TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA THƢƠNG MẠI -DU LỊCH- MAKETING



Tiểu luận quản trị học
Đề tài:

TAM @ QUỐC
Chương 1: BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP

GVHD: Lê Việt Hƣng SVTH: Nguyễn Hữu Đôn Lớp: TM1 STT: 05

TP.HCM, tháng 5 năm 2010

Tiểu luận quản trị học

Lời nói đầu
Trƣớc khi ra đời, cuốn Tam @ Quốc (nguyên văn: Thuỷ chử Tam quốc - tạm dịch Lẩu Tam Quốc) của Thành Quân Ức đƣợc đăng nhiều kỳ trên tờ "Tài chính quốc tế". Ngay sau khi tập hợp thành sách, nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 2003 – 2004. Nội dung của Tam @ quốc là những câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đƣợc "chuyển dịch" sang môi trƣờng kinh doanh hiện đại. Thế vạc ba nƣớc Hán, Thục, Ngô thời tam quốc biến thành ba loại hình công ty hiện đại: Một là công ty lớn, sẵn có thực lực hùng mạnh, đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi nhƣng ẩn chứa nhiều bất ổn bên trong (công ty nhà nƣớc Đông Hán của Tào Tháo); Hai là công ty dựa vào bản sắc riêng mà giữ vững thị phần, đợi thời cơ là khuếch Trƣơng (tập đoàn Đông Ngô của Tôn Quyền); Còn loại kia là công ty từ bàn tay trắng mà nên (công ty Hoàng Tộc của Lƣu Bị). Bằng lối văn hài hƣớc và vô cùng sống động, tác giả Thành Quân Ức đƣa ngƣời đọc theo bƣớc chân của Lƣu Bị từ khi là cậu học trò nghèo cho tới khi làm tổng giám đốc, gặp đƣợc nhà tƣ vấn Gia Cát Lƣợng và lập nên tập đoàn Thục Hán, chia ba thị trƣờng Trung Quốc. Trong quá trình đó, ngƣời đọc còn gặp Đổng Trác, Lã Bố trong vai các giám đốc giảo hoạt; Viên Thiệu lãnh đạo công ty tƣ nhân những phong cách quản lý đặt sệt "hành chính bao cấp "; tổng giám đốc điều hành Tào Tháo quyền mƣu đã biến cả một tổng công ty nhà nƣớc thành của riêng… Ở phần này em chỉ xin trình bày chƣơng 1: “Bảy “cua” sáng nghiệp” của cuốn sách Tam @ Quốc.Qua phần này chúng ta sẽ rút ra đƣợc nhiều bài học thú vị trong cuộc sống và ứng dụng ngay trong bài học quản trị…

2

thu hoạch vận mệnh. Lƣu Bị là học sinh ở thành phố Trác Châu tỉnh Hà Bắc. mỗi ngƣời đều phải đƣa ra quyết định của chính mình. gieo hạt hành vi. Họ phải xác định vấn đề. Cuộc đời xuất thân từ bần nông của Lƣu Bị là một minh chứng rõ ràng cho câu nói trên. Nói một cách dễ hiểu. xuất thân từ công nhân hay tƣ sản. mẹ nuôi rau cháo qua ngày nên cậu sống rất khổ sở. một tối đi học về muộn. Trong tâm lý học có một câu kinh điển giải thích quan hệ qua lại giữa tƣ tƣởng và vận mệnh:"Gieo hạt tƣ tƣởng. thu hoạch tập quán.Việc ra quyết định đối với nhà quản trị hết sức quan trọng. gieo hạt tính cách. bất kể là con nhà quyền quý hay con nhà nông. cậu bảo: . Quyết định của bản thân quyết định thành bại. thu hoạch hành vi. thấy mẹ vẫn khâu giày trong ánh đèn mờ 3 mờ. thành hay bại đều tại tâm. xác định và đánh giá các phƣơng án."  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: Đối với nhà quản trị cũng vậy. Ngoại trừ các tình huống mang tính rủi ro thì các quản trị viên và các nhân viên khi ra quyết định đều sử dụng một tiến trình với các thành tố tƣơng tự nhau. quyết định vận mệnh. thu thập thông tin.Tiểu luận quản trị học Nội dung: Chƣơng 1: BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà Nói về cuộc đời.ra quyết định sao cho kết quả thu đƣợc là tối ƣu và hiệu quả là quả 1 vấn đề nan giải. Lên cấp ba. gieo hạt tập quán. thu hoạch tính cách. và lựa chọn một phƣơng án để thực hiện. vì cha mất sớm.

Nhà ta nghèo. Con nói số trời đã định. vậy nghèo đói là nguyên nhân hay là kết quả đây? Mẹ kể chuyện để giúp con giải đáp. Cậu nức nở: . mẹ hỏi Lƣu Bị: . mẹ ngủ sớm chút đi! Mẹ đáp: . có ngƣời thấy. nƣớc mắt trào ra. Lƣu Bị quỳ trƣớc mẹ. tiền đó đƣợc bao nhiêu? Mẹ đừng trông đợi gì! Vai rung lên.Lẽ nào con chịu cả đời nghèo đói? Lƣu Bị khổ sở: . Mẹ bỏ giày xuống. Thế rồi quả trứng chim ƣng cùng nở với 4 . sống mũi cay cay.Còn cách nào đâu? Có khi số trời định thế.Tiểu luận quản trị học Mẹ. hôm nay trời lạnh lắm.Mẹ. bỏ vào ổ gà. nhìn con rồi nói: Hồi nhỏ đọc "Tam tự kinh" mẹ vẫn nhớ một số chuyện. Một quả trứng chim ƣng rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô.Sáng mai con đi thi. mẹ cố thêm một đôi là có thêm một đồng cho con vào đại học. lên đại học tốn tiền lắm. cho là trứng gà nên mang về nhà.

nó đang ăn cùng bầy gà. không nên vì hai ba hột thóc trƣớc mắt mà than thở. bỗng nhiên có một bóng đen trên trời chao qua lƣợn lại. bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn. cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nói tiếp với con: Cha của cha của cha của cha của cha của cha của cha con là 5 . Giờ đây. thậm chí là con gà xấu xí làm cả bầy phải xấu hổ. Từ đó. "Một ngày nào đó ta mà thành chim ƣng thì hay biết bao!" "Đồ đần!" Đám gà chung quanh mắng nó: "Mày sinh ra là gà. Một hôm. Cả bầy nói: "Là chim ƣng. rồi hỏi mẹ: .Con trai. con phải bay lên tận cùng trời xanh. con thuộc nòi chim ƣng. nó sinh sống nhƣ gà. Nó cảm thấy cô độc và khổ sở. con chim ƣng nhỏ bị coi là gà. "Vừa rồi là con chim gì vậy? Nó hỏi.Đúng.Tiểu luận quản trị học các quả trứng gà khác. vận mệnh là quả trứng chim ƣng trong ổ gà. mày làm sao bay nhƣ chim ƣng đƣợc? " Kể xong. Khi nguy hiểm qua. mẹ nói với Lƣu Bị: . nhƣng vì tƣớng mạo quái dị nên thƣờng bị khinh rẻ. " "Ồ chim ƣng ghê gớm thật. không còn con gì bay cao hơn chim ƣng. bay cao sung sƣớng làm sao!" Nó thán phục.Mẹ nói con là chim ƣng nhỏ lạc loài trong ổ gà? Mẹ quả quyết: . con quyết định sống nhƣ gà hay bay cao nhƣ chim ƣng? Lƣu Bị ngây ra.

rèn luyện đi đến thành công. 6 . nhất định con không làm mẹ phải thất vọng! Sau hai năm khổ học. nƣớc mắt trào ra. Nhà quản trị phải biết hoạch định ra kế hoạch cho phƣơng hƣớng tƣơng lai và phải làm sao để thực hiện kế hoạch đó thành công. Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu Cái tên "Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang" có gốc tích từ lời đề từ trong Tam quốc diễn nghĩa: "Trƣờng Giang cuồn cuộn chảy về đông". Phải tìm ra sự khác biệt và khả năng của mình nổi trội hơn so với ngƣời khác. con hiểu ý mẹ.Mẹ.nếu không cam chịu trƣớc số phận của mình và phấn đấu vƣợt qua khó khăn thì ắt sẽ có ngày thành công.Ngoài ra. con ngƣời phải biết nhận ra khả năng của mình để phấn đấu. Ngày nhận giấy gọi. con của Hán Cảnh đế.Việt Nam ta có câu nói: “có công mài sắt có ngày nên kim”. Lƣu Bị nói với mẹ quả quyết: .Tiểu luận quản trị học Lƣu Thắng. hai mẹ con vừa vui vừa buồn. Lập tức tỉnh ngộ.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị:  Giống nhƣ con chim ƣng sống trong đàn gà. con có dòng máu hoàng tộc. cuối cùng Lƣu Bị đỗ vào trƣờng Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang. ngƣợc lên nữa chính là hậu duệ của Hán Cao tổ Lƣu Bang.Đó là mục tiêu của tổ chức. Thực hiện chức năng hoạch định sẽ thúc đẩy các nhà quản trị suy nghĩ về tƣơng lai khi luôn cân nhắc những nguồn lực cần thiết và các cơ hội tiềm tàng hoặc các củi ro mà tổ chức có thể đƣơng đầu.

Thằng này sẽ làm cha nó mát lòng nơi chín suối. 7 . Từ giờ học phí của nó để em lo! Ông chú có một cửa hàng nhỏ. Ông chú Lƣu Nguyên Khởi hay tin cháu mình đỗ đại học.Tiểu luận quản trị học Đây là một trƣờng nổi tiếng quốc tế. cô chú cùng lũ em Lƣu Bị đều làm cho cửa hàng nên họ có chút tích lũy.việc đó nhƣ có thần linh giúp đỡ .Có câu "tự cứu mình rồi trời cứu". Khi bất chấp khó khăn. kỳ quái vì xƣa nay ông chú hết sức lạnh nhạt với bà chị dâu nghèo. Trời còn giúp cháu ta. Từ khi vào đại học.Ngƣời thật sự tự cứu mình sẽ làm ngƣời khác kính trọng. bèn bảo với chị dâu: . Cả Lƣu Bị và mẹ đều mừng rỡ và thấy có điểm kỳ quái. Mừng vì khoản học phí tốn kém tự nhiên có ngƣời lo. giờ sao lại đột ngột hào phóng mở túi ra? Ông chú cƣời ha hả giải thích: . cậu lại một lần trăn trở và hỏi trời xanh: Tự cứu và đƣợc trời cứu liên quan gì đến nhau?  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: 1. cho tới sau khi tốt nghiệp. khó khăn phía trƣớc anh ta sẽ tự động lùi bƣớc . Chỉ có chị sẽ thật vất vả. từng đào tạo không biết bao anh hùng hào kiệt. mỗi lần gặp khó khăn. huống hồ ta là chú nó! Tự cứu rồi trời cứu? Lƣu Bị cảm thấy xúc động.

nó quả nhiên ứng với bao việc sau này. 8 . giúp đỡ một ngƣời sau này thành đạt làm họ sung sƣớng. khi đó cậu vừa bƣớc chân vào trƣờng. Mọi ngƣời đều tin rằng. cƣời với lớp sinh viên mới: .Tiểu luận quản trị học 2. 3. vì thế khó khăn trƣớc mắt sẽ giảm đi nhiều. Qua bốn năm đại học. cậu đã một hơi trải qua bao gian khổ. Ngƣời thật sự tự cứu mình nhƣ con đom đóm trong đêm. hệt nhƣ đêm đã qua và ngày đang dần tới. Đáp án của Lƣu Bị giải thích câu nói mang màu sắc mê tín. nhà trƣờng đã giúp cậu bằng rất nhiều cách. anh ta sẽ càng nhận đƣợc nhiều giúp đỡ. Khi đã đánh giá cao. Lƣ Thực bƣớc lên bục giảng. rồi tìm cả việc làm thêm cho cậu. Thấy Lƣu Bị nhà nghèo mà vẫn nỗ lực học tập. 4. Cua 3: Tâm huyết thu về hạnh phúc Ngƣời dạy cua thứ ba cho Lƣu Bị là nhà kinh tế học nổi tiếng Lƣ Thực. đầu tiên là giảm học phí. sau cấp học bổng. một ngƣời thực sự tự cứu mình cuối cùng sẽ thành đạt. tôi hy vọng trở thành mentor (cố vấn thân thiết ) để chỉ dẫn.Là một giảng viên. không chỉ làm sáng bản thân mà còn khiến ngƣời khác đánh giá cao. chợt ngoảnh lại. họ sẽ giúp đỡ bằng nhiều cách – nó giống nhƣ vận tốt tới. Nếu ngƣời tự cứu mình là ngƣời ân nghĩa.

theo các động tác của thầy. mà là thu nhận một vision (tầm nhìn ) cùng tƣ duy logic.Em chơi rồi.Em biết rồi. càng không phải để kiếm một mảnh văn bằng. quan trọng là các anh chị. ba bảo chọi dế mất nghiệp. hay lắm. mà là mục đích của nó. có ngƣời bảo dế là niềm vui trong sáng thời con trẻ.Tiểu luận quản trị học giúp đỡ các anh chị. Để tôi kể câu chuyện về một nhà côn trùng học với con dế cùng bạn anh ta. Một sinh viên nữ tên là Sái Văn Cơ nói: . Giảng viên Lƣ Thực nói: . câu chuyện đƣợc mở ra: Một nhà côn trùng học cùng bạn là nhà buôn vừa đi vừa trò chuyện trong công viên. dƣờng nhƣ ông ta nghe thấy điều 9 . một nhà buôn với đồng xu. Ở đây. bốn năm đại học không chỉ để đọc sách. Còn có thật sự thành tài hay không.Có ngƣời bảo chọi dế mất nghiệp. . Hy vọng câu chuyện giúp mọi ngƣời mở ra vấn đề… Câu chuyện của thầy Lƣ Thực thật hấp dẫn. ta không bàn chơi dế tốt hay xấu. dế còn gọi là "xúc chức".Có ai ở đây từng chơi dế chọi chƣa? Một sinh viên nam tên là Công Tôn đáp: . Bỗng nhiên nhà côn trùng học dừng bƣớc. Thầy Lƣ Thực còn nói.

ba tiếng. dế vàng… có tiếng gáy khác nhau. nét mặt rạng rỡ: "Anh có nghe thấy không? Một con dế đang gáy. đó là con dế cực hiếm đấy! Xem xem. nhà côn trùng học bắt đƣợc con dế. mà còn biết đƣợc chất lƣợng dế. Nhà côn trùng học vừa nói vừa chạy vào lùm cây gần đó. Làm sao anh nghe ra đƣợc?" Nhà côn trùng học đáp: "Con dế này gáy chầm chậm. dế đỏ. vẫn phăm phăm bƣớc tiếp. nhà buôn dừng bƣớc và nhặt lên một đồng xu. nhà côn trùng học không nghe thấy tiếng đồng xu rơi.Câu chuyện đó nói lên điều gì? Lƣ Thực hỏi. ông ta nói với bạn: "Anh thấy không? Một con dế răng trắng. .Tiểu luận quản trị học gì. mấy phút mới gáy hai. cánh vàng. tiếng gáy cũng đều. đành đáp: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả!" "Anh đợi chút". Dế nhỏ gáy gấp hơn. Nhà côn trùng học lắng nghe. "Sao vậy?" Ông bạn nhà buôn hỏi. Một lát sau." Nhà buôn khâm phục hỏi bạn: "Anh không chỉ nghe đƣợc tiếng dế gáy. Sự khácbiệt trong tiếng dế kêu cực tinh tế.Nhà côn trùng học chỉ để tâm đến côn trùng nên nghe đƣợc tiếng dế. Tiếng kêu của dế vàng có thanh kim. đó là một con dế cụ đấy” Ông bạn nghe ngóng mãi không ra. dế hồng. " Họ vừa trò chuyện vừa ra khỏi công viên và đi ra đƣờng cái. Cả lớp nghĩ ngợi. chƣa ai giải đáp. Bỗng nhiên. Trong khi đó. Đợi một lúc. Nhà buôn 10 . tôi nghe có lầm đâu?" "Đúng vậy. vì thế phải để tâm mới nhận ra đƣợc. anh nghe cực chuẩn. Dế đen. thầy Lƣ Thực đƣa ra đáp án: .

sự nghiệp của bạn ở đó. các anh chị sẽ theo đuổi sự giàu có. mạt sắt lập tức nhô khỏi cát bám vào thanh nam châm. Để giúp mọi ngƣời hiểu rõ thêm. Thầy Lƣ Thực nói tiếp: . nói: 11 .Trong hộp cát này chôn mạt sắt. Thầy Lƣ Thực lấy trong túi ra một thanh nam châm. vừa đƣa cho lớp xem vừa nói: . Xin hãy nghĩ kỹ. Mọi ngƣời chắc biết điều đó là gì. đố cả lớp dùng ánh mắt hay đầu ngón tay mà lấy đƣợc mạt sắt ra.Tiểu luận quản trị học chỉ để tâm đến tiền. nó cũng khó nhƣ tìm đƣợc khách hàng giữa muôn triệu ngƣời. cái gì là sự giàu có của các anh chị. Thầy đƣa ra một hộp giấy lớn đầy cát.Chúng ta không cách gì dùng ánh mắt hay đầu ngón tay lấy mạt sắt ra khỏi cát.Qua bốn năm đại học. chúng ta hãy cùng làm một thực nghiệm. . Thầy Lƣ Thực giơ lên cho cả lớp xem. Câu chuyện nói rằng. các anh chị sẽ có sự giàu có ở đó. có một loại công cụ có thể giúp ta nhanh chóng lấy mạt sắt ra khỏi cát. Để tâm đến sự giàu có ở đâu. Tuy nhiên. vì thế ông ta nghe đƣợc tiếng đồng xu rơi. Cả lớp lắc đầu. rà qua rà lại trên mặt cát. bạn để tâm vào đâu.

Song. Anh xem cái tƣớng mạo kia.Nó làm sao vậy? Thầy giám hiệu nói: . Trái tim nhiệt huyết sẽ hấp thu tri thức và lợi ích từ sách vở và trong cuộc sống tựa nhƣ nam châm hút sắt. Chỉ cần có trái tim đầy nhiệt huyết.nếu nhƣ có một trái tim đầynhiệt huyết. dù có cào đi cào lại trên cát cũng không lấy đƣợc thứ gì.Tiểu luận quản trị học . các bạn sẽ có khả năng phát hiện.Bạn cùng phòng báo cáo nó rất thích gây gổ. Thầy nhìn Lƣu Bị một cái rồi hỏi thầy giám hiệu: . Cua 4: Làm một người được yêu mến Mới học đƣợc một tuần. Lƣu Bị bị mời lên phòng giám hiệu vì đánh nhau. mỗi ngày đều tích luỹ.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị:  Khi bạn để tâm ở đâu. mỗi ngày đều thu hoạch. dùng ánh mắt hay đầu ngón tay không thể làm thế đƣợc. sự giàu có của ở đó . Vừa hay thầy Lƣ Thực đi qua. nếu nhà quản trị muốn đạt đƣợc hiệu quả một cách tốt nhất thì phải thật sự để tâm vào công việc mình đang làm và dành hết tâm huyết cho nó.Đó là sức hút của nam châm. Vì thế trong công việc. tóc tai với lông mi cứ dựng ngƣợc lên! Thầy Lƣ Thực nói: 12 . mỗi ngày đều có niềm vui. một trái tim không nhiệt huyết chỉ nhƣ đầu ngón tay. với nam châm lại rất dễ dàng. Nhập học có mấy hôm đã đánh nhau ba trận.

Lƣu Bị gãi đầu đáp: .Tôi biết cậu sinh viên này. cớ sao chúng nó còn trêu em? Thầy Lƣ Thực đã hiểu chuyện gì xảy ra. . đƣa cho ly trà. đã xảy ra chuyện gì? Thầy Lƣ Thực hỏi. Thầy Lƣ Thực bảo Lƣu Bị ngồi. Lòng Lƣu Bị lúc đó nóng nhƣ chiếc ly. Mà phòng em bảy đứa thì cả bảy là nhà quê. cứ cố ý trêu tức. Thầy nhìn Lƣu Bị bằng ánh mắt chân thành.Nói xem.Chúng nó không coi em ra gì.Tiểu luận quản trị học . Lƣu Bị trả lời uất ức: . nói: 13 .Thầy Lƣ Thực hỏi tiếp. để nó cho tôi! Thế là Lƣu Bị theo thầy Lƣ Thực tới văn phòng.Chúng nói gọi em là đồ nhà quê. .Vì sao bạn lại trêu em? .

lăn lộn.Vậy anh nói sao? .Thầy Lƣ Thực hỏi lại. con chó giật mình lùi lại. Lƣu Bị kinh ngạc hỏi: . bạn cùng phòng can hệ gì tới bóng con chó trong gƣơng? Thầy Lƣ Thực đáp: . nếu ta đối tốt với ngƣời. thầy Lƣ Thực bắt đầu kể câu chuyện về một con chó. Thấy một lũ chó đột nhiên xuất hiện. Con chó kinh hoàng lao vào trận chiến. Nếu ta khinh khi 14 . Đàn chó trong gƣơng cũng lùi lại. Hãy nhớ.Thầy bảo em là con chó hoang? .Em chƣa hiểu sao? Trong mắt em. Những tấm gƣơng quanh phòng tạo nên vô số bóng con chó. Đó là một con chó hoang vô tình lạc vào phòng tập của một trƣờng đào tạo ngƣời mẫu. Sau khi Lƣu Bị đồng ý. đớp… Nó nhảy chồm chồm trong phòng.Tiểu luận quản trị học . Song. Khắp phòng vang lên tiếng chó sủa. tôi sẽ kể một câu chuyện. cũng nhe răng ra sủa ông ổng. bạn cùng phòng chính là bóng con chó trong gƣơng.Nếu em không ngại. nhe răng ra sủa ông ổng. mỗi lúc một điên cuồng… tới khi ngƣời mệt lử và bất tỉnh.Tính em đúng là hơi khó gần. cắn. Lƣu Bị nói: . ngƣời sẽ đối tốt với ta.

Lƣu Bị lập tức chép ngay "Bí quyết đƣợc yêu mến" trên trang đầu sổ tay: Thứ nhất: Hàng ngày tập cƣời trƣớc gƣơng. ngƣời có duyên nhất. ngƣời sẽ "nhe răng". Thứ ba: Giúp ngƣời với động cơ tốt đẹp. nói: .Tiểu luận quản trị học ngƣời. cậu thành ngƣời đƣợc bạn bè quý mến nhất.Tôi có một bí quyết.Thầy Lƣ Thực cƣời cƣời.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: 15 . Chẳng lâu sau.Em muốn làm một ngƣời đƣợc yêu mến. Thứ tƣ: không phải thánh. Thứ hai: Gặp bạn là chào thân mật. đúng không? Đánh lộn có thành ngƣời đƣợc yêu mến không? Không thể. có ai không lầm lỗi? Vậy nên đối đãi với ngƣời bằng lòng khoan dung. Về phòng. Thứ năm: Coi lấy thiện – tín đãi ngƣời là triết lý sống. ba tháng sau em sẽ thành một ngƣời đƣợc yêu mến. vậy em coi họ thế nào? Lƣ Bị im thin thít. Lƣu Bị nghe lời thầy Lƣ Thực và thành thực làm theo. . . Em nói bạn không coi em ra gì. thông cảm. chỉ cần em tin theo. ngƣời khiêm tốn và khoan hoà nhất.

cùng ăn cơm cho vui! Lƣu Bị do dự mấy giây.Nhà quản trị nên vui vẻ hòa đồng với nhân viên của mình. đã gần ngày tốt nghiệp.không nên tạo khoảng cách vì nhƣ vậy sẽ làm giảm sự tin tƣởng giữa nhà quản trị và nhân viên. Hồi đó thầy Lƣ đã thôi dạy và làm quản lý cho một công ty của nhà trƣờng.Hãy đối xử với họ bằng lòng khoan dung độ lƣợng và bạn sẽ nhận đƣợc kết quả công việc tốt hơn bạn mong muốn. Lƣu Bị chợt gặp thầy Lƣ Thực ở siêu thị. nhà thầy Lƣ ở tầng dƣới toà lầu.Đó là cách tốt nhất để kết nối bạn và nhân viên nhằm hƣớng tới mục tiêu chung là kết quả hoạt động của tổ chức. Họ cùng nhau rời siêu thị. Lƣu Bị tới gần thầy và xách đồ giúp thầy.Tiểu luận quản trị học . Lƣu Bị 16 . .Vào nhà tôi đi. mặt đỏ nhừ.Bạn nên sẵn sàng giúp đỡ nhân viên của mình trong công việc cũng nhƣ trong cuộc sống. dọn dẹp vừa trò chuyện cùng thầy Lƣ Thực. .Dạ vâng! Thế là Lƣu Bị vừa nhặt rau. Thầy Lƣ Thực nói: . Cua 5: Bí mật trong vỏ trứng Năm thứ tƣ. khẽ gật: .Là con ngƣời thì ai cũng có lỗi nên nếu nhân viên của mình phạm lỗi thì nhà quản trị nên bình tĩnh xem xét vấn đề bằng nhiều góc độ và hãy tha thứ cho nhân viên nếu có thể.

ấp ủ bốn năm trong đại học Trƣờng Giang.Tiểu luận quản trị học nói về gia đình. nay chuẩn bị phá vỏ mà ra. nó mới biến thành chim ƣng non. đâu thấy cánh? Thần kỳ là. đó là một kỳ tích! . đâu thấy mắt. trong đám hỗn độn đó vẫn ẩn chứa bí mật của sự sống. Tiềm năng của con ngƣời phải trải qua bồi dƣỡng mới trở thành tài hoa và ƣu điểm để ngƣời khác đánh giá cao. . Phía trƣớc là một thế giới hoàn toàn Lƣu Bị nói: . Thầy Lƣ Thực nói: .Con ngƣời cũng vậy. anh nhƣ chim ƣng trong trứng. nói đầy thâm thuý: . nói: . Thầy Lƣ Thực quay đầu nhìn anh sinh viên. anh có biết trứng nở ra sao không? Lƣu Bị lắc đầu.Bất kể là gà con hay ƣng non.Đúng vậy. Hà Bắc. giờ là lúc đối mặt với một thế giới mới đây! mới đang chờ đón anh! 17 . qua một thời gian. về chuyện trứng chim ƣng và về tƣơng lai sau khi ra trƣờng.Thầy Lƣ Thực cầm quả trứng lên. về mẹ. em là con ƣng non quê mùa ở Trác Châu. đâu thấy lông.Anh có thể tƣởng tƣợng đây là quả trứng ƣng – ta đập nó ra. Bốn năm đại học. Đặt nó vào môi trƣờng ấm.Một quả trứng biến thành một sinh mệnh.

để đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức thì con ngƣời. những nỗ lực của tổ chức sẽ bị trở ngại. Cua 6: Dùng tất cả lực lượng Đến năm thứ tƣ. lãng phí và có thể thất bại. song không hề có hồi âm. sự phối hợp là một trong những nhân tố cơ bản của thiết kế tổ chức. Nhà quản trị nên thƣờng xuyên quan sát nhân viên của mình và tiếp xúc với họ để nhận ra những khả năng.Mỗi con ngƣời đều có 1 khả năng riêng. tố chất cần thiết trong công việc để nói cho họ biết. các kế hoạch và các nhiệm vụ phải phối hợp với nhau. Một buổi chiều thứ sáu.tác động đến tâm lý. tiềm ẩn mà không phải ai cũng biết để phát huy nó. .Tiểu luận quản trị học  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . vừa trở về từ chợ tìm kiếm tài năng. kỳ nghỉ đông đến mà chuyện việc làm vẫn không có manh mối gì. Vì vậy. Chuyên môn hoá các bộ phận trong tổ chức thực hiện phân công công việc trong tổ chức và cho phép chuyên môn hoá và tiêu chuẩn hoá các hoạt động. Nếu không thực hiện tốt điều này. Cậu đã tham gia chợ bao lần.Đó còn gọi là sự phối hợp trong tổ chức. tạo động lực để nhân viên của mình cảm thấy thoải mái và dành hết tâm sức cho công việc mà họ đƣợc giao. ngƣời nào cũng bận rộn và hoang mang. dƣờng nhƣ sinh viên ai cũng lo lắng về việc làm.Nhà quản trị cũng cần tạo môi trƣờng thuận lợi. Lƣu Bị cũng vậy. 18 . Vì thế. đã bao lần nộp đơn. đã bao lần đăng ký. Lƣu Bị ngồi ngây trong sân trƣờng.

Dạ. Chú nhóc hét to. cạnh chú nhóc là chiếc xe hơi đồ chơi. Chú nhóc quá nhỏ mà hòn đá quá lớn. có cả cầu bắc qua. cách cậu chừng trăm mét có một chú nhóc đang rải cát làm đƣờng. hòn đá lại rớt xuống. sau đó ôm lấy hòn đá định nhấc đi. xông tới. cứ mỗi lần hòn đá đƣợc nhấc lên một chút là nó lại rơi xuống hố cát. dù chú đã dùng hết sức nhƣng hòn đá vẫn không nhúc nhích. một hòn đá lớn chợt xuất hiện chắn ngang con đƣờng cát. Lƣu Bị thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối.Em bé. em muốn bê hòn đá đi? . oà khóc. nhấc hòn đá một lần. ngồi xuống và hỏi: . đi tới chỗ chú nhóc. Chú nhóc gạt nƣớc mắt: 19 . Chú nhóc bắt đầu đào cát quanh hòn đá. Song. Em bê không nổi. Chú nhóc ngồi bệt xuống bãi cát. Mặt trời lên cao. rồi lần nữa. Chú nhóc nghiến răng. cậu đứng dậy. lần này thì trúng chân chú nhóc. sau lƣng chú bé là con đƣờng cát nhỏ rất đẹp. cậu để ý. Thế nhƣng.Tiểu luận quản trị học Bất giác. hét to một tiếng. dốc hết sức lực trẻ thơ nâng hòn đá lần nữa. Chú nhóc cầm chiếc xẻng nhựa đào hăng say.

Em vẫn chƣa dùng hết sức.Nhân gian có câu: “Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 20 . cậu vội về ký túc xá. ngồi ngay ngắn trƣớc bàn. Lƣu Bị ôm lấy hòn đá và nhấc đi. tựa hồ cậu vừa nhấc hòn đá từ tim mình đi. em nói không đúng rồi. sau đó tự hỏi: mi đã cố gắng hết sức chƣa? "  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . bên trái cậu viết ra những khó khăn. so sánh nhƣ thế là một cách hiệu quả để giải quyết khó khăn. bất kể thất vọng thế nào.Tiểu luận quản trị học - Em đã cố hết sức mà nó vẫn không chịu nhúc nhích! Lƣu Bị thân tình: .Em bé. mình đều phải nhớ tới hòn đá kia. Một mình họ không thể hoàn thành tốt những công việc mà nhà quản trị giao. em đã nhờ anh giúp đâu. Bỗng hiểu ra một điều. bên phải cậu viết ra những nguồn lực của mình. Cậu viết trong nhật ký: "Từ nay về sau. Trên một tờ giấy trắng. Cậu nhận thấy.Khả năng của 1 nhân viên là có giới hạn.Nhà quản trị cần phải biết kết nối những nhân viên đó lại với nhau để họ bổ sung những khả năng còn thiếu sót cho nhau. bất kể gặp khó khăn gì.

thi vẫn cuối không cùng chút sắp khả Cậu hỏi đi hỏi lại Quan Vũ và Trƣơng Phi: . nhƣng anh phải tích cực lên. 21 .Các anh nói xem. vì sao tôi không thể kiếm đƣợc nơi nhận mình? Trƣơng Phi không khách khí: mình đi. Anh tiêu cực nhƣ vậy chẳng đƣợc kết quả gì. ngƣời ta chỉ chọn ngƣời nhanh nhẹn. Hầu hết các tổ chức đều bao gồm nhiều bộ phận và mỗi bộ phận này chịu trách nhiệm góp phần vào việc thành đạt mục tiêu chung của tổ chức. Tuyển việc. suốt ủ - Anh xem lại ngày ê.  Đó cũng là công việc của nhà quản trị nhƣ phối hợp các nguồn lực và kích thích sự tham gia của nhân viên. Cua 7: Không hoài nghi Mùa Chuyện xuân tìm đã việc qua. Sự tham gia của mọi ngƣời trong quá trình hoạch định mang lại lợi ích tốt hơn cho tổ chức. tinh thần mới phấn chấn. ai còn muốn nhận? Quan Vũ cũng nói: . của kỳ Lƣu Bị đến. quan.Nếu biết phân phối công việc cho mỗi ngƣời nhân viên 1 cách hiệu quả và tận dụng hết nguồi lực của mình nhà quản trị sẽ đạt đƣợc thành công lớn. Có tích cực.Tiểu luận quản trị học . Xây dựng và thực thi các kế hoạch của tổ chức một cách thành công đòi hỏi sƣ tham gia của tất cả các thành viên trong tổ chức và tăng cƣờng sự hợp tác của họ. không phải chúng tôi chê anh.Lƣu Bị.

đã nổi lên tim" là thế. sau đó rắc tro vào một chiếc cốc. nói: . Anh nói đi. Còn anh. nói: Đang Xuân Thu". không biết vì sao. Song.Vậy cách gạn lọc đƣợc không? Quan Vũ nói: 22 . ƣu uất lại nổi lên. Vũ hai bỏ là sách gạn lọc tro. Cách để lắng không ổn. . có cách gì để làm trong cốc nƣớc kia? Lƣu Bị nói: là để - Có hai đọc cách: "Tả một thị lắng xuống. một lúc nào quên đi. Quan xuống. Ngƣời xƣa có câu "vừa chìm khỏi mặt. Cách để lắng là dằn ƣu uất xuống tim. mặt mũi ủ ê cả ngày.Tôi cũng muốn tích cực lắm. vì thế không lo lắng hay âu sầu. đổ nƣớc vào. Trƣơng Phi hỏi Lƣu Bị: . anh là cốc nƣớc đục. tôi là chiếc cốc nƣớc trong.Tiểu luận quản trị học Lƣu Bị thở dài.Anh thấy không. cốc nƣớc đục là tiêu cực. Lƣu Bị hỏi: . tôi làm không đƣợc.Trƣơng Phi ám chỉ: cốc nƣớc trong là tích cực. Trƣơng Phi đặt lên bàn hai chiếc cốc thủy tinh.

song nó vẫn có khuyết điểm. Cậu đƣa hai ông bạn vào phòng vệ sinh. xua đi ƣu uất. luôn để ý nghĩ phấn chấn tẩy rửa tâm hồn.Tất nhiên. Tro bụi vẫn có thể lọt qua những lỗ hổng của màng lọc. tẩy trừ tiêu cực. anh phải suy nghĩ tích cực. Dòng nƣớc trong xối vào. thêm nữa. Vì thế gạn lọc chỉ là biện pháp tạm thời. không đầy một phút sau.Anh thấy không? Nƣớc vòi là niềm vui.Tiểu luận quản trị học . Trƣơng Phi nói với Lƣu Bị: . Vậy mà không hiểu sao. nhạt dần. Muốn là cốc nƣớc trong. là sức sống và tích cực. để cốc nƣớc đục dƣới vòi và xối nƣớc. nƣớc đục trong cốc tràn ra ngoài. cốc nƣớc đục đã biến thành cốc nƣớc trong hoàn toàn.Gạn lọc giải quyết vấn đề tốt hơn. tôi xuất thân bần hàn nên không bao giờ quên tự khích lệ mình. Lƣu Bị nói: . Nó có thể làm vơi phiền muộn. nỗ lực của tôi rất dễ hỏng làm tôi không sao tích cực đƣợc. quá nhiều tro bụi có thể làm rách màng lọc.Các anh biết đấy. Lƣu Bị hỏi: . Trƣơng Phi nói: 23 .Chẳng lẽ còn cách nào tốt hơn? Trƣơng Phi nói: .

kỳ thực còn tinh tế hơn cả một bức tranh tố nữ! Lƣu Bị ngẫm nghĩ một lát rồi nói: 24 . Song. nghĩ một chút về điều tốt đẹp. Trƣơng Phi ơi. ai ngờ lại thông minh ngầm nhƣ vậy. thì một chút vui. Song nếu anh hoài nghi. thậm chí chỉ là một danh ngôn…cũng đem lại nguồn sống không dứt cho tâm hồn. Lƣu Bị nói: đâu để - Tôi biết tới tìm nguồn tích cực chảy mãi bây giờ? Trƣơng Phi nói: . Trong khi nỗ lực.Rất đơn giản. anh vốn chém to kho mặn. hãy để sự tích cực phục vụ "kết quả cuối cùng" của mình. bị bỏ rơi… là chuyện bình thƣờng.Anh nói đúng quá. giờ tôi hiểu vì sao tôi không phấn chấn lên đƣợc. nỗi buồn phiền sẽ tới lập tức. Quan Vũ nói: . Anh nên hƣớng sự cố gắng của mình tới "kết quả cuối cùng". anh không nên để chuyện đó ảnh hƣởng tới quyết tâm của mình. một chút tự hài lòng với bản thân. đúng là tôi hay nghi ngờ. Chỉ suy nghĩ tích cực mới chấm dứt đủ loại ƣu uất trôi nổi vật vờ nhƣ tro bụi kia. anh cảm thấy hoang mang. thấy vọng. mới biến cốc nƣớc đục thành cốc nƣớc trong.Tiểu luận quản trị học . . chỉ cần anh không hoài nghi.Đúng đấy.Hắn trông thô lỗ.

về phòng lấy giấy và nghiên mực ra.Khi gặp khó khăn nhà quản trị nên nhìn vấn đề bằng ánh mắt lạc quan (mũ vàng) không nên chú trọng vào những điều bi quan (mũ đen). hãy viết ra để ghi lòng tạc dạ.Tiểu luận quản trị học .Phải luôn tạo động lực để thúc đẩy nhân viên hay còn gọi là động cơ để thúc đẩy. sau đó viết: "Không hoài nghi!. 25 . ý anh thế nào? .một cái vỗ vai hay một nụ cƣời vào lúc sáng sớm cũng có thể làm cho nhân viên vui sƣớng suốt ngày đó và làm việc tốt hơn. lòng phấn khích!"  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . Động viên là những tác động hƣớng đích của tổ chức nhằm khích lệ nhân viên nâng cao thành tích và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Điều đó sẽ giúp nhà quản trị dễ tìm ra phƣơng hƣớng giải quyết hơn. ý tứ của anh đều quy về một câu. - Nhà quản trị cần có niềm tin vào khả năng của bản thân mình và khả năng của nhân viên. Động cơ thúc đẩy ám chỉ những nỗ lực cả bên trong lẫn bên ngoài của một con ngƣời có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình và sự kiên trì theo đuổi một cách thức hành động đã xác định.Hay lắm! Trƣơng Phi đồng ý.Trƣơng Phi ơi.Có thể chỉ là một lời khen ngợi.

Bài học thứ hai của ông chú cho cậu chí tiến thủ. Tục ngữ nói "Ba 26 . chí hƣớng của chúng ta không ở văn chƣơng. Cậu chẳng khác nào con chim ƣng đang xông ra khỏi trứng. Lƣu Bị nói: . thứ năm của thầy Lƣ Thực làm cho Lƣu Bị thành ngƣời hoà đồng.Ngƣời xƣa có câu "quân tử chơi với nhau trong nhƣ nƣớc". Quan Vũ. Lƣu Bị cùng Quan Vũ. Hồi cấp ba. hiểu đƣợc ý nghĩa của lòng tâm huyết và thế giới trƣớc mắt. Lƣu Bị làm anh Hai.Tiểu luận quản trị học Kết luận: Luận văn tốt nghiệp của Lƣu Bị là "Bảy bài học sáng nghiệp". Trƣơng Phi là Út. bài học thứ nhất của mẹ khiến cậu vào đƣợc cửa trƣờng đại học. trở thành sinh viên trƣờng Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang. Quan Vũ là anh Ba. giờ đây cậu đang xoè đôi cánh cứng cáp chuẩn bị bay lên bầu trời cao. Bài học thứ ba. khiến cậu hiểu ra mối quan hệ giữa tích cực và thành công. Trƣơng Phi dùng hai cốc nƣớc làm giáo cụ để dạy cậu bài học thứ bảy. Tiếp đó. Xếp theo ngày sinh tháng đẻ. thứ tƣ. Trƣơng Phi kết nghĩa anh em trong vƣờn đào cạnh trƣờng. từ một ngƣời non nớt. Bài học thứ sáu do một chú nhóc "dạy". tạo thuận lợi cho cậu trong suốt bốn năm học. bởi sau bảy bài học. nhờ đó cậu biết phải tìm toàn bộ sức lực. chúng ta cần thành công khắp thiên hạ.

Vậy làm sao lý giải mối quan hệ giữa bản thân và hoàn cảnh? Ở đây. Lời bàn của tác giả: Cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc Milutinovic có câu nối tiếng: "Thái độ quyết định tất cả".Tiểu luận quản trị học cây chụm lại nên hòn núi cao". ý chí hƣớng về thành đạt! Từ đó. thái độ là điều cốt yếu. Nhưng hầu hết họ đều oán trách hoàn cảnh để rồi buông xuôi. Tất cả tiềm năng và sức lực giúp bạn thành công trong thế giới này. đã muôn triệu người học hỏi bí quyết thành công. ba chúng ta hợp lại là để thành đạt. hoàn cảnh khốn khó làm người ta thất vọng. Phải thừa nhận. Rất hiếm người hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói trên. thế Tam @ Quốc bắt đầu từ đó. sức lực và tiềm năng trong bạn được huy động càng lớn. Từ nghìn năm nay. 27 . Thái độ quyết định xác suất thành công. quyết định toàn bộ thành công. câu chuyện kết nghĩa vƣờn đào đƣợc lƣu truyền. Bạn có thái độ càng tích cực. xác suất thành công của bạn càng cao. quyết tâm của bạn càng cao.

28 .Nếu có một lòng tâm huyết và kỹ năng quản trị tốt ắt hẳn sẽ trở thành một người thành công trong cuộc sống. lãnh đạo và kiểm tra.Ngoài ra.nếu bạn làm được những điều như vây không sớm hay muộn cũng sẽ đạt được những điều mà mình muốn trong cuộc sống.Tiểu luận quản trị học  Lời bàn của bản thân: Để trở thành 1 nhà quản trị giỏi là thực hiện được mục tiêu và thực hiện công việc với hiệu quả có thể.nhà quản trị phải thực hiện tốt 4 chức năng của mình đó là:hoạch định.Đúng vậy.Câu chuyện mang tính giáo dục khá cao mà cũng mang tính triết lý sâu sắc khiến cho người đọc thu hút vào lời văn của tác giả.Nếu nhà quản trị có thái độ đúng đắn và quan điểm tốt sẽ làm cho nhân viên noi theo và làm việc thoải mái.nhân vật Lưu Bị từ một đứa học sinh nghèo đã phấn đấu bước vào Đại Học và sau đó anh đã rút ra được nhiều điều cho bản thân cũng như được sự giúp đỡ của mọi người.Chắc hẳn. mà vấn đề của chúng ta là phải làm sao để vượt qua các thực trạng đó.đừng nghĩ tổ chức của mình không thể phát triển mà phải làm sao để nó ngày càng phát triển tốt hơn…Ngoài ra.Đôi lúc chúng ta cảm thấy buồn bã và chán nản thất vọng về cuộc sống hiện tại của mình.sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân sẽ giúp chúng ta làm điều đó. tổ chức.Qua chương 1 của câu chuyện Tam @ Quốc. Trong cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta phải đối mặt và phải vượt qua.Bằng chính sự thành tâm và kiên trì.Nhà quản trị phải làm sao để tổ chức mình phát triển tốt nhất.Nhưng không phải đó là vấn đề của chúng ta.sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cũng là một động lực để động viên mình vượt qua nó.thái độ quyết định tất cả.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful