1.

Heather Callaway, CFA, quan tâm về tính chính xác trong phần đánh giá của
mình về Crimson Gate, một công ty cung thiết bị viễn thông phát triển mạnh được
công ty cô đánh giá là đứng đầu danh sách nên mua. Crimson hiện đang giao dịch với
giá $134 cho mỗi cổ phiếu, và Callaway thu thập được những thông tin sau về cổ
phiếu:
Cổ tức vừa trả cho mỗi cổ phiếu
$0.55
Tỉ lệ tăng trưởng 2 năm tới
30%
Tỉ lệ tăng trưởng sau 2 năm
12%
Chỉ số P/E 4 quý trước
25.6%
Đòn bẩy tài chính
3.4
Doanh thu
$11.98 mỗi cổ phiếu
Vòng quay tài sản
11.2
Lợi suất thị trường ước tính
13.2%
Ông chủ của Callaway, Bates Investments, muốn sử dụng tỉ lệ tăng trưởng bền vững của
công ty làm yếu tố đầu vào chủ yếu để đạt được lợi suất yêu cầu của cổ phiếu công ty
này.
Tỉ lệ tăng trưởng bền vững của Crimson gần nhất với:
A. 13.2%
B. 14.8%
C. 16.6%
2. Cho cổ tức hiện thời của một công ty là $2.00, tăng trưởng dự báo là 7%, giảm
dần trong 3 năm sau đó, tới mức ổn định 5%,và giá trị hiện tại của cổ phiếu công ty là
$45, tính lợi suất theo yêu cầu?
A. 7.8%
B. 10.5%
C. 9.8%
3. Giả sử lợi suất yêu cầu vốn chủ sở hữu là 10%, cổ tức vừa trả là $1.00 và cổ
tức kỳ vọng được tăng trưởng ở mức 6% mãi mãi. Tính giá kỳ vọng vào cuối
năm 2?
A. $29.78
B. $28.09
C. $27.07
4. Stan Bellton, CFA, đang chuẩn bị báo cáo về TWR, Inc. Người giám sát của
Bellton yêu cầu Bellton tính cả chỉ số P/E 4 quý trước hợp lý, dựa trên những
thông tin sau:
EPS hiện tại = $3.50
Tỉ lệ chi trả cổ tức = 0.60
Lợi suất yêu cầu cho TRW = 0.15
Tỉ lệ tăng trưởng cổ tức cố định kỳ vọng = 0.05

6.03.2 × 3.23 = 0. B) 14. A Lợi suất yêu cầu là 9%: r = [$1.55) / 5. Tốc độ tăng trưởng bền vững = ROE x tỉ lệ lợi nhuận giữ lại Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS = giá / (P/E) = $134 / 25.05 = 0. Câu trả lời được thể hiện trong bảng sau: Năm Cổ tức 1 $1.05)] + 0.23 Tỉ lệ lợi nhuận giữ lại là khoản lợi nhuận không trả vào cổ tức = (5. cổ tức kỳ vọng được tăng trưởng ở mức 5%.06) = $29. Jand. A $1. . C Lợi suất yêu cầu là 9. r = ($2/$45) [(1 + 0.1236 3 $1. 4.89 hay 89% ROE = lợi nhuận biên × vòng quay tài sản × đòn bẩy tài chính ROE = 5. vì thế tỉ lệ lợi nhuận giữ lại (b) là 0.07 – 0.191/(0. nên có thể tính r một cách trực tiếp mà không cần sử dụng phép lặp.22(1 + 0.Chỉ số P/E 4 quý trước hợp lý của TWR thì gần nhất với: A.4 = 16.78.05 = 0.0980 Vì mô hình H là một mô hình ước tính gần đúng.6% = 14. 3.6 = $5. 8% C.60.0 5. và đó là giá mà một nhà đầu tư sẵn sàng trả ở cuối năm thứ 2.09 or 9%.78 Tỉ lệ chi trả cổ tức (1 – b) là 0.0 C.8%.23 − 0. hiện đang trả cổ tức $1..03] + 0.8%.23 / 11.1910 V3: 4. A Giá trị cuối là $29. Nếu giá trị hiện tại của cổ phiếu của Jand dựa trên mô hình Gordon là $32. Inc.4.05) + (3/2)(0. tính lợi suất yêu cầu? A. 5.3 B. 7% Đáp án: 1.22.10 – 0.0600 2 $1.05) / $32. 9% B.98 × 11.8% 2. 6.6% Tốc độ tăng trưởng bền vững = 89% × 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful