Ngaøy soaïn : 04/09/06

Tieát 1.

KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TRUNG ÑAÏI
Baøi 1 :

PHAÀN MOÄT :

SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU.
( Thôøi sô – trung kì trung ñaïi )
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc : - Quaù trình hình thaønh XH PK ôû chaâu AÂu, cô caáu xaõ hoäi ( bao goàm 2 giai caáp cô baûn : Laõnh chuùa vaø noâng noâ). - Hieåu khaùi nieäm Laõnh ñòa PK vaø ñaëc tröng cuûa neàn kinh teá laõnh ñòa. - Hieåu ñöôïc Thaønh thò trung ñaïi xuaát hieän nhö theá naøo, kinh teá trong thaønh thò trung ñaïi khaùc vôùi kinh teá laõnh ñòa ra sao. 2. Tö töôûng : Thoâng qua nhöõng söï kieän cuï theå, boài döôõng nhaän thöùc cho HS veà söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi töø XH CHNL sang XH PK. 3. Kó naêng : - Bieát söû duïng baûn ñoà chaâu AÂu ñeå xaùc ñònh caùc quoác gia PK. - Bieát vaän duïng phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu ñeå thaáy roõ söï chuyeån bieán töø XH CHNL sang XH PK.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà chaâu AÂu thôøi PK. Moät soá tranh aûnh moâ taû hoaït ñoäng trong thaønh thò trung ñaïi. - Nhöõng tö lieäu ñeà caäp tôùi chính trò, kinh teá, xaõ hoäi trong caùc laõnh ñòa PK. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : -

1.Oån ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ : 3.Giôùi thieäu baøi môùi : GV nhaéc laïi 1 soá kieán thöùc cuõ
ôû lôùp 6 lieân quan ñeán baøi hoïc ñeå giôùi thieäu baøi môùi .

4.Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø
- Cuoái theá kæ V, ôû phöôngTaây coù söï kieän gì xaõy ra? - Khi traøn vaøo laõnh thoå cuûa ñeá quoác Roâma, ngöôøi Gieùcman ñaõ laøm gì ? Nhöõng vieäc laøm aáy coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán chaâu AÂu ? - Laõnh chuùa Phong kieán vaø noâng noâ ñöôïc hình thaønh töø nhöõng taàng lôùp naøo cuûa xaõ hoäi coå ñaïi? -Laõnh ñòa phong kieán laø gì ?Do ai cai quaûn ? - Cho HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK/4 → phaân tích - GV döïa vaøo tö lieäu tham khaûo SGV/ 15 phaân tích keânh hình soá 1 SGK - Ñôøi soáng cuûa - noâng noâ nhö theá naøo ? - laõnh chuùa nhö theá naøo ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû chaâu AÂu :
- Cuoái theá kæ V, ngöôøi Gieùcman xaâm chieám Taây AÂu → xaõ hoäi coù nhieàu bieán ñoåi :  Nhieàu vöông quoác môùi ra ñôøi .  Hoï chieám ruoäng ñaát, phong töôùc vò ( töôùng lónh quaân söï, quyù toäc …) → giaøu coù, quyeàn theá → laõnh chuùa phong kieán.  Noâ leä, noâng daân → noâng noâ phuï thuoäc laõnh chuùa. ⇒ Xaõ hoäi phong kieán chaâu AÂu hình thaønh

2. Laõnh ñòa phong kieán :
- Laø nhöõng vuøng ñaát roäng lôùn maø caùc quyù toäc chieám ñoaït → bieán thaønh khu ñaát rieâng do laõnh chuùa cai quaûn.

- Ñôøi soáng trong laõnh ñòa :  Laõnh chuùa soáng ñaày ñuû, xa hoa …  Noâng noâ chòu nhieàu thöù - Kinh teá chuû yeáu ôû laõnh ñòa thueá → cöïc khoå, ngheøo laø gì ? ñoùi … - Kinh teá : söû duïng kó thuaät canh taùc  Töï caáp, töï tuùc  Quan heä saûn xuaát: noâng - HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK → noâ >< laõnh chuùa . phaân tích 3. Söï xuaát hieän caùc - Khi haøng hoùa phaùt trieån daãn thaønh thò trung ñaïi : ñeán ñieàu gì ? - Nguyeân nhaân : haøng hoùa saûn xuaát ngaøy caøng nhieàu → - Trong thaønh thò cö daân chuû nhu caàu trao ñoåi, taäp trung buoân baùn phaùt trieån → thaønh yeáu laø ai ? thò trung ñaïi xuaát hieän . - Haèng naêm hoï toå chöùc nhöõng - Toå chöùc cuûa thaønh thò :  Cö daân chuû yeáu : thôï gì ? thuû coâng, thöông nhaân . - Phaân tích keânh hình 2 SGK/5 - Söï ra ñôøi cuûa thaønh thò coù  Nhieàu cô sôû saûn xuaát ,

taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi buoân baùn … söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi ⇒ thuùc ñaåy xaõ hoäi phong phong kieán chaâu AÂu ? kieán chaâu AÂu phaùt trieån

5. Cuûng coá : 1. Xaõ hoäi phong kieán chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? 2. Cuoäc soáng cuûa laõnh chuùa vaø noâng noâ coù gì khaùc nhau ? 3. Thaønh thò trung ñaïi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo ? 6. Daën doø : - Hoïc baøi . - Xem vaø soaïn baøi 2 ( traû lôøi 2 caâu hoûi cuoái baøi )

Ngaøy soaïn : 04/09/06

Tieát 2.

Baøi 2 :

SÖÏ SUY VONG CUÛA CHEÁ ÑOÄ PHONG KIEÁN VAØ SÖÏ HÌNH THAØNH CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÔÛ CHAÂU AÂU.
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu roõ : - Nguyeân nhaân vaø heä quaû cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí, nhö laø moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng,

taïo tieàn ñeà cho söï hình thaønh quan heä saûn xuaát TBCN. - Quaù trình hình thaønh quan heä saûn xuaát TBCN trong loøng XH PK chaâu AÂu. 2. Tö töôûng : Qua nhöõng söï kieän Lòch söû, giuùp HS thaáy ñöôïc tính taát yeáu, tính quy luaät cuûa quaù trình phaùt trieån töø XH PK leân XH TBCN. 3. Kó naêng : - Bieát söû duïng baûn ñoà chaâu AÂu ñeå xaùc ñònh caùc quoác gia PK. - Bieát vaän duïng phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu ñeå thaáy roõ söï chuyeån bieán töø XH CHNL sang XH PK.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Bieát duøng baûn ñoà theá giôùi (hoaëc quaû Ñòa caàu) ñeå ñaùnh daáu (hoaëc xaùc ñònh) ñöôøng ñi cuûa ba nhaø phaùt kieán ñòa lí ñaõ ñöôïc noùi tôùi trong baøi. - Bieát söû duïng, khai thaùc tranh aûnh Lòch söû. - Nhöõng tö lieäu ñeà caäp tôùi chính trò, kinh teá, xaõ hoäi trong caùc laõnh ñòa PK. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc :

1.Oån ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ :

- Haøy neâu söï hình thaønh XH PK ôû chaâu AÂu ? - Nguyeân nhaân xuaát hieän caùc thaønh thò trung ñaïi ?

3.Giôùi thieäu baøi môùi : 4.Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí ? -Hoï tìm nhöõng vuøng ñaát môùi nhö theá naøo ? - HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK → phaân tích

Noäi dung baøi giaûng 1.Nhöõng cuoäc phaùt kieán lôùn veà ñòa líù : - Nguyeân nhaân : do yeâu caàu phaùt trieån cuûa saûn xuaát → nhu caàu veà thò tröôøng môùi, nguyeân lieäu, vaøng baïc ……. - Ñieàu kieän: KHKT tieán boä (taøu lôùn, la baøn phöông höôùng…..

- Tieâu bieåu coù nhöõng cuoäc phaùt kieán ñòa lí lôùn naøo ? - Phaân tích keânh hình 3 – 4 – 5 SGK/6+7 -Tieâu bieåu: VaxcoâñôGama (Tham khaûo tö lieäu SGV/20) (1497), C.Coâloâmboâ (1492), Ph.Magienlan ( 1519 – - Keát quaû cuûa nhöõng cuoäc 1522) …….. phaùt kieán ñòa lí laø gì?

- Sau cuoäc phaùt kieán ñòa lí caùc quyù toäc, thöông nhaân ñaït ñöôïc nhöõng gì ? - HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK/7 → phaân tích - Quyù toäc vaø thöông nhaân ñaõ laøm gì ? - Noâng noâ thì nhö theá naøo ? - Nhöõng ai trôû thaønh giai caáp Tö saûn ? Nguyeân nhaân ? - Nhöõng ai trôû thaønh giai caáp Voâ saûn ? Nguyeân nhaân ?

- Keát quaû : tìm ra nhöõng vuøng ñaát môùi ñem laïi cho thöông nhaân, quyù toäc nhöõng nguoàn nguyeân lieäu quyù giaù (vaøng baïc, chaâu baùu ….). 2. Söï hình thaønh chuû nghóa tö baûn ôû chaâu AÂu : - Quaù trình hình thaønh CNTB ôû chaâu AÂu :
Moät boä phaän quyù toäc, thöông Cöôùp ruoäng ñaát,cuûa caûi ⇒ → môû xöôûng.


Xaõ hoäi Phon g Giaøu coù → giai caáp TS Ngheøo khoå→ giai caáp Quan heä sx TBCN ra

Noâng noâ + 1 boä phaän noâng daân

Maát ruoäng ñaát → laøm ⇒ thueâ.

5. Cuûng coá :
1. Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí ñaõ taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán xaõ hoäi chaâu AÂu ?

2. Quan heä saûn xuaát TBCN ôû chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ?

6. Daën doø : - Hoïc baøi .
cuoái baøi )

- Xem vaø soaïn baøi 3 ( traû lôøi 2 caâu hoûi

Ngaøy soaïn : 11/09/06

Tieát 3.

Baøi 3 :

CUOÄC ÑAÁU TRANH CUÛA GIAI CAÁP TÖ SAÛN CHOÁNG PHONG KIEÁN THÔØI HAÄU KÌ TRUNG ÑAÏI ÔÛ CHAÂU AÂU.
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc : - Nguyeân nhaân xuaát hieän vaø noäi dung tö töôûng cuûa phong traøo Vaên hoùa Phuïc höng. - Nguyeân nhaân daãn tôùi phong traøo Caûi caùch toân giaùo vaø nhöõng taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa phong traøo naøyñeán XH PK chaâu AÂu luùc baáy giôø. 2. Tö töôûng : Tieáp tuïc boài döôõng cho HS nhaän thöùc veà söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa XH loaøi ngöôøi, veà vai troø cuûa giai caáp Tö saûn, ñoàng thôøi qua baøi naøy, giuùp HS thaáy ñöôïc loaøi ngöôøi ñang ñöùng tröôùc moät böôùc ngoaët lôùn : söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä PK – moät cheá ñoä ñoäc ñoaùn, laïc haäu vaø loãi thôøi. 3. Kó naêng : Bieát caùch phaân tích cô caáu giai caáp ñeå chæ ra maâu thuaån XH, töø ñoù thaáy ñöôïc nguyeân nhaân saâu xa cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng PK.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà theá giôùi (hoaëc baûn ñoà chaâu AÂu ). Moät soá tranh aûnh veà thôøi kì Vaên hoùa Phuïc höng. Moät soá tö lieäu noùi veà nhöõng nhaân vaät Lòch söû vaø danh nhaân vaên hoùa tieâu bieåu thôøi Phuïc höng. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : -

Nguyeân nhaân daãn ñeán caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí ? Keát quaû ? - Quan heä saûn xuaát TBCN ôû chaâu AÂu hình thaønh nhö theá naøo ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Noäi dung baøi giaûng troø 1. Phong traøo Vaên hoùa Phuïc höng - Vì sao coù phong traøo Vaên hoùa (theá kæ XIV – XVII) : Phuïc höng? Nôi xaõy ra ñaàu tieân - Nguyeân nhaân : Giai cuûa phong traøo naøy ? caáp TS coù theá löïc - HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK/8 kinh teá nhöng khoâng → phaân tích coù ñòa vò XH → hoï Phaân tích keânh hình 6 SGK/8 ñaáu tranh giaønh ñòa vò - Qua nhöõng taùc phaåm cuûa XH , môû ñaàu laø cuoäc mình, hoï muoán noùi leân ñieàu gì ñaáu tranh treân lónh ? vöïc vaên hoùa. Noäi dung ? - Noäi dung phong traøo Vaên hoùa Phuïc höng :  Leân aùn XH PK, Giaùo - Phong traøo Vaên hoùa Phuïc hoäi Kitoâ. höng coù aønh höôûng nhö theá  Ñeà cao giaù trò con naøo ? ngöôøi. - GV neâu moät soá nhaø khoa ⇒ Phong traøo Vaên hoùa hoïc vaø nhöõng taùc phaåm noåi Phuïc höng laø cuoäc CM tieán tieáng thôøi baáy giôø ( Tö lieäu boä vó ñaïi môû ñöôøng cho SGV/24) söï phaùt trieån cuûa Vaên hoùa chaâu AÂu vaø nhaân - Trong suoát hôn1000 naêm g/c PK loaïi. chaâu AÂu ñaõ laøm gì ? - Ñieàu ñoù ñaõ daãn ñeán söï 2. Phong traøo Caûi caùch vieäc gì ? toân giaùo : - Nguyeân nhaân :  Giaùo hoäi boùc loät nhaân daân vaø thoáng trò nhaân daân veà maët tinh thaàn .  Giaùo hoäi laø theá löïc caûn trôû söï phaùt trieån cuûa giai caáp TS. - Noäi dung Caûi caùch toân giaùo cuûa Luthô : - Taùc ñoäng cuûa tö töôûng Caûi  Phuû nhaän vai troø caùch Luthô nhö theá naøo ? thoáng trò cuûa Giaùo hoäi,ñoøi baõi boû nhöõng leå nghi phieàn - HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK/9 → phaân tích - HS thaûo luaän : noäi dung Caûi caùch cuûa Luthô ?

toaùi - Phong traøo aûnh höôûng nhö  Ñoøi quay veà vôùi giaùo theá naøo ñoái vôùi vaên hoùa lí Kitoâ nguyeân thuyû. chaâu AÂu vaø nhaân loaïi ? - Taùc ñoäng cuûa phong traøo :  Ñaïo Tin laønh ra ñôøi(Canvanh saùng laäp) toàn taïi song song vôùi Kitoâ giaùo.  Thuùc ñaåy chaâm ngoaøi cho cuoäc khôûi nghóa noâng daân.

5. Cuûng coá : 1.Vì sao giai caáp TS ñöùng leân ñaáu tranh
choáng giai caáp quyù toäc PK ? 2. Em haõy neâu noäi dung tö töôûng Caûi caùch cuûa Luthô vaø Canvanh ?

6. Daën doø : - Hoïc baøi - Xem vaø soaïn baøi 4 ( traû lôøi 2
caâu hoûi SGK/12 ) Ngaøy soaïn : 11/09/06

Tieát 4.

Baøi 4 :

TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN.
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc :

XH PK Trung Quoác ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? Teân goïi vaø thöù töï cuûa caùc trieàu ñaïi PK ôû Trung Quoác. Toå chöùc boä maùy chính quyeàn PK. Nhöõng ñaëc ñieåm kinh teá, vaên hoùa cuûa XH PK Trung Quoác . 2. Tö töôûng : Giuùp HS hieåu ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia PK lôùn, ñieån hình ôû phöông Ñoâng, ñoàng thôøi laø moät nöôùc laùng gieàng gaàn guõi cuûa Vieät Nam, coù aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi quaù trình phaùt trieån lòch söû Vieät Nam. 3. Kó naêng : - Bieát laäp baûng nieân bieåu theá thöù caùc trieàu ñaïi Trung Quoác. - Böôùc ñaàu bieát vaän duïng phöông phaùp lòch söû ñeå phaân tích vaø hieåu giaù trò cuûa caùc chính saùch XH cuûa moãi trieàu ñaïi cuøng nhöõng thaønh töïu vaên hoùa. -

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà Trung Quoác thôøi PK. Tranh aûnh veà moät soá coâng trình kieán truùc Trung Quoác thôøi PK : Vaïn lí tröôøng thaønh, caùc cung ñieän….. - Moät soá tö lieäu thaønh vaên veà caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc PK Trung Quoác qua caùc trieàu ñaïi. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Nguyeân nhaân daãn ñeán phong traøo Vaên hoùa Phuïc höng ? Noäi dung phong traøo? - Neâu noäi dung Caûi caùch toân giaùo cuûa Luthô ? Taùc ñoäng cuûa noù ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Noäi dung baøi giaûng troø 1. Söï hình thaønh XHPK ôû - Vuøng phía Baéc Trung Quoác Trung Quoác coù ñaëc ñieåm gì ? ÔÛ ñaây ngöôøi Trung Quoác ñaõ laøm gì Töø thôøi Xuaân Thu – Chieán ? ( chæ baûn ñoà ) quoác : coâng cuï baèng saét - Ñeán thôøi Xuaân Thu – Chieán xuaát hieän → dieän tích gieo Quoác coù söï kieän gì xaõy ra ? troàng môû roäng → naêng suaát Cuï theå ? lao ñoäng taêng. - Quaù trình hình thaønh XHPK - Ñôøi soáng cuûa caùc taàng Trung Quoác : lôùp trong XH nhö theá naøo ? + Quan laïi , noâng daân giaøu ?
Moät soá quan laïi + noâng daân giaøu Chieám → ruoäng ñaát Quyeàn löïc giaøu coù → G/c Ñòa

laïi ?

+ Soá noâng daân coøn

Xaõ hoäi TQ

- GV giaûi thích noâng daân lónh canh vaø söï phaân hoùa cuûa noâng daân . ( tham khaûo tö lieäu SGV/27 )

Ngheøo khoå → Noâng daân lónh canh ( taù ⇑ Maát ruoäng → ñaát → thueâ Noâng daân töï canh

XHPK Trung Quoá c hình thaøn

Moät soá noâng daân coøn laïi

- XH PK thôøi Taàn nhö theá naøo? (tham khaûo tö lieäu SGV/26) Thi haønh nhöõng chính saùch gì ñeå cai trò ñaát nöôùc ? - HS ñoïc in nghieâng SGK/11 → phaân tích - Phaân tích keânh hình 8 SGK/11 - XH thôøi Haùn nhö theá naøo? - Thi haønh nhöõng chính saùch gì ñeå cai trò ñaát nöôùc ? - Nhöõng vieäc laøm treân taùc ñoäng ñeán tình hình ñaát nöôùc nhö theá naøo ? - Trong nöôùc caùc Hoaøng ñeá ñaõ laøm gì ñeå xaây döïng ñaát nöôùc mình ? (tham khaûo tö lieäu SGV/31) - Cuï theå ? Nhöõng vieäc laøm ñoù ñaït keát quaû gì ? - Ñoái vôùi nöôùc ngoaøi, nhaø Ñöôøng ñaõ laøm gì ? ( GV lieân heä Vieät Nam)

2. Xaõ hoäi Trung Quoác thôøi Taàn-Haùn : - Thôøi Taàn : + Chia ñaát nöôùc thaønh caùc quaän, huyeän + Ban haønh cheá ñoä ño löôøng vaø tieàn teä + Gaây chieán tranh môû roäng laõnh thoå….. - Thôøi Haùn : + Xoaù boû cheá ñoä phaùp luaät haø khaéc… + Giaûm toâ thueá, söu dòch….. + Khuyeán khích khai hoang,  sx. + Tieán haønh chieán tranh xaâm löôïc . ⇒ Kinh teá phaùt trieån, XH oån ñònh. 3. Söï thònh vöôïng cuûa TQ döôùi thôøi Ñöôøng : - Ñoái noäi : Vua cöû ngöôøi thaân tín cai quaûn caùc ñòa phöông, môû nhieàu khoa thi cöû tuyeån choïn nhaân taøi, thi haønh cheá ñoä quaân ñieàn ….

- Döôùi thôøi Ñöôøng XHPK TQ - Ñoái ngoaïi : tieán haønh chieán nhö theá naøo ? tranh môû roäng bôø coõi, cuûng coá cheá ñoä ñoâ hoä caùc nöôùc phía Nam….. ⇒ cheá ñoä PK cöôøng thònh nhaát chaâu AÙ .

5. Cuûng coá : - Veõ sô ñoà hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác ?

- Vì sao noùi cheá ñoä PK TQ döôùi thôøi Ñöôøng cöôøng thònh nhaát chaâu AÙ?

6. Daën doø : - Hoïc baøi

- Xem vaø soaïn baøi tieáp theo ( traû lôøi 3 caâu hoûi SGK/15 )

Ngaøy soaïn : 18/09/06

Tieát 5. Baøi 4 :

TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN
(tieáp theo).
I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
-

Giuùp HS naém ñöôïc : XH PK Trung Quoác ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? Teân goïi vaø thöù töï cuûa caùc trieàu ñaïi PK ôû Trung Quoác. Toå chöùc boä maùy chính quyeàn PK. Nhöõng ñaëc ñieåm kinh teá, vaên hoùa cuûa XH PK Trung Quoác .

Giuùp HS hieåu ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia PK lôùn, ñieån hình ôû phöông Ñoâng, ñoàng thôøi laø moät nöôùc laùng gieàng gaàn guõi cuûa Vieät Nam, coù aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi quaù trình phaùt trieån lòch söû Vieät Nam.

2. Tö töôûng :

3. Kó naêng :
Bieát laäp baûng nieân bieåu theá thöù caùc trieàu ñaïi Trung Quoác. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng phöông phaùp lòch söû ñeå phaân tích vaø hieåu giaù trò cuûa caùc chính saùch XH cuûa moãi trieàu ñaïi cuøng nhöõng thaønh töïu vaên hoùa. Baûn ñoà Trung Quoác thôøi PK. Tranh aûnh veà moät soá coâng trình kieán truùc Trung Quoác thôøi PK : Vaïn lí tröôøng thaønh, caùc cung ñieän….. Moät soá tö lieäu thaønh vaên veà caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc PK Trung Quoác qua caùc trieàu ñaïi.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
-

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
1.Veõ sô ñoà hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác ? 2. Vì sao noùi cheá ñoä PK TQ döôùi thôøi Ñöôøng cöôøng thònh nhaát chaâu AÙ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Sau thôøi Ñöôøng, tình hình ñaát nöôùc Trung Quoác coù gì thay ñoåi ? - Thôøi nhaø Toáng, caùc vua Toáng ñaõ thi haønh nhöõng chính saùch gì ñeå oån ñònh vaø phaùt trieån ñaát nöôùc ? - Nhaø Nguyeân thaønh laäp nhö theá naøo ? - Thi haønh nhöõng chính saùch gì ñeå cai trò ñaát nöôùc ? - Nhöõng vieäc laøm ñoù aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng nhaân daân nhö theá naøo ? Vì sao ? - Nhaân daân coù nhöõng bieåu hieän nhö theá naøo vôùi nhöõng chính saùch cai trò ñoù ? - Nhaø Nguyeân toàn taïi ñeán thôøi ñieåm naøo thì bò suïp ñoå ? Do ñaâu ? Ai laät ñoå nhaø Nguyeân ? Nhaø nöôùc naøo thaønh laäp ? - Nhaø Thanh ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo ? - Hs ñoïc phaàn in nghieâng SGK/13 → phaân tích nhöõng chính saùch cai trò cuûa nhaø Thanh. - Thôøi kì naøy, beân caïnh saûn xuaát PK ôû TQ xuaát hieän hình thaùi kinh teá môùi naøo ? Taùc duïng cuûa noù ? Noäi dung baøi giaûng 4. Trung Quoác thôøi Toáng – Nguyeân : - Thôøi Toáng : thoáng nhaát ñaát nöôùc hôn nöõa theá kæ chia caét . Thi haønh nhieàu chính saùch nhaèm oån ñònh ñaát nöôùc ( giaûm söu thueá, phaùt trieån noâng nghieäp – thuû coâng nghieäp …) - Thôøi Nguyeân : quaân Moâng coå chieám Trung Quoác laäp ra nhaø Nguyeân. Thi haønh chính saùch cai trò :  Phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi Haùn.  Caám ñoaùn ñuû ñieàu ( vuõ khí, luyeän taäp voõ ngheä……)

5. Trung Quoác thôøi Minh Thanh : - 1368 : Chu Nguyeân Chöông laäp ra nhaø Minh - Lyù Töï Thaønh laät ñoå nhaø Minh. - Quaân Maõn Thanh töø phöông Baéc traøn xuoáng chieám TQ → laäp ra nhaø Thanh. Thi haønh nhieàu chính saùch aùp böùc naëng neà → XH TQ laâm vaøo suy thoaùi. - Thôøi kì naøy maàm moáng kinh teá TBCN daàn xuaát hieän, Quaûng Chaâu laø thöông caûng lôùn nhaát Trung Quoác. - Tö töôûng chính cuûa XH laø gì ? 6. Vaên hoùa – KHKT TQ -Vaên hoïc coù nhöõng thaønh töïu thôøi PK : naøo ? Keå teân nhöõng taùc giaû, a. Vaên hoaù : ñaït nhieàu taùc phaåm lôùn ? thaønh töïu röïc rôõ. - Neàn ngheä thuaät TQ nhö theá - Tö töôûng XH : Nho giaùo. naøo ? - Vaên hoïc : nhieàu nhaø thô Phaân tích keânh hình 9 SGK/14 vaên noåi tieáng (Lyù Baïch,Ñoã

- KHKT coù nhöõng phaùt minh vaø Phuû,Söû kí Tö Maõ Thieân…) thaønh töïu gì ? - Ngheä thuaät : laâu ñôøi, ñaït trình ñoä cao. b. KHKT : nhieàu phaùt minh quan troïng : la baøn, ngheà in, ñoùng thuyeàn, khai thaùc moû ….

5.Cuûng coá :
1. Chính saùch cai trò cuûa nhaø Toáng vaø nhaø Nguyeân coù nhöõng ñieåm gì khaùc nhau? Vì sao coù söï khaùc nhau ñoù ? 2. Nhöõng maàm moáng kinh teá TBCN döôùi thôøi Minh – Thanh ñaõ ñöôïc naûy sinh nhö theá naøo ?

3 caâu hoûi SGK/17 )

6. Daën doø : - Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 5 ( traû lôøi

Ngaøy soaïn : 18/09/06

Tieát 6. Baøi 5 :

AÁN ÑOÄ THÔØI PHONG KIEÁN
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc : - Caùc giai ñoaïn lôùn cuûa Lòch söû Aán Ñoä töõ thôøi coå ñaïi ñeán giöõa theá kæ XIX . - Nhöõng chính saùch cai trò cuûa caùc vöông trieàu vaø nhöõng bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån thònh ñaït cuûa Aán Ñoä thôøi PK. - Moät soá thaønh töïu cuûa vaên hoùa Aán Ñoä thôøi coå, trung ñaïi. 2. Tö töôûng : Giuùp HS thaáy ñöôïc ñaát nöôùc Aán Ñoä laø moät trong nhöõng trung taâm cuûa vaên minh nhaân loaïi vaø coù aûnh höôûng saâu roäng tôùi söï phaùt trieån lòch söû vaø vaên hoùa cuûa nhieàu daân toäc Ñoâng Nam AÙ. 3. Kó naêng : Giuùp HS bieát toång hôïp nhöõng kieán thöùc ôû trong baøi ( vaø caû baøi “Caùc quoác gia PK Ñoâng Nam AÙ “ ) ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu baøi hoïc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà Aán Ñoä – Ñoâng Nam AÙ vaø moät soá tranh aûnh veà caùc coâng trình kieán truùc, ñieâu khaéc Aán Ñoä – Ñoâng Nam AÙ. - Söu taàm moät soá ñoaïn trích töø caùc taùc phaåm vaên hoïc Aán Ñoä ñaõ ñöôïc dòch ra tieáng Vieät (neáu coù) III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 1.Trung Quoác thôøi Minh – Thanh coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo ? 2. Neâu nhöõng neùt Vaên hoùa – KHKT cuûa Trung Quoác thôøi PK? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : -

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - GV treo baûn ñoà Aán Ñoä. - Teân goïi ñaát nöôùc Aán Ñoä baét nguoàn töø ñaâu ? - Khoaûng 2500 TCN xuaát hieän ñieàu gì ? Sau ñoù ra sao ? - Nhöõng thaønh thò, vöông quoác ñaõ coù nhöõng vieäc laøm gì vôùi nhau ? Söï kieän gì cuõng aûnh höôûng ñeán quaù trình thoáng nhaát ñoù ? - Töø theá kæ III TCN trôû ñi ñaát nöôùc Aán Ñoä nhö theá naøo ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Nhöõng trang söû ñaàu tieân :

- Khoaûng 2500 TCN, nhöõng thaønh thò ngöôøi Aán xuaát hieän → lieân keát thaønh laäp nhaø nöôùc Magaña ( soâng Haèng ).

- Theá kæ III TCN Aán Ñoä chia thaønh nhieàu quoác gia nhoû → theá kæ IV : thoáng nhaát döôùi vöông trieàu Guùpta. - GV cho HS ñoïc noäi dung SGK. 2. Aán Ñoä thôøi Phong kieán - GV chia HS thaønh caùc nhoùm : thaûo luaän : Haõy ñieàn vaøo baûng coät Thôøi Söï kieän moác chính vaø nhöõng söï kieän gian tieâu bieåu cuûa AnÁ Ñoä thôøi Theá - Vöông trieàu Guùpta PK ? kæ IV hình thaønh vaø  - GV chænh söûa, keát luaän vaø phaân tích – giaûi thích moät soá söï kieän tieâu bieåu. -Vì sao Aán Ñoä ñöôïc xem laø1trong nhöõng trung taâm cuûa vaên minh nhaân loaïi ? (Tö lieäu SGV/32) - Chöõ vieát cuûa ngöôøi Aán Ñoä laø gì ? Coù nhöõng boä kinh khoång loà naøo tieâu bieåu ? - Vaên hoïc Aán Ñoä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì ? Cho HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK → phaân tích qua tö lieäu SGV/ 34 Coù ngheä thuaät kieán truùc naøo tieâu bieåu? Ñaëc ñieåm ? Lieân heä ôû ÑNAÙ → phaân tích keânh hình 17 SGK
thònh vöôïng. -Theá kæ - Ngöôøi Thoå nhó kì XII xaâm löôïc → thaønh laäp vöông trieàu Hoài giaùo Ñeâli (XII → XVI). -Theákæ - Moâng coå taán XVI coâng laäp neân vöông trieàu Aán Ñoä -Theákæ Moâgoân. XIX - Trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Anh.

3. Vaên hoùa Aán Ñoä : - Chöõ vieát : chöõ Phaïn. - Caùc boä kinh khoång loà : kinh Veâña, ñaïo Phaät. - Vaên hoïc : giaùo lí, söû thi …. - Ngheä thuaät kieán truùc : ngheä thuaät kieán truùc Hinñu, Phaät giaùo ….

Em haõy laäp nieân bieåu caùc giai ñoaïn phaùt trieån lòch söû cuûa Aán Ñoä qua maãu baûng döôùi ñaây? Thôøi gian Söï kieän

5. Cuûng coá :

lôøi 2 caâu hoûi SGK/19 )

6. Daën doø : - Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 6 ( traû

Ngaøy soaïn : 25/09/06

Tieát 7: Baøi 6 :

CAÙC QUOÁC GIA PHONG KIEÁN ÑOÂNG NAM AÙ
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt nhaát ñeå HS bieát : - Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ hieän nay goàm nhöõng nöôùc naøo ? Teân goïi vaø vò trí ñòa lí cuûa caùc nöôùc naøy coù nhöõng ñieåm gì töông ñoàng vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät khu vöïc rieâng bieät ? - Caùc giai ñoaïn phaùt trieån lòch söû lôùn cuûa khu vöïc. - Nhaän roõ vò trí ñòa lí cuûa Campuchia vaø Laøo vaø caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa hai nöôùc. 2. Tö töôûng : Giuùp HS hieåu nhaän thöùc ñöôïc quaù trình phaùt trieån lòch söû, tính chaaát töông ñoàng vaø söï gaén boù laâu ñôøi cuûa caùc daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ. Traân troïng, giöõ gìn truyeàn thoáng ñoaøn keát giöõa Vieät Nam vaø hai nöôùc Campuchia, Laøo. 3. Kó naêng : - Bieát söû duïng baûn ñoà haønh chính Ñoâng Nam AÙ ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa caùc vöông quoác coå vaø phong kieán . - Bieát söû duïng phöông phaùp laäp bieåu ñoà caùc giai ñoaïn phaùt trieån lòch söû.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà haønh chính khu vöïc Ñoâng Nam AÙ (hoaëc baûn ñoà caùc quoác gia coå). - Tranh aûnh veà moät soá coâng trình kieán truùc, vaên hoùa Ñoâng Nam AÙ . III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : -

2. Kieåm tra baøi cuõ : 1.Aán Ñoä thôøi PK coù ñaëc ñieåm gì ? 2. Trình baøy moät soá neùt tieâu bieåu cuûa vaên hoùa Aán Ñoä? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Noäi dung baøi giaûng troø - Khu vöïc ÑNAÙ hieän nay goàm 1. Söï hình thaønh caùc quoác bao nhieâu nöôùc ? Keå teân ? gia coå ôû ÑNAÙ : (töø 5/2002 coù theâm Ñoâng Timo – thuû ñoâ laø Dily) - ÑNAÙ laø khu vöïc roäng lôùn - Cho HS chæ baûn ñoà . goàm 11 nöôùc, ñeàu chòu aûnh - Caùc nöôùc coù chung ñaëc höôûng chuû yeáu cuûa gioù ñieåm töï nhieân gì ? Aûnh muøa : muøa khoâ vaø muøa möa höôûng nhö theá naøo ñeán . cuoäc soáng vaø saûn xuaát cuûa con ngöôøi . - Ñeán nhöõng theá kæ ñaàu - Daáu veát cuûa con ngöôøi ôû coâng nguyeân, caùc vöông ÑNAÙ ñöôïc tìm thaáy vaøo thôøi quoác coå ôû ÑNAÙ ñöôïc hình gian naøo ? Coâng cuï lao ñoäng thaønh. baèng gì ? - Cho HS ñoïc in nghieân SGK/18 2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa caùc quoác gia → phaân tích phong kieán ÑNAÙ : - GV cho HS ñoïc noäi dung SGK Nieân Caùc giai ñoaïn ñaïi phaùt trieån - HS thaûo luaän nhoùm vaø traû -Theá kæ - Ñaïi Vieät, Chaêmpa, lôøi caâu hoûi : IX Campuchia böôùc vaøo Trình baøy caùc noäi dung vaøo thôøi kì huy hoaøng. baûng nieân bieåu (GV keû treân baûng hoaëc treân baûng phuï) Moãi nhoùm traû lôøi moät thôøi gian vaø söï kieän - HS trình baøy baøi laøm treân baûng – Nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, keát luaän → phaân tích keânh chöõ nhoû vaø keânh hình 13 SGK/19
- Vöông quoác Pagan -Giöõa XI ñöôïc hình thaønh vaø – XIII phaùt trieån. Vöông quoác Sukhoâthay thaønh - Cuoái laäp. XIII - Vua Giava chinh phuïc Xumatôra -1213Thoáng nhaát 1527 Inñoâneâxia döôùi vöông trieàu -Giöõa Moâgioâpahít. XIV - Vöông quoác Laïn Xaïng hình thaønh. - Nöõa - Caùc quoác gia PK sau XVIII ÑNAÙ suy yeáu .

ÑNAÙ vaøo baûng döôùi ñaây :
1. Vieät Nam

5. Cuûng coá :Baøi taäp : Ñieàn teân thuû ñoâ cuûa caùc nöôùc
Teân nöôùc Teân thuû ñoâ
Haø Noäi

2. Campuchia 3. Laøo 4. Thaùi Lan 5. Singapore 6. Inñoâneâxia 7. Malaysia 8. Philippin 9. Bru-naây 10. Myanma 11. Ñoâng Timo

Pnoâmpeânh Vieângchaên Baêng Coác Singapore Gia-caùc-ta Kua-lum- pua Manila Banña Xeâri Beâgaoan Yang gun Dily

6. Daën doø : - Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi phaàn tieáp theo cuûa baøi 6 (traû lôøi 2 caâu hoûi SGK/22) Ngaøy soaïn : 25/09/06

Tieát 8:

Baøi 6 :

CAÙC QUOÁC GIA PHONG KIEÁN ÑOÂNG NAM AÙ
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt nhaát ñeå HS bieát : - Nhaän roõ vò trí ñòa lí cuûa Campuchia vaø Laøo . - Caùc giai ñoaïn phaùt trieån lòch söû cuûa hai nöôùc. 2. Tö töôûng : Giuùp HS hieåu nhaän thöùc ñöôïc quaù trình phaùt trieån lòch söû, tính chaát töông ñoàng vaø söï gaén boù laâu ñôøi cuûa caùc daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ. Traân troïng, giöõ gìn truyeàn thoáng ñoaøn keát giöõa Vieät Nam vaø hai nöôùc Campuchia, Laøo. 3. Kó naêng : - Bieát söû duïng baûn ñoà haønh chính Ñoâng Nam AÙ ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa caùc vöông quoác coå vaø phong kieán . - Bieát söû duïng phöông phaùp laäp bieåu ñoà caùc giai ñoaïn phaùt trieån lòch söû.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà haønh chính khu vöïc Ñoâng Nam AÙ (hoaëc baûn ñoà caùc quoác gia coå). Tranh aûnh veà moät soá coâng trình kieán truùc, vaên hoùa cuûa hai nöôùc Campuchia, Laøo.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh :

2. Kieåm tra baøi cuõ : 1.Caùc vöông quoác coå ôû ÑNAÙ ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? 2. Trình baøy söï hình thaønh vaø  cuûa caùc quoác gia PK ÑNAÙ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng Noäi dung baøi giaûng cuûa Thaày vaø troø - GV cho HS ñoïc noäi dung SGK töøng Quoác Nieân ñaïi Caùc giai ñoaïn muïc baøi. gia phaùt trieån - Thôøi - Coù moät boä phaän - HS thaûo tieàn söû cö daân coå sinh 3. luaän nhoùm soáng . Vöông -Theá kæ VI - Vöông quoác ngöôøi vaø traû lôøi caâu hoûi : quoác Khôme hình thaønh Trình baøy -Theá kæ (Chaân Laïp). Cam caùc noäi IX-XV - Giai ñoaïn nhaø Pu dung vaøo nöôùc Aêng-Co phaùt Chia baûng nieân - 1863 trieån. bieåu -Thöïc daân Phaùp xaâm löôïc cai trò. (GV keû treân - Thôøi - Chuû nhaân laø baûng hoaëc tieàn söû ngöôøi Laøo Thông. treân baûng - Ngöôøi Thaùi di cö phuï) - Theá kæ ñeán → ngöôøi Laøo Moãi nhoùm XIII Luøm. traû lôøi moät - Pha Ngöøm thoáng thôøi gian vaø - 1353 nhaát caùc boä laïc → 4. söï kieän thaønh laäp nöôùc Vöông Laïn Xaïng. quoác - Theá kæ HS trình - Giai ñoaïn phaùt Laøo baøy baøi XV– XVII trieån thònh vöôïng laøm treân cuûa quoác gia Laïn baûng – - Theá kæ Xaïng. Nhaän xeùt. XVIII - Laïn Xaïng suy yeáu. - Cuoái XIX - Trôû thaønh thuoäc - GV nhaän ñòa cuûa Phaùp. xeùt, keát luaän → phaân tích keânh chöõ nhoû vaø keânh hình 14 + 15 SGK/20+21

- GV coù theå giôùi thieäu sô qua veà thaân theá vaø söï nghieäp cuûa Pha Ngöøm ( tö lieäu SGV/ 44)

5. Cuûng coá :
1. Söï phaùt trieån cuûa vöông quoác CamPuChia thôøi Aêng-Co ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo ? 2. Em haøy neâu caùc chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa caùc vua Laïn Xaïng ?

4 caâu hoûi SGK/24)

6. Daën doø : - Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 7 (traû lôøi

Ngaøy soaïn : 02/10/06

Tieát 9: Baøi 7 :

NHÖÕNG NEÙT CHUNG VEÀ XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt nhaát ñeå HS naém ñöôïc : - Thôøi gian hình thaønh vaø toàn taïi cuûa XH PK. - Neàn taûng kinh teá vaø hai giai caáp cô baûn trong XHPK. - Theå cheá hính trò cuûa nhaø nöôùc PK. 2. Tö töôûng : Giaùo duïc nieàm tin vaø loøng töï haøo veà truyeàn thoáng lòch söû, nhöõng thaønh töïu kinh teá vaø vaên hoùa maø caùc daân toäc ñaõ ñaït ñöôïc trong thôøi kì PK. 3. Kó naêng : - Böôùc ñaàu laøm quen vôùi phöông phaùp toång hôïp, khaùi quaùt hoùa caùc söï kieän, bieán coá lòch söû ñeå ruùt ra keát luaän.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà haønh chính khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Tranh aûnh veà moät soá coâng trình kieán truùc, vaên hoùa Campuchia vaø Laøo. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Em haõy laäp nieân bieåu caùc giai ñoaïn phaùt trieån lòch söû cuûa hai nöôùc Campuchia vaø Laøo? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : -

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - GV cho HS ñoïc noäi dung SGK töøng muïc baøi. - HS thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi : Trình baøy caùc noäi dung vaøo baûng nieân bieåu. (GV keû treân baûng hoaëc treân baûng phuï) Moãi nhoùm traû lôøi moät thôøi gian vaø söï kieän HS trình baøy baøi laøm treân baûng – Nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, keát luaän → phaân tích, giaûi thích. 1. Söï hình thaønh vaø  XHPK - Thôøi kì hình thaønh -Thôøi kì phaùt trieån - Thôøi kì khuûng hoaûng vaø suy vong

Noäi dung baøi giaûng

Xaõ hoäi PK phöông Ñoâng

Xaõ hoäi PK phöông Taây

Töø TK III TCN Töø TK V → TK X ñeán khoaûng TK X. Töø TK X → XV Töø TK XI→ XIV

Töø TK XVI→ XIX

Töø TK XIV→XV

2.Cô sôû kinh teáXH cuûa XHPK
Noâng nghieäp Noâng nghieäp ñoùng kín trong ñoùng kín trong coâng xaõ noâng laõnh ñòa -Phöông thoân thöùc boùc Ñòa toâ Ñòa toâ loät : Caùc giai Ñòa chuû vaø Laõnh chuùa caáp cô noâng daân lónh vaø noâng noâ baûn canh 3. Nhaø Cheá ñoä quaân Cheá ñoä quaân chuû xuaát nöôùc chuû xuaát hieän hieän muoän sôùm (thôøi coå Phong hôn (TK XV) ñaïi) kieán - Cô sôû kinh teá

5. Cuûng coá :

1.So saùnh nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau veà thôøi gian hình thaønh , phaùt trieån vaø suy vong cuûa XHPK ôû phöông Ñoâng vaø phöông Taây ? 2. Nhaân toá naøo daãn tôùi söï khuûng hoaûng XHPK ?

6. Daën doø : - Hoïc baøi .

- Chuaån bò baøi cho tieát sau laøm baøi taäp lòch söû.

Ngaøy soaïn : 02/10/06

Tieát 10:

LAØM BAØI TAÄP LÒCH

SÖÛ
I. Muïc tieâu baøi hoïc :
Giuùp HS oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong phaàn khaùi quaùt lòch söû TG (XHPK).

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà TG (baûn ñoà caâm) Tranh aûnh tö lieäu lòch söû vaø caùc baøi taäp traéc nghieäm.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
1. XHPK hình thaønh vaø phaùt trieån nhö theá naøo? Cô sôû kinh teá vaø XH ? 2. Ñaëc ñieåm veà nhaø nöôùc Phong kieán ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
 Döïa vaøo nhöõng kieán thöùc Lòch söû TG, GV ra baøi

taäp traéc nghieäm ñeå HS tham khaûo vaø traû lôøi ( ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu ñuùng ) 1. XHPK ôû chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? a. Ngöôøi Gieùcman xaâm chieám vaø thaønh laäp nhieàu vöông quoác môùi. b. Laõnh chuùa trôû thaønh ngöôøi coù quyeàn theá vaø giaøu coù. c. Noâ leä vaø noâng daân bieán thaønh noâng noâ phuï thuoäc vaøo laõnh chuùa. d. Caû a, b, c ñeàu sai. 2. Ai laø ngöôøi saùng laäp ra ñaïo Tin laønh : a. Luthô. c. Can Vanh b. Leonardo De Vanci. d. C.Coâloâmboâ. 3. Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ hieän nay bao goàm maáy nöôùc : a. 9 nöôùc. c. 11 nöôùc. b. 10 nöôùc. d. 12 nöôùc.

4. Trung Quoác phaùt trieån nhaát chaâu AÙ döôùi thôøi kì nhaø nöôùc naøo ? a. Nhaø Toáng c. Nhaø Minh b. Nhaø Ñöôøng d. Nhaø Thanh  GV söû duïng baûn ñoà caâm, cho HS veõ kí hieäu (ñöôøng, muõi teân…) chæ caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí lôùn. HS leân theå hieän treân baûn ñoà . ⇒ GV nhaän xeùt, chænh söûa cho phuø hôïp.

 Cho HS so saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau veà XHPK phöông Ñoâng vaø phöông Taây theo maãu baûng döôùi ñaây : 1. Söï hình thaønh vaø  XHPK -Thôøi kì hình thaønh -Thôøi kì phaùt trieån - Thôøi kì khuûng hoaûng vaø suy vong

Xaõ hoäi PK phöông Ñoâng Töø TK III TCN ñeán khoaûng TK X. Töø TK X → XV Töø TK XVI→ XIX

Xaõ hoäi PK phöông Taây Töø TK V → TK X Töø TK XI→ XIV Töø TK XIV→XV

2. Cô sôû kinh teá-XH cuûa XHPK
- Cô sôû kinh teá -Phöông thöùc boùc loät Caùc giai caáp cô baûn Noâng nghieäp ñoùng kín trong coâng xaõ noâng thoân Ñòa toâ Ñòa chuû vaø noâng daân lónh canh Noâng nghieäp ñoùng kín trong laõnh ñòa Ñòa toâ Laõnh chuùa vaø noâng noâ

GV sô keát – phaân tích – chænh söûa hoaøn chænh .
5. Cuûng coá :

Sô keát caùc baøi taäp, khaéc nhôù cho caùc em kó naêng chæ – ñoïc baûn ñoà …..

6. Daën doø : Xem vaø soaïn baøi 8 (traû lôøi 3 caâu hoûi SGK/28)

Ngaøy soaïn : 09/10/06

PHAÀN HAI :

LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM

( TÖØ THEÁ KÆ X ÑEÁN GIÖÕA THEÁ KÆ XIX ).

BUOÅI ÑAÀU ÑOÄC LAÄP THÔØI NGOÂ - ÑINH - TIEÀN LEÂ ( Theá
Chöông I : Tieát 11.

kæ X )
Baøi 8 :

NÖÔÙC TA BUOÅI ÑAÀU ÑOÄC LAÄP
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu ñöôïc : - Ngoâ Quyeàn xaây döïng neàn ñoäc laäp khoâng phuï thuoäc vaøo caùc trieàu ñaïi phong kieán nöôùc ngoaøi, nhaát laø veà toå chöùc nhaø nöôùc. - Naém ñöôïc quaù trình thoáng nhaát ñaát nöôùc cuûa Ñinh Boä Lónh. 2. Tö töôûng : Giaùo duïc yù thöùc ñoäc laäp töï chuû cuûa daân toäc, thoáng nhaát ñaát nöôùc cuûa moïi ngöôøi daân. 3. Kó naêng : Boài döôõng cho HS kó naêng laäp bieåu ñoà, sô ñoà, söû duïng baûn ñoà khi hoïc baøi, traû lôøi baèng vieäc xaùc ñònh caùc vò trí treân baûn ñoà vaø bieát ñieàn kí hieäu vaøo nhöõng vò trí caàn thieát

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Sô ñoà toã chöùc boä maùy nhaø nöôùc. Baûn ñoà 12 söù quaân. Moät soá tranh aûnh ( nhö ñeàn thôø cuûa vua Ñinh, vua Leâ …) III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : GV nhaéc laïi 1 soá kieán thöùc cuõ ôû lôùp 6 lieân quan ñeán baøi hoïc ñeå giôùi thieäu baøi môùi . 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø
- ÔÛ lôùp 6 caùc em ñaõ hoïc veà caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta giaønh ñoäc laäp daân toäc, ñöôïc keát thuùc baèng söï kieän gì ? YÙ nghóa cuûa chieán thaéng naøy ? - Tình hình ñaát nöôùc ta khi quaân Nam Haùn thua chaïy ? - Ngoâ Quyeàn ñaõ coù nhöõng vieäc laøm naøo trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc ? + ÔÛ trung öông? + ÔÛ ñòa phöông ? - GV veõ sô ñoà toå chöùc Nhaø nöôùc thôøi Ngoâ : Vua Quan vaên Quan voõ

Noäi dung baøi giaûng 1. Ngoâ Quyeàn döïng neàn ñoäc laäp :

- Naêm 939 : Ngoâ Quyeàn leân ngoâi vua, choïn Coå Loa laøm kinh ñoâ. - Tieán haønh xaây döïng ñaát nöôùc :  Boû chöùc Tieát ñoä söù, laäp trieàu ñình theo cheá ñoä quaân chuû (vua ñöùng ñaàu )  Cöû caùc töôùng lónh coi giöõ ôû nhöõng nôi quan troïng.

Thöù söû caùc chaâu → Em coù nhaän xeùt gì veà toå chöùc Nhaø nöôùc thôøi Ngoâ ? 2. Tình hình chính trò cuoái (coøn ñôn giaûn )

thôøi Ngoâ :

- HS thaûo luaän nhoùm, trình baøy qua baûng nieân bieåu tình hình chính trò cuoái thôøi Ngoâ: Thôøi gian Söï kieän

- GV sô keát, nhaän xeùt caùc nhoùm

trình baøy vaø keát luaän - Giöõa thôøi cuoäc roái ren nhö vaäy coù nhaân vaät naøo xuaát hieän ? - HS ñoïc in nghieâng SGK tieåu söû Ñinh Boä Lónh. - Oâng ñaõ laøm gì ñeå deïp loaïn caùc söù quaân ? - Ñaát nöôùc ñöôïc thoáng nhaát vaøo thôøi gian naøo ?

Thôøi Söï kieän gian - Naêm -Ngoâ Quyeàn maát → 944 Döông Tam Kha chieám ngoâi vua. - Naêm - Ngoâ Xöông Vaên 950 laät ñoå Döông Tam Kha giaønh laïi ngoâi vua - Naêm - Ngoâ Xöông Vaên 965 cheát → theá löïc caùt cöù noåi leân tranh chaáp vôùi nhau ⇒ ” Loaïn 12 söù quaân”

3. Ñinh Boä Lónh nhaát ñaát nöôùc:

thoáng

- Ñinh Boä Lónh toå chöùc löïc löôïng lieân keát vôùi söù quaân Traàn Laõm, Phaïm Baïch Hoå → ñaùnh ñaâu thaéng ñaáy ( Vaïn thaéng vöông ) - Cuoái 967 : tình traïng chia caét chaám döùt, ñaát nöôùc ñöôïc thoáng nhaát .

5. Cuûng coá : Cho HS laäp baûng theo maãu : STT Teân caùc söù quaân Ñòa baøn ñoùng quaân

6. Daën doø : - Hoïc baøi . - Xem vaø soaïn baøi 9 ( traû lôøi 3 caâu hoûi cuoái phaàn I /31 cuûa baøi )

Ngaøy soaïn : 09/10/06

Tieát 12.

Baøi 9:

NÖÔÙC ÑAÏI COÀ VIEÄT THÔØI ÑINH – TIEÀN LEÂ
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRÒ – QUAÂN SÖÏ
I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
Giuùp HS naém ñöôïc :

-

Thôøi Ñinh – Tieàn Leâ, boä maùy nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc xaây döïng töông ñoái hoaøn chænh, khoâng coøn ñôn giaûn nhö thôøi Ngoâ Quyeàn . Nhaø Toáng xaân löôïc nöôùc ta, nhöng chuùng ñaõ bò quaân, daân ta ñaùnh cho ñaïi baïi. Nhaø Ñinh vaø nhaø Tieàn Leâ ñaõ böôùc ñaàu xaây döïng neàn kinh teá, vaên hoùa phaùt trieån Giaùo duïc HS : Loøng töï haøo, töï toân daân toäc, yù thöùc ñoäc laäp, töï chuû trong xaây döïng kinh teá, quyù troïng caùc truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa oâng cha. Söï bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù coâng xaây döïng, baûo veä ñaát nöôùc trong thôøi kì ñaàu giaønh laïi ñoäc laäp . Boài döôõng kó naêng veõ sô ñoà, laäp bieåu ñoà, kó naêng söû duïng baûn ñoà khi hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi keát hôïp vôùi xaùc ñònh treân baûn ñoà vaø ñieàn kí hieäu vaøo vò trí caàn thieát. Tranh aûnh veà ñeàn thôø vua Ñinh, vua Leâ taïi Ninh Bình. Moät soá hieän vaät môùi phaùt hieän ( neáu söu taàm ñöôïc ).

2. Tö töôûng :
-

3. Kó naêng :

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
-

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :

-

Ngoâ Quyeàn ñaõ coù nhöõng vieäc laøm naøo trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc? Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì ñeå deïp loaïn caùc söù quaân ? Keát quaû ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Sau khi deïp loaïn 12 söù quaân, Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì ? - HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK/28 → phaân tích veà vuøng ñaát Hoa Lö. - Naêm 970 Ñinh Boä Lónh coøn laøm gì ? - Vieäc nhaø Ñinh ñaët teân nöôùc vaø khoâng duøng nieân hieäu cuûa Trung Quoác noùi leân ñieàu gì ? - Ñinh Boä Lónh coøn laøm Noäi dung baøi giaûng 1. Nhaø Ñinh xaây döïng ñaát nöôùc : - Naêm 968 Ñinh Boä Lónh leân ngoâi Hoaøng ñeá, ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Coà Vieät, ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö.

- Tieán haønh :  Phong vöông cho caùc con.  Cöû caùc töôùng lónh naém caùc chöùc vuï chuû choát.

nhöõng gì ? YÙ nghóa nhöõng vieäc laøm ñoù ?

- Cuoái 979, trieàu ñình nhaø Ñinh xaõy ra bieán coá gì ? Trieàu ñình toàn taïi bao laâu ? Maáy ñôøi vua ? ( 13 naêm (968 → 980) vaø 2 ñôøi vua ) - Nhaân cô hoäi ñoù nhaø Toáng ñaõ laøm gì ? - Trong hoaøn caûnh ñaát nöôùc nhö vaäy, coù söï kieän gì xaõy ra ? - HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK → phaân tích. - HS thaûo luaän veà nhöõng vieäc laøm sau khi leân ngoâi cuûa Leâ Hoaøn ? + Toå chöùc nhaø nöôùc ? + Veà haønh chính ?

 Xaây döïng cung ñieän, ñuùc tieàn .  Nghieâm trò nhöõng keû phaïm toäi. - YÙ nghóa : khaúng ñònh ñoäc laäp chuû quyeàn, laø nöôùc lôùn ngang haøng vôùi Trung Quoác. 2. Toå chöùc chính quyeàn thôøi Tieàn Leâ : - Cuoái 979, noäi boä trieàu ñình roái loaïn, Ñinh Tieân Hoaøng vaø Ñinh Lieãn bò aùm haïi. - Nhaân cô hoäi, nhaø Toáng laêm le xaâm phaïm nöôùc ta. ⇒ Leâ Hoaøn ñöôïc suy toân laøm vua ñeå chæ huy khaùng chieán → nhaø Tieàn Leâ thaønh laäp. - Toå chöùc nhaø nöôùc :
( Thaùi sö – Ñaïi sö )

Vua

Quan Vaên

Quan Voõ Nhaø nöôùc

- Haønh chính :

Lo ä
Phuû, chaâu

Loä
Phuû, chaâu

Lo ä
Phuû, chaâu

- Quaân ñoäi : goàm 10 Ñaïo vaø 2 boä phaän (Caám quaân vaø quaân ñòa phöông ) 3. Cuoäc khaùng chieán + Veà quaân ñoäi ? choáng Toáng cuûa Leâ Hoaøn : - Dieãn bieán : SGK/30 - HS ñoïc qua phaàn dieãn bieán - Keát quaû : Cuoäc khaùng trong SGK/30 → GV töôøng chieán keát thuùc thaéng lôïi, thuaät treân baûn ñoà. töôùng Haàu Nhaân Baûo bò - Keát quaû ? gieát taïi traän. - YÙ nghóa : - YÙ nghóa cuûa cuoäc khaùng  Bieåu thò yù chí quyeát chieán laø gì ? taâm choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta.  Chöùng toû khaû naêng

baûo veä ñoäc laäp cuûa daân toäc.

5. Cuûng coá : - Neâu nhöõng vieäc laøm cuûa Leâ Hoaøn sau khi leân ngoâi ? - Cho HS töôøng thuaät dieãn bieán cuoäc khaùng chieán choáng Toáng cuûa Leâ Hoaøn treân baûn ñoà ? 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi tieáp theo.

Ngaøy soaïn : 16/10/06

Tieát 13.

Baøi 9:

NÖÔÙC ÑAÏI COÀ VIEÄT THÔØI ÑINH – TIEÀN LEÂ
( tieáp theo)

II. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ – VAÊN HOÙA
I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
Giuùp HS naém ñöôïc : Thôøi Ñinh – Tieàn Leâ, boä maùy nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc xaây döïng töông ñoái hoaøn chænh, khoâng coøn ñôn giaûn nhö thôøi Ngoâ Quyeàn . Nhaø Toáng xaân löôïc nöôùc ta, nhöng chuùng ñaõ bò quaân, daân ta ñaùnh cho ñaïi baïi. Nhaø Ñinh vaø nhaø Tieàn Leâ ñaõ böôùc ñaàu xaây döïng neàn kinh teá, vaên hoùa phaùt trieån Giaùo duïc HS : Loøng töï haøo, töï toân daân toäc, yù thöùc ñoäc laäp, töï chuû trong xaây döïng kinh teá, quyù troïng caùc truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa oâng cha. Söï bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù coâng xaây döïng, baûo veä ñaát nöôùc trong thôøi kì ñaàu giaønh laïi ñoäc laäp . Boài döôõng kó naêng veõ sô ñoà, laäp bieåu ñoà, kó naêng söû duïng baûn ñoà khi hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi keát hôïp vôùi xaùc ñònh treân baûn ñoà vaø ñieàn kí hieäu vaøo vò trí caàn thieát. Tranh aûnh veà ñeàn thôø vua Ñinh, vua Leâ taïi Ninh Bình. Moät soá hieän vaät môùi phaùt hieän ( neáu söu taàm ñöôïc ).

2. Tö töôûng :
-

3. Kó naêng :

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
-

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : Neâu nhöõng vieäc laøm cuûa Leâ Hoaøn sau khi leân ngoâi ? - Trình baøy dieãn bieán cuoäc khaùng chieán choáng Toáng cuûa Leâ Hoaøn 981? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Cho HS ñoïc noäi dung SGK vaø laäp caùc nhoùm thaûo luaän : + Em haøy ñieåm qua tình hình noâng nghieäp nöôùc ta thôøi Ñinh - Tieàn Leâ ? + Trình baøy tình hình TCN Noäi dung baøi giaûng 1. Böôùc ñaàu xaây döïng neàn kinh teá töï chuû : a. Noâng nghieäp : Chia ruoäng ñaát cho daân, khuyeán khích sx vaø khai khaån ñaát hoang, chuù troïng  thuyû lôïi . ⇒ böôùc ñaàu oån ñònh vaø .

-

vaø thöông nghieäp thôøi Ñinh Tieàn Leâ ? + Nguyeân nhaân naøo laøm cho kinh teá thôøi Ñinh – Tieàn Leâ coù böôùc  ? - GV nhaän xeùt keát quaû trình baøy cuûa caùc nhoùm vaø keát luaän. → phaân tích keânh chöõ sgk/32 vaø hình 20 SGK/33.

b. Thuû coâng nghieäp : Laäp nhieàu xöôûng sx môùi , ngheà coå truyeàn . c. Thöông nghieäp : Ñuùc tieàn ñoàng, caùc trung taâm buoân baùn, chôï ….. hình thaønh. Buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi . 2. Ñôøi soáng xaõ hoäi vaø vaên hoaù : a. Xaõ hoäi :
Vua Quan vaên Quan Voõ Nhaø sö

- XH thôøi Ñinh – Tieàn Leâ bao goàm maáy giai caáp ? - Giai caáp thoáng trò vaø bò trò goàm nhöõng taàng lôùp naøo ? - Cho HS leân trình baøy sô ñoà treân baøng, GV chænh söûa keát luaän.

trò )
N oâng daân

( Giai caáp thoáng

Thôï thuû coâng

Thöôn g nhaân

Moät soá ñòa chuû

Noâ tì

b. - Neàn giaùo duïc nhö theá naøo ? Vì sao chöa  ? - Tín ngöôõng, toân giaùo ? - Trong daân gian coù loaïi hình vaên hoùa naøo ? Lieân heä thöïc teá ñòa phöông.
-

-

-

( Giai caáp bò trò ) Vaên hoùa : Giaùo duïc chöa . Ñaïo Phaät ñöôïc truyeàn baù roäng raõ, chuøa chieàn xaây döïng ôû nhieàu nôi. Caùc loaïi hình vaên hoùa daân gian .

5. Cuûng coá :

-

Nguyeân nhaân naøo laøm cho kinh teá thôøi Ñinh – Tieàn Leâ coù böôùc  ?

- Ñôøi soáng XH vaø vaên hoùa Ñaïi Coà Vieät coù gì thay ñoåi ? 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi10 ( traû lôøi 3 caâu hoûi SGK/38 ) Ngaøy soaïn : 16/10/06

CHÖÔNG II

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI LYÙ (THEÁ KÆ XI-XII)
Tieát 14. Baøi 10:

NHAØ LYÙ ÑAÅY MAÏNH COÂNG CUOÄC XAÂY DÖÏNG ÑAÁT NÖÔÙC
I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
Giuùp HS naém ñöôïc : Naém vuõng caùc söï kieän veà vieäc thaønh laäp nhaø Lyù cuøng vôùi vieäc dôøi ñoâ veà Thaêng Long. Vieäc toå chöùc laïi boä maùy nhaø nöôùc, xaây döïng luaät phaùp vaø quaân ñoäi. Giaùo duïc HS : Loøng töï haøolaø con daân nöôùc Ñaïi Vieät. YÙ thöùc chaáp haønh phaùp kluaät vaø nghóa vuï baûo veä Toå quoác . Reøn luyeän cho HS kó naêng laäp baûng, bieåu thoáng keâ, heä thoáng caùc söï kieän trong khi hoïc baøi. Chuaån bò baûn ñoà chung veà nöôùc ta → höôùng daãn HS xaùc ñònh ñòa danh trong baøi. Söu taàm moät soá tranh aûnh tö lieäu.

2. Tö töôûng :
-

3. Kó naêng : II. Ñoà duøng daïy hoïc :
-

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :

-

Trình baøy neàn kinh teá nöôùc ta thôøi Ñinh – Tieàn Leâ ?

- Ñôøi soáng XH vaø vaên hoùa Ñaïi Coà Vieät coù ñaëc ñieåm gì ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø

Noäi dung baøi giaûng

1. Söï thaøn h laäp nhaø Lyù : - Sau khi Leâ Hoaøn maát, ai laø - Cuoái 1009, Leâ Long Ñónh ngöôøi thay theá ? cheát → trieàu thaàn toân Lyù - GV giôùi thieäu veà Leâ Long Coâng Uaån leân ngoâi → nhaø Ñónh (tham khaûo tö lieäu Lyù thaønh laäp. SGV/59) - Khi Leâ Long Ñónh cheát, ai ñöôïc thay theá laøm vua. - HS ñoïc in nghieâng SGK/35. - Sau khi leân ngoâi Lyù Coâng - Naêm 1010 Lyù Coâng Uaån Uaån ñaõ coù nhöõng vieäc dôøi ñoâ veà Ñaïi La, laáy teân laøm gì ? laø Thaêng Long. - Taïi sao nhaø Lyù laïi dôøi ñoâ veà Thaêng Long ? - Kinh ñoâ Thaêng Long theå hieän söï  nhö theá naøo ? - HS ñoïc in nghieâng SGK/36 → phaân tích moät soá neùt tieâu bieåu veà kinh ñoâ Thaêng Long. - Naêm 1054 nhaø Lyù ñoåi teân - Naêm 1054 coù söï thay ñoåi nöôùc laø Ñaïi Vieät. naøo ñaùng chuù yù ? - Sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc : + Chính quyeàn TW : - HS thaûo luaän nhoùm noäi Vua, quan ñaïi dung coøn laïi ôû SGK/36 vaø thaàn trình baøy sô ñoà boä maùy chính quyeàn TW vaø ñòa Quan vaên Quan voõ phöông ? + Chính quyeàn ñòa phöông :
Loä, phuû

- Taïi sao nhaø Lyù laïi giao caùc chöùc vuï quan troïng cho nhöõng ngöôøi thaân caän naém giöõ ? (tham khaûo tö lieäu SGV/60)

Huyeän Höông, xaõ Höông, xaõ

2. Luaät phaùp vaø quaân ñoäi : a. Luaät phaùp : Naêm 1042, Nhaø Lyù ban - Tröôùc kia chuùng ta ñaõ coù haønh boä Hình Thö heä thoáng phaùp luaät chöa ? → baûo veä ñaát nöôùc vaø Vì sao ? nghieâm trò nhöõng keû phaïm - Ñeán naêm 1042 nhaø Lyù toäi. ñaõ laøm gì ?

-HS ñoïc in nghieângSGK/37→ phaân tích. - Töø nhaän xeùt treân haõy neâu söï caàn thieát vaø taùc duïng cuûa boä Hình Thö thôøi Lyù ? - Luaät phaùp thôøi Lyù baûo veä quyeàn lôïi cho ai ? Nghieâm khaéc vaán ñeà gì ? - Quaân ñoäi thôøi Lyù goàm maáy boä phaän ? - Neâu ñaëc ñieåm moäi boä phaän ? - Quaân ñoäi thôøi Lyù thi haønh chính saùch gì ?Neâu ñaëc ñieåm cuûa chính saùch naøy ? - Chuû tröông cuûa nhaø Lyù ñoái vôùi caùc tuø tröôûng mieàn nuùi vaø caùc nöôùc laùng gieàng laø gì ? Nhaän xeùt ?

b. Quaân ñoäi : quaân phöông .

→Caám Quaân ñòa

-Thi haønh chính saùch :“nguï binh ö noâng” - Chuû tröông :  Gaûõ con gaùi,ban chöùc töôùc cho tuø tröôûng mieàn nuùi → cuõng coá ñoaøn keát daân toäc.  Quan heä bình ñaúng vôùi caùc nöôùc laùng gieàng.

5. Cuûng coá :

-

Nhaø Lyù thaønh laäp nhö theá naøo?

- Veõ laïi sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc thôøi Lyù ? 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi11 ( traû lôøi 2 caâu hoûi SGK/40 )

Ngaøy soaïn : 23/10/06

Baøi 11 :

CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC TOÁNG ( 1075 – 1077 )
Tieát 15. (1075) I. GIAI ÑOAÏN THÖÙ NHAÁT

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
Giuùp HS hieåu ñöôïc : Aâm möu xaâm löôïc nöôùc ta thôøi ñoù cuûa nhaø Toáng laø baønh tröôùng laõnh thoå, ñoàng thôøi giaûi quyeát nhöõng khoù khaên veà taøi chính vaø xaõ hoäi trong nöôùc. Cuoäc tieán coâng, taäp kích sang ñaát Toáng ( Giai ñoaïn thöù nhaát – 1075 ) cuûa Lyù Thöôøng Kieät laø haønh ñoäng chính ñaùng cuûa ta. Naém ñöôïc dieãn bieán cuoäc khaùng chieán choáng Toáng ôû giai ñoaïn hai vaø chieán thaéng to lôùn cuûa quaân daân Ñaïi Vieät.

2. Tö töôûng :
Giaùo duïc HS tinh thaàn yeâu nöôùc, yù thöùc baûo veä ñoäc laäp daân toäc tröôùc nguy cô bò xaâm löôïc .

3. Kó naêng :
Reøn luyeän cho HS kó naêng veõ vaø söû duïng baûn ñoà trong khi hoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà Ñaïi Vieät thôøi Lyù – Traàn . Löôïc ñoà veà cuoäc tieán coâng ñeå phoøng veä cuûa nhaø Lyù ( neáu coù ) Söu taàm moät soá tranh aûnh tö lieäu.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :

- Veõ sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc thôøi Lyù? - Trình baøy ñaëc ñieåm veà quaân ñoäi vaø luaät phaùp thôøi nhaø Lyù ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Giöõa theá kæ XI tình hình nhaø Toáng nhö theá naøo ? - Muïc ñích xaâm löôïc nöôùc ta ñeå laøm gì? - HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích caâu noùi cuûa Toáng Thaàn Toâng. Noäi dung baøi giaûng 1. Nhaø Toáng aâm möu xaâm löôïc nöôùc ta: a. Aâm möu cuûa nhaø Toáng : - Nhaø Toáng aâm möu xaâm löôïc nöôùc ta ñeå giaûi quyeát tình hình khoù khaên trong nöôùc.

- Ñeå xaâm löôïc Ñaïi Vieät, - Tieán haønh : xuùi giuïc nhaø Toáng ñaõ coù nhöõng Chaêmpa ñaùnh leân phía Nam Ñaïi Vieät, phía Baéc ngaên caûn vieäc laøm gì ? vieäc ñi laïi cuûa nhaân daân 2 - Ñöùng tröôùc aâm möu ñoù nöôùc, mua chuoäc caùc tuø nhaø Lyù ñaõ laøm gì ñeå ñoái tröôûng . b. Ñoái phoù cuûa ta : phoù ? Cöû Lyù Thöôøng Kieät laøm - Cho bieát vaøi neùt veà Lyù toång chæ huy toå chöùc cuoäc Thöôøng Kieät ? khaùng chieán. - Tröôùc tình hình ñoù Lyù 2. Nhaø Lyù chuû ñoäng tieán Thöôøng Kieät ñaõ laøm gì ñeå coâng ñeå phoøng veä : a. Hoaøn caûnh : chuaån bò khaùng chieán ? - Oâng ñaõ ñöa ra chuû tröông - Nhaø Toáng raùo rieát chuaån bò xaâm löôïc Ñaïi Vieät. naøo ñeå ñaùnh giaëc ? - Lyù Thöôøng Kieät ñaõ coù - Chuû tröông nhaø Lyù : taán caâu noùi gì ? Theå hieän ñieàu coâng tröôùc ñeå phoøng veä. gì ? Thöïc chaát ñaây laø cuoäc b. Dieãn bieán : SGK/40 taán coâng nhö theá naøo - HS ñoïc dieãn bieán SGK/40. - GV treo baûn ñoà töôøng c. Keát quaû : thuaät qua phaàn dieãn bieán. Sau 42 ngaøy ñeâm, quaân ta ñaõ laøm chuû thaønh Ung - Keát quaû cuûa cuoäc taán Chaâu, töôùng giaëc phaûi töï töû. coâng naøy ? d. YÙ nghóa : Laøm thay ñoåi keá hoaïch vaø - YÙ nghóa cuûa traän taäp kích laøm chaäm quaù trình tieán coâng xaâm löôïc cuûa nhaø naøy laø gì ?

Toáng vaøo nöôùc ta.

5. Cuûng coá :

-

Trình baøy aâm möu xaâm löôïc cuûa nhaø Toáng ñoái vôùi nöôùc ta ?

- Töôøng thuaät laïi traän taäp kích vaøo ñaát Toáng treân baûn ñoà ? 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi11 tieáp theo ( traû lôøi 3 caâu hoûi SGK/43 )

Ngaøy soaïn : 23/10/06

Baøi 11 :

CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC TOÁNG ( 1075 – 1077 )
( tieáp theo )

Tieát 16. – 1077 )

II.

GIAI ÑOAÏN THÖÙ HAI ( 1076

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
Giuùp HS hieåu ñöôïc : Aâm möu xaâm löôïc nöôùc ta thôøi ñoù cuûa nhaø Toáng laø baønh tröôùng laõnh thoå, ñoàng thôøi giaûi quyeát nhöõng khoù khaên veà taøi chính vaø xaõ hoäi trong nöôùc. Cuoäc tieán coâng, taäp kích sang ñaát Toáng ( Giai ñoaïn thöù nhaát – 1075 ) cuûa Lyù Thöôøng Kieät laø haønh ñoäng chính ñaùng cuûa ta. Naém ñöôïc dieãn bieán cuoäc khaùng chieán choáng Toáng ôû giai ñoaïn hai vaø chieán thaéng to lôùn cuûa quaân daân Ñaïi Vieät.

2. Tö töôûng :
Giaùo duïc HS tinh thaàn yeâu nöôùc, yù thöùc baûo veä ñoäc laäp daân toäc tröôùc nguy cô bò xaâm löôïc .

3. Kó naêng :
Reøn luyeän cho HS kó naêng veõ vaø söû duïng baûn ñoà trong khi hoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà Ñaïi Vieät thôøi Lyù – Traàn . Löôïc ñoà veà cuoäc tieán coâng ñeå phoøng veä cuûa nhaø Lyù ( neáu coù ) Söu taàm moät soá tranh aûnh tö lieäu.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :

-

Trình baøy aâm möu xaâm löôïc cuûa nhaø Toáng ñoái vôùi nöôùc ta ? Nhaø Lyù ñaõ ñoái phoù nhö theá naøo ?

- Trình baøy dieãn bieán traän taäp kích vaøo ñaát Toáng cuûa nhaø Lyù ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Sau khi ruùt khoûi Ung Chaâu, Lyù Thöôøng Kieät ñaõ laøm gì ? Neâu cuï theå ? - Söû duïng löôïc ñoà  giaûi thích nhöõng khu vöïc boá phoøng. - Taïi sao Lyù Thöôøng Kieät choïn soâng Nhö Nguyeät laøm phoøng tuyeán choáng quaân xaâm löôïc Toáng ? - HS ñoïc in nghieâng SGK  traû lôøi. - Sau thaát baïi nhaø Toáng ñaõ laøm gì ? - HS ñoïc dieãn bieán SGK/41 - GV töôøng thuaät dieãn bieán treân löôïc ñoà.

Noäi dung baøi giaûng

1. Khaùng noå :

chieán

buøng

- Lyù Thöôøng Kieät haï leänh cho caùc ñòa phöông raùo rieát chuaån bò boá phoøng . - Oâng cho xaây döïng phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät laøm nôi ñoái phoù vôùi quaân Toáng. a. Dieãn bieán : - Cuoái 1076 quaân Toáng oà aït keùo vaøo nöôùc ta . - Thaùng 1/1077, nhaø Lyù cho ñaùnh nhieàu traän nhoû  caûn böôùc tieán cuûa ñòch. - Lyù Keá Nguyeân mai phuïc vaø chaën ñaùnh quaân thuyû cuûa ñòch. b. Keát quaû : Quaân Toáng khoâng loït saâu vaøo nöôùc ta - Keát quaû nhö theá naøo ? buoäc phaûi ñoùng quaân ôû bôø Baéc soâng Nhö Nguyeät. - GV cho HS ñoïc phaàn dieãn 2. Cuoäc chieán ñaáu treân bieán traän chieán SGK/41+42 phoøng tuyeán Nhö Nguyeät : a. Dieãn bieán : SGK/41+  GV töôøng thuaät treân löôïc 42 ñoà. - HS töôøng thuaät laïi treân löôïc ñoà. b. Keát quaû : - GV vaø HS cuøng mieâu taû töôøng thuaät xuaát xöù vaø - Quaân giaëc “möôøi phaàn phaân tích baøi thô “Thaàn” cheát ñeán 5 – 6 “ cuûa Lyù Thöôøng Kieät  yù - Quaùch Quyø chaáp nhaän “giaûng hoøa” vaø ruùt quaân nghóa. - Keát quaû cuoäc chieán ñaáu veà nöôùc. treân phoøng tuyeán Nhö c. Nguyeân nhaân thaéng lôïi Nguyeät ? - Taïi sao treân ñaø thaéng lôïi, : Lyù Thöôøng Kieät khoâng taán - Söï ñoaøn keát, anh duõng trong coâng maø ñeà nghò “giaûng chieán ñaáu cuûa nhaân daân ta . - Söï laõnh ñaïo taøi tình cuûa Lyù hoaø vôùi giaëc”  GDHS - Nguyeân nhaân daãn ñeán Thöôøng Kieät. d. YÙ nghóa lòch söû : thaéng lôïi cuûa quaân ta ? - Laø traän ñaùnh tuyeät vôøi trong lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc. - Chieán thaéng quaân Toáng -Baûo veä neàn ñoäc laäp töï mang yù nghóa gì ñoái vôùi chuû cuûa ñaát nöôùc - Nhaø Toáng phaûi boû moäng nhaân daân ta ?

xaâm löôïc Ñaïi Vieät.

5. Cuûng coá :

-

Khaùng chieán buøng noå nhö theá naøo ?

- Töôøng thuaät cuoäc chieán ñaáu treân phoøng tuyeán Nhö Nguyeät treân löôïc ñoà 6. Daën doø : Hoïc baøi, oân laïi caùc kieán thöùc hoïc töø ñaàu naêm ñeå tieát 17 oân taäp

Ngaøy soaïn : 30/10/06

Tieát 17 :

OÂN TAÄP

I. Muïc tieâu baøi hoïc : Yeâu caàu : - HS naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn töø baøi 1  baøi 11. - Tình hình nöôùc ta thôøi trung ñaïi, caùc trieàu ñaïi, caùc cuoäc khaùng chieán choáng giaëc ngoaïi xaâm ……..

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà caùc nöôùc chaâu AÙ. Baûn ñoà Vieät Nam . Söu taàm moät soá tranh aûnh tö lieäu.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :

-

Khaùng chieán buøng noå nhö theá naøo ?

- Töôøng thuaät dieãn bieán cuoäc chieán ñaáu treân phoøng tuyeán Nhö Nguyeät treân löôïc ñoà? 3. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø GV traéc nghieäm HS qua nhöõng caâu hoûi: Noäi dung baøi giaûng

Baøi 1 : Söï hình thaønh vaø - Ngöôøi Gieùc man ñaõ laøm gì phaùt trieån cuûa XHPK ôû chaâu sau khi traøn vaøo laõnh thoå AÂu ( phaàn 1, 2 ). caùc nöôùc ôû chaâu AÂu ? - Mieâu taû veà laõnh ñòa phong kieán ? Baøi 2 : Nhöõng cuoäc phaùt  toång hôïp yù kieán  traû kieán ñòa lí lôøi. - Nguyeân nhaân daãn ñeán caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí ? - Neâu moät soá nhaø phaùt Baøi 3 : Cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp Tö saûn choáng phong kieán ñòa lí tieâu bieåu ? kieán thôøi haäu kì trung ñaïi ôû - Vì sao giai caáp tö saûn ñöùng chaâu AÂu. leân ñaáu tranh choáng giai caáp quyù toäc phong kieán ? - Neâu noäi dung tö töôûng caûi caùch cuûa Luthô vaø Baøi 4 : Trung Quoác thôøi Toáng – Nguyeân Minh – Thanh Canvanh ?

- Caùc trieàu ñaïi Trung Quoác ñöôïc thaønh laäp nhö theá Baøi 5 : Aán Ñoä thôøi Phong naøo ? Kieán - Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng chính saùch cai trò? - Söï phaùt trieån cuûa Aán Ñoä Baøi 6 : Caùc quoác gia phong döôùi vöông trieàu Guùp - ta kieán Ñoâng Nam AÙ ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo ? Baøi 7 : Nhöõng neùt chung veà xaõ hoäi phong kieán ( phaàn cô - Söï hình thaønh vaø phaùt sôû kinh teá ) trieån cuûa caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ ? Baøi 8 : Nöôùc ta buoåi ñaàu ñoäc laäp (phaàn 1 vaø 2) - Neâu noäi dung ñaëc ñieåm ? - Nhaän xeùt veà toå chöùc nhaø nöôùc thôøi Ngoâ ? Baøi 9 : Nöôùc Ñaïi Coà Vieät - Tình hình nöôùc ta nhö theá thôøi Ñinh - Tieàn Leâ naøo sau khi Ngoâ Quyeàn maát ? -Taïi sao laïi xaõy ra “loaïn 12 söù quaân “. - Trình baøy nhöõng ngaønh ngheà chính cuûa neàn kinh teá nöôùc ta luùc baáy giôø ? - Ñôøi soáng XH coù gì thay ñoåi khaùc tröôùc ? - Nguyeân nhaân naøo laøm cho neàn kinh teá nöôùc ta phaùt trieån ? - Nguyeân nhaân daãn ñeán söï thaønh laäp nhaø Lyù ? - Veõ sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc thôøi Lyù ? - Taïi sao Lyù Thöôøng Kieät choïn soâng Nhö Nguyeät laøm phoøng tuyeán ? - YÙ nghóa lòch söû traän thaéng ? Baøi 10 : Nhaø Lyù ñaåy maïnh coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc Baøi 11 : Cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Toáng ( 1075 – 1077 )

5. Cuûng coá :

-

Nhaän xeùt buoåi oân taäp , ñuùc keát nhöõng kieán thöùc cô baûn nhaát ñeå HS naém chaéc veà Lòch söû TG vaø lòch söû Vieät Nam .

6. Daën doø : Hoïc baøi, oân laïi caùc kieán thöùc hoïc ñeå tieát 18 kieåm tra 1 tieát.

Tröôøng THCS Nguyeãn Thoâng
Hoï vaø teân : ……………………… …………………………………

Kieåm tra 1 tieát – Tieát 18
Moân : Lòch söû 7

Ñieåm :

Lôùp : ……………………….

Thôøi gian : 45 phuùt Ngaøy …… thaùng …… naêm 2006

I . Phaàn traéc nghieäm : ( 3 ñieåm )

Baøi taäp 1 : Ñaùnh daáu X tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát ( 2 ñieåm) 1. Khi traøn vaøo laõnh thoå cuûa ñeá quoác Roâma, ngöôøi Gieùcman ñaõ laøm gì ? A. Tieâu dieät caùc vöông quoác cuõ. B. Thaønh laäp nhieàu vöông quoác môùi. C. Chieám ruoäng ñaát chia cho töôùng lónh, quyù toäc. D. Caû a, b, c ñeàu ñuùng. 2. Caùc giai caáp môùi hình thaønh trong xaõ hoäi Phong kieán ôû chaâu AÂu laø : A. Chuû noâ. B. Laõnh chuaù – noâng noâ. C. Noâ leä. D. Ñòa chuû – noâng daân lónh canh. 3. Ngöôøi coù coâng deïp “loaïn 12 söù quaân” thoáng nhaát ñaát nöôùc ta laø : A. Ñinh Toaøn. B. Leâ Hoaøn. C. Ñinh Boä Lónh. D. Lyù Coâng Uaån. 4. Ngöôøi laøm baøi thô “Thaàn “ noåi tieáng, ñöôïc xem laø baûn Tuyeân ngoân ñoäc laäp ñaàu tieân cuûa nöôùc ta laø : A. Lyù Coâng Uaån. B. Lyù Thöôøng Kieät. C. Lyù Keá Nguyeân. D. Toâng Ñaûn. Baøi taäp 2 : Noái coät thôøi gian vaø söï kieän döôùi ñaây cho phuø hôïp ( 1 ñieåm) Thôøi gian 1. 1009

Söï kieän
a. Cuoäc khaùng chieán choáng 1+…

2. 1042 3. 1054 4. 1075 – 1077

quaân xaâm löôïc Toáng. b. Nhaø Lyù ñoåi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät. c. Nhaø Lyù ban haønh boä Hình Thö d. Nhaø Lyù thaønh laäp.

….... 2 + ……. …. 3 + …… ….. 4 + ……… …

II . Phaàn töï luaän : ( 7 ñieåm )
1. Trình baøy nhöõng neùt chung veà Xaõ hoäi Phong kieán ? ( 3 ñieåm) 2. Nhaø Toáng aâm möu xaâm löôïc nöôùc ta nhö theá naøo ? Neâu nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa chieán thaéng choáng Toáng treân Soâng Nhö Nguyeät ? ( 4 ñieåm)

Ngaøy soaïn : 05/11/06

Baøi 12 :

ÑÔØI SOÁNG KINH TEÁ, XAÕ HOÄI
Tieát 19. I. ÑÔØI SOÁNG KINH TEÁ

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
Giuùp HS hieåu ñöôïc : Döôùi thôøi Lyù neàn kinh teá noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp ñaõ coù chuyeån bieán vaø ñaït moät soá thaønh töïu nhaát ñònh nhö dieän tích ñaát ñai ñöôïc môû roäng, thuyû lôïi ñöôïc chuù yù, nhieàu ngheà thuû coâng môùi xuaát hieän. Vieäc buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi ñöôïc phaùt trieån. Xaõ hoäi coù söï chuyeån bieán veà giai caáp. Vaên hoaù, giaùo duïc phaùt trieån, hình thaønh Vaên hoaù Thaêng Long. Giaùo duïc loøng töï haøo daân toäc, yù thöùc xaây döïng vaø baûo veä vaên hoaù daân toäc cho HS. Böôùc ñaàu coù yù thöùc vöôn leân trong xaây döïng ñaát nöôùc ñoäc laäp, töï chuû.

-

2. Tö töôûng :

3. Kó naêng :
Laøm quen vôùi kó naêng quan saùt tranh aûnh, phöông phaùp phaân tích , laäp baûng so saùnh, ñoái chieáu vaø veõ sô ñoà.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Tranh aûnh trong SGK. Söu taàm theâm moät soá tranh aûnh tö lieäu caàn thieát khaùc.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Cho HS ñoïc 1 ñoaïn SGK. - Ruoäng ñaát caû nöôùc thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ai ? Thöïc teá do ai canh taùc ? - Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích . - Nhaø Lyù coøn coù nhöõng vieäc laøm gì ñoái vôùi noâng nghieäp ? - Nhaø Lyù coù nhöõng bieän phaùp naøo khuyeán khích noâng nghieäp phaùt trieån ? - HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích. - Nhöõng vieäc laøm ñoù theå hieän ñieàu gì ? Cuï theå ? Taïi sao  maïnh ? - Thuû coâng nghieäp coù nhöõng ngaønh ngheà naøo phaùt trieån ? HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích . - Em coù suy nghó gì veà nhöõng vieäc laøm cuûa vua nhaø Lyù ? - Taïi sao vua Lyù khoâng duøng gaám voùc cuûa nhaø Toáng ? - Ngoaøi nhöõng ngaønh ngheà coå truyeàn coøn coù nhöõng ngaønh ngheà thuû coâng naøo nöõa ?  phaân tích keânh hình 23 SGK - Böôùc phaùt trieån cuûa TCN thôøi Lyù laø gì ? - Thöông nghieäp coù nhöõng ñaëc ñieåm gì? - HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích Vaân Ñoàn coù vai Noäi dung baøi giaûng 1. Söï chuyeån bieán cuûa neàn noâng nghieäp : - Ruoäng ñaát ñeàu thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Vua, do noâng daân canh taùc. - Nhaø Lyù raát quan taâm ñeán noâng nghieäp vaø ñeà ra nhieàu bieän phaùp khuyeán khích noâng nghieäp phaùt trieån.

2. Thuû coâng nghieäp vaø thöông nghieäp : - Thuû coâng nghieäp : coù raát nhieàu ngaønh ngheà taïo ra caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao.

- Thöông nghieäp : hoaït ñoäng trao ñoåi buoân baùn ôû trong vaø ngoaøi nöôùc dieãn ra raát maïnh. - Vaân Ñoàn ñöôïc coi laø nôi buoân baùn thuaän tieän vôùi thöông nhaân nöôùc ngoaøi.

troø gì ? - Vieäc thuyeàn buoân nöôùc ngoaøi vaøo nöôùc ta phaûn aùnh ñieàu gì ? - Söï phaùt trieån TCN vaø TN thôøi Lyù chöùng toû ñieàu gì ?

5. Cuûng coá :
Nhaø Lyù ñaõ laøm gì ñeå ñaåy maïnh saûn xuaát noâng nghieäp ? Neâu moái quan heä giöõa NN, TCN, TN thôøi Lyù ?

6. Daën doø : Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK. Soaïn phaàn II : Sinh hoaït xaõ hoäi vaø vaên hoaù

-

Ngaøy soaïn : 05/11/06

Baøi 12 :

ÑÔØI SOÁNG KINH TEÁ, XAÕ HOÄI
Tieát 20. VAÊN HOAÙ II. SINH HOAÏT XAÕ HOÄI VAØ

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Kieán thöùc :
Giuùp HS hieåu ñöôïc : Döôùi thôøi Lyù neàn kinh teá noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp ñaõ coù chuyeån bieán vaø ñaït moät soá thaønh töïu nhaát ñònh nhö dieän tích ñaát ñai ñöôïc môû roäng, thuyû lôïi ñöôïc chuù yù, nhieàu ngheà thuû coâng môùi xuaát hieän. Vieäc buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi ñöôïc phaùt trieån. Xaõ hoäi coù söï chuyeån bieán veà giai caáp. Vaên hoaù, giaùo duïc phaùt trieån, hình thaønh Vaên hoaù Thaêng Long. Giaùo duïc loøng töï haøo daân toäc, yù thöùc xaây döïng vaø baûo veä vaên hoaù daân toäc cho HS. Böôùc ñaàu coù yù thöùc vöôn leân trong xaây döïng ñaát nöôùc ñoäc laäp, töï chuû.

-

2. Tö töôûng :
-

3. Kó naêng :

Laøm quen vôùi kó naêng quan saùt tranh aûnh, phöông phaùp phaân tích , laäp baûng so saùnh, ñoái chieáu vaø veõ sô ñoà. Tranh aûnh trong SGK. Söu taàm theâm moät soá tranh aûnh tö lieäu caàn thieát khaùc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :

-

Neâu söï chuyeån bieán cuûa neàn noâng nghieäp nöôùc ta ?
TCN vaø TN thôøi Lyù coù ñaëc ñieåm gì ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - XH chia laøm maáy giai caáp ? Bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo ? - Cho HS leân baûng ghi caùc giai caáp vaø taàng lôùp theo sô ñoà . - Ñôøi soáng cuûa caùc taàng lôùp ra sao ? - GV choát laïi noäi dung veõ sô ñoà vaø giaûi thích moái lieân heä giöõa caùc taàng lôùp. - So vôùi thôøi Ñinh – Tieàn Leâ söï phaân bieät giai caáp ôû thôøi Lyù nhö theá naøo ? - HS thaûo luaän nhoùm : Trình baøy nhöõng vieäc laøm cuûa nhaø Lyù ñoái vôùi giaùo duïc ? - Caùc nhoùm trình baøy  GV sô keát.  GV giôùi thieäu sô veà Khoång Töû , lieân heä thöïc teá Quoác töû Giaùm hieän nay. - Em coù nhaän xeùt gì veà neàn giaùo duïc thôøi Lyù ? - Vaên hoïc thì sao ? ( giôùi thieäu Nam Quoác Sôn Haø ) - Neâu nhöõng daãn chöùng cho thaáy Ñaïo Phaät thôøi Lyù  ? - HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích keânh hình 24 SGK - Nhaân daân thôøi Lyù öa thích nhöõng loaïi hình ngheä thuaät naøo ? Ñaëc saéc nhaát laø loaïi hình ngheä thuaät naøo ? - Kieán truùc vaø ñieâu khaéc thôøi Lyù nhö theá naøo ?  phaân tích keânh hình 24 + 25 SGK - Em coù nhaän xeùt gì veà ngheä thuaät thôøi Lyù ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Nhöõng thay ñoåi veà maët xaõ hoäi : quan
XH chuû thô øi Lyù G/c thoáng trò

Vua, Ñòa

No (thöôøn Thô Thöôn No

âng daân
G/c bò g,taù ñieàn) trò

ï thuû coâng g nhaân â tì

2. Giaùo duïc vaø vaên hoaù : a. Giaùo duïc : - Naêm 1070 xaây döïng Vaên mieáu thôø Khoång Töû ( Thaêng Long ) - Naêm 1075 môû khoa thi ñaàu tieân tuyeån choïn quan laïi. - Naêm 1076 xaây döïng tröôøng Quoác Töû Giaùm  Giaùo duïc ñaõ baét ñaàu . - Vaên hoïc chöõ Haùn böôùc ñaàu . - Ñaïo Phaät  roäng khaép trong nhaân daân. b. Vaên hoaù : - Leã hoäi : ca haùt, nhaûy muùa ….. . Ñaëc saéc coù muùa roái nöôùc. - Kieán truùc : thaùp Baùo Thieân, chuøa Moät Coät, chuoâng chuøa Truøng Quang ….. - Ñieâu khaéc : töôïng Phaät hình trang trí roàng ….. ⇒ hình thaønh neàn vaên hoaù

Thaêng Long.

5. Cuûng coá :
XH thôøi Lyù coù nhöõng thay ñoåi naøo ? Neàn vaên hoaù Thaêng Long hình thaønh döïa treân nhöõng yeáu toá naøo ?

-

6. Daën doø : Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK. Chuaån bò tieát sau Laøm baøi taäp Lòch söû

Ngaøy soaïn : 12/11/06

Tieát 21:

LAØM BAØI TAÄP LÒCH

SÖÛ
I. Muïc tieâu baøi hoïc :
Giuùp HS oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong Chöông I vaø II,

II. Chuaån bò :
Baûn ñoà VN (baûn ñoà caâm) Tranh aûnh tö lieäu lòch söû vaø caùc baøi taäp traéc nghieäm.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
XH thôøi Lyù coù nhöõng thay ñoåi naøo ? Neàn vaên hoaù Thaêng Long hình thaønh döïa treân nhöõng yeáu toá naøo ?

-

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Laøm baøi taäp :
Thôøi gian - 939 - 967 - 981 - 1005 - 1009 - 1010

Thoáng keâ caùc söï kieän Lòch söû Vieät Nam töø 939  1077 Söï kieän tieâu bieåu - Ngoâ Quyeàn döïng neàn ñoäc laäp -

 GV oân laïi nhöõng kieán thöùc veà phöông phaùp tính toaùn nieân ñaïi.  Cho HS thoáng keâ caùc nieân ñaïi cuøng vôùi nhöõng söï kieän lòch söû ñi cuøng. 221 179 CN 40 248 542 938 1010 …………………………………………!………!………………!…………… ……!……………!………………………!……………!…

 GV treo baûn ñoà , höôùng daãn caùc em caùch ñoïc hieåu qua caùc kí hieäu treân baûn ñoà. 5. Cuûng coá :
Nhaän xeùt buoåi laøm baøi taäp , ñuùc keát nhöõng kieán thöùc cô baûn nhaát ñeå HS naém chaéc veà lòch söû Vieät Nam, hieåu vaø bieát caùch söû duïng baûn ñoà.

6. Daën doø : soaïn baøi13 ( traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi ) Ngaøy soaïn : 12/11/06

Chöông III :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI TRAÀN
( Theá kæ XIII – XIV )
Baøi 13 :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT ÔÛ THEÁ KÆ XIII
Tieát 22. I. NHAØ TRAÀN THAØNH LAÄP

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc : - Nguyeân nhaân laøm cho nhaø Lyù suïp ñoå vaø nhaø Traàn ñöôïc thaønh laäp. Söï thaønh laäp nhaø Traàn laø caàn thieát cho ñaát nöôùc vaø xaõ hoäi Ñaïi Vieät luùc baáy giôø. - Vieäc nhaø Traàn thay nhaø Lyù ñaõ goùp phaàn cuûng coá cheá ñoä quaân chuû trung öông taäp quyeàn vöõng maïnh thoâng qua vieäc söûa ñoåi, boå sung theâm phaùp luaät thôøi Lyù, xaây döïng quaân ñoäi, cuûng coá quoác phoøng, phuïc hoài vaø phaùt trieån kinh teá. 2. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS tinh thaàn ñaáu tranh baát khuaát choáng aùp böùc boùc loät vaø tinh thaàn saùng taïo trong xaây döïng ñaát nöôùc. Loøng yeâu nöôùc, töï haøo daân toäc, bieát ôn toå tieân vaø yù thöùc keá thöøa truyeàn thoáng daân toäc trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác cho HS . 3. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng veõ baûn ñoà vaø söû duïng baûn ñoà, phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Traàn ( söû duïng baûn ñoà treo töôøng – Laõnh thoå Vieät Nam ñeán theá kæ XV cuûa Trung taâm baûn ñoà vaø tranh aûnh giaùo duïc bieân soaïn vaø phaùt haønh thaùng 8 – 1999 ).

-

Sô ñoà toå chöùc boä maùy quan laïi vaø caùc ñôn vò haønh chính thôøi Traàn ( do GV chuaån bò tröôùc ).

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Nhaéc laïi kieán thöùc cuõ : Nhaø Lyù thaønh laäp naêm naøo ? - Thôøi gian naøo nhaø Lyù suy yeáu ? - HS thaûo luaän : Nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï suïp ñoå cuûa nhaø Lyù ? - Caùc nhoùm trình baøy  GV sô keát.  phaân tích keânh chöõ in nghieâng SGK. - Tröôùc tình hình ñoù nhaø Lyù ñaõ laøm gì ? - Phaân tích in nghieâng SGK/51 veà Traàn Caûnh. - Sau khi leân naém chính quyeàn, nhaø Traàn ñaõ laøm gì ? - HS thaûo luaän nhoùm : Boä maùy quan laïi thôøi Traàn ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo ? ( veõ sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc thôøi Traàn )
+ Chính quyeàn TW : Vua ( Thaùi thöôïng hoaøng) Quan ñaïi thaàn Quan vaên Quan voõ + Chính quyeàn ñòa phöông : Loä, phuû Huyeän Höông, xaõ Höông, xaõ

Noäi dung baøi giaûng 1. Nhaø Lyù suïp ñoå : - Nguyeân nhaân : + Cuoái theá kæ XII, vua quan aên chôi sa ñoïa, khoâng chaêm lo ñ/s ND. + Haïn haùn, luït loäi, maát muøa xaõy ra lieân tieáp  ND ñoùi khoå  noåi daäy ñaáu tranh. + Nhaø Lyù döïa vaøo doøng hoï Traàn giaûi quyeát khoù khaên. - Thaùng 12/ 1226 : nhaø Traàn thaønh laäp. 2. Nhaø Traàn cuûng coá cheá ñoä phong kieán taäp quyeàn : - Boä maùy nhaø nöôùc ñöôïc toå chöùc theo cheá ñoä quaân chuû TW taäp quyeàn, ñöôïc phaân laøm 3 caáp .

- Caùc nhoùm trình baøy  GV sô keát. -Nhaän xeùt veà toå chöùc quan laïi thôøi Traàn? - So vôùi boä maùy nhaø nöôùc thôøi Lyù, ôû thôøi Traàn coù gì khaùc ? - HS nhaéc laïi ñaëc ñieåm phaùp luaät thôøi Lyù - Nhaø Traàn ban haønh boä luaät naøo môùi ? - Nhaø Traàn ñaët nhöõng cô

- Ñaët theâm moät soá cô quan : Quoác söû vieän, Thaùi y vieän …. vaø moät soá chöùc quan. 3. Phaùp luaät thôøi Traàn : - Ban haønh boä luaät môùi : Quoác trieàu hình luaät ( Boä hình luaät ). - Ñaët cô quan Thaåm hình vieän ñeå xöû kieän.

5. Cuûng coá : - Nhaø Traàn thaønh laäp nhö theá naøo ?
- Veõ sô ñoà toå chöùc boä maùy thôøi Traàn ? 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn phaàn II : Nhaø Traàn xaây döïng vaø  kinh teá

Ngaøy soaïn : 19/11/06

Chöông III :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI TRAÀN
( Theá kæ XIII – XIV )
Baøi 13 :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT ÔÛ THEÁ KÆ XIII
(tieáp theo) Tieát 23. II. NHAØ TRAÀN XAÂY DÖÏNG QUAÂN ÑOÄI VAØ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc : - Vieäc nhaø Traàn thay nhaø Lyù ñaõ goùp phaàn cuûng coá cheá ñoä quaân chuû trung öông taäp quyeàn vöõng maïnh thoâng qua vieäc söûa ñoåi, boå sung theâm phaùp luaät thôøi Lyù, xaây döïng quaân ñoäi, cuûng coá quoác phoøng, phuïc hoài vaø phaùt trieån kinh teá. 2. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS tinh thaàn ñaáu tranh baát khuaát choáng aùp böùc boùc loät vaø tinh thaàn saùng taïo trong xaây döïng ñaát nöôùc. Loøng yeâu nöôùc, töï haøo daân toäc, bieát ôn toå tieân vaø yù thöùc keá thöøa truyeàn thoáng daân toäc trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác cho HS . 3. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng veõ baûn ñoà vaø söû duïng baûn ñoà, phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Traàn ( söû duïng baûn ñoà treo töôøng – Laõnh thoå Vieät Nam ñeán theá kæ XV cuûa Trung taâm baûn ñoà vaø tranh aûnh giaùo duïc bieân soaïn vaø phaùt haønh thaùng 8 – 1999 ). Sô ñoà toå chöùc boä maùy quan laïi vaø caùc ñôn vò haønh chính thôøi Traàn ( do GV chuaån bò tröôùc ).

-

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Nhaø Traàn thaønh laäp nhö theá naøo ?

-

Veõ sô ñoà toå chöùc boä maùy thôøi Traàn ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - HS ñoïc noäi dung SGK. - Nöôùc ta thöôøng ñöùng tröôùc nguy cô ngoaïi xaâm, vua Traàn ñaõ laøm gì ? - Toå chöùc quaân ñoäi nhaø Traàn nhö theá naøo? - Taïi sao goïi laø caám quaân vaø quaân ôû caùc loä ? - Vì sao nhaø Traàn chæ keùn choïn nhöõng thanh nieân khoûe maïnh ôû queâ hoï Traàn vaøo caám quaân ? - Quaân ñoäi tuyeån duïng theo hình thöùc naøo ? - Caâu noùi “ quaân lính coát tinh nhueä khoâng coát ñoâng” coù yù nghóa gì ? ⇒ Quaân ñoäi nhaø Traàn ra sao ? - Phaân tích keânh hình 27 SGK/52 - Nhaø Traàn laøm gì ñeå cuûng coá quoác phoøng? Vieäc xaây döïng quaân ñoäi vaø quoác phoøng coù gì gioáng vaø khaùc nhau vôùi thôøi Lyù ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Nhaø Traàn xaây döïng quaân ñoäi vaø cuûng coá quoác phoøng : - Quaân ñoäi goàm : - Caám quaân Quaân ôû caùc loä

- Chính saùch : “ nguï binh ö noâng “ - Chuû tröông “ quaân lính coát tinh nhueä khoâng coát ñoâng “  xaây döïng tình ñoaøn keát.

- Quoác phoøng : + Cöû töôùng gioûi ñoùng giöõ nhöõng nôi hieåm yeáu. + Vua Traàn thöôøng ñi tuaàn tra vieäc phoøng bò. 2. Phuïc hoài vaø phaùt trieån kinh teá : - Noâng nghieäp : chuù troïng - HS ñoïc noäi dung SGK. - Nhaø Traàn ñaõ laøm gì ñeå vieäc khai hoang, ñaép ñeâ, phaùt trieån Noâng nghieäp? naïo veùt keânh möông … Coâng vieäc ñeâ ñieàu nhö theá naøo? - HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích. - Nhaän xeùt gì veà chuû tröông - Thuû coâng nghieäp : saûn phaùt trieån noâng nghieäp thôøi xuaát ñoà goám, deät vaø cheá taïo vuõ khí, ñuùc ñoàng, laøm Traàn ? - Ñoái vôùi Thuû coâng nghieäp giaáy …… nhaø Traàn ñaõ laøm gì ? Keå teân caùc ngheà thuû coâng - Thöông nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc raát phaùt trieån. trong nhaân daân ? - Phaân tích keânh hình 28 SGK/54 - Thöông nghieäp nhö theá naøo ? Cuï theå ? ⇒ Nhaän xeùt gì veà tình hình thuû coâng nghieäp vaø thöông nghieäp thôøi Traàn ôû theá kæ XIII ?

5. Cuûng coá : - Neâu nhöõng chuû tröông vaø bieän phaùp xaây
döïng quaân ñoäi, cuûng coá quoác phoøng cuûa nhaø Traàn. Keát quaû cuûa nhöõng bieän phaùp ñoù ? - NhaøTraàn ñaõ laøm gì ñeå phuïc hoài vaø phaùt trieån kinh teá sau nhöõng naêm suy thoaùi cuoái thôøi Lyù? 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 14 ( phaàn I )

Ngaøy soaïn : 19/11/06

BA LAÀN KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC MOÂNG NGUYEÂN ( theá kæ XIII )
Tieát 24. I. CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN LAÀN THÖÙ NHAÁT CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC MOÂNG COÅ ( 1258 )
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS thaáy ñöôïc ba laàn xaâm löôïc nöôùc ta, nhaát laø ôû laàn thöù hai vaø thöù ba, nhaø Nguyeân ñaõ chuaån bò raát coâng phu, chu ñaùo. - Giuùp HS naém ñöôïc dieãn bieán cô baûn nhaát veà ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ôû thôøi Traàn. - Hieåu ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán ñoù. - Laøm cho HS thaáy ñöôïc caû ba laàn khaùng chieán : khaùng chieán laàn thöù nhaát, laàn thöù hai vaø laàn thöù ba, ñaõ dieãn ra trong hoaøn caûnh coù nhieàu khoù khaên, thöû thaùch to lôùn, so saùnh löïc löôïng giöõa quaân ta vaø quaân Nguyeân raát cheânh leäch, song daân toäc ta ñaõ chieán thaéng veõ vang. - Thaáy ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân thaéng lôïi. 2. Tö töôûng : Boài döôõng, naâng cao cho HS loøng caêm thuø quaân xaâm löôïc, loøng yeâu nöôùc, nieàm töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc, bieát ôn caùc anh huøng daân toäc. 3. Kó naêng : Bieát söû duïng baûn ñoà trong khi nghe giaûng vaø traû lôøi caâu hoûi, khi töï hoïc ôû nhaø. Bieát phaân tích, so saùnh, ñoái chieáu dieãn bieán giöõa ba laàn khaùng chieán.

Baøi 14 :

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà : Dieãn bieán cuoäc khaùng chieán laàn thöù nhaát ( 1258 ) choáng quaân Moâng Coå xaâm löôïc.

-

-

Coù theå phoùng to baûn ñoà ñeá quoác Moâng Coå theá kæ XIII “ ( tröôùc cuoäc xaâm löôïc Ñaïi Vieät ) ôû saùch “ Cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Nguyeân – Moâng theá kæ XIII” cuûa Haø Vaên Taán – Phaïm Thò Taâm. Baûn ñoà caâm.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :-Nhaø Traàn xaây döïng quaân ñoäi vaø

cuûng coá quoác phoøng ntn? - NhaøTraàn ñaõ laøm gì ñeå phuïc hoài vaø phaùt trieån kinh teá sau nhöõng naêm suy thoaùi cuoái thôøi Lyù?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - GV giôùi thieäu ñaát nöôùc vaø con ngöôøi Moâng Coå ( tham khaûo tö lieäu SGV/86) - Ñeán ñaàu XIII, söï kieän gì xaõy ra taïi Moâng Coå ? - Sau khi thaønh laäp nhaø nöôùc, vua Moâng Coå ñaõ laøm gì ?  phaân tích keânh hình 29 SGK/55 : em coù nhaän xeùt gì veà quaân Moâng Coå. - Naêm 1257 xaõy ra söï kieän gì ? - Vua Moâng Coå laøm gì ñeå ñaït ñöôïc tham voïng ñoù ? - Taïi sao vua Moâng Coå cho ñaùnh Ñaïi Vieät tröôùc ? - Tröôùc khi keùo quaân vaøo xaâm löôïc nöôùc ta, töôùng Moâng Coå ñaõ coù haønh ñoäng gì ? Nhaø Traàn ñoái phoù ra sao ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Aâm möu xaâm löôïc Ñaïi Vieät cuûa Moâng Coå : - Vua Moâng coå cho quaân xaâm löôïc Ñaïi Vieät ñeå ñaùnh leân phía nam Trung Quoác, thöïc hieän keá hoaïch “ goïng kìm “ tieâu dieät Nam Toáng

2. Nhaø Traàn chuaån bò vaø tieán haønh khaùng chieán choáng quaân Moâng Coå : - Nhaø Traàn chuaån bò : Vua Traàn ban leänh saém söûa vuõ khí, quaân ñoäi ngaøy ñeâm - Khi ñöôïc tin quaân Moâng Coå luyeän taäp. vaø nöôùc ta, nhaø Traàn ñaõ - Dieãn bieán : SGK / 56 +57 laøm gì ? - Cuoäc khaùng chieán baét ñaàu dieãn ra vaøo thôøi gian naøo ? - GV duøng löôïc ñoà trình baøy - Keát quaû : Quaân Moâng Coå dieãn bieán , keát hôïp hoûi HS.  cho HS leân baûng töôøng ruùt khoûi Thaêng Long, boû thuaät laïi dieãn bieán treân löôïc chaïy veà nöôùc . ñoà ? - Keát quaû cuoäc khaùng chieán nhö theá naøo? - Vì sao quaân ta ñaùnh baïi ñöôïc quaân Moâng Coå huøng maïnh ? - Baøi hoïc kinh nghieäm veà caùch ñaùnh giaëc cuûa daân toäc ta trong cuoäc khaùng chieán laàn thöù nhaát ?

5. Cuûng coá : - Aâm möu xaâm löôïc Ñaïi Vieät cuûa Moâng Coå.

- Cho HS leân baûng töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuoäc khaùng chieán treân löôïc ñoà . 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 14 ( phaàn II )

Ngaøy soaïn : 26/11/06

Baøi 14 :

BA LAÀN KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC MOÂNG NGUYEÂN ( theá kæ XIII )
Tieát 25. II. CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN LAÀN THÖÙ HAI CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC NGUYEÂN ( 1285 )
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS thaáy ñöôïc ba laàn xaâm löôïc nöôùc ta, nhaát laø ôû laàn thöù hai vaø thöù ba, nhaø Nguyeân ñaõ chuaån bò raát coâng phu, chu ñaùo. - Giuùp HS naém ñöôïc dieãn bieán cô baûn nhaát veà ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ôû thôøi Traàn. - Hieåu ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán ñoù. - Laøm cho HS thaáy ñöôïc caû ba laàn khaùng chieán : khaùng chieán laàn thöù nhaát, laàn thöù hai vaø laàn thöù ba, ñaõ dieãn ra trong hoaøn caûnh coù nhieàu khoù khaên, thöû thaùch to lôùn, so saùnh löïc löôïng giöõa quaân ta vaø quaân Nguyeân raát cheânh leäch, song daân toäc ta ñaõ chieán thaéng veõ vang. - Thaáy ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân thaéng lôïi. 2. Tö töôûng : Boài döôõng, naâng cao cho HS loøng caêm thuø quaân xaâm löôïc, loøng yeâu nöôùc, nieàm töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc, bieát ôn caùc anh huøng daân toäc. 3. Kó naêng : Bieát söû duïng baûn ñoà trong khi nghe giaûng vaø traû lôøi caâu hoûi, khi töï hoïc ôû nhaø. Bieát phaân tích, so saùnh, ñoái chieáu dieãn bieán giöõa ba laàn khaùng chieán.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà cuoäc khaùng chieán laàn thöù hai ( 1285 ) choáng quaân Nguyeân xaâm löôïc. Neáu khoâng coù GV coù theå phoùng to löôïc ñoà trong SGK Lòch söû 7 ( trang 56 )

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Aâm möu xaâm löôïc Ñaïi Vieät cuûa Moâng Coå. - HS leân baûng töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuoäc khaùng chieán treân löôïc ñoà ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Nhaéc laïi baøi cuõ : Aâm möu xaâm löôïc Ñaïi Vieät cuûa quaân Moâng Coå laàn I coù keát quaû nhö theá naøo ? - Nam Toáng bò tieâu dieät vaøo naêm naøo ? Trung Quoác luùc naøy ra sao ? - Vua Nguyeân laø ai ? Xaâm löôïc Chaêmpa vaø Ñaïi Vieät nhaèm muïc ñích gì ? - Quaân Nguyeân tieán haønh ra sao ?  GV phaân tích treân löôïc ñoà. - Keá hoaïch böôùc ñaàu cuûa quaân Nguyeân ra sao ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Aâm möu xaâm löôïc Chaêm pa vaø Ñaïi Vieät cuûa nhaø Nguyeân : - Sau khi thoáng trò hoaøn toaøn Trung Quoác, vua Nguyeân raùo rieát chuaån bò xaâm löôïc Ñaïi Vieät vaø Chaêm pa

- Naêm 1283, töôùng Toa Ñoâ cho quaân xaâm löôïc Chaêm Pa nhöng gaëp söï khaùng cöï quyeát lieät  ruùt leân bieân giôùi phía Nam Ñaïi Vieät. 2. Nhaø Traàn chuaån bò khaùng chieán : - HS thaûo luaän nhoùm : - Vua Traàn ñaõ trieäu taäp hoäi + Sau khi bieát yù ñoà cuûa nghò beán Bình Than vaø hoäi quaân Nguyeân, nhaø Traàn ñaõ nghò Dieân Hoàng ñeå baøn keá laøm gì ñeå ñoái phoù ? ñaùnh giaëc. + Hoäi nghò Dieân Hoàng coù taùc duïng nhö theá naøo ñeán - Toå chöùc cuoäc taäp traän vieäc chuaån bò cho cuoäc lôùn vaø duyeät binh ôû Ñoâng khaùng chieán ? Söï kieän naøo Boä Ñaàu theå hieän yù chí quyeát chieán cuûa quaân daân thôøi Traàn ?  caû nöôùc ñöôïc leänh - Caùc nhoùm trình baøy keát chuaån bò ñaùnh giaëc quaû thaûo luaän. - GV chænh söûa, keát luaän vaø 3. Dieãn bieán vaø keát quaû phaân tích . cuûa cuoäc khaùng chieán : - Dieãn bieán : SGK / 56 +57 - Cuoäc taán coâng cuûa quaân Nguyeân baét ñaàu vaøo thôøi gian naøo ? - GV duøng löôïc ñoà trình baøy dieãn bieán , keát hôïp hoûi HS.  cho HS leân baûng töôøng thuaät laïi dieãn bieán treân löôïc - Keát quaû : Quaân giaëc bò ñoà ? thaát baïi naëng neà, Thoaùt - GV keå caâu chuyeän veà Hoan chui vaøo oáng ñoàng veà töôùng Traàn Bình Troïng  yù chí nöôùc, Toa Ñoâ bò cheùm ñaàu. baát khuaát cuûa vò anh huøng - Keát quaû cuoäc khaùng chieán nhö theá naøo? - Neâu caùch ñaùnh giaëc cuûa quaân ta ôû cuoäc khaùng chieán laàn II nhö theá naøo ? Coù neùt gì ñoäc ñaùo ?

5. Cuûng coá :
- Trình baøy aâm möu xaâm löôïc Chaêmpa vaø Ñaïi Vieät cuûa nhaø Nguyeân ? - Cho HS leân baûng töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuoäc khaùng chieán treân löôïc ñoà . 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 14 ( phaàn III )

Ngaøy soaïn : 26/11/06

Baøi 14 :

BA LAÀN KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC MOÂNG NGUYEÂN ( theá kæ XIII )
Tieát 26. III. CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN LAÀN THÖÙ BA CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC NGUYEÂN (1287-1288)
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS thaáy ñöôïc ba laàn xaâm löôïc nöôùc ta, nhaát laø ôû laàn thöù hai vaø thöù ba, nhaø Nguyeân ñaõ chuaån bò raát coâng phu, chu ñaùo. - Giuùp HS naém ñöôïc dieãn bieán cô baûn nhaát veà ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ôû thôøi Traàn. - Hieåu ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán ñoù. - Laøm cho HS thaáy ñöôïc caû ba laàn khaùng chieán : khaùng chieán laàn thöù nhaát, laàn thöù hai vaø laàn thöù ba, ñaõ dieãn ra trong hoaøn caûnh coù nhieàu khoù khaên, thöû thaùch to lôùn, so saùnh löïc löôïng giöõa quaân ta vaø quaân Nguyeân raát cheânh leäch, song daân toäc ta ñaõ chieán thaéng veõ vang. - Thaáy ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân thaéng lôïi. 2. Tö töôûng : Boài döôõng, naâng cao cho HS loøng caêm thuø quaân xaâm löôïc, loøng yeâu nöôùc, nieàm töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc, bieát ôn caùc anh huøng daân toäc. 3. Kó naêng : Bieát söû duïng baûn ñoà trong khi nghe giaûng vaø traû lôøi caâu hoûi, khi töï hoïc ôû nhaø. Bieát phaân tích, so saùnh, ñoái chieáu dieãn bieán giöõa ba laàn khaùng chieán.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Söû duïng “Löôïc ñoà dieãn bieán cuoäc khaùng chieán laàn thöù ba choáng quaân Nguyeân ( 1287 - 1288 ) “ vaø “ Löôïc

ñoà chieán thaéng Baïch Ñaèng naêm 1288 “ (trong SGK hoaëc duøng baûn ñoà treo töôøng do Trung taâm baûn ñoà vaø tranh aûnh giaùo duïc xuaát baûn ).

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Trình baøy aâm möu xaâm löôïc
Chaêmpa vaø Ñaïi Vieät cuûa nhaø Nguyeân ? - HS leân baûng töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuoäc khaùng chieán laàn II choáng quaân Nguyeân treân löôïc ñoà ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Sau hai laàn taán coâng thaát baïi, thaùi ñoä cuûa vua Nguyeân nhö theá naøo ? - HS ñoïc in nghieâng SGK/62 phaân tích - HS ñoïc noäi dung dieãn bieán SGK  GV töôøng thuaät treân löôïc ñoà.

Noäi dung baøi giaûng 1. Nhaø Nguyeân xaâm löôïc Ñaïi Vieät : - Hoaøn caûnh : vua Nguyeân quyeát taâm cho quaân xaâm löôïc laàn III.  Nhaø Traàn khaån tröông chuaån bò khaùng chieán. - Dieãn bieán : +12/1287 : Quaân Nguyeân oà aït taán coâng Ñaïi Vieät. + Ñaàu 1288 : Thoaùt Hoan choïn Vaïn Kieáp laøm caên cöù. 2. Traän Vaân Ñoàn tieâu dieät ñoaøn thuyeàn löông cuûa Tröông Vaên Hoå : - Traàn Khaùnh Dö cho quaân mai phuïc vaø taán coâng döõ doäi ñoaøn thuyeàn löông cuûa ñòch ôû Vaân Ñoàn. - Keát quaû : phaàn lôùn thuyeàn löông bò ñaém, soá coøn laïi bò quaân nhaø Traàn chieám. 3. Chieán thaéng Baïch Ñaèng : - Hoaøn caûnh : + 1/1288 : Thoaùt Hoan cho quaân chieám ñoùng Thaêng Long. + Trieàu ñình thöïc hieän keá hoaïch “ vöôøn khoâng nhaø troáng “ quaân Nguyeân tuyeät voïng quyeát ñònh ruùt veà nöôùc.  quaân ta choïn soâng Baïch Ñaèng laøm traän quyeát chieán tieâu dieät giaëc. - Dieãn bieán : SGK/ 65

- HS ñoïc noäi dung SGK.  GV töôøng thuaät traän taán coâng cuûa Traàn Khaùnh Dö treân löôïc ñoà. - Keát quaû cuoäc taán coâng ra sao ?

- Sau traän Vaân Ñoàn, tình theá quaân Nguyeân nhö theá naøo ? - Ñoaøn thuyeàn löông khoâng tôùi Thoaùt Hoan ñaõ laøm gì ? - Nhaân daân Thaêng Long thöïc hieän keá hoaïch gì ? - Tình theá quaân Nguyeân ra sao ? Chuùng quyeát ñòng nhö theá naøo ? - Tröôùc tình hình naøy, vua Traàn coù quyeát ñònh gì ? - HS ñoïc in nghieâng SGK phaân tích veà ñaëc ñieåm S. Baïch Ñaèng vaø quaù trình chuaån bò taïi ñaây cuûa ta ( GV lieân heä 2 cuoäc khaùng chieán tröôùc taïi soâng naøy ) - GV duøng löôïc ñoà töôøng thuaät dieãn bieán traän ñaùnh treân soâng Baïch Ñaèng. - HS töôøng thuaät laïi treân löôïc ñoà. - Keát quaû cuûa cuoäc khaùng chieán ?

- Keát quaû : Toaøn boä thuyû binh cuûa ñòch bò tieâu dieät, töôùng OÂ Maõ Nhi bò baét soáng.

5. Cuûng coá :
- Neâu hoaøn caûnh vaø dieãn bieán cuoäc xaâm löôïc Ñaïi Vieät laàn III cuûa quaân Nguyeân ? - Cho HS leân baûng töôøng thuaät laïi dieãn bieán chieán thaéng Baïch Ñaèng treân löôïc ñoà ?

6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 14 ( phaàn IV ) Ngaøy soaïn : 03/12/06

Baøi 14 :

BA LAÀN KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC MOÂNG NGUYEÂN ( theá kæ XIII )
Tieát 27. IV. NGUYEÂN NHAÂN THAÉNG LÔÏI VAØ YÙ NGHÓA LÒCH SÖÛ CUÛA BA LAÀN KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC MOÂNG NGUYEÂN
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS thaáy ñöôïc ba laàn xaâm löôïc nöôùc ta, nhaát laø ôû laàn thöù hai vaø thöù ba, nhaø Nguyeân ñaõ chuaån bò raát coâng phu, chu ñaùo. - Giuùp HS naém ñöôïc dieãn bieán cô baûn nhaát veà ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ôû thôøi Traàn. - Hieåu ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán ñoù. - Laøm cho HS thaáy ñöôïc caû ba laàn khaùng chieán : khaùng chieán laàn thöù nhaát, laàn thöù hai vaø laàn thöù ba, ñaõ dieãn ra trong hoaøn caûnh coù nhieàu khoù khaên, thöû thaùch to lôùn, so saùnh löïc löôïng giöõa quaân ta vaø quaân Nguyeân raát cheânh leäch, song daân toäc ta ñaõ chieán thaéng veõ vang. - Thaáy ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân thaéng lôïi. 2. Tö töôûng : Boài döôõng, naâng cao cho HS loøng caêm thuø quaân xaâm löôïc, loøng yeâu nöôùc, nieàm töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc, bieát ôn caùc anh huøng daân toäc. 3. Kó naêng : Bieát söû duïng baûn ñoà trong khi nghe giaûng vaø traû lôøi caâu hoûi, khi töï hoïc ôû nhaø. Bieát phaân tích, so saùnh, ñoái chieáu dieãn bieán giöõa ba laàn khaùng chieán.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

-

Baûn ñoà ñeá quoác Moâng – Nguyeân ôû theá kæ XIII. Baøi Hòch töôùng só cuûa Traàn Quoác Tuaán.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Neâu hoaøn caûnh vaø dieãn bieán cuoäc xaâm löôïc Ñaïi Vieät laàn III cuûa quaân Nguyeân ? - HS leân baûng töôøng thuaät laïi dieãn bieán chieán thaéng Baïch Ñaèng treân löôïc ñoà ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø

Noäi dung baøi giaûng 1. Nguyeân nhaân thaéng lôïi : - Söï uûng hoä, tinh thaàn ñoaøn keát, chieán ñaáu duõng caûm cuûa toaøn daân. - Söï chuaån bò chu ñaùo veà moïi maët cuûa nhaø Traàn . - Tinh thaàn chieán ñaáu duõng caûm, gan daï, söï anh duõng hi sinh cuûa quaân ñoäi nhaø Traàn. - Söï laõnh ñaïo taøi tình, saùng suoát vôùi nhöõng chieán löôïc chieán thuaät ñuùng ñaén cuûa boä chæ huy, ñöùng ñaàu laø vua Traàn vaø Traàn Höng Ñaïo .

- HS ñoïc noäi dung SGK/66+67 - GV chia HS thaønh caùc nhoùm thaûo luaän : + Trình baøy nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï thaéng lôïi cuûa ba cuoäc khaùng chieán ? + Neâu moät soá daãn chöùng veà tinh thaàn ñoaøn keát choáng giaëc cuûa nhaân daân ta ? + Ngöôøi coù ñoùng goùp lôùn nhaát trong söï thaéng lôïi naøy laø ai ?Trình baøy nhöõng ñoùng goùp ñoù ? - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.  GV chænh söûa, keát luaän 2. YÙ nghóa lòch söû : - Ñaäp tan tham voïng vaø yù vaø phaân tích theâm. chí xaâm löôïc Ñaïi Vieät cuûa - Cuoäc khaùng chieán laàn I, II, ñeá cheá Nguyeân  baûo veä III quaân Moâng – Nguyeân taán ñoäc laäp daân toäc vaø toaøn coâng vaø keát thuùc vaøo thôøi veïn laõnh thoå. gian naøo ? Löïc löôïng ? - Töø hoaøn caûnh ñoù quaân daân ta giaønh ñöôïc thaéng lôïi, coù yù nghóa nhö theá naøo ? - Goùp phaàn xaây ñaép - Thaéng lôïi naøy coù yù nghóa truyeàn thoáng quaân söï daân nhö theá naøo ñoái vôùi daân toäc ta. toäc ta ? - Baøi hoïc voâ cuøng quyù giaù - Baøi hoïc töø ba cuoäc khaùng cho coâng cuoäc khaùng chieán laø gì ? chieeán cöùu quoác cuûa daân toäc. - Ñaäp tan aâm möu thoáng trò - Ñoái vôùi theá giôùi, thaéng lôïi caùc nöôùc cuûa ñeá quoác naøy coù yù nghóa nhö theá naøo Nguyeân. ?

5. Cuûng coá :
Trình baøy nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa Lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ? - Baøi taäp : Thoáng keâ caùc söï kieän sao cho phuø hôïp ôû coät thôøi gian Thôøi gian Söï kieän 1. 01/1258 2. -

29/01/1258 3.1279 4. 01/1285 5. 12/1287 6. 04/1288

6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 15 ( phaàn I ) Ngaøy soaïn : 03/12/06

Baøi 15 :

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ VAØ VAÊN HOAÙ THÔØI TRAÀN
Tieát 28. I. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS naém ñöôïc : sau caùc cuoäc khaùng chieán quyeát lieät choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân, Ñaïi Vieät phaûi traûi qua nhieàu khoù khaên veà kinh teá, xaõ hoäi. - Nhôø nhöõng chính saùch, bieän phaùp tích cöïc cuûa vöông trieàu Traàn vaø tinh thaàn lao ñoäng caàn cuø cuûa nhaân daân ta, neàn kinh teá, xaõ hoäi cuûa Ñaïi Vieät ñöôïc phuïc hoài vaø phaùt trieån nhanh choùng ; vaên hoaù, giaùo duïc, khoa hoïc – kó thuaät ñeàu ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu röïc rôõ, quoác gia Ñaïi Vieät ngaøy moät cöôøng thònh . 2. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc, yeâu queâ höông, nieàm töï haøo daân toäc, bieát ôn toå tieân. 3. Kó naêng : Giuùp HS laøm quen vôùi phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû .

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

- Tranh aûnh ñoà goám thôøi Traàn.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Trình baøy nguyeân nhaân thaéng lôïi cuûa ba laàn khaùng
chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ? - Neâu yù nghóa Lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi :

4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Kinh teá thôøi Traàn goàm nhöõng ngaønh naøo? - Nhaø Traàn ñaõ thi haønh nhöõng chính saùch naøo ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ? Cuï theå thöïc hieän nhöõng chính saùch ñoù theá naøo ? - Ai ñöôïc phong ñaát ? Nhöõng ñaát ñoù laø ñaát naøo ? Ngoaøi ra coøn coù ruoäng ñaát cuûa ai ? - So vôùi thôøi Lyù, thôøi Traàn coù ruoäng tö nhö theá naøo ? Taïi sao phaùt trieån nhanh ? ⇒ Nhaän xeùt chung veà noâng nghieäp ? - Thuû coâng nghieäp thôøi Traàn ra sao ? Vì sao noù phaùt trieån nhö vaäy ? - Nhaän xeùt keânh hình 35 +36 - Ngoaøi ngheà thuû coâng truyeàn thoáng coøn coù ngaønh ngheà naøo môùi ? - Nhaän xeùt veà TCN thôøi Traàn ? - Noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp phaùt trieån keùo theo ngaønh ngheà naøo ? - Thöông nghieäp phaùt trieån ra sao ? - Thaêng Long vaø Vaân Ñoàn thôøi kì naøy nhö theá naøo ? - Nhaän xeùt chung tình hình thöông nghieäp thôøi Traàn ? - Cho HS ñoïc SGK. - Nhaéc laïi caùc giai caáp, taàng lôùp thôøi Lyù? Thôøi Traàn coù maáy giai caáp ? Coù nhöõng taàng lôùp naøo ? - GV veõ sô ñoà  HS leân baûng ñieàn vaøo . - Neâu ñôøi soáng caùc taàng lôùp trong xaõ hoäi?

Noäi dung baøi giaûng 1. Tình hình kinh teá sau chieán tranh a. Noâng nghieäp : - Noâng nghieäp ñöôïc phuïc hoài vaø phaùt trieån. - Ruoäng ñaát coâng laøng xaõ chieám phaàn lôùn dieän tích ruoäng ñaát trong nöôùc .

b. Thuû coâng nghieäp : raát phaùt trieån - Nhaø nöôùc tröïc tieáp quaûn lí goàm nhöõng ngaønh ngheà. - Caùc saûn phaåm laøm ra caøng nhieàu, trình ñoä kó thuaät caøng cao. c. Thöông nghieäp : - Vieäc trao ñoåi buoân baùn tong vaø ngoaøi nöôùc ñöôïc ñaåy maïnh. - Thaêng Long vaø Vaân Ñoàn laø hai trung taâm kinh teá lôùn cuûa caû nöôùc. 2. Tình hình xaõ hoäi sau chieán tranh :
Giai caáp thoá ng trò Vua, vöông haàu, quyù toäc Quan laïi, ñòa chuû Thôï thuû coâng, thöông Noâng daân, taù ñieàn Noâng noâ, noâ tì

XH thôøi Traà n

Giai caáp bò trò

⇒ XH ngaøy caøng phaân hoaù - So saùnh XH thôøi Lyù – thôøi saâu saéc. Traàn ? Nhìn chung söï phaân hoùa caùc

5. Cuûng coá : - Trình baøy tình hình kinh teá nhaø Traàn sau
chieán tranh ? - Veõ sô ñoà caùc giai caáp, taàng lôùp trong xaõ hoäi thôøi Traàn sau chieán tranh ? 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 15 ( phaàn II )

Ngaøy soaïn : 10/12/06

Baøi 15 :

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ VAØ VAÊN HOAÙ THÔØI TRAÀN
Tieát 29. II. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VAÊN HOAÙ

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS naém ñöôïc : sau caùc cuoäc khaùng chieán quyeát lieät choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân, Ñaïi Vieät phaûi traûi qua nhieàu khoù khaên veà kinh teá, xaõ hoäi. - Nhôø nhöõng chính saùch, bieän phaùp tích cöïc cuûa vöông trieàu Traàn vaø tinh thaàn lao ñoäng caàn cuø cuûa nhaân daân ta, neàn kinh teá, xaõ hoäi cuûa Ñaïi Vieät ñöôïc phuïc hoài vaø phaùt trieån nhanh choùng ; vaên hoaù, giaùo duïc, khoa hoïc – kó thuaät ñeàu ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu röïc rôõ, quoác gia Ñaïi Vieät ngaøy moät cöôøng thònh . 2. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc, yeâu queâ höông, nieàm töï haøo daân toäc, bieát ôn toå tieân. 3. Kó naêng : Giuùp HS laøm quen vôùi phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû .

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

Söu taàm nhöõng tranh aûnh veà caùc coâng trình ñieâu khaéc, ñoà goám traùng men thôøi Traàn.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh :
- Trình baøy tình hình kinh teá nhaø Traàn sau chieán tranh ? - Veõ sô ñoà caùc giai caáp, taàng lôùp trong xaõ hoäi thôøi Traàn sau chieán tranh ?

2. Kieåm tra baøi cuõ :

3. Giôùi thieäu baøi môùi :

4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø Noäi dung baøi giaûng 1. Ñôøi soáng vaên hoaù : - HS ñoïc noäi dung SGK/71 - Caùc tín ngöôõng coå truyeàn - Toân giaùo, tín ngöôõng thôøi phoå bieán trong nhaân daân. Traàn nhö theá naøo ? - So saùnh ñaïo Phaät thôøi kì - Ñaïo Phaät vaø Nho giaùo naøy vôùi thôøi Lyù ? phaùt trieån maïnh do nhu caàu - HS ñoïc in nghieâng SGK  xaây döïng boä maùy nhaø nöôùc. phaân tích. - Nho giaùo phaùt trieån nhö theá naøo ? Keå teân moät soá nhaø nho noåi tieáng ? GV giôùi thieäu veà Chu Vaên An - Caùc hình thöùc sinh hoaït ( tham khaûo tö lieäu vaên hoaù : ca haùt, nhaûy muùa …… ñöôïc phoå bieán. SGV/102 ) - Keå teân caùc hình thöùc sinh chöõ Haùn hoaït vaên hoaù?  nhaän xeùt ? 2. Vaên hoïc : chöõ Noâm - Vaên hoïc nhaø Traàn coù ñaëc Chöùa ñöïng noäi dung phong phuù  tình yeâu con ngöôøi, ñieåm gì ? - Noäi dung caùc taùc phaåm ? ñaát nöôùc  laøm raïng rôõ - Nhaän xeùt gì veà vaên hoïc vaên hoaù Ñaïi Vieät. thôøi Traàn ? 3. Giaùo duïc vaø KHKT : - Giaùo duïc : tröôøng hoïc môû - Giaùo duïc thôøi Traàn nhö theá ra ngaøy caøng nhieàu. Caùc kì naøo ? thi tuyeån choïn nhaân taøi toå - HS ñoïc in nghieâng SGK  chöùc thöôøng xuyeân. - Laäp ra Quoác Söû vieän, phaân tích. - Quoác söû vieän laäp ra coù bieân soaïn boä “Ñaïi Vieät Söû nhieäm vuï gì ? Do ai ñöùng ñaàu kí “ (1272) - Quaân söï, y hoïc, KHKT cuõng ñieàu haønh ? - Nhaéc laïi taùc phaåm “ Binh ñaït nhieàu thaønh töïu . thö yeáu löôïc“ 4. Ngheä thuaät kieán truùc cuûa Traàn Höng Ñaïo. - Treân lónh vöïc y hoïc, thieân vaø ñieâu khaéc: vaên hoïc, khoa hoïc nhö theá - Nhieàu coâng trình kieán truùc coù giaù trò ra ñôøi : thaùp Phoå naøo ? ⇒ nhaän xeùt chung veà giaùo Minh, thaønh Taây Ñoâ … duïc vaø KHKT thôøi Traàn ? - GV giôùi thieäu veà caùc tranh aûnh : thaùp Phoå Minh, thaønh - Ngheä thuaät chaïm khaéc tinh teá . Taây Ñoâ …… - Kieán truùc thôøi Traàn ra sao ?  phaân tích keânh hình 37 SGK - Ñieâu khaéc coù gì ñaëc saéc ?  phaân tích keânh hình 37 SGK

5. Cuûng coá :
Neâu nhöõng neùt tieâu bieåu veà ñôøi soáng vaên hoaù thôøi Traàn ? - Giaùo duïc vaø KHKT thôøi Traàn phaùt trieån nhö theá naøo ? 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 16 ( phaàn I ) -

Ngaøy soaïn : 10/12/06

Baøi 16 :

SÖÏ SUY SUÏP CUÛA NHAØ TRAÀN CUOÁI THEÁ KÆ XIV
Tieát 30. I. TÌNH HÌNH KINH TEÁ – XAÕ HOÄI
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc : - Cuoái theá kæ XIV, neàn kinh teá Ñaïi Vieät bò trì treä, ñôøi soáng cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng – nhaát laø noâng daân, noâng noâ, noâ tì raát ñoùi khoå, XH roái loaïn. - Phong traøo noâng daân, noâ tì noå ra ôû khaép nôi . Ñieàu ñoù chöùng toû vöông trieàu Traàn ñaõ böôùc vaøo thôøi kì suy suïp. Nhaø Hoà thay theá nhaø Traàn trong hoaøn caûnh ñoù laø caàn thieát. Naém ñöôïc maët tích cöïc vaø haïn cheá cô baûn cuûa caûi caùch Hoà Quyù Ly. 2. Tö töôûng : - Thaáy ñöôïc söï sa ñoïa, thoái naùt cuûa taàng lôùp quyù toäc, vöông haàu caàm quyeàn cuoái thôøi Traàn ñaõ gaây nhieàu haäu quaû tai haïi cho ñaát nöôùc, xaõ hoäi, bôûi vaäy caàn phaûi thay theá vöông trieàu Traàn ñeå ñöa ñaát nöôùc phaùt trieån. - Coù thaùi ñoä ñuùng ñaén veà phong traøo khôûi nghóa noâng daân, noâ tì cuoái theá kæ XIV, veà nhaân vaät lòch söû Hoà Quyù Ly ; moät ngöôøi yeâu nöôùc, coù tö töôûng caûi caùch ñeå ñöa ñaát nöôùc, xaõ hoäi thoaùt khoûi cuoäc khuûng hoaûng luùc baáy giôø. 3. Kó naêng : Boài döôõng cho HS kó naêng so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû vaø kó naêng heä thoáng, thoáng keâ, söû duïng baûn ñoà trong khi hoïc baøi, bieát ñaùnh giaù moät nhaân vaät lòch söû.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà “ Khôûi nghóa noâng daân nöûa cuoái theá kæ XIV “. GV laäp baûng thoáng keâ, treân ñoù toùm taét dieãn bieán cuûa caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân vaø noâ tì, goàm

caùc muïc : thôøi gian khôûi nghóa, ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân, ngöôøi laõnh ñaïo khôûi nghóa.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Neâu nhöõng neùt tieâu bieåu veà ñôøi soáng vaên hoaù thôøi Traàn ? Giaùo duïc vaø KHKT thôøi Traàn phaùt trieån nhö theá naøo ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Tình hình ñaát nöôùc ta cuoái theá kæ XIV nhö theá naøo ? Taïi sao xaûy ra tình traïng nhö vaäy ? Haäu quaû cuûa noù laø gì ? - HS ñoïc in nghieâng SGK/74  phaân tích. - Luùc naøy caùc taàng lôùp thuoäc giai caáp thoáng trò nhö theá naøo ? Ñôøi soáng nhaân daân cuoái theá kæ XIV ra sao ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Tình hình kinh teá : Cuoái XIV, nhaø nöôùc khoâng quan taâm ñeán saûn xuaát noâng nghieäp.  maát muøa, ñoùi keùm xaõy ra ⇒ ñôøi soáng nhaân daân gaëp nhieàu khoù khaên.

2. Tình hình xaõ hoäi : - HS ñoïc noäi dung SGK. - Vua quan vaãn aên chôi sa - Maëc cho cuoäc soáng nhaân ñoïa. daân khoå cöïc, trieàu ñình vaãn laøm gì ? HS ñoïc in nghieâng SGK/74  phaân tích . - Lôïi duïng tình hình ñoù caùc quan laïi vöông haàu nhö theá - Beân ngoaøi Chaêmpa xaâm naøo ? Nhaän xeùt vieäc laøm löôïc, nhaø Minh yeâu saùch. cuûa Chu Vaên An ? ⇒ ñôøi soáng nhaân daân khoå - Nhaø Traàn suy suïp hôn khi cöïc  noåi daäy ñaáu tranh. naøo ? - Caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu HS ñoïc in nghieâng SGK/75  bieåu : phaân tích . - Luùc naøy, beân ngoaøi nöôùc ta coù nhöõng vaán ñeà gì ? - Nguyeân nhaân daãn ñeán caùc cuoäc khôûi nghóa laø gì ? - Coù caùc cuoäc khôûi nghóa naøo tieâu bieåu ? - GV chæ baûn ñoà giôùi thieäu caùc cuoäc khôûi nghóa lôùn ? - HS thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy treân baûng phuï do GV soaïn saún : + Thôøi gian . + Ñòa baøn hoaït ñoäng . + Ngöôøi laõnh ñaïo .  HS leân baûng trình baøy nhöõng soá lieäu. - GV nhaän xeùt, keát luaän .

5. Cuûng coá : - Neâu nhöõng neùt chính veà tình hình kinh teá –
XH thôøi Traàn cuoái XIV? - Laøm moät soá baøi taäp ( GV cheùp treân baûng phuï  HS leân laøm treân baûng ) 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 16 ( phaàn II )

Ngaøy soaïn : 17/12/06

Baøi 16 :

SÖÏ SUY SUÏP CUÛA NHAØ TRAÀN CUOÁI THEÁ KÆ XIV
Tieát 31. II. NHAØ HOÀ VAØ CAÛI CAÙCH CUÛA HOÀ QUYÙ LY
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc : - Cuoái theá kæ XIV, neàn kinh teá Ñaïi Vieät bò trì treä, ñôøi soáng cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng – nhaát laø noâng daân, noâng noâ, noâ tì raát ñoùi khoå, XH roái loaïn. - Phong traøo noâng daân, noâ tì noå ra ôû khaép nôi . Ñieàu ñoù chöùng toû vöông trieàu Traàn ñaõ böôùc vaøo thôøi kì suy suïp. Nhaø Hoà thay theá nhaø Traàn trong hoaøn caûnh ñoù laø caàn thieát. Naém ñöôïc maët tích cöïc vaø haïn cheá cô baûn cuûa caûi caùch Hoà Quyù Ly. 2. Tö töôûng : - Thaáy ñöôïc söï sa ñoïa, thoái naùt cuûa taàng lôùp quyù toäc, vöông haàu caàm quyeàn cuoái thôøi Traàn ñaõ gaây nhieàu haäu quaû tai haïi cho ñaát nöôùc, xaõ hoäi, bôûi vaäy caàn phaûi thay theá vöông trieàu Traàn ñeå ñöa ñaát nöôùc phaùt trieån. - Coù thaùi ñoä ñuùng ñaén veà phong traøo khôûi nghóa noâng daân, noâ tì cuoái theá kæ XIV, veà nhaân vaät lòch söû Hoà Quyù Ly ; moät ngöôøi yeâu nöôùc, coù tö töôûng caûi caùch ñeå ñöa ñaát nöôùc, xaõ hoäi thoaùt khoûi cuoäc khuûng hoaûng luùc baáy giôø. 3. Kó naêng : Boài döôõng cho HS kó naêng so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû vaø kó naêng heä thoáng, thoáng keâ, söû duïng baûn ñoà trong khi hoïc baøi, bieát ñaùnh giaù moät nhaân vaät lòch söû.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà “ Khôûi nghóa noâng daân nöûa cuoái theá kæ XIV “. GV laäp baûng thoáng keâ, treân ñoù toùm taét dieãn bieán cuûa caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân vaø noâ tì, goàm

caùc muïc : thôøi gian khôûi nghóa, ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân, ngöôøi laõnh ñaïo khôûi nghóa.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Trình baøy tình hình kinh teá – chính trò nöûa sau theá kæ XIV?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Cuoái theá kæ XIV cuoäc ñaáu tranh noå ra raát nhieàu roài daãn ñeán ñieàu gì? - Luùc ñoù xuaát hieän ai ? Cho Hs ñoïc ñoaïn in nghieâng SGK. - Nhaø Hoà thaønh laäp trong hoaøn caûnh naøo?

Noäi dung baøi giaûng 1,Nhaø Hoà thaønh laäp : - 1400 Nhaø Traàn suy vong  Hoà Quyù Ly leân ngoâi  Nhaø Hoà thaønh laäp.

2,Nhöõng bieän phaùp caûi caùch cuûa nhaø Hoà. - Chính trò : caûi toå haøng - Veà chính trò, Hoà Quyù Ly thöïc nguõ voõ quan vaø thay theá hieän caûi caùch nhö theá naøo? caùc quyù toäc naøh Traàn Cuï theå? baèngnhöõng ngöôøi taøi - Taïi sao loaïi boû nhöõng quan naêng. laïi Nhaø Traàn ? Quan laïi thaêm hoûi ñôøi soáng nhaân daân noùi leân ñieàu gì? - Kinh teá: phaùt haønh tieàn - Veà kinh teá Hoà Quyù Ly coù giaáy, ban haønh caùc chính nhöõng caûi caùch ra sao? saùch haïn ñieàn , quy ñònh laïi Cho Hs ñoïc phaàn in nghieâng thueá ñinh, thueá ruoäng. SGK  Phaân tích. - Veà maët xaõ hoäi, Hoà Quyù Ly - XH: ban haønh chính saùch ñaõ laøm gì ? Chính saùch naøy haïn noâ. coù taùc duïng nhö theá naøo? - Vh- Gd, HQL coù nhöõng vieäc - VH-GD: dòch chöõ Haùn laøm naøo? Taùc duïng nhö theá thaønh chöõ Noâm, söaû ñoåi naøo? qui cheá thi cöû, hoïc taäp. - Veà quoác phoøng, HQL thöïc - Quoác phoøng: laøm taêng hieän chính saùch gì? quaân soá cheá taïo suùng Phaân tích tình hình (thaønh Taây môùi, phoøng thuû nôi hieåm Ñoâ) yeáu, xaây thaønh kieân coá. - Nhaän xeùt nhöõng chính saùch ñoù? 3,YÙ nghóa, taùc duïng caûi - Nhöõng caûi caùch treân coù yù caùch Hoà Quyù Ly. nghóa nhö theá naøo? Chöùng - YÙ nghóa: Ñöa nöôùc ta traùnh toû HQL laø con ngöôøi nhö theá khoûi cuoäc khuûng hoaûng naøo? cuoái theá kæ XIV  Xh – kinh teá oån ñònh 1 thôøi gian. - Taùc duïng: -Taùc duïng cuûa nhöõng caûi  Tích cöïc: Haïn cheá teä caùch treân ñoái vôùi tình hình taäp trung lao ñoäng vaøo ñaát nöôùc ? tay quyù toäc -ñòa chuû, -Tích cöïc? taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc, vaên hoaù – giaùo duïc phaùt trieån.  Haïn cheá: chöa trieät ñeå, - Nhöõng haïn cheá laø gì? chöa phuø hôïp thöïc teá, chöa ñaùp öùng ñöôïc ñôøi soáng nhaân daân.

5. Cuûng coá : - Neâu nhöõng neùt chính veà tình hình kinh teá –
XH thôøi Traàn cuoái XIV? - Laøm moät soá baøi taäp ( GV cheùp treân baûng phuï  HS leân laøm treân baûng ) 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 16 ( phaàn II )

Ngaøy soaïn : 17/12/06

Tieát 32. Baøi 17 :

OÂN TAÄP CHÖÔNG II VAØ CHÖÔNG III
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS cuûng coá nhöõng kieán thöùc cô baûn veà lòch söû kdaân toäc thôøi Lyù, Traàn, Hoà (1009 – 1400) . - Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu chuû yeáu veà caùc maët chính trò, kinh teá, vaên hoaù cuûa Ñaïi Vieät thôøi Lyù, Traàn, Hoà . 2. Tö töôûng : Cuûng coá, naâng cao cho HS loøng yeâu ñaát nöôùc, nieàm töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc, bieát ôn toå tieân ñeå noi göông, hoïc taäp. 3. Kó naêng : HS bieát söû duïng baûn ñoà, quan saùt phaân tích tranh aûnh, laäp baûng thoáng keâ, traû lôøi caâu hoûi.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà Ñaïi Vieät thôøi Lyù, Traàn, Hoà. Löôïc ñoà caùc cuoäc khaùng chieán choáng Toáng, Moâng – Nguyeân . Moät soá aûnh chuïp veà vaên hoaù, ngheä thuaät thôøi Lyù, Traàn, Hoà (aûnh veà ñoà goám vaø aûnh “Di tích thaønh nhaø Hoà”).

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Trình baøy nhöõng bieän phaùp caûi caùch cuûa Hoà Quyù Ly ? Neâu yù nghóa vaø taùc duïng cuûa nhöõng caûi caùch ñoù ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Cho HS ñoïc SGK phaàn 1, 2 ôû treân lôùp. GV coù theå keát hôïp caû hai phaàn laøm thaønh 1 baøi taäp theo noäi dung . HS thaûo luaän theo nhoùm + Nhoùm 1 : Trình baøy nhöõng döõ kieän veà thôøi Lyù.

+ Nhoùm 2 : Trình baøy nhöõng döõ kieän veà thôøi Traàn.  Sau ñoù caùc nhoùm leân baûng trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình . GV chænh söûa, phaân tích, keát luaän .

Trie àu ñaïi

Thôøi gian

Quaân xaâm löôïc vaø löïc löôïng - Toáng - Toáng (10 vaïn quaân)

Ñöôøng loái ñaùnh giaëc - Tieán coâng ñeå töï veä. - Phoøng ngöï phaûn coâng –

10/1075  Thôø 12/1075 i Lyù 12/1076  3/1077 -1/1258  29/1/125 Thôø 8 - 1/1285 i Traà  n 6/1285 -12/1287  4/1288 -

- Moâng Coå (3vaïn) - Nguyeân (50 vaïn) - Nguyeân (30 vaïn)

Ñaùnh choå yeáu, traùnh choå maïnh  buoäc ñòch phaûi theo caùch ñaùnh cuûa ta  chuyeån töø phoøng ngöï sang phaûn coâng tieâu dieät giaëc.

Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû Tinh thaàn ñoaøn keát cuûa nhaân daân ta ñaùnh giaëc. - Quaân daân ta anh duõng, gan daï, möu trí trong khaùng chieán . - Söï laõnh ñaïo taøi tình cuûa boä chæ huy.

GV cho HS söu taàm vaø keå veà moät soá göông tieâu bieåu veà loøng yeâu nöôùc baát khuaát trong moãi cuoäc khaùng chieán ( Lyù Thöôøng Kieät, Toâng Ñaûn, Traàn Höng Ñaïo …) Moät vaøi ví duï veà tinh thaàn ñoaøn keát ñaùnh giaëc trong moãi cuoäc khaùng chieán cuûa daân toäc ( nhaân daân Thaêng Long thöïc hieän “vöôøn khoâng nhaø troáng” ……). Neáu coøn thôøi gian GV coù theå cho HS laøm baøi taäp 2 ( Baøi taäp ôû nhaø ) Thôøi gian 1009 1010 1054 Söï kieän Nhaø Lyù thaønh laäp Dôøi ñoâ veà Thaêng Long Ñoåi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät

5. Cuûng coá :
Gv chænh söûa vaø choát laïi kieán thöùc ñaõ laøm baøi taäp. 6. Daën doø : Xem vaø soaïn baøi 18 SGK/82

Ngaøy soaïn : 23/12/06

CHÖÔNG IV :

ÑAÏI VIEÄT THÔØI LEÂ SÔ

(THEÁ KÆ XV – ÑAÀU THEÁ KÆ XVI)
Tieát 33. Baøi 18 : CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CUÛA NHAØ HOÀ VAØ PHONG TRAØO KHÔÛI NGHÓA CHOÁNG QUAÂN MINH ÑAÀU THEÁ KÆ XV

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Minh vaø söï thaát baïi nhanh choùng cuûa nhaø Hoà maø nguyeân nhaân thaát baïi laø do ñöôøng loái sai laàm, khoâng döïa vaøo nhaân daân. Thaáy ñöôïc chính saùch ñoâ hoä taøn baïo cuûa nhaø Minh vaø caùc cuoäc khôûi nghóa choáng quaân Minh ñaàu theá kæ XV.

-

2. Tö töôûng :

Naâng cao cho HS loøng caêm thuø quaân xaâm löôïc baïo taøn, nieàm töï haøo veà truyeàn thoáng yeâu nöôùc, ñaáu tranh baát khuaát cuûa daân toäc. 3. Kó naêng : Reøn luyeän cho HS kó naêng söû duïng baûn ñoà khi hoïc baøi, trình baøy baøi hoïc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà caùc cuoäc khôûi nghóa ñaàu theá kæ XV.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2.Giôùi thieäu vaø giaûng daïy baøi môùi.

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Vì sao nhaø Minh keùo vaøo xaâm löôïc nöôùc ta ? Do ai caàm ñaàu, löïc löôïng ? - Coù phaûi quaân Minh keùo vaøo nöôùc ta laø do nhaø Hoà cöôùp ngoâi nhaø Traàn khoâng ? Vì sao ? - Quaân Minh tieán coâng nhö theá naøo? Nhaø Hoà khaùng chieán ra sao ? ( GV duøng löôïc ñoà töôøng thuaät ) - Taïi sao cuoäc khaùng chieán nhaø Hoà thaát baïi ? - Neâu caùc chính saùch cai trò cuûa nhaø Minh ? - Cho HS ñoïc in nghieâng SGK/82  phaân tích - Nhaän xeùt veà caùc chính saùch cai trò cuûa nhaø Minh ñoái vôùi nöôùc ta ? - Neâu toäi aùc cuûa quaân Minh  giaùo duïc loøng caêm thuø giaëc, yeâu queâ höông ñaát nöôùc cho HS. - Taát caû nhöõng chính saùch cai trò treân nhaèm muïc ñích gì ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Minh vaø söï thaát baïi cuûa nhaø Hoà : - Quaân Minh möôïn côù khoâi phuïc nhaø Traàn nhaèm xaâm löôïc vaø ñoâ hoä nöôùc ta. - 01/1407 : quaân Minh chieám Ñoâng Ñoâ  thaønh Taây Ñoâ. - 06/1407 : cha con Hoà Quyù Ly bò baét ôû Haø Tónh. 2. Chính saùch cai trò cuûa nhaø Minh : - Chính trò : xoaù boû quoác hieäu nöôùc ta, saùp nhaäp vaøo Trung Quoác. - Kinh teá : ñaët ra haøng traêm thöù thueá, baét phuï nöõ treû em veà TQ baùn laøm noâ tì. - Vaên hoaù : thi haønh chính saùch ñoàng hoaù ngu daân, baét nhaân daân ta theo phong tuïc taäp quaùn ngöôøi Haùn.

Nhöõng cuoäc khôûi - Sau khi Hoà Quyù Ly bò baét, 3. nghóa cuûa quyù toäc nhaø nhaân daân ta ñaõ laøm gì ? - Coù nhöõng cuoäc khôûi nghóa Traàn : a. Khôûi nghóa Traàn naøo tieâu bieåu ? Ngoãi (1407-1409)  GV duøng löôïc ñoà keát hôïp - 10/1407 Traàn Ngoãi leân laøm HS traû lôøi töôøng thuaät caùc minh chuû. - 12/1408 nghóa quaân ñaùnh cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu ? tan 4 vaïn quaân Minh ôû Boâ HS töôøng thuaät laïi Coâ. - Keát quaû nhöõng cuoäc khôûi - 1409 cuoäc khôûi nghóa thaát baïi. nghóa treân ? b. Khôûi nghóa Traàn Quyù - Maëc duø thaát baïi, nhöng Khoaùng (1409-1414) nhöõng cuoäc khôûi nghóa ñoù - 1409 Traàn Quyù Khoaùng leân ngoâi (Truøng Quang Ñeá) noùi leân ñieàu gì ? - Cuoäc khôûi nghóa  nhanh choùng, töø Thanh Hoaù  Hoaù Chaâu (Hueá) - 8/1413 nghóa quaân tan raõ daàn  1414 cuoäc khôûi nghóa

5. Cuûng coá : - Coù phaûi quaân Minh keùo vaøo nöôùc ta laø do

nhaø Hoà cöôùp ngoâi nhaø Traàn khoâng ? Vì sao ? - HS leân baûng töôøng thuaät laïi caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu treân löôïc ñoà. 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xembaøi 17 (phaàn baøi taäp ôû nhaø) chuaån bò tieát baøi taäp lòch söû.

Ngaøy soaïn : 23/12/06

Tieát 34.

LAØM BAØI TAÄP LÒCH

SÖÛ
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Giuùp HS cuûng coá nhöõng kieán thöùc cô baûn veà lòch söû kdaân toäc thôøi Lyù, Traàn, Hoà (1009 – 1400) . - Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu chuû yeáu veà caùc maët chính trò, kinh teá, vaên hoaù cuûa Ñaïi Vieät thôøi Lyù, Traàn, Hoà . 2. Tö töôûng : Cuûng coá, naâng cao cho HS loøng yeâu ñaát nöôùc, nieàm töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc, bieát ôn toå tieân ñeå noi göông, hoïc taäp. 3. Kó naêng : HS bieát söû duïng baûn ñoà, quan saùt phaân tích tranh aûnh, laäp baûng thoáng keâ, traû lôøi caâu hoûi.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà Ñaïi Vieät thôøi Lyù, Traàn, Hoà. Löôïc ñoà caùc cuoäc khaùng chieán choáng Toáng, Moâng – Nguyeân . Moät soá aûnh chuïp veà vaên hoaù, ngheä thuaät thôøi Lyù, Traàn, Hoà.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Neâu chính saùch cai trò cuûa nhaø Minh ? Trình baøy nhöõng cuoäc khôûi nghóa cuûa quyù toäc Traàn ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
GV coù theå laáy baøi taäp 1 – Baøi onâ taäp chöông II vaø III söûa vaø laøm theo maãu : Nhöõng thaønh töïu noåi baät nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Lyù – Traàn : Ngaønh - Kinh teá - Vaên hoaù Thaønh töïu  noâng nghieäp ………… thuû coâng nghieäp …… ……… thöông nghieäp - Thaùp Baùo Thieân, chuøa Moät coät, chuoâng

- Giaùo duïc - Khoa hoïcNgheä thuaät

Quy Ñieàn …… - Môû khoa thi tuyeån choïn nhaân taøi, vaên hoïc phaùt trieån ………… - cheá taïo suùng, laøm giaáy, y hoïc phaùt trieån ………

 Sau ñoù caùc nhoùm leân baûng trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình . GV chænh söûa, phaân tích, keát luaän . - GV söû duïng löôïc ñoà, baûn ñoà caâm vaø moät baûn ñoà khaùng chieán  höôùng daãn HS caùch ñoïc – hieåu baûn ñoà . Ñieàn moät soá ñòa ñieåm, teân Tænh, thaønh phoá (VD 1 cuoäc khaùng chieán tieâu bieåu) Sau ñoù cho HS töï tìm hieåu vaø ñieàn, ñoïc baûn ñoà kí hieäu. ⇒ GV sô keát, nhaän xeùt. - Neáu coøn thôøi gian, GV coù theå taäp caùc em kó naêng veõ löôïc ñoà (chæ mang tính chaát töông ñoái) Veõ khung  chaám caùc ñieåm  noái laïi vaø chænh söûa theo löôïc ñoà maãu baèng buùt chì

5. Cuûng coá :

GV chænh söûa vaø choát laïi kieán thöùc ñaõ laøm baøi taäp. 6. Daën doø : Xem vaø soaïn baøi 19 SGK/86

Ngaøy soaïn : 14/01/07

Baøi 19 :

CUOÄC KHÔÛI NGHÓA LAM SÔN (1418 – 1427) Tieát 35: I. THÔØI KÌ ÔÛ MIEÀN TAÂY THANH HOAÙ (1418 – 1423)
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn töø choå bò ñoäng ñoái phoù vôùi quaân Minh ban ñaàu ñeán thôøi kì chuû ñoäng tieán coâng giaûi phoùng ñaát nöôùc. Naém ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cô baûn cuûa cuoäc khôûi nghóa. 2. Tö töôûng : - Thaáy ñöôïc tinh thaàn hi sinh, vöôït qua gian khoå, anh duõng, baát khuaát cuûa nghóa quaân Lam Sôn. - Giaùo duïc cho HS loøng yeâu nöôùc, töï haøo, töï cöôøng daân toäc. - Boài döôõng cho HS tinh thaàn quyeát taâm vöôït khoù ñeå hoïc taäp vaø phaán ñaáu vöôn leân. 3. Kó naêng : Reøn luyeän cho HS kó naêng söû duïng baûn ñoà trong hoïc taäp, tham khaûo caùc taøi lieäu lòch söû ñeå boå sung cho baøi hoïc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

Löôïc ñoà khôûi nghóa Lam Sôn.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh :

2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Cho HS ñoïc ñoaïn ñaàu SGK/84 - Leâ Lôïi laø ngöôøi nhö theá naøo ? (GV tham khaûo tö lieäu SGV/116) OÂng coù nhöõng vieäc laøm naøo ? - Lam Sôn laø vuøng ñaát nhö theá naøo ? Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích. - Vieäc chuaån bò khôûi nghóa cuûa Leâ Lôïi coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc ? HS ñoïc SGK phaân tích(Nguyeãn Traõi) - Ñaàu 1416 coù söï kieän gì xaõy ra ? - Cho HS ñoïc in nghieâng SGK/85 phaân tích. - Leâ Lôïi quyeát ñònh döïng côø khôûi nghóa vaøo thôøi gian naøo ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Leâ Lôïi döïng côø khôûi nghóa : - Chuaån bò : chieâu taäp nghóa só, lieân laïc caùc haøo kieät, xaây döïng löïc löôïng, choïn Lam Sôn laøm caên cöù khôûi nghóa. - Taùc ñoäng : thu huùt nhieàu ngöôøi yeâu nöôùc khaép nôi tuï veà . - Ñaàu 1416 : toå chöùc Hoäi theà Luõng Nhai  tinh thaàn ñoaøn keát ñaùnh giaëc. - 7/2/1418 Leâ Lôïi töï xöng laø Bình Ñònh Vöông, döïng côø khôûi ngóa ôû Lam Sôn. 2. Nhöõng naêm ñaàu hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân Lam Sôn : - Tình hình : löïc löôïng coøn yeáu, gaëp nhieàu khoù khaên . - Giaûi phaùp : 3 laàn ruùt leân nuùi Chí Linh choáng söï vaây queùt cuûa giaëc.

- Nhöõng ngaøy ñaàu khôûi nghóa, nghóa quaân nhö theá naøo ? - Nghóa quaân ñoái phoù vôùi tình hình ñoù nhö theá naøo ? - GV töôøng thuaät treân löôïc ñoà 3 laàn ruùt leân nuùi Chí Linh cuûa nghóa quaân Lam Sôn. - Cho HS leân töôøng thuaät laïi giaûi phaùp ruùt leân nuùi Chí Linh 3 laàn cuûa nghóa quaân. - GV phaân tích nhöõng khoù khaên  giaùo duïc loøng caûm phuïc, yeâu nöôùc cuûa HS. - Ñeå thoaùt ñöôïc tình hình xaáu - Muøa heø 1423 : Leâ Lôïi taïm ñoù, Leâ Lôïi ñaõ quyeát ñònh hoaø hoaõn vôùi quaân Minh . nhö theá naøo ? - Taïi sao Leâ Lôïi ñeà nghò taïm hoaø vôùi quaân Minh ? - Sau ñoù quaân Minh coù nhöõng vieäc laøm gì ? Ñieàu ñoù theå hieän ñieàu gì ? ⇒ cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn chuyeån sang giai ñoaïn môùi.

5. Cuûng coá : - Leâ Lôïi döïng côø khôûi nghóa nhö theá naøo ?

- Trình baøy nhöõng naêm ñaàu hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân Lam Sôn ? 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xemvaø soaïn baøi 19 (phaàn II ), traû lôøi caâu hoûi SGK/89.

Ngaøy soaïn : 14/01/07

Tieát 36.

OÂN TAÄP

I. Yeâu caàu : - HS naém vöõng caùc hieåu bieát veà kì kieåm tra. - HS naém vöõng veà nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc töø ñaàu naêm ñeán nay. Chuaån bò kieán thöùc ñaày ñuû cho thi HKI.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Leâ Lôïi döïng côø khôûi nghóa nhö theá naøo ? Trình baøy nhöõng naêm ñaàu hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân Lam Sôn ?

3. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
- GV neâu troïng taâm chính töøng phaàn : LSTG vaø LSVN + LSTG : xoaùy saâu nhöõng phaàn troïng taâm. GV keát hôïp cuøng HS tìn hieåu nhöõng noäi dung chính cuûa töøng baøi. Giaûi ñaùp caùc caâu hoûi SGK vaø caâu hoûi HS :  Baøi 1 : phaàn 1 – 3  Baøi 2 : phaàn 1 – 2  Baøi 3 : phaàn 1 – 2

Baøi 4 : phaàn 1  6  Baøi 5 : phaàn 2 – 3  Baøi 6 :  Baøi 7 + LSVN : GV xoaùy saâu nhöõng vaán ñeà sau : - Söï thaønh laäp caùc trieàu ñaïi phong kieán Vieät Nam. - Nhöõng söï kieän ñaùng chuù yù . - Phaân tích, so saùnh vieäc toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc caùc trieàu ñaïi. - Caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân, khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc ( ñaëc bieät thôøi Lyù – Traàn ) - Nhöõng thaønh töïu noåi baät veà Giaùo duïc –-KHKT – vaên hoaù ngheä thuaät ……

5. Cuûng coá :

GV sô keát, ñaët moät soá caâu hoûi – traû lôøi thöï nghieäm kieán thöùc HS. 6. Daën doø : Hoïc baøi. Chuaån bò kieán thöùc ñaày ñuû ñeå thi HKI.

Tröôøng THCS Nguyeãn Thoâng Hoï vaø teân : ……………………………… ……………………………………… Lôùp : ……………………………… Giaùm thò coi thi 1. 2.

Ñeà thi kieåm tra Hoïc kì I Moân : Lòch söû 7 Thôøi gian : 45 phuùt Ngaøy ……..… thaùng … ………naêm 200 Giaùm khaûo chaám Ñieåm : ( ghi baèng chöõ thi vaø soá ) 1. 2.

I . Phaàn traéc nghieäm : ( 3 ñieåm ) Baøi taäp 1 : Ñaùnh daáu X tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát ( 1 ñieåm) 1. Caùc giai caáp môùi hình thaønh trong xaõ hoäi Phong kieán ôû chaâu AÂu laø : E. Chuû noâ. C. Laõnh chuaù – noâng noâ. F. Noâ leä. D. Ñòa chuû – noâng daân lónh canh. 5. Xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác ñöôïc coi laø thònh vöôïng nhaát döôùi thôøi naøo ? A. Thôøi Ñöôøng. C. Thôøi Toáng – Nguyeân. B. Thôøi Minh . D. Thôøi Thanh. 6. Haèng naêm vaøo muøa xuaân, töø thôøi Tieàn Leâ caùc vua thöôøng veà ñòa phöông ñeå laøm gì ? A. Cuøng nhaân daân vui Teát. C. Cho xaây döïng moät ngoâi chuøa môùi. B. Tham gia caùc leã hoäi daân gian. D. Toå chöùc leã caøy tòch ñieàn. 7. Thôøi Traàn caû nöôùc chia laøm maáy loäø : A. 10 loä. C. 12 loä. B. 18 loä. D. 24 loä. Baøi taäp 2 : Noái coät thôøi gian vaø söï kieän döôùi ñaây cho phuø hôïp ( 1 ñieåm) Thôøi gian 1. 939 Söï kieän a. Khaùng chieán choáng quaân 1+…

….... 2. 981 2 + ……. …. 3. 1226 3 + …… ….. 4. 1288 4 + ……… … Baøi taäp 3 : Söû duïng nhöõng töø cho saün döôùi ñaây ( höông binh, ñaïo quaân baûo veä, phieân binh chính binh ) ñieàn vaøo choå troáng sao cho phuø hôïp ( 1 ñieåm) Quaân ñoäi nhaø Traàn goàm coù caám quaân vaø quaân ôû caùc loä. Caám quaân laø ……………………… ……………………………. kinh thaønh, trieàu ñình, nhaø vua. Caám quaân ñöôïc tuyeån choïn töø nhöõng trai traùng khoeû maïnh ôû queâ höông nhaø Traàn ( Töùc Maëc, Nam Ñònh). Quaân caùc loä ôû ñoàng baèng goïi laø …………… …………………, ÔÛ mieàn nuùi goïi laø …………………………….ÔÛ caùc laøng xaõ coù caùc ………………………… II . Phaàn töï luaän : ( 7 ñieåm ) 3. Trình baøy nhöõng bieän phaùp caûi caùch cuûa Hoà Quyù Ly ? Taùc duïng cuûa nhöõng caûi caùch ñoù ? ( 3 ñieåm) 4. Em haõy trình baøy nhöõng nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân ? Neâu vai troø cuûa caùc tuø tröôûng daân toäc ít ngöôøi trong cuoäc khaùng chieán naøy ? ( 4 ñieåm)

Nguyeân thaéng lôïi. b. Ngoâ Quyeàn xöng Vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. c. Leâ Hoaøn ñaùnh baïi quaân xaâm löôïc Toáng. d. Nhaø Traàn thaønh laäp.

Ngaøy soaïn : 13/01/08

Baøi 19 :

CUOÄC KHÔÛI NGHÓA LAM SÔN (1418 – 1427) Tieát 37: II. GIAÛI PHOÙNG NGHEÄ AN TAÂN BÌNH - THUAÄN HOAÙ (1424 – 1425)
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn töø choå bò ñoäng ñoái phoù vôùi quaân Minh

ban ñaàu ñeán thôøi kì chuû ñoäng tieán coâng giaûi phoùng ñaát nöôùc. Naém ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cô baûn cuûa cuoäc khôûi nghóa. 2. Tö töôûng : - Thaáy ñöôïc tinh thaàn hi sinh, vöôït qua gian khoå, anh duõng, baát khuaát cuûa nghóa quaân Lam Sôn. - Giaùo duïc cho HS loøng yeâu nöôùc, töï haøo, töï cöôøng daân toäc. - Boài döôõng cho HS tinh thaàn quyeát taâm vöôït khoù ñeå hoïc taäp vaø phaán ñaáu vöôn leân. 3. Kó naêng : Reøn luyeän cho HS kó naêng söû duïng baûn ñoà trong hoïc taäp, tham khaûo caùc taøi lieäu lòch söû ñeå boå sung cho baøi hoïc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

Löôïc ñoà khôûi nghóa Lam Sôn.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Tröôùc tình hình quaân Minh taán coâng, quaân ta ñaõ ñoái phoù nhö theá naøo ? - Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích (Nguyeãn Chích). - Keá hoaïch cuûa Nguyeãn Chích nhö theá naøo ? Nhaän xeùt ? Quaân ta tieán haønh thöïc hieän keá hoaïch cuûa Nguyeãn Chích nhö theá naøo ? - Dieãn bieán ? - GV trình baøy treân löôïc ñoà . - Keát quaû traän ñaùnh naøy nhö theá naøo ? - Sau khi giaûi phoùng Ngheä An, 8/1425 quaân ta ñaõ laøm gì ? - Dieãn bieán ? (töôøng thuaät löôïc ñoà) - Keát quaû ? - Nhö vaäy töø 10/1424  8/1425 chuùng ta thöïc hieän keá hoaïch Nguyeãn Chích nhö theá naøo ?

Noäi dung baøi giaûng 1. Giaûi phoùng Ngheä An (naêm 1424) : - Keá hoaïch cuûa Nguyeãn Chích : chuyeån ñòa baøn hoaït ñoäng vaøo Ngheä An . - Tieán haønh : 12/10/1424 nghóa quaân taán coâng ñoàn Ña Caêng  Traø Laân  Khaû Löu ⇒ giaûi phoùng phaàn lôùn Ngheä An . Buoäc ñòch phaûi ruùt vaøo thaønh coá thuû

2. Giaûi phoùng Taân Bình, Thuaän Hoaù (1425) : 8/1425: Traàn Nguyeân Haõn,Leâ Ngaân … chæ huy quaân ta taán coâng vaøo Taân Bình (Quaûng Bình) vaø Thuaän Hoaù (Hueá).  giaûi phoùng töø Thanh Hoaù - Sau chieán thaéng treân, nghóa trôû vaøo. quaân luùc naøy coù quyeát ñònh nhö theá naøo ? 3. Tieán quaân ra Baéc, môû - Baét ñaàu thôøi gian naøo roäng phaïm vi hoaït ñoäng nghóa quaân taán coâng ? (cuoái 1426) : HS ñoïc in nghieâng SGK  töôøng thuaät treân löôïc ñoà – - Dieãn bieán : keát hôïp SGK 7 cuõ phaân tích + 9/1426: nghóa quaân tieán theâm coâng ra Baéc chia laøm 3 ñaïo - Nhieäm vuï cuûa 3 ñaïo quaân Taây Baéc khi tieán ra Baéc laø gì ? Haï löu soâng - Em haõy nhaän xeùt veà keá Nhò hoaïch tieán quaân ra Baéc cuûa Tieán thaúng Leâ Lôïi ?(qua löôïc ñoà) Ñoâng Quan - Thaùi ñoä cuûa nhaân daân nhö + Nhieäm vuï : theá naøo ? . Giaûi phoùng ñaát ñai. - Keát quaû ? . Thaønh laäp chính quyeàn môùi . . Chaën quaân tieáp vieän . ⇒ ñöôïc söï uûng hoä tích cöïc cuûa nhaân daân. - Keát quaû : quaân ta chieán thaéng nhieàu traän lôùn buoäc ñòch phoøng ngöï, coá thuû

5. Cuûng coá :

- Keá hoaïch cuûa Nguyeãn Chích nhö theá naøo ? Quaân ta tieán

haønh thöïc hieän keá hoaïch cuûa Nguyeãn Chích ra sao ? - Trình baøy dieãn bieán vaø nhieäm vuï cuûa nghóa quaân Lam Sôn khi tieán quaân ra Baéc? 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xemvaø soaïn baøi 19 (phaàn III ), traû lôøi caâu hoûi SGK/93.

Ngaøy soaïn : 13/01/08

Baøi 19 :

CUOÄC KHÔÛI NGHÓA LAM SÔN (1418 – 1427)
III. KHÔÛI NGHÓA LAM SÔN TOAØN THAÉNG (CUOÁI 1426 – CUOÁI 1427)
Tieát 38 :
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn töø choå bò ñoäng ñoái phoù vôùi quaân Minh ban ñaàu ñeán thôøi kì chuû ñoäng tieán coâng giaûi phoùng ñaát nöôùc. Naém ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cô baûn cuûa cuoäc khôûi nghóa. 2. Tö töôûng : - Thaáy ñöôïc tinh thaàn hi sinh, vöôït qua gian khoå, anh duõng, baát khuaát cuûa nghóa quaân Lam Sôn. - Giaùo duïc cho HS loøng yeâu nöôùc, töï haøo, töï cöôøng daân toäc. - Boài döôõng cho HS tinh thaàn quyeát taâm vöôït khoù ñeå hoïc taäp vaø phaán ñaáu vöôn leân. 3. Kó naêng : Reøn luyeän cho HS kó naêng söû duïng baûn ñoà trong hoïc taäp, tham khaûo caùc taøi lieäu lòch söû ñeå boå sung cho baøi hoïc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà “Traän Toát Ñoäng – Chuùc Ñoäng” vaø löôïc ñoà “Traän Chi Laêng – Xöông Giang”. Baøi Bình Ngoâ Ñaïi Caùo cuûa Nguyeãn Traõi.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh :

2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Sau khi quaân Minh ôû Ñaïi Vieät thaát baïi, nhaø Minh coù quyeát ñònh gì ? - Dieãn bieán ? - Quaân ta ñoái phoù nhö theá naøo ? - GV trình baøy treân baûn ñoà (Hình 42 SGK) - Keát quaû ? - HS ñoïc in nghieâng SGK phaân tích. - Sau thaát baïi traän Toát Ñoäng – Chuùc Ñoäng nhaø Minh laøm gì ? - Quaân ta ñoái phoù nhö theá naøo ? - Dieãn bieán ? - GV keát hôïp trình baøy treân löôïc ñoà .

Noäi dung baøi giaûng 1. Traän Toát Ñoäng - Chuùc Ñoäng (cuoái 1426) - Dieãn bieán : Ñòch Ta - 10/1426 Vöông Toâng chæ huy 5 vaïn vieän binh tieán vaøo Ñoâng -Ñaët phuïc Quan. binh ôû Toát - 7/11/1426 tieán Ñoäng – Chuùc Ñoäng . veà Cao Boä  loït vaøo traän ñòa. - Keát quaû : Ñòch bò tieâu dieät nhieàu, caùc töôùng bò gieát, Vöông Thoâng boû chaïy veà Ñoâng Quan. 2. Traän Chi Laêng – Xöông Giang (10/1427) - Dieãn bieán : Ñòch Ta - 10/1427, 15 vaïn vieän binh do Lieãu Thaêng vaø Moäc Thaïnh chæ huy tieán vaøo nöôùc - Phuïc kích, ta. ñaâm cheát - 8/10/1427 Lieãu Lieãu Thaêng Thaêng tieán vaøo - Phuïc kích aûi Chi Laêng taïi Caàn Traïm - Chaán chænh ñoäi - Phoá Caùt dieät hình  tieán tieâu xuoáng Xöông treân 3 vaïn teân. Giang . - Taán coâng phía - Co cuïm taïi Xöông nhieàu tieâu dieät Giang . treân 5 vaïn . - Nhaân ñoù, Leâ Lôïi cho ñem chieán lôïi phaåm leân Moäc Thaïnh  ñòch voäi vaøng ruùt veà nöôùc . - 10/12/1427 : Toå chöùc Hoäi theà Ñoâng Quan  ñòch ruùt khoûi nöôùc ta. 3. Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû : - Nguyeân nhaân thaéng lôïi : + Loøng yeâu nöôùc, yù chí baát khuaát vaø tinh thaàn ñoaøn keát ñaùnh giaëc cuûa toaøn daân . + Söï laõnh ñaïo taøi tình, saùng

- Cuøng luùc ñoù, Leâ Lôïi ñaõ laøm gì ? - Keát quaû ? - Nghe tin thaát baïi Vöông Thoâng ñaõ laøm gì ? Cuï theå ? - Sau khi thaéng lôïi Nguyeãn Traõi ñaõ laøm gì ? Noäi dung ? HS ñoïc in nghieâng SGK,phaân tích - HS thaûo luaän : + Nguyeân nhaân thaéng lôïi ? + YÙ nghóa lòch söû ?

5. Cuûng coá : HS trình baøy laïi dieãn bieán treân löôïc ñoà traän Toát Ñoäng – Chuùc Ñoäng vaø Chi Laêng – Xöông Giang . 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xemvaø soaïn baøi 20 (phaàn I ), traû lôøi caâu hoûi SGK/96.

Ngaøy soaïn : 20/01/08

Baøi 20 :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI LEÂ SÔ (1428 – 1527)
Tieát 39.

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRÒ, QUAÂN SÖÏ,PHAÙP LUAÄT
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : - Nhöõng neùt cô baûn veà tình hình chính trò, quaân söï, phaùp luaät, kinh teá, vaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc thôøi Leâ sô. - Thôøi Leâ sô, nhaø nöôùc quaân chuû trung öông, taäp queàn ñöôïc xaây döïng vaø cuûng coá vöõng maïnh, quaân ñoäi huøng maïnh, coù toå chöùc chaët cheõ, ñöôïc huaán luyeän thöôøng xuyeân; phaùp luaät coù ñieàu khoaûn tieán boä, ñaõ quan taâm, baûo veä phaàn naøo quyeàn lôïi cuûa daân chuùng vaø khuyeán khích saûn xuaát phaùt trieån. Treân caùc maët kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc ñeàucoù böôùc phaùt trieån maïnh, ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu. Ñaà laø thôøi kì cöôøng thònh cuûa quoác gia Ñaïi Vieät. 2. Tö töôûng : Naâng cao loøng yeâu ñaát nöôùc, nieàm töï haøo daân toäc veà 1 thôøi kì phaùt trieån röïc rôõ vaø huøng maïnh cho Hoïc sinh. 3. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû, bieát ruùt ra nhaän xeùt, keát luaän.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc thôøi vua Leâ Thaùnh Toâng.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
HS trình baøy dieãn bieán treân löôïc ñoà traän Toát Ñoäng – Chuùc Ñoäng vaø Chi Laêng – Xöông Giang ? Neâu nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi :

4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø

Noäi dung baøi giaûng

1. Toå chöùc boä maùy chính - Sau khi ñaùnh ñuoåi quaân Minh quyeàn : ra khoûi ñaát nöôùc, Leâ Lôïi ñaõ - Boä maùy nhaø nöôùc : laøm gì ? Vua - Toå chöùc nhaø nöôùc nhö (naém moïi quyeàn haønh) theá naøo ? - Ñöùng ñaàu laø ai ? Caùc quan ñaïi - Vua Leâ ñaõ laøm gì ? thaàn - Trieàu ñình goàm nhöõng boä phaän naøo ?
Bo ä Bo ä Bo ä
Cô quan chuyeân moân

- Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  - Heä thoáng haønh chính : caû nöôùc chia thaønh 13 Ñaïo thöøa phaân tích. tuyeân - ÔÛ ñòa phöông nhö theá naøo ? Ñaïo (3 - Ñeán thôøi Vua Leâ Thaùnh ti) Toâng coù söï thay ñoåi naøo ? - HS ñoïc in nghieâng SGK Phuû  phaân tích. - Döôùi Ñaïo coù nhöõng caáp Chaâu, Chaâu, Chaâu, naøo ? huyeän huyeän huyeän ( phaân tích keânh hình 44 ) - Quan saùt löôïc ñoà nöôùc Ñaïi Xa Xa Xa Vieät thôøi Leâ Sô vaø danh õ õ õ saùch 13 Ñaïo thöøa tuyeân, em 2. Toå chöùc quaân ñoäi : thaáy coù gì khaùc vôùi nöôùc - Theo cheá ñoä “nguï binh ö Ñaïi Vieät thôøi Traàn ? noâng” - Coù 2 boä phaän quaân ôû - Quaân ñoäi thôøi Leâ Sô toå trieàu ñình chöùc nhö theá naøo ? Haõy giaûi quaân ôû ñòa thích ? phöông - Quaân ñoäi goàm maáy boä phaän ? Cuï theå nhö theá naøo ? - So saùnh vôùi quaân ñoäi thôøi - Haèng naêm quaân lính taäp Lyù – Traàn ? traän, voõ ngheä. Vuøng bieân giôùi - Quaân lính haèng naêm nhö boá phoøng nghieâm ngaët. theá naøo ? ÔÛ vuøng bieân giôùi 3. Luaät phaùp : ra sao ? - Ban haønh “ Quoác trieàu hình - HS ñoïc in nghieâng SGK  luaät ” (Luaät Hoàng Ñöùc) phaân tích. - Noäi dung : HS traû lôøi caâu hoûi cuoái muïc + Baûo veä quyeàn lôïi g/c thoáng 2 SGK ? trò. + Baûo veä chuû quyeàn quoác - Luaät phaùp thôøi kì naøy nhö gia. theá naøo ? + Khuyeán khích phaùt trieån - Vua Leâ ñaõ bieân soaïn vaø kinh teá . ban haønh boä luaät naøo + Phaùt huy truyeàn thoáng daân môùi ? - Noäi dung cuûa boä luaät toäc ……

5. Cuûng coá : - Veõ sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc vaø haønh chính nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Leâ sô ? - So saùnh luaät phaùp thôøi Leâ sô vôùi thôøi Lyù – Traàn ? 6. Daën doø : Hoïc baøi . Xem vaø soaïn baøi 16 ( phaàn II )

Ngaøy soaïn : 20/01/08

Baøi 20 :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI LEÂ SÔ (1428 – 1527)
Tieát 40.

II. TÌNH HÌNH KINH TEÁ – XAÕ

HOÄI
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : - Nhöõng neùt cô baûn veà tình hình chính trò, quaân söï, phaùp luaät, kinh teá, vaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc thôøi Leâ sô. - Thôøi Leâ sô, nhaø nöôùc quaân chuû trung öông, taäp queàn ñöôïc xaây döïng vaø cuûng coá vöõng maïnh, quaân ñoäi huøng maïnh, coù toå chöùc chaët cheõ, ñöôïc huaán luyeän thöôøng xuyeân; phaùp luaät coù ñieàu khoaûn tieán boä, ñaõ quan taâm, baûo veä phaàn naøo quyeàn lôïi cuûa daân chuùng vaø khuyeán khích saûn xuaát phaùt trieån. Treân caùc maët kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc ñeàu coù böôùc phaùt trieån maïnh, ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu. Ñaây laø thôøi kì cöôøng thònh cuûa quoác gia Ñaïi Vieät. 2. Tö töôûng : Naâng cao loøng yeâu ñaát nöôùc, nieàm töï haøo daân toäc veà 1 thôøi kì phaùt trieån röïc rôõ vaø huøng maïnh cho Hoïc sinh. 3. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû, bieát ruùt ra nhaän xeùt, keát luaän.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc thôøi vua Leâ Thaùnh Toâng.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Veõ sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc vaø haønh chính nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Leâ sô ? So saùnh luaät phaùp thôøi Leâ sô vôùi thôøi Lyù – Traàn ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Kinh teá nhaø Leâ sô khaùc nhaø Lyù-Traàn nhö theá naøo ? Noäi dung baøi giaûng 1. Kinh teá : a) Noâng nghieäp :

- Tình hình noâng nghieäp ra sao ? - Ñeå phuïc hoài vaø phaùt trieån noâng nghieäp, vua Leâ ñaõ laøm gì ? - So saùnh caùc chöùc quan saûn xuaát noâng nghieäp thôøi LyùTraàn ? Giaûi thích ? - Thi haønh chính saùch gì ? Cho HS ñoïc in nghieâng SGK phaân tích. - Nhaän xeùt veà nhöõng bieän phaùp ñoái vôùi noâng nghieäp ? - TCN goàm nhöõng loaïi hình naøo ? TCN coå truyeàn nhö theá naøo ? cuï theå ? xuaát hieän caùi gì ? Cho Hs ñoïc in nghieâng SGK phaân tích - TCN thì sao ? cuï theå ? Nhaän xeùt TCN thôøi Leâ sô ? - Veà thöông nghieäp nhaø Leâ nhö theá naøo? Cho HS ñoïc in nghieâng SGK phaân tích - Ngoaïi thöông ra sao ? cuï theå ? Caùc saûn phaåm naøo cuûa ta ñöôïc hoï öa chuoäng ? - Trong xaõ hoäi g/c naøo chieám ñoâng nhaát? Ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa hoï nhö theá naøo ? Neâu ñaëc ñieåm cuaûa töøng taàng lôùp ? veõ sô ñoà caùc taàng lôùp xaõ hoäi thôøi Leâ sô ? - Nhaän xeùt veà chuû tröông haïn cheá vieäc nuoâi vaø buoân baùn noâ tì cuûa nhaø nöôùc thôøi Leâ sô ? - Nhôø nhöõng chính saùch nhaø nöôùc ñôøi soáng nhaân daân theá naøo ?

Khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh + Cho 25 vaïn lính veà laøm ruoäng, keâu goïi daân phieâu taùn veà queâ. + Ñaët 1 soá chöùc quan chaêm lo noâng nghieäp. + Thöïc hieän chính saùch “ pheùp quaân ñieàn …” ⇒nhanh choùng phuïc hoài vaø phaùt trieån. b) Coâng thöông nghieäp : - Thuû coâng nghieäp : + TCN coå truyeàn: ngaøy caøng phaùt trieån, nhieàu laøng ngheà chuyeân nghieäp ra ñôøi… + TCN nhaø nuôùc (Cuïc Baùch Taùc) : saûn xuaát vuõ khí vaø ñuùc tieàn, khai moû… ñöôïc ñaåy maïnh. - Thöông nghieäp : + Khuyeán khích laäp chôï, hoïp chôï… + Buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi ñöôïc duy trì môû roäng vaø phaùt trieån. 2. Xaõ hoäi : Vua quan G/c thoáng trò Ñòa chuû XH thôøi Leâ sô Nd: chieám ñoâng ñaûo G/c bò trò TTC, TN: ngaøy caøng lôùn maïnh Noâ tì: soá löôïng ngaøy caøng giaûm ⇒ ñôøi soáng nhaân daân oån ñònh vaø phaùt trieån, Ñaïi Vieät cöôøng thònh nhaát Ñoâng Nam AÙ luùc baáy giôø.

5. Cuûng coá : - Veõ sô ñoà xaõ hoäi thôøi Leâ sô ? Caùc caâu hoûi SGK

6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 20 ( phaàn III )

Ngaøy soaïn : 27/01/08

Baøi 20 :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI LEÂ SÔ (1428 – 1527)
III. TÌNH HÌNH VAÊN HOAÙ – GIAÙO DUÏC
Tieát 41.
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : - Nhöõng neùt cô baûn veà tình hình chính trò, quaân söï, phaùp luaät, kinh teá, vaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc thôøi Leâ sô. - Thôøi Leâ sô, nhaø nöôùc quaân chuû trung öông, taäp queàn ñöôïc xaây döïng vaø cuûng coá vöõng maïnh, quaân ñoäi huøng maïnh, coù toå chöùc chaët cheõ, ñöôïc huaán luyeän thöôøng xuyeân; phaùp luaät coù ñieàu khoaûn tieán boä, ñaõ quan taâm, baûo veä phaàn naøo quyeàn lôïi cuûa daân chuùng vaø khuyeán khích saûn xuaát phaùt trieån. Treân caùc maët kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc ñeàu coù böôùc phaùt trieån maïnh, ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu. Ñaây laø thôøi kì cöôøng thònh cuûa quoác gia Ñaïi Vieät. 2. Tö töôûng : Naâng cao loøng yeâu ñaát nöôùc, nieàm töï haøo daân toäc veà 1 thôøi kì phaùt trieån röïc rôõ vaø huøng maïnh cho Hoïc sinh. 3. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû, bieát ruùt ra nhaän xeùt, keát luaän.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

Sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc thôøi vua Leâ Thaùnh Toâng.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Veõ sô ñoà xaõ hoäi thôøi Leâ sô ? Neâu nhöõng chuyeån bieán trong noâng nghieäp vaø coâng thöông nghieäp ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Ngay sau khi leân ngoâi, Leâ Thaùi Toå ñaõ laøm gì ? Cuï theå ? (Phaân tích keânh hình 45 SGK) - ÔÛ caùc ñaïo , phuû thì sao ? - Noäi dung hoïc taäp thi cöû laø gì ? Noäi dung baøi giaûng 1. Tình hình giaùo duïc vaø khoa cöû - Giaùo duïc: + Döïng Quoác Töû Giaùm. + Môû tröôøng hoïc, môû khoa thi. + Noäi dung giaùo duïc laø caùc

- Phaät giaùo, Ñaïo giaùo thì sao ? Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích. - Thôøi Leâ sô thi cöû nhö theá naøo ? neâu soá lieäu ? (tham khaûo taøi lieäu SGV/129) Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích. - Nhaän xeùt gì veà tình hình giaùo duïc thi cöû ? - Vaên hoïc nhö theá naøo ? cuï theå ? Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích. - Noäi dung chöùa ñöïng laø gì ? - Nhaän xeùt tình hình vaên hoïc thôøi Leâ sô ? - Veà khoa hoïc thôøi kì naøy goàm nhöõng ngaønh naøo ? - Söû hoïc nhö theá naøo ? - Ñòa lyù hoïc ? - Y hoïc ? - Toaùn hoïc ? - Coù nhaän xeùt gì veà khoa hoïc thôøi Leâ sô ? - Ngheä thuaät goàm nhöõng loaïi hình naøo? - Ngheä thuaät saân khaáu ra sao ? - Ngheä thuaät ñieâu khaéc, kieán truùc ? Cho HS ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích. - Nhaän xeùt ngheä thuaät thôøi Leâ sô ?

saùch ñaïo Nho…. -Thi cö û: Toå chöùc 25 khoa thi tieán só ñoã 989 tieán só, 20 traïng nguyeân… ⇒ Giaùo duïc thi cöû phaùt trieån maïnh meõ.

2. Vaên hoïc – khoa hoïc – ngheä thuaät. – Vaên hoïc : chöõ Haùn chieám öu theá. Noäi dung: loøng yeâu nöôùc, töï haøo daân toäc, khí phaùch haøo huøng cuûa daân toäc… - Khoa hoïc: + Söû hoïc : Ñaïi Vieät söû kí, ÑV söû kí toaøn thö, Lam Sôn thöïc luïc… + Ñòa lyù hoïc : Hoàng Ñöùc baûn ñoà, Dö Ñòa Chí … + Y hoïc: baûn thaûo thöïc vaät toaùt yeáu… + Toaùn hoïc: Ñaïi thaønh toaùn phaùp… - Ngheä thuaät: + Ngheä thuaät saân khaáu: ca mua, cheøo nhanh choùnh phuïc hoài vaø phaùt trieån. + Kieán truùc - ñieâu khaéc: theå hieän qua laêng taåm, cung ñieän Lam Kinh…  Phong caùch khoái ñoà soä, kó thuaät cao.

5. Cuûng coá : Caùc caâu hoûi SGK 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi tieáp theo.

Ngaøy soaïn : 27/01/08

Baøi 20 :

NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI LEÂ SÔ (1428 – 1527)
Tieát 42.

IV. MOÄT SOÁ DANH NHAÂN VAÊN HOAÙ XUAÁT SAÉC CUÛA DAÂN TOÄC

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1.Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc
Nhöõng neùt cô baûn veà tình hình chính trò, quaân söï, phaùp luaät, kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc thôøi Leâ sô. - Thôøi Leâ sô, nhaø nöôùc quaân chuû trung öông, taäp queàn ñöôïc xaây döïng vaø cuûng coá vöõng maïnh, quaân ñoäi huøng maïnh, coù toå chöùc chaët cheõ, ñöôïc huaán luyeän thöôøng xuyeân; phaùp luaät coù ñieàu khoaûn tieán boä, ñaõ quan taâm, baûo veä phaàn naøo quyeàn lôïi cuûa daân chuùng vaø khuyeán khích saûn xuaát phaùt trieån. Treân caùc maët kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoaù, giaùo duïc ñeàu coù böôùc phaùt trieån maïnh, ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu. Ñaây laø thôøi kì cöôøng thònh cuûa quoác gia Ñaïi Vieät. 2. Tö töôûng : Naâng cao loøng yeâu ñaát nöôùc, nieàm töï haøo daân toäc veà 1 thôøi kì phaùt trieån röïc rôõ vaø huøng maïnh cho Hoïc sinh. 3. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû, bieát ruùt ra nhaän xeùt, keát luaän. -

II. Ñoà duøng daïy hoïc :Tranh aûnh , tö lieäu veà caùc danh nhaân trong baøi. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Giaùo duïc thi cöû thôøi Leâ sô nhö theá naøo ? Neâu tình hình veà vaên hoïc, khoa hoïc, ngheä thuaät thôøi Leâ sô ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Nguyeãn Traõi sinh – maát naêm bao nhieâu - OÂng laø ngöôøi nhö theá naøo ? - Nhöõng ñoùng goùp cuûa oâng veà vaên hoaù daân toäc vaø theá giôùi ? - Cuoäc ñôøi cuûa Nguyeãn Traõi nhö theá naøo ? - OÂng thöôøng suy nghó vaø Noäi dung baøi giaûng

1.Nguyeãn

Traõi

(1380

1442) : - Laø nhaø chính trò, quaân söï taøi ba, anh huønh daân toäc vaø laø danh nhaân vaên hoaù theá giôùi. - Ñoùng goùp : taùc phaåm Quaân Trung Töø Meänh Taäp,

mong muoán ra sao ?(Lieân heä tö lieäu ca dao tuïc ngöõ VN) - Nhaän xeùt vua Leâ Thaùnh Toâng veà Nguyeãn Traõi nhö theá naøo ?(HS ñoïc in nghieâng SGK) Phaân tích keânh hình 47. - Leâ Thaùnh Toâng laø nhgöôøi nhö theánaøo? Phaân tích chöõ in nghieâng SGK. - Cuoái XV Leâ Thaùnh Toâng ñaõ laøm gì ? - Hoäi Tao Ñaøn laø hoäi nhö theá naøo ? - Thô vaên cuûa oâng chöùa ñöïng nhöõng gì ? Caùc taùc phaåm tieâu bieåu ? - OÂng laø ngöôøi nhö theá naøo ? - OÂng ñaõ ñoã tieán só naêm bao nhieâu ? Laøm nhöõng chöùc vuï gì ? - Ñoùng goùp cuûa oâng laø gì ? - OÂng laø ngöôøi nhö theá naøo ? - OÂng coøn laøm gì ? - Taùc phaåm cuûa oâng laø gì ? - OÂng ñöôïc ngöôøi ñôøi ca ngôïi nhö theá naøo ?

Bình Ngoâ Ñaïi Caùo, Dö Chí…

Ñòa

Thaùnh Toâng(1442 – 1497) : - Laø vò vua anh minh, taøi naêng treân nhieàu lónh vöïc kinh teá, chính trò, quaân söï laø nhaø vaên thô noåi tieáng cuûa daân toäc. - Ñoùng goùp: Saùng laäp hoäi Tao Ñaøn - Taùc phaåm: Quyønh Uyeån Cöûu Ca, Vaên minh coå suyù, Hoàng ñöùc quoác aâm thi taäp… 3. Ngoâ Só Lieân ( theá kæ XV) - Laø nhaø söû hoïc noåi tieáng cuûa nöôùc ta theá kæ XV, ñoã tieán só vaø ñaûm nhieäm chöùc vuï trong trieàu ñình. - Ñoùng goùp: Taùc phaåm Ñaïi Vieät Söû Kí Toaøn Thö (15 quyeån). 4. Löông Theá Vinh(1442 - ?) - Laø ngöôøi hoïc roäng, taøi cao, laø nhaø toaùn hoïc noåi tieáng thôøi Leâ sô. - Ñoùng goùp: Taùc phaåm “ Ñaïi thaønh toaùn phaùp, thieàn moân giaùo khoa ( phaät hoïc).

2.Leâ

5. Cuûng coá : Caùc caâu hoûi SGK 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn caùc baøi taäp tieát sau oân taäp chöông IV. ……………………………………………………………/ + / + /…………………… ………………………………………….

Ngaøy soaïn : 10/02/08

Tieát 43.

Baøi 21 :

OÂN TAÄP CHÖÔNG

IV
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc

Thoâng qua vieäc höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa baøi, GV khaéc saâu nhöõng kieán thöùc cô baûn veà lòch söû Vieät Nam ôû theá kæ XV ñaàu theá kæ XVI – thôøi Leâ sô. - Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu trong lónh vöïc xaây döïng (kinh teá, chính trò, vaên hoaù, giaùo duïc) vaø baûo veä ñaát nöôùc (choáng xaâm löôïc vaø ñoâ hoä cuûa nöôùc ngoaøi). - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà tình hình xaõ hoäi, ñôøi soáng nhaân daân thôøi Leâ sô. 2. Tö töôûng : Cuûng coá tinh thaàn yeâu nöôùc, töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc cho HS. 3. Kó naêng : Giuùp HS bieát söû duïng baûn ñoà ; so saùnh, ñoái chieáu caùc söï kieän lòch söû, heä thoáng caùc söï kieän lòch söû ñeå ruùt ra nhaän xeùt . -

II. Ñoà duøng daïy hoïc : - Löôïc ñoà laõnh thoå Ñaïi Vieät thôøi Leâ sô. - Löôïc ñoà caùc cuoäc khaùng chieán choáng xaâm löôïc vaø ñoâ hoä cuûa nhaø Minh. - Sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc thôøi Traàn vaø thôøi Leâ sô. - Moät soá tranh aûnh veà caùc coâng trình ngheä thuaät, nhaân vaät lòch söû thôøi Leâ sô. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : Neâu nhöõng coáng hieán cuûa
Nguyeãn Traõi ?ø Leâ Thaùnh Toâng? Ngoâ Só Lieân vaø Löông Theá Vinh vôùi söï nghieäp cuûa nöôùc Ñaïi Vieät ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

a. GV giôùi thieäu khaùi quaùt noäi dung ñaõ hoïc ôû chöông IV. b. Sau khi giôùi thieäu xong, GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi ôû baøi oân taäp chöông IV trong SGK, trang 104. Thôøi Leâ sô - Baõi boû moät soá chöùc quan cao caáp taêng cöôøng tính taäp quyeàn. - Ñaïo thöøa tuyeân  10 phuû  Chaâu huyeän  xaõ => chaët cheõ hôn ñaëc bieät laø caáp thöøa tuyeân vaø xaõ. - Phoå bieán saâu roäng cho moïi taàng lôùp nhaân daân. - Quaân chuû quan lieâu chuyeân cheá.

Ñaëc ñieåm Thôøi Lyù – Traàn 1. Boä maùy nhaø nöôùc - Chöa hoaøn chænh + Trieàu ñình vaø chaët cheõ - Töø Loä, phuû  + Ñôn vò huyeän  xaõ haønh chính + Caùch ñaøo taïo tuyeån duïng quan laïi

2. Nhaø nöôùc

- Quaân chuû quyù toäc

3. phaùp

Luaät - Gioáng nhau : Baûo veä quyeàn lôïi giai caáp thoáng trò, khuyeán khích phaùt trieån saûn xuaát - Khaùc nhau - Boä Hình Thö (Lyù), - Boä luaät Hoàng Ñöùc : boä Hình Luaät (Traàn) chaët cheõ, hoaøn chænh ñôn giaûn, chöa chaët hôn…. coù moät soá ñieàu cheõ luaät baûo veä phuï nöõ vaø giöõ gìn truyeàn thoáng daân toäc. 4. Kinh teá + Noâng - Chaäm phaùt trieån - Phaùt trieån raát nhanh nghieäp nhôø söï quan taâm kó cuûa - Coù caùc laøng ngheà trieàu ñình… + Thuû coâng thuû coâng, thuû coâng - Xuaát hieän caùc laøng nghieäp nghieäp nhaø nöôùc ngheà chuyeân nghieäp, thuû chöa phaùt trieån laém coâng nghieäp nhaø nöôùc coù cuïc baùch taùc quaûn lí - Chuû yeáu Thaêng thuû coâng nghieäp phaùt + Thöông Long, Vaân Ñoàn trieån maïnh. nghieäp - Ñöôïc môû roäng khaép Ñaïi Vieät. 5. Xaõ hoäi - Gioáng nhau : Ñeàu coù 2 giai caáp chính trong xaõ hoäi : + giai caáp thoáng trò : vua, quan, ñòa chuû. + giai caáp bò trò : noâng daân, thôï thuû coâng, thöông nhaân, noâ tì . - Khaùc nhau : - Giai caáp thoáng trò Khoâng coù caùc taàng coù theâm vöông haàu lôùp treân. quyù toäc. - Giai caáp bò trò coù - Noâ tì haïn cheá vaø giaûm noâng noâ. - Noâ tì raát ñoâng ñaûo daàn.

6. - Giaùo thi cöû

chaäm - Raát phaùt trieån, thi cöû môû roäng tuyeån choïn nhaân taøi khaép nôi . - Vaên hoïc - Nhieàu taùc phaåm - Noäi dung: loøng yeâu coù giaù trò, noäi dung : nuôùc yù chí baát khuaát, loøng yeâu nöôùc, yeâu loøng töï haøo daân toäc. queâ höông,tình yeâu Nho hoïc phaùt trieån maïnh. con ngöôøi ñaáu tranh - Khoa hoïc – giöõ nöôùc … (Traàn) ngheä thuaät Söû duïng Haùn, Noâm - Khoa hoïc môû roäng nhieàu - Chöa phaùt trieån nghaønh vaø coù giaù trò lôùn. maïnh . - Ngheä thuaät: phong caùch khoái ñoà soä qua laêng - Ngheä thuaät coù taåm, cung ñieän Lam Kinh. phong caùch tæ mó, ñoäc ñaùo chuû yeáu hình roàng – phöôïng , trang trí cung ñình … • Baøi taäp ôû nhaø: Laäp baûng thoáng keâ caùc taùc phaåm vaên hoïc, söû hoïc noåi tieáng. Thôøi Lyù Thôøi Traàn ( 1010(1226-1400) 1225) Nam - Hòch Töôùng Só, Quoác Sôn Phuù Soâng Baïch Haø. Ñaèng… - Ñaïi Vieät Söû Kí (30 quyeån) – Leâ Vaên Höu. - Binh Thö Yeáu Löôïc… Thôøi Leâ Sô (1428-1527) - Quaân Trung Töø Meänh Taäp, Bình Ngoâ Ñaïi Caùo… - Ñaïi Vieät Söû Kí (10 quyeån), Ñaïi Vieät Söû Kí Toaøn Thö (15 quyeån), Lam Sôn Thöïc luïc...

duïc - Haïn cheá, phaùt trieån

- Caùc taùc phaåm vaên hoïc. - Caùc taùc phaåm söû hoïc.

5. Cuûng coá : Gv chænh söûa cho phuø hôïp. 6. Daën doø : Xem baøi tieát sau laøm baøi taäp lòch söû phaàn chöông IV , söu taàm moät soá tranh aûnh vaên hoaù ngheä thuaät thôøi Leâ sô.

Ngaøy soaïn : 10/02/08

Tieát 44 :

LAØM BAØI TAÄP LÒCH SÖÛ (chöông IV)

Yeâu caàu : - Hoïc sinh naém toaøn boä kieán thöùc phaàn chöông IV. - Taäp caùc kó naêng laøm baøi taäp , kó naêng baûn ñoà. - Khaû naêng phaân tích, so saùnh. - GV coù theå laáy 1 soá noäi dung phaàn oân taäp maø caùc em chöa naém vöõng ñeå laøm baøi taäp vaø baøi taäp ôû naøh . - Cho HS ñem nhöõng tranh aûnh söu taàm cuûa mình veà vaên hoaù ngheä thuaät thôøi Leâ Sô ñeå phoå bieán, taäp cho caùc em mieâu taû qua tranh. - GV cho HS traéc nghieäm 1 soá kieán thöùc thôøi Leâ Sô : + Boä maùy nhaø nöôùc nhö theá naøo ? + Theå cheá nhaø nöôùc nhö theá naøo ? + Luaät phaùp ? + Xaõ hoäi ? + Kinh teá ? + Nhöõng thaønh töïu khoa hoïc ngheä thuaät, giaùo duïc thi cöû …? - Neáu thôøi gian cho pheùp GV coù theå duøng 1 löôïc ñoà VN ( caâm ) cho Hs ñieàn teân 1 soá ñòa danh lòch söû thôøi kì naøy. - Gv sô keát. - Daën doø : Soaïn baøi tieáp theo.

Ngaøy soaïn : 16/02/08

Chöông V: ÑAÏI VIEÄT ÔÛ CAÙC THEÁ KÆ

XVI – XVIII
Baøi 22

SÖÏ SUY YEÁU CUÛA NHAØ NÖÔÙC PHONG KIEÁN TAÄP QUYEÀN (XVI-XVIII)
:

Tieát 45 :

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRÒ - XAÕ HOÄI

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Naém ñöôïc noäi dung baøi tröôùc : nhaø nöôùc phong kieán taäp quyeàn cuûa Ñaïi Vieät phaùt trieån hoaøn chænh vaø ñaït ñeán ñænh cao ôû theá kæ XV veà caùc maët thieát cheá chính trò, phaùp luaät, kinh teá … - Ñeán ñaàu theá kæ XVI, nhöõng bieåu hieän veà söï suy yeáu cuûa nhaø Leâ ngaøy caøng roõ neùt treân caùc maët chính trò, xaõ hoäi. Nguyeân nhaân vaø haäu quaû cuûa tình hình ñoù. 2. Tö töôûng : Söï suy thoaùi cuûa nhaø nöôùc phong kieán taäp quyeàn (töø vua quan trong trieàu ñình ñeán quan laïi caùc caáp ôû ñòa phöông) daãn ñeán maâu thuaãn xaõ hoäi saâu saéc vaø söï caêm phaãn cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân, laøm buøng noå nhöõng cuoäc khôûi nghóa. Boài döôõng cho HS yù thöùc baûo veä söï thoáng nhaát ñaát nöôùc, choáng moïi aâm möu chia caét laõnh thoå. 3. Kó naêng : - Veõ löôïc ñoà hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân Traàn Caûo (ba laàn taán coâng Thaêng Long, vua Leâ phaûi chaïy troán vaøo Thanh Hoaù) - Xaùc ñònh caùc vò trí ñòa danh vaø trình baøy dieãn bieán cuûa caùc söï kieän lòch söû treân baûn ñoà.

II. Ñoà duøng daïy hoïc : Löôïc ñoà phong traøo noâng daân khôûi nghóa theá kæ XVI. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Sau thôøi gian phaùt trieån thònh vöôïng ñaàu XVI nhaø Leâ nhö theá naøo ? Cuï theå ? Cho Hs ñoïc in nghieâng SGK  Phaân tích - Noäi boä trieàu ñình nhö theá Noäi dung baøi giaûng

1.Trieàu ñình nhaø Leâ :
- Ñaàu XVI vua quan aên chôi xa xæ , laõng phí tieàn cuûa … - Noäi boä giai caáp thoáng trò tranh giaønh quyeàn löïc , cheùm

naøo? - Döôùi trieàu Leâ Uy Muïc thì sao ? - Döôùi trieàu Leâ Töông Döïc thì sao ? ( GV giaûng theâm tö lieäu SGV /134) - Em coù nhaän xeùt gì veà nhaø Leâ XVI ? - Nguyeân nhaân vì sao khôûi nghóa nhaân daân buøng noå ? Cho Hs ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích - Coù moät soá cuoäc khôûi nghóa naøo dieãn ra ? (in nghieâng SGK) . HS: ghi teân caùc cuoäc khôûi nghóa treân baûn ñoà. - Tieâu bieåu coù cuoäc khôûi nghóa naøo ñaùng chuù yù ? ( Gv töôøng thuaät treân löôïc ñoà). - Dieãn bieán ? - Keát quaû ? - YÙ nghóa ?

gieát laãn nhau => nhaø Leâ baét ñaàu suy thoaùi. 2. Phong traøo khôûi nghóa cuûa noâng daân ôû ñaàu theá kæ XVI - Nguyeân nhaân : trieàu ñình roái loaïn quan laïi cöôùp boùc , haø hieáp nhan daân taøn baïo  khôûi nghóa noâng daân buøng noå . - Tieâu bieåu : cuoäc khôûi nghóa Traàn Caûo (1516 – Ñoâng Trieàu – Quaûng Ninh ) - Dieãn bieán : SGK . - Keát quaû : bò thaát baïi . - YÙ nghóa: goùp phaàn laøm cho nhaø Leâ suïp ñoå.

5. Cuûng coá : Cho HS töôøng thuaät khôûi nghóa Traàn Caûo treân löôïc ñoà . 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi tieáp theo . ………………………………………………………………… / + / + / …………… ……………………………………………………………….

Ngaøy soaïn : 16/02/08

Baøi 22

SÖÏ SUY YEÁU CUÛA NHAØ NÖÔÙC PHONG KIEÁN TAÄP QUYEÀN (XVI-XVIII) (tieáp theo) Tieát 46 : II. CAÙC CUOÄC CHIEÁN TRANH NAM – BAÉC TRIEÀU VAØ TRÒNH NGUYEÃN
:

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Naém ñöôïc noäi dung baøi tröôùc : nhaø nöôùc phong kieán taäp quyeàn cuûa Ñaïi Vieät phaùt trieån hoaøn chænh vaø ñaït ñeán ñænh cao ôû theá kæ XV veà caùc maët thieát cheá chính trò, phaùp luaät, kinh teá …

Ñeán ñaàu theá kæ XVI, nhöõng bieåu hieän veà söï suy yeáu cuûa nhaø Leâ ngaøy caøng roõ neùt treân caùc maët chính trò, xaõ hoäi. Nguyeân nhaân vaø haäu quaû cuûa tình hình ñoù. 2. Tö töôûng : Söï suy thoaùi cuûa nhaø nöôùc phong kieán taäp quyeàn (töø vua quan trong trieàu ñình ñeán quan laïi caùc caáp ôû ñòa phöông) daãn ñeán maâu thuaãn xaõ hoäi saâu saéc vaø söï caêm phaãn cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân, laøm buøng noå nhöõng cuoäc khôûi nghóa. Boài döôõng cho HS yù thöùc baûo veä söï thoáng nhaát ñaát nöôùc, choáng moïi aâm möu chia caét laõnh thoå. 3. Kó naêng : Xaùc ñònh caùc vò trí ñòa danh vaø trình baøy dieãn bieán cuûa caùc söï kieän lòch söû treân baûn ñoà. -

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà cuoäc chieán tranh Nam – Baéc trieàu. Baûn ñoà cuoäc chieán tranh Trònh – Nguyeãn .

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Tình hình tieàu ñình nhaø Leâ ñaàu XVI nhö theá naøo ? Nguyeân nhaân, dieãn bieán phong traøo khôûi nghóa cuûa Traàn Caûo ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Nguyeân nhaân hình thaønh Nam – Baéc trieàu nhö theá naøo ? ( Gv giaûng theâm tö lieäu SGV + Vieät söû giai thoaïi -Taäp 5 ) - Chieán tranh Nam – Baéc trieàu dieãn ra bao laâu ? Aûnh höôûng ñeán xaõ hoäi nhö theá naøo ? ( Gv giaûng theâm qua baûn ñoà ) - Ñeán thôøi gian naøo môùi chaám döùt ? Haäu quaû cuûa noù ? (Phaân tích in nghieâng SGK + keânh hình) - 1545 xaûy ra söï kieän gì ? ( GV giaûng theâm tö lieäu Vieät söû giai thoaïi – Taäp 6 trang 9) - Chieán tranh buøng noå khi naøo ? Keát quaû? Noäi dung baøi giaûng 1. Chieán tranh Nam – Baéc trieàu - Nguyeân nhaân : + Maïc Ñaêng Dung cöôùp ngoâi nhaø Leâ laäp ra trieàu Maïc ( 1527) Baéc trieàu. + 1533 Nguyeãn Kim laäp doøng doõi hoï Leâ leân laøm vua ( Nam trieàu). - Chieán tranh Nam – Baéc trieàu keùo daøi hôn 50 naêm1592 Nam trieàu chieám Thaêng Long  chieán tranh keát thuùc. - Haäu quaû: Laøng maïc tieâu ñieàu , ñôøi soáng nhaân daân cöïc khoå. 2. Chieán tranh Trònh Nguyeãn vaø söï chia caét Ñaøng trong – Ñaøng ngoaøi : - 1545 Trònh Kieåm naém binh quyeàn Nguyeãn Hoaøng traán

- Hai beân phaûi laøm nhö theá naøo? ( Cho Hs ñoïc in nghieâng SGK  phaân tích ) - ÔÛ Ñaøng Ngoaøi, Trònh Tuøng ñaõ laøm gì ? Ñaøng Trong nhö theá naøo ?

thuû Thuaän Hoaù – Quaûng Nam. - Hoï Trònh vaø Nguyeãn ñaùnh nhau suoát gaàn nöûa theá kyû ( 1627-1672 ) laáy soâng Gianh laøm ranh giôùi chia caét ñaát nöôùc. - Ñaøng ngoaøi , 1592 Trònh Tuøng xöng vöông  Vua Leâ – chuùa Trònh. - Ñaøng Trong : chuùa Nguyeãn .

5. Cuûng coá : Caâu hoûi SGK 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi tieáp theo .

Ngaøy soaïn : 25/02/07

Baøi 23 Tieát 48 :

:

KINH TEÁ – VAÊN HOAÙ THEÁ KIÛ XVI- XVIII

I. KINH TEÁ

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Thaáy ñöôïc söï khaùc nhau veà kinh teá noâng nghieäp ôû Ñaøng Ngoaøi vaø Ñaøng Trong. Nguyeân nhaân daãn ñeán söï khaùc nhau ñoù. - Tình hình thuû coâng nghieäp vaø thöông nghieäp ôû caùc theá kæ naøy (khaû naêng khaùch quan vaø trôû ngaïi do ñaát nöôùc bò chia caét). - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà tình hình vaên hoaù (toân giaùo, söï ra ñôøi chöõ Quoác ngöõ, vaên hoïc, ngheä thuaät) baáy giôø. 2. Tö töôûng : - Nhaän roõ tieàm naêng kinh teá cuûa ñaát nöôùc, tinh thaàn lao ñoäng caàn cuø saùng taïo cuûa noâng daân, thôï thuû coâng Vieät Nam thôøi baáy giôø. - Boài döôõng yù thöùc baûo veä truyeàn thoáng vaên hoaù daân toäc. 3. Kó naêng : Bieát xaùc ñònh caùc ñòa danh treân baûn ñoà Vieät Nam : caùc laøng thuû coâng noåi tieáng, caùc ñoâ thò quan troïng ôû Ñaøng Ngoaøi vaø Ñaøng Trong . Bieát töï tìm hieåu lòch söû vaên hoaù ôû ñòa phöông queâ höông cuûa HS.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà Vieät Nam. Moät soá tranh aûnh veà beán caûng, Kinh kì, Hoäi An.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Nguyeân nhaân hình thaønh vaø chieán tranh Nam – Baéc trieàu dieãn ra nhö theá naøo ? Chieán tranh Trònh – Nguyeãn ñeå laïi haäu quaû nhö theá naøo ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø

Noäi dung baøi giaûng

1. Noâng nghieäp : - Nhaø nöôùc ôû Ñaøng Ngoaøi - Ñaøng ngoaøi : do caùc cuoäc nhö theá naøo ? chieán tranh xung ñoät keùo daøi - Nguyeân nhaân vì sao daãn , chính quyeàn ít quan taâm ñeán tình traïng nhö vaäy ?  saûn xuaát noâng nghieäp sa Cho Hs ñoïc in nghieâng SGK  suùt traàm troïng , ruoäng ñaát phaân tích . boû hoang , maát muøa - Nhöõõng vuøng naøo chòu thieät haïi naëng nhaát ? Nhöõng => ñôøi soáng noâng daân cöïc vieäc laøm cöôøng haøo ñoái khoå. vôùi ñôøi soáng nhaân daân ra sao ? - Ñaøng Trong : Chuùa nguyeãn - Rieâng ôû Ñaøng Trong thì toå chöùc khai hoang , laäp laøng sao ? aáp.( Nhôø ñieàu kieän töï nhieân HS ñoïc in nghieâng SGK  thuaän lôïi )  ñôøi soáng nhaân phaân tích . no ñuû . - Naêm 1698 xaûy ra söï kieän gì ? Laøm cho dieän tích noâng nghieäp Ñaøng Trong ra sao ? Phuû Gia Ñònh goàm maáy 2. Söï phaùt trieån ngheà dinh ? Thuoäc tænh naøo ngaøy thuû coâng vaø buoân baùn : nay ? - Thuû coâng nghieäp : xuaát Cho Hs xaùc ñònh treân baûn hieän nhieàu haøng thuû coâng ñoà? Nhaän xeùt? noåi tieáng : Goám Thoå Haø (Baéc Giang), Baùt Traøng (Haø Noäi), reøn saét ôû Nho Laâm - Theá kyû XVII thuû coâng (Ngheä An), laøm ñöôøng mía nghieäp nhö theá naøo ? Tieâu (Quaûng Nam)… bieåu coù nhöõng laøng ngheà thuû coâng naøo noåi tieáng ?  môû roäng vaø phaùt trieån . - Goám Baùt Traøng ñöôïc öa chuoäng nhö theá naøo ? ( phaân - Thöông nghieäp : Xuaát hieän tích keânh hình ) nhieàu ñoâ thò. - Ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi gì + Ñaøng Ngoaøi: Thaêng Long veà laøm ñöôøng mía ôû nöôùc , Phoá Hieán .. ta ? + Ñaøng Trong: Thanh Haø, - Nhaän xeùt thuû coâng nghieäp Hoäi An, Gia Ñònh… thôøi kì naøy ? Buoân baùn nöôùc ngoaøi raát - Beân caïnh ñoù thöông nghieäp phaùt trieån (XVII). ra sao ? Xuaát hieän gì ? ÔÛ Ñaøng Ngoaøi coù nhöõng ñoâ thò lôùn naøo ?  tö lieäu SGV/ 139  phaân tích. - ÔÛ Ñaøng Trong coù nhöõng ñoâ thò lôùn naøo? Queâ em coù nhöõng chôï, phoá naøo ?  phaân tích in nghieâng SGK

- Theá læ XVII buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi ra sao ? Nhöõng maët haøngnaøo ? Ñeán nöûa sau XVII nhö theá naøo ? ( Phaân tích keânh hình 52 SGK ).

5. Cuûng coá : Caâu hoûi SGK 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi tieáp theo .

Ngaøy soaïn : 25/02/07

Baøi 23 Tieát 49 :

:

KINH TEÁ – VAÊN HOAÙ THEÁ KIÛ XVI- XVIII

II. VAÊN HOAÙ

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Thaáy ñöôïc söï khaùc nhau veà kinh teá noâng nghi65p ôû Ñaøng Ngoaøi vaø Ñaøng Trong. Nguyeân nhaân daãn ñeán söï khaùc nhau ñoù. - Tình hình thuû coâng nghieäp vaø thöông nghieäp ôû caùc theá kæ naøy (khaû naêng khaùch quan vaø trôû ngaïi do ñaát nöôùc bò chia caét). - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà tình hình vaên hoaù (toân giaùo, söï ra ñôøi chöõ Quoác ngöõ, vaên hoïc, ngheä thuaät) baáy giôø. 2. Tö töôûng : - Nhaän roõ tieàm naêng kinh teá cuûa ñaát nöôùc, tinh thaàn lao ñoäng caàn cuø saùng taïo cuûa noâng daân, thôï thuû coâng Vieät Nam thôøi baáy giôø. - Boài döôõng yù thöùc baûo veä truyeàn thoáng vaên hoaù daân toäc. 3. Kó naêng : - Bieát xaùc ñònh caùc ñòa danh treân baûn ñoà Vieät Nam : caùc laøng thuû coâng noåi tieáng, caùc ñoâ thò quan troïng ôû Ñaøng Ngoaøi vaø Ñaøng Trong . - Bieát töï tìm hieåu lòch söû vaên hoaù ôû ñòa phöông queâ höông cuûa HS.

II. Ñoà duøng daïy hoïc : Tranh aûnh veà caùc coâng trình kieán truùc, chuøa chieàn thôøi kì naøy. III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : Tình hình kinh teá Ñaøng Ngoaøi theá kæ XVI – XVIII ntn ? - Vì sao noâng nghieäp Ñaøng Trong phaùt trieån ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Noäi dung baøi giaûng troø 1. Toân giaùo : - ÔÛ theá kæ XVI - XVIII, Nho - Nho giaùo ñöôïc ñeà cao . giaùo nhö theá naøo ? - Phaät giaùo – Ñaïo giaùo ra - Phaät giaùo – Ñaïo giaùo : bò sao ? haïn cheá (XV)  phaân tích keânh hình 53 + - Hình thöùc sinh hoaït vaên hoaù keânh chöõ in nghieâng SGK - Hình thöùc sinh hoaït trong ña daïng, phong phuù theå hieän daân gian nhö theá naøo ? Noäi tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc . dung ? - Toân giaùo môùi xuaát hieän ôû - Thieân chuùa giaùo : ñöôïc nöôùc ta laø toân giaùo naøo ? truyeàn baù vaøo nöôùc ta töø 1533. Do ñaâu ? 2. Söï ra ñôøi chöõ Quoác  phaân tích in nghieâng SGK ngöõ : - Ñeå truyeàn ñaïo Thieân chuùa, - Hoaøn caûnh : ñeå truyeàn ñaïo caùc giaùo só phöông Taây ñaõ Thieân chuùa caùc giaùo só phöông Taây duøng chöõ caùi Lalaøm gì ? tinh ghi aâm Tieáng Vieät ⇒ chöõ  phaân tích in nghieâng SGK. - Chöõ Quoác ngöõ coù taùc Quoác ngöõ ra ñôøi . - Taùc duïng : Khoa hoïc, tieän duïng gì ? lôïi, deã phoå bieán . 3. Vaên hoïc vaø ngheä - Vaên hoïc coù nhöõng loaïi chöõ thuaät daân gian : - Vaên hoïc : chöõ Haùn, chöõ vieát naøo ? Truyeän Noâm ra sao ? Tieâu Noâm . + Noäi dung : baûo veä con bieåu ? Noäi dung ? Coù nhaø thô naøo ngöôøi, leân aùn caùi xaáu xa, thoái naùt … tieâu bieåu ? + Tieâu bieåu : Nguyeãn Bænh  phaân tích in nghieâng SGK. - Sang nöõa ñaàu theá kæ XVIII Khieâm, Ñaøo Duy Töø … + Taùc phaåm : Nhò Ñoä Mai, Vaên hoïc nhö theá naøo ? - Ngheä thuaät daân gian coù Thaïch Sanh - Ngheä thuaät daân gian : ña nhöõng hình thöùc naøo ?  phaân tích keânh hình 54 + in daïng, phong phuù . nghieâng SGK. Noäi dung : phaûn aùnh ñôøi - Ngheä thuaät saân khaáu nhö soáng lao ñoäng caàn cuø cuûa theá naøo ? Noäi dung ?

nhaân daân, ca ngôïi tình yeâu con ngöôøi …

5. Cuûng coá : Caâu hoûi SGK 6. Daën doø : Hoïc baøi, chuaån bò kieán thöùc cho tieát oân taäp . ……………………………………………………………………… / + / + / ……… …………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn : 04/03/07

Tieát 50:

OÂN TAÄP

I. Yeâu caàu : - HS naém vöõng caùc hieåu bieát veà kì kieåm tra. - HS naém vöõng veà nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc töø ñaàu HKII ñeán nay. Chuaån bò kieán thöùc ñaày ñuû cho kieåm tra 1 tieát .

II. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Neâu nhöõng neùt chính veà toân giaùo nöôùc ta ôû theá kæ XVI – XVIII ? Chöõ Quoác ngöõ ra ñôøi nhö theá naøo ?

3. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
- GV neâu troïng taâm chính töøng phaàn, töøng baøi hoïc, khaéc nhôù cho HS noäi dung chính quaù trình LSVN töø cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn ñeán tình hình nöôùc ta ôû theá kæ XVIII. + GV keát hôïp cuøng HS tìn hieåu nhöõng noäi dung chính cuûa töøng baøi töø baøi 19 ñeán baøi 23. Giaûi ñaùp caùc caâu hoûi SGK vaø caâu hoûi HS + GV xoaùy saâu nhöõng vaán ñeà sau : - Söï thaønh laäp caùc trieàu ñaïi phong kieán Vieät Nam. Phaân tích, so saùnh vieäc toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc caùc trieàu ñaïi. - Nhöõng söï kieän ñaùng chuù yù . Caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân (ñaëc bieät thôøi Leâ – Maïc ; Trònh – Nguyeãn), khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc … - Nhöõng neùt chính veà kinh teá, xaõ hoäi, giaùo duïc –-KHKT – vaên hoaù ngheä thuaät 5. Cuûng coá : GV sô keát, ñaët moät soá caâu hoûi – traû lôøi thöcï nghieäm kieán thöùc HS. 6. Daën doø : Hoïc baøi. Chuaån bò kieán thöùc ñaày ñuû ñeå kieåm tra 1 tieát . Tröôøng THCS Nguyeãn Thoâng Kieåm tra 1 tieát – Tieát

Hoï vaø teân : ………………………… …………………………………… Lôùp : ………………………… Ñieåm : Lôøi pheâ :

51 Moân : Lòch söû 7 - Thôøi gian : 45’ Ngaøy …… thaùng …… naêm 2007

I . Phaàn traéc nghieäm : ( 4 ñieåm ) Baøi taäp 1 : Ñaùnh daáu X tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát ( 2 ñieåm) 1. Thôøi Leâ Thaùnh Toâng caû nöôùc ñöôïc chia laøm : A. 5 ñaïo . C. 13 ñaïo . B. 10 ñaïo . D. 24 ñaïo. 2. Boä luaät Hoàng Ñöùc ra ñôøi vaøo : A. Thôøi Tieàn Leâ . C. Thôøi Traàn . B. Thôøi Lyù . D. Thôøi Leâ Sô 3. Ngöôøi ñaõ coù ñoùng goùp quan troïng trong vieäc saùng taïo ra chöõ Quoác Ngöõ laø : A. A-leâc-xaêng ñô Roát . C. Lu - thô . B. Magienlaêng . D. Vax-coâ ñô Gamma 4. Maïc Ñaêng Dung cöôùp ngoâi nhaø Leâ, laäp ra nhaø Maïc vaøo naêm : A. 1526. C. 1545 . B. 1527 . D. 1572 . Baøi taäp 2 : Haõy noái caùc trieàu ñaïi ôû coät A vôùi caùc taùc phaåm ôû coät B sao cho phuø hôïp ( 1 ñieåm) Coät A Coät B 1. Lyù a. Hòch töôùng só. 1 + ………… …… 2. Traàn b Ñaïi Vieät söû kí toaøn thö. 2 + ………… …… 3. Leâ sô c. Bình Ngoâ Ñaïi Caùo 3 + ………… …… d. Soâng nuùi nöôùc Nam. Baøi taäp 3 : Haõy ñieàn teân caùc nhaân vaät sau ñaây vaøo choå troáng cho phuø hôïp : Ngoâ Só Lieân, Leâ Thaùnh Toâng, Löông Theá Vinh, Nguyeãn Traõi (1 ñieåm) a). laø nhaø chính trò, quaân söï taøi ba, laø moät anh huøng daân toäc vaø laø danh nhaân vaên hoaù theá giôùi. b). laø moät vò vua anh minh vaø coøn laø ngöôøi saùng laäp ra Hoäi Tao Ñaøn vaø laøm chuû soaùi. c). noåi tieáng thaàn ñoàng vaø coøn laø nhaø toaùn hoïc noåi tieáng cuûa nöôùc ta thôøi Leâ sô.

d). ñoã tieán só naêm 1442, laø moät trong nhöõng taùc giaû cuûa boä Ñaïi Vieät söû kyù toaøn thö . II . Phaàn töï luaän : ( 6 ñieåm ) 1. Em haõy trình baøy dieãn bieán vaø keát quaû traän Chi Laêng- Xöông Giang ? (3 ñieåm) 2. Veõ sô ñoà toå chöùc boä maùy chính quyeàn thôøi Leâ sô ? (2 ñieåm) 3. Caùc cuoäc chieán tranh Nam – Baéc trieàu vaø Trònh – Nguyeãn ñaõ gaây haäu quaû nhö theá naøo cho nhaân daân vaø ñaát nöôùc ? (1 ñieåm)

Ngaøy soaïn : 11/03/07

Tieát 52

:

Baøi 24

:

KHÔÛI NGHÓA NOÂNG DAÂN ÑAØNG NGOAØI THEÁ KÆ XVIII
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : - Söï muïc naùt cöïc ñoä cuûa chính quyeàn phong kieán Leâ – Trònh ôû Ñaøng Ngoaøi laøm cho kinh teá noâng nghieäp ñình ñoán, coâng thöông nghieäp sa suùt, ñieâu taøn. Noâng daân cô cöïc, phieâu taùn ñaõ vuøng leân maõnh lieät choáng laïi chính quyeàn phong kieán. - Nhaän thaáy roõ tính chaát quyeát lieät vaø quy moâ roäng lôùn cuûa phong traøo khôûi nghóa noâng daân Ñaøng Ngoaøi maø ñænh cao laø khoaûng 30 naêm giöõa theá kæ XVIII. 2. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS yù thöùc caêm gheùt söï aùp böùc, cöôøng quyeàn ; ñoàng caûm vôùi noãi khoå cöïc cuûa noâng daân, buoäc hoï phaûi vuøng leân ñaáu tranh giaønh quyeàn soáng, kính phuïc tinh thaàn ñaáu tranh kieân cöôøng cuûa noâng daân vaø caùc thuû lónh nghóa quaân choáng chính quyeàn phong kieán thoái naùt. 3. Kó naêng : - Söu taàm ca dao, tuïc ngöõ phaûn aùnh söï caêm phaãn cuûa noâng daân vaø caùc taàng lôùp bò trò ñoái vôùi chính quyeàn phong kieán. - Taäp veõ baûn ñoà, xaùc ñònh caùc ñòa danh (ñoái chieáu vôùi ñòa danh hieän nay), hình dung ñòa baøn hoaït ñoäng vaø quy moâ cuûa töøng cuoäc khôûi nghóa lôùn. II. Ñoà duøng daïy hoïc : Baûn ñoà phong traøo noâng daân khôûi nghóa ôû theá kæ XVIII III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø

Noäi dung baøi giaûng 1. Tình hình chính trò : - Giöõa theá kæ XVIII : chính quyeàn phong kieán Ñaøng Ngoaøi suy suïp. + Vua Leâ chæ laø caùi boùng môø. + Chuùa Trònh naém moïi quyeàn haønh, aên chôi xa xæ, boùc loät nhaân daân … - SX NN : ñình ñoán (haïn haùn, maát muøa, vôõ ñeâ …) - Coâng thöông nghieäp sa suùt Thôøi gian

- Theá kæ XVI – XVIII chính quyeàn nhaø Leâ nhö theá naøo ? - Sang giöõa XVIII chính quyeàn nhaø Leâ ra sao ? Cuï theå ?  phaân tích in nghieâng SGK (tö lieäu Vieät söû giai thoaïi taäp 6 trang 45) - Tình hình Noâng nghieäp nhö theá naøo ? - Coâng thöông nghieäp ra sao ?  phaân tích in nghieâng SGK - Söï muïc naùt cuûa chính quyeàn hoï Trònh ñaõ daãn ñeán ⇒ ñôøi soáng nhaân daân ñoùi nhöõng haäu quaû gì ? khoå, phieâu taùn khaép nôi …⇒ noåi daäy ñaáu tranh. 2. Nhöõng cuoäc khôûi nghóa lôùn : - Vì sao noâng daân ñöùng daäy khôûi nghóa ? Coù nhöõng cuoäc khôûi nghóa lôùn naøo ? - Thanh Hoaù – Ngheä An - Sôn Taây  phaân tích keânh hình 55 SGK/118

- GV cho HS thaûo luaän nhanh vaø leân ñieàn treân baûng phuï (GV chuaån bò saün)

Ngöôøi laõnh ñaïo

- Nguyeãn Danh Phöông

- Leâ Duy Maät

Keát hôïp tö lieäu SGV/146 GV phaân tích giaûi thích theâm

- Ñaëc bieät coù 2 cuoäc khôûi - Tieâu bieåu : nghóa lôùn naøo? + Khôûi nghóa Nguyeãn Höõu - Trình baøy dieãn bieán ? Caàu - Ñòa baøn hoaït ñoäng ? (1741 – 1751) - Thôøi gian noå ra ? + Khôûi nghóa Hoaøng Coâng

- Khaåu hieäu, coâng lao ? - Keát quaû ? Cho HS gaïch SGK - Caùc cuoäc khôûi nghóa treân mang yù nghóa gì ?

Chaát

SGK (1739 – 1769) - Keát quaû : caùc cuoäc khôûi nghóa laàn löôït bò thaát baïi. - YÙ nghóa : neâu baät yù chí ñaáu tranh choáng aùp böùc cöôøng quyeàn ⇒ goùp phaàn laøm cho cô ñoà hoï Trònh lung lay.

5. Cuûng coá : - Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán caùc cuoäc khôûi nghóa? - Keå teân caùc cuoäc khôûi nghóa lôùn noå ra ôû theá kæ XVIII ? 6. Daën doø : Hoïc baøi, soaïn baøi tieáp theo .

Ngaøy soaïn : 11/03/07

Baøi 25 : Tieát 53.

PHONG TRAØO TAÂY SÔN
I. KHÔÛI NGHÓA NOÂNG DAÂN

TAÂY SÔN
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : - Töø giöõa theá kæ XVIII, chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong ngaøy caøng suy yeáu, muïc naùt. Noâng daân vaø caùc taàng lôùp bò trò suïc soâi oaùn giaän. Khôûi nghóa Taây Sôn buøng noå trong boái caûnh ñoù. - Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa cuoäc khôûi nghóa Taây Sôn qua dieãn bieán cuûa phong traøo töø naêm 1771 ñeán naêm 1789. 2. Tö töôûng : Boài döôõng yù thöùc caêm gheùt boïn boùc loät, yù thöùc veà truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng cöôøng quyeàn cuûa noâng daân thôøi phong kieán. Loøng yeâu nöôùc, töï cöôøng daân toäc, caêm thuø boïn ngoaïi xaâm vaø nhöõng keû chia caét ñaát nöôùc. 3. Kó naêng : Döïa vaøo löôïc ño SGK, xaùc ñònh nhöõng ñòa danh ñaõ dieãn ra caùc chieán thaéng cuûa nghóa quaân Taây Sôn (1771 – 1789) (ñoái chieáu vôùi vò trí vaø ñòa danh hieän nay). Kó naêng quan saùt vaø nhaän xeùt veà caùc söï kieän lòch söû ñaõ dieãn ra qua 4 löôïc ñoà trong SGK, baøi 25.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

-

Baûn ñoà phong traøo noâng daân Taây Sôn. Moät soá tranh aûnh veà caên cöù Taây Sôn ôû Quy Nhôn.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Trình baøy tình hình chính trò Ñaøng
Ngoaøi ôû theá kæ XVIII ? - Trình baøy dieãn bieán, keát quaû, yù nghóa cuoäc khôûi nghóa cuûa Nguyeãn Höõu Caàu vaø Hoaøng Coâng Chaát ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Giöõa theá kæ XVIII, chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong nhö theá naøo ? + ÔÛ ñòa phöông ? + ÔÛ trieàu ñình ? (tham khaûo SGV/150)  phaân tích in nghieâng SGK/120 - Tình caûnh noâng daân Ñaøng Trong luùc baáy giôø nhö theá naøo ? - Ñôøi soáng nhaân daân ra sao ? Trong hoaøn caûnh ñoù coù söï kieän gì xaõy ra ?  phaân tích in nghieâng SGK veà cuoäc khôûi nghóa chaøng Lía . Noäi dung baøi giaûng 1. Xaõ hoäi Ñaøng trong nöõa sau theá kæ XVIII : - Giöõa theá kæ XVIII, chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong suy yeáu daàn : Quan laïi ngaøy caøng taêng, vô veùt ñuïc khoeùt nhaân daân . - Noâng daân bò cöôùp ruoäng ñaát, thu nhieàu thueá … ⇒ ñôøi soáng nhaân daân cô cöïc ⇒ noåi daäy ñaáu tranh.

2. Khôûi nghóa Taây Sôn buøng noå : - 1771, anh em Nguyeãn Nhaïc, Nguyeãn Hueä, Nguyeãn Löõ döïng côø khôûi nghóa ôû Taây - Muøa xuaân 1771 coù söï kieän Sôn. gì xaõy ra ?  phaân tích in nghieâng SGK veà lai lòch anh em Taây Sôn, coù theå tham khaûo theâm tö - Hoaït ñoäng : + Xaây thaønh luyõ, phaùt lieäu SGV/149 - GV treo baûn ñoà hoaëc söû trieån löïc löôïng nghóa quaân. + Laäp caên cöù ôû Kieân Mó – duïng hình 56 SGK giôùi thieäu Taây Sôn. veà vuøng khôûi nghóa . + Môû roäng ñòa baøn hoaït - Nghóa quaân ñaõ coù quaù ñoäng . trình chuaån bò vaø hoaït ñoäng ⇒ nhaân daân khaép nôi haêng nhö theá naøo ? haùi tham gia uûng hoä .  phaân tích in nghieâng SGK (tham khaûo theâm tö lieäu SGV/149 + 150 + 151) - Thaùi ñoä cuûa nhaân daân tröôùc cuoäc khôûi nghóa naøy nhö theá naøo ?

5. Cuûng coá : - Neâu nhöõng neùt chính veà tình hình xaõ hoäi Ñaøng Trong ôû nöõa sau theá kæ XVIII ? - Taïi sao nhaân daân haêng haùi tham gia khôûi nghóa Taây Sôn ngay töø ñaàu ? 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 25 ( phaàn II ) ……………………………………………………………………… / + / + / ……… ……………………………………………………………………

Ngaøy soaïn : 18/03/07

Baøi 25 : Tieát 54.

PHONG TRAØO TAÂY SÔN

II. TAÂY SÔN LAÄT ÑOÅ CHÍNH QUYEÀN HOÏ NGUYEÃN VAØ ÑAÙNH TA QUAÂN XAÂM LÖÔÏC XIEÂM

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : - Töø giöõa theá kæ XVIII, chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong ngaøy caøng suy yeáu, muïc naùt. Noâng daân vaø caùc taàng lôùp bò trò suïc soâi oaùn giaän. Khôûi nghóa Taây Sôn buøng noå trong boái caûnh ñoù. - Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa cuoäc khôûi nghóa Taây Sôn qua dieãn bieán cuûa phong traøo töø naêm 1771 ñeán naêm 1789. 2. Tö töôûng : Boài döôõng yù thöùc caêm gheùt boïn boùc loät, yù thöùc veà truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng cöôøng quyeàn cuûa noâng daân thôøi phong kieán. Loøng yeâu nöôùc, töï cöôøng daân toäc, caêm thuø boïn ngoaïi xaâm vaø nhöõng keû chia caét ñaát nöôùc. 3. Kó naêng : Döïa vaøo löôïc ñoà SGK, xaùc ñònh nhöõng ñòa danh ñaõ dieãn ra caùc chieán thaéng cuûa nghóa quaân Taây Sôn (1771 – 1789) (ñoái chieáu vò trí vaø ñòa danh hieän nay). Kó naêng quan saùt vaø nhaän xeùt veà caùc söï kieän lòch söû ñaõ dieãn ra qua 4 löôïc ñoà trong SGK, baøi 25.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Löôïc ñoà Taây Sôn khôûi nghóa choáng caùc theá löïc phong kieán vaø choáng quaân xaâm löôïc nöôùc ngoaøi. Löôïc ñoà chieán thaéng Raïch Gaàm – Xoaøi Muùt.

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Trình baøy tình hình chính trò Ñaøng Trong ôû theá kæ XVIII ? Khôûi nghóa Taây Sôn buøng noå nhö theá naøo ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Ñeán muøa thu 1773, tình hình nghóa quaân Taây Sôn nhö theá naøo ? - Bieát tin Taây Sôn noåi daäy, chuùa Trònh ôû Ñaøng Ngoaøi ñaõ laøm gì ?  phaân tích keânh hình 57 SGK - Nghóa quaân Taây Sôn ñoái phoù nhö theá naøo ? - Taïi sao Nguyeãn Nhaïc phaûi hoaø hoaõn vôùi quaân Trònh ? (tham khaûo tö lieäu SGV/152+153) - Sau khi thaát baïi, Nguyeãn Aùnh ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng gì ? Quaân Xieâm ñaõ laøm gì ? - HS ñoïc dieãn bieán trong SGK - GV treo baûn ñoà hoaëc söû duïng löôïc ñoà hình 58 SGK phoùng to. (keát hôïp noäi dung SGK vaø tham khaûo tö lieäu SGV/154) GV töôøng thuaät dieãn bieán treân löôïc ñoà. - GV cho HS leân baûng trình baøy .

Noäi dung baøi giaûng 1. Laät ñoå chính quyeàn hoï Nguyeãn : - Giöõa 1774, quaân Taây Sôn ñaõ kieåm soaùt moät vuøng roäng lôùn töø Quaûng Nam ñeán Bình Thuaän . - Nguyeãn Nhaïc taïm hoaø hoaõn vôùi quaân Trònh ôû phía Baéc ñeå doàn söùc taán coâng quaân Nguyeãn ôû phía Nam. - 1777, quaân Taây sôn baét ñöôïc chuùa Nguyeãn ⇒ chính quyeàn hoï Nguyeãn Ñaøng Trong bò laät ñoå. 2. Chieán thaéng Raïch Gaàm - Xoaøi Muùt (1785) : - Nguyeân nhaân : 1784, Nguyeãn Aùnh caàu cöùu vua Xieâm  quaân Xieâm tieán ñaùnh nöôùc ta . - Dieãn bieán - Keát quaû hoïc SGK/124 + 125 - YÙ nghóa

5. Cuûng coá : - Quaân Taây Sôn laät ñoå chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong nhö theá naøo ? - Töôøng thuaät dieãn bieán traän Raïch Gaàm – Xoaøi Muùt treân löôïc ñoà ? 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 25 ( phaàn III )

Ngaøy soaïn : 18/03/07

Baøi 25 : Tieát 55:

PHONG TRAØO TAÂY SÔN

III. TAÂY SÔN LAÄT ÑOÅ CHÍNH QUYEÀN HOÏ TRÒNH

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : - Töø giöõa theá kæ XVIII, chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong ngaøy caøng suy yeáu, muïc naùt. Noâng daân vaø caùc taàng lôùp bò trò suïc soâi oaùn giaän. Khôûi nghóa Taây Sôn buøng noå trong boái caûnh ñoù. - Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa cuoäc khôûi nghóa Taây Sôn qua dieãn bieán cuûa phong traøo töø naêm 1771 ñeán naêm 1789. 2. Tö töôûng : Boài döôõng yù thöùc caêm gheùt boïn boùc loät, yù thöùc veà truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng cöôøng quyeàn cuûa noâng daân thôøi phong kieán. Loøng yeâu nöôùc, töï cöôøng daân toäc, caêm thuø boïn ngoaïi xaâm vaø nhöõng keû chia caét ñaát nöôùc. 3. Kó naêng : Döïa vaøo löôïc ñoà SGK, xaùc ñònh nhöõng ñòa danh ñaõ dieãn ra caùc chieán thaéng cuûa nghóa quaân Taây Sôn (1771 – 1789) (ñoái chieáu vò trí vaø ñòa danh hieän nay). Kó naêng quan saùt vaø nhaän xeùt veà caùc söï kieän lòch söû ñaõ dieãn ra qua 4 löôïc ñoà trong SGK, baøi 25.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà Taây Sôn laät ñoå chính quyeàn hoï Trònh .

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Quaân Taây Sôn laät ñoå chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong nhö theá naøo ? Töôøng thuaät dieãn bieán traän Raïch Gaàm – Xoaøi Muùt treân löôïc ñoà ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Sau khi ñaùnh tan 5 vaïn quaân Xieâm nghóa quaân Taây Sôn ñaõ laøm gì ? - Quaân Trònh luùc naøy ôû Phuù Xuaân nhö theá naøo ? - GV trình baøy ngaén goïn veà vieäc Nguyeãn Hueä haï thaønh Phuù Xuaân (tham khaûo tö lieäu SGV/155) - Sau khi giaûi phoùng ñaát Ñaøng Trong, Nguyeãn Hueä coù quyeát ñònh gì ? Noäi dung baøi giaûng 1. Haï thaønh Phuù Xuaân – Tieán ra Baéc Haø dieät hoï Trònh : - Thaùng 6/1786, quaân Taây Sôn ñeán Phuù Xuaân ⇒ tieâu dieät quaân Trònh taïi ñaây.

- Giöõa 1786 Nguyeãn Hueä tieán ñaùnh Thaêng Long ⇒ chính

- Keát quaû ? quyeàn hoï Trònh suïp ñoå. - YÙ nghóa cuûa vieäc laät ñoå chính quyeàn hoï Trònh ôû Ñaøng Ngoaøi cuûa nghóa quaân Taây 2. Nguyeãn Höõu Chænh möu Sôn ? phaûn – Nguyeãn Hueä thu phuïc Baéc Haø : - Sau khi tieâu dieät chính quyeàn hoï Trònh, Nguyeãn Hueä ñaõ laøm gì ? - Nguyeãn Höõu Chænh giuùp  phaân tích in nghieâng SGK - Tình hình Baéc Haø luùc naøy vua Leâ ñaùnh tan caùc taøn dö hoï Trònh ⇒ loäng quyeàn, möu nhö theá naøo? Giaûi quyeát ra sao ? phaûn . - Sau khi giuùp vua Leâ, Nguyeãn Höõu Chænh coù thaùi ñoä, haønh ñoäng gì ?  phaân tích in nghieâng SG - Nguyeãn Hueä sai Vuõ Vaên (tham khaûo tö lieäu Nhaäm ra Baéc dieät Chænh ⇒ SGV/156) Nhaäm möu phaûn . - Nguyeãn Hueä ñaõ laøm gì - Giöõa 1788, Nguyeãn Hueä ra tröôùc söï vieäc treân ? Baéc dieät Nhaäm ⇒ xaây döïng - Giöõa naêm 1788, Nguyeãn chính quyeàn Baéc Haø. Hueä ñaõ laøm gì ? - Vì sao Nguyeãn Hueä thu phuïc ñöôïc Baéc Haø ? - Toång keát laïi giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân Taây Sôn töø cuoái 1786 ñená giöõa 1788 ? 5. Cuûng coá : - Quaân Taây Sôn laät ñoå chính quyeàn phong kieán Nguyeãn, Trònh, Leâ nhö theá naøo? - Yeáu toá naøo giuùp quaân Taây Sôn laät ñoå ñöôïc caùc chính quyeàn ñoù ? - Em haõy keå laïi nhöõng hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn Hueä ôû Baéc Haø töø naêm 1786 ñeán naêm 1788 ? 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 25 ( phaàn IV )

Ngaøy soaïn : 26/03/07

Baøi 25 : Tieát 56:

PHONG TRAØO TAÂY SÔN

IV. TAÂY SÔN ÑAÙNH TAN QUAÂN

THANH
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : - Töø giöõa theá kæ XVIII, chính quyeàn hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong ngaøy caøng suy yeáu, muïc naùt. Noâng daân vaø caùc taàng lôùp bò trò suïc soâi oaùn giaän. Khôûi nghóa Taây Sôn buøng noå trong boái caûnh ñoù. - Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa cuoäc khôûi nghóa Taây Sôn qua dieãn bieán cuûa phong traøo töø naêm 1771 ñeán naêm 1789. 2. Tö töôûng : Boài döôõng yù thöùc caêm gheùt boïn boùc loät, yù thöùc veà truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng cöôøng quyeàn cuûa noâng daân thôøi phong kieán. Loøng yeâu nöôùc, töï cöôøng daân toäc, caêm thuø boïn ngoaïi xaâm vaø nhöõng keû chia caét ñaát nöôùc. 3. Kó naêng : Döïa vaøo löôïc ñoà SGK, xaùc ñònh nhöõng ñòa danh ñaõ dieãn ra caùc chieán thaéng cuûa nghóa quaân Taây Sôn (1771 – 1789) (ñoái chieáu vò trí vaø ñòa danh hieän nay). Kó naêng quan saùt vaø nhaän xeùt veà caùc söï kieän lòch söû ñaõ dieãn ra qua 4 löôïc ñoà trong SGK, baøi 25.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

Baûn ñoà Taây Sôn choáng quaân Thanh .

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Em haõy keå laïi nhöõng hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn Hueä ôû Baéc Haø töø naêm 1786 ñeán naêm 1788 ? Yeáu toá naøo giuùp quaân Taây Sôn laät ñoå caùc chính quyeàn Nguyeãn, Trònh, Leâ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - Nguyeân nhaân vì sao quaân Thanh sang xaâm löôïc nöôùc ta ? - Thöïc hieän aâm möu ñoù vua Caøn long ñaõ laøm gì ?

Noäi dung baøi giaûng

1. Quaân Thanh xaâm löôïc nöôùc ta : - Nguyeân nhaân : Leâ Chieâu Thoáng caàu cöùu vua Thanh  nhaø Thanh aâm möu xaâm löôïc nöôùc ta . - Dieãn bieán : - HS ñoïc dieãn bieán trong SGK Ñòch Ta - GV töôøng thuaät treân baûn - Cuoái 1788, - Ruùt khoûi ñoà (tham khaûo tö lieäu Toân Só Nghò Thaêng Long SGV/158) - Vaøo Thaêng Long boïn chuùng coù nhöõng haønh ñoäng gì ? Haønh ñoäng ñoù coù phaûi giuùp vua Leâ khoâng ? - ND ta trong hoaøn caûnh ñoù nhö theá naøo? - Nhaän ñöôïc tin caáp baùo, Nguyeãn Hueä ñaõ coù nhöõng vieäc laøm naøo ? Neâu quaù trình chuaån bò cuûa Quang Trung ?  phaân tích “Hieåu duï töôùng só” in nghieâng SGK/128 + tham khaûo tö lieäu SGV/159+160 - HS ñoïc noäi dung SGK dieãn bieán traän Ngoïc Hoài - Ñoáng Ña ? - GV töôøng thuaät laïi treân löôïc ñoà  cho HS leân trình baøy laïi dieãn bieán treân löôïc ñoà . - HS thaûo luaän nhoùm traû lôøi : + Nguyeân nhaân thaéng lôïi cuûa phong traøo Taây Sôn ?
ñem 29 vaïn quaân chia laøm 4 ñaïo tieán vaøo nöôùc ta . -Vaøo Thaêng Long : ñòch cöôùp boùc, gieát ngöôøi taøn baïo, baét ND noäp luùa gaïo, boø, lôïn …  laäp phoøng tuyeán Tam Ñieäp – Bieän Sôn . - ND caêm phaãn cao ñoä

2. Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh (1789) - Chuaån bò : + 1788, Nguyeãn Hueä leân ngoâi Hoaøng Ñeá (Quang Trung)  tieán quaân ra Baéc. + Ñeán Ngheä An, Thanh Hoaù : môû cuoäc duyeät binh vaø tuyeån theâm quaân. - Dieãn bieán – Ñoáng Ña - Keát quaû traän Ngoïc Hoài SGK/130

3. Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa phong traøo Taây Sôn : - Nguyeân nhaân thaéng lôïi : + YÙ chí ñaáu tranh choáng aùp böùc boùc loät vaø tinh + YÙ nghóa lòch söû cuûa thaàn yeâu nöôùc cao caû cuûa ND ta. phong traøo Taây Sôn ? + Söï laõnh ñaïo taøi tình, - Caùc nhoùm leân trình baøy saùng suoát cuûa Quang Trung keát quaû thaûoluaän  GV vaø boä chæ huy nghóa quaân.

chænh söûa, keát luaän .

- YÙ nghóa lòch söû : + Ñaõ laät ñoå caùc chính quyeàn PK thoái naùt Nguyeãn, Trònh, Leâ  ñaët neàn taûng thoáng nhaát ñaát nöôùc . + Ñaùnh tan caùc cuoäc xaâm löôïc cuûa Xieâm, Thanh baûo veä neàn ñoäc laäp vaø laõnh thoå Toå quoác .

5. Cuûng coá : - Trình baøy dieãn bieán chieán thaéng Ngoïc Hoài – Ñoáng Ña treân löôïc ñoà ? - Neâu nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa phong traøo Taây Sôn ? 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 26 SGK/131

Ngaøy soaïn : 26/03/07

Tieát 57:

Baøi 26 :

QUANG TRUNG XAÂY DÖÏNG ÑAÁT NÖÔÙC
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : Nhöõng khoù khaên maø Quang Trung phaûi vöôït qua trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc (veà noâng nghieäp, coâng thöông nghieäp, veà vaên hoaù giaùo duïc vaø quoác phoøng …). 2. Tö töôûng : Boài döôõng yù thöùc uûng hoä caùi môùi (ôû baøi naøy laø nhöõng chính saùch cuûa Quang Trung phuø hôïp vôùi yeâu caàu lòch söû vaø xu theá thôøi ñaïi). 3. Kó naêng : Reøn luyeän kó naêng phaân tích

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Chieáu khuyeán noâng cuûa Quang Trung .

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Trình baøy dieãn bieán chieán thaéng Ngoïc Hoài – Ñoáng Ña treân löôïc ñoà ?

-

Neâu nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa phong traøo Taây Sôn ?

3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø Noäi dung baøi giaûng 1. Phuïc hoài kinh teá, xaây döïng - GV cho HS nhaéc laïi tình vaên hoaù daân toäc: hình kinh teá nöôùc ta Noâng Coâng Vaên hoaù – nghieäp thöông giaùo duïc tröôùc khi phong traøo Taây nghieäp Sôn noå ra ? Giaûm - Ban Chieáu - GV chia HS thaønh caùc - Ban haønh Chieáu thueá laäp hoïc nhoùm thaûo luaän : Moãi - Môû cöûa - Chöõ Noâm nhoùm thaûo luaän 1 vaán khuyeán noâng aûi thoâng trôû thaønh ñeà vaø nhoùm 4 nhaän - Giaûm toâ thöông chöõ vieát xeùt chung
thueá chôï buùa

- Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - Gv chænh söûa, keát luaän. (tham khaûo tö lieäu SGV/162) - Sao khi quaân nhaø Thanh bò ñaùnh tan, tình hình an ninh nöôùc ta nhö theá naøo ? - Ñeå ñoái phoù tình hình treân, vua Quang Trung ñaõ laøm gì ? - Veà ngoaïi giao, vua Quang Trung ñaõ coù nhöõng ñöôøng loái ñoái ngoaïi nhö theá naøo ? - GV vaø HS cuøng phaân tích söï kieän vua Quang Trung ñoät ngoät qua ñôøi  giaùo duïc HS. - Sau khi Quang Trung maát, ai laø ngöôøi leân thay? Tình hình nöôùc ta nhö theá naøo ?

chính thöùc daân toäc - Laäp Vieän Suøng Chính

⇒ kinh teá phuïc hoài nhanh choùng, XH daàn oån ñònh . 2. Chính saùch quoác phoøng, ngoaïi giao : a. Quoác phoøng : - Thi haønh cheá ñoä quaân dòch. - Xaây döïng quaân ñoäi maïnh goàm nhieàu chuûng loaïi, trang bò nhieàu phöông tieän – vuõ khí … b. Ngoaïi giao : - Ñoái vôùi nhaø Thanh : meàm deûo nhöng kieân quyeát. - Ñoái vôùi noäi phaûn : môû caùc cuoäc taán coâng tieâu dieät

5. Cuûng coá : - Vua Quang Trung ñaõ coù nhöõng vieäc laøm naøo nhaèm phuïc hoài kinh teá vaø xaây döïng vaên hoaù daân toäc ?

Vua Quang Trung ñaõ coù nhöõng chính saùch Quoác phoøng vaø ngoaïi giao nhö theá naøo ? 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø chuaån bò kieán thöùc cho tieát laøm baøi taäp Lòch söû . -

Ngaøy soaïn : 01/04/07

Tieát 58 :

LAØM BAØI TAÄP LÒCH SÖÛ (chöông V)

Yeâu caàu : - Hoïc sinh naém toaøn boä kieán thöùc phaàn chöông V. - Taäp caùc kó naêng laøm baøi taäp , kó naêng baûn ñoà. - Khaû naêng phaân tích, so saùnh. - GV coù theå laáy 1 soá noäi dung phaàn oân taäp maø caùc em chöa naém vöõng ñeå laøm baøi taäp vaø baøi taäp ôû nhaø . - GV cho HS traéc nghieäm 1 soá kieán thöùc : Baøi taäp 1 : Trình baøy tình hình chính trò, kinh teá, xaõ hoäi ôû Ñaøng Ngoaøi vaø Ñaøng Trong theá kæ XVIII Chính trò Ñaøng Ngoaøi Kinh teá Xaõ hoäi

Ñaøng Trong Baøi taäp 2 : Laäp nieân bieåu caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân theá kæ XVIII Thôøi gian Ñaøng Ngoaøi Ñaøng Trong GV coù theå duøng 1 löôïc ñoà VN cho HS leân baûng chæ 1 soá ñòa baøn hoaït ñoäng caùc cuoäc khôûi nghóa thôøi kì naøy. Baøi taäp 3 : Trình baøy quaù trình hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân Taây Sôn Thôøi gian Quaù trình hoaït ñoäng Caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu

- Gv sô keát.

-

Daën doø : Soaïn baøi 26 SGK/131.

Ngaøy soaïn : 01/04/07

Chöông VI :
Baøi 27 :

VIEÄT NAM NÖÛA ÑAÀU THEÁ KÆ XIX

CHEÁ ÑOÄ PHONG KIEÁN NHAØ NGUYEÃN

Tieát 59: I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRÒ – KINH TEÁ
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : Nhaø Nguyeãn laäp laïi cheá ñoä phong kieán taäp quyeàn, moïi quyeàn haønh taäp trung vaøo tay vua. Caùc vua Nguyeãn thaàn phuïc nhaø Thanh vaø khöôùc töø moïi tieáp xuùc vôùi caùc nöôùc phöông Taây. Söï phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá ôû thôøi Nguyeãn gaëp nhieàu haïn cheá. Ñôøi soáng cöïc khoå cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân laø nguyeân nhaân daãn ñeán söï buøng noå cuûa haøng traêm cuoäc khôûi nghóa noâng daân döôùi trieàu Nguyeãn . 2. Tö töôûng : Chính saùch cuûa trieàu ñình khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu lòch söû neân kinh teá, xaõ hoäi khoâng coù ñieàu kieän phaùt trieån. Truyeàn thoáng choáng aùp böùc boùc loät cuûa nhaân daân ta döôùi phong kieán . 3. Kó naêng : - Nhaän xeùt veà noäi dung caùc hình trong SGK. Laøm quen vôùi vieäc söu taäp tranh aûnh lieân quan ñeán töøng thôøi kì lòch söû (ôû ñaây laø theá kæ XIX vaø thôøi Nguyeãn). - Veõ löôïc ñoà, xaùc ñònh ñòa baøn ñaõ dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa lôùn.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :
Baûn ñoà Vieät Nam thôøi Nguyeãn

III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø Noäi dung baøi giaûng 1. Nhaø Nguyeãn laäp laïi cheá ñoä phong kieán taäp - Sau khi vua Quang Trung maát, quyeàn : Trieàu Taây Sôn nhö theá naøo ? - Giöõa 1802, Nguyeãn Aùnh - Neâu quaù trình Nguyeãn Aùnh tieán ñaùnh Thaêng Long  tieán quaân ñaùnh Taây Sôn ? Quang Toaûn chaïy leân Baéc - HS thaûo luaän nhoùm : Sau khi Giang nhöng bò baét ⇒ trieàu

laät ñoå trieàu Taây Sôn, Nguyeãn Aùnh ñaõ xaây döïng chính quyeàn phong kieán nhö theá naøo ? (Trieàu ñình ? Phaùp luaät ? Ñôn vò haønh chính ? Quaân ñoäi ? Ngoaïi giao ?) - GV tham khaûo tö lieäu SGV/165 phaân tích  phaân tích keânh hình 61 + 62 + 63 SGK/135 - GV chia HS thaønh 2 nhoùm thaûo luaän : trieàu Nguyeãn ñaõ laøm gì ñeå  kinh teá : + Noâng nghieäp ? + Coâng thöông nghieäp ? - Caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän .  phaân tích keân hình, keânh chöõ SGK/137 +138 - Vì sao noâng nghieäp vaø coâng thöông nghieäp vaãn gaëp khoù khaên ?

Taây Sôn chaám döùt. - Nguyeãn Aùnh xaây döïng chính quyeàn Phong kieán : SGK/134 - Quaân ñoäi : nhieàu binh chuûng, xaây thaønh trì, thieát laäp heä thoáng traïm ngöïa … - Quan heä ngoaïi giao : thaàn phuïc nhaø Thanh, khöôùc töø moïi tieáp xuùc vôùi phöông Taây … 2. Kinh teá döôùi trieàu Nguyeãn : - Noâng nghieäp : + Toå chöùc khai hoang taêng dieän tích canh taùc. + Ñaët laïi cheá ñoä quaân ñieàn . + Vieäc söûa ñeâ gaëp nhieàu khoù khaên . - Coâng thöông nghieäp : + TCN : Laäp theâm nhieàu xöôûng SX, khai thaùc moû ñöôïc môû roäng ⇒ ngheà thuû coâng khoâng ngöøng . + Thöông nghieäp : . Nhieàu trung taâm buoân baùn xuaát hieän (Nam boä, Trung boä) . Buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi  …

5. Cuûng coá : - Nguyeãn Aùnh xaây döïng chính quyeàn nhö theá naøo ? - Neâu tình hình kinh teá döôùi trieàu Nguyeãn ? 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 27 SGK/131 (phaàn II) ……………………………………………………………………… / + / + / ……… ……………………………………………………………………

Ngaøy soaïn : 08/04/07

Baøi 27 :

CHEÁ ÑOÄ PHONG KIEÁN NHAØ NGUYEÃN

Tieát 60: II. CAÙC CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA

NHAÂN DAÂN

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc :

Nhaø Nguyeãn laäp laïi cheá ñoä phong kieán taäp quyeàn, moïi quyeàn haønh taäp trung vaøo tay vua. Caùc vua Nguyeãn thaàn phuïc nhaø Thanh vaø khöôùc töø moïi tieáp xuùc vôùi caùc nöôùc phöông Taây. Söï phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá ôû thôøi Nguyeãn gaëp nhieàu haïn cheá. Ñôøi soáng cöïc khoå cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân laø nguyeân nhaân daãn ñeán söï buøng noå cuûa haøng traêm cuoäc khôûi nghóa noâng daân döôùi trieàu Nguyeãn . 2. Tö töôûng : Chính saùch cuûa trieàu ñình khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu lòch söû neân kinh teá, xaõ hoäi khoâng coù ñieàu kieän phaùt trieån. Truyeàn thoáng choáng aùp böùc boùc loät cuûa nhaân daân ta döôùi phong kieán . 3. Kó naêng : - Nhaän xeùt veà noäi dung caùc hình trong SGK. Laøm quen vôùi vieäc söu taäp tranh aûnh lieân quan ñeán töøng thôøi kì lòch söû (ôû ñaây laø theá kæ XIX vaø thôøi Nguyeãn). - Veõ löôïc ñoà, xaùc ñònh ñòa baøn ñaõ dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa lôùn. II. Ñoà duøng daïy hoïc : Löôïc ñoà caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân thôøi Nguyeãn nöûa ñaàu theá kæ XIX III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Nguyeãn Aùnh xaây döïng chính quyeàn nhö theá naøo ? - Neâu tình hình kinh teá döôùi trieàu Nguyeãn ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Noäi dung baøi giaûng troø 1. Ñôøi soáng nhaân daân döôùi trieàu Nguyeãn : - Ñôøi soáng nhaân daân döôùi - Caùc taàng lôùp nhaân daân trieàu Nguyeãn nhö theá naøo ? soáng khoå cöïc, naïn ñoùi, dòch - Nguyeân nhaân vì sao nhaân beänh dieãn ra khaép nôi. daân soáng khoå cöïc ? - Nguyeân nhaân : quan laïi, ñòa  phaân tích in nghieâng chuû chieám ruoäng ñaát, tham nhuõng, ñuïc khoeùt daân … SGK/139 - Nhaân daân ta ñaõ laøm gì choáng söï aùp böùc ñoù ?

- GV cho HS thaûo luaän nhoùm (4nhoù m) Moãi nhoùm trình baøy 1 cuoäc khôûi nghóa Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän GV chænh söûa, phaân tích vaø töôøng thuaät treân löôïc ñoà .

2. Caùc cuoäc noåi daäy : T hôøi gian Ñòa baøn hoaït ñoäng Thaùi Bình, Nam Ñònh, Haûi Döông Quaûng Yeân Mieàn nuùi Vieät Baéc 6 tænh Nam Kì N guô øi laõn h ñaïo Keát quaû, yù nghóa Caùc cuoäc khôûi nghóa tröôùc sau ñeàu thaát baïi - Laø söï keá thöøa truyeàn thoáng choáng aùp böùc, cöôøng quyeàn cuûa daân toäc ta.

Dieãn bieán chính

1821 1827

-Laäp caên cöù ôû Traø Luõ, ñaùnh Phan nhau haøng chuïc Baù laàn vôùi quaân Vaøn trieàu ñình h - 1827, PBV bò baét N oâng Vaên Vaân - Ba laàn ñaùnh nhau vôùi quaân trieàu ñình. - 1835, NVV hi sinh Khôûi binh chieám Leâ Phieân An, do coù Vaên noäi phaûn  LVK Khoâ bò coâ laäp, laâm i beänh qua ñôøi - Ñaàu 1855, trong 1 traän aùc lieät Cao ôû vuøng Sôn Taây Baù  CBQ hi sinh, Qua cuoäc khôûi nghóa ùt keùo daøi ñeán 1856

1833 1835 1833 1835

1854 1856

Haø Noäi, Baéc Ninh

5. Cuûng coá : Cho HS leân töôøng thuaät laïi caùc cuoäc khôûi nghóa treân löôïc ñoà 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 28

Ngaøy soaïn : 08/04/07

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA VAÊN HOAÙ DAÂN TOÄC CUOÁI THEÁ KÆ XVIII – NÖÛA ÑAÀU THEÁ KÆ XIX
Baøi 28 : Tieát 61:

I. VAÊN HOÏC, NGHEÄ THUAÄT

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : Nhaän roõ söï phaùt trieån röïc rôû cuûa vaên hoïc, ngheä thuaät – nhaát laø vaên hoïc daân gian, vôùi nhöõng taùc phaåm vaên Noâm tieâu bieåu, böôùc phaùt trieån trong lónh vöïc giaùo duïc, KHKT . 2. Tö töôûng : Boài döôõng loøng töï haøo veà neàn vaên hoïc Vieät Nam ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ôû thôøi kì naøy. Töï haøo veà di saûn vaø nhöõng thaønh töïu khoa hoïc trong caùc lónh vöïc Söû hoïc, Ñòa lí hoïc, Y hoïc daân toäc cuûa nhaân daân ta ôû nöûa cuoái theá kæ XVIII -nöûa ñaàu XIX 3. Kó naêng : - Söu taàm ca dao, tuïc ngöõ ôû ñòa phöông phaûn aùnh nhöõng baát coâng vaø toäi aùc trong xaõ hoäi phong kieán. Nhaän xeùt veà tranh daân gian trong SGK. - Bieát phaân tích giaù trò nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc veà KHKT ôû nöôùc ta thôøi kì naøy. II. Ñoà duøng daïy hoïc : Tranh aûnh veà caùc coâng trình vaên hoaù, ngheä thuaät thôøi Nguyeãn III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Cuoäc soáng nhaân daân döôùi trieàu Nguyeãn nhö theá naøo ? - Trình baøy caùc cuoäc noåi daäy ôû ñaàu theá kæ XIX ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø Noäi dung baøi giaûng 1. Vaên hoïc : - Vaên hoïc daân gian :  röïc rôû döôùi nhieàu hình thöùc phong phuù. - Vaên hoïc vieát baèng chöõ Noâm  ñeán ñænh cao, tieâu bieåu laø Truyeän Kieàu (Nguyeãn Du) Noäi dung : SGK/143

- Neàn vaên hoïc daân gian ôû nöôùc ta nhö theá naøo ? - Vaên hoïc vieát chöõ Noâm ra sao ? - Tieâu bieåu coù taùc phaåm naøo ? - Noäi dung ? - Ngoaøi ra coøn coù taùc phaåm naøo khaùc ? - Em haõy trích daãn vaøi caâu hay moät ñoaïn thô cuûa moät 2. Ngheä thuaät : trong caùc taùc giaû noùi treân ? - Vaên ngheä daân gian  phong phuù. Ngheä thuaät saân khaáu - Vaên ngheä daân gian theá tuoàng, cheøo phoå bieán khaép naøo ? nôi. - ÔÛ mieàn xuoâi vaø mieàn nuùi - Tranh daân gian xuaát hieän, coù nhöõng hình thöùc vaên ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ngheä daân gian theá naøo ? Cho vaø truyeàn thoáng yeâu nöôùc

ví duï ? - Tranh daân gian ? Tieâu bieåu ?  phaân tích keânh hình 66 SGK/143 - Kieán truùc ?  phaân tích keânh hình 67+68 SGK/144

(tranh Ñoâng Hoà) - Kieán truùc : chuøa Taây Phöông, ñình laøng Ñình Baûng, cung ñieän laêng taåm caùc vua Nguyeãn ôû Hueá … - Ngheä thuaät taïc töôïng, ñuùc ñoàng theå hieän taøi naêng baäc thaày cuûa caùc ngheä - Ngheä thuaät taïc töôïng ra nhaân nöôùc ta. sao ? 5. Cuûng coá : - Trình baøy nhöõng neùt veà vaên hoïc nöôùc ta cuoái XVIII – nöûa ñaàu XIX ? - Ngheä thuaät nöôùc ta phaùt trieån nhö theá naøo ? 6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 28 SGK/147 (phaàn II) ……………………………………………………………………… / + / + / ……… ……………………………………………………………………

Ngaøy soaïn : 15/04/07

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA VAÊN HOAÙ DAÂN TOÄC CUOÁI THEÁ KÆ XVIII – NÖÛA ÑAÀU THEÁ KÆ XIX
Baøi 28 : Tieát 62:

THUAÄT

II. GIAÙO DUÏC, KHOA HOÏC –KÓ

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS thaáy ñöôïc : Nhaän roõ söï phaùt trieån röïc rôû cuûa vaên hoïc, ngheä thuaät – nhaát laø vaên hoïc daân gian, vôùi nhöõng taùc phaåm vaên Noâm tieâu bieåu, böôùc phaùt trieån trong lónh vöïc giaùo duïc, KHKT . 2. Tö töôûng : Boài döôõng loøng töï haøo veà neàn vaên hoïc Vieät Nam ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ôû thôøi kì naøy. Töï haøo veà di saûn vaø nhöõng thaønh töïu khoa hoïc trong caùc lónh vöïc Söû hoïc, Ñòa lí hoïc, Y hoïc daân toäc cuûa nhaân daân ta ôû nöûa cuoái theá kæ XVIII -nöûa ñaàu XIX 3. Kó naêng : - Söu taàm ca dao, tuïc ngöõ ôû ñòa phöông phaûn aùnh nhöõng baát coâng vaø toäi aùc trong xaõ hoäi phong kieán. Nhaän xeùt veà tranh daân gian trong SGK. - Bieát phaân tích giaù trò nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc veà KHKT ôû nöôùc ta thôøi kì naøy. II. Ñoà duøng daïy hoïc :

- Moät soá tö lieäu veà Leâ Quyù Ñoân, Leâ Höõu Traùc . - Tranh veõ taøu chaïy baèng hôi nöôùc thôøi Nguyeãn (neáu coù) III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Trình baøy nhöõng neùt veà vaên hoïc nöôùc ta cuoái XVIII – nöûa ñaàu XIX ? - Ngheä thuaät nöôùc ta phaùt trieån nhö theá naøo ? 3. Giôùi thieäu baøi môùi : 4. Daïy vaø hoïc baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø troø - HS thaûo luaän nhoùm : Trình baøy nhöõng neùt phaùt trieån trong giaùo duïc vaø thi cöû cuû nöôùc ta thôøi baáy giôø ? - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän - GV chænh söûa, keát luaän . - HS thaûo luaän nhoùm : Neâu nhöõng taùc phaåm vaø caùc taùc giaû tieâu bieåu cuûa töøng ngaønh khoa hoïc ? - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän - GV chænh söûa, keát luaän .  phaân tích keânh hình 69 SGK/146 Noäi dung baøi giaûng 1. Giaùo duïc, thi cöû : - Giaùo duïc : + Ban “Chieáu laäp hoïc” + Phoå bieán vieäc hoïc roäng khaép trong nhaân daân. + Thaønh laäp “Töù dòch quaùn” daïy tieáng nöôùc ngoaøi. - Thi cöû : ñöa chöõ Noâm vaøo thi cöû. 2. Söû hoïc, ñòa lí, y hoïc : - Söû hoïc - Ñòa lí SGK/146 - Y hoïc

3. Nhöõng thaønh töïu veà kó thuaät : - Moät soá kó thuaät tieân tieán cuûa phöông Taây du nhaäp vaøo nöôùc ta . - Thaønh töïu : ñoàng hoà, kính - Do ñaâu ngaønh KHKT coù thieân lí, cheá taïo maùy xeû goã chaïy baèng söùc nöôùc, ñoùng böôùc phaùt trieån maïnh meõ ? taøu thuyû chaïy baèng maùy hôi - Thaønh töïu ñaït ñöôïc ? - GV trình baøy vieäc phaùt minh nöôùc . maùy hôi nöôùc ôû phöông Taây ? 5. Cuûng coá : Baøi taäp : Ñieàn vaøo oâ troáng Ngaønh Taùc phaåm, coâng trình khoa hoïc nghieân cöùu Söû hoïc Ñòa lí Y hoïc

Taùc giaû tieâu bieåu

6. Daën doø : Hoïc baøi vaø soaïn baøi 28 SGK/147 (phaàn II)

Ngaøy soaïn : 15/04/07

Tieát 63.

OÂN TAÄP CHÖÔNG V VAØ

CHÖÔNG VI
I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Thoâng qua vieäc höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa baøi oân taäp, GV caàn khaéc saâu nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa chöông V vaø chöông VI. - Töø theá kæ XVI ñeán theá kæ XVIII, tình hình chính trò coù nhieàu bieán ñoäng : nhaø nöôùc phong kieán taäp quyeàn thôøi Leâ sô suy suïp vaø nhaø Maïc thaønh laäp (ñaàu theá kæ XVI), caùc cuoäc chieán tranh phong kieán Nam – Baéc trieàu (theá kæ XVI), chieán tranh Trònh – Nguyeãn chia caét ñaát nöôùc. - Phong traøo noâng daân khôûi nghóa buøng noå vaø lan roäng, quyeát lieät ôû theá kæ XVIII laø moät bieåu hieän veà söï khuûng hoaûng suy vong cuûa cheá ñoä phong kieán, tieâu bieåu laø phong traøo noâng daân Taây Sôn (laøm cho HS naém ñöôïc nhöõng coáng hieán to lôùn cuûa phong traøo Taây Sôn trong vieäc laät ñoå chính quyeàn vua Leâ, chuùa Trònh, chuùa Nguyeãn, ñaùnh baïi caùc cuoäc xaâm löôïc Xieâm, Thanh). - “Söï thaønh laäp cheá ñoä phong kieán taäp quyeàn nhaø Nguyeãn ñaõ dieãn ra nhö theá naøo ?” (HS suy nghó, trao ñoåi, giaûi thích roõ vaán ñeà naøy). - Giuùp HS thaáy ñöôïc maëc duø tình hình chính trò ñaát nöôùc coù nhieàu bieán ñoäng nhöng tình hình kinh teá, vaên hoaù vaãn coù böôùc phaùt trieån maïnh trong caùc theá kæ XVI – ñaàu theá kæ XVIII. 2. Tö töôûng : Laøm cho HS nhaän thöùc saâu saéc veà tinh thaàn lao ñoäng caàn cuø, saùng taïo cuûa nhaân daân trong coâng cuoäc khai phaù ñaát hoang hoaù, phaùt tri63n kinh teá ; tinh thaàn baát khuaát, kieân cöôøng cuûa nhaân daân ta trong cuoäc ñaáu tranh choáng aùp böùc boùc loät cuûa theá löïc phong kieán, choáng ngoaïi xaâm ñeå baûo veä ñoäc laäp, töï chuû. 3. Kó naêng : - Reøn luyeän cho HS kó naêng söû duïng SGK khi hoïc baøi oân taäp vaø traû lôøi caâu hoûi. - Kó naêng trình baøy, heä thoáng, phaân tích, so saùnh moät soá söï kieän, quaù trình lòch söû ; böôùc ñaàu ruùt ra keát luaän, nhaän xeùt veà nguyeân nhaân, keát quaû vaø yù nghóa cuûa caùc söï kieän, hieän töôïng lòch söû.

II. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Neàn giaùo duïc thi cöû nöôùc ta cuoái XVIII – nöû ñaàu XIX coù gì môùi ? Trình baøy nhöõng thaønh tuïu veà khoa hoïc – kó thuaät ? GV cho HS ñoïc noäi dung yeâu caàu cuûa SGK/147 Höôùng daãn HS giaûi ñaùp caùc caâu hoûi trong SGK : Caâu 1 : Söï suy yeáu cuûa nhaø nöôùc phong kieán taäp quyeàn ñaõ dieãn ra nhö theá naøo ? Chính quyeàn : vua quan aên chôi xa xæ, noäi boä trieàu ñình maâu thuaãn, quan laïi ñòa phöông loäng quyeàn öùc hieáp nhaân daân. Nhaø Maïc thaønh laäp (Baéc trieàu) ñaùnh nhau vôùi Nam trieàu (1543 –1592) gaây bao ñau thöông cho daân toäc. Chính quyeàn phong kieán ngaøy caøng suy yeáu. Cuoäc chieán tranh Trònh - Nguyeãn (1627 –1672) gaây chia caét ñaát nöôùc moät thôøi gian daøi. Chính quyeàn khoâng chaêm lo ñôøi soáng nhaân daân, caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân dieãn ra goùp phaàn laøm cho caùc taäp ñoaøn phong kieán suy suïp Caâu 2 : Quang Trung ñaët neàn taûng cho vieäc thoáng nhaát ñaát nöôùc nhö theá naøo? Quaù trình ñaët neàn taûng thoáng nhaát quoác gia - Döïng côø khôûi nghóa - Laät ñoå chính quyeàn chuùa Nguyeãn ôû Ñaøng Trong - Ñaùnh tan 5 vaïn quaân Xieâm ôû Raïch Gaàm - Xoaøi Muùt - Laät ñoå chính quyeàn hoï Trònh ôû Ñaøng Ngoaøi . - Ñaïi phaù 29 vaïn quaân Thanh - Xaây döïng chính quyeàn, thi haønh nhieàu chính saùch caûi caùch tieán boä cho ñaát nöôùc .

3. Daïy vaø hoïc baøi môùi :


-

Thôøi gian - 1771 - 1777 - 1785 - 1786 - 1789 - 1789 -1792

Caâu 3 : Nhaø nguyeãn laäp laïi cheá ñoä phong kieán taäp quyeàn ra sao ? Sau khi ñaùnh baïi vöông trieàu Taây Sôn, Nguyeãn Aùnh xaây döïng chính quyeàn phong kieán taäp quyeàn (1802) : - Toå chöùc boä maùy quan laïi ôû trieàu ñình, caùc ñòa phöông . - Ñaët kinh ñoâ, quoác hieäu . - Xaây döïng quaân ñoäi, thi haønh nhieàu chính saùch veà ngoaïi giao …

Caâu 4 : Tình hình kinh teá, vaên hoaù ôû caùc theá kæ XVI ñeán nöûa ñaàu XIX ?

ST T 01 02 03

Tình hình kinh teá

Nhöõng ñieåm noåi baät Theá Nöûa Theá kæ ñaàu kæ XVI theá kæ XVIII -XVII XIX

Noâng nghieäp Thuû coâng nghieäp Thöông nghieäp (noäi vaø ngoaïi thöông) Tình hình vaên hoaù Toân giaùo Chöõ vieát Vaên hoïc Giaùo duïc Ngheä thuaät Khoa hoïc – kó thuaät Nhöõng ñieåm noåi baät Nöûa Theá kæ Theá kæ ñaàu theá XVI -XVII XVIII kæ XIX

ST T 01 02 03 04 05 06

5. Cuûng coá :

GV sô keát, ñaët moät soá caâu hoûi – traû lôøi thöïc nghieäm kieán thöùc HS. 6. Daën doø : Laøm baøi taäp ôû nhaø SGK/148. Ngaøy soaïn : 22/04/07

Tieát 64 :

LAØM BAØI TAÄP LÒCH SÖÛ (chöông VI)

Yeâu caàu : - Hoïc sinh naém toaøn boä kieán thöùc phaàn chöông VI. - Taäp caùc kó naêng laøm baøi taäp , kó naêng baûn ñoà. - Khaû naêng phaân tích, so saùnh. - GV coù theå laáy 1 soá noäi dung phaàn oân taäp maø caùc em chöa naém vöõng ñeå laøm baøi taäp vaø baøi taäp ôû nhaø. - Cho HS ñem nhöõng tranh aûnh söu taàm cuûa mình veà vaên hoaù ngheä thuaät thôøi kì naøy ñeå phoå bieán, taäp cho caùc em mieâu taû qua tranh. Baøi môùi : Baøi taäp 1 : Thoáng keâ caùc cuoäc noåi daäy cuûa nhaân daân cuoái theá kæ XVIII – ñaàu theá kæ XIX : Thôøi gian Ñòa baøn hoaït ñoäng Ngöôøi laõnh ñaïo

Baøi taäp 2 : Trình baøy tình hình kinh teá vaø söï phaùt trieån veà vaên hoaù daân toäc cuoái XVIII – nöûa ñaàu XIX ? ST T 01 02 03 Tình hình kinh teá Noâng nghieäp Thuû coâng nghieäp Thöông nghieäp (noäi vaø ngoaïi thöông) Tình hình vaên hoaù Chöõ vieát Vaên hoïc Ngheä thuaät Giaùo duïc – thi cöû Khoa hoïc – kó thuaät Nhöõng ñieåm noåi baät Nhöõng ñieåm noåi baät

ST T 01 02 03 04 05 -

Neáu thôøi gian cho pheùp GV coù theå cho Hs thoáng keâvaø keå 1 soá caâu chuyeän veà caùc nhaân vaät lòch söû thôøi kì naøy. * Gv sô keát. * Daën doø : Soaïn baøi 30 : Toång keát SGK/148.

Ngaøy soaïn : 22/04/07

Tieát 65.

Baøi 30 :

TOÅNG KEÁT

I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1. Kieán thöùc : Giuùp HS cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà Lòch söû Theá giôùi Trung ñaïi vaø Lòch söû Vieät Nam töø theá kæ X ñeán giöõa theá kæ XIX. - Veà Lòch söû Theá giôùi Trung ñaïi : giuùp HS coù nhöõng hieåu bieát cô baûn, nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa cheá ñoä phong kieán phöông Ñoâng (ñaëc bieät laø Trung Quoác) vaø phöông Taây. Thaáy ñöôïc söï khaùc nhau giöõa xaõ hoäi phong kieán phöiông Ñoâng vaø xaõ hoäi phong kieán phöông Taây. - Veà Lòch söû Vieät nam : giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt lôùn trong quaù trình phaùt trieån cuûa lòch söû daân toäc töø theá kæ X ñeán giöõa theá kæ XIX, chuû yeáu ôû maáy ñieåm sau : + Cuûng coá nhöõng hieåu bieát khaùi quaùt veà nhöõng thaønh töïu maø daân toäc ta ñaõ ñaït ñöôïc treân caùc lónh vöïc :

phaùt trieån kinh teá ; vaên hoaù giaùo duïc ; khaùng chieán choáng ngoaïi xaâm . + Naân cao nhöïng hieåu bieát böôùc ñaàu veà söï hình thaønh, phaùt trieån vaø suy vong cuûa cheá ñoä phong kieán Vieät Nam, caùc cuoäc khôûi nghóa lôùn, ñieån hình cuûa noâng daân, ñaëc bieät laø phong traøo Taây Sôn. 2. Tö töôûng : Giaùo duïc cho HS yù thöùc traân troïng nhöõng thaønh töïu maø nhaân loaïi ñaõ ñaït ñöôïc trong thôøi trung ñaïi, nieàm töï haøo vaø töï cöôøng daân toäc, loøng yeâu nöôùc, yeâu queâ höông 3. Kó naêng : Giuùp HS tieáp tuïc reøn luyeän vaø vaän duïng moät soá kó naêng - Söû duïng SGK, ñoïc vaø phaùt trieån moái lieân heä giöõa caùc baøi, caùc chöông ñaõ hoïc coù cuøng moät chuû ñeà. - Trình baøy caùc söï kieän ñaõ hoïc, phaân tích so saùnh moät soá söï kieän, quaù trình lòch söû ; böôùc ñaàu ruùt ra keát luaän vaø nguyeân nhaân, keát quaû vaø yù nghóa cuûa caùc söï kieän, quaù trình lòch söû ñaõ hoïc . II. Ñoà duøng daïy hoïc : - Löôïc ñoà ñaát nöôùc Vieät Nam thôøi Trung ñaïi, löôïc ñoà caùc cuoäc khaùng chieán . - Moät soá tranh, aûnh veà caùc anh huøng daân toäc, danh nhaân vaên hoaù tieâu bieåu, veà caùc coâng trình ngheä thuaät ñieån hình cho töøng giai ñoaïn lòch söû . III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Daïy vaø hoïc baøi môùi : - GV cho HS ñoïc noäi dung yeâu caàu cuûa SGK/148 - Höôùng daãn HS giaûi ñaùp caùc caâu hoûi trong SGK :

Caâu 1 vaø 2 : Nhöõng neùt lôùn vaø söï khaùc nhau giöõa tình hình xaõ hoäi, kinh teá, vaên hoaù thôøi phong kieán (phöông Ñoâng vaø phöông Taây) ?
Xaõ hoäi PK phöông Ñoâng Töø TK III TCN ñeán khoaûng TK X. Töø TK X → XV Töø TK XVI→ XIX Xaõ hoäi PK phöông Taây Töø TK V → TK X Töø TK XI→ XIV Töø TK XIV→XV

1. Söï hình thaønh vaø  XHPK - Thôøi kì hình thaønh -Thôøi kì phaùt trieån - Thôøi kì khuûng hoaûng vaø suy vong

2.Cô sôû kinh teá-XH cuûa XHPK - Cô sôû kinh teá

Noâng nghieäp ñoùng kín trong coâng xaõ noâng -Phöông thöùc boùc thoân loät : Ñòa toâ Caùc giai caáp cô Ñòa chuû vaø noâng baûn daân lónh canh Cheá ñoä quaân chuû 3. Nhaø nöôùc xuaát hieän sôùm (thôøi Phong kieán coå ñaïi)

Noâng nghieäp ñoùng kín trong laõnh ñòa Ñòa toâ Laõnh chuùa vaø noâng noâ Cheá ñoä quaân chuû xuaát hieän muoän hôn (TK XV)


-

Caâu 3 : Haõy neâu ten caùc vò anh huøng ñaõ coù coâng giöông cao ngoïn côø ñaáu tranh choáng giaëc ngoaïi xaâm, baûo veä neàn ñoäc laäp cho Toå Quoác ? GV höôùng daãn cho HS tìm hieåu vaø thoáng keâ caùc vò anh huøng daân toäc . HS keå teân vaø neâu coâng lao ñoùng goùp cuûa caùc anh huøng . Caâu 4 : Haõy trình baøy söï  kinh teá ôû nöôùc ta töø theá kæ X  nöûa ñaàu XIX ? Caùc giai ñoaïn vaø söï phaùt trieån Noäi dung Noâng nghieäp Thuû coâng nghieäp Thöông nghieäp Caâu 5 : Vaên hoaù VN töø theá kæ X  nöûa ñaàu XIX coù nhöõng ñieåm gì môùi? Caùc giai ñoaïn vaø nhöõng ñieåm môùi
Nöûa ñaàu theá kæ XIX Ngoâ Ñinh – Tieàn Leâ Lyù – Traàn – Hoà Leâ sô Theá kæ XVI -XVIII Nöûa ñaàu XIX


ST T 01 02 03


ST T 01 02 03 04 05

Noäi dung Toân giaùo Giaùo duïc Vaên hoïc Ngheä thuaät Khoa hoïc

Ngoâ Ñinh – Tieàn Leâ

Lyù – Traàn – Hoà

Leâ sô

Theá kæ XVI -XVIII

5. Cuûng coá : GV sô keát, ñaët moät soá caâu hoûi – traû lôøi
thöïc nghieäm kieán thöùc HS. 6. Daën doø : Laøm baøi taäp ôû nhaø SGK/148.

Ngaøy soaïn : 29/04/07

Tieát 66.

OÂN TAÄP

I. Yeâu caàu : - HS naém vöõng caùc hieåu bieát veà kì kieåm tra. - HS naém vöõng veà nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc töø ñaàu naêm ñeán nay. Chuaån bò kieán thöùc ñaày ñuû cho thi HKII. II. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc : 1. Oån ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Daïy vaø hoïc baøi môùi : - GV neâu troïng taâm chính töøng baøi hoïc ôû LSVN - GV keát hôïp cuøng HS tìn hieåu nhöõng noäi dung chính cuûa töøng baøi. - Giaûi ñaùp caùc caâu hoûi SGK vaø caâu hoûi HS : GV xoaùy saâu nhöõng vaán ñeà sau : Söï thaønh laäp caùc trieàu ñaïi phong kieán Vieät Nam tieáp theo. Nhöõng söï kieän ñaùng chuù yù . Phaân tích, so saùnh vieäc toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc caùc trieàu ñaïi. Caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân, khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Nhöõng thaønh töïu noåi baät veà toân giaùo, vaên hoïc, Giaùo duïc –-KHKT – vaên hoaù ngheä thuaät ……

5. Cuûng coá : GV sô keát, ñaët moät soá caâu hoûi – traû lôøi thöï nghieäm kieán thöùc HS. 6. Daën doø : Hoïc baøi. Chuaån bò kieán thöùc ñaày ñuû ñeå thi HKII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful