BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN-GIẢM PHÂN Câu 1: Ở ruồi giấm: 2n=8.

Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái nguyên phân một số lần ở vùng sinh sản, rồi chuyển qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín để tạo thành tinh trùng và trứng thì môi trường tế bào cung cấp 2544 nhiễm sắc thể đơn. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%. Tính số hợp tử tạo thành và hiệu suất thụ tinh của trứng.(Biết số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái nhiều hơn số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực). Câu2: Phân tích một đoạn mARN thu được kết quả: 10% Ađênin ; 20% Guanin; 30% Xitozin và 1500 đơn phân nuclêôtit. a. Tính tỷ lệ phần trăm Timin trong gen tổng hợp mARN trên. b. Gen trên có bao nhiêu liên kết hidro?
1) Ở ngô có 2n=20. Tổng số NST kép đang nằm ở mặt phẳn xích đạo và số NST đơn

đang phân li về cực của nhóm tế bào ngô đang nguyên phân là 640. Trong đó số NST đơn nhiều hơn số NST kép ;à 160. - CÁc tế bào trên đang nguyên phân ở kì nào? Xác định số tế bào của mỗi kì - Nếu nhóm tế bào hòn tất quá trình nguyên phân( đợt 1) thì tạo ra được bao nhiêu tế bào con? 2) a- Theo dõi 3 nhóm tế bào sinh dục sơ khai đang nguyên phân, sau cùng 1 khoảng thời gian người ta nhận thấy: nhóm A gồm 1/4 số tế bào đã nguyên phân 3 lần; nhóm B gômd 1/3 số tế bào đã nguyên phân 4 lần; nhóm C gồm các tế bào còn lại đã nguyên phân 5 lần, tất cả tạo thành 2480 tế bào con. HÃy xác định số tế bào đã tham gia nguyên phân b- Nhuộm màu các tế bào con của nhóm A đang ở lần nguyên phân thứ 3, đếm được 1920 NST đơn đang di chuyển về các cực của tế bào. Xác định bộ NST 2n của loài 3) Một hợp tử của 1 loài nguyên phân liên tiếp 1 ssoa lần tạo ra 32 tế bào ở thế hệ cuối cùng cới 576 nhiễm sắc thể đơn ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lần nguyên phân. Bộ NST lưỡng bội của loài cóa bao nhiêu NST? 4) Hai hợp tử của một loài SV nguyên phân klên tiếp một số đợt, môi trường TB đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 22792 NST đơn. Hợp tử 1 có số đợt

/ S ố NST có trong tế bào con sau nguyên phân.125%=16 Số trứng không thụ tinh là 4 .Tìm bộ NST lưỡng bội của loài./ Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào mầm sinh dục đực . b. b. Xác định: a. . Ở kì giữa của mỗi tế bào người ta đếm được 44 NST kép./ Số NST có trong tế bào con sau nguyên phân 27x78=9984 c. c. c/ Số NST có trong các trứng đã không được thụ tinh./ Số lần nguyên phân của tế bào mầm sinh dục đực. Ta có: (2x-1)x78=9906 x=7 b. Có một tế bào mầm sinh dục đực nguyên phân và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 9906 NST./ Số NST có trong các trứng đã không được thụ tinh Số tinh bào bậc I = số tế bào con sau nguyên phân = 27 Số tinh trùng thụ tinh = Số trứng thụ tinh 27x4x3.125% và cơ thể gà mái được thụ tinh Từ số tinh trùng trên đã đẻ được 20 trứng.Số lượng NST đơn mới hoàn toàn mà môi trường cung cấp cho mỗi hợp tử 2) Bộ NST của gà là 2n=78. a. suy ra Số NST có trong các trứng đã không được thụ tinh là: 4 n=156 (NST).Số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử. Giải a. Các tế bào con được tạo ra sau nguyên phân đề trở thành các tinh bào bậc I và đều giảm phân bình thường để tạo tinh trùng.nguyên phân bằng 1/3 số đợt nguyên phân của hợp tử 2. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùnglà 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful