Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). nửa phong kiến. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. nên Phan Bội Châu. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. ở Trung Kỳ. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải _______________________________________________________________________ _ T. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. Đầu thế kỷ XX. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. phần lớn xuất thân từ nông dân. ở Bắc Kỳ. Phan Châu Trinh.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. II. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. ông về Xiêm nằm chờ thời. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. kéo dài đến năm 1913. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. Do những hạn chế về lịch sử. nhưng rồi cũng không thành công. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ triệu người. mở mang dân trí. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. hô hào thay đổi phong tục. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. nếp sống. nước mạnh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. phong kiến và tư sản. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Việc không thành. nâng cao dân khí. giải phóng dân tộc. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). có cuộc vận động Duy tân. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). làm cho dân giàu. có việc mở trường học. chủ yếu là Nhật Bản. bóc lột của đế quốc. về giai cấp. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. hạ chiếu Cần Vương.

địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp _______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . về thế lực kinh tế và chính trị. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Phục Việt (1925). nhưng với tinh thần dân tộc. Người nhà quê (Le Nhaque). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Năm 1919-1923. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. tiểu tư sản. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Cường học thư xã (Sài Gòn). Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. càng về sau. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Hưng Nam). Phạm Tuấn Tài. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Quan hải tùng thư (Huế). lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. An Nam trẻ (La jeune Annam). Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. Tuy nhiên.. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Hưng Nam. tập hợp các thành phần tư sản. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn.. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). dân chủ. Thanh niên cao vọng (1926). Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phóng của dân tộc.

sôi nổi. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. ở một số địa phương như Thái Bình. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Nhìn chung. rõ ràng. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. cũng có những hoạt động phối hợp. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu.. Hải Dương. Trong tình thế hết sức bị động. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. xóa bỏ chế độ vua quan. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. ngày 5 – 6 – 1911. bác ái. thể hiện ý thức dân tộc. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. thành lập dân quyền. Về tổ chức. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Về tư tưởng. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Về chính trị. xã hội chủ nghĩa. Ngày 9-2-1930. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở.. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. III. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa.

nhân sự.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . là kết quả của quá trình lựa chọn. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Pháp. thông qua chánh cương vắn tắt. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. Năm 1930 tại Hương Cảng. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . sôi nổi khắp cả nước. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. Người sang Liên Xô gặp Lênin. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Trung Quốc. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Năm 1923. chương trình tóm tắt … IV. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. đang đói mà có cơm ăn. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính _______________________________________________________________________ _ T. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Sách lược vắn tắt. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. cạnh tranh phạm vi hoạt động.

Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị _______________________________________________________________________ _ T. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. tư tưởng. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. “Năm 1930. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. thống nhất các tổ chức cộng sản. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. giải phóng giai cấp. người sáng lập.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trị. giải phóng con người. Đông Kinh Nghĩa Thục. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. giải phóng xã hội. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. đủ sức lãnh đạo cách mạng.

giữ nước. Câu 2.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người đã tự tu dưỡng. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. 1. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. đấu tranh xã hội). dựng làng. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ thành lập Đảng. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để _______________________________________________________________________ _ T. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. phù hợp với thời đại. dân chủ văn minh". bao trùm: Làm người. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. xã hội công bằng. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan.

Một bối cảnh văn hóa nữa. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Vương Thúc Mậu. sang ở nước. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. triết lý hành đạo giúp đời. tình yêu thương con người. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. các con cháu của Nguyễn Thông. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. là sống ở làng. bác ái. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. Phan Bội Châu.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nên người. Chính từ bối cảnh này. những hình ảnh đẹp của thời đại. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. dân chủ và phong cách dân chủ. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. tư tưởng từ bi bác ái. Để có phần sáng tạo của mình. trung kiên trong bản chất. văn hóa thế giới. là gia đình nhà Nho. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. nhân quyền của văn hoá phương Tây _______________________________________________________________________ _ T. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Trần Đình Nam ở Huế. Hà Văn Cận. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. văn hóa khu vực. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. cần cù. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. khắc khổ trong sinh hoạt. dựng làng và giữ nước. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. bình đẳng. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. vừa có chất Nho phong. tu thân dưỡng tính. Những bạn bè của ông. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. như lòng vị tha. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. văn hóa dân tộc. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa.

kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . 2. tạo nên tư tưởng của Người. Tây. Cây phải có gốc. kim. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. củng cố. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. không có gốc thì cây héo. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. các điển hình tiêu biểu. Nâng cao đạo đức cách mạng. lành mạnh về đạo đức. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. suy nghĩ và lựa chọn. việc tốt”. vận dụng. Hai là: Xây đi đôi với chống. vừa gạn lọc. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. đảng viên đi trước.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. cán bộ. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. không có nguồn thì sông cạn. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. phải nêu gương về đạo đức. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Người cách mạng phải có đạo đức. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. _______________________________________________________________________ _ T. Một là: Nói đi đôi với làm. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Cho nên. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh. mọi người vì mình”. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. cổ…. làng nước theo sau. coi đó là cái gốc của cây. kế thừa. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Cổ vũ “người tốt. phát triển góp phần làm phong phú. đều do cán bộ tốt hay kém”. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. coi nhẹ mặt tài. khơi dậy ý thức tự giác. vừa thu hái. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước.

Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. trai hay gái. Người căn dặn. không phân biệt một ai. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. 4. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. yêu thương con người. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. ai cũng được học hành".. “Trung với nước hiếu với dân. mà còn lâu dài về sau.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Cũng như ngọc càng mài càng sáng. phải biết làm cho phần tốt ở trong _______________________________________________________________________ _ T. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. không trừ một ai. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. Những người lao động bị áp bức bóc lột. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Với tấm lòng bao dung của một người cha. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. ham muốn tột bậc. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. khó khăn nào cũng vượt qua. Từ khái niệm cũ "trung với vua. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. vàng càng luyện càng trong". Hai là. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. là trẻ hay già. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. đồng chí của Người. dân ta được hoàn toàn tự do. trung với nước hiếu với dân.

sáng tạo. lừa lọc. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. chè chén lu bù. Không tham tiền tài. nhắc nhở mỗi cán bộ. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. của nước. Bốn là. với việc". không dựa dẫm. đoàn kết thật thà. phải "lo trước thiên hạ. sửa đổi điều dở của bản thân mình. vui sau thiên hạ". mà _______________________________________________________________________ _ T. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Đó là. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. chứ không phải đập cho tơi bời". Không ham người tâng bốc mình. lao động có kế hoạch. hạt thóc của Nhà nước. đứng đắn". đó là thái độ của người cách mạng. Chí công vô tư. Vì vậy mà quang minh chính đại. tự đại. tiết kiệm tiền của của dân.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. có năng suất cao. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. luôn giữ thái độ chân thành. không hoang phí. của bản thân mình. Đối với mình: không tự cao. "Không tham địa vị. Không tham sung sướng. không liên hoan. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. Trong Di chúc. Đối với việc: để việc công lên trên. Phải "trong sạch. không xem khinh người dưới. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. Đối với người: không nịnh hót người trên. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. tinh thần quốc tế trong sáng. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không bao giờ hủ hoá". thẳng thắn. "không xa xỉ. tiết kiệm thì giờ. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. không bừa bãi". Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". Ba là. nguồn hạnh phúc của chúng ta". Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. siêng năng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. không phô trương hình thức. "không xâm phạm một đồng xu. . khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. lên trước việc tư. của nhân dân". cần kiệm liêm chính. chí công vô tư. việc nhà. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. không lười biếng. là nguồn sống. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. không dối trá. không ỷ lại. khiêm tốn. không tham lam". Chính. "nghĩa là không tà. Đối với những người có thói hư tật xấu.

là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. công lý và tiến bộ xã hội. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. bóc lột. hiếu với dân. cá nhân có thành tích xuất sắc. Theo Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh. Ngay từ năm 1952. cho mỗi con người.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. hạnh phúc cho nhân dân. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Trung với nước. Người đã chỉ rõ tội lỗi của _______________________________________________________________________ _ T. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. các dân tộc. là thứ “giặc nội xâm”. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. hiếu với dân. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. biểu dương các tập thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". chí công vô tư. thương người. con người. đạo đức. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. với nhân dân lao động các nước. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". độc lập dân tộc. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. cần kiệm liêm chính. phong kiến. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. Trung với nước.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". lãng phí quan liêu. dân chủ và tiến bộ xã hội. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. là bạn đồng minh của thực dân. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng.

theo đó. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Trong cuộc đấu tranh này. chính. II. trong nội bộ. phê phán những thói hư tật xấu. liêm. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. chí công vô tư. là một khó khăn. sống trong sạch. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. phải xứng đáng là người lãnh đạo. _______________________________________________________________________ _ T.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ những kẻ tham ô. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. chính. không kiêu ngạo. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. mật thám". kiệm. bằng gươm còn dễ. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. đau xót". có chí tiến thủ và đoàn kết. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập .h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. trong tinh thần. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. thật sự cần kiệm liêm chính. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. Do vậy. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Hai mặt đó phải tiến hành song song. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. kiệm. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . chí công vô tư. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. liêm.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . đây là một tổ chức luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. thế giới. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. đặt lợi ích của nhân dân. xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho _______________________________________________________________________ _ T. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. tức là cả nước yếu ớt. xa hội . Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: Đảng là một tổ chức chính trị. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. việc giữ gìn dân chủ. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. xây dựng nước nhà. hết lòng phục vụ nhân dân. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. phục vụ dân tộc. Trả Lời I. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. tức là cà nước khỏe mạnh”. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. mỗi một người dân khỏe mạnh. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất.

Chính vì vậy. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. rất anh hùng. không hình thành một khối vững chắc. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. vững mạnh của Đảng. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Vì sự vững mạnh của Đảng. lý tưởng cách mạng. chia rẽ. nhiệm vụ _______________________________________________________________________ _ T. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. lo trước nỗi lo thiên hạ. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. gian khổ. trước sự cám dỗ của tiền tài. vô tư”. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. họ sẽ phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. lệch lạc. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. liêm. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. nhưng không có đoàn kết.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . quần chúng cũng như cán bộ. những việc khó khăn. thoái hóa. uy tín của Đảng. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. “Đảng viên đi trước. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. của dân tộc. Vì vậy. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. nhưng trong điều kiện hòa bình. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới để mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. chí công. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. Nếu ngay từ đầu. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ sự trong sạch. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. làm hại đến lợi ích của nhân dân. chính. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. Những con người đó trước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. kiệm. trong công tác xây dựng Đảng. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. tự trau dồi. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. vật chất đã gục ngã. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. Tất nhiên. vui sau cái vui thiên hạ. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. làng nước theo sau”. đi đôi với trách nhiệm. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. mục đích của Đảng. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đảng một thời gian dài. vì lợi ích của nhân dân. đã bị biến chất. động cơ vào Đảng không đúng đắn.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. sẽ không vượt qua được những thử thách. Bản lĩnh chính trị còn _______________________________________________________________________ _ T. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. giữ vững niềm tin. chính kiến rõ ràng. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. tiền tài. Trong điều kiện hiện nay. nền tảng tư tưởng của Đảng. trì trệ. lý tưởng của Đảng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. thực dụng. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn người Đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. không thụ động. mỗi người chúng ta nói chung. người Đảng viên nói riêng. ỷ lại. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. tư tưởng Hồ Chí Minh. vụ lợi. sáng tạo. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ do Đảng đề ra. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. Trong điều kiện hòa bình. bảo thủ. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. kiên định. phẩm chất đạo đức cách mạng. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng.

Đó là điều chủ chốt nhất”. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. vàng càng luyện càng trong”. Nâng cao năng lực. được nhân dân quý mến. Phấn đấu trở thành người sản xuất. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. không ngừng nghỉ. văn minh. chiến đấu và học tập giỏi. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. lãng phí làm giàu phi pháp…. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. công tác. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. rèn luyện suốt đời. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Ngày nay. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. lợi ích cá nhân. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. sống cơ hội thực dụng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. Nó do đấu tranh. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. tin cậy. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. công tác. coi đồng tiền là tất cả.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân.xã hội. _______________________________________________________________________ _ T. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. muốn trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. chính sách để tham nhũng. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. tự do. ích kỷ. hạnh phúc. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. cho cách mạng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. Trong Đảng ta. trở thành quốc gia giàu mạnh. lợi dụng cơ chế. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. hoạt động chính trị .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. gương mẫu “Đảng viên đi trước. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống.

có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. chia sẻ. Gắn bó với tập thể. khả năng lãnh đạo. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. hoặc học lấy lệ. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. với nhân dân. khối phố. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ _______________________________________________________________________ _ T. nghiệp vụ. bảo đảm đạt chất lượng. Nhiệt tình cách mạng. với đồng nghiệp. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. sai trái. tập hợp quần chúng. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. bạn bè trong đơn vị công tác. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. hiện đại hóa đất nước. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập. máu thịt với nhân dân. chỉ cốt lấy bằng cấp. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Để trở thành Đảng viên. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. không ngừng học tập. pháp luật của nhà nước. tôn trọng. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. với bà con làng xóm. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. Muốn trở thành Đảng viên. hiệu quả cao. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. Thường xuyên chăm lo đời sống. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. vận động mọi người đoàn kết. với nhân dân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Trong điều kiện hiện nay. tin tưởng. Phải hòa mình với quần chúng. đoàn thể giao cho. am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. xóa đói giảm nghèo. đạo lý tốt đẹp của dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phát huy quyền làm chủ của nhân dân. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. kết quả thực hiện chủ trương. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. đề xuất với tổ chức Đảng. đơn vị. phát huy truyền thống. lãng phí. quan liêu.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chí Minh. các hoạt động nhân đạo. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. từ thiện. tham nhũng. người thân tham gia các phong trào. kịp thời phản ánh. nhất là về phát triển kinh tế. chính sách. cải thiện đời sống cho nhân dân. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. nghị quyết của Đảng. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. _______________________________________________________________________ _ T. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. gương mẫu vận động gia đình. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. cải thiện đời sống của người lao động. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. các hoạt động đoàn thể. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. tiêu cực. nỗ lực phấn đấu cao nhất. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. sáng tạo. chống tệ nạn xã hội. Vì vậy. nhiệm vụ do Đảng bộ.

đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương.xã hội ở cơ sở. II. chưa cống hiến. Với tinh thần ham học hỏi. hòa đồng và có trách nhiệm. bầu vào cấp ủy. giỏi . "chỗ dựa" tiến thân. chính sách của Đảng. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đức mà không có tài là người vô dụng. thấm nhuần lời dạy của người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đạo đức. hiểu biết về Ðảng. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. đơn vị.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. _______________________________________________________________________ _ T. chưa rèn luyện. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức đúng đắn về Đảng. sinh viên rèn luyện. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng.. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. vững mạnh. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là cơ hội để mỗi học sinh. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. mang ý nghĩa cống hiến. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ lực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . không tụt hậu. giữ vững ổn định chính trị . chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". xã hội. học tập. ham hưởng thụ”. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá .Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. công tác tốt. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. lười biếng. sống gương mẫu.

sẵn sàng hy sinh vi độc lập dân tộc…” và thế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . tổ chức têt trung thu. cho đất nước. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. nguyện vọng của các bạn.. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. nhũng con mương. những bờ đê………. Hiểu được tâm tư. với nhân dân . Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống lịch sử của ông cha ta. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. để dạy học cho các em nhỏ. nhất là trình độ ngoại ngữ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. dám nghĩ .. Chỉ với những động . khả năng giao tiếp. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . hiếu với dân . ngõ xóm. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết mình. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . Với 15 ngày tại Đan phượng. sự hy sinh . Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. tin học. thế nào là “ trung với nước . sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. tính chủ động. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. để làm xanh đường lang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful