Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Mai Linh

PHẦN 1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1. Vai trò và nội dung của quản trị nguồn nhân lực 1.1. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 1.2. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực 1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.2. Phân tích công việc 1.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2. Nội dung về đào tào và phát triển nguồn nhân lực 2.1. Đào tạo 2.1.1. Khái niệm về đào tạo và phát triển 2.1.2. Phân loại các hình thức đào tạo 2.1.3. Phương pháp đào tạo 2.1.4. Xác định nhu cầu đào tạo 2.1.5. Thực hiện quá trình đào tạo 2.1.6. Đánh giá hiệu quả đào tạo 2.2. Phát triển PHẦN 2. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Mai Linh 1. Tổng quan về công ty cổ phần Mai Linh 1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.2.1. Lịch sử hình thành 1.2.2. Quá trình phát triển 1.3. Chức năng , nhiệm vụ của công ty 2. Cơ cấu tổ chức tại công ty cổ phần Mai Linh 2.1. Sơ đồ tổ chức 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 3. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 3.1. Môi trường vĩ mô 3.1.1. Môi trường kinh tế Thực trạng của nền kinh tế và xu hướng phát triển của nó thông qua các nhân tố kinh tế , có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến đối với hoạt động chiến lược của các ngành , các doanh nghiệp . 3.1.2. Môi trường pháp luật , chính trị 3.1.3. Môi trường công nghệ 3.2. Môi trường vi mô 3.2.1. Khách hàng 3.2.2. Nhà cung cấp 3.2.3. Đối thủ cạnh tranh 4. Tình hình hoạt động kinh doanh 4.1. Tình hình tài chính của công ty 4.2. Tình hình sản xuất và kết quả kinh doanh 5. Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển của công ty Mai Linh 5.1. Thực trạng nguồn nhân lực 5.2. Cơ sở hoạch định nguồn nhân lực 5.3. Chính sách lương bổng và đãi ngộ 5.4. Đào tạo nâng cao tay nghề và phát triển trình độ nhân viên

2. Do yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm .4. dịch vụ 2. Mục tiêu định lượng 1. Các phương pháp đào tạo 3. Dựa vào khả năng tổ chức của công ty . Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1. Hoạch định ngân sách đào tạo và phát triển 3. Do tỷ lệ nghỉ việc trong nhân viên 2.1. Các phương pháp đào tạo 3.5.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5. Mục tiêu ngắn hạn 2.6. Mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1.1. Mục tiêu dài hạn 1.1. Động viên khuyến khích đãi ngộ .2.1. Đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn 3.1. Do khối lượng công việc cần phải thực hiện 2. Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2. Các căn cứ .6. Xây dựng tiêu chuấn về nghề nghiệp cho nhân viên dịch vụ 3.4.1.3. 3. tiền đề để thực hiện công tác đào tạo 2. Đối với đội ngũ nhân viên dịch vụ 3.2.3. Mục tiêu định hướng 1.2.4. Nhận xét chung PHẦN 3 .5.5. Định hướng chiến lược của công ty 2. Xây dựng cụ thể tiêu chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ cho các chức năng quản lý 3.

Phân tích môi trường kinh doanh của công ty Môi trường vĩ mô .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful