CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN: HÓA HỌC

Họ và tên giáo viên : Nguyễn Thị Hải Hòa Tổ chuyên môn : Khoa Giáo Dục Thường Xuyên Trường : CĐ KT - KT Vĩnh Phúc

NĂM HỌC: 2011 - 2012

-1-

Sự nhiệt tình của bản thân trong công tác giảng dạy với mong muốn trang bị được nhiều kiến thức cho các em.Phần lớn học viên còn hạn chế về kiến thức. 11A2. Đặc điểm Theo sự phân công của Ban lãnh đạo nhà trường tôi được giảng dạy môn hóa khối 11 kỳ I. 11C1. của đồng nghiệp ở trong trường. -2- . . trong khoa. 11B + 11C2. gồm các lớp 11A1. . quan tâm của Ban lãnh đạo.Được sự chỉ đạo.KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11 – Kỳ I – Năm 2011 . thời gian giảng dạy chưa nhiều nên kinh nghiệm còn hạn chế. Tổng số tiết trong tuần là: 5 lớp x 02 tiết/tuần = 10 tiết/tuần.Là giáo viên mới của trường. b) Khó khăn . chưa chuyên cần. ỷ lại. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. lười biếng. 2. Tình hình a) Thuận lợi . 11E. thiếu nổ lực cố gắng trong học tập.2012 I. nhiều em còn chưa ý thức được sự quan trọng của việc học tập nên các em còn chưa có ý thức cầu tiến.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY -3- .

GV hướng dẫn .HS có kỹ năng: + Quan sát thí nghiệm. SGV. giúp HS ôn giáo án và tài liệu lại kiến thức cũ. . . viết được công thức e và CTCT +) Phản ứng oxi hóa-khử. cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng . tham khảo. H2S.HS: SGK.khử +) Vận dụng cân bằng một số phản ứng oxi hóa . vở ghi chép. chất điện ly.HS vân dụng viết PT điện ly. vở bài tập và tài liệu tham khảo. cân bằng điện li. cấu tạo BTH và nội dung định luật tuần hoàn +) Liên kết hóa học. So sánh được tính chất giữa các halogen +) Nắm được tính chất và so sánh được tính chất giữa oxi và ozon +) Tính chất của S và hợp chất của S ( S02.HS nhớ được các kiến thức về: +) Nguyên tử và thành phần cấu tạo n/ tử +) BTH các nguyên tố hóa học. chất điện li mạnh. rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li Chương I : SỰ ĐIỆN LI -4- 3 . SO3. HS. . Các bước cân bằng và phân loại các dạng phản ứng oxi hóa . phân biệt được các loại LKHH . vở ghi chép. 1 Ôn tập đầu năm 1-2 +)Tiếp tục Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức hóa học cơ bản lớp 10 +) Nắm vững tính chất các đơn chất và các hợp chất của halogen. gợi mở giúp HS hiểu bài. phân tích. SGV. .Tuần Tên bài Tiết số Mục tiêu bài học . H2SO4) +) So sánh tính chất của oxi và lưu huỳnh +) Nắm vững khái niệm tốc độ phản ứng .khử Cách thức tiến hành Phương tiện thực hiện . chất điện li yếu.HS biết được : Khái niệm về sự điện li.GV: SGK.GV: SGK.HS: SGK.GV nêu. . vở bài tập và . giáo án và tài liệu tham khảo.

.THÔNG QUA KHOA Ngày ….tháng …..năm 2011 Giáo viên lập Nguyễn Xuân Quang Nguyễn Thị Hải Hòa -5- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful