Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

CHUY N Đ 4 :

PHƯƠNG PHÁP GI I BÀI T P V HIĐROCACBON THƠM
Phương pháp gi i

I. Ph n ng th (ph n ng clo hóa, brom hóa, nitro hóa)
Nh ng lưu ý khi làm các bài t p liên quan đ n ph n ng th c a hiđrocacbon thơm : + Ph n ng clo hóa, brom hóa (to, Fe) ho c ph n ng nitro hóa (to, H2SO4 đ c) đ i v i hiđrocacbon thơm ph i tuân theo quy t c th trên vòng benzen. + Ph n ng clo hóa, brom hóa có th x y ra ph n m ch nhánh no c a vòng benzen khi đi u ki n ph n ng là ánh sáng khu ch tán và đun nóng (đ i v i brom). + Trong bài toán liên quan đ n ph n ng nitro hóa thì s n ph m thu đư c thư ng là h n h p các ch t, vì v y ta nên s d ng phương pháp trung bình đ tính toán.

Các ví d minh h a
Ví d 1: Lư ng clobenzen thu đư c khi cho 15,6 gam C6H6 tác d ng h t v i Cl2 (xúc tác b t Fe) v i hi u su t ph n ng đ t 80% là : A. 14 gam. B. 16 gam. C. 18 gam. D. 20 gam. Hư ng d n gi i
15,6 .80% = 0,16 mol. 78 Phương trình ph n ng : nC H
6 6 (pö )

=

t , Fe C6H6 + Cl2  C6H5Cl + HCl (1) → 0,16 mol: 0,16 → V y kh i lư ng clobenzen thu đư c là : 0,16.112,5= 18 gam. Đáp án C.

o

Ví d 2: H n h p g m 1 mol C6H6 và 1,5 mol Cl2. Trong đi u ki n có xúc tác b t Fe, to, hi u su t 100%. Sau ph n ng thu đư c ch t gì ? bao nhiêu mol ? A. 1 mol C6H5Cl ; 1 mol HCl ; 1 mol C6H4Cl2. B. 1,5 mol C6H5Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C6H4Cl2. C. 1 mol C6H5Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C6H4Cl2. D. 0,5 mol C6H5Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C6H4Cl2. Hư ng d n gi i T l mol

n Cl
6

2

nC H

= 1,5 ⇒ ph n ng t o ra h n h p hai s n ph m là C6H5Cl và C6H4Cl2

6

Phương trình ph n ng : Phương trình ph n ng : mol: mol: C6H6 + Cl2 x → x C6H6 + 2Cl2 2y y →
t , Fe  C6H5Cl + → → → x
t , Fe  C6H4Cl2 + → y → →
o

o

HCl x

(1)

2HCl (2) 2y

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

1

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

x + y = 1  x = 0,5 ⇒ Theo gi thi t ta có :   x + 2y = 1,5  y = 0,5 V y sau ph n ng thu đư c 0,5 mol C6H5Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C6H4Cl2. Đáp án D.
Ví d 3: M t h p ch t h u cơ X có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. G i tên h p ch t này bi t r ng h p ch t này là s n ph m chính trong ph n ng gi a C6H6 và Br2 (xúc tác Fe). A. o- ho c p-đibrombenzen. B. o- ho c p-đibromuabenzen. C. m-đibromuabenzen. D. m-đibrombenzen. Hư ng d n gi i Đ t CTPT c a h p ch t X là (C3 H2Br)n suy ra (12.3+2+80).n = 236 ⇒ n = 2. Do đó công th c phân t c a X là C6H4Br2. Vì h p ch t X là s n ph m chính trong ph n ng gi a C6 H6 và Br2 (xúc tác Fe) nên theo quy t c th trên vòng benzen ta th y X có th là o- đibrombenzen ho c p-đibrombenzen. Đáp án A. Ví d 4: Hiđrocacbon X là đ ng đ ng c a benzen có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 90,56%. Bi t khi X tác d ng v i brom có ho c không có m t b t s t trong m i trư ng h p ch thu đư c m t d n xu t monobrom duy nh t. Tên c a X là : A. Toluen. B. 1,3,5-trimetyl benzen. C. 1,4-đimetylbenzen. D. 1,2,5-trimetyl benzen. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t c a X là CnH2n-6 (n > 6) Theo gi thi t ta có :
12n 90,56 = ⇒ n = 8 ⇒ V y X có công th c phân t là C8 H12. 2n − 6 100 − 90,56

Vì X tác d ng v i brom có ho c không có m t b t s t trong m i trư ng h p ch thu đư c m t d n xu t monobrom duy nh t nên tên c a X là: 1,4-đimetylbenzen. Đáp án C. Ví d 5: Đ t cháy hoàn toàn a gam hiđrocacbon X thu đư c a gam H2O. Trong phân t X có vòng benzen. X không tác d ng v i brom khi có m t b t Fe, còn khi tác d ng v i brom đun nóng t o thành d n xu t ch a 1 nguyên t brom duy nh t. T kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5 đ n 6. X là A. Hexan. B. Hexametyl benzen. C. Toluen. D. Hex-2-en. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t c a X là CxHy Phương trình ph n ng :
y y to C x H y + (x + )O2  xCO2 + → HO 4 2 2 a a y . mol: → 12x + y 12x + y 2

(1)

Theo (1) và gi thi t ta có :

a y a x 2 . = ⇒ = 12x + y 2 18 y 3

V y công th c đơn gi n nh t c a X là C2 H3, công th c phân t c a X là (C2H3)n. Vì t kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5 đ n 6 nên ta có : 29.5 < 27n < 29.6 ⇒ 5,3 < n < 6,4 ⇒ n = 6 ⇒ công th c phân t c a X là C12H18. 2
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Trong phân t X có vòng benzen. X không tác d ng v i brom khi có m t b t Fe, còn khi tác d ng v i brom đun nóng t o thành d n xu t ch a 1 nguyên t brom duy nh t nên tên c a X là : Hecxametyl benzen. Đáp án B. Ví d 6: TNT (2,4,6- trinitrotoluen) đư c đi u ch b ng ph n ng c a toluen v i h n h p g m HNO3 đ c và H2SO4 đ c, trong đi u ki n đun nóng. Bi t hi u su t c a toàn b quá trình t ng h p là 80%. Lư ng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) t o thành t 230 gam toluen là A. 550,0 gam. B. 687,5 gam. C. 454,0 gam. D. 567,5 gam. Hư ng d n gi i Phương trình ph n ng :
H2 SO 4 ñaëc, t (1) C6H5CH3 + 3HNO3  C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O → 227 gam: 92 → gam: 230.80% x → Theo phương trình và gi thi t ta th y kh i lư ng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) t o thành t 230 gam toluen v i hi u su t 80% là :
o

x= Đáp án C.

230.80%.227 = 454 gam. 92

Ví d 7: Nitro hóa benzen đư c 14,1 gam h n h p hai ch t nitro có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 45 đvC. Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai ch t nitro này đư c 0,07 mol N2. Hai ch t nitro đó là: A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2. B. C6H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3. C. C6H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4. D. C6H2(NO2)4 và C6H(NO2)5. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t trung bình c a hai h p ch t nitro là C6 H6 −n (NO2 )n Sơ đ ph n ng cháy :
2 C6 H 6− n (NO2 )n  6CO2 + →

O , to

6−n n H2O + N2 2 2
n 14,1 . 2 78 + 45n

(1)

mol:

14,1 78 + 45n

Theo (1) và theo gi thi t ta có :

n 14,1 . = 0, 07 ⇒ n = 1, 4 2 78 + 45n

Theo gi thi t h n h p hai ch t nitro có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 45 đvC nên phân t c a chúng hơn kém nhau m t nhóm -NO2. Căn c vào giá tr s nhóm –NO2 trung bình là 1,4 ta suy ra hai h p ch t nitro có công th c là C6H5NO2 và C6H4(NO2)2. Đáp án A.

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

3

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 8: Nitro hoá bezen thu đư c h n h p 2 ch t h u cơ X và Y, trong đó Y nhi u hơn X m t nhóm –NO2. Đ t cháy hoàn toàn 12,75 gam h n h p X, Y thu đư c CO2, H2O và 1,232 lít N2 (đktc). Công th c phân t và s mol X trong h n h p là : A. C6H5NO2 và 0,9. B. C6H5NO2 và 0,09. C. C6H4(NO2)2 và 0,1. D. C6H5NO2 và 0,19. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t trung bình c a hai h p ch t nitro là C6 H6 −n (NO2 )n Sơ đ ph n ng cháy :
2 C6 H 6− n (NO2 )n  6CO2 + →

O , to

6−n n H2O + N2 2 2

(1)

mol:

12,75 78 + 45n

n 12, 75 . 2 78 + 45n n 12, 75 . = 0, 055 ⇒ n = 1,1 2 78 + 45n

Theo (1) và theo gi thi t ta có :

Theo gi thi t h n h p hai ch t nitro hơn kém nhau m t nhóm –NO2. Căn c vào giá tr s nhóm –NO2 trung bình là 1,1 ta suy ra hai h p ch t X và Ycó công th c là C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2. T ng s mol c a h n h p X và Y là Áp d ng sơ đ đư ng chéo :

12,75 78 + 45n

= 0,1 mol .

n C H NO
6 5

1 1,1

2 – 1,1 = 0,9

2

n C H NO
6 5

2

nC H
6

=

4 (NO 2 )2

0,9 9 = 0,1 1

nC H
6

4 (NO2 )2

2
4 (NO2 )2

1,1 – 1= 0,1 =
9 .0,1 = 0, 09 mol. 10

V y ch n s mol c a n C H
6

Đáp án B.

II. Ph n ng trùng h p
Ví d 10: Ti n hành trùng h p 10,4 gam stiren đư c h n h p X g m polistiren và stiren (dư). Cho X tác d ng v i 200 ml dung d ch Br2 0,15M, sau đó cho dung KI dư vào th y xu t hi n 1,27 gam iot. Hi u su t trùng h p stiren là : A. 60%. B. 75%. C. 80%. D. 83,33%. Hư ng d n gi i
10, 4 1,27 = 0,1 mol; n Br = 0,15.0,2 = 0,03 mol; n I = = 0, 005 mol. 8 8 2 2 104 254 Phương trình ph n ng : nC H =
nCH=CH 2
|

→ 

xt, t o

− CH −CH2 −
|

(1)
n

C6 H5

C6 H5

mol:

0,075

4

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

C 6 H 5 − CH = CH 2 + Br2 →

C 6 H 5 − CH − CH 2 Br
|

(2)

Br

|

mol: KI mol:

0,025 + Br2 0,005

← → ←

0,025
KBr + I2

(3)

0,005

Theo (3) ta th y s mol Br2 dư là 0,005 nên s mol brom ph n ng (2) là 0,025 mol và b ng s mol c a stiren dư. V y s mol stiren tham gia ph n ng trùng h p là 0,075 mol, hi u su t ph n 0,075 .100 = 75%. ng trùng h p là 0,1 Đáp án B. Ví d 11: Đ hiđro hoá etylbenzen ta đư c stiren; trùng h p stiren ta đư c polistiren v i hi u su t chung 80%. Kh i lư ng etylbenzen c n dùng đ s n xu t 10,4 t n polisitren là : A.13,52 t n. B. 10,6 t n. C. 13,25 t n. D. 8,48 t n. Hư ng d n gi i Sơ đ ph n ng :
− H2 ,t ,xt t , p,xt → → nC6 H5CH2CH3  nC6 H5CH=CH2 
o
o

−CH −CH 2 − C6 H5
| n

gam: t n:

106n

104n

x.80% 10,4 → V y kh i lư ng etylbenzen c n dùng đ s n xu t 10,4 t n polisitren v i hi u su t 80% là : x=
10, 4.106n = 13,25 t n. 104n.80%

Đáp án C.

III. Ph n ng oxi hóa Phương pháp gi i
Nh ng lưu ý khi làm các bài t p liên quan đ n ph n ng oxi hóa hiđrocacbon thơm : + Ph n ng oxi hóa không hoàn toàn : Benzen không b oxi hóa b i dung d ch KMnO4, các đ ng đ ng c a benzen b oxi hóa b i KMnO4 khi đun nóng. Ví d : C6H5CH3
KMnO4 , H 2 O   →

80-1000 C

C 6 H5 − C − OK
||

HCl →

C 6 H5 − C − OH
||

O O 5H3C-C6H4-CH3 + 12KMnO4 + 18H2SO4 → 5HOOC-C6H4-COOH + 6K2SO4 + 12MnSO4 +28H2O
C6H5-CH2-CH2-CH3 + 2KMnO4+3H2SO4 → C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O + Ph n ng oxi hóa hoàn toàn : Trong ph n ng oxi hóa hoàn toàn benzen và các đ ng n CO2 − n H2O đ ng c a benzen ta có n C H = . n 2 n −6 3

Các ví d minh h a
Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

5

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 12: Đ oxi hoá h t 10,6 gam o-xylen (1,2-đimetylbenzen) c n bao nhiêu lít dung d ch KMnO4 0,5M trong môi trư ng H2SO4 loãng. Gi s dùng dư 20% so v i lư ng ph n ng. A. 0,48 lít. B. 0,24 lít. C. 0,12 lít. D. 0,576 lít. Hư ng d n gi i Phương trình ph n ng : 5H3C-C6H4-CH3 + 12KMnO4 + 18H2SO4 → 5HOOC-C6H4-COOH + 6K2SO4 + 12MnSO4 +28H2O 0,1 mol → 0,24 mol Theo phương trình và gi thi t ta có : n KMnO4 = 0,24 + 0,24.20% = 0,288 mol

0,288 = 0,576 lít. 0,5 ● Chú ý : N u dùng phương pháp b o toàn electron thì nhanh hơn. Mn +7 + 5e → Mn +2 2C−3 → 2C +3 + 12e Nên 5.nKMnO 4 = 12.n o− xilen , t đó suy ra k t qu .
V y Vdd KMnO =
4

Đáp án D. Ví d 13: Đ t cháy h t m gam 2 đ ng đ ng c a benzen A, B thu đư c 4,05 gam H2O và 7,728 lít CO2 (đktc). Giá tr c a m và s t ng s mol c a A, B là : A. 4,59 và 0,04. B. 9,18 và 0,08. C. 4,59 và 0,08. D. 9,14 và 0,04. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t trung bình c a A và B là : C n H2n −6 Theo gi thi t ta có : n H O =
2

4,05 7,728 = 0,225 mol; nCO = = 0,345 mol. 2 18 22,4

Kh i lư ng c a hai ch t A, B là : m = m C + m H = 0,225.2 + 0,345.12 = 4, 59 gam. Phương trình ph n ng :

3n − 3 to O2  n CO2 + (n − 3) H2O (1) → 3 Theo phương trình ph n ng ta th y t ng s mol c a hai ch t A, B là :

C n H 2n −6

+

n A, B =

n CO2 − n H2O 3

=

0,345 − 0,225 = 0, 04 mol. 3

Đáp án A. Ví d 14: Đ t cháy h t 9,18 gam 2 đ ng đ ng c a benzen A, B thu đư c 8,1 gam H2O và V lít CO2 (đktc). Giá tr c a V là : A. 15,654. B. 15,465. C. 15,546. D. 15,456. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t trung bình c a A và B là : C n H2n −6 Phương trình ph n ng :
C n H 2n −6

+

3n − 3 to O2  n CO2 → 3

+

(n − 3) H2O

(1)

Theo gi thi t ta có :

6

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

n H2O =

8,1 = 0,45 mol ⇒ m H = 0, 45.2 = 0,9 gam 18 ⇒ m C = 9,18 − 0, 9 = 8, 28 gam ⇒ n CO2 = n C = 8,28 = 0,69 mol. 12

V y th tích CO2 thu đư c là : 0,69.22,4=15,456 lít. Đáp án D. Ví d 15: Đ t cháy h t 9,18 gam 2 đ ng đ ng k ti p thu c dãy c a benzen A, B thu đư c H2O và 30,36 gam CO2. Công th c phân t c a A và B l n lư t là : A. C6H6 ; C7H8. B. C8H10 ; C9H12. C. C7H8 ; C9H12. D. C9H12 ; C10H14. Hư ng d n gi i Đ t công th c phân t trung bình c a A và B là : C n H2n −6 Phương trình ph n ng :
C n H 2n −6

+

mol:

x

3n − 3 to O2  n CO2 → 3 → xn

+

(n − 3) H2O

(1)

(14n − 6)x = 9,18  n = 8, 625   Theo (1) và gi thi t ta có :  ⇒ x = 0, 08  nx = 0,69   V y Công th c phân t c a A và B l n lư t là C8H10 và C9 H12. Đáp án B.

Ví d 16: Đ t cháy hoàn toàn m t th tích hơi h p ch t h u cơ A c n 10 th tích oxi (đo cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t), s n ph m thu đư c ch g m CO2 và H2O v i m CO2 : m H2O = 44 : 9. Bi t MA < 150. A có công th c phân t là : A. C4H6O. B. C8H8O. C. C8H8. D. C2H2. Hư ng d n gi i T gi thi t m CO2 : m H2O = 44 : 9 suy ra : n CO : n H O = 1 : 0,5 ⇒ n C : n H = 1 : 1.
2 2

A có th có ho c không có oxi, đ t công th c phân t c a A là CxHxOy. Phương trình ph n ng : 5x y x to CxHxOy + ( − ) O2  xCO2 + H2O (1) → 4 2 2 mol: 1

( 5x y − ) 4 2

x = 8 5x y − ) =10 ⇒  4 2 y = 0 V y công th c phân t c a A là C8H8. Đáp án C.

Theo (1) và gi thi t ta có : (

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

7

Biên so n và gi ng d y : Giáo viên Nguy n Minh Tu n – T Hóa – Trư ng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th

Ví d 17: Đ t cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo t l mol 1,75 : 1 v th tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu đư c m t th tích hơi đúng b ng th tích c a 1,76 gam oxi trong cùng đi u ki n. Nh n xét nào sau đây là đúng đ i v i X ? A. X không làm m t màu dung d ch Br2 nhưng làm m t màu dung d ch KMnO4 đun nóng. B. X tác d ng v i dung d ch Br2 t o k t t a tr ng. C. X có th trùng h p thành PS. D. X tan t t trong nư c. Hư ng d n gi i Theo gi thi t đ t cháy hoàn toàn X cho n CO : n H O = 1,75 : 1 ⇒ n C : n H = 1,75 : 2 = 7 : 8.
2 2

Đ t công th c phân t c a X là (C7H8)n. Theo gi thi t ta có :
n X = nO =
2

1, 76 5, 06 = 0, 055 mol ⇒ M X = = 92 gam / mol ⇒ (12.7 + 8)n = 92 ⇒ n = 1 32 0, 055

V y công th c phân t c a X là C7H8. Nh n xét đúng đ i v i X là : X không làm m t màu dung d ch Br2 nhưng làm m t màu dung d ch KMnO4 đun nóng (X là toluen: C6 H5CH3). Đáp án A. Ví d 18: A, B, C là ba ch t h u cơ có %C, %H (theo kh i lư ng) l n lư t là 92,3% và 7,7%, t l kh i lư ng mol tương ng là 1: 2 : 3. T A có th đi u ch B ho c C b ng m t ph n ng. C không làm m t màu nư c brom. Đ t 0,1 mol B r i d n toàn b s n ph m cháy qua bình đ ng dung d ch nư c vôi trong dư. a. Kh i lư ng bình tăng ho c gi m bao nhiêu gam ? A. Tăng 21,2 gam. B. Tăng 40 gam. C. Gi m 18,8 gam. D. Gi m 21,2 gam. b. Kh i lư ng dung d ch tăng ho c gi m bao nhiêu gam ? A. Tăng 21,2 gam. B. tăng 40 gam. C. gi m 18,8 gam. D. gi m 21,2 gam. Hư ng d n gi i Theo gi thi t ta th y A, B, C có cùng công th c đơn gi n nh t.
92,3 7, 7 : = 1:1 . Công th c đơn gi n nh t c a A, B, C là CH. 12 1 T A có th đi u ch B ho c C b ng m t ph n ng; C không làm m t màu nư c brom nên A là C2H2, B là C4H4; C là C6 H6 (benzen). Sơ đ đ t cháy B : nC : nH =
O2 ,t C4H4  4CO2 + 2H2O (1) → → mol: 0,1 0,4 → 0,2 D n toàn b s n ph m cháy vào bình đ ng nư c vôi trong dư thì x y ra ph n ng : CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2 O (2) 0,4 → mol: 0,4 Kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng b ng t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O = 0,4.44 + 0,2.18= 21,2 gam. Kh i lư ng k t t a b ng 0,4.100 = 40 gam. Như v y kh i lư ng k t t a tách ra kh i dung d ch l n hơn kh i lư ng nư c và CO2 nên kh i lư ng dung d ch gi m là 40 – 21,2 =18,8 gam. Đáp án AC.
o

8

Phương pháp đ h c t t môn hóa h c là : Chăm chú nghe gi ng, chăm h c lí thuy t, chăm làm bài t p, chăm ôn bài cũ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful