Hê quy chiêu trác dia VN2000

1

HJ QUY CHIEU TRAC DJA VN2000
I. Mo dâu
Ec dinh hê quy chiêu tuc la xEc dinh gôc toa dô va hê truc co so toa dô dê dua vao do co
thê biêu diên duoc tât ca cEc diêm trong không gian. Môt hê quy chiêu duoc goi la phu hop voi
pham vi lãnh thô dang xet nêu dat duoc 3 tiêu chuân sau:
- Co dô lêch nho nhât theo môt nghia toEn hoc nao do giua mô hinh toEn hoc va không
gian vât ly cua thê gioi thuc.
- Thuân tiên su dung trong thuc tiên co luu y toi cEc tâp quEn hinh thanh tu lich su va
tinh phô câp trên thê gioi.
- Dê dang tinh toEn chuyên dôi voi cEc hê quy chiêu dang su dung ma dác biêt la hê quy
chiêu toan câu hiên hanh.
Bai toEn xEc dinh hê quy chiêu va hê toa dô duoc dua vê dang co ban la:
1. Xac dšnh mũt ellipsoid quy chiśu co kich thuūc phu hop (ban truc lūn a va ban truc nhť
b, hoàc ban truc lūn a va dũ dŕt f÷(a-b)/a) duoc dšnh vš phu hop trong khong gian thong qua viêc
xac dšnh toʼn dũ tam cua ellipsoid (X
0
, Y
0
, Z
0
) trong hê toan cau. Ðŧi vūi Ellipsoid Toan cau con
phai xac dšnh cac tham sŧ vŏt ly. hœng sŧ trţng lŻc GM, khŧi luong trai dat M, tŧc dũ quay trai
dat æ, thś trţng lŻc thuŭng U
o
, gia trš trţng lŻc thuŭng trên xich dʼno ¸
e
va trên cŻc ¸
p
.
2. Xac dšnh phep biśn doi phu hop tŵ hê quy chiśu màt ellipsoid vŝ hê quy chiśu màt
pháng dê thanh lŏp hê thŧng ban do co ban quŧc gia bao gom ca hê thŧng phan chia manh va
danh phap tŵng tŭ ban do theo tŵng ty lê.
3. Xŷ ly toan hţc chàt chř luūi cac diêm toʼn dũ bao gom tat ca cac loʼni trš do co liên
quan sao cho dam bao dũ chinh xac cao nhat.
y dung hê quy chiêu va hê toa dô quôc gia la môt viêc quan trong dôi voi môi quôc gia.
Truoc hêt dy la co so toEn hoc mang tinh chuân dê thê hiên chinh xEc cEc thê loai ban dô nhám
mô ta trung thuc cEc thông tin diêu tra co ban cua dât nuoc. Hê quy chiêu va hê toa dô quôc gia
con dong vai tro hat nhn trong hê thông quan ly hanh chinh lãnh thô, phuc vu giai quyêt tôt cEc
vân dê phn dinh va quan ly biên gioi quôc gia, dia gioi hanh chinh cEc câp cùng nhu ranh gioi cua
tung thua dât. Trong doi sông cua môt xã hôi hiên dai hê quy chiêu va hê toa dô quôc gia con phai
dEp ung cho hoat dông cua cEc nganh nhám phEt triên kinh tê nhu nghiên cuu vât ly trEi dât, quan
trác hoat dông vo trEi dât, dam bao hang hai, dân duong hanh không, bô tri xy dung cEc công
trinh, quan trác dô biên dang công trinh, quan ly cEc mang luoi hoat dông kinh tê theo lãnh thô,
v.v. Hê thông nay co vai tro quan trong trong cEc hoat dông dam bao an ninh - quôc phong. Hon
nua cEc hoat dông cua cu dn trong công dông cùng cân toi môt hê toa dô thông nhât nhu dEnh bát
cE, di rung, giao thông, v.v. Viêc xy dung hê quy chiêu va hê toa dô quôc gia cân co tiêng noi
chung cua cEc nganh vi dy la môt hê thông da muc tiêu.
Trong bao vê tô quôc va xy dung dât nuoc viêc xEc dinh môt hê quy chiêu va hê toa dô
thông nhât luôn phai di truoc môt buoc. Khi moi dát chn dên Viêt nam PhEp dã tiên hanh ngay
viêc xy dung hê quy chiêu va hê toa dô quôc gia voi ellipsoid Clarke, diêm gôc tai Ha nôi, luoi
chiêu toa dô pháng Bonne va luoi cEc diêm toa dô co so phu trum ca Dông duong. Mÿ dát chn toi
Miên Nam nuoc ta cùng dã xy dung ngay hê quy chiêu va hê toa dô quôc gia voi ellipsoid
Everest, diêm gôc tai An dô, luoi chiêu toa dô pháng UTM va luoi cEc diêm toa dô co so phu trum
toan Miên Nam. Sau ngay hoa binh lâp lai o Viêt nam (1954) Chinh phu ta dã quyêt dinh thanh lâp
Cuc Do dac va Ban dô Nha nuoc co nhiêm vu chinh trong giai doan dâu la xy dung hê quy chiêu
va hê toa dô voi ellipsoid Krasovski, diêm gôc theo hê thông ã hôi chu nghia, luoi chiêu toa dô
pháng Gauss va luoi cEc diêm toa dô co so co dô chinh xEc cao phu trum toan Miên Bác.
II. Hç quy chiêu VN2000
. Hê quy chiêu va Hê toa dô quôc gia VN-2000 (sau dy goi tát la Hê VN-
Hê quy chiêu trác dia VN2000
2
2000) duoc Ep dung thông nhât dê xy dung hê thông toa dô cEc câp hang, hê thông ban dô dia
hinh co ban, hê thông ban dô nên, hê thông ban dô dia chinh, hê thông ban dô hanh chinh quôc gia
va cEc loai ban dô chuyên dê khEc. Trong hoat dông do dac va ban dô chuyên dung, khi cân thiêt
duoc Ep dung cEc hê quy chiêu khEc phu hop voi muc dich riêng.
2. Ap dung Hê VN-2000 trong viêc triên khai cEc du En (hoác luân chung kinh tê - kÿ
thuât) vê xy dung luoi toa dô o tât ca cEc câp hang, do vë ban dô dia hinh va do vë ban dô dia
chinh duoc quy dinh sau:
2.1 Công trinh co du En (hoác luân chung kinh tê - kÿ thuât) dã duoc phê duyêt, nhung
chua triên khai thi phai diêu chinh, bô sung dê thuc hiên trong Hê VN-2000.
2.2 Công trinh dang triên khai do dang thi tiêp tuc thuc hiên trong Hê HN-72, dông thoi
phai bô sung ngay phuong En chuyên thanh qua cuôi cung sang Hê VN-2000.
3. Hê VN-2000 co cEc tham sô chinh sau dy:
3.1. Ê-lip-xo-it quy chiśu quŧc gia la ê-lip-xo-it WGS-84 toan cau vūi kich thuūc.
a. BEn truc lon: a ÷ 6378137,0m
b. Dô det: I ÷ 1: 298,257223563
c. Tôc dô goc quay quanh truc: æ ÷ 7292115,0x10
-11
rad/s
d. Háng sô trong truong TrEi dât: GM÷ 3986005.10
8
m
3
s
-2

3.2. Vi tri ê-lip-xô-it quy chiêu quôc gia: ê-lip-xô-it WGS-84 toan câu duoc xEc dinh vi tri
(dinh vi) phu hop voi lãnh thô Viêt Nam trên co so su dung diêm GPS canh dai co dô cao thuy
chuân phn bô dêu trên toan lãnh thô.
3.3. Diêm gôc toa dô quôc gia: Diêm N00 dát tai Viên Nghiên cuu Dia chinh thuôc Tông
cuc Dia chinh, duong Hoang Quôc Viêt, Ha Nôi.
3.4. Hê thông toa dô pháng: Hê toa dô pháng UTM quôc tê, duoc thiêt lâp trên co so luoi
chiêu hinh tru ngang dông goc voi cEc tham sô duoc tinh theo cEc công thuc tai muc I cua Phu luc
kem theo Thông tu nay.
. Luoi chiêu ban dô duoc qui dinh nhu sau:
4.1. Su dung luoi chiêu hinh non dông goc voi 2 vi tuyên chuân 11
0
va 21
0
dê thê hiên cEc
ban dô dia hinh co ban, ban dô nên, ban dô hanh chinh quôc gia o ty lê 1:1.000.000 va nho hon
cho toan lãnh thô Viêt Nam.
4.2. Su dung luoi chiêu hinh tru ngang dông goc voi mui chiêu 6
0
co hê sô diêu chinh ty lê
biên dang chiêu dai k
0
÷ 0,9996 dê thê hiên cEc ban dô dia hinh co ban, ban dô nên, ban dô hanh
chinh quôc gia ty lê tu 1:500.000 dên 1:25.000.
4.3. Su dung luoi chiêu hinh tru ngang dông goc voi mui chiêu 3
0
co hê sô diêu chinh ty lê
biên dang chiêu dai k
0
÷ 0,9999 dê thê hiên cEc ban dô dia hinh co ban, ban dô nên, ban dô hanh
chinh ty lê tu 1:10.000 dên 1:2.000.
4.4. Su dung luoi chiêu hinh tru ngang dông goc voi mui chiêu phu hop co hê sô diêu
chinh ty lê biên dang chiêu dai k
0
÷ 0.9999 dê thê hiên hê thông ban dô dia chinh co so va ban dô
dia chinh cEc loai ty lê; kinh tuyên truc duoc quy dinh cho tung tinh, thanh phô truc thuôc Trung
uong tai tiêt c, diêm 1, muc II cua Phu luc kem theo Thông tu nay, thay thê cho quy dinh tai khoan
1.4 cua Quy pham thanh lâp ban dô dia chinh ty lê 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 va
1:25.000 do Tông cuc Dia chinh ban hanh nám 1999.
4.5. Khi thanh lâp ban dô chuyên dê, co thê su dung cEc luoi chiêu noi trên hoác cEc loai
luoi chiêu khEc phu hop voi muc dich thê hiên ban dô.
5. Chia mui va phn manh hê thông ban dô dia hinh co ban theo hê thông UTM quôc tê,
phiên hiêu manh ban dô trong hê thông ban dô dia hinh co ban dát theo hê thông phiên hiêu manh
ban dô hiên hanh, dôi voi cEc ty lê tu 1:50.000 dên 1:500.000 co ghi chu thêm phiên hiêu manh
ban dô cua hê thông UTM quôc tê voi cõ chu báng 2/3 cõ chu cua phiên hiêu hiên hanh, theo quy
dinh tai muc II cua Phu luc kem theo Thông tu nay. Phn manh hê thông ban dô dia chinh thuc
Hê quy chiêu trác dia VN2000
3
hiên theo quy dinh tai Quy pham thanh lâp ban dô dia chinh ty lê 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000,
1:10.000 va 1:25.000 do Tông cuc Dia chinh ban hanh nám 1999.
. Viêc su dung toa dô trong Hê VN-2000 va toa dô tinh chuyên giua cEc Hê VN-2000,
HN-72 va WGS-84 quôc tê thuc hiên theo cEc quy dinh sau dy:
Luoi toa dô tu hang III tro xuông dã xy dung trong Hê HN-72 dang con giE tri va nhu câu
su dung phai chuyên sang Hê VN-2000 theo phuong phEp binh sai lai luoi dua vao cEc diêm hang
cao hon dã co toa dô trong Hê VN-2000, trong do luoi dia chinh co so la luoi toa dô hang III Nha
nuoc.
Viêc xy dung luoi toa dô tu hang III tro xuông phai dua trên cEc diêm thuôc luoi toa dô
hang cao hon trong Hê VN-2000.
Viêc tinh chuyên toa dô phuc vu chuyên ban dô cEc loai ty lê tu Hê HN-72 sang Hê VN-
2000 duoc thuc hiên theo phuong phEp mô ta tai diêm 1, muc III cua Phu luc kem theo Thông tu
nay, Tông cuc Dia chinh cung câp cEc phân mêm thuc hiên tinh chuyên toa dô tu Hê HN-72 sang
Hê VN-2000 nhu sau:
Phân mêm phuc vu tinh chuyên toa dô cho cEc loai ban dô ty lê 1:2.000 va nho hon theo hê
thông gia sô toa dô giua Hê HN-72 va Hê VN-2000 tai cEc diêm không chê toa dô GPS câp "0",
hang I va hang II dê su dung thông nhât cho ca nuoc;
Phân mêm phuc vu tinh chuyên toa dô cho cEc loai ban dô ty lê 1:1.000 va lon hon theo gia
sô toa dô giua Hê HN-72 va Hê VN-2000 tai cEc diêm cua luoi không chê toa dô trong khu vuc.
Viêc tinh chuyên toa dô diêm giua Hê VN-2000 va Hê WGS-84 quôc tê phuc vu nhu câu Ep
dung công nghê dinh vi toan câu GPS duoc thuc hiên theo phuong phEp mô ta tai diêm 2, muc III
cua Phu luc kem theo Thông tu nay, Tông cuc Dia chinh cung câp phân mêm thuc hiên tinh
chuyên toa dô giua Hê VN-2000 va Hê WGS-84 quôc tê dê su dung thông nhât cho ca nuoc.
Viêc tinh toEn toa dô trác dia, toa dô pháng, tinh chuyên tri do vê cEc mát quy chiêu, tinh
chuyên toa dô giua cEc mui chiêu cua hê toa dô pháng UTM trong Hê VN-2000 duoc thuc hiên
theo phuong phEp mô ta tai muc I cua Phu luc kem theo Thông tu nay, tinh toEn theo phân mêm
do Tông cuc Dia chinh cung câp hoác theo cEc phân mêm khEc co dô chinh xEc tuong duong.
7. CEc loai ban dô dia hinh, ban dô dia chinh, ban dô chuyên dê, ban dô chuyên nganh in trên
vât liêu truyên thông dã thanh lâp trong Hê HN-72 va dang con giE tri su dung thi tiêp tuc su dung
Hê HN-72 cho toi khi ban dô hêt giE tri su dung; trong truong hop cân phai su dung trong Hê VN-
2000 thi viêc chuyên dôi toa dô duoc xu ly nhu sau:
7.1. Khi su dung ban dô ma không co nhu câu do chinh xEc cEc yêu tô hinh hoc trên ban dô
thi ke thêm luoi ô vuông toa dô theo Hê VN-2000 lên ban dô; toa dô cEc mát luoi duoc tinh báng
phân mêm quy dinh tai khoan 3, muc VI cua Thông tu nay va duoc thê hiên trên ban dô báng mâu
lo kê ca sô ghi chu.
7.2. Khi su dung ban dô ma co nhu câu do chinh xEc cEc yêu tô hinh hoc trên ban dô, nhung
không co nhu câu chuyên sang dang sô thi viêc chuyên ban dô sang Hê VN-2000 thuc hiên theo
phuong phEp quet va nán ban dô theo toa dô cua cEc diêm dác trung trong Hê VN-2000 bao gôm
diêm co so toa dô, diêm dia vât rõ net, diêm nut luoi ô vuông toa dô; toa dô cEc diêm dác trung
duoc tinh chuyên sang Hê VN-2000 báng phân mêm quy dinh tai khoan 3, muc VI cua Thông tu
nay.
7.3. Khi su dung ban dô ma co nhu câu do chinh xEc cEc yêu tô hinh hoc trên ban dô va co
nhu câu chuyên ban dô sang dang sô thi viêc chuyên ban dô sang Hê VN-2000 thuc hiên dông thoi
trong quE trinh sô hoE ban dô; toa dô cEc diêm sô hoE duoc tinh chuyên sang Hê VN-2000 báng
phân mêm quy dinh tai khoan 3, muc VI cua Thông tu nay.
8. CEc loai ban dô dia hinh, ban dô dia chinh, ban dô chuyên dê, ban dô chuyên nganh dã
thanh lâp o dang sô trong Hê HN-72 va dang con giE tri su dung thi duoc chuyên sang Hê VN-
2000 theo phuong phEp tinh chuyên toa dô toan bô cEc diêm trong tâp du liêu dô hoa va cEc yêu tô
nôi dung, ky hiêu báng phân mêm phu hop dua trên phân mêm quy dinh tai khoan 3, muc VI cua
Thông tu nay.
Hê quy chiêu trác dia VN2000
4
9. §é gèi phñ gi÷a c¸c mói chiÕu ®-îc x¸c ®Þnh t¹i khu vùc biªn cña 2 mói chiÕu,
trªn b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:100.000 vµ lín h¬n ph¶i thÓ hiÖn to¹ ®é ph¼ng cña c¶ 2
mói chiÕu kÒ nhau víi ®é gèi phñ réng b»ng 2 m¶nh b¶n ®å, mçi mói cã mét m¶nh b¶n
®å trong phÇn gèi phñ.
10. Khung vµ néi dung ngoµi khung cña b¶n ®å ®Þa h×nh c¸c lo¹i tû lÖ ®-îc gi÷
nguyªn c¸ch tr×nh bµy ®· quy ®Þnh trong quy ph¹m vµ ký hiÖu b¶n ®å ®Þa h×nh.
11. Hê thông mui chiêu:
a. Múi ô
ô
theo chia mui quôc tê duoc su dung cho cEc ban dô co ban ty lê tu 1: 500.000
dên 1: 25.000, tuc la giu nguyên cEch chia mui 6
0
nhu hiên dang su dung cho ban dô dia hinh Viêt
Nam theo luoi chiêu Gau-xo. Viêt Nam co 3 mui 6
0
nhu trong bang 2 duoi dy:
ang 2
$ thú tµ Kinh tuyên biên trái Kinh tuyên trµc Kinh tuyên biên phai
Mui 48 102
0
105
0
108
0

Mui 49 108
0
111
0
114
0

Mui 50 114
0
117
0
120
0

b. Múi 3
ô
duoc su dung cho cEc loai ban dô co ban ty lê tu 1: 10.000 dên 1: 2.000. Viêt
Nam co 6 mui 3
0
nhu trong bang 3 duoi dy:
ang 3
$ thú tµ Kinh tuyên biên trái
Kinh tuyên truc
Kinh tuyên biên phai
Mui 481 100
0
30` 102
0
103
0
30`
Mui 482 103
0
30` 105
0
106
0
30`
Mui 491 106
0
30` 108
0
109
0
30`
Mui 492 109
0
30` 111
0
112
0
30`
Mui 501 112
0
30` 114
0
115
0
30`
Mui 502 115
0
30` 117
0
118
0
30`
c. Hê thông ban dô dia chinh su dung mui chiêu co kinh tuyên truc phu hop voi vi tri dia
ly cua tung tinh, thanh phô truc thuôc Trung uong nhu trong bang 4 duoi dy:
ang 4
STT
Tinh, TP.
Kinh
tuyên trµc
STT
Tinh, TP.
Kinh
tuyên trµc
1
2
3
4
5
6
7
Lai Chu
Son La
Kiên Giang
Ca Mau
Lao Cai
Yên BEi
Nghê An
103
0
00`
104
0
00`
104
0
30`

104
0
30`
104
0
45`
104
0
45`
104
0
45`
8
9
10
11
12
13
14
Phu Tho
An Giang
Thanh HoE
Vinh Phuc
Ha Ty
Dông ThEp
Cân Tho
104
0
45`
104
0
45`
105
0
00`
105
0
00`
105
0
00`
105
0
00`
105
0
00`

STT
Tinh, TP.
Kinh
tuyên trµc
STT
Tinh, TP.
Kinh
tuyên trµc
15
16
Bac Liêu
Ha Nôi
105
0
00`
105
0
00`
39
40
Quang Binh
Quang Tri
106
0
00`
106
0
15`
Hê quy chiêu trác dia VN2000
5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ninh Binh
Ha Nam
Ha Giang
Hai Duong
Ha Tinh
Bác Ninh
Hung Yên
ThEi Binh
Nam Dinh
Ty Ninh
Vinh Long
Soc Tráng
Tra Vinh
Cao Báng
Long An
Tiên Giang
Bên Tre
Hai Phong
TP. HCM
Binh Duong
Tuyên Quang
Hoa Binh
105
0
00`
105
0
00`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
30`
105
0
45`
105
0
45`
105
0
45`
105
0
45`
105
0
45`
105
0
45`
105
0
45`
106
0
00`
106
0
00`
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Binh Phuoc
Bác Kan
ThEi Nguyên
Bác Giang
TT-Huê
Lang Son
Kon Tum
Quang Ninh
Dông Nai
BR¸Vùng Tâu
Quang Nam
Lm Dông
Da Náng
Quang Ngãi
Ninh Thuân
KhEnh Hoa
Binh Dinh
Dác Lác
Phu Yên
Gia Lai
Binh Thuân

106
0
15`
106
0
30`
106
0
30`
107
0
00`
107
0
00`
107
0
15`
107
0
30`
107
0
45`
107
0
45`
107
0
45`
107
0
45`
107
0
45`
107
0
45`
108
0
00`
108
0
15`
108
0
15`
108
0
15`
108
0
30`
108
0
30`
108
0
30`
108
0
30`

e. Hê thông ban dô dia hinh ty lê lon phuc vu muc dich do dac công trinh hoác cEc muc
dich chuyên dung khEc co thê su dung mui chiêu hep hon, co kinh tuyên truc phu hop
voi khu vuc.
III. Phân manh và d}t phiên hiçu phân manh ban dô
!han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh co ban
a. Phn manh va dát phiên hiêu manh ban dô dia hinh ty lê 1:1.000.000
Manh ban dô ty lê 1:1.000.000 kich thuoc 4
0
6
0
la giao nhau cua mui 6
0
chia theo duong
kinh tuyên va dai 4
0
chia theo duong vi tuyên. Ky hiêu mui duoc dEnh sô báng sô A Râp 1, 2, 3, . .
. bát dâu tu mui sô 1 nám giua kinh tuyên 180
0
D va 174
0
T, ky hiêu mui táng tu Dông sang Ty.
Ky hiêu dai duoc dEnh báng cEc chu cEi La Tinh A, B, C... ( bo qua chu cEi O va I dê trEnh nhâm
lân voi sô 0 va sô 1) bát dâu tu dai A nám giua vi tuyên 0
0
va 4
0
B, ky hiêu dai táng tu xich dao vê
cuc.
Trong hê thông luoi chiêu UTM quôc tê, nguoi ta dát truoc ky hiêu dai thêm chu cEi N dôi
voi cEc dai o Bác bEn câu va chu S dôi voi cEc dai o Nam bEn câu.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:1.000.000 trong hê VN-2000 co dang yy (Nyy), trong
do la ky hiêu dai va yy la ky hiêu mui, phân trong ngoác la phiên hiêu manh theo kiêu UTM
quôc tê.
Vi du manh ban dô ty lê 1:1.000.000 co phiên hiêu la F8 (NF8).
b. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.500.000
Môi manh ban dô ty lê 1:1.000.000 chia thanh 4 manh ban dô ty lê 1:500.000, môi manh co
kich thuoc 2
0
3
0
, phiên hiêu manh dát báng cEc chu cEi A, B, C, D theo thu tu tu trEi sang phai, tu
trên xuông duoi.
Theo kiêu UTM quôc tê, cEc phiên hiêu A, B, C, D duoc dEnh theo chiêu kim dông hô bát
dâu tu goc Ty - Bác.
Hê quy chiêu trác dia VN2000
6
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:500.000 la phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:1.000.000
chua manh ban dô ty lê 1:500.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê
1:500.000 trong manh ban dô ty lê 1:1.000.000, phân trong ngoác la phiên hiêu manh ban
dô do theo kiêu UTM quôc tê.
Vi du manh ban dô ty lê 1:500.000 co phiên hiêu F8 (NF8C).
c. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.250.000
Môi manh ban dô ty lê 1:500.000 chia thanh 4 manh ban dô ty lê 1:250.000, môi manh co
kich thuoc 1
0
1
0
30` ky hiêu báng cEc sô A Râp 1, 2, 3, 4 theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên
xuông duoi.
Theo kiêu UTM quôc tê, manh ban dô ty lê 1:1.000.000 chia thanh 16 manh ban dô ty lê
1:250.000, môi manh cùng co kich thuoc 1
0
1
0
30` ky hiêu báng cEc sô A râp tu 1 toi 16 theo thu
tu tu trEi sang phai, tu trên xuông duoi.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:250.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:500.000 chua
manh ban dô ty lê 1:250.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:250.000 trong
manh ban dô ty lê 1:500.000, phân trong ngoác la phiên hiêu manh ban dô do theo kiêu UTM quôc
tê.
Vi du manh ban dô ty lê 1: 250.000 co phiên hiêu F8 (NF8).
d. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.100.000
Môi manh ban dô ty lê 1:1.000.000 chia thanh 96 manh ban dô ty lê 1:100.000, môi manh
co kich thuoc 30`30`, ky hiêu báng sô A Râp tu 1 dên 96 theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên
xuông duoi.
Theo kiêu UTM quôc tê, hê thông ban dô ty lê 1:100.000 duoc phn chia dôc lâp so voi hê
thông ban dô ty lê 1:1.000.000. Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:100.000 gôm 4 sô, 2 sô dâu bát dâu
báng 00 la sô thu tu cua cEc mui co dô rông 30` theo kinh tuyên xuât phEt tu kinh tuyên 75
o
D táng
dân vê phia Dông (mui nám giua dô kinh 102
o
D va 102
o
30`D la côt 54), 2 sô sau bát dâu báng 01
la sô thu tu cua cEc dai co dô rông 30` theo vi tuyên xuât phEt tu vi tuyên 4
o
Nam bEn câu (vi
tuyên -4
o
) táng dân vê phia cuc (dai nám giua dô vi 8
o
va 8
o
30` la 25).
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:100.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:1.000.000
chua manh ban dô ty lê 1:100.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:100.000
trong manh ban dô ty lê 1:1.000.000, phân trong ngoác la phiên hiêu manh ban dô do theo kiêu
UTM quôc tê.
Vi du manh ban dô ty lê 1:100.000 co phiên hiêu F88 (5).
d. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.50.000
Môi manh ban dô ty lê 1:100.000 duoc chia thanh 4 manh ban dô ty lê 1:50.000, môi manh
co kich thuoc 15`15`, ky hiêu báng A, B, C, D theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên xuông duoi.
Theo kiêu UTM quôc tê, viêc chia manh thuc hiên tuong tu, phiên hiêu manh báng chu sô
La mã I, II, III, IV theo thu tu bát dâu tu manh goc Dông - Bác theo chiêu kim dông hô.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:50.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:100.000 chua
manh ban dô ty lê 1:50.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:50.000 trong
manh ban dô ty lê 1:100.000, phân trong ngoác la phiên hiêu manh ban dô do theo kiêu UTM quôc
tê (phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:50.000 theo kiêu UTM quôc tê cùng dát theo nguyên tác trên
nhung không co gach ngang).
Vi du manh ban dô ty lê 1:50.000 co phiên hiêu F88 (5II).
e. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.25.000
Môi manh ban dô ty lê 1:50.000 chia thanh 4 manh ban dô ty lê 1:25.000, môi manh co
kich thuoc 7`30¨7`30¨, ky hiêu báng a, b, c, d theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên xuông duoi.
Hê thông UTM quôc tê không phn chia cEc manh ban dô ty lê 1:25.000 va lon hon.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:25.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:50.000 chua
manh ban dô ty lê 1: 25.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:25.000 trong
manh ban dô ty lê 1:50.000.
Hê quy chiêu trác dia VN2000
7
Vi du manh ban dô ty lê 1:25.000 co phiên hiêu F88/.
g. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.10.000
Môi manh ban dô ty lê 1:25.000 duoc chia thanh 4 manh ban dô ty lê 1:10.000, môi manh co
kich thuoc 3`45¨3`45¨, ky hiêu báng 1, 2, 3, 4 theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên xuông duoi.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:10.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:25.000 chua
manh ban dô ty lê 1:10.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:10.000 trong
manh ban dô ty lê 1:25.000.
Vi du manh ban dô ty lê 1:10.000 co phiên hiêu F88/.
h. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.5.000
Môi manh ban dô ty lê 1:100.000 duoc chia thanh 256 manh ban dô ty lê 1:5.000, môi manh
co kich thuoc 1`52,5¨1`52,5¨, ky hiêu báng sô tu 1 dên 256 theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên
xuông duoi.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:5.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:100.000 chua
manh ban dô ty lê 1:5.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:5.000 trong manh
ban dô ty lê 1:100.000 dát trong ngoác don.
Vi du manh ban dô ty lê 1:5.000 co phiên hiêu F88(25).
i. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.2.000
Môi manh ban dô ty lê 1:5.000 duoc chia thanh 9 manh ban dô ty lê 1:2.000, môi manh co
kich thuoc 37,5¨37,5¨, ky hiêu báng chu La-Tinh a, b, c, d, e, I, g, h, k (bo qua i,j dê trEnh nhâm
lân voi 1) theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên xuông duoi.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:2.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:5.000 chua manh
ban dô ty lê 1:2.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:2.000 trong manh ban
dô ty lê 1:5.000, dát trong ngoác don ca ky hiêu cua manh ban dô ty lê 1:5.000 va manh ban dô ty
lê 1:2.000.
Vi du manh ban dô ty lê 1:2.000 co phiên hiêu F88(25).
k. So do phan manh va dàt phiên hiêu manh hê thŧng ban do dša hinh co ban
Luoi chiêu hinh non
dung
2 vi tuyên chuân
4

2
4

Luói chiêu UTM
múi
4

Luói chiêu UTM
múi
4

4

4
3
4

f8 (nf8)
a b

2

C

3F8 (nf
8)

F8 (nf8)

F8 (nf8
c)

.000.000 .000.000 500.000Luói chiêu UTM
múi
4


Luói chiêu UTM
múi
4


F-48-D (nf-48-
c)
1:500.000
F-48-D-4 (NF-48-
16)
1:250.000
1
o
X1,5
o
) 2 6
o
)
Hê quy chiêu trác dia VN2000
8

4


30`
30`


A B

4C
F88 (5)
F8 (nf8)

00.000

.000.000

Luói chiêu UTM
múi
4

Luói chiêu UTM
múi
4

5` 7`30¨

a b


5`


F88C/
25.000
2
F88//2
0.000 (3`5¨3`5¨)
(múi 3
4
)


7`30¨ c / 3

F88/

F88//
50.000 25.000
Luói chiêu UTM
múi
4

Luói chiêu UTM
múi 3
4

30`
3
0`F88(25c)
2.000 (37,5¨37,5¨)
(múi 3
4
)
`52,5¨

a b c


/
e f
f-48-68-d (6151II)
1:50.000
6 6151)
1:100.000

Hê quy chiêu trác dia VN2000
9
g hF88(25)
5.000
F88 (5)


00.000
F88
(25)
5.000


!han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê lūn
Ban dô dia hinh ty lê lon 1:1.000 va 1:500 chi duoc thanh lâp cho cEc khu vuc nho, co thê
thiêt kê hê thông phn manh va dát phiên hiêu manh phu hop cho tung truong hop cu thê. Ngoai
ra, cùng co thê su dung cEch phn manh va dát phiên hiêu manh theo hê thông chung nhu sau:
a. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.1.000
Môi manh ban dô ty lê 1:2.000 chia thanh 4 manh ban dô ty lê 1:1.000, ky hiêu báng chu sô
La-Mã I, II, III, IV theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên xuông duoi.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:1.000 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:2.000 chua manh
ban dô ty lê 1: 1.000 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:1.000 trong manh ban
dô ty lê 1:2.000, dát trong ngoác don ca ky hiêu cua manh ban dô ty lê 1:5.000, manh ban dô ty lê
1:2.000 va manh ban dô ty lê 1:1.000.
Vi du manh ban dô ty lê 1:1.000 co phiên hiêu F88(25IV).
b. !han manh va dàt phiên hiêu manh ban do dša hinh ty lê 1.500
Môi manh ban dô ty lê 1:2.000 duoc chia thanh 16 manh ban dô ty lê 1:500, ky hiêu báng
chu sô A-Râp tu 1 dên 16 theo thu tu tu trEi sang phai, tu trên xuông duoi.
Phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:500 gôm phiên hiêu manh ban dô ty lê 1:2.000 chua manh
ban dô ty lê 1:500 do, gach nôi va sau do la ky hiêu manh ban dô ty lê 1:500 trong manh ban dô ty
lê 1:2.000, dát trong ngoác don ca ky hiêu cua manh ban dô ty lê 1:5.000, manh ban dô ty lê
1:2.000 va manh ban dô ty lê 1:500.
Vi du manh ban dô ty lê 1:1.000 co phiên hiêu F88(25).
3 !han manh va phiên hiêu manh ban do dša chinh
Phn manh va dát phiên hiêu manh ban dô dia chinh duoc thuc hiên theo quy dinh tai Quy
pham thanh lâp ban dô dia chinh ty lê 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 va 1:25.000 do
Tông cuc Dia chinh ban hanh nám 1999.
!han manh va phiên hiêu manh ban do chuyên dŝ
Ban dô va tâp ban dô chuyên dê duoc phep xEc dinh cEch phn manh va phiên hiêu manh
theo hê thông riêng phu hop voi muc dich cua ban dô.
IV. Tính t4án các yêu t cua luói chiêu tça dç phàng tr4ng hç VN2000
. Tinh toʼn dũ pháng cua luūi chiśu UTM trong Hê JN-2000
Trong cung môt hê quy chiêu, toa dô pháng cua luoi chiêu UTM duoc tinh thông qua toa dô
pháng cua luoi chiêu Gau-xo theo công thuc sau dy:
Hê quy chiêu trác dia VN2000
10

¸ ¸
+

G O UTM
G UTM
G O UTM
G O UTM
m . k m
500000 ) 500000 y .( k y
x . k x
(1)
Trong do:
k
0
÷ 0,9996 cho mui 6
o
; k
0
÷ 0,9999 cho mui 3
o
;
(x
UTM
, y
UTM
) la toa dô pháng cua luoi chiêu UTM;
(x
G
, y
G
) la toa dô pháng cua luoi chiêu Gau-xo;
¸
UTM
va ¸
G
la goc lêch kinh tuyên tuong ung cua luoi chiêu UTM va luoi chiêu Gau-xo;
m
UTM
va m
G
la ty lê biên dang chiêu dai tuong ung cua luoi chiêu UTM va luoi chiêu Gau-
xo.
Công thuc tinh cEc yêu tô x
G
, y
G
, ¸
G
, m
G
cua luoi chiêu Gau-xo theo toa dô trác dia B, L dã
duoc huong dân chi tiêt trong quy trinh tinh toEn hiên hanh, khi Ep dung cân thay thê kich thuoc ê-
lip-xô-it Kra-xôp-xo-ki báng kich thuoc ê-lip-xô-it WGS-84.
Dê nhân biêt vi tri diêm toa dô thuôc mui nao, truoc giE tri toa dô y
UTM
duoc ghi thêm sô
hiêu mui theo bang 1 sau dy:
ang 1
Múi
0
Múi 3
0
$ hiçu múi Kinh tuyên trµc $ hiçu múi Kinh tuyên trµc
48 105
0

481 102
0

482 105
0

49 111
0

491 108
0

492 111
0

50 117
0

501 114
0

502 117
0

Vi du: - Toa dô y cua diêm thuôc mui 48 (mui 6
0
) la: 48 523456,123
- Toa dô y cua diêm thuôc mui 481 (mui 3
0
) la: 481 645456,321
2. Tinh toʼn dũ trőc dša theo toʼn dũ pháng cua luūi chiśu UTM trong Hê JN-2000
Trong cung môt hê quy chiêu, viêc tinh toa dô trác dia B, L theo toa dô pháng x
UTM
, y
UTM

cua luoi chiêu UTM duoc thuc hiên thông qua công thuc tinh toa dô trác dia B, L theo toa dô
pháng x
G
, y
G
cua luoi chiêu Gau-xo, trong do:

+

500000
k
500000 y
y
k
x
x
O
UTM
G
O
UTM
G
(2)
Công thuc tinh cEc yêu tô B
G
, L
G
, ¸
G
, m
G
theo toa dô pháng x
G
, y
G
cua luoi chiêu Gau-xo dã
duoc huong dân chi tiêt trong quy trinh tinh toEn hiên hanh, khi Ep dung cân thay thê kich thuoc ê-
lip-xô-it Kra-xôp-xo-ki báng kich thuoc ê-lip-xô-it WGS-84.
CEc yêu tô B
UTM
, L
UTM
, ¸
UTM
, m
UTM
duoc tinh nhu sau:
Hê quy chiêu trác dia VN2000
11

G O UTM
G UTM
G UTM
G UTM
m k m
¸ ¸
L L
B B
.
(3)
3. Tinh hiêu chşnh trš do trong Hê JN-2000
a. Sŧ hiêu chşnh cho cac trš do huūng, cʼnnh, phuong vš tŵ màt dat tŻ nhiên vŝ ê-lip-xo-it quy
chiśu trong Hê JN-2000
CEc sô hiêu chinh nay bao gôm:
- 3 sô hiêu chinh cho tri do huong: sô hiêu chinh do dô cao diêm ngám, sô hiêu chinh do dô
lêch duong dy doi, sô hiêu chinh vê duong trác dia, chi tinh cho tri do trong luoi tam giEc hang I
va II;
- Sô hiêu chinh La-po-lEt cho tri do phuong vi thiên ván;
- Sô hiêu chinh canh tinh cho canh do tât ca cEc loai luoi.
Công thuc tinh cEc sô hiêu chinh nay dã duoc huong dân trong quy trinh tinh toEn hiên hanh,
khi Ep dung cân thay thê kich thuoc ê-lip-xô-it Kra-xôp-xo-ki báng kich thuoc ê-lip-xô-it WGS-
84.
b. huyên trš do G!S tŵ Hê WGS-84 quŧc tś vŝ ê-lip-xo-it quy chiśu trong Hê JN-2000
Trš do G!S giŹa 2 diêm duoc xŷ ly trong Hê WGS-84 quŧc tś gom cac yśu tŧ sau day.
- Toʼn dũ vuong goc khong gian X, Y, Z va toʼn dũ trőc dša , L, H tuong ųng co gia trš gan
dung cű met,
- 3 thanh phan gia sŧ toʼn dũ vuong goc khong gian DX, DY, DZ cua vec-to nŧi 2 diêm va
vec-to ma trŏn phuong sai tuong ųng,
- hiŝu dai cʼnnh, phuong vš thuŏn va nghšch nŧi 2 diêm va sai sŧ tuong ųng,
ac yśu tŧ trên duoc chuyên vŝ ê-lip-xo-it quy chiśu trong Hê JN-2000 theo cac buūc sau
day.
1. Tinh chuyên toʼn dũ X, Y, Z trong Hê WGS-84 quŧc tś sang X
´
, Y
´
, Z
´
trong Hê JN-2000 theo
cong thųc.

+ s + ¡ + A @
s + æ + A @
¡ + æ + A @
) Z Y . . .( k Z Z
) Z . Y . .( k Y Y
) Z . Y . .( k
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(4)
trong do:
k la ty lê biên dang chiêu dai cua Hê WGS-84 quôc tê so voi Hê VN-2000,

0
, ¡
0
, s
0
) la goc quay O-le cua truc toa dô Hê WGS-84 quôc tê so voi Hê VN-2000,
(A
0
, AY
0
, AZ
0
) la toa dô tm cua Hê WGS-84 quôc tê trong Hê VN-2000.
2. Tinh toʼn dũ trőc dša
´
, L
´
, H
´
theo toʼn dũ vuong goc khong gian X´, Y´, Z´ trong Hê JN-
2000 theo cong thųc.

@ +

+
@ +

N ' B sin . ' Y ' H'
'
' Y
arctg ' L
' Y '
' B sin . N . e Z'
arctg ' B
2 2
2 2
2
(5)
Hê quy chiêu trác dia VN2000
12
trong do:
e la tm sai bâc 2 cua ê-lip-xô-it WGS-84 (
2
2 2
2
a
b a
e

),
B sin . e 1
a
N
2 2
@
@ la bEn kinh cung tháng dung thu nhât cua ê-lip-xô-it WGS-84
tai diêm co vi dô B',
a la bEn truc lon, b la bEn truc nho cua ê-lip-xô-it WGS-84,
Tinh B' theo công thuc thu nhât trong (5) la quE trinh tinh láp.
3. Tu toa dô trác dia B
'
, L
'
, H
'
co thê tinh duoc gia sô toa dô trác dia (AB
'
, AL
'
, AH
'
), chiêu dai
canh, phuong vi thuân va nghich giua 2 diêm do GPS trên ê-lip-xô-it quy chiêu trong Hê VN-
2000, sai sô chiêu dai canh va phuong vi không thay dôi.
c. Tinh chuyên goc phuong vš, huūng do va cʼnnh do tŵ ê-lip-xo-it quy chiśu vŝ màt pháng
luūi chiśu UTM trong Hê JN-2000
Goc xoay phuong vš, goc giŹa cung va day cung nŧi 2 diêm do trên màt pháng luūi chiśu
UTM khong thay doi gia trš so vūi màt pháng luūi chiśu Gau-xo trong cung 1 hê quy chiśu. Jiêc
chuyên goc phuong vš va huūng do tŵ ê-lip-xo-it quy chiśu vŝ màt pháng luūi chiśu UTM trong Hê
JN-2000 duoc tinh thong qua toʼn dũ Gau-xo 500000
k
500000 y
y ,
k
x
x
O
UTM
G
O
UTM
G
+

trong Hê JN-2000 bœng cac cong thųc dà huūng dōn trong quy trinh tinh toan hiên hanh, khi ap
dung can thay thś kich thuūc ê-lip-xo-it Kra-xŧp-xo-ki bœng kich thuūc ê-lip-xo-it WGS-84.
Jiêc chuyên cʼnnh do tŵ ê-lip-xo-it quy chiśu vŝ màt pháng luūi chiśu UTM trong Hê JN-
2000 vŝ duoc tinh theo cong thųc.
S O
El
UTM
P . k
S
S
, (6)
trong do.
S
UTM
la chiŝu dai cʼnnh trên màt pháng luūi chiśu UTM trong Hê JN-2000,
S
El
la chiŝu dai cʼnnh trên ê-lip-xo-it quy chiśu trong hê JN-2000,
El
G
S
S
S
P duoc tinh theo cong thųc tinh chuyên cʼnnh do tŵ ê-lip-xo-it quy chiśu vŝ màt pháng
luūi chiśu Gau-xo trong Hê JN-2000 (S
G
la chiŝu dai cʼnnh trên màt pháng luūi chiśu Gau-xo
trong Hê JN-2000), cong thųc nay dà duoc huūng dōn trong quy trinh tinh toan hiên hanh, khi ap
dung can thay thś kich thuūc ê-lip-xo-it Kra-xŧp-xo-ki bœng kich thuūc ê-lip-xo-it WGS-84.
/. Tinh toʼn dũ pháng UTM trong Hê JN-2000
Toʼn dũ pháng luūi chiśu UTM trong Hê JN-2000 duoc tinh bœng cong thųc tinh toʼn dũ
pháng x
UTM
, y
UTM
theo toʼn dũ trőc dša , L trong Hê JN-2000 bœng cong thųc (1) ů trên, khi ap
dung can thay thś kich thuūc ê-lip-xo-it Kra-xŧp-xo-ki bœng kich thuūc ê-lip-xo-it WGS-84. Tŵ toʼn
dũ pháng x
UTM
, y
UTM
cua 2 diêm G!S co thê tinh duoc gia sŧ toʼn dũ pháng Ax
UTM
, Ay
UTM
giŹa 2
diêm G!S trên luūi chiśu UTM trong Hê JN-2000.
d. Tinh gia trš trţng lŻc chuŋn trên ê-lip-xo-it quy chiśu WGS-84
Dê chuyên giE tri dô cao hang I, II vê dô cao chuân phai co giE tri trong luc chuân cua ê-lip-
xô-it quy chiêu WGS-84. GiE tri trong luc chuân ¸
0
cua ê-lip-xô-it quy chiêu WGS-84 duoc tinh
theo công thuc sau:
¸
0
÷ 978032,5.(1 + 0,0053024.sin
2
B - 0,0000058.sin
2
2B) (7)
trong do B la dô vi trung binh cua khu vuc tinh chuyên giE tri dô cao.
Hê quy chiêu trác dia VN2000
13
V. Chuyên dôi hç quy chiêu tràc d|a
Thuc tê su dung toa dô luôn xuât hiên nhung bai toEn chuyên dôi toa dô tu hê quy chiêu
nay sang hê quy chiêu khEc.
Dê chuyên dôi toa dô tu môt hê A sang hê B, viêc cân lam dâu tiên la phai chuân bi môt tâp
T(AB) gôm 7 tham sô chuyên dôi A, AY, AZ, æ
x
, æ
y
, æ
z
va AS kem luu y nhung tinh chât sau
dy:
T (BA) ÷ -T (AB).
T (AB) ¹ T (BC) ÷ T (AC).
CEc tham sô nay thuong duoc xEc dinh báng phep so sEnh hai tâp toa dô trên cung nhung
diêm nhu nhau, môt trong hê A va môt trong hê B.
Sau khi dã co 7 tham sô , cán cu vao muc dich su dung nguoi ta lua chon môt công thuc
chuyên dôi thich hop: hoác la thông qua toa dô không gian 3 chiêu YZ, hoác la thông qua toa dô
trác dia B,L,H dê tinh chuyên toa dô tai nhung diêm co nhu câu.

Hinh Mô hinh chuyên dôi 2 hê quy chiêu khEc nhau voi cEc goc xoay
3 thųc chuyê3 dôi tro3 hç quy chiśu kh3 ia3 XYZ
"uy tőc 1.1.
Theo Bursa-WolIe thi công thuc chuyên dôi toa dô vuông goc không gian ba chiêu YZ (hinh
1.1) tu Hê A (
1
, Y
1
, Z
1
) sang Hê B (
2
,Y
2
, Z
2
) la:

,
;
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

A
A
A

A
A
A
+

Z Z
Y Y
X X
R
Z
Y
X
Z
Y
X
Z
Y
X
R
Z
Y
X

Y
2

X
2

Y
1

X
1

æ
y

Z
æ
x
æ
Z
1
Z
2

O
2

O
1

Hê quy chiêu trác dia VN2000
14
voi R - ma trân chuyên dôi (transIormation matrix)
R
l m n
l m n
l m n
x x x
y y y
z z z

, li ,mi ,ni
- cosin dinh huong cua cEc truc O,OY,OZ cua hê B trong hê A;
RT ÷R
-1
- ma trân chuyên vi cua R (khi cEc goc xoay la nho).
Ta co : ) ( ) ( ) (
: y x
R R R R æ æ æ ,
Voi

x x
x x x
R
æ æ
æ æ æ
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1
) (

y y
y y
y
R
æ æ
æ æ
æ
cos 0 sin
0 1 0
sin 0 cos
) (

.
1 0 0
0 cos sin
0 sin cos
) (

: :
: :
:
R æ æ
æ æ
æ

Nêu cEc goc xoay æ
x
, æ
y

z
quE nho (voi bai toEn Trác dia), thi co thê viêt nhu sau:
R R R R
x y z
z y
z x
y x

. æ æ æ
æ æ
æ æ
æ æ
1
1
1

Dê y ráng: R R R
T

1
. æ æ æ
Khi do chung ta nhân duoc công thuc tinh chuyên dôi toa dô giua cEc hê S
1
va S
2
nhu sau :

.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2

A
A
A

A
A
A
+

Z Z
Y Y
X X
Z
Y
X
Z
Y
X
Z
Y
X
Z
Y
X
x y
x :
y :
x y
x :
y :
æ æ
æ æ
æ æ
æ æ
æ æ
æ æ
vaø
Nêu giua S
1
va S
2
tôn tai gia sô ty lê AS thi khi do:

A
A
A
+

A
A
A
+

Z
Y
X
Z
Y
X
S
S
S
Z
Y
X
Z
Y
X
x y
x :
y :
1
1
1
1
1
1
2
2
2
æ æ
æ æ
æ æ


Hê quy chiêu trác dia VN2000
15
3 thųc chuyê3 dôi tro3 hç quy chiśu Ellipsoid B,L,H
"uy tőc 1.2.
Công thuc chuyên dôi toa dô trác dia tu Hê A (
1
,L
1
,H
1
) sang Hê B (
2
,L
2
,H
2
) la (công thuc
Molodenski):

A
A
A
+

H
L

H
L

H
L

1
1
1
2
2
2
,
voi

= =
= = ,
0 cos cos sin sin cos sin
cos sin sin sin 1 cos sin sin 1
0 cos sin 1 sin sin 1
sin sin cos cos cos
0 cos sin
cos sin sin cos sin
sin 1 sin
0 0 0
cos sin cos sin cos sin
1
cos
2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2
2 2

+
+ +
+ +
+
+

A
A
A

+
+

A
A
A

+
¦
'
+

'

+

A
A
+
A
+
:
y
x
L Ne L Ne

H N
L H e N L H e N
L H e N L H e N
Z
Y
X
L L
L L
L L
m
f
a
H e N N
a
b
N
a
Ne N
a
b
M
b
a
Ne
a
H
L
H N

H M
æ
æ
æ
p p
p
p
1voi: ,L,H kinh, vi va cao dô trác dia trong hê A;
1 2 1 2
; f f f a a a A A ;2 / 3
2
2
sin 1
1
e
e a
M

- bEn kinh cung kinh tuyên;


2 / 1
2
sin 1 e
a
N

- bEn kinh cung phEp thu nhât

3 thųc ti3h chuyê3 toʼn dũ tŵ Hç JA-ôôô sa3 Hç WCS-8 quŧc tś
Luoi trác dia nha nuoc GPS câp "0" trong Hê VN-2000 la luoi không gian 3 chiêu co dô
chinh xEc cao, co thê xEc dinh môi quan hê voi Hê WGS-84 quôc tê voi dô chinh xEc cao cõ dê-xi-
met dôi voi giE tri tuyêt dôi va cõ cen-ti-met dôi voi giE tri tuong dôi. Toa dô vuông goc không
gian giua 2 hê quy chiêu duoc xEc dinh theo công thuc (4) tai tiêt b, diêm 3, muc I cua Phu luc
nay.
Dê chuyên toa dô trác dia (B', L', H') tu Hê VN-2000 sang Hê WGS-84 quôc tê, cân phai
chuyên toa dô trác dia (B', L', H') sang toa dô vuông goc không gian (', Y', Z') trong Hê VN-2000
theo công thuc:

@ @ + @ @
@ @ @ + @ @
@ @ @ + @ @
B sin |. H ) e - .(1 N | Z
L .sin B ).cos H N ( Y
L .cos B ).cos H N (
2
(10)
trong do cEc ky hiêu duoc su dung tuong tu nhu trong công thuc (5) o trên.
Hê quy chiêu trác dia VN2000
16
Dua vao công thuc (4) tai tiêt b, diêm 3, muc I cua Phu luc nay, co thê tinh toa dô vuông goc
không gian (, Y, Z) trong Hê WGS-84 quôc tê theo toa dô vuông goc không gian (', Y', Z')
trong Hê VN-2000 theo công thuc:

@ + @ @ + A
@ + @ + @ + A
@ @ + @ + A

) . . .( .
) . . .(
) . . .(
O
1
O
1
O
O O
1
O
Z Y X k Z Z
Z Y X k Y Y
Z Y X k X X
O O
O
s ¡
s æ
¡ æ
(11)
trong do cEc ky hiêu duoc su dung tuong tu nhu trong công thuc (4) o trên.
Tu toa dô vuông goc không gian (, Y, Z) trong Hê WGS-84 quôc tê, co thê tinh toa dô trác
dia (B, L, H) trong Hê WGS-84 quôc tê theo công thuc:

+

+
+

N B sin . Y H

Y
arctg L
Y
B sin . N . e Z
arctg B
2 2
2 2
2
(12)
trong do a, b, e duoc su dung tuong tu nhu trong công thuc (5) o trên,
B sin . e 1
a
N
2 2

la bEn kinh cung tháng dung thu nhât cua ê-lip-xô-it WGS-84 tai
diêm co vi dô B.

VI. Giói thiçu so luçc vê phân mêm GEOTOOL cua Tông Cµc D|a Chính
. Ciūi thiçu so luçc:
Phân mêm GEOTOOL duoc thiêt kê va thanh lâp dê phuc vu cho viêc tinh toEn, chuyên
dôi cEc giE tri toa dô tu hê quy chiêu cù sang hê quy chiêu moi, nhung chu yêu la chuyên tu hê
quy chiêu WGS 84, HN 72 sang VN 2000. GEOTOOL bao gôm nhiêu chuc náng nhung nhung
chuc náng chinh dê chuyên dôi toa dô thi co nhung chuc náng sau dy:
¹ Chuyên (,Y,Z) hê WGS 84 sang (,Y,Z) hê VN 2000.
¹ Chuyên (,Y,Z) hê VN 2000 sang (,Y,Z) hê WGS 84.
¹ Chuyên (,Y) hê HN 72 sang (,Y) hê VN 2000.
¹ Chuyên (,Y,H) hê WGS 84 sang (,Y,H) hê VN 2000.
2. 3 thųc ti3h chuyê3 tţa dũ phá3 tŵ hç HA-7 sa3 hç JA-ôôô
Hê HN-72 duoc xy dung trên co so truyên toa dô nuoc ngoai vao Viêt Nam. Tu diêm
gôc trong nuoc, toa dô duoc lan truyên di cEc miên dât nuoc thông qua cEc luoi trác dia thanh
phân phu tung khu vuc trong diêu kiên luoi trác dia chua duoc tinh toEn binh sai thông nhât. Vi
vây, không thê thiêt lâp công thuc chung dê tinh chuyên dôi toa dô tu hê HN-72 sang hê VN-2000
cho ca nuoc, công thuc tinh chuyên chi co thê thiêt lâp cho tung khu vuc ma môi khu vuc co môt
luoi trác dia thanh phân không chê.
Trên khu vuc
i
dang xet , gia su co K diêm (P
1
, P
2
, .,PK

) dã biêt toa dô trong ca hai
hê thông. Công thuc tinh chuyên toa dô duoc viêt duoi dang khai triên lùy thua bâc 2 :

Hê quy chiêu trác dia VN2000
17

+ + + + + +
+ + + + + +
y x g y e x d y c x b a J y
y x g y e x d y c x b a J x
i i i i i i y
i i i i i i x
. . ' . ' . ' . ' . ' ' '
. . . . . . '
2 2
2 2


Trong do :
(x,y) la toa dô trong hê VN-2000.
(x,y) la toa dô trong hê VN-72.
J
x
,J
y
la sô hiêu chinh vao toa dô tinh chuyên.
(a
i
,b
i
, c
i
, d
i
, e
i
, g
i
, a
i
, b
i
, c
i
, d
i
, e
i
, g
i
) la cEc hê sô cân xEc dinh cho khu vuc
i
.
Cán cu vao cEc giE tri toa dô dã biêt trong ca hai hê quy chiêu tai K diêm, co thê xEc dinh
cEc hê sô (a
i
,b
i
, c
i
, d
i
, e
i
, g
i
, a
i
, b
i
, c
i
, d
i
, e
i
, g
i
)báng phuong phEp binh phuong nho nhât voi
diêu kiên min ) (
1
2 2
+
¿

K
f
f y x
J J . Tu dy co công thuc tinh chuyên cho khu vuc
i
:

+ + + + +
+ + + + +
y x g y e x d y c x b a y
y x g y e x d y c x b a x
i i i i i i
i i i i i i
. . ' . ' . ' . ' . ' ' '
. . . . . . '
2 2
2 2

(II.2)
Tuong tu nhu cEch giai trong công thuc Helmert ta lâp hê phuong trinh chuân dang:

T
X -
T
÷ 0 (II.3)
Giai (II.43) voi diêu kiên : ) min vv
DEnh giE dô chinh xEc cua công thuc cùng giông nhu dEnh giE dô chinh xEc trong công
thuc Helmert.

94 6:.3 97K3 6:.3 53 3...-3.49 3... .3 3. " 6: . 3..O933O ..2. 939. .979339743936:3 3.39 3.29.:.94 6:.94 .3.97H3.:3 93.  . 2 3 .:.94 6:.35 E53.8 2. 6:9 3935 .:94 53&%. %7.E..9...J339 5. 6:.392994 93393.. E.6:.3 3.3. 43 :/36:. . 3 5F5 - 3 # 5 $5 9 " 6: ..9H: %743-4..3 5 E.E..:.90493.3..". 3. .0584/  9743"943.49 33990439 .2 $.459729433.. .93 . .33.:88.3 #..333 6:.3 /33.4 #2 9 9 . : 2!9 5!3 "93 5 "9 3 .23. 294 ..:94 534330.9 3&4 E97 97 3 ...:94 53. 394 92.26:.0584/7. :.. 294 .O32.29-.$...94 6:.E.33325E9973393.5  E.93 . 584/%43. '.3.E..: 99'  ..85972 9433....9 397H3J..   6:..6:3 -H36:.3 3..3936:.3 97....E. 294 .39739743.: .333 -97J/3. 5$597433..3 O3. 3296:.l3/.70 2..84...E.894E3. 6:.K 2993 .3 3'93...4.J3.6:999. 933.43 9  -. .3 6: .38.... .8...49 3.J3E..:.O H3 /36:.J39743.53 .. . 2 9.O.9.397K3 6:3 . $397E 9 9 .2 J359..97E 9 9 97 3 .E.E../39743. $.94 6:.07089 2.. ..:34-K35'93..E...J3E.85972.3 9.. 93.94 6:.39J3.l4 . 9 38 97 3 .O ..33.. : l .976:.2!E5 9333...E. "2 94 6:.. : 2!9 0584/ .J3E. "9 3 53 ...!9 .E.:'  6:.449 3.:.0584/ .3../36:.28 .397.E.E 73 .94 9339:35 97.493 . -3/3.:.. -.. .293 6:.9 97E 9 6:.5.94 6:.96:.6:.49 3 2-4./36:.4#2 . 40. .E./3 93..E.7.94-3 32 2997:39..E.9393 :97.3 #9049 39%"    94E3 . E3-9 .23..35E59 39 .97E 9 2-43 /3 .3973 . 9 %743 83.:.9 .:3.0584/.E.4 . .4 2.3H3.E.:.'  8..2. /. 4 97 4 .:..

 / /.397.9..:3 .E.3%7E 9 ..6:.:H3/3 . J.39743'   397K3 .J36:..:   J5 J96:. .53 4. 39743  39 5-8:33.E.53 93-3 . 4 .3 .-3 ... :3 .:3936:.6:.3E3..'  . .3 3 9  9:9 ... O.J3 . :.39K959.E. . / 3897397. %74349 3 4 ./3.28. .. 1  2   7./.E5/39339 /39394 .9 .5.-3 . 973 .-3 93-3 33 93-3 .2..E5/3.38.: 397K3 .J3 93-3 3.6:.. :6: .399 ..J38.O.3 39 9:9  .:..E..3'  ' .973. .6:.H J5 J9$ 943.55.:H3 E.9..3 -8:3 9.E.:97. / E3 4.O /E3 4.6: 38.3973 .94 99. E397.-3 .3 - l/9 .K3. %.7H3   5 /3 '  9743 .:E.. 5H /:9 3.4-3 .E. K3. J..9K5 :.

9 .49393 93597.E.:6:...K3.K3. G2904%39.:/  93. /4%3..: .9....: K3 97 3.:K3973.8.-390493&%6:.53 2393-3 ..J39   .39 '9 ..92.:353- :97H394339  l2.E.297H3 ..J3.%3 .:/  9393-3 .3999..O.39 -3/3..l.E.55.9H25H3: 23 -3 .4 .: 5 5 .J36:.99 3  $/3.G2904%39..J399 3   $ /3 ..E.93-3  .49: .O .!.:K3973.E.3 3O.9.":52935-3 . .333g2  935-3 ..4939:397.E.-3 9904935H3:23 -3 3 3 .-3 .9 .343":.J3..E.J3 ..-3 -3 33 -3 3 .O 8 : .E.3 / .9 5H3:23-3 974393-3 .94 6:.....3 9.93&%6:.E.2..J3-....'9   9394 5394 53&%6:..:/  93.494339'9.-3 .O98/3.97J 3 .:3 ...K3.8.. 88 /3 2 !$ .3 3 O.J3 6:.8.:H3 ..-3. 5 5 .:K33O3 3O.O8 :..H J5 J9$ 943.-3 .:3O97H34..O8 :.39. 93.!..9J3904.%7:3 ... J.8   28   '97JH J5 J96:.3 .9:3.: .. .:E...3 .9..:l..l2 99'3H3.K3.39-3/3. 2 2. ...-3 -3 33 -3 3. 3.l.... 2 ....28 ..: .. 2.2..6: 3.39 -3/3.:K3973. -3 . .46: 3943 .3 3O..-3 -3 33 -3 3 .3  .J39:.2  $/3.:-3 .E.:  $/3.6: 33.K3.3 3O.9:.99 3 .2.99597H3.

 . G2904%39..J39..! .  ....5H3:33 9046: 39 2. 3 !3 23 93 -3 ..

.4.: !3225.$ 6:.:394 .9. 2 ..:38.3 ' 9045.3 3.4.J3.97.9J3.  '.3' 9..E..%39.%39.K3 -3 . 3 %3 .: .  '. 284E . 2 .O94 9743' 9743 O.E.97H353226: 3943 2..E. . 29 6: .973F9 2 39.3/389K.3' -3 53226: 3943 2.4.O3:.3 .5  3.3 .. 2 . .:9K3.49-3 9E978/3974397.J3.3  E.' 39046: 39":52935-3 .:9K3.39743' -.39045..:394 ..3/389K. 4 -3 .:H333397H3 . 9J3 .l...3:.3904.35E5299 2 2.:394 .:97.O3:.9:97:393 9359743 .97H3-3 9K9H2.35E56:F9.4.E.54.'.J3E..3:. 4 9 9  8.:394 904' H3-3 94 .E. 3  8/3-3 2.:H3  -3 .3 39 97436:E97K384E-3 94 . . 2. 3 9045. .:H3 -3 .O3:.3.' .33-3 90494 .:3-3 8.97.E..:394 .' 9.E.3 ..:3.35E5299 2.3904 5.3 .3...:!$ .39743'  '.. !3225.4-3 9 .:.'.:3 94 5..J3E.8.4-3 9 .E.J3 .:394 943-.. ..8.. 23..:38.. .:9K3./.E.3E978/39K959.3  . .3 E978 /39K .5 53 22 9... .G2904%39.3..3904.3' -353226: 3943 2.3  E.J3E...:  8/3-3 23. .9J3-3 53226: 3943 2.:3-3 8. 29:.3E97.35E5299 2 2.J3 -3 ..l..:3. ! . 3 9J3 .333g2  '.:E5 /3..904..:394 94 ...'..39045.94 3 3.5.'  .5322E.:38.894  2 .$ 6:..3904 93.. . 94 53 &%9743 '  . .E.G2904%39. G2 904 %3 9.%39.3...9J3..$ 6:...3' 9...894 .99. 3 %3..  8/3-3 2.E.8/394 9743' .' .8.E.9J3.3 9J394E390453 22 /4%3.!.E.95.97H3 ....94 9J3. l.E.8/3 . .3. /4%3.:3 8.O 3:. .8.3 8/39339.29.4.J3. 2974395/: 4..E.:9 3/:3 :-3532255/..33 3. ..94 3..35E59J3..:3.97H3-3 ..J3 -3 . . . 9J3 94E394 97.3' 9045.J39   . 3.E.35. K3 -3 .9 8/39339.94 9743:.E.9.J3E.9397H3-3 -32: .6: 38.9.9J3.J3-. %39.94 9397:3 /39743 ..6:.97H3-3 3.3 ' 3.:3-3 8.39J3.: 9J3 .42 2. /3 .:3 .E.3..3.:38.:394 2..:397 4 .94 93 97 :35 /....l. 94 53 9J3 .:394 9 8..' 9..:3 -3 .943.: 4.:3 94 .E.: 4.358/39743' 9K. .9J3...:H333 93 5 /389743  .4-3 .3 '  .  '. .35E5-K38.: 4.4.E.53229..94 !$.E.4.'..!.: ..O .9. 23 .. 894 .:.3....O3:.E..: 8/35.

2904.9:.                 .E.9743-3/..    39:3-H35    -  .:.2.2 3.N. : 3. .8/3..O39:397.a C:-X3 . 2O .97 3-a 6: 397436:5 2.-399 3 '9 .    %3 %! .4-3 .3 %.38/3.2F92X3-X3 97435@3G5N  :3 ..3 .9393 93597.JFG5N7F3.26:..-399 3 9. 39 :. 3 .E.  3 $99   39:3-H397E     39:397.32X3-X3 22O.K3'9 . 2O . -X3  .:97.O2 3...N.: .: 4. .3 .a 3F /:334a :3 . : L.8/3. H3.N.: .4.34E '3!.9743-3/.'  VFG5N . '9. 3 9:397..  904.3:H3.X 2O.J38/32.E.4-3 ..2...: $.            $%%     %3 %! !% 3. 93-3 .- 3. $%%     %3 %! 3 9:397..  3 $%%     $%% %3 %! 3 9:397.6:..-3 . 39PC . ...  3 $99     39:3-H397E           39:397. : 97 3-X3 .aJ3 35X9 C394 F5 3.97J . . H3E 3 3 9:397.. 3  932.55.:.33.        39:3-H35           .%7:3.3.9743-3/.O2 3. . . 4 9P C L.H:   ":3K3  ":3%7 .  3: 3.:.4. % l3%E5 3%.9 .

3. !H3 ..43.43 433 %3..  !323.%3  -6:.35 9 97H3:3/..E.9:3 .% . .:.-E3. 4 ..9 'J/23-3 9 .3 %E:H3 .3 # .3H3 %EK3 .:.2..3 39:3.2 2l3 l3 ":3 3%:3 E34 K3l3 l. 4. E3-3. K3%:3                                          0 93-3 ..:5.9..K39%" 23-3 9 .K39 3-3 9 J.2-E3....3 # .904 . #*'3%: ":3.3 4K3                                                      K3!.5H3:  .E. 997. 2 . .O/3   9743 O  : ..  : . E38-38#5   -9 :9 2832.3 %3 .O39:397.3 %:H3":..9323-3 9 223. J.3 .E .3 .. .%7g3 %7'3 . .:. ..'             3K3 . 5H3:23 9-3.2l3 %3 '343 $O. !323.:H3/3E. %04:&%6:.K3..E.9H2.: !H3: 23-3 9 9743' . 97E332 3..O98/32.3%  : .9. .   : 2 539743 34... J.E.8 .. 5H3 : 23904 : &% 6:.3 3%70 !3 %! K3.3 43%:2 ":33 l3.O5H3:   - !32 3.397K34.39:3 l. .2..3 %% : 3$.3 .:97.E. .. . E3904..$ .9 3. !95H3":2 3.2 . 95H3:5323-3  !32 3..E.9 .904 .9:3 :2 ..8 -9 :9 .3 . %74393.E..  .9.. % : 29g39l38....E  90499997E8.:&%6:.O J.:2 3-9 :9O.. !95H3":2 3.9g39J..E ..6:... 95H3:23-3 . : .. .K3935.32...55 ..

.35 997H3 :3/.OJ.3.    : -3 .: . !95H3":2 3.8.O5H3:   !32 3.3 # .9.53.9353... ..: O :23-3 9 9743 23-3 9 53974334.O5H3:    / !32 3.l3 232..4  !H3 : 23 -3 9  2 5H3 : 23 -3 9  .E.8 .93 23 -3 9  2 23 .239.  :-38 #59 390499997E8. 8 #5   90499997E 8.8.5J..9 93-3 9 .. 3 4l.O 73  904 .875999049 9997E8.33.9 'J/23-3 9 .9 'J/23-3 9 .3 !H3 : 23 -3 9  2 5H3 : 23 -3 9  . 8.39. %04:&%6:.584....3 # .3. !95H3":2 3.3 99043:H39. 9:3 4 ..9 88. 9 23 -3 9  ..K39%"  23-3 9 .9. 23-3 9 O . .' !H3:23-3 9 5H3:23-3 9 .K39%" 23-3 9 . 5H3 : 23 -3 O904: &%6:. !32 3.  :-3  90499997E8.K39%" 23-3 9 .35 997H3:3/.: O : 23-3 9 9743 23-3 9  ..: O :23-3 9 9743 23 -3 9  539743 34. 93&%6:.O J. /90499997E8.5H3:23-3 O904:&%6:.  :-3. !H3: 23-3 9 25H3: 23-3 9 .3. .E. 4 l. 9 5H3: 23-3 9 904:&%6:.4.OJ..6:..:-9 :-3  8 9 9 .. 9 'J/23-3 9 ..5H3:23-3 O904:&%6:.9 . %04 : &% 6:. ..E.5H3:23-3 O904:&%6:. 9:3 4 9g3/3.3 # .5J.35 997H3:3/.K39%"  23 -3 9  ..32.23-3 9 O .E.39 5H3:23-3.3 5 997H3 :3/. .3 # . 93-3 9 !H3:23-3 9 28 8 :-9 : -3 899.8..3.. .904.:97.2 -E3 .....2. !95H3":2 3.23-3 9 .3.E.35 997H3:3/. !95H3":2 3.3.23-3 9 O .   :-3... .9.9323-3 9 223 .9.97H3 3.9.O5H3:    .3 'J/23-3 9 . 9:3 :9 5E9 9 . .3 . 23 -3 9  O ... 93 23 -3 9  223.O5H3:   0 !32 3.OJ.: O :23-3 9 974323-3 9 53974334.8.2  '90499-9 :923O. %04:&%6:...O 73 90439:3:95E9939:34l9g3 /3.l3 .:2 3 !H3:23-3 9 25H3:23-3 9 .93 23-3 9 2 23.O.O J.: O  : 23 -3 9  9743 23-3 9 53974334.3. 23-3 9 O .9.9323-3 9 223 .

: O :23-3 9 974323 -3 9 9974334.OJ.: O  : 23 -3 9  9743 23-3 9 'J/23-3 9 . 90499997E8.O5H3:  /  !32 3.:34..3 'J/23-3 9 .' 'J/23-3 9 . !H3:23-3 9 25H3:23-3 9 ..3 # .:97.3 # .35 997H3:3/..3 ..   :-3. 8.23-3 9  'J/23-3 9 .    31  .O5H3:    $ #532 3.9323-3 9 223...3 # .K39%" 23-3 9 .:K33O3 3 . 4 4 .3. !H3 : 23 -3 9  2 5H3 : 23 -3 9  ..9. .:&% 24  .O5H3:    !32 3.K3.. :.8.   :-3  90499997E8. !95H3":2 3...9.3. 23-3 9 O .3 . .    :-389 390499997E8.:&% 24 ....O5H3:  /  !32 3. . / 0 1  -6:.3.. !H3 : 23 -3 9  2 5H3 : 23 -3 9  .K39%"  23-3 9 .8.9:3. !95H3":2 3"9 3.23-3 9 ..35 997H3 :3/. %3.: O :23-3 9 974323-3 9 9974334.O J..9323-3 9 2 23..6:....35 997H3:3/.9.. 97E332 3.3 # . -  ..K39%" 23-3 9 . !95H3":2 3.23 -3 9 O . !95H3":2 3.. .  4         1 31   31      31    31         4 4 24  .:&% 24 .:&% 24 4 .O J.. 23 -3 9  O .9323-3 9 223 .

:&% .'  4      .6:..:&% 24                            .:&% 4 2 24     . /      . 1  /     / /                      4                                        31        1  /      / /     24                           .. -      / .     24   ... / - 0 .:&% 24                          . .:97.

35.E. 23 -3 9 O . .:97.. .8 .O5H3:   ' - !32 3. !H3:23-3 9 25H3:23-3 9 ...J3 . .3 # ..23-3 9 23-3 9 . 95H3:2390493.:H3 3 ..8. !H3: 23-3 9 25H3 : 23-3 9 .K39%" 3 3 .:9.2.23-3 9 'J/23-3 9 . /4 %3.3.3.39... 95H3:2355.5H3":2 3.. 95H3: 23-3 .K393 .:  .J3-..:9.E.  '90499997E8. .8. :&%9743"'  %743. 5F5 E.K39%"  23-3 9 .6:..3.333g2  !32 3..3 . 5H3 : 23 904937H355.:.: O :23-3 9 974323-3 9 9974334.3 #.: O :23-3 9 974323-3 9  9 9743 34.:33.. .3296:.8. !32 3.  : .5H3":2 3..23-3 9 'J/23-3 9 . :..O9 99935323.9323-3 9 :-3.:..39046: 39": 52935-3 ...K39%" 23-3 9 .. !95H3":2 3.904.9 4 7.3 # .$.9J3936:. 23 -3 9  23 -3 9  .: .8..9.23 -3 9 O .3 # . !95H3":2 3..3 .49397.5323.:H3 .: .l.: 94 53.3..J3 !3 23.. . !95H3":2 3.:&% .95 -3 .E..3 # .93 23-3 9 :-3 . J. . 3 . 53 23 ..935.O5H3:     !32 3..J39   .-3  ' %J394E3..35 997H3:3/. 539743'   %J394 5!3..94 53.4.35 997H3:3/..O98/3..8 #59 390499997E8.E.'                                                                                    !32 3.

.3/3.2 2  %4 . 3 93 6:..3/3. ..9J394 97.2 2   %J394 97 .9J33. 90494 53&% &% . 9.39... &%.:.: .9.:.29-3/3..:  3  $:2   39:397. 29:.:&%. .: &% ..9997436:97K39J394E333 E5/3. E9794 &% . .424 &% &% 94 53.:   .:97...9J.. .: .H J5 J97.97J 2 94 9:.$.:&%. .H J5 J9$  E.90494 97.  ...9997436:97K39J394E333 E5/3.9..90494 5!3.33.H J5 J97... :&%9743"'  %743.: .:..39:39..:9  2 .8. .:9  290494 53 .6:. 39... 2&%.O. 5 .:9&% &% &% 2&% ....:&%  94 53..424 . -3J.33.    $:2      39:397.E. .9..... -3J.: . 2 34 97....9J3.  904 94 53 .H J5 J9$  l33 -9 ..E..'  &%   &%    &%  2 &%  2 %743 O  . 9J3 94 97..: ...:  .: .9.3 29 6:...9J3...39.. 9743 O   &%    &%   39. 29:.:. 9H2 8 :2904-38. .9J.:/9...:. .        'J/ %4 . 5 .3 9. ...:.

8. 9743"$ 6: .9 #2.- . 5 .9.:3O. 9: 3. 39.3.3. @  @  @  9743 O        1 1  9-3/3.'   1 O.g3 $:.3  9743"'  .497 49743. 3 53.E.9.7. H J5 J96:. .F..8:. 92. H J5 J9 7.9. E9. :9743"' 904.E.$ 6:. $ ":. .8.3.'  &%   &%    Ø &% Ø 2 &%  2  %J3":.3// 8:. 9 2!9 99 3H3..3..3 .42 8:.497 45.397. ..3 499.94 97 .9J3.8 93 3 E. 3.3. .6:. . :9 8.99743'  %J394 97 .7.9  .E.2E.39 .94 $ 6:. 2F9 935 3. 5. "2 $. ..4.9 0  @ 83       83  @  .:3O...38:.4.33-.'   94 92.39.  90494  904.:/.8:. 3 53.8 94 .:  %J3.497 4.E. H J5 J96: .OE97 3 3.3/4 .3 .33 .3 .6:.3. 397 49743"'  .3/397436:97K39J394E333 E5 /3 ..984. :9743"'  E.3.3  9743"' 904 .9H3.:"394  9743"$ 6: . 93 "2. -3 J.E.9J3.:3O. 93 3.3 . :9 97H3 $.3. . . H J5 J9 $  - :"397 4!$9 "$ 6: .:  %4 . 0. :9743"'  %7 4!$ . H J5 J96:..3/4 .. .:"3.. $:.$ 6:.97 4 3 .9 .97 3538.39 .4.$.9 J.3 "2..93 3  :/.984.F..97.39J3.:97.9 8.4 232 8:.

39.9 .. .39.  97H3 E5 /$3.3. .3.97:3-K3. :. 397H32!95!3 .:"3..8.3J.39 .: 9743"' .9J3 904.4. 2!95!3 . 3 49 H J5 J96:. %J3.H J5 J97.9 .H J5 J9$  '".9J394  5!3&% &%90494 97 .  .8.-E397.. . 2!95!3 . :&%9743" '  $. :.-. 2 4!$97H3H J5 J96:. . 2!95!3 .9J3904.' 9743 O . 5 . $ &%  !$  $ 9743 O $&%. 9743"' . 397H32!95!3 .53. :&%9743"'  %J3E97 97 3 .  0 83 @ -E3J3..:$ E97973.:33 "2 497H32!95!3 .9 J. :.H J5 J9$ 0  .:$ .:393 3939. :/.9J3.9 J.8 94 5!3&% &% .3 5.4  .OE97973.:/ .:97.39 .39 . 39.: 397H3H J5 J96:.43 .894 97.O9"9J3 $.9 ..53.9 .: 9743.3. :9743"'  !$ $ $...3.H J5 J9$ % 94 5!3&% &%.H J5 J9$  / %J394 5!3&%9743"'  %4 5!3 .3.  . .9 J. 2!95!3 $  .$. :&%9743"'  O.9J3904.94 .  .:. :&%9743"' ..9J3.39 . :.:3E97 . .H J5 J97.9 .O99J3 . :. 3/ 397436:97K39J394E3"33 E5 /$3.9 .6:...3. 3 49 H J5 J96:. :/.39 .9J3936:.. - 0928.. 3 49 H J5 J96:./. 397H3H J5 J96:. ..:"3O.:     83  83   9743 O .H J5 J9$ 9 2. : '".:   &%   &%   9743"' . :$ l..H J5 J97.:"3O. "2!$.  @ .3. #E97 84. 3 4.:3.... 39.39.53.9399743 6:E97K39J35  %94 97.:35.3J..3"6:. 3 49 H J5 J96:. :.39 .9:3..:/.. O.. :&%9743"'  $....3J.E.:"3. .: 9743"'  $. H J5 J96:. : &%39.39.. 2!95!3 .3. 3/ 397436:97K39J394E3"33 E5 /$3.:3. :/. 5 . 5 .4.H J5 J96:.H J5 J9$  %J3 904.:3 .9J3. "2!$97H3 .:9743' 8.3 $.O. $.5. :&%9743"'  $.3 --E397. :.  .:3E97 .

 39 .g3.  9J3.E.:39. l.3.: 339J3.39.: 4.9.. 933 2. %04:78. ..:97..O.3 29.:3-2995 % 29. .8/33. 4109K.6:.94 3.:E.O9. :3..3      #             #   .3..:3 O..: 299743.:3 9. 9 6:.28 .3 .299743 $.:3   .O3:.3.959..: .3 ":9 .:                           K3 K3.:.2839. 97.. .936:.98/39.28. J. 9298.36:.9.54..9. .:97. 97H3.$G2.32 :9H35.:3 6:.: %  %  %  % %     E.:E.98. 3-35F5848E3.333 23.4.: K3  9  8.3 .4 2.39.:"3 #9743"6:.' ' :3 6:. %.:3 9J.3.:3 9. .936:.E.3-. :3:9333-94E3.: 38..:3 9.

4.$.3   %.48  83   #  .:97..48  #   .8.8.97. 6:E3 .48  #  ..E.O9.33/.$3.48  83  83   . .O.O # #  #  #  '  83  .97   #  2 2 2 3 3  3    2 3 .39.:3 97.89$9K O     $  $  $      .6:. 9K. .:3 9..483 3.:9743 #%# 2.:3..# 2.  ..:                     .E.973.9J3.$.. .93..973..$939.# .E.'  .: # # # #         l 73#  # %  #  O.48   :.3..-94E3%7.39.48  83  83  .4.9432.381472.E.     :.O.

48  83 83  8 0 83 . .48 83 83 ..48 .  3 . 1 1 1     .9743 .48  8 .48 . 1 2 83  .48  0 83  = 83 8 . . . 44/038         . . 0 83 .:97. . 83 .' 39 .3    .  0 83 . .48 83 83 = 83       0 83  = .48 . . 0 83 .  83 .48 83 0 83 .48       .. 3 9.  8   ..48 .48 .4 97.3 9.48 .:3 9.48   83 .:"3 #9743"6:.48  0 83    .6:.. 97. :584/  ":9 . 9    8. 0 0 83 .

:35E5939 .:339:3 -E3J3.48 =  -E3J3.  0 83   0 83  .

O .:394 97.6:.  2F9 . ..3. 999..  9' 8. : .3"$ 6: . 97H3  .!$.3.E.. .4 ..O9E.3 .39.$ 6:.9 .4.J3E.03 9 2F9 . 3 l.39.3.48 .5 9743' .48 83 @ @ 0  @83 @ (  9743 O.. .3..39.  8.393.33.3$ 6:.!.48  @ @ @ @ @ .E979.E.3 %4 .9743..9 .:"394 9 "' 8. 3904..97. .:3O..35 ..J3E..E979:9 .8/39. @ @ @ @ @ .:394 97.9J3. 2 2.:3O. 326:.394 .  39 ...3.9.:.: .3  9743'  904.

39... !322 % . 9 8. 96:. . .:3O..:97.E. : .4 '9 .E.:39 6:..3  $ :3  8. .. 2 2.O29 .%3. .. 97H3 %94 .3.39.:3.3"'   . 34 .O.E...3'  %    -.:"39 . .3  9743$ 6:...3 33 .9   0  83     83  9743 O.897:39.9J3.393.97.J3 .:3 9. .:3 9.9J394E3-K38..E979. 3.  .9/.4. 3g3 3..:39.39.393. 93 39. ..3 97:3 .990494 .6:.3..9904.9J394E3 .7. 97.9J3.:393 3939.4...O33.5322 % .:3O.97.:3 9J3. /397H3 .2 % 2 .:..8/39..-....8/39.:3O.22:.3g3../3.3 . 9743.: :3  $8.7.0 .O 2 ! ! ! -99. .3'  .3  '  39 .9743.3g38.935 5. 93 53593:.. %7H3:.:3 .493:.9J3.3 6:.4.9 .3  ' :3  ' 8. 9.: $   8.. .J3  9":8$.93533.39..3F9 8.39. ... 999. 9K. ..  .:2 3.:.9739.O99J394 .4 2 3: .O99J394 97..39.3..8..  9743$ 6:.9743.3. 93 6:. 97H3  . 9743 3..3   9743' 904.O9995. 23 9 3. . 3.9743 :3.... .39.3  9743$ 6:.99.9  .  .. 0 83  -E3J3. 5!39 " 8.E.l.' ..9339 'K .. 39995.3  ' :3  $8.  ' 9:8..     @  @ @   @ @ 1 @     @ 1 @ @ 9743 O.H J5 J9$ 9 2.!..

   .49.:97.. 3. /  0     .:9 2 .  g3..6:.O..393.4..4:.E.6:. / 0  -35.02079   ..J3 E. 9743'  ' '8:.020799. .E.3339. .E. - . / 0 .35E5-K35. . -99743. %743 O - .8 .  /  0    % %      %. 3 . ..:3..3 9. . 9J3.J3 E. /   0  0       '  .4:. .8.E. .3 3 3. .9743. . . - . / 0 .. 9743'   9. :3   ' '  23 % .39. :3 .E979.3.O9E.55. - .:3 .'  ' . .3 9.9J3. .3E.:3/3    ..397K3.  /   9. 9743 ..) 23 lE3 E . / 0  ..39. E3 E .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful