Chuyên đề Hình học 11 - thầyTrần Viết Kính

Quan hệ song song

BÀI 04. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU, CẮT NHAU TÀI LIỆU BÀI GIẢNG

II. Định nghĩa: a. Nếu hai đường thẳng a, b nhau. Kí hiệu: a // b. b. Nếu hai đường thẳng a, c không cùng nằm trong mặt phẳng thì a và c được gọi là chéo nhau. II. Tính chất: 1. Tính chất bắc cầu: a // b, b // c, a (P) và không có điểm chung: a
b

thì a và b được gọi là song song

c thì a // c.

2. Định lý “ BA MẶT PHẲNG”: Nếu 3 mặt phẳng (P), (Q), (R) đôi một khác nhau mà:

( P) ( P) ( R)

(Q)

a

( R) c (Q) b

Thì 3 đường thẳng a, b, c đôi một song song hoặc đồng quy. 3. Chứng minh: Theo video bài giảng.

Giáo viên : Trần Viết Kính Nguồn : Hocmai.vn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa Hình học 11 – Thầy Trần Viết Kính

Quan hệ song song

BÀI GIẢNG 04. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, CHÉO NHAU BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chứng minh rằng IJ // CD Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Chứng minh MNPQ là hình bình hành. Bài 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, CD, BC, AD, AC, BD. Chứng mình MNPQ là hình bình hành. Từ đó suy ra các đoạn MN, PQ, RS cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn. Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi E, F, G, H lần lượt là các điểm nằm trên cạnh BC, AD, SD, SC sao cho EH // SB, EF // AB, GH // CD. a. Chứng minh 4 điểm E, F, G, H đồng phẳng. b. Chứng minh GF // SA. c. Gọi I là giao điểm của EH và FG. Chứng minh rằng khi E di động trên BC thì I chạy trên một đường thẳng cố định.

Nguồn

:

Hocmai.vn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa Hình học 11 – Thầy Trần Viết Kính

Quan hệ song song

BÀI GIẢNG 04. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, CHÉO NHAU ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN (Các em tự vẽ hình) Bài 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chứng minh rằng IJ // CD Giải: Gọi E là trung điểm AD. Trong

ABC , ta có:

EI EC EJ ED

1 3 1 3

(1)

Trong

ABD , ta có:

(2)

Từ (1) và (2) suy ra:

EI EC
Bài 2:

EJ ED

IJ / / CD

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Chứng minh MNPQ là hình bình hành. Giải: Từ giả thiết ta có ngay:

MN / /

1 AB 2 1 PQ / / CD 2

(1) (2)

Mà AB = CD (3) Từ (1), (2) và (3) suy ra: MN / /CD Vậy MNPQ là hình bình hành. Bài 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, CD, BC, AD, AC, BD. Chứng mình MNPQ là hình bình hành. Từ đó suy ra các đoạn MN, PQ, RS cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn. Giải : Từ giả thiết ta có ngay:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -

Khóa Hình học 11 – Thầy Trần Viết Kính

Quan hệ song song

MP / /

1 AC 2 1 NQ / / AC 2 MP / / NQ

Suy ra MNPQ là hình bình hành. Từ đó suy ra MN và PQ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Tương tự ta có MNRS là hình bình hành, suy ra MN và RS cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Vậy 3 đoạn MN, PQ, RS cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn. Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi E, F, G, H lần lượt là các điểm nằm trên cạnh BC, AD, SD, SC sao cho EH // SB, EF // AB, GH // CD. a. Chứng minh 4 điểm E, F, G, H đồng phẳng. b. Chứng minh GF // SA. c. Gọi I là giao điểm của EH và FG. Chứng minh rằng khi E di động trên BC thì I chạy trên một đường thẳng cố định. Giải : a. Chứng minh 4 điểm E, F, G, H đồng phẳng. Ta có:

EF / / AB AB / / CD

EF//CD (1)

Mà : GH / / CD (2)
Từ (1) và (2) suy ra: EF // GH. (3) Chứng tỏ tồn tại duy nhất mặt phẳng qua hai đường thẳng song song EF và GH. Vậy 4 điểm E, F, G, H đồng phẳng. b. Chứng minh GF // SA:

SCD có : GH / / CD CBS có : EH / / SB

DG CH DS CS CH CE CS CB

Hình bình hành ABCD có: EF // AB // CD nên:

CE CB

DF DA

Từ (4), (5) và (6) suy ra:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -

Khóa Hình học 11 – Thầy Trần Viết Kính

Quan hệ song song

DG DS

DF DA

GF / / SA

c. Chứng minh I chạy trên đường thẳng cố định ta có:

I I

EH FG

(SBC ) (SAD)

I I

(SBC ) (SAD)

I

(SBC )

(SAD)

Điều này chứng tỏ I chạy trên giao tuyến cố định Sx của hai mặt phẳng cố định (SBC) và (SAD) khi E chạy trên BC.

Nguồn

:

Hocmai.vn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful