Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 1

Baøi 7:

TO CHUC VA HOAT ÐONG CUA NHTM


Muc t¡eu: Hoc xong baI nay sInh vIon hIou duoc buc franh chung vo fo chuc va
hoaf dong cua ngan hang fhuong maI. mof IoaI hình fo chuc fín dung quan frong
nhaf frong ho fhong faI chính nuoc fa hIon nay. ÐaI nay daf non mong cho vIoc
hoc va hIou duoc fo chuc va hoaf dong cua ngan hang fhuong maI VIof Nam hIon
nay.

1. CAC VAN OK CAN BAN VK NGAN HANG TH¡ONG MA¡ (NHTM)

1.1 Ojnh nghIu NHTM

Iuaf fín dung do Quoc hoI khoa X fhong qua vao ngay 12 fhang 12 nam 1997.
dInh nghIa: Ngaân haøng thöông maïi laø moät loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïc
hieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan. Iuaf nay
con dInh nghIa: Toå chöùc tín duïng laø loaïi hình doanh nghieäp ñöôïc thaønh laäp theo
quy ñònh cuûa Luaät naøy vaø caùc qui ñònh khaùc cuûa phaùp luaät ñeå hoaït ñoäng kinh
doanh tieàn teä, laøm dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung nhaän tieàn göûi vaø söû duïng tieàn
göûi ñeå caáp tín duïng, cung öùng caùc dòch vuï thanh toaùn.
Iuaf fo chuc fín dung khong co dInh nghIa hoaf dong ngan hang vì khaI nIom
nay da duoc dInh nghIa frong Iuaf Ngan hang Nha nuoc. cung do Quoc hoI khoa X
fhong qua cung ngay. Iuaf Ngan hang Nha nuoc dInh nghIa: Hoaït ñoäng ngaân
haøng laø hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung thöôøng
xuyeân laø nhaän tieàn göûi vaø söû duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín duïng, cung öùng dòch vuï
thanh toaùn.

1.2 Chuc nung cuu NHTM

Van do chuc nang cua ngan hang fhuong maI da duoc xom xof ky frong mon hoc
TIon fo ngan hang. Trong pham vI mon hoc nay chI nhac IaI cac chuc nang cua
ngan hang fhuong maI do Iam noI baf fhom vaI fro cua ngan hang fhuong maI doI
voI non kInh fo. Nhìn chung. ngan hang fhuong maI co ba chuc nang co ban:

• Chuc nang frung gIan faI chính. bao gom frung gIan fín dung va frung gIan
fhanh foan gIua cac doanh nghIop frong non kInh fo.
• Chuc nang fao fIon. fuc Ia chuc nang sang fao ra buf fo gop phan gIa fang
khoI fIon fo cho non kInh fo.
• Chuc nang “san xuaf” bao gom vIoc huy dong va su dung cac nguon Iuc do
fao ra “san pham” va dIch vu ngan hang.

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 2

2. PHAN LOA¡ NHTM

2.1 Ouu vuo hInh thuc so huu

Ðua fhoo fIou fhuc nay. co fho phan IoaI ngan hang fhuong maI fhanh ngan hang
fhuong maI quoc doanh. ngan hang fhuong maI co phan. ngan hang fhuong maI
IIon doanh va chI nhanh ngan hang fhuong maI nuoc ngoaI. NgoaI su khac bIof vo
hình fhuc so huu. gIua cac IoaI hình ngan hang fhuong maI nay con co su khac
bIof vo mof so hoaf dong do fac dong cua nhung quy dInh chI phoI boI Iuaf fo chuc
fín dung. so do cap frong phan cuoI cua baI nay.

Ngun hung thuong mu¡ nhu nuoc Ia ngan hang fhuong maI do Nha nuoc dau fu
von. fhanh Iap va fo chuc hoaf dong kInh doanh. gop phan fhuc hIon muc fIou
kInh fo cua Nha nuoc. Quan frI ngan hang fhuong maI nha nuoc Ia HoI dong quan
frI do Thong doc Ngan hang Nha nuoc bo nhIom. mIon nhIom sau khI co fhoa
fhuan voI Ðan fo chuc-can bo cua Chính phu. ÐIou hanh hoaf dong cua ngan hang
fhuong maI Ia Tong gIam doc. CIup vIoc cho Tong gIam doc co cac pho fong gIam
doc. ko foan fruong va bo may chuyon mon nghIop vu.

Ngun hung thuong mu¡ co phun Ia ngan hang fhuong maI duoc fhanh Iap duoI
hình fhuc cong fy co phan. frong do co cac doanh nghIop nha nuoc. fo chuc fín
dung. fo chuc khac. va ca nhan cung gop von fhoo quI dInh cua Ngan hang Nha
nuoc.

Ngun hung l¡en dounh Ia ngan hang duoc fhanh Iap bang von gop cua bon VIof
Nam va bon nuoc ngoaI fron co so hop dong IIon doanh. Ngan hang IIon doanh Ia
mof phap nhan VIof Nam. co fru so chính faI VIof Nam. hoaf dong fhoo gIay phop
fhanh Iap va fhoo cac quI dInh IIon quan cua phap Iuaf.

Ch¡ nhunh ngun hung nuoc ngou¡ Ia don vI phu fhuoc cua ngan hang nuoc
ngoaI. duoc ngan hang nuoc ngoaI bao dam chIu frach nhIom doI voI moI nghIa vu
va cam kof cua chI nhanh faI VIof Nam. ChI nhanh ngan hang nuoc ngoaI co
quyon va nghIa vu do phap Iuaf VIof Nam quI dInh. hoaf dong fhoo gIay phop mo
chI nhanh va cac quI dInh IIon quan cua phap Iuaf VIof Nam.

2.2 Ouu vuo ch¡en luoc k¡nh dounh

Ðua fhoo fIou fhuc chIon Iuoc kInh doanh va moI quan ho gIua ngan hang voI
khach hang. co fho chIa ngan hang fhuong maI fhanh ngan hang ban buon. ngan
hang ban Io. va ngan hang vua ban buon vua ban Io.

• Ngan hang ban buon Ia ngan hang chI gIao dIch va cung ung dIch vu cho
doI fuong khach hang cong fy chu khong gIao dIch voI khach hang ca nhan.
ÐaI da so cac chInh nhanh ngan hang fhuong maI nuoc ngoaI nhu AÐM-
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 3

AMRO Ðank. Ðousfchs Ðank. Tho Chaso Manhaffan Ðank.… hoaf dong fhoo
IoaI hình nay.
• Ngan hang ban Io Ia IoaI ngan hang gIao dIch va cung ung dIch vu cho doI
fuong khach hang ca nhan.
• Ngan hang vua ban buon vua ban Io Ia IoaI ngan hang gIao dIch va cung
ung dIch vu cho ca khach hang cong fy Ian khach hang ca nhan. Hau hof
cac ngan hang fhuong maI VIof Nam dou fhuoc IoaI hình ngan hang nay.

2.3 Ouu vuo quun he to chuc

Ðua vao fIou fhuc quan ho fo chuc. co fho chIa ngan hang fhuong maI fhanh ngan
hang hoI so. ngan hang chI nhanh |cap 1 va cap 2) va phong gIao dIch. Ngan hang
hoI so Ia noI fap frung quyon Iuc cao nhaf va Ia noI cung cap day du hon cac dIch
vu ngan hang frong khI ngan hang chI nhanh va phong gIao dIch nho hon va cung
cap khong day du faf cac gIao dIch ma chI fap frung vao cac gIao dIch co ban nhu
huy dong von. fhanh foan va cho vay.

3. CO CA¡ TO CH¡C C¡A MOT NHTM

Tuy fhoo hình fhuc so huu ma ngan hang fhuong maI co co cau fo chuc khac nhau.
O day chI frình bay co cau fo chuc cua haI IoaI hình ngan hang fIou bIou: Ngan
hang fhuong maI quoc doanh va ngan hang fhuong maI co phan.

• Ngan hang fhuong maI quoc doanh o VIof Nam hIon co Ngan hang Cong
fhuong VIof Nam. Ngan hang Nong nghIop va Phaf frIon Nong fhon VIof
Nam. Ngan hang NgoaI fhuong VIof Nam. Ngan hang Ðau fu va Xay dung
VIof Nam. va Ngan hang Phaf frIon nha Ðong bang Song Cuu Iong. Cac
ngan hang nay fhuong co fo chuc fhong nhaf fu HoI so frung uong don chI
nhanh o cac fInh. fhanh va quan. huyon.
• Ngan hang fhuong maI co phan Ia IoaI ngan hang duoc fhanh Iap duoI hình
fhuc cong fy co phan. HIon faI va frong fuong IaI IoaI hình ngan hang nay
ngay cang dong vaI fro quan frong hon frong ho fhong ngan hang. Vo co
cau fo chuc. mof ngan hang fhuong maI co phan fhuong co:

o HoI so voI day du cac phong nhu Phong gIao dIch. Phong fín dung.
Phong fhanh foan quoc fo. Phong kInh doanh ngoaI fo. Phong ngan
quy. Phong hanh chính – fo chuc. Phong quan ho quoc fo. Phong
cong ngho fhong fIn
o ChI nhanh. bao gom chI nhanh cap mof va cap haI. o cac dIa phuong
o Phong gIao dIch hoac dIom gIao dIch fruc fhuoc chI nhanh. fhuong
mo o nhung noI dong dan cu va co nhu cau gIao dIch voI ngan hang
nhu sIou fhI. fruong hoc. khu cong nghIop.


Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 4

4. CAC HOAT OONG CH¡ YK¡ C¡A NHTM

Chuong III cua Iuaf fo chuc fín dung nou ra cac hoaf dong cua fo chuc fín dung.
frong do chu you Ia ngan hang fhuong maI. bao gom:

• Hoaf dong huy dong von
• Hoaf dong fín dung
• Hoaf dong dIch vu fhanh foan
• Hoaf dong ngan quy
• Cac hoaf dong khac nhu gop von. mua co phan. fham gIa fhI fruong fIon fo.
kInh doanh ngoaI hoI. kInh doanh vang. kInh doanh baf dong san. kInh
doanh dIch vu va bao hIom. nghIop vu uy fhac va daI Iy. dIch vu fu van va
cac dIch vu khac IIon quan don hoaf dong ngan hang.

4.1 Hout dong huy dong von

Ngan hang fhuong maI duoc huy dong von
1
duoI cac hình fhuc sau:

• Nhan fIon guI cua fo chuc. ca nhan va cac fo chuc fín dung khac duoI hình
fhuc fIon guI khong ky han. fIon guI co ky han va cac IoaI fIon guI khac.
• Phaf hanh chung chI fIon guI. fraI phIou va gIay fo co gIa khac do huy dong
von cua fo chuc. ca nhan frong nuoc va ngoaI nuoc.
• Vay von cua cac fo chuc fín dung khac hoaf dong faI VIof Nam va cua fo
chuc fín dung nuoc ngoaI.
• Vay von ngan han cua Ngan hang Nha nuoc.
• Cac hình fhuc huy dong von khac fhoo quy dInh cua Ngan hang Nha nuoc.

4.2 Hout dong tIn dung

Ngan hang fhuong maI duoc cap fín dung
2
cho fo chuc. ca nhan duoI cac hình fhuc
cho vay. chIof khau fhuong phIou va gIay fo co gIa khac. bao Ianh. cho fhuo faI
chính va cac hình fhuc khac fhoo quy dInh cua Ngan hang Nha nuoc. Trong cac
hoaf dong cap fín dung. cho vay Ia hoaf dong quan frong va chIom fy frong Ion
nhaf.

Cho vuy: Ngan hang fhuong maI duoc cho cac fo chuc. ca nhan vay von duoI cac
hình fhuc sau:

• Cho vay ngan han nham dap ung nhu cau von cho san xuaf. kInh doanh.
dIch vu va doI song.

1
Nghò ñònh soá 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12/09/2000 cuûa Chính phuû veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM
2
Nghò ñònh soá 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12/09/2000 cuûa Chính phuû veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 5

• Cho vay frung han. daI han do fhuc hIon cac du an dau fu phaf frIon san
xuaf. kInh doanh. dIch vu va doI song.

Buo lunh: Ngan hang fhuong maI duoc bao Ianh vay. bao Ianh fhanh foan. bao
Ianh fhuc hIon hop dong. bao Ianh dau fhau va cac hình fhuc bao Ianh ngan hang
khac bang uy fín va bang kha nang faI chính cua mình doI voI nguoI nhan bao
Ianh. Muc bao Ianh doI voI mof khach hang va fong muc bao Ianh cua mof ngan
hang fhuong maI khong duoc vuof qua fy Io so voI von fu co cua ngan hang fhuong
maI.

Ch¡et khuu: Ngan hang fhuong maI duoc chIof khau fhuong phIou va cac gIay fo
co gIa ngan han khac doI voI fo chuc. ca nhan va co fho faI chIof khau cac fhuong
phIou va cac gIay fo co gIa ngan han khac doI voI cac fo chuc fín dung khac.

Cho thue tu¡ chInh: Ngan hang fhuong maI duoc hoaf dong cho fhuo faI chính
nhung phaI fhanh Iap cong fy cho fhuo faI chính rIong. VIoc fhanh Iap. fo chuc va
hoaf dong cua cong fy cho fhuo faI chính fhuc hIon fhoo NghI dInh cua Chính phu
vo fo chuc va hoaf dong cua cong fy cho fhuo faI chính.

4.3 Hout dong djch vu thunh toun vu ngun quy

Ðo fhuc hIon duoc cac dIch vu fhanh foan gIua cac doanh nghIop fhong qua ngan
hang. ngan hang fhuong maI duoc mo faI khoan cho khach hang frong va ngoaI
nuoc. Ðo fhuc hIon fhanh foan gIua cac ngan hang voI nhau fhong qua Ngan hang
Nha nuoc. ngan hang fhuong maI phaI mo faI khoan fIon guI faI Ngan hang Nha
nuoc noI ngan hang fhuong maI daf fru so chính va duy frì faI do so du fIon guI du
fru baf buoc fhoo quI dInh. NgoaI ra. chI nhanh cua ngan hang fhuong maI duoc
mo faI khoan fIon guI faI chI nhanh Ngan hang Nha nuoc fInh. fhanh pho noI daf
fru so cua chI nhanh. Hoaf dong dIch vu fhanh foan va ngan quy cua ngan hang
fhuong maI bao gom cac hoaf dong sau:

• Cung cap cac phuong fIon fhanh foan
• Thuc hIon cac dIch vu fhanh foan frong nuoc cho khach hang
• Thuc hIon dIch vu fhu ho va chI ho
• Thuc hIon cac dIch vu fhanh foan khac fhoo quI dInh cua Ngan hang Nha
nuoc
• Thuc hIon dIch vu fhanh foan quoc fo khI duoc Ngan hang Nha nuoc cho
phop
• Thuc hIon dIch vu fhu va phaf fIon maf cho khach hang
• To chuc ho fhong fhanh foan noI bo va fham gIa ho fhong fhanh foan IIon
ngan hang frong nuoc
• Tham gIa ho fhong fhanh foan quoc fo khI duoc Ngan hang Nha nuoc cho
phop.

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 6

4.4 Cuc hout dong khuc

NgoaI cac hoaf dong chính bao gom huy dong fIon guI. cap fín dung va cung cap
dIch vu fhanh foan va ngan quy. ngan hang fhuong maI con co fho fhuc hIon mof
so hoaf dong khac. bao gom:

Gop von vu muu co phun – Ngan hang fhuong maI duoc dung von dIou Io va
quy du fru do gop von. mua co phan cua cac doanh nghIop va cac fo chuc fín dung
khac frong nuoc fhoo quy dInh cua phap Iuaf. NgoaI ra. ngan hang fhuong maI con
duoc gop von. mua co phan va IIon doanh voI ngan hang nuoc ngoaI do fhanh Iap
ngan hang IIon doanh.

Thum g¡u thj truong t¡en te – Ngan hang fhuong maI duoc fham gIa fhI fruong
fIon fo. fhoo quy dInh cua Ngan hang Nha nuoc. fhong qua cac hình fhuc mua ban
cac cong cu cua fhI fruong fIon fo.

K¡nh dounh ngou¡ ho¡ – Ngan hang fhuong maI duoc phop fruc fIop kInh doanh
hoac fhanh Iap cong fy fruc fhuoc do kInh doanh ngoaI hoI va vang fron fhI fruong
frong nuoc va fhI fruong quoc fo.

¡y thuc vu nhun uy thuc – Ngan hang fhuong maI duoc uy fhac. nhan uy fhac
Iam daI Iy frong cac IInh vuc IIon quan don hoaf dong ngan hang. ko ca vIoc quan
Iy faI san. von dau fu cua fo chuc. ca nhan frong va ngoaI nuoc fhoo hop dong uy
fhac. daI Iy.

Cung ung djch vu buo h¡em – Ngan hang fhuong maI duoc cung ung dIch vu
bao hIom. duoc fhanh Iap cong fy fruc fhuoc hoac IIon doanh do kInh doanh bao
hIom fhoo quI dInh cua phap Iuaf.

Tu vun tu¡ chInh – Ngan hang fhuong maI duoc cung ung cac dIch vu fu van faI
chính. fIon fo cho khach hang duoI hình fhuc fu van fruc fIop hoac fhanh Iap cong
fy fu van fruc fhuoc ngan hang.

Buo quun vut quy g¡u – Ngan hang fhuong maI duoc fhuc hIon cac dIch vu bao
quan vaf quy. gIay fo co gIa. cho fhuo fu kof. cam do va cac dIch vu khac co IIon
quan fhoo quI dInh cua phap Iuaf.
5. PHAN LOA¡ CAC NGH¡KP V¡ NHTM

Muc 4 fron day vua frình bay cac hoaf dong chu you ma Iuaf cac fo chuc fín dung
cho phop ngan hang fhuong maI co fho fhuc hIon. Ngan hang fhuong maI cu fho
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 7

hoa cac hoaf dong fron fhong qua cac nghIop vu cua mình fuy fhoo nhu cau cua
khach hang. Muc 5 nay so ho fhong hoa cac nghIop vu cua ngan hang fhuong maI
nham dua ra mof buc franh chung vo cac nghIop vu cua ngan hang fhuong maI.

5.1 Ouu vuo bung cun do¡ tu¡ sun

Co mof cach phan IoaI nghIop vu ngan hang fhuong maI fhuong duoc su dung Ia
dua vao bang can doI faI san. Ðang can doI faI san Ia bang bao cao fong hop vo
fình hình faI san va nguon von cua ngan hang fhuong maI o mof fhoI dIom nao
do. Chính vì vay. nhìn vao bang can doI faI san chung fa co fho ho fhong hoa duoc
mof so nghIop vu chu you cua ngan hang fhuong maI. Ðua vao bang can doI faI
san. cac nghIop vu ngan hang fhuong maI co fho chIa fhanh nghIop vu noI bang va
nghIop vu ngoaI bang.

Ngh¡ep vu no¡ bung fuc Ia nhung nghIop vu ngan hang duoc phan anh fron bang
can doI faI san. Cac nghIop vu noI bang co fho chIa fhanh nghIop vu faI san no.
hay nghIop vu huy dong von. va nghIop vu faI san co. hay nghIop vu su dung von.
• Cac nghIop vu faI san No bao gom cac nghIop vu chu you nhu Ia fIon guI
khach hang |fIon guI fhanh foan. fIon guI fIof kIom). fIon guI cac fo chuc fín
dung khac. fIon guI Ngan hang nha nuoc va Kho bac nha nuoc. vay cac fo
chuc fín dung khac. vay Ngan hang nha nuoc. vay bang cach phaf hanh fraI
phIou. ky phIou.
• Cac nghIop vu faI san Co bao gom cac nghIop vu chu you nhu Ia cho vay doI
voI khach hang. dau fu chung khoan. cho vay cac fo chuc fín dung khac.

Ngh¡ep vu ngou¡ bung Ia cac nghIop vu khong duoc phan anh fron bang can doI
faI san cua ngan hang fhuong maI. chu you Ia cac hoaf dong dIch vu va bao Ianh
ngan hang.

Cach phan IoaI nghIop vu ngan hang bang cach dua vao bang can doI faI san Ia
kIou phan IoaI fruyon fhong phu hop voI mo hình ngan hang co dIon. ÐoI voI mof
ngan hang hIon daI. cac nghIop vu ngan hang ngoaI bang fhuong chIom fy frong
Ion nhung IaI khong duoc phan anh fron bang can doI faI san. Ðo vay. can co mof
cach phan IoaI nghIop vu ngan hang fhoo kIou khac. khong dua vao bang can doI
faI san.5.2 Ouu vuo do¡ tuong khuch hung

Cac ngan hang fhuong maI hIon daI fhuong phan IoaI nghIop vu cua mình dua vao
doI fuong khach hang do fu do do dang co chIon Iuoc fIop can va phuc vu khach
hang fof hon. Ðua vao doI fuong khach hang co fho chIa fhanh nghIop vu doI voI
khach hang cong fy va nghIop vu doI voI khach hang ca nhan.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 8


5.2.1 Caùc nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng doanh nghieäp

So voI khach hang ca nhan. khach hang doanh nghIop Ia doI fuong khach hang
fhuong fy frong nho hon vo maf so Iuong nhung chIom fy frong Ion hon vo doanh
so gIao dIch. Ðo vay gIao dIch voI khach hang doanh nghIop ngan hang co fho fIof
kIom duoc chI phí gIao dIch dua vao IoI fho vo quy mo gIao dIch. ÐoI voI khach
hang doanh nghIop. ngan hang fhuong maI co fho fhuc hIon cac nghIop vu sau
day:

• TIon guI fhanh foan
• Thanh foan khong dung fIon maf gIua cac doanh nghIop
• Thanh foan quoc fo
• Mua ban ngoaI fo voI doanh nghIop
• Cho vay doI voI doanh nghIop
• Ðao Ianh doI voI doanh nghIop
• MoI gIoI chung khoan
• Tu van faI chính

5.2.2 Caùc nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân

Nguoc voI khach hang doanh nghIop. khach hang ca nhan fhuong chIom fy frong
Ion vo so Iuong nhung IaI chIom fy frong nho vo doanh so gIao dIch. Tuy nhIon.
khI non kInh fo phaf frIon. nhu cau gIao dIch voI ngan hang cua khach hang ca
nhan ngay cang fang fhì nghIop vu ngan hang doI voI khach hang ca nhan ngay
cang fro non dang chu y hon. ÐoI voI khach hang ca nhan. ngan hang fhuong maI
co fho fhuc hIon cac nghIop vu sau day:

• TIon guI ca nhan
• TIon guI fIof kIom
• Tho fhanh foan
• Thanh foan qua ngan hang
• Cho vay fIou dung
• Cho vay xay dung. sua chua. mua ban nha
• Cho vay fra gop
• Cho vay kInh fo ho gIa dình

6. TAC OONG C¡A L¡AT CAC TO CH¡C TÍN O¡NG OKN HOAT OONG
C¡A NHTM

6.1 Cuc quy djnh ve von

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 9

Ngan hang fhuong maI khI duoc cap gIay phop hoaf dong phaI dam bao du muc
von phap dInh
3
do Chính phu quI dInh nhu sau:

• Ngan hang Nong nghIop va Phaf frIon nong fhon VIof Nam: 2.200 fy dong
• Cac ngan hang fhuong maI quoc doanh khac: 1.100 fy dong
• Ngan hang fhuong maI co phan do fhI: 70 fy dong o Ha NoI va TP. HCM.
50 fy dong nou o cac fInh fhanh khac
• Ngan hang fhuong maI co phan nong fhon: 5 fy dong.

6.2 Cuc quy djnh ve du tru vu buo dum un toun

Ðu fru baf buoc Ia so fIon ma fo chuc fín dung phaI guI faI Ngan hang Nha nuoc
do fhuc hIon chính sach fIon fo quoc gIa. Ngan hang Nha nuoc quI dInh fy Io du
fru baf buoc doI voI fung IoaI hình fo chuc fín dung va fung IoaI fIon guI voI muc
do fu 0 don 20% fong so du fIon guI faI moI fo chuc fín dung frong fung fhoI ky.
Ia mof IoaI hình fo chuc fín dung. ngan hang fhuong maI phaI fao Iap du fru baf
buoc fhoo quI dInh fron. ÐIou nay khIon cho ngan hang fhuong maI khong fho su
dung duoc 100% von huy dong duoc do cho vay.
NgoaI du fru baf buoc. ngan hang fhuong maI con phaI Iap du phong ruI ro
frong hoaf dong ngan hang. Khoan du pho ng ruI ro nay duoc hach foan vao chI
phí hoaf dong. Ðo bao dam an foan. ngan hang fhuong maI phaI duy frì cac fy Io
an foan fhoo quI dInh. bao gom:

Khu nung ch¡ tru – Xac dInh bang fy Io gIua faI san Co co fho fhanh foan ngay
so voI cac IoaI faI san No phaI fhanh foan faI mof fhoI dIom nhaf dInh:

dIom fhoI mof faI foan fhanh phaI No san faI frI CIa
ngay foan fhanh fho co Co san faI frI CIa
foan fhanh nang Kha =


Ty le un toun von to¡ th¡eu – Xac dInh bang fy Io gIua von fu co so voI faI san
Co. ko ca cac cam kof ngoaI bang duoc dIou chInh fhoo muc do ruI ro:


Co san faI frI CIa
co fu von frI CIa
fhIou foI von foan an Io Ty =

Ty le to¡ du cuu nguon von ngun hun duoc su dung de cho vuy trung vu
du¡ hun |T
n
) – Xac dInh bang cach Iay gIa frI nguon von ngan han duoc su dung
do cho vay daI han chIa cho du no cho vay frung va daI han:

han daI va frung vay cho no Ðu
han daI va frung vay cho do dung han ngan von nguon frI CIa
T
n
=


3
Nghò ñònh 82/1998/NÑ-CP ngaøy 3/10/1998 cuûa Chính phuû veà ban haønh danh muïc möùc voán phaùp ñònh
cuûa caùc toå chöùc tín duïng.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 10

Ty le to¡ du du no cho vuy so vo¡ so du t¡en gu¡ |T
d
) – Xac dInh bang cach
Iay du no cho vay chIa cho so du fIon guI:

guI fIon du So
vay cho no Ðu
T
d
=


6.3 Cuc quy djnh ve cho vuy

Nham bao dam an foan frong hoaf dong cua ngan hang fhuong maI. Iuaf con quI
dInh mof so han cho doI voI hoaf dong fín dung cua ngan hang fhuong maI:

• Ngan hang fhuong maI khong duoc cho vay doI voI nhung nguoI sau day: |1)
fhanh vIon HoI dong quan frI. Ðan kIom soaf. Tong gIam doc. Pho fong
gIam doc; |2) nguoI fham dInh xof duyof cho vay; |3) bo. mo. vo. chong. con
cua fhanh vIon HoI dong quan frI. Ðan kIom soaf. Tong gIam doc. Pho fong
gIam doc.
• Ngan hang fhuong maI khong duoc chap nhan bao Ianh cho cac doI fuong
vua nou fron.
• Ngan hang fhuong maI khong duoc cap fín dung khong co bao dam. cap fín
dung voI nhung dIou kIon uu daI cho nhung doI fuong sau day: |1) fo chuc
kIom foan. kIom foan vIon dang kIom foan faI ngan hang. ko foan fruong
va fhanh fra vIon; |2) cac co dong Ion cua ngan hang; |3) doanh nghIop co
mof frong nhung doI fuong. bao gom fhanh vIon HoI dong quan frI. Ðan
kIom soaf. Tong gIam doc. Pho fong gIam doc; nguoI fham dInh xof duyof
cho vay; bo. mo. vo. chong. con cua fhanh vIon HoI dong quan frI. Ðan kIom
soaf. Tong gIam doc. Pho fong gIam doc. chIom fron 10% von dIou Io cua
doanh nghIop do.
• Ngan hang fhuong maI khI cho vay phaI fuan fhu fhoo gIoI han cho vay doI
voI mof khach hang quI dInh nhu sau:

o Tong du no cho vay doI voI khach hang khong duoc vuof 15% von fu
co cua ngan hang
o Truong hop nhu cau von cua mof khach hang vuoc qua 15% von fu co
cua ngan hang hoac khach hang co nhu cau huy dong von fu nhIou
nguon fhì ngan hang fhuong maI duoc cho vay hop von fhoo quI dInh
cua Ngan hang Nha nuoc.
• Muc bao Ianh doI voI mof khach hang va fong muc bao Ianh cua ngan hang
khong duoc vuof qua fy Io so voI von fu co cua ngan hang do Thong doc
Ngan hang Nha nuoc quI dInh fhoo fung fhoI ky.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2004-2005
Tài chính phát triển
Bài đọc
Tổ chức và hoạt động của
ngân hàng thương mại


Nguyễn Minh Kiều 11

?. VA¡ TRO C¡A NGAN HANG TH¡ONG MA¡ OO¡ VO¡ PHAT TR¡KN
K¡NH TK

O baI 1 va baI 2 khI ban vo vaI fro cua faI chính doI voI phaf frIon kInh fo. chung
fa da fhay su phaf frIon ho fhong faI chính. frong do co phaf frIon ho fhong ngan
hang. co quan ho don su phaf frIon kInh fo. NgoaI ra. nou doc fhom baI caI fo ho
fhong ngan hang o VIof Nam |Nguyon MInh KIou. 2001). chung fa fhay duoc su
phaf frIon cua ho fhong ngan hang fhuong maI VIof Nam fu khI baf dau cong cuoc
doI moI kInh fo don nay. Xa hon nua. chung fa co fho fro vo voI nhung nam dau
cua fho ky 20 do fhay duoc ho fhong ngan hang VIof Nam da phaf frIon fu khong
don co va ngay cang hoan fhIon hon cho don ngay nay nhu fho nao. IIch su da
chung mInh song song voI su phaf frIon cua ho fhong ngan hang Ia su phaf frIon
cua non kInh fo VIof Nam.
Mac du chua co cac nghIon cuu chính fhuc do mInh chung rang phaf frIon
ho fhong ngan hang so dan don phaf frIon kInh fo hay Ia phaf frIon kInh fo dua
don phaf frIon ho fhong ngan hang. nhung fuong quan gIua phaf frIon ho fhong
ngan hang va phaf frIon kInh fo fhì da ro rang. Thu so sanh ho fhong ngan hang
ngay nay va ho fhong ngan hang fhap nIon 1980 roI IIon ho voI kInh fo VIof Nam
bay gIo voI kInh fo VIof Nam o fhap nIon 1980 ban so do dang nhan fhay quan ho
fuong quan nay. Tuy nhIon. day chI Ia cam nhan cua chung fa voI fu cach Ia nhan
chung IIch su da song qua fhoI ky nay. VoI fu cach Ia nha nghIon cuu khoa hoc.
chung fa can co bang chung bang so IIou vo moI quan ho gIua phaf frIon ho fhong
ngan hang va phaf frIon non kInh fo. Ðay moI fhaf su Ia van do daf ra cho ban
khI hoc mon TaI chính phaf frIon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful