BOÄ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.

HOÀ CHÍ MINH

PHAÙP LUAÄT VEÀ THUEÁ (I)
Tieán Só Phan Hieån Minh Toâ Vaên Yeân
Giaûng vieân:

Taøi lieäu bieân soaïn cho sinh vieân: + Khoa Kinh teá – Quaûn trò kinh doanh. + Khoa Keá toaùn – Taøi chính – Ngaân haøng. + Trung taâm ñaøo taïo töø xa. + Trung taâm boài döôõng nghieäp vuï keá toaùn.

TP. HOÀ CHÍ MINH – 08/2006

MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ THUEÁ .......................................................................................... 1 CHÖÔNG 2: THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ................................................................... 6 CHÖÔNG 3: THUEÁ THU NHAÄP ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI COÙ THU NHAÄP CAO............................ 25 CHÖÔNG 4: THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG .................................................................................. 36 CHÖÔNG 5: THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT (TTÑB)................................................................ 47 CHÖÔNG 6: THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU ....................................................... 54 CHÖÔNG 7: THUEÁ SÖÛ DUÏNG ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP ............................................................. 66 CHÖÔNG 8: THUEÁ NHAØ ÑAÁT VAØ TIEÀN THUEÂ ÑAÁT ............................................................ 69 CHÖÔNG 9: THUEÁ CHUYEÅN QUYEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT ......................................................... 73 CHÖÔNG 10: THUEÁ TAØI NGUYEÂN ............................................................................................ 78 CHÖÔNG 11: PHÍ VAØ LEÄ PHÍ ..................................................................................................... 82 CHÖÔNG 12: CAÙC LOAÏI LEÄ PHÍ ............................................................................................... 86 CHÖÔNG 13: HOÙA ÑÔN................................................................................................................ 92 CHÖÔNG 14: TÖÏ KHAI – TÖÏ NOÄP THUEÁ KINH NGHIEÄM MOÄT SOÁ QUOÁC GIA ............ 94 CHÖÔNG 15: TÌNH HÌNH KYÙ KEÁT VAØ THÖÏC HIEÄN HIEÄP ÑÒNH TRAÙNH ÑAÙNH THUEÁ HAI LAÀN ÔÛ VIEÄT NAM................................................................................................................. 96 CHÖÔNG 16: CHÍNH SAÙCH THUEÁ VÔÙI WTO....................................................................... 101 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ............................................................................................................ 108

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 1: Toång quan veà thueá

CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ THUEÁ
I. KHAÙI NIEÄM VAØ CHÖÙC NAÊNG A. Khaùi nieäm: 1. Nghóa vuï baét buoäc. 2. Quyeàn lôïi. 3. Xöû lyù vi phaïm. B. Chöùc naêng: 1. Phaân phoái vaø phaân phoái laïi. 2. Ñieàu tieát kinh teá: taùc ñoäng quaù trình saûn xuaát theo 3 höôùng: a. Taùc ñoäng ñeán möùc ñoä vaø coù caân toång caàu. b. Taùc ñoäng ñeán tieàn löông. c. Taùc ñoäng ñeán mua saém. II. HEÄ THOÁNG LUAÄT THUEÁ HIEÄN HAØNH A. Goàm 6 luaät vaø 3 phaùp leänh Nhoùm huy ñoäng töø thu nhaäp Nhoùm huy ñoäng töø söû duïng Nhoùm huy ñoäng töø taøi saûn thu nhaäp (tieâu duøng) 1. Thueá thu nhaäp ñoái vôùi 1. Thueá giaù trò gia taêng 1. Thueá Nhaø ñaát (Phaùp leänh) ngöôøi coù thu nhaäp cao (Luaät) 2. Thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp (phaùp leänh) 2. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät (Luaät) 2. Thueá thu nhaäp doanh (luaät) 3. Thueá chuyeån quyeàn söû duïng nghieäp (Luaät) 3. Thueá xuaát khaåu, thueá ñaát (Luaät) nhaäp khaåu (Luaät) 4. Thueá taøi nguyeân (Phaùp leänh) B. Phaân bieät thueá, leä phí, phí: − Phaân bieät theo hình thöùc xöû lyù vi phaïm. − Phaân bieät theo hình thöùc vaên baûn phaùp luaät. III. PHAÂN LOAÏI THUEÁ 1. Thueá tröïc thu: − Thu tröïc tieáp nôi ngöôøi chòu thueá: Thueá thu nhaäp doanh nghieäp, thueá thu nhaäp ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp cao … − Haønh vi vi phaïm: Seõ bò sai aùp hoaëc phaùt maõi taøi saûn. 2. Thueá giaùn thu: − Ngöôøi chòu traùch nhieäm laø ngöôøi tieâu duøng, nhöng soá thueá ñöôïc thu qua caùc caù nhaân hoaëc toå chöùc kinh doanh: Thueá giaù trò gia taêng, thueá tieâu thuï ñaëc bieät … − Haønh vi vi phaïm ñöôïc xem laø chieám duïng taøi saûn Nhaø nöôùc. 3. Öu nhöôïc ñieåm thueá giaùn thu, thueá tröïc thu: Thueá tröïc thu A. Phuø hôïp nguyeân taéc coâng baèng hôïp lyù veà thueá a. Tích caùch bieåu loä deã gaây phaûn öùng taâm lyù cuûa ngöôøi chòu thueá b. Thu chaäm, khoù thu Thueá giaùn thu a. Thu nhanh, thu deã b. Khoâng gaây phaûn öùng taâm lyù ngöôøi tieâu duøng a. Khoâng phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc taàng lôùp daân cö, chöa baûo ñaûm nguyeân taéc coâng baèng hôïp lyù veà thueá

Öu ñieåm

Nhöôïc ñieåm

TS.Phan Hieån Minh

1

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 1: Toång quan veà thueá

IV.

TYÛ LEÄ THUEÁ SO GDP

Nguoàn IMF V. A. LYÙ THUYEÁT TROÏNG CUNG – LYÙ THUYEÁT TROÏNG CAÀU Lyù thuyeát troïng cung − Vaøo nhöõng naêm 80, tröôøng phaùi troïng cung (vôùi caùc ñaïi bieåu laø A. Laffer, Winniski,...) − Nhieäm vuï cuûa Nhaø nöôùc laø xaây döïng caùc ñieàu kieän ñeå kích thích kinh teá xuaát hieän. − Vaán ñeà khoâng phaûi laø kích thích caàu, maø laø taêng naêng suaát. Muoán taêng naêng suaát phaûi kích thích lao ñoäng, ñaàu tö vaø tieát kieäm − Phaùi troïng cung cho raèng thueá suaát cao laøm giaûm möùc ñoä vaø qui moâ tieát kieäm, ñoàng thôøi thuû tieâu nhieät tình kinh doanh, ñoäng löïc ñaàu tö.. B. Lyù thuyeát troïng caàu − Lyù thuyeát cuûa J.M.Keynes, coù theå coi laø ñaïi dieän tieâu bieåu cuûa tröôøng phaùi troïng caàu. − Muoán ñaåy maïnh saûn xuaát, baûo ñaûm caân ñoái cung caàu treân thò tröôøng thì phaûi tìm bieän phaùp kích thích caàu coù hieäu quaû. − Lyù thuyeát troïng caàu cuûa Keynes, laø moät cuoäc caùch maïng trong kinh teá hoïc vaø nhöõng ngöôøi theo tröôøng phaùi cuûa oâng tieáp tuïc coå vuõ aùp duïng hoïc thuyeát naøy vaøo thöïc teá, nhaát laø caùc nöôùc phaùt trieån, vôùi nhöõng boå sung vaø phaùt trieån môùi. Heä quaû cuûa vieäc gia taêng quaù möùc söï can thieäp cuûa Nhaø nöôùc vaøo neàn kinh teá laø qui moâ chi ngaân saùch quaù lôùn, caùc möùc thueá daâng leân cao, thuû tieâu ñoäng cô kinh doanh vaø ñaàu tö, boùp ngheït cô cheá thò tröôøng. VI. CAÙC HÌNH THÖÙC LIEÂN KEÁT KINH TEÁ 1. Hieäp hoäi maäu dòch töï do (FREE TRADE ASSOCIATION - FTA) 2. Lieân minh thueá quan (Custom Union) 3. Thò tröôøng chung (Common market) 4. Lieân minh kinh teá (Economic Union) VII. CAÙC BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN CHÍNH SAÙCH NGOAÏI THÖÔNG − Thueá quan
2
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 1: Toång quan veà thueá

− Bieän phaùp haïn cheá soá löôïng − Bieän phaùp taøi chính tieàn teä phi thueá quan − Bieän phaùp kyõ thuaät VIII. SÖÛA ÑOÅI BOÅ SUNG LUAÄT THUEÁ THEO HÖÔÙNG 1. Môû roäng ñoái töôïng chòu thueá, thu heïp dieän khoâng chòu thueá (ñaëc bieät ñoái vôùi luaät thueá GTGT) ñeå ñaûm baûo tính lieân hoaøn cuûa thueá GTGT, taïo ñieàu kieän cho caùc cô sôû kinh doanh, giaûm chi phí, naâng cao hieäu quaû vaø khaû naêng caïnh tranh. 2. Thu goïn soá löôïng möùc thueá suaát ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy hôn nöõa chuyeån dòch cô caáu kinh teá. 3. Thoáng nhaát nghóa vuï thueá, giöûa doanh nghieäp trong nöôùc vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, taïo moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng trong vieäc thöïc hieän nghóa vuï thueá. 4. Giaûm tyû leä ñieàu tieát veà thueá TNDN ñeå caùc toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát kinh doanh coù ñieàu kieän ñaàu tö, ñoåi môùi coâng ngheä, phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, ñaåy maïnh xuaát khaåu. 5. Töøng böôùc ñôn giaûn thuû tuïc haønh chính veà thueá ñeå tieán tôùi ñoái töôïng noäp thueá töï khai, töï tính, töï noäp thueá gaén lieàn vôùi taêng cöôøng chöùc naêng quaûn lyù, giaùm saùt cuûa cô quan thueá. IX. CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA LUAÄT THUEÁ 1. Ñoái töôïng noäp thueá: chuû theå cuûa thueá (ngöôøi noäp thueá). 2. Ñoái töôïng chòu thueá: caên baûn chòu thueá (thu nhaäp, taøi saûn, haøng hoùa hoaëc dòch vuï). 3. Tröôøng hôïp khoâng thuoäc dieän chòu thueá. 4. Caên cöù tính thueá: giaù tính thueá. 5. Thueá suaát: − Tæ leä coá ñònh; − Luõy tieán töøng phaàn; − Luõy tieán toaøn phaàn; − Thueá suaát tuyeät ñoái. 6. Phöông phaùp tính thueá. 7. Keâ khai, quyeát toaùn thueá, noäp thueá. 8. Mieãn giaûm thueá, öu ñaõi thueá. 9. Xöû lyù vi phaïm, khieáu naïi, khôûi kieän. X. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Heä thoáng Luaät thueá cuûa Vieät Nam. − Thueá tröïc thu – Thueá giaùn thu – Öu nhöôïc ñieåm. − Caùc bieän phaùp thöïc hieän chính saùch ngoaïi thöông vôùi xu theá hoäi nhaäp. − Ñònh höôùng chieán löôïc caûi caùch thueá. − Caùc yeáu toá cuûa luaät thueá. XI. CAÂU HOÛI 1. Trình baøy öu ñieåm, nhöôïc ñieåm cuûa thueá giaùn thu vaø thueá tröïc thu? Theo caùc anh chò vôùi xu theá hoäi nhaäp, heä thoáng thueá hieän haønh cuûa Vieät Nam neân taäp trung thueá giaùn thu hay thueá tröïc thu? Vì sao? 2. Chöùc naêng cuûa thueá. XII. TAØI LIEÄU ÑOÏC THEÂM: − GS Tieán só Nguyeãn Thanh Tuyeàn – Tieán só Nguyeãn Ngoïc Thanh, “Giaùo trình thueá”, NXB Thoáng Keâ (2001): Chöông 1 ñeán Chöông 4 (trang 1 ñeán trang 86). − ThS Phan Hieån Minh – TS Nguyeãn Ngoïc Thanh – ThS Chaâu Thaønh Nghóa, “Giaùo trình thueá thöïc haønh”, NXB Thoáng keâ (2001): Chöông 1 (trang 1 ñeán 10). XIII. PHUÏ LUÏC 1. Trang Web:
TS.Phan Hieån Minh 3
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 1: Toång quan veà thueá

2.
STT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

− Boä Taøi Chính: www.mof.gov.vn − Toång Cuïc Thueá: www.gdt.gov.vn − UÛy ban Nhaân daân TP.HCM: www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn Danh saùch cô quan tuyeân truyeàn hoã trôï caùc toå chöùc vaø caù nhaân noäp thueá cuûa ngaønh Thueá:
Ñòa phöông 2 Toång Cuïc Thueá Cuïc Thueá TP Haø Noäi Cuïc Thueá TP Hoà Chí Minh Cuïc Thueá An Giang Cuïc Thueá Baïc Lieâu Cuïc Thueá Baø Ròa Vuõng Taøu Cuïc Thueá Baéc Caïn Cuïc Thueá Baéc Ninh Cuïc Thueá Baéc Giang Cuïc Thueá Beán Tre Cuïc Thueá Bình Döông Cuïc Thueá Bình Ñònh Cuïc Thueá Bænh Phöôùc Cuïc Thueá Bình Thuaän Cuïc Thueá Cao Baèng Cuïc Thueá Caàn Thô Cuïc Thueá Caø Mau Cuïc Thueá TP Ñaø Naüng Cuïc Thueá Ñaêk Noâng Cuïc Thueá Ñaéc Laéc Cuïc Thueá Ñoàng Nai Cuïc Thueá Ñoàng Thaùp Cuïc Thueá Ñieän Bieân Cuïc Thueá Gia Lai Cuïc Thueá Haø Giang Cuïc Thueá Haø Nam Cuïc Thueá Haø Taây Cuïc Thueá Haø Tónh Cuïc Thueá Haûi Döông Cuïc Thueá Haûi Phoøng Cuïc Thueá Haäu Giang Cuïc Thueá Hoøa Bình Cuïc Thueá Höng Yeân Cuïc Thueá Khaùnh Hoøa Cuïc Thueá Kieân Giang Cuïc Thueá Kon Tum Cuïc Thueá Lai Chaâu Cuïc Thueá Laïng Sôn Ñòa chæ cô quan 3 Soá 123 Loø Ñuùc – Haø Noäi Soá 25 Thaùi Thònh, Ñoáng Ña, Haø Noäi Soá 140 Nguyeãn Thò Minh Khai, Quaän 3, TP Hoà Chí Minh Soá 10 Buøi Vaên Danh, P. Myõ Xuyeân, TP Long Xuyeân, T. An Giang Soá 117 – 119 Hoaøng Vaên Thuï, P.3, TX Baïc Lieâu, T. Baïc Lieâu Ñöôøng 3/2, TP Vuõng Taøu Phöôøng Phuøng Chí Kieân, TX Baéc Caïn Ñöôøng Nguyeãn Vaên Ñaïo – TX Baéc Ninh Ñöôøng Xöông Giang, TX Baéc Giang Soá 615B QL 60, P. Phuù Khöông, TX Beán Tre QL 13, P. Phuù Hoøa, TX Thuû Daàu Moät Soá 236 Ñöôøng Phan Boäi Chaâu, TP Quy Nhôn QL 14, P. Taân Phuù, TX Ñoàng Xoaøi Ñöôøng Nguyeãn Taát Thaønh, TP Phan Thieát – Bình Thuaän Phoá Hoaøng Vaên Thuï, P. Hôïp Giang, TX Cao Baèng Soá 56 Nguyeãn Thaùi Hoïc, TP Caàn Thô Soá 1, Ñöôøng An Döông Vöông, P.7, TP Caø Mau Soá 08 Traàn Phuù, Ñaø Naüng Soá 209 Traàn Höng Ñaïo, TT Gia Nghóa, T Ñaêk Noâng Soá 12 Traàn Höng Ñaïo, TP Buoân Ma Thuoät Soá 87 CMT8, P. Hoøa Bình, TP. Bieân Hoøa Ñöôøng Nguyeãn Hueä, P.1, TX Cao Laõnh TX Ñieän Bieân Phuû – T Ñieän Bieân Soá 71B Huøng Vöông, TP Pleiku Ñöôøng Yeát Kieâu, P. Nguyeãn Traõi, TX Haø Giang Ngaõ tö Ñöôøng Bieân Hoøa, TX Phuû Lyù, T Haø Nam Soá 36 Ñöôøng Toâ Hieäu, P. Nguyeãn Traõi, TX Haø Ñoâng – Haø Taây Ñöôøng Traàn Phuù, TX Haø Tónh Km Soá 2, Nguyeãn Löông Baèng, P. Thanh Bình, TP Haûi Döông Soá 6 Ñaø Naüng – Ngoâ Quyeàn, TP Haûi Phoøng Ñöôøng 3/2 Khu vöïc 3, P.5, TX Vò Thanh Traàn Höng Ñaïo, P. Phöông Laâm, TX Hoøa Bình Soá 302 Ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh, P. Hieán Nam, TX Höng Yeân Soá 1 Leâ Lôïi, TP Nha Trang Soá 03 – 05 Ñöôøng Maäu Thaân, P. Vónh Thanh, TX Raïch Giaù Soá 92 Traàn Phuù, TX Kon Tum, T Kon Tum Phoá Phong Chaâu, TT Tam Ñöôøng, Lai Chaâu Soá 47 Ñöôøng Leâ Lôïi, P. Vónh Traïi, TX Laïng Sôn 4 Maõ tænh 4 04. 04. 08. 076. 0781. 064. 0281. 0241. 0240. 075. 0650. 056. 0651. 062. 026. 071. 0780. 0511. 050. 050. 061. 067. 023. 059. 019. 0351. 034. 039. 0320. 031. 071. 018. 0321. 058. 077. 060. 023. 052. Ñieän thoaïi 5 9.719.461 5.146.087 9.330.608 841.623 823.947 511.524 870.713 822.347 857.284 826.160 822.854 821.263 879.193 822.767 852.724 820.731 836.084 823.556 844.274 811.074 847.835 870.881 825.242 871.076 863.361 851.553 829.757 857.811 890.947 827.472 876.744 851.126 865.733 822.028 861.615 864.658 876.572 875.858

TS.Phan Hieån Minh

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Cuïc Thueá Laøo Cai Cuïc Thueá Laâm Ñoàng Cuïc Thueá Long An Cuïc Thueá Nam Ñònh Cuïc Thueá Ngheä An Cuïc Thueá Ninh Bình Cuïc Thueá Ninh Thuaän Cuïc Thueá Phuù Thoï Cuïc Thueá Phuù Yeân Cuïc Thueá Quaûng Bình Cuïc Thueá Quaûng Nam Cuïc Thueá Quaûng Ngaõi Cuïc Thueá Quaûng Ninh Cuïc Thueá Quaûng Trò Cuïc Thueá Soùc Traêng Cuïc Thueá Sôn La Cuïc Thueá Taây Ninh Cuïc Thueá Thaùi Bình Cuïc Thueá Thaùi Nguyeân Cuïc Thueá Thanh Hoùa Cuïc Thueá Thöøa Thieân Hueá Cuïc Thueá Tieàn Giang Cuïc Thueá Traø Vinh Cuïc Thueá Tuyeân Quang Cuïc Thueá Vónh Long Cuïc Thueá Vónh Phuùc Cuïc Thueá Yeân Baùi

Chöông 1: Toång quan veà thueá Ñöôøng Hoaøng Lieân Sôn, TX Laøo Cai Soá 1 Ñöôøng Traàn Phuù, TP Ñaø Laït Soá 36 Thuû Khoa Huaân, P.1, TX Taân An Soá 325 Ñöôøng Tröôøng Chinh, TP Nam Ñònh Soá 66 Nguyeãn Thò Minh Khai, TP Vinh Ñöôøng 1A, P. Taân Thaønh, TX Ninh Bình Ñöôøng 16/4 TX Phan Rang – Thaùp Chaøm Phöôøng Gia Caåm, TP Vieät Trì Soá 72 Taûn Ñaø, TX Tuy Hoøa, T Phuù Yeân Soá 18A Quang Trung, TX Ñoàng Hôùi Soá 32 Traàn Höng Ñaïo, TX Tam Kyø, T Quaûng Nam Soá 255 Ñöôøng Nguyeãn Nghieâm, TX Quaûng Ngaõi Soá 423 Leâ Thaùnh Toâng, P. Baïch Ñaèng, TP Haï Long Soá 99 Ñöôøng Leâ Duaån, TX Ñoâng Haø, T Quaûng Trò Soá 1 Hoà Hoaøn Kieám, P.2, TX Soùc Traêng Soá 3 Ñöôøng Toâ Hieäu, TX Sôn La Soá 226 Ñaïi loä 30/4, P.III, TX Taây Ninh Soá 98 Ñöôøng Leâ Lôïi, TX Thaùi Bình Toå 33, P. Tröng Vöông, TP Thaùi Nguyeân Soá 9 Ñöôøng Phan Chu Trinh, Tp Thanh Hoùa Soá 24 Leâ Lôïi, TP Hueá Soá 900 Ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät, P.5, TP Myõ Tho Ñöôøng 19/5, TX Traø Vinh Phöôøng Minh Xuaân, TX Tuyeân Quang, T Tuyeân Quang Soá 33/1 Ñöôøng 3/2, P.1, TX Vónh Long, T Vónh Long Phöôøng Ñoáng Ña, TX Vónh Yeân, T Vónh Phuùc Phöôøng Ñoàng Taâm, TP Yeân Baùi, T Yeân Baùi 020. 063. 072. 0352. 038. 030. 068. 0210. 057. 052. 051. 055. 033. 053. 079. 022. 066. 036. 0280. 037. 054. 073. 074. 027. 070. 0211. 029. 820.207 824.468 829.146 849.719 841.025 872.595 824.979 844.409 823.097 823.166 852.536 822.017 626.634 852.022 822.291 854.240 823.022 830.662 851.259 711.994 829.000 879.416 863.228 822.715 828.087 860.579 856.189

TS.Phan Hieån Minh

5

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

CHÖÔNG 2: THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp (TNDN) laø loaïi thueá tröïc thu ñaùnh vaøo phaàn thu nhaäp sau khi tröø caùc chi phí lieân quan ñeán thu nhaäp cuûa cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï. − Thueá TNDN aùp duïng chung cho caùc thaønh phaàn kinh teá, ñieàu chænh caû ñoái vôùi cô sôû thöôøng truù cuûa coâng ty nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng kinh doanh taïi Vieät Nam, caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng kinh doanh taïi Vieät Nam khoâng theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam (Cô sôû thöôøng truù cuûa coâng ty nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam laø cô sôû kinh doanh maø thoâng qua cô sôû naøy coâng ty nöôùc ngoaøi tieán haønh moät phaàn hay toaøn boä hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình taïi Vieät Nam). ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ Ngoaøi caùc doanh nghieäp ñöôïc caáp pheùp ôû Vieät Nam, ñoái töôïng noäp thueá laø: Caù nhaân trong nöôùc saûn xuaát kinh doanh, haøng hoùa dòch vuï: bao goàm: − Caù nhaân vaø nhoùm caù nhaân kinh doanh − Hoä kinh doanh caù theå − Caù nhaân haønh ngheà ñoäc laäp coù hoaëc khoâng coù vaên phoøng, ñòa ñieåm haønh ngheà coá ñònh thuoäc ñoái töôïng kinh doanh (tröø ngöôøi laøm coâng aên löông phaûi ñaêng kyù noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi cô quan thueá nhö ; baùc só, luaät sö, keá toaùn, kieåm toaùn, hoïa só, kieán truùc sö, nhaïc só vaø nhöõng ngöôøi haønh ngheà ñoäc laäp khaùc − Caù nhaân cho thueâ taøi saûn nhö nhaø ñaát, phöông tieän vaän taûi maùy moùc, thieát bò vaø caùc loaïi taøi saûn khaùc. Caù nhaân nöôùc ngoaøi: kinh doanh taïi Vieät Nam hoaëc coù thu nhaäp phaùt sinh taïi Vieät Nam, khoâng phaân bieät hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc thöïc hieän taïi Vieät Nam hay taïi nöôùc ngoaøi nhö: Cho thueâ taøi saûn, cho vay voán, chuyeån giao coâng ngheä, hoaït ñoäng tö vaán, tieáp thò, quaûng caùo. Coâng ty nöôùc ngoaøi: hoaït ñoäng kinh doanh thoâng qua cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam Cô sôû thöôøng truù laø cô sôû kinh doanh maø thoâng qua cô sôû naøy coâng ty ôû nöôùc ngoaøi thöïc hieän moät phaàn hay toaøn boä hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình taïi Vieät Nam mang laïi thu nhaäp. Cô sôû thöôøng truù cuûa coâng ty ôû nöôùc ngoaøi chuû yeáu bao goàm caùc hình thöùc sau: Chi nhaùnh, vaên phoøng ñieàu haønh, nhaø maùy, xöôûng saûn xuaát, kho giao nhaän haøng hoùa, phöông tieän vaän taûi, haàm moû, moû daàu hoaëc khí ñoát, ñòa ñieåm thaêm doø hoaëc khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân hay caùc thieát bò phöông tieän phuïc vuï cho vieäc thaêm doø taøi nguyeân thieân nhieân. Ñòa ñieåm xaây döïng, coâng trình xaây döïng, laép ñaët, laép raùp, caùc hoaït ñoäng giaùm saùt xaây döïng, coâng trình xaây döïng, laép ñaët laép raùp. Cô sôû cung caáp caùc dòch vuï bao goàm caû dòch vuï tö vaán thoâng qua ngöôøi laøm coâng cho mình hay moät ñoái töôïng khaùc Ñaïi lyù cho coâng ty ôû nöôùc ngoaøi. Ñaïi dieän ôû Vieät Nam trong caùc tröôøng hôïp: − Coù thaåm quyeàn kyù keát caùc hôïp ñoàng ñöùng teân coâng ty ôû nöôùc ngoaøi − Khoâng coù thaåm quyeàn kyù keát caùc hôïp ñoàng ñöùng teân coâng ty nöôùc ngoaøi nhöng thöôøng xuyeân thöïc hieän vieäc giao haøng hoùa cung öùng dòch vuï taïi Vieät Nam. Trong tröôøng hôïp Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn maø Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam kyù keát coù quy ñònh khaùc veà cô sôû thöôøng truù thì thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh ñoù.
6
06092006 PL Thue I DHM

II. 1.

2.

3.

a.

b. c. d. e.

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

III. TRÖÔØNG HÔÏP KHOÂNG THUOÄC DIEÄN NOÄP THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP Caùc tröôøng hôïp sau ñaây khoâng thuoäc dieän noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp: 1. Hôïp taùc xaõ, toå hôïp taùc saûn xuaát noâng nghieäp coù thu nhaäp töø saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn 2. Hoä gia ñình, caù nhaân noâng daân saûn xuaát noâng nghieäp coù thu nhaäp töø saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn, tröø hoä gia ñình vaø caù nhaân noâng daân saûn xuaát haøng hoùa lôùn, coù thu nhaäp cao töø saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn. 3. Nhöõng tröôøng hôïp chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát khoâng thuoäc dieän chòu thueá thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát: − Cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn giao ñaát, cho thueâ ñaát ñoái vôùi toå chöùc kinh doanh theo quy ñònh cuûa Luaät ñaát ñai. − Toå chöùc kinh doanh traû laïi ñaát cho Nhaø nöôùc hoaëc do Nhaø nöôùc thu hoài ñaát theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. − Toå chöùc kinh doanh baùn nhaø xöôûng cuøng vôùi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát ñeå di chuyeån ñòa ñieåm theo quy hoaïch. − Toå chöùc kinh doanh goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát ñeå hôïp taùc saûn xuaát kinh doanh vôùi toå chöùc, caù nhaân trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. − Toå chöùc kinh doanh chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát do chia, taùch, saùt nhaäp, phaù saûn. − Chuû doanh nghieäp tö nhaân chuyeån quyeàn söû duïng ñaát trong tröôøng hôïp thöøa keá ly hoân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, chuyeån quyeàn söû duïng ñaát giöõa choàng vôùi vôï, giöõa cha meï vôùi con caùi, giöõa oâng vaø vôùi chaùu noäi, chaùu ngoaïi, giöõa anh chò em ruoät vôùi nhau. 4. Taïm thôøi chöa thu thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñoái vôùi hoä gia ñình vaø caù nhaân noâng daân saûn xuaát haøng hoùa lôùn, coù thu nhaäp cao töø saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn cho ñeán khi coù quy ñònh cuûa Chính phuû IV. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ A. Thu nhaäp chòu thueá Thu nhaäp chòu thueá trong kyø tính thueá ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Thu nhaäp chòu Doanh thu ñeå tính Chi phí hôïp Thu nhaäp chòu thueá trong kì = thu nhaäp chòu thueá - lyù trong kì + thueá khaùc trong tính thueá trong kì tính thueá tính thueá kì tính thueá 1. Thu nhaäp chòu thueá trong kyø tính thueá bao goàm thu nhaäp chòu thueá cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï vaø thu nhaäp thueá khaùc, keå caû thu nhaäp chòu thueá töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï ôû nöôùc ngoaøi. Thu nhaäp nhaän ñöôïc töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï ôû nöôùc ngoaøi. − Vieäc xaùc ñònh thu nhaäp nhaän ñöôïc töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï ôû nöôùc ngoaøi phaûi chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp caên cöù vaø Hieäp ñònh quoác teá veà traùnh ñaùnh thueá hai laàn maø Coäng hoøa xaõ hoäi chuõ nghóa Vieät Nam ñaõ kyù keát. − Ñoái vôùi khoaûn thu nhaäp nhaän ñöôïc töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh haøng hoùa dòch vuï taïi nöôùc ngoaøi maø Coäng hoøa xaõ hoäi chuõ nghóa Vieät Nam chöa kyù Hieäp ñònh quoác teá veà traùnh ñaùnh thueá hai laàn thì thu nhaäp chòu thueá laø khoaûn thu nhaäp tröôùc khi noäp thueá thu nhaäp ôû nöôùc ngoaøi. Sau khi ñaõ xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp thì ñöôïc tröø soá thueá thu nhaäp ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi ñeå noäp vaøo ngaân saùch Nhaø nöôùc. Soá thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc tröø khoâng vöôït quaù soá
7
06092006 PL Thue I DHM

2.

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

3.

4.

5.

B. 1.

2.

3. a.

b.

c.

d.

e. f.

thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp Vieät Nam (Xem Caâu hoûi soá 7). Sau khi xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá theo coâng thöùc treân ñaây cô sôû kinh doanh ñöôïc tröø soá loã cuûa caùc kyø tính thueá tröôùc chuyeån sang tröôùc khi xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp theo quy ñònh (Xem Chuyeån loå ôû moät soá nöôùc ASEAN). Trong tröôøng hôïp Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn maø Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam kyù keát coù quy ñònh khaùc veà cô sôû thöôøng truù thì thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh ñoù (Xem Chöông 15). Kyø tính thueá ñöôïc xaùc ñònh theo naêm döông lòch. Tröôøng hôïp cô sôû kinh doanh aùp duïng naêm taøi chính khaùc vôùi naêm döông lòch thì kyø tính thueá xaùc ñònh theo naêm taøi chính aùp duïng. Doanh thu Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø thueá: laø doanh thu chöa bao goàm thueá giaù trò gia taêng. Ví duï: Cô sôû kinh doanh A laø ñoái töôïng noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. Hoaù ñôn giaù trò gia taêng goàm caùc chæ tieâu nhö sau: Giaù baùn: 100.000 ñoàng. Thueá GTGT (10%): 10.000 ñoàng. Giaù thanh toaùn: 110.000 ñoàng. Doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá laø 100.000 ñoàng (Xem Caâu hoûi soá 3). Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp tröïc tieáp treân giaù trò gia taêng: laø doanh thu bao goàm caû thueá giaù trò gia taêng. Ví duï: Cô sôû kinh doanh B laø ñoái töôïng noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp tröïc tieáp treân giaù trò gia taêng. Hoaù ñôn baùn haøng chæ ghi giaù baùn laø 110.000 ñoàng (giaù ñaõ coù thueá). Doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá laø 110.000 ñoàng. Doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá trong moät soá tröôøng hôïp ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi haøng hoaù baùn theo phöông thöùc traû goùp: ñöôïc xaùc ñònh theo giaù baùn haøng hoaù traû tieàn moät laàn, khoâng bao goàm tieàn laõi traû chaäm. − Tröôøng hôïp vieäc thanh toaùn theo hôïp ñoàng mua baùn traû goùp keùo daøi nhieàu kyø tính thueá thì doanh thu laø soá tieàn phaûi thu cuûa ngöôøi mua trong kyø tính thueá khoâng bao goàm laõi traû chaäm theo thôøi haïn quy ñònh trong hôïp ñoàng. − Vieäc xaùc ñònh chi phí ñoái vôùi haøng hoaù mua baùn traû goùp thöïc hieän theo nguyeân taéc phuø hôïp vôùi doanh thu. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi haøng hoaù, dòch vuï do cô sôû kinh doanh laøm ra duøng ñeå trao ñoåi; bieáu, taëng; trang bò, thöôûng cho ngöôøi lao ñoäng: ñöôïc xaùc ñònh theo giaù baùn cuûa haøng hoaù, dòch vuï cuøng loaïi hoaëc töông ñöông treân thò tröôøng taïi thôøi ñieåm trao ñoåi; bieáu, taëng; trang bò, thöôûng cho ngöôøi lao ñoäng. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi haøng hoaù, dòch vuï do cô sôû kinh doanh laøm ra töï duøng ñeå phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh: nhö: ñieän töï duøng, saûn phaåm saûn xuaát ra duøng laøm taøi saûn coá ñònh, saûn phaåm xaây döïng cô baûn töï laøm laø chi phí saûn xuaát ra saûn phaåm ñoù. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng gia coâng haøng hoaù: laø tieàn thu veà gia coâng bao goàm caû tieàn coâng, nhieân lieäu, ñoäng löïc, vaät lieäu phuï vaø chi phí khaùc phuïc vuï cho vieäc gia coâng haøng hoaù. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi cô sôû kinh doanh nhaän laøm ñaïi lyù, kyù göûi baùn haøng ñuùng giaù quy ñònh cuûa cô sôû kinh doanh giao ñaïi lyù, kyù göûi: laø tieàn hoa hoàng ñöôïc höôûng. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn: laø soá tieàn thu töøng kyø theo hôïp ñoàng (Xem Caâu hoûi soá 1).
8
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

g.

h.

i.

j. k.

l.

C. 1.

− Tröôøng hôïp beân thueâ traû tieàn tröôùc cho nhieàu naêm thì doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá ñöôïc xaùc ñònh phuø hôïp vôùi vieäc xaùc ñònh chi phí cuûa cô sôû kinh doanh. − Tuyø theo ñieàu kieän veà vieäc xaùc ñònh chi phí hôïp lyù, cô sôû kinh doanh coù theå löïa choïn moät trong hai phöông phaùp xaùc ñònh doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá nhö sau: Soá tieàn thueâ xaùc ñònh theo töøng naêm baèng (=) doanh thu traû tieàn tröôùc chia (:) cho soá naêm traû tieàn tröôùc. Soá tieàn thueâ traû tröôùc cho nhieàu naêm. − Tröôøng hôïp cô sôû kinh doanh trong thôøi gian öu ñaõi thueá löïa choïn phöông phaùp xaùc ñònh doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá laø toaøn boä soá tieàn thueâ beân thueâ traû tröôùc cho nhieàu naêm thì thu nhaäp chòu thueá ñöôïc mieãn thueá, giaûm thueá baèng (=) toång thu nhaäp chòu thueá chia (:) cho soá naêm beân thueâ traû tieàn tröôùc nhaân (x) vôùi soá naêm ñöôïc mieãn thueá, giaûm thueá. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng cho vay, thu laõi tieàn göûi, thu nghieäp vuï cho thueâ taøi chính: laø soá laõi phaûi thu trong kyø ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: − Soá laõi phaûi thu cuûa caùc khoaûn nôï quaù haïn khoâng ñöa vaøo doanh thu. Toå chöùc tín duïng phaûi theo doõi soá laõi naøy ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn, khi thu ñöôïc thì haïch toaùn vaøo thu nghieäp vuï. − Soá laõi phaûi thu cuûa caùc khoaûn cho vay trong haïn ñaõ ñöa vaøo doanh thu nhöng sau 90 ngaøy maø khaùch haøng chöa traû hoaëc chöa ñeán 90 ngaøy nhöng ñaõ xaùc ñònh laø khoâng thu ñöôïc soá laõi thì ñöôïc loaïi tröø khoûi doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá. Khoaûn doanh thu ñöôïc giaûm naøy toå chöùc tín duïng theo doõi ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn, khi thu ñöôïc thì haïch toaùn vaøo thu nghieäp vuï. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi vaän taûi haøng khoâng: laø toaøn boä soá tieàn ñöôïc höôûng töø vieäc vaän chuyeån haønh khaùch, haønh lyù, haøng hoaù, khoâng phaân bieät ñaõ thu ñöôïc tieàn hay chöa thu ñöôïc tieàn. Thôøi ñieåm xaùc ñònh doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá laø thôøi ñieåm hoaøn thaønh dòch vuï vaän chuyeån. Ñoái vôùi hoaït ñoäng baùn ñieän: laø soá tieàn ghi treân hoaù ñôn giaù trò gia taêng. Thôøi ñieåm xaùc ñònh doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá laø ngaøy cuoái cuøng ghi chæ soá coâng tô ñieän theå hieän treân hoaù ñôn tính tieàn ñieän. Ví duï: Hoaù ñôn tieàn ñieän ghi chæ soá coâng tô töø ngaøy 5/12 ñeán ngaøy 5/1. Doanh thu cuûa hoaù ñôn naøy ñöôïc tính vaøo thaùng 1. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng thu cöôùc ñieän thoaïi, kinh doanh nöôùc saïch: doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá ñöôïc xaùc ñònh töông töï nhö hoaït ñoäng baùn ñieän. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm vaø taùi baûo hieåm: laø soá tieàn phaûi thu veà phí baûo hieåm goác, phí ñaïi lyù giaùm ñònh, phí nhaän taùi baûo hieåm, thu hoa hoàng taùi baûo hieåm vaø caùc khoaûn thu khaùc. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh theo hình thöùc chia saûn phaåm, doanh thu ñeå tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: − Giaù baùn haøng hoaù ghi trong hoaù ñôn baùn haøng ñoái vôùi haøng hoaù baùn taïi thò tröôøng Vieät Nam. − Giaù F0B taïi caùc cöûa khaåu xuaát khaåu haøng hoaù ñoái vôùi haøng hoaù xuaát khaåu. Chi phí hôïp lyù Vieäc qui ñònh cuï theå khoaûn chi naøo ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí, khoaûn chi naøo khoâng ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí laø vaán ñeà raát quan troïng. Treân thöïc teá, khoaûn chi tröïc tieáp caáu thaønh saûn phaåm (ví duï: khaáu hao TSCÑ, nguyeân vaät lieäu, tieàn löông, …) deã xaùc ñònh, nhöng coù nhöõng khoaûn chi mang tính giaùn tieáp thì khoù xaùc ñònh hôn. Ví duï: chi nghæ maùt cho coâng nhaân, chi thöôûng cuoái naêm, chi ñaøo taïo, lôïi theá kinh doanh …
9
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

a. b. c. d. e. 2. 2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 2.5.

2.6. a. b. c. d.

2.7.

2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

2.12. a. b. c.

Coù 5 nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn chi phí ñöôïc khaáu tröø trong thueá TNDN laø: Chi phí coù lieân quan ñeán vieäc taïo ra thu nhaäp cuûa doanh nghieäp (khoaûn chi phaûi lieân quan ñeán doanh thu). Chi phí maø doanh nghieäp thöïc söï coù chi ra, coù hoùa ñôn, chöùng töø hôïp phaùp. Chi phí coù möùc traû hôïp lyù. Chi phí coù tính thu nhaäp hôn laø tính voán. Nhöõng khoaûn chi phí coù tính voán ñöôïc hieåu laø nhöõng khoaûn chi phí coù lieân quan ñeán cô caáu voán. Chi phí phaûi phuø hôïp saûn löôïng tieâu thuï. Caùc khoaûn chi phí hôïp lyù ñöôïc tröø ñeå tính thu nhaäp chòu thueá: (Xem Caâu hoûi soá 2) Chi phí khaáu hao cuûa taøi saûn coá ñònh söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï; Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, nhieân lieäu, naêng löôïng, haøng hoùa thöïc teá söû duïng vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï lieân quan ñeán doanh thu, thu nhaäp chòu thueá trong kyø ñöôïc tính theo möùc tieâu hao hôïp lyù, giaù thöïc teá xuaát kho do cô sôû kinh doanh töï xaùc ñònh vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät; Tieàn löông, tieàn coâng, phuï caáp phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa Boä luaät Lao ñoäng, tieàn aên giöõa ca, tieàn aên ñònh löôïng; Chi phí nghieân cöùu khoa hoïc, coâng ngheä; saùng kieán, caûi tieán; y teá; ñaøo taïo lao ñoäng theo cheá ñoä quy ñònh; taøi trôï cho giaùo duïc; Chi phí dòch vuï mua ngoaøi: ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, söûa chöõa taøi saûn coá ñònh; tieàn thueâ taøi saûn coá ñònh; kieåm toaùn; dòch vuï phaùp lyù; thieát keá, xaùc laäp vaø baûo veä nhaõn hieäu haøng hoùa; baûo hieåm taøi saûn; chi traû tieàn söû duïng caùc taøi lieäu kyõ thuaät; baèng saùng cheá; giaáy pheùp coâng ngheä khoâng thuoäc taøi saûn coá ñònh, caùc dòch vuï kyõ thuaät vaø dòch vuï mua ngoaøi khaùc; Caùc khoaûn chi: Caùc khoaûn chi cho lao ñoäng nöõ; Chi baûo hoä lao ñoäng theo quy ñònh cuûa Boä luaät Lao ñoäng; Chi baûo veä cô sôû kinh doanh; chi coâng taùc phí; Trích noäp quyõ baûo hieåm xaõ hoäi; baûo hieåm y teá thuoäc traùch nhieäm cuûa cô sôû kinh doanh söû duïng lao ñoäng; kinh phí coâng ñoaøn; chi phí hoã trôï cho hoaït ñoäng cuûa Ñaûng, Ñoaøn theå taïi cô sôû kinh doanh; khoaûn trích noäp hình thaønh nguoàn chi phí quaûn lyù cho caáp treân vaø caùc quyõ cuûa hieäp hoäi theo cheá ñoä quy ñònh Chi traû laõi tieàn vay voán saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï cuûa caùc toå chöùc tín duïng, toå chöùc taøi chính, caùc toå chöùc kinh teá theo laõi suaát thöïc teá; chi traû laõi tieàn vay cuûa caùc ñoái töôïng khaùc theo laõi suaát thöïc teá, nhöng toái ña khoâng quaù 1,2 laàn möùc laõi suaát cho vay cuûa ngaân haøng thöông maïi taïi thôøi ñieåm vay; Trích caùc khoaûn döï phoøng theo cheá ñoä quy ñònh; Trôï caáp thoâi vieäc cho ngöôøi lao ñoäng theo cheá ñoä quy ñònh; Chi veà tieâu thuï haøng hoùa, dòch vuï bao goàm: chi baûo quaûn, chi bao goùi, vaän chuyeån, boác vaùc, kho thueâ, baõi, baûo haønh saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï; Chi phí quaûng caùo, tieáp thò, khuyeán maõi, tieáp taân, khaùnh tieát, chi phí giao dòch, chi hoa hoàng moâi giôùi, chi hoäi nghò vaø caùc khoaûn chi phí khaùc coù lieân quan tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï (10% toång chi phí töø 2.1 → 2.10); Caùc khoaûn thueá, phí, leä phí, tieàn thueâ ñaát phaûi noäp coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï: Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu; Thueá tieâu thuï ñaëc bieät; Thueá giaù trò gia taêng (ñoái töôïng aùp duïng phöông phaùp tröïc tieáp);
10
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

d. e. f. g. h. i. 2.13.

3.

V.

Thueá moân baøi; Thueá taøi nguyeân; Thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp; Thueá nhaø ñaát; Caùc khoaûn phí, leä phí theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; Tieàn thueâ ñaát; Chi phí quaûn lyù kinh doanh do coâng ty ôû nöôùc ngoaøi phaân boå cho cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam theo tyû leä doanh thu cuûa cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam so vôùi toång doanh thu chung cuûa coâng ty ôû nöôùc ngoaøi bao goàm caû doanh thu cuûa cô sôû thöôøng truù ôû caùc nöôùc; Cô sôû thöôøng truù cuûa coâng ty ôû nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam chöa thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn, chöùng töø noäp thueá theo phöông phaùp keâ khai thì khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù khoaûn chi phí quaûn lyù kinh doanh do coâng ty ôû nöôùc ngoaøi phaân boå theo quy ñònh taïi khoaûn naøy. Caùc khoaûn chi phí khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù: (Xem Caâu hoûi soá 4) − Tieàn löông, tieàn coâng do cô sôû kinh doanh khoâng thöïc hieän ñuùng cheá ñoä hôïp ñoàng lao ñoäng theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät veà lao ñoäng, tröø tröôøng hôïp thueâ möôùn lao ñoäng theo vuï vieäc; Tieàn löông, tieàn coâng cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân, thaønh vieân hôïp danh cuûa coâng ty hôïp danh, chuû hoä caù theå, caù nhaân kinh doanh vaø tieàn thuø lao traû cho caùc saùng laäp vieân, thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò cuûa coâng ty traùch nhieäm höõu haïn, coâng ty coå phaàn khoâng tröïc tieáp tham gia ñieàu haønh saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï; − Caùc khoaûn trích tröôùc vaøo chi phí maø thöïc teá khoâng chi goàm: trích tröôùc veà söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh, phí baûo haønh saûn phaåm haøng hoùa, coâng trình xaây döïng vaø caùc khoaûn trích tröôùc khaùc; − Caùc khoaûn chi khoâng coù hoùa ñôn, chöùng töø hoaëc hoùa ñôn, chöùng töø khoâng hôïp phaùp; − Caùc khoaûn tieàn phaït veà vi phaïm haønh chính nhö: vi phaïm luaät giao thoâng, vi phaïm cheá ñoä ñaêng kyù kinh doanh, vi phaïm veà keá toaùn thoáng keâ, vi phaïm veà thueá vaø caùc vi phaïm haønh chính khaùc; − Caùc khoaûn chi khoâng lieân quan ñeán doanh thu vaø thu nhaäp chòu thueá nhö: chi veà ñaàu tö xaây döïng cô baûn; chi uûng hoä caùc ñòa phöông; chi uûng hoä caùc ñoaøn theå, toå chöùc xaõ hoäi naèm ngoaøi cô sôû kinh doanh; chi töø thieän vaø caùc khoaûn chi khaùc khoâng lieân quan ñeán doanh thu vaø thu nhaäp chòu thueá; − Caùc khoaûn chi do caùc nguoàn kinh phí khaùc ñaøi thoï nhö: chi phí söï nghieäp; chi trôï caáp khoù khaên thöôøng xuyeân, khoù khaên ñoät xuaát; THUEÁ SUAÁT BOÅ SUNG − Thueá suaát aùp duïng ñoái vôùi thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát laø 28%. − Sau khi tính thueá thu nhaäp theo möùc thueá suaát 28%, phaàn thu nhaäp coøn laïi phaûi tính thueá thu nhaäp boå sung theo bieåu luõy tieán töøng phaàn döôùi ñaây (Xem Caâu hoûi soá 8):

Bieåu Thueá Luõy Tieán Töøng Phaàn Baäc Tyû suaát thu nhaäp coøn laïi treân chi phí Thueá suaát Ñeán 15% 0% Treân 15% ñeán 30% 10% Treân 30% ñeán 45% 15%
TS.Phan Hieån Minh 11
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

VI.

Treân 45% ñeán 60% 20% Treân 60% 25% THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ÑOÁI VÔÙI NHAØ THAÀU, NHAØ THAÀU PHUÏ NÖÔÙC NGOAØI − Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh khoâng coù cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam, nhöng coù thu nhaäp taïi Vieät Nam thì toå chöùc, caù nhaân taïi Vieät Nam khi chi traû thu nhaäp cho toå chöùc caù nhaân nöôùc ngoaøi coù traùch nhieäm keâ khai vaø khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp doanh nghieäp theo tyû leä % tính treân toång soá tieàn chi traû cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi do Boä Taøi chính quy ñònh phuø hôïp vôùi töøng ngaønh ngheà kinh doanh. − Soá thueá TNDN ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä % treân doanh thu tính thueá cuûa nhaø thaàu theo töøng ngaønh ngheà nhö sau: STT 1 2 3 4 5 6 NGAØNH NGHEÀ KINH DOANH Thöông maïi phaân phoái, cung caáp haøng hoùa, nguyeân lieäu, vaät tö, maùy moùc thieát bò taïi Vieät Nam. Dòch vuï Xaây döïng Saûn xuaát, vaän taûi, kinh doanh khaùc Laõi tieàn vay Thu nhaäp baûn quyeàn Tyû leä % Thueá TNDN tính treân doanh thu 1% 5% 2% 2% 10% 10%

− Doanh thu tính thueá ñeå xaùc ñònh thueá TNDN laø doanh thu nhaø thaàu nhaän ñöôïc keå caû khoaûn thueá vaø chi phí do Beân Vieät Nam traû thay cho nhaø thaàu. Tröôøng hôïp, nhaø thaàu nhaän doanh thu khoâng bao goàm thueá TNDN phaûi noäp thì doanh thu tính thueá phaûi ñöôïc quy ñoåi thaønh doanh thu coù thueá theo coâng thöùc sau (Xem Caâu hoûi soá 9): Doanh thu chòu thueá = Doanh thu thöïc nhaän (khoâng bao goàm thueá TNDN) 1 – Tyû leä % thueá TNDN tính treân doanh thu chòu thueá

VII. THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ÑOÁI VÔÙI HOÄ KINH DOANH KHOÂNG THÖÏC HIEÄN CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN, HOÙA ÑÔN − Vieäc aán ñònh doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá phaûi baûo ñaûm ñuùng quy trình, coâng khai, daân chuû. − Toång cuïc thueá höôùng daãn caùc cuïc thueá xaùc ñònh tyû leä (%) thu nhaäp chòu thueá treân doanh thu laøm caên cöù tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp phuø hôïp vôùi töøng ngaønh ngheà kinh doanh vaø ñaûm baûo söï haøi hoøa giöõa caùc ñòa phöông trong caû nöôùc (xem phaàn phuï luïc Chöông 2). Thueá TNDN noäp = Doanh thu aán ñònh X Tyû leä TNDN X Thueá suaát TNDN

VIII. NOÄP THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP 1. Keâ khai: − Tôø khai: ngaøy 25/01.
TS.Phan Hieån Minh 12
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

2.

IX.

X.
Nöôùc

− Tôø khai töï quyeát toaùn: 90 ngaøy sau khi heát naêm (Xem Caâu hoûi soá 6). Noäp thueá: Cô sôû kinh doanh thöïc hieän noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp nhö sau: − Cô sôû kinh doanh taïm noäp thueá haøng quyù theo tôø khai thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaëc theo soá thueá cô quan thueá aán ñònh ñaày ñuû, ñuùng haïn vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc.Thôøi haïn noäp thueá chaäm nhaát khoâng quaù ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng cuoái quyù − Vieäc xaùc ñònh ngaøy noäp thueá cuûa cô sôû kinh doanh ñöôïc thöïc hieän nhö sau: + Ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá baèng chuyeån khoaûn qua Ngaân haøng, toå chöùc tín duïng khaùc thì ngaøy noäp thueá laø ngaøy Ngaân haøng toå chöùc tín duïng khaùc kyù nhaän treân giaáy noäp tieàn vaøo ngaân saùch; + Ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá baèng tieàn maët thì ngaøy noäp thueá laø ngaøy cô quan kho baïc nhaän tieàn thueá hoaëc cô quan thueá caáp bieân lai thueá. − Cô sôû kinh doanh chöa thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn, chöùng töø, noäp thueá theo thoâng baùo cuûa cô quan thueá cuøng vôùi thueá giaù trò gia taêng. − Toå chöùc, caù nhaân ôû Vieät Nam chi traû thu nhaäp cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh khoâng coù cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam, coù traùch nhieäm khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp doanh nghieäp baø noäp vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc theo thôøi haïn do Boä taøi chính quy ñònh phuø hôïp vôùi töøng ngaønh ngheà kinh doanh, chaäm nhaát khoâng quaù 15 ngaøy, keå töø ngaøy chuyeån traû tieàn cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi (xem phaàn phuï luïc). DOANH NGHIEÄP LIEÂN KEÁT Cô sôû kinh doanh coù traùch nhieäm thöïc hieän mua baùn trao ñoåi vaø haïch toaùn giaù trò haøng hoùa, dòch vuï theo giaù trò haøng hoùa thò tröôøng trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Caùc doanh nghieäp ñöôïc coi laø doanh nghieäp lieân keát khi: i. Moät doanh nghieäp tham gia tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vaøo vieäc ñieàu haønh, kieåm soaùt hoaëc goùp voán phaùp ñònh hoaëc voán coå phaàn vaøo moät doanh nghieäp khaùc. ii. Hai doanh nghieäp cuõng chòu söï ñieàu haønh, kieåm soaùt tröïc tieáp hay giaùn tieáp cuûa moät doanh nghieäp khaùc hoaëc hai doanh nghieäp cuøng coù moät doanh nghieäp khaùc tham gia goùp voán. “Hôïp ñoàng giao dòch khoâng theo giaù thò tröôøng” laø caùc hôïp ñoàng giao dòch, mua baùn bò aûnh höôûng bôûi caùc quan heä thöông maïi khoâng bình thöôøng nhö giao dòch giöõa caùc doanh nghieäp lieân keát maø trong ñoù caùc doanh nghieäp naøy bò raøng buoäc vôùi nhau bôûi nhöõng ñieàu kieän ñöôïc ñöa ra hoaëc aùp ñaët khaùc vôùi nhöõng ñieàu kieän ñöôïc ñöa ra giöõa caùc doanh nghieäp ñoäc laäp. THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ÔÛ MOÄT SOÁ NÖÔÙC ASEAN
Thu nhaäp chòu thueá Thueá suaát phoå thoâng Thueá suaát öu ñaõi Mieãn giaûm thueá Chuyeån loã Khaáu hao Ñöôøng thaúng, khoâng vöôït quaù tæ leä qui ñònh Ñöôøng thaúng theo tæ leä qui ñònh

Vieät Nam Thu nhaäp toaøn caàu, 28% (daàu moû: 50%) 20%, 15%, 10% ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi Brunei Thu nhaäp phaùt sinh taïi 30% Brunei

Mieãn 4 naêm, giaûm 5 naêm 50% 4 naêm tieáp theo 6 naêm

TS.Phan Hieån Minh

13

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I) Cambodia Thu nhaäp toaøn caàu 20% (khai thaùc daàu 9% moû: 30%)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp Mieãn 3 – 6 naêm 5 naêm Ñöôøng thaúng KH giaûm daàn theo tæ leä qui ñònh 10

Indonesia Thu nhaäp toaøn caàu, Thueá suaát luûy tieán: ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû 10%, 20%, 30%, Daàu khí: 35 – 45%, Khai nöôùc ngoaøi thaùc moû: 30 – 45% Malaysia Thu nhaäp phaùt sinh taïi 28%, Daàu khí: 38% Malaysia: Ngaân haøng Baûo hieåm, Vaän taûi bieån vaø haøng khoâng tính thueá treân thu nhaäp toaøn caàu vaø ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi Myanmar Thu nhaäp toaøn caàu, khoâng ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi (tröø nhöõng nöôùc kí hieäp ñònh nhö: Malaysia, Singapore, Anh) coâng ty ÑTNN tính treân thu nhaäp phaùt sinh taïi Myanmar Philippine Thu nhaäp toaøn caàu, ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi, coâng ty ÑTNN tính treân thu nhaäp phaùt sinh taïi Philippine Singapore Thu nhaäp toaøn caàu, ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi 30%

5 – naêm

Moät soá saûn phaåm, Khoâng ngaønh caàn khuyeán giôùi haïn khích, lónh vöïc nghieân cöùu phaùt trieån ñöôïc xeùt mieãn giaûm thueâ’ 3 naêm 3 naêm

32%

10%, 20% Aùp duïng ñoái vôùi moät soá loaïi thu nhaäp nhaát ñònh cuûa caùc doanh nghieäp ÑTNN 5 – 20 naêm 22% (75% cuûa S$ 10% 10.000 ñaàu tieân vaø 50% cuûa $ 90.000 keá tieáp ñöôïc mieãn thueá)

3 naêm

Ñöôøng thaúng giaûm daàn

Khoâng giôùi haïn

Thailand Thu nhaäp toaøn caàu, 30% ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi

20%, 25%

5 naêm

Ñöôøng thaúng, thieát bò kó thuaät cao hoaëc thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm ñöôïc tính heát vaøo chi phí trong naêm phaùt sinh Baát kì phöông phaùp khaáu hao naøo nhöng khoâng vöôït quaù tæ leä khaáu hao qui ñònh vaø khoâng thay ñoåi tröø khi coù chaáp thuaät cuûa cô quan thueá

Nguoàn: Coâng ty TNHH Ernst & Young Vieät Nam (2003) XI. PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN THUEÁ TNDN Boå sung caùc qui ñònh veà vieäc xaùc ñònh doanh thu, chi phí baûo ñaûm phuø hôïp vôùi thöïc teá kinh doanh; khuyeán khích doanh nghieäp khaáu hao nhanh ñeå ñoåi môùi thieát bò coâng ngheä, taêng khaû naêng caïnh tranh, aùp duïng moät möùc thueá suaát phoå thoâng chung laø 28% sau ñoù giaûm xuoáng coøn 25% vaø möùc thueá öu ñaõi laø 20%, 15%, 10%. Boå sung vaøo thu nhaäp chòu thueá khoaûn thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát. Thoáng nhaát ñieàu kieän, möùc vaø thôøi gian öu ñaõi thueá giöõa doanh nghieäp trong nöôùc vaø doanh nghieäp ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Chuyeån caùc hoä saûn xuaát, kinh
TS.Phan Hieån Minh 14
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

doanh caù theå, nhöõng caù nhaân haønh ngheà ñoäc laäp, nhöõng caù nhaân coù taøi saûn cho thueâ sang aùp duïng thueá thu nhaäp caù nhaân. Boû öu ñaõi mieãn, giaûm thueá do thöïc hieän chính saùch xaõ hoäi. XII. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Chi phí hôïp lí − So saùnh thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong khoái AFTA − Thueá TNDN ñoái vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi − Thueá TNDN ñoái vôùi hoä kinh doanh − Doanh nghieäp lieân keát − Phöông höôùng hoaøn thieän thueá TNDN XIII. VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT 1. Thoâng tö 128/2003/TT-BTC ngaøy 22/12/2003 cuûa Boä Taøi chính. 2. Thoâng tö 88/2004/TT-BTC ngaøy 01/09/2004 cuûa Boä Taøi chính. 3. Thoâng tö 128/2004/TT-BTC ngaøy 27/12/2004 cuûa Boä Taøi chính. 4. Thoâng tö 05/2005/TT-BTC ngaøy 11/01/2005 cuûa Boä Taøi chính. XIV. PHUÏ LUÏC A. Phuï luïc 1: 1. Maãu 02A/TNDN

TS.Phan Hieån Minh

15

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

MÉu sè 02A/TNDN
Form 02A/TNDN

Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Socialist Republic of Vietnam

Côc thuÕ:
Tax Department of

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Independence – Freedom - Happiness

Chi côc thuÕ:
Tax Branch of

--------------------------------------

Tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
Enterprise income tax return (Kú tÝnh thuÕ / Tax period .)
M· sè thuÕ / Tax code: ................................................................................................................. Tªn c¬ së kinh doanh / Name of business establishment: .................................................................. §Þa chØ / Address:......................................................................................................................... QuËn, huyÖn / District: TØnh, thμnh phè / City, province: §iÖn tho¹i / Tel: Fax: E- mail: Ngμnh nghÒ kinh doanh chÝnh / Main line of business: .................................................................. §¬n vÞ tÝnh / Unit: ®ång ViÖt Nam / VND
ChØ tiªu

Items
(1) 1. Doanh thu b¸n hμng ho¸ vμ cung cÊp dÞch vô
Turnover from sales of goods andprovisions of service

M· sè (MS)
Code

Thùc hiÖn n¨m tr−íc
Last year implement

Dù kiÕn n¨m nay
This year foreseen

Thùc hiÖn 9 th¸ng
9 months implement

¦íc c¶ n¨m
Whole year estimation

(2) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

(3)

(4)

(5)

Trong ®ã: Doanh thu chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt
In which: Turnover from transfer land-use rights, land-lease rights. 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ / Deductions

3. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh hμng ho¸ dÞch vô.
Expenses for production and business

Trong ®ã: Chi phÝ chuyÓn quyÒn sö dung ®Êt
In which: expense for transfer land-use rights 4. Chi phÝ tμi chÝnh / Financial expense

5. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (MS 01 MS 03- MS 04- MS 06) / Net profit from business activities Trong ®ã: Lîi nhuËn tõ chuyÒn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt
In which: Profit from transfer land-use rights, land-lease rights 6. Thu nhËp kh¸c / Other income 7. Chi phÝ kh¸c / Other expense 8. Lîi nhuËn kh¸c (MS 09- MS 10) / Other profit

9. Lç n¨m tr−íc chuyÓn sang
Loss carried forward from previous year

10. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ (MS 07 + MS 11 - MS 12)
Total taxable income 11. ThuÕ suÊt / Tax rate

12. ThuÕ ph¶i nép, ch−a bao gåm thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt [( MS 13 - MS 08) nh©n (x) MS 14]
Tax payble, excluding income tax from transfer land-use rights, landlease rights

13. ThuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 14. ThuÕ ®−îc miÔn, gi¶m (nÕu cã)
Tax reduction, exemption (if any)

sö dông ®Êt,

16 17 18 19

Income tax from transfer land-use rights, land-lease rights

15 Tæng sè thuÕ t¹m nép c¶ n¨m (MS 15 + MS 16- MS 17) / Total provisional tax paid in year 16. Sè thuÕ t¹m nép tõng quý ( MS 18 chia (: ) 4 )
Provisional tax paid in quarter

ThuyÕt minh cña c¬ së kinh doanh vÒ c¸c chØ tiªu nªu trªn, trong ®ã ghi râ nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m so víi n¨m tr−íc:
Explaination of business establishment on the above items, in which clearly stated the reason of increment, decrement in comparing to previous year:
TS.Phan Hieån Minh 16
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

.

Ngμy...th¸ng...n¨m ... / Date
Ng−êi lËp biÓu
Prepared by

KÕ to¸n tr−ëng
Chief accountant

Gi¸m ®èc
Director

(Ký vμ ghi râ hä tªn)
(Sign and full name)

(Ký vμ ghi râ hä tªn)
(Sign and full name)

(Ký; ghi râ hä tªn; ®ãng dÊu)
(Sign; full name and seal)

N¬i göi tê khai / Place of sending the return: - C¬ quan thuÕ / Tax Office: - §Þa chØ / Address: C¬ quan thuÕ nhËn tê khai / Tax office received the return: - Ngμy nhËn / Date of receipt: - Ng−êi nhËn (ký vμ ghi râ hä tªn) / Receiver (sign and full name):

2. Maãu 04/TNDN
Form 04/TNDN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
TS.Phan Hieån Minh 17
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc/Independence – Freedom – Happiness -------------------Ngaøy nhaän:__________
Submission Date:

TỜ KHAI TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SELF-DECLARATION OF ENTERPRISE INCOME TAX FINALIZATION [01] Kỳ tính thuế: . . . . . . . . . . đến . . . . . . . . . . [01] Tax period: from . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . [02]Mã số thuế/Tax code: [03]Tên cơ sở kinh doanh/ Name of the business establishment: [04]Địa chỉ trụ sở/ Address: [05]Quận/Huyện/District: [06] Tỉnh/Thành phố/Province/City: [07]Điện thoại/Telephone: [08] Fax: [10]Ngành nghề kinh doanh chính/Main lines of business:

[09] E-mail:

STT No (1) A 1

Chỉ tiêu/Items

Đơn vị tiền / Unit: đồng Việt Nam / VND Mã số/Code Số tiền/Amount

2 a b c d 3 4 a b c 5 6 7 8 9 10

(2) (3) (4) Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính/Business results recognized in accordance with financial statements A1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/Turnover from sales of goods and provision of services Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu/Of which: A2 Turnover from exported goods and services Các khoản giảm trừ doanh thu (A3=A4+A5+A6+A7)/Sales A3 Deduction(A3 = A4 + A5 + A6 + A7) Chiết khấu thương mại/Trade discounts A4 Giảm giá hàng bán/Sales rebates A5 Giá trị hàng bán bị trả lại/Sales returns A6 Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo A7 phương pháp trực tiếp phải nộp/Special sales tax, export duty, VAT payable under direct method Doanh thu hoạt động tài chính /Financial Income A8 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ /Expenses for A9 production and business expenseves (A9 = A10 + A11 + A12) Giá vốn hàng bán/Cost of goods sold A10 Chi phí bán hàng/Selling expenses A11 Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses A12 Chi phí tài chính/Financial expenses A13 A14 Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh Of which: Interest expenses of loans used for production and trading Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Net profits from A15 business activities (A15 = A1-A3+A8-A9-A13) Thu nhập khác/Other income A16 Chi phí khác/Other expenses A17 Lợi nhuận khác/Other profits (A18 = A16 – A17) A18 Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp/Total pre-tax A19 profits (A19 = A15 + A18)

TS.Phan Hieån Minh

18

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

B 1 a b c d e g h i k

l m n o p q

r

s 2

a b c

Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp/Determination of taxable income in accordance with the Law on Enterprise Income Tax Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh B1 nghiệp/Increases in total pre-tax profits (B1 = B2 + B3 + … + B18) Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu/Increases in turnover B2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm /Expenses associated with B3 the decreased turnover Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài/Tax B4 already paid for overseas income Chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định/Disallowed B5 depreciation expenses. Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định/Interest B6 expenses in excess of the regulated limit. Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định /Expenses B7 not substantiated with proper invoices or receipts Các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính B8 vào chi phí/Taxes recouped and fines for administrative offences, which have been included in expenses Chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập B9 doanh nghiệp/Expenses unrelated to turnover, income subject to EIT B10 Chi phí tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh và tiền thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn không trực tiếp tham gi Tiền lương, tiền công không được tính vào chi phí hợp lý do vi phạm B11 chế độ hợp đồng lao động /Disallowed salaries or wages due to breaches of labour contract regulations Chi phí tiền ăn giữa ca vượt mức quy định/Expenses for mid-shift B12 meals in excess of the regulated limit Chi trang phục vượt mức quy định/Expenses for clothing in excess of B13 the regulated limit Chi cho lao động nữ vượt mức quy định/Expenses for female B14 employees in excess of the regulated limit Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ vượt B15 mức quy định/Management expenses allocated by foreign company in excess of the regulated limit. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ B16 phải trả mà thời gian nợ từ 12 tháng trở xuống có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính /Foreign exchange losses due to year-end revaluation of receivables, payables in Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân khánh tiết, chi phí B17 giao dịch đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác vượt mức quy định/Expenses for advertisement, marketing, promotion, reception, festivities, externa Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác/Other B18 adjustments that increase pre-tax profits Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp B19 (B19=B20+B21+B22+B23+B24) /Decreases in total pre-tax profits (B19 = B20 + B21 + B22 + B23 + B24) Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh B20 nghiệp/Profits from activities not subject to EIT Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước /Decrease in B21 turnover which has been taxed in the previous year Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng/Expenses in relation to the B22 increased turnover
TS.Phan Hieån Minh 19
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

d

e 3 3.1

3.2 4 4.1 4.2 5 5.1

5.2 C 1

2 3 4 5 6

Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả mà thời gian nợ từ 12 tháng trở xuống có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính /Foreign exchange gains due to year-end revaluation of receivable, payables in Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác/Other adjustments that decrease pre-tax profits Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa trừ chuyển lỗ/Total taxable income before carry forward of losses (B25 = A19 + B1 – B19) Thu nhập từ hoạt động SXKD (trừ thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất)/Income from business and production activities (exclusive of income from transfer of land use rights or land lease rights) Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất/Income from transfer of land use rights or land lease rights Lỗ từ các năm trước chuyển sang/Losses carried forward from previous years (B28 = B29 + B30) Lỗ từ hoạt động SXKD (trừ lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất)/Losses from business and production activities (except for losses from transfer of land use rights or land lease rights) Lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất/Losses from transfer of land use rights or land lease rights Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đã trừ chuyển lỗ)/Total taxable income (after carry forward of losses) (B31 = B32 + B33) Thu nhập từ hoạt động SXKD (trừ thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) /Income from business and production activities (exclusive of income from transfer of land use rights or land lease rights) (B32 = B26 – B29) Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất /Income from transfer of land use rights or land lease rights (B33 = B27 – B30) Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế/Determination of EIT payable in the tax period Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông/EIT calculated at the standard tax rate (= B31 x 28%) Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất /Of which: EIT on income from transfer of land use rights or land lease rights (C2 = B33 x 28%) Thuế thu nhập bổ sung từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất/ Sur-tax on income from transfer of land use rights or land lease rights Thuế TNDN chênh lệch do DN hưởng thuế suất khác mức thuế suất 28%/Difference in EIT as the enterprise is entitled to a tax rate other than 28% Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ tính thuế/EIT exempted or reduced in the tax period Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế/ Deductible tax paid on overseas income in the tax period Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp trong kỳ tính thuế /EIT payable in the tax period (C7 = C1+C3-C4-C5-C6)

B23

B24 B25 B26

B27 B28 B29 B30 B31 B32

B33

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

D. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau/In addition to Appendices to this declaration, we enclose the following documents: 1  Biên lai hoặc chứng từ chứng minh đã nộp thuế thu nhập tại nước ngoài/ Receipts or documents of tax
TS.Phan Hieån Minh 20
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

2

3 4 5

6

paid abroad  Bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm 3.4, mục II, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 Registration of tax exemption and reduction durations in accordance with point 3.4, Section II, Part E of Circular 128/2003/TT-BTC dated 22 December 2003.  Văn bản phân bổ chi phí quản lý kinh doanh của Công ty ở nước ngoài cho cơ sở thường trú tại VN Document relating to the allocation of the foreign company's management expenses to its permanent establishment in Vietnam  Văn bản thoả thuận của Bộ Tài chính về khoản chi phí trích trước tính vào chi phí hợp lý. Approval from the Ministry of Finance, for inclusion of accrued expenses in reasonable expenses  Văn bản của Chính phủ cho tính vào chi phí hợp lý các khoản chi từ thiện, tài trợ cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ các địa phương. Approval from the Government for the inclusion in reasonable expenses charity contributions, expenses in support of social associations or organizations and localities .  Các văn bản khác liên quan đến việc xác định doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Other documents relating to the determination of turnover, expenses and taxable income during the tax period

Tôi cam đoan là các số liệu điền vào tờ khai thuế này là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./. We undertake that the figures in the declaration are accurate and shall be fully responsible before the law for the declared figures.

Date:ngày tháng năm . . . . . Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh/ Legal representative of the business establishment (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức vụ) (Signature, seal, full name and position) Ghi chú: Các chỉ tiêu B29, B30, C3, C4, C5, C6 nếu có số liệu kê khai Doanh nghiệp phải có Phụ lục kèm theo tờ khai này.

TS.Phan Hieån Minh

21

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

B. Phuï luïc 2: 1. Tỷ lệ GTGT (%) và tỷ lệ TNDN (%) tính trên doanh thu làm căn cứ tính thuế GTGT và TNDN phải nộp: Thực hiện Luật thuế GTGT và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế xây dung tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ vào hướng dẫn của Tổng cục thuế, Cục thuế các tỉnh tiến hành điều tra, xây dung cụ thể tỷ lệ GTGT và TNDN cho từng ngành nghề, mặt hàng sản xuất kinh doanh phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo giữa các vùng trong tỉnh, giữa các vùng giáp gianh với tỉnh bạn hoặc giữa các mặt hàng trong cùng nhóm ngành nghề, không để có khoảng cách chênh lệch lớn, gây thắc mắc trong các hộ kinh doanh. 2. Biểu tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT trên doanh thu: (Đang hiện hành theo công văn số 2423 TCT/NV6 ngày 29/6/2001 và công văn số4589TCT/NV6 ngày 25/12/2003 của Tổng cục thuế) Khu vực I: Gồm các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu. Khu vực II: Gồm các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tây, Ninh Bình, Hà nam, Nam Định, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Dương, Tây Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận. Khu vực III: Gồm các tỉnh: Thái nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Yên Bái.
STT I 1 2 3 4 II 1 2 III IV 1 2 V 1 2 3 VI 1 2 3 Ngành nghề kinh doanh Ngành sản xuất Khai thác tài nguyên, khoáng sản Riêng: Đánh bắt hải sản Sản phẩm cơ khí Sản phẩm sản xuất, chế biến khác Gia công các loại Ngành xây dựng Có bao thầu nguyên vật liệu Không bao thầu nguyên vật liệu Ngành vận tải Kinh doanh ăn uống Ăn uống cao cấp Ăn uống bình dân Kinh doanh thương nghiệp Bán các mặt hàng Bán xe máy, vàng, bạc, đá quý Đại lý hưởng hoa hồng Kinh doanh dịch vụ Dịch vụ sửa chữa cơ khí Dịch vụ khác Riêng: cho thuê nhà, cửa hàng, tài sản Môi giới Tỷ lệ GTGT/doanh thu Tỷ lệ TNDN/doanh thu Khu vực I Khu vực II Khu vực III Khu vực I Khu vực II Khu vực III 40 - 50 30 - 40 20 -30 25 - 35 60 -70 25 - 35 40 - 50 30 -40 50 -60 25 -35 5-15 1-6 35 - 45 25 - 35 15 -25 20 - 30 55-65 20 - 30 35 - 45 28 -38 45 - 55 22 -32 4-14 1-5 30 - 40 20 - 30 12 -22 16 - 26 50-60 15 - 25 30 - 40 25 -35 40 -50 20 -30 3-13 1-4 8 - 13 6 – 11 7 -12 9 – 14 20-25 7 – 12 15 – 20 10 -15 25 -30 15 -20 3-8 0,5-2,5 38-43 25-30 25-30 40-45 40-45 7 -12 5 – 11 6 -11 8 - 13 19-24 6 - 11 13 - 18 8 -13 22 -27 12 17 2-7 0,5-2,5 35-40 21-26 22-27 35-40 35-40 5 – 10 4–9 4-9 6 - 11 17-22 5 – 10 10 - 15 5 -10 20 -25 10 - 15 1-6 0,5-2 32-37 19-24 20-25 33-38 33-38

40-50 50-60 70-80 80-90

35-45 40-50 65-75 75-85

32-42 35-45 62-72 73-83

TS.Phan Hieån Minh

22

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

XV. CAÂU HOÛI Caâu 1: Trong naêm 2004 coâng ty A kyù hôïp ñoàng cho Cty B thueâ nhaø xöôûng, coù thu tieàn tröôùc trong 10 naêm laø 100 trieäu ñoàng. Haõy xaùc ñònh doanh thu vaø chi phí cuûa Cty A ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ nhaø trong naêm 2004 ? ( Bieát raèng chi phí hôïp lyù hoaït ñoäng cho thueâ nhaø naêm 2004 laø 5 trieäu ) a. DT : 10 trieäu, CP : 5 trieäu b. DT : 100 trieäu, CP : 5 trieäu c. DT : 100 trieäu, CP : 50 trieäu d. Caâu a vaø c ñeàu ñuùng Caâu 2: DNTN A khi ñaêng kyù quyeàn sôû höõu, quyeàn söû duïng xe oâ toâ ñeå laøm TSCÑ phaûi noäp leä phí tröôùc baï, leä phí tröôùc baï ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù naèm trong khoaûn muïc naøo? a. Chi phí khaáu hao TSCÑ (phaân boå daàn khi trích khaáu hao) b. Caùc khoaûn thueá, phí, tieàn thueâ ñaát phaûi noäp coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng SXKD HH, DV c. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi d. Chi phí khaùc Caâu 3: Cô sôû kinh doanh A laø ñoái töôïng noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Doanh thu baùn haøng (bao goàm thueá GTGT 10%) : 110.000 ñoàng; Doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp laø : a. 110.000 ñ b. 100.000 ñ c. a, b sai Caâu 4: Caùc khoaûn naøo sau ñaây khoâng phaûi laø chi phí hôïp lyù : a. Khaáu hao taøi saûn coá ñònh b. Caùc khoaûn thueá, phí, tieàn thueâ ñaát coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh c. Tieàn löông, tieàn coâng cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân d. Tieàn löông , tieàn coâng traû cho ngöôøi lao ñoäng Caâu 5: Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Cty daàu khí nöôùc ngoaøi ôû VN khoâng tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh phaûi noäp thueá TNDN theo thueá suaát laø : a. 28% b. 32% c. 28% ñeán 50% d. Khoâng phaûi noäp thueá Caâu 6: Thôøi haïn noäp tôø khai quyeát toaùn thueá TNDN keå töø ngaøy keát thuùc naêm hoaëc keå töø ngaøy ngöng hoaït ñoäng a. Tröôùc ngaøy 31/01 naêm sau cho naêm tröôùc. b. Tröôùc ngaøy 15/02 naêm sau cho naêm tröôùc. c. Trong thôøi haïn 90 ngaøy keå töø ngaøy keát thuùc naêm. d. Tröôùc ngaøy 28/02 naêm sau cho naêm tröôùc. Caâu 7: Coâng ty A coù doanh thu tính thueá caû naêm 15.000 trieäu vaø chi phí hôïp lyù caû naêm 10.000 trieäu. Coâng ty A coù chi nhaùnh ôû Singapore, doanh thu tính thueá caû naêm 1.500 trieäu, chi phí hôïp lyù caû naêm 500 trieäu (theo baûng keâ döôùi ñaây). Thueá suaát thueá TNDN ôû Singapore laø 20%, sau khi noäp thueá TNDN ôû Singapore, chi nhaùnh chuyeån thu nhaäp veà nöôùc. Thueá suaát 28% 20% Toång coäng Doanh thu 15.000 1.500 16.500 Chi phí hôïp lyù 10.000 500 10.500
TS.Phan Hieån Minh 23
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 2: Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

Thu nhaäp chòu thueá

5.000

1.000

6.000

Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TNDN coâng ty A phaûi noäp taïi Vieät Nam: a. [(15.000 Tr + 1.500 Tr) – (10.000 Tr + 500 Tr)] x 28% b. (15.000 Tr – 10.000 Tr) x 28% c. Nhö caâu a vaø ñöôïc tröø thueá TNDN ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi. d. a, b, c sai. Caâu 8: Doanh thu tính thueá ñoái vôùi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát 1.700 trieäu. Toaøn boä chi phí coù lieân quan ñeán chuyeån quyeàn söû duïng ñaát 500 trieäu. Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TNDN phaûi noäp a. (1.700 Tr – 500 Tr) x 28% b. (1.700 Tr – 500 Tr) x 28% vaø thueá luõy tieán treân thu nhaäp coøn laïi c. a, b sai Caâu 9: Doanh nghieäp A kyù hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi B cung caáp dòch vuï giaùm saùt khoái löôïng xaây döïng, doanh thu theo hôïp ñoàng laø 300.000 USD Net (chöa bao goàm thueá). Ngoaøi rabeân Vieät Nam laø Doanh nghieäp A thu xeáp choã ôû vaø laøm vieäc cho nhaân vieân quaûn lyù nhaø thaàu nöôùc ngoaøi vôùi giaù trò 23.000 USD. Theo hôïp ñoàng, beân Vieät Nam laø doanh nghieäp A chòu traùch nhieäm traû thueá TNDN (5%). Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TNDN nhaø thaàu nöôùc ngoaøi doanh nghieäp A phaûi noäp thay nhaø thaàu B? Caâu 10: Thu nhaäp do cô sôû kinh doanh trong nöôùc nhaän goùp voán coå phaàn, lieân doanh, lieân keát kinh teá chia cho (sau khi ñaõ noäp thueá) thì ñöôïc tính thueá TNDN nhö theá naøo? Caâu 11: Cô quan thueá coù quyeàn truy thu thueá trong bao nhieâu naêm ñoái vôùi tröôøng hôïp nhaàm laãn veà thueá, khai man hoaëc troán laäu thueá?

TS.Phan Hieån Minh

24

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

CHÖÔNG 3: THUEÁ THU NHAÄP ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI COÙ THU NHAÄP CAO
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao laø loaïi thueá tröïc thu, ñaùnh vaøo phaàn thu nhaäp thöôøng xuyeân vaø khoâng thöôøng xuyeân cuûa caù nhaân. − Goùp phaàn thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, aùp duïng thueá thu nhaäp ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp cao nhaèm ñieàu tieát bôùt moät phaàn thu nhaäp ñeå thöïc hieän coâng taùc an sinh xaõ hoäi cho nhöõng ngöôøi khoâng coù thu nhaäp hoaëc thu nhaäp quaù thaáp. II. THU NHAÄP CHÒU THUEÁ 1. Thu nhaäp thöôøng xuyeân döôùi caùc hình thöùc: tieàn löông, tieàn coâng, caùc khoaûn phuï caáp, tieàn thöôûng; caùc khoaûn thu nhaäp töø dòch vuï khoa hoïc, kyõ thuaät, tieàn baûng quyeàn söû duïng saùng cheá, nhaõn hieäu, dòch vuï tin hoïc, dòch vuï tö vaán, ñaøo taïo, dòch vuï ñaïi lyù; thu nhaäp veà tieàn nhuaän buùt; hoa hoàng moâi giôùi; caùc khoaûn thu nhaäp ngoaøi tieàn löông, tieàn coâng do tham gia hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï khoâng thuoäc ñoái töôïng noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp; 2. Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân döôùi caùc hình thöùc: a. Chuyeån giao coâng ngheä, tröø tröôøng hôïp bieáu, taëng b. Truùng thöôûng xoå soá. 3. Taïm thôøi chöa thu thueá ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp veà laõi tieàn göûi ngaân haøng, laõi tieàn göûi tieát kieäm. Laõi mua tín phieáu, traùi phieáu, kyø phieáu, coå phieáu. III. CAÙC KHOAÛN THU NHAÄP KHOÂNG CHÒU THUEÁ THU NHAÄP 1. Phuï caáp löu ñoäng: phuï caáp ñoäc haïi, nguy hieåm; phuï caáp khu vöïc; phuï caáp thaâm nieân ñoái vôùi löïc löôïng vuõ trang, haûi quan vaø cô yeáu; phuï caáp chöùc vuï, phuï caáp traùch nhieäm ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc; phuï caáp ñaëc bieät ñoái vôùi moät soá ñaûo xa vaø vuøng bieân giôùi coù ñieàu kieän sinh hoaït ñaëc bieät khoù khaên; phuï caáp thu huùt; tieàn coâng taùc phí; tieàn aên ñònh löôïng, phuï caáp ñaëc thuø cuûa moät soá ngaønh, ngheà theo cheá ñoä Nhaø nöôùc quy ñònh; caùc khoaûn phuï caáp khaùc töø ngaân saùch nhaø nöôùc; 2. Tieàn thöôûng veà caûi tieán kyõ thuaät, saùng cheá phaùt minh, caùc giaûi thöôûng quoác gia, quoác teá, tieàn thöôûng keøm theo caùc danh hieäu ñöôïc Nhaø nöôùc phong taëng; tieàn thöôûng hoaëc cheá ñoä ñaõi ngoä khaùc töø ngaân sash nhaø nöôùc (Xem Caâu hoûi soá 1); 3. Tieàn trôï caáp xaõ hoäi, boài thöôøng baûo hieåm, trôï caáp thoâi vieäc, trôï caáp maát vieäc laøm, trôï caáp ñieàu ñoäng veà cô sôû saûn xuaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; − Thu nhaäp cuûa chuû hoä kinh doanh caù theå thuoäc dieän chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp. 4. Tieàn noäp baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá töø tieàn löông, tieàn coâng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. IV. ÑOÁI TÖÔÏNG CÖ TRUÙ Ngöôøi nöôùc ngoaøi ñöôïc coi laø cö truù taïi Vieät Nam neáu ôû taïi Vieät Nam töø 183 ngaøy trôû leân tính cho 12 thaùng keå töø khi ñeán Vieät Nam; ñöôïc coi laø khoâng cö truù neáu ôû taïi Vieät Nam döôùi 183 ngaøy (Xem Caâu hoûi soá 4). V. BIEÅU THUEÁ (Luõy tieán töøng phaàn)

TS.Phan Hieån Minh

25

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

Ñôn vò tính : 1.000 ñ Baäc Thu nhaäp bình quaân Thueá suaát (%) (thaùng / ngöôøi) 1 Ñeán 5.000 0 2 Treân 5.000 ñeán 15.000 10 3 Treân 15.000 ñeán 25.000 20 4 Treân 25.000 ñeán 40.000 30 5 Treân 40.000 40 B. Ngöôøi nöôùc ngoaøi Ñôn vò tính : 1.000 ñ Baäc Thu nhaäp bình quaân Thueá suaát (%) (Thaùng / ngöôøi) 1 Ñeán 8.000 0 2 Treân 8.000 ñeán 20.000 10 3 Treân 20.000 ñeán 50.000 20 4 Treân 50.000 ñeán 80.000 30 5 Treân 80.000 40 C. Thueá suaát thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân (Luõy tieán toaøn phaàn) Thu nhaäp veà chuyeån giao coâng ngheä treân 15.000.000 ñoàng/laàn ñöôïc tính theo thueá suaát 5% toång soá thu nhaäp. Thu nhaäp veà truùng thöôûng xoå soá treân 15.000.000 ñoàng/laàn ñöôïc tính theo thueá suaát 10% toång soá thu nhaäp (Xem Caâu hoûi soá 2 vaø soá 6). D. Thu nhaäp khoâng coù thueá (NET) Ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi cö tröù taïi Vieät Nam vaø coâng daân Vieät Nam ñi coâng taùc lao ñoäng taïi nöôùc ngoaøi Ñôn vò tính: 1.000 ñ Thu nhaäp khoâng coù thueá (NET) Thu nhaäp coù thueá Treân 8.000 ñeán 18.800 (NET – 800) / 0,9 Treân 18.800 ñeán 42.800 (NET – 2.800) / 0,8 Treân 42.800 ñeán 63.800 (NET – 7.800) / 0,7 Treân 63.800 (NET – 15.800) / 0,6 VI. ÑAÊNG KYÙ, KEÂ KHAI, QUYEÁT TOAÙN THUEÁ 1. Ñaêng kyù thueá: Moïi caù nhaân coù thu nhaäp thöôøng xuyeân ñeán möùc chòu thueá ñeàu phaûi ñaêng kyù noäp thueá vaø nhaän maõ soá thueá: − Caùc caù nhaân noäp thueá thoâng qua cô quan chi traû thu nhaäp thì noäp tôø khai ñaêng kyù thueá cho cô quan chi traû thu nhaäp ñeå cô quan naøy toång hôïp vaø noäp cho cô quan thueá tröïc tieáp quaûn lyù, treân cô sôû ñoù seõ ñöôïc caáp maõ soá thueá cho töøng caù nhaân; − Ñoái vôùi caùc caù nhaân tröïc tieáp noäp thueá thu nhaäp cao cho cô quan thueá thì noäp tôø khai ñaêng kyù ñeå ñöôïc caáp maõ soá thueá; Moãi caù nhaân chæ phaûi ñaêng kyù ñeå ñöôïc caáp maõ soá thueá thu nhaäp moät laàn vaø ñöôïc caáp moät maõ soá thueá duy nhaát. Neáu cuøng moät luùc noäp thueá thu nhaäp cao qua nhieàu toå chöùc chi traû thì thöïc hieän ñaêng kyù thueá taïi moät ñôn vò chi traû thuaän lôïi nhaát ñeå ñöôïc caáp maõ soá thueá sau ñoù phaûi thoâng baùo maõ soá thueá cuûa caù nhaân vôùi caùc cô quan chi traû khaùc ñeå theo doõi. 2. Keâ khai, noäp thueá:
TS.Phan Hieån Minh 26
06092006 PL Thue I DHM

A. Ngöôøi Vieät Nam

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

Caù nhaân coù thu nhaäp chòu thueá chuû ñoäng khai baùo veà thu nhaäp vôùi cô quan chi traû thu nhaäp hoaëc cô quan thueá taïi ñòa phöông nôi laøm vieäc. Cô quan chi traû thu nhaäp coù traùch nhieäm khaáu tröø vaø noäp thueá thu nhaäp thöôøng xuyeân thay cho töøng caù nhaân, haøng thaùng laäp tôø khai noäp thueá theo soá ñaõ taïm khaáu tröø; Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân keâ khai vaø noäp theo töøng laàn phaùt sinh. Toå chöùc, caù nhaân chi traû thu nhaäp coù traùch nhieäm khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp ñeå noäp thueá tröôùc khi chi traû thu nhaäp (Xem Caâu hoûi soá 10). 3. Quyeát toaùn thueá: Thueá thu nhaäp cao ñoái vôùi thu nhaäp thöôøng xuyeân ñöôïc quyeát toaùn theo naêm döông lòch. Cuoái naêm hoaëc sau khi heát haïn hôïp ñoàng, caù nhaân toång hôïp taát ca caùc nguoàn thu nhaäp trong naêm, thöïc hieän keâ khai thueá thu nhaäp vaø noäp tôø khai quyeát toaùn thueá cho cô quan chi traû thu nhaäp neáu chæ nhaän thu nhaäp ôû moät nôi. Neáu trong cuøng thôøi gian cuûa naêm ñoàng thôøi laøm vieäc vaø coù thu nhaäp töø nhieàu nôi thì caù nhaân ngöôøi noäp thueá phaûi toång hôïp, keâ khai quyeát toaùn taïi nôi coù thu nhaäp oån ñònh hoaëc nôi noäp tôø khai vaø thöïc hieän quyeát toaùn thueá vôùi cô quan thueá (Xem Caâu hoûi soá 7). Cô quan chi traû thu nhaäp hoaëc ñoái töôïng noäp thueá tính soá thueá phaûi noäp treân tôø khai caù nhaân, ñoái chieáu vôùi soá ñaõ noäp ñeå xaùc ñònh soá thueá thieáu phaûi noäp theâm hoaëc soá thueá noäp thöøa ñöôïc tröø vaøo soá phaûi noäp cuûa kyø sau hoaëc hoaøn laïi vaø laäp baûng toång hôïp quyeát toaùn thueá. Cô quan chi traû thu nhaäp caù nhaân thöïc hieän quyeát toaùn thueá chaäm nhaát khoâng quaù ngaøy 28/2 naêm sau hoaëc 30 ngaøy keå töø khi heát haïn hôïp ñoàng. VII. THOAÙI TRAÛ THUEÁ: (Xem Maãu 15/TNTX) VIII. PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN Treân cô sôû Phaùp leänh Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao naâng leân thaønh Luaät Thueá thu nhaäp caù nhaân vaø seõ boå sung, söûa ñoåi nhö sau: − Môû roäng ñoái töôïng noäp thueá treân cô sôû boå sung theâm thu nhaäp cuûa hoä kinh doanh, nhöõng ngöôøi haønh ngheà ñoäc laäp, nhöõng ngöôøi coù taøi saûn cho thueâ, nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp töø cho vay voán, töø laõi coå phaàn vaø môû roäng baèng caùch haï khôûi ñieåm chòu thueá vaø thueá suaát. − Cho pheùp khaáu tröø nhöõng chi phí taïo ra thu nhaäp nhö chi phí kinh doanh cuûa hoä kinh doanh, chi phí cuûa ngöôøi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chi phí chieát tröø gia caûnh ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp töø tieàn löông, tieàn coâng … thu nhaäp coøn laïi khi tröø chi phí phaûi noäp thueá. − Bieåu thueá ñöôïc xaùc ñònh theo möùc luõy tieán töøng phaàn nhöng toång möùc ñieàu tieát khoaûng 30% toång thu nhaäp haøng naêm cuûa caù nhaân. Möùc ñieàu tieát naøy cao hôn möùc ñieàu tieát ñoái vôùi thueá TNDN theå hieän chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh vaø ñoøi hoûi caùc caù nhaân trong xaõ hoäi phaûi tieát kieäm chi tieâu, ñoùng goùp xaây döïng Toå quoác. − Trong thôøi gian ñaàu, thu heïp daàn khoaûng caùch thu nhaäp khôûi ñieåm chòu thueá giöõa ngöôøi trong nöôùc vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi, tieán tôùi thoáng nhaát möùc khôûi ñieåm chòu thueá vaøo nhöõng naêm cuoái thaäp kæ. − Phöông phaùp thu thöïc hieän khaáu tröø taïi nguoàn, quyeát toaùn theo naêm IX. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân − Thu nhaäp khoâng chòu thueá − Thueá suaát luõy tieán töøng phaàn − Thueá suaát thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân − Thu nhaäp khoâng coù thueá (NET) X. MOÄT SOÁ LÖU YÙ

TS.Phan Hieån Minh

27

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

Caùc ñôn vò keá toaùn Nhaø nöôùc thöôøng coù chuyeân gia nöôùc ngoaøi ñeán laøm vieäc theo caùc chöông trình, döï aùn; hoaëc coù phaùt sinh giao dòch veà kinh teá, phaûi traû tieàn cho caù nhaân nöôùc ngoaøi (bao goàm caû tröôøng hôïp traû tieàn cho caù nhaân nöôùc ngoaøi khoâng coù maët taïi Vieät Nam). Tröôøng hôïp naøy, ñôn vò keá toaùn Nhaø nöôùc vôùi tö caùch laø cô quan chi traû thu nhaäp, coù nghóa vuï vaø traùch nhieäm thöïc hieän ñaêng kyù, keâ khai vaø khaáu tröø tieàn thueá tröôùc khi traû thu nhaäp cho ngöôøi nhaän ñeå noäp vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc. Tröôøng hôïp chuyeân gia vaøo Vieät Nam theo caùc chöông trình vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi, döï aùn söû duïng voán ODA; caù nhaân laø nhaân vieân cuûa caùc toå chöùc thuoäc Lieân hieäp quoác … thì caàn phaûi tham chieáu caùc Hieäp ñònh vieän trôï maø Chính phuû Vieät Nam ñaõ kyù keát vôùi phía nöôùc ngoaøi coù lieân quan ñeán nghóa vuï thueá cuûa caùc caù nhaân. Töông töï nhö thueá nhaø thaàu, ñôn vò keá toaùn Nhaø nöôùc caàn baùo caùo, xin yù kieán tham vaán cuûa cô quan thueá nôi ñôn vò ñaêng kyù noäp thueá neáu coù phaùt sinh caùc tröôøng hôïp chi traû cho caùc caù nhaân laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. XI. VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT − Thoâng tö 81/2004/TT-BTC ngaøy 13/08/2004 cuûa Boä Taøi chính − Thoâng tö 12/2005/TT-BTC ngaøy 04/02/2005 cuûa Boä Taøi chính XII. PHUÏ LUÏC 1. Maãu soá 03a/TNTX:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPLIC OF VIETNAM TS.Phan Hieån Minh 28

Mẫu số: 3a/TNTX Form: 03a/TNTX
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Independence - Freedom - Happiness
Ngaøy nhaän tôø khai / Date of receipt of the return (Do cô quan thueá ghi / Recorded by the tax office …./...…/………

***

TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN DECLARATION OF REGULAR PERSONAL INCOME TAX PAYMENT
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) / (Applicable to the income payer) THÁNG . . . NĂM . . . . / . . . . . . . . . . [01] Maõ soá thueá cô quan chi traû thu nhaäp Tax code of the income payer [02] Tên cơ quan chi trả thu nhập: Name of the income payer: [03] Địa chỉ trụ sở: Office's address [04] Điện thoại: Telephone: [06] Số tài khoản tại Ngân hàng: Bank account:
Số TT No.
1

[05] Fax: Fax:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng / Unit: VND
Chỉ tiêu / Items Tổng số lao động trong tháng: / Number of employee in the month: Trong đó: Người Việt nam / Vietnamese Of which Người nước ngoài / Foreigners Tổng số người thuộc diện nộp thuế tháng này Number of individuals subject to PIT this month Trong đó: Người Việt nam / Vietnamese Of which Người nước ngoài / Foreigners Người Number of employees Số tiền / Amount

X X X X X X -

2

3

Tổng số tiền chi trả cho cá nhân thuộc diện nộp thuế Total amount of income paid to individuals subject to PIT
Trong đó: Of which Người Việt nam / Vietnamese Người nước ngoài / Foreigners

4

Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ Total PIT withheld
Trong đó: Người Việt nam / Vietnamese Of which Người nước ngoài / Foreigners Tiền thù lao đơn vị được hưởng: {(4)x 0,5%} Commission retained Số thuế còn phải nộp NSNN (tháng này): {(4) - (5)} Amount of tax to be paid Trong đó: Người Việt nam / Vietnamese

5 6

Of which Người nước ngoài / Foreigners Chúng tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai. / We undertake the above declared information are correct and should be fully responsible for the declared figures. , ngày . . . tháng . . . năm . . . . / Date: . . . . . . Người lập biểu / Declared by Thủ trưởng cơ quan chi trả thu nhập Ký, ghi rõ họ tên / Sign and fullname Head of the income paying organization Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Sign, seal, full name and position

2. Maãu soá 10/TNTX:
Maãu soá / Form: 10/TNTX

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
TS.Phan Hieån Minh 29
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc / Independence - Freedom - Happiness ---------------------------------------Ngaøy noäp tôø khai / Submission date:

(Do cô quan thueá ghi/Recorded by the Tax Office) . . . . ./. . . . ./. . . . .

TÔØ KHAI QUYEÁT TOAÙN THUEÁ / TAX FINALIZATION DECLARATION Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao / Income tax of high income earners (Duøng cho cô quan chi traû thu nhaäp / For income paying organizations) Töø . ./. ./. . . . ñeán . ./. ./. . . . / From . . . . . . . . to . . . . . . . . Maõ soá thueá cô quan [1] chi traû thu nhaäp: Tax code of the income paying organization [2] Teân cô quan chi traû thu nhaäp: Name of the income paying organization [3] Ñòa chæ truï sôû: Head office's address [4] Ñieän thoaïi / Telephone: [6] Soá hieäu taøi khoaûn taïi ngaân haøng: Account number at the bank: A PHAÀN TOÅNG HÔÏP / SUMMARY Soá ngöôøi/löôït No. of persons

[5] Fax:

STT No. I 1 2 3 4 5 6 II 1 2 3

Chæ tieâu Description
KEÂ KHAI SOÁ CAÙ NHAÂN THUOÄC ÑOÁI TÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN THUEÁ TAÏI CÔ QUAN CHI TRAÛ / DECLARATION OF INDIVIDUALS SUBJECT TO TAX FINALISATION AT ORGANIZATION

Soá tieàn Amount

Soá lao ñoäng trong naêm / Number of employees during the year Toång soá ngöôøi quyeát toaùn taïi cô quan chi traû / Total of employees subject to tax finalization at organization Toång soá thu nhaäp chòu thueá / Total taxable income Toång soá thueá phaûi noäp / Total tax payable Soá thueá khaáu tröø trong naêm / Amount of income tax withheld during the year Soá thueá coøn phaûi noäp NSNN taïi thôøi ñieåm quyeát toaùn / Amount of income tax to be paid to the State Budget at finalization
KEÂ KHAI SOÁ CAÙ NHAÂN KHOÂNG THUOÄC ÑOÁI TÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN THUEÁ TAÏI CÔ QUAN CHI TRAÛ / DECLARATION OF INDIVIDUALS NOT SUBJECT TO TAX FINALIZATION AT ORGANIZATION

1 1 x x x x 0 0 0 0

x x

Toång soá ngöôøi / Number of individuals Soá thu nhaäp chòu thueá / Amount of taxable income Soá thueá ñaõ khaáu tröø trong naêm vaø caáp bieân lai / Amount of income tax withheld during the year and issued with receipt

TS.Phan Hieån Minh

30

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

III

KEÂ KHAI SOÁ CAÙ NHAÂN VAÕNG LAI TRONG NAÊM CÔ QUAN CHI TRAÛ ÑAÕ KHAÁU TRÖØ 10% THUEÁ / DECLARATION OF NON-EMPLOYEES FROM WHOM INCOME-PAYING ORGANIZATION WITHHELD TAX AT 10% DURING THE YEAR

1 2 3

Toång soá löôït caù nhaân / Total of individual payments Soá thu nhaäp chòu thueá / Amount of taxable income Soá thueá ñaõ khaáu tröø trong naêm vaø caáp chöùng töø khaáu tröø thueá / Amount of income tax withheld during the year and issued with receipt PHAÀN CHI TIEÁT / DETAILED DECLARATION Maãu 11/TNTX: Keâ khai ñính keøm / Form 11/TNTX: Declaration attached

0 0 0

B 1 2

Soá caù nhaân coù thueá khaáu tröø theo bieåu thueá luõy tieán töøng phaàn nhöng khoâng thöïc hieän quyeát toaùn taïi cô quan chi traû Declaration of individuals who have been withheld income tax at progressive rates, but do not make tax finalizations at
Caù nhaân Individual Bieân lai khaáu tröø thueá Receipt for tax withheld Soá thueá ñaõ khaáu tröø Amount of tax withheld Soá bieân lai Receipt no. Ngaøy, thaùng, naêm Date

STT No.

Teân, ñòa chæ Name, Address

Maõ soá thueá Tax code

Toång thu nhaäp chòu thueá Total taxable income

1

2 Khoâng / Nil Coäng / Total

3

4

5

6

7

3.

Soá caù nhaân vaõng lai trong cô quan chi traû thu nhaäp ñaõ khaáu tröø 10% thueá thu nhaäp / Declaration of non-employees who have been withheld tax at 10% by the income-paying organization.
Thaùng Month 2 Soá löôït caù nhaân Individual payments 3 Thu nhaäp chòu thueá Taxable income 4 Soá thueá ñaõ khaáu tröø Amount of tax withheld 5

STT No. 1

Khoâng / Nil Coäng / Total

C/
STT No.

PHAÀN QUAN HEÄ THANH TOAÙN VÔÙI NSNN / PAYMENTS TO THE STATE TREASURY
Phaân loaïi theo ñoái Soá naêm Soá phaùt sinh phaûi noäp NSNN / Amount of tax payable to the State Budget Soá ñaõ noäp Soá coøn phaûi

TS.Phan Hieån Minh

31

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I) töôïng / Classification tröôùc chuyeån sang / Amount of tax carried forward 3

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao Thuø lao ñöôïc ñeå laïi / Commission retained 5 Soá phaûi noäp / Amount payable 6=4-5 NSNN Amount of tax already paid to the State Budget 7 (chöùng töø) Receipt noäp / Amount of tax to be paid

Toång soá Total 4= 5 + 6

1

2

8 = 3+6-7

1

2

3

4

5

Thueá TNTX cuûa caù nhaân quyeát toaùn taïi ñôn vò / Regular income tax finalized at the organization Thueá TNTX ñaõ khaáu tröø cuûa caù nhaân khoâng quyeát toaùn / Regular income tax withheld but not finalized Thueá TNTX ñaõ khaáu tröø 10% cuûa caù nhaân vaõng lai / Regular income tax withheld at 10% from nonemployees Thueá TN ñaõ khaáu tröø cuûa ñoái töôïng khoâng cö truù / Income tax withheld from non-resident. Thueá TN khoâng thöôøng xuyeân Irregular income tax

Chuùng toâi cam ñoan soá lieäu keâ khai treân laø ñuùng söï thaät vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng soá lieäu ñaõ keâ khai. / We undertake the above declared information are correct and should be fully responsible for the declared information. Ngaøy / Date: Ngöôøi laäp bieåu / Prepared by: (Kyù, ghi roõ hoï teân / Signature, full name) Thuû tröôûng cô quan chi traû thu nhaäp Head of the income-paying organization

3. Maãu soá 15/TNTX
Maãu soá / Form: 15/TNTX TS.Phan Hieån Minh 32
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ***

Independence – Freedom - Happiness

Ngaøy nhaän tôø khai: Submission date: (Do cô quan thueá ghi) Recorded by the tax office .../.../.......

ÑÔN ÑEÀ NGHÒ THOAÙI TRAÛ THUEÁ THU NHAÄP ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI COÙ THU NHAÄP CAO
REQUEST FORM OF INCOME TAX REFUND OF HIGH INCOME EARNER

CUÛA NAÊM . . . . .
FOR YEAR . . . . .

Kính göûi: Cuïc thueá tænh, thaønh phoá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [01] Maõ soá thueá caù nhaân / Tax code: [02] Teân toâi laø: [03] Quoác tòch: My name is Nationality: [04] Ñòa chæ lieân heä / Contact address: [05] Ñieän thoaïi / Tel: [06] Fax [07] Email Caên cöù Phaùp leänh thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao hieän haønh thì:
Pursuant to Ordinance on income tax of high income earner To: Tax Department of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/ Toång thu nhaäp chòu thueá naêm:
Total taxable income in year: Total tax payable:

ñoàng ñoàng ñoàng ñoàng
VND VND VND VND

2/ Toång soá thueá thu nhaäp phaûi noäp: 3/ Toång soá thueá cô quan chi traû thu nhaäp ñaõ khaáu tröø 4/ Soá thueá thu nhaäp noäp thöøa ñeà nghò thoaùi traû
Overpaid tax which request to refund Total tax wihheld by income payer

Baèng chöõ / In word: ...................................................................................................... Göûi keøm theo hoà sô lieân quan / Attaching related documents: - Tôø khai quyeát toaùn thueá naêm / Annual return (Maãu soá / Form: 08/TNTX) - Chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu / ID Card or Passport (baûn photocopy – a copy) - Bieân lai thueá, chöùng töø khaáu tröø thueá thu nhaäp (baûn chính) - Chöùng töø khaùc lieân quan ñeán thu nhaäp chòu thueá / Other vouchers relating to income tax Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai neâu treân vaø ñeà nghò Cuïc thueá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xeùt thoaùi traû soá tieàn thueá thu nhaäp theo quy ñònh.
I should be fully responsible for the declared information and request the Tax Department of . . . . . . . . . . . . . considers to refund the above tax amount as regulations. Ñeà nghò soá tieàn thoaùi traû baèng tieàn maët / Request the tax refund paid by cash: Tax voucher, income tax withheld voucher (original)

Ñeà nghò soá tieàn thoaùi traû baèng chuyeån khoaûn / Request the tax redund paid by transfer: Soá taøi khoaûn caù nhaân / Personal account number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taïi Ngaân haøng / At bank: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ngaøy . . . thaùng . . . naêm . . . . / Date: . . . . . . . . . . Ngöôøi laøm ñôn / Done by Kyù, ghi roõ hoï teân / Sign and fullname

TS.Phan Hieån Minh

33

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

XIII. CAÂU HOÛI Caâu 1: Ngöôøi lao ñoäng A laøm vieäc trong coâng ty X trong thaùng coù phaùt sinh caùc khoaûn thu nhaäp sau : − Tieàn löông: 5.500.000 ñ − Tieàn thöôûng thaùng: 1.000.000 ñ − Thu nhaäp veà quaø bieáu, quaø taëng töø nöôùc ngoaøi gôûi veà: 1.000.000 ñ Haõy xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp thöôøng xuyeân haøng thaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng? a. 7.500.000 ñ b. 6.500.000 ñ c. 5.500.000 ñ Caâu 2: OÂng A truùng thöôûng xoå soá laø : 35.000.000 ñ Trong ñoù : - 1 veù truùng : 25.000.000 ñ - 1 veù truùng : 10.000.000 ñ Haõy tính thueá Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân phaûi noäp cuûa A? a. 3.500.000 ñ b. 2.500.000 ñ c. (35.000 ñ – 15.000 ñ) x 10% d. (25.000 ñ – 15.000 ñ) x 10% Caâu 3: Moät ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi VN, löông cô baûn laø 10 trieäu ñoàng, Cty traû cho caù nhaân 2 trieäu ñoàng tieàn nhaø moãi thaùng baèng tieàn maët. Soá tieàn nhaø phaûi chòu thueá TNCN taïi VN laø : a. 1,5 trieäu ñoàng b. 3 trieäu c. 2 trieäu ñoàng d. Khoâng phaûi chòu thueá treân khoaûn tieàn nhaø naøy Caâu 4: Soá ngaøy cö truù cuûa ngöôøi NN taïi VN laø bao nhieâu ngaøy trong naêm tính thueá thì thueá suaát TNCN seõ ñöôïc tính theo möùc thueá luyõ tieán töøng phaàn ? a. Töø 183 ngaøy trôû leân b. Döôùi 30 ngaøy c. Töø 31 ngaøy ñeán 183 ngaøy d. c, b ñeàu ñuùng Caâu 5: Thueá thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao ñöôïc xaây döïng treân caên baûn thueá suaát sau : a. Thueá suaát nhaát ñònh b. Thueá suaát luyõ tieán töøng phaàn c. Thueá suaát luyõ tieán toaøn phaàn d. AÙp duïng caû a, b, c Caâu 6: OÂng A truùng thöôûng xoå soá kieán thieát moät laàn laø 50 trieäu ñoàng. Cty xoå soá kieán thieát khaáu tröø thueá thu nhaäp: a. Tính theo bieåu thöùc luyõ tieán töøng phaàn 0% ñeán 30% b. Tính theo tyû leä thoáng nhaát laø 10% treân toång soá thu nhaäp, nhö sau: 50.000.000 x 10% c. Tính theo tyû leä thoáng nhaát laø 10% treân möùc khôûi ñieåm 15.000.000 ñ/ laàn, nhö sau: ( 50.000.000ñ – 15.000.000ñ ) x 10% d. a, b, c ñeàu sai Caâu 7: OÂng A laøm vieäc ôû nhieàu nôi trong thôøi gian khaùc nhau cuûa moät naêm thì thueá thu nhaäp haøng thaùng vaø heát naêm cuûa oâng A phaûi keâ khai nhö theá naøo vaø taïi ñaâu?
TS.Phan Hieån Minh 34
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 3: Thueá Thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao

Caâu 8: OÂng A chuû hoä kinh doanh aên uoáng caù theå coù thu nhaäp haøng thaùng laø 25 trieäu oâng A khoâng bieát mình phaûi khai noäp thueá naøo. Baïn haõy giaûi thích cho oâng A bieát, oâng ta phaûi khai noäp thueá gì? Thueá phaûi noäp laø bao nhieâu? Caâu 9: Coâng daân Vieät Nam lao ñoäng, coâng taùc ôû nöôùc ngoaøi, ñaõ noäp thueá thu nhaäp (treân tieàn löông) ôû nöôùc ngoaøi vaø coù chöùng töø noäp thueá ôû nöôùc ñoù khi veà Vieät Nam coù phaûi khai phaàn thu nhaäp ôû nöôùc ngoaøi? Soá thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc cô quan thueá ôû Vieät Nam xöû lyù nhö theá naøo? Caâu 10: Baïn truùng thöôûng khuyeán maïi moät chieác xe gaén maùy Honda trò giaù 25 trieäu. Baïn coù phaûi chòu thueá thu nhaäp? Loaïi thu nhaäp naøo? Khai noäp thueá nhö theá naøo? Soá thueá phaûi noäp?

TS.Phan Hieån Minh

35

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

CHÖÔNG 4: THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá GTGT laø thueá giaùn thu. − Thueá GTGT thu treân dieän roäng: Thueá tính treân khoaûn giaù trò taêng theâm vaø ñöôïc theå hieän treân hoùa ñôn. − Thueá GTGT khoâng thu truøng nhö thueá doanh thu (Thueá doanh thu khoâng theå hieän treân hoùa ñôn). − Thueá GTGT baûo hoä haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc (do thu ôû khaâu nhaäp khaåu). − Thueá GTGT kích thích xuaát khaåu (thueá suaát 0% ñöôïc hoaøn thueá GTGT ñaõ noäp ôû caùc ñaàu vaøo tröôùc). − Thueá GTGT khoâng phaûi laø khoaûn chi phí (ngoaïi tröø tröôøng hôïp caùc nhaø cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï theo phöông phaùp tröïc tieáp) do ñoù khoâng aûnh höôûng ñeán keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. II. ÖU ÑIEÅM CUÛA THUEÁ GTGT − Öu ñieåm thöù nhaát: ñaëc tính trung laäp cuûa thueá naøy ñoái vôùi caùc quy trình saûn xuaát, kinh doanh khaùc nhau thoâng qua vieäc xoùa boû ñöôïc vaán ñeà thueá ñaùnh choàng leân thueá (thueá keùp). − Öu ñieåm thöù hai: thueá GTGT ít mang laïi phaûn öùng naëng neà veà phía ngöôøi chòu thueá laãn ngöôøi noäp thueá, bôûi ñaùnh thueá theo phöông phaùp naøy, döôùi hình thöùc moät loaïi thueá giaùn thu maø ngöôøi noäp thueá khoâng phaûi laø ngöôøi chòu thueá ñöôïc toång keát laø moät caùch ñaùnh thueá khoân ngoan tieän lôïi. − Öu ñieåm thöù ba: thueá GTGT deå haønh thu vì gaùnh naëng cuûa thueá ñöôïc chuyeån qua töøng coâng ñoaïn ñeå cuoái cuøng quy vaøo ngöôøi tieâu thuï saûn phaåm. − Öu ñieåm thöù tö: thueá GTGT laø söï ñôn giaûn trong coâng taùc quaûn lyù thu thueá. Thaät vaäy, chính ngöôøi noäp thueá seõ töï mình xaùc ñònh soá thueá vaø noäp tröïc tieáp cho cô quan thueá. − Öu ñieåm thöù naêm: thueá GTGT laø loaïi thueá trung tính ñoái vôùi möùc ñoä daøi ngaén cuûa quy trình saûn xuaát vaø phaân phoái, nhöng laïi khoâng trung tính veà maët kinh teá do coù taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá, vì theá thueá GTGT coù öu ñieåm khuyeán khích caùc nghieäp vuï ñaàu tö xuaát khaåu. − Öu ñieåm thöù saùu: thueá GTGT ñöôïc chaáp nhaän töông ñoái deã daøng vaø ít coù tröôøng hôïp gian laän, ngoaïi tröø khu vöïc doanh nghieäp coù quy moâ hoaït ñoäng nhoû vaø khu vöïc cung öùng dòch vuï, khu vöïc coù nhieàu hoaït ñoäng ngaàm khoâng khai baùo. III. THUEÁ GTGT VÔÙI MOÄT SOÁÁ LÓNH VÖÏC 1. Ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát khaåu: Thueá GTGT ñöôïc aùp duïng ôû caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu daønh cho caùc hoaït ñoäng xuaát khaåu söï öu ñaõi: caùc hoaït ñoäng naøy thöôøng ñöôïc quy ñònh phaûi chòu thueá suaát 0%. Trong tröôøng hôïp thueá GTGT thay theá cho moät loaïi thueá doanh thu seõ coù taùc ñoäng caûi thieän caùn caân thanh toaùn thoâng qua vieäc khuyeán khích hoaït ñoäng xuaát khaåu. 2. Ñoái vôùi thöïc phaåm: Phaàn lôùn caùc nöôùc thöôøng mieãn thueá GTGT ñoái vôùi thöïc phaåm (tröø moät soá nöôùc thuoäc Lieân minh chaâu AÂu) chuû yeáu. 3. Ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát: Nhieàu nöôùc ñaõ cho pheùp khaáu tröø vaø boài hoaøn ngay toaøn boä soá thueá phaûi traû töø vieäc mua caùc tö lieäu saûn xuaát (capital goods). Ñieàu naøy ñaõ taïo moät taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi ñaàu tö. 4. Ñoái vôùi caùc dòch vuï taøi chính:
36
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

IV.

V.

VI.

Nhieàu nöôùc Chaâu aâu mieãn thueá GTGT ñoái vôùi caùc dòch vuï taøi chính. Lyù do maø hoï ñöa ra laø: raát khoù xaùc ñònh ñöôïc trò giaù gia taêng cuûa dòch vuï naøy. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ − Laø caùc toå chöùc, caù nhaân coù saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï chòu thueá GTGT vaø caùc toå chöùc caù nhaân khaùc coù nhaäp khaåu haøng hoùa mua dòch vuï töø nöôùc ngoaøi chòu thueá GTGT. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ − Ñoái töôïng chòu thueá GTGT laø haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh vaø tieâu duøng taïi Vieät Nam (bao goàm caû haøng hoùa, dòch vuï mua cuûa toå chöùc, caù nhaân ôû nöôùc ngoaøi), tröø caùc ñoái töôïng khoâng chòu thueá. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ 1. Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï (kinh doanh, saûn xuaát): giaù baùn chöa coù thueá GTGT a. Tröôøng hôïp phuï thu; b. Tröôøng hôïp traû goùp; c. Tröôøng hôïp ñaïi lyù. 2. Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu: a. Haøng hoùa bình thöôøng: (Xem Caâu hoûi soá 2) Giaù tính thueá haøng nhaäp khaåu (CIF) + Thueá nhaäp khaåu b. Haøng hoùa chòu thueá TTÑB: (Xem Caâu hoûi soá 5) Giaù tính thueá haøng nhaäp khaåu (CIF) + Thueá nhaäp khaåu + Thueá TTÑB

3. Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá TTÑB laø giaù baùn ñaõ coù thueá TTÑB nhöng chöa coù thueá GTGT VII. THUEÁ SUAÁT THUEÁ GTGT ÔÛ MOÄT SOÁ QUOÁC GIA ÑANG PHAÙT TRIEÅN Quoác gia Thueá suaát tieâu chuaån Caùc thueá suaát khaùc Chaâu Phi Coâte D’ivoire Kenya Mauritania Nam Phi Zambia Chaâu AÙ Fiji Indonesia Haøn Quoác Philippines Singapore Srilanka Thaùi Lan 10 10 10 10 3 12.5 10 Nguoàn IMF
TS.Phan Hieån Minh 37
06092006 PL Thue I DHM

26 16 19 14 17.5

11.1 12

5 – 20 – 35 2 – 3.5

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

VIII. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ GTGT 1. Phöông phaùp khaáu trö:ø Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng cho caùc toå chöùc kinh doanh doanh nghieäp Nhaø nöôùc, doanh nghieäp coù voán ÑTNN, coâng ty coå phaàn, coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn, hôïp taùc xaõ, toå chöùc kinh doanh khaùc. Theo ñoù soá thueá GTGT phaûi noäp ñöôïc tính nhö sau: Soá thueá GTGT phaûi noäp = Soá thueá GTGT ñaàu ra – Soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø

Trong ñoù: − Thueá GTGT ñaàu ra baèng (=) giaù tính thueá haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá baùn ra nhaân (x) vôùi thueá suaát thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï ñoù. − Thueá GTGT ñaàu vaøo baèng toång soá thueá GTGT ghi treân hoùa ñôn giaù trò gia taêng mua haøng hoùa, dòch vuï hoaëc chöùng töø noäp thueá GTGT haøng hoùa nhaäp khaåu − Vieäc khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc quy ñònh nhö sau: + Thueá ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT thì ñöôïc khaáu tröø toaøn boä. + Thueá daàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng ñoàng thôøi cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT vaø khoâng chòu thueá GTGT thì chæ ñöôïc khaáu tröø soá thueá ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï chòu thueá GTGT. + Caùc cô sôû kinh doanh phaûi haïch toaùn rieâng thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø vaø khoâng ñöôïc khaáu tröø ; tröôøng hôïp khoâng haïch toaùn rieâng thì ñöôïc khaáu tröø theo tyû leä phaàn traêm giöõa doanh soá chòu thueá GTGT trong toång doanh soá baùn ra. 2. Phöông phaùp tröïc tieáp: Phöông phaùp tính thueá tröïc tieáp treân giaù trò gia taêng ñöôïc aùp duïng vôùi caùc ñoái töôïng sau: − Caù nhaân saûn xuaát kinh doanh laø ngöôøi Vieät Nam − Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh ôû Vieät Nam khoâng theo Luaät ÑTNN taïi Vieät Nam chöa thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñieàu kieän veà keá toaùn, hoùa ñôn, chöùng töø ñeå laøm caên cöù tính thueá theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. − Cô sôû kinh doanh mua, baùn vaøng, baïc ñaù quyù, ngoaïi teä (Xem Caâu hoûi soá 3). Noäi dung: Thueá GTGT GTGT cuûa haøng hoùa, Thueá suaát cuûa haøng = X phaûi noäp dòch vuï chòu thueá hoaù vaø dòch vuï ñoù Trong ñoù: Giaù thanh toaùn cuûa Giaù thanh toaùn cuûa haøng hoùa, GTGT cuûa haøng = – hoùa dòch vuï haøng hoùa dòch vuï baùn ra dòch vuï mua vaøo töông öùng − Giaù thanh toaùn cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra laø giaù thöïc teá beân mua phaûi thanh toaùn cho beân baùn, bao goàm: caû thueá GTGT vaø caùc khoaûn phuï thu, phí thu theâm maø beân mua phaûi traû.

TS.Phan Hieån Minh

38

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

− Giaù thanh toaùn cuûa haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo töông öùng cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra ñöôïc xaùc ñònh baèng giaù trò haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo (giaù mua bao goàm caû thueá GTGT) maø cô sôû saûn xuaát kinh doanh ñaõ duøng cho saûn xuaát kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT baùn ra. 3. Thueá GTGT ñoái vôùi nhaø thaàu, nhaø thaàu phuï nöôùc ngoaøi khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam: (Xem Caâu hoûi soá 4) Thöïc hieän noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tính thueá tröïc tieáp treân GTGT Soá thueá GTGT Doanh thu theo %GTGT tính Thueá suaát = X X phaûi noäp hôïp ñoàng treân doanh thu thueá GTGT Bieåu %GTGT tính treân doanh thu cuûa töøng ngaønh ngheà ñoái vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi Soá Ngaønh ngheà kinh doanh %GTGT tính TT treân doanh thu 1 - Thöông maïi: phaân phoái, cung caáp haøng hoùa, nguyeân lieäu, 10 vaät tö, maùy moùc thieát bò taïi Vieät Nam 2 - Dòch vuï 50 3 4 5 - Xaây laép khoâng bao thaàu vaät lieäu vaø/hoaëc khoâng cung caáp maùy moùc thieát bò ñi keøm coâng trình xaây döïng - Xaây laép coù bao thaàu vaät lieäu vaø/hoaëc coù cung caáp maùy moùc thieát bò ñi keøm coâng trình xaây döïng - Saûn xuaát kinh doanh khaùc, vaän taûi 50 30 25

4. Thueá GTGT ñoái vôùi hoä kinh doanh khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn: (Xem Caâu hoûi soá 6) − Ñoái vôùi hoä kinh doanh khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn, cô quan Thueá aán ñònh doanh soá: Thueá GTGT = Doanh soá aán ñònh X Tyû leä GTGT X Thueá suaát 5. Phöông phaùp tính thueá ôû caùc nöôùc: − Thueá GTGT laø loaïi thueá ñaùnh treân giaù trò taêng theâm cuûa haøng hoùa, dòch vuï phaùt sinh trong quaù trình töø saûn xuaát löu thoâng tieâu duøng. − Caên cöù vaøo khaùi nieäm neâu treân, veà maët lyù thuyeát coù 4 phöông phaùp xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp: a. Phöông phaùp coäng thaúng (tröïc tieáp) hay coøn goïi laø phöông phaùp keá toaùn: thueá suaát x (tieàn coâng + lôïi nhuaän). b. Phöông phaùp coäng giaùn tieáp (vì phaàn giaù trò gia taêng khoâng ñöôïc tính ñeán): (thueá suaát x tieàn coâng) + (thueá suaát x lôïi nhuaän). c. Phöông phaùp tröø tröïc tieáp: (cuõng laø phöông phaùp keá toaùn): thueá suaát x (giaù ñaàu ra giaù ñaàu vaøo). d. Phöông phaùp tröø giaùn tieáp (coøn goïi laø phöông phaùp hoùa ñôn hay phöông phaùp khaáu tröø): (thueá suaát x giaù ñaàu ra) - (thueá suaát x giaù ñaàu vaøo). − Haàu heát caùc nöôùc ñaõ aùp duïng thueá GTGT ñeàu coù quy ñònh möùc doanh thu ñeå phaân bieät ñoái töôïng noäp thueá. Ví duï: Indoneâxia 60,000 USD/naêm ; Thuïy Ñieån 200.000 SEK / naêm ; Trung Quoác: 1,8 trieäu nhaân daân teä / naêm... Ñoái vôùi hoä kinh doanh coù doanh soá treân möùc
TS.Phan Hieån Minh 39
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

IX.

X.

quy ñònh phaûi noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø ; ñoái vôùi hoä kinh doanh coù doanh thu döôùi möùc quy ñònh hoaëc khoâng phaûi noäp thueá GTGT maø chæ phaûi noäp thueá Thu nhaäp hoaëc coù nöôùc ñaùnh thueá GTGT nhöng theo moät tyû leä aán ñònh treân doanh thu. − Aùp duïng kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc khi xaây döïng Luaät thueá GTGT döï kieán ñöa ra möùc doanh thu laø 600 trieäu ñoàng / naêm. Nhöõng hoä kinh doanh qui moâ nhoû coù doanh thu döôùi möùc quy ñònh khoâng aùp duïng tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø maø aùp duïng caùch thu ñôn giaûn. HOAØN THIEÄN LUAÄT THUEÁ GTGT TRONG GIAI ÑOAÏN 2005 – 2010 1. Ñoái töôïng chòu thueá: − Cuoái giai ñoaïn naøy boå sung ñoái töôïng chòu thueá GTGT caùc maët haøng laø saûn phaåm ôû khaâu saûn xuaát noâng nghieäp ñeå ñaûm baûo thöïc hieän thueá GTGT lieân hoaøn vaø thoáng nhaát ôû taát caû caùc lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh. − Chòu thueá GTGT bao goàm caùc maët haøng chòu thueá TTÑB (coù nghóa laø caùc maët haøng chòu thueá TTÑB vöøa chòu thueá GTGT) ñaûm baûo bình ñaúng giöõa khaâu khaáu tröø thueá GTGT vôùi haøng chòu thueá TTÑB (ñaõ thöïc hieän töø 01/01/2004). 2. Thueá suaát: − AÙp duïng thoáng nhaát moät möùc thueá suaát 10% ñoái vôùi saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï 3. Phöông phaùp tính thueá vaø söû duïng hoùa ñôn: − AÙp duïng thoáng nhaát moät phöông phaùp tính thueá laø phöông phaùp khaáu tröø thueá ; aùp duïng cheá ñoä töï phaùt haønh hoùa ñôn. Hoùa ñôn ñöôïc laäp theo maãu thoáng nhaát. Ñoái töôïng caùc hoä kinh doanh nhoû ñöa ra khoûi ñoái töôïng noäp thueá GTGT chuyeån sang aùp duïng thu thueá thu nhaäp caù nhaân. HOAØN THUEÁ GTGT

TS.Phan Hieån Minh

40

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

Maãu / Form: 10/GTGT Cô sôû / Business: . . . . . . . . . . . Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam ................................................. Socialist Republic of Vietnam ................................................. Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Independence – Freedom - Happiness Soá / Ref: ………………… ÑEÀ NGHÒ HOAØN THUEÁ GTGT Kính göûi Cuïc thueá / To Tax Department of: .................................................................................. Teân cô sôû kinh doanh / Name of business establishment: ................................................................ Ñòa chæ / Address:........................................................................................................................ Ngaønh ngheà kinh doanh chính laø/ Main line of production:.......................................................... taïi Ngaân haøng (Kho baïc) / at bank: ........................... Soá taøi khoaûn / Account No:................ Ñeà nghò Cuïc thueá xeùt giaûi quyeát hoaøn thueá GTGT cho cô sôû...............................................
Request the Tax Department considers to refund the VAT for REQUEST FORM OF VAT REFUND

vôùi soá tieàn laø: ........................................................................................................................ Ñ Theo caùc tröôøng hôïp sau ñaây: (ñôn vò giaûi trình cuï theå theo tröôøng hôïp ñeà nghò) As the following cases: (the business explains in detail as requesting case) Thí duï / For example: + Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø lôùn hôn soá thueá GTGT ñaàu ra cuûa caùc thaùng...naêm (Giaûi trình cuï theå do haøng hoùa xuaát khaåu lôùn hay do kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï coù thueá suaát thaáp...)
The input VAT, which is deducted, is greater than the output VAT in the months of . . . in year (explaining in detail as due to the exporting goods or due to the goods and services have low tax rate, …) with the amount of ......................................................................................................................................... VND

+ Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa caùc maùy moùc, thieát bò ñaàu tö lôùn cuï theå

The input VAT of machines and equipment for investing as: 1. Giaù trò maùy moùc, thieát bò ñaõ ñaàu tö / The value of invested machines, equipments

2. Thueá GTGT ñaõ traû / The paid VAT 3. Thueá GTGT noäp bình quaân thaùng cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra + Tröôøng hôïp vaø lyù do khaùc / Other cases and reasons: Chuùng toâi xin göûi keøm theo coâng vaên ñeà nghò naøy caùc hoà sô sau ñaây
We are pleased to enclose the following documents (Keâ caùc hoà sô keøm theo – List the enclosed documents) The average paid VAT of goods and services sold

Ngaøy .... thaùng .... naêm 200... / Date: . . . . . Giaùm ñoác hay ngöôøi ñaïi dieän Nôi göûi / To
Director or Representative (Kyù teân, ñoùng daáu) / Sign and seal

TS.Phan Hieån Minh

41

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

A. Ñieàu kieän laäp hoà sô hoaøn thueá 1. CSKD noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø 2. Löu giöõ vaø ghi cheùp soå saùch keá toaùn, chöùng töø hoùa ñôn ñaày ñuû vaø ñuùng quy ñònh 3. Ñaõ ñaêng kyù taøi khoaûn TGNH vôùi cô quan thueá 4. CSKD coù thueá luõy keá ñaàu vaøo lôùn hôn ñaàu ra lieân tuïc trong thôøi gian laäp hoà sô hoaøn thueá. 5. Chaáp haønh nghieâm tuùc caùc luaät thueá 6. Hoà sô hoaøn thueá phaûi keâ khai ñuùng, trung thöïc vaø phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà vaàn ñeà keâ khai. B. Phaân loaïi ñoái töôïng hoaøn thueá 1. Ñoái töôïng kieåm tra thanh tra, tröôùc - hoaøn thueá sau: − CSKD môùi thaønh laäp, hoaøn thueá laàn ñaàu − CSKD ñaõ coù caùc haønh vi gian laän veà thueá GTGT − CSKD xuaát khaåu haøng hoùa laø noâng, laâm, thuûy saûn chöa qua cheá bieán theo ñöôøng bieân giôùi ñaát lieàn. − CSKD chia taùch, giaûi theå, phaù saûn 2. Ñoái töôïng bò taïm döøng hoaøn thueá: − Ñoái töôïng coù hoà sô hoaøn thueá lieân quan ñeán caùc haønh vi gian laän veà thueá GTGT ñang trong giai ñoaïn bò thanh tra, khôûi toá ñieàu tra theo quyeát ñònh cuûa caùc cô quan chöùc naêng, taïm thôøi döøng hoaøn thueá ñeán khi coù quyeát ñònh xöû lyù − CSKD bò phaùt hieän coù haønh vi gian laän thueá vaø cô quan thueá ñaõ ra thoâng baùo veà vieäc khoâng xem xeùt giaûi quyeát hoaøn thueá trong thôøi haïn 12 thaùng 3. Ñoái töôïng hoaøn thueá tröôùc, kieåm tra sau: − Caùc ñoái töôïng khoâng thuoäc ñieåm 1 vaø 2 neâu treân. C. Tröôøng hôïp hoaøn thueá: − Cô sôû noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø; − Coù thueá ñaàu vaøo lôùn hôn thueá ñaàu ra 3 thaùng lieân tuïc; − Cô sôû kinh doanh xuaát khaåu: neáu coù soá thueá ñaàu vaøo chöa ñöôïc khaáu tröø töø 200 trieäu trôû leân; − Cô sôû môùi thaønh laäp, ñaàu tö taøi saûn coá ñònh, aùp duïng phöông phaùp khaáu tröø; − Cô sôû kinh doanh quyeát toaùn khi giaûi theå, saùt nhaäp, … coù soá thueá GTGT noäp thöøa; XI. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Phöông phaùp tính thueá GTGT. − Söï khaùc nhau giöõa ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT vaø chòu thueá GTGT 0%. − Tröôøng hôïp hoaøn thueá. − Hoaøn thieän Luaät thueá GTGT. XII. VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT − Thoâng tö 120/2003/TT-BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi chính − Thoâng tö 84/2004/TT-BTC ngaøy 18/08/2004 cuûa Boä Taøi chính − Thoâng tö 127/2004/TT-BTC ngaøy 27/12/2004 cuûa Boä Taøi chính − Thoâng tö 115/2005/TT-BTC ngaøy 16/12/2005 cuûa Boä Taøi chính − Thoâng tö 05/2005/TT-BTC ngaøy 11/1/2005 cuûa Boä Taøi chính XIII. PHUÏ LUÏC: BAÙO CAÙO THUEÁ GTGT

1. Maãu soá 01/GTGT:
TS.Phan Hieån Minh 42
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence – Freedom - Happines TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) VALUE ADDED TAX RETURN (VAT) [01] Kỳ kê khai: tháng . . . . . năm . . . . . . Declared period: . . . . . . . . . . . . .

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng
Mẫu số / Form: 01/GTGT

[02] Maõ soá thueá
Tax code

Ngaøy noäp tôø khai: Submission date (Do cô quan thueá ghii) Recorded by the tax office) …./.…/………

[03] Tên cơ sở kinh doanh / Name of business establishment: [04] Địa chỉ trụ sở / Office address: [05] Quận/huyện / District: [07] Điện thoại / Tel:

[06] Tỉnh/ Thành phố / Province/City: [09] E-Mail: Đơn vị tiền / Unit: đồng Việt Nam / VND Giá trị HHDV (chưa thuế GTGT) Thuế GTGT VAT Value of goods & services (no VAT)

[08] Fax:

STT No A B C I 1 a b 2 a b 3 4 II 1 1.1 1.2 a b c 2 a b 3 III 1 2 2.1 2.2

Chỉ tiêu Items

Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [10] No activities in period (cross “X”) Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang/ Deductible VAT carried forward from previous period [11] Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước / Declare VAT payable to State of Budget Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào / Goods & services purchased Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ ([12]= [14]+[16]; [13]= [15]+[17]) [12] [13] Goods & services purchased in period Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước /Goods & services purchased in domestic [14] [15] Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu / Goods & services purchased by import [16] [17] Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước /Adjusting VAT of goods & services purchased from previous periods Điều chỉnh tăng / Increasing adjustment [18] [19] Điều chỉnh giảm / Decreasing adjustment [20] [21] Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22]= [13]+[19]-[21]) / Total VAT of goods & services purchased [22] Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này /Total deductible VAT in this period [23] Hàng hoá, dịch vụ bán ra / Goods & services sold Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ ([24]= [26]+[27]; [25]= [28]) [24] [25] Goods & services sold in period Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] Goods & services sold not subject to VAT Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) / [27] [28] Goods & services sold subject to VAT Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% /Goods & services subject to 0% tax rate [29] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%/Goods & services subject to 5% tax rate [30] [31] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%/Goods & services subject to 10% tax rate [32] [33] Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước / Adjusting VAT of goods & services sold from previous periods Điều chỉnh tăng / Increasing adjustment [34] [35] Điều chỉnh giảm / Decreasing adjustment [36] [37 ] Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([38] = [24] + [34] - [36], [39] = [38] [39] [25] + [35] - [37]) / Total turnover and VAT of goods & services sold Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ / Determining VAT liability in period: Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40] = [39] - [23] - [11]) / VAT payable in period [40] Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41]=[39]-[23]-[11]) / Outstanding deductible VAT in this period [41] Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này / VAT refund requested for this period [42] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])/Deductible VAT carried forward to next period [43]

Chúng tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai / We undertake the above declared information are correct and should be fully responsible for the declared information. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... / Date: Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh / Legal representative of business establisgment Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) / Sign, seal (fullname and positiion)

2. Maãu soá 02C/GTGT:

TS.Phan Hieån Minh

43

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

Maãu soá / Form: 02C/GTGT BAÛNG KEÂ KHAI ÑIEÀU CHÆNH THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ NAÊM . . . .
LIST OF DECLARED ADJUSTMENT OF DEDUCTIBLE VAT IN YEAR . . . .

(Keøm theo Tôø khai thueá GTGT thaùng . . . naêm . . . . .)
(Attaching to VAT return of . . . . . . . .)

Maõ soá thueá / Tax code: ............................................................................................................ Teân cô sôû kinh doanh / Name of business establishment:............................................................ Ñôn vò tieàn / Unit: ñoàng Vieät Nam / VND STT Chæ tieâu Soá tieàn
No Items Amount

1 2 3

Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn ra trong naêm
Total turnover of goods & services sold in this year

Doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá
Turnover of goods & services sold subject to tax

Tyû leä doanh thu HHDV baùn ra chòu thueá treân toång doanh thu cuûa naêm (3) = (2)/(1)
The ratio of the turnover of goods & services sold subject to tax over the total turnover of goods & services sold in this year

4 5 6 7

Toång thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo trong naêm
Total VAT of goods & services purchased in this year

Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø trong naêm (5) = (4) x (3) / Deductible input VAT in this year Thueá GTGt ñaàu vaøo ñaõ keâ khai khaáu tröø 12 thaùng
Input VAT declared for deducting in 12 months

Ñieàu chænh taêng (+), giaûm (-) thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø trong naêm (7) = (5) – (6)
Increasing (+), decreasing (-) adjustment of deductible input VAT in this year

Toâi cam ñoan soá lieäu keâ khai treân laø ñuùng vaø xin chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu ñaõ keâ khai / I undertake the above declared information are correct and should be fully responsible for the
declared information.

Ngaøy . . . thaùng . . . naêm . . . ./ Date: Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cô sôû kinh doanh (Kyù teân, ñoùng daáu / Sign, seal)
Legal representative of business establishment

Ghi chuù: - Baûng keâ khai naøy söû duïng cho vieäc ñieàu chænh soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø do phaân boå laïi theo tyû leä (%) doanh soá baùn haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT treân toång doanh soá baùn haøng hoùa, dòch vuï cuûa naêm. - Thueá GTGT ñaàu vaøo ñaõ keâ khai khaáu tröø 12 thaùng (chæ tieâu 6 Baûng keâ khai naøy) ñöôïc laáy soá lieäu töø chæ tieâu 5 cuûa Baûng phaân boå soá thueá GTGT cuûa haøng hoùa dòch vuï mua vaøo ñöôïc khaáu tröø trong kyø (Maãu soá 02B/GTGT) cuûa 12 thaùng trong naêm cuûa cô sôû kinh doanh. - Soá lieäu ñieàu chænh taïi chæ tieâu 7 cuûa Baûng keâ khai naøy ñöôïc toång hôïp vaøo chæ tieâu soá [23] – “Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø trong kyø naøy” cuûa Tôø khai thueá GTGT thaùng thöïc hieän ñieàu chænh.

TS.Phan Hieån Minh

44

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

XIV. CAÂU HOÛI 1. Giaû thieát raèng Cty ABC thöïc hieän caùc hoaït ñoäng döôùi ñaây trong naêm 1999 Mua vaøo 1. OÂtoâ môùi döôùi 24 choã ngoài (chòu thueá TTÑB) 2. Ñieän 3. Khaùch saïn 4. Thueâ vaên phoøng 5. Thieát bò vaên phoøng 6. Nöôùc 7. Ñieän thoaïi Toång coäng Giaù mua Baùn ra Giaù baùn 700.000.000 350.000.000

350.000.000 1. Xuaát khaåu 2. Dòch vuï phaân tích vaø thöû nghieäm cho 11.550.000 nöôùc ngoaøi (khoâng 14.000.000 chòu thueá) 35.000.000 3. Saûn phaåm hoùa 70.000.000 chaát 4.200.000 4. Maùy moùc thanh lí 22.000.000 506.750.000 Toång coäng

1.400.000.000 70.000.000

2.520.000.000

Chuù thích: a. Giaù mua cuûa caùc loaïi haøng hoùa laø giaù chöa coù thueá, mua töø caùc doanh nghieäp noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø. b. Cty ABC noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø. c. Giaû söû thueá suaát thueá GTGT mua vaøo baùn ra laø 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT ñaàu vaøo vaø ñaàu ra, thueá GTGT phaûi noäp 2. Cô sôû nhaäp khaåu ñaàu VIDEO nguyeân chieác, giaù nhaäp khaåu theo hôïp ñoàng vaø Invoice laø 1.000.000 ñ/chieác, giaù tính thueá nhaäp khaåu laø 1.250.000 ñ/chieác, thueá suaát thueá nhaäp khaåu laø 30%. Thueá GTGT ñöôïc xaùc ñònh laø bao nhieâu? (bieát raèng thueá suaát thueá GTGT laø 10%) a. [1.000.000 ñ + (1.000.000 ñ x 30%)] x 10% b. [1.250.000 ñ + (1.250.000 ñ x 30%)] x 10% c. [1.000.000 ñ + (1.250.000 ñ x 30%)] x 10% d. [1.250.000 ñ + (1.000.000 ñ x 30%)] x 10% 3. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi kinh doanh vaøng baïc, ngoaïi teä Ví duï: Ngaân haøng A trong thaùng 7/2004 coù soá lieäu veà nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä nhö sau: + Toàn ñaàu kì: 10.000 USD (tæ giaù: 14.500 ñ/USD) + Mua trong kì: 90.000 USD (tæ giaù: 15.000 ñ/USD) + Baùn ra trong kì: 60.000 USD (tæ giaù: 15.500 ñ/USD) Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT maø ngaân haøng A phaûi keâ khai? 4. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn ôû Vieät Nam Ví duï: Cty A thueâ nhaø thaàu Singapore thöïc hieän dòch vuï phaàn meàm keá toaùn + Doanh thu theo hôïp ñoàng laø: 100.000 USD. + Tæ leä GTGT tính treân doanh thu laø 50% + Thueá suaát thueá GTGT laø 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT Cty A phaûi giöõ laïi keâ khai vôùi cô quan thueá? 5. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi xe oâtoâ du lòch nhaäp khaåu Ví duï: Doanh nghieäp B nhaäp khaåu xe oâtoâ du lòch ñeå laøm taøi saûn coá ñònh + Giaù tính thueá nhaäp khaåu: 20.000 USD. + Thueá suaát thueá nhaäp khaåu: 30% + Thueá suaát thueá TTÑB: 80%
TS.Phan Hieån Minh 45
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 4: Thueá Giaù trò gia taêng

+ Thueá suaát thueá GTGT nhaäp khaåu: 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT doanh nghieäp B phaûi keâ khai vôùi cô quan Haûi quan? 6. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi hoä kinh doanh aên uoáng bình daân ôû quaän 3, TP. Hoà Chí Minh + Doanh soá aán ñònh: 10 trieäu ñoàng/thaùng; + Thueá suaát GTGT: 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT hoä kinh doanh aên uoáng phaûi noäp. 7. Doanh nghieäp A kyù keát hôïp ñoàng dòch vuï vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi B; doanh thu theo hôïp ñoàng laø 100.000 USD Net (chöa bao goàm thueá). Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT nhaø thaàu nöôùc ngoaøi doanh nghieäp A coù traùch nhieäm giöõ laïi noäp cho cô quan thueá. + Bieát raèng thueá suaát thueá GTGT laø 5%. 8. Ñoái vôùi hoaït ñoäng xaây döïng moät coâng trình, haïng muïc coâng trình coù nhieàu ñôn vò tham gia xaây döïng theo hình thöùc kyù hôïp ñoàng tröïc tieáp vôùi chuû coâng trình hoaëc nhaän thaàu laïi thoâng qua nhaø thaàu chính thì tính vaø noäp thueá GTGT nhö theá naøo? 9. Ñoái vôùi haøng hoùa dòch vuï coù chöùng töø ñaëc thuø nhö tem böu chính, veù cöôùc vaän taûi, veù xoå soá kieán thieát, … ghi giaù thanh toaùn laø giaù ñaõ coù thueá GTGT thì giaù chöa coù thueá ñöôïc xaùc ñònh nhö theá naøo? 10. Cô sôû hoaït ñoäng saûn xuaát ôû moät soá ñòa phöông (tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc TW) nhöng coù truï sôû, vaên phoøng giao dòch laøm thuû tuïc baùn haøng ôû moät ñòa phöông khaùc thì vieäc ñaêng kyù noäp thueá GTGT nhö theá naøo?

TS.Phan Hieån Minh

46

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 5: Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät

CHÖÔNG 5: THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT (TTÑB)
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá TTÑB laø loaïi thueá giaùn thu − Nguoàn thu quan troïng cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc − Thu ñoái vôùi 8 haøng hoùa, 5 dòch vuï − Thu ôû khaâu nhaäp khaåu vaø saûn xuaát trong nöôùc − Thueá TTÑB laø coâng cuï ñeå ñieàu tieát saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng moät soá maët haøng vaø dòch vuï II. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ − Caùc toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa, kinh doanh dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB III. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ (Xem baûng thueá suaát) − 8 loaïi haøng hoùa − 5 loaïi dòch vuï IV. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP HAØNG HOÙA KHOÂNG CHÒU THUEÁ TTÑB 1. Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu hoaëc baùn, uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh xuaát khaåu ñeå xuaát khaåu. 2. Haøng nhaäp khaåu trong caùc tröôøng hôïp: vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi; quaø taëng, ñoà duøng cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân ñöôïc höôûng tieâu chuaån mieãn tröø ngoaïi giao; haøng mang theo ngöôøi trong tieâu chuaån haønh lí mieãn thueá; haøng chuyeån khaåu, quaù caûnh; haøng ñöa vaøo Haøng hoùa nhaäp khaåu ñeå baùn haøng mieãn thueá V. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ 1. Giaù tính thueá: a. Ñoái vôùi haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc: laø giaù baùn cuûa cô sôû saûn xuaát chöa coù thueá TTÑB vaø chöa coù thueá GTGT, ñöôïc xaùc ñònh cuï theå nhö sau: Giaù tính thueá TTÑB = Giaù baùn chöa coù thueá GTGT 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

Giaù baùn chöa coù thueá GTGT ñöôïc xaùc ñònh theo quy ñònh cuûa Luaät thueá GTGT. Tröôøng hôïp cô sôû saûn xuaát haøng hoùa chòu thueá TTÑB baùn haøng qua caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laø giaù do caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc baùn ra chöa coù thueá GTGT. Cô sôû saûn xuaát baùn haøng thoâng qua ñaïi lyù baùn ñuùng giaù do cô sôû quy ñònh, höôûng hoa hoàng thì giaù laøm caên cöù xaùc ñònh giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT do cô sôû saûn xuaát quy ñònh chöa tröø hoa hoàng. - Ñoái vôùi bia hoäp (bia lon), giaù tính thueá TTÑB ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: (Xem Caâu hoûi soá 3) Giaù tính thueá TTÑB = Giaù baùn chöa coù thueá GTGT – giaù trò voû hoäp 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

Trong ñoù: Giaù trò voû hoäp ñöôïc aán ñònh theo möùc 3.800ñ/lít bia hoäp (3.800ñ/3 = 1.267ñ/hoäp).

TS.Phan Hieån Minh

47

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 5: Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät

Ví duï: Ñoái vôùi bia hoäp: Giaù baùn cuûa 1 lít bia hoäp chöa coù thueá GTGT laø 16.000ñ, giaù trò voû hoäp cho 1 lít bia ñöôïc tröø laø 3.800ñ, thueá suaát thueá TTÑB cuûa bia hoäp laø 75% thì: Giaù tính thueá TTÑB 1 lít bia hoäp = 16.000ñ – 3.800ñ 1 + 75% = 12.200ñ 1,75 = 6.971ñ

- Ñoái vôùi haøng hoùa chòu thueá TTÑB ñöôïc tieâu thuï qua caùc cô sôû kinh doanh thöông maïi thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû saûn xuaát nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn 10% so vôùi giaù baùn bình quaân do cô sôû kinh doanh thöông maïi baùn ra. Tröôøng hôïp giaù baùn cuûa cô sôû saûn xuaát thaáp hôn 10% so vôùi giaù cô sôû kinh doanh thöông maïi baùn ra thì giaù tính thueá TTÑB laø giaù do cô quan thueá aán ñònh. b. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: (Xem Caâu hoûi soá 1) Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu + Thueá nhaäp khaåu

c. Ñoái vôùi haøng hoùa gia coâng: Giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT vaø chöa coù thueá TTÑB cuûa cô sôû ñöa gia coâng (hoaëc laø giaù tính thueá cuûa haøng hoùa saûn xuaát cuøng loaïi hoaëc töông ñöông taïi cuøng thôøi ñieåm giao haøng), ñöôïc xaùc ñònh cuï theå nhö sau: Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoùa gia coâng Giaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû ñöa gia coâng 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

=

d. Baùn traû goùp: laø giaù baùn chöa coù thueá TTÑB vaø thueá GTGT baùn theo phöông thöùc traû tieàn moät laàn, khoâng bao goàm laõi traû goùp. e. Ñoái vôùi dòch vuï: laø giaù cung öùng dòch vuï chöa coù thueá TTÑB: (Xem Caâu hoûi soá 4) Giaù tính thueá TTÑB = Giaù dòch vuï chöa coù thueá GTGT 1 + thueá suaát thueá TTÑB

VI.

2. Thueá suaát: (xem baûng thueá suaát – Phaàn VII) PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ 1. Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc: Thueá TTÑB = Soá löôïng x Giaù tính thueá TTÑB x Thueá suaát 2. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: (Xem Caâu hoûi soá 2) Thueá TTÑB = (Giaù tính thueá nhaäp khaåu + Thueá nhaäp khaåu) x Thueá suaát

TS.Phan Hieån Minh

48

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 5: Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät

VII. THUEÁ SUAÁT THUEÁ TTÑB STT Haøng hoùa, dòch vuï Thueá suaát (%) I Haøng hoùa 1 Thuoác laù ñieáu, xì gaø a) Xì gaø 65 b) Thuoác laù ñieáu - Naêm 2006 – 2007 55 - Töø naêm 2008 65 2 Röôïu a) Röôïu töø 40 ñoä trôû leân 65 b) Röôïu töø 40 ñoä ñeán döôùi 40 ñoä 30 c) Röôïu döôùi 20 ñoä, röôïu hoa quaû, röôïu thuoác 20 3 Bia a) Bia chai, bia hoäp 75 b) Bia hôi, bia töôi - Naêm 2006 – 2007 30 - Töø naêm 2008 40 4 OÂtoâ a) OÂtoâ töø 5 choã ngoài trôû xuoáng 50 b) OÂtoâ töø 6 ñeán 15 choã ngoài 30 c) OÂtoâ töø 16 ñeán 24 choã ngoài (Bao goàm caû xe thieát keá vöøa chôû 15 ngöôøi vöøa chôû haøng vaø caùc loaïi xe lam) 5 Xaêng caùc loaïi, nap-ta (naptha), con-ñen-saùt (condensate), cheá 10 phaåm taùi hôïp (reformade component) vaø caùc cheá phaåm khaùc duøng ñeå pha cheá xaêng 6 Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát 90.000 BTU trôû xuoáng 15 7 Baøi laù 40 8 Vaøng maõ, haøng maõ 70 II Dòch vuï 1 Kinh doanh vuõ tröôøng, maùt-xa, karaokeâ 30 2 Kinh doanh ca-si-noâ (casino), troø chôi baèng maùy giaéc-poùt 25 (jackpot) 3 Kinh doanh giaûi trí coù ñaët cöôïc 25 4 Kinh doanh goân (golf): baùn theû hoäi vieân, veù chôi goân 10 5 Kinh doanh soå xoá 15 − Ñoái vôùi haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá TTÑB, thueá suaát thueá TTÑB khoâng phaân bieät haøng hoùa nhaäp khaåu hay haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc. VIII. PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN Môû roäng dieän chòu thueá, ñieàu chænh thueá suaát moät soá haøng hoùa, dòch vuï phuø hôïp vôùi chính saùch tieâu duøng, tieán tôùi xoùa boû mieãn, giaûm thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñaûm baûo nguyeân taéc khoâng phaân bieät ñoái xöû giöõa haøng saûn xuaát trong nöôùc vaø haøng nhaäp khaåu. IX. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc
TS.Phan Hieån Minh 49
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 5: Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät

X.

XI.

− Giaù tính thueá TTÑB haøng nhaäp khaåu − Quyeàn aán ñònh thueá cuûa cô quan thueá − Phöông höôùng hoaøn thieän VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT − Thoâng tö 119/2003/TT-BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi chính − Thoâng tö 18/2005/TT-BTC ngaøy 08/03/2005 cuûa Boä Taøi chính − Thoâng tö 115/2005/TT-BTC ngaøy 16/12/2005 cuûa Boä Taøi chính PHUÏ LUÏC

TS.Phan Hieån Minh

50

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 5: Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc MAÃU SOÁ: 01/TTÑB

Töø ngaøy ...................ñeán ngaøy ...............thaùng ..............naêm ............... Teân cô sôû: ............................................................................................. Ñòa chæ:..................................................................................................

TÔØ KHAI THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT

Maõ soá:

STT

Teân haøng hoùa, dòch vuï

A B I Haøng hoùa baùn trong nöôùc: - Saûn phaåm A - Saûn phaåm B - ………… II Haøng hoaù xuaát khaåu, uûy thaùc xuaát khaåu vaø ban cho cô sôû xuaát khaåu ñeå xuaát khaåu: - Haøng hoaù xuaát khaåu. - Haøng hoaù uûy thaùc xuaát khaåu. - Haøng hoaù baùn ñeå xuaát khaåu. Coäng

Doanh soá baùn (coù thueá Giaù tính thueá Thueá suaát Soá thueá TTÑB Soá löôïng TTÑB khoâng coù thueá TTÑB (%) phaûi noäp GTGT) 1 2 3 4 5=3x4

Soá thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñöôïc khaáu tröø (neáu coù): ...................................................................... Soá thueá tieâu thuï ñaëc bieät kyø tröôùc chuyeån qua: − Noäp thöøa (-): ............................................................................................................................ − Noäp thieáu (+): .......................................................................................................................... Soá thueá tieâu thuï ñaëc bieät kyø naøy:................................................................................................. (Baèng chöõ: .......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................) Xin cam ñoan soá lieäu khai treân ñaây laø ñuùng, neáu sai toâi xin chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Ngaøy …… thaùng …… naêm ………… Nôi nhaän tôø khai: Thay maët cô sôû: - Cô quan thueá: (Kyù teân, ñoùng daáu) - Ñòa chæ: _____________________________________ - Ngaøy cô quan thueá nhaän tôø khai: ................................................................................................. - Ngöôøi nhaän (Kyù, ghi roõ hoï teân):...................................................................................................
____________________________________________________

Yeâu caàu keâ khai: + Haøng thaùng (hoaëc ñònh kyø theo quy ñònh cuûa cô quan thueá), cô sôû saûn xuaát, kinh doanh caên cöù vaøo Baûng keâ hoùa ñôn baùn haøng hoùa, dòch vuï ñeå keâ khai vaøo caùc chi tieâu töông öùng göûi cô quan thueá. + Ghi theo töøng loaïi haøng hoùa dòch vuï, ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát bia ghi theo loaïi bia hoäp, bia chai, bia hôi … theo nhoùm thueá suaát töông öùng cuûa töøng loaïi. + Coät 2: Ghi doanh soá baùn ñaõ coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät (khoâng coù thueá GTGT) Doanh soá baùn (Coät 2) + Coät 3: = 1 + thueá suaát

TS.Phan Hieån Minh

51

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 5: Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät

XII. CAÂU HOÛI Caâu 1: Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoaù nhaäp khaåu ñöôïc xaùc ñònh baèng: a. Giaù tính thueá TTÑB = giaù nhaäp khaåu haøng hoaù ghi treân hôïp ñoàng thöông maïi b. Giaù tính thueá TTÑB = Giaù FOB + thueá nhaäp khaåu c. Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu d. Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu + thueá nhaäp khaåu Caâu 2: Doanh nghieäp B nhaäp khaåu xe oâtoâ du lòch ñeå laøm TSCÑ − Giaù tính thueá nhaäp khaåu: 20.000 USD − Thueá suaát thueá nhaäp khaåu: 30% − Thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät: 80% − Thueá suaát thueá giaù trò gia taêng nhaäp khaåu: 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB nhaäp khaåu vaø thueá GTGT nhaäp khaåu maø doanh nghieäp B phaûi keâ khai vôùi cô quan Haûi quan? Caâu 3: Nhaø maùy bia B trong thaùng 02/2005 saûn xuaát 2 trieäu hoäp bia: − Tieâu thuï heát 1.800.000 hoäp bia (chöa coù thueá GTGT) − Giaù baùn moät hoäp: 7.000 ñoàng/hoäp (chöa coù thueá GTGT) − Thueá suaát TTÑB 75% − Thueá suaát GTGT 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TTÑB vaø thueá GTGT nhaø maùy bia B keâ khai trong thaùng? Caâu 4: Nhaø haøng D coù kinh doanh vuõ tröôøng trong thaùng coù nghieäp vuï phaùt sinh nhö sau: − Giaù veù 26.000/veù (chöa coù thueá GTGT) − Soá löôïng baùn bình quaân 1 ngaøy 100 veù − Thueá suaát TTÑB 30% − Thueá suaát GTGT 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TTÑB vaø GTGT maø nhaø haøng D phaûi keâ khai trong thaùng (28 ngaøy) Caâu 5: Moät Cty XNK mua 10.000 hoäp bia hoäp cuûa nhaø maùy bia ñeå xuaát khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu maø baùn soá bia ñoù ôû trong nöôùc. Theo quy ñònh cuûa luaät thueá hieän haønh, Cty XNK vaø nhaø maùy bia phaûi chòu thueá nhö sau : a. Ñöôïc mieãn thueá TTÑB vaø thueá GTGT vì haøng coù giaáy pheùp xuaát khaåu b. Nhaø maùy bia chæ khai noäp laïi soá thueá TTÑB treân soá haøng ñoù c. Cty XNK phaûi khai noäp thueá GTGT treân doanh thu baùn soá löôïng bia ñoù d. Cty XNK phaûi khai noäp thueá TTÑB thay cho nhaø maùy bia vaø phaûi khai noäp thueá GTGT treân doanh thu baùn bia. Caâu 6: Cô sôû kinh doanh nhaäp khaåu xe oâ toâ du lòch, caùc loaïi thueá phaûi noäp laø : a. Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB b. Thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT c. Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT d. Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT, thueá TNDN Caâu 7: Nhaø maùy bia A trong thaùng coù tình hình nhö sau: − Mua bia nöôùc 100.000 lít, thueá TTÑB 250 trieäu ñoàng. − Ñöa vaøo saûn xuaát 80.000 lít, ñöôïc 240.000 hoäp bia. − Tieâu thuï ñöôïc 200.000 hoäp, giaù baùn 8.750 ñoàng/hoäp. Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TTÑB phaûi noäp, bieát raèng thueá suaát 75%. Caâu 8: Tröôøng hôïp trong thaùng cô sôû saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï chòu thueá TTÑB bò loã maëc duø coù phaùt sinh thueá TTÑB thì vieäc keâ khai vaø noäp tôø khai thueá TTÑB ñöôïc xöû lyù nhö theá naøo?
TS.Phan Hieån Minh 52
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 5: Thueá Tieâu thuï ñaëc bieät

Caâu 9: Giaù baùn theo phöông thöùc thu ñoåi voû chai cuûa moät keùt bia chai Haø Noäi laø 120.000 ñ/keùt thì giaù tính thueá TTÑB laø bao nhieâu? Caâu 10: Neáu cô sôû baùn luoân caû chai bia theo giaù 168.000 ñ/keùt (24 chai), khoâng thu ñoåi voû thì thueá TTÑB laø bao nhieâu?

TS.Phan Hieån Minh

53

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

CHÖÔNG 6: THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU
KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu hay coøn ñöôïc goïi chung laø thueá quan (tariff) laø moät loaïi thueá ñaùnh vaøo caùc haøng hoùa ñöôïc giao thöông qua bieân giôùi caùc quoác gia hoaëc moät nhoùm caùc quoác gia. − Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu thoâng qua Hôïp ñoàng ngoaïi thöông (HÑNT) laø haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu maäu dòch. − Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu khoâng thoâng qua HÑNT laø haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu phi maäu dòch. − Haøng hoùa töø khu cheá xuaát, doanh nghieäp cheá xuaát vaøo thò tröôøng trong nöôùc ñöôïc xem laø haøng hoùa nhaäp khaåu. II. CAÙC MAËT HAØNG THUOÄC DIEÄN CHÒU THUEÁ − Haøng hoùa trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây laø ñoái töôïng chòu thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu: 1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam bao gồm: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 3. Hàng hoá mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. III. HAØNG HOÙA KHOÂNG THUOÄC DIEÄN CHÒU THUEÁ 1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai Bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. 3. Hàng hoá từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hoá đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. 4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. IV. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ 1. Đối tượng nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm: a. Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; b. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; c. Cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 2. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm: a. Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế uỷ quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
TS.Phan Hieån Minh 54
06092006 PL Thue I DHM

I.

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

b. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế; c. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế. V. CAÙCH TÍNH THUEÁ XUAÁT KHAÅU, NHAÄP KHAÅU A. Caên cöù caùc yeáu toá sau: − Soá löôïng töøng maët haøng xuaát khaåu, nhaäp khaåu − Giaù tính thueá − Thueá suaát Vaø ñöôïc tính theo coâng thöùc: Thueá suaát cuûa Soá thueá XK hay Soá löôïng töøng maët Giaù tính = X X töøng maët haøng ghi NK phaûi noäp haøng XK hay NK thueá trong bieåu thueá 1. Số löôïng töøng maët haøng xuaát nhaäp khaåu: - Caên cöù vaøo tôø khai haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu 2. Giaù tính thueá: a. Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng (giá FOB), không bao gồm phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I), được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. b. Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu. c. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, được đăng trên Báo Nhân dân, đưa tin trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân, không đưa tin lên trang điện tử hoặc có phát hành, có đưa tin lên trang điện tử nhưng không thông báo tỷ giá hoặc thông tin chưa được cập nhật đến cửa khẩu trong ngày thì tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá tính thuế của ngày liền kề trước đó. Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. B. Caùch xaùc ñònh giaù tính thueá nhaäp khaåu: 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hμng ho¸ nhËp khÈu lμ trÞ gi¸ giao dÞch. TrÞ gi¸ giao dÞch ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng sè tiÒn ng−êi mua thùc tÕ ®· thanh to¸n hay sÏ ph¶i thanh to¸n trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ng−êi b¸n ®Ó mua hμng ho¸ nhËp khÈu. Tæng sè tiÒn ng−êi mua ®· thanh to¸n hay sÏ ph¶i thanh to¸n trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ng−êi b¸n ®Ó mua hμng ho¸ nhËp khÈu, bao gåm c¸c kho¶n sau ®©y: a. Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i. Tr−êng hîp gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i cã bao gåm c¸c kho¶n gi¶m gi¸ cho l« hμng nhËp khÈu phï hîp th«ng lÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ, th× c¸c kho¶n nμy ®−îc trõ ra ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc khÊu trõ kho¶n gi¶m gi¸ nμy ra khái trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. b. C¸c kho¶n tiÒn ng−êi mua ph¶i thanh to¸n nh−ng ch−a tÝnh vμo gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i, bao gåm: - TiÒn tr¶ tr−íc, tiÒn ®Æt cäc cho viÖc s¶n xuÊt, mua b¸n, vËn chuyÓn, b¶o hiÓm hμng ho¸; - C¸c kho¶n thanh to¸n gi¸n tiÕp cho ng−êi b¸n nh−: kho¶n tiÒn ng−êi mua tr¶ cho ng−êi thø ba theo yªu cÇu cña ng−êi b¸n; kho¶n tiÒn ®−îc thanh to¸n b»ng c¸ch bï trõ nî.
TS.Phan Hieån Minh 55
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

2. §iÒu kiÖn ¸p dông ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ giao dÞch: a. Ng−êi mua kh«ng bÞ h¹n chÕ quyÒn ®Þnh ®o¹t hoÆc sö dông hμng ho¸ sau khi nhËp khÈu, ngo¹i trõ c¸c h¹n chÕ sau: - H¹n chÕ vÒ viÖc mua b¸n, sö dông hμng ho¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; - H¹n chÕ vÒ n¬i tiªu thô hμng hãa sau khi nhËp khÈu; - Nh÷ng h¹n chÕ kh¸c nh−ng kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ cña hμng ho¸; b. Gi¸ c¶ hoÆc viÖc b¸n hμng kh«ng phô thuéc vμo nh÷ng ®iÒu kiÖn hay c¸c kho¶n thanh to¸n mμ v× chóng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc trÞ gi¸ cña hμng ho¸ cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; c. Sau khi b¸n l¹i hμng ho¸, ng−êi nhËp khÈu kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n tiÒn nμo tõ sè tiÒn thu ®−îc do viÖc ®Þnh ®o¹t hoÆc sö dông hμng ho¸ mang l¹i; d. Ng−êi mua vμ ng−êi b¸n kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt hoÆc nÕu cã th× mèi quan hÖ ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. Tr−êng hîp c¬ quan h¶i quan cã c¨n cø cho r»ng mèi quan hÖ ®Æc biÖt cã ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch th× ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n cho ng−êi khai h¶i quan biÕt c¨n cø ®ã. C¬ quan h¶i quan t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi khai h¶i quan cung cÊp thªm th«ng tin nh»m lμm râ mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ng−êi mua vμ ng−êi b¸n kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. NÕu qu¸ 30 ngμy (ngμy lμm viÖc), kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc th«ng b¸o cña c¬ quan h¶i quan mμ ng−êi khai h¶i quan kh«ng cung cÊp thªm th«ng tin th× c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh. Mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ng−êi mua vμ ng−êi b¸n ®−îc coi lμ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch khi trÞ gi¸ giao dÞch xÊp xØ víi mét trong nh÷ng trÞ gi¸ d−íi ®©y cña l« hμng ®−îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam trong cïng ngμy hoÆc trong vßng 60 ngμy tr−íc hoÆc sau ngμy xuÊt khÈu l« hμng ®ang ®−îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. VI. THUEÁ SUAÁT 1. Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu. 2. Thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường: a. Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; b. Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lónh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đói đặc biệt khác; Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt: - Phải là những mặt hàng được quy định cụ thể trong thoả thuận đó ký giữa Việt Nam với nước, nhóm nước hoặc vùng lónh thổ thực hiện ưu đói đặc biệt về thuế và phải đáp ứng đủ các điều kiện đó ghi trong thỏa thuận. - Phải là hàng hoá có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam tham gia thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế. c. Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. VII. BIỆN PHÁP TỰ VỆ Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hoá Ngoài việc chịu thuế theo quy định, nếu hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam, có sự trợ cấp, được bán phá giá hoặc có sự phân biệt đối xử đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thì bị áp dụng một trong các biện pháp về thuế sau đây:
TS.Phan Hieån Minh 56
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

1. Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam. 2. Thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 3. Thuế chống trợ cấp đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 4. Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hoá được nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà ở đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc có biện pháp phân biệt đối xử khác theo quy định của pháp luật về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế. VIII. HOAØN LAÏI THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU 1. Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan, được tái xuất ra nước ngoài. 2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu. 3. Hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn. 4. Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu. 5. Hàng hoá đã nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu trong các trường hợp sau: a. Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; b. Hàng hoá nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ. 6. Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu theo phương thức kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất; hàng hoá tạm xuất, tái nhập và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. 7. Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. 8. Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. 9. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hoá đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế. 10. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng không giao được hàng hoá cho người nhận phải tái xuất, tái nhập hoặc trường hợp hàng hoá bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp. 11. Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế (bao gồm cả đối tượng nộp thuế và cơ quan Hải quan) thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 (ba trăm sáu lăm) ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan Hải quan. 12. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
TS.Phan Hieån Minh 57
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

IX. THEÅ THÖÙC KHAI BAÙO VAØ THU NOÄP THUEÁ A. Thời điểm tính thuế Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan với cơ quan Hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế. B. Thời hạn nộp thuế 1. Thời hạn nộp thuế xuất khẩu là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. 2. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu áp dụng đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế. Đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế là đối tượng có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, tính đến ngày đăng ký Tờ khai hải quan lô hàng đang làm thủ tục nhập khẩu mà không có hành vi gian lận thương mại; không trốn thuế; không còn nợ thuế và tiền phạt quá hạn; chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật thì được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu như sau: a. Đối với hàng hoá nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, thời hạn nộp thuế là 275 (hai trăm bảy mươi lăm) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan; Trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn thì thời hạn nộp thuế được xét gia hạn phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan quyết định cụ thể. b. Đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thời hạn nộp thuế là 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn); c. Đối với hàng hoá nhập khẩu khác ngoài các trường hợp nêu tại điểm a và b khoản này, thời hạn nộp thuế là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. 3. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu áp dụng đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế: a. Trường hợp nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này. Hết thời hạn bảo lãnh (trong trường hợp thời hạn bảo lãnh ngắn hơn thời hạn nộp thuế) hoặc hết thời hạn nộp thuế (trong trường hợp thời hạn bảo lãnh bằng hoặc dài hơn thời hạn nộp thuế) mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh hoặc hết thời hạn nộp thuế quy định trên đây; b. Trường hợp không được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. 4. Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh. Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để làm căn cứ thực hiện quy định tại điểm này. C. Kê khai, nộp thuế theo Tờ khai hải quan một lần Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký Tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá
TS.Phan Hieån Minh 58
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

dùng để xác định giá tính thuế cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu. Thời hạn nộp thuế cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này. X. PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU Qui ñònh veà möùc thueá nhaäp khaåu tuyeät ñoái vaø haïn ngaïch thueá quan. Boû vieäc aùp duïng giaù tính thueá nhaäp khaåu toái thieåu, thöïc hieän giaù tính thueá nhaäp khaåu theo GATT. Boû öu ñaõi thueá theo tæ leä noäi ñòa hoùa, naâng möùc thueá nhaäp khaåu cuûa moät soá haøng hoùa theo loä trình hoäi nhaäp. Thöïc hieän baûo hoä coù troïng ñieåm, coù thôøi haïn, coù ñieàu kieän ñoái vôùi saûn xuaát trong nöôùc phuø hôïp vôùi thôøi haïn caét giaûm thueá theo cam keát quoác teá. Thu goïn möùc thueá nhaäp khaåu, haïn cheá mieãn giaûm thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi an ninh, quoác phoøng. XI. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Haøng hoùa khoâng thuoäc dieän chòu thueá − Giaù tính thueá − Khai baùo vaø noäp thueá − Thueá suaát thoâng thöôøng – Thueá suaát öu ñaõi XII. VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT − Thoâng tö 72A/TC/TCT ngaøy 30/08/1993 cuûa Boä Taøi chính. − Nghò ñònh 149/2005/NÑ-CP ngaøy 6/12/2005 cuûa Chính phuû. − Nghò ñònh 155/2005/NÑ-CP ngaøy 15/12/2005 cuûa Chính phuû. − Thoâng tö 106/2005/TT-BTC ngaøy 5/12/2005 cuûa Boä Taøi chính XIII. PHUÏ LUÏC 1. Tôø khai Haûi quan Xuaát khaåu:

TS.Phan Hieån Minh

59

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

HAÛI QUAN VIEÄT NAM
TOÅNG CUÏC HAÛI QUAN Cuïc Haûi quan: ................................................ Chi cuïc Haûi quan:.......................................... 1. Nngöôøi nhaäp khaåu

TÔØ KHAI HAØNG HOÙA XUAÁT KHAÅU
Baûn löu ngöôøi khai Haûi quan
Tôø khai soá: .............../XK/............. /................ Ngaøy ñaêng kyù: Soá löôïng phuï luïc tôø khai: 5. Loaïi hình: Coù thueá KD GC ÑT Khoâng thueâ1 XTN TX 6. Giaáy pheùp (neáu coù) Soá: Ngaøy: Ngaøy heát haïn: 8. Nöôùc nhaäp khaåu

HQ/2002-XK
Caùn boä ñaêng kyù (Kyù, ghi roõ hoï teân)

A. PHAÀN DAØNH CHO NGÖÔØI KHAI HAÛI QUAN KEÂ KHAI VAØ TÍNH THUEÁ

SXXK

2. Ngöôøi xuaát khaåu

7. Hôïp ñoàng: Soá: Ngaøy: Ngaøy heát haïn:

3. Ngöôøi uûy thaùc

9. Cöûa khaåu xuaát haøng

10. Ñieàu kieän giao haøng

4. Ñaïi lyù laøm thuû tuïc haûi quan

11. Ñoàng tieàn thanh toaùn Tyû giaù tính thueá

12. Phöông thöùc thanh toaùn:

SOÁ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. TEÂN HAØNG QUY CAÙCH PHAÅM CHAÁT

14. MAÕ SOÁ HAØNG HOÙA

15. LÖÔÏNG

16. ÑÔN VÒ TÍNH

17.ÑÔN GIAÙ NGUYEÂN TEÄ

18.TRÒ GIAÙ NGUYEÂN TEÄ

Coäng: 19. Chöùng töø keøm: - Hôïp ñoàng thöông maïi: - Hoùa ñôn thöông maïi: - Baûn keâ chi tieát: - Vaän taûi ñôn: Baûn chính ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ Baûn sao ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ (Ngöôøi khai baùo ghi roõ hoï teân, chöùc danh, kyù teân vaø ñoùng daáu) 20. Toâi xin cam ñoan chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng noäi dung khai baùo treân tôø khai naøy. Ngaøy …… thaùng …… naêm …………

TS.Phan Hieån Minh

60

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

B – PHAÀN DAØNH CHO KIEÅM TRA CUÛA HAØI QUAN 21. Phaàn ghi keát quaû kieåm tra cuûa Haûi quan: Ngöôøi quyeát ñònh hình thöùc kieåm tra (ghi roõ hoï teân): Hình thöùc kieåm tra: Ñòa ñieåm kieåm tra: Keát quaû kieåm tra: .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... 22. Ñaïi dieän doanh nghieäp (kyù, ghi roõ hoï teân) 23. Caùn boä kieåm hoùa (kyù, ghi roõ hoï teân) Mieãn kieåm tra Kieåm tra xaùc suaát. Tyû leä: .......................... % Thôøi gian kieåm tra: Töø: giôø, ngaøy Kieåm tra toaøn boä Ñeán giôø, ngaøy

24. Leä phí Haûi quan: .............................................................. Baèng chöõ: ........................................................................................................................

Bieân lai thu leä phí soá: .............................................................Ngaøy: ............................................................................................................................... 25. Ghi cheùp khaùc cuûa Haûi quan: 26. Xaùc nhaän ñaõ laøm thuû tuïc Haûi quan (kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) 27. Xaùc nhaän thöïc xuaát (kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân)

2. Tôø khai Haûi quan Nhaäp khaåu: HAÛI QUAN VIEÄT NAM
TS.Phan Hieån Minh

TÔØ KHAI HAØNG HOÙA NHAÄP KHAÅU
61
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)
TOÅNG CUÏC HAÛI QUAN Cuïc Haûi quan: ................................................ Chi cuïc Haûi quan:.......................................... 5. Nngöôøi nhaäp khaåu

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

Baûn löu ngöôøi khai Haûi quan
Tôø khai soá: .............. /NK/ ............./ ............... Ngaøy ñaêng kyù: Soá löôïng phuï luïc tôø khai: 5. Loaïi hình: KD SXXK TN 6. Ngöôøi xuaát khaåu 8. Hoùa ñôn thöông maïi Soá: Ngaøy: 7. Ngöôøi uûy thaùc 11. Nöôùc xuaát khaåu: ÑT GC NTX 6. Giaáy pheùp (neáu coù) Soá: Ngaøy: Ngaøy heát haïn: 9. Phöông tieän vaän taûi Teân, soá hieäu: Ngaøy ñeán: 12. Caûng, ñòa ñieåm xeáp haøng:

HQ/2002-NK
Caùn boä ñaêng kyù (Kyù, ghi roõ hoï teân)

A. PHAÀN DAØNH CHO NGÖÔØI KHAI HAÛI QUAN KEÂ KHAI VAØ TÍNH THUEÁ 7. Hôïp ñoàng: Soá: Ngaøy: Ngaøy heát haïn: 10. Vaän taûi ñôn: Soá: Ngaøy: 13. Caûng, ñòa ñieåm dôû haøng:

8. Ñaïi lyù laøm thuû tuïc haûi quan

14. Ñieàu kieän giao haøng

15. Ñoàng tieàn thanh toaùn Tyû giaù tính thueá

16. Phöông thöùc thanh toaùn:

SOÁ TT 1 2 3

17. TEÂN HAØNG QUY CAÙCH PHAÅM CHAÁT

18. MAÕ SOÁ HAØNG HOÙA

19. XUAÁT XÖÙ

20. LÖÔÏNG

21. ÑÔN VÒ TÍNH

22.ÑÔN GIAÙ

23.TRÒ GIAÙ

NGUYEÂN TEÄ NGUYEÂN TEÄ

Coäng: SOÁ TT 24. THUEÁ NHAÄP KHAÅU Trò giaù tính thueá Thueá suaát (%) 1 2 3 Coäng: 27. Toång soá tieàn thueá vaø thu khaùc (oâ 24 + 25 + 26): Baèng soá: ............................................................................................................................................. Baèng chöõ: ................................................................................................................................................................................................................................. 28. Chöùng töø keøm: - Hôïp ñoàng thöông maïi: - Hoùa ñôn thöông maïi: - Baûn keâ chi tieát: - Vaän taûi ñôn: Baûn chính ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... Baûn sao ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ (Ngöôøi khai baùo ghi roõ hoï teân, chöùc danh, kyù teân vaø ñoùng daáu) 29. Toâi xin cam ñoan chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng noäi dung khai baùo treân tôø khai naøy. Ngaøy …… thaùng …… naêm ………… Tieàn thueá 25. THUEÁ GTGT (HOAËC TTÑB) Trò giaù tính thueá Thueá suaát (%) Tieàn thueá Tyû leä (%) 26. THU KHAÙC Soá tieàn

TS.Phan Hieån Minh

62

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

B – PHAÀN DAØNH CHO KIEÅM TRA CUÛA HAØI QUAN I – PHAÀN KIEÅM TRA HAØNG HOÙA 30. Phaàn ghi keát quaû kieåm tra cuûa Haûi quan: Ngöôøi quyeát ñònh hình thöùc kieåm tra (ghi roõ hoï teân): Hình thöùc kieåm tra: Ñòa ñieåm kieåm tra: Keát quaû kieåm tra: ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... 31. Ñaïi dieän doanh nghieäp (kyù, ghi roõ hoï teân) 32. Caùn boä kieåm hoùa (kyù, ghi roõ hoï teân) Mieãn kieåm tra Kieåm tra xaùc suaát. Tyû leä: ..........................% Thôøi gian kieåm tra: Töø: giôø, ngaøy Kieåm tra toaøn boä Ñeán giôø, ngaøy

II – PHAÀN KIEÅM TRA THUEÁ SOÁ TT 1 2 3 Coäng: SOÁ TT 1 2 3 Coäng: Tieàn thueá GTGT (hoaëc TTÑB) Trò giaù tính thueá (VNÑ) Thueá suaát (%) Tieàn thueá Tyû leä (%) Thu khaùc Soá tieàn 33. Toång soá tieàn phaûi ñieàu chænh sau khi kieåm tra (Taêng/Giaûm): Baèng soá: ..................................... Baèng chöõ:................................... .................................................... .................................................... .................................................... Maõ soá haøng hoùa Löôïng Xuaát xöù Ñôn giaù tính thueá Tieàn thueá nhaäp khaåu Trò giaù tính thueá (VNÑ) Thueá suaát (%) Tieàn thueá

34. Toång soá thueá vaø thu khaùc phaûi noäp (oâ 27 + 33): ........................... Baèng chöõ: ......................................................................................................... ............................................................................................. Thoâng baùo thueá/ Bieân lai thu thueá soá: ...................................Ngaøy:................................ 35. Leä phí Haûi quan: ............................................................................. Baèng chöõ: ......................................................................................................... ................................................................................................................Bieân lai thu leä phí soá: .............................................Ngaøy: ............................... 36. Caùn boä kieåm tra thueá (kyù, ghi roõ hoï teân, ngaøy, thaùng, naêm) 37. Ghi cheùp khaùc cuûa Haûi quan: 38. Xaùc nhaän ñaõ laøm thuû tuïc Haûi quan (kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân)

TS.Phan Hieån Minh

63

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

XIV. CAÂU HOÛI Caâu 1: Haøng hoaù mua baùn giöõa caùc DN/KCX theo luaät thueá xuaát, nhaäp khaåu quy ñònh hieän haønh laø haøng hoaù thuoäc dieän: a. Chòu thueá xuaát khaåu vaø thueá nhaäp khaåu b. Chòu thueá xuaát khaåu c. Chòu thueá nhaäp khaåu d. Khoâng thuoäc dieän chòu thueá xuaát, nhaäp khaåu Caâu 2: Theo heä thoáng thueá hieän haønh, 1 Cty XNK trong thaùng, nhaäp khaåu röôïu vaø baùn soá röôïu nhaäp khaåu ñoù treân thò tröôøng noäi ñòa coù laõi. Caùc loaïi thueá ñaùnh vaøo haøng hoaù maø Cty ñoù phaûi noäp laø: a. Thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT, thueá TNDN b. Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá TNDN c. Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT, thueá TNDN Caâu 3: Cty XNK A nhaän uyû thaùc xuaát khaåu loâ haøng cuûa cô sôû saûn xuaát B, theo quy ñònh cuûa luaät thueá XNK hieän haønh, ñoái töôïng noäp thueá xuaát khaåu cuûa loâ haøng naøy laø: a. Cô sôû B vì ñaây laø ñôn vò chuû haøng b. Cty XNK A c. Caû hai ñôn vò ñeàu phaûi noäp thueá XNK d. Caû hai ñôn vò ñeàu ñöôïc mieãn thueá XNK vì coù giaáy pheùp xuaát khaåu Caâu 4: Thôøi haïn noäp thueá XNK ñoái vôùi haøng hoaù XNK phi maäu dòch vaø tieåu ngaïch bieân giôùi laø: a. 7 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo thueá b. 15 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo thueá c. 30 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo thueá d. Noäp ngay khi xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi hoaëc nhaäp vaøo VN Caâu 5: Cty N ñaêng kyù noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, soá thueá GTGT ñaõ noäp cuûa haøng nhaäp khaåu trong kyø ñöôïc Cty N haïch toaùn vaøo: a. Phaûi traû nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi b. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø c. Giaù trò haøng nhaäp khaåu nhaäp kho d. a + b + c sai Caâu 6: Cty D ñaêng kyù noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp. Trong kyø , Cty nhaäp khaåu taøi saûn giaù trò 350 trieäu ñoàng. Soá thueá nhaäp khaåu phaûi noäp laø 30% vaø soá thueá GTGT haøng nhaäp khaåu laø 10%. Giaù trò cuûa taøi saûn nhaäp khaåu ñöôïc ghi nhaän laø bao nhieâu? Caâu 7: Moät Cty XNK ngoaøi chöùc naêng XNK tröïc tieáp coøn coù chöùc naêng XNK uyû thaùc. Tröôøng hôïp XNK uyû thaùc thì ai laø ñoái töôïng noäp thueá: a. Chuû haøng laø ñoái töôïng noäp thueá XNK b. Toå chöùc nhaän uyû thaùc laø ñoái töôïng noäp thueá XNK c. Ngaøn haøng trung gian laø ñoái töôïng noäp thueá XNK d. a, b, c ñeàu ñuùng tuyø töøng tröôøng hôïp Caâu 8: Haøng chuyeån khaáu theo hình thöùc haøng hoaù ñöôïc chuyeån thaúng töø caûng nöôùc xuaát khaåu ñeán caûng nöôùc nhaäp khaåu khoâng ñeán caûng VN laø: a. Haøng hoaù thuoäc dieän chòu thueá XNK sau khi laøm ñaày ñuû thuû tuïc haûi quan b. Haøng hoaù khoâng thuoäc dieän chòu thueá XNK sau khi laøm ñaày ñuû thuû tuïc haûi quan c. Haøng hoaù thuoäc dieän ñöôïc giaõm thueá XNK d. Haøng hoaù thuoäc dieän ñöôïc mieãn thueá XNK vaø ñöôïc mieãn khai baùo thuû tuïc haûi quan Caâu 9 : Thôøi ñieåm tính thueá nhaäp khaåu laø : a. Ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp nhaäp khaåu
TS.Phan Hieån Minh 64
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 6: Thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu

b. Ngaøy haøng veà tôùi caûng ñeán c. Ngaøy haøng ñöôïc boác dôõ leân bôø d. Ngaøy ñaêng kyù tôø khai haøng hoaù nhaäp khaåu Caâu 10: Nhaø nöôùc quy ñònh tieâu chuaån caùc daïng rôøi: − SKD (Semi Knocked Down). − CKD (Complete Knocked Down). − IKD (Intergrated Knocked Down). Tröôøng hôïp aùp duïng thueá suaát thueá Nhaäp khaåu khi nhaäp daïng rôøi cao hôn tieâu chuaån ñaõ quy ñònh thì aùp duïng thueá suaát naøo?

TS.Phan Hieån Minh

65

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 7: Thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp

CHÖÔNG 7: THUEÁ SÖÛ DUÏNG ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá tröïc thu, thueá thu ñoái vôùi ñaát söû duïng laøm noâng nghieäp. − Thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi: ai söû duïng nhieàu ñaát phaûi noäp thueá nhieàu hôn. − Ñieàu tieát ñaát ñai: nhöõng caù nhaân, ñôn vò chieám höõu hoaëc ñöôïc caáp nhieàu ñaát chöa söû duïng vaãn phaûi noäp thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp. II. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ − Ñaát troàng troït: laø ñaát troàng caây haøng naêm, ñaát troàng caây laâu naêm, ñaát troàng coû söû duïng vaøo chaên nuoâi gia suùc. − Ñaát coù maët nöôùc nuoâi troàng thuûy saûn. − Ñaát röøng troàng. III. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ − Toå chöùc, caù nhaân söû duïng ñaát vaøo saûn xuaát noâng nghieäp ñeàu phaûi noäp thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp (goïi chung laø hoä noäp thueá). − Hoä ñöôïc giao quyeàn söû duïng ñaát noâng nghieäp maø khoâng söû duïng vaãn phaûi noäp thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp. IV. TRÖÔØNG HÔÏP KHOÂNG CHÒU THUEÁ − Ñaát coù röøng töï nhieân. − Ñaát ñoàng coû töï nhieân. − Ñaát ôû. − Ñaát chuyeân duøng. V. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ Dieän tích, haïng ñaát, ñònh suaát thueá (tính baèng kí – loâ – gam thoùc treân moät ñôn vò dieän tích cuûa töøng haïng ñaát). VI. THUEÁ SUAÁT: 1. Ñònh suaát thueá: − Ñoái vôùi ñaát troàng caây haøng naêm, ñaát troàng coû daønh cho chaên nuoâi, ñaát coù maët nöôùc nuoâi troàng thuûy saûn naèm trong vuøng troàng caây haèng naêm thì tính theo ñaát troàng luùa. Haïng ñaát 1 2 3 4 5 6 Ñònh suaát thueá 550 kg thoùc/ha 460 kg thoùc/ha 370 kg thoùc/ha 280 kg thoùc/ha 180 kg thoùc/ha 50 kg thoùc/ha

TS.Phan Hieån Minh

66

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 7: Thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp

− Ñoái vôùi ñaát troàng caây laâu naêm nhö caây coâng nghieäp cao su, traø, ki naùp, caø pheâ, haït ñieàu (tröø loaïi caây thu hoaïch moät laàn nhö tre, nöùa, song maây). Haïng ñaát 1 2 3 4 5 Ñònh suaát thueá 650 kg thoùc/ha 550 kg thoùc/ha 400 kg thoùc/ha 200 kg thoùc/ha 80 kg thoùc/ha

− Ñoái vôùi caây aên quaû laâu naêm troàng treân ñaát troàng caây haèng naêm chòu möùc thueá nhö sau: + Baèng 1,3 laàn thueá ñaát troàng caây haøng naêm cuøng haïng, neáu thuoäc ñaát haïng 1, haïng 2 vaø haïng 3. + Baèng thueá ñaát troàng caây haøng naêm cuøng haïng, neáu thuoäc ñaát haïng 4, haïng 5 vaø haïng 6. − Ñoái vôùi caây laáy goã vaø caùc loaïi caây laâu naêm thu hoaïch 1 laàn nhö tre, nöùa, song maây chòu möùc thueá baèng 4% giaù trò saûn löôïng khai thaùc. 2. Thueá boå sung: Hoä söû duïng ñaát noâng nghieäp vöôït quaù haïn möùc dieän tích theo quy ñònh cuûa Luaät ñaát ñai, thì phaûi noäp thueá boå sung treân phaàn dieän tích ñaát noâng nghieäp vöôït quaù haïn möùc theo thueá suaát 20% möùc thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp. Ví duï: Moät hoä daân ôû TP.HCM coù 4 ha ruoäng thuoäc loaïi ñaát haïng 2 thì möùc thueá SDÑNN tính nhö sau: + Thueá SDÑNN = 4 ha x 460 kg thoùc = 1.840 kg thoùc + Phaàn thueá boå sung = (4 ha – 3ha) x 460 kg x 20% = 92 kg thoùc + Coäng 1.932 kg thoùc VII. KEÂ KHAI − Keâ khai theo maãu tính thueá cuûa cô quan thueá vaø gôûi baûn keâ khai ñeán UBND xaõ, phöôøng, thò traán ñuùng thôøi haïn quy ñònh. Cô quan thueá kieåm traû, tính thueá vaø laäp soå thueá. Ñöùng teân trong soå thueá laø chuû hoä noäp thueá. − Thueá noäp moãi naêm töø 1 ñeán 2 laàn theo vuï thu hoaïch chính cuûa töøng loaïi caây troàng ôû töøng ñòa phöông. − Thôøi haïn noäp thueá do UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông quy ñònh. thueá ñöôïc tính baèng thoùc, thu baèng tieàn. Giaù thoùc tính thueá do tænh, thaønh phoá quy ñònh. − Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo Vieät Nam, söû duïng ñaát noâng nghieäp phaûi noäp tieàn thu ñaát theo quy ñònh cuûa Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam khoâng phaûi noäp thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp. VIII. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Tröôøng hôïp khoâng chòu thueá. − Thueá boå sung.

TS.Phan Hieån Minh

67

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 7: Thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp

IX.

CAÂU HOÛI 1. Thu nhaäp cuûa hoä noâng daân chuyeân canh taùc thuoäc dieän chòu: thueá TNDN, thueá Thu nhaäp caù nhaân, thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp, thueá Taøi nguyeân? 2. Trong tröôøng hôïp coù söï tranh chaáp veà quyeàn söû duïng ñaát noâng nghieäp thì vieäc noäp thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp ñöôïc giaûi quyeát nhö theá naøo? 3. Ñaát thuoäc dieän chòu thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp ñaõ ñöôïc giao cho chuû söû duïng nhöng khoâng söû duïng thì coù phaûi noäp thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp? 4. Phaân bieät ñaát troàng caây haøng naêm vaø ñaát troàng caây laâu naêm. 5. Theá naøo laø thueá Söû duïng ñaát noâng nghieäp boå sung.

TS.Phan Hieån Minh

68

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 8: Thueá Nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát

CHÖÔNG 8: THUEÁ NHAØ ÑAÁT VAØ TIEÀN THUEÂ ÑAÁT
KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá nhaø ñaát laø thueá thu ñoái vôùi nhaø vaø ñoái vôùi ñaát ôû, ñaát xaây döïng coâng trình. Trong tình hình hieän nay chæ thu thueá ñaát, taïm thôøi chöa thu thueá nhaø vaø chöa quy ñònh veà thueá nhaø. − Thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi: tröôùc ñaây chæ thu thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp, chöa thu thueá ñaát ñeå ôû, ñaát ñeå xaây döïng. Ai söû duïng nhieàu ñaát ôû vò trí toát phaûi ñoùng thueá cao. − Ñieàu tieát ñaát ñai: nhöõng caù nhaân, ñôn vò chieám höõu hoaëc ñöôïc caáp nhieàu ñaát chöa söû duïng heát phaûi hoaøn traû laïi, phaân chia cho nhöõng ñôn vò coù nhu caàu thieát yeáu. II. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ 1. Ñaát ôû: Laø ñaát thuoäc khu daân cö ôû thaønh thò, thò traán vaø noâng thoân goàm: ñaát ñeå xaây caát nhaø (keå caû maët soâng, hoà, ao, raïch laøm nhaø noãi coá ñònh), ñaát laøm vöôøn, laøm ao (tröø dieän tích ñaõ noäp thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp) keå caû ñaát laøm ñöôøng ñi, laøm saân hay boå troáng quanh nhaø ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp nhöng chöa xaây döïng nhaø ôû. 2. Ñaát xaây döïng coâng trình: Laø ñaát xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp, khoa hoïc kyõ thuaät, giao thoâng thuûy lôïi, nuoâi troàng thuûy saûn, vaên hoùa, xaõ hoäi, dòch vuï, quoác phoøng, an ninh vaø caùc khoaûn ñaát phuï thuoäc (dieän tích ao hoà troàng caây bao quanh coâng trình kieán tröùc) khoâng phaân bieät coâng trình ñaõ xaây döïng xong ñang söû duïng, ñang xaây döïng hoaëc duøng laøm baõi chöùa vaät tö, haøng hoùa. III. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ − Caù nhaân, toå chöùc coù quyeàn söû duïng hôïp phaùp ñaát ôû, ñaát xaây döïng coâng trình, keå caû ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn quaûn lyù (khoâng phaûi sôû höõu chuû), ngöôøi söû duïng ñaát ñang bò tòch thu chôø xöû lyù, CB-CNVC mua nhaø ñaát hoùa giaù ñöôïc caáp ñaát ñeå töï laøm nhaø ôû vaø nhaø naøy thuoäc sôû höõu cuûa CB-CNVC. − Caù nhaân, toå chöùc coù nhaø ñaát cho caùc caù nhaân, toå chöùc trong hay ngoaøi nöôùc thueâ nhaø (keå caû nhaø troï, nhaø khaùch, nhaø nghæ, khaùch saïn) thì caù nhaân, toå chöùc cho thueâ phaûi noäp thueá ñaát. − Ñaát ñang tranh chaáp hoaëc chöa xaùc ñònh ñöôïc chuû quyeàn, ñaát laán chieám traùi pheùp, … thì ngöôøi tröïc tieáp söû duïng phaûi noäp thueá ñaát, vieäc noäp thueá trong caùc tröôøng hôïp naøy khoâng coù nghóa laø thöøa nhaän tính hôïp phaùp vaø quyeàn söû duïng ñaát. − Cô quan ngoaïi giao, toå chöùc quoác teá, ngöôøi nöôùc ngoaøi söû duïng ñaát ôû, ñaát xaây döïng, coâng trình phaûi noäp thueá ñaát tröø tröôøng hôïp ñieàu öôùc quoác teá maø Vieät Nam kyù keát hoaëc tham gia coù quy ñònh khaùc. IV. TRÖÔØNG HÔÏP KHOÂNG CHÒU THUEÁ − Ñaát ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cho pheùp söû duïng vì lôïi ích coâng coäng, phuùc lôïi xaõ hoäi hay töø thieän, khoâng coù muïc ñích kinh doanh vaø khoâng duøng ñeå ôû nhö ñaát laøm ñöôøng, caàu coáng, coâng vieân, nhaø vaên hoùa, saân vaän ñoäng, ñeâ ñieàu, coâng trình thuûy lôïi, tröôøng hoïc, beänh vieän (goàm caû traïm xaù, beänh xaù), nghóa trang. − Ñaát ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc cho pheùp duøng vaøo vieäc thôø cuùng coâng coäng cuûa caùc toå chöùc toân giaùo, caùc toå chöùc khaùc maø khoâng söû duïng vaøo muïc ñích kinh doanh hoaëc khoâng duøng ñeå ôû nhö di tích lòch söû, chuøa, nhaø thôø, ñeàn mieáu. Rieâng ñeàn, mieáu, nhaø thôø tö nhaân thì phaûi noäp thueá ñaát. − Taïm mieãm thueá ñaát ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp sau ñaây:
TS.Phan Hieån Minh 69
06092006 PL Thue I DHM

I.

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 8: Thueá Nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát

V.

+ Ñaát xaây döïng truï sôû cô quan haønh chaùnh söï nghieäp Nhaø nöôùc, toå chöùc xaõ hoäi, coâng trình vaên hoaù, ñaát duøng vaøo muïc ñích Quoác phoøng vaø an ninh. Tuy nhieân, neáu söû duïng ñaát naøy vaøo muïc ñích kinh doanh hoaëc ñeå ôû thì phaûi noäp thueá. + Ñaát vuøng röøng nuùi, reûo cao thuoäc dieän ñöôïc mieãn thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp, vuøng ñònh canh, ñònh cö cuûa ñoàng baøo daân toäc. Vôùi ngöôøi ñi kinh teá môùi, ñaát ôû ñöôïc mieãn thueá trong 5 naêm ñaàu keå töø ngaøy ñeán ôû. + Ñaát ôû cuûa gia ñình thöông binh loaïi 1/4, loaïi 2/4, gia ñình lieät só, ñaát laøm nhaø tình nghóa cho caùc ñoái töôïng xaõ hoäi ñöôïc mieãn thueá ñoái vôùi moät nôi duy nhaát vôùi dieän tích khoâng quaù möùc quy ñònh cuûa Chính phuû vaø trong thôøi gian ñoái töôïng ñöôïc höôûng chính saùch coøn soáng. + Ñaát ôû cuûa ngöôøi taøn taät maát khaû naêng lao ñoäng, ngöôøi chöa ñeán tuoåi thaønh nieân vaø ngöôøi giaø coâ ñôn khoâng nôi nöông töïa, khoâng coù khaû naêng noäp thueá ñöôïc mieãn thueá moät nôi ôû do chính hoï ñöùng teân vôùi dieän tích trong möùc quy ñònh. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ Ñònh suaát thueá cuûa haïng ñaát noâng nghieäp Möùc thueá treân 1 ñôn vò dieän tích theo vò trí, loaïi ñöôøng phoá

Thueá ñaát =

Dieän tích ñaát X

X

VI.

MÖÙC THUEÁ Ñaát ôû, ñaát xaây döïng coâng trình thuoäc thaønh phoá, thò traán, thò xaõ laø ñaát noäi thaønh noäi thò theo ñòa giôùi haønh chính, möùc thueá nhö sau: − Ñoâ thò loaïi 1: Möùc thueá töø 9 ñeán 32 laàn möùc thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp cuûa haïng ñaát cao nhaát vuøng. − Ñoâ thò loaïi 2: Möùc thueá töø 8 ñeán 30 laàn. − Ñoâ thò loaïi 3: Möùc thueá töø 7 ñeán 26 laàn. − Ñoâ thò loaïi 4: Möùc thueá töø 5 ñeán 19 laàn. − Ñoâ thò loaïi 5: Möùc thueá töø 4 ñeán 13 laàn. − Thò traán: Möùc thueá töø 3 ñeán 13 laàn. − Ñaát khu daân cö, ñaát xaây döïng coâng trình vuøng ven ñoâ thò loaïi 1 laø: Dieän tích ñaát cuûa toaøn boä xaõ ngoaïi thaønh tieáp giaùp tröïc tieáp vôùi ñaát noäi thaønh: Möùc thueá ñaát baèng 2.5 laàn möùc thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp cuûa haïng ñaát cao nhaát trong xaõ. − Ñaát khu daân cö, ñaát xaây döïng coâng trình thuoäc vuøng ven ñoâ thò loaïi 2, 3, 4 vaø 5: Möùc thueá baèng 2 laàn möùc thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp cuûa haïng ñaát cao nhaát trong thoân aáp. − Ñaát khu daân cö, ñaát xaây döïng coâng trình vuøng ven caùc ñaàu moái giao thoâng, ven truïc giao thoâng chính, ven ñöôøng noái lieàn caùc thaønh phoá, thò xaõ vôùi khu coâng nghieäp, du lòch, thöông maïi khoâng naèm trong khu ñaát ñoâ thò: Möùc thueá baèng 1.5 laàn möùc thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp. − Ñaát ôû, ñaát xaây döïng coâng trình thuoäc vuøng noâng thoân, ñoàng baèng, trung du, mieàn nuùi: Möùc thu baèng 1 laàn möùc thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp ghi thu bình quaân trong xaõ. VII. ÑAÁT COÙ NHAØ CAO TAÀNG − Ñoái vôùi ñaát xaây döïng nhaø cao taàng do 1 caù nhaân hoaëc 1 toå chöùc quaûn lyù thì caù nhaân, toå chöùc ñoù phaûi noäp thueá cho toaøn boä dieän tích ñaát trong khuoân vieân. − Trong moät khu ñaát coù nhieàu caù nhaân, toå chöùc quaûn lyù söû duïng thì toång dieän tích chòu thueá cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc naøy phaûi baèng toång dieän tích cuûa khu ñaát ñoù.

TS.Phan Hieån Minh

70

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 8: Thueá Nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát

− Ñoái vôùi ñaát xaây döïng nhaø cao taàng thì töø taàng thöù 5 (laàu 4) trôû leân khoâng phaûi noäp thueá ñaát. Töø taàng 4 (laàu 3) trôû xuoáng thueá ñaát ñöôïc phaân boå nhö sau: Nhaø 1 taàng (nhaø treät) 2 taàng (1 laàu) 3 taàng (2 laàu) 4 taàng (3 laàu) Taàng 1 (treät) 1 0.7 0.7 0.7 Heä soá caùc taàng (laàu) Taàng 2 (laàu 1) Taàng 3 (laàu 2) 0.3 0.2 0.2

Taàng 4 (laàu 3)

0.1 0.07

0.03

VIII. TIEÀN THUEÂ ÑAÁT Tieàn thueâ ñaát ñoái vôùi caùc toå chöùc trong nöôùc ñöôïc Nhaø nöôùc cho thueâ ñaát: 1. Ñoái töôïng chòu thueá: Ñaát söû duïng vaøo muïc ñích saûn xuaát kinh doanh maø khoâng phaûi laø saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuûy saûn, laøm muoái ñöôïc caùc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cho thueâ ñaát ñeàu phaûi noäp tieàn thueâ ñaát. 2. Ñoái töôïng noäp: Caùc DNNN, doanh nghieäp cuûa caùc toå chöùc chính trò, xaõ hoäi, doanh nghieäp quoác phoøng, an ninh, coâng ty coå phaàn, coâng ty TNHH, doanh nghieäp tö nhaân, toå chöùc kinh teá taäp theå söû duïng ñaát vaøo muïc ñích saûn xuaát kinh doanh. 3. Tröôøng hôïp khoâng noäp: − Tröôøng hôïp caùc DNNN, caùc toå chöùc trong nöôùc ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñaõ giao ñaát tröôùc ñaây, coù thu tieàn söû duïng ñaát, ñaõ noäp tieàn söû duïng ñaát ñuùng cheá ñoä vaøo NSNN tröôùc ngaøy 01/01/1998 thì khoâng chuyeån sang hình thöùc thueâ ñaát, vaãn noäp thueá ñaát theo phaùp leänh thueá nhaø ñaát hieän haønh. − Doanh nghieäp duøng nhaø ôû laøm truï sôû kinh doanh thì khoâng phaûi chuyeån sang thueâ ñaát maø vaãn noäp thueá ñaát theo phaùp leänh thueá nhaø ñaát. 4. Caên cöù tính: a. Dieän tích b. Ñôn giaù: Khung giaù 1m2 ñaát cho thueâ ñöôïc quy ñònh: − Ñoái vôùi caùc ngaønh saûn xuaát vaät chaát, xaây döïng vaø vaän taûi: baèng 0.5% giaù 1m2 ñaát do UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông ban haønh. − Ñoái vôùi caùc ngaønh Thöông maïi, du lòch, böu ñieän, ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng dòch vuï khaùc: baèng 0.7% giaù 1 m2 ñaát do UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông ban haønh. − Giaù cho thueâ ñaát ñöôïc oån ñònh toái thieåu laø 5 naêm vaø ñöôïc ñieàu chænh laïi trong tröôøng hôïp UBND caáp tænh ñieàu chænh giaù ñaát maø giaù cho thueâ ñaát ñaõ ñöôïc oån ñònh quaù 5 naêm. − Möùc ñieàu chænh moãi laàn khoâng quaù 15% theo giaù trò hôïp ñoàng thueâ ñaát vaø chæ ñieàu chænh cho thôøi gian caùc kyø thanh toaùn coøn laïi. 5. Phöông phaùp tính: Tieàn thueâ ñaát/1naêm 6. Keâ khai, noäp: = Ñôn giaù cho thueâ ñaát (ñ/m2/naêm) X Dieän tích cho thueâ

TS.Phan Hieån Minh

71

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 8: Thueá Nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát

IX.

X.

Tieàn thueâ ñaát ñöôïc noäp theo ñònh kyø haøng naêm vaø noäp laøm 2 laàn, moãi laàn noäp 50% soá tieàn thueâ ñaát tính theo naêm, laàn ñaàu noäp chaäm nhaát vaøo ngaøy 30/06, laàn sau noäp chaäm nhaát vaøo ngaøy 05/12 cuûa naêm. 7. Giaûm tieàn thueâ: − Tröôøng hôïp doanh nghieäp môùi thöïc hieän thueâ ñaát, ñang trong thôøi kyø khaûo saùt, xaây döïng theo luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät, ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ chuaån, chæ phaûi noäp 50% soá tieàn thueâ ñaát. − Tröôøng hôïp doanh nghieäp noäp tieàn thueâ ñaát cho nhieàu naêm, ñöôïc giaûm tieàn thueâ ñaát nhö sau: − + Noäp theo ñònh kyø 5 naêm moät laàn: ñöôïc giaûm 10% soá tieàn phaûi noäp. − + Noäp theo ñònh kyøtreân 5 naêm moät laàn: ñöôïc giaûm 10% cho 5 naêm ñaàu vaø giaûm theâm 2% cho moãi naêm keå töø naêm thöù 6 trôû ñi vaø tính theo phöông phaùp luõy tieán töøng phaàn, nhöng möùc giaûm toái ña khoâng quaù 30% soá tieàn thueâ ñaát phaûi noäp theo hôïp ñoàng thueâ ñaát. Cuïc tröôûng cuïc thueá caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông kieåm tra xaùc ñònh vieäc thöïc hieän cheá ñoä mieãn giaûm thu tieàn thueâ ñaát. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Thueá nhaø ñaát. − Tieàn söû duïng ñaát. − Tieàn thueâ ñaát. CAÂU HOÛI 1. Ñoái vôùi ñaát xaây döïng nhaø cao taàng (chung cö cö xaù) caùc hoä cö nguï taïi caùc taàng laàu thì thueá Ñaát aùp duïng nhö theá naøo? 2. Ñaát ñang coù tranh chaáp, ñaát laán chieám traùi pheùp hoaëc chöa xaùc ñònh ñöôïc chuû quyeàn thì ai laø ngöôøi phaûi noäp thueá ñaát? 3. Phaùp leänh thueá Nhaø ñaát hieän nay laø thu caû thueá Nhaø vaø thueá Ñaát hay thu rieâng töøng thöù? 4. Caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi theo hình thöùc lieân doanh, coù hôïp ñoàng thueâ ñaát vôùi Chính phuû Vieät Nam, thuoäc dieän phaûi noäp thueá ñaát hay traû tieàn thueâ ñaát? 5. Caùc loaïi ñaát naøo döôùi ñaây ñöôïc taïm mieãn thueá Ñaát? f. Ñaát ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp nhöng chöa xaây döïng nhaø ôû. g. Ñaát xaây döïng truï sôû cuûa cô quan haønh chính söï nghieäp Nhaø nöôùc. h. Ñaát ñöôïc Nhaø nöôùc giao cho caùc ñôn vò kinh teá quoác doanh ñeå xaây döïng nhaø baùn cho coâng nhaân vieân chöùc vaø nhaân daân lao ñoäng.

TS.Phan Hieån Minh

72

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 9: Thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát

CHÖÔNG 9: THUEÁ CHUYEÅN QUYEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Thueá tröïc thu, ñaùnh vaøo thu nhaäp coù ñöôïc do chuyeån quyeàn söû duïng ñaát cho ngöôøi khaùc. − Ñieàu tieát coâng baèng xaõ hoäi. II. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ − Laø giaù trò dieän tích ñaát ñem chuyeån quyeàn söû duïng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, keå caû ñaát coù nhaø vaø vaät kieán truùc treân ñoù, goàm trò giaù caùc loaïi ñaát noâng nghieäp, ñaát laâm nghieäp, ñaát khu daân cö noâng thoân, ñaát ñoâ thò vaø ñaát chuyeån duøng. − Tröôøng hôïp baùn nhaø cuøng vôùi CQSDÑ coù nhaø treân ñoù thì caên baûn chòu thueá laø phaàn trò giaù ñaát chuyeån quyeàn söû duïng, khoâng tính phaàn trò giaù caên nhaø chuyeån quyeàn sôû höõu. III. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ − Toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân coù quyeàn söû duïng ñaát, khi ñöôïc pheùp chuyeån nhöôïng theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät ñeàu phaûi noäp thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát. − Tröôøng hôïp chuyeån ñoåi ñaát cho nhau maø coù cheânh leäch veà trò giaù, thì beân nhaän phaàn cheânh leäch trò giaù ñaát phaûi noäp thueá CQSDÑ. − Tröôøng hôïp toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân coù quyeàn söû duïng ñaát ñem theá chaáp ñeå vay voán, nhöng ñeán haïn khoâng coù khaû naêng thanh toaùn nôï vaø bò cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn quyeát ñònh CQSDÑ cho ngöôøi khaùc ñeå thu hoài voán traû cho chuû nôï, thì toå chöùc, caù nhaân, hoä gia ñình coù quyeàn söû duïng ñaát ñem theá chaáp phaûi noäp thueá CQSDÑ. IV. TRÖÔØNG HÔÏP KHOÂNG NOÄP THUEÁ − Nhaø nöôùc giao ñaát cho toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân söû duïng theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. − Toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân traû laïi ñaát cho Nhaø nöôùc, hoaëc Nhaø nöôùc thu hoài ñaát theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. − Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát trong tröôøng hôïp ly hoân, thöøa keá theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. − Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát giöõa vôï vôùi choàng; cha ñeû, meï ñeû, cha nuoâi, meï nuoâi vôùi con ñeû, con nuoâi; oâng noäi, baø noäi, oâng ngoaïi, baø ngoaïi vôùi chaùu noäi, chaùu ngoaïi; anh chò em ruoät vôùi nhau. − Toå chöùc kinh teá ñöôïc Nhaø nöôùc cho thueâ ñaát coù chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát thueâ. − Toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân hieán quyeàn söû duïng ñaát cho Nhaø nöôùc hoaëc cho caùc toå chöùc ñeå xaây döïng cô sôû vaên hoùa, giaùo duïc, y teá, theå duïc theå thao, cô sôû töø thieän khoâng nhaèm muïc ñích kinh doanh theo caùc döï aùn ñaõ ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. − Mieãn giaûm thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây: + Hoä gia ñình, caù nhaân chuyeån quyeàn söû duïng ñaát ñeå di chuyeån ñeán ñònh cö taïi caùc vuøng kinh teá môùi, mieàn nuùi, haûi ñaûo theo quyeát ñònh cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn. + Ngöôøi ñöôïc Nhaø nöôùc phong taëng danh hieäu “Baø meï Vieät Nam anh huøng” chuyeån quyeàn söû duïng ñaát. + Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát caùc loaïi ñaát thuoäc xaõ noâng thoân ôû mieàn nuùi, haûi ñaûo do Chính phuû quy ñònh. + Chuyeån ñoåi ñaát saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuûy saûn, laøm muoái cho nhau ñeå phuø hôïp vôùi ñieàu kieän canh taùc.

TS.Phan Hieån Minh

73

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 9: Thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát

V.

VI.

+ Toå chöùc kinh teá ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát, coù thu tieàn söû duïng ñaát ñeå ñaàu töø xaây döïng nhaø ôû ñeå baùn, xaây döïng keát caáu haï taàng ñeå chuyeån nhöôïng coù chuyeån quyeàn söû duïng ñaát gaén vôùi nhaø, vôùi keát caáu haï taàng. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ 1. Dieän tích 2. Giaù ñaát tính thueá /m2 3. Thueá suaát: − Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuûy saûn, laøm muoái, thueá suaát laø 2% (hai phaàm traêm). − Ñaát ôû, ñaát xaây döïng coâng trình vaø caùc loaïi ñaát khaùc, thueá suaát laø 4% (boán phaàn traêm). PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ Thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát = Dieän tích X Giaù ñaát tính thueá X Thueá suaát

VII. GIAÙ ÑAÁT TÍNH THUEÁ THUOÄC NHAØ NHIEÀU TAÀNG Tröôøng hôïp baùn caên hoä thuoäc nhaø nhieàu taàng cuøng vôùi CQSDÑ coù nhaø treân ñoù thì giaù ñaát tính thueá ñöôïc phaân boå cho caùc taàng nhö sau: Heä soá phaân boå cho caùc taàng Taàng 1 Taàng 2 Taàng 3 Taàng 4 Taàng 5 2 taàng 0.7 0.3 3 taàng 0.7 0.2 0.1 4 taàng 0.7 0.15 0.1 0.05 5 taàng trôû leân 0.7 0.15 0.08 0.05 0.02 Nhaø

Taàng 6

0.00

VIII. KEÂ KHAI NOÄP THUEÁ − Thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát do ngöôøi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát noäp vaø noäp moät laàn theo thoâng baùo cuûa cô quan thueá. − Trong tröôøng hôïp ngöôøi nhaän chuyeån quyeàn söû duïng ñaát töï nguyeän noäp thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát thay cho ngöôøi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát thì ngöôøi ñoù coù traùch nhieäm keâ khai, noäp thueá theo quy ñònh taïi Ñieàu 10 cuûa Luaät thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát. − Cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn chæ caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát cho ngöôøi nhaän quyeàn söû duïng ñaát khi thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát ñaõ ñöôïc noäp ñuû. IX. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Chuyeån quyeàn söû duïng ñoái vôùi ñaát theá chaáp. − Giaù ñaát tính thueá thuoäc nhaø nhieàu taàng. X. PHUÏ LUÏC − Tôø khai thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát

TS.Phan Hieån Minh

74

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 9: Thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát

Cuïc thueá ……………………… Chi cuïc thueá ………………

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc oOo

TÔØ KHAI NOÄP THUEÁ CHUYEÅN QUYEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
A. PHAÀN TÖÏ KEÂ KHAI 1. Hoï teân ngöôøi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát................................................................................(teân toå chöùc, neáu laø toå chöùc) 2. Ñòa chæ ...................................................................................................................................... 3. Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát soá: ....................... ngaøy ........ thaùng ....... naêm ............. do............................................................................................................... caáp (cô quan caáp). Loâ ñaát soá: ................................................................................................................................. Soå ñòa chính (hay baûn ñoà ñòa chính xaõ, phöôøng, thò traán) ...................................................... 4. Dieän tích ñaát chuyeån quyeàn söû duïng: ............................................. m2 .................................. – Chuyeån nhöôïng:............................................................................ m2 .................................. – Chuyeån ñoåi: .................................................................................. m2 .................................. 5. Loaïi ñaát, haïng ñaát, vò trí ñaát.................................................................................................... 6. Ñaát ñaõ noäp tieàn söû duïng ñaát hay chöa .................................................................................... 7. Ñaát chuyeån quyeàn söû duïng laàn thöù: ........................................................................................ 8. Giaáy pheùp thay ñoåi muïc ñích söû duïng ñaát (neáu coù) ............................................................... 9. Trò giaù ñaát cheânh leäch chuyeån ñoåi (neáu coù) ........................................................................... Toâi xin cam ñoan vieäc keâ khai treân ñaây laø ñuùng söï thaät, hôïp phaùp vaø xin noäp thueá ñaày ñuû, ñuùng haïn. Xaùc nhaän veà ngöôøi khai UBND Xaõ, phöôøng (Kyù, ñoùng daáu) Ngaøy …… thaùng …… naêm ………… Ngöôøi khai (Kyù, ghi roõ hoï vaø teân)

TS.Phan Hieån Minh

75

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 9: Thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát

B. PHAÀN XAÙC NHAÄN CUÛA CÔ QUAN THUEÁ 1. Dieän tích ñaát chuyeån quyeàn söû duïng: ............................................. m2 .................................. – Chuyeån nhöôïng:............................................................................ m2 .................................. – Chuyeån ñoåi: .................................................................................. m2 .................................. 2. Loaïi ñaát, haïng ñaát, vò trí ñaát.................................................................................................... 3. Ñaát ñaõ noäp tieàn söû duïng ñaát hay chöa .................................................................................... 4. Giaù ñaát tính thueá.............................................................................. ñ/m2 ............................... 5. Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát laàn thöù: ........................................................................................ 6. Trò giaù ñaát chòu thueá chuyeån quyeàn ................................................ ñoàng .............................. 7. Thueá suaát ......................................................................................... % ................................... 8. Soá thueá phaûi noäp .............................................................................. ñoàng .............................. 9. Soá thueá ñöôïc giaûm hoaëc mieãn theo Luaät ....................................... ñoàng .............................. 10. Soá thueá coøn phaûi noäp ............................................................................................................. (vieát baèng chöõ) ............................................................................................................................. Caùn boä kieåm tra tính thueá (Kyù, ghi roõ hoï vaø teân) Ngaøy …… thaùng …… naêm ………… Thuû tröôûng cô quan thueá (Kyù, ñoùng daáu)

TS.Phan Hieån Minh

76

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 9: Thueá Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát

XI.

CAÂU HOÛI 1. Toå chöùc caù nhaân coù kinh doanh baát ñoäng saûn (laøm ñòa oác), phaûi khai noäp thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát nhö theá naøo? 2. OÂng X laø ngöôøi coù quyeàn söû duïng ñaát hôïp phaùp ñaõ ñem theá chaáp ñeå vay voán ngaân haøng, nhöng sau ñoù tôùi ngaøy ñaùo haïn oâng X khoâng traû nôï ñöôïc nôï ngaân haøng vaø ñaõ bò cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn quyeát ñònh chuyeån quyeàn söû duïng ñaát cho ngöôøi khaùc ñeå thu hoài voán cho ngaân haøng. Vaäy ai laø ngöôøi phaûi noäp thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, ngaân haøng, hay oâng X? 3. Tröôøng hôïp baùn caên hoä ôû taàng 7 cuøng vôùi vieäc chuyeån quyeàn söû duïng ñaát coù caên hoä ñoù (thuoäc chung cö nhaø nhieàu taàng) thì thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát ñöôïc tính nhö theá naøo?

TS.Phan Hieån Minh

77

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 10: Thueá Taøi nguyeân

CHÖÔNG 10: THUEÁ TAØI NGUYEÂN
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG − Muïc ñích cuûa saéc thueá naøy nhaèm goùp phaàn baûo veä, khai thaùc, söû duïng taøi nguyeân theo höôùng tieát kieäm, hôïp lyù, coù hieäu quaû, goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng vaø baûo veä taøi nguyeân cuûa quoác gia. − Baûo ñaûm nguoàn thu cho NSNN ñöôïc oån ñònh, ñoàng thôøi söû duïng nguoàn thu naøy ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp baûo veä vaø taùi taïo laïi caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân cuûa quoác gia. − Taøi nguyeân thieân nhieân trong phaïm vi ñaát lieàn, haûi ñaûo, noäi thuûy, laõnh haûi, vuøng ñaëc quyeàn kinh teá vaø theàm luïc ñòa cuûa nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa chuû nghóa Vieät Nam ñeàu thuoäc sôû höõu toaøn daân, do Nhaø nöôùc thoáng nhaát quaûn lyù. II. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ − Taøi nguyeân khoaùng saûn kim loaïi; − Taøi nguyeân khoaùng saûn khoâng kim loaïi, keå caû khoaùng saûn laøm vaät lieäu xaây döïng thoâng thöôøng; ñaát ñöôïc khai thaùc; nöôùc khoaùng, nöôùc noùng thieân nhieân; − Daàu moû; − Khí ñoát; − Saûn phaåm cuûa röøng töï nhieân; − Thuûy saûn töï nhieân; − Nöôùc thieân nhieân, tröø nöôùc khoaùng, nöôùc noùng thieân nhieân ñaõ quy ñònh taïi khoaûn 2 (Phaùp leänh Thueá Taøi nguyeân); − Taøi nguyeân thieân nhieân khaùc; III. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ − Moïi toå chöùc, caù nhaân khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân ñeàu laø ñoái töôïng phaûi noäp thueá taøi nguyeân. IV. TRÖÔØNG HÔÏP KHOÂNG NOÄP THUEÁ − Tröôøng hôïp Beân Vieät Nam tham gia doanh nghieäp lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam maø goùp voán phaùp ñeänh baèng caùc nguoàn taøi nguyeân thì doanh nghieäp lieân doanh khoâng phaûi noäp thueá taøi nguyeân ñoái vôùi soá taøi nguyeân maø Beân Vieät Nam duøng ñeå goùp voán phaùp ñònh. V. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ 1. Giaù tính thueá 2. Thueá suaát VI. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ Thueá taøi nguyeân phaûi = noäp trong kyø Saûn löôïng taøi nguyeân thöông phaåm thöïc teá khai thaùc

X

Giaù tính thueá ñôn vò taøi nguyeân

X

Thueá suaát

-

Soá thueá taøi nguyeân ñöôïc mieãn giaûm (neáu coù)

VII. KEÂ KHAI NOÄP THUEÁ − Phaûi noäp tôø khai thueá taøi nguyeân cho cô quan thueá haøng thaùng trong thôøi haïn 10 ngaøy ñaàu cuûa thaùng sau cho keát quaû khai thaùc taøi nguyeân cuûa thaùng tröôùc, duø trong thaùng khoâng phaùt sinh thueá taøi nguyeân cô sôû vaãn phaûi keâ khai vaø noäp tôø khai thueá Taøi nguyeân.
TS.Phan Hieån Minh 78
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 10: Thueá Taøi nguyeân

− Thöïc hieän noäp thueá chaäm nhaát khoâng ñöôïc quaù ngaøy 25 cuûa thaùng tieáp theo. Thôøi haïn noäp thueá ghi trong thoâng baùo noäp thueá cuûa cô quan thueá. VIII. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Ñoái töôïng noäp thueá Taøi nguyeân. − Thueá Taøi nguyeân ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. IX. PHUÏ LUÏC 1. Tôø khai noäp thueá Taøi nguyeân:

TS.Phan Hieån Minh

79

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 10: Thueá Taøi nguyeân

Maãu soá 2

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc oOo Ngaøy …… thaùng …… naêm …………

Thaùng ……… (hoaëc naêm) naêm ………… Teân cô sôû khai thaùc taøi nguyeân:................................................................................................... Teân taøi nguyeân chòu thueá: ............................................................................................................ Ñòa ñieåm khai thaùc taøi nguyeân: ................................................................................................... Ñòa chæ truï sôû chính: ..................................................................................................................... Nôi môû taøi khoaûn:.....................................................................Soá hieäu taøi khoaûn ...................... Keâ khai cuûa cô Kieåm tra cuûa STT Chæ tieâu tính thueá Taøi nguyeân sô kinh doanh cô quan thueá 3 Saûn löôïng töøng loaïi Taøi nguyeân khai thaùc (taán, m , …) 1 a. b. 2 Giaù tính thueá töøng loaïi Taøi nguyeân khai thaùc: a. b. 3 Thueá Taøi nguyeân phaûi noäp cuûa saûn löôïng khai thaùc trong kyø: Trong ñoù: a. Taøi nguyeân a b. Taøi nguyeân b c. Taøi nguyeân c 4 Thueá Taøi nguyeân noäp thöøa hoaëc thieáu cuûa kyø tröôùc: – Noäp thöøa: – Noäp thieáu: 5 Thueá Taøi nguyeân ñöôïc giaûm (neáu coù quyeát ñònh cuûa cô quan thueá) 6 Toång soá thueá Taøi nguyeân phaûi noäp trong kyø 7 Soá thueá Taøi nguyeân ñaõ noäp ñeán: …………………………

TÔØ KHAI NOÄP THUEÁ TAØI NGUYEÂN

Caùc soá lieäu taøi lieäu treân ñaây ñaûm baûo chính xaùc, trung thöïc. Neáu cô quan thueá kieåm tra phaùt hieän khoâng ñuùng thöïc teá, cô sôû seõ chòu xöû phaït theo quy ñònh taïi ñieåm 1b Ñieàu 15 Phaùp leänh thueá Taøi nguyeân. Caùn boä thueá ñaõ kieåm tra Ngaøy …… thaùng …… naêm ………… Kyù teân Keá toaùn tröôûng (Kyù teân) Giaùm ñoác (Chuû hoä) Kyù teân – Ñoùng daáu

TS.Phan Hieån Minh

80

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 10: Thueá Taøi nguyeân

2. Baûng thueá suaát: Soá TT 1 Nhoùm, loaïi Taøi nguyeân Khoaùng saûn kim loaïi (tröø vaøng vaø ñaát hieám) - Vaøng - Ñaát hieám Khoaùng saûn khoâng kim loaïi (tröø ñaù quyù vaø than) - Ñaù quyù - Than Daàu moû Khí ñoát Saûn phaåm röøng töï nhieân: A. Goã caùc loaïi (tröø goã caønh, ngoïn) - Goã caønh, ngoïn B. Döôïc lieäu (tröø traàm höông, ba kích, kyø nam) - Traàm höông, ba kích, kyø nam C. Caùc loaïi saûn phaåm röøng töï nhieân khaùc Thuûy saûn töï nhieân (tröø haûi saâm, baøo ngö, ngoïc trai) - Haûi saâm, baøo ngö, ngoïc trai Nöôùc thieân nhieân (tröø nöôùc khoaùng thieân nhieân, nöôùc thieân nhieân tinh loïc ñoùng chai, ñoùng hoäp) - Nöôùc thieân nhieân duøng vaøo saûn xuaát thuûy ñieän - Nöôùc khoaùng thieân nhieân, nöôùc thieân nhieân tinh loïc ñoùng chai, ñoùng hoäp Taøi nguyeân thieân nhieân khaùc (tröø yeán saøo) - Yeán saøo Thueá suaát (%) 1–5 2–6 3–8 1–5 3–8 1–3 6 – 25 0 – 10 10 – 40 1–5 5 – 15 20 – 25 5 – 20 1–2 6 – 10 0–5 0–2 2 – 10 0 – 10 10 – 20

2 3 4

5

6

7

8 X.

CAÂU HOÛI 1. Giaù baùn 1 taán than saïch laø 65.000 ñ/taán, chi phí saøng tuyeån, vaän chuyeån töø nôi khai thaùc ñeán nôi baùn ra laø 10.000 ñ/taán, tyû troïng than saïch trong than thöïc teá khai thaùc laø 80%. Yeâu caàu: Xaùc ñònh giaù tính thueá Taøi nguyeân 1 taán than taïi nôi khai thaùc. 2. Moät xí nghieäp khai thaùc quaëng moû, trong thaùng khai thaùc ñöôïc 600 taán quaëng thieác, baùn ra 300 taán, duøng vaøo saûn xuaát taïi xí nghieäp laø 100 taán, coøn toàn tröõ trong kho 200 taán, yeâu caàu cho bieát: i. Soá löôïng quaëng thieác maø xí nghieäp phaûi khai ñeå tính thueá Taøi nguyeân trong thaùng ñoù laø bao nhieâu? j. Soá löôïng quaëng thieác phaûi khai chòu thueá GTGT trong kyø? 3. Thueá Taøi nguyeân ñöôïc thu vaøo hoaït ñoäng naøo keå ôû ñaây nhö: mua baùn taøi nguyeân, saûn xuaát taøi nguyeân, khai thaùc taøi nguyeân? 4. Moät coâng ty trong kyø noäp thueá phaûi saøng tuyeån haøng nghìn m3 ñaát, ñaù, nöôùc (khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng) ñeå thu ñöôïc 2kg vaøng “Coám”, 100 taán quaëng saét, … thì thueá Taøi nguyeân tính treân soá löôïng taøi nguyeân ñaõ khai thaùc laø bao nhieâu?

TS.Phan Hieån Minh

81

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 11: Phí vaø leä phí

CHÖÔNG 11: PHÍ VAØ LEÄ PHÍ
I. ÑÒNH NGHÓA 1. Phí laø khoaûn tieàn maø toå chöùc, caù nhaân phaûi traû khi ñöôïc moät toå chöùc, caù nhaân khaùc cung caáp dòch vuï ñöôïc quy ñònh. 2. Leä phí laø khoaûn tieàn maø toå chöùc, caù nhaân phaûi noäp khi ñöôïc cô quan nhaø nöôùc hoaëc toå chöùc ñöôïc uûy quyeàn phuïc vuï coâng vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc ñöôïc quy. II. PHÍ VAØ LEÄ PHÍ − Nhöõng loaïi phí, leä phí khoâng thuoäc ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa Phaùp leänh phí, leä phí; − Phí baûo hieåm xaõ hoäi; − Phí baûo hieåm y teá; − Caùc loaïi phí baûo hieåm khaùc; − Phí, nguyeät lieãm, nieân lieãm thu theo ñieàu leä cuûa toå chöùc chính trò, toå chöùc chính trò – xaõ hoäi, toå chöùc xaõ hoäi, toå chöùc xaõ hoäi ngheà nghieäp, caâu laïc boäi; III. MÖÙC THU PHÍ VAØ LEÄ PHÍ 1. Möùc thu phí: Möùc thu phí ñoái vôùi caùc dòch vuï do Nhaø nöôùc ñaàu tö hoaëc toå chöùc, caù nhaân ñaàu tö voán ñeàu phaûi tuaân theo nguyeân taéc ñaûm baûo thu hoài voán trong thôøi gian hôïp lyù, phuø hôïp vôùi khaû naêng ñoùng goùp cuûa ngöôøi noäp, thuaän tieän cho caû ngöôøi thu phí vaø ngöôøi noäp phí. 2. Möùc thu leä phí: Möùc thu leä phí ñöôïc aán ñònh tröôùc baèng moät soá tieàn nhaát ñònh ñoái vôùi töøng coâng vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc ñöôïc thu leä phí, khoâng nhaèm muïc ñích buø ñaép chi phí ñeå thöïc hieän coâng vieäc thu leä phí, phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. IV. PHÍ VAØ LEÄ PHÍ KHOÂNG THUOÄC NSNN 1. Phí thu ñöôïc töø caùc dòch vuï khoâng do Nhaø nöôùc ñaàu tö, hoaëc do Nhaø nöôùc ñaàu tö nhöng ñaõ chuyeån giao cho toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän theo nguyeân taéc haïch toaùn, töï chuû taøi chính, töï chòu traùch nhieäm veà keát quaû thu phí laø khoaûn thu khoâng thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc. 2. Tieàn thu phí khoâng thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc xaùc ñònh laø doanh thu cuûa toå chöùc, caù nhaân thu phí. Toå chöùc, caù nhaân thu phí coù nghóa vuï noäp thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñoái vôùi soá phí thu ñöôïc vaø coù quyeàn quaûn lyù, söû duïng soá tieàn thu phí sau khi ñaõ noäp thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. V. PHÍ VAØ LEÄ PHÍ THUOÄC NSNN 1. Tröôøng hôïp toå chöùc thöïc hieän thu phí, leä phí ñaõ ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc ñaûm baûo kinh phí cho hoaït ñoäng thu phí theo döï toaùn haøng naêm thì toå chöùc thöïc hieän thu phí, leä phí phaûi noäp toaøn boä soá tieàn phí, leä phí thu ñöôïc vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc. 2. Tröôøng hôïp toå chöùc thu phí, leä phí chöa ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc ñaûm baûo kinh phí cho hoaït ñoäng thu phí, leä phí thì ñöôïc ñeå laïi moät phaàn trong soá tieàn phí, leä phí thu ñöôïc ñeå trang traõi chi phí cho vieäc thu phí, leä phí phaàn tieàn phí, leä phí coøn laïi phaûi noäp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc. 3. Phaàn tieàn phí, leä phí ñeå laïi cho toå chöùc thu ñeå trang traõi chi phí cho vieäc thu phí, leä phí ñöôïc trích theo tæ leä phaàn traêm (%) treân toång soá tieàn phí, leä phí haøng naêm. Tæ leä phaàn traêm (%) naøy ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

TS.Phan Hieån Minh

82

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 11: Phí vaø leä phí

Döï toaùn caû naêm veà chi phí caàn thieát cho vieäc thu phí, Tyû leä (%) = leä phí theo cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc qui ñònh x 100 Döï toaùn caû naêm veà phí, leä phí thu ñöôïc VI. CHÖÙNG TÖØ THU PHÍ VAØ LEÄ PHÍ 1. Ñoái vôùi phí, leä phí thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc, toå chöùc, caù nhaân khi thu phí, leä phí phaûi laäp vaø caáp bieân lai thu cho ñoái töôïc noäp phí, leä phí theo quy ñònh hieän haønh cuûa Boä Taøi chính veà phaùt haønh, quaûn lyù, söû duïng aán chæ thueá. Tröôøng hôïp coù nhu caàu söû duïng nhöõng chöùng töø thu phí, leä phí khaùc vôùi maãu chöùng töø quy ñònh chung thì phaûi coù vaên baûn ñeà nghò cô quan Thueá coù thaåm quyeàn giaûi quyeát theo cheá ñoä quy ñònh. 2. Ñoái vôùi phí khoâng thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc, toå chöùc, caù nhaân khi thu phí phaûi laäp vaø giao hoùa ñôn cho ñoái töôïng noäp phí theo quy ñònh hieän haønh cuûa boä Taøi chính veà phaùt haønh, quaûn lyù, söû duïng hoùa ñôn baùn haøng. Toå chöùc coù nhu caàu söû duïng hoùa ñôn töï in phaûi coù vaên baûn ñeà nghò cô quan Thueá coù thaåm quyeàn giaûi quyeát theo cheá ñoä quy ñònh. VII. MIEÃN GIAÛM PHÍ VAØ LEÄ PHÍ − Ñoái vôùi leä phí: Möùc thu leä phí ñöôïc aán ñònh tröôùc, gaén vôùi töøng coâng vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc, veà nguyeân taéc khoâng mieãn, giaûm ñoái vôùi leä phí. Rieâng leä phí tröôùc baï, Chính phuû seõ quy ñònh cuï theå nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát ñöôïc mieãn, giaûm ñeå goùp phaàn thöïc hieän chính saùch kinh teá, xaõ hoäi trong töøng thôøi kyø. VIII. PHUÏ LUÏC − Tôø khai ñaêng kyù thu phí, leä phí

TS.Phan Hieån Minh

83

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 11: Phí vaø leä phí Mẫu số 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước) 1. Tên đơn vị thu phí, lệ phí:......................................................................................................... 2. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp:........................................................................................... 3. Quyết định thành lập:................................................................................................................ - Số quyết định: ............................................................................................................................. - Ngày thành lập:........................................................................................................................... - Cơ quan ra quyết định:................................................................................................................ 4. Địa chỉ:...................................................................................................................................... 5. Điện thoại:............................................... Fax: ............................................................... 6. Các mã số của đơn vị (nếu có): - Mã số thuế: ................................................................................................................................. - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước:................................................................................ 7. Loại phí, lệ phí đăng ký thu: STT 1 2 … Teân loaïi phí, leä phí Cô quan ban haønh Soá vaên baûn Ngaøy ban haønh

8. Chứng từ thu phí, lệ phí: STT 1 2 … Teân chöùng töø Kyù hieäu

9. Tài khoản giao dịch tại Kho bạc, ngân hàng: Tài khoản số: .............................................. tại: ................................................................. Tài khoản số: .............................................. tại: ................................................................. ...., ngày ... tháng ... năm ... Nơi gửi tờ khai: - Cơ quan thuế: ....... - Địa chỉ: .................. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TS.Phan Hieån Minh

84

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 11: Phí vaø leä phí

IX.

CAÂU HOÛI 1. Theá naøo laø phí khoâng thuoäc ngaân saùch. 2. Chöùng töø khi thu phí thuoäc ngaân saùch. 3. Chöùng töø khi thu phí khoâng thuoäc ngaân saùch. 4. Phaân bieät leä phí vaø phí.

TS.Phan Hieån Minh

85

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 12: Caùc loaïi leä phí

CHÖÔNG 12: CAÙC LOAÏI LEÄ PHÍ
A. LEÄ PHÍ MOÂN BAØI (THUEÁ MOÂN BAØI) I. ÑÒNH NGHÓA VAØ MUÏC ÑÍCH CUÛA LEÄ PHÍ MOÂN BAØI 1. Ñònh nghóa: − Leä phí moân baøi laø khoaûn thu coù tính chaát thueá tröïc thu. 2. Muïc ñích: − Coâng taùc ñaêng kyù thueá vaø khai noäp leä phí moân baøi tröôùc khi haønh ngheà nhaèm muïc ñích phaân loaïi caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh theo töøng ngaønh ngheà, töøng loaïi (lôùn, nhoû, vöøa) ñeå tieän trong vieäc quaûn lyù cuûa cô quan thueá theo töøng hoà sô cuûa töøng ñoái töôïng noäp thueá. II. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ − Taát caû caùc toå chöùc kinh teá, caù nhaân thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, khoâng phaân bieät quoác doanh hay ngoaøi quoác doanh, coù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï treân laõnh thoå Vieät Nam döôùi baát kyø hình thöùc naøo ñeàu phaûi noäp thueá moân baøi. III. THEÅ THÖÙC TÍNH THUEÁ MOÂN BAØI – BIEÅU THUEÁ MOÂN BAØI 1. Caùc toå chöùc kinh teá: − Noäp thueá moân baøi caên cöù vaøo voán ñaêng kyù ghi trong giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc giaáy pheùp ñaàu tö theo bieåu sau: Ñôn vò: Ñoàng Möùc thueá caû naêm 3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

Baäc thueá Baäc 1 Baäc 2 Baäc 3 Baäc 4

Voán ñaêng kyù Treân 10 tyû Töø 5 tyû ñeán 10 tyû Töø 2 tyû ñeán döôùi 5 tyû Döôùi 2 tyû

− Voán ñaêng kyù ñoái vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: + Ñoái vôùi DN nhaø nöôùc laø voán ñieàu leä; + Ñoái vôùi DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø voán ñaàu tö; + Ñoái vôùi coâng ty TNHH, coâng ty coå phaàn, hôïp taùc xaõ laø voán ñieàu leä; + Ñoái vôùi DN tö nhaân laø voán ñaàu tö; + Tröôøng hôïp voán ñaêng kyù ñöôïc ghi trong giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc giaáy pheùp ñaàu tö baèng ngoaïi teä thì quy ñoåi ra tieàn ñoàng VN theo tyû giaù ngoaïi teä mua baùn bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân Ngaân haøng do Ngaân haøng Nhaø nöôùc VN coâng boá taïi thôøi ñieåm tính thueá; + Caên cöù xaùc ñònh möùc thueá moân baøi laø voán ñaêng kyù cuûa naêm tröôùc naêm tính thueá. 2. Möùc thueá moân baøi ñoái vôùi hoä kinh doanh caù theå: − Caùc cöûa haøng, quaày haøng, cöûa hieäu kinh doanh, … tröïc thuoäc cô sôû kinh doanh haïch toaùn kinh teá ñoäc laäp hoaëc tröïc thuoäc chi nhaùnh haïch toaùn phuï thuoäc. − Nhoùm ngöôøi lao ñoäng thuoäc caùc cô sôû kinh doanh nhaän khoaùn kinh doanh. − Bieåu thueá aùp duïng:

TS.Phan Hieån Minh

86

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 12: Caùc loaïi leä phí

Baäc thueá 1 2 3 4 5 6 IV.

Ñôn vò: Ñoàng Thu nhaäp 1 thaùng Möùc thueá caû naêm Treân 1.500.000 1.000.000 Treân 1.000.000 ñeán 1.500.000 750.000 Treân 750.000 ñeán 1.000.000 500.000 Treân 500.000 ñeán 750.000 300.000 Treân 300.000 ñeán 500.000 100.000 Baèng hoaëc thaáp hôn 300.000 50.000

THEÅ THÖÙC KHAI NOÄP THUEÁ MOÂN BAØI − Thu moãi naêm 1 laàn vaøo ñaàu naêm. − Cô sôû kinh doanh ôû vaøo thôøi ñieåm 6 thaùng ñaàu naêm thì phaûi noäp thueá caû naêm. − Cô sôû kinh doanh ôû vaøo thôøi ñieåm 6 thaùng cuoái naêm thì phaûi noäp 50% möùc thueá moân baøi caû naêm (noäp ½ naêm). − Nhöõng cô sôû ñang saûn xuaát kinh doanh thì noäp thueá moân baøi ngay thaùng ñaàu naêm cuûa naêm döông lòch. − Tröôøng hôïp di chuyeån sang ñòa phöông khaùc, thay ñoåi ngaønh ngheà: phaûi khai baùo laïi vôùi cô quan thueá. − Tröôøng hôïp cô sôû kinh doanh coù nhieàu cöûa haøng, cöûa hieäu ôû caùc ñòa ñieåm khaùc nhau treân cuøng moät ñòa phöông thì phaûi noäp thueá moân baøi cho baûn thaân cô sôû, ñoàng thôøi coøn phaûi noäp thueá cho caùc cô sôû phuï ñoùng treân cuøng ñòa phöông. V. VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT − Nghò ñònh soá 75/2002/NÑ/CP ngaøy 30/08/2002 cuûa Chính phuû. − Thoâng tö soá 96/2002/TT/BTC ngaøy 24/10/2002 cuûa Boä Taøi chính. − Thoâng tö soá 42/2003/TT/BTC ngaøy 07/05/2003 Boä Taøi chính söûa ñoåi vaø boå sung Thoâng tö soá 96/2002/TT/BTC noùi treân. B. LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ I. KHAÙI NIEÄM TOÅNG QUAÙT − Taøi saûn cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc, ñöôïc quy ñònh thuoäc loaïi phaûi ñaêng kyù quyeàn sôû höõu, quyeàn söû duïng vôùi cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc ñeàu phaûi khai noäp leä phí tröôùc baï. Neáu xeáp vaøo loaïi thueá thì leä phí tröôùc baï thuoäc loaïi thueá tröïc thu vì do ngöôøi thuï höôûng, ngöôøi nhaän taøi saûn, nhaän quyeàn söû duïng phaûi noäp leä phí tröôùc baï. II. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ − Nhaø ñaát, taøu thuyeàn caùc loaïi, oâtoâ caùc loaïi, xe gaén maùy, caùc loaïi suùng saên, suùng theå thao. III. ÑOÁI TÖÔÏNG KHOÂNG CHÒU LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ − Nhaø ñaát thuoäc truï sôû cuûa cô quan ñaïi dieän ngoaïi giao, cô quan laõnh söï cuûa nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. − OÂtoâ caùc loaïi, xe gaén maùy caùc loaïi mang bieån soá NG (ngoaïi giao) cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi thuoäc dieän ñöôïc höôûng öu ñaõi mieãn tröø. IV. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP LEÄ PHÍ − Ngöôøi nhaän taøi saûn, phaûi noäp leä phí tröôùc baï. Tröôøng hôïp trao ñoåi taøi saûn cho nhau thì caùc beân tham gia ñeàu phaûi noäp leä phí tröôùc baï treân trò giaù taøi saûn maø moãi beân nhaän ñöôïc. V. CAÊN BAÛN TÍNH LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ Coâng thöùc tính thueá tröôùc baï

TS.Phan Hieån Minh

87

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 12: Caùc loaïi leä phí

− Tyû leä phaàn traêm (%) treân trò giaù taøi saûn theo thôøi giaù luùc tröôùc baï (giaù thò tröôøng luùc tröôùc baï) Leä phí tröôùc baï phaûi noäp = Trò giaù taøi saûn X Trò giaù taøi saûn: tính theo giaù thò tröôøng luùc tröôùc baï. − Trò giaù ñaát tính leä phí tröôùc baï: Trò giaù ñaát tính Leä phí tröôùc baï (ñoàng) = Dieän tích ñaát phaûi chòu Leä phí tröôùc baï (m2) X Leä phí tröôùc baï (%)

Giaù ñaát moãi meùt vuoâng (ñ/m2)

− Ñaát neáu chuyeån quyeàn söû duïng vaø chuyeån muïc ñích söû duïng: aùp duïng giaù ñaát phi noâng nghieäp. − Trò giaù nhaø tính leä phí tröôùc baï: Trò giaù nhaø tính Leä phí tröôùc baï (ñoàng) = Dieän tích nhaø phaûi chòu Leä phí tröôùc baï (m2) X Giaù nhaø moãi meùt vuoâng (ñ/m2)

Tyû leä (%) leä phí tröôùc baï (thueá suaát thueá tröôùc baï): 1. Nhaø, ñaát: 1%. 2. Taøu thuyeàn: − 1%, rieâng taøu ñaùnh caù xa bôø: 0,5% (taøu ñöôïc laép maùy chính coù coâng suaát töø 90 maõ löïc (CV) trôû leân, phaûi xuaát trình giaáy tôø xaùc minh). 3. OÂtoâ, xe maùy, suùng saên, suùng theå thao: 2%, rieâng: a. OÂtoâ töø 7 choã ngoài trôû xuoáng (tröø oâtoâ hoaït ñoäng kinh doanh vaän chuyeån haønh khaùch theo giaáy pheùp kinh doanh) vaø xe maùy cuûa toå chöùc, caù nhaân ôû caùc thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông, thaønh phoá thuoäc tænh vaø thò xaõ nôi UBND tænh ñoùng truï sôû, noäp leä phí tröôùc baï laàn ñaàu taïi Vieät Nam (khoâng phaân bieät xe môùi hay ñaõ qua söû duïng) laø 5%. b. Ñoái vôùi oâtoâ töø 7 choã ngoài trôû xuoáng vaø xe maùy maø chuû taøi saûn ñaõ noäp leä phí tröôùc baï theo quy ñònh taïi ñieåm a treân ñaây (5%), sau ñoù chuyeån giao cho toå chöùc, caù nhaân ôû ñòa baøn khaùc ñöôïc aùp duïng tyû leä thu phí tröôùc baï thaáp hôn thì noäp leä phí tröôùc baï theo tyû leä 2% ñoái vôùi oâtoâ vaø 1% ñoái vôùi xe maùy. - Tröôøng hôïp chuû taøi saûn treân ñaõ keâ khai, noäp leä phí tröôùc baï theo tyû leä thaáp hôn 5%, sau ñoù chuyeån giao taøi saûn cho toå chöùc, caù nhaân ôû ñòa baøn quy ñònh taïi ñieåm a treân (coù möùc leä phí tröôùc baï 5%) thì noäp leä phí tröôùc baï theo tyû leä 5%. c. Ñoái vôùi xe maùy noäp leä phí tröôùc baï töø laàn thöù 2 trôû ñi ñöôïc aùp duïng tyû leä laø 1% tröø nhöõng tröôøng hôïp quy ñònh taïi ñieåm b treân ñaây. d. Xe oâtoâ chôû ngöôøi töø 7 choã ngoài trôû xuoáng hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi, chôû khaùch, noäp leä phí tröôùc baï laø 2%. 4. Caên cöù baûng giaù chuaån toái thieåu do UBND tænh, thaønh phoá quy ñònh: − Ñoái vôùi taøi saûn mua tröïc tieáp cuûa cô sôû ñöôïc pheùp saûn xuaát, laép raùp trong nöôùc (cô sôû saûn xuaát) baùn ra laø giaù thöïc teá thanh toaùn (giaù bao goàm caû thueá GTGT ghi treân hoùa ñôn baùn haøng hôïp phaùp). − Möùc toái ña leä phí tröôùc baï ñoái vôùi taøi saûn cho moät laàn tröôùc baï laø 500.000.000ñ. VI. TRÖÔØNG HÔÏP KHOÂNG THU LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ − Theo quy ñònh taïi vaên baûn phaùp quy veà leä phí tröôùc baï.
TS.Phan Hieån Minh 88
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 12: Caùc loaïi leä phí

Ñaát ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cho pheùp söû duïng vaøo muïc ñích coâng coäng. Ñaát ñöôïc Nhaø nöôùc giao laàn ñaàu maø ngöôøi söû duïng ñaõ noäp tieàn söû duïng ñaát. Nhaø ñaát thuoäc cô quan laõnh söï, ngoaïi giao. Taøi saûn chuyeân söû duïng vaøo muïc ñích quoác phoøng, an ninh. Nhaø tình nghóa (caû ñaát keøm theo nhaø). Xe chuyeân duøng cho ngöôøi taøn taät. Taøi saûn do phaân chia hay saùt nhaäp veà toå chöùc maø phaûi ñaêng kyù laïi hay ñieàu chuyeån giöõa caùc vuøng trong laõnh thoå Vieät Nam maø khoâng thay ñoåi chuû sôû höõu taøi saûn. − Nhaø ñaát ñöôïc Nhaø nöôùc ñeàn buø phaàn nhaø ñaát maø Nhaø nöôùc thu hoài. − Vôï choàng sau khi ly hoân phaân chia taøi saûn phaûi ñaêng kyù laïi phaàn taøi saûn ñöôïc phaân chia. − Toå chöùc, caù nhaân ñem taøi saûn cuûa mình goùp voán vaøo toå chöùc lieân doanh, hôïp doanh coù tö caùch phaùp nhaân (DN Nhaø nöôùc, DN tö nhaân, DN hoaït ñoäng theo Luaät ÑTNN, Coâng ty TNHH, Coâng ty Coå phaàn, …), xaõ vieân hôïp taùc xaõ goùp voán vaøo hôïp taùc xaõ thì toå chöùc nhaän taøi saûn khoâng phaûi noäp leä phí tröôùc baï ñoái vôùi taøi saûn goùp voán, hoaëc khi caùc toå chöùc naøy giaûi theå phaân chia taøi saûn cuûa mình cho caùc toå chöùc, caù nhaân thaønh vieân ñaêng kyù quyeàn sôû höõu, söû duïng. Ngoaøi ra neáu caùc hôïp taùc xaõ coù quyeát ñònh ñieàu chuyeån taøi saûn giöõa caùc xaõ vieân thuoäc thaønh vieân hôïp taùc xaõ vôùi nhau thì ngöôøi nhaän taøi saûn cuõng khoâng phaûi noäp leä phí tröôùc baï khi ñaêng kyù laïi quyeàn sôû höõu, söû duïng. − Caù nhaân goùp voán baèng taøi saûn vaøo hôïp taùc xaõ, sau ñoù ra khoûi hôïp taùc xaõ nhaän laïi taøi saûn thì khoâng phaûi noäp leä phí tröôùc baï. VII. KHAI NOÄP LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ − Chaäm nhaát laø 30 ngaøy keå töø ngaøy hoaøn thaønh thuû tuïc giaáy tôø chuyeån dòch taøi saûn giöõa hai beân. − Ñoái vôùi tröôøng hôïp thöøa keá taøi saûn thì keå töø ngaøy baûn di chuùc coù hieäu löïc thi haønh. − Phaït noäp chaäm laø 0,1% (moät phaàn ngaøn) treân soá tieàn noäp chaäm/cho moãi ngaøy noäp chaäm. VIII. PHUÏ LUÏC − Tôø khai leä phí tröôùc baï

− − − − − − −

TS.Phan Hieån Minh

89

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 12: Caùc loaïi leä phí

Cuïc thueá ……………………… Chi cuïc thueá ………………

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc oOo

Maãu soá 01/LPTB

TÔØ KHAI LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ
(Duøng cho taøi saûn laø nhaø, ñaát) Teân toå chöùc, caù nhaân coù taøi saûn tröôùc baï: Ñòa chæ: Soá chöùng mnh thö (hoaëc hoä khaåu): Ngaøy caáp: ……/……/………… Nôi caáp: CHÆ TIEÂU KEÂ KHAI PHAÀN TÖÏ KEÂ KHAI PHAÀN KIEÅM TRA XAÙC ÑÒNH 1. Vò trí nhaø, ñaát - Soá - Ngoõ heûm - Ñöôøng phoá, thoân (toå) 2. Ñaát - Loâ ñaát soá - Soå ñòa chính - Dieän tích ñaát (m2) - Giaù 1m2 ñaát - Giaù trò khu ñaát 3. Nhaø - Loaïi nhaø - Caáp nhaø - Haïng nhaø - Dieän tích nhaø (m2) - Chaát löôïng nhaø (%) - Giaù 1m2 nhaø - Giaù trò nhaø 4. Toång giaù trò nhaø vaø ñaát 5. Nguoàn goác taøi saûn: - Nhaø - Ñaát - Toå chöùc, caù nhaân giao taøi saûn: Ngaøy: ……/……/………… - Ñòa chæ - Ngaøy laøm giaáy tôø chuyeån dòch taøi saûn - Giaáy tôø keøm theo 6. Thuoäc ñoái töôïng phaûi noäp leä phí tröôùc baï hay khoâng phaûi noäp (Ghi roõ lyù do) Chuû taøi saûn cam ñoan noäi dung keâ khai ñuùng Xaùc nhaän cuûa ngöôøi kieåm tra taøi saûn Ngaøy …… thaùng …… naêm 200…… Ngaøy …… thaùng …… naêm 200…… (Kyù teân, ghi roõ hoï teân vaø ñoùng daáu, neáu laø toå chöùc) Kyù teân, ghi roõ hoï teân

PHAÀN TÍNH LEÄ PHÍ TRÖÔÙC BAÏ CUÛA CÔ QUAN THUEÁ
TS.Phan Hieån Minh 90
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 12: Caùc loaïi leä phí

(Caên cöù ñeå ra thoâng baùo noäp tieàn leä phí tröôùc baï theo tôø khai maãu soá 01/LPTB) 1. Trò giaù taøi saûn tính leä phí tröôùc baï: ñoàng (Vieát baèng chöõ: .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ) Trong ñoù Ñôn giaù (ñ/m2) Dieän tích (m2) Thaønh tieàn (ñoàng) - Ñaát: - Nhaø: 2. Soá tieàn leä phí tröôùc baï phaûi noäp: ñoàng (Vieát baèng chöõ: .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ) 3. Soá tieán phaït phaûi noäp neáu coù: ñoàng (Vieát baèng chöõ: .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ) Nguyeân nhaân phaït

4. Khoâng thu leä phí tröôùc baï: - Caên cöù:

- Lyù do khoâng thu:

Caùn boä tính leä phí tröôùc ba Ngaøy …… thaùng …… naêm 200…… Kyù teân, ghi roõ hoï teân

ïThuû tröôûng cô quan Thueá duyeät Ngaøy …… thaùng …… naêm 200…… Kyù teân, ghi roõ hoï teân vaø ñoùng daáu

IX. CAÂU HOÛI Caâu 1: Leä phí moân baøi ñöôïc thu vaøo thôøi ñieåm naøo trong naêm vaø thu maáy laàn ( ñoái vôùi caùc cô sôû ñaõ coù hoaït ñoäng töø caùc naêm tröôùc ) trong naêm: a. 2 laàn vaøo thaùng 1 vaø thaùng 7 b. 1 laàn vaøo thaùng 1 c. a, b sai Caâu 2: Ñoái töôïng naøo phaûi noäp leä phí tröôùc baï khi baùn nhaø vaø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát : a. Ngöôøi baùn b. Ngöôøi mua c. a, b sai

TS.Phan Hieån Minh

91

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 13: Hoùa ñôn

CHÖÔNG 13: HOÙA ÑÔN
I. CAÙC LOAÏI HOÙA ÑÔN Caùc loaïi hoùa ñôn ñöôïc pheùp löu haønh söû duïng theo quy ñònh bao goàm: − Hoùa ñôn Giaù trò gia taêng, maãu 01GTK(Gia taêng khaáu tröø) − Hoùa ñôn baùn haøng thoâng thöôøng, maãu 02GTTT (Gia taêng tröïc tieáp) − Hoùa ñôn cho thueâ taøi chính, maãu 05TTC (thueâ taøi chính) − Hoùa ñôn thu mua haøng noâng, laâm, thuûy saûn, maãu 06TMH (Thu mua haøng) − Hoùa ñôn baùn leû (söû duïng cho maùy tính tieàn). maãu07MTT (Maùy tính tieàn) − Hoùa ñôn khaùc nhö: tem, veù, theû in saün meänh giaù vaø caùc loaïi: Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä, maãu 03PXK (Phieáu xuaát kho); Phieáu xuaát kho haøng göûi ñaïi lyù, maãu 04HDL (Haøng ñaïi lyù); Phieáu thu tieàn dòch vuï haøng khoâng, vaän ñôn vaän chuyeån haøng hoùa II. HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ HÔÏP PHAÙP − Hoùa ñôn do Boä Taøi chính ( Toång cuïc Thueá) phaùt haønh do cô quan thueá cung caáp cho caùc cô sôû kinh doanh − Hoùa ñôn do caùc cô sôû kinh doanh töï in ñeå söû duïng theo maãu quy ñònh vaø ñaõ ñöôïc cô quan Thueá chaáp nhaän cho söû duïng − Caùc loaïi hoùa ñôn, chöùng töø ñaëc thuø khaùc ñöôïc pheùp söû duïng 1. Noäi dung hoùa ñôn phaûi coù ñuû caùc chæ tieâu sau ñaây thì môùi coù giaù trò phaùp lyù: Hoï, teân; ñòa chæ; maõ soá thueá (neáu coù), taøi khoaûn thanh toaùn (neáu coù) cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn; teân haøng hoùa dòch vuï, ñôn vò tính, soá luôïng, ñôn giaù, tieàn haøng; thueá suaát, tieàn thueá giaù trò gia taêng – GTGT (neáu coù); toång soá tieàn thanh toaùn; chöõ kyù ngöôøi baùn, ngöôøi mua haøng. 2. Hoùa ñôn phaûi laäp ngay lhi cung caáp haøng hoùa, dòch vuï vaø caùc khoaûn thu tieàn phaùt sinh theo quy ñònh. Khi laäp hoùa ñôn, beân baùn phaûi phaûn aûnh ñaày ñuû caùc noäi dung, chæ tieâu in saün treân maãu hoùa ñôn, gaïch cheùo phaàn boû troáng (neáu coù) töø traùi qua phaûi. Vieäc laäp hoùa ñôn coù theå vieát baèng tay, ñaùnh maùy moät laàn sang caùc lieân coù noäi dung nhö nhau. Tröôøng hôïp vieát sai caàn huûy boû hoùa ñôn thì gaïch cheùo ñeå huûy boû vaø khoâng ñöôïc xeù rôøi khoûi quyeån hoùa ñôn vaø phaûi löu ñaày ñuû caùc lieân cuûa soá hoùa ñôn ñoù 3. Caùc haønh vi sau ñaây ñöôïc coi laø haønh vi gian laän trong keâ khai thueá, hoaøn thueá − Söû duïng hoùa ñôn, chöùng töø khoâng hôïp phaùp, bao goàm hoùa ñôn in giaû; hoùa ñôn khoáng (khoâng baùn haøng hoùa, dòch vuï);hoùa ñôn giao cho ngöôøi mua (lieân 2) ghi khaùc vôùi hoùa ñôn löu taïi cô sôû kinh doanh (lieân 1); hoùa ñôn ghi giaù trò coa hôn giaù trò thöïc teá cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra; hoùa ñôn ñaõ qua taåy xoùa; laäp giaû chöùng töø noäp thueá GTGT khaâu nhaäp khaåu ñeå gian laän trong keâ khai noäp thueá, hoaøn thueá GTGT − Baùn haøng hoaù, dòch vuï khoâng laäp hoùa ñôn, khoâng keâ khai noäp thueá GTGT 4. Hoùa ñôn ñöôïc duøng ñeå khaáu tröø thueá GTGT, hoaøn thueá GTGT, tính chi phí hôïp lyù, thanh toaùn tieàn phaûi laø: − Hoùa ñôn mua haøng hoùa, dòch vuï. − Hoùa ñôn mua haøng hoùa, dòch vuï baûn goác, lieân 2 (lieân giao khaùch haøng) − Hoùa ñôn ghi ñaày ñuû caùc chæ tieâu, noäi dung theo ñònh vaø phaûi nguyeân veïn. − Soá lieäu, chöõ vieát, ñaùnh maùy hoaëc in treân hoùa ñôn phaûi roõ raøng, ñaày ñuû, chính xaùc theo quy ñònh, khoâng bò taåy xoùa, söûa chöõa. III. MAÁT HOÙA ÑÔN − Toå chöùc, caù nhaân mua haøng laøm maát hoùa ñôn mua haøng baûn goác (lieân 2) do hoaøn caûnh khaùch quan nhö: Thieân tai, hoûa hoaïn, bò maát caép; khi xaûy ra maát hoùa ñôn trong caùc tröôøng hôïp neâu treân, toå chöùc, caù nhaân phaûi khai baùo, laäp bieân baûn veà soá hoùa ñôn bò maát,
TS.Phan Hieån Minh 92
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 13: Hoùa ñôn

IV.

V.

VI.

lyù do maát coù xaùc nhaän cuûa cô quan thueá ñoái vôùi tröôøng hôïp thieân tai hoûa hoaïn, xaùc nhaän cuûa cô quan coâng an ñòa phöông ñoái vôùi tröôøng hôïp bò maát caép. Hoà sô lieân quan ñeán haønh vi laøm maát hoùa ñôn goàm: + Coâng, vaên, ñôn cuûa toå chöùc, caù nhaân veà vieäc laøm maát hoùa ñôn + Bieân baûn maát hoùa ñôn mua haøng. + Baûn sao hoùa ñôn mua haøng (lieân 1) coù xaùc nhaän kyù teân, ñoùng daáu (neáu coù) cuûa beân baùn haøng. HOÙA ÑÔN LIEÂN QUAN ÑEÁN TAØI SAÛN PHAÛI ÑAÊNG KÍ − Toå chöùc, caù nhaân mua mua taøi saûn thuoäc loaïi phaûi ñaêng kyù söû duïng (xe oâ toâ, xe maùy …) maø lieân 2 cuûa hoùa ñôn phaûi löu taïi cô quan quaûn lyù taøi saûn (coâng an)ñöôïc thay theá hoùa ñôn mua haøng goàm caùc chöùng töø sau: Phieáu thu tieàn (lieân 2, baûn goác)- Maãu CTT 41, Bieân lai tröôùc baï (baûn photocopy lieân 2), hoùa ñôn (baûn photocopy lieân 2) lieân quan ñeán taøi saûn phaûi ñaêng kyù. XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM 1. Toå chöùc, caù nhaân coù haønh vi vi phaïm cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng hoùa ñôn; ngoaøi vieäc bò xöû lyù vi phaïm haønh chính theo quy ñònh, neáu laøm thaát thoaùt tieàn thueá cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc thì: − Bò truy thu ñuû soá thueá troán − Bò xöû phaït haønh chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Tröôøng hôïp vi phaïm nghieâm troïng thì bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (Thoâng tö lieân tòch 01/2004/TTLT/BCA – TANDTC – VKSNDTC – BTP ngaøy 23/11/2004) 2. Ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân ñaõ mua hoùa ñôn nhöng söû duïng baát hôïp phaùp (boû troán) thì hoùa ñôn ñoù khoâng ñöôïc chaäp nhaän keâ khai ñeå tính khaáu tröø thueá GTGT hoaëc hoaøn thueá GTGT vaø khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù. Tröôøng hôïp ña4 thanh toaùn thì buoäc toå chöùc, caù nhaân phaûi hoaøn traû toaøn boä soá tieàn ñaõ thanh toaùn, ñaõ khaáu tröø, ñaõ hoaøn, ñaõ tính vaøo chi phí; ñoái vôùi caùc ñôn vò thuï höôûng kinh phí töø NSNN thì khoâng ñöôïc quyeát toaùn chi ngaân saùch, ñôn vò thöïc hieän döï aùn thì khoâng ñöôïc thanh, quyeát toaùn chi; ñoái vôùi caùc chuû ñaàu tö thì khoâng ñöôïc tính quyeát toaùn giaù trò coâng trình xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG − Hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp − Hoùa ñôn chöùng töø khoâng hôïp phaùp − Truy cöùu traùch nhieäm hình söï vieäc mua baùn, söû duïng traùi pheùp hoùa ñôn

TS.Phan Hieån Minh

93

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 14: Töï khai – Töï noäp thueá kinh nghieäm moät soá quoác gia

CHÖÔNG 14: TÖÏ KHAI – TÖÏ NOÄP THUEÁ KINH NGHIEÄM MOÄT SOÁ QUOÁC GIA
THEÁ NAØO LAØ CÔ CHEÁ TÖÏ KHAI – TÖÏ NOÄP THUEÁ 1. Cô cheá töï keâ khai, töï noäp thueá ñoøi hoûi toå chöùc, caù nhaân noäp thueá phaûi naâng cao traùch nhieäm vì tôø khai laø do toå chöùc, caù nhaân noäp thueá töï laäp treân cô sôû keát quaû SXKD cuûa mình vaø chính saùch cheá ñoä veà thueá maø khoâng caàn coù söï xaùc nhaän cuûa cô quan thueá. Toå chöùc, caù nhaân noäp thueá chòu traùch nhieäm veà keát quaû cuûa vieäc tính thueá, keâ khai thueá cuûa mình tröôùc phaùp luaät. 2. Cô quan thueá khoâng can thieäp vaøo quaù trình keâ khai, noäp thueá cuûa toå chöùc, caù nhaân kinh doanh, nhöng cô quan thueá seõ tieán haønh thanh tra, kieåm tra vaø aùp duïng caùc bieän phaùp xöû phaït, cöôõng cheá theo luaät ñònh ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá nhö khoâng keâ khai, khoâng noäp thueá, troán thueá, gian laän veà thueá… II. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN THÖÏC HIEÄN CÔ CHEÁ TÖÏ KHAI – TÖÏ NOÄP 1. Ngöôøi daân phaûi coù hieåu bieát cô baûn veà thueá, toå chöùc, caù nhaân kinh doanh phaûi hieåu roõ chính saùch thueá ñeã thöïc hieän ñuùng nghóa vuï thueá. 2. Caùc thuû tuïc ( ñaêng kyù thueá, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá… ) phaûi ñôn giaûn. 3. Heä thoáng xöû phaït phaûi nghieâm minh nhöng coâng baèng 4. Caùc chöông trình thanh tra thueá vaø cöôõng cheá thueá coù hieäu quaû vaø coù hieäu löïc. III. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CÔ SÔÛ KINH DOANH 1. CSKD chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà tính trung thöïc, chính xaùc cuûa vieäc keâ khai, noäp thueá. 2. CSKD phaûi noäp tieàn thueá ñaày ñuû, ñuùng haïn vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa luaät thueá. 3. Phaûi thöïc hieän ñuùng cheá ñoä keá toaùn, thoáng keâ, löu giöõ soå saùch, keá toaùn, hoaù ñôn chöùng töø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 4. Phaûi thöïc hieän ñuùng nguyeân taéc thuû tuïc mieãn giaõm thueá. 5. Laäp hoà sô hoaøn thueá theo ñuùng quy ñònh. Hoà sô hoaøn thueá phaûi keâ khai ñuùng, trung thöïc vaø phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu keâ khai. 6. Phaûi cung caáp ñaày ñuû soå saùch keá toaùn, hoaù ñôn, chöùng töø vaø caùc hoà sô coù lieân quan khi cô quan thueá yeâu caàu thanh tra, kieåm tra. IV. TÖÏ KEÂ KHAI, TÖÏ NOÄP THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN ÔÛ MYÕ 1. Phaït chaäm keâ khai : Möùc phaït toái ña laø 25% soá thueá keâ khai chaäm. Neáu keâ khai chaäm hôn 60 ngaøy, khoaûn phaït toái thieåu laø 100 ñola hoaëc soá thueá coøn phaûi noäp theo keâ khai. 2. Phaït veà söï thieáu chính xaùc : Moät khoaûn phaït baèng 20% ñoái vôùi soá thueá ñaõ ñöôïc xaùc ñònh laø ñaõ keâ khai vaø thanh toaùn döôùi möùc luaät ñònh do thieáu yù thöùc ( keå caû khoâng caån thaän hoaëc coù duïng yù khoâng chaáp haønh caùc nguyeân taéc vaø quy ñònh – goïi chung laø thieáu yù thöùc ) 3. Phaït do keâ khai khoâng nghieâm tuùc :Toaø aùn thueá coù quyeàn phaït ngöôøi noäp thueá ñeán 5.000 ñoâla neáu ñaõ keâ khai moät baûn keâ khai thueá ñöôïc keát luaän laø “ hôøi hôït”. 4. Phaït tuø: Nhöõng ngöôøi noäp thueá bò coi laø laø lieân can ñeán vieäc troán thueá seõ bò phaït tôùi 100.000 ñoâla vaø hoaëc bò phaït tuø ñeán 5 naêm. Chæ rieâng naêm 1996, Vuï ñieàu tra toäi phaïm thuoäc Cuïc thu noäi dòa Myõ ñaõ khôûi toá hôn 2.500 tröôøng hôïp caù nhaân troán laäu thueá (0,02 phaàn nghìn soá ngöôøi noäp thueá) vaø keát quaû laø 2.028 tröôøng hôïp (hôn 80%) ñaõ bò tuyeân aùn, trong ñoù, 1.041 ( 41%) tröôøng hôïp ñaõ bò phaït tuø. I.

TS.Phan Hieån Minh

94

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 14: Töï khai – Töï noäp thueá kinh nghieäm moät soá quoác gia

Cuïc thu noäi ñòa Myõ cuõng nhaän thöùc ñöôïc raèng thanh tra, phaït vaø ñieàu tra toäi phaïm laø caùc yeáu toá caàn thieát cuûa heä thoáng, nhöng hoï cuõng tin töôûng raèng phaûi chuyeån maïnh sang vieäc giaùo duïc, trôï giuùp ngöôøi noäp thueá; vaø ñôn giaûn hoaù trong caû chính saùch thueá vaø thuû tuïc chaáp haønh luaät laø caùc bieän phaùp taäp trung ñeå khaéc phuïc tình traïng khoâng tuaân thuû. V. QUAÛN LYÙ THUEÁ THEO MÖÙC ÑOÄ TÍN NHIEÄM ÔÛ TRUNG QUOÁC 1. Heä thoáng tính ñieåm ñöôïc xaây döïng treân 5 tieâu thöùc vôùi caùc möùc ñieåm nhö sau: Ñieåm Tuaân thuû veà thuû tuïc ñaêng kyù thueá 15 (bao goàm caû ñaêng kyù ban ñaàu vaø caäp nhaät, boå sung thoâng tin ) Tuaân thuû veà noäp tôø khai thueá 25 Tuaân thuû veà soå saùch keá toaùn 15 Tuaân thuû veà thôøi haïn noäp thueá 25 Möùc ñoä vi phaïm phaùp luaät thueá 20 ñaõ coù keát luaän 2. Döïa treân caùc tieâu thöùc tính ñieåm nhö treân, ÑTNT seõ ñöôïc xeáp vaøo 4 nhoùm möùc ñoä tín nhieäm laø A, B, C, D. Nhoùm A : khi ñaït 95 ñieåm trôû leân. Nhoùm B : khi ñaït treân 60 ñieåm ñeán döôùi 95 ñieåm vaø khoâng nôï thueá quaù 50.000 nhaân daân teä ( khoaûng 6.000 USD ) trong voøng 2 naêm keå töø ngaøy ñöôïc tính ñieåm. Caùc ÑTNT môùi ñaêng kyù thueá trong voøng 2 naêm keå töø ngaøy tính ñieåm seõ ñöôïc taïm xeáp vaøo nhoùm tín nhieäm möùc B. Nhoùm C neáu ñaït treân 20 ñieåm ñeán döôùi 60 ñieåm. Tuy nhieân, ÑTNT ñaït treân 60 ñieåm cuõng coù theå bò xeáp vaøo nhoùm C neáu: Khoâng thöïc hieän thuû tuïc ñaêng kyù thueá (keå caû keâ khai boå sung ) theo yeâu caàu; Keâ khai doanh thu tính thueá ñaït döôùi 90% doanh thu ñuùng ( töùc laø aån laäu 10% doanh soá ); möùc ñoä tính thueá ñuùng ñaït döôùi 70% vaø möùc ñoä noäp thueá ñuùng haïn ñaït döôùi 80%; thöïc hieän khaáu tröø thueá taïi nguoàn ñaït chính xaùc döôùi 80%. Nhoùm D laø caùc ÑTNT ñaït döôùi 20 ñieåm vaø caùc ñoái töôïng khaùc (duø coù ñaït ñieåm treân 20) coù vi phaïm döôùi caùc daïng : Ñang bò ñieàu tra vaø chöa coù keát luaän chính thöùc; Ñaõ bò keát luaän laø vi phaïm hình söï veà thueá trong voøng 2 naêm tröôùc ngaøy tính ñieåm; Keâ khai xin hoaøn thueá hoaëc höôûng öu ñaõi thueá sai.

TS.Phan Hieån Minh

95

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 15: Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn

CHÖÔNG 15: TÌNH HÌNH KYÙ KEÁT VAØ THÖÏC HIEÄN HIEÄP ÑÒNH TRAÙNH ÑAÙNH THUEÁ HAI LAÀN ÔÛ VIEÄT NAM
KHAÙI QUAÙT − Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn laø vaên kieän phaùp lyù song phöông trong ñoù ñöa ra moät khuoân khoå ñeå caùc nöôùc phaân chia caùc quyeàn lôïi veà thueá töø caùc ñoái töôïng noäp thueá hoaït ñoäng qua bieân giôùi, ñoàng thôøi loaïi boû caùc raøo caûn ñoái vôùi doøng luaân chuyeån haøng hoùa, voán, coâng ngheä vaø lao ñoäng giöõa caùc quoác gia II. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA HIEÄP ÑÒNH VAØ LUAÄT THUEÁ TRONG NÖÔÙC 1. Nguyeân taéc Hieäp ñònh khoâng taïo ra Luaät môùi 2. Nguyeân taéc Hieäp ñònh coù giaù trò phaùp lyù cao hôn noäi Luaät 3. Nguyeân taéc Hieäp ñònh coù hieäu löïc baét buoäc chung 4. Nguyeân taéc phaân chia nguoàn thu III. NGUYEÂN TAÉC CHUNG Vieät Nam laø moät nöôùc ñang phaùt trieån, ñang huy ñoäng voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi neân caùc Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn cuûa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc ñaûm baûo tuaân theo nhöõng nguyeân taéc cô baûn sau ñaây: − Caùc quy ñònh trong töøng Hieäp ñònh phaûi baûo ñaûm baûo veä quyeàn ñaùnh thueá taïi nguoàn ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp phaùt sinh töø nguoàn taïi Vieät Nam. Hieäp ñònh Vieät Nam söû duïng toái ña caùc quy ñònh trong döï thaûo Hieäp ñònh cuûa Lieân hieäp quoác giöõa caùc nöôùc ñang phaùt trieån vôùi caùc nöôùc phaùt trieån. − Hieäp ñònh phaûi ñaït ñöôïc muïc ñích laø xoùa boû caùc hình thöùc ñaùnh thueá truøng giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc ñaàu tö ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc quan heä ñaàu tö, chuyeån giao coâng ngheä vaø phaân coâng lao ñoäng quoác teá. − Thoâng qua Hieäp ñònh Vieät Nam ñöa ra bieän phaùp nhaèm duy trì hieäu löïc cuûa caùc chính saùch khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng caùc chính saùch öu ñaõi veà thueá trong Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. − Thoâng qua Hieäp ñònh, Vieät Nam, thieát laäp vaø môû roäng quan heä quoác teá trong vieäc quaûn lyù caùc ñoái töôïng noäp thueá. IV. PHAÏM VÒ TAÙC ÑOÄNG − Heä thoáng Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn cuûa Vieät Nam veà caên baûn ñieàu chænh caùc loaïi thueá ñaùnh vaøo lôïi töùc hoaëc thu nhaäp, cuï theå goàm: 1. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø Luaät ÑTNN taïi Vieät Nam. 2. Thueá chuyeån lôïi nhuaän (thu nhaäp) ra nöôùc ngoaøi theo Luaät ÑTNN taïi Vieät Nam. 3. Thueá lôïi töùc (thu nhaäp) ñoái vôùi caùc haõng taøu bieån nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam khi noäp thueá cöôùc taøu bieån. 4. Thueá lôïi töùc (thu nhaäp) ñoái vôùi caùc nhaø thaàu nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. 5. Thueá chuyeån nhöôïng voán. 6. Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao. − Caùc loaïi thueá lôïi töùc (thu nhaäp), thueá thu nhaäp khaùc hay töông töï nhö nhöõng loaïi thueá neâu töø ñieåm (1) ñeán (6) treân ñaây seõ ñöôïc ban haønh sau naøy taïi Vieät Nam. − Caùc loaïi thueá doanh thu, thueá giaù trò gia taêng, thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu khoâng thuoäc phaïm vi aùp duïng cuûa Hieäp ñònh. V. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN HIEÄP ÑÒNH TAÏI CUÏC THUEÁ CAÙC TÆNH, THAØNH PHOÁ I.

TS.Phan Hieån Minh

96

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 15: Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn

Moãi Cuïc thueá tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông thaønh laäp moät toå chuyeân traùch Hieäp ñònh goàm töø 1 ñeán 3 caùn boä chuyeân traùch thuoäc phoøng ÑTNN (ñoái vôùi caùc Cuïc thueá ñaõ thaønh laäp phoøng ÑTNN) hoaëc thuoäc moät phoøng thu thueá ñoái vôùi caùc DNNN (ñoái vôùi nhöõng Cuïc thueá chöa thaønh laäp phoøng ÑTNN) ñeå giuùp Cuïc thueá thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: − Nghieân cöùu naém ñöôïc noäi dung vaø thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh cuûa caùc Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn Vieät Nam ñaõ kyù vôùi caùc nöôùc vaø vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän Hieäp ñònh cuûa Boä Taøi chính, Toång Cuïc Thueá. − Quaûn lyù theo doõi caùc ñoái töôïng thuoäc phaïm vi aùp duïng cuûa caùc Hieäp ñònh treân ñòa baøn ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng theo quy ñònh. + Giaûi quyeát vieäc cho pheùp khaáu tröø thueá noäp taïi nöôùc ngoaøi vaøo thueá noäp taïi Vieät Nam vôùi toång soá tieàn thueá ñöôïc khaáu tröø cho naêm tính thueá coù lieân quan khoâng vöôït quaù naêm traêm trieäu ñoàng Vieät Nam; ñoái vôùi caùc ñoái töôïng noäp thueá ñöôïc cô quan thueá tænh thaønh phoá xaùc ñònh coù ñòa ñieåm kinh doanh taïi nhieàu tænh, thaønh phoá hoaëc caùc ñoái töôïng noäp thueá ñöôïc Cuïc thueá xaùc ñònh coù caùc giao dòch, hôïp ñoàng noäi boä khoâng theo nguyeân taéc giaù thò tröôøng giöõa caùc chuû theå kinh doanh ñoäc laäp, hoà sô seõ ñöôïc chuyeån veà Toång Cuïc Thueá. + Giaûi quyeát cho ñoái töôïng cö truù taïi nöôùc kyù Hieäp ñònh vôùi Vieät Nam ñöôïc höôûng quy ñònh khoâng phaûi noäp thueá taïi Vieät Nam hoaëc noäp thueá vôùi thueá suaát thaáp hôn möùc thueá quy ñònh taïi Luaät thueá cuûa Vieät Nam theo quy ñònh taïi Hieäp ñònh vôùi toång soá tieàn thueá ñöôïc aùp duïng cho naêm tính thueá coù lieân quan khoâng vöôït quaù naêm traêm trieäu ñoàng Vieät Nam. + Kieåm tra xaùc nhaän hoà sô trong tröôøng hôïp phaûi thoaùi traû tieàn thueá tröïc tieáp töø ngaân saùch theo yeâu caàu cuûa Toång Cuïc Thueá. + Caáp giaáy xaùc nhaän caùc khoaûn thueá ñaõ noäp taïi Vieät Nam theo Hieäp ñònh cho ñoái töôïng cö truù cuûa nöôùc ngoaøi tröø tröôøng hôïp xaùc nhaän caùc khoaûn thueá ñöôïc mieãn hoaëc giaûm theo quy ñònh öu ñaõi ÑTNN thuoäc thaåm quyeàn cuûa Toång Cuïc Thueá. + Caáp giaáy xaùc nhaän ñoái töôïng cö truù cuûa Vieät Nam theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh. + Giaûi thích Hieäp ñònh cho caùc ñoái töôïng noäp thueá treân ñòa baøn tænh, thaønh phoá. + Thöïc hieän nhieäm vuï thu thaäp thoâng tin ñeå phuïc vuï vieäc trao ñoåi thoâng tin vôùi cô quan thueá nöôùc ngoaøi vaø khai thaùc söû duïng thoâng tin ñöôïc trao ñoåi theo yeâu caàu, höôùng daãn cuûa Toång Cuïc Thueá. − Moïi vaán ñeà lieân quan ñeán giaûi thích, aùp duïng Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc thuoäc ñòa baøn cuûa Cuïc thueá tænh, thaønh phoá coù lieân quan ñeàu phaûi ñöôïc thöïc hieän thoáng nhaát qua toå chuyeân traùch Hieäp ñònh taïi Cuïc thueá. Chæ Cuïc tröôûng Cuïc thueá hoaëc Phoù Cuïc tröôûng Cuïc thueá ñöôïc Cuïc tröôûng uûy quyeàn coù quyeàn giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp aùp duïng quy ñònh cuûa Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc.

TS.Phan Hieån Minh

97

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 15: Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn

VI.

ÑOÁI TÖÔÏNG COÙ THEÅ ÑÖÔÏC XEÙT KHOÂNG PHAÛI NOÄP THUEÁ THU NHAÄP TAÏI VIEÄT NAM THEO HIEÄP ÑÒNH: goàm 1. Thu nhaäp töø hoaït ñoäng kinh doanh 2. Thu nhaäp töø baát ñoäng saûn 3. Thu nhaäp hoaït ñoäng vaän taûi quoác teá 4. Thu nhaäp töø laõi coå phaàn 5. Thu nhaäp töø laõi tieàn vay 6. Thu nhaäp töø tieàn baûn quyeàn 7. Thu nhaäp töø cung caáp dòch vuï kyõ thuaät 8. Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng taøi saûn 9. Thu nhaäp töø hoaït ñoäng ngaønh ngheà ñoäc laäp 10. Thu nhaäp töø hoaït ñoäng dòch vuï caù nhaân phuï thuoäc 11. Thu nhaäp töø tieàn löông cuûa giaùm ñoác 12. Thu nhaäp cuûa caùc ngheä só vaø vaän ñoäng vieân 13. Thu nhaäp töø tieàn löông höu 14. Thu nhaäp töø hoaït ñoäng phuïc vuï Nhaø nöôùc 15. Thu nhaäp töø tieàn dòch vuï kyõ thuaät 16. Thu nhaäp cuûa sinh vieân, hoïc sinh hoïc ngheà 17. Thu nhaäp cuûa giaùo vieân, giaùo sö vaø ngöôøi nghieân cöùu 18. Thu nhaäp khaùc VII. TAØI LIEÄU ÑOÏC THEÂM − Thoâng tö 133/2004/TT-BTC ngaøy 31/12/2004 cuûa Boä Taøi chính − Coâng vaên 9958/BTC-TCT ngaøy 9/8/2005 cuûa Boä Taøi chính − GS Tieán só Nguyeãn Thanh Tuyeàn – Tieán só Nguyeãn Ngoïc Thanh, “Giaùo trình thueá”, NXB Taøi chính (2001), chöông 16 trang 256 ñeán 272. VIII. PHUÏ LUÏC Danh mục các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ (trích Thông tư 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004) STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Tên Nước ký kết Úc Thái Lan Pháp Thụy Điển Xing-ga-po Hàn Quốc Anh Ba Lan Ấn Độ Hung-ga-ri Hà Lan Nhật Bản Nga
98

Ngày có hiệu lực 30/12/1992 31/12/1992 01/07/1994 08/08/1994 09/09/1994 11/09/1994 15/12/1994 21/12/1994 02/02/1995 30/06/1995 25/10/1995 31/12/1995 21/03/1996
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 15: Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 X.

Bun-ga-ri Na Uy Đan Mạch Ru-ma-ni Ma-lai-xi-a U-dơ-bê-ki-xtăng Lào Trung Quốc Mông Cổ Ucraina Đức Thụy Sĩ Bê-la-rút Séc Lúc-xăm-bua Đài Loan Ca-na-đa I-ta-li-a Bỉ In-đô-nê-xi-a Phần Lan Ai-xơ-len Cu Ba Phi-lip-pin Mi-an-ma

04/10/1996 14/04/1996 24/04/1996 24/04/1996 13/08/1996 16/08/1996 30/09/1996 18/10/1996 11/10/1996 22/11/1996 27/12/1996 12/10/1997 26/12/1997 03/02/1998 19/05/1998 06/05/1998 16/12/1998 20/02/1999 25/06/1999 10/02/1999 26/12/2002 27/12/2002 26/06/2003 29/09/2003 12/08/2003

CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP 1. Caùc loaïi thueá naøo khoâng aùp duïng trong Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn kyù keát giöõa Chính phuû Vieät Nam vaø chính phuû nöôùc ngoaøi? 2. Phaïm vi taùc ñoäng cuûa Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn ôû Vieät Nam aùp duïng ñoái vôùi loaïi thueá naøo, neâu cuï theå töøng saéc thueá? 3. Tröôøng hôïp moät doanh nghieäp vaän taûi bieån nöôùc ngoaøi, vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch giöõa hai ñòa ñieåm taïi Vieät Nam (ví duï: töø caûng TP.HCM ñeán caûng TP. Haûi Phoøng) thì thueá seõ ñöôïc xöû lyù nhö theá naøo? Vaø doanh nghieäp ñoù phaûi noäp caùc loaïi thueá naøo? 4. Theo quy ñònh taïi Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn, ñoái vôùi thu nhaäp töø hoaït ñoäng ngaønh ngheà ñoäc laäp trong tröôøng hôïp caù nhaân laø ñoái töôïng cö truù cuûa nöôùc ngoaøi, hoaït ñoäng dòch vuï haønh ngheà ñoäc laäp, khoâng phaûi thoâng qua moät cô sôû kinh doanh coá ñònh taïi Vieät Nam töø 183 ngaøy trôû leân trong naêm tính thueá thì cô quan thueá Vieät Nam seõ aùp duïng loaïi thueá naøo? 5. Khi naøo thì moät Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn kyù keát giöõa Chính phuû Vieät Nam vaø chính phuû nöôùc ngoaøi coù hieäu löïc thi haønh?
99
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 15: Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn

6. Moät coâng ty Vieät Nam traû laõi tieàn vay cho ngaân haøng C cuûa Thaùi Lan. Theo yeâu caàu cuûa ngaân haøng naøy, soá laõi tieàn vay naøy ñöôïc chuyeån cho ngaân haøng P cuûa Phaùp coù truï sôû chính taïi Pa-ri. Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi thöïc höôûng tieàn laõi laø ngaân haøng C cuûa Thaùi Lan khoâng phaûi ngaân haøng P cuûa Phaùp. Xaùc ñònh aùp duïng Hieäp ñònh giöõa Vieät Nam vôùi Thaùi Lan hay giöõa Vieät Nam vôùi Phaùp? 7. Moät lieân doanh pha cheá daàn nhôøn taïi Vieät Nam kyù keát hôïp ñoàng vôùi moät coâng ty cuûa Haøn Quoác trong ñoù quy ñònh coâng ty naøy chuyeån giao cho coâng ty Vieät Nam coâng thöùc pha daàu nhôøn cuûa coâng ty Haøn Quoác trong voøng 20 naêm. Khi lieân doanh Vieät Nam traû tieàn baûn quyeàn cho coâng ty Haøn Quoác theo quy ñònh cuûa Luaät thueá Vieät Nam, lieân doanh phaûi khaáu tröø thueá treân tieàn baûn quyeàn laø 10% toång soá tieàn baûn quyeàn ñeå noäp ngaân saùch. Tuy nhieân, caên cöù Hieäp ñònh Vieät Nam – Haøn Quoác (khoaûng 2.a Ñieàu 12: Tieàn baûn quyeàn) lieân doanh chæ phaûi khaáu tröø bao nhieâu? 8. Moät chi nhaùnh cuûa coâng ty thuoác laù Anh taïi Vieät Nam cho pheùp moät coâng ty Vieät Nam söû duïng coâng thöùc vaø nhaõn hieäu thöông maïi cuûa coâng ty thuoác laù Anh trong caùc saûn phaåm cuûa coâng ty Vieät Nam vôùi ñieàu kieän chi nhaùnh kieåm tra vaø giaùm saùt quaù trình söû duïng. Trong tröôøng hôïp naøy, tieàn baûn quyeàn töø vieäc söû duïng coâng thöùc vaø nhaõn hieäu thöông maïi cuûa coâng ty thuoác laù Anh lieân quan tröïc tieáp ñeán chi nhaùnh. Do chi nhaùnh laø cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam cuûa coâng ty thuoác laù Anh, neân theo quy ñònh taïi Hieäp ñònh Vieät Nam – Anh (khoaûng 4 Ñieàu 12: Tieàn baûn quyeàn), Vieät Nam coù quyeàn thu thueá ñoái vôùi thu nhaäp naøy khoâng?

TS.Phan Hieån Minh

100

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 16: Chính saùch thueá vôùi WTO

CHÖÔNG 16: CHÍNH SAÙCH THUEÁ VÔÙI WTO
1. Ñaëc ñieåm cuûa hoäi nhaäp veà thueá

Theo ñaùnh giaù toång keát cuûa Toång cuïc Thueá (Boä Taøi chính) thì xu höôùng vaän ñoäng vaø ñieàu chænh chính saùch thueá cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaøy caøng gia taêng theå hieän ôû 6 ñaëc ñieåm lôùn sau ñaây: Xu höôùng thay ñoåi veà nguyeân taéc ñaùnh thueá. Theo xu höôùng naøy, nguyeân taéc “ñaùnh thueá theo nöôùc cö truù” – töùc laø quyeàn ñaùnh thueá cuûa nhaø nöôùc ñöôïc xaùc laäp treân cô sôû caùc moái quan heä veà kinh teá, xaõ hoäi vaø sôû höõu taøi saûn giöõa ñoái töôïng noäp thueá vaø quoác gia ñoù – ñang daàn thay theá cho nguyeân taéc “ñaùnh thueá döïa treân chuû quyeàn laõnh thoå” coøn goïi “ñaùnh thueá theo nguoàn phaùt sinh”. Söï thay theá naøy ñöôïc thöïc hieän taát yeáu trong boái caûnh caùc quoác gia ñeàu môû cöûa neàn kinh teá, thöïc hieän phaân coâng lao ñoäng quoác teá ôû möùc cao hôn vaø ñaëc bieät laø xu theá caïnh tranh nhaèm thu huùt doøng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi (ÑTNN) - voán laø moät nguoàn löïc ñeå phaùt trieån kinh teá vaø ngaøy caøng khan hieám hôn ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Trong boái caûnh nhö vaäy, söï ñaùnh thueá döïa treân chuû quyeàn veà laõnh thoå cuûa moät quoác gia deã gaây ra söï khaäp khieãng vaø daãn ñeán vieäc ñaùnh thueá truøng giöõa caùc quoác gia, haïn cheá tính haáp daãn cuûa moâi tröôøng ñaàu tö vaø ngaên caûn quaù trình töï do hoùa thöông maïi vaø ñaàu tö taïi quoác gia ñoù. Xu höôùng thay ñoåi trong quan ñieåm veà chöùc naêng cuûa heä thoáng thueá quoác gia, theå hieän ôû hai ñieåm sau: – Moät laø: thueá vaãn laø nguoàn thu chuû löïc cuûa nhaø nöôùc nhaèm ñaùp öùng nhu caàu chi tieâu cho boä maùy quaûn lyù vaø cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï coâng coäng. Tuy nhieân, caùc quoác gia ñeàu thoáng nhaát ôû moät ñieåm raèng vieäc taêng toác ñoä thu ngaân saùch nhaø nöôùc töø thueá khoâng theå vöôït quaù cao so vôùi tyû leä taêng tröôûng GDP maø giöõa chuùng coù moät giôùi haïn döøng naøo ñoù. Giôùi haïn naøy khaùc nhau tuøy theo tình hình cuï theå ôû moãi quoác gia. Neáu toác ñoä taêng thu vöôït quaù giôùi haïn naøy thì seõ xaûy ra tình hình taän thu vaø nhö theá, nguoàn thu ngaân saùch töø thueá trong caùc naêm sau seõ giaûm. Hai laø: chöùc naêng ñieàu tieát kinh teá cuûa thueá ñöôïc duy trì ôû taàm vó moâ, coøn vieäc taùc ñoäng vaøo töøng ngaønh saûn xuaát ñôn leû daàn daàn bò haïn cheá. Söï thay ñoåi naøy laø taát yeáu do nhöõng ñoøi hoûi khaùch quan veà moät moâi tröôøng ñaàu tö thoâng thoaùng hôn. Söï khaùc bieät veà thueá suaát giöõa caùc ngaønh, caùc lónh vöïc saûn xuaát ôû moät giaùc ñoä naøo ñoù, seõ daãn ñeán caùc quyeát ñònh ñaàu tö khoâng hieäu quaû vaø do ñoù, nguoàn löïc kinh teá seõ phaân boå khoâng hôïp lyù. Chöùc naêng ñieàu tieát kinh teá ôû taàm vó moâ cuûa chính saùch thueá theå hieän baèng vieäc taêng hay giaûm möùc ñoäng vieân töø thueá thu nhaäp hay thueá tieâu duøng nhaèm khuyeán khích hay haïn cheá ñaàu tö hoaëc tieát kieäm tuyø theo yeâu caàu cuï theå cuûa neàn kinh teá trong töøng thôøi kyø khaùc nhau. Xu höôùng thay ñoåi trong vieäc söû duïng chính saùch thueá laøm coâng cuï taøi chính khuyeán khích ñaàu tö. Theo xu höôùng naøy, caùc öu ñaõi veà thueá ñoái vôùi vieäc ñaàu tö vaøo caùc ngaønh, khu vöïc laõnh thoå caàn khuyeán khích ñaàu tö daàn bò baõi boû. Thay vaøo ñoù, caùc khuyeán khích veà thueá ñoái vôùi vieäc ñaàu tö ñöôïc thieát laäp ôû moät taàm lôùn hôn vôùi tính phoå quaùt cao hôn; ñoù laø: – Giaûm thueá suaát thueá thu nhaäp cuûa doanh nghieäp. Ñieàu naøy laøm taêng lôïi nhuaän sau thueá cuûa doanh nghieäp vaø nhö vaäy, seõ khuyeán khích doanh nghieäp ñaàu tö môû roäng saûn xuaát, kinh doanh.
101
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 16: Chính saùch thueá vôùi WTO

Xoùa boû vieäc ñaùnh thueá truøng giöõa thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø thueá thu nhaäp töø lôïi töùc coå phaàn theo moät cô cheá khaáu tröø (vôùi möùc ñoä vaø thôøi ñieåm khaùc nhau tuøy theo töøng quoác gia cuï theå). Thay theá thueá doanh thu – voán ñöôïc coi laø moät loaïi thueá bò tính truøng laép vaø toû ra haïn cheá khi vieäc saûn xuaát ngaøy caøng chuyeân moân hoùa cao ñoä, bao goàm raát nhieàu coâng ñoaïn vaø ôû töøng coâng ñoaïn laïi tieán haønh haïch toaùn ñoäc laäp – baèng moät loaïi thueá khaùc ñaùnh vaøo giaù trò gia taêng cuûa haøng hoùa vaø dòch vuï taïo ra qua töøng coâng ñoaïn saûn xuaát (ñöôïc goïi döôùi nhieàu teân khaùc nhau (thueá VAT, thueá TVA hay thueá GST).

Caùc khuyeán khích tröïc tieáp veà thueá ñoái vôùi hoaït ñoäng ñaàu tö sôû dó ngaøy caøng haïn cheá söû duïng do chuùng laøm maát ñi tính trung laäp cuûa chính saùch thueá vaø nhö vaäy, chuùng giaùn tieáp daãn ñeán vieäc phaân boå sai nguoàn löïc kinh teá voán ñaõ hieám hoi – ñaëc bieät laø taïi caùc neàn kinh teá ñang phaùt trieån. Xu höôùng thay ñoåi muïc tieâu ñieàu tieát cuûa chính saùch thueá thu nhaäp. Chính saùch thueá thu nhaäp taïi nhieàu quoác gia treân theá giôùi ñang thay ñoåi töø muïc tieâu ñieàu tieát thu nhaäp sang muïc tieâu taêng cöôøng hieäu quaû kinh teá. Theo xu höôùng naøy, chính saùch thueá seõ chuyeån töø vieäc ñoùng vai troø nhö moät coâng cuï ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi theo chieàu doïc – töùc laø moät caù nhaân hay toå chöùc coù möùc thu nhaäp cao hôn seõ phaûi ñoùng thueá nhieàu hôn – sang ñoùng vai troø nhö moät coâng cuï ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi theo chieàu ngang – töùc laø nhöõng toå chöùc, caù nhaân coù möùc thu nhaäp nhö nhau seõ phaûi ñoùng thueá nhö nhau. Taát nhieân, xu höôùng naøy seõ thay ñoåi vôùi caùc möùc ñoä khoâng gioáng nhau ôû caùc quoác gia khaùc nhau nhöng veà cô baûn, ñaây laø moät xu höôùng vaän ñoäng chung cuûa chính saùch thueá taïi nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Noù bieåu hieän baèng ba söï ñieàu chænh lôùn, ñoù laø: – – – Giaûm möùc thueá suaát toái ña vaø naâng cao möùc thueá suaát toái thieåu. Giaõn caùch giöõa caùc möùc thueá suaát. Haï thaáp vaø thoáng nhaát caùc möùc thueá. Xu höôùng thoáng nhaát chính saùch thueá giöõa caùc quoác gia. Treân bình dieän quoác teá, söï thoáng nhaát trong chính saùch thueá giöõa caùc quoác gia theå hieän ôû hai ñieåm lôùn: – – Moät laø giaûm thueá nhaäp khaåu moät caùch ñôn phöông, hoaëc theo caùc cam keát caét giaûm thueá trong khuoân khoå moät khoái maäu dòch khu vöïc hay toaøn caàu. Hai laø xoùa boû daàn vieäc ñaùnh thueá truøng (double-taxation) giöõa caùc quoác gia ñoái vôùi taøi saûn vaø caùc khoaûn thu nhaäp taïo ra ôû nöôùc ngoaøi. Vieäc traùnh ñaùnh thueá truøng naøy ñöôïc theå hieän baèng cam keát trong khuoân khoå moät hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá truøng (double-taxation agreement) ñöôïc kyù keát giöõa hai quoác. Xu höôùng thay ñoåi trong cô caáu thu ngaân saùch nhaø nöôùc. Baét nguoàn töø caùc xu höôùng thay ñoåi treân, cô caáu thu ngaân saùch nhaø nöôùc cuûa caùc quoác gia coù nhöõng thay ñoåi bao goàm: – Moät laø: tyû troïng thueá tröïc thu trong cô caáu toång thu ngaân saùch töø thueá seõ taêng leân. Ñieàu naøy do bôûi nguyeân nhaân laø soá thu töø thueá nhaäp khaåu seõ giaûm ñi theo loä trình caét giaûm thueá quan ñôn leû hay theo caùc cam keát song phöông hoaëc ña phöông. Hai laø: tyû troïng thueá giaùn thu trong toång thu ngaân saùch nhaø nöôùc töø thueá seõ giaûm ñi vôùi möùc ñoä khaùc nhau tuøy vaøo tình hình nhaäp khaåu cuûa moät nöôùc cuï theå; nhöng nhìn chung, so vôùi soá thu töø thueá tröïc thu, söï suït giaûm naøy coù leõ seõ khoâng lôùn vì moät phaàn
102
06092006 PL Thue I DHM

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 16: Chính saùch thueá vôùi WTO

soá thu töø thueá nhaäp khaåu giaûm ñi seõ ñöôïc buø ñaép bôûi soá thu taêng leân töø thueá ñaùnh vaøo giaù trò gia taêng ñoái vôùi haøng hoùa vaø dòch vuï – moät loaïi thueá giaùn thu coù nguoàn goác noäi ñòa. Noùi toùm laïi, nhöõng phaân tích ôû treân cho thaáy raèng xu höôùng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá laø moät xu theá taát yeáu ñoái vôùi moïi quoác gia treân theá giôùi vaø khoâng coù söï loaïi tröø daønh cho Vieät Nam. Ñoái vôùi moïi quoác gia, khi tieán haønh hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi thì moät maët, phaûi toân troïng nhöõng nguyeân taéc chung – theo höôùng töï do hoùa thöông maïi vaø ñaàu tö nhöng beân caïnh ñoù, vì lôïi ích quoác gia, caùc nöôùc ít nhieàu ñeàu thöïc hieän vieäc baûo hoä ñoái vôùi haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc. Vôùi caùc xu höôùng thay ñoåi cuûa chính saùch thueá hieän haønh cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi nhaèm phuø hôïp hôn vôùi quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Vieät Nam caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp ñieàu chænh chính saùch thueá cuûa mình vôùi phaïm vi khoâng naèm ngoaøi nhöõng xu höôùng treân. Ñaây laø moät vieäc laøm khaù phöùc taïp nhöng chuùng ta buoäc phaûi thöïc hieän. 2. Chính saùch thueá lieân quan ñeán vaán ñeà hoäi nhaäp trong TWO Trong khuoân khoå chính saùch thueá vaø hoäi nhaäp, Vieät Nam hieän nay coù 4 loaïi thueá coù taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán quaù trình môû cöûa neàn kinh teá, ñoù laø thueá nhaäp khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø thueá giaù trò gia taêng: a. Thueá nhaäp khaåu Thueá nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam hieän haønh quy ñònh trong Luaät thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu. Thueá nhaäp khaåu ñaùnh vaøo haøng hoùa nhaäp khaåu cuûa caùc toå chöùc kinh teá thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá; keå caû haøng phi maäu dòch vaø haøng hoùa töø khu cheá xuaát baùn vaøo noäi ñòa. Thueá nhaäp khaåu ñöôïc tính treân soá löôïng haøng hoùa ghi trong tôø khai haøng nhaäp khaåu, vôùi giaù tính thueá laø giaù mua taïi cöûa khaåu nhaäp (C) theo hôïp ñoàng ngoaïi thöông, keå caû chi phí vaän taûi (F) vaø chi phí baûo hieåm (I). Thueá suaát thueá nhaäp khaåu bao goàm thueá suaát thoâng thöôøng trong bieåu thueá vaø thueá suaát öu ñaõi do chính phuû quy ñònh aùp duïng ñoái vôùi caùc nöôùc ñaõ kyù keát ñieàu khoaûn öu ñaõi trong quan heä thöông maïi vôùi Vieät Nam vaø thueá suaát ñaëc bieät öu ñaõi aùp duïng ñoái vôùi vieäc nhaäp khaåu haøng hoùa töø nhöõng nöôùc coù thoûa thuaän öu ñaõi ñaëc bieät veà thueá nhaäp khaåu. Nhìn chung, trong thôøi gian qua, thueá nhaäp khaåu cuûa nöôùc ta noùi rieâng vaø thueá xuaát nhaäp khaåu noùi chung ñoùng moät vai troø khaù lôùn. Thueá xuaát nhaäp khaåu laø loaïi thueá coù soá thu vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc vaøo loaïi lôùn; nhöng haøng naêm vaãn coù nhöõng thay ñoåi khi taêng, khi giaûm. Söï bieán ñoäng trong möùc thu veà thueá xuaát nhaäp khaåu noùi chung vaø thueá nhaäp khaåu noùi rieâng haøng naêm laø do hai nguyeân nhaân chính, ñoù laø söï thay ñoåi veà löôïng haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu vaø söï thay ñoåi veà bieåu thueá suaát. Bieåu thueá suaát thueá nhaäp khaåu ñöôïc xaây döïng theo danh muïc moâ taû haøng hoùa vaø maõ haøng hoùa cuûa Toå chöùc Haûi quan Theá giôùi vaø ñöôïc ñieàu chænh haøng naêm theo caùc yeâu caàu veà thò tröôøng ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu cuõng nhö caùc yeâu caàu trong vieäc trieån khai thöïc hieän caùc cam keát caét giaûm thueá trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa ñaát nöôùc. Veà loä trình thöïc hieän caét giaûm thueá, chuùng ta hieän ñang noã löïc ñieàu chænh ñeå thöïc hieän öu ñaõi thueá quan chung (CEPT) vaø hieän nay coâng vieäc naøy gaàn hoaøn thaønh. Tuy coù nhieàu soá lieäu thoáng keâ coâng boá khaùc nhau nhöng theo öôùc tính cuûa cô quan thueá, loä trình caét giaûm thueá ñaõ ñi ñöôïc khoaûng 75-80%. b. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Luaät thueá tieâu thuï ñaëc bieät hieän haønh coù caùc noäi dung chính nhö sau:
TS.Phan Hieån Minh 103
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 16: Chính saùch thueá vôùi WTO

Thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñaùnh vaøo caùc maët haøng nhö thuoác laù, röôïu, bia, oâtoâ döôùi 24 choã ngoài, xaêng, maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä coù coâng suaát nhoû, vaøng maõ vaø moät soá dòch vuï. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät aùp duïng thoáng nhaát ñoái vôùi moïi haøng hoùa trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñöôïc tính treân soá löôïng haøng hoùa vaø giaù ñôn vò chöa bao goàm thueá tieâu thuï ñaëc bieät hay doanh thu töø vieäc cung caáp dòch vuï vôùi thueá suaát ôû möùc 25% ñeán 100% tuøy theo loaïi haøng hoùa vaø dòch vuï. Thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuûa luaät ban haønh naêm 1998 ñöôïc ñaùnh giaù laø thaáp hôn so vôùi thôøi kyø tröôùc. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät khoâng ñaùnh vaøo haøng xuaát khaåu. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñöôïc mieãn ñoái vôùi moät soá tröôøng hôïp saûn xuaát coù quy moâ nhoû vaø moät soá tröôøng hôïp saûn xuaát, kinh doanh khaùc trong voøng 3-5 naêm keå töø khi doanh nghieäp thöïc hieän luaät thueá tieâu thuï ñaëc bieät. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

– –

c.

Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh veà cô baûn laø tieán boä vì thoáng nhaát ñöôïc thueá suaát vaø ngay baûn thaân vieäc thay theá thueá lôïi töùc cuõng ñaõ ñöôïc coi laø tieán boä. Do bôûi: – – Phaïm vi aùp duïng cuûa luaät naøy môû hôn. Moïi toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa vaø dòch vuï coù thu nhaäp ñeàu phaûi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Caên cöù tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp cô baûn cuõng gioáng nhö caên cöù tính thueá lôïi töùc tröôùc ñaây; tuy nhieân hieän nay chæ coøn moät thueá suaát duy nhaát 28% cho taát taát caû caùc doanh nghieäp, caù nhaân hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh ñuû ñieàu kieän aùp duïng thueá naøy. Thueá giaù trò gia taêng

d.

Veà baûn chaát, thueá giaù trò gia taêng laø loaïi thueá giaùn thu ñaùnh treân khoaûn giaù trò taêng theâm cuûa haøng hoùa vaø dòch vuï phaùt sinh töø khaâu saûn xuaát, löu thoâng, trao ñoåi ñeán tieâu duøng vaø khaéc phuïc nhöôïc ñieåm chính cuûa thueá doanh thu tröôùc ñaây; ñoù laø hieän töôïng thueá choàng thueá. Luaät thueá giaù trò gia taêng, sau haøng loaït caùc söûa ñoåi vaø boå sung, bao goàm caùc ñieåm chính nhö sau: – – – Ñoái töôïng chòu thueá: laø haøng hoùa vaø dòch vuï tieâu duøng taïi Vieät Nam. Ñoái töôïng noäp thueá: laø toå chöùc vaø caù nhaân nhaäp khaåu, saûn xuaát vaø kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá giaù trò gia taêng. Caên cöù tính thueá laø giaù chöa coù thueá giaù trò gia taêng vaø thueá suaát thueá gia trò gia taêng (goàm 3 möùc thueá suaát 0% aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu, 5% aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï thieát yeáu vaø 10% aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa vaø dòch vuï coøn laïi). Phöông phaùp tính thueá bao goàm phöông phaùp khaáu tröø thueá vaø phöông phaùp tính tröïc tieáp treân gia trò gia taêng; töông öùng vôùi hai phöông phaùp naøy laø hai loaïi hoùa ñôn khaùc nhau. Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu vaø moät soá tröôøng hôïp thueá ñaàu vaøo lieân tuïc lôùn hôn thueá ñaàu ra thì toå chöùc, caù nhaân seõ ñöôïc hoaøn thueá.

Heä thoáng thueá hieän haønh – ñaëc bieät laø boán loaïi thueá ñaõ ñeà caäp ôû phaàn treân - ñaõ goùp phaàn khuyeán khích ñöôïc xuaát khaåu vaø ñöa heä thoáng thueá cuûa nöôùc ta tieán nhöõng böôùc quan troïng

TS.Phan Hieån Minh

104

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 16: Chính saùch thueá vôùi WTO

treân con ñöôøng hoäi nhaäp. Tuy vaäy, Vieät Nam coøn raát nhieàu vieäc phaûi laøm ñeå coù theå töông thích vôùi theå cheá thöông maïi trong khuoân khoå WTO. 3. Nhöõng phöông höôùng hoaøn thieän: 3.1. Trong chính saùch thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu thì thueá nhaäp khaåu seõ ñöôïc coi laø coâng cuï baûo hoä haøng saûn xuaát trong nöôùc höõu hieäu vaø hôïp lyù nhaát trong ñieàu kieän caùc bieän phaùp baûo hoä phi thueá seõ bò haïn cheá toái ña. Tuy nhieân, vôùi vieäc tham gia ngaøy caøng saâu hôn, roäng hôn vaø chuû ñoäng hôn vaøo neàn kinh teá toaøn caàu thì chính saùch thueá nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam seõ phaûi thay ñoåi. Vieäc caét giaûm thueá suaát theo khuoân khoå caùc cam keát hoäi nhaäp kinh teá quoác teá seõ laøm giaûm phaàn naøo soá thu ngaân saùch nhaø nöôùc – töø loaïi thueá naøy; treân phöông dieän baûo hoä saûn xuaát trong nöôùc, chính saùch thueá nhaäp khaåu seõ phaûi chuyeån töø vieäc baûo hoä traøn lan sang baûo hoä coù choïn loïc, töø ñoù khuyeán khích chuyeån dòch cô caáu kinh teá treân cô sôû phaùt huy lôïi theá so saùnh cuûa ñaát nöôùc vaø töø ñoù, caûi thieän khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng noäi ñòa treân thò tröôøng – moät soá maët haøng seõ höôùng tôùi thò tröôøng trong nöôùc nhöng moät soá maët haøng khaùc seõ höôùng tôùi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Vôùi muïc tieâu ñöôïc ñaët ra nhö treân, chính saùch thueá nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam seõ phaûi tieáp tuïc ñoåi môùi vôùi ba yeâu caàu cuï theå nhö sau: • • • Xaây döïng moät bieåu thueá phuø hôïp vôùi ñònh höôùng baûo hoä hieäu quaû caùc ngaønh kinh teá vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Xaùc ñònh giaù trò haûi quan theo yeâu caàu cuûa GATT/WTO. Thu heïp dieän mieãn, giaûm thueá.

3.2. Thueá giaù trò gia taêng – moät loaïi thueá giaùn thu noäi ñòa ñöôïc coi laø coù nhöõng tieán boä veà nguyeân taéc hôn haún so vôùi thueá doanh thu tröôùc ñaây. Treân phöông dieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá thueá giaù trò gia taêng coù nhöõng giaù trò raát lôùn vì noù vöøa goùp phaàn baûo hoä haøng saûn xuaát trong nöôùc – coù nghóa laø vieäc baûo hoä phaûi ñi keøm vôùi cô cheá khuyeán khích xuaát khaåu cuûa caùc doanh nghieäp, haøng hoùa xuaát khaåu seõ chòu thueá suaát thueá giaù trò gia taêng laø 0%, vaø nhö theá, caùc doanh nghieäp saûn xuaát haøng xuaát khaåu seõ ñöôïc hoaøn thueá ñoái vôùi caùc ñaàu vaøo cuûa saûn phaåm xuaát khaåu. Noùi moät caùch noâm na, ñaây laø moät khoaûn trôï caáp xuaát khaåu hôïp lyù cuûa nhaø nöôùc vì khoâng vi phaïm caùc nguyeân taéc coâng baèng cuûa WTO. Trong moái quan heä toång hoøa vôùi caùc loaïi thueá khaùc cuûa heä thoáng thueá, coù theå thaáy raèng trong cô caáu thu ngaân saùch nhaø nöôùc töø thueá cuûa nöôùc ta giai ñoaïn 1995 – 2000, thueá doanh thu (giai ñoaïn 1995-1998) hay thueá giaù trò gia taêng (giai ñoaïn 1999-ñeán nay) coù vai troø khaù quan troïng. Soá thu töø loaïi thueá naøy töông ñöông vôùi thu töø thueá nhaäp khaåu vaø thu töø thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø trong töông lai, khi lòch trình caét giaûm thueá nhaäp khaåu theo caùc cam keát quoác teá thì ñaây seõ laø moät trong hai nguoàn thu chuû yeáu cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc. Noùi nhö theá, coù nghóa laø muïc tieâu hoaøn thieän thueá giaù trò gia taêng trong giai ñoaïn saép tôùi phaûi höôùng vaøo muïc tieâu: – – – Taêng soá thu ngaân saùch nhaø nöôùc töø loaïi thueá naøy, caû veà tyû troïng vaø giaù trò. Thöïc hieän caùc ñieàu chænh sao cho loaïi thueá naøy theå hieän ñuùng baûn chaát cuûa noù. Ñöa vaøo dieän chòu thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi caùc saûn phaåm ôû khaâu saûn xuaát noâng nghieäp vaø caùc maët haøng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät. Rieâng caùc hoä kinh doanh nhoû seõ chuyeån sang noäp thueá thu nhaäp caù nhaân. Ngoaøi thueá suaát 0% aùp duïng ñoái vôùi haøng xuaát khaåu, aùp duïng thoáng nhaát thueá suaát 10% ñoái vôùi taát caû caùc maët haøng coøn laïi.
105
06092006 PL Thue I DHM

Ñeå thöïc hieän hai muïc tieâu naøy, thueá GTGT caàn ñöôïc ñieàu chænh nhö sau:

TS.Phan Hieån Minh

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 16: Chính saùch thueá vôùi WTO

– –

Thöïc hieän duy nhaát moät phöông phaùp tính thueá laø phöông phaùp khaáu tröø. Aùp duïng thoáng nhaát cheá ñoä töï in hoùa ñôn theo maãu quy ñònh.

3.3. Chính saùch thueá tieâu thuï ñaëc bieät tuy khoâng tröïc tieáp ñöôïc coi laø moät coâng cuï maïnh trog hoäi nhaäp nhöng duø sao thueá naøy cuõng coù taùc ñoäng ñaùng keå ñeán cô caáu tieâu duøng cuûa nhaân daân. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät tuy ñaùnh vaøo haøng hoùa khoâng khuyeán khích tieâu duøng hoaëc chuû yeáu chæ daønh cho nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp cao – hay coøn goïi laø haøng xa xæ khoâng phaân bieät chuùng ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc hay nhaäp khaåu; tuy nhieân, coù theå thaáy raèng phaàn lôùn trong soá caùc haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá naøy laø haøng nhaäp khaåu. Do ñoù, coù theå noùi raèng thueá tieâu thuï ñaëc bieät chính laø moät coâng cuï boå sung cho thueá nhaäp khaåu trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, ñaëc bieät laø trong khuoân khoå WTO. Vôùi tröôøng hôïp cuûa Vieät Nam, tröôùc nhöõng thay ñoåi veà thueá nhaäp khaåu khi thöïc hieän caùc cam keát hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuõng caàn phaûi coù nhöõng ñieàu chænh töông öùng. Saép tôùi, thueá tieâu thuï ñaëc bieät seõ phaûi ñieàu chænh treân nhöõng ñieåm chính sau ñaây: – Môû roäng ñoái töôïng chòu thueá: döïa treân baûn chaát cuûa loaïi thueá naøy, caàn phaûi höôùng ñeán vieäc aùp duïng thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï xa xæ hay haøng hoùa vaø dòch vuï khoâng khuyeán khích tieâu duøng. Tính chaát xa xæ cuûa moät loaïi haøng hoùa hay dòch vuï phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân xem xeùt caên cöù vaøo ñieàu kieän soáng cuûa daân cö vaø taäp quaùn tieâu duøng, nhaát laø möùc thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi. Ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuõng caàn thöôøng xuyeân ñöôïc boå sung theo lòch trình caét giaûm thueá nhaäp khaåu cuûa nöôùc ta theo CEPT (nhaát laø ñoái vôùi nhöõng maët haøng tröôùc ñaây ñöôïc naèm trong danh muïc loaïi tröø nay phaûi ñöa vaøo danh muïc caét giaûm thueá nhaäp khaåu). Söûa ñoåi caên cöù tính thueá: caên cöù tính thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø soá löôïng saûn phaåm vaø möùc thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñaùnh treân moät saûn phaåm. Ñieàu chænh thöôøng xuyeân thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät nhaèm taïo tính chaát phuø hôïp vôùi lòch trình caét giaûm thueá nhaäp khaåu vaø nhöõng ñieàu chænh cuûa thueá giaù trò gia taêng. Moät ñieàu caàn löu yù laø trong quaù trình ñieàu chænh thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät, caàn ñöa ra moät thueá suaát thoáng nhaát aùp duïng cho moät nhoùm saûn phaåm cuï theå, khoâng neân coù söï phaân bieät thueá suaát theo nguoàn hình thaønh, tính chaát cuûa saûn phaåm hay hình thöùc cuûa töøng loaïi saûn phaåm. Khi caùc ñieàu chænh treân ñöôïc thöïc hieän ôû moät möùc ñoä khaù toaøn dieän thì vieäc xem xeùt mieãn vaø giaûm thueá tieâu thuï ñaëc bieät seõ phaûi ñöôïc baõi boû nhaèm taïo ra söï ñôn giaûn – moät trong nhöõng yeâu caàu chính cuûa baát kyø chính saùch thueá naøo.

– – –

3.4. Moät soá chính saùch thueá khaùc Coù theå noùi raèng ba loaïi thueá ñaõ neâu treân laø nhöõng loaïi thueá ít nhieàu coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thöông maïi quoác teá cuûa Vieät Nam trong ñieàu kieän nöôùc ta ngaøy caøng hoäi nhaäp saâu roäng hôn vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Tuy nhieân, nhìn chung heä thoáng thueá nöôùc ta coøn chöa hoaøn chænh vaø chöa ngaên chaën ñöôïc caùc haønh vi thöông maïi khoâng laønh maïnh; Treân cô sôû tham khaûo kinh nghieäm vaø thuû tuïc quy ñònh veà vaán ñeà baùn phaù giaù cuûa Toå chöùc thöông maïi theá giôùi, Vieät Nam ñaõ ban haønh Phaùp leänh choáng baùn phaù giaù vaø Phaùp leänh choáng trôï caáp haøng nhaäp khaåu; trong ñoù quy ñònh roõ raøng veà nhöõng haønh vi ñöôïc coi laø baùn phaù giaù; cô quan phuï traùch ñieàu tra veà coâng taùc choáng baùn phaù giaù vaø trình töï cuõng nhö thuû tuïc ñieàu tra veà caùc haønh vi naøy vaø cuoái cuøng, quy ñònh veà thueá nhaèm tröøng phaït nhöõng haønh vi baùn phaù giaù vaø trôï caáp.
TS.Phan Hieån Minh 106
06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 16: Chính saùch thueá vôùi WTO

Veà chính saùch thueá choáng baùn phaù giaù, choáng trôï caáp bao goàm hai loaïi: Thueá choáng baùn phaù giaù taïm thôøi ñöôïc aùp duïng trong tröôøng hôïp maø keát luaän sô boä cuûa cô quan ñieàu tra khaúng ñònh coù söï thieät haïi cho saûn xuaát trong nöôùc do haønh vi baùn phaù giaù gaây neân. Thueá naøy seõ do cô quan Haûi quan thu trong thôøi haïn töø 6-9 thaùng keå töø ngaøy cô quan ñieàu tra ra quyeát ñònh thöïc hieän thu thueá. Thueá choáng baùn phaù giaù chính thöùc seõ ñöôïc aùp duïng neáu keát luaän cuoái cuøng cuûa cô quan ñieàu tra cho thaáy haønh vi baùn phaù giaù thöïc söï ñang toàn taïi vaø gaây thieät haïi cho ngaønh saûn xuaát haøng hoùa töông töï trong nöôùc. Thueá naøy cuõng do cô quan ñieàu tra ra quyeát ñònh thu – vôùi soá thu khoâng vöôït quaù möùc baùn phaù giaù trong keát luaän cuoái cuøng. Cô quan Haûi quan thöïc hieän vieäc caân ñoái giöõa khoaûn thueá naøy vaø khoaûn thueá choáng baùn phaù giaù taïm thôøi vaø thöïc hieän thu hay hoaøn traû phaàn cheânh leäch. Ngoaøi ra, khi haønh vi baùn phaù giaù ñöôïc taøi trôï bôûi moät chính phuû nöôùc xuaát khaåu moät caùch tröïc tieáp hay giaùn tieáp thì Vieät Nam coù theå aùp duïng hình thöùc tröøng phaït baèng “thueá ñoái khaùng” – moät loaïi thueá ñaëc bieät chæ ñaùnh vaøo nhöõng haøng hoùa nhaäp khaåu baùn phaù giaù moät soá tröôøng hôïp cuï theå. Ñeå caùc ñeà xuaát neâu treân theâm phaàn khaû thi thì ít nhaát Vieät Nam caàn phaûi trieån khai ñöôïc toaøn dieän chieán löôïc xuaát khaåu – bieän phaùp nhaèm baûo veä saûn xuaát trong nöôùc tröôùc haøng nhaäp khaåu trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá hieän nay vaø beân caïnh ñoù caàn thieát laäp moät cô cheá giaùm saùt thu thueá goïn, nheï vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû hôn Nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà trong boái caûnh ñaát nöôùc ngaøy caøng hoäi nhaäp saâu hôn vaø roäng hôn vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi vôùi nhöõng cô hoäi lôùn vaø thaùch thöùc khoâng nhoû, chuùng toâi cho raèng vieäc tieán haønh nhöõng ñieàu chænh veà chính saùch thueá laø quan troïng vaø phaûi tieán haønh khaån tröông cuøng vôùi caùc böôùc chöaån bò khaùc ñeå ñaûm baûo söï thaønh coâng cho neàn kinh teá treân con ñöôøng tieáp caän vôùi thöông maïi toaøn caàu.

TS.Phan Hieån Minh

107

06092006 PL Thue I DHM

Phaùp luaät veà thueá (I)

Taøi lieäu tham khaûo

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
− Boä Taøi chính (2004) – Taøi lieäu boài döôõng Keá toaùn tröôûng doanh nghieäp, Haø Noäi, NXB Taøi chính − Boä Taøi chính (2004) – Taøi lieäu boài döôõng Keá toaùn tröôûng ñôn vò keá toaùn Nhaø nöôùc, Haø Noäi, NXB Taøi chính − Giaùo trình thueá (2001), GS. TS. Nguyeãn Thanh Tuyeàn, TS. Nguyeãn Ngoïc Thanh, NXB Thoáng keâ − Giaùo trình thueá thöïc haønh (2001), Th.S. Phan Hieån Minh, T.S. Nguyeãn Ngoïc Thanh, Th.S. Chaâu Thaønh Nghóa, NXB Thoáng keâ. − Toång Cuïc Thueá (2005) Quy trình quaûn lyù thueá ñoái vôùi doanh nghieäp vaø cô cheá töï keâ khai, töï noäp thueá, Haø Noäi, NXB Taøi chính. − Toång Cuïc Thueá (2005), 415 Caâu hoûi ñaùp veà Thueá vaø keá toaùn thueá, Haø Noäi, NXB Taøi chính. − Boä Taøi chính (2005), Taøi lieäu hoäi nghò ñoái thoaïi vôùi doanh nghieäp veà lónh vöïc Thueá, Haûi quan naêm 2005 (Tp. Hoà Chí Minh – 22/09/2005). − Luaät – Nghò ñònh – Thoâng tö lieân quan ñeán caùc luaät thueá vaø phaùp leänh thueá.

TS.Phan Hieån Minh

108

06092006 PL Thue I DHM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful