n hËu.
lßng tèt, c¸i thiÖn.
- Phª ph¸n nh÷ng kÎ cã lßng
tham, sù béi b¹c. §©y lµ bµi
? Th«ng qua néi dung c©u häc ®Ých ®¸ng cho nh÷ng kÎ
truyÖn gióp em hiÓu g× vÒ ý cã t tëng béi b¹c, lßng tham
76

nghÜa( TruyÖn ca ngîi ®iÒu g× , lam v« ®é.
phª ph¸n ®iÒu g×?)
III/ Tæng kÕt:
1- NghÖ thuËt:
- T¨ng - tiÕn
- §èi lËp
- YÕu tè tëng tîng, hoang ®? N ªu nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ êng.
nghÖ thuËt
2- Néi dung :
- Ca ngîi nh÷ng con ngêi tèt
vông, nh©n hËu, hiÒn lµnh.
- Phª ph¸n nh÷ng kÎ tham lam,
béi b¹c.
4/ Cñng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : Häc bµi cò, ®äc bµi míi.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 36 : Thø tù kÓ trong v¨n tù sù
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh thÊy ®îc trong v¨n tù sù cã thÓ kÓ xu«i, kÓ ngî
tuú theo nhu cÇu thÓ hiÖn.
- Tù nhËn thÊy sù kh¸c biÖt cña c¸ch kÓ xu«i vµ kÓ ngîc, biÕt ®îc
muèn kÓ ngîc ph¶i cã ®iÓu kiÖn.
- LuyÖn tËp kÓ theo h×nh thøc nhí l¹i
II/ ChuÈn bÞ
- GV: Nghiªn cøu so¹n bµi
- HS : §äc bµi, so¹n bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò.
? Ng«i kÓ lµ g×? cã mÊy ng«i kÓ ? khi nµo ta biÕt ®îc ng«i kÓ thø
I vµ thø III.
77

3/ Bµi míi
* Ng«i kÓ trong v¨n tù sù lµ mét
kiÓu v¨n b¶n mµ ngêi viÕt cã thÓ
lùa chän nh÷ng c¸ch thøc biÓu
®¹t thÝch hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶
giao tiÕp tèt nhÊt. C¸ch kÓ ngîc
g¾n liÒn víi håi tëng thêng dïng
®Ó kÓ nh÷ng kû niÖm khã quªn,
t¹o c¶m gi¸c Ch©n thµnh, giµu
søc truyÒn c¶m.
? Trong truyÖn «ng l·o ®¸nh c¸ vµ
con c¸ vµng cã mÊy sù viÖc? lµ
nh÷ng sù viÖc nµo? h·y liÖt kª
c¸c sù viÖc theo thø tù cña
truyÖn.

? Nh×n vµo thø tù c¸c sù viÖc,
em cho biÕt thø tù Êy cã ý nghÜa
g×?
? Theo em nÕu ®¶o lén thøc tù
trong c¸c sù viÖc trªn th× ý
nghÜa cña truyÖn cã næi bËt
kh«ng? kh«ng.

? §äc bµi v¨n vµ cho biÕt ë bµi
v¨n nµy, thø tù c¸c sù viÖc nh thÕ
nµo?
? Thø tù kÓ b¾t ®Çu tõ sù viÖc
xÊu råi ngîc lªn kÓ nguyªn nh©n.
C¸ch kÓ nµy lµm næi bËt ý nghÜa
trong mét bµi häc.
- Thø tù thùc tÕ cña sù viÖc
trong bµi v¨n kÓ sù viÖc hiÖn t¹i

I/ T×m hiÓu thø tù kÓ trong
v¨n tù sù

1) TruyÖn “ «ng l·o ®¸nh c¸ vµ
con c¸ vµng”
- Giíi thiÖu «ng l·o ®¸nh c¸
- ¤ng l· b¾t ®îc c¸ vµng vµ th¶
c¸ vµng, nhËn lêi høa cña c¸
vµng.
- 5 lÇn ra biÓn vµ kÕt qu¶ mçi
lÇn.
-> ®ã lµ thø tù gia t¨ng cña
lßng tham ngµy cµng t¸o tîn
cña mô vî «ng l·o, cuèi cïng bÞ
tr¶ gi¸. Thø tù ë ®©y cã ý
nghÜa tè c¸o vµ phª ph¸n : Lóc
®Çu c¸ vµng tr¶ nghÜa «ng l·o
lµ cã lý nhng mô vî ®ßi hái qu¸
nhiÒu -> sù lîi dông, l¹m dông
cuèi cïng bÞ tr¶ gi¸.
2) Bµi v¨n phô
-Ngè må c«i cha mÑ, kh«ng cã
ngêi rÌn, cÆp, trë nªn lªu læng,
h háng , nÞ mäi ngêi xa l¸nh .
- Ngè t×m c¸ch trªu chäc,
®¸nh lõa mäi ngêi, lµm hä mÊt
lßng tin.
Khi Ngè bÞ chã d¹i c¾n thËt,
kªu cøu th× kh«ng ai ®Õn cøu.
- Ngè bÞ chã c¾n -> ph¶i b¨ng
bã, tiªm thuèc trõ bÖnh d¹i.

78

x¶y ra kÓ tríc, sau ®ã míi bæ
sung c¸c sù viÖc ®· x¶y ra tríc
®ã-> c¸ch kÓ ngîc.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
• Ghi nhí
- KÓ theo thø tù tù nhiªn cã
tÇm quan trong kh«ng thÓ xem
thêng. Ngay trong håi tëng ngêi
ta vÉn kÓ theo thø tù tù nhiªn, kÓ
theo c¸ch nµy cã t¸c dông t¹o nªn
sù hÊp dÉn. T¨ng cêng kÞch tÝnh
nh truyÖn “ «ng l·o ®¸nh c¸ vµ
con c¸ vµng”.
III/ LuyÖn tËp
Bµi tËp 1.
? C©u truyÖn ®îc kÓ theo thø tù nµo
- KÓ ngîc theo dßng håi tëng
? TruyÖn ®îc kÓ tho ng«i nµo?
- KÓ theo ng«i thø I
? YÕu tè håi tëng ®ãng vai trß g×
- C¬ së cho viÖc kÓ ngîc
4/ Cñng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
- Thø tù kÓ trong v¨n tù sù
5/ Híng dÉn vÒ nhµ :
- Häc bµi
- Lµm bµi tËp 2 SGK. chuÈn bÞ viÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2.
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 10
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 37 -38 : ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2
V¨n kÓ truyÖn (lµm l¹i líp)

79

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
* Th«ng qua bµi viÕt häc sinh
- BiÕt kÓ 1 c©u truyÖn cãp ý nghÜa
- ThÓ hiÖn râ bè côc bµi v¨n trªn bµi lµm
- §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp thu, ghi nhí lÝ thuyÕt tËp lµm v¨n cña
häc sinh
II/ ChuÈn bÞ :
* GV:
- Nghiªn cøu ra ®Ò phï hîp víi ®èi tîng häc sinh
- BiÓu chÊm
* HS :
- KiÕn thøc, giÊy bót
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò :
3/ Bµi míi
I/ §Ò bµi : KÓ vÒ mét thÇy gi¸o hay mét c« gi¸o mµ em quý mÕn.
II/ YªucÇu :
1. H×nh thøc :
- Bµi viÕt tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ, viÕt ®óng chÝnh t¶.
- BiÕt x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi : KÓ vÒ ngêi thÇy
c« gi¸o mµ m×nh quý mÕn.
2. Néi dung :
- Bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i, cã bè côc râ rµng.
a) Më bµi :
- Giíi thiÖu vÒ thµy, c« mµ m×nh quý mÕn.
( Ngµy häc líp mÊy, hiÖn t¹i...)
b) Th©n bµi
Cho ngêi ®äc thÊy ®îc lÝ do mµ m×nh quý mÕn thµy c« ®ã,
th«ng qua c¸ch kÓ, giíi thiÖu vÒ h×nh d¸ng, rÝnh c¸ch, cö chØ,
hµnh ®éng, c«ng t¸c...
+ §øc tÝnh.
+ Lßng nhiÖt t×nh víi häc trß, nghÒ nghÞªp.
+ Cö chØ, th¸i ®é, thÓ hiÖn sù quan t©m tíi häc sinh, víi
®ång nghiÖp.
+ Nh÷ng kie niÖm ( sù quan t©m) cña thµy c« ®èi víi chÝnh
minh.
+ T×nh c¶m cña m×nh ®èi víi thµy c« ®ã: Th¸i ®é häc tËp,
sù phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc tËp.
c) KÕt bµi : C¶m xóc cña m×nh vÒ ngêi thµy, c«.
III/ BiÓu ®iÓm :
80

- §iÓm 9 -10 : Cã giäng kÓ lu lo¸t, c¶m xóc thùc sù, bµi viÕt
tr×nh bµy râ rµng, s¹ch ®Ñp, Ýt sai lçi chÝnh t¶ : 2->3 lçi.
- §iÓm 7 - 8 : Bµi viÕt ®¶m b¶o ®óng thÓ lo¹i, cã c¶m xóc,
tr×nh bµy râ rµng, diÔ ®¹t kh¸ lu lo¸t, sai tõ 4-5 lçi chÝnh t¶.
- §iÓm 5 - 6: Bµi viÕt cha thËt hoµn chØnh vÒ néi dung, bè côc
cha râ rµng, diÔn ®¹t ®«i chç cßn lóng tóng, sai 6 ->7 lçi chÝnh t¶
diÔn ®¹t.
- §iÓm 3 - 4 : Bµi viÕt lan man, tr×nh bµy cha khoa häc, c©u
v¨n rêm rµ, rêi r¹c. Néi dung bµi viÕt cßn ®¬n gi¶n, sai 8 -9 lçi
chÝnh t¶ diÔn ®¹t.
- §iÓm 1 -2 : Bµi viÕt kh«ng ®óng yªu cÇu cña ®Ò, néi dung
qu¸ s¬ sµi.
4/ Cñng cè : Thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : - LuyÖn nãi kÓ truyÖn
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 39 - 40 : Õch ngåi ®¸y giÕng
Thµy bãi xem voi - ®eo nh¹c cho mÌo
< TruyÖn ngô ng«n>

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- HiÓu thÕ nµo lµ truyÖn ngô ngon
- HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa vµ 1 sè nÐt nghÖ thuËt ®Æc
s¾c cña c¸c truyÖn : Õch ngåi ®¸y giÕng, thµy bãi xem voi, ®e
nh¹c cho mÌo.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: So¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : §äc truyÖn, tr¶ lêi c©u hái SGK.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®inh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò

81

? Trong truyÖn : «ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng, em thÝch nh©n
vËt nµo nhÊt? v× sao?
3/ Bµi míi.
? Em hiÓu thÕ nµo lµ truyÖn ngô
ng«n.
- Ngô ng«n : nguyªn nghÜa
lµ lêi nãi cã ngô ý, tøc lµ lêi nãi
cã ý kÝn ®¸o ®Ó ngêi nghe, ngêi ®äc , tù suy ra mµ hiÓu.
Ngô = hµm ý chøa kÝn ®¸o.
Ng«n = lêi nãi.

*Kh¸i niÖm vÒ truyÖn ngô
ng«n:
- TruyÖn ngô ng«n lµ truyÖn kÓ
b»ng v¨n xu«i.
TruyÖn kh«ng chØ cã nghÜa
®en mµ cßn cã c¶ nghÜa bãng,
nghÜa bãng míi lµ môc ®Ých.

? Gi¸o viªn ®äc mÉu, nªu yªu
cÇu ®äc vµ nhËn xÐt c¸ch ®äc
cña häc sinh.
? Häc sinh t×m hiÓu phÇn chó
thÝch
? TruyÖn giíi thiÖu vÒ con vËt
nµo? nã sèng ë ®©u.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ n¬i
sèng cña nã.
- Nhá bÐ, chËt hÑp
? Sèng xung quanh nã lµ nh÷ng
con vËt g× ?
? Nh÷ng con vËt nµy so víi nã
th× nh thÕ nµo.
? V× nhá bÐ h¬n nªn chóng cã
sî Õch kh«ng? t×m chi tiÕt nãi
lªn ®iÒu ®ã.
? Vèn quen sèng trong mét
kh«ng gian nhá hÑp, xung quanh
nã toµn nh÷ng con nhá bÐ h¬n
nªn khi nh×n lªn bÇu trêi nã cã
quan niÖm nh thÕ nµo?
? Trong thùc tÕ bÇu trêi lµ mét
kh«ng gian nh thÕ nµo?
- Mªnh m«ng, v« cïng v«
tËn.
? Qua sù viÖc trªn cho ta thÊy

I/ §äc

II/ T×m hiÓu truyÖn:
1. Õch ngåi ®µy giÕng.
a. Õch vµ nh÷ng tÝnh c¸ch cña
nã.
- Õch - ®¸y giÕng

- Nh¸i, Cua, èc - ho¶ng sî v×
tiÕng kªu cña Õch.

- Õch cø tëng : bµu trêi = chiÕc
vung -> oai nh vÞ chóa tÓ.

=> H¹n hÑp, nhá bÐ Ýt hiÓu
82

tÇm nh×n thÕ giíi vµ sù vËt biÕt, sù Ýt hiÓu biÕt kÐo dµi “
xung quanh cña Õch ra sao.
l©u ngµy”
? Thãi chñ quan, kiªu ng¹o cña -> qu¸ chñ quan, kiªu ng¹o, trë
Õch ®· ®Ó l¹i hËu qu¶ g×?
thµnh 1 thãi quen, thµnh bÖnh.
- Ra ngoµi : Nghªnh ngang, ®i
kh¾p n¬i, nh©ng nh¸o, ch¶
thÌm ®Ó ý.
-> bÞ ch©u dÉm bÑp
? Qua c©u truyÖn em rót ra ®îc b. Bµi häc :
bµi häc g× cho b¶n th©n.
- Dï m«i trêng, hoµn c¶nh sèng
? H·y liªn hÖ víi thùc tÕ cuéc cã giíi h¹n, khã kh¨n vÉn ph¶i cè
sèng
g¾ng më réng sù hiÓu biÕt cña
? TruyÖn nh»m phª ph¸n nh÷ng m×nh b»ng nhiÒu h×nh thøc
con ngêi nh thÕ nµo?
kh¸c nhau, ph¶i biÕt nh÷ng h¹n
- HiÓu biÕt h¹n hÑp nhng l¹i chÕ cña m×nh vµ ph¶i cè
hªnh hoanh kiªu ng¹o, chñ quan. g¾ng, biÕt nh×n xa tr«ng réng.
? H·y t×m vµ g¹ch ch©n 2 c©u
v¨n trong v¨n b¶n mµ em cho lµ
quan träng nhÊt trong viÖc thÓ - Nh÷ng häc sinh chÓnh m¶ng
hiÖn néi dung, ý nghÜa cña l¹i hay cho m×nh lµ ngêi cã häc
truyÖn.
thøc hay khoe ch÷ nghÜa.
* Ghi nhí.
? Nªu mét sè hiÖn tîng trong
cuéc sèng øng víi thµnh ng÷ “ 2. Thµy bãi xem voi
Õch ngåi ®¸y giÕng”.
a) Cuéc xem voi cña 5 thµy bãi
? Häc sinh t×m hiÓu phÇn ghi - §1 : tõ ®Çu -> sê ®u«i : c¸c
nhí.
thµy cïng nhau xem voi, mçi
? Häc sinh ®äc truyÖn
thµy xem 1 bé phËn.
? Häc sinh t×m hiÓu phÇn chó - §2 : TiÕp -> rÔ cïn : C¸c thµy
thÝch
miªu t¶ voi theo c¸ch hiÓu cña
? TruyÖn cã mÊy ý chÝnh, mçi ý m×nh ai còng cho m×nh lµ
chÝnh øng víi phÇn nµo cña v¨n ®óng.
b¶n.
- §3 : cßn l¹i : Kh«ng ai nghe ai,
? Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 1
voi cña mçi thµy kh¸c víi thùc
tÕ.
- Nh©n Õ hµng, truyÖn gÉu
? C¸c thµy bãi xem voi trong
hoµn c¶nh nµo?
- BÞ háng M¾t, cha biÕt voi
? C¸c thµy cã hoµn c¶nh c¸
nh©n nh thÕ nµo.
- Chung tiÒn biÕu qu¶n voi
83

? C¸c thµy ®· lµm g× ®Ó xem - Tay :sê
®îc voi.
b) con voi cña 5 thµy bãi
- Vßi : sun sun - con ®Øa
? §iÒu g× ®¸ng chó ý trong c¸ch - Ngµ : Ch©n chÈn - ®ßn cµn
xem voi cña 5 thµy bãi.
- Tai : bÌ bÌ - qu¹t thãc
- V× voi qóa lín nªn mçi - Ch©n : sõng söng - cét nhµ
thµy chØ xem ®îc 1 bé phËn cña - §u«i : tun tñn - chæi rÔ cïn.
voi.
? Con voi cña mçi thµy ®îc hiÖn - C¸ch miªu t¶ ®ã kh«ng ®óng
lªn nh thÕ nµo.
víi thùc tÕ v× do mï loµ nªn c¸c
? Theo em c¸ch miªu t¶ cã ®óng thµy cø tëng mçi bé phËn cña
víi hiÓu biÕt thùc tÕ cña hä voi lµ 1 con voi -> kh¸c nhau
kh«ng?
hoµn toµn kh«ng con voi nµo
- §óng víi nh÷ng g× c¸c ®óng víi con voi thùc tÕ.
thµy biÕt ®îc, sê ®îc.
- Miªu t¶ ®Çy tù tin.
? Nhng trong thùc tÕ con voi cã
®óng nh c¸ch miªu t¶ cña c¸c
thµy kh«ng?
?Nhng th¸i ®é cña c¸c th¸y khi
xem voi
? T¹i sao c¸c thµy l¹i kh¨ng kh¨ng
b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh, b¸c
bá ý kiÕn cña ngêi kh¸c.
- V× mçi thµy ®· sê tËn Tay nªn
thµy sau b¸c bá thµy tríc khi
thÊy hä nãi kh«ng ®óng víi
nh÷ng g× m×nh sê thÊy.
4/ Cñng cè : Kh¸i qu¸t bµi
5 / HDVN : §äc bµi, so¹n tiÕp bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
TiÕt 2
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Nh tiÕt 1
84

II/ ChuÈn bÞ
* GV:
- So¹n bµi, tranh ¶nh
* HS :
- Häc tiÕp bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp.
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò: ? KÓ l¹i truyÖn : Õch ngåi ®¸y giÕng? Qua truyÖn
em cã rót ra ®îc bµi häc g× cho b¶n th©n.

3/ Bµi míi.
2. Thµy bãi xem voi
? sau khi xem voi c¸c thµy tranh c) KÕt qu¶ tranh luËn vµ ý
luËn nh thÕ nµo? v× sao l¹i cã sù nghÜa khuyªn r¨n.
tranh luËn Êy.
- Tranh luËn gay g¾t -> ai
còng b¶o vÖ ý kiÕn ®óng cña
m×nh.
- LÊy c¸i bé phËn ®Ó hiÓu c¸i
? Em h·y chØ ra nguyªn nh©n toµn thÓ.
cña cuéc tranh luËn.
- ChØ c¨n cø vµo 1 chi tiÕt ->
hiÓu c¶ sù vËt.
-> x« x¸t, ®¸nh nhau to¹c ®Çu
? KÕt qu¶ cña cuéc tranh c·i ®ã ch¶y m¸u mµ kh«ng cã ®îc
lµ g×?
Ch©n lÝ, kh«ng cã ®îc kh¸i
niÖm vÒ con voi thùc.
- Phª ph¸n, ch©m biÕm.
? Qua 2 truyÖn : Õch ngåi ®¸y
giÕng, thµy bãi xem voi ®îc t¸c
gi¶ s¸ng t¸c nh»m môc ®Ých
g×?
* Ph¶i xem xÐt, kh¸i qu¸t sù vËt
1 c¸ch toµn diÖn, kh«ng lÊy c¸i
? Qua truyÖn : Thµy bãi xem voi côc bé, bé phËn thay thÕ c¸i
em rót ra ®îc bµi häc g×?
toµn thÓ.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí * Ph¶i l¾ng nghe ý kiÕn cña
SGK.
ngêi kh¸c vµ xem l¹i ý kiÕn cña
? Häc sinh ®äc vµ t×m hiÓu chó m×nh, kh«ng nªn tù tin qu¸
thÝch
®¸ng-> b¶o thñ.
3. §eo nh¹c cho mÌo
a. LÝ do cuéc häp
- Sù nhøc nhèi, sî h·i, mÌo cø
? TruyÖn cã mÊy ý chÝnh? mçi ý x¬i chuét m·i-> héi l¸ng chuét
85

øng víi phÇn nµo cña v¨n b¶n.
? LÝ do v× ®©u mµ lµng chuét
quyÕt ®Þnh më cuéc häp.
? Môc ®Ých cña héi lµng chuét
lµ g×.? LÝ do nµy cã chÝnh ®¸ng
kh«ng? v× sao?
- ChÝnh ®¸ng, môc ®Ých
®Ñp vµ cã tÇm quan träng v×
liªn quan ®Õn c¸i sèng, c¸i chÕt
cña tõng c¸ nh©n cña c¶ hä
hµng nhµ chuét.
? KÓ tªn c¸c thµnh phÇn tham
gia cuéc häp .
? T¹i sao hä l¹i tham gia ®Çy ®ñ
nh vËy( hä mong muèn ®iÒu
g×?)
- T×m ra 1 kÕ chèng mÌo tõ
ý kiÕn cña mäi ngêi.
? Qua cuéc häp hä nhµ chuét ®·
t×m ra s¸ng kiÕn g×? cho ai?
? Th¸i ®é cña hä nhµ chuét khi
«ng Cèng ®a ra ra s¸ng kiÕn
nh thÕ nµo.
? T×m nh÷ng chi tiÕt , tõ ng÷
®Ó nãi lªn sù hëng øng ®ã.
? Qua sù hëng øng chøng tá s¸ng
kiÕn cña «ng Cèng lµ s¸ng kiªn
nh thÕ nµo.
- S¸ng kiÕn hay ®ã lµ mét
c¸ch ®Ò phßng theo kiÓu “
phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh”
phï hîp víi t¬ng quan lùc lîng
gi÷a chuét vµ MÌo víi c¸ch “ Tam
thËp lôc kÕ, tÊu vi thîng s¸ch”
( ba m¬i s¸u níc chuån lµ h¬n).
? Ai lµ ngêi thùc hiÖn s¸ng kiÕn
nµy ®Çu tiªn, th¸i ®é nh thÕ
nµo
? T¹i sao «ng cèng l¹i tõ chèi.

chèng mÌo.

- Chuét Chï, Nh¾t, Cèng

2) S¸ng kiÕn ®eo nh¹c cho mÌo:
- ¤ng Cèng
- Hëng øng nhiÖt liÖt : vui mõng
dÊu mâm ....®ång thanh øng
thuËn.

3) ViÖc thùc hiÖn s¸ng kiÕn,
kÕt qu¶ :
- ¤ng Cèng : tho¸i th¸c cho ngêi
kh¸c.
- Anh Nh¾t : kh«ng nhËn.

- Anh Chï : NhËn ®eo nh¹c cho
mÌo.
- Khi s¾m nh¹c : Kh«ng hß n¸o
nøc, lao xao, hín hë chøa chan
hy väng, tin tëng vµo giê phót
tho¸t khái mÌo.
- Khi c¾t cö : c¶ héi ®ång im
ph¨ng ph¾c kh«ng 1 c¸i tai nµo
nhÝch, kh«ng mét c¸i r¨ng nµo
86

? Sau ®ã cö ai? cã ®i×ng ý thùc
hÞªn kh«ng.
? Cuèi cïng cö ai.
? T¹i sao l¹i cö anh Chï.
? Th¸i ®é cña anh chï khi nhËn
nhiÖm vô.
- Sî, sun, kh«ng d¸m ®Õn gÇn
MÌo.
? Em h·y so s¸nh kh«ng khÝ cuéc
häp khi s¾m nh¹c víi kh«ng khÝ
c¾t cö ngêi, t×m ngêi ®eo nh¹c
cho mÌo.
? KÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn nh
thÕ nµo.

nhe.
-> ®un ®Èy nhau
- KÕt qu¶ : anh Chï khiÕp ch¹y,
héi ®ång chuét ch¹y to¸n lo¹n.
-> vÉn sî mÌo.

* Phª ph¸n ý tëng vu v¬, kh«ng
thøc tÕ, s¸ng kiÕn viÓn v«ng dï
hay ho còng kh«ng gi¶i quyÕt
®îc viÖc g×, ph¶i cã tÝnh thùc
tiÔn, tÝnh kh¶ thi trong mäi dù
®Þnh, mäi kÕ ho¹ch.
*Phª
ph¸n nh÷ng ®¹i diÖn cña x· héi
cò, nh÷ng kÎ ®¹o ®øc gi¶, ®un
? Qua ®ã em thö h×nh dung vÒ ®Èy vµ b¾t Ðp viÖc nguy
1 phÇn cuéc häp cña con ngêi ë hiÓm, khã kh¨n cho kÎ díi.
n«ng th«n viÖt nam
thêi kú
kh¸ng chiÕn nh thÕ nµo.
- Nh÷ng cuéc häp viÓn
v«ng h·o huyÒn, nhngc kÎ Tai to
mÆt lín lµ nh÷ng kÎ ®¹o ®øc
gi¶, ham sèng sî chÕt, trót tÊt c¶
c«ng viÖc khã kh¨n, vÊt v¶, nguy
hiÓm cho nh÷ng ngêi thÊp cæ
bÐ häng . §ã chÝnh lµ ý nghÜa
cña thµnh ng÷ “ héi ®ång
chuét” mµ d©n gian thêng sö
dông.
? Theo em truyÖn ®· sö dông
yÕu tè nµo ®Ó lµm nªn sù hÊp
d©n: Nh©n ho¸, diÔn biÕn t©m
lý.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
? TruyÖn ®· ®Ó l¹i cho em bµu
häc bæ Ých g×.
4/ Cñng cè : HÖ thèng bµi
5/ HDVN : - So¹n bµi : LuyÖn nãi kÓ truyÖn.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
87

………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 11
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 41 : Danh tõ ( tiÕp)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh «n l¹i
- §Æc ®iÓm cña danh tõ chung vµ danh tõ riªng
- C¸ch viÕt hoa danh tõ riªng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n gi¸o ¸n chu ®¸o
* HS : Häc bµi vµ lµm bµi tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò.
? Danh tõ lµ g×? cã ®Æc ®iÓm nh thÕ nµo?
3/ Bµi míi

Dùa vµo kiÕn thøc ë bËc
tiÓu häc, h·y ®iÒn c¸c danh tõ ë
c©u sau vµo b¶ng ph©n lo¹i :
- B¶ng phô :
? Danh tõ nµo lµ danh tõ chung
? Danh tõ riªng lµ g×? lÊy vÝ dô.
VD : Hång, Hoa, Quý, H¬ng,
§µ N½ng, Nha Trang, Cao B»ng,
HuÕ..
? Trong DT chung vµ DT riªng,
danh tõ nµo ®îc viÕt hoa
( danh tõ riªng)
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch
viÕt hoa danh tõ riªng.
- Trong c©u ®Ó dÉn, ch÷ c¸i

I. Danh tõ chung vµ danh tõ
riªng.
1. VÝ dô:
Vua nhí c«ng ¬n tr¸ng sÜ,
phong lµ Phï §æng Thiªn V¬ng
vµ lËp ®Òn thê ngay ë lµng
Giãng, nay thuéc huyÖn Phï
§æng, huyÖn Gia L©m, Hµ Néi.
- Danh tõ chung : Vua, c«ng
¬n, tr¸ng sÜ, ®Òn thê, lµng,
x·, huyÖn.
- Danh tõ riªng : Phï §æng
Thiªn V¬ng, Giãng, Gia L©m,
Hµ Néi.

88

®Çu tiªn cña tÊt c¶ c¸c bé phËn
t¹ot hµnh danh tõ riªng( ch÷ c¸i
®Çu tiªn cña tÊt c¶ c¸c tiÕng t¹o
thµnh danh tõ riªng) ®Òu ®îc
viÕt hoa.
- vÝ dô :
? GVdïng b¶ng phô cã ghi danh tõ
- Thñ ®« Hµ Néi rÊt ®Ñp
riªng cha ®îc viÕt hoa ®Ó häc
DTC DTR
sinh nhËn biÕt vµ viÕt hoa cho
- Níc ViÖt nam giµu vµ
®óng.
®Ñp
? §Æt c©u cã danh tõ chung vµ
=> danh tõ chØ sù vËt.
danh tõ riªng .
VD : Trêng THCS Kh¸nh Héi
rÊt ®Ñp
DTC DTR.
2. Quy t¾c viÕt hoa.
- ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña
? Danh tõ chung vµ danh tõ riªng mçi tiÕng.
®îc gäi chung lµ danh tõ g×?
- ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn
? Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt tªn cña mçi bé phËn t¹o thµnh tªn
gäi cña ngêi vµ ®Þa lÝ ViÖt Nam. riªng ®ã, nÕu 1 bé phËn gåm
VD1 : H¶i Phßng, Qu¶ng nhiÒu tiÕng th× gi÷a c¸c tiÕng
Ninh, NguyÔn ViÕt Xu©n, Cï kh«ng cÇn cã g¹ch nèi.
ChÝnh Lan, Kim §ång ...-> nhËn
xÐt vÒ c¸ch viÕt Dt riªng.
- Ch÷ c¸i ®Çu cña mçi bé phËn
VD 2: I - Ta - Li - A
t¹o thµnh côm tõ tõ nµy ®Òu
Mi - An - Ma
®îc viÕt hoa.
Lª na - An ton Na
? NhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt tªn ngêi,
tªn ®Þa lý níc ngoµi phiªn ©m
trùc tiÕp ( kh«ng qua ©m H¸n
ViÖ).
* Ghi nhí :
VD 3 : h¹ng ba, gi¶i nhÊt, ñy
ban x·...
? NhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt hoa trªn( II/ LuyÖn tËp :
tªn riªng c¸c c¬ quan, tæ chøc, 1. Bµi tËp 1:
c¸c gi¶i thëng thêng lµ mät côm - Danh tõ chung; ngµy xa,
tõ th× ®îc viÕt hoa nh thÕ nµo)
miÒn ®Êt, níc , thÇn, n«i, con,
? Häc sinh lÊy VD.
trai, tªn, hång.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Danh tõ riªng : l¹c ViÖt, B¾c
- T109.
Bé, Long N÷, L¹c Long Qu©n.
89

? Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.
2. Bµi tËp 2 :
a) Chim, M©y, Níc, Hoa, Ho¹ mi
b) RÐt
c) Ch¸y
§Òu lµ danh tõ riªng v× chóng ®îc dïng ®Ó gäi tªn riªng cña
sù v©yk c¸ biÖt duy nhÊt mµ kh«ng dïng ®Ó gäi chung 1 sù vËt.
4/ Cñng cè : Häc sinh ®äc phÇn tham kh¶o.
5/ HDVN : Häc bµi,lµm bµi tËp 3 vµ 4
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 42: Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n.
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Qua giê tr¶ bµi, gióp häc snh nhËn thÊy kü n¨ng lµm bµi cña
m×nh còng nh viÖc huy ®éng kiÕn thøc tæng hîp vµo bµi lµm.
NhËn biÕt ®îc u, khuyÕt ®iÓm cña bµi lµm,tù ®¸nh gi¸ vÒ lùc häc
cña m×nh.
- Gi¸o viªn nhËn biÕt ®îc kh¶ n¨ng cña häc sinh ®Ó ra c¸c
®Ò kiÓm tra sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµi kiÓm tra, nhËn xÐt
* HS : Xem bµi, rót kinh nghiÖm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp.
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò : kh«ng
3/ Bµi míi
Gi¸ viªn ®äc l¹i néi dung cña ®Ò kiÓm tra 1 lît ®Ó häc sinh
nhí l¹i.
I/ Yªu cÇu cña bµi lµm :
1. H×nh thøc :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
90

………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
2. Néi dung:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
II/ NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh:
1. u ®iÓm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
2. Nhîc ®iÓm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...........
3. Tr¶ bµi : Tr¶ bµi cho häc sinh
- Híng dÉn tr¶ lêi tõng phÇn : I & II
- Häc sinh ®èi chiÕu, tù nhËn thÊy lçi cña bµi lµm : Tr×nh bµy
lçi chÝnh t¶, ®óng sai vµ phÇn ch¾c nghiÖm.
GV: LÊy ®iÓm vµo sæ c¸ nh©n, thu l¹i bµi theo sè thøc tù cña sæ
gäi tªn ghi ®iÓm.
91

4/ Cñng cè : Thu bµi, nhËn xÐt giê tr¶ bµi.
5/ HDVN : - Xem l¹i kiÕn thøc tõng phÇn
- So¹n : Danh tõ
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 43 : LuyÖn nãi kÓ truyÖn
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sinh biÕt lËp dµn bµi kÓ MiÖng theo 1 ®Ò bµi
- BiÕt kÓ theo dµn bµi, kh«ng kÓtheo bµi viÕt s½n hay thuéc
lßng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n bµi, híng dÉn häc sinh lËp dµn ý kÓ MiÖng.
* HS : LËp dµn bµi, tËp kÓ MiÖng
III/ TiÕn tr×nh lªn líp .
1/ æn ®Þnh tæ chøc.
2/ KiÓm tra bµi cò.
? Tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh
3/ Bµi míi.
? Häc sinh chuÈn bÞ tríc ®Ò : KÓ
vÒ 1 cuéc th¨m hái gia ®×nh
liÖt sÜ neo ®¬n.
? Gäi tªn 1 häc sinh lªn b¶ng, lËp
dµn bµi, gi¸o viªn bæ sung, hoµn
chØnh dµn bµi.
? Häc sinh tù kÓ cho nhau nghe,
dùa vµo dµn bµi. Sau ®ã gäi
tõng häc sinh tËp kÓ.

I/ LuyÖn nãi kÓ truyÖn tríc líp.
1. §Ò 1 :
- Më bµi : LÝ do cã cuéc th¨m
hái.
- Th©n bµi :
+ Cuéc th¨m hái diÔn ra
nh©n ngµy th¬ng binh liÖt sÜ
27 -7.
+ Gia ®×nh m×nh ®Õn
th¨m lµ vî hay mÑ liÖt sÜ.
92

+ Cuéc sèng cña hä neo
®¬n - th¨m hái, ®éng viªn cïng
? Häc sinh tr×nh bµy MiÖng tríc chia sÎ.
líp.
+ ý nghÜa cña viÖc viÕng
? Gi¸o viªn, nhËn xÐt , söa cho th¨m ®ã.
häc sinh vÒ :
- KÕt bµi : Chia Tay, c¶m xóc vÒ
- Ph¸t ©m
cuéc th¨m hái nµy.2. §Ò 2.
- C©u, dïng tõ ®óng sai.
KÓ vÒ 1 chuyÕn vÒ quª.
- C¸ch diÔn ®¹t
- BiÓu d¬ng nh÷ng diÔn
®¹t hay, s¸ng t¹o, ng¾n gän.
? Häc sinh tham kh¶o dµn bµi,
c¸ch kÓ ®Ò 1 trong SGK.
? 1 häc sinh ®äc bµi kÓ. gäi 1
häc sinh nhËn xÐt bµi kÓ.
? gi¸o viªn yªu cÇu c¸c em khi
nãi tríc líp cÇn nãi to, râ, tù tin,
nh×n th¼ng vµo ngêi nghe. Chó
ý diÔn c¶m, kh«ng nãi nh ngêi
thuéc lßng.
4/ Cñng cè :
- NhËn xÐt c¸ch kÓ cña häc sinh tríc líp
5/ HDVN :
- Dùa vµo dµn bµi ®· lËp vÒ nhµ, viÕt thµnh bµi v¨n hoµn
chØnh
- So¹n bµi : côm danh tõ.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 44: Côm danh tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Häc sinh n¾m ®îc:
- §Æc ®iÓm cña côm danh tõ
- CÊu t¹o cña phÇn trung t©m, phÇn tríc, phÇn sau.
93

II/ ChuÈn bÞ
* Gi¸o viªn : So¹n bµi, b¶ng phô : M« h×nh côm danh tõ
* HS : Häc bµi, lµm bµi tËp.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò.
? Danh tõ chung vµ danh tõ riªng lµ g×? cho vÝ dô.
3/ Bµi míi
? Côm tõ lµ g×
1. VÝ dô :
? C¸c tõ in ®Ëm trong vÝ dô bæ
Ngµy xa cã 2 vî chång «ng
nghÜa cho tõ nµo.
l·o ®¸nh c¸ ë víi nhau trong
- Ngµy, vî chång, tóp lÒu.
mét tóp lÒu n¸t trªn bê biÓn.
? Tóp lÒu víi mét tóp lÒu kh¸c
nhau nh thÕ nµo.
? Mét tóp lÒu víi 1 tóp lÒu n¸t
kh¸c nhau nh thÕ nµo.
? Mét tó lÒu n¸t víi 1 tóp lÒu n¸t
trªn bê biÓn kh¸c nhau nh thÕ
nµo.
- NghÜa cña côm danh tõ ®Çy
? Theo em gi÷a danh tõ vµ côm ®ñ h¬n nghÜa cña danh tõ. Sè
danh tõ cã c¸i nµo cã ý nghÜa lîng phô ng÷ cµng t¨ng, cµng
®Çy ®ñ h¬n.
phøc t¹p ho¸ th× nghÜa cña
? ChØ ra phÇn phô ng÷ cña côm côm danh tõ cµng ®Çy ®ñ
danh tõ xa, hai, «ng l·o ®¸nh c¸, h¬n.
mét, n¸t, trªn bê biÓn.
- Côm danh tõ
? C¸c tæ hîp tõ nãi trªn ®îc gäi lµ

- Côm danh tõ trong c©u ho¹t
? Côm danh tõ lµ g×
®éng nh danh tõ ( CN, phô
? Côm danh tõ trong c©u ho¹t ng÷, vÞ ng÷ ph¶i cã tõ “lµ”
®éng nh thÕ nµo
®øng tríc)
-> côm danh tõ lµ lo¹i tæ hîp tõ
do danh tõ víi 1 sè tõ ng÷ phô
thuéc nã t¹o thµnh .
II/ CÊu t¹o cña côm danh tõ.
? X¸c ®Þnh côm danh tõ trong 1. VÝ dô :
c©u.
- C¶, ba, chÝn
? Trong c¸c côm danh tõ trªn chØ
- Êy, nÕp, ®ùc, sau.
94

ra tõ ng÷ phô thuéc ®øng tríc
danh tõ.
? C¸c tõ ng÷ phô thuéc ®øng dau
danh tõ.
? C¸c phô ng÷ ®øng tríc cã mÊy - Phô ng÷ ®øng tríc cã 2 lo¹i
lo¹i.
+ C¶
? C¸c phô ng÷ ®øng sau ®îc
+ ba, chÝn
ph©n lµm mÊy lo¹i.
- Phô ng÷ ®øng sau cã 2 lo¹i :
+ NÕp, ®ùc, sau
+ Êy.
2. §iÒn c¸c côm danh tõ ®Ó t×m ®îc vµo m« h×nh sau:
PhÇn tríc
T2
T1

phÇn trung t©m
phÇn sau
T1
T2
S1
S2
Lµng
Êy
Ba
Thóng
g¹o
nÕp
Ba
con
tr©u
®ùc
Ba
con
tr©u
Êy
ChÝn
con
N¨m
sau

lµng
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
III/ LuyÖn tËp
1. Bµi tËp 1
a> Mét ngêi chång thËt xøng ®¸ng
b) Mét lìi bóa cña cha ®Ó l¹i
c) Mét con yªu tinh ë trªn nói cã nhiÒu phÐp l¹.
2. Bµi tËp 2
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
T2
T1
T1
T2
S1
S2
Mét
Ngêi
Chång
ThËt xøng
®¸ng
Mét
Lìi
bóa
Cña cha
®Ó l¹i
Mét
con
Yªu tinh
ë trªn nói
cã nhiÒu
phÐp l¹
4/ Cñng cè : hÖ thèng bµi
5/ HDVN : Häc bµi, lµm bµi tËp 3.
95

IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 12
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 45 : Ch©n, Tay, Tai, M¾t, MiÖng
( TruyÖn ngô ng«n)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh
- HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña truyÖn Ch©n, Tay, M¾t,
mòi, MiÖng.
- BiÕt øng dông néi dung truyÖn vµo thùc tÕ.
II/ ChuÈn bÞ :
* Gi¸o viªn: So¹n bµi chu ®¸o.
* HS : §äc v¨n b¶n, so¹n
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò: ? Bµi häc kinh nghiÖm qua 3 truyÖn : Õch ngåi

®¸y giÕng, thµy bãi xem voi, ®eo nh¹c cho mÌo

3/ Bµi míi
TruyÖn Ch©n, Tay, M¾t,
MiÖng lµ truyÖn ngô ng«n trong
®ã nh©n vËt lµ nh÷ng bé phËn
cña c¬ thÓ con ngêi, ®· ®îc
nh©n ho¸. TruyÖn mîn bé phËn
cña c¬ thÓ cña con ngêi, ®Ó nãi
vÒ con ngêi .
? TruyÖn cã mÊy nh©n vËt.
? TruyÖn cã mÊy ý chÝnh? øng víi
phÇn nµo cña v¨n b¶n.

I. §äc, kÓ tãm t¾t
- Yªu cÇu ®äc : Giäng ®äc sinh
®éng vµ cÇn cã sù thay ®æi
thÝch hîp : lcó giäng than thë,
bÊt m·n, lóc giäng h¨m hë,
nãng véi, giäng cã lóc tá ra uÓ
o¶i , lê ®ê, ®o¹n cuèi thÓ hÖn
sù hçi lçi.
II/ Ph©n tÝch
1. Nh©n vËy : Ch©n, Tay, M¾t,
MiÖng

? Häc sinh ®äc thÇm tõ ®Çu
®Õn nãi råi c¶ bän kÐo nhau vÒ.
? §o¹n truyÖn kÓ vÒ sù viÖc g×?
? C¸c nh©n vËt trong truyÖn cã
96

g× ®Æc biÖt.
- Lµ nh÷ng bé phËn cña c¬
thÓ ngêi.
? Th©n thÓ con ngêi ë ®©y ®îc
hiÓu nh thÕ nµo.
? §· cã truyÖn g× x¶y ra trong
mèi quan hÖ cña hä.
? V× sao hä l¹i ghen tþ víi l·o
MiÖng.
Qua viÖc ghen tþ cña c¸c
nh©n vËt trong truyÖn gióp em
hiÒu gÒ nghÖ thuËt gi÷a con ngêi víi con ngêi nh thÕ nµo.
- Tëng tîng, h cÊu - ®Æc
®iÓm nghÖ thuËt c¬ b¶n vµ
quen thuéc trong truyÖn d©n
gian.
? T¹i sao t¸c gi¶ dïng c¸ch xng h«
: c«, cËu, b¸c ®iÒu ®ã cã hîp lÝ
kh«ng? v× sao.
- Hai Ch©n vÊt v¶ ®a con
ngêi trÌo non léi suèi, ®i kh¾p
n¬i -> gäi b»ng cËu, Tay cøng c¸p
lµm mäi viÖc -> gäi b»ng cËu, 2
M¾t vÊt v¶ nh×n mäi vËt nhng
dÞu dµng, trong trÎo gäi lµ c«.
Tai l¾ng nghe ©m thanh,
truyÖn buån vui nhng trÇm tÜnh,
gäi b»ng b¸c, MiÖng ®îc hëng
quyÒn lîi, kh«ng ph¶i lµm viÖc
mÖt nhäc gäi b»ng l·o.
? Trong truyÖn l·o MiÖng ®îc hëng quyÒn lîi g×.
? Mäi ngêi tá th¸i ®é nh thÕ nµo
tríc quyÒn lîi cña l·o MiÖng.
? Ai lµ ngêi kh¬i truyÖn cho sù
tøc tèi nµy.
? c« M¾t ®îc giíi thiÖu lµ ngêi cã
tÝnh c¸ch nh thÕ nµo.? ®øc tÝnh
Êy cã tèt kh«ng?

- Nh con ngêi

- Mét thÓ thèng nhÊt, cã liªn
quan chÆt chÏ víi nhau.
- C« M¾t, cËu Ch©n, cËu Tay,
b¸c Tai ghen tÞ víi l·o MiÖng ch¼ng ph¶i lµ g×.
- H×nh dung ra mèi quan hÖ
sèng gi÷a c¸ nh©n víi céng
®ång nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c
c¬ quan cña th©n thÓ con ngêi.

- §îc ¨n, nãi.
- Mäi ngêi tøc tèi, ghen tþ
- C« M¾t ngåi lª m¸ch lÎo;
Ch©n, Tay, Tai.

97

? C« M¾t ®· m¸ch lÎo víi ai.
? ViÖc m¸ch lÎo cña c« M¾t nh»m
môc ®Ých g×?
- Mäi ngêi cïng vµo hïa, sinh
ghÐt, tøc tèi víi l·o MiÖng.
? Khi nghe nh÷ng lêi kÝch ®éng
cña c« M¾t, cËu Ch©n, cËu Tay(
b¸c Tai) ®· cã hµnh ®éng g×.
? Sau ®ã c¶ 3 l¹i ®i ®©u? bµn
vÒ viÖc g×?
- Nãi cho l·o MiÖng biÕt ®Ó
tù lo liÖu lÊy cuéc sèng cña
m×nh.
? b¸c Tai tá th¸i ®é nh thÕ nµo
? Tuy kh¸c nhau vÒ cö chØ, lêi nãi
nhng c¸c nh©n vËt cã ®Æc
®iÓm g× gièng nhau.
- Ých kû, ghen tþ, chØ biÕt
kÓ c«ng minhg mµ kh«ng biÕt
®Õn c«ng cña ngêi kh¸c -> tÝnh
c¸ch kh«ng tèt ®Ñp, hÑp hßi.
? XuÊt ph¸t tõ lßng ghen tþ -> c¶
4 nh©n vËt ®· cã viÖc lµm g×?
nhËn xÐt vÒ viÖc lµm cña 4
nh©n vËt nµy.
- Kh«ng tèt, 1 cuéc ®×nh
c«ng cã sù bµn b¹c, ®ång ú víi sù
c¨m thï l·o MiÖng.
? Sau cuéc ®×nh c«ng hä ®èi sö
víi l·o MiÖng nh thÕ nµo? chi tiÕt
nµo thÓ hiÖn ®iÒu ®ã.
? Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n : tõ
h«m ®ã -> hÕt
? Cuéc ®×nh c«ng kÐo dµi trong
thêi gian bao l©u.
? Môc ®Ých cña cuéc ®×nh
c«ng.
- TrÞ l·o MiÖng v× téi ngåi
kh«ng, ¨n rçi...
? KÕt qu¶ cña viÖc ®×nh c«ng

- Kh«ng lµm viÖc, cïng vµo hïa
víi c« M¾t.
- C¶ 3 ®Õn nhµ b¸c Tai.
- B¸c Tai : gËt ®Çu t¸n thµnh.
- Ch©n, Tay, Tai, M¾t quyÕt
®Þnh ®×nh c«ng.

- Kh«ng hái th¨m, trß truyÖn
g× “ «ng lo lÊy mµ sèng,
chóng t«i kh«ng lµm g× c¶”.
2) C« M¾t, cËu Ch©n, cËu Tay,
b¸c Tai nhËn ra sai lÇm .
- 7 ngµy
- KÕt qu¶ : M¾t, Ch©n, Tay,
Tai, MiÖng : M«i nhît nh¹t, hµm
kh« kh«ng thÌm nhÕch mÐp.

-> nhËn ra sai lÇm.
- Trùc tiÕp ®Õn nhµ l·o MiÖng
vùc dËy , ®i kiÕm thøc ¨n ->
tÊt c¶ ®îc håi sinh tho¸t chÕt.

III/ Tæng kÕt .
1. NghÖ thuËt :
- Nh©n ho¸, tëng tîng h cÊu...
2. Néi dung :
- C¸c c¬ quan trong c¬ thÓ
con ngêi sèng víi nhau rÊt
th©n thiÕt . Tù dng kÓ c«ng,
98

? Sau lÇn ®×nh c«ng hä ®· thay g©y truyÖn, ghen tþ lµm tª
®æi nh thÕ nµo?
liÖt tÊt c¶ -> ©n hËn -> söa
- C¶ bän nhËn ra sai lÇm.
ch÷a l¹i sèng víi nhau ®oµn
? Hä ®· lµm g× ®Ó söa chöa sai kÕt, hoµ thuËn, mçi ngêi mét
lÇm.
viÖc, kh«ng ai b¶o ai mµ ph¶i
? Em rót ra ®îc bµi häc bæ Ých biÕt gióp ®ì nhau.
g× cho b¶n th©n.
? NÐt nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña
truyÖn lµ g×
? TruyÖn kÓ vÒ sù viÖc g×? môc
®Ých kÓ.
4/ Cñng cè : HÖ thèng néi dung bµi gi¶ng
5/ H§VN : Häc bµi, chuÈn bÞ kiÓm tra tiÕng viÖt
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 46: kiÓm tra tiÕng viÖt
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- T¸i hiÖn l¹i kiÕn thøc tiÕng viÖt ®· häc
- Cã ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc khi lµm bµi kiÓm tra
- §¸nh gi¸ n¨ng lùc, kü n¨ng lµm bµi cña häc sinh
II/ ChuÈn bÞ
* GV: nghiªn cøu ra ®Ò, biÓu chÊm
* HS : häc bµi, giÊy bót
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò : kh«ng
3/ Bµi míi
I/ §Ò bµi
1. T×m nh÷ng tõ mîn trong c©u v¨n sau vµ cho biÕt nh÷ng tõ
®s cã nguån gèc tõ ®©u?
99

“... ®óng ngµy hÑn bµ em v« cïng ng¹c nhiªn v× trong nhµ tù
nhiªn cã bao nhiªu lµ sÝnh lÔ “ ( sä dõa)
? NghÜa cña tõ lµ g× ? chän c¸ch gi¶i nghÜa ®óng nhÊt trong
c¸ch gi¶i nghÜa sau:
1. Rung rinh
A. ChuyÓn ®éng m¹nh, kh«ng liªn tiÕp
B. ChuyÓn ®éng qua l¹i, nhÑ nhµng, liªn tiÕp.
2. HÌn nh¸t
A. Nhót nh¸t, ng¹i ngïng
B. ThiÕu can ®¶m ( ®Õn møc khinh bØ)
3. Trong c¸c tõ sau tõ nµo cã nghÜa gèc :
* L¸
* Ch©n
* Xu©n
* M¾t
A. L¸ c©y
A . §ông Ch©n lîn A . Mïa xu©n A - §«i M¾t
B- L¸ gan B - Ch©n trêi
B- Tuæi xu©n B - M¾t bµng
C - L¸ giã
C - Ch©n ®ª
C - M¾t na.
4. Danh tõ lµ g× ? chøc vô , có ph¸p cña danh tõ lµ g×? cho
vÝ dô.
II/ BiÓu ®iÓm :
1. Tõ mîn : v« cïng ng¹c nhiªn, tù nhiªn, sÝnh lÔ ( 2 ®iÓm)
2. Kh¸i niÖm nghÜa cña tõ . Lµ néi dung ( sù vËt, tÝnh chÊt,
ho¹t ®éng, quan hÖ...) mµ tõ biÓu thÞ (1 ®iÓm)
- Chän nghÜa ®óng : 1 - B, 2 - B( 1 ®iÓm)
3. NghÜa gèc ( 2 ®iÓm)
- L¸ c©y, mµu xu©n, Ch©n lîn, ®oi M¾t.
4. Kh¸i niÖm danh tõ lµ nh÷ng tõ chØ ngêi, vËt, hiÖn tîng,
kh¸i niÖm ( 1®iÓm)
- Chøc vô, có ph¸p cña danh tõ (1 ®iÓm) , vÝ dô (1®iÓm)
+ Lµm chñ ng÷ trong c©u : Lan häc bµi
+ Cãkhi lµm vÞ ng÷ : Bè em lµ c«ng nh©n.
4/ Cñng cè : Thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra
5/ HDVN : Xem l¹i c¸c bµi tiÕng viÖt.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
100

TiÕt 47 : Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 2
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- §¸nh gi¸ bµi tËp lµm v¨n theo yªu cÇu cña bµi lµm v¨n kÓ
truyÖn
- Söa lèi chÝnh t¶, diÔn ®¹t.
- Häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ bµi tËp lµm v¨n cña m×nh theo
yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- BiÕt tù söa lçi trong bµi viÕt vµ rót kinh nghiÖm cho bµi sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµi, nhËn xÐt
* HS : Xeml¹i bµi viÕt
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò
? Bµi v¨n tù sù gåm mÊy phÇn? néi dung tõng phÇn.
3. Bµi míi
I/ Gi¸o viªn ghi l¹i ®Ò v¨n lªn b¶ng. 1 häc sinh ®äc l¹i ®Ò bµi
§Ò bµi : KÓ l¹i mét thµy gi¸o( c« gi¸o ) mµ em quý mÕn.
* Gäi 1 häc sinh lËp dµn ý cho ®Ò bµi.
- Më bµi : Giíi thiÖu thµy ( c«) gi¸o mµ m×nh quý mÕn
- Th©n bµi : Nh÷ng ®iÒu mµ lµm cho em quý mÕn tthµy(c«) .
+ H×nh d¸ng, tÝnh c¸ch, cö chØ, hµnh ®éng, viÖc lµm
+ §èi víi nghÒ
+ §èi víi häc sinh : quan t©m, d¹y dç, kÌm cÆp...
- KÕt bµi : c¶m nghÜ cña riªng m×nh vÒ thµy(c«) mµ m×nh
quý mÕn.
II/ NhËn xÐt :
1. ¦u ®iÓm cña bµi viÕt
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………................
2. Nhîc ®iÓm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
101

………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
3. Gi¸o viªn söa lçi chÝnh t¶, diÔn ®¹t, chÊm c©u cho häc
sinh.
4. §äc 1 bµi v¨n lµm tèt, 1 bµi v¨n cha ®¹t ®Ó c¸c em so s¸nh,
rót kinh nghiÖm, thÊy ®îc u, nhîc ®iÓm cña bµi viÕt.
4/ Cñng cè : NhËn xÐt kh¸i qu¸t bµi viÕt cña häc sinh
5/ HDVN : TËp viÕt bµi kÓ truyÖn ë nhµ.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 48: LuyÖn tËp x©y dùng bµi tù sù
kÓ truyÖn ®êi thêng.
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- HiÓu ®îc c¸c yªu cÇu cña bµi v¨n sù sù, thÊy râ h¬n vµi trß,
®Æc ®iÓm cña bµi v¨n tù sù, söa lçi chÝnh t¶ phæ biÕn.
- NhËn thøc ®îc ®Ò v¨n kÓ truyÖn ®êi thêng, biÕt t×m ý, lËp
dµn bµi.
- Thùc hµnh lËp dµn bµi.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng d©n häc sinh lËp dµn bµi, tËp kÓ truyÖn ®êi thêng
* HS : LuyÖn tËp, kÓ truyÖn ®êi thêng.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò : ? Sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh
3/ Bµi míi
? Em hiÓu truyÖn ®êi thêng lµ
g× .
- Ph¹m vi ®êi sèng thêng
nhËt hµng ngµy.
? TruyÖn ®êi thêng cã cho phÐp
ngêi kÓ ®îc tëng tîng hay kh«ng.
- Ngêi kÓ cã thÓ tëng tîng h cÊu
102

song tëng tîng kh«ng lµm thay
®èi chÊt liÖu vµ diÖn m¹o ®êi thêng.
? Häc sinh ®äc 5 ®Ò v¨n
? Häc sinh nªu yªu cÇu, ph¹m vi
cña tõng ®Ò.
? Dùa vµo c¸ch ra ®Ò trªn em h·y
tù ra cho m×nh 2 ®Ò tù sù cïng
lo¹i vµ ghi vµo vë cña em.

I/ §Ò v¨n
- §Ò 1 : KÓ 1 kû niÖm ®¸ng nhí
- §Ò 2 : TruyÖn vui trong sinh
ho¹t
- §Ò 3 : KÓ vÒ 1 ngêi b¹n míi
quen.
- §Ò 4 : KÓ vÒ mét cuéc gÆp

II/ Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tù
? Yªu cÇu cña ®Ò lµ g×?

? Theo em ®Ó kÓ ngêi hay viÖc 1. §Ò bµi : KÓ truyÖn vÒ «ng
lµ träng t©m.
h©y bµ cña em.
- Bµi lµm ph¶i kh¾c ho¹ cho - §Ò tù sù kÓ vÒ ngêi lµ träng
®îc 1 nh©n vËt : TruyÖn ®êi th- t©m.
êng ngêi thËt viÖc th©t nhng lµ
nãi vÒ chÊt liÖu lµm v¨n kh«ng
yªu cÇu viÕt tªn thùc, ®Þa chØ
thùc cña nh©n vËt v× dÔ g©y ra
th¾c m¾c kh«ng cÇn thiÕt
? Häc sinh ®äc bµi tham kh¶o vµ
nhËn xÐt bµi viÕt.
? PhÇn më bµi ®· ®¹t yªu cÇu cha
? phÇn th©n bµi cã mÊy ý lín
- Më bµi : §· giíi thiÖu chung vÒ
? Mçi ý lín ®îc khai triÓn ra sao.
ngêi «ng.
? Theo em nh¾c ®Õn 1 ngêi - Th©n bµi : 2 ý lín
th©n lµ nh¾c ®Õn ý thÝch cña
+ ý thÝch cña «ng
hä, cã thÝch hîp kh«ng?
+ ¤ng yªu c¸c ch¸u.
- ThÝch hîp
? ý thÝch cña mçi ngêi cã ta
ph©n biÖt ®îc ngêi ®ã víi ngêi
kh¸c kh«ng.
? Nh÷ng chi tiÕt trong bµi v¨n cã
vÏ ra 1 ngêi giµ cã tÝnh khÝ
kh«ng.
- RÊt Ýt ngñ, lÆng lÏ, nhÑ
? V× sao em l¹i nhËn ra ®ã lµ nhµng, m¸i tãc b¹c nh cíc, nô cmét ngêi giµ.
êi hiÒn hËu.
? Trong truyÖn «ng th¬ng ch¸u cã
103

g× ®¸ng chó ý.
? Tãm l¹i kÓ vÒ 1 nh©n vËt cÇn
chó ý ®¹t ®îc yªu cÇu g×.
? Häc sinh thùc hµnh lËp dµn bµi.
? Gi¸o viªn híng dÉn, nhËn xÐt
? Dùa vµo dµn bµi häc sinh viÕt
thµnh bµi v¨n hoµn chØnh

=> KÓ ®îc ®Æc ®iÓm nh©n
vËt , hîp víi løa tuæi , cã tÝnh
khÝ, ý thÝch riªng, cã chi tiÕt,
viÖc lµm ®¸ng nhí cã ý nghÜa.

2) LËp dµn bµi cho 1 ®Ò v¨n
kÓ truyÖn ®êi thêng.
“ KÓ vÒ 1 ngêi b¹n míi quen
cña em”
4/ Cñng sè : - KÓ truyÖn ®êi thêng lµ g×
5/ HDVN : TËp viÕt bµi kÓ truyÖn ®êi thêng.
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 13
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 49 - 50 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 3
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sinh biÕt kÓ truyÖn ®êi thêng cã ý nghÜa
- BiÕt viÕt bµi theo bè côc, ®óng v¨n luËn.
- ý thøc tù gi¸c, nghiÖm tóc khi viÕt bµi.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: nghiªn cøu ra ®Ò, biÓu chÊm.
* HS : KiÕn thøc, giÊy bót.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp:
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò :
3/ Bµi míi
I/ §Ò bµi : Em h·y kÓ vÒ ngêi mÑ cña em
II/ Yªu cÇu :
- Bµi viÕt s¹ch sÏ, râ rµng, diÔn ®¹t lu lo¸t.
- ViÕt ®óng yªu cÇu cña ®Ò : KÓ vÒ ngêi
2. Néi dung
104

- Bµi viÕt thÓ hiÖn râ bè côc
a) Mê bµi : Giíi thiÖu nÐt chung vÒ ngêi mÑ cña m×nh.
b) Th©n bµi : - Ngêi mÑ tÇn t¶o, ®¶m ®ang.
+ Cïng cha qu¸n xuyÕn mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh.
+ Khi mÑ v¾ng nhµ thiÕu ®i tÊt c¶ nh÷ng g× mÑ dµnh cho
gia ®×nh bè com vông vÒ trong mäi c«ng viÖc.
MÑ ®èi víi c¸c con
+ Quan t©m tíi tõng b÷a ¨n giÊc ngñ
+ ViÖc häc cña c¸c con ®îc mÑ quan t©m chu ®¸o. D¹y rç,
gi¸o dôc c¸c con trë thµnh ngêi tèt
- MÑ ®èi víi mäi ngêi:
+ th¬ng yªu, gióp ®ì mäi ngêi khi gÆp khã kh¨n
+ Cëi më, hoµ nh· víi xãm lµng...
III/ BiÓu ®iÓm
- §iÓm 9 -10 : Cã giäng kÓ, c¶m xóc thùc sù, tr×nh bµy râ
rµng, s¹ch sÏ kh«ng sai lçi chÝnh t¶.
- §iÓm 7 -8 : Bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i, ®ñ yªu cÇu trªn, sai
kh«ng qu¸ 5 -6 lçi chÝnh t¶.
- §iÓm 5-6 : Bµi viÕt cha thËt hoµn chØnh vÒ néi dung, Ýt c¶m
xóc , ®«i chç c©u van cßn lóng tóng, cßn m¾c vµi lçi chÝnh t¶,
diÔn ®¹t.
- §iÓm 3 - 4: Bµi viÕt lan man, tr×nh bµy kh«ng khoa häc, cßn
m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶.
- §iÓm 1 - 2 : Bµi viÕt qu¸ s¬ sµi, kh«ng ®óng thÓ lo¹i.
4/ Cñng cè : NhËn xÐt giê kiÓm tra, thu bµi
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : LËp dµn ý kÓ vÒ sù ®æi thay cña quª em
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 51 : Treo biÓn, lîn cíi ¸o míi
( TruyÖn cêi)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh
- HiÓu ®îc thÕ nµo lµ truyÖn cêi
105

- HiÓu néi dung, ý nghÜa, nghÖ thuËt g©y cêi trong 2 truyÖn
treo biÓn vµ lîn cíi ¸o míi
- KÓ l¹i ®îc 2 truyÖn
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : §äc bµi , so¹n bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1. æn ®Þnh tæ chøc :
2. KiÓm tra bµi cò: ? Nªu bµi häc qua truyÖn: “ Õch ngåi ®¸y
giÕng” , “ thµy bãi xem voi”
3. Bµi míi
* TruyÖn cêi
? Em hiÓu truyÖn cêi lµ g×
- Häc sinh t×m hiÓu phÇn chó
thÝch dÊu * trang 124.
? Häc sinh ®äc truyÖn
I/ TruyÖn “ Treo biÓn”
1. §äc, kÓ
? TruyÖn kÓ vÒ sù viÖc g×
2. T×m hiÓu chuyÖn
- ViÖc treo biÓn qu¶ng c¸o a) MÇm mèng g©y cêi
cña nhµ hµng b¸n c¸.
ë ®©y cã b¸n c¸ t¬i
? Néi dung cña tÊm biÓn qu¶ng - ë ®©y : th«ng b¸o ®Þa
c¸o lµ g×.
®iÓm cña cöa hµng.
? TÊm biÓn qu¶ng c¸o cã mÊy Cã b¸n : Ho¹t ®éng cña cöa
yÕu tè.
hµng.
? Néi dung cña mçi yÕu tè.
- C¸ : Th«ng b¸o lo¹i mÆt
hµng
? Theo em 4 néi dung ®ã cã phï - T¬i : Th«ng b¸o chÊt lîng
hîp vµ cÇn thiÕt cho biÓn qu¶ng hµng.
c¸o hay kh«ng.
-> cÇn thiÕt cho mét tÊm
? Tríc tÊm biÓn qu¶ng c¸o cã biÓn qu¶ng c¸o b»ng ng«n
mÊy kh¸ch hµng gãp ý.
ng÷.
? Ngêi thø nhÊt gãp ý vÒ néi b) C¸i cêi ®îc n¶y sinh vµ ë
dung g×?
thÕ s¾p béc lé.
? Th¸i ®é gãp ý nh thÕ nµo : cêi
b¶o.
- Ngêi thø nhÊt gãp ý vÒ ch÷
? Nhµ hµng ph¶n øng g×
t¬i.
? Ngêi thø 2 gãp ý nh thÕ nµo?. - Nhµ hµng : nghe nãi bá ngay
Th¸i ®é nhµ hµng nh thÕ nµo.
ch÷ “T¬i”
- Ngêi thø 2 gãp ý : “ ë ®©y”
106

? Néi dung cña tÊm biÓn qu¶ng
c¸o sau hai lÇn gãp ý nh thÕ nµo
: cã b¸n c¸
? Ngêi thø 3 gãp ý víi nhµ hµng
? Tríc khi ngêi thø 4 nhËn xÐt,
nhµ hµng cã suy nghÜ nh thÕ
nµo vµ ph¶n øng ra sao.
- Nhµ hµng tin ch¾c sÏ kh«ng
cßn ai b¾t bÎ g× n÷a.
? Bèn vÞ kh¸ch gãp ý cho nhµ
hµng vÒ tõng néi dung cña tÊm
biÓn qu¶ng c¸o theo em cã hîp lÝ
kh«ng? v× sao ?
- Tho¹t nghe cã lÝ nhng kh«ng
ph¶i v× ngêi gãp ý còng kh«ng
nghÜ ®Õn chøc n¨ng cña yÕu tè
mµ hä cho lµ thõa trªn tÊm biÓn
qu¶ng c¸o. Mçi ngêi ®Òu lÊy sù
hiÖn diÖn cña m×nh ë cöa hµng
thay cho viÖc th«ng b¸o gi¸n
tiÕp vèn lµ chøc n¨ng, ®Æc
®iÓm giao tiÕp cña ng«n ng÷.
- §èi víi nhµ hµng c¸i ®Ó cho ta
®¸ng cêi lµ g×.
- Khi ®îc gãp ý kh«ng cÇn suy
xÐt mµ chØ nghe nãi lµ bá ngay.> ta cêi v× nhµ hµng còng
kh«ng hiÓu viÕt trªn tÊm biÓn
qu¶ng c¸o cã ý nghÜa g× vµ ®Ó
lµm g×.
? Theo em c¸i cêi ®îc béc lé râ
nhÊt ë phÇn nµo cña c©u truyÖn
- C¸i cêi vang lªn to nhÊt phÇn
cuèi truyÖn. Ta cêi to v× tõng ý
kiÕn thÊy cã lÝ nhng cø theo ®ã
mµ hµnh ®éng th× kÕt qu¶ cuèi
cïng l¹i thµnh phi lÝ. Cêi to v× ngêi gãp ý kh«ng biÕt suy xÐt,
hoµn toµn mÊt hÕt chñ kiÕn.
? TruyÖn ®· ®Ó l¹i ý nghÜa g×

- Nhµ hµng nghe nãi bá ngay
“ë ®©y”

- Ngêi thø 3 gãp ý “ cã b¸n”
- Nhµ hµng bá ngay ch÷ “ cã
b¸n”
- Ngêi thø 4 gãp ý “ c¸”
- Nhµ hµng : “ cÊt biÓn”

c) c¸i cêi ®îc béc lé :
- Cêi, b¶o, nãi.
- Cêi -> Kh¸ch hµng gãp ý
-> Nhµ hµng

- Béc lé râ nhÊt ë cuèi truyÖn.
Qua c¸c lÇn gãp ý tÊm biÓn
chØ cßn ch¬ chäi 1 ch÷ “ c¸”
- Ngêi nghe tëng r»ng ch¼ng
cßn g× ®Ó gãp ý n÷a nhng l¹i
vÉn cßn ngêi gãp ý vµ cuèi
cïng tÊm biÓn ph¶i cÊt ®i.
d) ý nghÜa :
- Lµ truyÖn hµi híc, t¹o tiÕng
cêi vui vÎ, phª ph¸n nhÑ nhµng
107

? Qua truyÖn em rót ra ®îc bµi
häc g× cho b¶n th©n.

? Häc sinh ®äc v¨n b¶n, t×m
hiÓu chó thÝch.
? TruyÖn cã bao nhiªu nh©n vËt
? Mçi nh©n vËt cã g× gièng vµ
kh¸c nhau.
? Em hiÓu tÝnh hay khoe cña lµ
g×.
- ThÝch tá ra, chng ra cho ngêi ta
biÕt lµ m×nh giµu, ®©y lµ thãi
xÊu thêng thÊy ë ngêi giµu nhÊt,
lµ nh÷ng ng¬ig míi giµu,thÝch
häc ®ßi, khoe khoang. Hay biÓu
hiÖn ë c¸ch ¨n mÆc, trang søc,
x©y dùng, nãi n¨ng, giao tiÕp.
? Anh ®i t×m lîn khoe cña trong
t×nh huèng nh thÕ nµo?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch
khoe cña cña anh ta.
? §Ó ngêi ta hiÓu ®ã kh«ng ph¶i
lµ con ngêi hay khoe, anh ta hái
nh thÕ nµo.
- Nãi râ con lîn bÞ xæng chuång
lµ lîn to hay nhá, ®en hay tr¾ng.
? theo em tõ “ lîn cíi” mµ anh ta
dïng cã thÝch hîp ®Ó chØ con
lînbÞ xæng kh«ng.
- Kh«ng thÝch hîp, kh«ng
cÇn thiÕt, ngêi ®îc hái kh«ng
cÇn biÕt con lîn cña anh ta dïng

nh÷ng ngêi thiÕu chñ kiÕn,
kh«ng suy xÐt khi nghe ngêi
kh¸c gãp ý
* Bµi häc : Khi ngêi kh¸c gãp
ý kiÕn kh«ng nªn véi vµng
hµnh ®éng theo ngay khi cha
thu xÕp kü. Lµm viÖc g×
còng ph¶i cã ý thøc, biÕt tiÕp
thu, chän läc ý kiÕn cña ngêi
kh¸c.
II/ TruyÖn “ lîn cíi, ¸o míi”
1. §äc vµ kÓ
2. T×m hiÓu truyÖn
a) MÇm mèng g©y cêi.
- 2 nh©n vËt
- Gièng : cã tÝnh thÝch khoe
cña.
- Kh¸c : Møc ®é vËt ®em
khoe. con lîn vµ c¸i ¸o.

b) C¸i cêi ®îc béc lé
Anh t×m lîn
- Nhµ cã viÖc bËn-> c¶nh
huèng : t¸c gi¶ nh kh«ng cßn
t©m trÝ ®Ó khoe.
- B¸c cã thÊy con lîn cña t«i
ch¹y qua ®©y kh«ng.
- Lîn cíi : g©y cêi

108

vµo viÖc g× ( cíi hay tang)
? Cßn anh cã ¸o míi khoe cña
nh thÕ nµo
? Em h·y chØ ra møc ®é thÝch
khoe cña anh ta.
- TÝnh khoe cña anh ta ®·
biÕn anh thµnh trÎ con. Giµ ®îc
b¸t canh, trÎ ®îc manh ¸o míi.
NÕu lµ trÎ con th× ®ãlµ nÐt t©m
lÝ hån nhiªn, ng©y th¬ cßn
nh©n vËt trong truyÖn lµ ®Ó
khoe ¸o míi.
? §Ó khoe ®îc ¸o míi,anh ta lµm
g×.
- Anh ta n«n nãng muèn ®îc
khoe ngay chiÕc ¸o cña m×nh.> kiªn nhÉn ®îi cã ngêi ®Ó
khoe- > sù kiªn nhÉn trë nªn lè
bÞch hÕt søc.
? Khi kh«ng thÊy ai hái, th¸i ®é
cña anh ta nh thÕ nµo.
? em cã nhËn xÐt g× vÒ th¸i ®é
cña anh ta.
- Mét sù tøc giËn qu¸ v« lÝ
? Khi ngêi ta hái anh ta vÒ con
lîn anh cã cö chØ ra sao.
- Do cè khoe, anh ta ®· biÕn néi
dung c©u hái cña ngêi kh¸c
thµnh néi dung th«ng b¸o cña
m×nh.
? TruyÖn cã ý nghÜa nh thÕ nµo
? Bµi häc cho b¶n th©n

4/ Cñng cè : Gi¸o viªn nh¾c l¹i ý chÝnh cña truyÖn, ý nghÜa cña
truyÖn
5/ HDVN : Häc vµ ®äc thªm mét sè truyÖn cêi kh¸c.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
109

………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 52 : Sè tõ vµ lîng tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh n¾m ®îc ý nghÜa vµ c«ng dông cña mét sè tõ
vµ lîng tõ.
- BiÕt dïng sè tõ vµ lîng tõ trong khi nãi, viÕt.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: bµi so¹n, b¶ng phô
*HS : häc bµi, lµm bµi tËp.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò: ? Côm danh tõ lµ g× ? cho vÝ dô
3/ Bµi míi
I/ Sè tõ
? Gi¸o viªn treo b¶ng phô.
1. VÝ dô (SGK)
? T×m trong vÝ dô a vµ b c¸c tõ a) hai, mét tr¨m, chÝn, mét.
chØ sè lîng vµ thø tù cña sù vËt. b) Thø s¸u.
? nh÷ng tõ ®îc dïng ®Ó chØ sè
lîng vµ thø tù cña sù vËt th× ®îc
gäi lµ g×.
- Sè tõ :
- Sè tõ
? Dùa vµo vÝ dô, em cho biÕt sè
+ ChØ sè lîng hay sè ®Õm
tõ ®îc chia lµm mÊy lo¹i.
: 1,2,3...
B¶ng phô
+ ChØ thø tù : NhÊt, nh×,
? Khi ®i cïng víi danh tõ, sè tõ ba...
chØ sè lîng ®øng ë vÞ trÝ nµo VÝ dô : Hïng V¬ng thø s¸u
( ®øng tríc danh tõ)
? Khi ®i cïng víi danh tõ, sè tõ
chØ sè thø tù ®øng ë vÞ trÝ nµo.
- §øng sau danh tõ
? Theo em tõ ®«i trong c©u a cã
ph¶i lµ sè tõ kh«ng? v× sao
- Tõ “ ®«i” trong” mét ®«i”
110

- Mét sè tõ cã ý nghÜa kh¸i
qu¸t vµ th«ng dông nh ®«i :
cÆp, t¸, chôc
? NhËn xÐt vÒ sè tõ : ®øng tríc
danh tõ vµ bæ sung ý nghÜa vÒ
sè lîng cho danh tõ.
? Häc sinh lÊy 1 sè vÝ dô
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
- B¶ng phô
? ChØ ra nh÷ng tõ in ®Ëm trong
vÝ dô
? Theo em tõ : Nh÷ng, mÊy dïng
®Ó chØ sè lîng vµ thø tù sù vËt
hay kh«ng.
? NghÜa cña c¸c tõ in ®Ëm cã
g× gièng vµ kh¸c nghÜa cña sè
tõ.

PhÇn tríc
T2
T1
c¸c
Nh÷ng

kh«ng ph¶i lµ sè tõ v× nã mang
ý nghÜa ®¬n vÞ vµ ®øng ë vÞ
trÝ cña danh tõ “ mét ®«i”
chØ ®¬n vÞ . Mét ®«i còng
kh«ng ph¶i lµ sè tõ ghÐp nh :
mét tr¨m, mét ngh×n . V× sau “
mét ®«i” kh«ng thÓ sö dông
danh tõ chØ ®¬n vÞ cßn sau
mét tr¨m, , mét ng×n vÉn cã
thÓ cã tõ chØ ®¬n vÞ .
VD : cã thÓ nãi mét tr¨m
con tr©u
- Kh«ng thÓ nãi : mét ®«i con
tr©u
( chØ nãi : 1 ®«i tr©u)
* Ghi nhí

II/ Lîng tõ
1. VÝ dô
C¸c, nh÷ng, c¶, mÊy
- Gièng : ®øng tríc danh tõ
- Kh¸c :
+ Sè tõ : chØ sè lîng hoÆc
sè thø tù cña sù vËt.
+ Lîng tõ : chØ lîng Ýt hay
nhiÒu cña sù vËt.

PhÇn trung t©m
T1
T2
hoµng tö

PhÇn sau
S1

S2

thua trËn

tíng lÜnh
qu©n sÜ
- Lîng tõ chØ ý nghÜa toµn thÓ ; c¶, tÊt c¶, tÊt th¶y
- Lîng tõ chØ ý nghÜa tËp hîp hay ph©n phèi : c¸c, nh÷ng, mäi,
mçi, tõng
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí ( ghi nhí SGK trang 129)
mÊy v¹n

111

III/ LuyÖn tËp
Bµi tËp 1 :
- Sè tõ : Mét canh, hai canh, ba canh: sè tõ chØ sè lîng
- canh bèn, canh n¨m : sè tõ chØ thø tù
Bµi tËp 2 : c¸c tõ : tr¨m nói, ngµn khe, mu«n nçi t¸i tª ®Òu
®îc dïng ®Ó chØ sè l¬ng “ nhiÒu” , “ rÊt nhiÒu”.
Bµi tËp 3 :
§iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña tõng, mçi ...
- Tõng : Mang ý nghÜa lÇn lît theo tr×nh tù, hÕt c¸ thÓ nµy
®Õn c¸ thÓ kh¸c.
- Mçi: mang ý nghÜa nhÊn m¹nh, t¸ch riªng tõng c¸ thÓ, kh«ng
mang ý nghÜa lÇn lît.
4/ Cñng cè : Häc sinh nh¾c l¹i kh¸i niÖm sè tõ vµ lîng tõ.
5. HDVN : Häc bµi, lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 14
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 53 : KÓ truyÖn tëng tîng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gióp häc sinh
- HiÓu søc tëng tîng vµ vai trß cña tëng tîng trong tù sù.
- §iÓm l¹i mét bµi kÓ truyÖn tëng tîng ®· häc vµ ph©n tÝch
vai trß cña tîng trong mét sè bµi v¨n
II/ ChuÈn bÞ :
- GV; ChuÈn bÞ bµi so¹n
- HS : häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò
3/ Bµi míi
? em h·y kÓ tãm t¾t l¹i truyÖn I/ T×m hiÓu chung
ngô ng«n : Ch©n, Tay, Tai, M¾t, truyÖn tëng tîng.


112

MiÖng.
- C¸ch gäi tªn, bé phËn c¬ thÓ
? Theo em c¸c yÕu tè trong ngêi ®Õn mét con ngêi cã tÝnh
truyÖn cã thùc kh«ng? v× sao?
c¸ch, hµnh ®éng
+ Ch©n, Tay, Tai, M¾t,
? Trong truyÖn nµy ngêi ta ®· t- ghen tþ víi l·o MiÖng, v× l·o ®îc
ëng tîng nh÷ng g×.
hëng mäi ®Æc quyÒn, ®Æc lîi.- Bé phËn -> nh©n vËt cô > c¶ bän kh«ng lµm g× qu¶
thÓ .
quyÕt ®Þnh ®×nh c«ng ®Ó trÞ
- C¸c nh©n vËt cã tÝnh l·o MiÖng.
c¸ch, hµnh ®éng riªng biÖt, cã
+ sau cuéc ®×nh c«ng c¶
nhµ riªng.
bän ai còng mÖt mái, yÕu ®uèi
-> c©u truyÖn hoµn toµn kh«ng cßn søc sèng.
kh«ng cã thùc mµ do tëng tîng. - NhËn ra sai tr¸i -> cïng nhau
TruyÖn nh mét gi¶ thiÕt ®Ó cuèi söa ch÷a sai lÇm -> tÊt c¶ l¹i
cïng ph¶i thõa nhËn Ch©n lÝ: c¬ sèng hoµ thuËn, vui vÎ, ®oµn
thÓ lµ mét thÓ thèng nhÊt, kÕt.
MiÖng cã ¨n th× c¸c bé phËn - ë ®©y bÞa ®Æt, tëng tîng lµ
kh¸c míi khoÎ m¹nh, lµm viÖc ®Ó lµm næi bËt mét sù thËt
b×nh thêng.
th«ng thêng. Ngêi ta trong x·
? YÕu tè tëng tîng trong truyÖn héi ph¶i biÕt n¬ng tùa vµo
cã ý nghÜa nh thÕ nµo.
nhau, nÕu t¸ch rêi céng ®ång
lµ kh«ng thÓ tån t¹i ®îc.
- Tëng tîng kh«ng ®îc tuú tiÖn
mµ ph¶i dùa vß l« gic tù nhiªn
? Tëng tîng trong tù sù cã ph¶i lµ ( c¸c bé phËn c¬ thÓ con ngêi
®îc tuú tiÖn kh«ng? hay nh»m cã liªn quan ®Õn nhau). Tëng tmôc ®Ých g×.
îng nh vËy nh»m thÓ hiÖn mét
? em h·y kÓ tªn mét sè v¨n b¶n t tëng ( chñ ®Ò) tøc lµ kh¼ng
mµ em ®· häc, cã sö dông yÕu ®Þnh c¸i l«gÝc tù nhiªn kh«ng
tè tëng tîng vµ chØ ra nh÷ng chi thÓ thay ®æi ®îc.
tiÕt ®îc tëng tîng trong v¨n b¶n - 6 con gia sóc nãi ®îc tiÕng
®ã
ngêi
? Häc sinh ®äc truyÖn “ lôc sóc, - 6 con gia sóc kÓ c«ng vµ kÓ
tranh, c«ng”
khæ.
? Trong truyÖn võa ®äc, chç nµo
®îc xem lµ tëng tîng, s¸ng t¹o.
? Theo em nh÷ng chi tiÕt trong
truyÖn ®îc tëng tîng dùa trªn
nh÷ng sù thËt nµo.
- Sù thËt vÒ cuéc sèng vµ
113

c«ng viÖc cña mçi con vËt.
? ViÖc tëng tîng nh vËy nh»m - Nh»m thÓ hiÖn t tëng : c¸c
môc ®Ých g×.
gièng vËt tuy kh¸c nhau nhng
®Òu cã Ých cho con ngêi,
kh«ng nªn suy b× nhau.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
* Ghi nhí.
II/ LuyÖn tËp :
? Häc sinh ®äc chuyÖn thø 2 vµ TruyÖn : giÊc m¬ trß truyÖn víi
tr¶ lêi c©u hái
Lang Liªu.
? Em h·y chØ ra yÕu tè tëng tîng - Tëng tîng -> m¬ gÆp Lang
trong truyÖn.
Liªu
? ViÖc tëng tîng cã ý nghÜa g× -> Lang liªu ®i th¨m d©n t×nh
cho c©u truyÖn.
nÊu b¸nh chng, hái truyÖn Lang
- Tëng tîng gióp ta hiÓu Liªu, Lang liªu tr¶ lêi.
s©u thªm vÒ truyÒn thuyÕt, vÒ
nh©n vËt Lang Liªu.
4/ Cñng cè hÖ thèng néi dung bµi häc
5/ HDVN : Häc bµi, lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 54 - 55
¤n tËp truyÖn d©n gian
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña nh÷ng thÓ lo¹i truyÖn
d©n gian ®· häc.
- KÓ vµ hiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña c¸c truyÖn ®· häc.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµi, kªnh h×nh, tranh ¶nh
* HS : HÖ thèng l¹i kiÕn thøc v¨n häc d©n gian
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò
? H·y kÓ tªn c¸c truyÖn d©n gian mµ em ®· häc vµ ®äc thªm
114

3/ Bµi míi
? Trong phÇn v¨n häc d©n gian
em ®· ®îc häc nh÷ng thÓ lo¹i
nµo.
? ThÕ nµo lµ truyÒn thuyÕt
? ThÕ nµo lµ cæ tÝch
? ThÕ nµo lµ truyÖn ngô ng«n
? ThÕ nµo lµ truyÖn cêi
? Häc sinh ®äc c©u hái 2.
? Häc sinh ®äc c©u hái 3
- Gäi 4 häc sinh thùc hiÖn
bµi tËp trªn b¶ng, díi líp lµm
vµo giÊy
TruyÒn thuyÕt

1. Con rång
ch¸u tiªn
2.B¸nh chng,
b¸nh
giÇy
3.
Th¸nh
Giãng
4. S¬n tinh
Thuû tinh

Sä Dõa

Cæ tÝch

Th¹ch Sanh
Em bÐ th«ng minh
4. C©y bót thÇn

I/ Kh¸i niÖm truyÖn d©n gian
1. TruyÒn thuyÕt
- PhÇn * SGK trang 7
- PhÇn * SGK trang 23
- PhÇn * SGK trang 100
- PhÇn * SGK trang 124
2. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ ®äc
l¹i c¸c truyÖn, kÓ tãm t¾t

Ngô ng«n

TruyÖn cêi

1. Õch ngåi 1. Treo biÓn
®¸y giÕng
2. thµy bãi 2. Lîn cíi ¸o míi
xemvoi
3 §eo nh¹c cho
mÌo
4. Ch©n, Tay,
Tai,
M¾t,
MiÖng

5. Sù tÝch 5. ¤ng l·o ®¸nh c¸
Hå G¬m
vµ con c¸ vµng
? Häc sinh ®äc c©u hái 4
? Nªu ®Æc ®iÓm tiªu - Häc sinh th¶o luËn , trao ®æi
biÓu
cña
truyÖn
truyÒn ý kiÕn vÒ ®Æc ®iÓm tõng thÓ
thuyÕt, cæ tÝch, ngô ng«n vµ lo¹i dùa trªn c¸c c¬ së sau:
truyÖn cêi
+ §Þnh nghÜa
+ NghÖ thuËt
+ C¬ së h×nh thµnh
truyÖn
+ Ng«i kÓ
+ ¦íc m¬ cña ngêi xa.
TruyÒn thuyÕt

Cæ tÝch

Ngô ng«n

TruyÖn cêi

- Lµ truyÖn kÓ
vÒ c¸c nh©n
vËt vµ sù kiÖn
lÞch sö trong

- Lµ truyÖn kÓ
vÒ cuéc ®êi sè
phËn cña 1 sè
nh©n vËt quen

lµ truyÖn mîn
truyÖn vÒ loµi
vËt, ®è vËt
hoÆc
chÝnh

Lµ truyÖn kÓ

nh÷ng
hiÖn
tîng
®¸ng
cêi
115

qu¸ khø.

thuéc (må c«i, con ngêi ®Ó
mang lèt xÊu nãi bãng, giã
xÝ, dòng sÜ...)
truyÖn con ngêi.

trong
cuéc
sèng,
®Ó
nh÷ng hiÖn tîng nµy ph¬i
bµy ra( ngêi
nghe)
ngêi
®äc
ph¸t
hiÖn thÊy.
- Cã yÕu tè
g©y cêi.
- Nh»m g©y
cêi, mua vui
hoÆc
phª
ph¸n, ch©m
biÕm nh÷ng
thãi h, tËt xÊu
trong x· héi,
tõ ®ã híng
ngêi ta tíi c¸i
tèt ®Ñp

- Cã nhiÒu chi - Cã nhiÒu chi - Cã ý nghÜa Èn
tiÕt tëng tîng tiÕt tëng tîng dô, ngô ý.
kú ¶o
kú ¶o)
- Nªu bµi häc
®Ó
khuyªn
- Cã c¬ së
nhñ, d¨n d¹y
lÞch sö, cèt lâi
ngêi ta trong
sù thËt lÞch sö
cuéc sèng
- Ngêi kÓ , ng- - Ngêi kÓ, ngêi
êi nghe
tin nghe kh«ng tin
c©u
truyÖn lµ c©u truyÖn
nh lµ cã thËt cã thùc.

cho

nh÷ng chi tiÕt
tëng tîng kú
¶o.
ThÓ
hiÖn
- ThÓ hiÖn niÒm tin vµ íc
th¸i ®é vµ m¬ cña nh©n
c¸ch ®¸nh gi¸ d©n vÒ chiÕn
cña néi dung th¾ng
cuèi
®èi víi c¸c sù cïng cña lÏ ph¶i,
kiÖn vµ nh©n cña c¸i thiÖn
vËt
4/ Cñng cè : - NÐt nghÖ thuËt cña c¸c lo¹i truyÖn d©n gian
5/ HDVN : - häc tiÕp bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

¤n tËp truyÖn d©n gian
116

( TiÕp)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tiÕt 1
II/ ChuÈn bÞ :
* Gi¸o viªn : So¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : Häc tiÕp bµi theo néi dung c©u hái SGK
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ truyÒn thuyÕt, cæ tÝch, ngô ng«n
3/ Bµi míi
? Häc sinh ®äc yªu cÇu c©u hái
5
? Häc sinh th¶o luËn nhãm :
VD : Th¸nh giãng vµ Sä dõa
: sù ra ®êi ®Òu cã nÐt kh¸c thêng, tµi n¨ng kú lµ.
? Nh©n vËt trong truyÒn thuyÕt
lµ nh÷ng nh©n vËt nh thÕ nµo?
Cæ tÝch thêng kÓ vÒ ®iÒu g×.
? Qua néi dung cña truyÖn ngô
ng«n, t¸c gi¶, d©n gian muèn
göi g¾m ®Õn ngêi ®äc, ngêi
nghe ®iÒu g×.
? Trong c¸c truyÖn ngô ng«n,
truyÖn nµo t¹o cho ngêi ®äc
tiÕng cêi.
? Môc ®Ých cña truyÖn cêi lµ g×

5. So s¸nh sù gièng nhau vµ
kh¸c nhau gi÷a truyÒn thuyÕt,
cæ tÝch, ngô ng«n víi tranh cêi.
a) TruyÒn thuyÕt vµ cæ tÝch :
* Gièng nhau : ®Òu cã yÕu tè tëng tîng kú ¶o.
- Cã nhiÒu chi tiÕt gièng nhau,
sù ra ®êi thÇn kú, nh©n vËt
chÝnh cã nh÷ng tµi n¨ng phi thêng
* Kh¸c nhau :
- TruyÒn thuyÕt : KÓ vÒ c¸c
nh©n vËt, sù kiÖn lÞch sö vµ
thÓ hiÖn c¸ch ®¸nh gi¸ cña
nh©n d©n ®èi víi nh÷ng nh©n
vËt, sù kiÖn lÞch sö ®îc kÓ.
- Cæ tÝch : KÓ vÒ cuéc ®êi cña
c¸c lo¹i nh©n vËt nhÊt ®Þnh.
ThÓ hiÖn quan niÖm, íc m¬ cña
nh©n d©n vÒ cuéc ®Êu tranh
gi÷a c¸i thiÖn vµ c¸i ¸c.
- TruyÒn thuyÕt ®îc ngêi nghe
tin lµ cã thËt ( dï cã chi tiÕt tëng
tîng kú ¶o ) . Cßn truyÖn cæ
tÝch ®îc ngêi kÓ, ngêi nghe coi
lµ nh÷ng c©u truyÖn kh«ng cã
thËt ( tõ trong truyÖn cã yÕu tè
thùc tÕ)
b) TruyÖn ngô ng«n vµ truyÖn
117

? Môc ®Ých cña truyÖn ngô
ng«n lµ g×.
? Gi¸o viªn chuÈn bÞ tranh ¶nh
phÇn v¨n häc d©n gian -> häc
sinh t×m hiÓu néi dung cña tõng
bøc tranh.
? Häc sinh tham kh¶o phÇn ®äc
thªm

cêi
* gièng nhau : TruyÖn ngô ng«n
thêng chÕ diÔu, phª ph¸n
nh÷ng hµnh ®éng, c¸ch c xö.
Tr¸i víi ®iÒu muèn d¨n d¹y ngêi
ta. V× thÕ truyÖn thµy bãi xem
voi, ®eo nh¹c cho mÌo gièng nh
truyÖn cêi, còng thêng g©y cêi.
* Kh¸c nhau : Môc ®Ých cña
truyÖn cêi lµ g©y cêi ®Ó mua
vui hoÆc phª ph¸n, ch©m biÕm
nh÷ng sù viÖc, hiÖn tîng, tÝnh
c¸ch ®¸ng cêi .
- Môc ®Ých cña truyÖn ngô
ng«n lµ khuyªn nhñ, d¨n d¹y ngêi ta mét bµi häc cô thÓ nµo ®ã
trong cuéc sèng.
6. §äc hªm

4/ Cñng cè :
- Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a truyÒn thuyÕt vµ cæ tÝch
- Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ngô ng«n vµ truyÖn cêi.
5. Híng dÉn vÒ nhµ : Häc bµi,lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp.
IV/ Rót kinh nghiÖm :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 56 : Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Qua giê tr¶ bµi gióp häc sinh
- NhËn thÊy u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm cña bµi lµm
- Kü n¨ng tæng hîp kiÕn thøc tiÕng viÖt, rót kinh nghiÖm cho
c¸c bµi kiÓm tra lÇn sau.
118

- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc, ý thøc
häc bµi,lµm bµi cña häc sinh.
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Tr¶ bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh, ch÷a bµi.
- HS : xem l¹i bµi kiÓm tra, rót kinh nghiÖm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò : Kh«ng
3/ Bµi míi
I/ Yªu cÇu :

1. H×nh thøc : Bµi kiÓm tra tr×nh bµy s¹ch sÏ, kh«ng tÈy
xo¸,tr×nh bµy khoa häc
2. Néi dung :
- §¸p øng ®Çy ®ñ néi dung theo yªu cÇu cña ®Ò
- BiÕt huy ®éng, tæng hîp kiÕn thøc tiÕng viÖt vµo tõng d¹ng
c©u hái cña ®Ò kiÓm tra.
II/ NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh
1. ¦u ®iÓm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
2. Nhîc ®iÓm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
119

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
4/ Cñng cè :
- NhËn xÐt chung
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : häc bµi, chØ tõ.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 15
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 57 : chØ tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- HiÓu ®îc ý nghÜa vµ c«ng dông cña chØ tõ
- BiÕt dïng chØ tõ trong khi nãi, viÕt.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: so¹n bµi, b¶ng phô
* HS : Häc bµi,lµm bµi tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1./ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò
? Sè tõ lµ g×, lîng tõ lµ g×? cho vÝ dô
3/ Bµi míi
I/ ChØ tõ lµ g×
120

? Gi¸o viªn cho b¶ng phô
? c¸c tõ in ®Ëm trong vÝ dô bæ
sung ý nghÜa cho c¸c danh tõ
nµo.
- Viªn quan, lµng, nhµ, «ng
vua
? C¸c tõ : Nä, Êy, kia cã t¸c dông
g× trng c©u v¨n

1. VÝ dô
“ Ngµy xa cã mét «ng vua nä
sai mét viªn quan ®i dß la
kh¾p níc, t×m ngêi tµi giái.
Viªn quan Êy ®· ®i nhiÒu n¬i,
®i ®Õn ®©u viªn quan còng
ra nh÷ng c©u hái o¸i o¨m ®Ó
hái mäi ngêi. §· mÊt nhiÒu
c«ng t×m kiÕm nhng viªn quan
cha t×m thÊy ngêi lçi l¹c.
Mét h«m viªn quan ®i qua
mét c¸nh ®ång lµng kia, chît
thÊy bªn vÖ ®êng cã 2 cha con
nhµ kia ®ang cµy ruéng”
* NhËn xÐt : Bæ sung ý nghÜa
cho danh tõ, ®Þnh vÞ sù thËt
trong kh«ng gian.
2. So s¸nh tõ vµ côm tõ sau:
- ¤ng vua / «ng vua nä
? Gi÷a tõ vµ côm tõ cã chøa nä,
- Viªn quan/ viªn quan Êy
kia, Êy. c¸i nµo cã ý nghÜa cô hÓ,
- lµng / lµng kia
râ dµng h¬n.
- nhµ/ nhµ nä
-> côm tõ cã: nä, kia, Êy cã ý
nghÜa cô thÓ ho¸, ®îc x¸c
®Þnh mét c¸ch râ rµng.
?Häc sinh ph¸t hiÖn, so s¸nh.
? Gi¸o viªn treo b¶ng phô

3. C¸c tõ : Êy, nä trong c©u
v¨n sau cã g× gièng vµ kh¸c
c¸c trêng hîp ®· ph©n tÝch.
- Håi Êy, ë Thanh Ho¸ cã mét
ngêi lµm nghÒ ®¸nh c¸. Tªn lµ
Lª ThËn.
- Mét ®ªm nä ThËn th¶ líi ë
mét bÕn v¾ng nh thêng lÖ.
? Qua c¸c vÝ dô cïng víi c¸c bµi - Håi Êy/ viªn quan Êy
häc tríc vÒ danh tõ, sè tõ, lîng tõ. - §ªm nä/ ngµy nä
C¸c tõ : nµy, kia, Êy, nä thêng hay -> §Þnh vÞ thêi gian kh¸c
®i víi tõ lo¹i nµo.
®Þnh vÞ kh«ng gian
? VÞ trÝ cña chóng trong c©u.
* KÕt luËn: chØ tõ lµ nh÷ng tõ
121

- §øng sau danh tõ.
®Ó chá vµo sù vËt, nh»m x¸c
? Nh÷ng tõ nh vËy ®îc gäi lµ lo¹i ®Þnh vÞ trÝ cña sù vËt trong
tõ g×.
kh«ng gian hoÆc thêi gian.
II/ Ho¹t ®éng cña chØ tõ trong
- ChØ tõ
c©u
? ChØ tõ lµ g× ?
phô tríc
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
Danh tõ trung t©m
? ¤ng vua nä lµ côm danh tõ hay
phô sau
danh tõ.
? lµng kia lµ côm danh tõ hay T2
T1
danh tõ.
? Em h·y ®iÒn c¸c thµnh phÇn T1
trong côm danh tõ vµo m« h×nh T2
S2
côm danh tõ.
? Trong c¸c vÝ dô trªn, chØ tõ S2
®¶m nhiÖm chøc vô g× trong
côm danh tõ.
«ng
- ®ã - chñ ng÷
vua
- ®Èy - tr¹ng ng÷
? häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
tËp, lªn b¶ng lµm.

? Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 2
? Häc sinh ®äc c©u v¨n sau khi
lµng
thay thÕ tõ kh¸c.

kia
=> Lµ phô ng÷ ®øng sau cña
danh tõ , cïng víi danh tõ vµ
phô ng÷ ®øng tríc t¹o thµnh
côm danhtõ ..
VD : Mét c¸nh ®ång kia
a) Sau con ®êng ®Êy, ®ã lµ
trêng THCS Kh¸nh Héi
b) §Êy, b¹n lµm ®i.
III/ LuyÖn tËp
1. bµi tËp 1
a) hai thø b¸nh Êy
122

+ §Þnh vÞ sù vËt cña
kh«ng gian
+ lµm phô ng÷ sau cña
danh tõ
b) §©y, ®Êy.
- §Þnh vÞ sù vËt
- Lµm chñ ng÷ trong c©u.
c) Nay
- §Þnh vÞ sù vËt
- Lµm tr¹ng ng÷
2. bµi tËp 2 .
b»ng ®Òn Êy, b»ng lµng
Êy -> viÕt nh vËy ®Ó tr¸nh
lÆp tõ.
4/ Cñng cè : NhÊn m¹nh c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc cÇn ghi nhí
5/ HDVN : - Häc thuéc bµi, lµm bµitapj 3/139.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 58 : LuyÖn tËp kÓ truyÖn tëng tîng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh gi¶i quyÕt 1 sè ®Ò tù sù tëng tîng, s¸ng t¹o.
- Tù lµm ®îc bµi, dµn bµi cho ®Ò bµi tëng tîng
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Cho häc sinh chuÈn bÞ ®Ò sè 5/134 ë nhµ tríc
- HS : lµm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò
? Em h·y tëng tîng ra chi tiÕt : S¬ntime ®i m¸y bay, Thuû Tinh ®i
xe léi níc ®Õn hái c«ng chóa MÞ N¬ng lµm vî
123

3/ Bµi míi.
I/ §Ò bµi : kÓ truyÖn mêi n¨m sau vÒ th¨m l¹i trêng cò hiÖn
nay, tëng tîng nh÷ng ®æi thay cã thÓ x¶y ra.
? Häc sinh ®äc ®Ò vµ nªu yªu
cÇu cña ®Ò
? Muèn viÕt bµi tèt theo em cÇn
ph¶i tiÕn hµnh c¸c bíc nh thÕ
nµo
? Trong bíc t×m hiÓu ®Ò tëng tîng cã ph¶i lµ b¾t buéc kh«ng?
NÕu lµ b¾t buéc ta ph¶i dùa vµo
®©u ®Ó tëng tîng.
? Sau 10 n¨m em cã dÞp trë l¹i
th¨m trêng cò, em sÏ tëng tîng
nh÷ng g× vÒ ng«i trêng cña em.
? Theo em ®Ò bµi yªu cÇu t c¸ch
cña ngêi kÓ ph¶i nh thÕ nµo.
? Tëng tîng cã kh¸c víi bÞa ®Æt
vµ nãi kho¸c kh«ng.

? Sau 10 n¨m em sÏ bao nhiªu
tuæi, theo dù kiÕn cña m×nh lóc
®ã em ®ang lµm g×.
? Em trë vÒ th¨m trêng cò vµo
thêi gian nµo: dÞp hÌ, hay dÞp
tÕt, dÞp héi trêng...
? Theo em sau 1 kho¶ng thêi gian
dµi 10 n¨m th× m¸i trêng hiÖn
nay cã g× ®æi kh¸c.

? Con ngêi

1. T×m hiÓu ®Ò :
- B¾t buéc ph¶i tëng tîng. Tëng tîng ph¶i dùa vµo con ngêi,sù viÖc cã thËt, kh«ng nªn
dïng tªn thËt.

- C¶nh 10 n¨m vÒ l¹i m¸i trêng
cã nhiÒu ®æi thay, thµy c«,trêng líp...
2. T×m hiÓu phÇn gîi ý.
- §©y lµ ®Ò tëng tîng nªn häc
sinh hoµn toµn kh«ng thÓ dùa
vµo tµi liÖu.
- Tëng tîng kh«ng ph¶i lµ bÞa
®Æt, tuú tiÖn mµ ph¶i dùa
vµo nh÷ng ®iÒu cã thËt, ®Ó
tëng tîng ra.
- HiÖn t¹i em 12 tuæi, sau 10
n¨m n÷a em 22 tuæi. NÕu häc
®¹i häc th× chuÈn bÞ thi tèt
nghiÖp, nÕu lµ bé ®éi th× ®·
ra qu©n hoÆc ë l¹i chuyªn
nghiÖp hoÆc lµ c«ng nh©n
hay lµ 1 gi¸o viªn ë mét n¬i
xa...

- Sù thay ®æi
+ thµy c« : giµ ®i , cã
nhiÒu thµy c« míi.
+ C¸c b¹n cïng líp : ®· trëng thµnh, cã nghÒ nghiÖp
kh¸c nhau, ®· x©y dùng gia
124

? Sù nghiÖp gi¸o dôc
®×nh , ngêi c«ng t¸c xa, kÎ ë
? C¶m nghÜ cña em sau khi chia ®Þa ph¬ng...
tay m¸i trêng cña m×nh.
( lu ý kh«ng nªu tªn cô
thÓ)
+ Sù nghiÖp gi¸o dôc :
C¸c thÕ hÖ tiÕp nèi vÊn ®ang
®îc thµy c« d¹y dç, d×u d¾t
? Tõ c¸c ý trªn em cã thÓ s¾p tËp tµnh chu ®ao..., cë¬ vËt
xÕp thµnh 1 dµn bµi hoµn chØnh. chÊt...

? Hoµn c¶nh x¶y ra c©u truyÖn

? V× sao quyÓn s¸ch l¹i khãc,
buèn nh vËy.

? C¶m nghÜ, th¸i ®é cña em sau
khi nghe lêi t©m sù, than v·n cña
quyÓn s¸ch.

? Khi sinh ra, sä Dõa cã t©m tr¹ng
ra sao

? Tëng tîng vÒ sè phËn, l¬ng
t©m cña mÑ con LÝ Th«ng.

- Yªu m¸i trêng : N¬i ®· cho ta
tri thøc, ®¹o ®øc lµm ngêi.
T×nh c¶m lu luyÕn xen lÉn
niÒm vui, niÒm tù hµo, íc m¬.
3. Dµn bµi :
a) Më bµi : gîi ý 2
b) th©n bµi : gîi ý 3- 4 -5
c) kÕt bµi : gîi ý 6
* Bµi tËp bæ sung
§Ò bµi 1 : Em h·y tëng tîng lêi
t©m sù cña quyÓn s¸ch gi¸o
khoa ng÷ v¨n víi em.
a) më bµi :
- Trêi rÐt nªn cø tèi ®Õn lµ em
®i ngñ ngay. ( nge tiÕng t©m
sù buån rÇu, cã thÓ lµ tiÕng
khãc...)
b) Th©n bµi
+ C« (cËu) chñ bá r¬i
kh«ng thÌm ®Ó ý, vøt bõa b·i
®Ó ngêi kh¸c kh«ng biÕt xÐ
®i vµi trang, ®Ó chuét gÆm
nhÊm nham nhë...
c)KÕt luËn:
+ Em ©n hËn v× ®· ®èi
sö kh«ng tèt ... xin lçi...høa.
§Ò 2 : Em h·y tëng tîng thay
ngåi kÓ cho Sä Dõa béc lé t©m
t×nh khi ®îc sinh ra.
* Gîi ý
125

- Cã thÓ lµ tñi th©n vÒ h×nh
hµi.
? Th¸i ®é cña qu©n 18 níc ch - Th¬ng cha mÑ cã lóc muèn
hÇu vÒ niªu c¬m.
nãi ra th©n phËn thùc cña
m×nh nh÷ng ®Êu tranh kh«ng
béc lé ®iÒu bÝ mËt Êy.
- QuyÕt t©m t×m mäi c¸hc
? T©m tr¹ng cña nhµ vua sau bao ®Òn ®¸p c«ng ¬n cha mÑ.
nhiªu sù kiÖn.
§Ò bµi 3 : Tëng tîng ®o¹n kÕt
cña truyÖn “Th¹ch Sanh”.
- Lý th«ng xÊu hæ kh«ng d¸m
ngÈng ®Çu lªn nh×n ngêi ®·
kÕt nghÜa víi m×nh.
- Qu©n 18 níc ch hÇu, tªn nµo
tªn nÊy bông no c¨ng, tëng
kh«ng thÓ ®i næØ mµ niªu
c¬m vÉn ®Çy, chóng van l¹i
Th¹ch Sanh tha cho téi ng¹o
m¹ng , tham lam ....
- Nhµ vua sung síng thÇm
nghÜ m×nh cã thÓ giao ®Êt níc nµy cho Th¹ch Sanh thËt m·n
nguyÖn...
4/ Cñng cè : - T¹i sao khi kÓ truyÖn cÇn ph¶i tëng tîng
5/ HDVN : - Häc bµi, tù ra ®Ò vµ tËp viÕt bµi.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 59 : con hæ cã nghÜa
( TruyÖn trung ®¹i ViÖt nam)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Th«ng qua viÖc ®äc, kÓ, ph©n tÝch gióp häc sinh.
1. Néi dung : §©y lµ lo¹i truyÖn h cÊu,tëng tîng, trong ®ã t¸c
gi¶ dïng h×nh thøc nghÖ thuËt quen thuéc lµ mîn truyÖn loµi vËt
126

®Ó nãi truyÖn con ngêi, nh»m ®Ò cao ©n nghÜa trong ®¹o lµm
ngêi.
2. NghÖ thuËt : Vµi trß h cÊu tëng tîng chiÕm vÞ trÝ cèt lâi
trong truyÖn . TruyÖn sö dông nhiÒu chi tiÕt hoang ®êng, kú l¹
®Òu nh»m lµm næi bËt chñ ®Ò cña truyÖn . BiÖn ph¸p nh©n ho¸
biÕn con hæ thanh nh©n vËt sinh ®éng, cã nh©n c¸ch, nh©n
t×nh cao quý , biÕt träng t×nh nghÜa thuû chung.
-> Qua ®ã kh¬i gîi cho häc sinh ý thøc tu dìng ®¹o ®øc, nh©n
c¸ch, biÕt coi träng ©n nghÜa.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: - ngiªn cøu so¹n bµi, tranh ¶nh
* HS : - Häc bµi, so¹n bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò: ? Trong chuyÖn “ Lîn cíi, ¸o míi” yÕu tè g©y cêi
®îc hiÓu nh thÕ nµo

- Hµnh ®éng : MÆc ¸o, ®øng ë cöa, ®îi tõ s¸ng -> tèi, gi¬ v¹t
¸o.
- Ng«n ng÷ giao tiÕp : C©u hái thõa, kh«ng ®óng môc ®Ých,
“ cíi “ c©u tr¶ lêi thõa “ míi”
3/ Bµi míi
Gi¸o viªn ®äc mÉu ®Ó l«i cuèn
häc sinh ®äc.
? gäi 2 häc sinh ®äc.
1- Tõ ®Çu ...míi qua ®îc
2- Cßn l¹i
? Em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn . V¨n
b¶n nµy thuéc lo¹i v¨n b¶n g×?

I/ Híng dÉn ®äc vµ kÓ .

II/ T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n
1. V¨n b¶n tëng tîng
2. Bè côc

? V¨n b¶n trªn ®îc chia lµm mÊy
®o¹n.
§1 : Nãi vÒ con hæ thø nhÊt cã
nghÜa víi bµ ®ì.
§2 : Nãi vÒ c¸i nghÜa cña con
hæ thø 2 víi ngêi kiÕm cñi.
=> 2 ®o¹n ®Òu thèng nhÊt
nãi vÒ c¸i nghÜa cña con ngêi
trong ®êi sèng x· héi.
127

? Em cã suy nghÜ g× vÒ tªn
truyÖn
? V× sao tªn truyÖn l¹i g©y Ên tîng m¹nh
- Thá - hiÒn lµnh
- GÊu - ch¨m chØ, ®é lîng
- B¸o - gian ngoan, x¶o tr¸
- Hæ : ¸c

II/ Ph©n tÝch
1. Tªn truyÖn
“ Con hæ cã nghÜa” ->
g©y Ên tîng m¹nh, gîi ý tß mß.
- V× hæ xa nay lµ thó d÷, chóa
s¬n l©m

? Theo em “ nghÜa” ®îc hiÓu nh
thÕ nµo
- Hæ vèn lµ con vËt ho¹t
®éng theo b¶n n¨ng nay l¹i cã
truyÖn con hæ cã nghÜa -> ®iÒu
kú l¹

- NghÜa : lÔ ph¶i lµm, khu«n
phÐp c sö nghÜa cßn néi dung
kh¸c nhau nh t×nh c¶m thuû
chung, tinh thÇn hi sinh v× sù
nghiÖp chung nghÜa ë ®©y lµ
lãng biÕt ¬n.
2) Bµ ®ì TrÇn lµm ¬n ®ì ®Î
cho hæ.
? Bµ ®ì TrÇn ®îc giíi thiÖu lµ ngêi a) Bµ ®ì TrÇn
nh thÕ nµo.
- Ngêi §«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh
? §©y lµ 1 c©u chuyÖn tëng tîng vïng ®«ng b¾c níc ta, lµm
nhng qua lêi giíi thiÖu vÒ bµ ®ì nghÒ ®ì ®Î.
TrÇn em cã nhËn xÐt g× vÒ ®iÒu
nµy.
- C¸ch giíi thiÖu nh vËy lµm
ngêi ®äc c¶m thÊy ®©y lµ
truyÖn cã thùc.
? Bµ ®ì ngµy Êy cã thÓ lµ h×nh
¶nh cña ai b©y giê. T×nh c¶m
cña nh©n d©n ta ®èi víi bµ ®ì
nh thÕ nµo?
- Ngµy xa n÷ hé sinh, yt¸, y
sÜ, b¸c sÜ viÖc sinh në ®Òu nhê
vµo bµ ®ì -> ®ã lµ mätt nghÒ ®îc mäi ngêi t«n träng vµ yªu quý.
? Theo em ®ã lµ truyÒn thèng tèt - TiÕng gâ cöa lóc ®ªm tèi
®Ñp nµo cña d©n téc ta.
- Con hæ lao vµo câng bµ ®i.
? Trong lÇn ®ì ®Î nµy cña bµ cã
g× kh¸c. Em h·y t×m c¸c chi tiÕt - «ng hæ 1 tay «m bµ ®ì ch¹y
128

nãi vÒ ®iÒu nµy.
? Chi tiÕt kú l¹ cã ý nghÜa nh thÕ
nµo .
- C¸ch tëng tîng h cÊu nh÷ng
diÕn biÕn th¸i ®é cña nh©n vËt
ch©n thùc, hÊp dÉn.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch “
«ng hæ” mêi bµ TrÇn ®i ®ì ®Î(
cö chØ, hµnh ®éng)
- Lao vµo ®ã lµ c¸ch mêi cña
hæ theo b¶n n¨ng s¨n måi nhng
kh«ng vå b»ng r¨ng, b»ng vuèt
mµ lµ “ câng” -> t¶ c¸ch mêi kh¸
sinh ®éng vµ tinh tÕ quan c¶m
nhËn cña bµ ®ì ®ã lµ sù tr©n
träng.
? Khi ®a bµ ®ì vÒ tíi n¬i “ lµng
ë” «ng hæ lµm g×.
? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ
cö chØ, hµnh ®éng cña «ng hæ
®èi víi bµ ®ì.
? §Õn nhµ «ng hæ lµm g×.
? Hµnh ®éng cña «ng hæ trong
t×nh thÕ ®ã cã ý nghÜa g×.
- Hæ ®ùc ®· t¹o ra sù tin
cËy, sù c¶m ho¸ -> bµ ®ì ®·
hiÓu-> sù c¶m th«ng nång hËu
gi÷a ngêi vµ hæ.
? Bµ ®ì TrÇn ®· lµm g× gióp vî
chång “ hæ”.

nh bay, thÊy gai : dõng ch©n rÏ
lèi.

-> b¶o vÖ bµ nh mét vËt b¸u

- Th¶ bµ xuèng
- Hæ c¸i l¨n lén ....bµ ®ì run sî
- Hæ ®ùc chñ ®éng t¹o ra sù
hiÓu biÕt “ cÇm tay bµ nh×n
hæ c¸i nhá níc m¾t”

- Cho hæ c¸i uèng thuèc, xoa
bãp bông.
- Hæ ®Î ®îc “ mÑ trßn
con vu«ng”
-> h¹nh phóc

? Em cã c¶m nhËn g× vÒ kh«ng
khÝ cña gia ®×nh nhµ hæ lóc
nµy.
? T×m c¸c chi tiÕt chøng tá ®iÒu
®ã.
- Kh«ng khÝ trµn ngËp h¹nh b) Hæ ®Òn ¬n ®¸p nghÜa
phóc : hæ ®ùc ®ïa giìn víi con, - 10 l¹ng b¹c : ch¼ng ®ñ giµu
hæ c¸i n»m phôc xuèng nh mét sang nhng n¨m mÊt mïa ….®ñ
129

s¶n phô.
? Hæ ®· ®Òn ¬n ®¸p nghÜa bµ
®ì trÇn ra sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ch¸c
®Òn ¬n nay.
- §Òn pn xøng ®¸ng : quyd
xuèng 1 gèc c©y lÊy tay ®µo lªn
1 côc b¹c “ d©ng tÆng” . Lu
luyÕn ®îi bµ ®i xa gÇm lªn 1
tiÕng nãi lêi tõ biÖt.
? BiÖn ph¸p nh©n c¸ch ho¸ cã ý
nghÜa nh thÕ nµo.
- Hæ : Nh©n c¸ch ho¸ -> cã
t×nh -> cã nghÜa thuû chung,
biÕt ®Òn ¬n, ®¸p nghÜa.

cøu m¹ng bµ.

3. ¢n nghÜa cña hæ víi b¸c
TiÒu
a. Hæ gÆp n¹n ®îc b¸c TiÒu
cøu.
- B¸c tiÒu ë : L¹ng Giang – B¾c
Giang, nghÒ kiÕm cñi, trÌo ®Ìo
? Nh©n vËt b¸c tiÒu ®îc ®îc giíi léi suèi, ch¼ng thÓ giµu sang.
thiÖu nh thÕ nµo
? NhËn xÐt vÒ c¸ch giíi thiÖu nµy.
- Tªn phiÕm chØ quª h¬ng - Hæ tr¾ng m¾c x¬ng bß to
cô thÓ .
nh cæ tay m¾c ngang häng.
? Con hæ gÆp n¹n ra sao, b¸c
tiÒu ®· lµm g× ®Ó cøu nã.
- Hæ ë t×nh thÕ tuyÖt väng, - B¸c TiÒu vÉn sî quyÕt ®Þnh
nhôc nh·
®Õn cøu hæ.
? Tríc khi gióp nã lÊy x¬ng bß ra
b¸c lµm g×.
- TrÌo lªn c©y hái “ cæ häng
ng¬i ®au ph¶i kh«ng”
-> ra ®iÒu kiÖn ®õng c¾n b) Con hæ ®Òn ¬n ®¸p nghÜa
ta, ta sÏ lÊy x¬ng ra cho .
- Cøu hæ tho¸t chÕt víi tÊt c¶
? Lêi nãi cña b¸c tiÒu cã søc m¹nh danh dù .
nh thÕ nµo.
- Nhµ ë th«n m« ...nhí ®Õn
- Lßng nh©n ¸i, c¶m ho¸ ®îc nhau nhÐ -> kh«ng ph¶i ®ßi
hæ d÷.
tr¶ ¬n mµ lµ lêi héi ngé cña
? B¸c tiÒu ®· cã c«ng g× ®èi víi ®«i b¹n.
con hæ.
- B¸c tiÒu mÊt hæ ®Õn mé
? Hæ tr¾ng lµm g× ®Ó ®Òn ¬n nh¶y nhãt, dôi ®Çu vµo quan
b¸c tiÒu.
tµi, gÇm lªn, ch¹y vßng quanh
? Qua truyÖn em h·y so s¸nh viÖc råi ®i.
130

tr¶ nghÜa cña 2 con hæ.
Ngµy giç ®a Rª, Lîn ®Ó cöa.
- Hai con cïng cã nghÜa nhng c¸ch kÓ kh«ng nhµm ch¸n, con
hæ tríc ®Òn ¬n mét lÇn lµ song.
con hæ sau ®Òn ¬n m·i m·i.
IV/ Tæng kÕt
? KÓ ra nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c 1. NghÖ thuËt : nh©n ho¸,
trong truyÖn vµ t¸c dông.
biÕn hæ thµnh nh©n vËt cã “
nh©n c¸ch”, nh©n tÝnh, quý
träng
t×nh
nghÜa
thuû
chung... c¸c chi tiÕt kú l¹,
hoang ®êng lµm næi bËt chñ
? TruyÖn nh»m thÓ hiÖn ®iÒu ®Ò cña chuyÖn.
g×.
2. Néi dung :
- Dïng nh©n vËt lµ con vËt ®Ó
®Ó nãi vÒ con ngêi, ®Ò cao
tÊm lßng träng nghÜa lµm ngêi
ph¶i coi träng ©n nghÜa
4/ Cñng cè : hÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : häc bµi, so¹n bµi : ®éng tõ.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 60 : §éng tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- N¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña ®éng tõ
- Mét sè lo¹i ®éng tõ quan träng
II/ ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn : b¶ng phô, híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
- Häc sinh : §äc, häc bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc 6c v¾ng 1

131

2/ KiÓm tra bµi cò: ? ChØ tõ lµ g× ? Chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña chØ
tõ trong côm danh tõ vµ trong c©u.
3/ Bµi míi
B¶ng phô
? T×m ®éng tõ trong c¸c c©u
sau vµ cho biÕt c¸c c©u trong vÝ
dô thuéc v¨n b¶n nµo.
? ý nghÜa kh¸i qu¸t cña c¸c ®éng
tõ ®· t×m ®îc lµ g×.( kh¸i niÖm)
? Bµi tríc em ®· häc vÒ danh tõ,
h·y so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a
danh tõ vµ ®éng tõ.
? LÊy mét sè vÝ dô vÒ ®éng tõ
VD : ®i, ch¹y, h¸t, nãi, nøt,
bÓ, vì...
- B¶ng phô :
- Danh tõ
- §éng tõ
? Nh×n vµo vÝ dô em cho biÕt
danh tõ cã kÕt hîp ®îc víi c¸c tõ :
®·, sÏ, ®ang, còng, h·y, chí...
kh«ng.
? Chøc vô, có ph¸p cña danh tõ lµ
g×? cho vÝ dô
- Lan häc bµi
- MÑ em lµ c« gi¸o

I/ §Æc ®iÓm cña ®éng tõ
1. VÝ dô ( SGK bµi 1 trang 145)
a) §i, ®Õn, ra, hái
b) LÊy, lµm , lÏ
c) Treo, cã, xem, cêi, b¶o, ban,
®Ò.
- Kh¸i niÖm : §«ng tõ lµ nh÷ng
tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng th¸i
cña sù vËt.
II/ So s¸nh tõ víi ®éng tõ.
1. VÝ dô
Ba häc sinh Êy
§T
§· häc bµi cha
§T
§· ®i nhiÒu n¬i
§T

* Danh tõ kh«ng kÕt hî ®îc víi :
®·, sÏ, ®ang, còng, vÉn, h·y,
chí, ch¼ng...
- Thêng lµm chñ ngh÷ trong
c©u. Khi lµm vÞ ng÷ cÇn cã tõ
“lµm” ®i kÌm ( ®øng tríc)
? §éng tõ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp ®îc * §éng tõ
víi c¸c tõ nªu trªn kh«ng. vÝ dô.
- Cã kh¶ n¨ng kÕt hîp : ®·,
? Chøc vô, có ph¸p.
sÏ, ®ang, vÉn, h·y, chí, ®õng...
- Thêng lµm vÞ ng÷ trong c©u.
- Khi lµm chñ ng÷a mÊt kh¶
n¨ng kÕt víi : h·y, ®õng, chí,
? Nh×n vµo vÝ dô sau vµ cho biÕt ®ñ..
132

®éng tõ ®îc ph©n lµm mÊy lo¹i? II/ Ph©n lo¹i ®éng tõ
lµ nh÷ng lo¹i nµo.
a. §éng tõ chØ hµnh ®éng,
VD 1 : T«i ®äc s¸ch
tr¹ng th¸i.
VD 2 : T«i rÊt buån
b. §éng tõ chØ t×nh thÕ.
Kh«ng ®ßi hái ®éng
Thêng ®ßi hái ®éng tõ
tõ kh¸c ®i kÌm phÝa
kh¸c ®i kÌm phÝa sau
sau
Tr¶ lêi cho c©u hái
§i, ch¹y, cêi, ®äc,
lµm g×
hái, ngåi, ®øng
Tr¶ lêi c¸c c©u hái
Buån, g·y, ghÐt,
D¸m, toan, ®Þnh
lµm sao, thÕ nµo
®au, nøt, vui, yªu
III/ LuyÖn tËp
a) §éng tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng th¸i chia lµm 2 lo¹i nhá .
+ §éng tõ chØ hµnh ®éng (lµm g×)
+ §éng tõ chØ tr¹ng th¸i ( lµm sao, thÕ nµo)
b) §éng tõ tÝnh th¸i ( ®ßi hái ®éng tõ kh¸c ®i kÌm)
* Bµi tËp 1 : Khoe, may, ®îc, ®em, ra, mÆc, ®øng, hãng, ë, ®îi,
cã, ®i qua, khen, ®øng, ®Õn, thÊy, hái....
Bµi tËp 2 : Thãi quen dïng tõ
- sù ®èi lËp cña 2 tõ : ®a >< cÇm
- Tõ sù ®èi lËp vÒ nghÜa, cã thÓ thÊy râ sù tham lam, keo
kiÖt cña anh nhµ giµu
4/ Cñng cè : hÖ thèng bµi d¹y
5/ Híng dÉn vÒ nhµ
- Häc bµi vµ lµm bµi tËp 3 trang 147
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 16
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 61 : côm ®éng tõ

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh hiÓu ®îc cÊu t¹o cña côm ®éng tõ.
- Gi¶i c¸c bµi tËp
133

II/ ChuÈn bÞ
* Gi¸o viªn : b¶ng phô, vÝ dô
* Häc sinh : Lµm bµi, lµm bµi tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò : ? §éng tõ lµ g×? Cã mÊy lo¹i ®éng tõ? cho vÝ

3/ Bµi míi
I/ Côm ®éng tõ lµ g×?
- B¶ng phô ghi vÝ dô
1. VÝ dô : Viªn quan Êy ®· ®i
? VÝ dô ®îc trÝch tõ v¨n b¶n nµo, nhiÒu n¬i, ®Õn ®©u quan
thuéc phÇn nµo cña v¨n b¶n Êy.
còng ra nh÷ng c©u ®è o¸i
? Em h·y chØ ra nh÷ng tõ in ®Ëm o¨m ®Ó hái mäi ngêi.
trong vÝ dô vµ cho biÕt nh÷ng tõ
®ã bæ nghÜa cho nh÷ng tõ nµo.
- §i, ra, hái
? ChØ ra c¸c phô ng÷ cña ®éng
tõ trªn
? NÕu trong vÝ dô thö bá c¸c tõ
ng÷ in ®Ëm nãi trªn cã ®îc
kh«ng? v× sao.
- Häc sinh : ®äc c©u v¨n khi ®·
bá tõ ng÷ in ®Ëm.

- §·, nhiÒu n¬i
- Còng, nh÷ng c©u ®è o¸i
o¨m.
- §Ó hái, mäi ngêi.
* NhËn xÐt : C¸c tõ in ®Ëm
®Òu cã ý nghÜa bæ sung cho
®éng tõ,
nhiÒu khi chóng
kh«ng thÓ thiÕu ®îc.
“ ...viªnquan ®i, ®Õn
®©u quan còng ra...”

? Qua vÝ dô võa ph©n tÝch em -> ®©y lµ nh÷ng c©u kh«ng
cho biÕt côm ®éng tõ lµ g×.
thÓ hiÓu ®îc.
* KÕt luËn : Côm ®éng tõ lµ
lo¹i tæ hîp tõ do ®éng tõ víi
mét sè tõ ng÷ kh¸c phô thuéc
- B¶ng phô
vµo nã t¹o thµnh.
? So s¸nh gi÷a ®éng tõ, côm tõ,
NhiÒu ®éng tõ ph¶i cã
côm ®éng tõ.
c¸c tõ ng÷ phô thuéc ®i kÌm
- ý nghÜa : Côm ®éng tõ cã t¹o thµnh côm ®éng tõ míi
134

ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n
chän nghÜa.
- CÊu t¹o : cÊu t¹o phøc t¹p
h¬n
2. §Æc ®iÓm ng÷ ph¸p cña
- B¶ng phô
côm ®éng tõ.
VD 1: Hïng / ®· ®i häc
CN
VN
VD2 : BiÕt ¬n vµ tù hµo vÒ
dßng
§T
§T
Gièng cña m×nh, ngêi viÖt tù
xng lµ con rång, ch¸u tiªn
 côm ®éng tõ ho¹t ®éng
trong c©u gièng nh mét ®éng
? Qua vÝ dô 1, 2 : em cã nhËn xÐt tõ ( cã thÓ lµm vÞ ng÷, khi lµm
g× vÒ côm ®éng tõ trong c©u.
chñ ng÷ th× mÊt kh¶ n¨ng kÌm
theo c¸c phô ng÷ tríc)
* Ghi nhí SGK trang 148
II/ CÊu t¹o cña côm ®éng tõ
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
- §· ®i nhiÒu n¬i
- Còng ra nh÷ng c©u ®è o¸i
o¨m ®Ó hái mäi ngêi
? Nªu c¸c côm ®éng tõ ®· t×m
-> ®øng tríc
®îc ë phÇn I.
®éng tõ
* 3 bé phËn
-> ®éng tõ
trung t©m
? Nh×n vµo cÊu t¹o côm ®éng tõ,
-> §øng sau
em cho biÕt côm ®éng tõ gåm cã ®éng tõ
mÊy bé phËn, ®ã lµ nh÷ng bé
phËn nµo.
phÇn tríc
PhÇn trung t©m

? Dùa vµo vÞ trÝ cña c¸c bé phËn
trong côm ®éng tõ, em h·y ®iÒn
vµo m« h×nh cña côm ®éng tõ. §·
®i
nhiÒu n¬i

PhÇn sau

còng
ra
? Em h·y t×m thªm nh÷ng tõ ng÷ Nh÷ng c©u ®è o¸i o¨m ®Ó
lµm phô ng÷ ë phÇn tríc, phÇn hái mäi ngêi
135

sau cña côm ®éng tõ vµ cho biÕt
phô ng÷ Êy bæ nghÜa cho ®éng
tõ nh»m ý nghÜa g×.
? Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK
trang 148.

phÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau

§·, còng
t×m
nhiÒu n¬i
? Häc sinh th¶o luËn lµm bµi t¹i cßn, ®ang, cha
ra
líp.
®îc ngay c©u tr¶ lêi

III/ LuyÖn tËp
1. T×m c¸c côm ®éng tõ
trong c¸c c©u sau:
a) em bÐ cßn ®ang ®ïa
nghÞch ë sau nhµ
b) Vua cha yªu th¬ng MÞ
N¬ng rÊt mùc, muèn kÐn cho
con mét ngêi chång thËt xøng
®¸ng
c) Cuèi cïng chiÒu ®×nh
®µnh t×m c¸ch gi÷ sø thÇn ë
c«ng quan, ®Ó cã th× giê ®i
hái em bÐ th«ng minh nä
- Cã th× giê ®i hái ý kiÕn
em bÐ th«ng minh nä
- §i hái ý kiÕn em bÐ
th«ng minh nä
2. M« h×nh côm ®éng tõ
phÇn tríc

- Cßn ®ang

PhÇn trung t©m

®ïa nghÞch
Yªu th¬ng
Muèn kÐn

PhÇn sau

ë sau nhµ
MÞ N¬ng hÕt mùc
cho con mét…..xøng
136

®¸ng
- §µnh
T×m
c¸ch gi÷
- cã th× giê
®i
hái ý kiÕn
®i
hái ý kiÕn
3. Hai phô ng÷ “ cha” vµ “ kh«ng, ®Òu cã ý nghÜa phñ ®Þnh.
cha lµ sù phñ ®Þnh t¬ng ®èi, hµm nghÜa “ kh«ng cã ®Æc ®iÓm
x ë thêi ®iÓm nãi nhng ã thÓ cã ®Æc ®iÓm X trong t¬ng lai”con”,
“ kh«ng” lµ phñ ®Þnh , tuyÖt ®èi hµm nghÜa “ kh«ng cã ®Æc
®iÔm” c¸ch dïng 2 tõ nµy cho thÊy sù th«ng minh, nhanh trÝ cña
em bÐ : Cha cha kÞp nghÜ ra c©u tr¶ lêi thig con ®a ®¸p l¹i b¨ng
1 c©u mµ viªn quan kh«ng thÓ tr¶ lêi ®îc.
4/ Cñng cè : HÖ thèng phÇn lý thuyÕt
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : Häc bµi, lµm bµi tËp 4/149
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 62 MÑ hiÒn d¹y con

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- HiÓu th¸i ®é, tÝnh c¸ch vµ ph¬ng ph¸p d¹y con trë thµnh
bËc vÜ nh©n cña bµ mÑ thÇy M¹nh Tö
- HiÓu c¸ch viÕt chuyÖn gÇn víi c¸ch viÕt kÝ , viÕt sö thêi
trung ®¹i .
Qua ®äc, ph©n tÝch häc sinh n¨m ®îc néi dung, nghÖ thuËt
cña v¨n b¶n.
- Gi¸o dôc lßng biÕt ¬n cña c¸c em ®èi víi c«ng sinh thµnh,
gi¸o dìng cña cha mÑ, cã ý thøc tu dìng ®¹o ®øc, ý chÝ quyÕt t©m
häc hµnh tõ nhá ®Ó thµnh tÇi ..
-RÌn kü n¨ng t×m hiÓu ý nghÜa truyÖn trung ®aij.
II/ ChuÈn bÞ
* Gi¸o viªn : Tranh ¶nh
* Häc sinh : ®äc, saän bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc
137

2/ KiÓm tra bµi cò
? Tãm t¾t chuyÖn “ con hæ cã nghÜa”
3 Bµi míi
- §©y lµ chuyÖn næi tiÕng xa nay ë Trung Quèc vµ ViÖt nam,
n»m trong s¸ch “ LiÖt n÷
truyÖn:” cña Trung quèc xa ®îc
«n nh NguyÔn V¨n Ngäc vµ Tö An,
trÇn Lª Nh©n, chän dÞch in trong
s¸ch “ cæ häc tinh hoa”
? Gi¸o viªn ®äc mÉu, híng dÉn I/ Híng dÉn ®äc, kÓ
®äc.
-Häc sinh ®äc, nhËn xÐt
- §äc võa ph¶i, trang nghiªm - 1 häc sinh kÓ tãm t¾t
phï hîp víi ý nghÜa cña viÖc d¹y chuyÖn
con : võa yªu th¬ng võa nghiªm
kh¾c.
? Dùa vµo néi dung cña chuyÖn,
em h·y liÖt kª c¸c sù viÖc diÔn ra II/ Ph©n tÝch
gi÷a mÑ con thµy M¹nh Tö.
1. Bµ mÑ lùa chän m«i trêng
? Sù viÖc nµo ®øa con b¾t tríc sèng tèt ®Ñp cho con th¬.
®Çu tiÕn.
? Khi con b¾t tríc, bµ mÑ nghÜ
g×.
Con

? Nhµ gÇn nghÜa ®Þa nªn lu«n - B¾t tríc : ®µo,
...dän ra
lu«n ph¶i chøng kiÕn c¶nh ®au gÇn chî
th¬ng tang tãc.
ch«n, l¨n, khãc
? Theo em sù viÖc Êy cã Ých cho
viÖc h×nh thµnh vÒ nh©n c¸ch
cña M¹nh Tö kh«ng? v× sao.
? §Ó tr¸nh ®îc ®iÒu ®ã, bµ mÑ
quyÕt ®Þnh lµm g×.
-> quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n,
? ë gÇn chî con b¾t tríc ®iÒu g×. hîp lý
- T©m tr¹ng cña bµ mÑ ra
sao?
- C¸ch bu«n b¸n ®iªn ®¶o ->
V× sao bµ l¹i lo l¾ng, kh«ng dän ®Õn gÇn trêng häc
®Ó con b¾t tríc bµ lµm g×.
- Bµ lo l¾ng : V× trong cuéc
sèng x· héi, chî lµ n¬i trao ®æi
hµng ho¸, thóc ®Èy x· héi ph¸t
138

triÓn kinh tÕ, b¶n th©n nghÒ
bu«n b¸n kh«ng ph¶i lµ xÊu, chØ
cã kÎ ham tiÒn h¸m lîi mµ lõa läc,
rèi tr¸ lµm b¨ng ho¹i nh©n phÈm .
-> bµ mÑ lo l¾ng v× mét
trong nh÷ng ®øc tÝnh quý cña
con ngêi lµ thËt thµ, dòng c¶m.
-> Yªu con muèn con thµnh
ngêi suèt ®êi trung thùc, bµ mÑ
dän nhµ lÇn 2 ®Ó tr¸nh xa ®iÒu
®ã.
? T¹i sao lÇn 2 bµ l¹i chän ®Þa
®iÓm gÇn trêng häc.
- Lµ n¬i d¹y cho con ngêi cã
v¨n ho¸, cã ®¹o ®øc, gióp con
ngêi ph¸t triÓn mét c¸ch toµn
diÖn vµ cã Ých cho x· héi. N¬i
®µo t¹o ®éi ngò tri thøc cho ®Êt
níc. Tri thøc lµ nguyªn khÝ quèc
gia, lµ tinh hoa cña d©n téc, lµ
m«i trêng tèt.
? ë gÇn trêng häc M¹nh Tö b¾t tríc ®iÒu g×
? Lóc nµy bµ mÑ cã t©m tr¹ng ra
sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm
cña bµ.
? Bµ mÑ lu«n lµ tÊm g¬ng cho
M¹nh Tö noi theo nhng ®Õn lÇn
thø 4 bµ mÑ ®· nì lµm ®iÒu g×
kh«ng ph¶i.
? Theo em viÖc bµ nãi rèi cã chñ
t©m kh«ng? v× sao?
- Bµ kh«ng chñ t©m nãi rèi
con, bµ chØ muèn nãi nh thÕ ®Ó
®ïa vui víi con nhng con ng©y
th¬ kh«ng nhËn ra nÐt ®ïa vui tÕ
nhÞ cña mÑ l¹i s½n lßng tin ë mÑ
nªn con tëng ®ã lµ thøc.

-> yªu th¬ng con vµ rÊt s¸ng
suèt
- LÔ phÐp
Vui lßng :
chç
c¾p, s¸ch vë
nµy lµ chç
con ta ë
®îc ®©y
-> lùa chän cho con 1 m«i trêng cã ¶nh hëng tèt ®Õn sù
ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña con.
2) Bµ mÑ d¹y con ch÷ tÝn, ®øc
tÝnh thµnh thËt
- Hµng xãm giÕt lîn con.

hái mÑ :.....

®ïa
cho con ¨n
®Êy

139

? Sau khi nãi ®ïa víi con, bµ tù
nghÜ g× vÒ c©u nãi ®ã.
- bµ v« cïng ©n hËn, b· nghÜ
“ ta lì måm råi” con ta th¬ Êu, tri
thøc míi më mang th× ch¼ng ho¸
ra ta d¹y nã nãi rèi hay sao
? Sau khi nhËn thÊy c©u nãi ®ïa
lµ kh«ng tèt, bµ mÑ söa sai lÇm
b»ng c¸ch nµo, viÖc söa sai lÇm
cña bµ cã ý nghÜa g× .
- ý nghÜa gi¸o dôc kh«ng ®îc d¹y con nãi rèi, ë ®êi ph¶i gi÷
chøc “tÝn “ víi mäi ngêi. Ph¶i lÊy
tÊm lßng thµnh thËt mµ ¨n ë víi
nhau.
? Sù viÖc g× ®· x¶y ra trong lÇn
cuèi.
? Theo em viÖc vui ch¬i, gi¶i trÝ
cã cÇn thiÕt cho mçi ngêi kh«ng,
nãi chung vµ cho tuæi th¬ nãi
riªng kh«ng.
- Vui ch¬i ®Ó lÊy l¹i søc
khoÎ, t¨ng hiÖu xuÊt lao ®éng,
lßng vui sèng, yªu ®êi lµ quyÒn
lîi chÝnh ®¸ng cÇn ®îc ch©n
träng nhÊt, lµ trÎ th¬ th× viÖc vui
ch¬i gi¶i trÝ ®· ®îc quy ®Þnh vÒ
quyÒn trÎ em.
? Nhng ®ang häc l¹i bá vÒ nhµ
ch¬i cã xøng ®¸ng kh«ng.
? Theo em ®©y lµ hµnh vi nh thÕ
nµo.
- Hµnh vi v« kû luËt lµ bíc
®Çu biÓu hiÖn cña tÖ lêi biÕng,
lµm háng nh©n c¸ch cña con ngêi

- Bµ lµm ®óng nh ®iÒu bµ ®·
rèi con, mua thÞt lîn vÒ cho
con ¨n thËt.

3. Bµ mÑ kiªn quyÕt døt kho¸t
khi d¹y con
- Con ®i häc, bá häc vÒ nhµ
ch¬i

- MÑ: §ang ngåi dÖt cöi bÌn
cÇm dao c¾t ®ùt tÊm v¶i vµ
nãi : con ®ang ®i häc....mµ
c¾t ®øt ®i vËy”

 muèn con nªn ngêi.

? Tríc hµnh vi cña con, bµ mÑ ®·  Gióp con trë thµnh bËc ®¹i
lµm g×
hiÒn
? em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh III/ Tæng kÕt
140

®éng, cö chØ cña bµ mÑ
- QuyÕt liÖt, røt kho¸t,
nghiªm kh¾c.
? T¹i sao bµ l¹i hµnh ®éng nh
vËy ?
§iÒu ®ã chøng tá t×nh c¶m
cña bµ ®èi víi con nh thÕ nµo.
- Th¬ng con, muèn con nªn
ngêi
? C¸ch gi¸o dôc con cña bµ ®· cã
t¸c dông g×
? Nªu nÐt ®Æc s¾c cña chuyÖn

1. NghÖ thuËt
- Cã nhiÒu chi tiÕt giµu ý
nghÜa
- Lêi v¨n gi¶n dÞ, nhÑ
nhµng.
2. Néi dung :
- Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc con
cña bµ mÑ Manh Tö bµ yªu th¬ng con, t¹o cho con m«i trêng
tèt ®Ó ph¸t triÓn nh©nc¸hc.
D¹y con ®¹o ®øc, ý chÝ quyÕt
t©m thµnh tµi. Th¬ng con
kh«ng nu«ng chiÒu con mµ rÊt
nghiªm kh¾c, c¬ng quyÕt.

? Tõ nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c
thÓ hiÖn néi dung g×.
4/ Cñng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : Häc bµi , so¹n bµi: Thµy thuèc giái cèt nhÊt ë tÊm lßng.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 63 TÝnh tõ vµ côm tÝnh tõ
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña tÝnh tõ vµ 1 sè lo¹i
tÝnh tõ c¬ b¶n
- N¾m ®îc cÊu t¹o cña côm tÝnh tõ.
II/ ChuÈnbÞ
* Gi¸o viªn : B¶ng phô
* Häc sinh : Häc bµi, lµm bµi tËp
141

III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
? Côm ®éng tõ lµ gi. M« h×nh côm ®éng tõ gåm mÊy phÇn?
3. Bµi míi
I/ §Æc®iÓm cña tÝnh tõ
? Häc sinh nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ 1. T×m tÝnh tõ trong c©u
t×nh tõ ®· häc ë bËc tiÓu häc.
? Häc sinh chØ ra c¸c ( vÝ dô) 1.VÝ dô :
tÝnh tõ trong vÝ dô.
a. bÐ.....oai
b. Vµng hoe, vµng lÞm, vµng
B¶ng phô
èi, vµng t¬i
? T×m thªm nh÷ng tÝnh tõ chØ - xanh, ®á, tÝm, vµng
mµu s¾c, tÝnh chÊt, hµnh ®éng, - chua, cay, ngät, bïi
tr¹ng th¸i.
- LÖch, nghiªng, xiªu vÑo, nh¨n
nhã
? Em h·y so s¸nh kh¶ n¨ng kÕt hîp 2. So s¸nh víi ®éng tõ
trongtÝnh tõ so víi ®éng tõ ®·
häc ë bµi tríc.
? Kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm c¸c chøc - Kh¶ n¨ng kÕt hîp : ®¸, sÎ,
vô trong c©u
®ang, còng, vÉn....gièng nh
®éng tõ.
- Kh¶ n¨ng kÕt hé : h·y, ®õng,
chê, tÝnh tõ bÞ h¹n chÕ cßn
®éng tõ kÕt hîp m¹nh.
- Lµm chñ ng÷ nh ®éng tõ.
? So s¸nh tæ hîp chøa tÝnh tõ vµ - Lµm vÞ ng÷ tÝnh tõ h¹n chÕ
®éng tõ
h¬n ®éng tõ
Em bÐ ng· -> ®éng tõ
trùc tiÕp lµ vÞ ng÷
Em bÐ th«ng minh -> lµ
côm tÝnh tõ
-> Ph¶i thªm : em bÐ/ rÊt
? Qua c¸c vÝ dô trªn em cã thÓ th«ng minh .
rót ra nh÷ng kÕt luËn vÒ ®Æc * Ghi nhí ( SGK)
®iÓm cña tÝnh tõ.
142

II/ Ph©n lo¹i tÝnh tõ:
1. TÝnh tõ chØ ®Æc ®iÓm t- B¶ng phô
¬ng ®èi( cã thÓ kÕt hîp víi tõ
? C¸c tõ rÊt, h¬i, kh¸ trong vÝ chØ møc ®é)
dôkhi ®i liÒn víi tÝnh tõ chØ ®îc
VD : RÊt vµng, h¬i ®á,
t¬ng ®èi hay tuyÖt ®èi.
kh¸ ®Ñp.
? Häc sinh lÊy 2 vÝ dô vÒ 2 tiÓu 2. TÝnh tõ tuyÖt ®èi ( kh«ng
lo¹i tÝnh tõ nµy.
kÕt hîp víi tõ chØ møc ®é)
VD : Vµng èi, vµng hoe,
®á chãt, hång t¬i.
- B¶ng phô ghi vÝ dô
? T×m tÝnh tõ trong c¸c bé phËn III/ Côm tÝnh tõ
®îc in ®Ëm trong c¸c vÝ dô.
1. vd :
? T×m nh÷ng tõ ®øng tríc vµ
a. Cuèi chiÒu ....®· rÊt yªn
®øng sau , lµm râ nghÜa cho tÜnh nµy .
tÝnh tõ ®ã.
b. Trêi b©y giê trong v¾t,
? §iÒn tÝnh tõ vµo m« h×nh cña th¨m th¨m vµ cao . MÆt tr¨ng

nhá l¹i s¸ng v»ng vÆc trªn
kh«ng.
? LÊy vÝ dô vÒ côm tÝnh tõ
vÝ dô : vÉn cßn ®ang trÎ nh
phÇn tríc
1 thanh niªn.
phÇn trung t©m
? häc sinh ®äcphÇn ghi nhí
phÇn sau
vèn/ ®·/ rÊt
yªn tÜnh

nhá
l¹i
s¸ng
v»ng vÆc ë trªn kh«ng

III/ LuyÖn tËp
1. Bµi tËp 1
143

C¸c côm tÝnh tõ trong c©u
a. Sun sun nh con ®Üa
b. chÇn chÈn nh c¸i ®ßn cµn
c. bÌ bÌ nh c¸i qu¹t thãc
d. s÷ng s÷ng nh c¸i cét ®×nh
e. Tun tñn nh c¸i chçi rÔ cïn.
- C¸c tÝnh tõ ®Òu lµ tõ l¸y, cã t¸c dông gîi h×nh ¶nh, gîi c¶m
- H×nh ¶nh tÝnh tõ gäi ra lµ sù vËt tÇm thêng kh«ng gióp viÖc
nhËn thøc 1 sù vËt to lín, míi mÎ nh” con voi”
- §Æc ®iÓm chung cña 5 thµy bãi lµ nhËn thøc h¹n hÑp, chñ
quan...
4/ Cñng cè : 3 phÇn ghi nhí SGK.
5/ HDVN : Häc bµi, lµm bµi tËp 3,4(216)
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 64: tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 3
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Qua giê gióp häc sinh thÊy ®îc nh÷ng tån t¹i cña bµi viÕt sè
3. Häc sinhbiÕt kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ã.
- Cñng cè ph¬ng ph¸p kÓ chuyÖn( kÓ ngêi, kÓ ciÖc) t¹o c¬ së
®Ó häc sinh chuÈn bÞ viÕt bµi tëng tîng.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµi, nhËn xÐt bµi viÕt cña hãcinh
* häc sinh : Xeml¹i bµi, rótkinh nghiÖm
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò: ? C¬ së ®Ó lµm 1 bµi v¨n tëng tîng lµ g×. Tëng tîng kh¸c víi bÞ ®Æt ë chç nµo?

3. Bµi míi
§Ò bµi : Em h·y kÓ vÒ ngêi mÑ cña em
1. Häc sinh ®äc l¹i ®Ò bµi: ? §Ò bµi yªu cÇu g× : KÓngêi,
viÖc
144

I/ NhËn xÐt chung
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
II/ Tr¶ bµi cho häc sinh vµ tù ®¸nh gi¸ bµi viÕt cña m×nh theo
c¸c ®iÓm sau :
1. ChuyÖn kÓ vÒ ai? bµi giíi thiÖu nh©n vËt ®· ®ñ vµ râ cha?
2. Sù viÖc lùa chän nh thÕ nµo? ®iÒu ®ã chøng tá em®· cã
sù quan s¸t vµ suy nghÜ cha?
3. ChuyÖn cã gîi lªn kh«ng khÝ sinh ho¹t vµ tÝnh nÕt cña con
ngêi kh«ng.
4. Bè côc bµi viÕt : ®· ®¶m b¶o ®Çy ®ñ 3 phÇn cha? phµn më
bµi cã g©y ®îc sù chó ý cho ngêi ®äc kh«ng? phÇn kÕt bµi cã gióp
cho bµiviÕt thªm næi bËt hay kh«ng.
III/ Ch÷a bµi
1. Lçi chÝnh t¶.
Gäi 1 sè bµi viÕt cña häc sinh sai nhiÒu lçi chÝnh t¶ lªn söa l¹i
cho ®óng : Quang, QuyÕt, CÇn.
2. Lèi dïng tõ
- LÆp tõ : em Liªn
3. Lçi diÔn ®¹t : YÕn
IV/ Häc sinh lËp 1 dµn ý kh¸i qu¸t
1.

bµi
:
.......................................................................................................
2. Th©n bµi :
.........
……………………………………………………………………………
…......
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
145

3.
KÕt
bµi
:.........................................................................................................
4. Cñng cè : - Nh¾c nhë 1 lÇn n÷a vÒ nh÷ng tån t¹i cña bµi viÕt.
- §äc 1 bµi viÕt tèt
5. HDVN : - Xem l¹i phÇn kÓ chuyÖn tëng tîng.
- ¤n tËp
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
TuÇn 17
Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 65 : Thµy thuèc giái, cèt nhÊt ë tÊm lßng
( Hå Nguyªn Trõng)

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- TruyÖn ca ngîi Th¸i y lÖnh Ph¹m Ban lµ ngêi giái ngÒ, cã tÊm
lßng nh©n ®øc, tÝnh c¸ch c¬ng trùc, kh¶ng kh¸, lu«n ®Æt tr¸ch
nhiÖm víi ngêi bÖnh lªn hµng ®Çu. B¸t chÊp ®e do¹ tÝnh m¹ng
cña m×nh.
- Gi¸o dôc tinh thÇn kÝnh phôc nh©n c¸ch trong s¸ng cao thîng cña nh÷ng ngêi hÕt lßng phông sù nh©n d©n.
- RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch truyÖn trung ®¹i cã cèt truyÖn
®¬n gi¶n, nh©n vËt gÇn víi ngêi thùc. C¸ch viÕt truyÖn gÇn víi c¸ch
viÕt kÝ, viÕt sö.
II/ chuÈn bÞ
* Gi¸o viªn : Tranh ¶nh
* Häc sinh : Häc bµi
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò:? KÓ tªn c¸c sù kiÖn chÝnh diÔn ra trong truyÖn
“ mÑ hiÒn d¹y con”
3/ Bµi míi
§¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ ®Çu ®ßi hái bÊt cø thµnh viªn nµo
trong XH lµm nghÒ g×. §èi víi ngêi lµm nghÒ y l¹i cµng ®ßi hái ë
møc cao vid nã liªn quan ®Õn tÝnh m¹ng vµ cuéc sèng cña mçi
con ngêi, truyÖn” thµy thuèc giái cèt nhÊt ë tÊm lßng” cung cÊp
cho chóng ta ch©n dung cña mét ngêi thµy thuèc & nh©n c¸ch
®¸ng kÝnh cña mét vÞ th¸i y lÖnh, c¸ch chóng ta 5 thÕ kû.
? Gi¸o viªn ®äc mÉu, gäi häc I/ §äc, t×m hiÓu t¸c gi¶, bè côc.
sinh ®äc
146

? Häc sinh t×m hiÓu phÇn chó
thÝch
1. T¸c gi¶ .
- 1374 - 1446
? Nªu 1 vµi nÐt s¬ lîc vÒ t¸c gi¶ - Con trëng Hå Quý Ly, lµm quan
Hå Nguyªn Trõng.
díi triÒu vua cha thÕ kû VIV,
®Çu thÕ kû XV.
? Nªu vÞ trÝ cña t¸c phÈm. T¸c - H¨ng h¸i chèng giÆc Minh, bÞ
phÈm ®îc «ng viÕt víi môc b¾t 1407. Nhê tµi chÕ t¹o vò
®Ých g×?
khÝ mµ «ng ®îc nhµ mInh cho
-Môc ®Ých : + BiÓu d¬ng lµm quan.
c¸c mÈu viÖc thiÖn cña ngêi xa. 2. T¸c phÈm
+ Cung cÊp ®iÒu míi l¹
- TrÝch trong cuèn “ Nam
cho ngêi qu©n tö cuèn s¸ch «ng méng lôc”
gåm 31 thiªn.
- ThÇy thuèc giái cèt nhÊt ë
tÊm lßng thuéc thiªn thø 8.
? Nªu chñ ®Ò cña truyÖn
* Chñ ®Ò : Nªu cao g¬ng s¸ng
? TruyÖn ®îc chia lµm mÊy cña 1 bËc l¬ng y ch©n chÝnh.
®äng? ý chÝnh mçi ®o¹n
3. Bè côc
? Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 1
- §o¹n 1 : Tõ ®Çu .....träng
väng : giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ vÞ
l¬ng y.
- §o¹n 2 : TiÕp ...lßng ta
mong mái t×nh huèng gay cÊn
béc lé tÝnh c¬ng trùc, kh¶ng
kh¸i.
- §o¹n 3 : cßn l¹i: danh tiÕng
gia ®×nh l¬ng y.
? Trong c©u v¨n ®Çu tiªn, t¸c II/ Ph©n tÝch
gi¶ ®· giíi thiÖu nh÷ng ®iÒu
1. Giíi thiÖu chung vÒ vÞ lg× vÒ th¸i y lÖnh.
¬ng y :
- ChØ trong 1 c©u v¨n
- Ph¹m B©n, cô tæ bªn ngo¹i
ng¾n gän t¸c gi¶ ®· giíi thiÖu
- NghÒ nghiÖp : Y gia
cho ngêi ®äc 5 th«ng tin vÒ truyÒn
th¸i y : hä, tªn, nghÒ nghiÖp,
- Chøc vô : Th¸i y lÖnh
chøc vô, thêi ®¹i mµ nh©n vËt
- Thêi trÇn : ( TrÇn Anh V®ang sèng.
¬ng)
? T×m trong ®o¹n v¨n 1 nh÷ng
chi tiÕt nµo thÓ hiÖn phÈm

- Mua thuèc tèt
147

chÊt tèt ®Ñp cña vÞ th¸i y lÖnh
- Ch÷a trÞ miÔn phÝ ,cho
? Em cã nhËn xÐt g×
vÒ nhµ ë, cÊp c¬m ch¸o, kh«ng ng¹i
nh÷ng phÈm chÊt nµy
bÖnh tËt
- PhÈm chÊt tèt ®Ñp, quý
b¸u cña ngêi thµy thuèc .
-> «ng ®îc ngêi ®¬ng thêi träng
väng.
? Víi nh÷ng phÈm chÊt Êy th¸i
y Ph¹m B©n ®îc mäi ngêi bµy
tá t×nh c¶m nh thÕ nµo.
- Ngêi d©n thêng bÞ bÖnh nguy
kich : m¸u ch¶y nh xèi.
? Trong c¶ 3 ®o¹n truþÖn,
t×nh huèng gay cÊn nhÊt ®îc
t¸c gi¶ nãi ®Õn ë ®o¹n nµo.
- BÖnh cña ngêi d©n thêng & quý nh©n
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh - Quý nh©n bÞ sèt.
h×nh bÖnh cña 2 ngêi trªn,
t×m c¸c chi tiÕt chøng tá ®iÒu
®ã.
? §øng tríc t×nh huèng ®ã, th¸i
y lÖnh ®· cã quyÕt ®Þnh ra -> Th¸i y lÖnh nhËn ch÷a cho
sao?
ngêi d©n thêng tríc.
? Tríc sù lùa chon Êy quan
trung sø tá th¸i ®é nh thÕ nµo.
- PhËn lµm ®«i sao ®îc nh - C©u hái ®· ®Æt th¸i y vµo thö
vËy? ¤ng ®Þnh cøu m¹ng ngêi th¸ch gay go buéc ph¶i lùa chän
mµ kh«ng ®Þnh cøu m¹ng cho ®óng ®¾n.
m×nh ch¨ng?
- Gay go : Gi÷a phËm lµm
t«i & phËn lµm thµy thuèc, gi÷a
tÝnh m¹ng cña bÖnh vµ tÝnh
m¹ng cña chÝnh m×nh.
- Kh¶ng kh¸i, c¬ng trùc, ®Æt
? Sù lùa chän cña th¸i y cã v× tr¸ch nhiÖm cña ngêi thµy thuèc
thÕ mµ thay ®æi kh«ng? . Qua cao h¬n phËn lµm t«i.
sù lùa chän cña th¸i y béc lé - §Æt y ®øc cao h¬n quyÒn uy
thªm phÈm chÊt g× míi mÎ.
-> hÕt lßng v× ngêi bÖnh
148

- ¤ng lµ ngêi cã tÝnh, cã lÝ
trong c¸ch øng sö «ng kh«ng
chèi viÖc tr¸i lÖnh m×nh “ téi
t«i xin chÞu “ nhng còng tin vµo
sù anh minh s¸ng suèt cña TrÇn
Anh V¬ng : “ TÝnh mÖnh cña
tiÓu thÇn cßn tr«ng vµo chóa
thîng, may ra tho¸t”.
? TrÇn Anh V¬ng cã th¸i ®é nh
thÕ nµo tríc th¸i ®é y lÖnh
? Th¸i ®é cña Anh V¬ng cã t¸c
dông gi? ®èi víi viÖc kh¼ng
®Þnh
phÈm chÊt cña Ph¹m
B©n.
- Lµ sù kh¼ng ®Þnh &
tuyªn d¬ng phÈm chÊt tèt ®Ñp
cña th¸i y. Lµ sù tæng kÕt, nhÊn
m¹nh viÖc giái chuyªn m«n vµ
lßng nh©n ®øc.
? H·y so s¸nh néi dung trong
truyÖn nµy víi truyÖn kÓ vÒ
TuÖ TÜnh
( T44.)
- TruyÖn “ ThÇy.....” cã néi
dung s©u h¬n, giíi thiÖu h×nh
¶nh vµ ®øc tÝnh tèt tríc t×nh
huèng c¨ng th¼ng, truyÖn cßn
®Ò cËp tíi con ch¸u vÞ th¸i y.
T×nh huèng c¨ng th¼ng h¬n.
Th¸i y thuyÕt phôc ®îc Anh V¬ng = lßng thµnh cña m×nh.
Trung thùc, mÒm dÎo, cã lÝ, cã
t×nh trong c¸ch c xö
cña
m×nh.
? TruyÖn ca ngîi ai
? §a ra t×nh huèng gay cÊn cã
t¸c dông g×.
? ViÖc nªu lªn sù thµnh ®¹t cña
con ch¸u nh©n vËt cã t¸c dông

- Quë tr¸ch -> vui mõng, khen
ngîi th¸iy lÖnh : giái vÒ nghÒ
nghiÖp, cã lßng nh©n ®øc ->
mong mái cña TrÇn Anh V¬ng

III/ Tæng kÕt - ghi nhí
Néi dung : ca ngîi th¸i y lÖnh cã
lßng nh©n hËu, hÕt lßng cøu
gióp bÖnh nh©n, chÊp nhËn sù
nguy hiÓm ®e do¹.
Néi dung : T×nh huèng gay cÊn,
béc lé phÈm chÊt tèt ®Ñp cña vÞ
l¬ng y.

149

? Häc sinh nh¾c l¹i phÇn ghi
nhí.
4/ Cñng cè : HÖ thèng bµi
5/ H§VN : Häc bµi, «ng tËp kú I
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y
TiÕt 66: ¤n tËp tiÕng viÕt

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc: Lý thuyÕt, bµi
tËp thùc hµnh, vËn dông vµo viÖc nãi, viÕt, t¹o lËp v¨n b¶n.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: HÖ thèng c©u hái, bµi tËp, b¶ng phô
* Häc sinh: Häc bµi, «n tËp
III/ TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc
2./KiÓm tra bai cò: ? Côm tÝnh tõ lµ g×? cho vÝ dô & ®iÒn vµo m«
h×nh côm tÝnh tõ.

3. Bµi míi
I/ Néi dung «n tËp
? Nªu tªn bµi, néi dung ®· häc 1. CÊu t¹o tõ tiÕng viÖt
ë kú
2. Tõ mîn
3. NghÜa cña tõ
4. Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng
chuyÓn nghÜa cña tõ.
5. Ch÷a lçi dïng tõ
6. Danh tõ , côm danh tõ.
7. Sè tõ & lîng tõ
8. ChØ tõ
9. §éng tõ
10. Côm ®éng tõ.
11. TÝnh tõ vµ côm tÝnh tõ.
II/ Híng dÉn «n tËp
150

? Tõ lµ g× ? Tõ ®îc ph©n lµm
mÊy lo¹i.

? ThÕ nµo lµ tõ ®¬n? vÝ dô
? ThÕ nµo lµ tõ phøc? vÝ dô
? Trong c©u v¨n sau cã bao
nhiªu tõ
? Tõ l¸y lµ g×? cã mÊy lo¹i ,
cho vÝ dô cô thÓ.

? Em hiÓu

tõ thuÇn ViÖt

1. CÊu t¹o tiÕng ViÖt
- Tõ lµ ®¬n vÞ nhí nhÊt dïng ®Ó
®Æt c©u.
- Ph©n lo¹i tõ
+ Tõ ®¬n
+ Tõ phøc: - Tõ ghÐp
- Tõ l¸y
VD : Tõ /®Êt/ níc/ ta / ch¨m /
nghÒ/ trång/ trät / ch¨n nu«i/ vµ/
cã/ tôc/ ngµy/ tÕt/ lµm/ b¸nh/ / chng/ b¸nh giÇy.
2. Tõ mîn
- ThuÇn ViÖt: do cha «ng ta s¸ng
t¹o ra .
- Tõ mîn : Ngêi kh¸c nhËp vµo
tiÕng ViÖt

? Tõ thuÇn ViÖt kh¸c tõ mîn ë
chç nµo.
- T¸c dông : Lµm giµu ng«n ng÷
tiÕng ViÖt
? ChØ ra t¸c dông vµ h¹n chÕ - H¹n chÕ : Mîn tõ 1 c¸ch tuú tiÖn
cña viÖc dïng tõ mîn.
-> l¹m dông, ng«n ng÷ bÞ pha
t¹p, mÊt ®Þ sù trong s¸ng cña
tiÕng ViÖt.
? Chóng ta mîn tõ cã nguån 3. NghÜa cña tõ
gèc tõ ®©u lµ chñ yÕu.
- Lµ néi dung ( sù vËt, tÝnh chÊt,
? NghÜa cña tõ lµ g×.
ho¹t ®éng, quan hÖ...) mµ tõ biÓu
thÞ.
? C¬ së ®Ó gi¶i thÝch nghÜa - C¬ së : + kh¸i niÖm
cña tõ.
+Tõ ®ång nghÜa hoÆc
tr¸i nghÜa víi tõ cÇn gi¶i thÝch.
4. Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîngchuyÓn nghÜa cña tõ.
? Tõ nhiÒu nghÜa lµ g×? cho - Mét tõ cã thÓ cã nhiÒu nghÜa
vÝ dô
VD : Ch©n : Ch©n bµn, ch©n ®ª,
? HiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña ch©n trêi, ch©n gµ.
tõ lµ g×?
- Trong tõ nhiÒu nghÜa:
? Cho vÝ dô vµ chØ ra hiÖn t+ NghÜa gèc : NghÜa xuÊt
îng chuyÓn nghÜa.
hiÖn tõ ®Çu, lµm c¬ së ®Ò h×nh
VÝ dô : ¨n c¬m -> ¨n thµnh c¸c nghÜa kh¸c.
mÆc, ¨n ch¬i
+ NghÜa chuyÓn : §îc h×nh
151

? Trong c©u nghÜa cña tõ ®îc
hiÓu nh thÕ nµo ( chØ cã 1
nghÜa nhÊt ®Þnh. Trong 1 sè
trêng hîp, tõ cã thÓ hiÓu ®ång
thêi theo c¶ nghÜa gèc lÉn
nghÜa chuyÓn.
VD : - c« Êy cã ®«i m¾t
rÊt dÞu hiÒn.
- Con m¾t lµ g¬ng, ngêi
ghÐt ngã Ýt ngêi th¬ng ngã
nhiÒu ( con m¾t : thÞ gi¸c lµ
t×nh c¶m, lµ “ cöa sæ t©m
hån”.

thµnh trªn c¬ së nghÜa gèc.

5. Ch÷a lçi dïng tõ.
- Dïng c¸c tõ gµn nghÜa?
- Ph¸t ©m, dïng tõ kh«ng ®óng
nghÜa.

? Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh
viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi “ Õch 6. Danh tõ :
ngåi ®¸y giÕng” .
- Lµ tõ chØ ngêi, vËt, hiÖn tîng,
kh¸i niÖm
PhÇn tríc

? Danh tõ lµ g×.
? Nªu ®Æc ®iÓm cña danh tõ.
- KÕt hîp víi tõ chØ sè lîng
®øng tríc c¸c tõ : nµy, Êy, ®ã, T1
nä ë phÝa sau & 1 sè tõ ng÷ T2
T1
kh¸c lµm thµnh côm danh tõ.
T2
S1
S2

PhÇn trung t©m
PhÇn sau

Ba
? Cã mÊy lo¹i danh tõ? kÓ tªn
con
* Danh tõ chØ ®¬n vÞ :
tr©u
+ Tù nhiªn
+ Quy íc : - ChÝnh
Êy
x¸c
- ¦íc
chõng
häc sinh
152

? Sè tõ lµ g×? sè tõ thêng kÕt
hîp víi lo¹i tõ nµo (danh tõ).
CÇn ph©n biÖt sè tõ víi
danh tõ chØ ®¬n vÞ
- Mét ®«i kh¸c hai
Danh tõ chØ ®¬nvÞ : sè «ng
vua


? Lîng tõ lµ g×? cho vÝ dô
? Lîng tõ ®îc chia lµm mÊy - C¸c lo¹i danh tõ
+ Danh tõ chØ ®¬n vÞ tù
(lo¹i) ,nhãm.
nhiªn( lo¹i tõ)
+ Danh tõ chØ sù vËt
? ChØ tõ lµ g×? ®Æt côm cã
+ Danh tõ chung vµ danhtõ
chØ tõ..
riªng
7. Sè tõ.
? Ho¹t ®éng cña chØ tõ trong - Lµ tõ chØ sè lîng & sè thø tù
cña sù vËt.
c©u nh thÕ nµo.
? §éng tõ lµ g×.
? Kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c tõ 8. Lîng tõ
- Lµ nh÷ng tõ chØ lîng Ýt hay
kh¸c cña ®éng tõ.
nhiÒu cña sù vËt.
? Chøc vô cña ®éng tõ trong - Nhãm chØ ý nghÜa toµn thÓ.
- Nhãm chØ ý nghÜa tËp hîp hay
c©u.
ph©n phèi.
9. ChØ tõ
- Lµ nh÷ng tõ dïng ®Ó trá vµo sù
vËt nh»m x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña sù
vËt trong kh«ng gian .
- Lµm phô ng÷ cho côm danh tõ.
VD : Ba häc sinh nµy
- Lµm chñ ngh÷ hoÆc tr¹ng ng÷
trong c©u
VD : Lao ®éng lµ vinh quang
- Buæi s¸ng h«m ®ã, Hïng cïng...
TN
153

- Cuéc kh¸ng chiÕn chèng mÜ....
§ã lµ ®iÒu ch¾c ch¾n
CN
10. §éng tõ, côm ®éng tõ.
- Lµ nh÷ng tõ chØ hµnh ®éng,
tr¹ng th¸i cña sù vËt .
-KÕt hîp : ®·, sÏ, ®ang, còng, vÊn,
ch¼ng, chí.... ®Ò t¹o thµnh côm
®éng tõ.
- Lµm vÞ ng÷ : Khi lµm chñ ng÷
th× ®éng tõ mÊt kh¶ n¨ng kÕt
hîp víi c¸c tõ nãi trªn
- Ph©n lo¹i ®éng tõ :
+ §éng tõ tÝnh th¸i
+ §éng tõ chØ hµnh ®éng,
tr¹ng th¸i.
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau

T2
T1
T1
T2
S1
S2
vèn ®·
rÊt
yªn
tÜnh

§·
®i
nhiÒu n¬i

154

4. Cñng cè: HÖ thèng kiÕn thøc
5. HDVN: «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra häc kú
IV. Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 67- 68: KiÓm tra tæng hîp cuèi k× I
I. Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
- Qua giê kiÓm tra hÖ thèng ho¸ ®îc kiÕn thøc ®· häc vÒ
TiÕng ViÖt tËp lµm v¨n, v¨n häc.
- §¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng nhËn thøc, ghi nhí, bµi häc cña mçi
häc sinh.
- RÌn ý thøc tù gi¸, nghiªm tóc lµm bµi còng nh kü n¨ng lµm bµi
tæng hîp.
II. ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: ra ®Ò, biÓu chÊm
Häc sinh: «n tËp, kiÓm tra
III. TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc:
2/ KiÓm tra bµi cò:
3/ Bµi míi:
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm
§äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trµn
vµo ch÷ c¸i cña c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau:
155

“...... thÇn h« ma, gäi giã lµm thµnh gi«ng b·o rung chuyÓn c¶
®Êt trêi, d©ng níc s«ng lªn cuån cuén ®¸nh S¬n Tinh. Níc ngËp
ruéng ®ång, níc ngËp nhµ cöa, níc d©ng lªn lng ®åi, sên nói.
Thµnh Phong Ch©u nh næi lÒnh bÒnh trªn mét biÓn níc.”
1. §o¹n v¨n trªn ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh
nµo:
A. BiÓu c¶m
C. Miªu t¶
B. Tù sù
D. NghÞ luËn
1. §o¹n v¨n ®îc kÓ theo ng«i thø mÊy?
A. Ng«i thø nhÊt
C. Ng«i thø ba
B. Ng«i thø hai
D. Ng«i thø nhÊt sè nhiÒu
3. Trong c©u “níc ngËp ruéng ®ång, níc ngËp nhµ cöa, níc
d©ng lªn lng ®åi, sên nói” cã mÊy côm ®éng tõ?
A. 1 côm
C. 3 côm
B. 2 côm
D. 4 côm
4. Trong c©u “Thµnh Phong Ch©u nh næi lÒnh bÒnh trªn mét
biÓn níc.”
cã mÊy côm danh tõ?
A. 1 côm
C. 3 côm
B. 2 côm
D. Kh«ng cã côm nµo
II. PhÇn hai: Tù luËn
H·y ®ãng vai bµ mÑ kÓ l¹i chuyÖn “MÑ hiÒn d¹y con”
BiÓu ®iÓm
I. PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)
Mçi c©u tr¶ lêi ®óng 1 ®iÓm
1- B,
2- C,
3- C,
4- A
II. PhÇn 2: Tù luËn 6 ®iÓm
Yªu cÇu:
- Häc sinh biÕt kÓ l¹i chuyÖn theo ng«i thø nhÊt
- Bµi viÕt râ rµng s¹ch ®Ñp
- Néi dung: B¸m s¸y c¸c sù viÖc chÝnh cña chuyÖn.
+ Nhµ ë gÇn nghÜa ®Þa
+ Nhµ ë gÇn chî
+ Nhµ ë gÇn trêng häc
+ Con thÊy hµng xãm mæ lîn hái mÑ ...
+ Con ®ang ®i häc, bá häc.
4/ Cñng cè: NhËn xÐt giê kiÓm tra, thu bµi.
5/ Híng dÉn vÒ nhµ: T×m hiÓu phÇn ng÷ v¨n ®Þa ph¬ng.
IV. Rót kinh nghiÖm:
156

………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

TuÇn 18
Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 69- 70: Ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n ®Þa ph¬ng.
I Môc tiªu cÇn ®¹t
- Söa nh÷ng lçi chÝnh t¶ mang tÝnh ®Þa ph¬ng.
- Cã ý thøc viÕt ®óng chÝnh ta trong khi viÕt vµ ph¸t ©m
chuÈn khi nãi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: Nghiªn cøu so¹n bµi
- Häc sinh: Nãi ®óng, viÕt ®óng chÝnh t¶
III. TiÕn tr×nh lªn líp

1/ æn ®Þnh tæ chøc:
2/ KiÓm tra bµi cò
? côm tÝnh tõ lµ g×, cho vÝ dô.
3/ Bµi míi
? Gäi mét vµi häc sinh chØ ra
nh÷ng lçi chÝnh t¶ m×nh hay
m¾c trong khi nãi vµ viÕt.

? Híng dÉn häc sinh ®iÒn ®óng
vµo chç trèng c¸c phô ©m, c¸c
vÇn.

I. Néi dung luyÖn tËp
1. Phô ©m ®Çu
- Tr - ch
-l-x
- r - d - gi
-l-n
- tr - t.
2. PhÇn vÇn
- ua - ia
II. H×nh thøc luyÖn tËp
1. §iÒn vµo chç trèng: tr - ch
- Tr¸i c©y, chê ®îi, chuyÓn chç,
tr¶i qua, tr«i ch¶y, tr¬ trôi, nãi
chuyÖn ch¬ng tr×nh, chÎ tre.

? Gäi mét sè häc sinh lªn b¶ng
lµm
2. §iÓn vµo chç trèng s, x.
? Gi¸o viªn nhËn xÐt
- sÊp ngöa, s¶n xuÊt, s¬ sµi, bæ
157

? Mét häc sinh lªn b¶ng lµm.
Gi¸o viªn nhËn xÐt

? Mét häc sinh lªn b¶ng lµm
? Häc sinh lÊy thªm mét sè tõ
kh¸c

? Häc sinh lªn b¶ng lµm, nhËn
xÐt

? Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn, nhËn
xÐt
? Häc sinh lÊy thªm mét sè tõ
kh¸c

? Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn tõ, gi¸o
viªn nhËn xÐt

xung, xung kÝch, xua ®uæi, c¸i
xÎng, xuÊt hiÖn, chim s¸o, s©u
bä.
3. §iÒn vµo chç trèng: r - d - gi
Rò rîi, r¾c rèi, gi¶m gi¸,
gi¸o dôc, rung rinh, rïng rîn,
giang s¬n, rau chiÕp, dao kÐo,
giao kÌo, gi¸o m¸c.
4. §iÒn vµo chç trèng l - n
- L¹c hËu, nãi liÒu, gian nan, nÕt
na, l¬ng thiÖn, ruéng n¬ng, lç
chç, len lÐt, bÕp nóc, lì lµng.
5. Lùa chän tõ ®iÒn vµo chç
trèng
a. V©y, d©y, gi©y.
- V©y c¸, sîi d©y, d©y ®iÖn,
v©y c¸nh, d©y da, gi©y phót,
bao v©y.b. ViÕt, diÕt, giÕt
- GiÕt giÆc, da diÕt, viÕt v¨n,
ch÷ viÕt, giÕt chÕt.
c. VÎ, dÎ, giÎ
- H¹t dÎ, da dÎ, vÎ vang, v¨n
vÎ, dÎ lau, m¶nh dÎ, vÎ ®Ñp, giÎ
r¸ch
6. Chän S hoÆc X ®iÒn vµo chç
trèng cho thÝch hîp
“BÇu trêi x¸m xÞt nh sµ
xuèng s¸t mÆt ®Êt, sÊm rÒn
vang, chíp loÐt s¸ng r¹ch xÐ c¶
kh«ng gian. C©y xung giµ tríc
cöa sæ trót l¸ theo trén lèc, tr¬
l¹i nh÷ng c¸nh x¬ x¸c, kh¼ng
khiu. §ét nhiªn trËn ma d«ng
sÇm sËp ®æ, gâ lªn m¸i t«n
lo¶ng xo¶ng.”
7. Chän vÇn uèc hoÆc uèt vµo
chç trèng:
- Th¾t lng buéc bông, buét
miÖng nãi ra, cïng mét duéc,
con b¹ch tuéc, th¼ng ®uén
158

®uét, qu¶ da chuét, bÞ chuét
rót, tr¾ng muèt, con chÉu
? Häc sinh lªn b¶ng lµm? gi¸o chuéc.
viªn nhËn xÐt c¸ch lµm cña häc 8. §iÒn dÊu thanh vµo c¸c tõ
sinh
cho thÝch hîp (? hoÆc ~)
V· tranh, biÓu quyÕt, dÌ
bØu, bñn rñn, dai d¶ng, hëng
thô, tëng tîng, ngú giç, lÔ m·n,
cæ lç, ng·m nghÜ.
9. Söa lçi chÝnh t¶ trong c¸c
c©u sau:
? häc sinh lªn b¶ng lµm
- TÝa ®· nhiÒu lÇn c¨ng
dÆng r»n kh«ng ®îc kiªu c¨ng.
 TÝa ®· nhiÒu lÇn c¨n
dÆn r»ng kh«ng ®îc kiªu c¨ng.
- Mét c©y tre ch¼ng ngan ®êng ch¼n cho ai v« dõng chÆt
c©y, ®èn gç
? Gäi häc sinh lªn b¶ng:
 Mét c©y tre ch¾n ngng
®êng ch¼ng cho ai v« rõng
- Ph¸t hiÖn tõ ®óng sai
chÆt c©y ®èn gç.
- Cã ®au th× c¾n r¨ng mµ
- Söa l¹i cho ®óng chÝnh t¶ chÞu nghen
 cã ®au th× c¾n r¨ng
mµ chÞu nghe.
4/ Cñng cè : HÖ thèng bµi gi¶ng
5/ HDVN : ChuÈn bÞ tiÕp bµi
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 70 : Ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n ®Þa ph¬ng ( tiÕp )

159

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Trª c¬ së söa lçi chÝnh t¶ mang tÝnh ®Þa ph¬ng cho häc
sinh, gióp c¸c em viÕt ®óng khi viÕt chÝnh t¶ còng nh ph¸t ©m
qua 1 sè bµi viÕt chÝnh t¶.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Chän bµi cho häc sinh viÕt chÝnh t¶
* Häc sinh : ViÕt ®óng chÝnh t¶.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/ KiÓm tra bµi cò
3/ Bµi míi
- Yªu cÇu : Häc sinh nghe, viÕt bµi.
“ §o¹n trÝch trong v¨n b¶n “ Th¹ch Sanh”
“ Mét h«m cã ngêi hµng rîu tªn l¸ LÝ Th«ng ®i qua ®ã, thÊy
Th¹ch Sanh g¸nh vÒ mét g¸nh cñi lín, h¾n nghÜ bông “ ngêi nµy
khoÎ nh voi. Nã vÒ ë cïng th× lîi biÕt bao nhiªu”. LÝ th«ng l©n la gîi
chuyÖn, råi g¹ cïng Thach Sanh kÕt nghÜa anh em. S¬m må c«i
cha mÑ, tø cè v« th©n, nay cã ngêi s¨n sãc ®Õn m×nh, Th¹ch
Sanh c¶m ®éng vui vÎ nhËn lêi. Chµng tõ gi· gèc ®a ®Õn sèng
chung víi mÑ con LÝ Th«ng.
? Trong ®o¹n v¨n nµy yªu cÇu
+ Ph©n biÖt gi÷a s/x
häc sinh :
+ Ph©n biÖt gi÷a g/gi
+ Ph©n biÖt gi÷a ng/ngh
? Häc sinh cÇn ph©n biÖt c¸c 2. ViÕt ®óng chÝnh t¶ chuyÖn “
phô ©m ®Çu, phÇn vÇn hay bÞ MÑ hiÒn d¹y con”
m¾c lçi.
+ ch/tr : ch«n, chî, chíc,
chç, trêng, trÎ, tri thøc.
+ S/X : hµng xãm, s¸ch vë.
+ ghi/d/r: GiÕt lîn, dän nhµ,
gi¸o dôc, d¹y, r¾t, ra.
+ ng/ngh : nghÜ/ nghÞch
.3. bµi “ thÇy thuèc giái cèt nhÊt
ë tÊm lßng”.
- Häc sinh nghe, viÕt.
§o¹n tõ c©u .....ngêi ®¬ng
? Gi¸o viªn kiÓm tra 5 -10 häc thêi träng väng.
sinh, qua viÖc nghe viÕt c¸c
®o¹n trÝch trong v¨n b¶n ®Ó
160

nhËn thÊy møc ®é nghe ®óng,
viÕt ®óng cña häc sinh, cau, tõ, 4. KiÓm tra c¸ch ph¸t ©m .
tªn riªng...
- D/R : ræ r¸, ra chî, ra xem
( dæ d¸, da chî, da xem...)
? Gi¸o viªn chØ ra lçi ph¸t ©m - kh/k : kh«ng, kh¸c,..
cha chuÈn cña häc sinh ë ®Þa
( hßng, h¸c....)
ph¬ng
- S/X
? Mét sè em cßn nãi ngäng.
- TR/CH
- o¨n/oeo: ngo»n ngåe, khóc
khuûu
4/ Cñng cè : NhËn xÐt viÖc nghe, viÕt chÝnh t¶
5/ HDVN : ChuÈn bÞ thi kÓ chuyÖn.
IV/ Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………............
Ngµy so¹n
Ngµy d¹y
TiÕt 71 ho¹t ®éng ng÷ v¨n
Thi kÓ chuyÖn
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- L«i cuèn häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng ng÷ v¨n.
- RÌn luyÖn cho häc sinh thãi quen yªu v¨n, yªu tiÕng ViÖt,
thÝch lµm v¨n, thi kÓ chuyÖn.
- lµm giµu vèn v¨n häc cho häc sinh.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng dÉn häc sinh thi kÓ chuyÖn
* häc sinh : Tham gia thi kÓ chuyÖn
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
1/ æn ®Þnh tæ chøc
2/ KiÓm tra bµi cò
? KÓ tªn c¸c truyÒn thuyÕt, cæ tÝch, ngô ng«n , truyÖn cêi mµ em
®· häc.
3/ Bµi míi
? Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thi
kÓ chuyÖn
? ngoµi viÖc thi kÓ chuyÖn häc
sinh cßn thÓ hiÖn c¸ch ph¸t ©m,
dïng tõ phô ©m ë ®Þa ph¬ng
trong khi nãi.

I/ ChuÈn bÞ
- häc sinh su tÇm c¸c truyÖn
d©n gian
- ca dao
- tôc ng÷- TruyÖn hay danh cho
thiÕu nhi
161

- c¸c truyÖn ®· häc trong nhµ
trêng, trªn b¸o chÝ
II/ TiÕn hµnh cuéc thi
1. Thi kÓ chuyªn
- Häc sinh ®îc lùa chän chuyÖn
kÓ mµ m×nh yªu thÝch.
VD : C©y khÕ, Th¹ch Sanh,
Sä Dõa, TÊm C¸m...

? B»ng sù chuÈn bÞ ë nh¹c häc
sinh tham gia thi kª chuyÖn,
c©u chuyÖn c¸c em kÓ cã n»m
trong sù híng dÉn, giíi h¹n cña
Gi¸o viªn .
? Gi¸o viªn gäi 3- 4 em kÓ sau
®ã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸ch kÓ 2. Thi ®äc th¬, ca dao, tôc ng÷
chuyÖn cña c¸c em.
a. Thi ®äc th¬
b. Ca dao, tôc ng÷.
? §äc 1 bµi th¬ mµ em yªu
“ Ngåi buån nhí mÑ ta xa,
thÝch.
miÖng nhai c¬m bóng lìi lõa c¸
x¬ng”
“ Anh em nh thÓ tay ch©n,
? Gi¸o viªn gäi 2-3 em ®äc r¸ch lµnh ®ïm bäc, dë hay ®ì
nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ t×nh ®Çn”
c¶m anh em, cha mÑ.
“ ChÞ ng· em n©ng”
“ C«ng cha nh nói Th¸i
S¬n,
NghÜa mÑ nh níc trong
nguån ch¶y ra
Mét lßng thê mÑ kÝnh cha
Cho trßn ch÷ hiÕu míi lµ
? §äc nh÷ng c©u ca dao, tôc ®¹o con”
ng÷ nãi vÒ kinh nghiÖm s¶n - “ Lóa chiªm thÊp thã ®Çu bê
xuÊt.
HÔ nghe tiÕng sÊm ®éng cê
phÊt lªn”
- “ Muèn ¨n lóa th¸ng n¨m
Tr«ng tr¨ng mêi r»m th¸ng t¸m”
- “ Tr¨ng quÇng th× h¹n, tr¨ng
t¸n th× ma”
? Ca dao tôc ng÷ nãi vÒ hiÖn t- - “ chuån chuån bay thÊp th×
îng tù nhiªn
ma, bay cao th× n¾ng, bay võa
th× r©m”
“ C¬n ®»ng T©y, ma d©y b·o
giËt.
C¬n ®»ng Nam võa lµm võa
162

ch¬i”
4/ Cñng sè : NhËn xÐt viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh qua ccs phÇn thi
5/ HDVN : So¹n bµi. Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn.
IV/ Rót kinh nghiÖm.
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

Ngµy so¹n

Ngµy d¹y

TiÕt 72 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú I
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc cinh
- NhËn thÊy u, khuyÕt ®iÓm cña bµi lµm
- Kh¶ n¨ng ghi nhí kiÕn thøc tæng hîp, kiÕn thøc trong bµi
kiÓm tra
- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng nhËn thøc cña tng häc sinh
- Gióp c¸c em kh¾c phôc ®îc tån t¹i cña bµi lµm, rót kinh
nghiÖm cho bµi kiÓm tra lÇn sau.
II/ ChuÈn bÞ
* Gi¸o viªn : Tr¶ bµi, nhËn xÐt
* häc sinh : Xem l¹i bµi, rót kinh nghiÖm.
III/ TiÕn tr×nh lªn líp
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
2/KiÓm tra bµi cò : vë so¹n cña häc sinh
3/ Bµi míi
- Gi¸o viªn ®äc l¹i ®Ò kiÓm tra 1 lît
I/ NhËn xÐt chung .
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
163

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
II/ Tr¶ bµi:
- Häc sinh nhËn thÊy nh÷ng tån t¹i cña bµi lµm, kiÕn
thøc,diÔn ®¹t chÝnh t¶...
- PhÇn II : Cßn phô thuéc nhiÒu vµo v¨n b¶n.
III/ Ch÷a bµi :
- PhÇn tr¾c nghiÖm : c©u ®óng
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
- PhÇn tù luËn :
+ Yªu cÇu :
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
- Néi dung : Dùa vµo c¸c sù viÖc chÝnh cña chuyÖn trong khi
kÓ ph¶i thÓ hiÖn = lêi v¨n, sù s¸ng t¹o cña c¸ nh©n kh«ng nªn phô
thuéc hoµn toµn vµo c©u tõ trong v¨n b¶n cã s½n.
- Bµi viÕt thÓ hiÖn ®îc bè côc râ rµng, lêi v¨n m¹ch l¹c.
+ Dµn ý :

bµi
...........................................................................................................
- Th©n bµi
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
164

KÕt
bµi
:.........................................................................................................
4/ Cñng cè : Thu bµi, nhËn xÐt ý thøc cña häc sinh trong giê tr¶
bµi.
5/ Híng dÉn vÒ nhµ : - So¹n bµi : + phã tõ
+ T×m hiÓu chung vÒ v¨n miªu t¶.
IV/ Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............

165

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful