Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011

Tiết PPCT : 1
Ngµy soạn :20/8/2010
Ngày dạy :22/8/2010

SỰ ĐỒNG BIẾN,NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

A). MỤC TIÊU : 1)Kiến thức:
:
• Từ đó đưa ra định lí về tính đồng biến và nghịch biến trên một khỏang I.
• Giúp học sinh thông hiểu điều kiện (chủ yếu là điều kiện đủ) để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến
trên một khỏang , một đọan hoặc một nửa khỏang .
2) Kỹ năng: Giúp hsinh vận dụng thành thạo định lí về điều kiệb đủ của tính đđ để xét chiều biến thiên của hàm số .
• Làm được các bài tập SGk và các bài tập trong SBT và các bài tập khác .
3)Tư duy: Tự giác, tích cực trong học tập.Sáng tạo trong tư duy.

Tư duy các vấn đề tóan học, thực tế một cách logíc và hệ thống.
B). PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY :
Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi , phát hiện
chiếm lĩnh tri thức :

Gợi mở , vấn đáp . Phát hiện và giải quyết vấn đề .

Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm.
.C) Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên : Chuẩn bị các phiếu trả lời trắc nghiệm , phiếu học tập .
• Chuẩn bị bảng phụ trình bày các định lí về giới hạn. Chia 4 nhóm, mỗi nhóm có nhóm trưởng.
2. Chuẩn bị của học sinh :Cần ôn lại một số kiến thức đạo hàm đã học .

Đồ dùng học tập : thước kẻ , compa, máy tính cầm tay Kiến thức đã học về hàm số
D). TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

A.
B.

Bài cũ :Xét chiều biến thiên của hàm số : f ( x) = − x + x 2 + 8
Bài mới :

CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1. BÀI TẬP XÉT CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA MỘT HÀM
SỐ CHO TRƯỚC VÀ LẬP BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ ĐÓ
A). Phương pháp.
Sử dụng điều kiện đủ của tính đơn điệu của hàm số.

B). Bài tập.
Bài 1. 1). Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:
2
− x2 − 2x + 3
a). y = 2x3 + 3x2 + 1 ;
b). y = x ;
c). y = 4 − x2 ;
d). y =
;
x
x+ 1
2). Tùy theo m xét chiều biến thiên của hàm số : y = 4x3 + (m+3)x2 +mx
Bài 2. Khảo sát chiều biến thiên của các hàm số sau:
x+ 3
a). y =
b). y = − x + x2 + 8
c). y =
x2 + x + 1 − x
2
x +1
Chọn bài : Xét chiều biến thiên của hàm số y = 4 − x2
Giải :
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
Câu hỏi 1
gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Tìm tập xác định của hàm số
Câu hỏi 2
Tính đạo hàm của hàm số
Câu hỏi 3
Cho đạo hàm bằng 0 và tìm nghiệm đạo hàm
Câu hỏi 4
Xét chiều biến thiên của hàm số

Hàm số đã cho xác định trên tập hợp D = [-2;2]
−x
Ta có : y' =
4 − x2
y' = 0 ⇔ x = 0
Chiều biến thiên của hàm số cho trong bảng sau
X −∞
y’

-2
+

0
0
2

2

+∞

-

y
0
0
Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
[−2;0] vµ nghÞch biÕn trªn [ 0;2] ,
DẠNG 2. BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ ĐỂ MỘT HÀM SỐ CHO
TRƯỚC ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN MỘT KHOẢNG CHO TRƯỚC

Câu hỏi 5
Kết luận tính đơn điệu của hàm số

A). Phương pháp.
Sử dụng điều kiện đủ của tính đơn điệu của hàm số.
Sử dụng định lý dấu tam thức bậc hai.
1 3
2
B). Bài tập. 1). Tìm các giá trị của tham số a để hàm số :f(x) = x + ax + 4x + 3đồng biến trên R.
3
2). Xác định m để hàm số sau luôn nghịch biến trên R : y = (m -3)x –(2m+1)cosx
1 3
2
Chọn bài : Tìm các giá trị của tham số a để hàm số :f(x) = x + ax + 4x + 3đồng biến trên R.
3
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Câu hỏi 1
Tìm tập xác định của hàm số
Hàm số đã cho xác định trên tập hợp D = R
Câu hỏi 2
Ta có : y' = x2 + 2ax + 4
Tính đạo hàm của hàm số
Câu hỏi 3
Hàm số đồng biến trên R khi nào ?
Câu hỏi 4
Kết luận ?

a > 0
y' ≥ 0,∀x∈ R ⇔ 
⇔ −2 ≤ a ≤ 2
∆ ' ≤ 0
Hàm số đồng biến trên R là : −2 ≤ a ≤ 2

. V. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ :
1). Củng cố : Nêu quy trình xét tính đơn điệu của hàm số .
2). Dặn dò : Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập
V. RÚT KINH NGHIỆM TỪ BÀI DẠY :

Tiết PPCT : 2

SỰ ĐỒNG BIẾN,NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Ngµy soạn :28/8/2010
Ngày dạy :29/8/2010
D). TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
I) Bài cũ :Xét chiều biến thiên của hàm số : f). y =

x+ 1
x − x+ 1
2

g). y = x2 + 2x + 3 h). y = x3 – 6x2 +17x +4

II) Bài mới :
DẠNG 3 : BÀI TẬP SỬ DỤNG CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM
SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Phương pháp.
Sử dụng kiến thức sau :
• Dấu hiệu để một hàm số đơn điệu trên đoạn .
• f (x) đồng biến trên đoạn [ a; b] thì f(a) ≤ f (x) ≤ f (b) ,∀x∈ [ a;b]

f(x) nghịch biến trên đoạn [ a; b] thì f(a) ≥ f (x ≥ f (b) ,∀x ∈ [ a; b]
Sử dụng bảng biến thiên.

B). Bài tập.
Bài 5. Chứng minh các bất đẳng thất sau:
a). sinx < x, với mọi x > 0 ; sinx > x ,với mọi x < 0.

b). cosx > 1 -

x2
với mọi x ≠ 0 ;
2

π
x3
x3
c). sinx > x - , với mọi x > 0 ; sinx < x , với x < 0 .
d). cos x + xsin x > 1, ví i 0 <x <
2
6
6
π
e). Cho 0 < a < b < . Chứng minh rằng : asina – bsinb < 2 (cosb – cosa).
2
 π
 π
x3
f). Chứng minh rằng : 2sinx + tanx > 3x , ∀x∈  0; 
f). Cmr : tanx > x+
, ∀x∈  0; 
 2
3
 2
5
Bài 6. Cho x, y là hai số dương thay đổi thỏa mãn đẳng thức x + y = (1)
4
4 1
≥ 5 (2)
Hãy chứng minh bất đẳng thức: +
x 4y
 π
Chọn bài : Chứng minh rằng : sinx + tanx > 2x , ∀x∈  0; 
 2
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
Câu hỏi 1
Đặt f(x) = sinx + tanx -2x
Xét tính liên tục của hàm số trên khỏang nào?
 π
Ta có f(x) liên tục trên 0;  Ta có :
 2
Câu hỏi 2
1
1
 π
Tính đạo hàm của hàm số
y' = cos x +
− 2 > cos2 x +
− 2 > 0, mäi x ∈  0; 
2
2
cos x
cos x
 2
Câu hỏi 3
 π
Do đó hàm số đồng biến trên 0; 
Hàm số đồng biến trên R khi nào ?
 2
Câu hỏi 4
gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2

b).b] và có đạo hàm dương họăc âm trên khỏang (a.HOẶC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH. Bài 7.b) thì đồng biến hoặc nghịch biến trên [a.b]. f(x) ≤ α với mọi x ∈Ω ⇔ α ≥ maxf(x) Ω . A).Khi đó : a). BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM THỎA ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC.Tìm m để phương trình: x2 + mx + 2 =2x+1 (1) có hai nghiệm thực phân biệt.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Kết luận ?  π và ta có f(x) > f(0).  Hay sinx + tanx > 2x  2  π ∀x∈  0. RÚT KINH NGHIỆM TỪ BÀI DẠY : gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Bài 8. Sử dụng điều kiện đủ của tính đơn điệu Sử dụng định lí về giá trị trung gian của hàm số liên tục. Bài tập. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : 1). d). f(x) ≥ α có nghiệm ⇔ α ≥ minf(x) Ω . f(x) ≥ α có nghiệm ⇔ α ≤ maxf(x) Ω . Bài tập làm thêm : 9 Tìm m để phương trình có hai nghiêm thực phân biệt : x2 + mx + 2 = 2x + 1 Đáp số : m≥ 2 V. Củng cố : • Hàm số liên tục trên [a. 2sin x + 1 = t có đúng 2 nghiệm thuộc đoạn [ 0. BẤT PHƯƠNG TRÌNH. 2).x− 3 ≤ m+1 (*) có nghiệm.   2 DẠNG 4*. f(x) ≥ α với mọi x∈ Ω ⇔ α ≤ minf(x) c). Dặn dò : • Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập 3). Sử dụng các mệnh đề sau f(x) là hàm số liên tục trên Ω .π ] Bài 9 . x ∈  0. Tìm m để phương trình: mx.BÀI TẬP TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH. Phương pháp. Định t sao cho phương trình sin x + 2 1  2 2x = y + y Bài 10 : Giải hệ phương rình :  Bài 11 : Tìm m để phương trình: x3 –mx -1 = 0 có nghiệm duy nhất 1 2y2 = x +  x V. B).

y = Gîi ý 7: nªu quy t¾c ¸p dông trong ý 7? T×m nghiÖm cña ph¬ng tr×nh trong HS: gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp. ThiÕt bÞ. 1. y = sin2x x 6. æn ®Þnh tæ chøc. y = 2x3 – 3x2 + 4 2. t duy logÝc.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Ngµy so¹n: 3/9/2010 Ngµy d¹y: 4/9//2010 . π ]. TiÕt3 I. 3. x= 6 2 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .th¸i ®é: chñ ®éng. GV: nªu c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ hµm sè? HS: tr¶ lêi t¹i chç. y = x(x − 3) 1 x 2 x − 2x + 3 4. π ] 8. . 10 − x 2 7.GV: gi¸o ¸n. y = x −1 3. y = x + sin x 2 Híng dÉn 7. II. s¸ng t¹o. hÖ thèng bµi tËp bæ trî.KiÕn thøc: cñng cè c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ cña hµm sè. c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ. b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè.kÜ n¨ng: rÌn kÜ n¨ng xÐt sù biÕn thiªn. Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng GV: nªu vÊn ®Ò Bµi 1. Cùc trÞ hµm sè. häc sinh vËn dông thµnh th¹o c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ vµo gi¶i quyÕt tèt bµi to¸n t×m cùc trÞ hµm sè vµ c¸c bµi to¸n cã tham sè.T duy . Bµi míi. chó ý kÜ n¨ng diÔn ®¹t. 2. c¸c nghiÖm trong [0. Môc tiªu. . x = π . . KiÓm tra bµi cò. y = x + 5. III. y’= 0 sinx = 0 hoÆc cosx = - 5π 3 x= 0. TiÕn tr×nh. π ] vµ so s¸nh ®Ó t×m ra cùc trÞ. T×m ®iÓm cùc trÞ cña c¸c hµm sè sau: 1. ý 7: HS chØ ra ®îc quy t¾c 2.HS: kiÕn thøc cò vÒ sù biÕn thiªn. Ta cã y’ = 2sinxcosx + 3 sinx trong [0. . y = sin 2 x − 3 cos x trong [ 0. .

nÕu m ≠ ± 1th× y’ = 0 v« nghiÖm hµm sè sÏ kh«ng cã cùc trÞ. khi nµo dïng quy t¾c 2 t×m cùc trÞ lµ thuËn lîi. GV: chèt l¹i ®iÒu kiÖn ®Ó hµm sè cã n cùc trÞ. HS gi¶i bµi to¸n ®éc lËp kh«ng theo nhãm. Rót kinh nghiÖm gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Cñng cè – híng dÉn häc ë nhµ. x 2 + 2mx − 3 3(m 2 − 1) y= = x + 3m + x−m x−m nÕu m = ± 1 th× hµm sè kh«ng cã hµm sã kh«ng cã cùc trÞ khi nµo? cùc trÞ. HS cÇn chØ ra ®îc: x = 1 lµ mét nghiÖm cña ph¬ng tr×nh y’ = 0. π ]? mÆt kh¸c y’’ = 2cos2x + 3 cosx nªn ta cã y”(0) > 0 nªn x = 0 lµ ®iÓm cùc tiÓu. X¸c ®Þnh m ®Ó hµm sè 0 v« nghiÖm. Chøng minh r»ng hµm sè y = lu«n cã 1 cùc ®¹i vµ mét cùc tiÓu víi x2 + 2 Bµi 1. Bµi tËp vÒ nhµ: x 2 + mx + 1 ®¹t cùc ®¹i t¹i x = 2? x+m x 2 + 2x + m Bµi 2. T×m m ®Ó hµm sè y = mäi m? Bµi 3. t¬ng tù y”(π ) >0 nªn x = π lµ ®iÓm cùc tiÓu. 5π 5π ) <0 nªn x = lµ ®iÓm cùc 6 6 ®¹i. x 2 + 2mx − 3 y= kh«ng cã cùc trÞ? x−m Híng dÉn. GV kiÓm tra kÜ n¨ng cña c¸c HS. T×m m ®Ó hµm sè y = 2x3 + mx2 + 12x -13 cã 2 cùc trÞ? IV. X¸c ®Þnh m ®Ó hµm sè 2  y = x 3 − mx 2 +  m −  x + 5 cã cùc trÞ t¹i x 3  = 1. 4. hµm sè cã cùc trÞ 3 t¹i x = 1 suy ra m = 25/3. Bµi 2. khi ph¬ng tr×nh y’ = Bµi 3. y’’( hái: hµm sè cã cùc trÞ t¹i x = 1 khi nµo? cÇn lu ý HS khi t×m ra gi¸ trÞ cña m ph¸i kiÓm tra l¹i.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 [0. Khi ®ã hµm sè ®¹t cùc tiÓu hay cùc ®¹i t¹i x = 1? Híng dÉn: y ' = 3x 2 − 2mx + m − 2 .

... Bµi míi...... ............................. cùc tiÓu tr¸i dÊu? c......... III... II. .... T×m quü tÝch trung ®iÓm gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .... x 2 + (m + 1)x − m + 1 Cho hµm sè (Cm) y= theo yªu cÇu x−m cña HS (nÕu a.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 ............. 2... b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè.... TiÕn tr×nh............................................ Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng GV ch÷a bµi Trao ®æi víi GV vÒ Bµi tËp1 tËp vÒ nhµ bµi tËp vÒ nhµ........th¸i ®é: chñ ®éng.. Ngµy so¹n: 10/9/2010 Ngµy d¹y: 11/9/2010 .... .........HS: kiÕn thøc cò vÒ sù biÕn thiªn................. 1. Môc tiªu..... ThiÕt bÞ.......... ..... häc sinh vËn dông thµnh th¹o c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ vµo gi¶i quyÕt tèt bµi to¸n t×m cùc trÞ hµm sè vµ c¸c bµi to¸n cã tham sè.. I....... æn ®Þnh tæ chøc...................... s¸ng t¹o............................. ®¹i........ ............ TiÕt 4..........GV: gi¸o ¸n...... Cùc trÞ hµm sè. ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm cùc trÞ cña (Cm)? d....... ...... hÖ thèng bµi tËp bæ trî................. .................. t duy logÝc...............KiÕn thøc: cñng cè c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ cña hµm sè..............kÜ n¨ng: rÌn kÜ n¨ng xÐt sù biÕn thiªn... cùc tiÓu víi mäi sè thùc bµi tËp míi: m? b.T duy ............................... T×m m ®Ó gi¸ trÞ cùc ®¹i.. c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ. Chøng minh r»ng (Cm) cã cùc cã)...... .................

gäi x lµ hoanh ®é cùc trÞ. N»m vÒ hai phÝa cña trôc Ox? iii. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua 2 ñieåm cöïc trò. gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¶ng nèi 2 ®iÓm cùc trÞ.y2 < 0.iii. ⇔ m ≠ 0. ®èi xøng víi nhau qua ®õ¬ng th¼ng y = x? Híng dÉn: gäi x0 lµ hoµnh ®é ®iÓm cùc trÞ ta cã y 0 = 2x 0 + m + 1 e. Khi ñoù. GV gîi ý: HS nªu theo ya hiÓu. -m – 1) Bµi 2) Cho hoï ñöôøng cong baäc ba (Cm) coù phöông trình laø y = −x3 + mx2 − m vaø y = kx + k + 1. ⇔ x = 0 vaø x = 2m laø 2 3 nghieäm phaân bieät. t×m m ®Ó hai ®iÓm cùc trÞ cña (Cm): i. Haøm coù cöïc trò ⇔ y' = 0 coù 2 nghieäm phaân bieät. u' (y= ) T¬ng tù cho c¸c trêng v' hîp cßn l¹i. ta coù : 1  2  1 y =  m2x − m +  x − my' 9  9  3 vaø phöông trình ñöôøng thaúng qua 2 cöïc trò laø : y= 2 2 m x−m 9 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 (vôùi m ≠ 0) . Hai ®iÓm cùc trÞ ®èi xøng nhau qua y = x khi I n»m trªn y = x vµ I lµ giao cña y = x víi ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm cùc trÞ. n»m vÒ cïng mét phÝa cña trôc Oy? ii.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 HS gi¶i c¸c ý cña bµi tËp theo gîi ya cña GV. ⇔ 3x2 = 2mx coù 2 nghieäm phaân bieät. Ñònh m ñeå (Cm) coù 2 ñieåm cöïc trò. ta cã to¹ ®é ®iÓm I(-m – 1. nªu c¸ch t×m tung®é cña cùc trÞ? HS cÇn chØ ra ®îc y1. Hai cùc trÞ n»m vÒ hai phÝa cña Oy khi to¹ ®é cña chóng ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g×? T¬ng tù cho trêng hîp ii vµ iii? cña ®o¹n th¼ng nèi 2 cùc trÞ? e.

..Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 3.................... .. TiÕt 5... I..... quy t¾c tÝnh cùc trÞ............................... th¸i ®é: HS chñ ®éng tiÕp cËn kiÕn thøc.......................................... .... ......................... chñ ®éng gi¶i c¸c bµi tËp..... ChØ cã mét cùc tiÓu mµ kh«ng cã cùc ®¹i? b.. o T duy.............................. II............... GV: ngoµi gi¸o ¸n......... cho hµm sè y = x 2 + mx + 1 x+m a............... o KÜ n¨ng: HS thµnh th¹o c¸c kÜ n¨ng lËp b¶ng biÕn thiªn... T×m a ®Ó hµm sè y = x4 + 8ax3 +3(1+2a)x2 – 4 a............... Cùc trÞ hµm sè................. phÊn cßn cã hÖ thèng bµi tËp bæ trî..................... Cã ba cùc trÞ? IV. Ngµy so¹n: 17/9/2010 Ngµy d¹y: 18/9/2010 ....... ThiÕt bÞ... Cñng cè – híng dÉn häc ë nhµ.... b¶ng.............. khi ®ã viÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm cùc trÞ cña ®å thÞ hµm sè.. t×m GTLN.... c¸ch t×m ®iÒu kiÖn cña bµi to¸n khi cho vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm cùc trÞ.......... Bµi tËp ....... o KiÕn thøc: cñng cè c¸c quy t¾c xÐt sù biÕn thiªn cña hµm sè...... GTNN cña mét hµm sè. c¸c quy t¾c t×m cùc trÞ vµ quy t¾c t×m gi¸ trÞ lín nhÊt.... Môc tiªu....... t×m m ®Ó hµm sè cã 2 cùc trÞ..... Rót kinh nghiÑm ...... nhá nhÊt cña hµm sè........................... Bµi tËp bæ trî: Bµi 1...................... Bµi tËp vÒ nhµ: nghiªn cøu bµi Gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè..... GV cñng cè l¹i c¸c tÝnh chÊt cña bµi tËp ë trªn. biÕt c¸ch ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng cña b¶n th©n..................... gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 ..

Bµi míi. khi ®ã t×m quü tÝch trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng nèi hai ®iÓm cùc trÞ cña ®å thÞ hµm sè?   2 Bµi 2. cña b¶n th©n 1 1 Vµ y = x +  y’ = 1 th«ng qua c¸c bµi (x + m)2 x+m tËp. T×m m ®Ó hµm sè cã hai cùc trÞ. GV: nªu c¸c bíc lËp bang biÕn thiªn? C¸c bíc t×m cùc trÞ? Tõ ®ã t×m GTLN. 2(1+m) Hái: §iÒu kiÖn + m) ®Ó hµm sè ®¹t Täa ®é trung ®iÓm cña ®äan th¼ng cùc trÞ t¹i x = nèi hai cùc trÞ lµ (1. X¸c ®Þnh m ®Ó hµm sè y = x 3 − mx 2 +  m −  x + 5 cã cùc trÞ t¹i 3  x = 1. kiÖn g(x) = 0 cã DÔ thÊy – m kh«ng lµ nghiÖm cña phKhi ®ã h·y t×m hai nghiÖm vµ ¬ng tr×nh vµ pt lu«n cã hai nghiÖm lµ quü tÝch trung ®æi dÊu. GV kiÓm tra mét sè HS. X¸c ®Þnh m ®Ó hµm sè gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . TiÕn tr×nh.m. a.m. x=-1 – m . ®å dïng häc tËp cßn cã: kiÕn thøc cò vÒ cùc trÞ vµ sù biÕn thiªn cña hµm sè. +∞)? x−1 HS: tr¶ lêi c¸c c©u hái vµo vë. Bµi 2. tËp bæ trî. hai nghiÖm ®iÓm cña ®o¹n ph©n biÖt khi m ≠ 0. tra x = 1 lµ cùc HS nªu hai c¸ch ®¹i hay cùc ®Ó xÐt xem x = 1 tiÓu? lµ ®iÓm cùc ®¹i hay cùc tiÓu. th¼ng nèi hai HS t×m quü tÝch.2(1 – m) + m). T×m m ®Ó hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i x = 2? c. Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng GV tæ chøc cho Ch÷a bµi tËp vµ Bµi 1. æn ®Þnh tæ chøc líp. HS ch÷a c¸c bµi ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng Ta cã hµm sè x¸c ®Þnh trªn R\{-m}. ( 1+m. 3. KiÓm tra bµi cò. b)§Ó hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i x=2 cùc trÞ? th× -1-m=2suy ra m=-3 c)khi ®ã a cã to¹ ®é hai cùc trÞ lµ ( 1. 2 + m)  quü 1? C¸ch kiÓm tÝch lµ ®êng th¼ng x = 1. Khi ®ã hµm sè ®¹t cùc tiÓu hay cùc ®¹i t¹i x = 1? HS: ngoµi s¸ch vë.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 b. 2. hµm sè cã hai cùc trÞ khi Hµm sè cã hai g(x) = (x+m)2 – 1 = 0 cã hai nghiÖm cùc trÞ khi nµo? ph©n biÖt kh¸c – m vµ g(x) ®æi dÊu HS chØ ra ®iÒu hai lÇn. 1. x = 1 . GTNN cña hµm sè y = x+2+ 1 trªn kho¶ng (1. III.

........ Cñng cè – híng dÉn häc ë nhµ. Baøi 2:Tìm m ñeå haøm soá y= x3 + (m 2 − m + 2) x2 + (3m2 + 1) x + m ñaït cöïc ñaïi (hoaëc cöïc 3 tieåu )taïi x=-2 .......................... gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .......................Giúp Hs ôn lại định nghĩa cực trị của hàm số trên một khoảng................ điều kiện để hàm số có Cực trị................. ÑS: m=2 ...................................... ÑS: Vôùi m=3 thì haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi x=-2 ...................................... ÑS : Khoâng coù m ñeå haøm soá ñaït cöïc ñaïi taïi Baøi 4:Tìm m ñeå haøm soá y= x 2 + mx + 1 ñaït cöïc ñaïi taïi x=2 . GV cñng cè l¹i c¸c tÝnh chÊt cña cùc trÞ hµm sè......................................... Rót kinh nghiÖm ..... ......... x −1 a/ Ñaït cöïc tieåu taïi x= 2 .................... Khi ®ã hµm sè ®¹t cùc tiÓu hay cùc ®¹i t¹i x = 1? Híng dÉn: §Ó hµm sè ®¹t cùc trÞ t¹i x = 1 cÇn y’(1) = 0 Hay m = 7/3............................ Chuù yù : Coù 2 giaù trò m neân ta thöû laïi 2 laàn ....................................... ÑS : m=-3 haøm soá x+m ñaït CÑ taïi x=2 ... Baøi 3: Tìm m ñeå haøm soá y= x=3 ............ 4..... Mục tiêu: ..... khi ®ã y”(1) = 4/3 > 0 nªn x = 1 lµ ®iÓm cùc tiÓu............................................................ c¸c quy t¾c xÐt cùc trÞ. .............. Tiết PPCT : 6 Ngµy soạn 17/9/2010 Ngày dạy :25/9/2010 Cùc trÞ cña Hµm sè....... I.............. b/ Ñaït cöïc ñaïi taïi x=3 . ®iÒu kiÖn ®Ó hµm sè cã n cùc trÞ.. Bµi tËp: Baøi 1: Tìm m ñeå haøm soá y= − x3 − (2m − 1) x2 + (m − 5) x + 1 ñaït cöïc ñaïi taïi x=1 .........Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 2  y = x 3 − mx 2 +  m −  x + 5 cã cùc trÞ t¹i 3  x = 1......... ..... x 2 + mx + 2 ..ÑS : Vôùi m=2 thì haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi x=2 ................IV....................................

c sao cho hàm số: f (x) = x3 + ax2 + bx + c đạt cực tiểu tại điểm x = 1.Hs: Ôn lại ĐN và các định lý (dấu hiệu) về sự tồn tại cực trị của hàm số. b.1)x + 2 đạt cực tiểu tại x = 2 LG y' = 3x2 − 6mx + m− 1. Tìm m để hàm số y = x − mx + (m− )x + 5 cã cùc trÞt¹i x =1. Xác lập hàm số khi biết cực trị Để tìm điều kiện sao cho hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x = a B1: Tính y’ = f’(x) B2: Giải phương trình f’(a) = 0 tìm được m B3: Thử lại giá trị a có thoả mãn điều kiện đã nêu không ( vì hàm số đạt cực trị tại a thì f’(a) = 0 không kể CĐ hay CT) Ví dụ 1. Xác định m để hàm số y = mx3 + 3x2 + 5x + 2 ®¹t cùc ®¹i t¹i x =2 2 3 2 Bài 2. Bài cũ: a) Phát biểu ĐN cực trị của hàm số. Khi ®ã hµm sè cã C§ hay CT 3 2 x + mx + 1 Bài 3. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị Bài toán: ‘Tìm m để hàm số có cực trị và cực trị thoả mãn một tính chất nào đó. Tìm m để hàm số y = ®¹t cùc ®¹i t¹i x =2 x+ m Bài 4. Tiến trình: 1. p sao cho hàm số f (x) = xp + đạt cực đại tại điểm x = -2 và f(-2) = -2 x+ 1 q . Tìm các số thực q.Giúp Hs giải được một số bài toán liên quan: Tìm tham số m để hàm số có cựu trị thoã mãn yêu cầu nào đó.’ Phương pháp B1: Tìm m để hàm số có cực trị. III. Ổn định lớp: KT sĩ số: 2. B2: Vận dụng các kiến thức khác Chú ý: gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Chuẩn bị:Gv: Phiếu học tập và một số bài tập làm thêm. . + Nếu q > 0 thì:  x = −1− q x2 + 2x + 1− q f '(x) = = 0⇔  2 (x + 1)  x = −1+ q Lập bảng biến thiên để xem hàm đạt cực tại tại giá trị x nào. Tìm các hệ số a. ∀x ≠ -1 Hướng dẫn: f '(x) = 1− (x + 1)2 + Nếu q≤ 0 th×f'(x) >0 ví i ∀x ≠ -1. 3. Bài mới: Dạng 2. II . Dạng 3.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 . Tìm m để hàm số y = x3 – 3mx2 + ( m . Hµm sè kh«ng cã cùc trÞ.2 + m− 1= 0 ⇔ m= 1 x = 0 2 Với m = 1 ta được hàm số: y = x3 – 3x2 + 2 có : y' = 3x − 6x ⇒ y' = 0 ⇔  tại x = 2 hàm số đạt giá trị cực tiểu x = 2 Vậy m = 1 là giá trị cần tìm Bài 1.Phát biểu các qui tắc tìm cực trị của hàm số. Tìm m để hàm số y = x3 − 2mx2 + m2 x − 2 ®¹t cùc tiÓu t¹i x =1 Bài 5. Hàm số đạt cực trị tại x = 2 thì y’(2) = 0 ⇔ 3.(2)2 − 6m. f(1) = -3 và đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 q Bài 6. Do ®ã hµm sè lu«n ®ång biÕn .

...................... Tìm m để hàm sô y = kinh nghiÖm ............................. Tìm a để hàm số có cực đại........ y = x3 + mx2 + (m+ 6)x − 1 b.................. Giả sử x0 là điểm cực trị của y... Tiết PPCT : 7 Ngµy soạn : 1/10/2010 Ngày dạy :2/10/2010 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT............... ........ TXĐ: R y' = x2 + 2mx + m+ 6.....GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 ........ Cho hàm số y = 2x3 + · 2 − 12x − 13.............................. a........ CT? x2 − m(m+ 1)x + m3 + 1 luôn có cực đại và cực tiểu....... Xác định m để các hàm số sau có cực đại và cực tiểu 1 x2 + mx − 2m− 4 a... .. Tìm m để hàm số y = x3 − 3mx2 + 2......................................... GV cñng cè l¹i c¸c tÝnh chÊt cña cùc trÞ hµm sè............................ Bài 2............................................ c¸c quy t¾c xÐt cùc trÞ............... Ví i gi¸ trÞnµo cña m th×hµm sè cã C§ .. .......................... Bµi tËp: Bài 1.. y = 3 x+ 2 Hướng dẫn..................................... thì giá trị của y(x0) có thể được tính Q(x) P(x0 ) P '(x0 ) hoÆ c y(x0 ) = bằng hai cách: hoặc y(x0 ) = Q(x0 ) Q'(x0 ) Ví dụ ...... ®iÒu kiÖn ®Ó hµm sè cã n cùc trÞ......................... cực tiểu và các điểm cực tiểu của đồ thị cách đều trục tung... TXĐ: ¡ \ { −2} y' = (2x + m)(x + 2) − (x2 + mx − 2m− 4) x2 + 4x + 4m+ 4 = (x + 2)2 (x + 2)2 Hµm sè cã cùc ®¹i........... x− m Bài 3. p(x) • Cực trị của hàm phân thức y = ...................... n biÖt Để hàm số có cực trị thì phương trình: x2 + 2mx + m+ 6 = 0 cã 2 nghiÖm ph©  m> 3 ∆ ' = m2 − m− 6 > 0 ⇔   m< −2 3 • 2 b....... cùc tiÓu khi y' = 0 cã hai nghiÖm ph© n biÖt kh¸c -2 ⇔ x2 + 4x + 4m+ 4 = 0 ∆ ' > 0  4 − 4m− 4 > 0 ⇔ ⇔ ⇔ m< 0 4 − 8+ 4m+ 4 ≠ 0 m≠ 0 Cñng cè – híng dÉn häc ë nhµ....................................................Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Hàm số y = ax + bx + cx + d (a ≠ 0) có cực trị khi và chỉ khi phương trình y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt......................

. ' m c¸c nghiÖm x1 .Chuẩn bị các phiếu trả lời trắc nghiệm . compa. y = x2 + x + 1 ví i x > 0 x gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 ..Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 A). II. BÀI TẬP CƠ BẢN DẠNG 1. Tính y = 0 t× f (x) = min{ f (a).. f(x) = x − 5x + 5x + 2 trªn ®o¹n [ -1 .. Thì số m = f (x0 ) được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số . BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT. f (b). Dạy học bài mới : I . x2.4 . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. tích cực trong học tập. phiếu học tập . máy tính cầm tay ... nhỏ nhất của hàm số sau: 2 a). một đọan hoặc một nửa khỏang . Chuẩn bị của giáo viên :Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở . f (xn ) m = min [ a..Kiến thức đã học về hàm số I). Câu hỏi 2 : Tìm các khỏang đơn điệu của hàm số y = x ( x − 3) . Tư duy các vấn đề tóan học. Giúp học sinh thông hiểu điều kiện (chủ yếu là điều kiện đủ) để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một khỏang . kí hiệu là M = max x∈D Nếu tồn tại điểm x0 ∈ D sao cho f (x) ≥ f (x0 ) ví i mäi x ∈ D . f (x2 ).Sáng tạo trong tư duy. Bài 1... f(x) = x + 2x − 5 trªn [ -2 . f (xo ) Thì số M = f( x0 ) được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số f trên D. Giả sử hàm số f(x) xác định trên tập hợp D ( D ⊂ R) . Chuẩn bị của học sinh :Cần ôn lại một số kiến thức đạo hàm đã học .. b] . Bài tập. MỤC TIÊU : HS nắm được : 1)Kiến thức: Ôn lại tính đồng biến và nghịch biến ở lớp 10 đã học . Áp dụng làm các ví dụ SGK .. f). 1..Định nghĩa.. f (x1). 3] e).Làm được các bài tập SGk và các bài tập trong SBT và các bài tập khác .NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT ĐOẠN A). tình hình chuẩn bị bài của học sinh II). nhỏ nhất của hàm số mà không nói rõ tìm trên tập nào thì ta nên hiểu việc tìm giá trị lớn nhất. f (b). Phương pháp. B)... C). thực tế một cách logíc và hệ thống. f (xo ) . f ( x1). f(x) = x2 + 2x + 3 ví i 1 <x ≤ 3 x−1 x3 b)..... 0] 3 5 4 3 d). nhỏ nhất đó trên tập xác định của hàm số. kí hiệu là m = min x∈D 2. Nếu việc tìm giá trị lớn nhất. Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1 : Nêu các bước xét tính dồng biến và nghịch biến của hàm số . f(b). f(x) = x − 2x + 5 tr ªn ®o¹n [ -2 .. f (xn )} Tính f(a).. 3 ] 4 2 c). 3)Tư duy: Tự giác. Tìm giá trị lớn nhất. f (x1).xn thuéc ®äan [ a. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY :Gợi mở .b] hoÆ c trong c¸c xi ®ã mµ t¹i ®ã y' không xác định. ( x > 0) III). 2) Kỹ năng: Giúp học sinh vận dụng thành thạo định lí về điều kiệb đủ của tính đơn điệu để xét chiều biến thiên của hàm số . Phát hiện và giải quyết vấn đề .. Từ đó đưa ra định lí về tính đồng biến và nghịch biến trên một khỏang I.. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. Ồn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. f ( xn )} B).. Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [ a. 2. Đồ dùng học tập : thước kẻ . 2] . vấn đáp . Nếu tồn tại điểm x0 ∈ D sao cho f(x) ≤ f (x0 ) ví i mäi x ∈ D . Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm. f(x) = + 2x2 + 3x − 4 tr ªn ®o¹n [ .b] M =max { f ( a ).

A). f (x) = x + 4 − x2 b). y = x + (x>0) x − 2x + 2 x Bài 2. c. nhỏ nhất của hàm số ban đầu trên 3 3 đoạn [ −1. Người ta dùng tấm kim loại gò một thùng hình trụ tròn xoay có hai đáy với thể tích cho trước. DẠNG 2. Tìm giá trị lớn nhất.x− 2 2). Dặn dò :bài tập Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực : 3 x − 1 + m.2] x x Bài 4 . ( t∈ [ 0. nhỏ nhất của hàm số : g(t) t + 4(1− t) trªn [ 0. nhỏ nhất của hàm số : y = x – 1 . 1).1] . Chứng minh tứ giác ABCD có diện tích lớn nhất khi nó nội tiếp được trong đường tròn. Bài 3.1] ) và đưa việc tìm giá trị lớn nhất.Không thể bỏ qua tính liên tục tại điểm x0 2).Dựa vào bbt để tìm giá trị lớn nhất. Bài 6 . y = 2 h). nhỏ nhất của hàm số : a). Tìm và biện luận theo a giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x2 − ( a − 1) x + a2 x với V. Bài 8 . BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT. Tìm và biện luận theo m giá trị lớn nhất của y. 1).Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 x−1 1 2 g). DA = d trong đó a. Củng cố : Nhắc lại nội dung định nghĩa và nhận xét của định nghĩa Nêu quy trình tìm GTLN. x + 1 = 24 x2 − 1 V. 1). Phương pháp. d là các hằng số .Lập bảng biến thiên của hàm số trên tập đó.GTNN của hàm số .1] Chú ý : Chúng ta có thể đặt t = x2 .1] . Bài 24 : Cho tấm bìa hình chữ nhật có cạnh là a và b ( với b < a). Bài tập. MỤC TIÊU : HS nắm được : gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . CD = c. Bài 7 . f (x) = 2x + 5− x2 6 2 3 2). Tìm giá trị lớn nhất.1] về việc tìm giá trị lớn nhất. NHỎ NHẤT CỦA MỘT HÀM SỐ XÁC ĐỊNH TRÊN MỘT TẬP HỢP NHỜ LẬP BẢNG BIẾN THIÊN. Cho tứ giác lồi ABCD với AB = a. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………….+∞) a). Tiết PPCT : 8 Ngµy soạn : 8/10/2010 Ngày dạy :9/10/2010 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT. B). Tìm giá trị lớn nhất. Tính cạnh hình vuông mà ta cắt bỏ từ bốn góc của tấm bìa để tạo nên một hình chữ nhật không có nắp có thể tích lớn nhất.GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT A). y = x + b) y = x – tr ªn nöa kho¶ng ( 0. Cho hàm số y = x4 – 6mx2 + m2 với x ∈ [ −2. nhỏ nhất của hàm số: f (x) = x + 4(1− x ) tr ªn ®äan [ -1. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : 1). nhỏ nhất của hàm số : y = x + x2 − 6x + 6 Bài 5 . nhỏ nhất. b. BC = b. Hãy xác định kích thước của hình trụ để vật liệu tốn ít nhất. Tìm giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất. nhỏ nhất của hàm số sau : 1 1 tr ªn kho¶ng (0. Bài 9 .

Sáng tạo trong tư duy. y = 2 sin2 x + 2sin x − 1. y = sin4 x + cos2 x + 2 Bài 6. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1) Ổn đ ịnh l ớp 2)Bài cũ (xen bài mới) 3)Bài mới DẠNG 3. C). Phát hiện và giải quyết vấn đề .Sử dụng định nghĩa vè giá trị lớn nhất. tích cực trong học tập.max của y= g(t) trên Ω B).max của f(x) trên D về việc tìm min.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 1)Kiến thức: Ôn lại tính đồng biến và nghịch biến ở lớp 10 đã học . y = 1+ sin x + 1+ cos x b).Làm được các bài tập SGk và các bài tập trong SBT và các bài tập khác . y = 1+ x + − x + 4 − 2 − x2 + 3x + 4 + 1 3). Tìm giá trị lớn nhất.Phương pháp. Đưa bài toán : tìm min . BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT. x + 1− x2 + 2 c). b). y = cosx (1+sinx) ( 0 ≤ x ≤ 2π ) e). x ∈ D ⇔ t∈ Ω Đưa hàm số y=f(x) về hàm số y=g(t). y = 9 3 3 g). Tìm giá trị lớn nhất. y = cos2 2x − sin xcos x + 4 c). b). y = sin3x – cos2x + sinx + 2 d).BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ NHỜ VÀO ĐẶT BIẾN PHỤ A). y = 2sin x − sin x trªn ®äan [0 . Tư duy các vấn đề tóan học. nhỏ nhất của hàm số: a). Tìm giá trị lớn nhất.Giả sử ta cần tìm giá trị lớn nhất. nhỏ nhất của hàm số Sử dung các bất đẳng thức gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Áp dụng làm các ví dụ SGK .Bài tập. một đọan hoặc một nửa khỏang . 1). y = sin x + cos x + sin xcos x 4 4 3 i). nhỏ nhất của hàm số : a). B). Từ đó đưa ra định lí về tính đồng biến và nghịch biến trên một khỏang I. y = sin x + 1 sin x + sin x + 1 2 f)*. vấn đáp . Giúp học sinh thông hiểu điều kiện (chủ yếu là điều kiện đủ) để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một khỏang . Bài 5. π ] 3 x4 + x2 + 1 ( x > 0) x3 + x 2x 1− x2 y = h)*.Phương pháp. 2) Kỹ năng: Giúp học sinh vận dụng thành thạo định lí về điều kiệb đủ của tính đơn điệu để xét chiều biến thiên của hàm số . 3)Tư duy: Tự giác. nhỏ nhất của hàm số : a).BÉ NHẤT CỦA HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC A). Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm. Khi đó ta có thể làm theo các bước sau: Đặt t = ϕ (x).nhỏ nhất của hàm số y=f(x) trên tập Ω . y = cos3x – 6cos2x + 9cosx + 5. thực tế một cách logíc và hệ thống. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY :Gợi mở . y = sin2008x+ cos2008x DẠNG 4.

BÉ NHẤT CỦA HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MIỀN GIÁ TRỊ A). CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : 1).GTNN của hàm số . V. Bài 7. Tìm giá trị lớn nhất. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số : y = kh«ng nhá h¬n 2008 x2 − x + 1 V. bé nhất của hàm số: 2sin x + 3cos x − 1 cos x + 2 x2 + x + 1 a). MỤC TIÊU : 1)Kiến thức: HS nắm được : gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………….Bài tập.+ ∞ ) 2).Giả sử hàm số y=f(x) xác định trên D. y = x + 1 + x − 1 + x − 1004 1).GTNN của hàm số : sin x + 1 a). Dặn dò :Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập 3). f (x) = 2x + 5− x2 c).Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 B). tìm điều kiện cần và đủ của y để phương trình y =f(x) có nghiệm trên D. Củng cố : Nhắc lại nội dung định nghĩa và nhận xét của định nghĩa Nêu quy trình tìm GTLN. y = 4 x + 1− x2 + 2 g). y = 2 b). Bài tập làm thêm : Tìm GTLN. nh :y=f(x) cã nghiÖm x ∈ D } như vậy nếu coi Khi đó: G= { y∈ R / ph­ ¬ng tr× y là tham số. B).nhỏ nhất của hàm số 5 + 3 trên (2.từ đó ta tìm được tập G. y = 2sin x − cos x + 3 sin x + cos x + 3 x − x+ 1 2 (m+ 1)x − (m+ 1)x + 3m+ 1 Bài 10.Không thể bỏ qua tính liên tục tại điểm x0 2).Phương pháp. Tìm giá trị lớn nhất. Bài 9 . y = c). y = f)*. nhỏ nhất của hàm số : y = sin5 x + 3cos x(*) DẠNG 5. y = cosx (1+sinx) ( 0 ≤ x ≤ 2π ) e). y = 2x + x− 2 Bài 8. BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT . y = sin2008x+ cos2008x ( x > 0) 3 x +x 9 2x 1− x2 y = sin3 x + cos3 x + sin xcos x h)*. y = 2 sin x + sin x + 1 4 2 x + x +1 d).Bài tập. Tìm giá trị lớn nhất . Ngµy soạn : 15/10/2010 Ngày dạy :16/10/2010 Tiết PPCT : 9 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM ĐA THỨC (Bài tập hàm bậc 4) I). f (x) = x + 4 − x2 b).Gọi G là tập giá trị của hàm số trên D .

x -∞ -1 y' 0 0 1 0 0 -1 -1 y -∞ 1 -2 y x -4 Nªu PP dùa vµo ®å thÞ biÖn luËn sè nghiÖm cña PT? -3 -2 -1 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ? Nªu c¸ch viÕt PTTT t¹i 1 ®iÓm? +∞ -5 b) * Nếu m < −2 thì phương trình có 2 nghiệm. -6 B ài 2(Bài 47/SGK) .Tư duy các vấn đề tóan học. Cho hàm số y = x4 – (m+1)x2 + m (Cm) 1). thực tế một cách logíc và hệ thống. Đồ dùng học tập : thước kẻ. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2 2). Phát hiện và giải quyết vấn đề . tích cực trong học tậpSáng tạo trong tư duy. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM BẬC 4. Chuẩn bị của học sinh :Cần ôn lại một số kiến thức đạo hàm đã học . * Nếu m = −1 thì phương trình có 2 nghiệm. * Nếu −2 < m < −1 thì phương trình có 4 nghiệm. máy tính cầm tay Kiến thức đã học về hàm số IV). Chứng minh rằng đồ thi hàm số luôn đi qua hai điểm cố định với mọi giá trị của m .bậc 4 . * Nếu m = −2 thì phương trình có 3 nghiệm. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Gợi mở . vấn đáp .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Khái niệm khảo sát hàm số là gì ? Biết được các bước khảo sát hàm số Khảo sát được các hàm cơ bản . * Nếu m > −1 thì phương trình vô nghiệm. Làm các bài tập liên quan tới hàm vậc ba. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 -∞ . II).TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1) Bài cũ :Câu hỏi 1 : Hãy nêu các bước khảo sát hàm số ? Câu hỏi 2 : Các bước khảo sát hàm số : Hoạt động 2 . Chuẩn bị của giáo viên : Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở .Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm.Áp dụng làm các ví dụ SGK . 2. III).Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khác . compa. bậc bốn . B ài 1(Bt43 sgk) Yªu cÇu HS kh¶o s¸t nhanh ®å thÞ hµm sè bËc bèn trïng ph¬ng?. 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh các kĩ năng : Khảo sát được hàm số bậc 4 trùng phương Thực hiện các bước khảo sát hàm số Vẽ nhanh và đúng đồ thị Làm được các bài tập SGk và các bài tập trong SBT và các bài tập khác . 3)Tư duy: Tự giác.

0) và (1 . y0 ) khi và chỉ khi Câu 2 ( ) 2 4 2 y0 = x04 – (m+1)x02 + m ⇔ 1− x 0 m+ x0 − x0 − y0 = 0 Đồ thị đi qua điểm ( x0. y0 ) với mọi giá trị của m khi và chi khi phương trình (2) nghiệm đáung mọi giá tri của m. 2)Gọi A là giao điểm của (C) và trục tung.   Hướng dÉn vÒ nhµ: bài tập Cho hàm số (Cm).Hàm số không có tiệm cận c). tức là : 1− x02 = 0  x = −1 x = 1 ⇔ 0 vµ  0  4 2  y0 = 0  x0 − x0 − y0 = 0  y0 = 0 Vậy với mọi giá trị của tham số m đồ thi luôn đi qua hai điểm cố định (-1 . Câu hỏi 3 Hàm số đã cho cắt trục hòanh tại ba điểm phân biệt ? Nội dung ghi bảng Khảo sát : y = x – 3x + 2 • Tập xác định D = R • Sự biến thiên a).0). 1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) khi m=3. Bảng biến thiên : y’ = 4x3 -6x = 0 x = 0 → y= 2 ⇔ x = ± 6 → y=  2 6 6 x -∞ 0 − 2 2 y’ 0 + 0 0 + +∞ y +∞ CĐ CT Đồ thị : +∞ CT y f(x)=x^4-3x^2+2 8 6 4 2 x -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 Trả lời câu hỏi 2Đồ thị của hàm số đi qua điểm ( x0. Giới hạn của hàm số tại vô cực lim y = +∞ vµ lim y = +∞ 4 2 x→−∞ x→+∞ b).Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Hoạt động của giáo viên Câu 1 : học sinh tự làm (bài cũ) Câu hỏi 1 Tìm tập xác định của hàm số Câu hỏi 2 Lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A Ngµy soạn : 22/10/2010 Ngày dạy :23/10/2010 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .

Chuẩn bị của học sinh :Cần ôn lại một số kiến thức đạo hàm đã học . PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Gợi mở . Phát hiện và giải quyết vấn đề .Tư duy các vấn đề tóan học.Áp dụng làm các ví dụ SGK .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Tiết PPCT : 10 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM ĐA THỨC (Bài tập hàm bậc 4) I). II). III). MỤC TIÊU : 1)Kiến thức: HS nắm được : Khái niệm khảo sát hàm số là gì ? Biết được các bước khảo sát hàm số Khảo sát được các hàm cơ bản . 3)Tư duy: Tự giác. compa.Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm. 2 2). thực tế một cách logíc và hệ thống. Giới hạn của hàm số tại vô cực lim y = −∞ vµ lim y = −∞ x→−∞ x→+∞ b). Cho hàm số y = -x4 .bậc 4 . Chuẩn bị của giáo viên : Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở . máy tính cầm tay Kiến thức đã học về hàm số IV). CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM BẬC 4. Tím các giá trị của m sao cho hàm số có ba điểm cực trị . 1 1). Bảng biến thiên 2 Ta có : y' = −4x3 − 4x = 0 ⇔ x −4x − 4 = 0 ⇔ x = 0 ( ) gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khác .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1) Bài cũ :Câu hỏi 1 : Hãy nêu các bước khảo sát hàm số ? Câu hỏi 2 : Các bước khảo sát hàm số : Hoạt động 2 . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 1. Làm các bài tập liên quan tới hàm vậc ba.4mx2 +2m . bậc bốn . 2. 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh các kĩ năng : Khảo sát được hàm số bậc 4 trùng phương Thực hiện các bước khảo sát hàm số Vẽ nhanh và đúng đồ thị Làm được các bài tập SGk và các bài tập trong SBT và các bài tập khác . tích cực trong học tậpSáng tạo trong tư duy. Hoạt động của giáo viên Câu hỏi 1 Tìm tập xác định của hàm số Câu hỏi 2 Sự biến thiên của hàm số Nội dung ghi bảng Trả lời câu hỏi 1 Tập xác định : D = R Trả lời câu hỏi 2 a). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = . vấn đáp . Đồ dùng học tập : thước kẻ.

0) và ( 1 . Dặn dò : Làm các bài tập SGK . Điểm Uốn là tâm đối xứng của đồ thị . tài liệu đã pho to 3). Các dạng đồ thị thường gặp ở hàm bậc 3 (6 dạng) . 0) Vẽ đồ thị : Câu hỏi 3 Các điểm đặc biệt của đồ thị . Giá trị cực đại của hàm số là y(0) = 3 Trả lời câu hỏi 3 Giao điểm của đồ thị với trục tung là điểm ( 0. 2). 3) . CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : 1).+∞ ) Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0 . Bài tập làm thêm : V. y f (x ) = -x ^4 . Giao điểm của đồ thị với trục hoành : y = 0 ⇔ x = ±1 Vậy đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm (-1 .2 x ^ 2 + 3 8 6 4 2 x -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 Nhận xét : Đồ thị còn nhận trục tung làm trục đối xứng . Củng cố : Các bước khảo sát hàm bậc 3 .0) vµ nghÞch biÕn trªn kho¶ng ( 0. 2)m 〈0 V. các bài tập trong SBT . Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 -∞ x y’ + y +∞ 0 0 3 - -∞ -∞ Hàm số đồng biến trên khỏang ( −∞.

o)và (3. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 1.3) Hàm số đạt cực đại tại x=0 ycd=y(0)=1 Hàm số đạt cực tiểu tại x=3 . Tiết PPCT : 11 Ngµy soạn : 5/11/2010 Ngày dạy :6/11/2010 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM ĐA THỨC (Bài tập hàm bậc 3) I). compa. Chuẩn bị của giáo viên :Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở . y = x3 − 3x2 + 1 Đáp án :Hàm số có tập xác định là R . Tư duy các vấn đề tóan học. MỤC TIÊU : HS nắm được : 1)Kiến thức: Khái niệm khảo sát hàm số là gì ? Biết được các bước khảo sát hàm số . III).+ ∞ ) hàm số nghich biến trên (0. c x =2 y’ = 0 ⇔ x = 0 hoÆ Bảng biến thiên x -∞ 0 2 +∞ y’ y + 0 1 -∞ Hàm số đồng biến tr ên ( - 0 + +∞ -3 . máy tính cầm tay IV).yct=y(2)=-3 đồ thị gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .∞ . II). Chuẩn bị của học sinh :Đồ dùng học tập : thước kẻ. phát hiện chiếm lĩnh tri thức :Gợi mở . 2. vấn đáp .Sáng tạo trong tư duy. Sự biến thiên của hàm số y = +∞ vµ lim y = +∞ Giới hạn của hàm số tại vô cực xlim →−∞ x→+∞ Ta có : y’ = 3x2 – 6x = 3x ( x – 2 ). 3)Tư duy: Tự giác. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi . Chuẩn bị các phiếu trả lời trắc nghiệm. thực tế một cách logíc và hệ thống. phiếu học tậpChia 4 nhóm. 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh các kĩ năng : Khảo sát được hàm số Bậc 3 Làm được các bài tập SGk và các bài tập trong SBT và các bài tập khác . Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm.Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khác . 1. mỗi nhóm có nhóm trưởng.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Bài cũ Câu hỏi 1 : Hãy nêu các bước khảo sát hàm số ? Bài mới : 1: Lập bảng biến thiên của hàm số và v ẽ đồ thị của hàm số . tích cực trong học tập.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 ………………………………………………………………………………………………………………………… …………….

Dặn dò :Làm các bài tập SGK . b. các bài tập trong SBT . ta có :Phương trình có ba nghiệm phân biệt ⇔ −1< k − 1< 3⇔ 0< k < 4 V. Dùng đồ thị (C) . 2). Bài tập làm thêm : ). xác định k để phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân biệt x 3 − 3x 2 + k = 0 . tài liệu đã pho to 3). Củng cố :Các bước khảo sát hàm bậc 3 . Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . HD: x y′ y −∞ +∞ 0 0 − −1 + 2 0 3 − +∞ −∞ b. Điểm Uốn là tâm đối xứng của đồ thị . Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số sau : 3 b)y = x3 − 3x2 + x + 1 c)y = x 4 − x2 a). y = − x + 3x − 4 ( ) d)y = − x3 + x2 − x + 1 . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). Các dạng đồ thị thường gặp ở hàm bậc 3 (6 dạng) . CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : 1).Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 y f(x)=x^3-3x^2+1 8 6 4 2 x -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 Câu2 Cho hàm số y = − x3 + 3x 2 − 1 có đồ thị (C) a. (1đ) pt ⇔ −x3 + 3x2 − 1= k − 1 Đây là pt hoành độ điểm chung của (C) và đường thẳng (d): y = k − 1 Căn cứ vào đồ thị .

Chuẩn bị của học sinh :Đồ dùng học tập : thước kẻ. gi¶i : §Ó hµm sè nghÞch biÕn trªn R th×: y’ ≤ 0 ∀x ∈ R <=> y’=(a2-1)x2 +2(a-1)x-2 ≤ 0 ∀x ∈ R  a< 0 ' Δ ≤ 0 <=>  gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 <=> .0) vaø A(3. tích cực trong học tập. ≤ 0 ∀x ∈R Nội dung ghi bảng Baøi 1:Cho hsoá : y = x2(3–x) (C). phát hiện chiếm lĩnh tri thức :Gợi mở .(x–x0) Keát quaû: y= 0 . b/ Laäp ptrình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (C) taïi giao ñieåm cuûa (C) vaø truïc Ox. II). Hoạt động của giáo viên và học sinh Câu hỏi 1 Tìm txác định của hàm số Câu hỏi 2 Sự biến thiên của hàm số Câu hỏi 3v ẽ dt hàm số Câu hỏi4 pttt c ủa h àm s ố t ại M0=(x0. Tư duy các vấn đề tóan học.0) => pt:y–y0= f ′(x0) . b/ G/ñieåm cuûa (C) vaø Ox: O(0. a/ Khaûo saùt haøm soá. 3)Tư duy: Tự giác. Baøi 1:Cho hsoá : y = x2(3–x) (C). Tím các giá trị của m sao cho hàm số có ba điểm cực trị . Chuẩn bị các phiếu trả lời trắc nghiệm. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi . máy tính cầm tay IV).y0) T ìm giao đi ểm c ủa (C) v à ox hµm sè nghÞch biÕn ∀x∈R thì y. III). thực tế một cách logíc và hệ thống. a/ Khaûo saùt haøm soá. mỗi nhóm có nhóm trưởng.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Bài cũ Câu hỏi 1 : Hãy đ ặc đi ểm c ủa h àm b ậc 3 B ài m ới . 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh các kĩ năng : Khảo sát được hàm số Bậc 3 Làm được các bài tập li ên quan h àm s ố b ậc 3 .Sáng tạo trong tư duy. 2). b/ Laäp ptrình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (C) taïi giao ñieåm cuûa (C) vaø truïc Ox. y= –9(x–3) Bµi to¸n 2: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hµm sè nghÞch biÕn ∀x∈R Ph¬ng ph¸p gi¶i:T×m ®iÒu kiÖn ®Ó y. Chuẩn bị của giáo viên :Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở . Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm. ≤ 0 ∀x ∈R VÝ dô : Cho hµm sè y= 1 2 (a -1) x3+(a-1)x2-2x+1 3 T×m a ®Ó hµm sè nghÞch biÕn trªn R. phiếu học tậpChia 4 nhóm. vấn đáp . MỤC TIÊU : HS nắm được : 1)Kiến thức: Biết được các bước khảo sát hàm số . compa.Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khác . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 1.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Tiết PPCT : 12 Ngµy soạn : 12/11/2010 Ngày dạy :13/11/2010 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM ĐA THỨC (Bài tập hàm bậc 3) I). 2.

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011  (a2 . gi¶i : §Ó hµm sè ®ång biÕn trªn R th×: y’ ≥ 0 ∀x ∈ R <=> y’=3x2 -6(2m+1)x+12m+5 ≥ 0 ∀x ∈ R a > 0 ' Δ ≤ 0 <=>  3> 0  ' 2 Δ = 9(2m+ 1) − 3(12m+ 5) ≤ 0 <=>  ∀m  <=>  <=>36m2-6 ≤ 0 <=> 2 9(4m + 4m + 1) − 36m − 15 ≤ 0  − 6 6 ≤ m≤ 6 6 KÕt luËn:VËy − 6 6 lµ nh÷ng gi¸ trÞ cÇn t×m. ≥ 0 ∀x ∈R Bµi to¸n 3:T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hµm sè ®ång biÕn ∀x∈R Ph¬ng ph¸p gi¶i:T×m ®iÒu kiÖn ®Ó y. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… Ngµy soạn : 26/11/2010 Ngày dạy : 27/11/2010 Tiết PPCT : 13 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN và VẼ ĐT CỦA HÀM SỐ I. CT? V. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Củng cố :Các dạng thường gặp ở hàm bậc 3 (3 dạng) . Dặn dò :xem l ại b ài t ập đ ã gi ải 1 3 2 3).1) ≤ 0 − 1< a < 1   − 1< a < 1 −1 ≤ a <1 <=>  2 <=>  − 1 ≤ a ≤ 1<=> 3 3a − 2a− 1≤ 0  3 hµm sè ®ång biÕn ∀x∈R th ì y. ≥ 0 ∀x ∈R VÝ dô 1: Cho hµm sè y=x3-3(2m+1)x2+(12m+5)x+2 T×m m ®Ó hµm sè lu«n ®ång biÕn. Bài tập làm thêm : 1/Tìm giá trị của tham số a để hàm số f ( x) = x + ax + 4 x + 3 đồng biến trên R.1) < 0  ' 2 2 Δ = (a− 1) + 2(a . Ví i gi¸ trÞnµo cña m th×hµm sè cã C§ . Kiến thức:Nắm chắc sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.1)x + 2 đạt cực tiểu tại x = 2 3/ Tìm m để hàm số y = x3 − 3mx2 + 2. Mục tiêu: 1. ≤ m≤ 6 6 V. 2). 3 3 2 2/ Tìm m để hàm số y = x – 3mx + ( m .

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
2. Kỹ năng:
Biết vận dụng sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số
đơn giản và cơ bản nhất trong chương trình toán THPT. Đó là các hàm đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. Biết
cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số các hàm phân thức dạng

y=

ax +b
a ' x + b'

.

3. Tư duy, thái độ: Xây dựng tư duy logíc, biết quy lạ về quen. Cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học:
1. Thực tiễn: HS đã nắm được cách khảo sát tính đơn điệu, tìm điểm cực trị và lập bảng biến thiên của một hàm
số.
2. Phương tiện: SGK, sách bài tập, bút, thước kẻ và hệ thống ví dụ, bài tập.
III. Gợi ý về phương pháp dạy học:
Kết hợp linh hoạt các phương pháp: Vấn đáp - gợi mở, phát hiện và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến trình tổ chức bài học:
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
H: Hãy nêu sơ đồ khảo sát hàm số bậc bốn dạng trùng phương và một số điểm lưu ý khi vẽ đồ thị hàm số bậc
bốn dạng trùng phương?
3. Bài mới:
Hoạt động 1.
II. Khảo sát một số hàm số đa thức và phân thức.
3. Hàm số dạng

y=

ax + b
(c ≠ 0, ad − bc ≠ 0)
cx + d

Ví dụ 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

H1: Hãy cho biết hàm số TL1: Hàm số trên có dạng
trên có dạng như thế nào?
ax + b

y=

cx + d
GV gọi một HS đứng dậy
dựa vào sơ đồ khảo sát
hàm số để khảo sát hàm
HS dựa vào sơ đồ khảo sát
đã cho.
hàm số để khảo sát hàm đã
cho

y=

x−2
−x + 2
y=
x +1
2 x +1

Nội dung

Bảng biến thiên:
x −∞
y’
-1
y

+∞
−∞

3. Đồ thị:
Ta có:

+∞

-1

−x + 2
=0⇔ x=2
x +1

-1

⇒ Đồ thị cắt Ox tại điểm (2;0)
y (0) = 2 ⇒ Đồ thị cắt trục tung tại điểm
(0;2)
Đồ thị hàm số:
Lưu ý: Đồ thị nhận giao điểm của hai tiệm cận là
tâm đối xứng.
Hoạt động của
GV

Hoạt động của
HS

Nội dung

gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
H1: Hãy cho biết hàm số TL1: Hàm số trên có dạng
trên có dạng như thế nào?
ax + b

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô:
1. Tập xác định:R\-0,5. Sự biến thiên:
• Chiều biến thiên:

y=

cx + d
GV gọi một HS đứng dậy
dựa vào sơ đồ khảo sát
hàm số để khảo sát hàm đã
HS dựa vào sơ đồ khảo sát
cho.
hàm số để khảo sát hàm đã
cho

y' =

2 x + 1 − 2( x − 2)
5
=
(2 x + 1) 2
(2 x + 1) 2

Bảng biến thiên:
x
y’

−∞
-

1
2

+∞
-

y
3. Đồ thị:
Đồ thị hàm số:
5

g( x ) =
h( y ) =

1
2
4

-1
2

3

f (x ) =

x-2
2⋅x+1

2

1

-8

-6

-4

-2

2

4

6

8

-1

-2

-3

-4

-5

Lưu ý: Đồ thị nhận giao điểm của hai tiệm cận là
tâm đối xứng.
4. Củng cố.
- GV nhấn mạnh lại một lần nữa sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
- GV nhấn mạnh một số điểm dạng đồ thị của hàm phân thức và lưu ý khi khảo sát, vẽ đồ thi hàm số bậc bốn
trùng phương: Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng, một tiệm cận ngang và nhận giao điểm của hai đường tiệm
cận làm trục đối xứng.
5 Dặn dò.
Hướng dẫn HS làm bài tập 3, 6 trang 43, 44, SGK Giải tích 12.
V. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............................................
...................................…..............
Ngµy soạn : 2/11/2010
Ngày dạy : 3/11/2010
KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN và VẼ ĐT CỦA HÀM SỐ
Tiết PPCT : 14
I. Mục tiêu:
- Giúp Hs ôn lại và nắm chắc sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đối với bậc 1/ bậc1.
- Giúp Hs Rèn luyện các kỹ năng tính toán, tính cẩn thận chính xác trong quá trình giải
toán, rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị
gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
II . Chuẩn bị:
- Gv: Phiếu học tập và một số bài tập làm thêm.
- Hs: Ôn lại các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp: KT sĩ số:
2. Bải cũ:
a) Trình bày các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số?
b) Cách tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số..
3. Bài mới:
Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV
Noäi dung baøi giaûng
Goïi hoïc sinh leân baûng Baøi1: a/ Ksaùt hsoá: y =
Lôùp nhaän xeùt keát giaûi 2 caâu a, b
x+ 2
(C).
quaû.
x+ 1
MXÑ: D= R\ { −1}
b/ Laäp pt tieáp tuyeán cuûa
(C) taïi gñieåm cuûa (C) vôùi
−1
y′ =

x

<
0
D
Oy
( x + 1) 2
GV nhaán maïnh laïi a/ MXÑ: D= R\ { −1}
TCÑ: x=–1 ; TCN: y = 1 tính chaát
y
Laäp b thieân+K luaän
haøm soá nhaát bieán
Ñieåm ñaëc bieät
veà tính y', tìm tieäm
b/
Ñoà thò:
caän, daïng oà thò.
Giao ñieåm 2 tieäm caän
x
laø taâm ñxöùng cuûa
ñoà thò.
Söû duïng pttt coù daïng
gì?
Caàn tìm caùc yeáu toá
naøo ñeå laép pttt.
Gñieåm cuûa (C) vaø Oy laø
M(0;2)Pt ttuyeán taïi M coù
daïng: y–y0 = f ′ (x0). (x–x0)
⇒ y–2 = –1(x–0) ⇔ y= –x+2
Goïi 1 hoïc sinh leân Baøi 2: a/ Ksaùt hsoá: y =
a/ MXÑ: D= R\ { −1}
baûng
khaûo saùt haøm 2x − 2
4
soá, 2 hoïc sinh tìm ñieåm x + 1 (C).
y′ =
2 > 0, ∀x∈ D
( x+ 1)
nguyeân.
b/ Tìm caùc ñieåm M treân ñoà
TCÑ: x=–1 ; TCN: y = 2 Theogthieátta
coù: thò (C) coù toaï ñoä nguyeân.
Laäp
baûng
bieán  x + 1= ±1
y
Ñoà thò:
8
thieân+Keát
luaän.  x + 1= ±2
,kluaän
caùc
6

Ñieåm ñaëc bieät
4
 x + 1= ±4
2
x
-8 -6 -4 -2
2
4
6
8
ñieåm thoaû btoaùn.
-2
-4
Löu yù caùch tìm ñieåm
-6
nguyeân
4
-8

Lôùp nhaän xeùt kieåm b/ M(x;y) (C) ⇒ y = 2– x+ 1
tra keát quaû
 x + 1 = ±1
Goïi hoïc sinh leân baûng

khaûo saùt vaø 1 hoïc Theo gthieát ta coù:  x + 1= ±2
 x + 1= ±4
sinh tìm ñieåm nguyeân.
gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2

…. Cho hàm số y = x+ 3 (C) x− 1 1. 1. y) ∈ (C) 4 y= 3− x+ 2 X. Y ∈ z ta phaûi coù  4Mx + 2 ⇔ x + 2 = ±1  x ≠ 2 = ±2   x + 2 = ±4 b) . Khảo sát hàm số . vôùi (C) 3x − 2 => ñthò cuûa soá: y = veõ töø 1 ñieåm x+ 2 a) D = R \ {–2} . Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các tiệm cận của (C) tại A. y0 ) thuộc đồ thị (C). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) : y = mx + 1 cắt đồ thị của hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt . V.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 y =3− 4 x+2 M(x. Goïi hoïc sinh tìm pttt c/ Döïa vaøo ñthò (C). Cho điểm M ( x0. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. d. 4 > 0 ∀x ∈ D Neâu phöông phaùp tìm y' = 2 (x + 2 ) tieáp tuyeán vôùi (C) Neâu phöông phaùp boû daáu giaù trò tuyeät ñoái c) y = 2  f(x) neá ux ≥   3  2 f(x) neá ux < vaø x ≠−  3  2 Phaàn ñoà thò (C) öùng vôùi x≥ 2 giöõ laïi 3 Laáy ñ/x phaàn (C) vôùi x < 2 3 qua Ox Bài tập về nhà Bài 1. ñieåm M∈ (C) coù toïa a/ Khaûo saùt haøm soá. x −3 Bài 2:Cho hàm số y = có đồ thị (C) x−2 c.kluaän caùc ñieåm thoaû Goïi hoïc sinh nhaän xeùt btoaùn. Soạn ngày : 9/12/2010 Ngày dạy 10/12/2010 tiết PPCT 15 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Chứng minh rằng M là trung điểm của AB. ⇒ñoä nguyeân b/ Tìm caùc ñieåm treân ñthò (C) coù tñoä laø soá nguyeân. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). Kieåm tra keát quaû 3x + 2 Baøi 3: Cho hsoá: y = x+ 2 Neâu phöông phaùp tìm (C). B.

Giáo viên kịp thời chỉnh sửa ..Dạy học bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Hoạt động 1 : Nhắc lại công thức tính thể tích I.Chuẩn bị (phương tiện dạy học) :Giáo viên : Giáo án . HE = 2 3 6 a 3 SH = AH. AH = .(A với : 1A 2 . SC đều tạo với đáy một góc 60o.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. khối..Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày .A1A 2 . SB.... xem trước bài ở nhà C. 3 =a 3 1 a2 3 a3 3 Vậy VSABC = . khối tứ diện * HS : ... 2. Khi đó : * GV : 1 VS.SA1A 2 .Cho học sinh nhắc lại thể tích của khối chóp 3 .Kiến thức : Nắm được khái niệm về thể tích của khối đa diện. thể tích của khối hộp chữ nhật. ta có H là trọng tâm tam giác ABC B AH là hình chiếu của SA lên mp(ABC) nên g(SAH) = 60o * GV : .a = 3 4 12 Ta có: AE = b)Gọi AK là khỏang cách từ A đến mp(SBC) 3V SABC 1 Ta có: VSABC =VASBC= S SBC AK ⇒ AK = 3 S SBC 2 2 2 SE = SH + HE = a2+ gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . 3. các cạnh bên SA..ABC.Đứng tại chổ trình bày lời giải Hoạt động 3 : Thể tích khối chóp có một cạnh vuông góc với đáy * GV : a 3 a 3 a 3 .Thái độ : Rèn cho học sinh tính thận trọng và chính xác trong tư duy. tình hình chuẩn bị bài học của học sinh..Mục tiêu bài dạy : 1. khối lăng trụ III.Kiểm tra bài cũ : Nêu công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật.Kỹ năng : Biết cách tính thể tích của khối đa diện. khối chóp.An : diện tích đáy A1A 2 . a) Tính thể tích của khối chóp S.Giáo viên nêu tính chất chung của khối chóp đều.A n .Cho học sinh hoạt động nhóm . C Giải H F E a) Gọi H là hình chiếu của S lên mp(ABC). B. tính toán.A n . thể tích của khối chóp.. đồ dùng dạy học 1.Hoạt động nhóm .Học sinh : Sgk.Kịp thới chỉnh sửa cho học sinh SH = d(S.A n = SH.tan 60o = . thể tích của khối chóp. khối lập phương.Trả lời câu hỏi .An .A1A 2 . Bài tập : Hoạt động 2 : Thể S tích của khối chóp đều Bài 1: Cho hình chóp tam giác đều S..Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A.Hướng dẫn học sinh vẽ hình và giải . b) Tính khỏang cách từ điểm A đến A mp(SBC).Tiến trình bài dạy : I. thể tích của khối hộp chữ nhật.ABC có cạnh đáy bằng a. thể tích của khối lăng trụ.A n )) * HS : SA1A2 . II.. Lí thuyết : của khối chóp Cho khối chóp S. thể tích của khối lăng trụ.Chú ý lắng nghe II.

.... C’.ABC = ........... a) Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AC.............ABC' ' SA SB' SC' SB' SC' = ............ ............. ............. Soạn ngày : 9/12/2010 Ngày dạy 10/12/2010 tiết PPCT 16 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 ............Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 .........Đứng tại chổ trình bày lời giải VS..... = 2 ... b.....Cho học sinh hoạt động nhóm .................................a = 2 2 2 2 1 1 a a3 (đvtt) VS......... Töø ñoù suy ra theå tích khoái choùp S......................SABC = ... b) Tính thể tích khối chóp SABC..... = 3 3 2 6  BC ⊥ SA ( do SA ⊥ (ABC)) ⇒ BC ⊥ (SAB)   BC ⊥ AB  BC ⊥ (SAB) ⇒ BC ⊥ AB'  '  AB ⊂ (SAB)  AB' ⊥ BC ⇒ AB' ⊥ (SBC )  ' ' '  AB ⊥ SC ( do SC ⊥ (ABC ))  AB' ⊥ (SBC ) ⇒ AB' ⊥ SB   SB ⊂ (SBC ) IV..... D............ABC SB SC a 2 a 3 6 Từ đó ta suy ra : VS............) VS.ABC SA SB SC SB SC ' ' SC ⊥ (ABC ) ⇒ SC ⊥ AC' SB2 = SA2 + AB2 = a2 + a2 = 2a2 ⇒ SB = a 2 Tam giác SAC vuông tại A và có AC’ là đường cao nên : SA2 a2 a 3 SC '....Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày .... các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 450....................SC = SA2 ⇒ SC' = = = SC a 3 3 Tam giác SAB vuông tại A và có AB’ là đường cao nên : SA2 a2 a 2 SB'...........SB = SA2 ⇒ SB' = = = SB a 2 2 a 2 a 3 ' ' V 1 Vậy S................. khối tứ diện * HS : ....................Hoạt động nhóm .........) Tính tæ soá theå tích cuûa hai khoái choùp S..........ABC...........Củng cố..a 3 12 3a 3 ..........Nhắc lại tỉ số thể tích của khối chóp tứ diện ..ABC = SA.............. = 2 6 12 3 3. 2 = Vậy SK = 12 a 42 42 SSBC = Baøi 2 : Cho hình choùp S..................... Mặt bên SAC vuông góc với đáy........ b............ ...) SA = a 1 1 a2 SABC = AB.. a. 3 = VS...ABC...............Hướng dẫn học tập ở nhà ( 2 phút) : Cho hình chóp S...Hướng dẫn học sinh vẽ hình và giải ......ABC vôùi ñaùy ABC laø tam giaùc vuoâng caân taïiB coù AB = a......... = ...........ABC' ' SB SC = ..............ABC' ' VSABC = 1 1 a3 a3 = VS.....A B’C’ a...........A B’C’ vaø S...................a.) Tính theå tích khoái choùp S...................Rút kinh nghiệm .....AC = a..... SC taïi B’............Giáo viên nêu tính chất chung của khối chóp đều.. ....Giáo viên kịp thời chỉnh sửa ........SH = 3 12 2 a 6 6a 2 42a 2 a 42 2 = ⇒ SE =   = a + 36 36 6  6  1 a 42 a 2 42 a............... Moät mp(α ) qua A vaø vuoâng goùc vôùi SC laàn löôït caét SB.....ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B.................. = 6 6 6 36 1 a3 S ABC .............. SA vuoâng goùc vôùi mp(ABC) vaø SA = a.... khắc sâu kiến thức ( 3 phút) : Công thức tính thể tích khối chóp V..... có BC = a...

. I laø trung ñieåm BC.C..A n 1 2 n 1 2 n .A n . khối lập phương.. thể tích của khối chóp. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày .Kịp thới chỉnh sửa cho học sinh với : A1H = d(A1 .Giáo viên kịp thời chỉnh sửa A’ caùch ñeàu 3 ñieåm A.A’B’C’ coù ñaùy laø tam giaùc A C ABC ñeàu caïnh a. khối chóp.(A1 A2 . b)Chöùng minh maët beân BCC’B’ laø 1 hình chöõ nhaät.Kiểm tra bài cũ : Nêu công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật. H laø hình chieáu cuûa A’ xuoáng mp(ABC) ⇒ H laø taâm voøng troøn ngoaïi tieáp ABC ⇒ H laø troïng taâm ABC ñeàu caïnh a. khối.. thể tích của khối lăng trụ. Ñænh A’ caùch ñeàu 3 ñieåm A. B a) Tính theå tích cuûa khoái laêng truï.Chú ý lắng nghe Bài tập1 : Cho khoái laêng truï tam Hoạt động 2 : Thể tích của khối lăng trụ giaùc ABC.Học sinh : Sgk.An : diện tích đáy A1A 2 .C. thể tích của khối hộp chữ nhật.An .A ' A ' . II. tình hình chuẩn bị bài học của học sinh. 1Kỹ năng : Biết cách tính thể tích của khối đa diện.. xem trước bài ở nhà 1Tiến trình bài dạy : I.Kiểm tra bài cũ :Nêu công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật. Giaûi : C’ A’ a..Dạy học bài mới Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới : 1.An )) * HS : SA1A2 ..Hướng dẫn học sinh vẽ hình và giải .Dạy bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Hoạt động 1 : Nhắc lại công thức tính thể tích I.B. II.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. khối.Trả lời câu hỏi II.B. 1Thái độ : Rèn cho học sinh tính thận trọng và chính xác trong tư duy. khối lập phương.A . khối lăng trụ III.Cho học sinh nhắc lại thể tích của khối chóp ' ' ' .A ' = A1H. Khi đó : * GV : VA A . Caïnh AA’ hôïp vôùi maët (ABC) 1 H o ’ goùc 60 B Ta coù: AH hình chieáu cuûa AA’ leân mp(ABC) ⇒ A' AH = 60 O Vì AH ⊥ (ABC) vaø AI ⊥ BC. AH * GV : . Bài tập : . a) tính theå tích laêng truï Vltr = S ABC . thể tích của khối lăng trụ. Caïnh beân AA’taïo vôùi maët ñaùy 1 goùc 60o..A n . Lí thuyết : ' ' ' của khối chóp Cho khối lăng trụ A1A 2 . 1Chuẩn bị (phương tiện dạy học) :Giáo viên : Giáo án . đồ dùng dạy học 2.Ổn định tổ chức ( 1 phút) : Kiểm tra sĩ số.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN I Mục tiêu bài dạy : 1Kiến thức : Nắm được khái niệm về thể tích của khối đa diện..Cho học sinh hoạt động nhóm . thể tích của khối hộp chữ nhật.. thể tích của khối chóp. tính toán... khối chóp I. tình hình chuẩn bị bài học của học sinh.A1A2 .SA1A 2 .....

Hướng dẫn học tập ở nhà ( 2 phút) : Cho khối hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ có thể tích V.A’A = x3 3 Mà SA’BC = BI.Củng cố. = 2x 3 3 = 2x 3 =x 3 Vậy VABC. Tính thể tích khối lăng trụ.Giáo viên kịp thời chỉnh sửa * HS : .A’B’C’ = CI. Giả sử BI = x ⇒ AI = 2x 3 =x 3 2  A ⊥ BI C 0 Ta có  ⇒ ∠ A' I =A3 0  A' I ⊥ B C ∆A' AI : A' I = AI : cos 30 0 = 2 AI 3 A’A = AI.Hướng dẫn học sinh vẽ hình và giải .A’B’C’ = 8 3 IV.Đứng tại chổ trình bày lời giải AH = 2 2a 3 a 3 AI = = 3 3 3 3 Xeùt AHA’ vuoâng taïi H A' H a 3 ⇒ A' H = AH . khắc sâu kiến thức ( 3 phút) : Công thức tính thể tích khối lăng trụ V. Mặt (A’BC) tạo với đáy một góc 300 và diện tích tam giác A’BC bằng 8.tg 60 o = AH 3 2 3 a 3 a 3 Do ñoù: Vltr = S ABC .AI.Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 * HS : .Hoạt động nhóm . Tính thể tích khối tứ diện C’ABC theo V.tan 300 = x 3. Giải.Cho học sinh hoạt động nhóm .A’B’C’ là tam giác đều .2x = 8 ⇒ x = 2 Do đó VABC.Hoạt động nhóm .Đứng tại chổ trình bày lời giải Maët beân BB’C’C laø hình bình haønh vaø BC ⊥ BB ' Vaäy BB’C’C laø hcn Bài 2: Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’I = x. AH = a= 4 4 tgA ' AH = 3 =a b) Cm maët beân BB’C’C laø hcn Hoạt động 3 : Thể tích của khối lăng trụ đứng C' A' ⇒ BC ⊥ ( A' AH ) ⇒ BC ⊥ A' A A 'A/ /B 'B Maø  ⇒ B C⊥ B 'B B C⊥ A 'A B' C A  B C⊥ A I Ta coù   B C⊥ A H( A H⊥ ( A B ) C) 30 I B * GV : . D.Rút kinh nghiệm : gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .

Chuẩn bị bảng phụ trình. Nhớ các tinh chất của lũy thừa với mũ số thực . Chuẩn bị của giáo viên :Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở . compa. MỤC TIÊU : 1)Kiến thức: HS nắm được : Hiểu được khái niệm với mũ số thực thông qua giới hạn . Chia 4 nhóm. a Nội dung ghi bảng Bài 1  1   − 2−1  a  2+1 = ? 3+1  a3  a−1− 3 b). + 1= ? a 2 −b 3 ( d).  3−1  . Kiểm tra bài cũ : Đơn giản biểu thức : C = 3 23 2 2 =? 3 3 3 III). 2. 3)Tư duy: Tự giác. Đồ dùng học tập : thước kẻ. thấy được sự mở rộng tự nhiên của định nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ sang định nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ sang định nghĩa lũy thừa với số mũ vô tỉ . Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khác . thực tế một cách logíc và hệ thống. tình hình chuẩn bị bài của học sinh II). mỗi nhóm có nhóm trưởng. máy tính cầm tay . C). CHUẨN BỊ (Phương tiện dạy học): 1. Chuẩn bị của học sinh :Cần ôn lại một số kiến thức đạo hàm đã học .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : I).Sáng tạo trong tư duy. Ồn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Soạn ngày :24/12/2010 Ngày dạy 25/12/2010 tiết PPCT 17 LŨY THỪA A).Tư duy các vấn đề tóan học. 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh các kĩ năng : Giúp học sinh biết vận dụng định nghĩa và các tính chất của lũy thừa với số mũ thực để thực hiện các phép tính . B). Làm được các bài tập SGk và các bài tập trong SBT và các bài tập khác . −2 = ? b  b   a2 2 − b2 3 c). tích cực trong học tập. ) ( xπ + yπ ) 2 1 − (4π xy)π = ? gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .Kiến thức đã học lũy thừa lớp 9 đã học . Dạy học bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Câu hỏi 1 −2 2 a).

Câu hỏi 3 Gọi học sinh lên bảng làm bài . . −α α −α  α2  2 2 ⇔  a − a  = 0⇔ a = a 2 . b). c).x4 < 3 ⇔ 0 ≤ x2 < 3 ⇔ − 4 3 < x < 4 3. x > 2 ⇔ x > 2 ⇔ x < − 2 hoÆ c x> 2. 3 a 2 −b 3 = Gọi học sinh lên bảng làm bài 3+1 a2 2 − b2 ( 2+1  1   − 2−1  a  ) = a−2 (x π 2 + 1= −b 3 π +y ) 2 (a ) =a 2+1 −2 2 3+ 2 2 a = a3 . 1 π − (4 xy)π = x2π + y2π + 2xπ yπ − 4xπ yπ = x2π + y2π − 2xπ yπ = (x π − yπ ) 2 = xπ − yπ . d). x ≤ 5 ⇔ x ≤ 5. 2 2 −NÕu a=1 th×(*) a lµ sè thùc tuú ý . Bài 2 a).Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 −2 2 a). Câu hỏi 4 1 α a + a−α = 1⇔ aα + a−α − 2 = 0 2 ( ) 2 Giải các phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ . −2 b b b ( a2 2 − b2 3 + a 2 − b 3 ( 2a2 2 − 2a 2 b 3 (a 2 ) = 2 2a ( a 2b 3 (a 2 ) 2 2 −b 3 a 2 −b 3 ) ) 2 )= 2a 2 a 2 −b 3 . Bài 3 3 3 d). α α b). −2 = a2. Gọi học sinh lên bảng làm bài tập Bài 4 a). a Câu hỏi 2 Giải phương trình với ẩn α  a3  b). 10 10 10 10 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .  3−1  b    c).x11 ≥ 7 ⇔ x ≥ 11 7.(*)   α −α − NÕu a ≠ 1th×(*) ⇔ = ⇔ a = 0. a−1− 3 a3+ 3 a−1− 3 = 2 . 3 < 27 ⇔ 3 < 33 ⇔ α < 3 ⇔ −3 < α < 3.

2.ta®­î c ph­ ¬ng tr× nh t2 − 3t + 2 = 0. Tacã t2 + t = 2 ⇔ t2 + t − 2 = 0 t=1  ⇔  t = −2 (lo¹i ). chñ ®éng nghiªn cøu bµi tËp.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 a). Lũy thừa với số mũ hữu tỷ . luü thõa víi sè mò h÷u tØ? gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . b). Bài tập làm thêm : a ) a). Nªu c¸c tÝnh chÊt cña c¨n bËc n. 2. D.GV: gi¸o ¸n.ta®­î c ph­ ¬ng tr× nh t2 + t = 2. I.§ iÒu kiÖn x ≥ 0.x=16. ph©n tÝch. Củng cố :Áp dụng ccác tính chất của lũy thừa với số mũ thực để tính toán . Đơn giản : A = xπ + yπ −  4π xy + a . Do®ã x + 4 x = 2 ⇔ 4 x = 1⇔ x = 1. 2. số mũ thực Các ví dụ thục hành .a4− 5   E. kiÓm tra bµi cò. §Æ t t=4 x(t ≥ 0). Ôn ®Þnh líp. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : 1). t =1 Tacã: t2 − 3t + 2 = 0 ⇔  Do®ã t = 2  4 x =1  x=1 x − 34 x + 2 = 0 ⇔  ⇔  4 x = 2  x = 16 VËy ph­ ¬ng tr× nh ®· cho cã ngiÖm lµ x=1. TiÕn tr×nh bài học 1.kÜ n¨ng: so s¸nh.t duy: suy luËn logic. ThiÕt bÞ.  a   a 5−3. chng¸ minh d¼ng thøc. tµi liÖu tham kh¶o. VËy ph­ ¬ng tr× nh ®· cho cã mét nghiÖm lµ x=1. 1. II.HS: kiÕn thøc cò vÒ luü thõa. 1KiÕn thøc: cñng cè c¸c phÐp to¸n vÒ luü thõa víi sè mò h÷u tØ. Đơn giản : A = ( 3−1 3+1 π 2    1 b). 2). rót gän 3. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 2−1 2 ( ) 1 Soạn ngày :27/12/2010 Ngày dạy 28/12/2010 tiết PPCT 18 LŨY THỪA I:Môc tiªu. § iÒu kiÖn x ≥ 0 §Æ t t= 4 x(t ≥ 0).

4600 > 6400 Nªu c¸ch so s¸nh? Ghi b¶ng Bµi 1. 4 3 −1 3 1 3 4600 . kÜ n¨ng.5 + 19. c¸c vÊn ®Ò. ph©n tÝch 3 10 + 6 3 + 3 10 − 6 3 = 3 ( 1+ 3) 3 ( + 3 1− 3 ) 3 Bµi 2.®¸p ¸n. kh¶o s¸t hµm sè y = (2x ) 3 T×m m ®Ó pt ( 2| x| ) −m =0 π biÖt nghiÖm. ph¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶. Chøng minh r»ng: 3 10 + 6 3 + 3 10 − 6 3 = 2 Gîi ý C¸ch 1. 1.(10−3 ) − 1 3 2 − − (2)2 .-1)∪(2. Bµi 2.( − )−4 − 6250. chñ ®äng tù gi¸c Hái: cã nh÷ng gi¶ c¸c bµi tËp c¸ch nµo ®Ó nµy sau ®ã trao chøng minh? ®æi víi GV vÒ -Gîi ý . h. Gîi ý – kÕt qu¶: *®å thÞ gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 cã hai ph©n . b.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 3. D = (-∞. .64 3 − 8 1  9 b.1. + ∞) vÒ ph¬ng gph¸op vµ π kÕt qu¶. D = R\{1}. T×m TX§ cña c¸c hµm sè sau? −2 ®Ò vµ tæ c¸c vÊn ®Ò. 111 a. so s¸nh ( 3) −5 6 .( −3)−3 bµi 3. §Æt x = 3 10 + 6 3 + 3 10 − 6 3 C¸ch 2. 10 16 Gîi ý – kÕt qu¶: Hs nªu c¸ch 4600 = 64200.gi¸c gi¶ c¸c 2. híng dÉn c¸c HS cßn HS tiÕp nhËn yÕu kÜ n¨ng.y = ( x 3 − 1) 3 chøc cho HS chñ ®äng tù 2 gi¶i to¸n. 400 200 6 = 36 nªn n©ng luü thõa. GV HS GV nªu vÊn HS tiÕp nhËn Bµi 1. tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau a.25 −   2  4 4 3 + (20090 )2 −1. Bµi míi.6400 2Hoạt động 2:Khảo sát hàm luỹ thừa Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng Ghi b¶ng.Hoạt động 1:Tính luỹ thừa Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS GV nªu vÊn ®Ò vµ tæ chøc cho HS gi¶i to¸n. y = ( x 2 + x − 2 ) íng dÉn c¸c bµi tËp nµy HS cßn yÕu sau ®ã trao Gîi ý – kÕt qu¶: 1. ®æi víi GV 2.

GV yªu cÇu HS vÒ häc l¹i c¸c bíc kh¶o s¸t.Bµi tËp: nghiªn cøu bµi logarit vµ gi¶i c¸c bµi tËp trong SBT.1 4 2 Hái: nªu c¸c bíc kh¶o s¸t? -5 5 -2 * ®å thÞ y = (2| x| s(x) = ( 2⋅ x )3. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Soạn ngày :27/12/2010 Ngày dạy 28/12/2010 Tiết PPCT : 19 LOGARIT gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . E. q ( x) = ( 2⋅x) 3 .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 4 HS kh¶o s¸t hµm sè. tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña hµm sè luü thõa. Cñng cè – bµi tËp vÒ nhµ. HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ ®å thÞ hµm trÞ tuyÖt ®èi vµ biÖn luËn sè giao ®iÓm ®Ó kÕt luËn nghiÖm. Dùa vµo ®å thÞ ta cã m > 0.14 ) π 4 2 -5 5 Nh¾c l¹i c¸ch vÏ ®å thÞ hµm trÞ tuyÖt ®èi.

cho log23 = b. biÕn ®æi vµ b. MỤC TIÊU : 1)Kiến thức: HS nắm được : Hiểu được định nghĩa logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy thừa của chính cơ số đó . vấn đáp . tích cực trong học tập. Chuẩn bị của giáo viên : Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở . Hiểu rõ các tính chất và công thức đổi cơ số của logarit . Thấy được các phép toán nâng lên lũy thừa và lấy logarit theo cùng cơ số là hai phép toán ngược của nhau . log872. tÝnh log405. Ln10 nhá h¬n. b.và tính toán Áp dụng làm các ví dụ SGK . hai sè b»ng nhau.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 A). b. CHUẨN BỊ (Phương tiện dạy học): Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi . cho a = log220. so s¸nh c¸c sè sau c¸c c«ng thøc a. c¸c c«ng thøc c. Thấy được một vài ứng dung của logarit thập phân trong vài ứng dụng . máy tính cầm tay C).TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : I). log2/55/2 vµ log5/22/5. 2. 3)Tư duy: Tự giác. Loge vµ ln10. thực tế một cách logíc và hệ thống. Chuẩn bị bảng phụ trình. ®ái biÕn sè ®Ó KÕt qu¶: tÝnh vµ so a. Log1/39 vµ log31/9. Bµi 1.Sáng tạo trong tư duy. Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm. B). a. tÝnh log63. Làm các bài tập về logarit nên cho học sinh chứng minh các công thức Làm được các bài tập SGK và các bài tập trong SBT và các bài tập khác . gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Hai sè b»ng nhau. Phát hiện và giải quyết vấn đề . c. Chia 4 nhóm. tình hình chuẩn bị bài của học sinh II). Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1 : Hãy tính : A = 36log6 5 + 101− l og2 − 8log2 3 Đáp án : A= -2 III). Ho¹t ®éng1:tính các logarit Ho¹t ®éng GV GV nªu vÊn ®Ò: Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng. Hs vËn dông Bµi 2. mỗi nhóm có nhóm trưởng.Đồ dùng học tập : thước kẻ. s¸nh. phát hiện chiếm lĩnh tri thức :Gợi mở . Tư duy các vấn đề tóan học. Ồn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số. 1. compa. Chuẩn bị của học sinh : Cần ôn lại một số kiến thức đạo hàm đã học .Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khác . 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh các kĩ năng : Giúp học sinh biết vận dụng định nghĩa và các tính chất của logarit để giải các bài tập . Dạy học bài mới : Dạy học bài mới : 1.

99. Tõ ®ã suy ra 3 > 1> 7log6 0. quả ( hoÆc log 27=3log 3=2log3+log3<2 log3+log10=2log3+1) . suy ralog3 4 > log4 .Gọi một học sinh lên trình bày bài 39b 36. . lớp 3 3  c  .GV hoàn chỉnh bài giải ( ( ) ) ( ) . a)log8 12 − log8 15+ log8 20 = log8  . . b b .Nhóm 1 và 3 cùng làm bài 36a ở dưới b)loga x = loga  3  = 4 + loga b − 3loga c = 4 + . định lí .3− 3. Rút kinh nghiệm Soạn ngày :6/1/2011 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .GV yêu cầu các nhóm được phân công a2 a2 nhận xét bài 36a và 39b b)log5 x = 2log5 a − 3log5 b = log5 3 ⇒ x = 3 .Giáo viên chỉnh sửa hoàn chỉnh bài giải.a) Ta cã log3 4 > 1 vµlog4 < 0.Các nhóm còn lại nhận xét. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Áp dụng các tính chất của logarit.1> 1 nªn 3 6 > 3 = 1(v× 3>1)vµlog6 0. hằng) đối với 2 bài tập trên.9) = log90 > log27.Gọi một học sinh lên bảng trình bày bài 35.Nêu tóm tắc việc sử dụng định lí 1 + hệ d)1+ 2log3 = log10 + log32 = log( 10. Hoạt động 2 Bµi 34 . + Nhóm 3: 34a 5 + Nhóm 4: 34b c)3log2 + log3 = log 23. hệ quả làm các ví dụ và bài tập .Nêu tóm tắc các công thức được áp b)Ta cã log6 1.4 < log7.3 = log24 < log25 = 2log5.Chia bảng thành 4 phần và các nhóm log 36 − log5 12 log5 3 1 c) 5 = = đại diện trình bày log5 9 2log5 3 2.a)log3 x = 4log3 a + 7log3 b .21 + Nhóm 4: 32d (SGK)   .Các nhóm tiến hành thực hiện theo yêu log6 52 3 cầu d)36log6 5 + 101−log10 2 − 8log2 3 = 6 + 10log10 5 − 2l og2 3 .1 0 .Chia lớp thành 4 nhóm 4  12  32.20 = log8 42 = log23 24 = .a)loga x = loga a b c = 3+ 2loga b + loga c = 3+ 2.3+ ( −2) = 8 2 2 36a 43  a b 1 1 .Các đại diện lên bảng trình bày = 52 + 5− 33 = 3.a)log2 + log3 = log6 > log5.( −2) = 11.Giáo viên chỉnh sửa hoàn chỉnh bài giải .Nhắc lại các công thức về logarit V. + Nhóm 1: 32a (SGK) 3  15  + Nhóm 2: 32b (SGK) 1  6  −2 + Nhóm 3: 32c (SGK) b) log7 36− log7 14− 3log7 3 21 = log7   = log7 7 = −2. có thể đề 1 1 xuất cách giải khác 33.Giáo viên nhấn mạnh vị trí của cơ số ( ẩn. + Nhóm 1: 34d + Nhóm 2: 34c 12 b)log12 − l og5 =log = log2.99 log61. .Các nhóm thực hiện giống như trên Hoạt động 3 1 1 3 3 .Nhóm 2 và 4 cùng làm bài 39b ở dưới lớp = log3 a4 + log3 b7 = log3 a4b7 ⇒ x = a4 b7 . .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập(SGk) . .99 < 0nªn dụng log6 0. 2 14. 3 3 log 1.1 0 7 < 7 = 1 (v× 7>1). .

vấn đáp .  9 2 2 9 9 2 2 2 2      4 2  = log . Kiểm tra bài cũ : Hãy tính : B = log7 36 − log7 14 − 3log7 3 21 2 III).34. Sử dụng các tính chất của lôgarit để tính toán với các biểu thức chứa lôgatit Dạy học bài mới : Ho¹t ®éng1:tính các logarit Hoạt động Gv. tích cực trong học tập. mỗi nhóm có nhóm trưởng. Ồn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Ngày dạy 7/1/2011 Tiết PPCT : 20 LOGARIT A). Áp dụng làm các ví dụ SGK . 2. Thấy được các phép toán nâng lên lũy thừa và lấy logarit theo cùng cơ số là hai phép toán ngược của nhau .  b)log + log36+ log = log . 2  9 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . 1.Phát hiện và giải quyết vấn đề . Chuẩn bị của học sinh :Cần ôn lại một số kiến thức đạo hàm đã học . Chia 4 nhóm.6. tình hình chuẩn bị bài của học sinh 1 II).Chia lớp thành 4 nhóm Nhóm 1: 38a Nhóm 2: 38b Nhóm 3: 38c Nhóm 4: 38d .6.Sáng tạo trong tư duy. Tổ chức đan xen họat động học tập các nhân hoặc nhóm. Chuẩn bị bảng phụ trình. 1 1 38. Tư duy các vấn đề tóan học. MỤC TIÊU : 1)Kiến thức: HS nắm được : Hiểu được định nghĩa logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy thừa của chính cơ số đó .Hiểu rõ các tính chất và công thức đổi cơ số của logarit . 3)Tư duy: Tự giác. . 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh các kĩ năng : Giúp học sinh biết vận dụng định nghĩa và các tính chất của logarit để giải các bài tập . máy tính cầm tay Kiến thức đã học lũy thừa lớp 9 đã học . Chuẩn bị của giáo viên :Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở . Dạy học bài mới : Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới : Mục đích của hai tiết luyện tập này là rèn luyện cho HS kĩ năng : Sử dụng định nghĩa lôgarit để giải các bài toán về sự tồn tại lôgarit và tìm cơ số của lôgarit. C).Các nhóm tiến hành thực hiện theo yêu cầu Ghi b¶ng. = (log18 2).Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khác . CHUẨN BỊ (Phương tiện dạy học): Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi . phát hiện chiếm lĩnh tri thức :Gợi mở . B).Đồ dùng học tập : thước kẻ. .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : I). Làm được các bài tập SGK và các bài tập trong SBT và các bài tập khác . thực tế một cách logíc và hệ thống.a)log + log4 + 4log 2 = − log8+ log2 + log4 = − log8+ log8 = 0 8 2 3 4  4 33 1  4 1 3 9 9   = log . HS Hoạt động 1 . compa.

Tính lg 24 theo a và b 25 V. a 2 . Soạn ngày :12/1/2011 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .5 a 4 1) Tính A = log với 0 < a ≠ 1 2) Biết a2 + b2 =7ab a > 0.32 −3 Hoạt động 2 Tìm tập xác định của hàm số = log2 − log2 − log3+ 2log2−2 + 2log3 3 = log2−4 + log3 = log . Biết lg2 = a. y = log2    1− x 1+ x  4).a. định lí . b > 0. 2   1 d)log − log0. log2 x2 − 2x + 3m (x 2 ) + −12 log1 ( x + 2) 2 Tìm giá trị của m để hàm số xác định với mọi giá trị D.3 a 2 . y = 2 ( x−3 + 8− x −3 ) x2 − 3x + 2 + 4 − x + Cho hàm số : y = log0.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Hoạt động của giáo viên và học sinh .32 − log 16 + log 23.5.54. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ :Áp dụng các tính chất của logarit.32. lg3 = b.3 2  = 20log2 − log3.Giáo viên chỉnh sửa hoàn chỉnh bài giải.Các nhóm còn lại nhận xét. có thể đề xuất cách giải khác . .2. 3 a CM log a +b 1 = (log a + log b) 3 2 Câu 3. 6 .5625 8 ( c)log72− 2log ( ) ) 3 = log2−3 − log 0.375+ 2log 0.3 + 2log 0. Nhắc lại các công thức về logarit Các ví dụ th ực hành .Các đại diện lên bảng trình bày .Nêu tóm tắc các công thức được áp dụng Nội dung ghi bảng 27 36 + log 108 = log 23. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. y = ). hệ quả làm các ví dụ và bài tập .32  3   5 −   5 = log 220.3 ( x − 1) x − 2x − 8 1 2 ( 1   1 + 2). y = log2 3).33 256 2 3 16   2 = log 23. 16 Tìm tập xác định của hàm số : 1).

Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu cách giải phương trình mũ và lôgarit cơ bản. Mục tiêu: Củng cố cho HS: * Về kiến thức:. + 5log x. 1. bất phương trình mũ và lôgarit.2 HS lên bảng giải a. Ổn định lớp 2.Biết vận dụng tính chất các hàm số mũ.Cẩn thận .7 log x −1 . Nôi dung bài mới: Hoạt động 1: Giải các pt : a) 7 log x − 5log x +1 = 3.5log x −1 −13 . . .Bài tập : Giải phương trình log 2 (3 − x) + log 2 (1 − x ) = 3 3.3log 4 x + 3log 4 x 3 (1) x =2 log 4 x KQ : S =  log  4   . chính xác.Cho HS nhận xét ⇔ 7log x + 13 . b) 3 log 4 x+ 1 2 +3 log 4 x − 1 2 = x Hoạt động của GV .HS: Ôn tập lại các kiến thức về phươn trình.Chia 2 nhóm và cho các nhóm giải Hoạt động của HS Thảo luận nhómĐại diện của 2 nhóm lên bảng trình bày .Hỏi:Dùng công thức nào để đưa 2 lôgarit . bài tập. hệ phương trình mũ và lôgarit. * Về kỹ năng:.Nhận xét Hoạt động 2: Giải các pt : a) log x – 1 4 = 1 + log2(x – 1) b) 5 log 2 ( − x ) = log 2 x 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS .. * Về tư duy và thái độ:.GV: Giáo án.Rèn luyện tư duy logic.Nắm vững các phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit. III.Nêu điều kiện của từng phương trình ? log b a . hàm số lôgarit và hàm số luỹ thừa để giải toán .5log x −1 −13 . Chuẩn bị: .Nắm được cách giải hệ phương trình mũ và lôgarit. .Củng cố và nâng cao kỹ năng của học sinh về giải các phương trình.Đề nghị đại diện 2 nhóm giải a) 7 log x − 5log x +1 = 3. .Thảo luận nhóm 1 về cùng cơ số ? log a b = TL: . Biết qui lạ về quen II.3 1 2 = 3log4 x + = 4log4x 3 3.5 KQ : S = {100 } 7 5 log 4 x − +3 Đk : x > 0 log4 x 3.Nhận xét . Nêu các phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit .Chọn 1 HS nhận xét gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 3 2 3 4      . log x – 1 4 = 1 + log2(x – 1) (2) . Tiến trình. đánh giá và cho điểm b) 3 log a log a x = x ( x ) > 0 (1) ⇔ ⇔ 4 x+ 1 2 7 log x 5log x = 3.7 log x −1 .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Ngày dạy 13/1/2011 Tiết PPCT : 21 LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT I.

HS nhận xét b) 2 sin x + 4.2 cos x − 6 = 0 Đặt t = 2 cos x . .GV đánh giá và cho điểm x −1 2 = 1 + log 2 ( x − 1) 2 = 1 + log 2 ( x − 1) Đặt t = log2(x – 1) .Đại diện của 2 nhóm lên bảng trình bày . dặn dò . Mục tiêu: gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 18/1/2011 Ngày giảng: 20/1/2011 Tiết 22 LUYỆN TẬP VỀ TÍCH PHÂN I.2 cos x = 6 − 2.Y/c HS nắm được cách giải phương trình. hệ phương trình.2 cos x − 6 = 0 2 ⇔ cos x + 4.4 ln x − 6ln x −18 .   4 ⇔ b.ln x = 0 2 2 2 2 ln x 2lnx 2lnx lnx Chia 2 vế cho b hoặc a hoặc ab để đưa về phương trình quen thuộc . k ∈ Z 2 2 2 2 2 2 2 .TL : Dựa vào tính chất 0 ≤ cos 2 x ≤ 1 ⇒ 1 ≤ 2 cos x ≤ 2 ⇒ 1 ≤ t ≤ 2 2 .Nhận xét . 4 ln x +1 − 6 ln x − 2.3ln x +2 = 0 Đk : x > 0 pt ⇔ 4.Nhận xét .Thảo luận nhóm .Y/c HS về làm thê các bài tập về hàm số mũ và lôgarit trong SBT. t ≠ 0 log 2 ( x − 1)  5 KQ : S = 3.t > 0 KQ : S = e −2 b. V. Hoạt động 3: Giải các pt : a) 4 ln x +1 − 6 ln x Hoạt động của GV .3ln x +2 = 0 Hoạt động của HS . đánh giá và cho điểm IV.Đề nghị đại diện 2 nhóm giải .b2lnx=0 5 log 2 ( − x ) = log 2 x 2 KQ : S = {−1.  3 ln x 2 −  3 ln x 2 Đặt t =   3 −18 = 0 .… . bất phương trình.32.Trả lời a.Gọi học sinh nhận xét 2 2 ⇔ 4. t > 0 2 π KQ : Phương trình có một họ nghiệm x = + kπ .Gọi 1 hs nêu cách giải phương trình Nhận xét : Cách giải phương trình dạng A.−2 25 } .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011  x> 1 ⇔  (2) ⇔ 2 log  x≠ 2 Đk : 0 < x – 1 ≠ 1 . Củng cố. hệ bất phương trình mũ và lôgarit.Hỏi : có thể đưa ra điều kiện t như thế nào để chặt chẽ hơn ? 2 . 2 sin x + 4.a2lnx +B(ab)lnx+C.2 cos x = 6 ⇔ 21−cos x + 4.

bài tập.63 = 42  3 1 3 1 16 π 4 1 2  1  ∫ sin 2 xdx =  − 2 cos 2 x  0 π 2 ∫ cos 2 π 2 0 π 2 ∫ π  x sin 2 x  1 + cos 2 x dx =  +  = 4 0 4 2 2 0 1 a) ∫ (3 x − 2) dx b) ∫ ( 0 1 ∫ 0 x2 c) xe dx 0 1 ∫ x2 ) dx 2 − x3 2 − x3 d) x e −1 dx ∫ 4 ∫ ( x − 2 ) dx 2 =  2x −  +  − 2x  = 4 2 0  2  2 Bài 2.Gọi một HS lên bảng . III. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu cách tính tích phân bằng định nghĩa? Sau đó tính tích phân 1 3 ( x ∫ − 1)dx I= −1 .HS: SGK.Định nghĩa và ý nghĩa của tích phân. . x = 1 ⇒ u = 1. Nôi dung bài mới: HĐ1: Chữa bài tập. 1 du 3 Khi đó ta có: gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Tính các tích phân sau 5 π 2 xdx = ∫ .GV nhận xét lại 0 0 . .Một HS lên bảng giải a) Đặt u = 3 x − 2 ⇒ du = 3 xdx ⇒ dx = x = 0 ⇒ u = −2.Gọi một HS khác nhận xét .Nếu HS không biết giải thì HD HS 2 4 giải   x2   x2 1 =1 Bài 2 ..Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Củng cố cho HS về: .Nêu bài tập 0 . các phương pháp tính tích phân.Rèn luyện cho HS kĩ năng tính toán. Tiến trình. ôn lại các kiến thức về tích phân.. tư duy.Gọi một HS khác nhận xét d) x − 2 dx = ( 2 − x ) dx + . Chuẩn bị: . khả năng phân tích. Hoạt động của GV Bài 1.GV nhận xét lại 3.GV: Giáo án. 1.Gọi một HS lên bảng 4 2 . Tính các tích phân sau 16 a) ∫ x dx b) 1 π 2 ∫ π 4 Hoạt động của HS Bài 1 HS lên bảng giải 16 ∫ sin 2x dx c) a) 0 1 Cos2x dx b) 0 4 d) ∫ ∫ x − 2 dx c) 0 16  2 32  2 xdx = ∫ x dx =  x  = . II.

Củng cố.Neeus HS không biết giải thì HD 1 x2 ( ) dx = HS giải 3 ∫ 0 2− x 1 du ln u ∫2 −3u = −3 1 = 2 ln 2 3 .Gọi một HS lên bảng π 2 .HS khác nhận xét Bài 3. 2  2 1 IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 25/2/2011 Ngày giảng: 27/1/2011 Tiết 23 I. x = 1 ⇒ u = 1 5 4 .Gọi một HS khác nhận xét Khi đó ta có: .Nhấn mạnh các dạng bài tập và phương pháp giải.Nêu bài tập ..Nếu HS không biết giải thì HD HS 1  giải u = ln x du = dx ⇒ x c) Đặt  dv = 2 x + 1 dx + Nhắc lại công thức tích phân ( )  v = x 2 + x  từng phần Từ đó ta có π + Áp dụng công thức tính các tích 2 2 2 phân 2 ∫ (2 x + 1)ln x dx = ( ( x 1 + x ) ln x ) − ∫ ( x + 1) dx 1 1 2  x2  5 = 6ln 2 −  + x  = 6ln 2 − .GV nhận xét lại 2 2 . .Nêu bài tập Từ đó ta có .GV nhận xét lại . . Mục tiêu: LUYỆN TẬP VỀ TÍCH PHÂN gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 e 2 + ln x dx e) ∫ x 1 e2 dx f) ∫ e x 1 + ln x 1 1 1 1 u5 33 ∫0 (3x − 2) dx = −∫2 u 3 du = 15 = 15 −2 b) Đặt u = 2 − x 3 ⇒ du = −3 x 2 dx x = 0 ⇒ u = 2.Gọi một HS lên bảng .Một HS lên bảng giải u = x du = dx ⇒ dv = cos xdx v = sin x 1 a) Đặt  . dặn dò .Y/c HS nắm được các phương pháp tính tích phân. Tính các tích phân sau a) π 2 ∫ x cos x dx 0 2 c) ∫ Bài 3 (2 x + 1)ln x dx.Gọi một HS khác nhận xét 0 ∫ x cos x dx = ( x sin x ) π π 2 0 π π 2 0 π 2 − ∫ sin xdx 0 = + cos x = − 1 .Giờ sau tiếp tục luyện tập về tích phân V.Ôn tập các vấn đề về ứng dụng của tích phân trong việc tính diện tích và thể tích.

Rèn luyện cho HS kĩ năng tính toán.GV nhận xét lại . . x = 0 . Ổn định lớp 2. . x = a và x = b (a < b) quay quanh trục Ox? V = p g2(y)dy . Dựa vào bảng xét dấu tính tích phân Hoạt động của HS . . Bước 2.Nếu HS không biết giải thì HD HS giải Bài 2.Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đườngy=f(x). . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = ln x. .. x = e và Ox. Chuẩn bị: .Một HS lên bảng viết công thức Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a.Định nghĩa và ý nghĩa của tích phân.HS lên bảng giải Do ln x ³ 0 " x Î [ 1. y = 0 . b]. tư duy. Tiến trình. các đường x = 0 . 1. b]. . ò f (x) dx . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Hoạt động của HS Bài 1 . x = a và a x = b (a < b) quay quanh trục Ox làV=. Lập bảng xét dấu hàm số f(x) trên đoạn [a. Nôi dung bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức Hoạt động của GV . ôn lại các kiến thức về tích phân và ứng dụng của tích phân. Viết công thức tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi các đường y = f (x). bài tập.. Hoạt động 1: Chữa bài tập. x = a.d ] .Nêu công thức tính thể tích khối .Nêu bài tập . các đường y = f (x) ³ 0. x = 1.Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi bởi các đường x = g(y) ³ 0" y Î [ c. khả năng phân tích.HS: SGK.d ] .b] .Nêu công thức tính thể tích khối c tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi x = g(y) ³ 0" y Î [ c. a b .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Củng cố cho HS về: . " x Î [ a. x = b và trục hoành là b S= ò f (x) dx . x = a.Gọi một HS lên bảng . Bài 2 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 1) e 1 = 1. x = b và trục hoành? * Phương pháp giải toán Bước 1.Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a. ò Hoạt động của GV Bài 1.Gọi một HS khác nhận xét . y = c và y = d (c < d) quay quanh trục Oy. III. Diện tích hình thang cong giới hạn bởi các đường y = f (x). các ứng dụng của tích phân trong tính diện tích hình phẳng và thể tích của vật thể tròn xoay. b]. y = c và y = d (c < d) quay quanh trục Oy là d y = 0 . II. e] nên e S= e ò ln x dx = ò ln xdx = x ( ln x 1 1 Vậy S = 1 (đvdt).GV: Giáo án.

x 0 1 3 y – 0 + 0 .Ôn tập các vấn đề về số phức.Gọi một HS lên bảng 1 3 .x + 4x .ç + 2x + 3x + + 2x + 3x ÷ ç ÷ = ÷ ÷ ç è 3 ø0 è 3 ø1 3 8 Vậy S = (đvdt). 3 Bài 3.R R + Áp dụng công thức tính thể tích trong æ2 x3 ö 4pR 3 ÷ = 2p ç R x = . trường hợp của bài toán ÷ ÷ ç è 3ø 3 0 4pR 3 Vậy V = (đvtt).GV nhận xét lại R R . 3 IV. x = 0.x + 4x .Nêu bài tập . Phương trình (C) : x2 + y2 = R 2 Û y2 = R2 .3. Tính thể tích hình cầu do -hình tròn HS khác nhận xét (C) : x2 + y2 = R 2 quay quanh Ox Bài 3 .x2 .Gọi một HS khác nhận xét x2 = R 2 Û x = ±R .3) dx . .GV nhận xét lại 0 1 . .x2 ) dx ò ò0 + Nhắc lại công thức tích thể tích . Củng cố.Neeus HS không biết giải thì HD HS 1 3 3 æ x ö æ x3 ö 8 giải 2 2 ÷ ÷ ç =. dặn dò .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 y = . các công thức tính diện tích.Y/c HS nắm được các phương pháp tính tích phân.Nhấn mạnh các dạng bài tập và phương pháp giải.x2 + 4x . V.x2 ) dx = 2p ( R 2 .Một HS lên bảng giải Bảng xét dấu Ox. x = 3 và .Gọi một HS khác nhận xét 2 S = . .Giờ sau luyện tập về số phức.Một HS lên bảng giải Hoành độ giao điểm của (C) và Ox là .Nếu HS không biết giải thì HD HS giải Þ V = p ( R 2 . thể tích.Gọi một HS lên bảng .3) dx + ò ( .ò ( . Rút kinh nghiệm 2 Ngày soạn: 18/2/2011 Ngày giảng:19/2/2011 Tiết 24 LUYỆN TẬP VỀ MẶT CẦU gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .

Nôi dung bài mới: HĐ1: Chữa bài tập.1) .0) .1) . B(1. b) Có đường kính AB biết A(1. Lập pt của mặt cầu (S) biết mặt cầu (S) : a) Có tâm I(2.-1. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu phương trình điều kiện để viết được phương trình của mặt cầu? Cho một ví dụ cụ thể rồi viết PT của mặt cầu đó.-3.B(2.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 I.3.-1.3) .B(2. biết xét vị trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng II. B(– 3.1) B(-2. 1.0.Gọi một HS lên bảng .1. c) Có tâm I(1. .1).-1.1) B(-2.4.4) và có tâm thuộc Oz.6) và đi qua A(-2. D(1.0) . e) Đi qua A(2.2.3.4) và có tâm thuộc Oz.0) .1. D(0.HS biết cách sử dụng các phương trình của mặt cầu để giải toán. D(1.4) và có bán kính R = 3.0) .1). III.3) .0). D(0.0) . ( P ) ) = = 4 là bán kính của 1+ 4 + 4 2 (S).-1.Nếu HS không làm được GV hướng dẫn Hoạt động của HS Bài 1 .2) b) Đi qua 4 điểm : A(2. B(3.Gọi một HS khác nhận xét .Hs khác nhận xét Bài 2: Lập pt của mặt cầu (S) biết mặt cầu (S) : a) Đi qua 4 điểm A(0. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . bài tập.1.-3.0. − R= 1  là tâm của (S) và 2 BA 16 + 1 + 9 26 là bán kính của (S). đi qua A(2. thước kẻ.1. Suy ra = = 2 2 2 phương trình của (S) là: 2 2 9 1 13 ( x + 1) +  y −  +  z +  = 2  2 2  1 − 2 − 4 + 17 c) Ta có R = d ( I . d) Có tâm I(1.2. c) Có tâm thuộc mf x + y + z – 2 = 0 và đi qua 3 điểm A(2.Một HS lên bảng giải a) Phương trình của (S) là: ( x − 2) 2 + ( y + 1) + ( z − 4 ) = 9 2 2   9 2 b) Ta có trung điểm I =  −1.2.1. Ổn định lớp 2.HS: SGK. hình vẽ. Suy ra phương trình của (S) là: ( x − 1) 2 + ( y + 1) + ( z − 2 ) = 16 2 2 d) Ta có R = IA = 9 + 16 + +0 = 5 là bán kính của (S).2) và có R = 3. Tiến trình. c) Có tâm thuộc mf x + y + z – 2 = 0 và đi qua 3 điểm A(2.2) .2) và tiếp xúc với : x + 2y – 2z + 17 = 0.0.4) . e) Đi qua A(2. Chuẩn bị: .2) b) Đi qua 4 điểm : A(2. . đi qua A(2. compa.4) .-1.1) .Gọi một HS lên bảng ( x − 1) 2 + ( y − 4 ) + ( z − 6 ) = 25 2 2 . B(1.-3. d) Có tâm I thuộc Ox . C(1.0.1.2. Suy ra phương trình của (S) là: Bài 2: Lập pt của mặt cầu (S) biết mặt cầu (S) : a) Đi qua 4 điểm A(0.GV nhận xét lại .C(-2. Hoạt động của GV Bài 1. d) Có tâm I thuộc Ox .-1.0) . C(1. Mục tiêu:Củng cố cho HS về: Cách viết PT của mặt cầu.0.1. .-3. B(3.1.– 2) .0).2) .2) và có R = 3.1) .6).0.5.GV: Giáo án.1) .0.C(2. . C(-1. C(1.4. 3. .

1). bán kính R = 5.3.BTVN: Ôn tập chương và làm thêm các bài trong SBT.-4) và tiếp xúc Oy. D nên ta có hệ: 1  a = −  2 1 + 2b + d = 0  14 + 4a + 6b + 2c + d = 0 b = − 3   ⇔ 2  12 − 4a + 4b + 4c + d = 0  5 6 + 2a − 2b + 4c + d = 0 c = − 2  d = 2 Vậy phương trình của (S) là x2 + y 2 + z 2 − x − 3 y − 5z + 2 = 0 IV.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 . dặn dò Y/c HS nắm được cách viết phương trình mặt cầu.Làm thêm bài tập sau: Lập phương trình mặt cầu (S) biết : a) Có tâm I(6.Nếu HS không làm được GV hướng dẫn  z = 6 + 4t  . B. Nhấn mạnh các dạng bài tập và phương pháp giải.Gọi một HS khỏc nhận xét  x =1  .GV nhận xét lại f) Có tâm nằm trên đường thẳng  y = 1 + t và tiếp xúc với (P) . C.Chú ý: + GV có thể hướng dẫn cho HS nhiều cách x + 2 y + 2 z − 5 = 0 . Ngày soạn: 25/2/2011 Ngày giảng:26/2/2011 Tiết 25 LUYỆN TẬP VỀ MẶT CẦU gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .Giải ý a) + Gọi pt của mặt cầu có dạng là. x 2 + y 2 + z 2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0 Vì (S) đi qua bốn điểm A. giải khác nhau x − 2 y −1 z −1 = = g) Có tâm nằm trên đường thẳng : và tiếp −3 2 2 xúc với 2 mf (P) : x + 2y – 2z – 2 = 0 và (Q) : x + 2y – 2z + 4 = 0 h) Có bán kính R = 5 và tiếp xúc với (P) : 3x + 4z – 16 = 0 tại điểm T(4.1.2. d) Có tâm I(-3. . Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………….2) và tx với mc: (x-1)2 + (y + 122 + (z – 4)2 = 16 V. Củng cố. .

+ ( y + 1) + ( z − 2 ) = 16 2 2 d) Ta có R = IA = 9 + 16 + +0 = 5 là bán kính của (S). Mục tiêu: Tiếp tục củng cố cho HS về: . a .2) và tx với mc: (x-1)2 + (y + 12)2 + (z – 4)2 = 16 . biết xét vị trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng và đương thẳng. .-4) và tiếp xúc Oy.HS: SGK. Lập phương trình mặt cầu (S) biết : a) Có tâm I(6. b) Có tâm I(-3. j = 0 ⇔ a − 3 = 0 ⇔ a = 3 Do đó bán kính của mặt cầu R = IA = 52 Suy ra phương trình của mặt cầu (S) là: ( x − 6) 2 + ( y − 3) + ( z + 4 ) = 52 2 ( 2 ) b) Ta có R = d I . Chuẩn bị: .Hs khác nhận xét Bài 2: Bài 2: Cho mặt phẳng (P) có phương trình . II.Nếu HS không làm được GV hướng dẫn + Với ý c) Xác định tâm và bán kính của (S’) + Tìm ra bán kính của (S) dựa vào điều kiện tiếp xúc của hai mặt cầu Bài 1 . 1.GV nhận xét lại . bài tập. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu cách xét vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu? Sau đó xét vị trí tương đối của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình cho dưới đây: (S): ( x − 3) + ( y + 1) + ( z − 1) = 16 2 2 2 (P): x + 2y – 3z .Cách viết PT của mặt cầu. 0).Một HS lên bảng giải 2x + 2y + z – m2 – 3m = 0 và mặt gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .1 = 0 3.HS biết xác định tâm và bán kính của mặt cầu. Khi đó IA. ( P ) = 1 − 2 − 4 + 17 1+ 4 + 4 Suy ra phương trình của (S) là: ( x − 1) 2 = 4 là bán kính của (S). compa.3. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1. .Gọi một HS khác nhận xét . Nôi dung bài mới: HĐ1: Chữa bài tập. biết cách sử dụng các phương trình của mặt cầu để giải toán.Gọi một HS lên bảng . làm các bài tập về mặt cầu trong SGK và SBT.2.GV: Giáo án. III.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 (tiếp theo) I.Một HS lên bảng giải a) uu r Gọi r tiếp điểm của mặt cầu và Oy là A(0 . hình vẽ. thước kẻ. Tiến trình. Suy ra phương trình của (S) là: ( x − 1) 2 + ( y − 4 ) + ( z − 6 ) = 25 2 2 . Ổn định lớp 2.

.............................Chú ý: ......................................................... -1 .............2.......................................... Ngày soạn: 2/3/2011 Ngày giảng:5/3/2011 Tiết 26 LUYỆN TẬP VỀ MẶT PHẲNG I. Khi đó hãy tìm toạ độ tiếp 2 − 2 + 1 − m 2 − 3m điểm..........Nếu HS không làm được GV + Với m = -5 hoặc m = 2 ta được mặt phẳng hướng dẫn 2x + 2y + z – 10 = 0................. ..................................................2................-2) vµ tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng (P):6x-3y+2z-11=0................................ ................................................ ....................................... Tìm m để (P) tiếp xúc với mặt cầu + Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) khi và chỉ khi (S) ....-7) Bµi3: ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt cÇu (S) biÕt : a) T©m I(1............ ................. b) (C§GTVT-2000): T©m I(1....... biết xét vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu..................... b¸n kÝnh R=4........................................... ....... Mục tiêu.0) vµ t©m I thuéc 0x....................3......-3) vµ t©m I(3....b) §i qua ®iÓm A(2.............-3)................3).....Làm thêm bài tập sau: Bµi 1Cho mf(P) : 2x + 2y + z + 5 = 0 và I(1.............-2) Lập pt mc (S) tâm I sao cho giao của (S) với mp(P) là đường tròn có chu vi bằng 8 π ................................................. Bµi 2: LËp ph¬ng tr×nh mÆt cÇu (S) .......... Rút kinh nghiệm ..........................biÕt : a) T©m I(2........4...............................Y/c HS nắm được cách viết phương trình mặt cầu. 1................2.......... d) Hai ®Çu ®êng kÝnh lµ A(-1.... 1) và bán kính của mặt 9 cầu là R = 3................ 2) ......-1)......................1......... 1 ..............................................................................................Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 cầu (S): (x-1)2 + (y + 1)2 + (z – 1)2 = + Từ giả thiết ta suy ra tâm của (S) là I(1 ....................Nhấn mạnh các dạng bài tập và phương pháp giải.................................. ...............-1)..................................... Khi đó tọa độ tiếp điểm là (3 .. .......( P) = 3 ⇔ =3 ( ) 4 + 4 +1 .............Gọi một HS lên bảng  m 2 + 3m − 1 = 9  m = −5 2 ..................................HS khác nhận xét + GV có thể hướng dẫn cho HS nhiều cách giải khác nhau IV........................................................... B(3.. V.............. .................1....................Gọi một HS khỏc nhận xét ⇔ m + 3m − 1 = 9 ⇔  2 ⇔ ...............1..................................GV nhận xét lại m = 2  m + 3m − 1 = −9 ........... d I ...........................2................ c) §i qua ®iÓm A(1....................... c) B¸n kÝnh R = 9 vµ tiÕp xóc víi (P): x+2y+2z+3=0 t¹i ®iÓm M(1................................. ....... Kiến thức: gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .............1..................-7) vµ tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng (P) :6x+6y-7z+42=0............0) .....BTVN: Ôn tập chương và làm thêm các bài trong SBT...................................................................B(1. dặn dò ........... Củng cố.............. vị trí tương đối của mặt cầu với đường thẳng........................................ .............-2................................... ................ ......

- - Hoạt động của HS Bài giải Mặt phẳng (P) qua điểm A(1.AC = ( 1.1) uur uuur uuur ⇒ nP =  AB.Biết tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.Biết tìm toạ độ của vector pháp tuyến của mặt phẳng. khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.0)..0. 3. vuông góc.HS: SGK.Khái niệm vector pháp tuyến của mặt phẳng. thái độ: . Viết phương trình mp(OMN). Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: 1) Trình bàycách viết ptmf. B.Gọi một HS trả lời .0).AC uuur AB = ( −1.Biết chứng minh hai mặt phẳng song song. C uur uuur uuur PP:Mặt phẳng (P) qua điểm AMặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là nP =  AB. rèn luyện tư duy logic . hình vẽ. . điều kiện để hai mặt phẳng song song.1).0.0). vẽ hình II.0).ON  = ( 2. tích cực tham gia bài học.ON Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là P   uuuu r OM = ( 1.1. uur uuur uuur Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là nP =  AB. 2. Kỹ năng: .Cẩn thận. thước kẻ. 1.1. hai mặt phẳng vuông góc.0. VTPT nP =  OM.Gọi một HS khác nhận xét .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Qua bài giảng học sinh cần đạt nắm được: .GV: Giáo án.0) Với uuur AC = ( −1.1) uur uuuu r uuur ⇒ nP = OM. bài tập.GV nhận xét lại 3. III.0. .0. Chuẩn bị: . C(0.1).AC Hoạt động của GV Ra đề: Viết phương trình mp(P) qua ba điểm A(1.ON  - - uur uuuu r uuur   n = OM.1. . N(1.1) Pt mp(P) : A ( x − x0 ) + B( y − y0 ) + C ( z − z0 ) = 0 ⇔ 1( x − 1) + 1( y − 0) + 1( z − 0) = 0 ⇔ x − 1+ y + z = 0 ⇔ x + y + z − 1= 0 Bài 2: Cho hai điểm M(1.-1. uur uuuu r uuur HD → Ñieå m ñi qua O. chính xác trong tính toán. B(0. Ổn định lớp 2. Tiến trình.1.Có tinh thần hợp tác.Biết viết phương trình tổng quát của mặt phẳng.Phương trình tổng quát của mặt phẳng. −1.1.1) Với uuur ON = ( 1.1). .0. Nôi dung bài mới: Dạng 1:Mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng: mp(P) qua ba điểm A. Giải:Mặt phẳng (P) qua điểm O(0. −2) Pt mp(P) : A ( x − x0 ) + B( y − y0 ) + C ( z − z0 ) = 0 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Tư duy.

2.0.2). Củng cố.2. .BTVN: Ôn tập chương và làm thêm các bài trong SBT.VTPT véctơAB Hoạt động của GV Bài 1: Cho ba điểm A(2.0).-9) Víêt pt mặt phẳng (ABC) mf(P) qua A vuông góc BC V.2). B(0.Mặt uur phẳng uuur (P) có vectơ pháp tuyến là nP = AB = ( 2. .2. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua B vuông góc với AC.0.2) .2.3. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. .1).4) C(1. Bài 4: Cho hai điểm A(1. B(3.2) .0.0).-1). Bài tập :Cho A(3. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .y0.3). của đường thẳng và mặt phẳng. .-1. Ngày soạn: 11/3/2011 Ngày giảng:12/3/2011 Tiết 27 LUYỆN TẬP VỀ MẶT PHẲNG I. Giải C(0. 1. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Pt mp(P) : A ( x − x0 ) + B( y − y0 ) + C ( z − z0 ) = 0 ⇔ −2 ( x − 0) + 0( y − 2) + 2( z − 0) = 0 ⇔ −2x+2z =0 ⇔ −x+z=0 Bài 2: Cho hai điểm A(1.Nhấn mạnh các dạng bài tập và phương pháp giải.Mặt phẳng (P) qua điểm I(2. - Pt mp(P) : A ( x − x0 ) + B( y − y0 ) + C ( z − z0 ) = 0 ⇔ 2 ( x − 2) + 2( y − 2) + 2( z − 2) = 0 ⇔ 2y+2y+2z-12=0 IV. Mục tiêu.Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I ( 2. nắm được vị trí tương đối của hai đường thẳng. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.1.0).3).2) . - ⇔ 2x − 2z = 0 M(x0.1).Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 ⇔ 2 ( x − 0) + 0( y − 0) − 2( z − 0) = 0 Hoạt động2 Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng(P) qua một điểm Điểm đi qua M .2. dặn dò . Mặt uur phẳng uuur (P) có vectơ pháp tuyến là nP = AC = ( −2.2.1. B(3.3.z0 ) và vuông gócAB Hoạt động của HS Mặt phẳng (P) qua điểm B(0.Y/c HS nắm được cách viết phương trình mặt phẳng và đường thẳng.1. B(2. giải:Gọi (P) là mp trung trực của đoạn thẳng AB.

3) vµ B=(3.2.Cẩn thận.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 1. rèn luyện tư duy logic .Biết viết phương trình tổng quát của mặt phẳng. Kỹ năng: . hai mặt phẳng vuông góc. .Biết chứng minh hai mặt phẳng song song. Nôi dung bài mới: Bµi to¸n1: ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ®i qua ®iÓm A(1.1. vẽ hình II. tích cực tham gia bài học. C¸c c©u hái ®Þnh híng: hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc. chính xác trong tính toán.GV: Giáo án. th× c¸c vÐc t¬ ph¸p tuyÕn cã quan hÖ g×? §¸nh gi¸ kÕt qu¶ Hoạt động của HS - Ho¹t ®éng th¶o luËn theo nhãm t×m lêi gi¶i X¸c ®Þnh vÐc t¬ ph¸p tuyÕn theo tõng trêng hîp cô thÓ vµ lËp ph¬ng tr×nh Ghi nhËn lêi gi¶i KQ:2x-y-z+5=0 Bµi to¸n2:ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ®i qua 2 ®iÓm A(1.Phương trình tổng quát của mặt phẳng. Tiến trình. vuông góc. Kiến thức: Qua bài giảng học sinh cần đạt nắm được: .HS: SGK.GV nhận xét lại 3.6) vµ song song víi mÆt ph¼ng (R): 2xy-z=0 • • • Hoạt động của GV Giao nhiÖm vô cho häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm. .Biết tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. thái độ: . thước kẻ. khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Tư duy. III. Gọi một HS trả lời .Gọi một HS khác nhận xét . .Khái niệm vector pháp tuyến của mặt phẳng. Chuẩn bị: .-1).Có tinh thần hợp tác.-1).2.Biết tìm toạ độ của vector pháp tuyến của mặt phẳng. Ổn định lớp 2. . Vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (R): 2x-y-z=0 • • • Hoạt động của GV Giao nhiÖm vô cho häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm th¶o luËn.2.. 2.3) vµ B=(3. th× c¸c vÐc t¬ ph¸p tuyÕn cã quan hÖ g×? §«n ®èc häc sinh ho¹t ®éng Hoạt động của HS - Ho¹t ®éng th¶o luËn theo nhãm t×m lêi gi¶i X¸c ®Þnh cÆp vÐc t¬ chØ ph¬ng cña mÆt uuur uur ph¼ng lµ AB. điều kiện để hai mặt phẳng song song. nR  vÐc t¬ ph¸p tuyÕn vµ lËp ph¬ng tr×nh Ghi nhËn lêi gi¶i gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . 3. biÕt A(1.2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: 1) ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB. C¸c c©u hái ®Þnh híng: hai mÆt ph¼ng song song. 1. hình vẽ. bài tập.

0.4) D(4.0. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ KQ:2x+3y+z=0 B A R Bµi to¸n3 ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) song song víi mÆt ph¼ng (Q):3x-4y-z+2=0 s. T©m I=(2. Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 1: LËp ph¬ng tr×nh tæng qu¸t cña mÆt ph¼ng (P) trong c¸c trêng hîp sau: r r a) §i qua hai ®iÓm A(0. Bµi 2: Cho tø diÖn ABCD cã A(5. • §¸nh gi¸ kÕt qu¶ . vµ tiÕp xóc víi mÆt cÇu (S): x2+y2+z2-4x-6y+8z+4=0 Hoạt động của GV Giao nhiÖm vô cho häc sinh • KiÓm tra söa ch÷a kÞp thêi c¸c sai sãt.X¸c ®Þnh mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi mÆt cÇu th× kho¶ng c¸ch tõ t©m mÆt cÇu ®Õn mÆt ph¼ng b»ng R.6) .-4) B¸n kÝnh R=5 .-1. a) ViÕt ph¬ng tr×nh tæng qu¸t c¸c mÆt ph¼ng (ABC) (ACD) (ABD) (BCD). V.2) C(5.6.-1) vµ cïng ph¬ng víi trôc víi 0x.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 • • KiÓm tra söa ch÷a kÞp thêi c¸c sai sãt. Còng cè: HÖ thèng c¸c d¹ng bµi tËp vÒ mÆt ph¼ng 5.3. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………….§Þnh híng th«ng qua mét sè c©u hái • §iÒu kiÖn ®Ó mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi mÆt cÇu lµ g×? • Hai mÆt ph¼ng song song cã ph¬ng tr×nh nh thÕ nµo? T×m híng gi¶i quyÕt? Hoạt động của HS X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n kÝnh mÆt cÊu. 2.0.4) vµ cã cÆp VTCP lµ a ( 3.1.1.1) b) §i qua hai ®iÓm B(4. b) ViÕt ph¬ng tr×nh tæng qu¸t cña mÆt ph¼ng (P) ®i qua c¹nh AB vµ song song vãi c¹nh CD. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .X¸c ®Þnh 2 mÆt ph¼ng song song th× cã cïng vÐc t¬ ph¸p tuyÕn X¸c ®Þnh híng gi¶i vµ ghi nhËn lêi gi¶i KQ:3x-4y-z+d=0 vớid=2+(-)5căn26 4.3) B(1.1) vµ C(3.-1. .1) vµ b ( −3.

Biết tìm toạ độ của chỉ phương của đường thẳng trong không gian. Tư duy.Gọi một HS lên bảng  z = −t . .z . III. . Kỹ năng: . Tiến trình. vẽ hình II. Kết hợp linh hoạt các phương pháp vấn đáp.z .Có tinh thần hợp tác. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ  x = 2t  đến mặt phẳng (P). ( P ) = 0 + 0 − 0 − 2 = 2 ( ) .2 = 0 đường thẳng d qua gốc tọa độ và vuông b) Ta có vectơ pháp tuyến của mp(P) là vectơ chỉ phương của d. vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Viết phương mặt phẳng (Q) qua tuyến của (Q).Hs khác nhận xét 4 +1+1 6 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Chuẩn bị phương tiện dạy học. Phương pháp dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1. Thực tiễn: HS đã nắm được các kiến thức hệ trục toạ độ 2. 2. Suy ra phương trình của d là: góc với mặt phẳng (P) c.6 = 0 a) Ta có vectơ pháp tuyến của mp(P) là vectơ pháp a.Một HS lên bảng giải cho mặt phẳng (P): 2x + y . Kiến thức: Qua bài giảng học sinh cần đạt nắm được: . dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.Cẩn thận.Xác định được toạ độ một điểm và toạ độ của một vectơ chỉ phương của đường thẳng khi biết phương trình tham số hoặc phương trình chính tắc của đường thẳng đó. 3. b. bài tập. 1) và song song với mặt 2 ( x − 1) + ( y − 1) − ( z − 1) = 0 phẳng (P). bút.Biết viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng trong không gian khi biết được một điểm thuộc đường thẳng và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó. thước kẻ và hệ thống ví dụ . tích cực tham gia bài học. Nôi dung bài mới:HĐ1: Chữa bài tập. chính xác trong tính toán. Phương trình tham số và phương trình chính chắc của đường thẳng trong không gian. 1.GV nhận xét lại . 1. 1.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Ngày soạn: 18/3/2011 Ngày giảng:19/3/2011 Tiết 28 LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG I. Ổn định lớp 2. gợi mở.Nếu HS không làm được GV hướng dẫn c) d O. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: cách viết ptdt 3. Phương tiện : SGK. y = t . Suy ra phương trình của (Q) là: điểm M (1. .Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian.Gọi một HS khác nhận xét  . .Biết xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian. Mục tiêu. thái độ: . 1. IV. Bài 1 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Viết phương trình tham số của ⇔ 2 x + y . sách bài tập. rèn luyện tư duy logic .

. 1. Suy ra phương trình của (P) là: ( x − 1) − ( y − 2 ) + 2 ( z − 3) = 0 ⇔ x − y + 2z .Nếu HS không làm được GV hướng dẫn .0 ) là vectơ pháp tuyến của (Q). b.Gọi một HS khỏc nhận xột x = 2 + t  y =1− t  z = 1 + 2t  a) Ta có vectơ chỉ phương của d là vectơ pháp tuyến của (P).5 = 0 r uu r uur b) Ta có vectơ n = ud ∧ ud ' = ( 1. d. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A. còn D là giao điểm của ∆ với mặt phẳng tọa độ Oxy. C .Một HS lên bảng Ta viết d dưới dạng phường trình tham số Bài 2: Cho hai đường thẳng d:  x = 4+ t  x − 2 y −1 z −1 = = và d’:  y = 2 − t 1 −1 2 z= t  a. B.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Bài 2: . Suy ra phương trình của (Q) là: ( x − 2 ) + ( y − 1) + 0. Oy. 2. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . D.Viết phương trình mặt cầu đường kính AB V. B của d lần lượt với (P) và (Q). dặn dò . 1) thuộc d nên cũng thuộc (Q).( z − 1) = 0 . cho mp( α ) và đường thẳng ∆ ( α ): x + y + z .Tìm phương trình tổng quát của mp(P) qua điểm M (1.Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn là giao của mặt cầu (S) và mặt phẳng (ACD). B. Gọi A. Mặt khác điểm A(2 .Gọi một HS lên bảng . 3) và vuông góc với d. Oz .Làm thêm bài tập sau: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz.1 = 0 ∆: x y z −1 = = 1 1 −1 a.Chú ý: + GV có thể hướng dẫn cho HS nhiều cách giải khác nhau IV.Tính thể tích khối tứ diện ABCD.GV nhận xét lại ⇔ x + y −3= 0 . C lần lượt là giao điểm của mp( α ) với các trục tọa độ Ox. b. Tìm phương trình tổng quát của mp(Q) chứa d và song song với d’.1. Tìm giao điểm A. Củng cố.

thước kẻ và hệ thống ví dụ .Nếu HS không làm được GV hướng dẫn Tham số t ứng với giao điểm H là nghiệm của phương trình:  102 202 135  . 3) và mặt phẳng (P): 2x . rèn luyện tư duy logic . Phương trình tham số và phương trình chính chắc của đường thẳng trong không gian. tích cực tham gia bài học. Tư duy. 1.Có tinh thần hợp tác.Gọi một HS khỏc nhận xột .Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian. Kỹ năng: . vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Kết hợp linh hoạt các phương pháp vấn đáp. Kiến thức: Qua bài giảng học sinh cần đạt nắm được: . IV. chính xác trong tính toán.   49 49 49  Vậy H =  − . . Tiến trình. dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. Mục tiêu. sách bài tập. 3. bài tập. Ổn định lớp 2. 1.GV nhận xét lại .Biết viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng trong không gian khi biết được một điểm thuộc đường thẳng và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó. Thực tiễn: HS đã nắm được các kiến thức hệ trục toạ độ 2. thái độ: . Chuẩn bị phương tiện dạy học. . vẽ hình II.Biết tìm toạ độ của chỉ phương của đường thẳng trong không gian.Hs khác nhận xét gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Hoạt động của GV Bài 1. Nôi dung bài mới: HĐ1: Chữa bài tập. Phương tiện : SGK.Một HS lên bảng giải Ta có vectơ pháp tuyến của mp(P) là vectơ chỉ phương của AH.Biết xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian.3y + 6z + 19 = 0.Gọi một HS lên bảng . Suy ra pương trình của AH là: . . Cho A(-2. Phương pháp dạy học. bút. III.Cẩn thận. gợi mở.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Ngày soạn: 1/4/2011 Ngày giảng:3/4/2011 Tiết 29 LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG I. Viết phương trình tham số của đường thẳng AH và tìm tọa độ của H Hoạt động của HS Bài 1 . Hạ AH ⊥ (P). Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Vị trí tương đối của 2 dt 3.Xác định được toạ độ một điểm và toạ độ của một vectơ chỉ phương của đường thẳng khi biết phương trình tham số hoặc phương trình chính tắc của đường thẳng đó. 1. 2. 4. .

Gọi một HS khác nhận xét .Dễ thấy d1 và d2 không có điểm chung.Rõ ràng d1 và d2 không song song và không trùng nhau. . 2.  x + y + 2z = 0 và x − y + z + 1 = 0 Chứng minh rằng hai đường thẳng d1:  .GV nhận xét lại . Chứng minh rằng hai đường thẳng sau song song và viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó.Làm thêm bài tập sau: Bài 1. 1) và đường thẳng d: x y −1 z + 3 = = .Gọi một HS khỏc nhận xột Vậy A(-2 . Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d V. Tính góc giữa đường thẳng d và   z = 3 − 2t mặt phẳng (P) Cho d: Tham số t ứng với giao điểm A là nghiệm của phương trình: 2(-1+t)-2(1+2t)+(3-2t)-3=0 .Gọi một HS lên bảng ⇔ −4t − 4 = 0 ⇔ t = −1 . Gọi α là góc giữa d và (P). Củng cố. 4 + 4 + 1 . Cho A(1. 3 4 1 1.Một HS lên bảng Ta viết d dưới dạng phường trình tham số Bài 2: x +1 y −1 z − 3 và (P): 2x = =  x = −1 + t 1 2 −2 2y + z . Khi đó ta có . dặn dò . Do đó d1 và d2 céo nhau. 5).Nếu HS không làm được GV hướng dẫn IV. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Tìm tọa độ giao điểm A của   y = 1 + 2t d và (P).  x = 5 + 2t  d1:  y = 1 − t và d2: z = 5 − t   x = 3 + 2t '   y = −3 − t ' z = 1 − t '  Bài 2.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Bài 2: .Gọi một HS lên bảng .GV nhận xét lại sin α = 2−4−2 1 + 4 + 4. 2.3 = 0. -1 .Nếu HS không làm được GV hướng dẫn Suy ra α. Bài 3 Chứng minh rằng hai đường thẳng d1: Bài 3: = 4 9  x + y + 2z = 0 và  x − y + z + 1 = 0   x = −2 + 2t  d2:  y = − t chéo nhau z = 2 + t   x = −2 + 2t  d2:  y = − t chéo nhau z = 2 + t  . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d.

Phương trình tham số và phương trình chính chắc của đường thẳng trong không gian.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. 1.Cẩn thận. vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.Biết viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng trong không gian khi biết được một điểm thuộc đường thẳng và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó.1. Phương pháp dạy học. Tiến trình. T×m kho¶ng c¸ch giöa ®iÓm A (1. Tư duy.Xác định được toạ độ một điểm và toạ độ của một vectơ chỉ phương của đường thẳng khi biết phương trình tham số hoặc phương trình chính tắc của đường thẳng đó. Chuẩn bị phương tiện dạy học. IV. rèn luyện tư duy logic . dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. . XÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi giöa hai ®êng th¼ng 3 −4 1 2. gợi mở. thái độ: . tích cực tham gia bài học. Mục tiêu. Kỹ năng: . Phương tiện : SGK.Biết xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian.Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian. bài tập. . . sách bài tập. chính xác trong tính toán. KiÓm tra bµi cò:  x = 1 + 3t  1.Biết tìm toạ độ của chỉ phương của đường thẳng trong không gian. Thực tiễn: HS đã nắm được các kiến thức hệ trục toạ độ 2. bút. 1. Kết hợp linh hoạt các phương pháp vấn đáp. 3. 2.Có tinh thần hợp tác. vẽ hình II. Cho ®êng th¼ng (d)  y = 2 − 4t . t ∈ R vµ z = 3 + t  x −1 y −1 z + 3 = = .1) ®Õn mÆt ph¼ng x-2y+2z+1=0 Là 2/3 Bài mới Nªu néi dung bµi häc: Nghiªn cøu mét vµi øng dông ®Ó tÝnh kho¶ng c¸ch gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . Ngày soạn: 51/4/2011 Ngày giảng:6/4/2011 Tiết 30 LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG I. Kiến thức: Qua bài giảng học sinh cần đạt nắm được: .Tr×nh bµy lêi gi¶i häc sinh .KÕt luËn hai ®êng th¼ng song song §¸nh gi¸ ®êng th¼ng d’: T×m kho¶ng c¸ch giöa ®iÓm A (1.1. III. thước kẻ và hệ thống ví dụ .1) ®Õn mÆt ph¼ng x-2y+2z+1=0 Hoạt động của GV Hoạt động của HS • Giao nhiÖm vô cho .

cho hai mÆt ph¼ng (P): x + y + z .Th¶o luËn t×m ph¬ng ph¸p • Giao nhiÖm vô cho .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011  x = 1 + 3t  Bµi to¸n 1: Cho ®iÓm A(1.2.1) vµ ®êng th¼ng (d):  y = 2 − 4t .1.-1) có pt x-z+d=0 kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn (R) b»ng 2. nên d=5 và d=-5 - Còng cè: Bµi tËp vÒ nhµ: (c©u 2 ë trªn) gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .0. Hoạt động của GV • Giao nhiÖm vô cho häc sinh t×m ph¬ng ph¸p gi¶i.y + z. t ∈ R t×m kho¶ng c¸ch tõ z = 3 + t  ®iÓm A ®Õn ®êng th¼ng (d) Hoạt động của GV Hoạt động của HS . • §«n ®èc häc sinh ho¹t ®éng §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng Bµi to¸n: (§¹i häc khèi D 2010) Trong kh«ng gian to¹ ®é Oxyz.Ghi nhËn ph¬ng ph¸p häc sinh t×m ph¬ng ph¸p .1 = 0. ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (R) vu«ng gãc víi (P) vµ (Q) sao cho kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn (R) b»ng 2.T×m h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm lªn gi¶i. • Gîi ý 1: Tõ ®Ò ra cho: “(R) vu«ng gãc víi (P) vµ (Q)” suy ra ®îc g×? • Gîi ý 2: T×m ®îc vÐc t¬ ph¸p tuyÕn th× cã thÓ kÕt luËn ®îc ph¬ng tr×nh cña mÆt ph¼ng nh thÕ nµo? • §«n ®èc häc sinh ho¹t ®éng §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng Hoạt động của HS Th¶o luËn t×m ph¬ng ph¸p Ghi nhËn ph¬ng ph¸p T×m ®îc ngay vÐc t¬ ph¸p tuyÕn Sö dông kho¶ng c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt phÇn cßn l¹i Thùc hµnh gi¶i chi tiÕt bµi to¸n KQ:(R)có VTPT (1.4) th¼ng Khoảng cách AH=0.3 = 0 vµ (Q): x .5 • Gîi ý 2: T×m h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm A lªn ®êng th¼ng (d) • Gîi cho häc sinh liªn tëng ®Õn c¸c bµi to¸n t×m ®iÓm. ®êng sau ®ã tÝnh kho¶ng c¸ch giöa hai • Gîi ý 1: Cho h×nh vÏ ®iÓm vµ yªu cÇu häc sinh nªu ra Thùc hµnh gi¶i chi tiÕt bµi to¸n c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng KQ:mf qua A vuông góc d 3x-4y+z=0 c¸ch giöa ®iÓm vµ ®êng hình chiếu A trên d là H(1.

-Biết sử dụng quan hệ bằng nhau giữa hai số phức để tìm điều kiện cho hai số phức bằng nhau. cho ®iÓm A(2.phân biệt phần thực phần ảo của một số phức.phiếu học tập. IV. -Xác định mô đun . Ngày soạn: 15/4/2011 Ngày giảng:16/4/2011 Tiết 31 LUYỆN TẬP SỐ PHỨC I. 3.họ Ghi bảng gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . II.tích cực hoạt động. ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ( α ) chøa d sao cho kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn ( α ) lín nhÊt. +Kĩ năng: -Biết xác định phần thực phần ảo của một số phức cho trước và viết được số phức khi biết được phần và thực phần ảo.3) vµ ®êng th¼ng (d): x −1 y z − 2 = = 2 1 2 1.5.Mục tiêu: + Kiến thức: -Hiểu được khái niệm số phức.luyện tập . +Học sinh :làm bài tập trước ở nhà. -Biết biểu diễn tập hợp các số phức thỏa điều kiện cho trước trên mặt phẳng tọa độ. V.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: +Giáo viên : Giáo án . vấn đáp. +Thái độ : Nghiêm túc.hứng thú khi tiếp thu bài học. -Biết biểu diễn một số phức trên mặt phẳng tọa độ.Bài mới HOẠT ĐỘNG 1 Hoạt động của giáo viên .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz. -Hiểu ý nghĩa hình học của khái niệm mô đun và số phức liên hợp. số phức liên hợp của một số phức.nêu vấn đề. T×m täa ®é h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm A trªn ®êng th¼ng d. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………….Phương pháp : Phối hợp các phương pháp gợi mở.Kiểm tra bài cũ kết hợp với giải bài tập. 2.Tiến trình bài học: 1. III.Ổn định tổ chức : 1/ 2.bảng phụ .

phần ảo: d) phần thực z= 2 1 2 và phần ảo z= 3 HOẠT ĐỘNG 2 HS: +Trình bày +Nhận xét + a + bi = c + di khi nào? +Trả lời +Gọi học sinh giải bài tập 2b. z = −1 + i c) 2 +Gọi học sinh nhận xét z = 2 + 3i d) Hướng dẫn: a) phần thực: 3. b:phần ảo +Trả lời Bài tập 1: Tìm phần thực. phần ảo cua các số phức sau: a) z=3–i b) z =a + b + 4i 1 +Gọi một học sinh giải bài tập 1.Yêu cầu học sinh cho biết a:phần thực phần thực phần ảo của số phức đó.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 +Gọi học sinh cho biết dạng của số z = a + bi phức. y sao cho: a) x+1 + (y + 1)I = 3x – 4 + (4y – 1)i b) (x2 – 1) +yi = 3 + i Bài giải: a) x+1 + (y + 1)I = 3x – 4 + (4y – 1)  x + 1 = 3x − 4  2 x = ⇔ ⇔  y + 1 = 4 y − 1  3y = c) b) (x2  5 5  x = 2 ⇔ −2 y= − 2  3  x2 − 1 = 3 – 1) +yi = 3 + i ⇔  y= 1 gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . phần ảo: -1 b) phần thực a +b. phần ảo: 4 c) phần thực -1.c + Nhận xét bài làm. HS: +Trình bày +Nhận xét + a + bi = c + di a= c ⇔ b= d Bài tập: Tìm x.

……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 15/4/2011 Ngày giảng:16/4/2011 Tiết 32 LUYỆN TẬP SỐ PHỨC I. phần thực phần ảo của nó..c. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .phân biệt phần thực phần ảo của một số phức. -Biết biểu diễn một số phức trên mặt phẳng tọa độ. Tìm z . 134 SGK Giải tích 12. Hoạt động củng cố bài học. 5 trang 133. ý nghĩa hình học của khái niệm môđun. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. . hai số phức bằng nhau.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011  x= 2  2 x = 4  y= 1 ⇔ ⇔  y= 1  x= −2    y = 1 HOẠT ĐỘNG 3 + Cho z = a + bi.Giáo viên nhắc lại định nghĩa số phức .. 4. 3. số phức liên hợp.Hướng dẫn học sinh giải các bài tập 1.Mục tiêu: + Kiến thức: -Hiểu được khái niệm số phức. 2. z + Gọi hai học sinh giải bài tập 4a.d và bài tập 6 + Nhận xét bài làm + Phát phiếu học tập 1 +z = a + bi + z = a +b + z = a −bi 2 2 3.

1 . tổng kết M a thC o m p o s e r1 . nh©n. -Biết sử dụng quan hệ bằng nhau giữa hai số phức để tìm điều kiện cho hai số phức bằng nhau. chia sè phøc Ghi b¶ng Bµi 2: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ( 2 + i ) + ( 1 + i ) ( 4 − 3i ) a) 3 + 2i gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . +Học sinh :làm bài tập trước ở nhà.m a th c o m p o s e r. -Xác định mô đun . +Kĩ năng: -Biết xác định phần thực phần ảo của một số phức cho trước và viết được số phức khi biết được phần và thực phần ảo. + Vẽ hình +Yêu cầu học sinh làm bài tập 3c. II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: +Giáo viên : Giáo án . 5 http:/ / w w w . +Biểu diễn các số phức sau Z = -2 + i .Phương pháp : Phối hợp các phương pháp gợi mở. IV.c o m y 5 4 3 2 1 -5 -4 -3 -2 x -1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 Math Composer 1. vấn đáp.Tiến trình bài học: 1. z = -2 + 0.phiếu học tập.luyện tập . 1.bảng phụ .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 -Hiểu ý nghĩa hình học của khái niệm mô đun và số phức liên hợp.i +Yêu cầu nhận xét các số phức trên + Yêu cầu nhận xét quĩ tích các điểm biểu diễn các số phức có phần thực bằng 3.hứng thú khi tiếp thu bài học. z = -2 – 3i .Bài mới HOẠT ĐỘNG 4 M Nhắc lại cách biểu diễn một số phức trên mặt phẳng và ngược lại. z =1 ⇒ a + b =1 ⇒a + b =1 +Yêu cầu học sinh giải bài tập 5b +Nhận xét. +Thái độ : Nghiêm túc. +Gợi ý giải bài tập 5a. III.tích cực hoạt động.nêu vấn đề.com 5 y 4 2 2 2 2 3 2 1 -5 -4 -3 -2 -1 x 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 Ho¹t ®éng 3 : ¤n tËp vÒ sè phøc Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i NhËn thÊy biÓu thøc cã c¶ phÐp céng.5 h ttp ://w w w . -Biết biểu diễn tập hợp các số phức thỏa điều kiện cho trước trên mặt phẳng tọa độ.Ổn định tổ chức : 1/ 2. số phức liên hợp của một số phức. 3.mathcomposer.Kiểm tra bài cũ kết hợp với giải bài tập.

tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n Thùc hiÖn phÐp tÝnh HS kh¸c nhËn xÐt b) (3 − 4i )(1 + 2i ) + 4 − 3i 1 − 2i Ghi nhËn 31 12 − i §S: a) 13 13 27 9 + i b) 5 5 • Cũng cố: Hướng dẫn bài tập còn lại Phụ lục: Phiếu học tập 1: Câu 1: cho z = − 2 − i . z 2 = n − mi . a =− 2 . z =− 3 3 − i 2 4 B. m = -1 và n = 3 B. a = 2 . Khi đó z1 = z 2 khi A. m = 1 và n = 3 Câu 4: Cho z =−1 +2i . m = 1 và n = -3 D.phần ảo bằng là 4 2 A.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i Lu ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng. II. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . a = 2 . b =−1 3 3 Câu 2: Số phức có phần thực bằng − . z= 3 3 − i 2 4 C. a =− 2 . Phần thực và phần ảo lần lược là A. z =− 3 3 − i 2 4 D.tích cực hoạt động. b =1 • D. z =− 3 4 + i 2 3 Câu 3: z1 = 3m + i .bảng phụ . 5 . b =−1 C. −1 −2i B. b =1 B. m = -1 và n = -3 C.hứng thú khi tiếp thu bài học. 5 . z lần lượt bằng A. −1 +2i Ngày soạn: 22/4/2011 Ngày giảng:23/4/2011 Tiết 32 LUYỆN TẬP SỐ PHỨC I.Mục tiêu: + Kiến thức:Giải phương trình bậc 2 +Kĩ năng:Giải thành thạo pt bậc 2 với hệ số thực và các phép toán liên quan đến nghiệm pt +Thái độ : Nghiêm túc.phiếu học tập. −1 +2i D. − 5 . −1 −2i C. z . 2 .Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: +Giáo viên : Giáo án .

Yêu cầu học sinh nhắc lại nghiệm của pt trong trường hợp Δ < 0. ± 2i .c ⇒ GV nhận xét. z1.z2 a/ -3z² + 2z – 1 = 0 Δ΄= -2 < 0 pt có 2 nghiệm phân biệt. ±11i.z‾ Pt:X²-2aX+a²+b²=0 →z.b.z‾ là nghiệm của pt X²-2aX+a²+b²=0 Bài tập 2 Bài tập 3 BT4: z1+z2 = z1. .47 < 0 pt có 2 nghiệm phân biệt.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 +Học sinh :làm bài tập trước ở nhà.7z + 11 = 0 Δ = -171 < 0 pt có 2 nghiệm phân biệt z1.z‾ là nghiệm của pt X² -(z+z‾)X+z. ±2i . bổ sung (nếu cần). .Tiến trình bài học: 1. .Ổn định tổ chức : 2. III.2 = c/ 5z² . z1.Phương pháp : Phối hợp các phương pháp gợi mở.Giáo viên yêu cầu học sinh nhăc lại cách tính z1+ z2.z2 = BT5: .Bài mới T/gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng . ⇒Sau đó tính tổng z1+z2 tích z1.z2 trong trường hợp Δ > 0 .Gọi 3 học sinh lên bảng giải 3 câu a.luyện tập .2 = 3a/ z4 + z² .z‾ = 0 →Tìm pt gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . IV.Gọi 1 số học sinh đứng tại chỗ Trả lời được : Bài tập 1 trả lời bài tập 1 ± I .b²i² = a² + b² →z.nêu vấn đề. ±2i . z1.2 = b/ 7z² + 3z + 2 = 0 Δ= .Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Căn bậc 2 của số thực a<0 là gì?Áp dụng : Tìm căn bậc 2 của -8 Câu hỏi 2: Công thức nghiệm của pt bậc 2 trong tập số phức Áp dụng : Giải pt bậc 2 : x² -x+5=0 3. vấn đáp.Yêu cầu học sinh tính z+z‾ z.z‾= (a+bi)(a-bi) = a² .2 → z = ± i Tính nghiệm trong trường hợp Δ<0 Tìm được z1+z2 = z1.6 = 0 z² = -3 → z = ±i z² = 2 → z = ± 3b/ z4 + 7z2 + 10 = 0 z2 = -5 → z = ±i z² = .z2 = z+z‾ = a+bi+a-bi=2a z.Gọi 2 học sinh lên bảng giải ⇒ Cho HS theo dõi nhận xét và bổ sung bài giải (nếu cần).

+(1+i)20 b. u ' vuông góc khi và chỉ khi | z + z '|=| z −z '| .phÊn b¶ng.NhËn d¹ng bµi to¸n tÝnh tÝch ph©n. th¸i ®é .BiÕt quy l¹ vÒ quen .iz +  d. 1 −i 2 +i c. (k z −i là số thực dương cho trước). Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời z −1 =1 z −i và z −3i =1. −> −> 5. b.®éc lËp.Tính : a. | z −z +1 −i |=2. Các vectơ u .i  i b. 2 −> −> b.TÝch cùc.HiÓu vµ nhí c«ng thøc ®æi biÕn sè vµ c«ng thøc tÝch ph©n tõng phÇn . Tìm số phức z thỏa mãn 4  z +i    =1  z −i  Ngày soạn: 15/5/2011 Ngày giảng:16/5/2011 Tiết 35 ÔN THI TỐT NGHIỆP I. z’. 2 | z −i |=| z −z +2i |. z 2 + | z |= 0. Chứng minh rằng tích vô hướng u . 3.ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.VÒ kĩ n¨ng . Xác đỉnh tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa m điều kiện sau: a. chñ ®éng. | z +z +3 |=4. 3VÒ t duy. (1 +i ) 2 −(1 −i ) 2 .BiÕt 2 ph¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n c¬ b¶n ®ã lµ ph¬ng ph¸p ®æi biÕn sè vµ ph¬ng ph¸p tÝch ph©n tõng phÇn 2. 1  7 1 i − 7 c. 1 1 + i  10   + (1 − i ) + ( 2 + 3i )( 2 − 3i ) + i 1 − i   b.VÒ kiÕn thøc . s¸ng t¹o . 2i  =0 . 6. 2. Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau: a.VËn dông thµnh th¹o vµ linh ho¹t 2 ph¬ng ph¸p nµy ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n tÝnh tÝch ph©n . u ' = ( ) 1 z.T duy l«gic vµ lµm viÖc cã hÖ thèng II. Tìm nghiệm phức của mỗi phương trình sau: 2 +i −1 + 3i z= . (( 2 − i ) z + 3 + i ).tõ ®ã cã thÓ tæng qu¸t ho¸ d¹ng to¸n t¬ng øng. ( 2 −z )(i +z ) là số ảo tùy ý.biÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n . Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn z =k . a. c.häc sinh cÇn n¾m ®îc: 1.z ' . u ' trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số phức z.cÇn cã: gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .  3 −i 2 +i − 1 +i i 2 d.z '+z. 2.  .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 1. z2 +z 2 1  = 0. d. 1+i+i2+i3++……+i2011 4. −> −> a.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn Gi¸o ¸n. 7. Chứng minh rằng u .®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt kh¸c 2.Môc tiªu bµi häc Qua bµi häc. z +i 8.ChuÈn bÞ cña häc sinh Ngoµi ®å dïng häc tËp cÇn thiÕt.1+(1+i)+(1+i)2+(1+i)3+…….

kiÓm tra sÜ sè 2.Khi ®ã  2 2 π 2 .suyxnghÜ vµ lµm viÑc trªn giÊy Theo c¸c häc kh¸csinh lµm v= -Theo dâi híng.Nªu d¹ng tæng qu¸t vµ c¸ch gi¶i K= π 2 ∫ 4 − 4sin 2 t 2 cos tdt = ∫ 4 cos2 tdt = 0 0 π 2 π 2 ∫ (1 + cos 2t )dt = (2t + sin 2t ) 02 = π 0 .Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Chñ yÕu lµ vÊn ®¸p gîi më.Híng dÉn häc ë nhµ vµ bµi tËp vÒ nhµ gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 .vµ hai ph¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n . IV.GiÊy nh¸p vµ MTBT.KiÕn thøc cò vÒ nguyªn hµm.c¸c ®å dïng häc tËp kh¸c III. Khi ®ã:  dv = cos xdx v = sin x a π 2 π 2 0 π -Giao nhiÖm vô cho häc sinh I1= (2 x − 1)sin 2 x − 2 sin xdx = π − 1 + 2 cos x 2 = π − 3 ∫0 0 -Cho häc sinh nhËn d¹ng bµi to¸n trªn vµ nªu c¸ch gi¶i t¬ng dx  du = øng  u = ln xcña häc x Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng sinh ⇒ -Gäi häc sinh cña gi¶i gi¸o trªn viªn b¶ng 2.Bµi míi HĐ1:Ôn lại pp đổi biến số H§3: Cñng cè bµi V.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ghi l¹i c«ng thøc tÝnh tÝch ph©n tõng phÇn mµ hs ®· tr¶ lêi ë trªn b ∫ udv = uv b a a b − ∫ vdu Ho¹t ®éng cña häc sinh -NhËn nhiÖm vô vµ suy nghÜ t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt bµi to¸n u = 2 x − 1  du = 2dx ⇒ 1. eu(3) − 1 =24 e3 + 1 -Cho HS nhËn d¹ng vµ nªu c¸ch a)§Æt u(x) u(0) ln x − ∫ x dx = − = − = I2= -NhËn xÐt bµi gi¶i cña häc 3 34 1 3 4 9 9 43 1 9 1 gi¶i quyÕtsöa chovµ tõng 1 4 sinh.gîi nh¸p  3 viÖc.§Æt Khi ®ã   2 3 Giaodâi nhiÖm vô sinh cho häc -NhËn dv nhiÖm = x dxvô.chØnh ®ac©u ra bµi 2 32 2 2 14 2 Khi ®ãI du∫ =u 2du xdx= 3 u = 3 u u 1 = 3 (8 − 1) = 3 u == gi¶i ®óng x 2 ∫ udu= 1 1 ⇒ 1 x 3. u ( ) = 1 Khi ®ã J = 2 x 1 x x 6 I3=1 x e 0 −221∫ xe dx = e − 2 J víi J = ∫ xe dx u u 0 1 0 du = = ∫ (TÝnh 3 J t¬ng 6 tù 6 nh I3) 0 0  π π c)§Æt u(x) = 2sint.®Þng nghÜa tÝch ph©n. t ∈  − .KiÓm tra bµi cò C©u 1: H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®æi biÕn sè C©u 2: H·y nªu c«ng thøc tÝnh tÝch ph©n tõng phÇn 3.TiÕn tr×nh bµi häc 1.æn ®Þnh tæ chøc líp.kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng t duy cña häc sinh.®Þnh khi cÇn y cho HS nÕu cÇn thiÕt -Tr¶ lêi e c©u hái cña GV: e e 3 3 thiÕt x3 1 = 2x+1 e⇒ x3 =e3 1.§Æt  Khi ®ã -Nªu c¸ch gi¶i tæng qu¸t cho x dv = e dx  v = e  π Nªu c¸ch gi¶i kh¸c (nÕu cã) c¸c bµi to¸n trªn b)§Æt u(x)1 = 1 – cos3x ⇒ u (0) =1 0.  .gîi häc sinhý lµm viÖc.§Æt  .

Bài tập: gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . kiểm diện sĩ số: 2/. nâng cao và rèn luyện kỹ năng tính tích phân và ứng dụng tính tích phân để tìm diện tích hình phẳng. Nêu phương pháp tính nguyên hàm. chặt chẽ. π2 4 ∫ x sin xdx 0 ln 2 dx 6. III.( Giáo viên treo bảng phụ hệ thống kiến thức và bảng các nguyên hàm). ∫ sin(ln x)dx 1 4. 1/. Chuẩn bị Giáo viên : Soạn bài.Ổn định lớp.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 1. logic. 3/. IV.Phương pháp: +Gợi mở nêu vấn đề kết hợp với hoạt động nhóm. thể tích các vật thể tròn xoay. chuẩn bị bảng phụ hệ thống hoá lại các kiến thức cơ bản của chương và xem lại giáo án trước giờ lên lớp. 0 ∫ e x − 1dx 0 Ngày soạn: 12/5/2011 Ngày giảng:13/5/2011 Tiết 34 ÔN THI TỐT NGHIỆP I.Kểm tra bài cũ:Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên từng khoảng. II . ghi lại những vấn đề cần trao đổi.Mục tiêu: Học sinh biết :  Hệ thống kiến thức chương 3 và các dạng bài cơ bản trong chương.c¸ch gi¶i tæng qu¸t vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK 2.  Củng cố. ∫ e 7 x +4 ∫ ln ( 1 + x ) dx 2 0 eπ 3. Học sinh: Soạn bài và giải bài tập trước khi đến lớp.Tiến trình bài học: *Tiết 1: Ôn tập nguyên hàm và phương pháp tính nguyên hàm từng phần. 1 2 )dx 2.  Giáo dục tính cẩn thận. 0 3 5.TÝnh c¸c tÝch ph©n sau: 1 ∫ x ln(1 + x 1.Xem lai c¸ch gi¶i c¸c bµi to¸n ®· gi¶i.

sin 4 x + sin 8 x . Bài 3. +Cho học sinh xung phong lên bảng trình bày lời giải HĐ 2: Sử dụng phương pháp đổi biến số vào bài toán tìm nguyên hàm. 1 1 − cos 4 x − cos 8 x + C . v=-cosx ∫(2 − x) sin ĐS:(x-2)cosx-sinx+C. +Giáo viên ghi đề bài tập trên bảng và chia nhóm:(Tổ 1. thông thường ta làm gì?. 2 = 3 b/. +Đối với biểu thức dưới dấu tích phân có chứa căn. hàm mũ. xdx =(2-x)(-cosx). a/. 4 4 ∫(2 − x) sin + ∫u. *Giáo viên gợi ý học sinh đổi 4 biến số.dv =uv −∫vdu . +Cho học sinh xung phong lên bảng trình bày lời giải. π hoặc: 2. +Hàm lôgarit. ∫ HĐ 3:Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần vào giải toán.Tìm nguyên hàm của hàm số: a/. Tổ 3. 8 32 e−x  1 x x b/. Bài 1.Tính: 2 dx .4 làm câu 1b: trong thời gian 3 phút). ĐS: x 5 / 2 + x 3 / 2 + 2 x1 / 2 + C . 2 4 f(x)= sin4x( ⇒ F ( x ) = 2e x + tan x + C . π sin 2 ( x + ) hoặc: 2.2 làm câu 1a. +đặt u= 2-x. = ∫ x3 + 5 ⇒ dt = 3x 2 dx ⇒ x 2 dx = ( x +1) 2 ( sin x + cos x ) 2 1 2 dx π ĐS: tan( x − ) + C .Đặt t= x +5 a/. hàm lượng giác. Bài 2.Ta có: ( x +1) 2 x + 2x +1 x x1 / 2 = x 3 / 2 + 2 x 1 / 2 + x −1 / 2 . ta biến đổi như thế nào để có thể áp dụng được công thức nguyên hàm. ∫x = hoặc đặt t= x 3 +5 (sinx+cosx)2 =1+2sinx. cos 2 ( x − ) c/. hàm luỹ. +Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ nêu ý tưởng lời giải và lên bảng trình bày lời giải. ĐS: +Học sinh tiến hành thảo luận và lên bảng trình bày.cosx =1+siu2x x 3 + 5dx 2 ( ) d ( x 3 + 5) ( ) 2 3 x +5 9 1 2 3 x3 + 5 + C 1 +(sinx+cosx) . dv=sinxdx Ta có:du=-dx. +Yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp đổi biến số.Tính: +Học sinh nêu ý tưởng: a/. +Ta đặt u theo thứ tự ưu tiên nào.∫cos HĐ 4: Sử dụng phương pháp đồng nhất các hệ số để tìm nguyên hàm của hàm số phân xdx xdx Bài 4: Tìm một nguyên hàm F(x) của gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . ∫ x 2 5 1 dt 3 4 3 b/. cos22x.Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 Tg Hoạt động của giáo viên HĐ1:Tìm nguyên hàm của hàm số( Áp dụng các công thức trong bảng các nguyên hàm). +Học sinh giải thích về phương pháp làm của mình. Hoạt động của học sinh Ghi bảng. f ( x ) = e  2 + 2  = 2e + 2 cos x  cos x  1 + cos 4 x ) 2 1 1 = . +Hãy nêu công thức nguyên hàm từng phần.f(x)= sin4x.

+Nhắc lại cách tìm nguyên hàm của hàm số 1 ∫ ax +bdx 1 +Học sinh trình bày lại phương pháp. .Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011 thức và tìm hằng số C. +yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp tìm các hệ số A. 4/.Ôn tập củng cố: +Yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp tìm nguyên hàm của một số hàm số thường gặp. +Giáo viên hướng dẫn học sinh làm một số bài tập còn lại về nhà cho học sinh. gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2 . a +Giáo viên hướng dẫn lại cho +Học sinh lên bảng trình bày học sinh.B. 1 ĐS: F(x)= 3 ln 1+x 1 5 + 5 − ln 2 −x 3 2 1 dx = ax + b 1 ln | ax + b | +C . 1 A B = + (1 + x)( 2 − x) x +1 2 − x Đồng nhất các hệ số tìm được A=B= 1/3. lời giải. +∫ f(x)= (1 + x)( 2 − x) biết F(4)=5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful