ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------  ------ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: VĂN HÓA KINH DOANH Ngành đào tạo: Kinh tế, QTKD Bộ môn Quản trị kinh doanh; Khoa: Kinh tế - QTKD ------------------------------1. Thông tin về giảng viên 1.1. Trần Thu Thủy Học vị: Thạc sỹ Đơn vị công tác: Trường Đại học Hà Tĩnh – TP Hà Tĩnh Địa chỉ liên hệ: Khu nhà A2, Cơ sở 2 – Trường ĐH Hà Tĩnh, P. Thạch Quý – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 0936.027.393 Email: thuy.tranthu@htu.edu.vn Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế học, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh 1.2. Nguyễn Châu Trinh Học vị: Thạc sỹ Đơn vị công tác: Trường Đại học Hà Tĩnh – TP Hà Tĩnh Địa chỉ liên hệ: Khu nhà A2, Cơ sở 2 – Trường ĐH Hà Tĩnh, P. Thạch Quý – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 0906. 264.534 Email: trinh.nguyenchau@htu.edu.vn Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh 2. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Văn hóa kinh doanh Mã môn học: ......... Số tín chỉ: 2.0 tc Môn học: - Bắt buộc: - Tự chọn:  Các môn học tiên quyết: không Các môn học kế tiếp: Các môn quản trị chuyên ngành. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 giờ tc + Nghe giảng lý thuyết: 20 gtc + Làm bài tập trên lớp: 0 gtc + Thảo luận, giải đáp thắc mắc: 10 gtc + Tự học ở nhà: 60 giờ Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Kinh tế - QTKD, Trường ĐHHT, Tân Quý 2, P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. 3. Mục tiêu của môn học:

2 Nguồn gốc của vấn đề đạo đức 1.1. và xây dựng hệ thống văn hóa cho tổ chức. .2.1. 5. + Về kỹ năng: . Vai trò của đạo đức kinh doanh CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.Có nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh tế. Tóm tắt nội dung môn học . rút ra những bài học cần thiết 4. kinh doanh + Về thái độ: .2. Nội dung chi tiết môn học CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.2.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.1 Xem xét trong các chức năng của doanh nghiệp . .3 Nhận diện các vấn đề đạo đức 1. Từ đó có thể thiết lập hệ thống chuẩn mực đạo đức cho doanh nghiệp.Nắm được cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh.+ Về kiến thức : .Đưa ra các bài tập tình huống giúp sinh viên vận dụng. xây dựng đạo đức kinh doanh).2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1. xây dựng văn hoá doanh nghiệp và năm hoá trong các hoạt động kinh doanh). tìm hiểu thực tiễn để phân tích. Văn hoá doanh nghiệp (Biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp.Biết cách gây dựng niềm tin.1 CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.3. kinh doanh . nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp.Hiểu rõ và có thể đánh giá các chuẩn mực đạo đức với các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài đơn vị.Vận dụng những nhân tố văn hóa vào trong hoạt động kinh tế.Tạo tinh thần làm việc theo nhóm cho sinh viên .1.2 Đạo đức kinh doanh 1.1 Vấn đề đạo đức trong kinh doanh 1.1 Đạo đức 1.

4 Vận dụng trong quản lý 4.3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC CHƯƠNG 5 – VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5.2.3 CÁC DẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.1 Vai trò của người quản lý 4.4 Những điều cần lưu ý khi xây dựng văn hóa ứng xử trong nội bộ DN 5.1 XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ 4.2 Năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản lý 4.2 Quan điểm tổ chức định hướng con người 4.2 VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 5.1 Các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp 3.2.1 Hệ thống đạo đức toàn cầu 2.2.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu CHƯƠNG 3: VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.1.chiều sâu của thương hiệu 5.1.2.2 CÁC HÀNH VI ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.1.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC 4.1.3 Một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý khi xây dựng các thành tố thương hiệu .3 Những yêu cầu văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 5.3 XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA DN CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 4.1.1.4.1.4.1.1 Vai trò của văn hoá ứng xử 5.2.1 Quan điểm tổ chức định hướng môi trường 4.3 Phong cách lãnh đạo 4.2.2.2 Xem xét trong quan hệ với các đối tượng hữu quan 2.2 Biểu hiện của văn hóa ứng xử 5.2. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3. BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.1.1 Văn hoá .2 Ảnh hưởng của Văn hoá doanh nghiệp đối với việc xây dựng và phát triển thương hiệu 5.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp 3.1 VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 5.1.2.4 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU 2.

1 Ảnh hưởng của văn hoá tới quyết định mua của khách hàng 5.4.1 Tác động của yếu tố văn hóa trong hoạt động marketing 5..1.4. 2008 [3] TS.3.5. Học liệu tham khảo [4].2 Xây dựng phong cách văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng 5. Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân.. NXB Kinh tế quốc dân 7.3 VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 5.2. Phạm Quốc Toản . 2007 6.5. 4 4 4 1 2 3 10 12 14 15 18 21 . hành.2 Tác động/ Vai trò của văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng 5.1.2 Một số khía cạnh cần lưu ý trong hoạt động marketing 5. Học liệu chính [1]. Nguyễn Mạnh Quân . Lịch trình chung: Nội dung CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 3: VĂN HOÁ Đơn vị: Giờ tín chỉ (gtc) Tổng Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Thực Tự học.3 Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng 5.TS Dương Thị Liễu . Nhà xuất bản Thống kê – 2002 [5] Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty: Phương pháp môn học và phân tích tình huống. Hình thức tổ chức dạy học 7.1 Biểu hiện của văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng 5.Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp.5.Đạo đức kinh doanh.3. cứu thuyết tập luận điền dã . NXB Đại học kinh tế quốc dân.3 Phát triển môi trường văn hoá đặt khách hàng lên trên hết 6. TS Nguyễn Mạnh Quân.4 VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG 5.5 VĂN HOÁ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VỚI KHÁCH HÀNG 5. Học liệu 6.LG.Bài giảng văn hóa kinh doanh. thí tự nghiên Lý Bài Thảo nghiệm.5.4.Bài giảng nội bộ [2] PGS.

Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể Ghi chú Tuần Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 1 Lý thuyết 2 gtc GĐ… 2 Lý thuyết 2 gtc GĐ… Thảo luận 1 gtc GĐ. 15 – 38 để làm rõ: đạo đức kinh doanh 1. C 1. Một số vấn đề chung về [3] tr. 165 – 230 để làm rõ: .. địa điểm Hình thức tổ chức dạy học 7.Phân tích các tình huống cụ thể? .Phân tích đạo đức kinh C. 121 – 137. . 363 – 368 để làm rõ: đạo đức kinh doanh (tiếp) . 2 Xây dựng đạo đức kinh doanh trong quan hệ với người lao động..Đưa ra lý do phải cần thiết ĐẠO ĐỨC KINH DOANH nghiên cứu đạo đức kinh doanh .Khái niệm đạo đức kinh doanh. với quá trình doanh marketing.Trình bày vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp .. [3] tr.Trình bày vai trò của đạo đức kinh doanh đối với các doanh nghiệp? . 3 Lý thuyết 1 gtc GĐ. 1.Phân biệt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội? Thảo luận nội dung chương 1 .1 CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH toán.Đọc [2] tr.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA . đối tượng điều chỉnh ĐỨC KINH DOANH của đạo đức kinh doanh. trong hoạt động kế 2. Một số vấn đề chung về .Đọc [2] tr.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA kinh doanh ĐẠO ĐỨC KINH DOANH .Các chuẩn mực của đạo đức 1. 102 – 112. 106 – 112. [3] tr. Đọc C 1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ..2.Đọc [2] tr. tài chính và với các đối tượng hữu quan.DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 5 – VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4 2 12 18 4 20 gtc 2 10 gtc 12 60 giờ 18 90 giờ Cộng Thời gian.

5 Thảo luận 1 gtc GĐ. 285 – 289.. ĐỨC KINH DOANH .Các vấn đề đạo đức kinh TOÀN CẦU doanh chính trên toàn cầu là gì? . C 3. hành vi bí mật thương mại. 7 Lý thuyết 2 gtc GĐ… C. 2 Xây dựng đạo đức kinh .Đọc [2] tr. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ DOANH Nó bao gồm những bộ phận NGHIỆP nào? .4 Lý thuyết 2 gtc GĐ… Lý thuyết 1 gtc GĐ.an toàn lao động? Phân tích tình huống? . 175 – 188 để trả 2. 6 Lý thuyết 1 gtc GĐ.4 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH lời câu hỏi: TRONG TRONG NỀN KINH TẾ . 258 – 260.Trình bày tư tưởng cơ bản Thảo luận nội dung chương 2 của các quan điểm dùng để giải quyết những vấn đề liên quan tới hành vi cáo giác..Qúa trình xây dựng đạo đức 2.2 CÁC HÀNH VI ĐẠO định đạo đức bằng algorithm.1. Văn hóa doanh nghiệp 270-301 để trả lời các câu hỏi: (tiếp) + Trình bày khái quát về các 3. BIỂU HIỆN CỦA VĂN biểu trưng trực quan và phi trực quan của văn hóa doanh HOÁ DOANH NGHIỆP 3.3 XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC kinh doanh như thế nào? KINH DOANH . [3] tr.2. [3] tr..Hãy trình bày về cách tiếp cận của algorithm đạo đức.Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp? .Phân tích quá trình ra quyết 2.. an toàn sản phẩm hay vấn đề cạnh tranh trung thực? Phân tích tình huống? ....Trình bày tư tưởng cơ bản của các quan điểm dùng để giải quyết những vấn đề liên Thảo luận nội dung chương 2 quan tới vấn đề quảng cáo. Thảo luận 1 gtc GĐ.. Văn hóa doanh nghiệp hỏi: . doanh (Tiếp) 131-155 để làm rõ: .Đọc [2] tr.Đọc [2] tr. 246 – 253 để trả lời các câu C 3. [3] tr.Đọc [2] tr 155-166.3 CÁC DẠNG VĂN HOÁ nghiệp? + Phân tích các dạng văn hóa DOANH NGHIỆP doanh nghiệp? .Văn hóa doanh nghiệp là gì? 3. Những ưu điểm và hạn chế của algorithm đạo đức khi vận dụng trong thực tiễn là gì? .

Trình bày các hệ thống trong tổ chức và vai trò của chúng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh? Các tiếp cận đối với các nhóm chính thức và phi chính thức khác nhau như thế nào? Chúng có tác dụng gì với việc hình thành và phát triển văn hóa kinh doanh? .4 CÁC YẾU TỐ ẢNH DOANH NGHIỆP 8 Thảo luận nội dung chương 3 Thảo luận 1 gtc GĐ. HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA 3. 313 – 362 để làm 4.. 313 – 362 để làm rõ: nghiệp 4. vận dụng trong quản lý Thảo luận nội dung chương 4 . . nhà lãnh đạo hay những giá trị văn hóa học hỏi được.Phân tích dạng văn hóa doanh nghiệp? 9 Thảo luận 2 gtc Thảo luận nội dung chương 3 GĐ… 10 Lý thuyết 2 gtc GĐ… 11 Lý thuyết Thảo luận 2 gtc GĐ… 2 gtc GĐ… 12 .Các quan điểm tổ chức định hướng môi trường.Phân tích sự đặc biệt trong các dạng của văn hoá doanh nghiệp? .Lý thuyết 1 gtc GĐ.Hãy bình luận về vai trò và ảnh hưởng của quan điểm của người quản lý đến việc hình thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp? .2 XÂY DỰNG HỆ .Các quan điểm về vai trò 4. ..Đọc [3] tr. 267 – 276 để làm rõ: .3 XÂY DỰNG CHƯƠNG của quản lý.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp như văn hóa dân tộc..Đọc [3] tr.Phân tích tình huống thực tế C. định CÁCH QUẢN LÝ hướng con người.Xây dựng phong cách quản THỐNG TỔ CHỨC lý định hướng đạo đức? . 4. năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản TRÌNH ĐẠO ĐỨC lý..Hãy cho biết khái niệm văn hóa kinh doanh có ý nghĩa thực tiễn đến đâu? Tại sao nói văn hóa kinh doanh là tính cách của doanh nghiệp? .1 XÂY DỰNG PHONG .2 XÂY DỰNG HỆ rõ: THỐNG TỔ CHỨC (tiếp) .Đọc [2] tr. 4 Xây dựng văn hóa doanh .

3 VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 2 gtc 5.Đọc [2] tr.5 VĂN HOÁ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VỚI KHÁCH HÀNG 15 Thảo luận 2 gtc Thảo luận nội dung chương 5 GĐ… .Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp? .1 VĂN HOÁ ỨNG XỬ 2 gtc TRONG NỘI BỘ DOANH GĐ… NGHIỆP 5.Đọc [2] tr.Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng? . ứng xử với công việc) .Phong cách quản lý là gì? Hãy nêu các kiểu phong cách lãnh đạo do Daniel Goleman đề ra.4 VĂN HOÁ ỨNG XỬ GĐ… TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG 5. giữa các đồng nghiệp. 320 – 347 để làm rõ: .Tác động của văn hóa ứng xử đối với hoạt động của doanh nghiệp? Phân tích tình huống? . cấp dưới đối với cấp trên.Văn hóa trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường? Trong quyết định về sản phẩm? .Các khía cạnh văn hóa cần lưu ý trong xây dựng các nhân tố thương hiệu? .Nêu tóm tắt những biểu hiện của văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng? Biểu hiện nào là quan trọng nhất? Vì sao? 14 Lý thuyết 5.2 VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU . Những phong cách nào được coi thịnh hành hiện nay ở các doanh nghiệp Việt Nam? .Nêu vai trò và biểu hiện của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp? .5.Xây dựng phong cách văn hóa doanh nghiệp định hướng vào khách hàng? .Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp (cấp trên đối với cấp dưới. Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh 13 Lý thuyết 5.C. 356 – 403 để làm rõ: .Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu? .

đánh giá kết quả học tập môn học 9. KL kiến thức 2 TC (1) (2) (3) (4) SL HS SL HS SL HS SL HS 2 1 1 1 1 1 1 3 Trung bình điểm bộ phận tính theo công thức: B= với : Điểm thi kết thúc học phần (T) có trọng số 60%.2. m là tổng số điểm thành phần. Tỷ lệ điểm cho mỗi hình thức KT-ĐG: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần theo quy định của Quy chế đào tạo): (1) Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập. 9. nếu vắng quá 20% tổng số tiết không được dự thi kết thúc học phần). hình thức kiểm tra . kiểm tra qua bài kiểm tra viết trên lớp. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên .Xử lý tình huống theo từng chương của môn học. (3) Điểm chuyên cần (vắng học 2% tổng số tiết trừ 1 điểm.Chuẩn bị tốt các phần được giao tự học . ni là hệ số của điểm thành phần thứ i. . tính theo thang điểm 10. (4) Điểm thi giữa học phần.Mỗi sinh viên lên phát biểu quan điểm khi thảo luận không ít hơn 1 lần . Đánh giá được ý thức.Kiểm tra nội dung chuẩn bị của sinh viên ở nhà .1. Kiểm tra – đánh giá Mục đích: Nắm vững kiến thức cơ bản của Văn hóa kinh doanh Các mục tiêu: 1.8. 3.Hiểu khái niệm. thái độ và khả năng học tập của sinh viên Các kỹ thuật đánh giá . Bước đầu vận dụng kiến thức để xử lý các vấn đề văn hóa kinh doanh trên thực tế. Điểm học phần tính theo công thức: na ∑ 1 m i i m 1 n ∑ i ai là điểm thành phần thứ i.Bài tập và bài kiểm tra đạt không dưới 6/10 9. (2) Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận. Phương pháp. các nội dung chủ yếu của Văn hóa kinh doanh 2.Có mặt trên lớp đầy đủ .

Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu. Thi cuối kỳ chương trình của Trường Toàn bộ Theo lịch chung 7. có mở rộng: 10 điểm . lưu loát.3 điểm 2.9 điểm . Chương 1 tuần thứ 3 2.A= 4 B +6 T 10 9. Thi lại chương trình của Trường Chủ nhiệm Khoa (Ký tên) Chủ nhiệm bộ môn (Ký tên) Giảng viên (Ký tên) Trần Thu Thủy Phòng Đào tạo (Ký tên) Ban Giám hiệu (Ký tên) . Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1. Lịch thi Lịch kiểm tra Ghi chú kiểm tra (15’) 1. thuyết phục có kiến thức tổng quát: 10 điểm . nội dung: 1 . Trình bày câu hỏi thảo luận: .Trình bày sai hướng:/sai 5 /4điểm .3. Chương 2 Thi giữa kỳ 3.Trình bày đúng nội dung. Câu hỏi lý thuyết: . Chương 5 tuần thứ 15 Toàn bộ Theo lịch chung 6. Chương 1-3 ( tuần thứ 9 ) 4.7 điểm . Chương 4 5.9 điểm .Trình bày được vấn đề còn có sai sót 4 điểm .4. kiểm tra (kể cả thi lại) STT Nội dung thi.Không trình bày được nội dung: 1 – 3 điểm 9.Trình bày sai bản chất.Trình bày được vấn đề ở mức trung bình: 5 . Lịch thi.Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8 .Trình bày đúng nội dung: 7 .Chỉ diễn giải: 6 điểm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful