1

CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp là gì? a. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến b. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. c. Mâu thuẫn công nhân với tư bản. d. Mâu thuẫn công nhân, nông dân với địa chủ phong kiến và thực dân pháp. 2. Chủ trương: đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp bạo động - đại diện cho xu hướng bạo động này là ai? 3. Chủ trương: vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên lòng yêu nước của nhân dân; đả kích lại bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài - đại biểu xu hướng cải cách này là ai? 4. Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia”. Ông là ai? 5. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng thế kỷ”? 6. Vụ ám sát Ba Danh (Bazin - trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện? 7. Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập khi nào? 8. Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp: 9. Tân Việt cách mạng đảng ra đời khi nào?

cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền là gì? 2. Ngày 16-8-1945. Những yêu cầu chung trước mắt của đông đảo quần chúng được nêu trong Chương trình hành động (6-1932) của Đảng Cộng sản Đông Dương? 5.2 10. Đêm 9-3-1945.Lênin vào Việt Nam. Nhân tố chủ yếu nào quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng 8/1945? . Ai là tác giả của tác phẩm “Tự chỉ trích”? 8. Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào quyết định thành lập? 4. Để truyền bá chủ nghĩa Mác . đầu thế kỷ XX: Chương II: 1. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che dấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hoá văn minh”? 11. Theo Luận cương chính trị tháng 10-1930. Từ năm 1939-1945. Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng ở đâu? 3. Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra các tờ báo nào? 12. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX. nhiệm vụ nào được Đảng ta đưa lên hàng đầu? 9. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng trong những năm 1936-1939 xác định kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của nhân dân Đông Dương cần tập trung đánh đổ là ai? 7. Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva (tháng 7-1935) vạch ra nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới là gì? 6.

Ở miền Nam. Trước những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tháng Tám năm 1945. Hiệp ước nào được ký giữa Pháp và Tưởng. cách mạng Việt nam có những thuận lợi mới nào? 6.3 Chương III: 1. kiến Đảng ta chuyển từ việc hòa hoãn với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp? 5. Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra vào thời gian nào? 3.Ngụy trong giai đoạn 1954-1960? . Ngày 19-12-1946. quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ . Đặt trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế trong giai đoạn 1954-1964. Kẻ thù chính được xác định trong Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc là: 4. Mỹ sử dụng ba công cụ nào? 8. đường lối chung của cách mạng Việt Nam đã thể hiện tinh thần gì của Đảng ta ? 9. Đảng ta đã đưa ra chỉ thị nào? 2. Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp Hội nghị mở rộng ở đâu? tại làng 7. Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt. Sau tháng 7/1954.

“Ba mũi giáp công” trong đường lối của Đảng giai đoạn 1965-1975 là gì? Chương IV: 1. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 họp bàn về cách mạng miền Nam. Ở miền Nam. nước ta tiến hành công nghiệp hoá: 3. Ở miền Nam. Đường lối công nghiệp hoá đất nước đã được hình thành từ đại hội nào của Đảng ta? 2. Nhiệm vụ cuộc đấu tranh ở hai miền Nam. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam còn gọi là mặt trận gì? 15. Đại hội lần thứ V của Đảng (3-1982) đã xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải: 4. quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ và chư hầu trong giai đoạn 1965-1968? 13. Những yếu tố chủ yếu nào để tăng trưởng kinh tế? 5. Tháng 1-1959.4 10. Yếu tố nào quyết định tăng trưởng kinh tế? . quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ trong giai đoạn 1961-1965? 12. Bắc trong giai đoạn 1965-1975 là gì? 14. Từ năm 1975 đến 1985. xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? 11.

nhằm phục vụ thiết thực. Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu nào? 2. Lịch sử phát triển nền sản xuất xã hội tiền đề nào là quan trọng cho sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường? 3. thành phần kinh tế nào đóng vài trò chủ đạo. là công cụ chủ yếu để nhà nước điều tiết nền kinh tế? . Kinh tế thị trường đã hình thành trong xã hội nào? 5. có hiệu quả cho ngành nào? 9. mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm mục đích gì? 8. hiện đại hóa đất nước. Hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình công nghiệp hóa. nền kinh tế nào được coi là yếu tố quan trọng? 7. Đại hội lần thứ V của Đảng (3-1982) đã chỉ ra việc xây dựng và phát triển công nghiệp nặng cần làm có mức độ. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội nào của Đảng? Chương V: 1. Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay.5 6. Kinh tế thị trường phát triển cao trong xã hội nào? 6. vừa sức. Đại hội nào của Đảng ta đánh dấu quá trình đổi mới đất nước? 10. Kinh tế thị trường đã có mầm mống từ trong xã hội nào? 4.

Điền vào chỗ trống: Trong một nền kinh tế khi các …………. Ngày 18-12-1980. Đại hội VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.1975 và 1975 . Đảng ta khẳng định: Kinh tế nhà nước cùng với ……….6 7. Quốc hội khóa VI thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... 8. Cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là gì? 5. Tiêu chí nào thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 9.1989. ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. trong đó lĩnh vực nào cần đổi mới trước hết? 6. Giai đoạn 1955 . Điền vào chỗ trống: Tại Đại hội X. hệ thống chính trị nước ta có bước chuyển biến gì? 2.. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị của hệ thống chính trị chuyên chính vô sản ở nước ta là gì? . Cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành vào thời gian nào? 4. của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 3. được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường gọi là kinh tế thị trường. Chương VI: 1. Điền vào chỗ trống: Chuyên chính vô sản là một ………. trong đó khẳng định: 7. Chọn phương án sai khi nói về kinh tế thị trường? 10.

xã hội. Đề cương văn hóa Việt Nam được Đảng xây dựng năm nào? 2. được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức. . Trong nội dung xây dựng hệ thống chính trị. xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động theo cơ chế nào? 12. Ban Trung ương vận động Đời sống mới được thành lập vào năm nào? 4. Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị . 10...xã hội thực hiện tốt vai trò gì? Chương VII: 1. Thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được đề cập ở đâu? 14. Vai trò và sức mạnh của các đoàn thể chính là gì? 11.? 13. Điền vào chỗ trống: Ở nước ta. Nhiệm vụ cấp bách đầu tiên về xây dưng văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày trong phiên họp của Hội đồng Chính phủ (3-9-1945) là gì? 3. Điền vào chỗ trống: Nội dung xây dựng hệ thống chính trị xác định ………. Điền vào chỗ trống: Đại hội VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ đổi mới tư duy. là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản. Đại hội VI (năm 1986) xác định yếu tố nào có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 9. chủ trương xây dựng hệ thống chính trị xác định quyền làm chủ của ……….7 8. trước hết là tư duy……. là một động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế . Hồ Chí Minh viết tài liệu Đời sống mới vào thời gian nào? 5.

Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại theo nguyên tắc đối ngoại nào? 3.xã hội đến 1991-2000 xác định “Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì ………. Quan niệm về nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. nước ta đã thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước? 5.”. trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền. Đảng đã quán triệt phương châm đối ngoại theo quan điểm nào? 4. trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền. Năm 1945. trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền. Hội nghị nào của Đảng nhấn mạnh phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO? 10. Năm 1945. Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên tại Liên hiệp quốc ngày. Điền vào chỗ trống: Chiến lược phát triển kinh tế . Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với mục tiêu đối ngoại là gì? 2. là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội? 8. Đâu là cốt lõi của một nền văn hóa? Chương VIII: 1. Từ năm 1975 đến năm 1977. năm nào? 6. Năm 1945. lần đầu tiên được thông qua tại Đại hội nào của Đảng? 7. Đại hội lần thứ VI của Đảng chỉ ra nguyên nhân cơ bản của những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975-1986 là gì? 7.8 6. chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam từ khi nào? . tháng. Sự bao vây. Đại hội VII (1991) và Đại hội VIII (1996) khẳng định lĩnh vực nào có vai trò then chốt. động lực. 9.

Năm 1993. Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996) đã chủ trương: 10. Việt Nam gia nhập tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á . Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (4-2006). Sự kiện nào đánh dấu sự hội nhập của nước ta với khu vực Đông Nam Á? 18. Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới đề ra chủ trương gì? 12. tháng 12-1987. Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới khi nào? 9. Đảng ta gì trong đường lối đối ngoại? 15. Tháng 5/1988. Triển khai chủ trương của Đảng về kinh tế đối ngoại. Việt Nam khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế nào? 19. Hội nghị nào nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)? 14. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009 khi nào? 16. Ngày 11-1-2007 Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ mấy của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)? . Tại Đại hội VII đã đổi mới chính sách đối ngoại với các đối tác cụ thể nào? 13. luật nào được ban hành ở Việt Nam? 11.9 8.Thái Bình Dương (APEC) vào thời gian nào? 20.

10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful