Các Tiêu Chu n Cơ B n V Trình Bày Bãn V Th ba, 17 Tháng 8 2010 22:02 S truy c p: 21193

• •

Các tiêu chu n cơ b n v trình bày b n v I- gi i thi u v tcvn và iso - Tiêu chu n là nh ng i u kho n, ch tiêu k thu t áp d ng cho m t (ho c m t nhóm) i tư ng nh m m b o tho mãn các yêu c u ã ra. - Tiêu chu n thư ng do m t t ch c có kh năng v chuyên môn, k thu t, nghi p v so n th o và xu t, sau ó ph i ư c m t t ch c c p cao hơn xét duy t và công b . - M i nư c u có h th ng tiêu chu n riêng c a mình. - M i tiêu chu n u mang tính pháp lý k thu t ; m i cán b k thu t ph i nghiêm túc áp d ng •Tiêu chu n qu c t ISO ( International Organization for Standardization ) - Thành l p t năm 1946 - Phát tri n m nh m v nhi u lĩnh v c - Vi t Nam ã và ang t ng bư c áp d ng ISO trong m t s lĩnh v c. - Các tiêu chu n u ư c nh kỳ soát xét, b sung II- kh gi y: M i b n v ph i ư c v trên m t kh gi y qui nh g i là kh b n v , là kích thư c c a t gi y sau khi ã xén. TCVN 2-74 quy nh nh ng kh chính trong ngành cơ khí: ® Kh A0 kích thư c 1189 x 841 mm còn g i là kh 44 ® Kh A1 kích thư c 594 x 841 mm còn g i là kh 24 ® Kh A2 kích thư c 594 x 420 mm còn g i là kh 22 ® Kh A3 kích thư c 297 x 420 mm còn g i là kh 12 ® Kh A4 kích thư c 297 x 210 mm còn g i là kh 11 (Trong ó kh A4 ư c g i là kh ơn v ) * ý nghĩa c a ký hi u kh : G m 2 con s . S th nh t ch b i s c nh dài 297,25mm c a kh ơn v ; s th hai ch b i s c nh ng n 210.25mm. Tích c a 2 con s b ng s lư ng c a kh ơn v ch a trong kh gi y ó. Ngoài ra còn có kh ph và kh c bi t, c u t o t kh ơn v 1- khung b n v và khung tên: M i b n v khung tên u ph i có khung b n v và

Khung tên: V b ng nét li n m và ư c t góc ph i. phía dư i c a b n v . Hư ng c a u con s kích thư c là t dư i lên trên và t ph i sang trái * Khung tên dùng trong nhà trư ng có th dùng m u sau: . Cho phép v chung trên m t t gi y nhi u b n v nhưng m i b n v ph i có khung b n v và khung tên riêng. Có th t khung tên d c theo c nh dài ho c c nh ng n c a kh gi y. C nh dài c a khung tên xác nh hư ng ư ng b ng c a b n v . riêng kh A4 ph i t theo c nh ng n.b.

Cho phép dùng kh > 40 nhưng không ư c dùng kh < 2. không ph thu c vào t l .. 28 . 2:1 v.V t li u c a chi ti t (9).. 1:2 ..“ Ki m tra “ (5). 40 .Ngày v (4). khoa.ch và s vi t trên b n v Ch và s vi t trên b n v ph i rõ ràng. chính xác. 14 .N i dung ghi trong các ô c a khung tên: (1).T l phóng to : 2:1 2. 3. C th : .H và tên ngư i v (3).5 1:4 1:5 1:10 1:15 1:20 … .Ch kí ngư i ki m tra (6). Ki u A: B d y nét ch = 1/14h (th ng ng ho c nghiêng 750) Ki u B: B d y nét ch = 1/10h (th ng ng ho c nghiêng 750) . IV. 7 . l p (10). * Chú ý: Dù b n v v theo t l nào thì con s kích thư c ghi trên b n v v n là giá tr th c.5 .T l b n v (11).u bài t p hay tên g i chi ti t (8). Có các lo i kh : 2.t l : T l c a b n v là t s gi a kích thư c o ư c trên hình bi u di n v i kích thư c tương ng o ư c trên v t th Trong m t b n v k thu t.5:1 4:1 5:1 10:1 20:1 40:1 … .. 10 .v… Còn trong nh ng trư ng h p khác ph i ghi theo ki u : TL 1:1 .Ngày hoàn thành (7). 5 .Kí hi u b n v III. TL 1:2 . không gây nh m l n và ư c quy nh b i TCVN 6-85 * Kh ch : Là chi u cao h c a ch in hoa.T l thu nh : 1:2 1:2.Tên trư ng. * Có 2 ki u ch : Ki u A và ki u B.5.5 . các hình bi u di n ph i v theo các t l do TCVN 3-74 quy nh. . TL 2:1 . 20 .“Ngư i v “ (2).Kí hi u t l ư c ghi ô dành riêng trong khung tên c a b n v và ư c vi t theo ki u : 1:1 .T l nguyên hình : 1:1 .

.

chúng ph i ư c v b ng nh ng lo i nét v khác nhau. TCVN 0008-1993 quy nh tên g i. các hình bi u di n c a v t th ư c t o thành b i nhi u lo i ư ng có tính ch t khác nhau.V. b d y và công d ng c a các lo i nét v như sau: .ư ng nét Trên b n v kĩ thu t. làm cho b n v thêm sáng s a và d c. phân bi t. hình dáng.

.

.B d y c a m i lo i nét v c n th ng nh t trong cùng m t b n v .* M t s quy nh s d ng các lo i nét v : .

Không ghi kích thư c ư ng bao khu t. ư ng tâm làm ư ng kích thư c . .ơn v o kích thư c góc là .Không dùng ư ng tr c. không ph thu c vào t l b n v .Tâm c a l tròn trên m t bích tròn ư c xác nh b i 1 nét cung tròn ng tâm v i vòng tròn m t bích và 1 nét g ch hư ng theo bán kính c a vòng tròn ó. trên b n v không ghi ơn v . .” . Nguyên t c chung: Kích thư c ghi trên b n v là giá tr kích thư c th c c a v t th .M i kích thư c ch ghi m t l n. phút. giây. VI. không ghi l p l i. Trư ng h p dùng các ơn v khác ph i có ghi chú rõ ràng.ơn v o kích thư c dài là mm.ghi kích thư c trên b n v 1. .

Kích thư c ư ng kính: ư ng tròn và các cung tròn > 1/2 ư ng tròn thì ghi kích thư c ư ng kính. Con s kthư c góc n m trong “khu v c c m” b t bu c ph i dóng và vi t ra ngoài. . Trư c con s ch giá tr ư ng kính có kí hi u f . ư ng kích thư c k qua tâm ho c dóng ra ngoài.Cho phép vi t trên giá ngang cho m i trư ng h p. trên giá ngang.

.

các ư ng kích . Chu n ư c xác nh b ng m t ch m m.Ghi kích thư c theo chu n “0” : N u các kích thư c liên ti p nhau xu t phát t m t chu n chung thì ch n chu n chung ó ghi kích thư c (chu n “0”).

(17/08/2010) Tiêu chu n qu c t v k ngh H a và CAD .(13/04/2010) .thư c ch có m t mũi tên. con s kích thư c ư c vi t u ư ng dóng. Th c hi n: Tr n Khang email: tktranvankhang@gmail.com 0986 384 437 Tin cũ hơn: • • Các Tiêu Chu n Cơ B n V Trình Bày Bãn V .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful