'IO"~I.',. Qn:g S.

tUD r+ 'lcln
. .. I.,
.r _

iU

Ti'r,tliill
_ "

Dich't;ili.a: EliJng Klhca lUotrg ,XU el n 'Vy
iii

,HAY CH~ U TRA'( H iN'H:~E VE M

~,~

. [)EDAT-DUO'C NH;cmNIG
!.~

K:ETQU:A MaualC~ .'
ee

leu OC
=

SOliNG C U,A BA N

J'

-!f

'~l~1 ~ I d'~ nhlirn-;~11~ ~f-:t'I~ h rclim tr; il 1TQrt; C;J Mng~' ISQn mon9 iiflo6 Fa I~ NI1il 11 ~Wi 'P.J iOo :~~ 'grli6 il~rlllil d! ~rt~1 dClo I!i~ISn ~ ilIrm JiJ'I oil1lf pl~ )! I~sl rnh ,~~j'*~ b(lc ~ ~a~!rug tlIfrl Mn inang IIJ;~n ~mi li~~ u f:

(!;On ,:6, 1h31 !tyr'kn-ao ~~

n~V!M thllm 9 Ihli] riih l«ern!) tro:rLg~: :;.6~g'~lhQ' ImOng Elill cadh d~n'h th(rt, ~~ dl~u im.l~ n ~~ 1i19n.~ tI~,~ IIdy Irt;Irng 00'11~hlafi~ Q,_
IfIi~1

eo IIIj nh~ d I'u b~ug m ~ n~u (J ~ QP d ~Flg 1loo, tJtI'r~ ~th fl~'V" ,bQi 'IT ~611~ ibQA m hlou mgl"l14m rJliin;gIIJi'IiJ\t-c&n il~If) dd'd~1~ bSG ~i'.fIktJ 9 I tl~ft mw·6n, sa~
~1

~:n !j~ IMe d\Jr;n;: ~I L~!U!I 'Il<!li~h Mitml'loI,t\ iLlJ~C;: ~®lg!iJ.a -r11~' ' It' iOOfj d~m 9 itl-~'~11I llti1Ml dinS: Ult::I· ehl'rlt. m3 rih, i3(jn 00 ... ee ,~UQ4 ,~~ ~j, ~l.I, ~I'iQrng "11iin~1 rmD hik IIrOO 91 ~ndil1Igl11 ~at.nlfllm .d'~,~rup ~ho-lllIr"i~!J I ~~.u~.I'Irlrll~r1 iil·~I'1~

utonq q~n;mm n~1
!'~

rO' lrerll m~j phj~g"di~l\, 'Itm 11 hl.lOC:~ th~'nOO~ 'IV,
~!

d~d~'nW mIFl h ~ ,c:(f.rgg cO· rdumlQl'hUrlhire~9

m~~ doom Imh~1'1l NOOIlTl'I'd i IF'~i :2 5:0 ~do mll Ilt6TiOi,) ;s~ &u!JI ~ '!l6i bQn nWluung phutm:l~ poop h~11J Goo "'0 NFilLp!:11'11 l'IJli:ll'llIlliIh ddl ,(]p,di/"~i!''''c'
'Ih-fln h 001'19 [l1f1 ~
I

1lr' IiI"IQ I hQ~ Sinh~m '1m loon:ll
Ii!

.\.

du~1\ c~ d~

diuy!fl91G."

're~lb9c,

roc: m6hllXlflll14 ~6~dWI. ee lzfu&EdlJlfhrOl ;w:~s~ ph6! lyl.~ 00 J1h~~ s
rllJlfl;. TH_lA:l,fJdl V:~

e~O ooo"tH i'lghl~~''!/li

mCrm 9 ~h~

~'h=i;i'p (I~

riJU~ii lJJ!n (fQI'«l~

g I®~'ta.,ng ,dt'nJ ~ Ing~D1 ~Q( sinh,,~I., ~
ritLOtl~,mij~ ~~.~W'

e~ 1.lM CHILu! lU'

d(lltdul)C IMJIcifd1!u ~aID{ili lim tli19 mu~~fi(li"~"c:~·:!i6TI9, , ~ ,]{db ~lnh. I~Qjb~t,fLUng,:r.l~ lin, giO"i ~Qn ~ ng kit§m h~m: bQI1!I ... fnt.li I oot,~ fJ'!!~rrJ~' 'I~1iJ~\,(IU'I~I'~Q=IliiJ~ftl~um 1"Ii"'!~ tF'oog b~~ '1h1~1 ~jU\in ~t;!~'t'~61~5m ru~s&!11 il1l~nJ'~! 11~ m~n 9' MIJ rii;g ~i1 ... rntJn'il I~ iqll),e-n kii=m s.OOl rrlQi ri~!: 8.wl ~I di~n ra IlwJl"g ch.1l,' $(j1 D : ~~:¢.I ilhmg'tn6-i ~u~~'rJ~;'t:~¥~fi ~Iiilltnil~~n~:im~ or'9 UM 5dll c:~ ~,b -lil ~hn dOng d ~ ~:hl~,I')(a1iliJiliOC'~~ d\ll filt~.~!t!8, Ilorm ~(, 16} ac '!' ~~Jl'~!} ~.,1iIl~ru¥ad'~ fnJrJ ~ qw~ 9~.mrng fill' h'Ye IhT I1tll i 'Ii ~rwverl~i lilGflh Ih&~

,A~d ~ngCOrlg Th~TItO rdl cOngl T~llCitnhl',J'Q d W~

.W~
cc

Cil

b~n c:t:a roelm

ttlJl1C nghe 'lllIgj ~t
1TLln.'I1~I~u ClJtJ~1 ~ ~

rl: rnQng

d"iu

c

O? ~'~

w

www.vuontoithanhcong.com

Khai d~ysac rn~nh tiern tang trong b~n de hi~n th~c h6a rnoi ~acrna

VANMENH • •

THAVDOI
A

A'

A

Adam
Khoo
cung Stuart Tan

Dj ch gia: Tr a n Dang Khoa
Uong Xu an Vy

NHA XUAT

BAN PHl,J NU

Liem h~ d~t mua sach tai day

www.vuontoithanhcong.com

MASTER YOUR MIND, DESIGN YOUR DESTINY
Proven Strategies Copyright that Empower You to Achieve Anything Technologies You Want in Life Group Pte Ltd (AKLTG) by Adam Khoo with Stuart Tan © 2004 by Adam Khoo Learning Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company All rights reserved.

LAM CHU TU DUY, THA Y DOl V ~N M~NH

Khoi d~y sue manh ti~rn tang trong ban d~ hi~n thuc h6a moi uae rna
Dich gili: Tran Diing Khoa, Uong Xuan Vy Cong Ty

ce Phan

TGM giu ban quyen

xuat ban va phat hanh a'n ban tie'ng Viet

tren toan the' gim thea hQ'P d6ng chuy~n giao ban quyen voi Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Ba't Cll S11 sao chep nao khong diroc S11 d6ng

y

cua TGM va AKLTG d~u la bat hQ'P phap va vi pham Luat Xuat Ban Viet Nam, Luat Ban Quy~n Qu6c Te'va Cong Uoc Bao HQ Ban Quy~n Sa Hiru Tri Tue Berne.

CONG TY CO PHAN TGM
102C Nguyen Van CU, Phong AOOI Phuong Nguyen Cu Trinh, Quan 1, TP. H6 Chi Minh Tel: (08) 6276 9209 - Fax: (08) 3836 0272 Website: www.tgmcorporation.com

Liem h~ d~t mua sach tai day

www.vuontoithanhcong.com

tor NHAN Gin:
Ne'u ban do c he't quyen sa ch nay va toan tam toan y lam nhimg ba i t~p trong sach, eUQe sang cii a ban co th~ se thay d6i mQt each tich cue va ma i mai,

Loi gioi thieu
Chung toi xin han hanh girn thieu toi ban quyen sach "Lam Chu Tir Duy, Thay D6i V~n Menh: Khoi day sire manh tiern tang trong ban d~ hien thuc h6a moi iroc rna". Day la quyen sach v~ NLP (Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy - Neuro-linguistic Programming) dau tien tai Viet Nam duoc dich va bien soan lai boi chinh nhimg chuyen gia nguoi Viet dang nghien ctru, thuc hanh va ap dung NLP vao CU9Cs6ng hang ngay cua minh. Hai dich gia cua quyen sach nay cung chinh la cac dich gia n6i tie'ng Tran Dang Khoa va Uong Xuan Vy (nlurng nguoi da tao nen cac hien tirong sach giao due tai Viet Nam nhu "Toi Tai Gioi, Ban Cung The'!" va "Con Cai Chung Ta D~u Gioi"). Til nam 2006, nhan duoc S\T huan luyen va huang dan true tiep til chinh Adam Khoo va Stuart Tan (hai nha dao tao v~ NLP hang dau Chau

A

hien nay), hai dich gia Tran Dang Khoa va Uong Xuan Vy

da khong ngilng tiep t1J.C nghien ciru, thuc hanh va phat trien phan nhanh NLP tie'ng Viet danh cho nguoi Viet cho de'n khi quyen sach nay duoc ra doi. NLP la mot b9 man khoa hoc v~ phat trien ban than voi "ngon ngu" va "tu duy" d6ng vai tro he't sire quan trong, cho nen viec chuyen ngu cac n9i dung v~ NLP til tie'ng Anh sang tie'ng Vi~t (voi rat nhieu diem khac biet trong ngan ngu, cau true ngu phap, ...) mot each chinh xac va phil hop voi ngan ngu ngum Viet doi hoi nhimg hi~u biet tirong t~n v~ NLP. Chinh vi le d6, nh6m dich gia da phai dau tu rat nhieu thoi gian, cang sire d~ hoan chinh quyen sach nay.

Liem h~ d~t mua sach tai day

d~ hieu. Quan trong han la each ap dung cluing d~ thay d6i cuoc dm ban hay lam cho cuoc s6ng cua ban tro nen t6t dep han. "Lam Chu Tir Duy. cluing toi se giOi thieu voi ban mot each rat dan gian v~ dinh nghia cua NLP. Ban Cung The'!" (duoc phat hanh tai Viet Nam each day khoang hai nam).ngNLP vao thuc te' neu cac kien thirc NLP duoc trinh bay mot each khoa giao. cluing toi hi~u r~ng. Ban Cung The'!". cac Ung dung cua NLP va danh phan IOn quyen sach d~ cap de'n cac thanh to' co ban cua NLP.com That ra. quyen sach "Lam Chu Tir Duy. cluing toi da bien soan lai nQi dung quyen sach nay til ban g6c tie'ng Anh sao cho that d~ doc. d6ng tinh va ung hQ cua tac gia Adam Khoo. Tuy nhien. Chinh vi the'. hiru ich va gan gui voi dm s6ng cung nhu ngon ngu cua ngum Vi~t thuoc moi lila tu6i.www. duoc S1! tin tirong. NLP hay Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy da b~t dau duoc biet de'n kha nhieu tai Viet N am sau thanh cong yang dQi cua quyen sach v~ hoc t~p dua tren nen tang NLP va cac phuang phap hoc t~p tang t6c van dung toan nao bQ.NLP. khac voi "Toi Tai Gioi. Lam chu tu duy va lam chu van menh cua minh chac chan la di~u da so' moi nguoi ai cung mong mu6n. Vay thi cluing toi moi ban hay cung chung toi bUGCvao cuoc hanh trinh ky dieu nay d~ khoi day tat ca kha nang tiern an ben trong ban. Trong quyen sach nay.vuontoithanhcong. Thay D6i Van Menh" khong ban v~ cac phuang phap hoc t~p tien tien rna chu trong vao viec xay d1!TIg nhimg ky nang s6ng nen tang cho dQc gia thong qua bQ mon khoa hoc pha t trien ban than . Thay D6i Van Menh" c6 th~ duoc coi la quyen sach tiep n6i "Toi Tai Gioi. va d~ cung lam nen nhimg phep la doi thuong trong cuoc s6ng cua m6i nguoi cluing tao Liem h~ d~t mua sach tai day . "Toi Tai Cioi. cUng nhac. Ban Cung The'!" a mot cap dQ cao han va chi tie't han. VOi kinh nghiem cua minh. Do d6. nhimg ngum moi lam quen voi NLP se rat ba nga trong viec hi~u va van d 1J.

com MUC LUC .. 229 287 309 341 CHUdNG 8: NEOCAM XUC:CANDIEU KHIENCAM XUC CUA B~N CHUdNG 9: TIM Y NGHiATfCHcljc CUASljVI~C CHUdNG 10: cAc GIATR!SONG:DONG LljC PHANDAU CUA B~N CHUdNG 11: THIETKEV~N M~NH 377 Liem h~ d~t mua sach tai day . . LOICAM dN LOINOIDAu GIGITHI~UTAc GIA CHUdNG 1: NHaNG MeTHaCTHANH CeNG CHUdNG 2: CeNG THaCTHANH CeNG TUY~TDiNH CHUdNG 3: LAMTHENAo DED~T DUqC BAT B~N MONG MUON CHUdNG 4: CH1AKHOACUA CHUdNG 5: 31 ca DIEU Gl 63 101 131 181 sac M~NH KHeNG TUONG CUA NIEMTIN uu . A A- sac M~NH TUY~TDOl CHUdNG 6: BfQUYETLAMVI~CD~T HI~UQuA Tal DA CHUdNG 7: DIEU KHIENNAo BOCUA B~N DED~T KETQuA Tal AI .. ..vuontoithanhcong. .www. .

Sally va con gai yeu cti a toi . CK Chan. Cam an d6i tac cua toi. Cam an Pauline Chua da dua ra nhimg loi khuyen quy bau v~ tiep thi. Ramesh Muthusamy. ngiroi vq tuyet vrri cua toi . dQng vien va truyen cam hung cho toi tren chuyen xe cuoc doi tuyet vrri rna toi da di qua. Betty va Joanne. Vince. Max Tung. ung hQ toi vo dieu kien trong su6t nhimg nam thang qua. Liem h~ d~t mua sach tai day . Cam an nhimg huan luyen vien cua toi. nguon cam hung va sue manh cua toi. Xin cam an cha me toi.com Lal DE lANG TlI lAc GIA ADAM KHOO Xin danh tang cha me toi. ngtroi da k~ vai sat canh ben toi trong su menh dieu ky g6p phan lam thay d5i cuoc s6ng cua chinh minh va cua ngtroi khac. Cam an vq toi Sally.VI www. Cam an toan th~ nhan vien cua Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) da lam viec khong met moi vao cu6i tuan va dem khuya d~ xay dung nen mot cong ty tam ca. Stuart Tan. Patrick Cheo. Cindy Lim.Kelly. Gary Lee. nhimg ngtroi da yeu thuang. Natalie Lim va Carol Lim. Lal CAM aN Toi that su khong th~ tra thanh mot ngtroi nhu ngay hom nay neu khong c6 hang ngan ngiroi yeu thuang. Jamie Liu. Candice Koh va Carol Tham vi nhimg n6 lire lien tuc cai ti€n chuang trinh cua chung ta vrri niern dam me va su t~n tuy. ung hQ.vuontoithanhcong. ngtroi da chia se tam nhin va lien tuc dQng vien toi tien len mot tam cao maio Cam an cQng su cua toi. day d6. Serene Wan. huang dan. Dac biet cam an Sant va Olivia Qiu. Cam an Tan Mui Siang va Robin Tan vi long dam me nhiet huy€t giup toi vi€t quytin sach tuyet vrri nay.

Daniel Goh. Alex Ang. Yew Siang. Qua that. Brenda Tung. Mok Tuck Sung. Shane Kwek. Rachel Ong. Kelvin Ho. Toh Yew Soon. Dac biet cam an cac thanh vien trong ban t6 chtrc va cac tro ly dao tao lau nam nhu Andrew Wee. "I Am Gifted. Adwin. Peter Khoo. Tee Huat.. Patrick Goh.NUS).www. Cam an nlurng ngiroi thay va huan luyen vi en da giup toi kham pha tiern nang that S1! trong ban than minh. John LaValle. Jeannie Lim. Terence Lou. Bernard Koh. Shukor. Petrina Wang. Charles Tng. Alex Chua. Brad Sugars va Anthony Robbins. nhimg Qu6c Gia Singapore ngiroi da g6p phan to Ian trong viec phat trien con ngiroi toi nhu ngay hom nay. Cam an ngtroi thay dau tien cua toi. Sherwin Tng. Ban Cling The'!) va "Patterns of Excellence™fI (Nhimg Mo Thtrc Thanh Cong). Ba Lee Phui Mun. Shannaz. James Leong CF. Felix Lim.com VII Quy~n sach nay cling xin danh tang cho hang tram tro If dao tao va thanh vi en Whoosh da tinh nguyen c6ng hien thoi gian lien tuc quay lai va dao tao trong cac chuang trinh ''Superkids™fI (Thie'u Nhi Sieu D~ng). Shi Ming. Stella. Xiu Li. Christine Tan. Lee Kin Mun. Tiong Boon.. Ernest Wong. Pete Tan. Chiong Kong.vuontoithanhcong. Shamsudin. So Are YOU!™fI (Tol Tai Cioi. Nance Peters. Wai Keong . Liem h~ d~t mua sach tai day . Theeban. Yi Chen. Kalai. Alva. Alvin Wang. Jeff Tan. AP Lim. Ba Ng Gek Tiang. Chee Hoe. toi khong th~ lam duoc nhieu nhu vay neu khong c6 cac ban. Don Yap. Irene Low. Charles Yuen. Tony Buzan. Lim Xiang. trtrong Trung HQc Victoria va truong Dai HQc (National University of Singapore . Cecilia Chow. Keng Loy. Choon Fah. Shane Kwek. Cam an Tie'n SI Tad James. Christine Kerk. Joseph Sim. Andrew Chan. Ying Yan. Dac biet cam an Ciao su Wee Chow Hou. Adam Wong. tat ca da giup toi thanh thao Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy (Neuro-linguistic Programming -NLP) va bi) mon khoa hoc v~ thay d6i ban than. Cam an tat ca cac thay hieu truOng. Tie'n SI Kulwant Singh va Tie'n SI May Lwin. Darren Toh. da day toi nen ngiroi. Gerald Lee. Wilson Foo. Tie'n SI Richard Bandler. Stacey Thoi. John Tan. Shiau Huey. Mardiana. Rossana Chen. Chih Chien. Tiffany Page. thay co giao va giao su dai hoc cti a toi a tnrong cap hai Ping Yi.

Cam an ban quan If va nhan vi en cua AlA. Ti€n SI Tony Tan va Ba Mary Tan. dac biet la d6i tac cti a toi Zachary Low. NUS. Dac biet cam an Elim Chew. Liem h~ d~t mua sach tai day . Prudential. Cam an nhimg ngtroi ban cti a toi Ti€n SI Dennis Wee. NTU. David Ong. Ivy Lim. Sam Chia. Ong Tze Boon. Lux Asia. Ngee An Polytechnic. Kenneth Lyen. Seah LC. John Hancock. Jocelyn Chng. Steve Boyley.Singapore Chapter) vi tinh b~ng hiru va su ilng hi) to Ian.vuontoithanhcong. Kevin Lim. Manoj Sharma. nha] la su kien "Empower Your Life.com Cam an tat ca cac thanh Entrepreneurs vi en cti a Hoi Doanh Nhan Tre (Young Organization . Cedric De Souza. Ivy Ang. Marshall Cavendish. Jim Atchinson. Va cam an nhimg nhan vi en cti a Adcom. cac d6ng nghiep Philip Lim. Jeff Goh. Morris Allen. Dolly Lee. Thi€t K€ V~n Menh 2003). Youth Challenge. Great Eastern Life. Michael Moey. Goh Bock Seng. Cam an nhimg nhan vi en cua cong ty Event Gurus. William Wong va Roger Khoo. Design Your Destiny 2003" (Thay D5i Tu Duy.VIII www. Gay Chee Cheong. Melvyn Koh. Kenneth Wong. dac biet la Serene Queck. Ricky Chew. Grace Neo va Veronica Tan da t5 chtrc nlurng su kien t6t dep. Dave Rogers. Douglas Foo. Dac biet cam an Goh Nai Kiat va David Lim da ilng hi) va tin tuong vao chuang trinh "Nhirng Mo Thtrc Thanh Cong". Parvindar Singh. Gary Tan. Aaron Ang va Clemen Chiang. Pearsons & Dennis Wee Realty vi su ung hi) vo gia cti a cac ban. Conor 0' Sullivan va Afdoli Rahmat. Tommie Goh.

thea mot thtr tu ngau nhien. Toi mu6n nhan co hoi nay gui loi cam an. Chung ta xtmg dang c6 duoc nhimg thanh cong nay. Vai nhimg ngtroi rna toi quen neu ten. Cam an Gary vi su tan tu y va tinh than d5i maio Cam an Ramesh vi su menh hoc hoi va thtr nghiern khong bao gia ke't thuc cua anh. Nhung trong nhieu truong hop. de'n nhimg ngtroi da d6ng vai tro quan trong trong cuoc doi toi. Cam an cong lao day d6 va tinh yeu thuang vo bo ben cua cha me. Anh c6 tin khong. toi cam thay viec trrr thanh tac gia sach ban chay nhat chinh la d~ to long tri an nhimg ngtroi da d6ng g6p vao cuoc s6ng cua toi. Cam an Adam. vi da truyen cam hung cho toi lam nen nghiep Ian. Cam an cha me da lien tuc chia se kien thtrc va kinh nghiern ca nhan vtri nhimg hoc vi en trong cac kh6a dao tao cua toi. Thuong thi toi nghI chuyen d6 cling khong c6 gi to tat ca. Cam an em trai toi.vuontoithanhcong.www. cho du y tucng d6 c6 dien r6 de'n rrurc nao. Chung ta can phai "nhan ban" anh cho the' h~ tuang lai cua Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG).com IX Lal CAM aN CUA DO NG TAc GIA STUART TAN Toi luon tu hoi: viec tra thanh tac gia cua quyen sach ban chay nha] se nhu the' nao. Toi yeu ca gia dinh minh. Chuyen hanh trinh cti a cac ban se khong ke't thuc tai day. toi khong th~ tien xa de'n the' neu khong c6 em. anh da khien toi cam thay dO'met mo i han. ngiroi ban tri ky cti a toi. Xin cam an cha me toi bao gia cling ilng hQ nhimg y tucng cti a toi. cling la d~ cam an su tan tam va long tin cua ho d anh cho ban than toi va kha nang cua toi. cac ban luon hien htru trong tiem thtrc cua toi va trai tim toi luon c6 ch6 danh cho cac ban. ngiroi rna toi luon nho la da cling dao muang vtri toi trong quan ngu. Cam an Candice va Carol vi su trircng thanh va hQC hoi cua cac ban. Anh chinh la hien than cua Nhung Mo Thuc Thanh Congo Liem h~ d~t mua sach tai day . Cam an Patrick.

Liem h~ d~t mua sach tai day . Kae Fong. Yiow Chye Leong. cac thanh vien cua Cau lac bQ (CLB)Hung bien cao cap va tai nang (Brilliant Advanced Toastmasters Club). Toi xin bay to long biet an de'n Tie'n SI Richard Bandler. Lillian Lim. Irene Wong. John Sih. Samie Tan. CLB Hung bien SIA (SIA Toastmasters Club) va tat ca nhimg nguoi toi duoc may man so tai dien thuyet. CLB Hung bien Fort Canning (Fort Canning Toastmasters Club). Cam an nhtrng nguoi ban than cua toi vi tinh ban than thie't . Gea Ban Peng. NTU va CLBHung bien cua C1!Uhoc sinh NUS (NUS Alumni Toastmasters Club). Michael Rodrigues. Ian Poh.cac ban that tuyet voi: Melvyn Koh. Dave Rogers. Willie Lian. Jerry Low. Richard Sng. Tie'n SI Edgar Tham. Ng Seng Chuan. Cam an John Grinder va Robert Dilts da dung cam sang l~p bQ mon NLP vrri Richard. d6ng thai la mot dien gia vo song.com Cam an cac nhan vien cti a AKLTG vi long tan tam va lam viec khong met moi. Jeremy Eng. Dac biet cam an Clifford va Frances Ess. Cac ban luon khien toi cum va mang toi cho toi nhimg co hQi cung nhu kien thtrc d~ thanh cong trong vai tro dien gia. Chan Foo. xin cam an nhimg ngiroi da tien phong dan duong. Adrian Sim. CLB Hung bien Skymedia (Skymedia Toastmasters Club). Lydia Low. Lillian Lau. Ler Wee Meng. NUS. Julia Lim. Manoj Sharma. Toi xin htra vtri thay r~ng toi se ngay cang tie'n bQ han. Chris Ng. Cu6i cung.x www. Cam an nhimg nha hung bien da giup toi thanh cong trong cuoc s6ng. Tracy Ong va Lynn Tan. CLB Hung bien Queenstown (Queenstown Toastmasters Club). Sng Yih va Lorraine Sim. Jovin Hurry. Luke Diep. Ronald Tan va Randy Tan. CLB Hung bien SRC (SRC Toastmasters Club). James Leon. ngiroi thay Ian cua toi. Tie'n SI Beh Chee Yang. CLB Ccng d6ng hung bien Tanglin (Tanglin Community Toastmasters Club). Dayal Khemlani. Toi yeu thich nhimg cong viec rna chung ta lam cung nhau va toi ton trong cac ban cung gi6ng nhu ton trong Patrick. Wai Chung. Rajesh Pillai. Apelles Poh.vuontoithanhcong. Tie'n SI Joel Lee. D6ng thai cung cam an John va Kathleen LaValle vi da luon dQng vien va quan tam de'n cluing toi trong cac budi dao tao. Ng Kwan Kiat.

. tra loi. vi giao su tim each thach d6 ngtroi lai do. Liic nay. "0 . Vi giao su l~c dau va chep mieng..www. Cam thay minh that thap hen va kern coi. Anh lai do cam thay minh that ngu d6t nhung van tiep t1J_Cheo thuyen. Ong chi tay v~ huang d6 va hoi. Mot can s6ng dtt l~t nhao chiec thuyen len mot tang da Ian giua dong. con ngtroi uyen bac kia tho tay vat len mot chiec la troi tren song va hoi. dong song tra nen hung ton vrri nhung can s6ng ca. "Chac chac. the' anh c6 bie't gi ve b(j man Thuc v~t h9C khong?". khong". Liem h~ d~t mua sach tai day . "Toi cang nghf the. Tren duong di. Ngtroi nay. C6 mot vi giao su no thue mot ngtroi cheo do cho ong xuoi dong song.com XI Lal NOIDAU Hay LIm chu tu duy d~ thiet ke' v~n menh trong thai dai day xao trQn va phat tri~n C1!C nhanh nhu hien nay. Khuc song nay kha g~p ghenh.vuontoithanhcong. Ong ngoac tay ra hieu cho anh tiep t1J_C cheo. "Anh c6 bao gia h9C man Dia Chltt chua?". "Khang". ong con mai ngam day ruii trap trung xa xa. "V~y thi tai e rang anh da uong phi mot phan tu cuoc dai roil". vi giao su n6i giQng trich thuong.. dong ruroc cang chay xiet. tham chi anh con khong hi~u ttr Dia chat nghia la gi. Ngtroi lai do nhin ong ngai ngung va dap. "Nay anh kia. the'thi anh mitt toi mot nua cuoc dai roi con gil". lai to ra b6i r6i. Nh~ t len mot vien da ven bo. d~ chtrng to minh thong minh va uyen bac han ngtroi. mot Ian ntra. s6ng nurrc dap manh vao man thuyen khien con thuyen nho chao di l~c lai. "The' anh c6 bie't ve Dia ly khong defy?".. khong". c Cang di xa. Anh da phi ba phan tu cu(jc doi roi". ngtroi lai thuyen nu6t n6i nhuc trong long. Ciao su ben phan. Nhung con ngtroi thong kim bac c5 kia khong d~ y di~u nay. ong hoi. Ngtroi lai do khong th~ giu chiec thuyen nho thang b~ng duoc rura. Mot hie sau. " Um.

h5 bien hien nay chua p h~ t6n tai a thap ky trurrc. Cling gi6ng nhu vi giao suva ngtroi cheo do dang "vtJt lim" vrri dong ruroc xiet. Vi giao surun r~y dap. mot rura s6 nganh nghe hien nay se khong con dat t6n tai trong khoang 10 nam toi. anh lai do quay sang hoi giao su. con ngtroi ta trai qua b6n Ian thay nghe d5i nghiep (khong dan thuan la d5i ch6 lam). Tuang tu. "Kh . Nhung doanh nghiep hang trieu do c6 th~bi s~p tiem trong phut ch6c. Khoang 5 nam sau ntra. Ch~ng phai d~ phat minh ra bang cat-xet the' cho dia thu am. Dan gian la vi nhung cong viec hay cong ty ho lam khong "s6ng s6t" duoc lau. mot chuyen gia voi nhieu nam kinh nghiem va kien thtrc quy gia c6 th~ khong tru n6i trong mot n~n kinh te' day bien dQng.com Hai ngtroi ngoi ng6p giua dong ruroc. Va trong vong ba nam ke' tiep. Trong thirc te'.XII www. "Ong c6 biet boi khong?". Da c6 ai nghe n6i toi chtrc V1JCiam d6c thong tin (Chief Information Officer). cac doanh nhan cong nghe hay nha cung cap mqng (Internet Service Provider) vao nhimg nam 1990 chua? Cling vay. C6 nhimg viec tUng dn de'n hang Ch1J-C nam moi thay d5i duoc. Phai chang dong song cuoc doi ngay cang chay nhanh han va kh6 luang han? Chac ban biet ro di~u nay. doanh nghiep. ban dang s6ng trong mot thoi dai bien d5i tUng gia. nha thiet ke' web. nay chi dn vai thang.. Liem h~ d~t mua sach tai day . tuy d6 moi chi la di~m b~t dau. san pham va dich V1J. con ngtroi lai phat minh ra dia CD the' cho bang cat-xet.. Tai sao vay? N~n kinh te' hien dai bien chuyen nhanh de'n n6i 80% nhung gi ban hQC a trirong tra nen vo dung ngay truce khi ban t6t nghiep. khong!". nhimg chiec dia sieu nho ra doi. "The thi ong mitt cd cuoc doi roil". ngtroi ta da dn toi 50 nam d6 sao? Khoang 10 nam sau d6. MP3 khien moi thir truce n6 tra nen l6i thoi.vuontoithanhcong. trung binh trong su6t cuoc doi. nguoi che o thuyen n6i r6i boi th~ng vao bo. D6ng thoi. Khoang 30% s6 nganh nghe. nhung cong ty be xiu xiu c6 th~bifu thanh nhung cong ty kheng 16chi trong vai nam.

com. Thay d5i luon di doi voi co hQi. kien thtrc va tri thong minh khong phai la S1! dam bao b~ng vang cho thanh cong chung cuoc trong thai budi hien nay.www. nhimg ye'u t6 nay chua du d~ dam bao cho ban thanh cong trong thai dai phat tri~n vtrot bac nhu ngay nay..com XIII liThe' giai phai thay d6i va nhfrng nha lanh dao la nguOi thay d6i the' giaL" Di~u nay nghe c6 ve dang sq nhung c6 nghI the' khong? cling la thai di~m tuye t voi cho nlurng ngiroi bie] nam bit thai ca. n6 chi la mot phan rat nho. D6 la t5ng hop cac niem tin. thai dQ va hanh vi cua nhimg ngtroi lien tuc dat duoc nhtrng thanh tich cao nhat. C6 th~ k~ ra Amazon. Trong khi nen tang giao due va hoc t~p rat quan trong. Bill Gates (Microsoft). Nhung nguoi thanh cong nha] tren thuang tnrong khong nha] thiet phai la nhtrng ngiroi thong minh nhat hay c6 hoc V! cao nhat. Da s6 nhimg ngiroi sieu giau nay trong khi tnroc d6. Oracle hay Hotmail. thuong nhtrng ngtroi da a trong dQ tu5i 30. nhanh han hay nguqc lai bi chim nghim giua dong? Ban c6 gi6ng V! giao su uyen bac.v . Trong thai dai ngay nay. chi dn c6 mot y tuong sang ch6i la ban c6 th~ lam chu mot cong ty tri gia mot ty do trong vong tren dum 10 nam.vuontoithanhcong. E-Bay. tlui V! thay. V~y ban c6 hQi du cac dieu kien can thiet d~ boi tren dong song cuoc doi day thac gh~nh va nhieu xao tron nhu ngay nay khong? Ban c6 th~ cum len nhimg can s6ng d~ di xa han. rna chinh la nhtrng nguai th~ hien cac mo thtrc thanh congo Cac mo thtrc thanh cong rna toi n6i de'n chinh la kha nang quan ly va th~ hien tiem nang ca nhan mot each t6t nhat. Nhi~u ngiroi cum len duoc con s6ng d~ dan dau trong nen kinh te' moi. lai la nhimg ngiroi tUng bo hoc va sau d6 thue cac "V! giao su" v~ quan ly cho cong ty ho. v. Ne'u c6 th~. a tu5i luc tuan moi lot vao danh sach nay. Liem h~ d~t mua sach tai day . duoc trang bi moi kien thtrc tren doi nhung lai bi "chet chim" trong the' gim that? Ca ban va toi d~u biet r~ng thanh cong trong hoc van. Larry Ellison (Oracle) va Richard Branson (Virgin Group) la nhimg ngiroi nhu vay.. ban Hien danh sach trieu phil va ty phil tren the' gim dai gap tram Ian so voi nhimg thap ky tnroc.

Cu6i cling. Nhung ngtroi thieu ky nang "boi" (cac vi giao su. ban se hoc duoc each trang bi cho ban than nhung mo thtrc suy nghI. dang lien t1J_C xe'p lai co cau va thay d5i chong mat. ky nang va hanh dong d~ lam duoc di~u do. ho se nan chi va trc thanh nan nhan bat 11!C dum Ian song manh me cua S1!toan du hoa. Liem h~ d~t mua sach tai day .vuontoithanhcong.com Do la tinh linh hoat d~ lien t1J_Chat tri~n b~ng each khong ngtrng hoc hoi. Trong quyen sach nay. p quen nhimg di~u da hoc va hoc lai nhimg di~u maio Do la kha nang mo phong va tai tao thanh cong trong mot thai gian ng~n va kha nang phan trng lai nhimg S1!viec xay ra xung quanh mot each tich C1!C. s~p Trong khi do. thanh cong va thinh vuqng virot ra ngoai strc tuong tuong. nhimg ngtroi co th~ "boi" va hrot tren dau ngQn song se giau co. Ban se nam trong tay cac mo thtrc thanh cong d~ co th~ lam chti tu duy va thiet ke' van menh. cac chuyen gia hay nhung ngtroi binh thuong) se tiep t1J_Ci moi truong xung quanh dieu khien va bi b n6i sq S1!thay d5i che' ng1!. bat k~ the' cuoc xoay van nhu the' nao chang mra.XIV www.

www. tac gia cua nhung quyen sach ban chay nhat va la nha dao tao hang dau. Adam cao. giao vien va hoc sinh sinh vien v~ cac phuang phap hoc tang t6c. Anh cling d6ng sang lap ra cac chuang trinh n5i tieng nhu "Patterns of Excellence™'' (Nhimg Mo Thtrc Thanh Cong). Nhimg thanh tich n5i bat cua anh thuong xuyen duoc d~ cao tren cac phuang tien truyen thong dai chung. Liem h~ d~t mua sach tai day .vuontoithanhcong. ''Superkids™'' (Thi€u Nhi Sieu D~ng) va "I Am Gifted. doanh nhan.com xv Glcn lHIEU lAc GIA . t5 chirc S1! sa hitu b6n cong ty trong linh V1!C quang kien. Anh la T5ng giam d6c cong ty Adam Khoo Learning Technologies Group. giao due va dao tao. Ttr tay trang vtron len thanh trieu phu nam 26 tu5i. So Are YoU!TM" (Tol Tai Cioi. "How to Multiply your Child's Intelligence" (Tang Cuong Tri Thong Minh Clla Tre) va "Clueless in Starting a Business" (B~t Dau Kinh Doanh Ttr 560). Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy (Neuro-linguistic Programming . Adam da dao tao cho han 50. Adam Khoo Adam Khoo la mot doanh nhan thanh dat. "I Am Gifted. So Are You!" (Toi Tai Gioi.NLP) va cac chien liroc lam viec hieu qua. Anh cling la tac gia cua ba quyen sach ban chay nhat khac.. B~n Cling Th€!). nhan vien.000 chuyen gia. Ban Cling Th€!). chuyen t5 chtrc nhimg budi hOi thao va cac kh6a dao tao cho cac cong ty da qu6c gia va cac ca nhan khap Chau A. nha quan If. Vao nam 29 tu5i.

com Stuart Tan Stuart Tan t6t nghiep cao hoc nganh Quart tri kinh doanh (Dai Hoc Western Michigan). anh cling la thanh vien cua Association for Supervision Academy and Curriculum Development (ASCD). Stress Management Liem h~ d~t mua sach tai day .The American of Experts in Traumatic Stress (AAETS) va duoc chimg nhan trong linh Vl!CAcute Traumatic (Che' Ngl! Su Cang Th~ng TQt DQ). anh tap trung vao linh Vl!Cphat trien ban than. Ti€n SI Richard Bandler cap b~ng Programming chimg nhan NLP vao nam 1997. Tam If hoc. La nha hung bien lung danh tai Singapore.D. USA . cu nhan Quart tri kinh doanh (b~ng danh dir) va S.vuontoithanhcong. tang cirong hieu qua lam viec.C.G. D6ng thai. Tro thanh nha dao tao tu nam 1994 va voi nen tang kien thtrc v~ Quart If.NLP). Ngon ngu hoc va Tu van. Anh la nha dao tao tre nha] Chau (Neuro-Linguistic A duoc nha sang l~p Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy . Stuart da tham du va dat nhieu giai thuong qu6c gia (va khu vue) trong cac cuoc thi dien thuyet. ky nang lanh dao va giao tiep.XVI www. Anh hien la Ciam d6c cong ty Adam Khoo Learning Technologies Group. Anh da t giai nhi trong cuoc thi Hung bien qu6c t€ khu Vl!CDong Nam A trong mu c thi Di~n van tu chon nam 2001 va dat giai vo dich trong mu c thi Di~n van trng xu nam 2002.

com CHUdNG NHUNG MO THUC THANH CONG - 1\ . ban da thuc hien buoc cang rue thanh cua ban dau tien tren con duang di den thanh Hanh dQng d~ b~t d~u bien u6'e IDa' hi~n thuc. toi xin cam an va chiic mung ban da chon "Lam Chu Tu Duy.www. 1\ nay ban dang T ruac het. ban nen biet mot that r~ng: Sl. V~y nhimg rna iroc hien gia cua ban la gi? Tao ra nlumg thay d6i tuyet voi trong cuoc s6ng? Tang thu nhap ca nhan de'n mire cao khong tuong? C6 duoc kha nang giao tiep hoan hao? Hoan thien ban than minh? Tro thanh ngtroi gioi nhat trong hoc t~p hay cang viec? Cai thien m6i quan h~ giua ban voi nguoi than hay voi tat ca moi ngtroi xung quanh ban? Cho du muc tieu cua ban la gi di rnra. ban cung la nguai luon muon yuan toi nlumg dinh cao maio Khi cam quyen quan trong ra: sach nay tren tay. Thay D6i Van Menh".vuontoithanhcong. .T NHUNG MO THlI( THANH (ONG Liem h~ d~t mua sach tai day . Viec ban quyet dinh dau tu vao quyen sach nay chirng to r~ng: cho du hie a dau hay trong hoan canh nao.

day dan kinh nghiem han. nlurng kha nang nQi tai cii a ban se cho phep ban co duoc di~u kien can thiet d~ da t duoc bat ky thanh cong nao rna ban mong muon. hanh dQng va bien rna uoc cii a ho thanh hien thuc.zy han. Ne'u duoc su dung va v~n hanh mot each hop ly. dan gian boi vi ho cho r~ng: ho thieu cac di~u kien can thiet d~ dat duoc thanh r~ng: ho khong cong rue ra. HQ cho du nhan nai.znhphuc va moi chuYfn se de dang han nhieu" .www. May man thay. "Phai chi toi c6 nhieu tien. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . toi se c6 the duong ddu ooi nhung thli thach do".. 2 LAM CHU nr DUY. sire lire. Nao bQ va co th~ cua ban chinh la hai vu khi manh me nhat rna ban duoc tao hoa ban cho ngay tir hie chao dai. Wi se ht. Rat tiec... thong minh. toi se nghf t6i VifC mo cong ty rieng". "Neu Wi nhanh nht. tai nang. Wi da ttJn dung ducc ca h(ji ngim nang do". "Cia ma toi truong thanh han. trong thuc te'. thi ho moi t~n dung no d~ dat duoc nhimg gi ho muon. rat nhieu ngum tin r~ng ho phai doi cho de'n khi thai co chin muoi hay ye'u to' thuan loi xuat hien. Dung the'! Nht1ng di~u kien rna toi noi de'n chinh la nhrmg thir bam sinh ban da co s~n: nhimg' kha nang ti~m an ben trong ban.. d~ co th~ s6ng. thanh cong chi that su de'n voi nhimg nguoi luon chu dQng tim kiem va chuan bi cho no. sang tao. "Neu Wi c6 nguoi ban dOi 19 tuong han. may man. Ban da tung nghe nhimg cau "ly luan" nhu v~y r6i phai khong? Yang. cung nhtr dat diroc bat ky giac rna nao thanh hien cong nao rna ban mong ky thanh mu6n trong cuoc s6ng.vuontoithanhcong.com Adam Khoo & Stuart Tan B~N DA CO TAT cA NHUNG DIEU KI~N CAN THIET DE THANH CaNG Rat nhieu ngtroi tu d~t ra giai han cho nlumg di~u rna ho muon dat duoc trong cuoc s6ng.. . ban da co s~n trong minh tat ca nhimg' di~u kien can thiet d~ co th~ bien bat thuc.

Akio Morita hang Apple. rat nhieu nguoi trong cluing ta cho r~ng ho khong nhimg d6ng nghiep dang tin cay.vuontoithanhcong. can tro con duang c6 duoc ngtroi ban dai ly tuong. thu gian. bie't each t~n dung hay Steve Jobs . dan gian v~ kinh doanh.. kha nang len ke' hoach. ngu.U6ng Xuan Vy Hay lay mot vi d1J. quan ly va su dung quy thai gian d6ng vai tro he't sire quan trong trong viec quyet dinh thanh cang hay that bai cua ban. ban se thu hut duoc nhieu ngtroi luon san sang giup ban viron toi thanh cong.com Trdn Dang Khoa .!C den suy nghI va hanh dQng cua nhimg ngtroi xung quanh.ngurri l~p ra ho HQ d~u bat dau til hai ban tay tr~ng. tie m nang cua ban than d~ dat duoc thanh gia tai kech xu. cung nhu viec chan chir khong hanh dQng. n~p lai nang hrong va lam viec. r6i tien ba c tu dQng keo de'n voi ho mot each tu nhien va til d6 ho b~t dau tao dung nlurng THen GIAN cung la mot ly do thong dung rna moi ngtroi dung d~ bien hQ r~ng ho luon thieu. MQt Ian rnra. neu ban biet each su dung tiern nang cua minh d~ xay dung cac m6i quan he t6t. di de'n thanh cang cua ho? nhimg khach hang than thiet. cong. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 3 Liem h~ d~t mua sach tai day . day la ye'u t6 duoc nhieu ngtroi xem la dang .Soichiro Honda. gia dinh hanh phuc hoac ngtroi chu t6t d~ c6 th~ giup ho dat duoc nhimg muc tieu Ian trong cuoc s6ng cung nhu trong su nghiep. c6 nlumg nguoi su dung thai gian mot each rat khan ngoan va s6 khac thi nguQ'c lai. Nhung ban c6 bie't r~ng. Gi6ng nhu tren. van d~ quay lai each ban su dung tiern nang noi tai nhu the' nao.www. Do d6.. MQt Ian rnra. Yeu t6 tiep thea la CON NGUen. Khac biet la a ch6. mot s6 cang ty hang dau the' gi&i b~t dau b~ng rat it tien hoac gan nhu tay tr~ng khong? D6 la nguoi sang l~p cang ty Honda . Hau he't cluing ta d~u dua ra ly do thieu TIEN nhu loi bien hQ d~ chap nhan nha] cho viec bo qua nlumg co hQi ngan vang. ang ch nhung u tap doa n Sony . cung nhu tao ra nhimg anh huang tich C. Nhung tat ca cluing ta d~u c6 dung 24 gia m6i ngay d~ an.

Van d~ nam a chinh ban! TAT cA CHU NG TA DEU CO "PHAN ClrNG" GIONG NHAU Chac ban dang ttl hoi. Chung ta co khoang 100 ti no-ron (te bao than kinh) trong bQ nao. sang tao han va thanh cong han? Cau tra loi la "Dung v~y!". nha y ben han. Ne'u co ai do duong nhu vuot trQi han ban v~ tri thong "chuang minh hoac kha nang giao tiep. bQ nao cua ban that sir co kha nang tao ra nlumg anh huang nao rna ban mong mu6n. t~ p trung han. nhung neu ban hi~u ra han v~ nao bQ con nguoi va bQ mon than kinh hoc. thong minh han. Chang qua ho co nhimg trinh" t6t han "chuang trinh" nhimg "chuang hien co cua ban rna thoi. Moi nghe co ve hoi kho tin. Chinh trinh" nay hay nlumg each thirc tu duy dung d~n lam cho ho hang hai han. ban se biet r~ng tat ca cluing ta d~u co cung he th6ng than kinh (voi tat ca tiern nang) nhu nhau. v~ co ban cluing ta co cung "phan cimg". til do giup ban dat duoc bat cir ke't qua 4 LAM CHU nr DUY. M6i nguoi chung ta duoc sinh ra voi he th6ng than kinh gan nhu tuang ttl nhau. Hay noi each khac. manh me han hoac giao tiep t6t han trong cuoc s6ng so voi ban. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Khi duoc van hanh ache' dQ t6i uu. khong co nghia la nguoi do co bQ "vi xu ly" manh han cua ban.com Noi tom lai. chiec may tinh do se co chieu dai xap xi 50 san van dQng tich eire va manh me de'n suy nghI va hanh dQng cua ban. Cac nha khoa hoc da tinh to an r~ng neu co mot sieu may tinh duoc tao ra voi kha nang xu ly va hru tru gan b~ng bQ nao con nguoi.vuontoithanhcong. co that la cluing ta d~u co cung tiern nang nQi tai gi6ng nhau? Chang le ai cung co cung nang lire tri tue d~ co th~ tro nen ttl tin han.Adam Khoo & Stuart Tan www. chinh each ban su dung nhimg tiern nang san co cua minh se quyet dinh va tao ra nlumg khac biet to IOn trong cuoc s6ng cua ban.

trong khi chiec may tinh ban dang dung co th~ tieu thu nang hrong den 500 watt. Mac du chung ta co 100 ti te bao than kinh. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 5 Liem h~ d~t mua sach tai day . rna dua vao viec nlumg te' bao do lien ke't voi nhau nhu the' nao. nlumg suy nghI. Tuy nhien. cluing ta suy nghI va hanh d9ng rat khac nhau. nhung su lien ket giua cac te' bao than kinh lai hoan to an khac biet. tai sao chi co rat it nguai nam da t duoc thanh cang trong CU9Cs6ng? Su khac biet ban su dung nao b9 cii a ban hieu qua nhu the' na o a ch6 (hoac lang phi no ra sao). B9 nao cua m6i nguoi tuy co so' hrong te' bao than kinh tuang duang nhau. hanh d9ng.www. b9 nao phi thuong cua cluing ta lai tieu t6n it nang hrong han mot bong den 10 watt.com Trdn Dang Khoa . Mac du voi sire manh xu ly khung khiep nhu vay.vuontoithanhcong. Do do.U6ng Xuan Vy c9ng lai (5. Ne'u ban biet mot ai do eire ky gioi toan. B9 nao cua ban dung la mot "c6 may" ky dieu phai khong nao? Bay gia ban co th~ b~t dau tin vao nang lire than ky da duoc "l~p dat" san ben trong ban va nhimg gi ban co th~ thuc hien voi nang lire tuyet voi do. LIEN KET THAN KINH: CHIA KHOA DAN DEN NHlrNG MD THlrC HI DUY VA HANH DONG Ne'u tat ca cluing ta d~u co b9 nao tru viet nhu the'. do la vi anh ta co nhieu lien ke't than kinh trong khu vue nao b9 chiu trach nhiem v~ tu duy to an hoc va lo-gic. kha nang va ky nang cua ban khong phai duoc xac dinh b~ng so lucng te' bao than kinh do.500 met) va cao b~ng tuong Nir than tv do (50 met). co th~ anh ta lai la nguoi khong tv tin trong giao tiep boi vi anh ta co it lien ke't than kinh trong khu vue nao b9 quan ly kha nang giao tiep. dan den mire d9 thanh cang trong CU9Cs6ng cua m6i nguoi cung khac nhau.

Vi d1J. do la vi nhimg te' bao than kinh cua ban duoc n6i voi nhau thea mot each nao do khien ban luon co nlumg cam xiic hay thoi quen tieu eire.com MQi chuyen cung xay ra tuang tu d6i vrri cam xiic va thoi quen cua ban. ban co th~ "xoa" nlumg lien ket than kinh han che' tao ra nhimg thoi quen xau cua ban. do co th~ la do bQ nao cua ban da tiep nhan nhieu kich thich v~ to an hoc til me ban hoac nhimg nguoi xung quanh. quyet doan hay thieu kien nhan. ban co th~ tu "lap trinh" lai chinh minh. Ne'u ban co nang khieu toan hoc. nhat la tnroc hie 14 tu6i. MQt tin vui cho ban: nhimg lien ket than kinh do co th~ duoc tao ra hoac loai bo boi chinh ban. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .Adam Khoo & Stuart Tan www. cung duoc "cai dat" vao bQ nao cua ban thong qua trinh" d~ tro nen nhu ngay hom nay. Bola each ban duoc "lap nr DUY. Nguoc lai. sau khi duoc thu thai. luon chan chir. ban van co th~ thiet lap them nlumg lien ke't than kinh can thiet do b~ng each tao ra nhimg kich thich hop ly vao nao bo. R6i til khi duoc sinh ra cho toi khi Ian len. nlumg nguoi luon th~ hien S.. Ne'u hie nao ban cung cam thay hroi bieng va chan chuang. nhimg hoc sinh co tri nhrr kern duoc cua day phuang phap ghi nhrr sieu d~ng va thuc hanh nhuan nhuyen 6 LAM CHU S. Cach thirc lien ket than kinh rna nao cua ban co duoc ngay nay la ke't qua til nhimg tac dQng va kich thich len nao bo.. Nguoc lai. So Are YOU!TM) chung toi.vuontoithanhcong.neu bat ky khu vue nao bQ nao cua ban co lien ke't than kinh qua it hoac khong day du.! kien tri va quyet tam cao dQ co each tlurc lien ke't than kinh trong nao bQ hoan toan khac. dung vay.. H~ th6ng than kinh cua ban b~t dau phat tri~n til khi con trong bung me til tuan thir 20. . Ban Cung The'!" (I Am Gifted. nhimg tinh each ca nhan nhu kien nhan. k~ ca truce khi ban ra doi.! tiep xuc voi nlumg ngtroi xung quanh hoac do hoan canh cua ban. Vang. Trong khoa hoc "Toi Tai Gioi.

Do d6.www. ban c6 th~ thay d6i va dat duoc bat cti ke't qua nao rna ban mong mu6n. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 7 Liem h~ d~t mua sach tai day . khi ban hoc duoc each "lap trinh" lai nhimg lien ke't than kinh nay. khong chiu hanh dQng kien quyet.. (Ban c6 th~ tim mua va dQCquyen sach "Toi Tai Gioi. luon chan chir.com Trdn Dang Khoa . cluing toi cung giang day mot ky thuat d~c biet gQi la "Mo Thirc Vut Nhanh" (Swish Pattern) nham giup hoc vi en thay d6i nlumg lien ke't than kinh khong phil hop nhu th6i quen tri hoan. . cac hoc sinh d6 da c6 kha nang nhrr duoc mot danh sach 30 til thea dung thir tu trong vong 3 phut. hien dang la mot trong nhimg quyen sach ban chay nhat tai Viet Nam.vuontoithanhcong.) Trong mot kh6a hoc khac cua cluing toi . Thuong chi sau rura tie'ng thirc hanh phuang pha p ghi nhrr sieu d~ng. Ban Cung The'!"..U6ng Xuan Vy phuang phap d6 cho toi khi nhimg lien ke't than kinh chac chan duoc tao ra trong nao bQ chung. Ban hay nhrr r~ng tat ca nhimg th6i quen cua ban d~u la ke't qua til viec hinh thanh cac lien ke't than kinh."Nhimg Mo Thirc Thanh Cong" (Patterns of Excellence™).

Bay gia ban hay dung lai va suy nghI them mot chut v~ nhimg vi du rna toi dua ra. B~N Sf SAO CHEP DUqC THANH CaNG CUA HO Ne'u ban sao chep duoc each rna nhirng nguai thanh dat tu duy. khong c6 viec gi rna b9 nao con nguoi khong th~ thirc hien duoc. thi ra rang. chinh ban cung c6 th~ lam duoc vay. ban cung c6 th~ lam nhu the'. Voi han 100 ti t€ bao than kinh va m6i t€ bao c6 kha nang tao ra den 20. ban se sao chep duoc each suy nghI. ban cung se c6 duoc nlumg kha nang rna ban mong mu6n. tham chi nhieu han ca t6ng s6 nguyen tu trong vu tru nay.000 lien k€t voi nhimg t€ bao khac. Ne'u ngtroi khac c6 th~ tich eire d~ cam thay pharr chan va ttl tin trong mo i hoan earth. Ne'u nguai khac clumg to duoc ky nang sang tao cii a ho.vuontoithanhcong. tien hanh "cai dat" cho nao cua ban r6i "lap trinh" cho nao trinh d6 dung each. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Ngay l~p tire. chung ta chi su dung chua toi 1% t6ng sO'lien k€t than kinh c6 th~ hinh thanh trong nao. Vi du. hanh d9ng va tat nhien ca nhimg ke't qua rna ho da t duoc. t6ng sO'lien k€t than kinh c6 th~ hinh thanh la mot con s6 kh6ng 16. trinh ho dang trinh d~ kich heat cac chuang Va do tat ca cluing ta hau nhu c6 cung h~ th6ng tri nao ("phan cirng") gi6ng nhau. neu nguai mot each ttl khac c6 th~ buoc len truce dam dong di~n thuyet thay d6i nlumg suy nghI cii a ho sang huang tin. ban chi can tim duoc chuang kich hoat nhimg chuang dung. HQ lam duoc nhimg di~u d6 boi vi nao b9 cua ho da duoc l~p trinh C\fCky hieu qua khi can thiet. ban cung c6 th~ lam duoc nhu vay. Hay n6i each khac. 8 LAM CHU nr DUY. voi di~u kien la duoc kich thich dung phuang phap. NEU B~N SAO CHEP DUqC CACH THlrC TU DUY CUA NGUO'I THANH D~T.com Nhimg nghien CtIDv~ nao b9 con ngiroi cho thay: trong su6t CU9C doi.Adam Khoo & Stuart Tan www.

giup dien gia noi chuyen mot each thoai mai. Nguqc lai. The'la cluing ta co mot dien gia t6i.. va chuang trinh nay l~p tire lam ngung hoac gian doan hoat dQng cua cac chuang trinh co ich khac nhu "giao tiep". tu tin khi dung tnroc dam dong va con co ve rat nao mrc khi duoc dien thuyet truce cong chung. Thay vi kich hoat "chuang hoat "chuang trinh sq hai" thi nao cua ho kich trinh tll tin". khoi hai va cung khong kern phan s~c ben. . Di~u nguqc lai xay ra voi nhimg ngum tu tin khi dung tnroc dam dong.. Va ban than chuang trinh nay se kich hoat nhimg chuang trinh hiru ich khac cho viec dien thuyet. cung co nlumg nguoi co phong thai rat thoai mai. HQ khong nlumg khong co chut 10 l~ng nao rna con co OC khoi hai d~ lam tang phan thu vi cho bai dien thuyet cua minh. D6i voi nguoi so hai. Tay chan ho b6ng lanh ng~t. mat ho tr~ng bech ra va ho chi co th~ l~p bap vai di~u mu6n noi. bQ nao cua ho da duoc "lap trinh" d~ kich heat "chuang trinh so hai" ngay khi ho nhin thay dam dong tnroc m~t. m6i nguoi se kich hoat mot chuang trinh khac nhau trong nao khi dung truce dam dong. "nhay ben".U6ng Xuan Vy Ban co sq viec phai dung noi chuyen truce dam dong khong? Da s6 cluing ta d~u cam thay khong thoai mai l~m khi noi chuyen truce dam dong. The' thi di~u gi tao ra sir khac biet giua mot ngtroi vo cung tu tin va mot nguoi luon sq hai khi dien thuyet tnroc cong cluing? Boi vi moi nguoi d~u co cung tiern nang tri tue.com Trdn Dang Khoa . chiern diroc cam tinh cua nguoi nghe. Tham chi mot s6H nguoi to ra Cl!C ky cang th~ng khi nhin thay nhieu ngtroi tnroc mat. Nhimg dien gia tai nang noi chuyen tnroc ca mot hoi truong Ian cung dan gian nhu noi chuyen voi chi mot nguoi vay.www. run ray. Di~u khong may la hau he't chung ta d~u chua bao gia diroc hoc cac phuang phap d~ tai l~p trinh nhimg co che' kich hoat sai hoac NHUNG MO THlI( THANH (ONG 9 Liem h~ d~t mua sach tai day . nhe nhang.vuontoithanhcong. cho nen sir khac biet chinh la 0 ch6. "khoi hai".

Nhimg nguoi that bai trong cuoc s6ng la nhimg nguoi luon cho r~ng moi chuyen d~u khong nam trong tam kiem soat cua ho hoac vuot ra ngoai kha nang cua ho.. chung ta d~ cho bQ nao "dieu khien" cluing tao Tat nhien. . Ban cung se lam duoc nlurng di~u rna truce gia ban cho la khong th~ nhir: tich C\TC t~p th~ due cho de'n khi dat duoc th~ hinh ly tuong. khi chung ta d~ cho nao bQ lam chu moi thir thi no se hoat dQng 0 che' dQ "co sao chay vay". NLP t~p hop nhieu ky thuat khac nhau. BQmon khoa hoc v~ phat trien ban than giup ban tai l~p trinh nao bQ cua minh duoc biet de'n voi ten gQi Neuro-Linguistic (vie] t~t la NLP.vuontoithanhcong. Tir do. chung ta khong that S\Tkiem soat diroc bQ nao cua chinh minh. tai l~p trinh no va cai dat nhimg chuang trinh iru viet han d~ giup ho thanh cong trong cuoc s6ng. b~ng each luon suy ngh1 va hanh dQng tich C\TC. luon lam viec mot each hang say hoac thirc hien mot bai di~n thuyet an tuorig truce dam dong.. ban se thay d5i dtroc each tu duy va hanh dQng cua ban than.Adam Khoo & Stuart Tan www. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .C duoc nlumg ke't qua dat mong mu6n. Chinh vi the'. phat am "en-eo-pi"). Ke't qua. ban co th~ dat dtroc bat cu thanh cong nao rna ban mong mu6n. NguTuDuy. giup ban su dung ngon ngu (linguistic) d~ l~p trinh (programming) va tai l~p trinh h~ th6ng tu duy (neuro) nham co th~ lien t1J. MQt khi ban da hoc diroc each tai l~p trinh bQ nao cua minh va bie't each cai d~t cac chuang trinh moi tru viet han. Thay vao do. Programming nghia la Lap Trinh Ngon 10 LAM CHU nr DUY. su dung nhimg chuang trinh tam thuong va tham chi kich hoat cluing khong dung hoan canh.com cac chuang trinh han che' cua nao bQ. HQ nghi va tin r~ng ho khong th~ di~u khien bQ nao cua minh. chung ta chi co th~ dat duoc nhimg di~u han che' trong cuoc s6ng. NLP duoc phat minh boi Tie'n si Richard Bandler va Tie'n si John Grinder vao thap nien 70.

u~ oai va khong c6 gi ngqc nhien khi toi nhanh ch6ng IQt vao danh sach "hoc sinh ca biet".. toi cung voi hang chuc hoc sinh khac. D6 cung Ian dau tien toi duoc tiep xuc voi Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy cung nhimg phuang phap he't sire moi me va hap dan cua b9 mon nay. da o sinh nhung r6i cung bi du6i vi sau sau thang rna toi van khong th~ na o qua n6i NHUNG MO THlI( THANH (ONG 11 Liem h~ d~t mua sach tai day .www. sau bie't bao nli lire cii a me toi.vuontoithanhcong. Cung nhu nhimg hoc sinh hu hong khac. hanh kiem xau va ke't qua hoc t~p kern. Toi vira bi t6ng vao mot trong nlumg tnrong trung hoc co sa duoc xep hang . "Thanh tich" t6t nghiep ti~u hoc cua toi t~ toi nlii toi bi tat ca sau truong trung hoc co sa rna cha me toi n9P dan xin hoc cho toi d~u til ch6i th~ng th irng. Toi giao tiep rat t~. toi con la mot dira tre kern coi va nhu nhuoc. noi rna toi c6 th~ di~u khien nhan v~ t chien dau trong nlumg tro choi bao lire va d~m chim truce man hinh may tinh til ngay nay sang ngay khac.com Trdn Dang Khoa . Cu6i cung.. toi cung duoc vao tnrong Ping Yi. hie d6 toi dang a trong thai di~m t~ hai nhat cua thai tho au. toi nghien nang tro choi dien til va xem tivi su6t ngay. Nhin lai. toi bi du6i khoi tnrong ti~u hoc vi t9i danh nhau. Ke't qua hQCt~ P cua toi van vo cung kern.U6ng Xuan Vy Tal DA THAY DOl VAN M~NH CUA MINH NHlJ THE NAo Nam 13 tu6i. vao hie 8 tu6i. Toi chi d~u c6 4 tren 8 mon hoc va gan nhu "d9i s6" trong toan truong. thap nhat trong ca ruroc. Khong chi the'. Toi cung co' g~ng tham gia d9i Huang bai ki~m tra co ban. hie nao cung chan nan. Toi xem nhimg tro choi d6 nhu la CU9Cs6ng cua minh. di nam Ian rut. Triroc d6. bi bU9C phai tham gia mot kh6a hoc d9ng vien tinh than danh cho nhimg thieu nien kern coi.

d6 cung la mot thir thach rat Ian d6i voi toi. bam sinh.!Cchinh la nguyen nhan dau tien (va cung la duy nhat) dang can tro toi. Nghe c6 ve ghe g6m chir that ra n6 rat la can ban so voi nhimg gi toi da duoc day tnroc day. Toi da tUng tin r~ng toi khong thong minh nhu nhimg dira tre khac. dan dQn. hau nhu ban da b~t dau kich hoat nhimg tiem nang vo tan cua nao b('> hien d~ thuc h6a di~u do. Toi tUng tin r~ng toi sinh ra da hroi bieng. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . khi ban tin r~ng mQt di~u gi do la khong th~.Adam Khoo & Stuart Tan www.vuontoithanhcong. toi cung khong bao gia lam nen tro tr6ng gi. Toi h9C kern.. Cho nen du c6 c6 g~ng toi dau di mra. Va nhu vira kham pha ra mot di~u VI dai. cung ch~ng canh 12 LAM CHU nr DUY. Va r6i duong nhu c6 cai gi d6 khuay dQng trong bQ nao dan dQn (vi lau ngay chua dung toi cii a toi) khi toi duoc bie] de'n nguyen ly co ban nhat trong Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy: la cong t~ c do ng md nh ling ti~ m nang phi N i~ m tin chinh thuo ng trong m6i chu ng tao Khi ban tin la ban se lam diroc mot di~u gi do... d~u hang. toi chot nhan ra r~ng: tat ca nhimg niern tin tieu C. ban se khfmg mang t6i vi~c c6 g~ng nghi ra each hi~n thirc hria no. cham chap. Va viec nhieu anh chi em ho cua toi d~u la h9C sinh lap chon tnrong chuyen. trong khi toi mai "dQi s6". Cach suy nghI moi me nay that sir truyen cam hung va dQng lire cho toi. Tuy nhien. u~ oai va ... Nguoc Iai.. da may man duoc bie't de'n Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy. mot thieu nien "d6 bo". Do cling chinh la hie ban vo tinh tll dong tat Cel nhtmg cira dan de'n thanh cong vi ban da . boi vi toi chua tung lam mot viec gi ra h6n ca. Ban se van dung ta't ca nang hrc tiem tang trong ban d~ tim each thuc hien va bien niem tin do thanh su that. cang lam toi tin r~ng minh la ke that bai .com Cuoi cung thi toi.

Ban co tuong tuqng duoc r~ng nhimg muc tieu do da duoc d~t ra boi mot hoc sinh co th~ xem la nam trong nhom 20% hoc sinh kern nha] ruroc. M1J. V~y la til do.vuontoithanhcong. Van d~ chi la co th~ hoc thea phuang d~t "chuang co th~ lam duoc. mot S1!to mo hay mot ham muon te>tde> d~ xem di~u do co tro thanh hien thirc hay khong. va no that S1! se dem lai cho toi di~u gi. bat chot nhen nhom trong long toi (mot cau be 13 tu6i). Toi d~t ra ba muc tieu gan nhu khong tuong vao hie d6. M1J." phap cua nhimg ngtroi thanh cong (cai trinh" cua ho vao nao be». Toi quyet dinh chap nhan niem tin moi r~ng: "Ne'u ngutri khac cilng se lam direc. Boi the.U6ng Xuan Vy c6 nang khieu gi v~ am nhac hay to' chat gi trong th~ thao.ctieu dau tien la dUng nhat tnrong trong thoi han chi mot nam. Th€ la toi b~t tay vao hanh de>ng ngay l~p tire.www.com Trdn Dang Khoa . do duong nhu chi la ao tuong dien khung cua mot dira tre 13 tu6i. Th€ la toi quyet tam hoc thea each hoc cua ho.ctieu thir ba la duoc tuyen th~ngvao tnrong Dai HQc Quoc Cia Singapore (National University of Singapore .ctieu thir hai la c6 di~m s6 du cao d~ vao tnrong cap III hang dau Singapore (chi danh cho nhtrng hoc sinh xuat s~c nhat trong ca ruroc). toi b~t dau nghien ciru phuang phap hoc t~p cua nhimg hoc sinh xuat s~c nhat d~ hieu tai sao ho co th~ dat k€t qua cao d€n the. toi Do d6. D1!a tren Nguyen Ly Mo Phong (mot phan cua Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy). Toi dan gian chi la mot dira tre kern coi tren tat ca moi phuang dien. toi cung co th~ dat duoc bat ky muc tieu nao. Va toi luon tin vao mot di~u co ban: N€u toi c6 th~ van hanh be>nao cua minh gio'ng each ho thirong lam thi toi cung se dat k€t qua cao nhu ho. nhimg gi toi hoc duoc til cac vi dien gia khien toi C1!C ky phan khich va d6ng thoi cung thach tlurc toi. Do'i voi moi nguoi (ngay ca cha me toi). M1J. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 13 Liem h~ d~t mua sach tai day . neu toi cr phuong phap.NUS) va tham chi se tro thanh sinh vien dung dau NUS.

TlI KEM COl THANH TAl NANG Til d6.com HQ ghi chep bai nhu the' nao? HQ lam gi d~ luon hoc t~p hang say? HQ lam sao d~ luon tap trung vao bai giang? Lam sao rna ho c6 th~ nhrr bai d~ dang? Lam each nao rna ho nam bat duoc nhimg khai niem kh6? Lam the' nao ho c6 th~ giai quyet nhimg bai thi h6c bua? Toi b~t dau t~p hop du loai "chuang trinh hoc gioi" va tien hanh cai d~t cluing len nao bQ cua minh. toi cung tv nhien c6 duoc nlumg ke't qua cao nhu ho.NUS (chi xet tuyen 10% hoc sinh 14 LAM CHU nr DUY. Nhu vay. toi b~t dau suy nghI va hanh dQng y nhu each nhimg hoc sinh gioi dang lam. Vai nam sau d6. Trong yang mot nam. Va ngay trong nam dau tien tai NUS. til mot ke luon "dQis6". toi da duoc xep vao nh6m 1% sinh vien gioi nhat truOng. a nha lam bai t~p cham chi nhu ho. Toi ghi chep thea ki~u cua ho. Trong yang ba nam tiep theo. toi luon giu vung vi tri gioi nhat truOng. toi da dat duoc di~m tuyet d6i cho bay mon va duoc xep vao Top 10 hoc sinh xuat s~c nhat truOng. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . toi duoc tuyen th~ng vao gioi toan qu6c). toi da duoc xe'pvao hang ngu 1% sinh vien gioi nhat khong chi toan Singapore rna can tren nhieu mroc (vi NUS can tuyen dt nhimg sinh vien hang dau til nhieu mroc khac nhau). r6i tro thanh hoc sinh dau tien va duy nha] cua truOng duoc tuyen thang vao truOng Trung HQc Victoria . k~ til khi chi d~u bon tren tam mon hoc. B~ng each lien tuc kich thich bQ nao cua toi tuang tv nhu each ho lam.vuontoithanhcong.Adam Khoo & Stuart Tan www.truOng duoc xep hang cao nha] trong cac truOng trung hQCa Singapore. Dai HQc Qu6c Cia Singapore . tren lap xung phong d~t cau hoi gi6ng ho. chi trong yang sau nam ng~n ngui.

thir thach tiep thea cua tai la dat duoc nhimg thanh cang vuot ra khoi pham vi trtrong lap. ban dich co cai tien d~ phu hop voi ngan ngu va van hoa Vi~t Narn . tro thanh quyen sach ban chay nha] chi trong vong sa u thang.vuontoithanhcong. Toi bie't r~ng. neu tai van kien tri ap dung Nguyen Ly Mo Phong va tiep t1J. Va ke't qua nhan duoc rat dang khich le. NEU Tal (0 THE THANH (ONG TRONG HQ( TAp. tham chi kern. Ban Cling The'!" . tai quyet dinh viet mot quyen sach t~p hop nhimg bi quyet thanh cang trong hoc t~p cua rninh."Tfri Tai Gio i. B~N (ONG THE! Ke't qua phi thirong rna toi da n6 lire dat duoc cang cung c6 niern tin cii a tai r~ng: neu co nlurng "chien hroc dung dan" (hay can gQi la "nhirng rna thirc thanh cong") thi bat ky ai trong cluing ta cung co th~ dinh huang ban than d~ dat duoc thanh cang trong bat cu linh vue na o trong cuoc s6ng. Do do. So Are You!" duoc phat hanh vao nam 1998 tai Singapore.C sao chep nlumg rna tlurc thanh cang cua nguoi khac. Nhimg muc tieu sir nghiep Ian nhat cua NHUNG MO THlI( THANH (ONG 15 Liem h~ d~t mua sach tai day . Quyen sach "I'm Gifted.U6ng Xuan Vy Tal TAl GIGI. Hien nay.nlumg hoc sinh co hoc lire trung binh. Toi b~t dau truyen lai bi quyet hoc gioi cua rninh cho nhieu hoc sinh khac . duoc san lung nhieu nhat va cung duoc nhac de'n nhieu nha] trong giai sinh vien hoc sinh va ca cac thay ca tai Viet Narn. khi van can la sinh vien dai hoc.www. thi khong co chuyen gi la khong th~. nlurng nguoi thanh cang trong hoc t~p cung chua chac co th~ thanh cang trong cuoc s6ng hay trong kinh doanh. Tal THANH (ONG TRONG MQI LiNH V~( MINH MUON (0 THE Tren thirc te' ai cung biet. Vi the'. Hau he't hoc sinh sir dung cac bi quyet cua toi d~u co nlumg tien bQ vuot bac. va giu vitng thanh tich do trong nhieu nam lien.com Trdn Dang Khoa .da va dang la mot trong nhimg quyen sach ban chay nhat.

cii a toi la .Adam Khoo & Stuart Tan www. each lam gia u. Toi doc ti~u tranh. toi van t~n dung thoi gian ranh rlii d~ di thuang thao.000 h9C sinh. lam giam d6c di~u hanh hai cong ty va doi khi duoc tra toi 2. Toi chi bie] doc mlii truyen t~c v~ phat tri~n til tay tr~ng sach dtl loai.com toi la: tro thanh trieu phil vao nam 26 tu6i. ti phil lam nen S1!nghiep Toi doc sach v~ pha t tri~n ban pha p hoc. Toi thanh l~p cong ty thir hai v~ dao tao va tir van vao hie 21 tutii va b~t dau dau tir bat dQng san cung nhu chimg khoan vao nam 22 tu6i. Vay rna til khi duoc hoc nlurng nguyen ban than. The' la toi la i mo t Ian rura quye] tam danh sue va o hoc t~ p va mo pho ng nhitng nhimg doanh khiep nhat Khi can la mot ke that bai. Toi cung da g~p gO'. toi da tao ra t6ng gia tri tai san ca nhan han mot trieu do. chuyen gia. cung nhu tro thanh mot trong nhimg dien gia va chuyen gia dao tao hang dau Chau A. toi da doc tren 400 quyen S11cii a nlurng va nhung than. 16 LAM CHU nr DUY. phuong nha dau tu lao luyen. toi chuyen nhimg gi Ngon Ngu Tu Duy.000 do cho chi mot gia dien thuyet. tiep xiic va huan luyen hon 50. vao nam 26 tu6i. trieu phil. cap III.. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . di~u hanh viec kinh doanh va t~n dung co hQi thuc hanh giao tiep bat cir hie nao co th~. .. Va di nhien khong chi hoc ly thuyet hoc duoc thanh hanh dQng. xay dung va phat tri~n mot cong ty dang gia hang tram trieu do.. giao vien. quan ly. giam d6c. doc sach. Dai h9C). mot trong he't thai gian cong di~n gia ba c tha y va nhimg nlii sq khtlng nhan thanh cong nhat tren the' gi&i. Chi trong yang hai nam sau khi t6t nghiep dai h9C. tam ly va L~ p Trinh suong.vuontoithanhcong. v~ linh V1!Ch9C t~p tang t6c va pha t trien con nguai. Toi b~t tay vao kinh doanh til hie 15 tutii b~ng viec cho thue h~ th6ng am thanh va sau nay phat tri~n thanh mot cong ty chuyen t6 chirc S1!kien.. Mac du phai h9C t~p rat cang th~ng cho nhimg ky thi Ian (t6t nghiep cap II.

mo t kho a d a o ta o dac bie t trong pha t tri~n va t~n d 1Jng tie m nang ban than. co nhieu hoc vien gat bo duqc nlumg nlii so hai am anh cuoc doi ho. doi Cung nguai tai thai di~m do. hoai bao va muc dich s6ng cua ho.com Trdn Dang Khoa . NHUNG MO THlI( THANH (ONG 17 Liem h~ d~t mua sach tai day . Toi nghiem ra r~ng: d9ng lire that su thuc day toi khong phai la ti~n bac. co nhieu nguoi vuot qua duqc nhimg tinh xau co' hiru hay nghien ng~p va hau he't cac hoc vien d~u da biet each ttl th~ P sang len niem dam me cha y bong.vuontoithanhcong.! ban cu Stuart Tan. Khoa dao tao nay da thanh cong yang doi. ne'u duoc tie'p can voi nhimg hieu bie't khoa hoc v~ tiem nang con nguoi.000 do chi trong yang sau thang sau do. ly tuorig ca nhan cii a toi cung b~t dau hinh thanh. rna la su menh cao ca giup nhimg nguoi xung quanh toi nhan ra va khai thac nhimg tiem nang vo t~n cua ban than. co ngtroi giam duqc gan 8 kg trong yang ba thang.! d~ t toi g~ P lai dang S. Trong so' nlumg hoc vi en cua cluing toi. cluing toi da dao tao duqc han 500 nguoi til 16 de'n 62 tutii voi nhimg ke't qua vo cung khich le. co nguoi kiem duoc han 250. dinh me nh da dan vo tinh cung S.U6ng Xuan Vy s~RA DO'l CUA KHOA HOC "NHlrNG Khi cong viec kinh doanh. co nhimg sinh vien dai hQC va cao hQC dat duoc tien bQ vuqt bac trong hoc t~p. MD THlrC THANH CDNG" tai san cung nhu danh tie'ng cua toi Toi phat hien ra muc bat dau len nhu dieu g~p gio trong ba nam tiep thea do. chu ng toi da tam ngay v~ 12 tha nh ngay l~p tuc giua hai ngtro i ban. Toi cling nhan ra r~ng: co ra't nhieu nguoi. Chi trong yang thang sau khoa hoc dau tien. Do la Cung Mo Thirc Thanh Cong (Patterns . cung co th~ tao ra nhimg di~u th§n ky trong CU9C ho.www. Stuart tren con dirong kham pha ban than nhu toi va hai con nguai ta o ra chuang Excellence™) cu ng chung trinh Nhung y tudrig. dich cao ca trong cuoc s6ng cua minh la gi. d6ng die u duqc hinh g~p gO' cti a of nhau.

Khi can la mot thieu nien. cac Ian dien thuyet v~ phat tri~n ban than hoac khi toi dang lam cong viec tu van. www. Stuart se lam tam S\l' v~ each anh da phat hi~n ra nhfrng thay d6i cUQc s6ng ban than va biln va djch trong kh U V\l'C. ban co th~ cho r~ng toi truce hang C1!C ky that ra dieu nay hoan toan nguQ'c lai khi toi can rat tre C1!C (bay gia toi da han 30 tu6i). Toi hoa n toa n thie'u kha nang trong g~n ke't va ta o ra trong S1! a tnrong trung hoc. nhut nhat de'n mire rna toi cam thay rat kho chiu khi co a xung quanh toi. Duong nhu chi co va i nguai s6 ho mu6n cam thay lam vie c voi toi.com Stuart Tan .. Nhung ngan nguoi hay hie han huyen tan gau voi nhimg nguoi N e'u ban tung thay toi trong cac cuoc thi hung bien a khu nhu V1!C. moi nguoi gan cho toi biet danh "khung" va toi bi hau het ban be xa lanh. N6i dau kh6 khi tro thanh nguai d6i hoac to ra thuang ngtro i da ling hQ toi cung ngoai ngay trong nhorn do minh lanh dao cang hie cang tro nen nang n~ khien toi chi mu6n 18 LAM CHU nr DUY. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .MD u mile cua nguai giao tiep ki~t XUDt Tung la. trong nhfrng dong tilp theo. Khi ay toi la mot nguai nguai ky nhii t nhat. Toi duong hie nao cung thoai mai k~ ca khi dung dien thuyet thanh dat. Vi kha nang giao tiep qua kern rna toi khong th~ ho a hop nho m. 56 can la i thi ch6ng ha i toi de'n mire nhimg mat dan hi vQng va o toi.Adam Khoo & Stuart Tan . Nhung ky niem kinh khung nhat la khi toi duoc chon d~ lanh dao mot nhom g6m 40 lap tnrong nao lam viec t6t voi cac thanh vien trong nhom.vuontoithanhcong. phuong phap " anh thanh mQt di~n gia duoc sinh ra voi kha nang giao tiep xuat chung. mQt ngmri Iac long va SQ'giao tilp dln miic khfmg hoa hop duQ'c v6i ban be..

C. toi chi muon dao ngay mot Iti diroi chan d~ hai truce mat moi nguoi? Tai sao S. Lan do. Toi can nho co mot thai gian dai toi bi mat ngu tram trong va khong can kha nang t~ p trung. Tham chi co ngtroi can ngu g1J. toi Ian be mat nhat trong nlurng Ian di~n thuyet trinh truce han 70 thay co giao.vuontoithanhcong.nlumg nguai chui xu6ng dat. co kha nang hoa hop cung nhu tao duoc anh huang voi moi ngtroi xung quanh mot each d~ dang? Toi cam thay bat lire truce nlii kh6 nay. MQt so' nguai can cuoi tham nhu th~ chinh toi la tro dua cua budi hom do.U6ng Xuan Vy bo cuoc. chir dung noi gi de'n di~n thuyet. Liic ay. Mac du toi da bo ra hang gia d~ uon n~n tung cau chir. toi chua bao gia dam rna toi viec nguai toi ham mo. Mac du b6 me toi minh co th~ di~u khien duoc cam xiic cua minh hay co th~ giao d~u la giao vien va d~u rat ung hQ toi. phai thuyet toi khi truyen dat nlumg gi toi biet. khong mot thay co nao to ra hung thii hay l~ng nghe. Mac du toi da doc rat nhieu sach. nhung hoan toan khong co kien thirc hoac kha nang gi d~ co th~ tir thay d6i. cac bac phu huynh co th~ giup duoc. ho cung khong th~ giup toi hoa nha p duoc voi ban be d6ng trang lira.com Trdn Dang Khoa . Trong nhirng ngay thang chan chuang tiep hru loat nhu nhirng do. Bai dan gian do khong phai la chuyen du ho rat 10 l~ng. noi chi la thoai maio Tai sao toi luon cam thay 10 l~ng va moi nguai dieu voi nguai SQ' khong ngu thi lam dieu bQ che' gi~u toi. tung loi no i du a. Nlumg kinh nghiern dau thuang tren tich tu lai khien toi b~t dau tin r~ng. cho NHUNG MO THlI( THANH (ONG 19 Liem h~ d~t mua sach tai day . cho du da chuan bi truce.! khong thich toi? Tai sao toi khong tao duoc khac? Va tai sao lai co nhirng nguai d6ng vo cung cuon hut. du each nao di ruta. Long tir trong cii a toi da xu6ng de'n mire thap nhat. toi cung khong th~ giao tiep voi moi ngtroi mot each binh thuong. nhung duoc. toi cung khong lam Toi van can nho nhu in cii a toi.www.

20 LA M (H U nr DUY. Toi bat dau cuoc thir thach b~ng each tim moi co hoi d~ duoc len san khau va di~n thuyet. Toi cung tu d~t minh vao tinh hu6ng phai thuyet phuc va lanh da o mo i ngiroi. 10 l~ng va h6i hQP b~ng nhirng phuang phap dieu khien tu duy rna ban se duoc hoc trong nlumg chuang ke' tiep. Phong thai cua ho nhu the' nao? Cai gi da giup ho thoai mai va tir tin nhu vay? HQ su dung ngon til va giQng dieu nhu the' nao d~ thu phuc duoc cu tea? K~ til khi do.!C tu ky tin khi di~n thuyet tren san khau hay giao tiep trong dffi thuong. Viec lien t1J.! d~n dap cho nli hrc cua toi. Toi da dep bo duoc nlii SQ'hai. Toi chi can mo phong va cai d~t nlurng "chuang trinh kha nang di~n thuyet" vao chinh minh. toi lay lai duoc S.! tir tin va tinh than d~ bUGClen buc di~n thuyet Ian mta. Di~u duy nhat kiem ham toi chinh la viec toi khong co nlumg phuang phap dung d~n d~ thea do rna hanh dQng. Toi b~t dau thay hung thii va tir tin han khi nhan ra r~ng: toi co day du tiern nang tu duy d~ co th~ tro thanh mot ngtroi giao tiep gioi.com Va r6i mot S.! co' g~ng he't mire co th~.C d~t cai va ap dung nhimg phuang phap hieu qua giup toi tro nen C. va toi cung co th~ lam duoc. nhimg trang vli tay tan thuong chinh la S.! thay d6i ngOqn muc da xay ra khi toi hoc duoc v~ sire manh than ky cii a Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy.vuontoithanhcong. That tuyet voi khi bie't r~ng ai cung co th~ tro thanh mot nha di~n thuyet tai ba. Toi that S.Adam Khoo & Stuart Tan www. toi danh thai gian ranh d~ mo phong nlumg ngtroi co kha nang giao tiep xufit cluing xung quanh toi. Va ke't qua rna toi nhan duoc rat kha quan. Cuoi cung. thong qua nlumg quyen sach va khoa hoc v~ phat tri~n ban than. Toi quyet tam tao ra nlurng thay d6i manh me va vuot trQi ngay trong chinh ban than minh. toi cam thay minh hoan toan co th~ dieu khien trang thai cam xiic ban than. 5u dung cac phuang phap cii a Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy. THAY DO'l V4 N M ~ NH Liem h~ d~t mua sach tai day .

toi cang co nhieu niern tin vao phap dung d~n. khong chi vue.vuontoithanhcong. toi tro thanh di~n gia v~ Lap Trinh (d6ng Ngon Ngu Tu Duy tre nhat a Singapore. Nam sau do. b~ng cao hQC Quan Tri Kinh Doanh (MBA) cii a Dai HQc Western Michigan.com Trdn Dang Khoa . Toi cam thay minh nhu mot ngoi sao ca nhac va hieu duoc. Khi budi hoc ke't thuc. Nho vao nlumg kinh nghiern do. toi vo cung mong mu6n chien th~ng. Cu6i cung toi cung cam duoc chiec cup vo dich. R6i sau do toi dat duoc hang nhi toan qu6c trong muc thi Di~n van tv chon. trong khi do ky nang da 0 ta 0 v~ L~ p Trinh N gon Ngu Tu Duy cii a toi cung da t duoc dinh cao khi toi nhan duoc giay chirng nhan tie'n si' Richard Ngu Tu Duy).U6ng Xuan Vy Sau do. the' nao la cam giac tuyet voi khi co sire thu hut d6i voi nguai khac. Di~u dau tien toi lam la mo phong nhimg nha dien thuyet tai ba nhat. Sau khi chi v~ nhi hai nam lien tiep. Trong cuoc thi dau tien. toi dat duoc hang ba. toi quyet tam phai th~ng trong Ian tiep theo. a tam qu6c gia rna la tam khu Toi cam thay minh vo dich va b~t dau d~t ra nhimg muc tieu vi dai han: gianh duoc chirc vo dich trong phong trao dien thuyet tnroc cong cluing Toastmaster. nhung cung chi duoc hang nhi trong muc thi Di~n van ilng xu. moi v6 tay nhiet liet. Chien th~ng tro thanh mot di~u b~t buoc d6i voi toi. toi co co hQi dam nhiern mot chuang Toi da su dung nguai trinh dao tao keo dat kien dai su6t mot nga y v~ ky nang ghi nho cho mot lap 115 hoc sinh. tat ca kha nang cii a minh d~ truyen thirc mot each chinh xac va hap dan. v~ da o ta o La p Trinh Ngon Ngu Tu Duy til Bandler 6 pha t minh ra La p Trinh Ngon tu6i 23.www. toi chuyen tat ca nhimg bai hoc kinh nghiern thanh dQng lire manh me d~ hanh dQng voi muc tieu dat duoc thanh tich cao nhat. kha nang cua ban than. Toi tin r~ng toi co tiern nang da t duoc bat cu viec gi b~ng each su dung nhirng phuang The' r6i toi lay duoc b~ng cu nhan v~ Tam Ly HQc va N gon ngu. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 21 Liem h~ d~t mua sach tai day . The' la.

Toi de! giup duqc rat nhie u ngurri lac l6i thuQc du mo i lira tu6i va hoan canh tim lai le s6ng. khu vue Dang Nam A cho rrruc thi Di~n van ttl cho n va o nam 2002. boi vi Ian da u tien toi duqc chinh tlurc cang nhan la nha di~n thuye] ta i ba nhat truce toan th~ dam dang khan gia.Adam Khoo & Stuart Tan Sau 5 nam tham Toastmasters www. 0 vi tri co th~ giup nhie u nguai he't sue Ian lao. toi cam thay do la mo t hanh phii c toi S11 du ng thai gian ra nh cii a minh d~ tu van cho dii loa i ng troi. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . cii a ho mo t each tich cue.com dir. Sau khi co b~ng chuyen thay d6i cuo c s6ng vien tu van tam ly. til nhirng thanh thie'u nien hu hong cho toi berth nhan tam than. Nlumg ky niern dau kh6 dau dai cQng voi nlurng thanh cang sau nay de! cung co' niern tin trong toi r~ng: neu mot nguai nhu toi co th~ dat duqc trinh dQ giao tiep nhu v~y thi ai cung co th~ lam duqc.vuontoithanhcong. Bay gia. do duqc trang bi nlumg cang C1J va 22 LAM CHU nr DUY. Day that su la mo t khich l~ lrrn. toi de! tro tha nh di~n gia vo djch cti a qu6c te'. No de! cii a cung co' rat nhie u cho nie m tin cti a toi va o ta i di~n thuyet chinh minh. chi can nguai phuang phap dung d~n.

. MQi thir ban hoc til quyen sach nay khong phai la ket qua cua sir gop nhat ly thuyet suong.com Trdn Dang Khoa .vuontoithanhcong. giao tiep hay lanh dao nguoi khac. co rat nhieu ngum cung doc nhimg quyen sach do. Hay bat dau khnm pha tai nang trong chfnh bani .nao bQ va kha nang tu duy cua ban. Theo mot nghla nao do. Quyen sach nay duoc viet ra voi mot muc dich duy nhat: tro thanh quyen cam nang giup ban t~n dung tat ca tiern nang san co trong gia tai de. Va do cung la each hang chuc ngan ngtroi do cluing toi huan luyen hoac lam viec voi cluing toi da va dang s6ng. Chung toi rna dau quyen sach b~ng nhirng cau chuyen v~ dai rninh khong phai d~ khoe khoang rna chi d~ ban hieu r~ng: chung toi cung co xufit phat nhu nhimg nguai binh thirong khac.www. nhung NHUNG MO THlI( THANH (ONG 23 Liem h~ d~t mua sach tai day . MQt khi ban tiep can duoc voi nlumg phuang d~ s6ng mot cuoc s6ng rna ban h~ng rna iroc. .. nhieu khoa dao tao va nhieu chuyen gia khac nhau. sQ nhat cua rninh . Ngac nhien thay. r . . tai da dat duoc nhimg thanh cang nhat dinh. cluing se la chi a khoa giup ban khai pha nang hrc tiem tang cua ban than SONG HET MINH VA B~N Sf THANH (aNG Toi hoc duoc nhimg nguyen ly co ban d~ thanh cang trong cuoc s6ng til nhieu quyen sach.U6ng Xuan Vy Bay giif den h/C1t bun. Di~u khac biet la cluing tai dam dam nhan trach nhiem tu tao ra tai nang va sir thanh cang cua chinh rninh. phap nay. cung tharn gia cung nhimg khoa dao tao do. Nlurng hi~u biet co th~ thay d6i v~n tiep thea cua quyen sach menh duoc trinh bay trong cac chuang nay da tro thanh each thirc cluing toi s6ng va hanh dQng. Chung tai khong may man sa hiru nhimg nang khieu thien bam trong bat cti linh Vl!C gi nhu kha nang hoc tap.

Dang Toan Nang (Bruce AIrnigh ty). Toi nho trong bQ phirn Bruce . kinh nghiern each nhanh quy ba u va nhirng phuang clurng. d~ dang han nhat nhung nao . .vuontoithanhcong. Vo cung chan nan. Vay rna ngay ca khi co tat ca nlurng quyen nang do. V~y rna hau he't moi nguoi d~u trong doi vao nhimg ye'u to' ben ngoai thay d6i cuoc doi ho. Duong nhu ho quen r~ng do la cuoc s6ng cua rieng ho. ho phai la ngtroi tv thay d6i thong qua nhimg di~u hoc duoc. tru phi chinh ban phap. Do la mot chan Iy dan gian rna cluing ta ai cung hieu. Bruce quyet dinh tra la i tat ca nlurng con mu6n trd thanh thay di~u di~u quyen nang t6i cao a y cho Thuqng di~u trong cUQc s6ng cu a minh. THAY DO'l v4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Cuoi cung. s6ng cuoc s6ng nay thay cho ban. ho giup ban viron toi thanh chong han." 24 LAM CHU nr DUY. De'. Bruce Ia nguoi luon nghI rninh la na n nhan cil a Thuqng vi nlurng Thuqng "xui xe o" trong cuo c s6ng cii a anh De' xuat hien va ban cho Bruce quyen nang De' tao The' r6i t6i cao.. tha m chi con nhie u van d~ r~c r6i han. Thuqng De' mrri no i voi Bruce r~ng: "Ne'u ky ky di~u do. toi da nghiern ban thanh ngutri thanh Nlumg quyen ra r~ng: khong co bat ky mQt quy~n sach. Thong qua do.. mQt khria dao tao hay mQt di~n gia nao co th~ "ho bien" cong trong cUQc s6ng. nlumg di~n gia tai nang nhat cung chi giup ban co duoc nhimg thirc.. va neu muon thay d6i d~ thanh cong. hay Va chi de'n khi do.Adam Khoo & Stuart Tan www. cuoc s6ng cii a Bruce cung chang h~ hanh phuc nhu anh ta nghI.. kien khoa hoc hoac tham chi ca nlumg pha p duoc kiern cong mot ho khong th~ than ban th~t sv n6 hrc hanh dQng mQt each co phuong sach.com chua bao gia dat duoc nhimg thay d6i hay thanh cong gi dang k~ trong cuoc dffi ho.

NHUNG MO THlI( THANH (ONG 25 Liem h~ d~t mua sach tai day . Hay xem quyen sach nay nhu mot CU9Ctro chuyen than mat va thoai mai giua hai chung tao M9t Ian rnra. thong qua vi~c S11 dung nhfrng kiln thirc toi se chia se v6i ly ban. cung nhu nlumg kien thirc no mang lai cho ban. ban da chon quyen sach nay. tai d~ nghi ban: hay dQc quyen sach nay nhir mQt quyen sach d~c bi~t nhat rna ban tirng doc.www.com Trdn Dang Khoa . ban se nhanh chong ap dung duoc nhimg kien thirc h9C duoc vao CU9Cs6ng va se tro nen thanh cang han. nhung toi tv cam thay minh phai co trach nhiem giup ban thanh cang. Toi d~ nghi ban thirc hien day du 100% bai t~p trong sach d~ viec d9C dat duoc hieu qua cao nhat.vuontoithanhcong. khong th~ nao thay d6i CU9C s6ng cua ban. Chinh vi the. ban se t~n dung duoc h€t gia tri cua quyen sach b~ng each dan gian nhat la thirc hanh. cho du tai khong th~ "ho bien" ban thanh ngiroi thanh cong. Boi vi quyen sach nay duoc viet tren nguyen t~c chii trong vao thirc hanh han la thuyet suong.U6ng Xuan Vy Gia day. Ban la ngutri duy nhat co duQ'c quyen nang thay d6i chinh ban than minh. Cung b~ng each thirc hanh nlumg bai t~p nho nho trong sach. quyen sach nay.

truce khi b~t d~u chuang moi. ho ap dung nhung thay d6i dang k~ trong cong viec va cuoc song. Vi the. HQ doc sach. Day la nhung nguoi chi doc sach mot each thu dong. (Co le ban se hi~u ngay l~p nrc tai sao sach va khong h~ co tac dung voi nhung ngtroi co each nghi nay. Loai tu tuong thir ba la cua m~u nguoi doc sach voi thai d('>:"Hay lam thtr xem the' nao". "Truce day. Wi da doc qua nhieu sacn ve phd! trien ban than rna chung c6 ide dung gi uoi t6i dau". Trong qua trinh doc. hoc duoc nhieu di~u moi la va cung thir lam mot vai bai t~p rna ho cam thay thich.com Loai tu tuong d~u tien la cua mau nguOi luon co thai d('>thich chong doi: "chic chin se khong hi~u qua". Va loai tu tuong cuoi cling la cua mau nguOi doc sach voi thai d('>:"Toi se dO'c toan hrc doc va thuc hanh quy~n sach nay". HQ lam moi bai t~p mot each nghiem tiic nhat co th~. DI nhien. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . ban luon co quyen Iva chon.) Loai tu tuong thir hai la cua m~u nguoi doc sach voi thai d('>:"D~ xem thtr coi sao".vuontoithanhcong.Adam Khoo & Stuart Tan www. ho cung lien tuc suy nghi ve nhung gi hoc duoc. M~u nguoi nay se doc sach. Nhung do la tat ca nhung gi ho se lam va nhung thanh cong cua ho cung chi dung lai a ch6 doc xong quyen sach va lam mot vai bai t~p chieu l~. Ban co th~ chon la bat ky m~u nguoi nao ban thich. Nhung nguOi nay se dan dan nhan thay nhimg 26 LAM CHU nr DUY. Quan trong han ca. Nhung ho chi dUng a "sir biet" chir tuyet doi khong lam bat cu viec gi khac cho ban than minh. toi that tinh hy vQng dng ban se co mot Iva chon sang su6t: chon Iva hanh dong va thanh congo y tuong hoc duoc vao cuoc song. doc gia nay co th~ se rat thich thti khi doc sach vi hoc duoc nhieu dieu hay va moi la. gach dum nhung y quan trong va tham chi ghi chu vao sach. bo qua moi bai t~p va thea l~p tnrong Mac du nhung "d~ xem thir coi co gi hay khong".

vuontoithanhcong. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 27 Liem h~ d~t mua sach tai day . va til do g~t hai nhirng thanh qua rna ban xtmg dang da t duoc. 3 . toi muon ban vui long lay giay bu t d~ thirc hie n bai t~p dtrrri day (ban cung co th~ vie] ngay va o sach d~ tie n xem la i khi can).www. chu ng ta nhau a Chuang . toi mong ban co th~ danh thai gian d~ ki~m nghiern va thirc hanh nlumg bai t~p duoc dua ra. Boi tQP cuoi chuang Hay vie't ra it nhat 5 ke't qua rna ban muon da t duoc til viec doc quyen sach nay. 5 . Nlumg bai t~p nay duoc soan voi muc dich giup ban chuyen nlumg kien thirc hoc duoc thanh hanh dQng tire thai. Sau khi ban lam xong.com Trdn Dang Khoa . 1 . se g~ p lai 2. 4 . 2 .U6ng Xuan Vy Trong nlumg chuang tiep theo. Con bay gia.

1 2 3 . . Hay k~ ra nlumg suy nghI han hep va nlumg thai quen xau dang ngan can ban thirc hien muc tieu ciia minh. 28 LAM CHU nr DUY. th~ cang t6t) rna ban muon dat duoc trong vong hai nam toi.com Hay vie't ra it nhat 3 muc tieu Ian (cang C1J. .vuontoithanhcong. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .Adam Khoo & Stuart Tan www.

Chung cong nao trong va ta chi thieu ky nang phuong phap c~n thie't d~ phat huy. . cirng"]. 2. di~u khi~n va S11 dung cac ti~m nang do. Ne'u chung ta co th@ sao chep va cai d~t duqc cac "chuang trinh" iru vi~t cua nhtmg ngmri thanh dat len "ph~n cirng" cil a minh. Di~u khien cho mo i ngmri tro nen khac nhau v~ tri thong minh. chung ta cung co th@ dat duqc nhtmg thanh cfmg nhu he. suy nghi. Tat Cel chiing ta d~u co sin nhfrng ti~m nang tri tu~ d~ d~t duoc bat ky thanh cUQc s6ng. 4. V6i nlumg ti@m nang tri tu~ duqc t~n dung dung each. thrii quen va hanh dQng chinh la nhfrng lien ke't th~n kinh duQ'c tao ra tu nhfrng kich thich khac nhau.T6ng k@t chuang 1. ban se thu hut duqc ngutin hrc va sq h6 trq c~n thie't khac d@ thanh congo Tat Cel chiing ta d~u co h~ th~n kinh nhir nhau v6i khoang 100 ti te' bao th~n kinh (lIph~n 3.

kinh doanh. anh da khong nglmg d~u tu vao ban than thong qua viec doc sach va tham gia vao nhimg khoa hoc ng~n han v~ phat trien ban than. Ben canh do. tiep thi.vuontoithanhcong. Ban ~ A ? co thd tim bieu them ~ dicb gia ..trandangkhoa. Chinh vi th~. thinh vUQTIgva hung cirong han la mot dan tQc hanh phuc. anh con la Ciam doc cong ty Vietnam Enterprise tai Singapore va la Chu tich dieu hanh cua Cong Ty C6 Phan TGM tai Vi~t Nam.com GIOI THIEU DICH GIA • • Dich gia Tran Dang Khoa la mot doanh nhan tre nang dQng va la mot di~n gia d~y tai nang. M?c du dang song va lam viec tai Singapore. anh cung la nguoi song voi phuang cham khong nglmg hoc hoi va hoan thien ban than. vao nam 27 tudi. . djch gia va di~n gia.di~n gia Trdn Dang Khoa tat: www. Di~u lam anh say me han ca la that SlJ' ap dung nlurng kien thirc va ky nang hoc diroc vao cuoc song. Sau khi tot nghiep Dai HQc Quoc Gia Singapore (National University of Singapore). anh da quyet dinh roi bo cong viec thu nhap cao. 6n dinh tai mot t?P do an hung manh d~ b~t d~u song vi uoc rna cua minh: tro thanh doanh nhan. thanh dat va giau co.com Liem h~ d~t mua sach tai day .www. anh v~n luon hu6ng v~ T6 quae. quan tri. gop phan nho nhoi vao viec giup nguoi Vi~t Nam hanh phuc han. thanh da t han va gia u co han. boi vi anh tin r~ng. Hien nay. Ly tuong song cua anh la: mang kien thirc cua th~ giOi v~ Vi~t N am. ngoai cong viec dich sach va dien thuyet. lanh dao. khong co gi lam cho mot dat ruroc phat trien. d~u tu..

com Hien nay. niem dam me thir hai cua chi la mang v~ cho nguoi Vi~t nhimg quyen sach hay nhat cua the. chi cung nam giu vai tro Pho phong Xuat ban tai Cong Ty C6 Phan TGM.com Liem h~ d~t mua sach tai day . Ngu6n dQng lire manh me giup chi co th~ lam tot hai cong viec cung mot hie nam a ch6 chi biet each tim diroc niem vui va y nghia trong cong viec minh lam. www.vuontoithanhcong. Ban c6 thd tim bieu them v~ dicb gia Uong Xuan Vy tat. d~ doc d~ hieu. chi dam nhan cong viec quan ly doi tac h6 tro khach hang. Song song voi cong viec do. Do do. tai tru sa chinh cua Yahoo! Dong Nam A a Singapore. co gia tri han.giai voi chat hrong dich thuat duoc cham chut ti mi va ngon til trong sang.uongxuanvy.www. va dang say me lam viec cung voi cac d6ng nghiep tai TGM d~ co th~ ra m~ t doc gia Vi~t N am nhieu quy~n sach hay han.

com GIOI THIEU CONG TY CO PHAN TGM • Cong Ty C5 Phan TGM la cang ty xuat ban va dao tao hang dau trong linh vue pha t trien ban than tai Viet N am.. Cac kh6a hoc cua TGM t~p trung vao viec khai thac va phat trien tiern nang v6n c6 trong m6i con ngtroi. hieu qua b~ng ca tie'ng Anh va tie'ng Viet. . Ban Ciing The'!". V oi phuong cham NSI! thanh cimg ctie m6i ca nhiin sau m6i kluie quan tri.C Vi~t Nam" trong nam 2008 va g a da duoc ban tren 20. kha nang huan luyen doanh nghiep.com niem tin rrnJ"i.. Ban c6 thd tim bieu them v~ Cong Ty c6 Pbdn TGM tat. tiep thi va ky nang lam gia u dao tilOla m9t phin nhiJ dong gop vao SI! pluit triin xi h9i'~ cluing tai quyet tam mang de'n cho tung hoc vi en cua TGM mot con nguoi moi tv tin hon voi nang lire cua chinh ban than minh. T~ .vuontoithanhcong. moi lila tu5i. V&i dQi ngll quan ly day nang lire va nhiet huyet. TGM cung cap nhimg kh6a hQCchat hrong cao. A I\.tgmcorporation. cac ky nang kinh doanh va quan trio MQt trong nlumg quyen sach ban chay nhat cua TGM la "Tfri Tai Gioi. Cac an pham cua TGM t~p trung vao viec phat trien nang luc ban than. d~ tir d6 dem lai mot tuong lai moi sang Ian hon cho m6i nguoi. TGM tv hao sa hiru hon 20 nam kinh nghiem trong linh vue xuat ban.g iao d1J. ban hang. ky nang giao tiep. Trong linh vue dao tao.000 ban.www. TGM cam ket dem de'n nhimg san pham tri tue tinh tuy nha] cho moi gim. www. cudc song mc\'~ .? ~ tro thanh mot "hien tUQ11. Liem h~ d~t mua sach tai day . chan chinh. quyen sach da .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful