Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

CHUY N Đ 2 :

PHƯƠNG PHÁP GI I BÀI T P V HIĐROCACBON NO

I. Ph n ng th Cl2, Br2 (ph n ng clo hóa, brom hóa) Phương pháp gi i
- Bư c 1 : Vi t phương trình ph n ng c a ankan v i Cl2 ho c Br2. N u đ bài không cho bi t s n ph m th là monohalogen, đihalogen,… thì ta ph i vi t ph n ng d ng t ng quát :
C n H 2n + 2 +
as, t xBr2  C n H 2n + 2− x Br x + xHBr →
as xCl 2  C n H 2n + 2− x Cl x →
o

ho c

C n H 2n + 2 +

+ xHCl

- Bư c 2 : Tính kh i lư ng mol c a s n ph m th ho c kh i lư ng mol trung bình c a h n h p s n ph m đ tìm s nguyên t cacbon trong ankan ho c m i liên h gi a s cacbon và s nguyên t clo, brom trong s n ph m th , t đó xác đ nh đư c s nguyên t cacbon và s nguyên t clo, brom trong s n ph m th . Suy ra công th c c u t o c a ankan ban đ u và công th c c u t o c a các s n ph m th . Trên đây là hai bư c gi i đ tìm CTPT, CTCT c a ankan trong ph n ng th v i Cl2, Br2. Trên th c t còn có th có nh ng d ng bài khác liên quan đ n lo i ph n ng này (ít g p hơn).

Các ví d minh h a
Ví d 1: Ankan Y ph n ng v i clo t o ra 2 d n xu t monoclo có t kh i hơi so v i H2 b ng 39,25. Tên c a Y là : A. butan. B. propan. C. iso-butan. D. 2-metylbutan. Hư ng d n gi i Đ t CTPT c a ankan là CnH2n+2. Ph n ng c a CnH2n+2 v i clo t o ra d n xu t monoclo :
C n H 2n + 2 +
as Cl2  C n H 2n +1Cl + HCl →

(1)

Theo gi thi t ta th y CnH2n+1Cl g m hai đ ng phân và M Cn H 2 n+1Cl = 39, 25.2 = 78, 5 gam / mol nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5 ⇒ n = 3 ⇒ CTPT c a ankan là C3H8. V y Y là propan, phương trình ph n ng : CH3CH2CH3 Đáp án B. Ví d 2: Khi clo hóa m t ankan X ch thu đư c m t d n xu t monoclo duy nh t có t kh i hơi đ i v i hiđro là 53,25. Tên c a ankan X là : A. 3,3-đimetylhecxan. C. isopentan. B. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimetylpentan Hư ng d n gi i Đ t CTPT c a ankan là CnH2n+2. Ph n ng c a CnH2n+2 v i clo t o ra d n xu t monoclo :
C n H 2n + 2 +
as Cl2  C n H 2n +1Cl + HCl →

+ Cl2

as

 CH3CH2CH2Cl + →  CH3CHClCH3 →
+

HCl HCl

(1) 1

Theo gi thi t M Cn H 2 n+1Cl = 53, 25.2 = 106,5 gam / mol nên ta có :
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

14n + 36,5 = 106,5 ⇒ n = 5 ⇒ CTPT c a ankan là C5 H12. Vì ph n ng ch t o ra m t s n ph m duy nh t nên ankan X là 2,2-đimetylpropan. Phương trình ph n ng : CH3 CH3 CH3–C–CH3 + Cl2 CH3 Đáp án B.
as  CH3–C–CH2Cl → CH3

+

HCl

Ví d 3: Khi cho ankan X (trong phân t có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 83,72%) tác d ng v i clo theo t l s mol 1:1 (trong đi u ki n chi u sáng) ch thu đư c 2 d n xu t monoclo đ ng phân c a nhau. Tên c a X là : A. 3-metylpentan. B. 2,3-đimetylbutan. C. 2-metylpropan. D. butan. Hư ng d n gi i Đ t CTPT c a ankan X là CnH2n+2. Theo gi thi t ta có : 12n 83, 72 = ⇒ n = 6 ⇒ CTPT c a ankan X là C6 H14. 2n + 2 16, 28 Vì X ph n ng v i Cl2 theo t l mol 1:1 ch thu đư c hai s n ph m th monoclo nên X có tên là 2,3-đimetylbutan. Phương trình ph n ng : as CH3 – CH – CH– CH3 + Cl2 CH3 CH3 Đáp án B. Ví d 4: Khi clo hóa metan thu đư c m t s n ph m th ch a 89,12% clo v kh i lư ng. Công th c c a s n ph m là : A. CH3Cl. B. CH2Cl2. C. CHCl3. D. CCl4. Hư ng d n gi i Ph n ng c a CH4 v i clo :
CH 4 +
as xCl 2  CH 4− x Cl x →

 CH3 – CH – CH – CH2 Cl + HCl → CH3 CH3  CH3 – CH – CCl – CH3 + HCl → CH3 CH3

+ xHCl

(1)

Theo gi thi t ta có :

35,5x 89,12 = ⇒x =3 16 − x 10,88

V y công th c c a s n ph m th là : CHCl3. Đáp án C. Ví d 5: Khi ti n hành ph n ng th gi a ankan X v i hơi brom có chi u sáng ngư i ta thu đư c h n h p Y ch ch a hai ch t s n ph m. T kh i hơi c a Y so v i không khí b ng 4. Tên c a X là : A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylbutan. C. pentan. D. etan. Hư ng d n gi i Đ t CTPT c a ankan là CnH2n+2. Ph n ng c a CnH2n+2 v i clo t o ra hai ch t s n ph m : 2
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

C n H 2n + 2 +

as xBr2  C n H 2n + 2− x Br x + xHBr →

(1)

mol: 1 1 x → → H n h p Y g m hai ch t là : CnH2n+2-xBrx và HBr Theo gi thi t và (1) ta có : n = 5 1.(14n + 2 + 79x) + 81x = 4.29 ⇒ 14n + 44x = 114 ⇒  1+ x x = 1 Vì ph n ng ch t o ra 2 s m ph m nên suy ra ch có m t s n ph m th duy nh t. Do đó ankan X là 2,2-đimetylpropan. Phương trình ph n ng : CH3 CH3 CH3–C–CH3 + Br2 CH3 Đáp án A.
as  CH3–C–CH2Br → CH3

+

HBr

II. Ph n ng tách (ph n ng crackinh, tách hiđro) Phương pháp gi i
Khi làm các bài t p liên quan đ n ph n ng crackinh, ph n ng tách hiđro thì c n chú ý nh ng đi u sau : + Trong ph n ng kh i lư ng đư c b o toàn, t đó suy ra :

n Ankan .MAnkan = n hoãn hôïp sau phaûn öùng .M hoãn hôïp sau phaûn öùng
+ Khi crackinh ankan C3H8, C4H10 (có th kèm theo ph n ng tách hiđro t o ra anken) thì : S mol h n h p s n ph m luôn g p 2 l n s mol ankan ph n ng. Vì v y ta suy ra, n u có x mol ankan tham gia ph n ng thì sau ph n ng s mol khí tăng lên x mol. + Đ i v i các ankan có t 5C tr lên do các ankan sinh ra l i có th ti p t c tham gia ph n ng crackinh lên s mol h n h p s n ph m luôn ≥ 2 l n s mol ankan ph n ng. + Đ i v i ph n ng tách hiđro t ankan thì : S mol H2 t o thành = S mol khí tăng lên sau ph n ng = S mol h n h p sau ph n ng – s mol ankan ban đ u.

Các ví d minh h a
Ví d 1: Khi crackinh hoàn toàn m t th tích ankan X thu đư c ba th tích h n h p Y (các th tích khí đo cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t); t kh i c a Y so v i H2 b ng 12. Công th c phân t c a X là : A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. Hư ng d n gi i Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : mX = mY ⇔ nXMX = nY M Y ⇔ M X = ⇒ X là C5H12. Đáp án D.
n Y MY 3n X M Y = = 3. M Y = 3.12.2 = 72 gam/mol nX nX

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

3

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 2: Crackinh 1 ankan A thu đư c h n h p s n ph m B g m 5 hiđrocacbon có kh i lư ng mol trung bình là 36,25 gam/mol, hi u su t ph n ng là 60%. Công th c phân t c a A là : A. C4H10. B. C5H12. C. C3H8. D. C2H6. Hư ng d n gi i Ch n s mol c a ankan là 1 mol thì s mol ankan ph n ng là 0,6 mol, suy ra sau ph n ng s mol khí tăng 0,6 mol. T ng s mol h n h p B là 1,6 mol. Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : mA = mB ⇔ nAMA = nB M B ⇔ MA = V y CTPT c a ankan A là C4 H10. Đáp án A. Ví d 3: Craking 40 lít n-butan thu đư c 56 lít h n h p A g m H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và m t ph n n-butan chưa b craking (các th tích khí đo cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t). Gi s ch có các ph n ng t o ra các s n ph m trên. Hi u su t ph n ng t o ra h n h p A là : A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 20%. Hư ng d n gi i G i x là th tích C4 H10 tham gia ph n ng, sau ph n ng th tích tăng là x lít. V y ta có : 40 + x = 56 ⇒ x = 16. Hi u su t ph n ng t o ra h n h p A là : H = Đáp án A. Ví d 4: Cracking 8,8 gam propan thu đư c h n h p A g m H2, CH4, C2 H4, C3 H6 và m t ph n propan chưa b crakinh. Bi t hi u su t ph n ng là 90%. Kh i lư ng phân t trung bình c a A là : A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96. Hư ng d n gi i Theo đ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : mA = mpropan = 8,8 gam.
8,8 = 0,2 mol ⇒ nC H = 0,2.90% = 0,18 mol. 3 8 phaûn öùng 44 V y sau ph n ng t ng s mol khí trong A là 0,2 + 0,18 = 0,38 mol. m 8,8 ⇒ MA = A = = 23,16 gam / mol. n A 0,38 nC H
3 8 ban ñaàu

1, 6.36, 25 nB MB = = 58 gam / mol nA 1

16 .100 = 40% 40

=

Đáp án B. Ví d 5: Crackinh hoàn toàn 6,6 gam propan đư c h n h p X g m hai hiđrocacbon. D n toàn b X qua bình đ ng 400 ml dung d ch brom a mol/l th y khí thoát ra kh i bình có t kh i so metan là 1,1875. Giá tr a là : A. 0,5M. B. 0,25M. C. 0,175M. D. 0,1M. Hư ng d n gi i Các ph n ng x y ra : → C3H8  CH4 + C2H4 C2H4 + Br2  C2H4Br2 →
3 8 4

(1) (2)
2 4

Theo (1) và gi thi t ta có : n C H = n CH = n C H = 4

6,6 = 0,15 mol 44

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Sau khi qua bình đ ng brom khí thoát ra kh i bình có M = 1,1875.16 = 19 gam / mol nên ngoài CH4 còn có C2H4 dư. Áp d ng sơ đ đư ng chéo cho h n h p CH4 và C2H4 dư ta có : 28 – 19 = 9 16 n n
CH4

19

CH 4
2

nC H

=

4

9 3 = 3 1

nC H
2

4

28

19 – 16= 3

Suy ra s mol C2H4 dư là 0,05 mol, s mol C2H4 ph n ng v i Br2 = s mol Br2 ph n ng = 0,1 mol. V y n ng đ mol c a dung d ch Br2 là

0,1 = 0,25M. 0,4

Đáp án B. Ví d 6: Crackinh 4,4 gam propan đư c h n h p X (g m 3 hiđrocacbon). D n X qua nư c brom dư th y khí thoát ra có t kh i so v i H2 là 10,8. Hi u su t crackinh là : A. 90%. B. 80%. C. 75%. D. 60%. Hư ng d n gi i Các ph n ng x y ra : C3H8  CH4 + C2H4 (1) → (2) C2H4 + Br2  C2H4Br2 → Theo (1) ta đ t : n C H pö = n CH = nC H = a mol; n C H dö = b mol
3 8 4 2 4 3 8

Sau khi qua bình đ ng brom dư, khí thoát ra kh i bình ngoài CH4 còn có C3H8 dư, kh i lư ng mol trung bình c a h n h p này là 21,6. Áp d ng sơ đ đư ng chéo cho h n h p CH4 và C3H8 dư ta có : 44 – 21,6 = 22,4 16 n CH n CH 22,4 4 a 4 4 4 ⇒ = = ⇒ = (2) nC H 5,6 1 b 1 21,6 3 8 21,6 – 16= 5,6 44 nC H
3 8

V y hi u su t ph n ng crackinh là : H = Đáp án B.

a .100 = 80%. a+ b

Ví d 7: Crackinh C4 H10 (A) thu đư c h n h p s n ph m B g m 5 hiđrocacbon có kh i lư ng mol trung bình là 32,65 gam/mol. Hi u su t ph n ng crackinh là : A. 77,64%. B. 38,82%. C. 17,76%. D. 16,325%. Hư ng d n gi i Ch n s mol c a ankan là 1 mol. Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : n M 58 mA = mB ⇔ nAMA = nB M B ⇔ B = A = ⇒ n B = 1, 7764 mol n A M B 32, 65 S mol C4H10 ph n ng = s mol khí tăng lên = 1,7764 – 1 = 0,7764 mol. V y hi u su t ph n ng : H = Đáp án A.
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

0, 7764 .100 = 77,64%. 1

5

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 8: Craking n-butan thu đư c 35 mol h n h p A g m H2, CH4, C2 H4, C2H6, C3H6, C4 H8 và m t ph n butan chưa b crakinh. Gi s ch có các ph n ng t o ra các s n ph m trên. Cho A qua bình nư c brom dư th y còn l i 20 mol khí. N u đ t cháy hoàn toàn A thì thu đư c x mol CO2. a. Hi u su t ph n ng t o h n h p A là : A. 57,14%. B. 75,00%. C. 42,86%. D. 25,00%. b. Giá tr c a x là : A. 140. B. 70. C. 80. D. 40. Hư ng d n gi i a. Tính hi u su t ph n ng Phương trình ph n ng :

 CH4 →
Crackinh

+

C3H6

(1) (2) (3)

C4H10

 C2H6 + C2H4 →

 H2 + C4H8 → Theo các ph n ng và gi thi t ta đ t :

nC H
4

10

= n(CH

4 , C2 H6 , H 2 )

= n(C H
3

6 , C2 H 4 , C4 H 8 )

= a mol; nC H
4

10

= b mol ⇒ n A = 2a + b = 35 (*)

Khi cho h n h p A qua bình d ng brom dư thì ch có C3H6, C2H4, C4H8 ph n ng và b gi l i trong bình ch a brom. Khí thoát ra kh i bình ch a brom là H2, CH4, C2H6, C4H10 dư nên suy ra : a + b = 20 (**)

a = 15 T (*) và (**) ta có :  b = 5
V y hi u su t ph n ng crackinh là : H =
15 .100 = 75% 15 + 5

Đáp án B. b. Tính giá tr c a x : Theo đ nh lu t b o toàn nguyên t ta th y thành ph n nguyên t trong A gi ng như thành ph n nguyên t trong C4 H10 đem ph n ng. Suy ra, đ t cháy A cũng như đ t cháy lư ng C4H10 ban đ u s thu đư c lư ng CO2 như nhau.
+ O2 , t C4H10 → 4CO2 mol: 20 80 → Đáp án C.
o

Ví d 9: Cho etan qua xúc tác ( nhi t đ cao) thu đư c m t h n h p X g m etan, etilen, axetilen và H2. T kh i c a h n h p X đ i v i etan là 0,4. Hãy cho bi t n u cho 0,4 mol h n h p X qua dung d ch Br2 dư thì s mol Br2 đã ph n ng là bao nhiêu ? A. 0,24 mol. B. 0,16 mol. C. 0,40 mol. D. 0,32 mol. Hư ng d n gi i Phương trình ph n ng :
t , xt C2 H 6  C2 H 4 + H 2 → t , xt C2 H 6  C2 H 2 + 2H 2 →
o o

(1) (2)

6

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

C2 H 4 + Br2  C2 H 4 Br2 →

(3)

C2 H 2 + 2Br2  C2 H 2 Br4 (4) → Theo các phương trình ta th y : + S mol khí tăng sau ph n ng b ng s mol H2 sinh ra. + S mol Br2 ph n ng (3) và (4) b ng s mol H2 sinh ra (1) và (2). Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : nX MX metan = mX ⇔ netan .Metan = nX. M X ⇔ = = 0, 4 n e tan M e tan
V i nX = 0,4 mol ⇒ netan =0,16 mol ⇒ n Br pö = n H sinh ra = n X − ne tan = 0, 24 mol. 2 2 Đáp án A.

III. Ph n ng oxi hóa ankan Phương pháp gi i
Khi làm bài t p liên quan đ n ph n ng đ t cháy ankan c n lưu ý nh ng đi u sau : 1. Đ t cháy m t ankan hay h n h p các ankan thì s mol H2O thu đư c luôn l n hơn s mol CO2; s mol ankan ph n ng b ng s mol H2O – s mol CO2; S c a C trong ankan hay s C trung bình n CO 2.n CO + n H O 2 2 2 c a h n h p các ankan = ; s mol O2 tham gia ph n ng đ t cháy = ; n H O − nCO 2
2 2

kh i lư ng ankan ph n ng + kh i lư ng O2 ph n ng = kh i lư ng CO2 t o thành + kh i lư ng H2O t o thành; kh i lư ng ankan ph n ng = kh i lư ng C + kh i lư ng H = 12.n CO + 2.n H O . 2 2 ● Các đi u suy ra : Khi đ t cháy m t hiđrocacbon b t kì mà s mol nư c thu đư c l n hơn s mol CO2 thì ch ng t hiđrocacbon đó là ankan; Đ t cháy m t h n h p g m các lo i hiđrocacbon CnH2n+2 và CmH2m thì s mol CnH2n+2 trong h n h p đó b ng s mol H2O – s mol CO2 (do s mol nư c và CO2 sinh ra khi đ t cháy CmH2m luôn b ng nhau). 2. Khi g p bài t p liên quan đ n h n h p các ankan thì nên s d ng phương pháp trung bình: Thay h n h p các ankan b ng m t ankan C n H 2n + 2 d a vào gi thi t đ tính toán s C trung bình (tính giá tr n ) r i căn c vào tính ch t c a giá tr trung bình đ suy ra k t qu c n tìm. Gi s có h n h p hai ankan có s cacbon tương ng là n và m (n<m), s cacbon trung bình là n thì ta luôn có n< n <m. N u đ bài yêu c u tính thành ph n % v s mol, th tích ho c kh i lư ng c a các ankan trong thì ta s d ng phương pháp đư ng chéo đ tính t l mol c a các ankan trong h n h p r i t đó suy ra thành ph n % v s mol, th tích ho c kh i lư ng c a các ankan.

Các ví d minh h a
Ví d 1: Khi đ t cháy hoàn toàn 7,84 lít h n h p khí g m CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu đư c 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá tr c a x là : A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8. Hư ng d n gi i Khi đ t cháy ankan ta có : n Ankan = n H O − nCO ⇒ n H O = n Ankan + n CO =
2 2 2 2

7,84 16,8 + = 1,1 mol 22, 4 22, 4

V y x = m H O = 18.1,1 = 19,8 gam. 2 Đáp án D.
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

7

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 2: Đ t cháy hoàn toàn 6,72 lít h n h p A (đktc) g m CH4, C2H6, C3H8, C2H4 và C3H6, thu đư c 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. T ng th tích c a C2H4 và C3H6 (đktc) trong h n h p A là : A. 5,60. B. 3,36. C. 4,48. D. 2,24. Hư ng d n gi i Trong h n h p A, thay các ch t CH4, C2 H6, C3H8 b ng m t ch t CnH2n+2 (x mol); thay các ch t C2H4, C3H6 b ng m t ch t CmH2m (y mol). Suy ra x + y = 0,3 (*). Các phương trình ph n ng :

C n H 2n +2 + mol : x C m H 2m + mol : y

3n + 1 to → O2  nCO2 + (n + 1)H2 O 2 → nx → (n + 1)x 3m to → O2  mCO2 + mH 2 O 2 → my → my
2 2

(1)

(2)

T (1) và (2) ta th y : x = n H O − nCO = 0,2 mol ⇒ y = 0,1 mol. V y t ng th tích c a C2H4 và C3H6 (đktc) trong h n h p A là : 0,1.22,4 = 2,24 lít. Đáp án D. ● Nh n xét : Khi đ t cháy h n h p g m ankan và các ch t có công th c phân t là CnH2n (có th là anken ho c xicloankan) thì s mol ankan = s mol H2O – s mol CO2. Ví d 3: Đ t cháy hoàn toàn h n h p A g m CH4, C2H6, C3 H8, C2H2, C3H4, C4 H6 thu đư c a mol CO2 và 18a gam H2O. T ng ph n trăm v th tích c a các ankan trong A là : A. 30%. B. 40%. C. 50%. D. 60%. Hư ng d n gi i Theo gi thi t ta th y : Khi đ t cháy h n h p A thì thu đư c s mol CO2 b ng s mol H2O b ng a mol. Trong h n h p A, thay các ch t C2 H2, C3H4, C4H6 b ng 1 ch t C2 H2n-2 (x mol) ; thay các ch t CH4, C2H6, C3H8 b ng m t ch t CmH2m+2 (y mol). Phương trình ph n ng :

C n H 2n− 2 + mol : x C m H 2m +2 + mol : y

3n − 1 to O 2  nCO2 + (n − 1)H 2 O → 2 → nx → (n − 1)x 3m + 1 to O2  mCO2 + (m + 1)H2 O → 2 → my → (m + 1)y

(1)

(2)

Theo gi thi t ta th y : Khi đ t cháy h n h p A thì thu đư c s mol CO2 b ng s mol H2O b ng a mol. V y t (1) và (2) suy ra :

nx + my = (n − 1)x + (m + 1)y ⇒ x = y ⇒ %VC

m H 2 m +2

= %VC H
n

2n −2

= 50%.

Đáp án C. ● Nh n xét : Khi đ t cháy hoàn toàn h n h p g m ankan (CmH2m+2) và các ch t có công th c phân t là CnH2n-2 mà thu đư c s mol H2O b ng s mol CO2 thì ch ng t % v th tích c a CmH2m+2 b ng % v th tích c a CnH2n-2.

8

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 4: Đ t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu đư c 7,84 lít khí CO2 ( đktc) và 9,9 gam nư c. Th tích không khí ( đktc) nh nh t c n dùng đ đ t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên trên là : A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít. Hư ng d n gi i Đ t công th c chung c a metan, etan, propan là CmH2m+2. Theo gi thi t ta có : n CO =
2

7,84 9,9 = 0,35 mol; n H O = = 0,55 mol. 2 22, 4 18
o

Sơ đ ph n ng :
t C m H2 m +2 + O2  CO2 →

+

H 2O 0,55

(1)

mol :

x

0,35 →

Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t đ i v i nguyên t oxi ta có : 2x = 0,35.2 + 0,55 ⇒ x = 0,625 ⇒ VO
2

(ñktc)

= 0,625.22,4 = 14 lít ⇒ Vkhoâng khí (ñktc) = 5.14 = 70 lít.

Đáp án A. Ví d 5: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua h quang đư c V lít h n h p A (đktc) ch a 12% C2H2 ;10% CH4 ; 78% H2 (v th tích). Gi s ch x y ra 2 ph n ng : 2CH4 → C2H2 + 3H2 (1) CH4 → C + 2H2 (2) Giá tr c a V là : A. 407,27. B. 448,00. C. 520,18. D. 472,64. Hư ng d n gi i Sơ đ ph n ng :
C2 H 2 ↑: 12%  H ↑: 78% hoà quang ñieän CH 4   2 → CH 4 ↑ dö : 10% C  Đ t s mol c a C2H2 ; CH4 ; H2 trong h n h p A l n lư t là 12x ; 10x ; 78x (vì đ i v i các ch t khí t l % v th tích b ng t l % v s mol) Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t đ i v i H ta có :
224 .4 = 4.10x + 2.12x + 2.78x 22, 4 ⇒ x = 0,1818 mol ⇒ VA = 100x.22, 4 = 407,27 lít. n H (trong CH4 ban ñaàu ) = n H (trong CH4 dö , C2H2 vaø H2 trong A) ⇒

Đáp án A. Ví d 6: Tr n 2 th tích b ng nhau c a C3 H8 và O2 r i b t tia l a đi n đ t cháy h n h p. Sau ph n ng làm l nh h n h p (đ hơi nư c ngưng t ) r i đưa v đi u ki n ban đ u. Th tích h n h p s n ph m khi y (V2) so v i th tích h n h p ban đ u (V1) là : A. V2 = V1. B. V2 > V1. C. V2 = 0,5V1. D. V2 : V1 = 7 : 10. Hư ng d n gi i Phương trình ph n ng :
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

9

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th
t C3 H8 + 5O2  3CO2 →
o

+

4H 2 O

(1)

x → x x 3x 4x → x → → pö (lít) : 5 5 5 4x 3x 4x → 0 → → spö (lít) : 5 5 5 Sau ph n ng hơi nư c b ngưng t nên h n h p khí còn l i g m C3H8 và O2 dư. Ta có : bñ (lít) :

V1 = VC
Đáp án D.

3 H8

+ VO = 2x lít; V2 = VC
2

3 H8

+ VCO =
2

V 4x 3x 7x 7 + = lít ⇒ 2 = . 5 5 5 V1 10

Ví d 7: H n h p khí A g m etan và propan. Đ t cháy h n h p A thu đư c khí CO2 và hơi H2O theo t l th tích 11:15. a. Thành ph n % theo th tích c a h n h p là : A. 18,52% ; 81,48%. B. 45% ; 55%. C. 28,13% ; 71,87%. D. 25% ; 75%. b. Thành ph n % theo kh i lư ng c a h n h p là : A. 18,52% ; 81,48%. B. 45% ; 55%. C. 28,13% ; 71,87%. D. 25% ; 75%. Hư ng d n gi i a. Đ t CTPT trung bình c a etan và propan là : C n H 2n + 2 Ph n ng cháy :
C n H 2n + 2 +

3n + 1 O2 → n CO2 + ( n +1)H2O 2

Theo gi thi t ta có :

n + 1 15 = ⇒ n = 2, 75 11 n Áp d ng sơ đ đư ng chéo cho s nguyên t cacbon trung bình c a hai ch t ta có : VC2H6 3 − 2, 75 0, 25 = = ⇒ %VC 2 H 6 = 25%; %VC3H8 = 75%. VC3H8 2, 75 − 2 0, 75

Đáp án D. b. Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a các ch t là : 0, 25.30 %C2 H6 = .100% = 18,52% ⇒ %C3H8 = 81,48%. 0, 25.30 + 0, 75.44 Đáp án A. Ví d 8: Đ t cháy 13,7 ml h n h p A g m metan, propan và cacbon (II) oxit, ta thu đư c 25,7 ml khí CO2 cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t. Thành ph n % th tích propan trong h n h p A và kh i lư ng phân t trung bình c a h n h p A so v i nitơ là : A. 43,8% ; b ng 1. B. 43,8 % ; nh hơn 1. C. 43,8 % ; l n hơn 1. D. 87,6 % ; nh hơn 1. Hư ng d n gi i Đ t s mol c a metan, propan và cacbon (II) oxit l n lư t là x, y, z. Sơ đ ph n ng : C3H8 → 3CO2 (2) ; CO CH4 → CO2 (1) ; mol: x x y 3y z 10

→ CO2 z

(3)

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

T (1), (2), (3) và gi thi t ta có h :

 x + y + z = 13, 7 x + z = 7, 7 6 ⇒ ⇒ %VC H = .100 = 43,8%.  3 8 13, 7  x + 3y + z = 25, 7 y = 6 Kh i lư ng mol trung bình c a h n h p A là :
MA = 16x + 44y + 28z 16(x + z) + 44y 16.7,7 + 44.6 > = = 28,3 gam / mol. x+y+z x+y+z 13, 7
2

M t khác MN = 28 gam / mol nên suy ra kh i lư ng phân t trung bình c a A l n hơn so v i N2 hay

MA > 1. MN
2

Đáp án C. Ví d 9: Đ t cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon A. S n ph m thu đư c h p th vào nư c vôi trong dư thì t o ra 4 gam k t t a. L c k t t a cân l i bình th y kh i lư ng bình nư c vôi trong gi m 1,376 gam. A có công th c phân t là : A. CH4. B. C5H12. C. C3H8 . D. C4H10. Hư ng d n gi i Do Ca(OH)2 dư nên CO2 đã chuy n h t vào k t t a CaCO3. Ta có : n C = nCO = nCaCO = 0,04 mol.
2 3

Cho s n ph m cháy g m CO2 và H2O vào bình nư c vôi trong dư. L c k t t a cân l i bình th y kh i lư ng bình nư c vôi trong gi m 1,376 gam đi u đó có nghĩa là kh i lư ng k t t a b tách ra kh i dung d ch l n hơn kh i lư ng H2O và CO2 h p th vào bình. Suy ra :

m CaCO − m H O − m CO = 1,376 gam ⇒ m H O = 0,864 gam ⇒ n H O = 0, 048 mol
3 2 2 2 2

⇒ n H = 0, 096 mol ⇒ n C : n H = 0, 04 : 0, 096 = 5 :12
V y A có công th c phân t là C5H12. Đáp án B. Ví d 10: Đ t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u cơ X c n 7,84 lít O2 (đktc). S n ph m cháy g m cháy h p th h t vào bình đ ng dung d ch Ba(OH)2 th y có 19,7 gam k t t a xu t hi n và kh i lư ng dung d ch gi m 5,5 gam. L c b k t t a đun nóng nư c l c l i thu đư c 9,85 gam k t t a n a. CTPT c a X là : A. C2H6. B. C2H6O. C. C2H6O2. D. C3H8. Hư ng d n gi i Các ph n ng x y ra khi cho s n ph m cháy vào bình đ ng dung d ch Ba(OH)2 : CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1) 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (2) Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CO2 + H2O (3) Theo (1) : n CO (pö ) = n BaCO = 0,1 mol 2 3 Theo (2), (3): n CO (pö ) = 2.n Ba(HCO ) = 2.n BaCO = 0,1 mol 2 3 2 3 T ng s mol CO2 sinh ra t ph n ng đ t cháy h p ch t h u cơ là 0,2 mol. Theo gi thi t kh i lư ng dung d nh gi m 5,5 gam nên ta có :
19, 7 − 0, 2.44 − m H2O = 5,5 ⇒ m H2O = 5,4 gam ⇒ n H = 2.n H2O = 0,6 mol.
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

11

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Áp d ng đinh lu t b o toàn nguyên t đ i v i oxi ta có :

n O(hchc) = 2.n CO + n H O − 2.n O
2 2

2 (bñ)

= 2.0,2 + 0,3 − 0,35.2 = 0 . Như v y trong X không có oxi.

⇒ n C : n H = 0, 2 : 0, 6 = 2 : 6 V y CTPT c a X là C2H6. Đáp án A. Ví d 11: Đ t cháy hoàn toàn m t hiđrocacbon A. S n ph m thu đư c h p th hoàn toàn vào 200 ml dung d ch Ca(OH)2 0,2M th y thu đư c 3 gam k t t a. L c b k t t a, cân l i ph n dung d ch th y kh i lư ng tăng lên so v i ban đ u là 0,28 gam. Hiđrocacbon trên có CTPT là : A. C5H12. B. C2H6. C. C3H8 . D. C4H10. Hư ng d n gi i Theo gi thi t ta có : n Ca(OH ) = 0, 04 mol; nCaCO = 0, 03 mol. Do đó có hai trư ng h p x y ra : 2 3 ● Trư ng h p 1 : Ca(OH)2 dư, ch x y ra ph n ng t o k t t a : CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1) 0,03 mol: 0,03 ← 0,03 ←
⇒ n CO2 = 0,03 mol.

L c b k t t a, cân l i ph n dung d ch th y kh i lư ng tăng lên so v i ban đ u là 0,28 gam có nghĩa là kh i lư ng CO2 và H2O h p th vào dung d ch Ca(OH)2 l n hơn kh i lư ng k t t a CaCO3 b tách ra. Suy ra :

m H O + m CO − m CaCO = 0,28 gam ⇒ m H O = 0,28 + 3 − 0,03.44 = 1,96 gam
2 2 3 2

⇒ n H2O = 0,1088 mol ⇒ n H = 0,217 mol ⇒ n C : n H = 0,03 : 0,217 = 1: 7,3 (loaïi).
● Trư ng h p 2 : Ca(OH)2 ph n ng h t : CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O mol: 0,03 ← 0,03 ← 0,03 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 mol: 0,02 ← 0,01
⇒ n CO2 = 0,05 mol.

(1) (2)

L p lu n tương t như trên ta có :

m H O + m CO − m CaCO = 0, 28 gam ⇒ m H O = 0, 28 + 3 − 0, 05.44 = 1, 08 gam
2 2 3 2

⇒ n H2O = 0,06 mol ⇒ n H = 0,12 mol ⇒ n C : n H = 0,05 : 0,12 = 5 :12.
V y CTPT c a ankan là C5 H12. Đáp án A. Ví d 12: Đ t cháy 1 lít hơi hiđrocacbon v i m t th tích không khí (lư ng dư). H n h p khí thu đư c sau khi hơi H2O ngưng t có th tích là 18,5 lít, cho qua dung d ch KOH dư còn 16,5 lít, cho h n h p khí đi qua ng đ ng photpho dư thì còn l i 16 lít. Xác đ nh CTPT c a h p ch t trên bi t các th tích khí đo cùng đi u ki n nhi t đ , áp su t và O2 chi m 1/5 không khí, còn l i là N2. A. C2H6. B. C2H4. C. C3H8. D. C2H2. Theo gi thi t, ta có : VCO2 Sơ đ ph n ng : 12
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Hư ng d n gi i = 2 lít ; VO 2 (dư) = 0,5 lít ; VN 2 = 16 lít ⇒ VO 2 (ban đ u) = 4 lít.

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

CxHy + O2 → CO2 + H2O + O2 dư lít: 1 4 2 a 0,5 Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t đ i v i các nguyên t C, H, O ta có :
1.x = 2.1 x = 2   ⇔ y = 6 1.y = a.2  4.2 = 2.2 + a + 0.5.2 a = 3  

⇒ Công th c c a hiđrocacbon là C2H6. Đáp án A. Ví d 13: Cho 0,5 lít h n h p g m hiđrocacbon và khí cacbonic vào 2,5 lít oxi (l y dư) r i đ t. Th tích c a h n h p thu đư c sau khi đ t là 3,4 lít. Cho h n h p qua thi t b làm l nh, th tích h n h p khí còn l i 1,8 lít và cho l i qua dung d ch KOH ch còn 0,5 lít khí. Th tích các khí đư c đo trong cùng đi u ki n. Tên g i c a hiđrocacbon là : A. propan. B. xiclobutan. C. propen. D. xiclopropan. Theo gi thi t, ta có : VH2O Hư ng d n gi i = 1, 6 lít ; VCO2 = 1, 3 lít ; VO 2 (dư) = 0,5 lít.

Sơ đ ph n ng : (CxHy + CO2) + O2 → CO2 + H2O + O2 dư lít: a b 2,5 1,3 1,6 0,5 Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t đ i v i các nguyên t C, H, O ta có :

a.x + b.1 = 1,3 x = 3 a.y = 1, 6.2 y = 8   ⇔   b.2 + 2, 5.2 = 1,3.2 + 1, 6.1 + 0,5.2 a = 0, 4 a + b = 0, 5 b = 0,1  
⇒ Công th c c a hiđrocacbon là C3H8. Đáp án A. Ví d 14: N p m t h n h p khí có 20% th tích ankan A (CnH2n+2) và 80% th tích O2 (dư) vào khí nhiên k . Sau khi cho n r i cho hơi nư c ngưng t nhi t đ ban đ u thì áp su t trong khí nhiên k gi m đi 2 l n. Công th c phân t c a ankan A là : A. CH4. B. C2H6. C. C3H8 . D. C4H10. Hư ng d n gi i Đ đơn gi n cho vi c tính toán ta ch n s mol c a A là 1 mol và c a O2 là 4 mol (Vì ankan chi m 20% và O2 chi m 80% v th tích). Phương trình ph n ng :
C n H2 n+ 2 + ( 3n + 1 to ) O2  nCO2 + (n + 1)H2 O → 2 4 3n + 1 ) 2

(1) : mol : mol

bđ: pư: spư:

1 1 0

(

n

(n+1)

3n + 1 n (n+1) : mol ) 2 Vì sau ph n ng hơi nư c đã ngưng t nên ch có O2 dư và CO2 gây áp su t nên bình ch a.

4- (

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

13

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

T ng s mol khí trư c ph n ng : n1 = 1 + 4 = 5 mol
3n + 1 ) + n = (3,5 – 0,5n) mol 2 Do nhi t đ trư c và sau ph n ng không đ i nên :

T ng s mol khí sau ph n ng : n2 = 4 - (

n1 p1 p 5 = ⇒ = 1 =2⇒n =2 n 2 p2 3,5 − 0,5n 0,5p1
V y A là C2 H6. Đáp án B. Ví d 15: H n h p khí X g m 2 hiđrocacbon no, m ch h A và B là đ ng đ ng k ti p. Đ t cháy X v i 64 gam O2 (dư) r i d n s n ph m thu đư c qua bình đ ng Ca(OH)2 dư thu đư c 100 gam k t t a. Khí ra kh i bình có th tích 11,2 lít 0oC và 0,4 atm. Công th c phân t c a A và B là : A. CH4 và C2 H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12. Hư ng d n gi i T gi thi t suy ra :

n CO = n CaCO =
2 3

100 64 11,2.0,4 = 1 mol; n O pö = nO bñ − n O dö = − = 0,18 mol. 2 2 2 100 32 0,082.273

Đ t công th c phân t trung bình c a A và B là : C n H2n + 2 Phương trình ph n ng cháy :
3n + 1 O2 → n CO2 + ( n +1) H2O 2 3n + 1 .x 2

C n H 2n + 2 +
mol: x

(1)

nx

 nx = 1 n = 1,667   ⇔ Theo gi thi t ta có :  3n + 1 .x = 1,8 x = 0,6    2 Vì hai ankan là đ ng đ ng k ti p và có s C trung bình b ng 1,667 nên công th c c a hai ankan là CH4 và C2 H6. Đáp án A.

Ví d 16: X là h n h p 2 ankan A và B. Đ đ t cháy h t 10,2 gam X c n 25,76 lít O2 (đktc). H p th toàn b s n ph m cháy vào nư c vôi trong dư đư c m gam k t t a. a. Giá tr m là : A. 30,8 gam. B. 70 gam. C. 55 gam. D. 15 gam b. Công th c phân t c a A và B là : A. CH4 và C4H10. B. C2H6 và C4H10. C. C3H8 và C4H10. D. C A, B và C. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t trung bình c a hai ankan A và B là : C n H2n + 2 Phương trình ph n ng cháy :

14

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

C n H 2n + 2 +

3n + 1 O2 → n CO2 + ( n +1) H2O 2

(1)

mol:

3n + 1 .x → n x 2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

x

(2)

mol:

n x → 0,03

nx

nx = 0, 7 (14n + 2)x = 10,2   Theo gi thi t ta có :  3n + 1 ⇔ x = 0,2 .x = 1,15    2 n = 3, 5
V y : n CaCO = nCO = 0, 7 mol ⇒ m CaCO = 0,7.100 = 70 gam. 3 2 3 V i s C trung bình b ng 3,5 nên phương án A ho c B ho c C đ u th a mãn. Đáp án BD. Ví d 17: Đ t cháy hoàn toàn h n h p X g m hai hiđrocacbon thu c cùng dãy đ ng đ ng r i h p th h t s n ph m cháy vào bình đ ng nư c vôi trong dư thu đư c 25 gam k t t a và kh i lư ng nư c vôi trong gi m 7,7 gam. CTPT c a hai hiđrocacon trong X là : A. CH4 và C2H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12. Hư ng d n gi i Theo gi thi t ta có : n CO = nCaCO = 0,25 mol. 2 3 Kh i lư ng dung d ch gi m 7,7 gam nên suy ra :

25 − 0,25.44 − m H O = 7,7 ⇒ m H O = 6,3 gam ⇒ n H O = 0,35 mol.
2 2 2

H n h p X g m hai ch t đ ng đ ng, đ t cháy X cho s mol CO2 l n hơn s mol nư c ch ng t X g m hai ankan. Đ t công th c phân t trung bình c a hai ankan trong X là : C n H2n + 2 Phương trình ph n ng cháy :
3n + 1 O2 → n CO2 + ( n +1) H2O 2 T ph n ng ta suy ra :
C n H 2n + 2 +

(1)

nH O
2

n CO

=

n +1 n

=

2

0,35 ⇒ n = 2,5 0, 25

V i s C trung bình b ng 2,5 và căn c vào các phương án ta th y hai ankan là : C2 H6 và C3H8. Đáp án B.

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

15

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 18: Nung m gam h n h p X g m 3 mu i natri c a 3 axit h u cơ no, đơn ch c v i NaOH dư, thu đư c ch t r n D và h n h p Y g m 3 ankan. T kh i c a Y so v i H2 là 11,5. Cho D tác d ng v i H2SO4 dư thu đư c 17,92 lít CO2 (đktc). a. Giá tr c a m là : A. 42,0. B. 84,8. C. 42,4. D. 71,2. b. Tên g i c a 1 trong 3 ankan thu đư c là : A. metan. B. etan. C. propan. D. butan. Hư ng d n gi i Đ t CTPT trung bình c a 3 mu i natri c a 3 axit h u cơ no, đơn ch c là : C n H 2n +1COONa Phương trình ph n ng :
CaO, t C n H 2n+1COONa + NaOH → Cn H 2n +2 + Na2 CO3
o

(1) (2)

Na2 CO3 + H 2SO4  Na2 SO 4 + H2 O + CO2 →

Theo (1), (2) và gi thi t ta có :

n Na CO = n C H
2 3 n

2n + 2

= n NaOH = n CO =
2

17,92 = 0,8 mol. 22,4

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : m X + m NaOH = m C H
n 2n + 2

+ m Na CO ⇒ m X = 0,8.106 + 11,5.2.0,8 − 0,8.40 = 71,2 gam.
2 3

M Y = 14n + 2 = 23 ⇒ n = 1, 5 . V y trong Y ch c ch n ph i có m t ankan là CH4. Đáp án DA.

Hi n nay tôi đã biên so n xong 7 quy n tài li u hóa h c ôn thi đ i h c, các quy n 1 đ n 5 đ u có ph n t ng h p lý thuy t. Quy Quy Quy Quy Quy Quy n 1 : Gi i thi u 7 chuyên đ hóa h c 10 n 2 : Gi i thi u 3 chuyên đ hóa h c đ i cương và vô cơ 11 n 3 : Gi i thi u 6 chuyên đ hóa h c h u cơ 11 n 4 : Gi i thi u 4 chuyên đ hóa h c h u cơ 12 n 5 : Gi i thi u 4 chuyên đ hóa h c đ i cương và vô cơ 12 n 6 : Gi i thi u các chuyên đ phương pháp gi i nhanh bài t p hóa h c Quy n 7 : Gi i thi u 40 đ luy n thi tr c nghi m môn hóa h c

Các th y cô giáo, các ph huynh h c sinh và các em h c sinh quan tâm đ n b tài li u này hãy liên h v i hi u photo Thanh Bình theo s đi n tho i 02103 842 295 ho c đ a ch email vubinhvtb.@gmail.com. Ho c liên h v i tác gi theo s đi n tho i 01689 186 513 ho c đ a ch email nguyenminhtuanchv@yahoo.com.vn
16
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful