1. Vấn đề dân tộc thuộc địa a.

Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa - Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc Vấn đề dân tộc ở thuộc địa là vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực dâ, xóa bỏ ách thống trị áp bức bóc lột của nước ngoài, giải phóng dân tộc giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập. Tập trung bàn về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. - Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc. Khẳng định phương hướng phát triển của dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là chủ nghĩa xã hội. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. b. Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa - Cách tiếp cận từ quyền con người Từ quyền con người đã khái quát và nâng cao thành quyền dân tộc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do. - Nội dung của độc lập dân tộc. Năm 1919, Nguyễn Ái quốc gửi đến hội nghị vécxây bản yêu sách. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Tháng 5 – 1941 Hồ Chí Minh chủ trì lần thứ 8 ban chấp hành trung ương Đảng. c. Chủ nghĩa dân tộc – động lực lớn của đất nước Những năm 20 của thế kỉ XX Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa đế quốc đối với các dân tộc thuộc địa càng nặng nề.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful