HỌC VIỆN NGOẠI GIAO KHOA TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI

CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
1. Mã Số Môn học: 52.IC.002.2 2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ 3. Thông tin Giảng viên TT Họ và tên GV Nơi Điện thoại Email công tác HVNG 0989193998 vietphamthai@yahoo.com.vn ĐHLHN 0913850999 ngoctuandhluat@yahoo .com.vn

1 PGS, TS. Phạm Thái Việt 2 TS. Đào Ngọc Tuấn

4. Trình độ: Cho sinh viên Năm thứ 1 5. Phân bố thời gian - Lý thuyết + Thảo luận: 30 giờ tín chỉ, - Tự học: 15 giờ tín chỉ. 6. Điều kiện tiên quyết Sinh viên đã học qua các môn lý luận chính trị, lịch sử văn minh thế giới, xã hội học, tâm lí học, lôgic học. 7. Mục tiêu của môn học Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về "Văn hóa học" nói chung và "Văn hóa Việt Nam" nói riêng; cùng với những kỹ năng như: giao tiếp - ứng xử trong cộng đồng; khả năng thẩm định các đối tượng văn hóa; năng lực thu thập, phân tích và tổng hợp các thông tin về văn hóa. 8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học Môn học gồm 3 nhóm vấn đề chính: (1) Các kiến thức về văn hóa học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, các công cụ định vị văn hóa, .v.v. (2) Vận dụng những kiến thức cơ bản của Văn hóa học để khắc họa diện mạo 1

So sánh khái niệm văn hóa với các khái niệm tương đồng (bản sắc. Điểm đạt là từ 4 trở lên. Trần Ngọc Thêm (2001). http://www. 4.) 1.. Nxb Giáo dục. Đại cương về Văn hóa Việt Nam. Nxb Giáo dục. Cơ sở Văn hóa Việt Nam. 2 Kiểm tra. văn hiến. đánh giá thường xuyên: chuyên cần. Hà Nội. 9. Phan Ngọc (2002).2.4.6) 100% d 12.wikipedia. Nxb TP Hồ Chí Minh. Văn hóa học và Đại cương Văn hóa Việt Nam 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên TT Nội dung kiểm tra đánh giá Hệ số Kết quả 1 Kiểm tra.6) c x 0.Các định nghĩa về văn hóa. Trần Ngọc Thêm (2001).1.đánh giá định kỳ: kiểm tra giữa kỳ 30% (0. Hà Nội. Cơ sở Văn hóa Việt Nam.Tài liệu tham khảo khác: 3.3. Nội dung chi tiết học phần Chương 1.. Nhiệm vụ của sinh viên . 5. v. văn vật.. Hà Nội.org 7. Bản sắc Văn hóa Việt Nam. văn minh. Các phương pháp nghiên cứu của văn hóa học ( Các phương pháp 2 .vanhoahoc. 1. thảo 10% (0.Sách.edu.Tham gia thảo luận.1 luận. Tài liệu học tập .1) + (b x 0. Thang điểm: 10 (mười). 13. Trần Quốc Vượng.3 3 Thi viết kết thúc môn 60% (0. Phạm Thái Việt & Đào Ngọc Tuấn (2004).3) + (c x 0. Văn hóa học là gì.3) b x 0.v. http://www.1) a x 0. Tìm về bản sắc Văn hóa Việt Nam.Trang web 6.của Văn hóa Việt Nam với những nét bản sắc.vn 11.Làm bài tập . giáo trình chính: 1. 10. Nxb Văn hóa thông tin. Hà Nội.6 4 Điểm môn học: d= (a x 0. Đối tượng nghiên cứu của văn hóa học . Nxb Văn hóa thông tin. Chủ Biên (2003). 2. (3) Tiến trình hình thành và phát triển của Văn hóa Việt Nam và sự đối mặt của VHVN trong bối cảnh toàn cầu hóa. .Dự lớp theo quy chế . .. 1.

5. Kết cấu Văn hóa Việt Nam.2. hình khối 3.1.9.Tương tác với văn hóa Trung Quốc.3.định vị và kết cấu của VHVN. Tiến trình hình thành và phát triển VHVN qua sự tương tác với văn hóa khu vực và thế giới 4. Toạ độ văn hóa) 2. Các công cụ định vị văn hóa . Các yếu tố văn hóa cấu thành Bản sắc văn hóa Việt Nam. Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật sử dụng ngôn từ.6. 5. Chương 5. 2. 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu văn hóa học và VHVN.8. đối tượng và các phương pháp nghiên cứu của Văn hóa Việt Nam. 1.7.1.Tương tác với văn hóa Ấn Độ. Chương 4. Nghệ thuật thanh sắc. Văn hóa quốc gia – dân tộc. Lễ hội. 1.3. 3.2.3.Tương tác với văn hóa Phương Tây 4. Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 5.2. Tôn giáo 3.1. 5.tiếp biến văn hóa. Văn hóa Làng xã. 3.10. Định vị văn hóa Việt Nam và các đặc điểm của VHVN.6. Tôn giáo. Văn hóa Đô thị.Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa.văn hóa.1. 3.Khái niệm toàn cầu hóa. Chương 3. Tín ngưỡng. Các công cụ định vị văn hóa ( Địa . Giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 4. 3.4. Nhân học . Văn hóa nhân cách. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ Số Nội dung môn học buổi Thời gian 3 Nội dung học tập của sinh viên . 3.văn hóa.5.chung và các phương pháp chuyên ngành).4. 2. Phản ứng về văn hóa của các quốc gia trước toàn cầu hóa.4. Chương 2. 4. 3.2. 3. Giao lưu .Tính dung chấp của văn hóa Việt nam. Triết lý.3. Phạm vi. 5.

4 Thảo luận về "Ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. 7. Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương II Tham khảo: Tài liệu 2. Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương V Tham khảo: 2. 3.1 Chương I: Mục 1. IV Tham khảo: Tài liệu 2. Chuẩn bị bài thảo luận Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương V Tham khảo: Tài liệu 2. 4.1 .1. 7. 6. 3.6 Thảo luận về "Đối tượng và phương pháp của Văn hóa học" Chương II: Mục 2. 5. 4. 7. 3. 6. IV Tham khảo: 2. 4. 3.3. 4. 6. Ấn Độ và phương Tây đối với văn hóa Việt Nam" 3LT 2 3TL Đọc tài liệu: Tài liệu 1: Chương I Tham khảo: Tài liệu 2. 5. 6. 7. 3.1. Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương I Tham khảo: Tài liệu 2. 7. 7. 3.4. 3. 4.3 Thảo luận về "Kết cấu và đặc điểm của Văn hóa Việt Nam" Chương III: Mục 3.2. 6. 4.10 Thảo luận về "Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam" Chương IV: Mục 4. 5. 4. Chuẩn bị bài thảo luận Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương III.1 . 3 3LT 4 3TL 5 3LT 6 3TL 7 3TL 8 3TL 4 .4. 3.1 . 7. Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương III. 6. 6. Chuẩn bị bài thảo luận Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương II Tham khảo: Tài liệu 2.

3.1.M Nhóm Biên soạn Đặng Đình Quý Nguyễn Thị Thìn Nguyễn Thị Hồng Nam Phạm Thái Việt 5 . 4. ngày tháng năm 2011 Lãnh đạo Học viện Trưởng phòng ĐT T. 7. 10 Thảo luận về "Vấn đề giữ gìn bản sắc trong bối cảnh toàn cầu hóa" 2TL+1LT Hướng dẫn ôn tập Hà Nội. 4.4 3TL Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương VI Tham khảo: 2. 6. 3. Chuẩn bị bài thảo luận Đọc tài liệu: Tài liệu 1 Chương VI Tham khảo: Tài liệu 2. 5. 6.M Trưởng Khoa T.9 Chương V: Mục 5.5. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful