An toµn giao th«ng: Bµi 1: BiÓn b¸o hiÖu giao th«ng ®êng bé I.

Môc tiªu: -HS ®äc tªn vµ hiÎu néi dung ®îc c¸c biÓn b¸o cÊm, biÓn b¸o nguy hiÓm, biÓn hiÖu lÖnh, biÓn chØ dÉn. -HS cã ý thøc thùc hiÖn ®óng theo chØ dÉn cña c¸c biÓn b¸o giao th«ng ®êng bé. II.§å dïng d¹y häc: -GV: M« h×nh c¸c biÓn b¸o giao th«ng. -HS: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (35phót) *H§1: (10phót) ¤n tËp c¸c biÓn b¸o giao th«ng ®· häc: -GV treo c¸c biÓn b¸o giao th«ng; -HS líp nèi tiÕp nhau t×m vµ nªu tªn, néi dung ý nghÜa cña tõng biÓn b¸o giao th«ng ®· häc ë líp 4. -GVkÕt luËn, chèt ý, bæ xung nÕu HS nªu cßn thiÕu sãt. *H§2: (15phót) Häc míi c¸c biÓn b¸o giao th«ng: -Cho HS lÇn lît dù ®o¸n tªn gäi vµ ý nghÜa cña c¸c biÓn b¸o giao th«ng mµ HS cha tõng ®îc häc cßn l¹i ë trªn b¶ng. -HS trao ®æi th¶o luËn, b¸o c¸o. -GV tæng hîp, söa sai, kÕt luËn vµ cung cÊpn thªm th«ng tin cho HS. *H§3: (10phót) LuyÖn tËp -HS lµm BT ë SGK; -Nªu nghi nhí, liªn hÖ b¶n th©n.

-GV nh¾c nhë. -GV tæng hîp. vËn dông thùc hiªn: ®i bªn ph¶i ®êng.Môc tiªu: -HS biÕt c¸ch ®i xe ®¹p an toµn. -HS nèi tiÕp nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh: §i xe ®¹p an toµn cÇn thùc hiÖn nh÷ng g×? -HS kh¸c bæ xung. söa sai.… -HS cã ý thøc thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu cÊm khi ®i xe ®¹p. HS tù rót ra bµi häc ®i xe ®¹p an toµn. III. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (35phót) *H§1: (12phót) Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi ®i xe ®¹p. söa sai. nhêng ®êng khi ®i tõ trong ngâ ra. *H§ 3: (13phót) Thùc hµnh -GV cho HS thùc hµnh ®i xe ®¹p trªn h×nh kÎ ë s©n trêng.§å dïng d¹y häc: -GV: M« h×nh c¸c biÓn b¸o giao th«ng. -HS: S¸ch tµi liÖu. kÕt luËn.An toµn giao th«ng: Bµi 2: Kü n¨ng ®i xe ®¹p an toµn I. phiÕu häc tËp. b¸o c¸o. *H§ 2: (10phót) (Nhãm ®«i) -GV ph¸t phiÕu häc tËp: Nªu nh÷ng ®iÒu cÊm khi ®i xe ®¹p? -HS th¶o luËn. kÕt luËn. II. bæ xung. dÆn dß HS. quan s¸t vµ xin ®êng khi rÏ. -GV tæng hîp.

. bæ xung. +DÆn dß HS thùc hiÖn tèt ATGT. +Treo b¶ng phô cho HS ®äc ND nh tµi liÖu. *Ho¹t ®éng2: (20phót) -C¸ nh©n: +HS nèi tiÕp nhau nªu nh÷ng lùa chän con ®êng nµo an toµn nhÊt tõ nhµ m×nh ®Õn trêng ®Ó ®i. Gi¶i thÝch t¹i sao? +HS nªu vµ vÏ trªn b¶ng phô. +GV tæng hîp. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (35phót) *Ho¹t ®éng 1: (12phót) -Nhãm ®«i: + Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn cña con ®êngg an toµn vµ con ®êng kh«ng an toµn? +HS b¸o c¸o. bæ xung.§å dïng d¹y häc: -GV: S¬ ®å con ®ờng an toµn tõ nhµ ®Õn trêng. III. II.An toµn giao th«ng: Bµi 3:Chän ®êng ®i an toµn I. -HS: S¸ch tµi liÖu. +GV gîi ý.Môc tiªu: -HS nªu ®îc ®iÒu kiÖn cña con ®êngg an toµn vµ con ®êng kh«ng an toµn. kÕt luËn. kÕt luËn. -HS cã ý thøc thùc hiÖn vµ lùa chän ®îc con ®êng an toµn nhÊt tõ nhµ ®Õn trêng ®Ó ®i. *Ho¹t ®éng 3: (3phót) -Cñng cè: +Nh¾c l¹i néi dung bµi.

III. GV kÕt luËn. *Ho¹t ®éng 2: (10phót) +-Nhãm ®«i: +GV ph¸t phiÕu häc tËp.An toµn giao th«ng: Bµi 4: Nguyªn nh©n g©y tai n¹n giao th«ng I. Nªu nguyªn nh©n s¶y ra c¸c vô tai n¹n ®ã. +GV tæng hîp kÕt luËn. -HS: S¸ch tµi liÖu. -HS cã ý thøc thùc hiÖn tèt an toµn giao th«ng trªn ®êng ®i häc hµng ngµy vµ mäi n¬i. HS ghi c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng. . b¸o c¸o. bæ sung.§å dïng d¹y häc: -GV: B¶ng phô. GV gióp nhãm cã HS yÕu. bæ sung. mäi lóc khi tham gia giao th«ng. II. *Ho¹t ®éng 3: (15phót) -C¸ nh©n: +H: §Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ta cÇn ph¶i lµm g×: +HS ghi nh¸p. +HS c¸c nhãm.Môc tiªu: -HS nªu ®îc nguyªn nh©n g©y tai n¹n giao th«ng vµ c¸ch phßng tr¸nh. söa sai. b¸o c¸o. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (35phót) *Ho¹t ®éng 1: (10phót) -C¶ líp: +Vµi HS kÓ vÒ c¸c vô giao th«ng mµ em biÕt hoÆc ®îc chøng kiÕn. S¬ ®å con ®¬ng an toµn tõ nhµ ®Õn trêng.

dÆn dß HS. ThÊy ®îc phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng lµ nhiÖm vô cña mäi ngêi. +GV kÓ s¬ ®å. -HS: S¸ch tµi liÖu. GV gióp nhãm cã häc sinh yÕu. BiÓn b¸o hiÖu giao th«ng lµm b»ng b×a cøng. kÕt luËn. bæ sung. nh¾c nhë. .Môc tiªu: -HS hiÓu vµ thùc hiÖn: Phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng . +NhËn xÐt. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: (35phót) *Ho¹t ®éng 1: (15phót) -Nhãm ®«i: +Nªu nh÷ng nhiÖm vô cña ngêi häc sinh vµ cña mäi ngêi khi tham gia giao th«ng? +HS b¸o c¸o.§å dïng d¹y häc: -GV: B¶ng phô. -HS biÕt lËp ph¬ng ¸n phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng. +GV tæng hîp. *Ho¹t ®éng 2: (20phót) -C¸ nh©n: +H·y lËp ph¬ng ¸n phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng trªn ®êng ®i häc tõ nhµ ®Õn trêng? +LÇn lît häc sinh nªu. c¾m biÓn b¸o giao th«ng. cho HS lùa chän con ®êng an toµn nhÊt tõ nhµ ®Õn trêng.An toµn giao th«ng: Bµi 5: Em lµm g× ®Ó gi÷ an toµn giao th«ng I. nhËn xÐt. II. III. thùc hiÖn tèt an toµn giao th«ng trªn ®êng ®i häc tõ nhµ ®Õn trêng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful