Vë kÞch : X· trëng - MÑ ®èp (Chñ ®Ò: LuËt giao th«ng ®êng bé) KÞch b¶n : Lª ThÞ Xu©n + NguyÔn ThÞ LuyÕn

C¸c diÔn viªn NguyÔn Th¸i S¬n trong vai x· trëng Hµ Ngäc HiÒn L¬ng trong vai MÑ §èp §inh ViÖt Anh trong vai «ng H¬ng TrÞnh V¨n Thanh trong vai bè §èp Vë kÞch xin phÐp ®îc b¾t ®Çu (X· trëng bíc vµo s©n khÊu ) h¸t . “§· khuya råi vÉn ngåi ®Õm sao... X· trëng :(h»ng giäng):§èp...§èp ¬i...§èp.C¸i con mÑ §èp cã ë nhµ kh«ng? Ra ngay «ng b¶o MÑ §èp :Nãi väng ra giäng chanh chua: Th»ng nµo sña ngoµi ngâ nhµ bµ ®Êy hö ? X· trëng : (giËt n¶y m×nh) Con mÑ nµy l¸o.......l¸o qu¸! X· Trëng ®©y. Mµy ra ngay ®©y «ng b¶o. MÑ §èp:(ch¹y ra , h¬i giËt m×nh ) èi giåi ¬i...thÇy X· mµ con cø tëng th»ng trêi ®¸nh th¸nh vËt nµo c¬ chø,thÕ thÇy t×m con cã viÖc g× ®Êy ¹? X· trëng :chång mµy nã cã ë nhµ kh«ng? MÑ §èp:Nã võa chë «ng H¬ng lªn huyÖn häc trêng ®ua dª råi thÇy ¹! X· trëng :C¸i con nµy mµy ngu qu¸, mµy bÞ nã lõa råi, tõ thuë cha sinh mÑ ®Î ®Õn giê «ng cã nghe thÊy trêng ®ua dª bao giê ®©u. MÑ §èp: ( cêi h× h×): ThÊy nã bÈu thÕ em biÕt ®©u ý ! X· trëng:Th«i chång mµy kh«ng cã nhµ th× mµy ®i rao thay nã còng ®îc. MÑ §èp: Rao c¸i g× h¶ thÇy? X· trëng:ThÕ c¸i bé hµnh nghÒ nhµ mµy ®©u? MÑ §èp : Lóc nµo mµ con ch¶ cã X· trëng: Mµy lÊy ra «ng xem nµo? MÑ §èp:ThÇy nh×n cho kü ®©y nµy. X· trëng:§îc mµy nghe tao nãi ®©y : C¸i con ThÞ MÇu Con g¸i Phó ¤ng Míi mua SH Muèn khao c¶ lµng. Mµy b¶o c¶ lµng ®i ¨n ®¸m...nghe cha. §èp: ThÕ th× con ph¶i chê th»ng bè §èp nhµ con vÒ chë ®i míi ®îc X· trëng:BiÕt bao giê cho nã vÒ, mµy lªn ®©y «ng chë MÑ §èp:ThÕ còng ®îc nhng thÇy ph¶i chê con ®eo c¸i rä vµo cho thÇy kh«ng nhì thÇy vui måm rao mÊt phÇn cña con µ. X· trëng (ph¶n ®èi):Tao mµ thÌm rao cña nhµ mµy µ. MÑ §èp: BiÕt ®©u ý, ThÇy cø ®eo vµo cho ch¾c ¨n. X· lai §èp ®i rao: “ChiÒng lµng chiÒng ch¹ng Thîng h¹ t©y ®«ng 1

Con g¸i phó «ng Tªn lµ MÇu thÞ TiÒn b¹c tiÒn tû Mua SH ®i Ngµy mai giê tý Mêi khao c¶ lµng...” *§ang ®i gÆp bè §èp lai «ng H¬ng ®i tõ huyÖn vÒ ®©m vµo xe «ng x· vµ mÑ §èp MÑ §èp:MÑ cha th»ng nµo kh«ng cã m¾t hay sao mµ ®©m vµo bµ mµy “èi giåi ¬i lµ giåi ¬i......giËp m«ng bµ mµy råi” Quay ra hái x· trëng: ThÇy cã lµm sao kh«ng ¹? X· trëng (®au nhng lµm vÎ) Ph×nh phêng th«i… MÑ §èp: Để con xem thằng nào mà nó không có mắt thế? Ôi, bố Đốp, thế có làm sao không? Bố Đốp: Tôi không sao, nhưng mà cái răng của thầy Hương. Mẹ Đốp: Khổ thân thầy, rơi mất bàn nhai rồi hả thầy: Xã Trưởng: §øng dËy chØ mÆt: 2 th»ng giêi ®¸nh th¸nh vËt nµy cã m¾t ®Ó lµm g×? ®Ó trang trÝ µ? Bè §èp:D¹ tha thÇy con ®i ®óng ®êng ®Êy chø ¹. T¹i thÇy cø ®i lÊn sang ®êng con X· trëng:Cßn giµ måm µ? Bè §èp: Dạ, con không dám ạ, nhưng thầy ơi: HuyÖn T©n S¬n ta ®ang trong thêi k× XD c¬ së h¹ tÇng ®êng s¸ ®ang thi c«ng nªn gËp ghÒnh khã ®i , c¸i lßng ®êng hÑp thÕ nµy thÇy lÊn hÕt ®êng cña con th× con lµm sao cã ®êng ®i, may mµ h«m nay con vµ thÇy H¬ng cßn ®éi chung nhau c¸i mò b¶o hiÓm kh«ng th×…kh«ng biÕt chuyÖn g× x¶y ra. ThÕ mµ thÇy cßn tr¸ch con. MÑ §èp:(Nãi ®Õ): Cßn tr¸ch µ? X· trëng:ThÕ chóng mµy ®i ®©u vÒ ®Êy hö ? H¬ng:Chóng con lªn huyÖn tËp huÊn vÒ an toµn giao th«ng thÇy ¹. X· trëng: T¹i sao ®i häc luËt vÒ cßn ®éi chung nhau mét c¸i mò b¶o hiÓm? H¬ng:Lóc ë nhµ chóng con cha hiÓu nªn tëng chung nhau còng ®îc nªn chóng con ®em cã mét c¸i ®µnh ph¶i ®éi chung nhau vËy. X· trëng: ThÕ chóng mµy lªn huyÖn vÒ ®îc nghe nh÷ng g× nãi l¹i tao xem nµo. H¬ng + bè §èp cïng nãi: D¹, con xin bÈm l¹i ®Ó thÇy nghe ¹: ChÝnh phñ ®· ban RÊt nhiÒu nghÞ ®Þnh ThÕ nhng d©n chóng Hä vÉn coi thêng Hä uèng rîu bia Chë ba chë bèn L¹ng l¸ch ®¸nh vâng 2

Xe ch¹y ngîc ®êng Khi ®i trªn ®êng Kh«ng mò b¶o hiÓm Vît qua ®Ìn ®á C¶ häc trß nhá Còng tù l¸i xe Tai n¹n tÌ le M¸u me khñng khiÕp ThËt lµ khñng khiÕp X· trëng: Khñng khiÕp thÕ c¬ µ? Cßn g× n÷a kh«ng nãi tao nghe nèt ®i. Bè §èp: Nh võa n·y lµ thÇy ®· vi ph¹m luËt giao th«ng ®êng bé råi ®Êy v× ThÇy kh«ng ®i bªn ph¶i theo chiÒu ®i cña m×nh, kh«ng ®i ®óng phÇn ®êng quy ®Þnh nªn míi va vµo con, theo luËt lµ thÇy bÞ xö ph¹t tõ 20 ®Õn 40. 000 ®ång. X· trëng: §Êy lµ t¹i con mÑ §èp nhµ mµy nã l¸i xe chø tao mµ l¹i vi ph¹m luËt th× cßn nãi ®îc ai n÷a.ThÕ thÇy H¬ng nghe ta hái ®©y: - ThÇy ®i häc vÒ thÇy thÊy ë ®Þa ph¬ng ta thêng vi ph¹m vµo nh÷ng ®iÒu g× nhÊt? ThÇy H¬ng: D¹, nh÷ng ®iÒu ®¬n gi¶n nhng nhiÒu khi ta kh«ng ®Ó ý th× thµnh vi ph¹m luËt ®Êy ¹. Ch¼ng h¹n nh: §æ r¸c, x¶ níc th¶i ra ®êng kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh.Ph¬i thãc, lóa, r¬m r¹ trªn ®êng bé. TËp trung ®«ng ngêi tr¸i phÐp, ®¸ bãng, ®¸ cÇu, ch¬i cÇu l«ng hoÆc c¸c ho¹t ®éng thÓ thao kh¸c tr¸i phÐp g©y c¶n trë giao th«ng…T©t c¶ nh÷ng hµnh vi trªn ®Òu vi ph¹m vµo luËt giao th«ng ®êng bé ®Êy thÇy ¹. Bè §èp: Cßn n÷a, c¸c hµnh vi nh nÐm g¹ch, ®Êt, ®¸ hoÆc vËt kh¸c g©y nguy hiÓm cho ngêi tham gia giao th«ng, ch¨n th¶ sóc vËt ë m¸i ®êng, ®i xe ®¹p dµn hµng 3 trë lªn…TÊt c¶ ®Òu bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh ®Êy. X· trëng: VËy th× ngay lËp tøc chóng mµy ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn ®Õn toµn d©n trong x· T©n Phó ®Ó mäi ngêi cßn chÊp hµnh luËt giao th«ng v× x· ta lµ x· trung t©m huyÖn mµ,kh«ng ®îc ®Ó tai n¹n giao th«ng x¶y ra? Cßn mÑ §èp, tiÖn thÓ ngµy mai c¶ lµng ta ®i ¨n khao xe cña con MÇu, mµy ph¶i tranh thñ tuyªn truyÒn ®Õn mäi ngêi lu«n nhí cha? C¸i con Mµu nã còng hay giµ måm l¾m, nh©n thÓ ngµy mai m×nh nãi lu«n ®Ó nã cßn biÕt c¸ch mµ phßng tr¸nh. MÑ §èp: D¹, con lµm ngay ®©y ¹! * X· trëng: TÊt c¶ ®Òu ph¶i nhí r»ng: an toµn giao th«ng lµ h¹nh phóc cña mäi nhµ.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful